True to Life Starter Přehled gramatiky Strana: 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "True to Life Starter Přehled gramatiky Strana: 1"

Transkript

1 True to Life Starter Přehled gramatiky Strana: 1 Číslovky - Numbers Základní číslovky - Cardinal numbers 1-10 one 1 two 2 three 3 four 4 five 5 six 6 seven 7 eight 8 nine 9 ten 10 zero 0 (nebo ou ) POZOR: Máme-li v telefonním čísle dvě stejné číslice za sebou užíváme výrazu - double. double six - 66 double four - 44 Základní číslovky -Cardinal numbers eleven 11 twelve 12 thirteen 13 fourteen 14 fifteen 15 sixteen 16 seventeen 17 eighteen 18 nineteen 19 twenty 20 twenty-one 21 twenty-two 22 twenty-three 23 twenty-nine 29 thirty 30 Základní číslovky -Cardinal num thirty-one 31 forty 40 fifty 50 sixty 60 seventy 70 eighty 80 ninety 90 a hundred 100 Řadové číslovky - Ordinal numbers the first man první muž 2 the second child druhé dítě 3 the third letter třetí dopis 4 the fourth building čtvrtá budova 5 the fifth floor páté patro 6 the sixth visitor šestý návštěvník 7 the seventh station sedmá stanice 8 the eighth morning osmé ráno 9 the ninth day devátý den 10 the tenth taxi desáté taxi Větší číslovky - Large numbers 100 a hundred / one hundred 135 a / one hundred and thirty-five 376 three hundred and seventy-six [ne three hundreds!!!!] 1,000 a thousand / one thousand 1,104 one thousand, one hundred and four [ne a thousand!!!!] 32,423 thirty-two thousand, four hundred and twenty-three 461,534 four hundred and sixty-one thousand, five hundred and thirty-four 1,000,000 a million / one million 1,000,017 one million and seventeen 1,547,982 one million, five hundred and forty-seven thousand, nine hundred and eighty-two Dny v týdnu - Days of the week Sunday neděle Monday pondělí Tuesday úterý Wednesday středa Thursday čtvrtek Friday pátek Saturday sobota Měsíce - Months January leden February únor March březen April duben May květen June červen July červenec August srpen September září October říjen

2 True to Life Starter Přehled gramatiky Strana: 2 November listopad December prosinec

3 True to Life Starter Přehled gramatiky Strana: 3 UNIT 1 Zájmena osobní - Personal pronouns I já we my you ty you vy he on they oni she it ona ono Zájmena se slovesem být - Pronouns with be Kladné tvary - dlouhé a stažené I am = I m - já jsem You are = You re - ty jsi, vy jste, Vy jste He is, She is, It is = He s, She s, It s - on je, ona je, ono je We are = We re - my jsme They are = They re - oni jsou Otázky a odpovědi - Questions and answers Are you John? Yes, I am. [ne Yes, I m.] Jsi Honza? Am I late? No, I m not. Ano, jsem. Ne, nejsem. Yes, you are. [ne Yes, you re.] No, you re not. Otázky a odpovědi s How - Questions and answers with How Stažené tvary - Short forms How s Peter? - Jak se má Petr? How s she? - Jak se má (ona)? Dlouhé tvary - Long forms How are you? - Jak se máš? How is he? - Jak se má? How are they? - Jak se mají? Odpovědi - Answers I m fine. - Mám se dobře. Daří se mi dobře. She s fine. - Má se dobře. Daří se jí dobře. I m fine, how about you? - Mám se dobře a jak se máš ty? This při představování -This in introductions I m John and this is Kate. - Já jsem Jan a toto je Katka. I m Peter and this is James. - Já jsem Petr a toto je Jakub. Oslovení pane, paní - Mr / Ms / Mrs Mr Smith - pan Smith Ms Lopez - paní Lopézová (neříkáme, zda je paní Lopézová vdaná či svobodná) Mrs Tanaka - paní Tanaková (použitím titulu Mrs říkáme, že paní Tanaková je vdaná) Miss Jane - slečna Jana (použitím titulu Miss říkáme, že slečna Jana je svobodná) Pozdravy a děkování - Hello, goodbye and thank you Formální - Formal Hello. - Dobrý den. Goodbye. - Na shledanou Thank you. - Děkuji vám. Děkuji ti. Neformální - Informal Hi. - Ahoj. Bye. / Bye bye. - Ahoj (při loučení) Thanks. - Díky.

