Jednáním v souladu s provozním řádem se Středisko nezbavuje odpovědnosti za porušení platných právních norem.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jednáním v souladu s provozním řádem se Středisko nezbavuje odpovědnosti za porušení platných právních norem."

Transkript

1 KCP/07/2001 Oprávnění statutárního orgánu jednat jménem obchodní společnosti nebo družstva vzniká dnem jeho ustavení, nikoli dnem jeho zápisu do obchodního rejstříku. Zápis statutárního orgánu právnické osoby do obchodního rejstříku nemá konstitutivní charakter, je s ní proto spojen pouze účinek materiálního principu publicity. Okamžikem ustavení nového statutárního orgánu zaniká oprávnění původního statutárního orgánu, který ovšem bude až do zápisu změn v obchodním rejstříku figurovat. Dobrou víru třetích osob chrání 27 odst. 2 obchodního zákoníku, podle kterého nemůže ten, jehož se zápis týká, namítat proti tomu, kdo jedná v důvěře v zápis, že zápis neodpovídá skutečnosti. Jestliže požadavek na službu Střediska podá statutární orgán zapsaný v obchodním rejstříku, jehož oprávnění zaniklo ustavením nového orgánu, a Středisko v dobré víře předpokládá, že jde o oprávněný statutární orgán, je oprávněno službu poskytnout. Pokud se ale dozví o změně statutárního orgánu, nesmí dále za oprávněný statutární orgán považovat statutární orgán zapsaný v obchodním rejstříku. Výlučný požadavek Střediska na předložení výpisu z obchodního rejstříku ne staršího šesti měsíců v situaci, kdy nově zvolený či jmenovaný statutární orgán není dosud zapsán do obchodního rejstříku, je nepřípustný. Ustanovení 22 odst. 1 zákona o cenných papírech ukládá Středisku provést registraci převodu cenného papíru bez zbytečného odkladu poté, kdy obdrží obsahově shodně příkazy k registraci od převodce i nabyvatele. Pokud Středisko do doby zápisu statutárního orgánu do obchodního rejstříku neumožňuje společnosti nakládat s účtem majitele cenného papíru nebo s registrem emitenta, porušuje 22 odst. 1 a 56 odst. 1 písm. a) zákona o cenných papírech a zcela zásadní povinnost, která souvisí se samotným smyslem jeho existence. Připouští-li Středisko, aby jménem právnické osoby jednaly osoby neoprávněné (ač dosud zapsané v obchodním rejstříku), a prokáže-li se, že o této okolnosti Středisko vědělo, bude odpovídat za škodu ve stejném rozsahu, jakého se obává v případě prohlášení valné hromady akciové společnosti, která zvolila nový statutární orgán, za neplatné, nebo v případě zfalšování notářského zápisu o jejím průběhu. Totéž platí pro případy, kdy Středisko odmítne provést pokyn k registraci převodu podaný osobou k tomu oprávněnou, ač dosud nezapsanou v obchodním rejstříku, prokáže-li své oprávnění jiným hodnověrným způsobem než výpisem z obchodního rejstříku, a tím právnické osobě způsobí škodu (např. z důvodu nesplnění či pozdního splnění smluvního závazku). Přeceňování výpisu z obchodního rejstříku poté, co zákon zcela najisto postavil deklaratorní povahu zápisu změny statutárního orgánu obchodní společnosti, v sobě skrývá vysoké riziko odpovědnosti za škodu a odporuje povinnosti Střediska činit všechny kroky k minimalizaci případného plnění státu z titulu ručení za jeho závazky. Provozní řád Střediska má povahu všeobecných obchodních podmínek, upravuje vztahy Střediska k jeho klientům a jeho změny podléhají schválení Komise, což poskytuje záruku, že řád bude v souladu se zákonem, že Středisko nezneužije své monopolní postavení a že bude zajištěna ochrana jeho klientů. Tento účel nelze naplnit, jestliže provozní řád obsahuje jen některá pravidla, zatímco jiná nikoliv. V určitých případech lze detaily specifikovat rozhodnutím ředitele Střediska, veškerá práva a povinnosti žadatelů a Střediska však musí vyplývat z provozního řádu. 1

