Evaluační zpráva k projektu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Evaluační zpráva k projektu"

Transkript

1 Název projektu: Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji (NatTech MSK) Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/ Evaluační zpráva k projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji Partner projektu: Albrechtova střední škola, Český Těšín, příspěvková organizace Evaluační zprávu zpracovali: Mgr. Taťána Polášková, Ing. Hana Foltynová Datum vypracování evaluační zprávy:

2 Obsah evaluační zprávy IDENTIFIKACE PROJEKTU 4 ÚVOD 5 Co je to evaluace a proč je důležitá? 5 POPIS PROJEKTU 7 Východiska projektu 7 Hlavními východisky jsou především strategické dokumenty MSK: 7 Cíle projektu 7 Přehled hlavních cílů školy v rámci projektu NatTech 8 V projektu NatTech se škola zaměřila především na tyto výstupy: 8 Cíle projektu a jeho přínos pro cílovou skupinu 10 Zhodnocení naplnění plánovaných cílů školy 10 Přínos pro podpořené osoby, tj. žáky základních a středních škol 11 Přínos pro podpořené osoby pedagogické pracovníky 23 Přínos pro podpořené osoby poskytovatele služeb 24 Způsob jakým byly jednotlivé cíle zajišťovány a dosaženy 25 PUBLICITA PROJEKTU 26 Publicita byla realizována následujícími nástroji 26 KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU 27 Přehled klíčových aktivit projektu 27 Klíčové aktivity realizované partnerem 29 Popis a realizace jednotlivých klíčových aktivit 29-2-

3 EVALUACE PROJEKTU JEHO ÚČASTNÍKY 47 Základní data o hodnocení projektu 47 Zaznamenané zkušenosti z hodnocení jednotlivých aktivit 48 Využití dosažených výstupů 50 Vzdělávací programy pro pedagogické pracovníky 50 Naplňování monitorovacích indikátorů 50 DOSTUPNOST VÝSTUPŮ NA KRAJSKÉ ÚROVNI 53 ZÁVĚREČNÉ ZHODNOCENÍ 53 Hodnocení splnění cílů projektu 54 Hodnocení inovativnosti projektu 57 Celkové hodnocení projektu 59 PŘÍLOHY EVALUAČNÍ ZPRÁVY 61 PŘÍKLAD DOBRÉ PRAXE SEZNAM SPOLUPRACUJÍCÍCH ŠKOL A PODNIKŮ -3-

4 Identifikace projektu Název projektu: Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji Zkrácený název projektu: NatTech MSK Realizátor projektu: Název operačního programu: Číslo operačního programu: Název prioritní osy: Moravskoslezský kraj OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07 Počáteční vzdělávání Číslo oblasti podpory: Název oblasti podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání Číslo výzvy: 44 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OPVK - IPo oblast podpory 1.1 Datum zahájení projektu: Datum ukončení projektu:

5 Úvod Tato evaluační zpráva byla vypracována partnerem projektu Albrechtovou střední školou, Český Těšín, přísp. org. v rámci krajského projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/ Co je to evaluace a proč je důležitá? Evaluaci lze definovat například jako: Systematické a objektivní hodnocení probíhajícího nebo ukončeného projektu, programu nebo politiky, jejich navrhování, provádění a výsledků. Cílem je určit relevanci a plnění cílů, účinnost intervence, které jsou důvěryhodné a užitečné, umožňují začlenění získaných poznatků do rozhodovacího procesu jak příjemců, tak i poskytovatelů; Selektivní úkon prováděný formálním a strukturovaným způsobem za účelem stanovení relevance, účinnosti, účelnosti a udržitelnosti konkrétní iniciativy. Tato výsledky jsou pak využívány ke zlepšení procesů a budoucích iniciativ. (Dle Metodického doporučení pro tvorbu Příručky dobré praxe a Evaluačních zpráv Metodický dokument pro příjemce a partnery IPo výzvy č. 44; Operační program Vzdělávání a konkurenceschopnost; Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání). Cílem této evaluační zprávy je poskytnutí zpětné vazby o realizaci projektu. Předmětem hodnocení je zejména plnění cílů projektu, popis způsobu realizace klíčových aktivit projektu, přínos pro cílové skupiny projektu, publicita projektu a udržitelnost základních záměrů projektu. Evaluační zpráva byla vytvořena na základě podkladů získaných v rámci realizace projektu, přičemž hlavním informačním zdrojem byly zejména evaluační dotazníky, které po absolvování jednotlivých aktivit vyplňovali účastníci projektu. Dalším významným informačním zdrojem byly také: Evaluační zprávy partnerských základních škol Zkušenosti a poznatky členů realizačního týmu projektu NatTech, učitelů školy a ředitelů a učitelů z partnerských základních škol Cennými zdroji k evaluaci projektových aktivit pro nás byly také podněty pedagogů vysokých škol, se kterými jsme spolupracovali (VŠB Technická univerzita, Univerzita Pardubice, Univerzita Palackého, Olomouc) a zaměstnavatelů, které jsme získali při různých jednáních v rámci přípravy a realizace společných aktivit (zejména FINIDR) -5-

6 Evaluační zpráva tedy vychází z několika výše uvedených zdrojů a tím, že je do ní zapracováno právě hodnocení z více různých zdrojů (zkušenosti partnera, účastníků projektu i ostatních subjektů), je zajištěna dostatečná míra objektivity této zpětné vazby. -6-

7 Popis projektu Východiska projektu Projekt Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji spadá do Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který je součástí schématu Evropského sociálního fondu. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Východiskem a velkou inspirací pro školy je také podpora a iniciativy Moravskoslezského kraje, který se zaměřuje dlouhodobě na podporu všech oblastí vedoucích k rozvoji lidských zdrojů, k rozvoji vzdělanosti obyvatelstva a především pak k rozvoji odborného vzdělávání, což je také jednou z krajských priorit. Hlavními východisky jsou především strategické dokumenty MSK: Program rozvoje kraje , podrobně rozpracovávající úkoly, které pro kraj, jako veřejnoprávní korporaci a jeho orgány, vyplývají z uvedené strategie rozvoje kraje. Regionální inovační strategie na léta , která v rámci globálního cíle zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky Moravskoslezského kraje na globálních trzích identifikuje specifické cíle pro jednotlivé prioritní oblasti, kterými jsou: transfer technologií, lidské zdroje, internacionalizace, koordinace a implementace regionální inovační strategie. Moravskoslezský pakt zaměstnanosti, který je dohodou o strategickém partnerství Moravskoslezského kraje, Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje, Krajské hospodářské komory MSK a Regionální rady Regionu soudržnosti Moravskoslezsko při řešení dlouhodobě nepříznivé problematiky trhu práce. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Moravskoslezského kraje 2012, který představuje klíčový strategický dokument kraje v oblasti vzdělávání. Současně je významným nástrojem harmonizace systémových opatření na úrovni státu a krajských specifik či priorit při rozvoji regionálního školství. Jednou z priorit, na které se tento dokument a iniciativy kraje zaměřují je především podpora odborného vzdělávání v kraji (cíl číslo 4). Cíle projektu Hlavním cílem projektu byla podpora přírodovědného a technického vzdělávání na SŠ a ZŠ v MSK, která byla realizována zejména prostřednictvím neinvestiční, investiční a metodické podpory. Cílem projektu bylo zároveň zvyšování kvality přírodovědného a technického vzdělávání v SŠ a ZŠ v MSK. -7-

8 Přehled hlavních cílů školy v rámci projektu NatTech Škola si stanovila v projektu NatTech následující hlavní cíle: Zatraktivnění a inovace výuky přírodovědných a technických oborů vzdělávání, zejména oborů agropodnikání, ekologie a životní prostředí, polygrafie Inovace obsahů vzdělávacích okruhů vzdělávání (ŠVP) zaměřeného na technické a přírodovědné předměty Zapojení odborníků z praxe do výuky žáků k rozšíření a inovacím obsahů školních vzdělávacích programů Navázání užší spolupráce se zaměstnavateli a zajištění těsnější vazby ŠVP na jejich potřeby a požadavky, které tak mohou být lépe implementovány do vzdělávání žáků v oblasti technických a přírodovědných předmětů Zlepšení materiálního vybavení školy pro praktické i teoretické vyučování Modernizace učeben Umožnění studia handicapovaným žákům - zajištění bezbariérového přístupu pro imobilní žáky Posílení odborných kompetencí pedagogických pracovníků, kteří absolvují školení k používání nových zařízení zakoupených v rámci projektu ke zkvalitnění odborného vzdělávání žáků Zvýšení zájmu žáků základních a středních škol o technické a přírodovědné vzdělávání V projektu NatTech se škola zaměřila především na tyto výstupy: Podpora volnočasových aktivit pro žáky školy: Celkem 229 žáků SŠ zapojených do volnočasových aktivit 5 kroužků: přírodovědný, fyzikální, polygrafický, badatelský, seminář Bi-F-Ch. Obsahová náplň volnočasových aktivit navazovala na ŠVP -8-