4 True to Life Starter Přehled gramatiky Strana: 4 UNIT 2 Otázky a odpovědi s is - Questions and answers with is Stažené tvary - Short forms What s this? - Co je to? What s that? - Co je tamto? Where s the hotel? - Kde je ten hotel? Dlouhé tvary - Long forms What is this? - Co je to? What is that? - Co je tamto? Where is the hotel? - Kde je ten hotel? Odpovědi - Answers It s a hotel. - To je hotel. It s the hotel. - To je ten hotel. It s in New York. - Je to v New Yorku. Zájmena - this and that This - tento, tato, toto That - tamten, tamta, tamto Tvary pro vyjádření v množném čísle jsou these a those. These - tito, tyto Those - tamti, tamty This používáme pro věc, která je k nám blízko, a která je v jednotném čísle. That používáme pro věc, která je vzdálená, a která je v jednotném čísle. These používáme pro věci, které jsou k nám blízko, a které jsou v množném čísle. Those používáme pro věci, které jsou vzdálené, a které jsou v množném čísle. this restaurant - tato restaurace that man - tamten muž (vzdálenější) these restaurants - tyto restaurace those men - tamti muži (vzdálenější) Členy - a a the It s a hotel. - To je nějaký hotel. (nevíme jaký hotel to přesně je) It s the Hilton Hotel. - To je hotel Hilton. (víme přesně o jaký hotel se jedná) A užíváme, myslíme-li jakýkoli hotel. The užíváme, myslíme-li jeden konkrétní. Množné číslo podstatných jmen -Plural nouns 1. Většina podstatných jmen tvoří množné číslo přidáním koncovky s. one son - two sons - dva synové one name - two names - dvě jména 2. U podstatných jmen končících na -x, -s, -ch, -sh se přidává koncovka es. one box - two boxes - dvě krabice one bus - three buses - tři autobusy 3. U podstatných jmen končících na souhlásku a y se toto y mění na i a přidává se es. one city - three cities - tři města

5 True to Life Starter Přehled gramatiky Strana: 5 one country - five countries - pět zemí 4. Některá podstatná jména tvoří množné číslo nepravidelně. one man - two men - dva muži one woman - two women - dvě ženy one person - two people - dva lidé one child - two children - dvě děti Zájmena přivlastňovací - Possessive adj. I - my - můj You - your - tvůj, váš, Váš This is my room. - To je můj pokoj. That s your room.- Tamto je tvůj pokoj. UNIT 3 Zájmena přivlastňovací - Possessive adj. He - his - jeho She - her - její It - its - jeho We - our - náš They - their - jejich Přivlastňovací zájmeno musí být vždy stejné jako osoba nebo věc, které se přivlastňuje!! He s got a son. His son is eight years old. On má syna. Jeho synovi je osm let. She s got a son. Her son is eight years old. Ona má syna. Jejímu synovi je osm let. It s their restaurant.- To je jejich restaurace. POZOR: Its drink - přivlastňovací zájmeno It s my drink. - It s = It is - tvar slovesa být Otázka a odpověď - Question and answer Is he busy? - Yes, he is. No, he isn t. Je zaneprázdněn? - Ano, je. Ne, není. Is she popular? - Yes, she is. No, she isn t. Je oblíbená? - Ano, je. Ne, není. Are they nice? - Yes, they are. No they aren t. Jsou hezcí? - Ano, jsou. Ne, nejsou. Otázky s výrazem Where...from? Where s she from? = Where is she from?

