S1200HP Návod pro uïívání a údrïbu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "S1200HP Návod pro uïívání a údrïbu"

Transkript

1 S1200HP Návod pro uïívání a údrïbu Vážený zákazníku, Blahopřejeme Vám k zakoupení výrobku Dé Longhi, světové jedničky na poli výroby přenosných klimatizačních zařízení. Roky zkušeností z celého světa nám umožňují neustále vylepšovat kvalitu a vlastnosti výrobků Pinquino a Superpinguino. Věříme, že s naším výrobkem budete spokojen a budete si po dlouhou dobu užívat pohodlí a příjemné svěžesti, kterou Pinguino a Superpinguino vytvářejí. Prosíme Vás, abyste věnovali čas přečtení tohoto návodu k použití a po přečtení jej pečlivě uschovali. Jen tak budete moci Pinguino využívat za podmínek jeho maximální účinnosti a pohodlí. Návod na pouïití 2

2 3 Upozornûní Toto zařízení bylo zkonstruováno za účelem využití v domácnosti (chlazení) a není určeno k jakémukoli jinému využití. Je nebezpeční modifikovat, či jakýmkoli způsobem ovlivňovat vlastnosti zařízení. Instalace zařízení musí odpovídat předpisovým normám, platným v dané zemi. Pro případ opravy vždy kontaktujte výhradně výrobcem autorizované servisní středisko. Opravy musí být z hlediska bezpečnosti vždy svěřeny do rukou kompetentních osob. Používání tohoto zařízení je určeno výhradně dospělým osobám; nedovolujte dětem hrát si v jeho blízkosti. Zařízení musí být vhodně uzemněno. Zapojení elektrického vedení je určeno výhradně odbornému technickému pracovníkovi. Při poruše přívodního elektrického kabelu je jeho výměna určena výhradně specializovanému technikovi s pověřením výrobce. Nepoužívejte prodlužovací kabely napájecího vedení. Před prováděním čistění, či jakýchkoli podobných operací spojených s údržbou zařízení se vždy nejdříve ujistěte, že přívodní kabel zařízení je vypojen z napájení. Při přemísťování nikdy zařízení netahejte za přívodní kabel. Zařízení neinstalujte do blízkosti tepelných zdrojů a do prostředí, ve kterém by se mohl vyskytovat plyn, olej, síra. Na zařízení nikdy nepokládejte těžké, nebo teplé předměty. Doporučujeme čistit prachové filtry alespoň jednou týdně. Nikdy neumísťujte klimatizační zařízení do blízkosti tepelných zdrojů, či ohřívačů. Při přepravě zajistěte umístění ve vertikální poloze. Doporučuje se pouze přeprava na krátké vzdálenosti. Před přepravou vyprázdněte nádobku s kondenzátem vnitřní jednotky a podstavec vnější jednotky. Obalový materiál sloužící k balení zařízení je určen k recyklaci. Doporučujeme jeho třídění do odpovídající sběrných kontejnerů. R 407 je chladící zařízení, které je vyrobeno v souladu s ekologickými normami Evropské Unie. Není doporučeno perforovat chladící obvod zařízení. Po skončení životnosti zařízení odevzdejte do příslušného sběrného střediska. Co jsou Pinguino a Superpinguino? V průběhu letní sezóny je příjemných podmínek dosaženo při teplotě v rozmezí 24 C a 27 C za vlhkosti prostředí okolo 50%. Klimatizační zařízení odebírá vlhkost a teplo z prostředí, ve kterém je umístěno. Na rozdíl od modelů, které jsou určeny k fixní instalaci, výhoda těchto přenosných zařízení spočívá v možnosti přemísťování z jedné místnosti či budovy do