9 Organizace odborných exkurzí pro žáky žáků SŠ se zapojilo do odborných exkurzí přírodovědného a technického charakteru v návaznosti na příslušná ŠVP tyto exkurze připravovali žáci oboru hotelnictví ve spolupráci s učitelkou odborných předmětů a tito žáci působili na exkurzích jako průvodci Navázání spolupráce se 7 základními školami projektové dny: - pro něž připravila naše škola přírodovědné, fyzikální, chemické, a workshopy biodiverzity Celkem byly zajištěny 4 projektové dny a 1 workshop v každém školním roce pro každou ze sedmi základních škol (celkem tedy 35) a v návaznosti na ně i odborné exkurze přírodovědného a technického charakteru (vlastivědná a technická muzea, Moravský kras, ZOO, botanická zahrada, Dolní Vítkovice, Hornické muzeum Landek) a exkurze do výrobních a zemědělských podniků (FINIDR, Netis, Elektrárna Dětmarovice, Marlenka, Pekárna Bajusz) počty zapojených žáků - účast 691 žáků ZŠ žáků SŠ, kteří působili v roli průvodců na exkurzích a současně pomáhali na workshopech jako asistenti pedagoga Zajištění co nejvyššího počty odučených hodin v modernizovaných nebo nových učebnách: přírodovědná učebna 456 hodin, přírodovědná a technická učebna 391 hodin, venkovní učebny (pergoly) 108 hodin. Učebny využívalo 385 žáků školy (vše započteno do termínu ). Vytvoření vzdělávacích materiálů a slovníkové příručky pro výuku žáků oboru polygrafie (metodou CLIL) - v elektronické podobě. Příručka vznikla v návaznosti na výuku žáků oboru polygrafie odborným zaměstnancem tiskařského podniku FINIDR) Zlepšení jazykových dovedností a znalostí žáků a poznání života v jiných zemích 645 žáků školy prošlo vyučovacími hodinami s rodilými mluvčími z různých zemí -9-

10 Cíle projektu a jeho přínos pro cílovou skupinu Zhodnocení naplnění plánovaných cílů školy Výše uvedených cílů projektu bylo dosaženo prostřednictvím realizace povinných a doplňkových aktivit realizovaných školou, nebo příjemcem dotace Moravskoslezským krajem. Cíle byly zaměřeny na naplňování kurikulární reformy v oblasti přírodovědného a technického vzdělávání a výukou v cizích jazycích ve škole. Navázáním a rozšiřováním spolupráce institucí počátečního vzdělávání s VŠ, s aktéry na trhu práce bylo dosaženo užších vazeb na potřeby zaměstnavatelů. V rámci projektu NatTech byla vybudována 1 odborná učebna (přírodovědná a technická učebna) byla modernizována 1 učebna (přírodovědná učebna), bylo zakoupeno speciální vybavení pro výuku odborných předmětů byly vybudovány 2 venkovní přírodovědné učebny. v nově vybudovaných a modernizovaných učebnách byla realizována výuka dle potřeb ŠVP 385 žáků naší školy a 250 žáků 7 spolupracujících základních škol v rámci sdílení učeben dle příslušného ŠVP ZŠ. nově vybudované a inovované výukové prostory byly využívány také k zajištění aktivit 4 kroužků v rámci mimoškolního vyučování v návaznosti na příslušné ŠVP pro žáky naší školy: fyzikálního, přírodovědného, badatelského semináře Bi-F-Ch nově vybudované a inovované učebny byly využity také v rámci DVPP pedagogických pracovníků školy K zajištění vyšší kvality výuky byli vybraní pedagogičtí pracovníci naší školy proškoleni k využití meteorologické stanice a prošli také metodickým vzděláváním organizovaným příjemcem dotace v rámci KA A

11 Pro handicapované žáky vozíčkáře byl vybudován bezbariérový přístup plošina, kterou v současné době využívají 2 žáci. Přínos pro podpořené osoby, tj. žáky základních a středních škol Žáci školy i žáci spolupracujících škol získali v rámci realizace projektových aktivit nové poznatky, ověřili si již známé vědomosti a dovednosti při absolvování různých kroužků, workshopů, projektových dnů, exkurzí a dalších aktivit. Osobní zkušenost pedagogického pracovníka učitelky základní školy: Celý projekt byl přínosem nejen pro žáky, ale i pro pedagogy. Zjistili jsme, čeho jsou naše děti schopny. Poznali jsme způsoby práce našich kolegů. Navštívili jsme spoustu zajímavých míst, o některých jsme ani nevěděli. Získali jsme nové přátele. Děti nakoukly pod pokličku oborů a předmětů, které je v budoucnu čekají. Zkusily pracovat jako velké děti. Pro každou partnerskou základní školu připravili žáci oboru hotelnictví v hodinách průvodcovství ve spolupráci s Bc. Helenou Šikulincovou exkurze za přírodovědnými a technickými památkami, které pak žáci vedli jako průvodci žáků ZŠ. Tato aktivita byla ze všech nejskvělejší. Děti se dostaly do velmi zajímavých míst, rozšířily své obzory a určitě i poznatky ze světa přírodovědy a techniky. V běžném chodu školy by neměly možnost tolik akcí absolvovat. Paní Šikulincová velmi pěkně a pečlivě připravila každou odbornou exkurzi. S dostatečným předstihem jsme byli o celé akci informováni. Akce nám byly ušity na míru. Skvělé. Výborný byl i výběr studentů, kteří celou akci doprovázeli. Spolupráce ZŠ a SŠ se zaměstnavateli v rámci komunitního rozvoje. Opět úžasná aktivita, připravená s citem pro danou věkovou kategorii. Pěkné, výstižné a smysluplné. V Netisu nás provedl vedoucí pracovník podnikem a dětem ukázal to podstatné. Přiměřeně věku jim podal informace. Stejné zkušenosti jsme měli i v Marlence. Tam se dětem líbilo ještě více, zejména ochutnávka. Některé děti se poprvé dostaly do výrobního podniku, zjistily, jak to chodí při výrobě mléka i sladkostí. Metodik ZŠ Třanovice 1. stupeň Osobní zkušenost pedagogického pracovníka učitelky základní školy: Žáci naší školy měli příležitost se seznámit s tím, jak to vypadá při výuce na střední škole. Lektoři měli své výukové programy připraveny velice vhodně a přiměřeně věku našich žáků. Žáci si doplnili a obohatili své znalosti a dovednosti o další poznatky z daných oborů, které zatím při výuce na ZŠ -11-

12 ještě neslyšeli a které mohou pak i dále využít např. v rámci některých přírodovědných soutěží. Získané nové poznatky (pokud jim zůstanou v paměti) využijí i v dalším studiu (nejen na ZŠ, ale případně si na ně vzpomenou při studiu SŠ). Žáci naší ZŠ se do všech aktivit velice rádi a ochotně zapojovali, bavily je zvláště aktivity, kde si mohli danou problematiku vyzkoušet, osahat a využít v praxi. Oceňuji, že i všichni žáci všech ročníků se velmi rádi zapojili do všech aktivit a navíc byla jejich předností uvědomělá kázeň. Zkušenosti z různých aktivit máme zhodnoceny a zdokumentovány i na webových stránkách školy: (na Hlavní stránce i na Stránkách tříd) i s fotodokumentací. Při workshopech biodiverzity se naši žáci hodně naučili, získali hodně nových poznatků z oblasti biologie rostlin, živočichů, ekologie a vlastní práce ve skupinách, v týmu, okukovali formy práce svých starších kamarádů. Exkurze byly zajímavé a přínosné v oblasti přírodovědného a technického vzdělávání, ale také geografie ČR, kde si žáci doplnili mnoho nových poznatků, které jsou pro daný region typické a významné. Mnohé poznatky mohou získat právě jen na exkurzích a výletech a v jejich rozšiřování a upevňování mohou pokračovat ve škole. Rovněž se žáci mohli naučit i praktické dovednosti například podobně jako studentky oboru hotelnictví naplánovat výlet. Aktivity byly pro naše žáky velmi přínosné, zaujaly je, poznali navíc co se nachází v našem blízkém okolí. Někteří byli nadšeni tím, že vidí na vlastní oči telátko, jiní byli nadšeni přírodou v rezervaci Mionší. Hodnocení a fotodokumentace je i na Hlavní stránce školy: Projekt byl pro naše žáky (i zúčastněné vyučující) velice přínosný a obohacující. Aktivity, které měli připraveny vyučující Albrechtovy střední školy, studenti SŠ i žáci přírodovědného kroužku pro žáky naší školy, byly velice zajímavé a přínosné. Naši žáci se hodně naučili, získali hodně nových poznatků z nejrůznějších oborů a oblastí života (základy technických oborů, fyziky, chemie, základy přírodovědné oblasti - biologie rostlin, živočichů, biodiverzita i ekologie). Byly používány nejrůznější aktivity, workshopy, dílny i vlastní práce ve skupinách, v práci v týmu, navíc naši žáci okukovali formy práce svých starších kamarádů (učili se od nich stylu práce). Velmi přínosná a zvlášť oblíbená byla forma exkurzí. Vlivem aktivit projektu došlo nejen k rozšíření vědomostí žáků z nejrůznějších oblastí (hotelnictví, turismus, gastronomie, chemie, fyzika, biologie, biologie rostlin i živočichů, obohacení o pojmy diverzity rostlin i živočichů, ochrany rostlin a živočichů v regionu a zvyšování ekologického povědomí žáků), ale i k prohlubování klíčových kompetencí: k učení (starší žáci učí mladší, mladší mají zájem o nové poznatky vlastní aktivitou, poznávání regionu, badatelská činnost), kompetence personální a sociální (využití týmové práce žáků), kompetence k řešení problémů (řešení problematiky biodiverzity, ochrany druhů), kompetence občanské (problematika biodiverzity v regionu, postoje žáků), kompetence komunikativní (schopnost práce v týmu, obhajoba názorů), kompetence pracovní (práce na školní zahradě, práce s pracovními listy řešení v praxi). -12-