6 True to Life Starter Přehled gramatiky Strana: 6 Odkud pochází? Odkud je (ona)? France. She is from France. Z Francie. Ona je z Francie. Where are they from? - Odkud jsou? London. They are from London. Z Londýna. Oni jsou z Londýna Otázky s výrazem How old...? How old is he? - Kolik je mu let? Fifteen. He s fifteen. - Je mu patnáct let. How old are they? - Kolik je jim let? Twenty. They re twenty. - Je jim dvacet let. Přídavná jména - Adjectives Přídavné jméno obvykle předchází před podstatným jménem. a good life - dobrý život a nice picture - pěkný obrázek a popular job - oblíbená práce an old man - starý muž a small box - malá krabice There is = There s - používá se pro 1 věc There are - používá se pro 2 a více věcí Otázka Is there...? - Je tu...? Existuje? Are there...? - Jsou tu...? Existují? Odpověď Yes, there is. No, there isn t. Yes, there are. No, there aren t. Is there a restaurantin the hotel? - Je tu v hotelu restaurace? Are there any banks in this street? -Jsou v této ulici nějaké banky? Neurčitý člen - a, an Před vyslovovanou souhláskou stojí a. Před vyslovovanou samohláskou je an. a name, a woman, a friend, a university!!!! an address, an umbrella, an old man, There is, There are Používá se k vyjádření, že něco existuje nebo k popisu věcí.

7 True to Life Starter Přehled gramatiky Strana: 7 UNIT 4 Is there, are there Is there a cinema in your town? - Máte (existuje) ve vašem městě kino? Yes, there is. No, there isn t. Are there any banks in your town? - Máte (existují) ve vašem městě nějaké banky? Yes, there are. No, there aren t. POZOR: V otázkách v množném čísle užíváme any místo neurčitého členu. Are there any hotels in your town? Máte ve vašem městě nějaké hotely? Perhaps / I think He s American. - On je Američan.(jsem si jist) Perhaps / I think he is American.- Myslím si, že on je Američan.(nejsem si jist, myslím si to) UNIT 5 Sloveso mít - have got, has got Kladné tvary - dlouhé a stažené I have got = I ve got - já mám You have got=you ve got - ty máš, vy máte, Vy máte He has got = He s got - on má She has got = She s got - ona má It has got = It s got - ono má We have got = We ve got - my máme They have got = They ve got - oni mají Zápor I haven t got - já nemám You haven t got - ty nemáš, vy nemáte, Vy nemáte He hasn t got - on nemá She hasn t got - ona nemá It hasn t got - ono nemá We haven t got - my nemáme They haven t got - oni nemají Otázka a krátká odpověď Have you got..? - Yes, I have. No, I haven t. Has he got...? - Yes, he has. No, he hasn t. Has she got...? - Yes, she has. No, she hasn t. Have we got...? - Yes, we have. No, we haven t. Have they got..? - Yes, they have. No, they haven t.

8 True to Life Starter Přehled gramatiky Strana: 8 I ve got a car. - Mám auto. She hasn t got a sister. - (Ona) nemá sestru. Have you got a friend. - Máš přítele? Has he got a pen. - Má pero? What have you got? - Co máš? How many brothers have you got? - Kolik máš bratrů? Some a any Any užíváme v otázkách a záporných větách. Some užíváme v kladných větách. Have you got any pens?- Máš nějaká pera? Have you got any money? - Máš peníze? I ve got some pens. - Mám nějaká pera. I ve got some money. - Mám nějaké peníze. There isn t any coffee.- Není tu žádná káva. I haven t got any money. - Nemám žádné peníze. UNIT 6 Rozkazovací způsob - Imperative form Rozkazovací způsob se tvoří odejmutím částice to od infinitivu slovesa a vynecháním podmětu. Go to bed.- Jdi do postele. Come to Paris. - Přijeď do Paříže. Tell your mother. - Řekni (to) svojí matce. Phone your sister. - Zavolej svojí sestře. Záporný rozkaz - dlouhý a stažený tvar Don t go to bed. = Do not go to bed. Don t come to Paris.= Do not come to Paris. Don t tell your mother. = Do not tell your mother. Předložky - Prepositions to - go to bed - jdi do postele at - stay at home - zůstaň doma (v domě) for - stay for one day - zůstaň na jeden den in - in the room - v pokoji on - on the table - na stole by - by the window - u okna under - under the table - pod stolem