druhé. U monoblokových modelů (Pinguino) je malé množství tohoto vzduchu využíváno k ochlazení chladícího plynu. Teplý a vlhký vzduch je vyháněn do vnějšího prostředí. Každé zařízení Pinguino a Superpinguino může být využíváno i k jednoduché ventilaci. POPIS ZAŘÍZENÍ 1. Vnější jednotka 2. Rukojeť vnitřní jednotky 3. Rošt pro odvod studeného vzduchu 4. Kontrolky pro indikaci chodu 5. Filtr 6. Rošt pro vstup vzduchu 7. Napájecí kabel 8. Tlačítko pro vypouštění kondenzátu 9. Spojovací kabel 10. Kolečka 11. Vnější jednotka 12. Rukojeť vnější jednotky 13. Rošt pro vypouštění kondenzovaného vzduchu 14. Červená kontrolka (funkce odstranění vlhkosti) 15. Zelená kontrolka (funkce chlazení/odstranění vlhkosti) 16. Žlutá kontrolka (funkce ventilace) 17. Tlačítko pro ruční ovládání 18. Přijímač dálkového signálu 19. Spojka 20. Přísavky 21. Blokace koleček 4

3 5 Pfiíprava k pouïití NASTAVENÍ VNITŘNÍ JEDNOTKY Zařízení umístěte do místnosti, k tomu určené většinou poblíž okna, nebo dveří, každopádně do blízkosti stěny. Vnitřní jednotka musí být umístěna do roviny, pokud možno na stolek, nábytkový díl (viz obr. 1 a 2). V sacím prostoru roštu (zadní rošt 6) a v oblasti vypouštění vzduchu (horní vypouštěcí rošt 3) je třeba zajistit volný průchod vzduchu případné překážky odstraňte. Pozn.: Dodržujte dostatečnou vzdálenost zařízení od stěn alespoň 20/30 cm. NASTAVENÍ SPOJOVACÍHO KABELU Kabel (9), který slouží k propojení vnější a vnitřní jednotky je možno vyvést do pootevřeného okna, nebo dveří; použijte příslušné přísavky (20), aby došlo k dostatečnému zajištění. Je možné provést i fixní instalaci pomocí příslušných doplňků určených k uchycení na stěnu k dodání u servisních středisek Dé Longhi. POUŽITÍ RYCHLOSPOJEK Kromě již uvedených metod aplikace je možno kabel mezi vnější a vnitřní jednotku zapojit zavedením přes otvor o průměru cca 9 cm, který je vyvrtán do stěny dělící zařízení od vnějšího prostředí. V tomto případě bude zapotřebí odpojit vnější jednotku následujícím způsobem: 1) Vypojit napájecí kabel ze sítě 2) Odšroubovat rukojeť pomocí odstranění 4 metrických šroubů a odklopit víko. Poté vyšroubovat zbývající 4 samořezné šrouby (viz obr. 3) 3) Vypojit elektrické spojky (obr. 4) 4) Odpojit vodní potrubí od rychlospojky stiskem na spojovací kroužek a povytažením plastového potrubí (obr. 4) 5) Pomocí rukojeti rychlospojky odpojit ohebná potrubí. Sejmout pojistný kroužek a odpojit elastické pouzdro (obr. 5). Znovuzapojení pouzdra Pozor na přiškrcení spojovacího pouzdra. Pro nové zapojení konců ochranného pouzdra, které jste při předchozí operaci sejmuli z vnitřní jednotky proveďte operace 0, 2, 3, 4, 5 v opačném sledu, věnujte patřičnou pozornost těmto bodům: Před protažením pouzdra přes stěnu doporučujeme dostatečně chránit konce rychlospojky pomocí měděného uzávěru, (je součástí dodávky), nebo omotáním papírovým páskem. Zapojit vnitřní koncovku do vnější, utáhnout pojistný kroužek až do celkového dotažení. Poté zatáhnout blokovací páku. Po zapojení obou chladících spojek zapojte i elektrické vedení a vodní potrubí do příslušných rychlospojek a utáhněte až nadoraz. POZOR Vypojování a