13 Rovněž pro vyučující byl projekt obohacující a mnozí dodnes spolupracují, navzájem si vyměňují zkušenosti a často se potkávají na společných akcích. Metodik ZŠ Karviná 2. stupeň Osobní příběh žáka Albrechtovy střední školy: Představení pana Dr. Michaela Londesborougha na nás, jakožto třídu, udělalo obrovský dojem. Jen pár z nás totiž vědělo, o koho doopravdy jde. Pro ostatní byl pan Londesborough zkrátka jedno velké tajemství. A proto pro ty, kteří zasvěceni nebyli, se stalo jeho vystoupení příjemným překvapením. Nedokázali jsme ani na chvíli odtrhnout oči naplněni očekáváním z té úžasné show na jevišti. Spousta z nás začala díky představení vnímat chemii úplně jinak. Chemii jsme totiž z většiny všichni spíše vnímali jako vědu plnou teorie, která i přes opakované vysvětlování skvělých pedagogů byla pro nás jednou velkou záhadou. Ale po představení Tajemství CO 2, se všichni na chemii a tuhle krásnou vědu začali zkrátka dívat jinak. Představení plné pokusů, které jsme viděli živě a které jsme do té doby -13-

14 mohli maximálně vidět v televizi nebo na internetu, nás všechny ohromilo. CO 2, jako takové jsme i přes poněkud složitější vysvětlení pochopili skvěle. Vše bylo totiž skvěle záživné, zábavné a i my, plní očekávání, jsme byli nadšeni. Ke konci představení odešli všichni motivovaní samotným panem Londesboroughem, s čerstvými vzpomínkami a novými zážitky. Někteří dokonce i s podpisy a fotografiemi na památku. Po zbytek dne, jsme se pak jako celá třída (PG 2.) nadšeně bavili o tom, jak jsme si to užili a jaká to byla pro nás nenahraditelná zkušenost a zážitek jako takový. žákyně PG 2. Ohlasy z evaluačních dotazníků účastníků kroužků Přírodovědný kroužek - Celý rok vše fungovalo skvěle a vedení paní Tomisové bylo jako vždy excelentní. Bylo to super, poznal jsem nové lidi. Baví mě to, naučím se mnoho dalších věcí. Kroužek je strašně super. Moc ráda do něj chodím!!!! Je to velmi přínosná aktivita. Člověk se hodně naučí starat o přírodu a znova si zopakuje to, co zapomene třeba v přírodopisu. Polygrafický kroužek - užitečná naučná aktivita; velmi přínosná aktivita, která velmi pozitivně přispěla k našemu přehledu v problematice oboru, přinesla nám řadu praktických dovedností Fyzikální kroužek byl zajímavý, zábavný, dozvěděli jsme se mnoho nových věcí z praktické fyziky -14-

15 Modernizované či nově vybudované učebny, které si škola v rámci projektu pořídila, byly plně začleněny do struktury učeben a využity nejen při naplňování plánovaných projektových aktivit, ale i v běžné výuce, což přispívá ke zvyšování kvality vzdělávání žáků dle příslušných ŠVP. Efektivní využití projektových finančních prostředků dokládá vysoký počet hodin odučených v modernizovaných nebo nově vybudovaných učebnách s moderními výukovými prostředky v návaznosti na požadavky příslušných ŠVP. -15-

16 o o o Přírodovědná a technická učebna od září hodin odučených hodin Přírodovědná učebna od června hodin Venkovní přírodovědné učebny od září hodin Vybudované a inovované byly využívány 385 žáky naší školy a dále žáky partnerských základních škol na projektových dnech a workshopech. V hodinách byly využívány pomůcky zakoupené rovněž v rámci projektu. -16-

17 Workshopy a projektové dny byly pro žáky přínosem, střídaly se různorodé praktické činnosti s teorií, vše s využitím řady zajímavých pomůcek. Žáci si rozšířili své dovednosti, díky pokusům získali odpovědi na otázky o průběhu a příčinách některých chemických procesů. Pedagogové je vedli k takovému způsobu myšlení, které vyžaduje ověřování domněnek. V průběhu workshopů žáci poznali SŠ, její vybavení. Díky informacím na nástěnkách získali povědomí o nabídce studijních oborů. Žáci ZŠ měli možnost vidět samostatnost žáků SŠ v praxi průvodcovské služby, práce na recepci školy, obsluha ve školní jídelně. Z eval. zprávy ZŠ Havířov Chemické pokusy s vodou děti velmi zaujaly. Žáci zhlédli dokument o koloběhu vody. Následně měli možnost vyzkoušet si mnoho pokusů. Žáci odhadovali výsledky svých pokusů, poté měřili, prováděli, diskutovali a vyvozovali závěry. Aktivity byly pečlivě připravené s velkým množstvím pomůcek. Žáci byli aktivní, komunikovali s pedagogem, diskutovali ve skupinách. Děti vášnivě vedly rozhovory, prováděly pokusy s vervou. Pedagog byl velmi dobře připraven, prováděl výklad přiměřeně věku svých žáků. Z eval. zprávy ZŠ Třanovice Žáci naší ZŠ se do všech aktivit velice rádi a ochotně zapojovali, bavily je zvláště aktivity, kde si mohli danou problematiku vyzkoušet, osahat a využít v praxi, kde využívaly nové pomůcky. Oceňuji, že i všichni žáci všech ročníků se velmi rádi zapojili do všech aktivit a navíc byla jejich předností uvědomělá kázeň. Zkušenosti z různých aktivit máme zhodnoceny a zdokumentovány i na webových stránkách školy: (na Hlavní stránce i na Stránkách tříd) i s fotodokumentací. Z eval. zprávy ZŠ Karviná Všichni vyučující se dokázali připravit i pro tak malé děti, jako byli naši prvňáčci. Výborné bylo, že šlo o propojení teorie s praxí, použití pomůcek, ke kterým se naše děti v naší škole nedostanou. Z eval. zprávy ZŠ Chotěbuz -17-

18 Za všechny učitele a především žáky naší školy bych chtěl vedení Albrechtovy školy, učitelům a studentům školy poděkovat za spolupráci v rámci projektu NatTech v letech Projektová spolupráce splnila beze zbytku účel, pro který byl projekt postaven. Vše bylo připraveno a zorganizováno výborně. Pozitivně byly hodnoceny především exkurze pro naše žáky do různých podniků a závodů. Tady se snažila i Vaše děvčata a ve většině případů se svých rolí průvodců zhostila velmi dobře. Ve většině případů byly výborné i hodiny pro naše žáky, především z oblasti biologie a ochrany životního prostředí a chemie. Výborné rovněž byly návštěvy v hodinách polygrafie, kde se žáci seznámili s možnostmi uplatnění po studiu tohoto netradičního oboru. Pro žáky bylo rovněž zajímavé podívat se na soutěže, které ve Vaší škole probíhaly, např. barmanské apod. Domnívám se, že výborné byly rovněž vzájemné stáže učitelů z obou typů škol. Vzhledem k dobrému dopravnímu spojení a blízkosti škol se domnívám, že v budoucnu by bylo velmi vhodné a žádoucí v této výměně učitelů pokračovat. Z eval. zprávy ZŠ Bystřice Z evaluačních dotazníků, které byly po skončení jednotlivých programů podpory žáky vyplněny, vyplývá, že pro žáky byly aktivity projektu jednoznačně přínosem. Ohlasy žáků: Líbila se mi elektrostavebnice. Věci ohledně fyziky nemám ráda, ale dnes mě vše bavilo Líbilo se mi polygrafické studio. Bylo to dobrý (proj.den) Exkurse byla velmi pěkná i poučná, díky našim průvodkyním! Supr perfektní, good, nejakce. (exkurze pro žáky ZŠ) Zjistil jsem nové věci. Přednáška byla velmi poučná a hlavně mě zajímala historie geologie. (přednáška pro žáky SŠ) -18-

19 Bylo to dobré dopoledne. Chtěla bych tu přijet znovu. Jste super. Nemám co dodat, bavilo mě to!! Velmi se mi to líbilo. Bylo to skvělé!!!!!!super!!! Hodně dobrých informací o přírodě. (workshop biodiverzity) Exkurze byla velice dobrá, bavila mne! Byla nejlepší ze všech, kterých jsem se kdy do podniku zúčastnil. Tato poznávací exkurze byla pro mě velkým přínosem v oboru technickém a ještě se super a hezkými průvodkyněmi. Mohlo by se to zopakovat. (návštěva Elektrárny Dětmarovice) Žáci základních škol se mohli prostřednictvím návštěv Světa techniky a různých jiných expozic, výstav, zoologických zahrad seznámit s mnoha zajímavostmi z oblasti techniky a přírodovědných jevů, které posilují jejich kompetence dle ŠVP ZŠ. Žáci ZŠ se mohli prostřednictvím různě koncipovaných projektových aktivit seznámit blíže také s pracovním prostředím ve firmách. Rozvoj přírodovědného i technického vnímání, doprovodné exkurze k učivu v rámci ŠVP vápenka, Finidr, Elektrárna Dětmarovice skvělá organizace, průvodci, velmi podnětná aktivita Metodik ZŠ Jablunkov Opět úžasná aktivita, připravena s citem pro danou věkovou kategorii. Pěkné, výstižné a smysluplné. V Netisu nás provedl vedoucí pracovník podnikem a dětem ukázal to podstatné. Přiměřeně věku jim podal informace. Stejné zkušenosti jsme měli i v Marlence. Tam se dětem líbilo ještě více, zejména ochutnávka. Některé děti se poprvé dostaly do výrobního podniku, zjistily, jak to chodí při výrobě mléka i sladkostí. Metodik ZŠ Chotěbuz Žáci ZŠ mohli sdílet s našimi žáky vybavení v moderních odborných učebnách naší školy a naučit se s ním případně i pracovat, což je více motivovalo pro volbu střední školy a zaměření oboru vzdělávání, který by chtěli dále studovat. Navázaná spolupráce s partnerskými základními školami byla přínosem nejen pro žáky těchto škol, ale také pro žáky naší školy, kteří při zajištění některých aktivit spolupracovali na pozici průvodců, rádců apod. -19-