9 True to Life Starter Přehled gramatiky Strana: 9 UNIT 7 Přítomný čas - Present simple Přítomný čas prostý označuje návyky a zvyky, děj obvyklý nebo opakovaný v přítomnosti. Kladné tvary I work here. - Já zde pracuji. You work here. - Ty zde pracuješ. He works here. - On zde pracuje. She works here. - Ona zde pracuje. We work here. - My zde pracujeme. They work here. - Oni zde pracují. Záporné tvary I do not = I don t He does not = He doesn t I don t work. - Já nepracuji. You don t work. - Ty nepracuješ. Vy nepracujete. He doesn t work. - On nepracuje. She doesn t work. - Ona nepracuje. We don t work. - My nepracujeme. They don t work. - Oni nepracují. Otázky What do you do? - Co děláš? Where do you work? - Kde pracuješ? Kde pracujete? When does he get up? - Kdy vstává? Do I play? - Hraji? Do you play? - Hraješ? Hrajete? Does he/she play? - Hraje? Do we play? - Hrajeme? Do they play? - Hrají? Odpovědi Do you play? - Yes, I do. No, I don t. Does he play? - Yes, he does. No, he doesn t. Zakončení některých sloves ve 3. osobě j.č. 1. Většina podstatných jmen tvoří 3. osobu jednotného čísla přítomného času prostého přidáním koncovky s ke slovesu. he works - on pracuje she plays - ona hraje 2. U sloves končících na -ly, -ry se poslední y mění na i a přidává se koncovka es. he flies - on létá she carries - ona nese ALE: he buys, stays, pays 3. U sloves končících na -ch, -sh, -s se přidává es. he watches - on se dívá she washes - ona myje 4. U sloves končících na -o se přidává es. he goes - on jde she does - ona dělá

10 True to Life Starter Přehled gramatiky Strana: 10 UNIT 8 Přítomný čas prostý - Present simple viz Unit 7 Vyjádření souhlasu - Agreeing I like coffee. - So do I.( Me too.) - Já také. She likes tea. - So do we. - My také. Otázky s výrazem How long? a How many..? How many...? užíváme při ptaní se na množství (počet) u počitatelných podstatných jmen. How many days are there in June? Kolik dní má červen? How many men are there in this room? Kolik mužů je v této místnosti? How long is your course? Jak dlouhý je tvůj kurs? Spojky and (a), but (ale) Spojka and se používá ke spojení dvou a více věcí, které jsou si gramaticky podobné. a son and a daughter - syn a dcera I like coffee and tea. - Mám rád kávu a čaj. Spojku but používáme k vyjádření rozdílu. I like coffee but not tea. - Mám rád kávu, ale nemám rád čaj. UNIT 9 Otázky s výrazem How much...? Ptáme-li se na cenu něčeho užíváme výrazu How much. How much is that wallet? - Kolik stojí tamta peněženka? How much are those shoes? - Kolik stojí tamty boty? How much does that wallet cost? - Kolik stojí tamta peněženka? How much do those shoes cost? - Kolik stojí tamty boty? Odpovědi It s ten pounds. - Stojí deset liber. They cost thirty dollars.- Stojí třicet dolarů. Would like Vazbu I d like = I would like používáme pro zdvořilou žádost nebo k vyjádření splnitelných i nesplnitelných přání. I d like a coffee, please.- Dal bych si kávu, prosím. We d like sandwiches, please. - Dali bychom si sendviče, prosím. Otázky Vazbu Would you like používáme ke zjištění, co chce někdo jiný. What would you like? - Co bys chtěl? Would you like tea or coffee? Dáš si (Chtěl bys) čaj nebo kávu? Odpovědi Would you like coffee?- Yes, please, I would. -No, thank you.