2 Jednáním v souladu s provozním řádem se Středisko nezbavuje odpovědnosti za porušení platných právních norem. Komise zahájila se Střediskem správní řízení za účelem odstranění nedostatků ve věci způsobu prokazování oprávnění podatelů požadavků na služby podle čl. 20 provozního řádu a přizpůsobení tohoto způsobu prokazování oprávnění žadatelů platnému právnímu řádu České republiky. Společnost X. podala stížnost na postup Střediska, které odmítlo provést pokyn k registraci převodu cenných papírů s tím, že osoby, které podaly pokyn, nepředložily výpis z obchodního rejstříku prokazující jejich oprávnění jednat za společnost. Výpis nemohl být předložen, neboť došlo ke změně statutárního orgánu a soud v té době ještě neprovedl zápis změny do obchodního rejstříku. Stěžovatel požádal ředitele Střediska o udělení výjimky z prokazování oprávnění jednat a podepisovat jménem právnické osoby. Této žádosti nebylo vyhověno s odůvodněním, že fyzické osoby, které jménem stěžovatele požádaly o výjimku, nedoložily oprávnění jednat za společnost výpisem z obchodního rejstříku nebo plnou mocí s úředně ověřenými podpisy fyzických osob, které jsou podle výpisu z obchodního rejstříku oprávněny jednat za společnost. Komise při výkonu státního dozoru zjistila, že Středisko v určitých případech neumožňuje právnickým osobám podat požadavek k provedení služby. Podle 56 odst. 6 zákona o cenných papírech je Středisko oprávněno požadovat od majitelů cenných papírů, emitentů, obchodníků s cennými papíry, burz cenných papírů, organizátorů mimoburzovního trhu, případně dalších osob, poskytnutí všech potřebných podkladů k výkonu své činnosti. Před podáním požadavku na službu je žadatel povinen prokázat totožnost (čl. 19 provozního řádu) a oprávnění danou službu požadovat (čl. 20 odst. 1 provozního řádu). Podle čl. 20 odst. 4 písm. a) provozního řádu Střediska je žadatel v případě, že je zástupcem právnické osoby, povinen doložit, že je oprávněn jednat a podepisovat za tuto právnickou osobu, výpisem z obchodního rejstříku nebo jiného obdobného seznamu právnických osob ne starším šesti měsíců nebo jeho úředně ověřenou kopií. Jak vyplývá z kontextu, je tímto zástupcem míněn pouze statutární orgán právnické osoby případně prokurista, neboť prokazování zastoupení na základě dohody o plné moci upravuje čl. 20 odst. 4 písm. d) provozního řádu Střediska. Účastník řízení nepřipouští jiný způsob prokazování oprávnění statutárního orgánu jednat za právnickou osobu než předložení výpisu z obchodního rejstříku ne staršího 6 měsíců. Tento výpis požaduje i v případech, kdy žadatel předloží dokumenty prokazující, že došlo ke změně statutárního orgánu a že zápis v obchodním rejstříku neodpovídá skutečnosti. I v těchto případech účastník řízení provádí výhradně pokyny podané osobami, jejichž oprávnění vyplývá z výpisu z obchodního rejstříku ne staršího 6 měsíců nebo z plné moci s úředně ověřenými podpisy fyzických osob, které jsou podle výpisu z obchodního rejstříku oprávněny za právnickou osobu jednat. Pokyny podané statutárním orgánem, který své oprávnění prokáže jinak než výpisem z obchodního rejstříku, účastník řízení neprovede, protože je považuje za pokyny podané osobami, které řádně neprokázaly své oprávnění jednat za společnost. Účastník řízení uvedl, že je jako zákonem stanovený registr povinen údaje ve své evidenci utajovat ve smyslu 69 odst. 1 zákona o cenných papírech a tyto informace je oprávněn poskytnout pouze osobám, které prokáží své oprávnění jednat. Zástupce právnické osoby, 2