zapojování rychlospojek je určeno výhradně kvalifikovanému technickému personálu. NASTAVENÍ VNĚJŠÍ JEDNOTKY Vnější jednotku je možno umístit na terasu, nebo balkon (obr. 6) Je možné i umístění na okenní parapet, pokud je jím terasa, nebo balkon vybaven (obr. 7). Nezapomeňte zajistit 2 vnější kolečka pomocí odpovídajících zarážek (součástí dodávky). Společnost Dé Longhi neodpovídá za škody na osobách, či věcech způsobené v důsledku chybného umístění, které neodpovídá nejzákladnějším bezpečnostním normám. Vnější jednotka může být instalována i do stejné, či vyšší úrovně než jednotka vnitřní- za předpokladu dodržení výškového rozdílu 0,5 m. Je třeba zajistit volný průchod vzduchu při sání i vypouštění vzduchu. Minimální vzdálenost mezi zadní částí zařízení a stěnou musí být 6 cm. Kondenzovaná voda, která se v průběhu chodu zařízení vytváří (letní chod) je téměř zcela odstraněna odpařováním z vnější jednotky. Ve vyjímečných případech, zejména při nadbytečném poměru vlhkosti dojde k vypuštění kondenzátu prostřednictvím otvoru umístěného ve spodní části podstavce. Pro odvod kondenzátu je zapotřebí použít drenážní spojku (19), která je součástí dodávky. Tato spojka je určena k aplikaci na gumovou hadici a následné zapojení do vnější jednotky (viz obr. 8). Doporučujeme chránit zařízení před působením deště, sněhu, zatékání vody ze střech a slunečním zářením. 6

4 7 Tlaãítka a indikátory vnûj í jednotky TLAČÍTKA A INDIKÁTORY VNITŘNÍ JEDNOTKY SVĚTELNÉ KONTROLKY K jejich rozsvícení dochází v závislosti na zvolené funkci a v důsledku případných poruch chodu FUNKCE ČERVENÁ KONTROLKA ŽLUTÁ KONTROLKA ZELENÁ KONTROLKA Vypnuto Chlazení - - svítí Vysoušení svítí - svítí Ventilace - svítí - Smart Při stisku tlačítka zůstanou všechny kontrolky rozsvícené po dobu několika sekund, dokud nedojde ke zjištění nastavené funkce (chlazení, sušení, ventilace) Timer Pokud je nastavena Funkce TIMER, světelné kontrolky zůstanou všechny rozsvícené, i po vypnutí zařízení Topení svítí - - Porucha Červená kontrolka Žlutá kontrolka Zelená kontrolka alarm bliká bliká bliká Viz Když něco nefunguje" Červená kontrolka Žlutá kontrolka Zelená kontrolka Přijímač signálu Tlačítko ručního chodu RUČNÍ CHOD Toto nastavení se používá pouze tehdy, není-li možné provádět automatické ovládání (porucha, vybité baterie) Stiskněte tlačítko pro ruční chod a nastavte požadovanou funkci (chlazení, vysoušení, ventilace, smart, vypnuto). Pro volbu nastavené funkce postupujte podle uvedené tabulky. Zařízení provede automatickou volbu nejoptimálnějších hodnot dle zvolené funkce. Toto zařízení je vybaveno bezpečnostním systémem, které neumožní zapnutí kompresoru dříve, nežli uplynou 3 minuty od posledního zapnutí. Dálkové ovládání VKLÁDÁNÍ BATERIÍ Vkládání baterií Sejměte ochranný kryt (viz obr. 9). Vložte 2 nové baterie nenabíjecího typu. Pozor na správné umístění pozic (+) a (-). Nasaďte ochranný kryt a zacvakněte. Na displeji se budou po několik sekund objevovat všechny symboly dálkového ovládání. Pozn.: Doporučujeme použití alkalických baterií (LR03). Nejen v případě výměny, ale i při likvidaci dálkového ovladače je nezbytné provádět