11 True to Life Starter Přehled gramatiky Strana: 11 UNIT 10 Frekvenční příslovce Frekvenční příslovce užíváme tehdy, když popisujeme, jak často se něco děje. Odpovídáme jimi na otázku How often. How often do you go shopping? Jak často chodíš nakupovat? always - vždycky usually - obvykle often - často sometimes - někdy never - nikdy He usually gets up early. - Obvykle vstává brzy. We often go to the cinema. - Často chodíme do kina. Zájmeno - Which Zájmeno which užíváme, ptáme-li se na věci nebo místa. Which car is John s? - Které auto je Janovo? Which shoes would you like? - Které boty by jsi chtěl? Too Výraz too užíváme s přídavným jménem k vyjádření, že něco není v pořádku. This cap is too small for me. - Tato čepice je pro mě příliš malá. It s too long. - Je to příliš dlouhé. Výraz too užíváme s příslovcem hovořímeli o slovese. Don t walk too quickly. - Nechoď tak rychle. Don t be too shy. - Nebuď tak ostýchavý. Přivlastňovací pád - possessive s Pokud přivlastňujeme něco k podstatnému jménu v jednotném čísle, přidáme s. This is John s car. - Toto je Janovo auto. These are Monica s shoes. - To jsou Moničiny boty. Tázací zájmeno - Whose Zájmeno whose užíváme, chceme-li se zeptat, kdo je majitelem. Whose car is this? - Čí je to auto? Whose shoes are these? - Čí boty to jsou?

12 True to Life Starter Přehled gramatiky Strana: 12 UNIT 11 Sloveso can (schopnost, moci, umět) Sloveso can má ve všech osobách stejný tvar - can. Obvykle za ním následuje sloveso v infinitivu bez to. V krátkých odpovědích může can stát bez slovesa. I can not = I can t You phone the manager and leave your name, then you write an application. Zavolejte řediteli, zanechte své jméno a potom vyplňte přihlášku. (Zavolá se řediteli, zanechá jméno a potom se vyplní přihláška.) I can cook.- Umím vařit. He can cook. - (On) umí vařit. She can cook. - (Ona) umí vařit. We can not cook. - My neumíme vařit. They can t cook. - Oni neumějí vařit. Otázky a odpovědi Can you cook? - Umíš vařit? Yes, I can. - Ano, umím. Can she cook? - Umí vařit? No, she can not =can t. - Ne, ona neumí vařit. Otázky s Why a odpovědi s because Why are you tired? - Proč jsi unavený? Because it s late. - Protože je pozdě. Why do you like coffee? - Proč máš rád kávu? Because it s tasty. - Protože je dobrá. Neosobní zájmeno You Zájmeno you zde znamená jakoukoli osobu a nikoli jednu určitou.

13 True to Life Starter Přehled gramatiky Strana: 13 UNIT 12 Návrhy - Suggestions Let s have a drink. - Pojďme se napít. What about a coffee? - Co třeba kávu? Odpovědi Let s have a drink. Great. Good idea. - Výborně. Dobrý nápad. No, thank you. - Ne, děkuji. What about a coffee? OK. Good idea.- Dobrá. Dobrý nápad. I d like a tea. - Dal bych si čaj. Here (zde, tady) a there (tam, tamhle) My house is here. - Můj dům je zde. Your house is there. - Tvůj dům je tamhle. Here a there také znamená sem a tam. Come here. - Pojď sem. Don t go there. - Nechoď tam.

face2face Studijní příručka Pre-intermediate Studijní příručka Pre-intermediate by J.Čadová -Cambridge University Press 2009 PHOTOCOPIABLE

face2face Studijní příručka Pre-intermediate Studijní příručka Pre-intermediate by J.Čadová -Cambridge University Press 2009 PHOTOCOPIABLE face2face Studijní příručka Pre-intermediate Pro české vydání zpracováno podle anglického originálu face2face Pre-intermediate a s laskavým svolením nakladatelství Cambridge University Press doplněno.