3 pokud není dosud zapsán v obchodním rejstříku jako osoba oprávněná jednat a podepisovat, musí své oprávnění doložit plnou mocí s úředně ověřenými podpisy fyzických osob, které jsou podle výpisu z obchodního rejstříku oprávněny za právnickou osobu jednat. Účastník řízení opomíjí skutečnost, že oprávnění nového statutárního orgánu jednat jménem obchodní společnosti nebo družstva vzniká dnem jeho ustavení, nikoli dnem zápisu této skutečnosti do obchodního rejstříku. Novelizace 13 odst. 2 obchodního zákoníku zákonem č. 142/1996 Sb., která vypustila slova je-li tento orgán zapsán do obchodního rejstříku, určila jednoznačně, že zápis statutárního orgánu právnické osoby nemá konstitutivní charakter. Všechny zápisy, které nemají konstitutivní význam, mají význam deklaratorní, což znamená, že je s nimi spojen pouze účinek materiálního principu publicity obchodního rejstříku. Dnem ustavení nového statutárního orgánu zaniká oprávnění původního statutárního orgánu, který ovšem bude až do provedení zápisu změn v obchodním rejstříku figurovat ve výpisech z rejstříku. Dobrou víru třetích osob chrání 27 odst. 2 obchodního zákoníku, podle kterého nemůže ten, jehož se zápis týká, namítat proti tomu, kdo jedná v důvěře v zápis do obchodního rejstříku, že zápis neodpovídá skutečnosti. Pokud by tedy požadavek na službu účastníku řízení podal statutární orgán zapsaný vobchodním rejstříku, jehož oprávnění zaniklo ustavením nového orgánu, a účastník řízení by vdobré víře předpokládal, že jde o oprávněný statutární orgán, je oprávněn službu poskytnout. Pokud se ale dozví o změně statutárního orgánu, nesmí již dále za oprávněný statutární orgán považovat statutární orgán zapsaný v obchodním rejstříku. Komise nezpochybňuje oprávnění účastníka řízení požadovat prokázání oprávnění statutárního orgánu kvalifikovaným způsobem, pokládá však za nepřípustné, aby v důsledku toho bylo po určitou dobu fakticky vyloučeno jakékoliv nakládání s účtem majitele cenných papírů, případně s registrem emitenta. Účastník řízení vede v souladu s 1 odst. 4 zákona o cenných papírech zákonem stanovenou evidenci zaknihovaných cenných papírů. Jeho povinností podle 56 odst. 1 zákona o cenných papírech je evidovat zaknihované cenné papíry, změny jejich majitelů a další údaje, které se jich týkají, a to v rozsahu stanoveném zákonem. Ustanovení 22 odst. 1 zákona o cenných papírech ukládá Středisku provést registraci převodu cenného papíru bez zbytečného odkladu poté, kdy obdrží obsahově shodně příkazy kregistraci od převodce i nabyvatele. Pokud tedy některým subjektům po určitou dobu neumožňuje nakládání s účtem majitele cenného papíru nebo s registrem emitenta, porušuje zcela zásadní povinnost, která souvisí se samotným smyslem jeho existence. Tím závažně porušuje 22 odst. 1 a 56 odst. 1 písm. a) zákona o cenných papírech. Výpis z obchodního rejstříku je obecně dokladem prokazujícím legální existenci právnické osoby a oprávnění jejího statutárního orgánu. V posledně uvedeném případě však nejde o doklad s konstitutivními účinky. Jestliže orgány akciové společnosti či jiné právnické osoby zvolí či jmenují nový statutární orgán, který však není dosud zapsán do obchodního rejstříku, i když již byl podán návrh na zápis do obchodního rejstříku (či dokonce aniž dosud došlo k podání návrhu na zápis do obchodního rejstříku), je osobou oprávněnou jednat za společnost nový statutární orgán, který svoje oprávnění nemůže prokázat jinak než notářským zápisem z valné hromady společnosti, což je doklad hodnověrně prokazující oprávnění nového statutárního orgánu právnické osoby za ni jednat. Výlučný požadavek účastníka řízení na předložení výpisu z obchodního rejstříku ne staršího šesti měsíců je nepřípustný a účastník řízení brání společnosti nakládat s jejím majetkem. 3

