Jednáním v souladu s provozním řádem se Středisko nezbavuje odpovědnosti za porušení platných právních norem.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jednáním v souladu s provozním řádem se Středisko nezbavuje odpovědnosti za porušení platných právních norem."

Transkript

1 KCP/07/2001 Oprávnění statutárního orgánu jednat jménem obchodní společnosti nebo družstva vzniká dnem jeho ustavení, nikoli dnem jeho zápisu do obchodního rejstříku. Zápis statutárního orgánu právnické osoby do obchodního rejstříku nemá konstitutivní charakter, je s ní proto spojen pouze účinek materiálního principu publicity. Okamžikem ustavení nového statutárního orgánu zaniká oprávnění původního statutárního orgánu, který ovšem bude až do zápisu změn v obchodním rejstříku figurovat. Dobrou víru třetích osob chrání 27 odst. 2 obchodního zákoníku, podle kterého nemůže ten, jehož se zápis týká, namítat proti tomu, kdo jedná v důvěře v zápis, že zápis neodpovídá skutečnosti. Jestliže požadavek na službu Střediska podá statutární orgán zapsaný v obchodním rejstříku, jehož oprávnění zaniklo ustavením nového orgánu, a Středisko v dobré víře předpokládá, že jde o oprávněný statutární orgán, je oprávněno službu poskytnout. Pokud se ale dozví o změně statutárního orgánu, nesmí dále za oprávněný statutární orgán považovat statutární orgán zapsaný v obchodním rejstříku. Výlučný požadavek Střediska na předložení výpisu z obchodního rejstříku ne staršího šesti měsíců v situaci, kdy nově zvolený či jmenovaný statutární orgán není dosud zapsán do obchodního rejstříku, je nepřípustný. Ustanovení 22 odst. 1 zákona o cenných papírech ukládá Středisku provést registraci převodu cenného papíru bez zbytečného odkladu poté, kdy obdrží obsahově shodně příkazy k registraci od převodce i nabyvatele. Pokud Středisko do doby zápisu statutárního orgánu do obchodního rejstříku neumožňuje společnosti nakládat s účtem majitele cenného papíru nebo s registrem emitenta, porušuje 22 odst. 1 a 56 odst. 1 písm. a) zákona o cenných papírech a zcela zásadní povinnost, která souvisí se samotným smyslem jeho existence. Připouští-li Středisko, aby jménem právnické osoby jednaly osoby neoprávněné (ač dosud zapsané v obchodním rejstříku), a prokáže-li se, že o této okolnosti Středisko vědělo, bude odpovídat za škodu ve stejném rozsahu, jakého se obává v případě prohlášení valné hromady akciové společnosti, která zvolila nový statutární orgán, za neplatné, nebo v případě zfalšování notářského zápisu o jejím průběhu. Totéž platí pro případy, kdy Středisko odmítne provést pokyn k registraci převodu podaný osobou k tomu oprávněnou, ač dosud nezapsanou v obchodním rejstříku, prokáže-li své oprávnění jiným hodnověrným způsobem než výpisem z obchodního rejstříku, a tím právnické osobě způsobí škodu (např. z důvodu nesplnění či pozdního splnění smluvního závazku). Přeceňování výpisu z obchodního rejstříku poté, co zákon zcela najisto postavil deklaratorní povahu zápisu změny statutárního orgánu obchodní společnosti, v sobě skrývá vysoké riziko odpovědnosti za škodu a odporuje povinnosti Střediska činit všechny kroky k minimalizaci případného plnění státu z titulu ručení za jeho závazky. Provozní řád Střediska má povahu všeobecných obchodních podmínek, upravuje vztahy Střediska k jeho klientům a jeho změny podléhají schválení Komise, což poskytuje záruku, že řád bude v souladu se zákonem, že Středisko nezneužije své monopolní postavení a že bude zajištěna ochrana jeho klientů. Tento účel nelze naplnit, jestliže provozní řád obsahuje jen některá pravidla, zatímco jiná nikoliv. V určitých případech lze detaily specifikovat rozhodnutím ředitele Střediska, veškerá práva a povinnosti žadatelů a Střediska však musí vyplývat z provozního řádu. 1

2 Jednáním v souladu s provozním řádem se Středisko nezbavuje odpovědnosti za porušení platných právních norem. Komise zahájila se Střediskem správní řízení za účelem odstranění nedostatků ve věci způsobu prokazování oprávnění podatelů požadavků na služby podle čl. 20 provozního řádu a přizpůsobení tohoto způsobu prokazování oprávnění žadatelů platnému právnímu řádu České republiky. Společnost X. podala stížnost na postup Střediska, které odmítlo provést pokyn k registraci převodu cenných papírů s tím, že osoby, které podaly pokyn, nepředložily výpis z obchodního rejstříku prokazující jejich oprávnění jednat za společnost. Výpis nemohl být předložen, neboť došlo ke změně statutárního orgánu a soud v té době ještě neprovedl zápis změny do obchodního rejstříku. Stěžovatel požádal ředitele Střediska o udělení výjimky z prokazování oprávnění jednat a podepisovat jménem právnické osoby. Této žádosti nebylo vyhověno s odůvodněním, že fyzické osoby, které jménem stěžovatele požádaly o výjimku, nedoložily oprávnění jednat za společnost výpisem z obchodního rejstříku nebo plnou mocí s úředně ověřenými podpisy fyzických osob, které jsou podle výpisu z obchodního rejstříku oprávněny jednat za společnost. Komise při výkonu státního dozoru zjistila, že Středisko v určitých případech neumožňuje právnickým osobám podat požadavek k provedení služby. Podle 56 odst. 6 zákona o cenných papírech je Středisko oprávněno požadovat od majitelů cenných papírů, emitentů, obchodníků s cennými papíry, burz cenných papírů, organizátorů mimoburzovního trhu, případně dalších osob, poskytnutí všech potřebných podkladů k výkonu své činnosti. Před podáním požadavku na službu je žadatel povinen prokázat totožnost (čl. 19 provozního řádu) a oprávnění danou službu požadovat (čl. 20 odst. 1 provozního řádu). Podle čl. 20 odst. 4 písm. a) provozního řádu Střediska je žadatel v případě, že je zástupcem právnické osoby, povinen doložit, že je oprávněn jednat a podepisovat za tuto právnickou osobu, výpisem z obchodního rejstříku nebo jiného obdobného seznamu právnických osob ne starším šesti měsíců nebo jeho úředně ověřenou kopií. Jak vyplývá z kontextu, je tímto zástupcem míněn pouze statutární orgán právnické osoby případně prokurista, neboť prokazování zastoupení na základě dohody o plné moci upravuje čl. 20 odst. 4 písm. d) provozního řádu Střediska. Účastník řízení nepřipouští jiný způsob prokazování oprávnění statutárního orgánu jednat za právnickou osobu než předložení výpisu z obchodního rejstříku ne staršího 6 měsíců. Tento výpis požaduje i v případech, kdy žadatel předloží dokumenty prokazující, že došlo ke změně statutárního orgánu a že zápis v obchodním rejstříku neodpovídá skutečnosti. I v těchto případech účastník řízení provádí výhradně pokyny podané osobami, jejichž oprávnění vyplývá z výpisu z obchodního rejstříku ne staršího 6 měsíců nebo z plné moci s úředně ověřenými podpisy fyzických osob, které jsou podle výpisu z obchodního rejstříku oprávněny za právnickou osobu jednat. Pokyny podané statutárním orgánem, který své oprávnění prokáže jinak než výpisem z obchodního rejstříku, účastník řízení neprovede, protože je považuje za pokyny podané osobami, které řádně neprokázaly své oprávnění jednat za společnost. Účastník řízení uvedl, že je jako zákonem stanovený registr povinen údaje ve své evidenci utajovat ve smyslu 69 odst. 1 zákona o cenných papírech a tyto informace je oprávněn poskytnout pouze osobám, které prokáží své oprávnění jednat. Zástupce právnické osoby, 2