Více

Elementary. Stručný přehled gramatiky pro úroveň A1. Ing. Ivan Hrbek Mgr. Tereza Vogeltanzová. English for work, socializing & travel

Elementary. Stručný přehled gramatiky pro úroveň A1. Ing. Ivan Hrbek Mgr. Tereza Vogeltanzová. English for work, socializing & travel English for work, socializing & travel Elementary Stručný přehled gramatiky pro úroveň A1 Ing. Ivan Hrbek Mgr. Tereza Vogeltanzová Bohemian Ventures výhradní distributor vydavatelství Pearson pro Českou

Více

Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika. Iva Dostálová Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika

Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika. Iva Dostálová Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika Iva Dostálová Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika Iva Dostálová Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika Text Iva Dostálová Kresby Pavel Kantorek Obálka a grafická úprava Fragment DTP s. r. o., Kamila Flonerová

Více

Slovníček a přehled české mluvnice

Slovníček a přehled české mluvnice English for Life Beginner Czech Companion Slovníček a přehled české mluvnice Gramatika v češtině Nová cvičení Slovníček v češtině MP verze slovníčku Tom Hutchinson Grammar reference Lekce 4 Zkrácené tvary

Více

VY_22_INOVACE_ANJ7_01-36 ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů MZ 5 / VY_22_ANJ7_01-36

VY_22_INOVACE_ANJ7_01-36 ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů MZ 5 / VY_22_ANJ7_01-36 VY_22_INOVACE_ANJ7_01-36 ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů Název školy Základní škola Benešov, Jiráskova 888 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.1278 Název projektu Pojďte s námi

Více

STUDIJNÍ OPORA K PŘEDMĚTU CIZÍ JAZYK I. ANGLIČTINA I.-VI.

STUDIJNÍ OPORA K PŘEDMĚTU CIZÍ JAZYK I. ANGLIČTINA I.-VI. STUDIJNÍ OPORA K PŘEDMĚTU CIZÍ JAZYK I. ANGLIČTINA I.-VI. Typ studijního programu: bakalářský Studijní obor: Ekonomika a management Jména autorů Růžena Dvořáčková Jan Skipala OSTRAVA 2014 2 OBSAH strana

Více

UNIT 1 We are in the Czech Republic

UNIT 1 We are in the Czech Republic UNIT 1 We are in the Czech Republic Exercise 1: Doplň správný tvar slovesa TO BE: am is are a)martina.. from the Czech Republic. She. Czech. b) It. good to see you. My name. John. c) I.. from Italy but

Více

GET TALKING! Intenzivní kurz anglické konverzace. Alena Kuzmová. 2011 Computer Press Brno

GET TALKING! Intenzivní kurz anglické konverzace. Alena Kuzmová. 2011 Computer Press Brno GET TALKING! Intenzivní kurz anglické konverzace Alena Kuzmová 2011 Computer Press Brno ????????????? Get Talking! intenzivní kurz anglické konverzace ALENA KUZMOVÁ Computer Press, a. s., 2011. Vydání

Více

ANGLICKÁ GRAMATIKA PRO STUDENTY OBORU Ruština se zaměřením na hospodářsko-právní a turistickou oblast OLOMOUC 2013 UNIT 3 ZÁJMENA PRONOUNS

ANGLICKÁ GRAMATIKA PRO STUDENTY OBORU Ruština se zaměřením na hospodářsko-právní a turistickou oblast OLOMOUC 2013 UNIT 3 ZÁJMENA PRONOUNS ANGLICKÁ GRAMATIKA PRO STUDENTY OBORU Ruština se zaměřením na hospodářskoprávní a turistickou oblast OLOMOUC 2013 UNIT 3 ZÁJMENA PRONOUNS OSOBNÍ PERSONAL U osobních zájmen se ve 3. osobě sg. projevuje

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 3. 1. 2013

Více

ANGLIČTINA pro kombinované studium

ANGLIČTINA pro kombinované studium Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ANGLIČTINA pro kombinované studium cvičení pro 3. semestr Miroslava Weberová a kol. Ostrava 2011 Recenze: Mgr. Radka Juříčková Název: Angličtina pro kombinované