likvidaci baterií v souladu s obecně platnými normami a s ohledem na ochranu životního prostředí. Při každé výměně baterií dálkového ovládání se na displeji dálkového ovladače na bázi tekutých krystalů objeví hlášení indikující zvolenou funkci. Pro správné nastavení dálkového ovladače stiskněte jakékoli tlačítko a displej se rozsvítí. Pokud nedojde ke stisknutí žádného tlačítka do 12 sekund, dálkový ovladač nabídne i funkci ohřívání, přestože toto nastavení zařízení neprovádí. Pokud by mělo dojít k delšímu období nepoužívání zařízení, vyjměte baterie z pouzdra. SPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ Nasměrujte dálkový ovladač směrem ke světelným kontrolkám vzduchového klimatizačního zařízení (obr. 10). Maximální přípustná vzdálenost je cca 7 m (bez případných bariér, nacházejících se v oblasti mezi ovladačem a přijímačem). S dálkovým ovladačem je třeba zacházet opatrně: nemělo by být vystaveno pádům, vystaveno přímému slunečnímu záření, nemělo by být umísťováno do blízkosti tepelných zdrojů. 8

5 9 Popis dálkového ovládání DÁLKOVÝ OVLADAČ I H G F DISPLEJ E D C Přenos signálu Indikátor chlazení Indikátor vysoušení Indikátor ventilace Indikátor ohřevu Indikátor SUPER chlazení Indikátor SMART Indikátor SLEEP Rychlost automatické ventilace Vysoká rychlost ventilace Střední rychlost ventilace Nízká rychlost ventilace Používá se k nastavení teploty na funkci SMART, nebo na úroveň vysoušení. A B SWING FAN B A. Tlačítko MODE Používá se pro nastavení způsobu chodu (chlazení, vysoušení, ventilace). B. Tlačítka pro NASTAVENÍ TEPLOTY PROSTŘEDÍ Používají se k nastavení teploty prostředí, nebo pro nastavení časového zařízení (TIMER) C. Tlačítko FAN Používá se k nastavení rychlosti ventilace automatická, vysoká, střední, nízká. D. Tlačítko SWING (není aktivní pro tento model) E. Tlačítko TIMER Používá se pro nastavení, nebo zrušení funkce časového zařízení. F. Tlačítko SMART Po stisknutí tohoto tlačítka zařízení automaticky zvolí nastavení a spolu s ním i nejoptimálnější podmínky pro dané nastavení. G. Tlačítko SUPER Používá se pro spouštění a zastavení rychlého chladícího cyklu (rychlé chlazení funguje na bázi vysoké rychlosti chodu ventilátoru a automaticky nastavenou teplotou na 18 C). H. Tlačítko SLEEP Používá se k nastavení, nebo zrušení automatické funkce SLEEP I. Tlačítko ON/OFF Toto tlačítko slouží k zapnutí a vypnutí zařízení. Pozn.: displej dál znázorňuje zvolená nastavení i při vypnutém zařízení. Funkce chlazení FUNKCE CHLAZENÍ - nejdříve stiskněte tlačítko pro zapnutí zařízení. - ozve se pípnutí signalizující zapnutí chladícího zařízení a na displeji se objeví symbol - poté stiskněte několikrát po sobě tlačítko MODE, dokud se na displeji neobjeví symbol chlazení - nyní nastavte teplotu pomocí tlačítek - pro volbu rychlosti ventilátoru stačí několikrát po sobě stisknout tlačítko FAN až po dosažení požadované hodnoty rychlosti ventilace (automatická, vysoká, střední, nízká). POZN.: Zařízení, nastavené na funkci chlazení odebírá automaticky přebytečnou vlhkost z prostředí. FUNKCE VYSOUŠENÍ aktivace této funkce je vhodná při zvýšené vlhkosti nejdříve stiskněte