3 pokud není dosud zapsán v obchodním rejstříku jako osoba oprávněná jednat a podepisovat, musí své oprávnění doložit plnou mocí s úředně ověřenými podpisy fyzických osob, které jsou podle výpisu z obchodního rejstříku oprávněny za právnickou osobu jednat. Účastník řízení opomíjí skutečnost, že oprávnění nového statutárního orgánu jednat jménem obchodní společnosti nebo družstva vzniká dnem jeho ustavení, nikoli dnem zápisu této skutečnosti do obchodního rejstříku. Novelizace 13 odst. 2 obchodního zákoníku zákonem č. 142/1996 Sb., která vypustila slova je-li tento orgán zapsán do obchodního rejstříku, určila jednoznačně, že zápis statutárního orgánu právnické osoby nemá konstitutivní charakter. Všechny zápisy, které nemají konstitutivní význam, mají význam deklaratorní, což znamená, že je s nimi spojen pouze účinek materiálního principu publicity obchodního rejstříku. Dnem ustavení nového statutárního orgánu zaniká oprávnění původního statutárního orgánu, který ovšem bude až do provedení zápisu změn v obchodním rejstříku figurovat ve výpisech z rejstříku. Dobrou víru třetích osob chrání 27 odst. 2 obchodního zákoníku, podle kterého nemůže ten, jehož se zápis týká, namítat proti tomu, kdo jedná v důvěře v zápis do obchodního rejstříku, že zápis neodpovídá skutečnosti. Pokud by tedy požadavek na službu účastníku řízení podal statutární orgán zapsaný vobchodním rejstříku, jehož oprávnění zaniklo ustavením nového orgánu, a účastník řízení by vdobré víře předpokládal, že jde o oprávněný statutární orgán, je oprávněn službu poskytnout. Pokud se ale dozví o změně statutárního orgánu, nesmí již dále za oprávněný statutární orgán považovat statutární orgán zapsaný v obchodním rejstříku. Komise nezpochybňuje oprávnění účastníka řízení požadovat prokázání oprávnění statutárního orgánu kvalifikovaným způsobem, pokládá však za nepřípustné, aby v důsledku toho bylo po určitou dobu fakticky vyloučeno jakékoliv nakládání s účtem majitele cenných papírů, případně s registrem emitenta. Účastník řízení vede v souladu s 1 odst. 4 zákona o cenných papírech zákonem stanovenou evidenci zaknihovaných cenných papírů. Jeho povinností podle 56 odst. 1 zákona o cenných papírech je evidovat zaknihované cenné papíry, změny jejich majitelů a další údaje, které se jich týkají, a to v rozsahu stanoveném zákonem. Ustanovení 22 odst. 1 zákona o cenných papírech ukládá Středisku provést registraci převodu cenného papíru bez zbytečného odkladu poté, kdy obdrží obsahově shodně příkazy kregistraci od převodce i nabyvatele. Pokud tedy některým subjektům po určitou dobu neumožňuje nakládání s účtem majitele cenného papíru nebo s registrem emitenta, porušuje zcela zásadní povinnost, která souvisí se samotným smyslem jeho existence. Tím závažně porušuje 22 odst. 1 a 56 odst. 1 písm. a) zákona o cenných papírech. Výpis z obchodního rejstříku je obecně dokladem prokazujícím legální existenci právnické osoby a oprávnění jejího statutárního orgánu. V posledně uvedeném případě však nejde o doklad s konstitutivními účinky. Jestliže orgány akciové společnosti či jiné právnické osoby zvolí či jmenují nový statutární orgán, který však není dosud zapsán do obchodního rejstříku, i když již byl podán návrh na zápis do obchodního rejstříku (či dokonce aniž dosud došlo k podání návrhu na zápis do obchodního rejstříku), je osobou oprávněnou jednat za společnost nový statutární orgán, který svoje oprávnění nemůže prokázat jinak než notářským zápisem z valné hromady společnosti, což je doklad hodnověrně prokazující oprávnění nového statutárního orgánu právnické osoby za ni jednat. Výlučný požadavek účastníka řízení na předložení výpisu z obchodního rejstříku ne staršího šesti měsíců je nepřípustný a účastník řízení brání společnosti nakládat s jejím majetkem. 3

4 Účastník řízení uvádí, že čl. 20 odst. 4 provozního řádu upravil v souladu s 56 odst. 6 zákona o cenných papírech doklad, kterým se musí doložit oprávnění jednat a podepisovat za právnickou osobu, tedy výpis z obchodního rejstříku ne starší šesti měsíců, a to buď originál nebo jeho úředně ověřená kopie. Konstatuje, že tím v žádném případě neurčuje, kdo je statutárním orgánem společnosti nebo družstva, ani nezpochybňuje jeho postavení ve smyslu 13 odst. 2 obchodního zákoníku, a konkrétně v případě akciových společností navazující ustanovení 191 odst. 1 obchodního zákoníku, které určuje, že představenstvo je statutárním orgánem, jenž řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem. Členové představenstva, kteří zavazují společnost a způsob, kterým tak činí, se zapisují do obchodního rejstříku. Uvedené ustanovení provozního řádu pouze stanoví doklady, kterými žadatel o službu prokazuje oprávnění jednat a podepisovat jménem právnické osoby, včetně způsobu, kterým tak činí, a současně je takto určen i doklad, kterým je prokazována legální existence právnické osoby. Potřebnými podklady ve smyslu 56 odst. 6 zákona o cenných papírech pro prokázání oprávnění požadovat službu mohou být pouze dokumenty osvědčující oprávnění dané osoby či osob jednat jménem právnické osoby, s uvedením způsobu, jakým jednají a v jakém rozsahu. I v případě, kdy žadatel hodlá prokázat změnu statutárního orgánu, která není dosud zapsána v obchodním rejstříku, účastník řízení požaduje vždy pouze předložení výpisu z obchodního rejstříku a ve svém důsledku by mohl umožnit nakládat s majetkovým účtem osobě, která již není statutárním orgánem žadatele. Účastník řízení tedy požaduje po žadatelích podklady, které nejsou v souladu se skutečným stavem ohledně statutárních orgánů právnických osob, což Komise považuje za nepřípustné a odporující zákonu, stejně jako to, aby účastník řízení určením formy těchto dokumentů fakticky omezil okruh požadovaných dokumentů pouze na výpis z obchodního rejstříku ne starší šesti měsíců, a tím v období, kdy není změna statutárního orgánu zapsána v obchodním rejstříku, fakticky nepřipustil jakékoliv nakládání s cennými papíry na účtu příslušné právnické osoby, popř. naopak zcela absurdně připustil, aby scennými papíry na tomto účtu nakládala osoba, která příslušné oprávnění pozbyla. Pokud by účastník řízení věděl o ustavení nového statutárního orgánu právnické osoby, např. z notářského zápisu o rozhodnutí orgánu právnické osoby, návrhu na zápis do obchodního rejstříku, přičemž změna statutárního orgánu by nebyla dosud zapsána v obchodním rejstříku, pak by provedením některé ze svých služeb na žádost původního statutárního orgánu účastník řízení nejednal v souladu s 27 odst. 2 obchodního zákoníku v dobré víře v zápis do obchodního rejstříku a dotčený subjekt by mohl namítat neoprávněnost takto provedené služby a požadovat náhradu škody tímto pochybením způsobené. Účastník řízení svůj postoj k neuznávání notářských zápisů z valných hromad zdůvodňuje tím, že jeho požadavek na dokládání skutečností rozhodných pro jednání ve Středisku výpisem z obchodního rejstříku ne staršího šesti měsíců je v souladu se zájmem na ochraně majetku uloženého na účtech vedených ve Středisku akciových společností, kdy obchodní zákoník umožňuje současné konání několika valných hromad, jejichž rozhodnutí mohou být následně prohlášena za neplatná. Účastník řízení nemůže předjímat, která z valných hromad společnosti bude později soudem prohlášena za neplatnou, se všemi důsledky ztohoto prohlášení vyplývajícími, včetně odpovědnosti za škody vzniklé na základě jednání osob valnou hromadu zvolených za statutární orgán či jeho členy, avšak z důvodu prohlášení neplatnosti valné hromady soudem do obchodního rejstříku nezapsaných. Uvedená obava však nemůže být důvodem pro odpírání možnosti nakládat s účtem majitele nebo registrem emitenta právnické osoby vpřípadech, kdy pochybnosti o oprávnění 4