Více

STRUČNÝ SOUHRN ANGLICKÉ GRAMATIKY

STRUČNÝ SOUHRN ANGLICKÉ GRAMATIKY STRUČNÝ SOUHRN ANGLICKÉ GRAMATIKY Slovosled v anglické větě: oznam.věta: 1.podmět, 2.přísudek, 3.předmět, 4.příslovečná určení místa, času, způsobu např.: I did the homework easily at home yesterday. otázka:

Více

Emily A. Grosvenor. Angličtina za 24 dnů Intenzivní kurz pro samouky

Emily A. Grosvenor. Angličtina za 24 dnů Intenzivní kurz pro samouky Emily A. Grosvenor Angličtina za 24 dnů Intenzivní kurz pro samouky Edika Brno 2013 Angličtina za 24 dnů Intenzivní kurz pro samouky Emily A. Grosvenor Překlad: Vilém Jungman Odborná korektura: Christopher

Více

přepsat docela unavený včera italský

přepsat docela unavený včera italský Unit 1 1)Opakování mluvnice - present simple, past simple 2) Subject pronouns, object pronouns, possessive adjectives Čas k prostudování učiva: 7 hodin včetně konzultací Čas potřebný k ověřování učiva:

Více

Výukový materiál anglického jazyka pro 2. stupeň ZŠ

Výukový materiál anglického jazyka pro 2. stupeň ZŠ Výukový materiál anglického jazyka pro 2. stupeň ZŠ Zpracováno v rámci projektu Inovace jazykového vzdělávání na ZŠ a MŠ Údolí Desné registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.04/03.0057 Projekt je spolufinancován

Více

30.8.2010. 2. Minulý čas pravidelných sloves tvoříme přidáním koncovky ed k významovému slovesu. Minulý čas prostý má stejný tvar ve všech osobách:

30.8.2010. 2. Minulý čas pravidelných sloves tvoříme přidáním koncovky ed k významovému slovesu. Minulý čas prostý má stejný tvar ve všech osobách: 1 MINULÝ ČAS PROSTÝ PAST SIMPLE 1. Minulý čas slovesa to be se tvoří nepravidelně. 1. I was I was in Prague last month. Minulý měsíc jsem byl v Praze. 2. you were You were late. Opozdil jsi se. 3. he,

Více

ČESKO - ANGLICKÁ KONVERZACE

ČESKO - ANGLICKÁ KONVERZACE Další konverzace na http://nonbabylon.revolucni.com arabština, albánština, angličtina, arménštiná, azerbájdžánština, balijština, běloruština, čeština, čínština, Esperanto, finština, francouzština, galicijština,

Více

STANDARDY ANGLICKÝ JAZYK

STANDARDY ANGLICKÝ JAZYK STANDARDY ANGLICKÝ JAZYK Vypracovala skupina pro přípravu standardů z anglického jazyka ve složení: Vedoucí: Mgr. Štěpánka Legemzová, ZŠ Angel, Praha 12 Koordinátor za VÚP: Členové: Mgr. Kamila Sladkovská,

Více

Vyjadřování budoucnosti

Vyjadřování budoucnosti 5. Vyjadřování budoucnosti Vyjadřování budoucnosti Úroveň A (Cvičení 1 40) going to pro plánované nebo jisté události v budoucnosti a pro rozhodnutí Úroveň B (Cvičení 41 125) budoucí čas (will) (nabídky,

Více

Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Elementary (vhodné pro dospělé)

Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Elementary (vhodné pro dospělé) Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Elementary (vhodné pro dospělé) Autoři: Mgr. Karin Burkartová Bc. Lenka Heczková Mgr. Simona Martínková Mgr. Vladimíra Pavlíková Mgr.