4 Účastník řízení uvádí, že čl. 20 odst. 4 provozního řádu upravil v souladu s 56 odst. 6 zákona o cenných papírech doklad, kterým se musí doložit oprávnění jednat a podepisovat za právnickou osobu, tedy výpis z obchodního rejstříku ne starší šesti měsíců, a to buď originál nebo jeho úředně ověřená kopie. Konstatuje, že tím v žádném případě neurčuje, kdo je statutárním orgánem společnosti nebo družstva, ani nezpochybňuje jeho postavení ve smyslu 13 odst. 2 obchodního zákoníku, a konkrétně v případě akciových společností navazující ustanovení 191 odst. 1 obchodního zákoníku, které určuje, že představenstvo je statutárním orgánem, jenž řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem. Členové představenstva, kteří zavazují společnost a způsob, kterým tak činí, se zapisují do obchodního rejstříku. Uvedené ustanovení provozního řádu pouze stanoví doklady, kterými žadatel o službu prokazuje oprávnění jednat a podepisovat jménem právnické osoby, včetně způsobu, kterým tak činí, a současně je takto určen i doklad, kterým je prokazována legální existence právnické osoby. Potřebnými podklady ve smyslu 56 odst. 6 zákona o cenných papírech pro prokázání oprávnění požadovat službu mohou být pouze dokumenty osvědčující oprávnění dané osoby či osob jednat jménem právnické osoby, s uvedením způsobu, jakým jednají a v jakém rozsahu. I v případě, kdy žadatel hodlá prokázat změnu statutárního orgánu, která není dosud zapsána v obchodním rejstříku, účastník řízení požaduje vždy pouze předložení výpisu z obchodního rejstříku a ve svém důsledku by mohl umožnit nakládat s majetkovým účtem osobě, která již není statutárním orgánem žadatele. Účastník řízení tedy požaduje po žadatelích podklady, které nejsou v souladu se skutečným stavem ohledně statutárních orgánů právnických osob, což Komise považuje za nepřípustné a odporující zákonu, stejně jako to, aby účastník řízení určením formy těchto dokumentů fakticky omezil okruh požadovaných dokumentů pouze na výpis z obchodního rejstříku ne starší šesti měsíců, a tím v období, kdy není změna statutárního orgánu zapsána v obchodním rejstříku, fakticky nepřipustil jakékoliv nakládání s cennými papíry na účtu příslušné právnické osoby, popř. naopak zcela absurdně připustil, aby scennými papíry na tomto účtu nakládala osoba, která příslušné oprávnění pozbyla. Pokud by účastník řízení věděl o ustavení nového statutárního orgánu právnické osoby, např. z notářského zápisu o rozhodnutí orgánu právnické osoby, návrhu na zápis do obchodního rejstříku, přičemž změna statutárního orgánu by nebyla dosud zapsána v obchodním rejstříku, pak by provedením některé ze svých služeb na žádost původního statutárního orgánu účastník řízení nejednal v souladu s 27 odst. 2 obchodního zákoníku v dobré víře v zápis do obchodního rejstříku a dotčený subjekt by mohl namítat neoprávněnost takto provedené služby a požadovat náhradu škody tímto pochybením způsobené. Účastník řízení svůj postoj k neuznávání notářských zápisů z valných hromad zdůvodňuje tím, že jeho požadavek na dokládání skutečností rozhodných pro jednání ve Středisku výpisem z obchodního rejstříku ne staršího šesti měsíců je v souladu se zájmem na ochraně majetku uloženého na účtech vedených ve Středisku akciových společností, kdy obchodní zákoník umožňuje současné konání několika valných hromad, jejichž rozhodnutí mohou být následně prohlášena za neplatná. Účastník řízení nemůže předjímat, která z valných hromad společnosti bude později soudem prohlášena za neplatnou, se všemi důsledky ztohoto prohlášení vyplývajícími, včetně odpovědnosti za škody vzniklé na základě jednání osob valnou hromadu zvolených za statutární orgán či jeho členy, avšak z důvodu prohlášení neplatnosti valné hromady soudem do obchodního rejstříku nezapsaných. Uvedená obava však nemůže být důvodem pro odpírání možnosti nakládat s účtem majitele nebo registrem emitenta právnické osoby vpřípadech, kdy pochybnosti o oprávnění 4