5 statutárního orgánu jednat za společnost nevznikají. V případě důvodných pochybností účastníka řízení o oprávnění statutárního orgánu jednat za společnost mu Komise nijak neodpírá právo žádat další doplňující podklady prokazující oprávnění statutárního orgánu. Námitka ochrany majetku na účtech právnických osob ostatně nemůže v této podobě obstát, neboť tím, že Středisko respektuje pouze zápis v obchodním rejstříku, připouští, aby s majetkem právnické osoby nakládaly v určitých situacích osoby neoprávněné, což se s úmyslem chránit majitele cenných papírů neslučuje. Ochrana právnické osoby ostatně není namístě ani tam, kde právnická osoba prostřednictvím oprávněných osob hodlá provést registraci převodu cenných papírů, např. proto, že se k tomu smluvně zavázala, Středisko jí však v tomto úkonu bezdůvodně a v rozporu se zákonem brání a požaduje, aby úkon jménem právnické osoby provedla osoba neoprávněná. Účastník řízení namítá, že jeho postup je rovněž diktován skutečností, že z důvodu preventivní ochrany jsou předkládané materiály zkoumány i z důvodu potvrzení jejich pravosti a autentičnosti, což je v případě výpisu z obchodního rejstříku ověřitelné, zatímco v případě notářských zápisů z valných hromad nikoliv, neboť notáři odmítají podávat informace o jimi ověřených dokladech. Podle 56 odst. 1 notářského řádu je notář povinen zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se mohou dotýkat oprávněných zájmů účastníků nebo o nichž se dozvěděl v souvislosti s poskytováním právní pomoci. Na druhou stranu však žadatel (klient účastníka řízení), kterému notář osvědčil průběh valné hromady, může notáře této povinnosti mlčenlivosti zprostit. Podle 95 notářského řádu jsou i jiné osoby než klienti notáře oprávněny nahlížet do spisů notáře, jsou-li pro to vážné důvody. V případě důvodných pochybností o pravosti či autentičnosti notářského zápisu může účastník řízení využít těchto institutů. Účastník řízení poznamenává, že jako příspěvková organizace zřízená Ministerstvem financí ČR je povinen dbát i na hospodárné nakládání se státními prostředky. Jelikož podle 55 ručí za závazky Střediska stát, je jeho činnost důsledně vedena tak, aby byly minimalizovány případy vzniku možné škody, neboť jakákoliv škodní událost, která může vzhledem k objemu majetku evidovanému ve Středisku dosahovat velkého rozsahu, s sebou nese riziko finanční náhrady ze strany státu. Cituje rozsudek Vrchního soudu v Praze, podle kterého má povinnost činit preventivní opatření a musí počítat s tím, že ani tato preventivní opatření nebudou stačit, neboť z každodenní činnosti účastníka řízení jsou známy útoky proti majetku, který eviduje, přičemž následkům některých z těchto útoků se podařilo zabránit jen díky adekvátním preventivním ustanovením provozního řádu. Komise nezpochybňuje povinnost účastníka řízení přijímat taková preventivní opatření, která omezí možná plnění ze strany státu. Maximální míra ochrany však nesmí být v rozporu s platnými právními předpisy a je jimi vždy limitována. Není možné akceptovat jednání účastníka řízení, který podle čl. 20 provozního řádu trvá striktně toliko na předložení výpisu z obchodního rejstříku ne staršího 6 měsíců, i když je mu prokázáno, že tam uvedené údaje neodpovídají skutečnosti. Uvedený přístup zahrnuje potenciálně škody stejně vysoké. Připouští-li Středisko, aby jménem právnické osoby jednaly osoby neoprávněné právnickou osobu zavazovat (ač dosud zapsané v obchodním rejstříku), a prokáže-li se, že o této okolnosti Středisko vědělo, tedy nelze aplikovat princip důvěry ve správnost údajů zapsaných v obchodním rejstříku, bude Středisko odpovídat za škodu ve stejném rozsahu, jakého se obává. Pravděpodobnost vzniku takové škody se ostatně jeví jako o něco vyšší. Totéž platí pro případy, kdy odmítne provést pokyn k registraci převodu podaný osobou k tomu oprávněnou, ač dosud nezapsanou v obchodním rejstříku, a tím právnické osobě způsobí škodu (např. z důvodu nesplnění či pozdního splnění smluvního závazku). Přeceňování 5