Více

Dialog bez bariér reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0020

Dialog bez bariér reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0020 Dialog bez bariér reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0020 Příručka učitele angličtiny podpůrný materiál pro učitele angličtiny základních a středních škol Příručka učitele angličtiny byla vydána v rámci grantového

Více

Kurz anglického jazyka pro dopravce

Kurz anglického jazyka pro dopravce Kurz anglického jazyka pro dopravce Mgr. Barbora Kornecká AHOL Vyšší odborná škola, o. p. s. Praha 2007 1 Kurz anglického jazyka pro dopravce Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha, 2007. Staroměstské

Více

AKTIVITA 1 OSOBNÍ OTÁZKY PERSONAL QUESTIONS

AKTIVITA 1 OSOBNÍ OTÁZKY PERSONAL QUESTIONS AKTIVITA 1 OSOBNÍ OTÁZKY PERSONAL QUESTIONS jazyková úroveň: falešní začátečníci, mírně pokročilí pomůcky: příloha 1A, 1B, 1C, 1D postup: odpovídejte na běžné otázky v přítomném čase příklad: How old is

Více

CHALLENGES 2 Pehled gramatiky v eštin Sekce Grammar Reference, Workbook strany 109-128

CHALLENGES 2 Pehled gramatiky v eštin Sekce Grammar Reference, Workbook strany 109-128 CHALLENGES 2 Pehled gramatiky v eštin Sekce Grammar Reference, Workbook strany 109-128 GRAMMAR REFERENCE WB STRANA 109 (Modul Back to school, strany 3-4) Sloveso have got / has got (mít) když mluvíme o

Více

Unit 2. Unit 3. Známe se? (Setkali jsme se už někdy?)

Unit 2. Unit 3. Známe se? (Setkali jsme se už někdy?) English 2 Vážení studenti! Prosím netrapte se biflováním níže uvedených textů. Tyto budou v plném rozsahu zpracovány, vysvětleny a aktivně procvičovány v rámci vašeho kurzu. Pokud najdete chuť a čas, uvařte

Více

VZOROVÝ TEST ANGLICKÝ JAZYK ú roveň A1 (Cizí jazyk 5. roč ňí k, Dalš í čizí jazyk 9. roč ňí k)

VZOROVÝ TEST ANGLICKÝ JAZYK ú roveň A1 (Cizí jazyk 5. roč ňí k, Dalš í čizí jazyk 9. roč ňí k) VZOROVÝ TEST ANGLICKÝ JAZYK ú roveň A1 (Cizí jazyk 5. roč ňí k, Dalš í čizí jazyk 9. roč ňí k) Společná část základní úroveň; poslech s porozuměním úloha 1 V prvním oddílu poslechové části testu žáci uslyší

Více

ALENA KUZMOVÁ Study and Practise učebnice anglické gramatiky pro samouky

ALENA KUZMOVÁ Study and Practise učebnice anglické gramatiky pro samouky ALENA KUZMOVÁ Study and Practise učebnice anglické gramatiky pro samouky Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Copyright: Autor: Alena Kuzmová Vydal: Martin Koláček - E-knihy jedou 2015

Více

V případě potřeby je možno konzultovat konkrétní problém s vyučujícím daného kurzu.

V případě potřeby je možno konzultovat konkrétní problém s vyučujícím daného kurzu. Unit 7 Přítomný čas prostý a přítomný čas průběhový Čas k prostudování učiva: 7 hodin včetně konzultací Čas potřebný k ověřování učiva: 1 hodina Telínová, A., kolektiv autorů: Eurolingua English 2 (kapitola

Více

VYBRANÉ JEVY ANGLICKÉ GRAMATIKY

VYBRANÉ JEVY ANGLICKÉ GRAMATIKY VYBRANÉ JEVY ANGLICKÉ GRAMATIKY Obsah Pítomný as prostý: sloveso to be... 2 Minulý as prostý: sloveso to be... 2 Existencionální vazba there is/there are... 3 Pítomný as prostý: plnovýznamová slovesa...

Více

Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Pre-Intermediate (vhodné pro dospělé)

Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Pre-Intermediate (vhodné pro dospělé) Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Pre-Intermediate (vhodné pro dospělé) Autoři: Mgr. Karin Burkartová Bc. Lenka Heczková Mgr. Simona Martínková Mgr. Vladimíra Pavlíková

Více