tlačítko pro zapnutí zařízení. Ozve se pípnutí signalizující zapnutí chladícího zařízení a na displeji se objeví symbol poté stiskněte několikrát po sobě tlačítko MODE, dokud se na displeji neobjeví symbol vysoušení pomocí tlačítek proveďte nastavení stupně vysoušení, na displeji se znázorní stiskněte tlačítko pro navýšení stupně sušení. Pro snížení stiskněte tlačítko při nastavení na funkci vysoušení se rychlost ventilátoru nastavuje automaticky. FUNKCE VENTILÁTORU V případě teplých dní, může být dostačující funkce ventilátoru. stiskněte tlačítko Ozve se pípnutí signalizující zapnutí ventilátoru a na displeji se objeví symbol poté stiskněte několikrát po sobě tlačítko MODE, dokud se na displeji neobjeví symbol ventilace pro aktivaci funkce ventilátoru stiskněte několikrát po sobě tlačítko FAN až do nastavení požadované rychlosti (minimální, střední, maximální). 10

6 11 Funkce chlazení FUNKCE TOPENÍ zmačknout tlačítko k zapnutí. Akustický signál ohlásí chod klimatizace a na dispayi bliká symbol 23 po té vícekrát zmáčknout tlačítko MODE, dokud se na displayi neobjeví symbol. Nyní nastavte teplotu pomocí tlačítek. K nastavení rychlosti ventilátoru stačí opakovaně zmáčknout tlačítko FAN dokud nedosáhne požadované rychlosti (auto, max, med, min). FUNKCE SMART Funkce SMART umožňuje automatické nastavení klimatizačního zařízení tak, aby bylo dosaženo co nejpříjemnějších vlastností. stiskněte tlačítko pro zapnutí zařízení. Ozve se pípnutí signalizující zapnutí klimatizační zařízení a na displeji se objeví symbol Stiskněte tlačítko SMART. Nyní je zařízení nastaveno na automatický chod a na displeji se objeví symbol POZN.: Při nastavení na SMART je teplota kontrolována automaticky přesto pokud ještě nebylo dosaženo požadované teploty, je možno teplotu ponížit, či navýšit max. o 2 C pomocí tlačítek Zařízení provede automatické nastavení funkce (chlazení, vysoušení, ventilace) a optimální rychlost. AUTOMATICKÁ FUNKCE SLEEP Automatická funkce SLEEP je ideální v nočních hodinách, neboť umožňuje prostřednictvím momentálně nastavené funkce (chlazení, vysoušení, ventilace, nebo SMART) redukovat chod chladícího zařízení až do jeho úplného vypnutí (po uplynutí 8 hodin). Pro volbu funkce SLEEP postupujte následujícím způsobem: stiskněte tlačítko pro zapnutí klimatizačního zařízení. Ozve se pípnutí signalizující zapnutí klimatizační zařízení a na displeji se objeví symbol poté stiskněte několikrát po sobě tlačítko MODE, dokud se na displeji neobjeví symbol požadované funkce. nastavte hodnotu požadované teploty pomocí tlačítek nyní stiskněte tlačítko SLEEP pro nastavení funkce nočního chodu. Na displeji se objeví symbol Stiskněte znovu tlačítko SLEEP pro návrat k předchozí funkci. Pomocí této funkce bude ventilátor nastaven na nízkou rychlost. Noční funkce umožňuje udržovat v prostředí optimální teplotu tak, aby nedocházelo k zbytečnému zvyšování a snižování teploty za dodržení velmi tichého provozu zařízení. Dojde ke snížení proudu vzduchu, ovšem teplota prostředí se bude měnit postupně tak, aby byly zajištěny co nejoptimálnější vlastnosti klimatizace. Teplota se zvýší o 2 C po 60 minutách a o 2 C po 2 hodinách (vypne se po uplynutí 8 hodin). 