20 Byly vytvořeny úzké vazby na pedagogické pracovníky základních škol, se kterými škola při realizaci projektových aktivit spolupracovala, což přispělo nejen k výměně zkušeností a příkladů dobré praxe, ale projeví se určitě i při spolupráci v rámci náborů žáků do technických a přírodovědně orientovaných oborů, které škola nabízí. Tito žáci budou pro výběr střední školy a oboru lépe motivovaní a poučeni. Děti měly možnost během tohoto roku nahlédnout do technického a přírodovědného vzdělávání z jiného úhlu pohledu. Pozorovaly, zkoumaly, testovaly a vnímaly okolní svět a přichystané aktivity si užívaly. Užší spolupráce škol se zaměstnavateli: o o Firmy, které byly do projektových aktivit zapojeny, přiblížily žákům svět práce a ti se mohli seznámit se stroji a zařízením pro konkrétní výrobu, což přispělo k obohacení a prohloubení jejich znalostí, dovedností a poznatků získaných v rámci ŠVP ZŠ. Oboustranná výměna zkušeností a poznatků získaných při organizaci a zajišťování vzdělávacích aktivit pro žáky je přínosem nejen pro pedagogy, ale i pro zaměstnavatele, kteří tak mohou lépe poznat vzdělávací problémy, které -20-

21 pedagogové při své didaktickém působení na žáky řeší, i porozumět takto motivaci mládeže při volbě další vzdělávací cesty. o Pedagogové získávají více poznatků ze světa práce a mohou se zaměřit na takové vzdělávací oblasti v rámci ŠVP, které vyžaduje současná praxe, a odpovídají vývojovým trendům v oborech, což přispívá ke zkvalitnění vzdělávání a přípravy žáků pro život. Vyšší úroveň přípravy a odborného vzdělávání žáků: o o Žáci naší školy, kteří absolvovali konkrétní vzdělávací aktivity projektu (výuku, odborné exkurze, kroužky, přednášky apod.) lépe zvládají požadavky stanovené ŠVP, tj. mají více upevněné a rozvinuté příslušné odborné kompetence, Atraktivnější podmínky pro výuku, vzhledem k moderním nově vybudovaných nebo inovovaným učebnám a kvalitním učebním pomůckám, které si škola v rámci projektu pořídila, přispěly k vyšší úrovni zpracování poznatků dle příslušného ŠVP, což by se mělo projevit na úrovních výstupů. Zvýšení zájmu žáků o obor, který studují: o Atraktivnější obsah vzdělávání - témata zařazená do projektových aktivit v rámci teoretického, praktického i mimoškolního vyučování v návaznosti na příslušné ŠVP byla volena tak, aby vhodně doplňovala vzdělávací okruhy školních vzdělávacích programů a přispěla tak ke zkvalitnění a rozšíření žákovských kompetencí. Zkvalitnění výukových strategií a obsahů vzdělávání a jejich přiblížení potřebám praxe: o o o Požadovaný vzdělávací obsah příslušných ŠVP byl vyučujícími i lektory žákům předkládán atraktivní formou s podporou moderní didaktické techniky zakoupené v rámci projektu NatTech i v rámci jiných projektů, které škola realizovala Inovací obsahu vzdělávání příslušných ŠVP byly žákům předkládány takové odborné informace a postupy, aby získali a lépe si upevnili požadované kompetence. Zkvalitnění obsahů vzdělávání i podmínek vzdělávání v souladu a v návaznosti na příslušný ŠVP vede k tomu, že žáci jsou lépe uplatnitelní na trhu práce, jelikož budou schopni lépe reagovat na požadavky zaměstnavatelů atd. -21-

22 Zvýšení šancí absolventů školy na uplatnění na trhu práce: o o Zapojením odborníků z praxe do výuky byl požadovaný obsah vzdělávacích okruhů ŠVP obohacen a výuka se mohla více přiblížit požadavkům a potřebám budoucích zaměstnavatelů. Rozsah činností v rámci projektu byl volen tak, aby výuka dle ŠVP byla vhodně doplněna a podporována odbornými exkurzemi, návštěvami vhodných podniků, což žáky inspirovalo k volbě konkrétního zaměření výběru školy, kterou chtějí studovat, nebo zaměstnání, které by chtěli po absolvování školy vykonávat. -22-

23 Přínos pro podpořené osoby pedagogické pracovníky Škola získala v rámci aktivit projektu mnohé zkušenost a poznatky, které byly velkým přínosem nejen pro pedagogické pracovníky - členy realizačního týmu projektu NatTech, ale i pro ostatní pedagogické pracovníky školy, kteří měli možnost se průběžně s aktivitami projektu seznamovat. Pedagogičtí pracovníci získali nové poznatky, cenné zkušenosti a ověřili si své znalosti v rámci odborných a metodických školení, což přispěje k naplňování požadavků praxe v návaznosti na příslušný ŠVP. V rámci spolupráce se zaměstnavateli a organizace společných aktivit projektu získali pedagogičtí pracovníci množství materiálů, které budou využívat při své pedagogické práci s žáky. Byly vytvořeny úzké vazby na pedagogické pracovníky základních škol, se kterými škola při realizaci projektových aktivit spolupracovala, což přispělo nejen k výměně zkušeností a příkladů dobré praxe, ale projeví se určitě také při další spolupráci s těmito školami, především při náborech žáků do technických a přírodovědně orientovaných oborů, které naše škola nabízí. Pedagogové SŠ strávili 4 vyučovací hodiny na partnerské základní škole a učitelé základní školy recipročně na škole střední, aby měli možnost seznámit se s výukou přírodovědných a technických předmětů na partnerské škole. Cílem stáží byla především výměna zkušeností a následné využití převzatých zkušeností v praxi. Výměny učitelů jsou hodnoceny ze strany naší i ze strany základních škol jako velmi přínosné. Přínosem pro mne bylo nahlédnout na systém výuky na základní škole. Začal jsem konkrétně více používat aktivizující metody výuky diskusní metody, řešení problémových úkolů, konkrétní příklady z praxe, brainstorming, týmovou práci. Účastník stáže Zaujaly mě metody práce paní učitelky zaměřené na praktické využití látky, které určitě využiji i ve své výuce. Účastník stáže -23-

24 Poznala jsem jiné motivující aktivity pro vyučovací hodiny, než používám já, jiný typ pracovních listů, jiné školní prostředí. Stáže určitě byly přínosem. Účastník stáže Díky stáži na základní škole jsem lépe porozuměla prostředí, ze kterého k nám žáci na střední školu přicházejí. Obohatila mě zkušenost z vyučovacích hodin, ve kterých velmi efektivně fungovala skupinová práce žáků. Účastník stáže Žáci základních škol, kteří prošli některou ze vzdělávacích aktivit projektu v návaznosti na ŠVP ZŠ získali základní informace o daných oborech vzdělávání, a pokud si tento obor vyberou, lze očekávat jejich aktivnější přístup ke studiu a vyšší zájem o obor. Přínos pro podpořené osoby poskytovatele služeb Osoby zapojené do realizačního týmu projektu NatTech získaly v rámci přípravy a realizace aktivit projektu bohaté a cenné zkušenosti a poznatky, které využijí při své další pedagogické činnosti a především při zajištění udržitelnosti podpořených aktivit. Další přínosy: Pedagogičtí pracovníci zapojení do aktivit projektu získali množství zkušeností nejen při přípravě a organizaci vzdělávacích aktivit, ale také při jejich samotné realizaci. Ověřili si své organizační schopnosti, vytvořili týmy schopné kooperace a užší součinnosti. Získané zkušenosti a poznatky budou členové realizačního týmu moci využít také při přípravě a realizaci dalších školních projektů navazujících na příslušné ŠVP, případně při zapojení do jiných individuálních projektů v roli partnera. Nově získané poznatky využijí pedagogičtí pracovníci i při úpravách vedoucích ke zkvalitnění ŠVP -24-

25 Způsob jakým byly jednotlivé cíle zajišťovány a dosaženy (příprava, realizace, evaluace) Při přípravě a realizaci jednotlivých klíčových aktivit projektu škola využívala nejen vlastní zkušenosti realizačního týmu školy, ale také poznatky a zkušenosti dalších partnerů projektu získané v rámci aktivit zaměřených na výměnu zkušeností a příkladů dobré praxe. Členové realizačního týmu se dále řídili stanovenou dokumentací pro realizaci projektů podpořených z ESF a metodickými pokyny příjemce dotace hlavního partnera. K vybudování nových odborných učeben a bezbariérového přístupu škola postupně připravovala zadávací dokumentaci a vyhlašovala veřejná řízení. K zajištění kvalitnějších materiálně technických podmínek pro výuku žáků v daných oborech vzdělávání dle ŠVP byly v rámci výběrových řízení pořizovány také moderní výukové prostředky a vybavení pro učebny, které lépe vyhovují současným výukovým potřebám. K využití a práci s novým zařízením, které bylo v rámci projektu pořízeno, bylo pro učitele odborných předmětů zajištěno speciální školení, což přispělo k rychlejší implementaci nových didaktických prostředků do výuky dle stávajících i inovovaných ŠVP. K zajištění kvalitnějšího odborného vzdělávání bylo příjemcem dotace MSK zajištěno také metodické vzdělávání k inovacím ve vyučování a implementaci moderních didaktických strategií v návaznosti na požadavky příslušného ŠVP. Moderní výukové formy byly do výuky žáků zařazeny tak, aby výuka byla pro žáky atraktivnější a ti si tak mohli lépe a trvaleji osvojovat a upevňovat nové poznatky a získávat požadované kompetence v souladu a v návaznosti na příslušný ŠVP. -25-