6 výpisu z obchodního rejstříku poté, co zákon zcela najisto postavil deklaratorní povahu zápisu změny statutárních orgánů obchodní společnosti, v sobě naopak skrývá rizika podstatně vyšší a naprosto odporuje povinnosti Střediska činit všechny kroky k minimalizaci případného plnění státu za odpovědnostní závazky Střediska. Účastník řízení namítá, že v provozním řádu nemůže upravit veškeré požadavky a pravidla, podle kterých poskytuje služby, již jen vzhledem k jejich různorodosti a množství. Provozní řád proto obsahuje zejména ustanovení o otázkách, které nemají jednoznačný výklad v jiných obecně závazných právních předpisech, popř. která posilují jeho preventivní funkci. Dodává, že vzhledem k neustálému vývoji v legislativní oblasti i v oblasti rozvoje kapitálového trhu je nezbytné, aby provozní řád nebrzdil činnost účastníka řízení a jeho klientů, proto jsou v souladu s vývojem některá jeho ustanovení blíže specifikována rozhodnutími ředitele Střediska, mohou tak pružněji než změnou celého provozního řádu Střediska, včetně jeho schvalovacího procesu, reagovat na změnu situace. S tím Komise nemůže souhlasit. Účastník řízení je povinen upravit pravidla, podle kterých poskytuje své služby a vykonává jiné činnosti podle zákona, v provozním řádu. Provozní řád má povahu všeobecných obchodních podmínek, upravuje vztahy účastníka řízení k jeho klientům a jeho změny podléhají schválení Komise, což poskytuje záruku, že provozní řád bude v souladu se zákonem, že účastník řízení nezneužije monopolní postavení předpokládané zákonem a bude zajištěna ochrana klientů účastníka řízení. Tento účel však nelze naplnit, jestliže provozní řád obsahuje a Komise schvaluje jen některá pravidla, zatímco jiná nikoliv. Komise má zato, že v určitých případech mohou být některé detaily upraveny rozhodnutím ředitele účastníka řízení, nicméně veškerá práva a povinnosti žadatelů a účastníka řízení musí být obsaženy v provozním řádu, který může v určitých případech odkázat na rozhodnutí ředitele účastníka řízení. Účastník řízení namítá, že není v zahájeném správním řízení dostatečně pasivně legitimován, neboť jeho činnost se řídí schváleným provozním řádem, který se stává závazným nejen pro účastníka řízení, nýbrž i pro všechny uživatele jeho služeb dnem schválení Komisí. Komise s touto námitkou nesouhlasí. Pokud dozorovaný subjekt postupuje v rozporu se zákonem, přestože jedná v souladu se schváleným provozním řádem, je povinností Komise jako dozorového orgánu zahájit s ním správní řízení a zajistit dodržování dikce zákona. Jednáním v souladu s provozním řádem se účastník řízení nezbavuje odpovědnosti za porušení platných právních norem. Komise na základě uvedených argumentů dospěla k závěru, že účastník řízení popsaným jednáním porušil 22 odst. 1 a 56 odst. 1 písm a) zákona o cenných papírech, neboť neplní povinnosti evidovat změny majitelů zaknihovaných cenných papírů a další údaje, které se jich týkají, a provést registraci změny osoby oprávněné z cenného papíru bez zbytečného odkladu poté, kdy obdrží obsahově shodné příkazy převodce i nabyvatele. Komise je oprávněna za toto porušení uložit v souladu s 86 odst. 1 zákona o cenných papírech opatření směřující k odstranění zjištěných nedostatků a pokutu až do výše Kč. Jednání účastníka řízení neodporuje platnému provoznímu řádu, ale dochází při něm k porušování zákona. Protože provozní řád výslovně neupravuje jiný způsob prokázání oprávnění statutárního orgánu jednat za společnost a vzhledem k tomu, že tento provozní řád byl schválen v souladu s ustanovením 56 odst. 7 zákona o cenných papírech příslušným orgánem státní správy, uložila Komise pouze opatření k nápravě spočívající v povinnosti upravit čl. 20 provozního řádu tak, aby statutárnímu orgánu právnické osoby ve smyslu 13 6

7 odst. 1 obchodního zákoníku bylo umožněno prokázat své oprávnění jednat a podepisovat za právnickou osobu také jiným hodnověrným způsobem než pouze výpisem z obchodního rejstříku, ne starším šesti měsíců, a to v případech, kdy dojde ke změně statutárního orgánu a změna není dosud zapsána do obchodního rejstříku. Středisko je dále povinno přijmout opatření, která mu zamezí považovat za osobu oprávněnou jednat jménem právnické osoby osobu zapsanou jako oprávněnou jednat za právnickou osobu v obchodním rejstříku, jestliže právnická osoba hodnověrným způsobem prokáže, že této osobě oprávnění jednat jménem právnické osoby zaniklo. Změny je Středisko povinno předložit Komisi ke schválení do 60 dnů od právní moci rozhodnutí. Účastník řízení se proti rozhodnutí neodvolal. 7

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 1442 Sbírka zákonů č. 134 / 2013 134 ZÁKON ze dne 7. května 2013 o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I. Díl 1 Společná ustanovení

ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I. Díl 1 Společná ustanovení ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I Díl 1 Společná ustanovení 1 (1) Obchodními korporacemi jsou obchodní společnosti (dále jen společnost ) a družstva. (2) Společnostmi jsou veřejná obchodní společnost

Více

9. funkční období. Návrh zákona o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů

9. funkční období. Návrh zákona o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů 52 9. funkční období 52 Návrh zákona o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů (Navazuje na sněmovní tisk č. 715 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta

Více

SMLOUVA O ÚPRAVĚ VZTAHŮ MEZI SPOLEČNOSTÍ A ČLENEM DOZORČÍ RADY. Člen dozorčí rady

SMLOUVA O ÚPRAVĚ VZTAHŮ MEZI SPOLEČNOSTÍ A ČLENEM DOZORČÍ RADY. Člen dozorčí rady SMLOUVA O ÚPRAVĚ VZTAHŮ MEZI SPOLEČNOSTÍ A ČLENEM DOZORČÍ RADY Člen dozorčí rady 1 Smlouva o úpravě vztahů mezi společností a členem dozorčí rady Společnost: KLIKA - BP, a.s. IČ: 255 55 316 se sídlem Praha,

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti MORAVAN,a.s.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti MORAVAN,a.s. Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti MORAVAN,a.s. Představenstvo společnosti MORAVAN, a.s., se sídlem Kateřinice č.p. 198, PSČ 742 58, IČ: 476 72 439, vedené v obchodním rejstříku u

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 531-R/03-318/140/OŠ V Praze dne 6.6.2003

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 531-R/03-318/140/OŠ V Praze dne 6.6.2003 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ Č.j.: S 531-R/03-318/140/OŠ V Praze dne 6.6.2003 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení, zahájeném dne 9.4.2003,

Více

9. funkční období. Návrh zákona o směnárenské činnosti. (Navazuje na sněmovní tisk č. 845 z 6. volebního období PS PČR)

9. funkční období. Návrh zákona o směnárenské činnosti. (Navazuje na sněmovní tisk č. 845 z 6. volebního období PS PČR) 140 9. funkční období 140 Návrh zákona o směnárenské činnosti (Navazuje na sněmovní tisk č. 845 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 28. srpna 2013 2013 ZÁKON ze dne 2013 o

Více

Č. j.: VZ/S 18/04-152/1461/04-Kr V Brně dne 30. března 2004

Č. j.: VZ/S 18/04-152/1461/04-Kr V Brně dne 30. března 2004 Č. j.: VZ/S 18/04-152/1461/04-Kr V Brně dne 30. března 2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 26.1.2004 podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných

Více

POŽADOVANÉ DOKLADY PRO VÝPLATU NÁHRAD VKLADŮ OPRÁVNĚNÝM OSOBÁM NA POBOČCE VYPLÁCEJÍCÍ INSTITUCE

POŽADOVANÉ DOKLADY PRO VÝPLATU NÁHRAD VKLADŮ OPRÁVNĚNÝM OSOBÁM NA POBOČCE VYPLÁCEJÍCÍ INSTITUCE POŽADOVANÉ DOKLADY PRO VÝPLATU NÁHRAD VKLADŮ OPRÁVNĚNÝM OSOBÁM NA POBOČCE VYPLÁCEJÍCÍ INSTITUCE 1. Oprávněná osoba: fyzická osoba Fyzická osoba prokazuje svoji totožnost platným průkazem totožnosti: a)

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo První novinové společnosti a.s. se sídlem v Praze 9, Horní Počernice, Paceřická 1/2773, PSČ: 193 00, IČ: 45795533, zapsané v obch. rejstříku vedeném Městským

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo První novinové společnosti a.s. se sídlem v Praze 9, Horní Počernice, Paceřická 1/2773, PSČ: 193 00, IČ: 45795533, zapsané v obch. rejstříku vedeném Městským

Více

Nejčastější chyby při podávání nabídek na veřejnou zakázku

Nejčastější chyby při podávání nabídek na veřejnou zakázku Nejčastější chyby při podávání nabídek na veřejnou zakázku Verze č. 1 ke dni: 15. 12 2015 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Chyby v prokazování základních kvalifikačních předpokladů... 3 3. Chyby v prokazování profesních

Více

552/1991 Sb. ZÁKON. o státní kontrole

552/1991 Sb. ZÁKON. o státní kontrole 552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 6. prosince 1991 o státní kontrole Změna: 166/1993 Sb. Změna: 148/1998 Sb. Změna: 132/2000 Sb. Změna: 274/2003 Sb. Změna: 392/2005 Sb. Změna: 501/2004 Sb.,

Více

552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení

552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení Systém ASPI - stav k 26.11.2012 do částky 145/2012 Sb. a 49/2012 Sb.m.s. Obsah a text 552/1991 Sb. - poslední stav textu Změna: 166/1993 Sb. Změna: 148/1998 Sb. Změna: 132/2000 Sb. Změna: 274/2003 Sb.