5 statutárního orgánu jednat za společnost nevznikají. V případě důvodných pochybností účastníka řízení o oprávnění statutárního orgánu jednat za společnost mu Komise nijak neodpírá právo žádat další doplňující podklady prokazující oprávnění statutárního orgánu. Námitka ochrany majetku na účtech právnických osob ostatně nemůže v této podobě obstát, neboť tím, že Středisko respektuje pouze zápis v obchodním rejstříku, připouští, aby s majetkem právnické osoby nakládaly v určitých situacích osoby neoprávněné, což se s úmyslem chránit majitele cenných papírů neslučuje. Ochrana právnické osoby ostatně není namístě ani tam, kde právnická osoba prostřednictvím oprávněných osob hodlá provést registraci převodu cenných papírů, např. proto, že se k tomu smluvně zavázala, Středisko jí však v tomto úkonu bezdůvodně a v rozporu se zákonem brání a požaduje, aby úkon jménem právnické osoby provedla osoba neoprávněná. Účastník řízení namítá, že jeho postup je rovněž diktován skutečností, že z důvodu preventivní ochrany jsou předkládané materiály zkoumány i z důvodu potvrzení jejich pravosti a autentičnosti, což je v případě výpisu z obchodního rejstříku ověřitelné, zatímco v případě notářských zápisů z valných hromad nikoliv, neboť notáři odmítají podávat informace o jimi ověřených dokladech. Podle 56 odst. 1 notářského řádu je notář povinen zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se mohou dotýkat oprávněných zájmů účastníků nebo o nichž se dozvěděl v souvislosti s poskytováním právní pomoci. Na druhou stranu však žadatel (klient účastníka řízení), kterému notář osvědčil průběh valné hromady, může notáře této povinnosti mlčenlivosti zprostit. Podle 95 notářského řádu jsou i jiné osoby než klienti notáře oprávněny nahlížet do spisů notáře, jsou-li pro to vážné důvody. V případě důvodných pochybností o pravosti či autentičnosti notářského zápisu může účastník řízení využít těchto institutů. Účastník řízení poznamenává, že jako příspěvková organizace zřízená Ministerstvem financí ČR je povinen dbát i na hospodárné nakládání se státními prostředky. Jelikož podle 55 ručí za závazky Střediska stát, je jeho činnost důsledně vedena tak, aby byly minimalizovány případy vzniku možné škody, neboť jakákoliv škodní událost, která může vzhledem k objemu majetku evidovanému ve Středisku dosahovat velkého rozsahu, s sebou nese riziko finanční náhrady ze strany státu. Cituje rozsudek Vrchního soudu v Praze, podle kterého má povinnost činit preventivní opatření a musí počítat s tím, že ani tato preventivní opatření nebudou stačit, neboť z každodenní činnosti účastníka řízení jsou známy útoky proti majetku, který eviduje, přičemž následkům některých z těchto útoků se podařilo zabránit jen díky adekvátním preventivním ustanovením provozního řádu. Komise nezpochybňuje povinnost účastníka řízení přijímat taková preventivní opatření, která omezí možná plnění ze strany státu. Maximální míra ochrany však nesmí být v rozporu s platnými právními předpisy a je jimi vždy limitována. Není možné akceptovat jednání účastníka řízení, který podle čl. 20 provozního řádu trvá striktně toliko na předložení výpisu z obchodního rejstříku ne staršího 6 měsíců, i když je mu prokázáno, že tam uvedené údaje neodpovídají skutečnosti. Uvedený přístup zahrnuje potenciálně škody stejně vysoké. Připouští-li Středisko, aby jménem právnické osoby jednaly osoby neoprávněné právnickou osobu zavazovat (ač dosud zapsané v obchodním rejstříku), a prokáže-li se, že o této okolnosti Středisko vědělo, tedy nelze aplikovat princip důvěry ve správnost údajů zapsaných v obchodním rejstříku, bude Středisko odpovídat za škodu ve stejném rozsahu, jakého se obává. Pravděpodobnost vzniku takové škody se ostatně jeví jako o něco vyšší. Totéž platí pro případy, kdy odmítne provést pokyn k registraci převodu podaný osobou k tomu oprávněnou, ač dosud nezapsanou v obchodním rejstříku, a tím právnické osobě způsobí škodu (např. z důvodu nesplnění či pozdního splnění smluvního závazku). Přeceňování 5

6 výpisu z obchodního rejstříku poté, co zákon zcela najisto postavil deklaratorní povahu zápisu změny statutárních orgánů obchodní společnosti, v sobě naopak skrývá rizika podstatně vyšší a naprosto odporuje povinnosti Střediska činit všechny kroky k minimalizaci případného plnění státu za odpovědnostní závazky Střediska. Účastník řízení namítá, že v provozním řádu nemůže upravit veškeré požadavky a pravidla, podle kterých poskytuje služby, již jen vzhledem k jejich různorodosti a množství. Provozní řád proto obsahuje zejména ustanovení o otázkách, které nemají jednoznačný výklad v jiných obecně závazných právních předpisech, popř. která posilují jeho preventivní funkci. Dodává, že vzhledem k neustálému vývoji v legislativní oblasti i v oblasti rozvoje kapitálového trhu je nezbytné, aby provozní řád nebrzdil činnost účastníka řízení a jeho klientů, proto jsou v souladu s vývojem některá jeho ustanovení blíže specifikována rozhodnutími ředitele Střediska, mohou tak pružněji než změnou celého provozního řádu Střediska, včetně jeho schvalovacího procesu, reagovat na změnu situace. S tím Komise nemůže souhlasit. Účastník řízení je povinen upravit pravidla, podle kterých poskytuje své služby a vykonává jiné činnosti podle zákona, v provozním řádu. Provozní řád má povahu všeobecných obchodních podmínek, upravuje vztahy účastníka řízení k jeho klientům a jeho změny podléhají schválení Komise, což poskytuje záruku, že provozní řád bude v souladu se zákonem, že účastník řízení nezneužije monopolní postavení předpokládané zákonem a bude zajištěna ochrana klientů účastníka řízení. Tento účel však nelze naplnit, jestliže provozní řád obsahuje a Komise schvaluje jen některá pravidla, zatímco jiná nikoliv. Komise má zato, že v určitých případech mohou být některé detaily upraveny rozhodnutím ředitele účastníka řízení, nicméně veškerá práva a povinnosti žadatelů a účastníka řízení musí být obsaženy v provozním řádu, který může v určitých případech odkázat na rozhodnutí ředitele účastníka řízení. Účastník řízení namítá, že není v zahájeném správním řízení dostatečně pasivně legitimován, neboť jeho činnost se řídí schváleným provozním řádem, který se stává závazným nejen pro účastníka řízení, nýbrž i pro všechny uživatele jeho služeb dnem schválení Komisí. Komise s touto námitkou nesouhlasí. Pokud dozorovaný subjekt postupuje v rozporu se zákonem, přestože jedná v souladu se schváleným provozním řádem, je povinností Komise jako dozorového orgánu zahájit s ním správní řízení a zajistit dodržování dikce zákona. Jednáním v souladu s provozním řádem se účastník řízení nezbavuje odpovědnosti za porušení platných právních norem. Komise na základě uvedených argumentů dospěla k závěru, že účastník řízení popsaným jednáním porušil 22 odst. 1 a 56 odst. 1 písm a) zákona o cenných papírech, neboť neplní povinnosti evidovat změny majitelů zaknihovaných cenných papírů a další údaje, které se jich týkají, a provést registraci změny osoby oprávněné z cenného papíru bez zbytečného odkladu poté, kdy obdrží obsahově shodné příkazy převodce i nabyvatele. Komise je oprávněna za toto porušení uložit v souladu s 86 odst. 1 zákona o cenných papírech opatření směřující k odstranění zjištěných nedostatků a pokutu až do výše Kč. Jednání účastníka řízení neodporuje platnému provoznímu řádu, ale dochází při něm k porušování zákona. Protože provozní řád výslovně neupravuje jiný způsob prokázání oprávnění statutárního orgánu jednat za společnost a vzhledem k tomu, že tento provozní řád byl schválen v souladu s ustanovením 56 odst. 7 zákona o cenných papírech příslušným orgánem státní správy, uložila Komise pouze opatření k nápravě spočívající v povinnosti upravit čl. 20 provozního řádu tak, aby statutárnímu orgánu právnické osoby ve smyslu 13 6