26 Publicita projektu Pro zajištění publicity projektu, která podpořila úspěšnou realizaci projektu a zajistila informovanost účastníků i široké veřejnosti o projektu, bylo zvoleno vícero komunikačních kanálů. Publicita byla realizována následujícími nástroji a) internetové stránky realizátora projektu: b) informační letáky v prostorách realizátora projektu na recepci školy, nástěnky a banery na chodbách školy, popisky pomůcek, tabule u nových učeben a bezbariérového přístupu c) informace v tisku Těšínské listy d) informační spoty o projektu vysílané v rádiu či v televizi Těšínské minuty, Český rozhlas Ostrava polské vysílání, Rádio KISS Morava (prosinec 2014), Radio United Services (leden 2015) e) elektronické zprávy o průběhu realizace projektu 7 partnerských základních škol, Město Český Těšín, FINIDR, VŠB, Univerzita Pardubice f) na internetových stránkách partnerských základních škol např. g) v brožuře Albrechtova střední škola - Výroční zpráva školy 2013/2014 Albrechtova střední škola - Výroční zpráva školy 2014/2015 Cílem publicity bylo nejen oslovení a získání účastníků projektu, ale také informování široké odborné a laické veřejnosti o realizaci projektu, jeho průběhu, výsledcích a výstupech. Veškerá publicita byla koncipována tak, aby bylo jasně patrné, že projekt byl realizován v rámci Evropského sociálního fondu a že byl financován právě z prostředků tohoto fondu a státního rozpočtu České republiky. Informace o finanční podpoře projektu z finančních prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky byly zveřejněny nejen přímo na internetových stránkách realizátora, ale také ve všech prostorách, kde realizace projektu probíhala, a na všech dokumentech, písemnostech, výukových materiálech a dalších fenoménech, které byly v rámci projektu používány. -26-

27 Klíčové aktivity projektu Projekt byl koncipován z 20 klíčových aktivit, které byly dále děleny na dílčí aktivity. Přehled klíčových aktivit projektu A Vybavení pro laboratoře, odborné učebny, školní hospodářství (podle 13 Vyhlášky 108/2005 o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních) a střediska praktického vyučování (podle 14 Vyhlášky 108/2005). A Vybavení prostor pro výuku hmotným neinvestičním majetkem a spotřebním materiálem pro přírodovědné a technické vzdělávání (laboratorní pomůcky, spotřební materiál pro pokusy, nástroje pro dílny, případně další spotřební materiál). A Vzdělávání pedagogických pracovníků k obsluze strojů a zařízení, které bylo zakoupené v rámci projektu. A Vzdělávání pedagogických pracovníků v metodách a formách práce vedoucích k využití výstupů projektu OP VK doporučených v příloze výzvy č. 6 nebo výstupů jiných projektů OP VK (jedná se pouze o výstupy směřující k podpoře technického a přírodovědného vzdělávání). A Celoročně, pravidelně se opakující volnočasové aktivity, zaměřené na přírodovědné a technické vzdělávání žáků SŠ, jejichž obsahová náplň musí navazovat na ŠVP příslušné SŠ. A Vytváření sítí spolupracujících škol na principu burzy středoškolských služeb s cílem vzájemné výměny zkušeností. A-N-1 - Dlouhodobá spolupráce středních škol a vysokých škol vedoucí k udržení/zvýšení zájmu žáků středních škol o studium technických a přírodovědných oborů VŠ. A-N-2 - Zapojení odborníků z praxe (včetně odborníků ze zahraničních firem) do výuky technických a přírodovědných předmětů. A-N-3 - Tvorba elektronických učebnic pro výuku technických a přírodovědných předmětů. A-N-4 - Využívání technických památek a interaktivních expozic technického a přírodovědného charakteru k přípravě školních/žákovských projektů zaměřených na popularizaci tohoto typu vzdělávání. -27-

28 A-N-5 - Stavební úpravy, které budou nezbytné pro rozvoj přírodovědného a technického vzdělávání popř. pro integraci žáků se zdravotním postižením do výuky (např. bezbariérový přístup). B Sdílení učeben/dílen/laboratoří SŠ pro povinnou výuku žáků ZŠ zaměřenou na přírodovědné a technické vzdělávání. B Celoroční, pravidelně se opakující volnočasové aktivity zaměřené na přírodovědné a technické vzdělávání pro žáky základních škol (jejich obsahová náplň musí navazovat na ŠVP příslušné ZŠ) s využitím moderních učeben/dílen/laboratoří SŠ, případně podle možnosti v kombinaci s využitím dílen zaměstnavatelů. B Programy vzájemného učení, kde žáci SŠ připravují a realizují pro žáky ZŠ vzdělávací aktivity/projekty zaměřené na přírodovědné a technické vzdělávání B Spolupráce ZŠ a SŠ se zaměstnavateli v rámci komunitního rozvoje. B Využití výstupů vzniklých v rámci IPO a IPn na podporu badatelsky orientovaného vzdělávání s přírodovědným a technickým zaměřením. B-N-1 - Stáže pedagogických pracovníků SŠ na ZŠ. B Krajská setkání metodiků, vedoucích předmětových komisí a pedagogických pracovníků v oblasti přírodovědného a technického vzdělávání společná pro SŠ a ZŠ. C Podpora výuky technických a přírodovědných předmětů na SŠ metodou CLIL, včetně tvorby učebnic a vzdělávacích materiálů pro žáky. C Tvorba cizojazyčných slovníků, které budou následně využity ve výuce technických a přírodovědných předmětů na SŠ. C-N-1 - Zapojení rodilého mluvčího/odborníka z praxe do výuky technických a přírodovědných předmětů na SŠ jako druhého pedagoga ve výuce. -28-

29 Klíčové aktivity realizované partnerem V rámci projektu NatTech realizovala naše škola 17 klíčových aktivit. Popis a realizace jednotlivých klíčových aktivit A-1-1, A-2-0 Vybavení pro laboratoře, odborné učebny, školní hospodářství (podle 13 Vyhlášky 108/2005 o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních) a střediska praktického vyučování (podle 14 Vyhlášky 108/2005). Vybavení prostor pro výuku hmotným neinvestičním majetkem a spotřebním materiálem pro přírodovědné a technické vzdělávání (laboratorní pomůcky, spotřební materiál pro pokusy, nástroje pro dílny, případně další spotřební materiál). V rámci projektu NatTech byla vybudována přírodovědná a technická učebna a byla modernizována přírodovědná učebna, do obou učeben bylo zakoupeno speciální vybavení pro výuku odborných předmětů (simulace stáří, sada ekologie, sada pro rozbor půd, souprava Měření tepla, souprava Elektrodynamika, souprava Přímočarý pohyb, modely: Orbit velký set, Orbit organická a anorganická chemie žákovský set, DVD Chemie, Chemie v obrazech - názvosloví, prostorové modely těles, váhy digitální, mikroskopy, ph testr, vlhkoměr, luxmetr, denzitometr, fotospektrometr + software, expozimetr, colormeter, mikrometr, analytické váhy, optická stavebnice, ph metr, konduktometr, sušárna, teploměr, exsikátor, spektrofotometr, váha, vlhkoměr,mikroskop, meteorologický komplet, pyranometr, set pro izolaci DNA, souprava na identifikaci GMO, genetická transformace bakteriíí Toto vybavení umožňuje zlepšit naplňování ŠVP v praktických činnostech v odborných předmětech jednak žáků oborů ekologie a životní prostředí, agropodnikání, ale také v oboru polygrafie. Současně také slouží k naplňování praktických dovedností v předmětech biologie a ekologie, fyzika a chemie v ostatních oborech školy. Byly vybudovány dvě venkovní přírodovědné učebny pergoly vč. venkovní sady nábytku, jedna z nich na ulici Tyršově, druhá na ulici Frýdecké, které slouží k praktické výuce při terénních praktikách jednak v oboru agropodnikání a ekologie a životní prostředí, ale také v předmětu biologie a ekologie v ostatních oborech školy. V nově vybudovaných a modernizovaných učebnách byla realizována výuka 385 žáků naší školy a 691 žáků 7 spolupracujících základních škol v rámci sdílení učeben. Tyto výukové prostory byly využívány v rámci KA A-2-3 také k zajištění -29-

30 aktivit 3 kroužků (fyzikálního, badatelského, přírodovědného) při realizaci aktivit mimoškolního vyučování pro žáky naší školy Učebny využívány každodenně pro žáky SŠ, ale i na projektové dny pro žáky ZŠ a pro volnočasové aktivity žáků SŠ; pomůcky využívány velmi často při naplňování ŠVP i při projektových dnech pro žáky ZŠ; dataprojektory využívány denně, meteorologická stanice využívána denně v předmětu meteorologie, pěstování rostlin, ale i v dalších předmětech i při psaní SOČ; velmi často využívána i simulace stáří, GPS, elektrostavebnice, měřicí přístroje apod. Odborná úroveň výuky i zájem o probírané učivo se zvýšily. Prohloubil se také zájem žáků o badatelskou činnost. Žáci mají možnost získávat více dovedností při praktických činnostech (zejména v oborech agropodnikání, ekologie a životní prostředí, polygrafie). A-2-1 Vzdělávání pedagogických pracovníků k obsluze strojů a zařízení, které byly zakoupené v rámci projektu 10 vybraných pedagogických pracovníků bylo proškoleno k využití meteorologické stanice MetPak. Z evaluačních dotazníků: Získali jsme nové dovednosti při ovládání meteostanice, které můžeme dále využívat ve výuce, a zkvalitnit tak výuku dle ŠVP v oboru ekologie a životní prostředí a rozšiřovat i badatelské schopnosti žáků, které mohou uplatnit ve studentských pracích i v praxi. -30-