Více

Návrh změny stanov pro jednání řádné valné hromady společnosti ENERGOAQUA a.s. konané dne 25. 6. 2010

Návrh změny stanov pro jednání řádné valné hromady společnosti ENERGOAQUA a.s. konané dne 25. 6. 2010 Návrh změny stanov pro jednání řádné valné hromady společnosti ENERGOAQUA a.s. konané dne 25. 6. 2010 Schváleno : na zasedání představenstva společnosti dne 28.4.2010 Předkládá : představenstvo společnosti

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE DOBRÁ VODA U ČESKÝCH BUDĚJOVIC (dále jen pravidla) I. Základní ustanovení

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE DOBRÁ VODA U ČESKÝCH BUDĚJOVIC (dále jen pravidla) I. Základní ustanovení PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE DOBRÁ VODA U ČESKÝCH BUDĚJOVIC (dále jen pravidla) I. Základní ustanovení 1. Účelem těchto Pravidel je stanovit jednotný postup při poskytování dotací z

Více

Předkládání informací a dokladů o skutečném majiteli vybraného dodavatele po

Předkládání informací a dokladů o skutečném majiteli vybraného dodavatele po Předkládání informací a dokladů o skutečném majiteli vybraného dodavatele po 1. 1. 2017 Zákon č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ ), přináší oproti předchozí právní úpravě zcela

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 As 87/2009-48 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Jakuba Camrdy, Ph.D.

Více

Požadované doklady pro výplatu náhrad vkladů oprávněným osobám na pobočce

Požadované doklady pro výplatu náhrad vkladů oprávněným osobám na pobočce Požadované doklady pro výplatu náhrad vkladů oprávněným osobám na pobočce 1. Oprávněná osoba: Fyzická osoba Fyzická osoba prokazuje svoji totožnost platným průkazem totožnosti: a) osoba se státní příslušností

Více

Předkládání informací a dokladů o skutečném majiteli vybraného dodavatele

Předkládání informací a dokladů o skutečném majiteli vybraného dodavatele Předkládání informací a dokladů o skutečném majiteli vybraného dodavatele Zákon č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ ), přináší oproti předchozí právní úpravě zcela novou povinnost

Více

a zprostředkovatele vázaného spotřebitelského

a zprostředkovatele vázaného spotřebitelského Strana 6106 Sbírka zákonů č. 381 / 2016 381 VYHLÁŠKA ze dne 16. listopadu 2016 o žádostech, oznámeních a předkládání výkazů podle zákona o spotřebitelském úvěru Česká národní banka stanoví podle 160 zákona

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE 1) Společnost: AGRO BYSTŘICE a.s. se sídlem: č.p. 10, 507 23 Bystřice IČO: 25282409 zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1740

Více

Strana první. NZ 338/2016 N OTÁŘSKÝ ZÁPIS

Strana první. NZ 338/2016 N OTÁŘSKÝ ZÁPIS Strana první. NZ 338/2016 S TEJNOPIS N OTÁŘSKÝ ZÁPIS sepsaný dne 8.3.2016 (slovy: osmého března roku dva tisíce šestnáct) mnou, JUDr. Jarmilou Valigurovou, notářem se sídlem v Ostravě, v mé notářské kanceláři

Více

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK Smluvní strany 1. JUDr. David Termer, IČ 40582779, se sídlem Praha 1, Opatovická 24/156, PSČ 110 00, insolvenční správce dlužníka EkoSolar s.r.o., IČ 28303172, se sídlem

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Pozvánka na řádnou valnou hromadu Pozvánka na řádnou valnou hromadu představenstvo obchodní společnosti CREAM SICAV, a.s. IČ: 285 45 320 se sídlem Nuselská 262/34, Nusle, 140 00 Praha 4 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Č. j. 2R 2/2001-Ju V Brně dne 7.2.2001

Č. j. 2R 2/2001-Ju V Brně dne 7.2.2001 Č. j. 2R 2/2001-Ju V Brně dne 7.2.2001 Ve správním řízení o rozkladu ze dne 14.12.2000 podaném Ministerstvem obrany ČR, se sídlem Tychonova 1, 160 00 Praha 6, zast. ministrem obrany RNDr. Vladimírem Vetchým,

Více

PRÁVNÍ STANOVISKO K OTÁZCE POSTAVENÍ ČLENŮ DOZORČÍ KOMISE (zřizované Radou České televize dle zákona o České televizi)

PRÁVNÍ STANOVISKO K OTÁZCE POSTAVENÍ ČLENŮ DOZORČÍ KOMISE (zřizované Radou České televize dle zákona o České televizi) Česká televize Vážený pan generální ředitel Mgr. Jiří Janeček Kavčí hory 140 70 Praha 4 PRÁVNÍ STANOVISKO K OTÁZCE POSTAVENÍ ČLENŮ DOZORČÍ KOMISE (zřizované Radou České televize dle zákona o České televizi)

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1992. Uverejnené: 15.06.1992 Účinnosť od: 01.07.1992

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1992. Uverejnené: 15.06.1992 Účinnosť od: 01.07.1992 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1992 Uverejnené: 15.06.1992 Účinnosť od: 01.07.1992 280 Z Á K O N České národní rady ze dne 28. dubna 1992 o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních

Více

K možnosti obrany proti certifikátu autorizovaného inspektora vydaného podle stavebního zákona v jeho znění před novelou

K možnosti obrany proti certifikátu autorizovaného inspektora vydaného podle stavebního zákona v jeho znění před novelou K možnosti obrany proti certifikátu autorizovaného inspektora vydaného podle stavebního zákona v jeho znění před novelou Právní úprava 117 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

Teplárna České Budějovice, a.s.