7 odst. 1 obchodního zákoníku bylo umožněno prokázat své oprávnění jednat a podepisovat za právnickou osobu také jiným hodnověrným způsobem než pouze výpisem z obchodního rejstříku, ne starším šesti měsíců, a to v případech, kdy dojde ke změně statutárního orgánu a změna není dosud zapsána do obchodního rejstříku. Středisko je dále povinno přijmout opatření, která mu zamezí považovat za osobu oprávněnou jednat jménem právnické osoby osobu zapsanou jako oprávněnou jednat za právnickou osobu v obchodním rejstříku, jestliže právnická osoba hodnověrným způsobem prokáže, že této osobě oprávnění jednat jménem právnické osoby zaniklo. Změny je Středisko povinno předložit Komisi ke schválení do 60 dnů od právní moci rozhodnutí. Účastník řízení se proti rozhodnutí neodvolal. 7

K NOVELÁM PRÁVNÍHO ŘÁDU,

K NOVELÁM PRÁVNÍHO ŘÁDU, K NOVELÁM PRÁVNÍHO ŘÁDU, SE ZAMĚŘENÍM NA OBLAST BANKOVNICTVÍ Mgr. Jana Koubová, M. iur. comp. Mgr. Jitka Sytařová, LL.M. PALÁC MYSLBEK OVOCNÝ TRH 8 117 19 PRAHA 1 TEL.: 00 420 2 21 41 15 11 FAX: 00 420

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti FINANCE Zlín, a.s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti FINANCE Zlín, a.s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti FINANCE Zlín, a.s. I. Úvodní ustanovení 1. Společnost FINANCE Zlín, a.s. se sídlem náměstí Míru 64, Zlín, 760 01, IČ: 60732075 (dále jen Společnost ) byla založena

Více

Obecné podmínky pro poskytování daňového poradenství

Obecné podmínky pro poskytování daňového poradenství Obecné podmínky pro poskytování daňového poradenství 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyto obecné podmínky upravují základní právní vztahy při poskytování daňového poradenství Klientům. Pro poskytování daňového poradenství

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Bakalářská práce. Vývoj právní úpravy zápisů obchodních společností do obchodního rejstříku

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Bakalářská práce. Vývoj právní úpravy zápisů obchodních společností do obchodního rejstříku UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Bakalářská práce Veronika Mrtvá Vývoj právní úpravy zápisů obchodních společností do obchodního rejstříku Olomouc

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Obsah H I. Část první Všeobecná část 1. Základní ustanovení 2. Definice pojmů 3. Výkladová pravidla II. Část druhá Společná ustanovení 1. Jednání Klienta a prokazování totožnosti

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO CITI KREDITNÍ KARTY

OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO CITI KREDITNÍ KARTY OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO CITI KREDITNÍ KARTY Platnost a účinnost od 1. ledna 2014 Citibank Europe plc, organizační složka PRAHA ČESKÁ REPUBLIKA OBSAH VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO FYZICKÉ OSOBY