31 A-2-3 Celoroční, pravidelně se opakující volnočasové aktivity, zaměřené na přírodovědné a technické vzdělávání žáků SŠ, jejichž obsahová náplň musí navazovat na ŠVP příslušné SŠ. V rámci celoročně se opakujících aktivit bylo realizováno 5 kroužků a bylo podpořeno 229 žáků naší školy (MI). Kroužky byly zaměřeny na podporu přírodovědného a technického vzdělávání žáků SŠ a jejich obsahová náplň navazovala na ŠVP příslušných oborů vzdělávání. Kroužek přírodovědný probíhal 1x za 2 týdny v rozsahu 2 hodin, byl zaměřen na biodiverzitu a byl doplněn výjezdním terénním praktikem. Navštěvovalo jej v 1. roce projektu 38 žáků, v 2. roce 36 žáků ze všech ročníků různých oborů (nepřírodovědných) Z eval. dotazníku vedoucí kroužku: - dokázali jsme zvýšit zájem o přírodu a dění v ní i u žáků, kteří si vybrali zcela jiný obor (hotelnictví, polygrafie, kuchař-číšník), a to do té míry, že si někteří pro své další vzdělávání vybrali ekologické a přírodovědné zaměření - žáci sami aktivně navrhovali badatelské činnosti a změny, které vedly i k udržitelnému rozvoji provozu školy - přírodovědná terénní praktika se stala oblíbenou a nedílnou součástí života -31-

32 Kroužek fyzikální probíhal 1x za 2 týdny v rozsahu 2 hodin, byl zaměřen na praktické využití poznatků z výuky dle ŠVP a byl doplněn výjezdní exkurzí. Navštěvovalo jej v 1. roce projektu 15 žáků, v 2. roce 14 žáků z 1. a 2. ročníků různých oborů netechnického zaměření. Z eval. dotazníku Fyzikální kroužek byl pro studenty velmi přínosný a užitečný. Studenti získali další znalosti a dovednosti v oblasti fyziky. Velkou měrou k tomu přispěla nově vybudovaná přírodovědná učebna včetně zakoupených pomůcek a také výjezdové odborné exkurze (Brno, Zlín). Kroužek polygrafický - Polygrafický kroužek byl určen pro studenty 4. ročníku oboru polygrafie. Probíhal 1x za 2 týdny v rozsahu 2 hodin, byl zaměřen na prohloubení znalostí a dovedností žáků v návaznosti na ŠVP a byl doplněn terénním praktikem. Navštěvovalo jej v 1. roce projektu 29 žáků, v 2. roce 27 žáků. Z eval. dotazníku ved. kroužku: Přestože se na začátku školního roku přihlásil celý ročník, pravidelně jej navštěvovalo přibližně 50% studentů. Zbývající studenti přicházeli bohužel ojediněle. Důvody byly různé, nepříznivý zdravotní stav, rodinné důvody, ale také neochota podřídit část volného času této aktivitě. Na druhé straně studenti, jejichž účast byla z větší části pravidelná, si průběh kroužku chválili. Měli možnost procvičit si své nabyté vědomosti a rozšířit je o dovednosti nad rámec školního vzdělávacího programu. Měli prostor pracovat i na svých vlastních projektech, rozvíjeli se v oblastech, které je zajímají. Z našeho pohledu bylo založení kroužku velmi prospěšné. Studenti získali větší jistotu v odborných činnostech, což je pozitivně ovlivní v začátku jejich profesní kariéry. V neposlední řadě jsme v minulém školním roce zaznamenali pozitivní dopad aktivity v kroužku na výsledky praktické maturity. Kroužek badatelský probíhal 1x za 2 týdny v rozsahu 2 hodin, byl zaměřen na praktické využití poznatků z výuky dle ŠVP a byl doplněn výjezdní exkurzí. Navštěvovalo jej v 1. roce projektu 34 žáků, v 2. roce 27 žáků oborů agropodnikání a ekologie a životní prostředí. Žáci se v kroužku věnovali zejména anorganické přírodě, kaustobiolitům, fosiliím, rozboru vody. Část žáků navštěvujících kroužek využila své poznatky pro zpracování práce do Středoškolské odborné činnosti (SOČ). -32-

33 V teoretické části se žáci naučili poznávat horninové prostředí. V praktické části se seznámili se zásadami laboratorní praxe, monitorovali rekultivované území v Karviné a prováděli rozbory vody a půdy odebrané z této lokality a vytvořili kalendář na kalendářní rok 2016 a školní sbírku fosilií. Při své badatelské činnosti využili řadu pomůcek zakoupených z NatTech sady pro rozbor vody a půdy, fotoaparát, GPS. Cílem naší práce bylo načerpat informace o stavu rekultivovaného území v Karviné a poukázat na problematiku spojenou s rekultivací, antropogenního prostředí a celého revitalizačního procesu, který probíhá po zásahu důlní činnosti do krajiny. Metody: Ruční sběr a určování zkamenělin, fotodokumentace území i vzorků, odběry a rozbory vody z vodního prostředí rekultivace, geografická dokumentace území. Vlastní výzkum: Rekultivovanou oblast jsme několikrát navštívili a provedli fotodokumentaci, odběry a rozbory vody, sběr, fixace a určení fosilií. Zjistili jsme, že po rekultivaci zničeného území se zde vrací život, fauna a flóra. Z dotazníku vedoucí kroužku Seminář biologicko-fyzikálně-chemický probíhal 1x za týdně v rozsahu 2 hodin, byl zaměřen na praktické využití poznatků z výuky dle ŠVP a byl doplněn výjezdní exkurzí. Navštěvovalo jej v 1. roce projektu 25 žáků, v 2. roce 26 žáků z 3. a 4. ročníků oborů agropodnikání a ekologie a životní prostředí. Studenti si prohloubili znalosti a praktické dovednosti z oblasti chemie, fyziky a biologie s využitím nových pomůcek k laboratorním cvičením. -33-

34 A-2-4 Vytváření sítí spolupracujících škol na principu burzy středoškolských služeb s cílem vzájemné výměny zkušeností. Škola vytvořila síť 8 spolupracujících škol, do které se zapojilo celkem v 1. roce 15, v 2. roce projektu 19 spolupracujících pedagogů, kteří si vyměňují zkušenosti a spolupracují při přípravě a organizaci společných aktivit. Ohlasy: Učitelé a vedení naší školy se měli možnost dostatečně podrobně seznámit s provozem Vaší střední školy, s nabídkou vyučovaných studijních oborů a učebních oborů. Výborná aktivita, učitelé, kteří se zúčastnili na projektových setkáních, mohli žáky lépe seznamovat ve svých hodinách s nabídkou Vaší školy a směřovat žáky k oborům, kterých je v regionu nedostatek a poukazovat na možnosti zaměstnání Vašich absolventů v praxi po skončení školy. Účastník síťování A-N-1 Dlouhodobá spolupráce středních škol a vysokých škol vedoucí k udržení/zvýšení zájmu žáků středních škol o studium technických a přírodovědných oborů VŠ. Započala dlouhodobá spolupráce s vysokými školami vedoucí ke zvýšení zájmu žáků o mineralogii, petrografii (VŠB Ostrava), tiskové materiály, chemii, fyziku (VŠCHT Pardubice), přírodní vědy (Přír. fak. UP Olomouc). Při exkurzích na VŠB Ostrava došlo k upevnění geologické gramotnosti žáků aktivita realizována v rozsahu 5 hodin 4x ročně, k podpoře badatelské činnosti v oblasti přírodovědné byly realizovány exkurze na UP Olomouc - 5 hodin 2x ročně, pro studenty oboru polygrafie byly realizovány programy na VŠCHT (obor polygrafie) Pardubice, s prohlídkou laboratoří školy 8 hodin, 2x ročně. Aktivity se setkaly s velmi příznivou odezvou a zvýšily zcela jistě zájem studentů o studium na těchto školách. Zúčastnilo se celkem 316 žáků na VŠB v Ostravě a UP Olomouc žáci oboru agropodnikání a ekologie a životní prostředí, na Univerzitě Pardubice žáci oboru polygrafie. Byl jsem nadšený, že můžu vidět jak to funguje na vysoké škole. Organizace + program byl velmi poutavý a přínosný pro následné studium na VŠ. -34-

35 Z eval. dotazníku účastníka A-N-2 Zapojení odborníků z praxe (včetně odborníků ze zahraničních firem) do výuky technických a přírodovědných předmětů. Byl realizován cyklus 10 přednášek pro žáky oborů agropodnikání a ekologie a životní prostředí v povinné výuce v návaznosti na ŠVP za použití prezentací odborníků z praxe (5 v každém školním roce) na témata Velké šelmy, Monitoring flóry a fauny, CHKO Beskydy, Myslivost, ZOO v návaznosti na ŠVP oborů ekologie a živ. prostř. a agropodnikání v rámci naplňování ŠVP - začlenění do výuky. Témata jsou součástí učebních plánů dle ŠVP, nadstavba ŠVP - jedná se o zefektivnění výuky, doplnění výuky o praktické činnosti - šlo o přednášky spojené s prezentacemi a praktickými činnostmi a navazovaly na další vzdělávací činnosti v rámci povinné výuky, vč. výuky v laboratořích. V hodinách žáci pracovali i s pracovními listy, které pro ně připravili lektoři. Celkem se přednášek zúčastnilo 243 žáků. Kromě těchto přednášek byla pro žáky všech oborů realizována v návaznosti na ŠVP (chemie všech oborů) chemická show Michaela Londesborougha Tajemství CO 2, která se setkala s obrovským ohlasem. Zúčastnilo se jí v průběhu dvou dnů celkem 243 žáků. Z ohlasů účastníků: Dne měl u nás na škole vystoupení známý anglický chemik Michael Londesborough, který nám udělal chemickou show na téma CO 2. Docela mě překvapilo, že mluvil dobře česky, přestože se narodil a studoval v Londýně. -35-

Evaluační zpráva k projektu

Evaluační zpráva k projektu Název projektu: Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji (NatTech MSK) Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0008 Evaluační zpráva k projektu Podpora přírodovědného