Teplárna České Budějovice, a.s. POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Teplárna České Budějovice, a.s. se sídlem České Budějovice, Novohradská 32, PSČ 372 15, IČ: 60826835, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j. : S 34-R/02-VP/140/Br V Praze dne

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j. : S 34-R/02-VP/140/Br V Praze dne ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ Č.j. : S 34-R/02-VP/140/Br V Praze dne 22.5.2002 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 6.5.2002 z

Více

Na padesátém 81, Praha 10 - Strašnice 3. OBECNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

Na padesátém 81, Praha 10 - Strašnice 3. OBECNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE Na padesátém 81 100 82 Praha 10 Příloha č. 5 k zadávací dokumentaci KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Více

Váš dopis značka / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Karlovy Vary neuvedena / 07.02.2011 526/ObŽÚ/11-2 MALÝ / 700 14.02.2011

Váš dopis značka / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Karlovy Vary neuvedena / 07.02.2011 526/ObŽÚ/11-2 MALÝ / 700 14.02.2011 Pan Zeqirja Sahatciu jednatel společnosti Z-PRINC GOLD, s.r.o. Stará Louka 326/64 360 01 Karlovy Vary ----------------------------------------------- IČ 263 55 906 Váš dopis značka / ze dne Naše značka

Více

Věstník ČNB částka 4/2011 ze dne 28. dubna 2011. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 19. dubna 2011

Věstník ČNB částka 4/2011 ze dne 28. dubna 2011. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 19. dubna 2011 Třídící znak 2 0 5 1 1 5 6 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 19. dubna 2011 o registraci zastoupení zahraničních bank a finančních institucí vykonávajících bankovní činnost Česká národní banka

Více

Založení společnosti s ručením omezeným:

Založení společnosti s ručením omezeným: Založení společnosti s ručením omezeným: Obchodní firma: (nesmí se krýt s již zapsanou firmou v obch. Rejstříku - lze ověřit na serveru www.justice.cz) Sídlo: (ve společenské smlouvě lze uvést jak přesnou

Více

Ustanovení ukončení odpovědného zástupce

Ustanovení ukončení odpovědného zástupce Ustanovení ukončení odpovědného zástupce 03. Pojmenování (název) životní situace Provozování živnosti prostřednictvím odpovědného zástupce dle 11 živnostenského zákona 4. Základní informace k životní situaci

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Krasová, lokalita Druhé díly - Komunikace, hlavní řady IS SVAZEK 2

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Krasová, lokalita Druhé díly - Komunikace, hlavní řady IS SVAZEK 2 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek pro veřejnou zakázku na stavební práce Krasová, lokalita Druhé díly - Komunikace, hlavní řady

Více

JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY

JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY Výzkumný ústav pro hnědé uhlí akciová společnost M o s t JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY Výzkumný ústav pro hnědé uhlí akciová společnost M o s t předkládáno valné hromadě dne 18. května 2015 Část A - Úvod Jednací

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE společnost Měšťanský pivovar v Poličce, a.s., IČ 601 12 344, se sídlem Polička, Pivovarská 151, PSČ 572 14, zapsaná u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl B, vložka 1057, zastoupena

Více

Představenstvo akciové společnosti Skalagro, a.s. (dále také jen společnost) s v o l á v á ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

Představenstvo akciové společnosti Skalagro, a.s. (dále také jen společnost) s v o l á v á ŘÁDNOU VALNOU HROMADU, POZVÁNKA na řádnou valnou hromadu společnosti Skalagro, a.s. se sídlem Skalička č.p. 2, PSČ 753 52, IČ: 253 38 978, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1923

Více

Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce DÍL 2. POŽADAVKY NA KVALIFIKACI DODAVATELŮ

Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce DÍL 2. POŽADAVKY NA KVALIFIKACI DODAVATELŮ Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce DÍL 2. POŽADAVKY NA KVALIFIKACI DODAVATELŮ ZVÝŠENÍ KVALITY NÁVAZNÉ PÉČE - LŮŽKA VZ005 dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen

Více

Oznámení o konání valné hromady

Oznámení o konání valné hromady Oznámení o konání valné hromady Představenstvo společnosti s obchodní firmou ENERGOAQUA, a. s. se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, 1. máje 823, PSČ 756 61, ČR, IČ: 155 03 461 zapsané v obch. rejstříku vedeném

Více

P ř í l o h a č. 6 S t a t u t u m ě s t a B r n a. Kontrolní řád města Brna

P ř í l o h a č. 6 S t a t u t u m ě s t a B r n a. Kontrolní řád města Brna P ř í l o h a č. 6 S t a t u t u m ě s t a B r n a Kontrolní řád města Brna Účelem tohoto kontrolního řádu je stanovit základní pravidla provádění kontrolní činnosti, zejména se zaměřením na účelnost nakládání

Více

18. BŘEZNA 2013 PHILIP MORRIS ČR A.S. MARTIN HLAVÁČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

18. BŘEZNA 2013 PHILIP MORRIS ČR A.S. MARTIN HLAVÁČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA 18. BŘEZNA 2013 PHILIP MORRIS ČR A.S. A MARTIN HLAVÁČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA OBSAH ČLÁNEK STRANA 1. PŘEDMĚT SMLOUVY... 1 2. ROZSAH OPRÁVNĚNÍ ČLENA... 2 3. DŮVĚRNOST... 3 4. ODMĚNA

Více

Důvodová zpráva. Zastupitelstvu města předkládáme na dnešní jednání ke schválení Dohodu o narovnání s firmou STAMONTA s.r.o.

Důvodová zpráva. Zastupitelstvu města předkládáme na dnešní jednání ke schválení Dohodu o narovnání s firmou STAMONTA s.r.o. Důvodová zpráva Zastupitelstvu města předkládáme na dnešní jednání ke schválení Dohodu o narovnání s firmou STAMONTA s.r.o. Dne 27. 10. 2016 v 9,30 hodin došlo v prostoru vjezdu na hlavní hřbitov v Jablonci

Více

MATERIÁL PRO JEDNANÍ

MATERIÁL PRO JEDNANÍ MATERIÁL PRO JEDNANÍ v ZASTUPITELSTVA MĚSTA SEMILY Jednání Zastupitelstva města Semily dne: 20. března 2017 Věc: Předkládá: Převod obchodního podílu města ve společnosti Nemocnice v Semilech, s.r.o. /

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 503-R/03-111/140/Ná V Praze dne

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 503-R/03-111/140/Ná V Praze dne ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ Č.j.: S 503-R/03-111/140/Ná V Praze dne 24.2.2003 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, ve správním řízení zahájeném dne 3.1.2003

Více

Oznámení o výplatě dividend

Oznámení o výplatě dividend Oznámení o výplatě dividend Představenstvo společnosti Česká pojišťovna a.s. se sídlem Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, IČ: 45272956, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.

2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů. Zápis z mimořádné valné hromady (dále jen valná hromada) obchodní společnosti KDYNIUM a. s. se sídlem Kdyně. Nádražní 104. IČ 45357293. zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem Plzni. odd.

Více

NÁKLADNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo

NÁKLADNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo NÁKLADNÍ DOPRAVA B. Obchodní právo 1. Kdy vzniká podle občanského zákoníku fyzické osobě způsobilost mít práva a povinnosti? a) dnem 18. narozenin b) první den po 18. narozeninách c) narozením, tuto způsobilost

Více

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK Smluvní strany 1. JUDr. David Termer, IČ 40582779, se sídlem Praha 1, Opatovická 24/156, PSČ 110 00, insolvenční správce dlužníka EkoSolar s.r.o., IČ 28303172, se sídlem

Více

ZADAVATEL: NÁZEV ZAKÁZKY :

ZADAVATEL: NÁZEV ZAKÁZKY : VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY ( dále jen Zadávací dokumentace ) v souladu s Metodikou zadávání zakázek financovaných ze zdrojů evropské unie a v souladu s Doplňujícím výkladem k postupu pro zadávání zakázek

Více

Vážení klienti, tým advokátní kanceláře HAVLÍČEK & JANEBA

Vážení klienti, tým advokátní kanceláře HAVLÍČEK & JANEBA Vážení klienti, před prázdninami si Vás opětovně dovolujeme informovat, co je nového v rámci legislativy, praxe a budoucích změn v rámci občanského a obchodního práva. V tomto čísle si Vás dovolujeme upozornit