26 Funkce chlazení FUNKCE SUPER Nastavení funkce SUPER se používá při spouštění, nebo zastavení rychlého chlazení. Tato funkce je založená na bázi vysoké rychlosti ventilace a automatickém nastavení teploty na 18 C. Pro volbu funkce SUPER postupujte následujícím způsobem: stiskněte tlačítko pro zapnutí klimatizačního zařízení. Ozve se pípnutí signalizující zapnutí klimatizační zařízení a na displeji se objeví symbol stiskněte tlačítko SUPER pro nastavení funkce. Na displeji se znázorní symbol pro návrat k předchozí funkci znovu stiskněte tlačítko SUPER. NASTAVENÍ ČASOVÉHO ZAŘÍZENÍ Po zvolení požadovaného způsobu chodu aktivujte časové zařízení pomocí stisknutí tlačítka TIMER. Nejoptimálnější je nastavit časové zařízení ráno při odchodu do zaměstnání tak, aby v místnosti došlo k nastavení optimálních podmínek do doby návratu. Nastavení vypínání při zapnutém klimatizačním zařízení stiskněte tlačítko TIMER. Na displeji se znázorní hodina a blikající symbol h". Nastavte dobu požadovaného vypnutí pomocí tlačítek (od 30 minut do 24 hodin). Znovu stiskněte tlačítko TIMER pro potvrzení provedené volby. V průběhu času znázorní displej čas zbývající k vypnutí zařízení. Po uplynutí nastavené doby se zařízení automaticky vypne. V okruhu prvních 10 hodin je umožněno nastavení po půlhodinových intervalech. Pro dobu delší než 10 hodin je volba umožněna v hodinových intervalech. Pro vymazání nastavené hodnoty stiskněte znovu tlačítko TIMER a ozve se akustický signál. NASTAVENÍ ZAPÍNÁNÍ při vypnutém klimatizačním zařízení stiskněte tlačítko TIMER. Na displeji se znázorní hodina a blikající symbol h. Nastavte dobu požadovaného zapnutí pomocí tlačítek (od 30 minut do 24 hodin). Znovu stiskněte tlačítko TIMER pro potvrzení nastavení. Tři světelné kontrolky na klimatizačním zařízení se rozsvítí. Po uplynutí nastavené doby se zařízení automaticky zapne. V okruhu prvních 10 hodin je umožněno nastavení po půlhodinových intervalech. Pro doby delší než 10 hodin je volba umožněna v hodinových intervalech. Pro vymazání nastavené hodnoty stiskněte znovu tlačítko TIMER - ozve se akustický signál a tři kontrolky klimatizačního zařízení zhasnou. 12

7 ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ Před zapojením zásuvky do sítě elektrického napájení je zapotřebí zkontrolovat: Je-li napětí sítě odpovídající hodnotě, která je uvedena na štítku dat na zadní části zařízení. Je-li zásuvka a napájecí vedení dimenzováno pro následující hodnoty; Je-li zásuvka zapojena stejného typu, jako zástrčka v opačném případě zajistěte výměnu zásuvky. Je-li zásuvka odpovídajícím způsobem uzemněna. Výrobce se zříká jakékoli odpovědnosti pro případné škody způsobené nedodržením těchto pokynů. POSLEDNÍ POHLED DO POKOJE Uvádíme dvě doporučení, pomocí kterých je možno využít maximálně účinnost klimatizačního zařízení: zavřít dveře a okna do místnosti, které potřebujeme ochlazovat. Jedinou výjimku tvoří model, který se instaluje v blízkosti okna, s vývodem kondenzovaného vzduchu přes okno. V takovém případě je zapotřebí, aby okno bylo pootevřené. Doporuãení snažte se zabránit