Více

Evaluační zpráva k projektu

Evaluační zpráva k projektu Název projektu: Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji (NatTech MSK) Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0008 Evaluační zpráva k projektu Podpora přírodovědného

Více

Evaluační zpráva k projektu

Evaluační zpráva k projektu Název projektu: Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji (NatTech MSK) Registrační číslo projektu: CZ.1.7/1.1./44.8 Evaluační zpráva k projektu Podpora přírodovědného a

Více

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Na začátku září zahájil Středočeský kraj realizaci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem. Díky

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Evaluační zpráva k projektu

Evaluační zpráva k projektu Název projektu: Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji (NatTech MSK) Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0008 Evaluační zpráva k projektu Podpora přírodovědného

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

Závěrečná monitorovací zpráva zhodnocení projektu

Závěrečná monitorovací zpráva zhodnocení projektu Závěrečná monitorovací zpráva zhodnocení projektu Cílem projektu bylo prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu vzdělávání na naší škole, a to prostřednictvím zkvalitnění a zefektivnění

Více

Za poznáním technických oborů a řemesel

Za poznáním technických oborů a řemesel OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Za poznáním technických oborů a řemesel reg. č.: CZ.1.07/1.1.24/02.0061 Okresní hospodářská komora Karviná www.hkok.cz Představení projektu Název: Za poznáním technických

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Žalany Název

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Příručka dobré praxe. Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji. Reg.č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0012

Příručka dobré praxe. Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji. Reg.č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0012 Příručka dobré praxe Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji Reg.č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0012 Partner 11 Integrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380 Klíčová

Více

Evaluační zpráva k projektu

Evaluační zpráva k projektu Název projektu: Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji (NatTech MSK) Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0008 Evaluační zpráva k projektu Podpora přírodovědného

Více

název projektu: Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0011

název projektu: Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0011 Podklady pro webové stránky Na začátku září zahájil Středočeský kraj realizaci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem. Díky realizace tohoto projektu, která je naplánovaná

Více

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Evaluační zpráva partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Partner č. 25 Střední průmyslová škola Edvarda

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Metodologie... 4 2.1 Základní nástroje sběr dat:... 4 2.2 Základní nástroje analýza a syntéza:...

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Kritické myšlení jako nástroj formování osobnosti žáka CZ.1.07/1.1.07/02.0082 Základní škola a Mateřská škola Hladké Životice Základní škola a Mateřská

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 02 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 02 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA K PROJEKTU

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA K PROJEKTU HODNOTÍCÍ ZPRÁVA K PROJEKTU Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088 Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem Projekt byl realizován

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1 PROJEKTOVÝ ZÁMĚR I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo výzvy: 21 CZ.1.07 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název výzvy: Žádost o finanční podporu

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce Datum zahájení realizace 18.2.2010 Datum ukončení realizace 30.6.2012

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

KRAJSKÝ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE PRIORITIZACE POTŘEB

KRAJSKÝ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE PRIORITIZACE POTŘEB KRAJSKÝ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE PRIORITIZACE POTŘEB Realizační tým Krajského akčního plánu rozvoje Moravskoslezského kraje Ostrava Červen 2016 Dokument KAP - Prioritizace

Více

Co přináší globální granty OP VK k podpoře technických oborů

Co přináší globální granty OP VK k podpoře technických oborů Co přináší globální granty OP VK k podpoře technických oborů Kateřina Kučová Oddělení strukturálních fondů odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu Moravskoslezský kraj Krajský úřad Zpracováno pro

Více

Obecná priorita A15: Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti cizích jazyků

Obecná priorita A15: Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti cizích jazyků KLÍČOVÉ TÉMA ROZVOJ VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A15: Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti cizích jazyků Obecný cíl A15.1: Dosáhnout zvýšení

Více

Závěrečná hodnotící zpráva

Závěrečná hodnotící zpráva Závěrečná hodnotící zpráva Název projektu: Číslo projektu: Typ projektu: Modernizace výuky všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů v SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín prostřednictvím využití ICT CZ.1.07/1.1.08/01.0036

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce CZ.1.07/1.1.07/02.0082 Kritické myšlení jako nástroj formování osobnosti

Více

KURIKULUM S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

KURIKULUM S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání KURIKULUM S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání Anotace Dle harmonogramu zavádění dvoustupňové tvorby kurikula v odborném vzdělávání, který schválilo MŠMT v roce

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Evaluační zpráva partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Partner č. 14 Střední průmyslová škola chemická,

Více

Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný popis podporovaných aktivit

Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný popis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k Výzvě č. 02 k předkládání grantových projektů v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný popis podporovaných

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

Cíl projektu. Číslo výzvy: 21. Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Prioritní osa: 1 Počáteční vzdělávání

Cíl projektu. Číslo výzvy: 21. Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Prioritní osa: 1 Počáteční vzdělávání Číslo výzvy: 21 Základní škola Mistra Jana Husa a Mateřská škola Husinec 384 21 Husinec, Kostnická 227 / IČO 47 258 365 / tel.388 331 234/ E-mail: reditel@zshusinec.cz/ Web: www.zshusinec.cz / Registrační

Více

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity IV/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti

Více

Příloha č. 6. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji

Příloha č. 6. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji Č. j.: MSMT- 30638/2013-2 Příloha č. 6 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji Metodický výklad výzvy 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a

Více

Evaluační zpráva k projektu

Evaluační zpráva k projektu Název projektu: Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji (NatTech MSK) Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0008 Evaluační zpráva k projektu Podpora přírodovědného

Více

Název projektu: Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji. (NatTech MSK) Registrační číslo projektu:

Název projektu: Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji. (NatTech MSK) Registrační číslo projektu: Název projektu: Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji (NatTech MSK) Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0008 Evaluační zpráva k projektu Podpora přírodovědného

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO PROJEKTOVÝ ZÁMĚR OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST Žadatel projektu Číslo projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu: Název oblasti podpory: Rozpočet projektu

Více

Evaluační zpráva k projektu

Evaluační zpráva k projektu Název projektu: Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji (NatTech MSK) Registrační číslo projektu: CZ.1.7/1.1./44.8 Evaluační zpráva k projektu Podpora přírodovědného a

Více

Zdroje pro EVVO aktivity

Zdroje pro EVVO aktivity Zdroje pro EVVO aktivity Tato aktivita probíhá v rámci projektu "Environmentální vzdělávání úřadu jako příležitost pro kvalitní rozvoj obce", financovaného ze zdrojů Státního fondu životního prostředíčr.

Více

11Příloha MZ partner MZ o zajištění udržitelnosti

11Příloha MZ partner MZ o zajištění udržitelnosti 11Příloha MZ partner 11 1. MZ o zajištění udržitelnosti Název projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji Část 1 - Identifikační údaje Název partnera Integrovaná střední

Více

Obecná priorita A1: PODPORA KOMPETENCÍ K PODNIKAVOSTI, INICIATIVĚ A KREATIVITĚ U ŽÁKŮ A STUDENTŮ STŘEDNÍCH ŠKOL A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL

Obecná priorita A1: PODPORA KOMPETENCÍ K PODNIKAVOSTI, INICIATIVĚ A KREATIVITĚ U ŽÁKŮ A STUDENTŮ STŘEDNÍCH ŠKOL A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL PODKLAD PRO JEDNÁNÍ MINITÝMU PRO PODPORU PODNIKAVOSTI, INICIATIVY A KREATIVITY Formulace kritérií splnění dílčích cílů se opírala rovněž o souhrnné výsledky dotazníkového šetření potřeb na školách pro

Více

Základní škola Ilji Hurníka Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Modernizace vzdělávání na základní škole (Projektový záměr) OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy 21 Název výzvy Žádost

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 096/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Výsledky dotazníkového šetření potřeb ZŠ a MŠ v rámci projektu MAP OP VVV v území ORP Rychnov n/k

Výsledky dotazníkového šetření potřeb ZŠ a MŠ v rámci projektu MAP OP VVV v území ORP Rychnov n/k Místní akční plán rozvoje vzdělávání v území ORP Rychnov nad Kněžnou CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000331 Výsledky dotazníkového šetření potřeb ZŠ a MŠ v rámci projektu MAP OP VVV v území ORP Rychnov n/k

Více

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Národní 3, 117 20 Praha 1 Zpracoval: Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail : preslickova@ kav.cas.cz str.1 1. Specifikace

Více

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava 1. 4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost Datum zahájení

Více

Anotace IPn. Individuální projekt národní

Anotace IPn. Individuální projekt národní Anotace IPn Individuální projekty národní Číslo P: CZ.1.07 Název P: Číslo výzvy: Název výzvy: Prioritní osa: blast podpory: Typ Kód a název oblasti intervence: Název Předpokládané datum zahájení a ukončení

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

Akční plánování a možnosti škol Školní akční plán (ŠAP) a Plán aktivit (PA)

Akční plánování a možnosti škol Školní akční plán (ŠAP) a Plán aktivit (PA) Evropské strukturální a investiční fondy Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Akční plánování a možnosti škol Školní akční plán (ŠAP) a Plán aktivit (PA) Zlín UTB 21. 11. 2016 Mgr. Petr Pagáč Odborný

Více

Analýza zvyšování kvality ve vzdělávání

Analýza zvyšování kvality ve vzdělávání Analýza zvyšování kvality ve vzdělávání pro výzvu č. 02 globálního grantu Olomouckého kraje Zvyšování kvality ve vzdělávání v Olomouckém kraji v rámci oblasti podpory 1.1 Operačního programu Vzdělávání

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

rtd Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Ing. David Koppitz

rtd Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Ing. David Koppitz Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast rtd PS3: Vzdělávání a využití památek pro vzdělávání a rozvoj kreativního průmyslu Ing. David Koppitz Zásadní problémy

Více

Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU

Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU Níže uvedený text se týká podporovaných aktivit jednotlivých Oblastí podpory tak, jak vyplývá z obecného

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Dana Pražáková Kdo a co můţe ţádat: Oprávněný žadatel: základní škola se sídlem mimo hl. město Praha Jedna ZŠ může podat pouze 1 projekt Maximální možná částka

Více

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování Šablony pro SŠ a VOŠ I

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování Šablony pro SŠ a VOŠ I Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování Šablony pro SŠ a VOŠ I Cíl a identifikace výzvy Základní informace Cílem výzvy je podpořit střední a vyšší odborné školy formou projektů zjednodušeného

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s.,

Více

Evaluační zpráva k projektu

Evaluační zpráva k projektu Název projektu: Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji (NatTech MSK) Registrační číslo projektu: CZ.1.7/1.1./44.8 Evaluační zpráva k projektu Podpora přírodovědného a

Více

Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice. Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na SPŠE a VOŠ Pardubice

Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice. Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na SPŠE a VOŠ Pardubice Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na SPŠE a VOŠ Pardubice O škole historie i současnost školy 1. Tradice škola poskytuje již více než 60 let úplné střední odborné vzdělání s maturitou 2.