Více

Srovnávací tabulka návrhu právního předpisu ČR s legislativou ES/EU L0056 Článek 11 Zákonnost přeshraniční fúze

Srovnávací tabulka návrhu právního předpisu ČR s legislativou ES/EU L0056 Článek 11 Zákonnost přeshraniční fúze Srovnávací tabulka návrhu právního předpisu ČR s legislativou ES/EU Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o přeměnách obchodních společností a družstev Ustanovení

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA KONTROLNÍ KOMISE

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA KONTROLNÍ KOMISE SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA KONTROLNÍ KOMISE Bytové družstvo Ohradní 1344/51, se sídlem Praha 4, Ohradní 1344/51, PSČ 140 00, IČ: 266 90 934, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

Více

smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady

smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady Níže uvedeného dne, měsíce a roku spolu následující smluvní strany: Obchodní korporace: ZNZ Přeštice, a.s. se sídlem Přeštice, Husova 438, PSČ 334 22, IČ 49790757 zastoupena: členem představenstva panem

Více

SMLOUVA O ÚČASTNICTVÍ V CENTRÁLNÍM DEPOZITÁŘI

SMLOUVA O ÚČASTNICTVÍ V CENTRÁLNÍM DEPOZITÁŘI SMLOUVA O ÚČASTNICTVÍ V CENTRÁLNÍM DEPOZITÁŘI Centrální depozitář cenných papírů, a. s., se sídlem na adrese Rybná 14, 110 05 Praha 1, IČ 25081489, DIČ CZ699000864, jednající panem Ing. Petrem Koblicem,

Více

Č. j.: S 157/01-152/3517/01-jl V Brně dne 28. srpna 2001

Č. j.: S 157/01-152/3517/01-jl V Brně dne 28. srpna 2001 Č. j.: S 157/01-152/3517/01-jl V Brně dne 28. srpna 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 1.8.2001 z vlastního podnětu podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Muzeum Kroměřížska, p.o. Revitalizace budov a expozic stavební práce

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Muzeum Kroměřížska, p.o. Revitalizace budov a expozic stavební práce ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Muzeum Kroměřížska, p.o. Revitalizace

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Podnikání PO Aktualizace od 1. ledna 2014 Právní úprava nový

Více

Č.j.: S 16/99-150/626/99-če V Brně dne 23. března 1999

Č.j.: S 16/99-150/626/99-če V Brně dne 23. března 1999 Č.j.: S 16/99-150/626/99-če V Brně dne 23. března 1999 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 28.1.1999 podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech ( Smlouva ) SMLUVNÍ

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU. Představenstvo společnosti s názvem. sleva.cz a.s., IČ: 28438949

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU. Představenstvo společnosti s názvem. sleva.cz a.s., IČ: 28438949 POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti s názvem sleva.cz a.s., IČ: 28438949 se sídlem Praha 3, Žižkov, Kubelíkova 1189/29, PSČ 130 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

Smlouva o výkonu funkce člena výboru pro audit

Smlouva o výkonu funkce člena výboru pro audit VALNÁ HROMADA KOMERČNÍ BANKY, a.s., DNE 30. DUBNA 2014 MATERIÁL č. 4b Smlouva o výkonu funkce člena výboru pro audit uzavřená ve smyslu 59 a 60 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech

Více

Č. j. VZ/S128/05-152/3813/05-KV V Brně dne 22. srpna 2005

Č. j. VZ/S128/05-152/3813/05-KV V Brně dne 22. srpna 2005 Rozhodnutí nabylo právní moci dne 7.9.2005. Č. j. VZ/S128/05-152/3813/05-KV V Brně dne 22. srpna 2005 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 25.7.2005 z vlastního podnětu

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 546-R/03-492/140/Br V Praze dne

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 546-R/03-492/140/Br V Praze dne ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ Č.j.: S 546-R/03-492/140/Br V Praze dne 12.8.2003 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 23.6.2003

Více

uzavřená podle 14 zákona č. 101/2000 o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZOOÚ) mezi:

uzavřená podle 14 zákona č. 101/2000 o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZOOÚ) mezi: SMLOUVA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (dále jen Smlouva ) uzavřená podle 14 zákona č. 101/2000 o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZOOÚ) mezi: ČD Cargo, a.s. Se sídlem: Zastoupena:

Více

Úvodní ustanovení II. Předmět smlouvy

Úvodní ustanovení II. Předmět smlouvy NÁVRH SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI uzavřená ve smyslu ustanovení 59 zák. č. 90/2012 Sb. a 2430 zák. č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen ZOK

Více

Ekonomika IV. ročník. 020_Pravní formy obchodních korporací společnost s ručením omezeným

Ekonomika IV. ročník. 020_Pravní formy obchodních korporací společnost s ručením omezeným Ekonomika IV. ročník 020_Pravní formy obchodních korporací společnost s ručením omezeným Společnost s ručením omezeným (s. r. o.) Společnost s ručením omezeným (s.r.o.) představuje jednoznačně nejpoužívanější

Více

R o z h o d n u t í valné hromady obchodní společnosti NTTL group s.r.o.

R o z h o d n u t í valné hromady obchodní společnosti NTTL group s.r.o. Strana první. NZ 285/2016 N 254/2016 STEJNOPIS N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S sepsaný v mé notářské kanceláři v Havířově, Na Nábřeží 654/79 dne jedenáctého května roku dvatisícešestnáct (:11.5.2016:), mnou,

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 5 A 102/2001-50 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Marie Žiškové v právní věci

Více

5. u podnikající zahraniční fyzické osoby doklad prokazující oprávnění k podnikání nebo doklad obdobného charakteru.

5. u podnikající zahraniční fyzické osoby doklad prokazující oprávnění k podnikání nebo doklad obdobného charakteru. Strana 238 Sbírka zákonů č. 30 / 2012 30 VYHLÁŠKA ze dne 16. ledna 2012 o náležitostech žádostí o schválení jmenování, volby, jiného ustanovení do funkce a odvolání orgánů nezávislého provozovatele přepravní

Více

Reklamační řád BH Securities a.s.

Reklamační řád BH Securities a.s. Reklamační řád BH Securities a.s. F13_Reklamační řád_1.1.11ml.doc 1 z 7 OBSAH Článek 1 Účel předpisu...3 Článek 2 Úvodní ustanovení...3 Článek 3 Reklamace zákazníka...3 Článek 4 Stížnost zákazníka...3

Více

Smlouva o výkonu funkce

Smlouva o výkonu funkce Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady uzavřená podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech v platném znění ( Zákon o obchodních korporacích ) Smluvní strany: 1. Agria, a.s.