Více

38/2004 Sb. ZÁKON ze dne 17. prosince 2003 ČÁST PRVNÍ POJIŠŤOVACÍ ZPROSTŘEDKOVATELÉ A SAMOSTATNÍ LIKVIDÁTOŘI POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ

38/2004 Sb. ZÁKON ze dne 17. prosince 2003 ČÁST PRVNÍ POJIŠŤOVACÍ ZPROSTŘEDKOVATELÉ A SAMOSTATNÍ LIKVIDÁTOŘI POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ 38/2004 Sb. ZÁKON ze dne 17. prosince 2003 o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně ţivnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích

Více

OBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DAŇOVÉHO PORADENSTVÍ

OBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DAŇOVÉHO PORADENSTVÍ OBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DAŇOVÉHO PORADENSTVÍ 1. Úvodní ustanovení Pro poskytování daňového poradenství oprávněnou osobou daňovým poradcem, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku, obchodního

Více

ZÁKON OBCHODNÍ ZÁKONÍK

ZÁKON OBCHODNÍ ZÁKONÍK Obchodní zákoník, účinnost od 1.7.2008 513 ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 OBCHODNÍ ZÁKONÍK jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem č. 600/1992 Sb., č. 264/1992 Sb., č. 591/1992 Sb., č. 286/1993

Více

Zákon č. 513/1991 Sb.

Zákon č. 513/1991 Sb. Zákon č. 513/1991 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 264/1992 Sb., zákonem č. 591/1992 Sb., zákonem č. 600/1992

Více

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Změna: 600/1992 Sb. Změna: 264/1992 Sb., 591/1992 Sb. (s přihlédnutím k 4/1993 Sb. ) Změna: 286/1993 Sb. Změna: 156/1994 Sb. Změna: 84/1995

Více

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991. Obchodní zákoník. Změna: 600/1992 Sb. Změna: 264/1992 Sb., 591/1992 Sb. (s přihlédnutím k 4/1993 Sb.

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991. Obchodní zákoník. Změna: 600/1992 Sb. Změna: 264/1992 Sb., 591/1992 Sb. (s přihlédnutím k 4/1993 Sb. 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Změna: 600/1992 Sb. Změna: 264/1992 Sb., 591/1992 Sb. (s přihlédnutím k 4/1993 Sb.) Změna: 286/1993 Sb. Změna: 156/1994 Sb. Změna: 84/1995 Sb.

Více

264/SU/2013 N á l e z

264/SU/2013 N á l e z F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz www.finarbitr.cz Evidenční číslo: FA/5270/2014 Registrační číslo (uvádějte vždy v korespondenci):

Více

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991. Obchodní zákoník

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991. Obchodní zákoník 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Změna: 600/1992 Sb. Změna: 264/1992 Sb., 591/1992 Sb. (s přihlédnutím k 4/1993 Sb.) Změna: 286/1993 Sb. Změna: 156/1994 Sb. Změna: 84/1995 Sb.

Více

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991. Obchodní zákoník

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991. Obchodní zákoník 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Změna: 600/1992 Sb. Změna: 264/1992 Sb., 591/1992 Sb. (s přihlédnutím k 4/1993 Sb.) Změna: 286/1993 Sb. Změna: 156/1994 Sb. Změna: 84/1995 Sb.

Více

burzauveru.cz s.r.o. Orientace ve Všeobecných obchodních podmínkách

burzauveru.cz s.r.o. Orientace ve Všeobecných obchodních podmínkách burzauveru.cz s.r.o. Orientace ve Všeobecných obchodních podmínkách Na začátek Vám poskytneme několik tipů a doporučení k orientaci v našich službách a dokumentaci: 1. Na našem portále www.burzauveru.cz

Více

Základy podnikání. obchodní právo

Základy podnikání. obchodní právo Základy podnikání obchodní právo 1. Obecná charakteristika obchodního práva 1.1. Pojem, postavení, příslušnost a působnost, zásady obchodního práva 1.2. Charakteristika podnikání, obchodní a živnostenský

Více

ZÁKON č. 229/1992 Sb. ze dne 23. dubna 1992 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ZÁKON č. 229/1992 Sb. ze dne 23. dubna 1992 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ZÁKON č. 229/1992 Sb. ze dne 23. dubna 1992 o komoditních burzách Změna: 216/1994 Sb., 105/1995 Sb., 70/2000 Sb., 285/2005 Sb., 444/2005 Sb., 296/2007 Sb., 230/2008 Sb., 227/2009 Sb. Federální shromáždění

Více

Dražební řád obchodníka s cennými papíry CYRRUS, a.s. Veřejná dražba cenných papírů. Obsah: I. Základní pojmy I. 1 Předmět úpravy I.