Více

Evaluační zpráva k projektu

Evaluační zpráva k projektu Název projektu: Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji (NatTech MSK) Registrační číslo projektu: CZ.1.7/1.1./44.8 Evaluační zpráva k projektu Podpora přírodovědného a

Více

Projektová fiše pro velké projekty realizovatelné v rámci programové období EU 2014-2020

Projektová fiše pro velké projekty realizovatelné v rámci programové období EU 2014-2020 Projektová fiše pro velké projekty realizovatelné v rámci programové období EU 2014-2020 A. Nositel projektu A.1 Název nositele projektu Základní škola, Dobrá, okres Frýdek-Místek A.2 Adresa nositele projektu

Více

Spolupráce ŠKOL a FIREM vs. spolupráce FIREM a ŠKOL 7 minut

Spolupráce ŠKOL a FIREM vs. spolupráce FIREM a ŠKOL 7 minut Spolupráce ŠKOL a FIREM vs. spolupráce FIREM a ŠKOL 1 7 minut Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 812 163 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Systémová podpora

Více

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ 1 1 2 Foto archiv OP VVV Obsah Co je Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání?... 4 Oblasti intervencí OP VVV... 5 Zaměření OP VVV... 5 Alokace ESI fondů

Více

Úpravy Prováděcího dokument OP VK k 9. 6. 2010

Úpravy Prováděcího dokument OP VK k 9. 6. 2010 Úpravy Prováděcího dokument OP VK k 9. 6. 2010 Kapitola/ Strana PO1, 1.1 Kap.3.1.3/17 Úprava Rozdělení podporovaných aktivit GG na realizaci zahájenou 2008 ukončenou do 31. 12. 2012 a realizaci zahájenou

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/51.0014 Název projektu UČITELÉ ONLINE Příjemce Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. Datum zahájení realizace 14. 10. 2014 Datum ukončení

Více

Školení ICTK+ICTM. Studijní průvodce

Školení ICTK+ICTM. Studijní průvodce Školení ICTK+ICTM Studijní průvodce Radek Maca, Roman Úlovec Gymnázium Voděradská, Praha 10 Strašnice 008 Pracovní materiál Praha /8 Úvod Toto studium vychází ze standardu Standardy pro udělování akreditací

Více

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) Harmonogram výzev OP VVV: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/harmonogram-vyzev-op-vvv Aktuálně vyhlášené výzvy: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy Výzvy OP VVV vyhlašované v listopadu

Více

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ Kde získat další informace? http://opvvv.msmt.cz http://www.msmt.cz https://www.facebook.com/opvvv/ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ opvvv@msmt.cz Informace o ostatních operačních programech:

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského kapitálu pomocí investic do základů znalostní ekonomiky.

Více

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Seminář s workshopem Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Partnerská síť Agronomické fakulty MENDELU s komerční sférou CZ.1.07/2.4.00/17.0022 Ing. Ivo Vyskočil MENDELU, 13. 1. 2012 Projekt OP

Více

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Evaluační zpráva partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Partner č. 8 Střední škola informatiky, poštovnictví

Více

Název projektu: ICT ve vzdělávání

Název projektu: ICT ve vzdělávání Moderní škol Moderní škol Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IČO: 47796006 Projektový záměr Název projektu: ICT ve vzdělávání Zpracoval: realizační

Více

Akční plán vzdělávání Hranicka pro rok 2017

Akční plán vzdělávání Hranicka pro rok 2017 Akční plán vzdělávání Hranicka pro rok 2017 (výňatek pro pracovní skupinu zabývající se ČG a MG) Vypracováno v říjnu 2016 Verze: 0.1 Autoři: Realizační tým MAP Hranicko 3. Akční plán Opatření pro rok 2017

Více

vývojvoj a perspektivy

vývojvoj a perspektivy Příprava učitelu itelů fyziky na JU vývojvoj a perspektivy Jiří Tesař, katedra fyziky PF JU Brno 13. 14. 9. 2007 Historie přípravyp pravy učitelu itelů na PF JU 1948 Pedagogická fakulta (pod UK Praha)

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Závěrečná hodnotící zpráva

Závěrečná hodnotící zpráva Závěrečná hodnotící zpráva Registrační číslo CZ.1.07/1.1.07/11.0100 Název projektu ŠKOLA PRO ŽIVOT Příjemce Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o. p. s. Datum zahájení realizace 1. 12. 2008

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce Datum zahájení realizace 1. 3. 2009 Datum ukončení realizace 31.

Více

Moderní škola, moderní výuka. EU peníze středním školám

Moderní škola, moderní výuka. EU peníze středním školám Projektový záměr Moderní škola, moderní výuka EU peníze středním školám Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo operačního programu: 7.1 Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy Národní konference projektu VIP Kariéra II - KP Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy PhDr. Helena Úlovcová Národní ústav odborného vzdělávání Národní konference projektu VIP Kariéra II

Více

Výsledky dotazníkového šetření potřeb mateřských škol v rámci projektu MAP OP VVV v ORP Kladno

Výsledky dotazníkového šetření potřeb mateřských škol v rámci projektu MAP OP VVV v ORP Kladno Výsledky dotazníkového šetření potřeb mateřských škol v rámci projektu MAP OP VVV v ORP Kladno Výsledky představují agregovaný výstup z výzkumu potřeb mateřských škol uskutečněné v období listopad 2015

Více

Konference projektu ROMODIS Inteligentní dopravní systémy Rozvoj, výzkum, aplikace 15. 5. 2012, Ostrava

Konference projektu ROMODIS Inteligentní dopravní systémy Rozvoj, výzkum, aplikace 15. 5. 2012, Ostrava Projekt Inovace studijního programu Stavební inženýrství Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Daniela Vojkovská Projekt Inovace studijního

Více

Projektový záměr Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška. Charakteristika školního vzdělávacího programu

Projektový záměr Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška. Charakteristika školního vzdělávacího programu Projektový záměr Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška Viz pedagogická rada 25. listopadu 2010 a porada 5. listopadu 2010 Co je cílem projektu, která témata je potřeba na škole podpořit a proč

Více

KUDY KAM orientace žáků Olomouckého a Zlínského kraje v systému veřejné správy

KUDY KAM orientace žáků Olomouckého a Zlínského kraje v systému veřejné správy KUDY KAM orientace žáků Olomouckého a Zlínského kraje v systému veřejné správy CZ.1.07/1.1.00/26.0057 7. 11. 2013 Ing. Radovan Výsmek POPIS PROJEKTU Základní informace Realizátor: Zlínský kraj Partner:

Více

Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK. Praha, 17.září 2013. MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín. www.vzdelavanipedagogu.

Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK. Praha, 17.září 2013. MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín. www.vzdelavanipedagogu. Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín Praha, 17.září 2013 www.vzdelavanipedagogu.cz 1 Projekt Vzdělávání pro udržitelný rozvoj pro pedagogy základních

Více

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti OVIII - cíle Zajistit kvalifikované lidské zdroje pro vědu a výzkum (VaV pracovníky, pedagogy, studenty)

Více

Strategický rámec MAP pro ORP Karviná. Statutární město Karviná Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná

Strategický rámec MAP pro ORP Karviná. Statutární město Karviná Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná Strategický rámec MAP pro ORP Karviná Nositel: Projekt: Registrační číslo: Statutární město Karviná Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000040 1 1. Sdílená vize

Více

Proškolování cílové skupiny

Proškolování cílové skupiny Podklady k 7. MZ říjen - prosinec 2014 1. Klíčové aktivity Číslo klíčové aktivity 09 Název klíčové aktivity Proškolování cílové skupiny Příští období realizace aktivity 09/2012 12/2014 Popis realizace

Více

Základní škola Mistra Jana Husa a Mateřská škola Husinec IČ: Projektový záměr. Název projektu: EU peníze školám

Základní škola Mistra Jana Husa a Mateřská škola Husinec IČ: Projektový záměr. Název projektu: EU peníze školám Základní škola Mistra Jana Husa a Mateřská škola Husinec IČ: 47258365 Projektový záměr Název projektu: EU peníze školám Zpracoval: Mgr. Václav Kuneš 7.1.2011 Číslo výzvy: 21 Název programu: Operační program

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU CZ.1.04/3.1.03/22.00170

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU CZ.1.04/3.1.03/22.00170 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU ÚDAJE O PROJEKTU Registrační číslo projektu Název projektu CZ.1.04/3.1.03/22.00170 Zajištění základní kvalifikace pro osobní asistenty a start dalšího profesního vzdělávání asistentů

Více