Více

o jmenování na služební místo vrchní ministerský rada ředitel odboru FM 3351, v odboru 48 Kancelář státního tajemníka

o jmenování na služební místo vrchní ministerský rada ředitel odboru FM 3351, v odboru 48 Kancelář státního tajemníka Žádost o přijetí do služebního poměru a jmenování na služební místo vrchní ministerský rada ředitel odboru FM 3351, v odboru 48 Kancelář státního tajemníka o jmenování na služební místo vrchní ministerský

Více

ROZHODNUTÍ O ULOŽENÍ POKUTY

ROZHODNUTÍ O ULOŽENÍ POKUTY Rádio Dobrý den, spol. s r.o. Papírová 537/0 46001 Liberec Sp. zn./ident.: 2013/343/zab/Rád Č.j.: FOL/4065/2013 Zasedání Rady č. 16-2013 / poř.č.: 44 ROZHODNUTÍ O ULOŽENÍ POKUTY Rada pro rozhlasové a televizní

Více

Č.j.: 3R25/03-Ku V Brně dne

Č.j.: 3R25/03-Ku V Brně dne Č.j.: 3R25/03-Ku V Brně dne 3.7.2003 Ve správním řízení o rozkladu ze dne 28.4.2003 podaném městem Brandýs nad Labem Stará Boleslav, zast. starostou Ing. Danielem Procházkou, se sídlem Masarykovo nám.

Více

Vládní návrh. ZÁKON ze dne 2012 o směnárenské činnosti ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

Vládní návrh. ZÁKON ze dne 2012 o směnárenské činnosti ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Předmět úpravy Vládní návrh ZÁKON ze dne 2012 o směnárenské činnosti Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje podmínky výkonu činnosti směnárníka

Více

S M L O U V A O V Ý K O N U F U N K C E

S M L O U V A O V Ý K O N U F U N K C E S M L O U V A O V Ý K O N U F U N K C E uzavřená dle 59 a násl. zák. č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, mezi níže uvedenými stranami VS - Invest a.s. se sídlem Rudná 1117/30a, Vítkovice, Ostrava,

Více

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM.

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM. SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM Základní údaje Pokud dochází k zápisu, změně nebo výmazu základních údajů,

Více

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246 Oznámení o konání valné hromady Představenstvo akciové společnosti E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka

Více

Zakladatelskou listinu společnosti s ručením omezeným

Zakladatelskou listinu společnosti s ručením omezeným N 1504/2014 NZ 1384/2014 Strana první STEJNOPIS Notářský zápis sepsaný JUDr. Miroslavem Michálkem, notářem se sídlem v Třebíči, dne 7.10.2014 (slovy: sedmého října dva tisíce čtrnáct) v kanceláři notáře

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Pozvánka na řádnou valnou hromadu Pozvánka na řádnou valnou hromadu Představenstvo společnosti Zemědělské zásobování a nákup Strakonice a.s., se sídlem Radošovice č.p. 83, PSČ 386 46, IČ 46678379, zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 8 Afs 119/2006-65 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Příhody a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Jana Passera, v právní věci

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo akciové společnosti SingHaus group a.s., se sídlem Ukrajinská 428/2, Vršovice, 101 00 Praha 10, IČ: 022 84 014 zapsané v obchodním rejstříku u Městského

Více

ČL. 2 PRAVIDLA REGISTRACE ZÁKAZNÍKŮ

ČL. 2 PRAVIDLA REGISTRACE ZÁKAZNÍKŮ 1 Technické podmínky provozu ČL. 2 PRAVIDLA REGISTRACE ZÁKAZNÍKŮ Na základě Pravidel pro přístup pro regulovaný trh a Pravidel pro přístup pro mnohostranný obchodní systém RM-S se upravují obecné podrobnosti

Více

smlouvu o výkonu funkce člena představenstva:

smlouvu o výkonu funkce člena představenstva: Níže uvedeného dne, měsíce a roku spolu následující smluvní strany: Obchodní korporace: ZNZ Přeštice, a.s. se sídlem Přeštice, Husova 438, PSČ 334 22, IČ 49790757 zastoupená: členem představenstva panem

Více

Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace

Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace uzavřená podle 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,

Více

PŘÍLOHA č. 1 VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY. Požadavky na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů a další podmínky. zakázky s názvem

PŘÍLOHA č. 1 VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY. Požadavky na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů a další podmínky. zakázky s názvem PŘÍLOHA č. 1 VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY Požadavky na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů a další podmínky zakázky s názvem TURISTICKÉ CENTRUM BEZRUČOVA HŘEBÍKÁRNA 1 Tato příloha č. 1 výzvy k podání

Více

VOLEBNÍ Ř ÁD pro volby orgánů Spolku ledního hokeje Jindřichův Hradec

VOLEBNÍ Ř ÁD pro volby orgánů Spolku ledního hokeje Jindřichův Hradec VOLEBNÍ Ř ÁD pro volby orgánů Spolku ledního hokeje Jindřichův Hradec na funkční období od roku 2015 (dále jen spolek či SLH JH ) (zpracovaný v souladu se stanovami SLH JH schválenými zakládající schůzí

Více

Aktuální judikatura k obecnímu zřízení

Aktuální judikatura k obecnímu zřízení Aktuální judikatura k obecnímu zřízení Ing. Marie Kostruhová ředitelka odboru dozoru a kontroly Posuzování samostatné působnosti obcí při 310 kontrolách (2006 2012) bylo zjištěno celkem 1 688 případů porušení

Více

Struktura akcionářů Východočeské plynárenské, a.s. k rozhodnému dni pro konání mimořádné valné hromady, tj. k 13. říjnu 2006

Struktura akcionářů Východočeské plynárenské, a.s. k rozhodnému dni pro konání mimořádné valné hromady, tj. k 13. říjnu 2006 Struktura akcionářů Východočeské plynárenské, a.s. k rozhodnému dni pro konání mimořádné valné hromady, tj. k 13. říjnu 2006 AKCIONÁŘ POČET AKCIÍ % RWE Gas International B.V., Hoofddorp 611 137 63,62 %

Více

P O Z V Á N K A. Pořad jednání valné hromady

P O Z V Á N K A. Pořad jednání valné hromady P O Z V Á N K A Představenstvo společnosti s obchodní firmou ENERGOAQUA, a. s. sídlo: Rožnov pod Radhoštěm, 1. máje 823, PSČ 756 61, ČR, IČ: 15503461 zapsané v obch. rejstříku vedeném Krajským soudem v

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti RENATEX CZ a.s., IČ 451 92 731, se sídlem K Myslivně 2140/61, Poruba, 708 00 Ostrava, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE pro otevřené řízení podle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Všesportovní a volnočasový areál Hraběnka II. a III.

Více

Stanovisko Ministerstva práce a sociálních věcí

Stanovisko Ministerstva práce a sociálních věcí Stanovisko Ministerstva práce a sociálních věcí ve věci oprávnění subjektů provádějících zprostředkování náhradní rodinné péče a osob pověřených k výkonu sociálně-právní ochrany dětí zveřejňovat osobní

Více

Představenstvo společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci

Představenstvo společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci Představenstvo společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci se sídlem Praha 4 - Michle, Ohradní 65, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1040,

Více

ČL. 2 PRAVIDLA REGISTRACE ZÁKAZNÍKŮ

ČL. 2 PRAVIDLA REGISTRACE ZÁKAZNÍKŮ 1 Technické podmínky provozu ČL. 2 PRAVIDLA REGISTRACE ZÁKAZNÍKŮ Na základě Pravidel pro přístup pro regulovaný trh a Pravidel pro přístup pro mnohostranný obchodní systém RM-S se upravují obecné podrobnosti

Více

Vyhlášení a podmínky pro poskytnutí dotace městskou částí Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2010

Vyhlášení a podmínky pro poskytnutí dotace městskou částí Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2010 Příloha usnesení rady městské části Praha 12 č. 109.21.10 Vyhlášení a podmínky pro poskytnutí dotace městskou částí Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2010 v rámci V. programu Podpora MČ v sociální oblasti

Více