Dražební řád obchodníka s cennými papíry CYRRUS, a.s. Veřejná dražba cenných papírů. Obsah: I. Základní pojmy I. 1 Předmět úpravy I. Dražební řád obchodníka s cennými papíry CYRRUS, a.s. Obsah: Veřejná dražba cenných papírů I. Základní pojmy I. 1 Předmět úpravy I. 2 Vymezení pojmů II. Vymezení veřejné dražby cenných papírů II. 1 Definice

Více

Zápis do obchodního rejstříku. z pohledu praktického

Zápis do obchodního rejstříku. z pohledu praktického Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra obchodního práva B A K A L Á Ř S K Á P R Á C E Zápis do obchodního rejstříku z pohledu praktického Lucie Žáčková 2007/2008 Čestné prohlášení: Prohlašuji,

Více

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen Podmínky )

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) PENĚŽNÍ DŮM, SPOŘITELNÍ DRUŽSTVO vydává v souladu s ustanovením 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 284/2009 Sb., o platebním styku,

Více

ČÁST A ČÁST A - OBECNÁ ČÁST

ČÁST A ČÁST A - OBECNÁ ČÁST ČÁST A - OBECNÁ ČÁST OBSAH 1. Právní prostředí řízení 4 1.1 Správní řízení 4 ČÁST A 2 5 1.2 Účastníci řízení 5 1.2.1 Účastníci řízení podle zvláštních předpisů 5 1.2.2 Právní nástupnictví 6 1.3 Zastupování

Více

229/1992 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

229/1992 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 229/1992 Sb. ZÁKON ze dne 23. dubna 1992 o komoditních burzách Změna: 216/1994 Sb. Změna: 105/1995 Sb. Změna: 70/2000 Sb. Změna: 285/2005 Sb. Změna: 444/2005 Sb. Změna: 296/2007 Sb. Změna: 230/2008 Sb.

Více

Tisk z právního informačního systému LEGSYS Galaxy. Epsilon Delta, s.r.o. Vytištěno: 06.09.2004 v 13:10

Tisk z právního informačního systému LEGSYS Galaxy. Epsilon Delta, s.r.o. Vytištěno: 06.09.2004 v 13:10 Tisk z právního informačního systému LEGSYS Galaxy. Epsilon Delta, s.r.o. Vytištěno: 06.09.2004 v 13:10 Text úpln. zn. předpisu č. 513/1991 Sb. (4540/2004 Sb.p), s úč. 15.6.2004, platí, ve znění zákona

Více

1) Prameny obch. práva (obecně, v evr.právu a č. právu, působnost obch.zákoníku)

1) Prameny obch. práva (obecně, v evr.právu a č. právu, působnost obch.zákoníku) 1) Prameny obch. práva (obecně, v evr.právu a č. právu, působnost obch.zákoníku) O českém právním systému a obecně i o celém kontinentálním právu lze říci, že se jedná o psané právo, protože za prameny

Více

STANOVY POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. úplné znění stanov ke dni 30. června 2014. čl.1 Založení společnosti

STANOVY POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. úplné znění stanov ke dni 30. června 2014. čl.1 Založení společnosti STANOVY POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. úplné znění stanov ke dni 30. června 2014 I. V š e o b e c n á u s t a n o v e n í čl.1 Založení společnosti POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. (dále jen společnost,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky PENĚŽNÍ DŮM, SPOŘITELNÍ DRUŽSTVO vydává v souladu s ustanovením 273 zákonem č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 284/2009 Sb., o platebním styku v platném znění Všeobecné obchodní

Více

STANOVY Bytového družstva Braník-Podolí

STANOVY Bytového družstva Braník-Podolí STANOVY Bytového družstva Braník-Podolí ve znění z 29.5.2014 1 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Právní postavení (1) Bytové družstvo Braník - Podolí je podle zákona o obchodních společnostech a

Více

Doplněk č. 1 METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ. Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) Dotazy a odpovědi, vzory

Doplněk č. 1 METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ. Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) Dotazy a odpovědi, vzory ODBOR DOZORU A KONTROLY VEŘEJNÉ SPRÁVY METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ 10 Doplněk č. 1 Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) Dotazy a odpovědi, vzory podle právního

Více

Článek I Založení a vznik společnosti, rozhodné právo

Článek I Založení a vznik společnosti, rozhodné právo Obsah stanov: Čl. I Založení a vznik společnosti, rozhodné právo 3 Čl. II Obchodní firma a sídlo společnosti 3 Čl. III Předmět podnikání společnosti 3 Čl. IV Trvání společnosti 3 Čl. V Výše základního

Více