přímému slunečnímu záření jen tak bude chod klimatizačního zařízení maximálně ekonomický. Zatáhněte závěsy Sklopte žaluzie a rolety âi tûní Před započetím úkonů spojených s údržbou vypněte nejprve zařízení stisknutím tlačítka OFF" na dálkovém ovladači a vypněte zařízení ze sítě elektrického napájení. ČIŠTĚNÍ Doporučujeme čistit zařízení vlhkým a poté vysušit suchým hadříkem. Z bezpečnostních důvodů neumývejte klimatizační zařízení vodou. Upozornění Nikdy nepoužívejte k čištění benzín, alkohol, nebo čistící prostředky na bázi rozpouštědel. Nikdy na zařízení nestříkejte insekticidní a podobné přípravky. ÚDRŽBA VZDUCHOVÝCH FILTRŮ Pro zaručení účinnosti Vašeho klimatizačního zařízení Vám doporučujeme čistit vzduchový filtr jednou týdně. Filtry jsou umístěny za sacími rošty vnitřní jednotky a slouží současně jako držáky filtrů. Pro vyčištění vzduchových filtrů bude tedy nejdříve nezbytné filtry vyjmout z odsávacích roštů (obr. 11). KONTROLA NA ZAČÁTKU SEZONY Zkontrolujte celistvost a stav zásuvky a napájecího kabele. Zkontrolujte, je-li zařízení odpovídajícím způsobem uzemněno. Postupujte pečlivě s ohledem na bezpečnostní normy. ÚKONY NA KONCI SEZONY Před jakoukoli přepravou nejdříve vyprázdněte stisknutím tlačítka (8) vnitřní nádobku na sběr kondenzátu. Tlačítko podržte stisknuté, dokud neuslyšíte bublavý zvuk čerpadla. Vyčkejte, dokud se nevyprázdní kondenzovaná voda, obsažená v nádobce. Poté vyčistěte prachové filtry a před jejich opětovnou aplikací na původní místo vyčkejte, dokud dostatečně nevyschnou. Zařízení zakryjte plastikovým pytlem pro zajištění jeho ochrany před prachem. 13 Zavřít okna Zavřít dveře Na klimatizační zařízení nic nepokládejte Dbejte na to, aby nedošlo k ucpání roštu pro vstup a odvod vzduchu Ujistěte se, že v klimatizované místnosti nejsou žádné tepelné zdroje. Nepřikrývejte NYNÍ JE VAŠE ZAŘÍZENÍ PŘIPRAVENO K CHODU Toto zařízení je vybaveno bezpečnostním systémem, který neumožní zapnutí kompresoru, pokud neuplynuly alespoň 3 minuty od posledního vypnutí zařízení. Pro odstranění prachu, usazeného v prachovém filtru použijte vysavač. V případě silnějšího znečištění vzduchových filtrů je vhodnější filtr vyprat ve vlažné vodě a poté několikrát propláchnout čistou vodou do 40 C. Po vyprání filtrů a jejich vysušení je umístěte zpět na své místo. 14

8 POKUD NùCO NEFUNGUJE V případě, že zjistíme, že něco nefunguje někdy se může jednat o malé problémy, které můžete vyřešit snadno sami si nejprve přečtěte pozorně následující indikace a teprve poté se obraťte na autorizované servisní středisko v místě Vašeho bydliště. PROBLÉMY Klimatizační zařízení nefunguje Zařízení chladí nedostatečně Zařízení vydává podivný zápach Dochází k úniku vody z vnitřní jednotky klimatizačního zařízení Funkce dálkového ovladače je slabá, nebo není aktivní Klimatizační zařízení se spouští teprve po uplynutí cca 3 minut Kompresor se opakovaně zapíná a vypíná Všechny tři kontrolky blikají PŘÍČINA Je porušena dodávka el. proudu Zařízení je odpojeno ze zásuvky Časové zařízení je chybně nastaveno jsou znečištěné vzduchové filtry místnost je příliš horká je chybně nastavená teplota rošty pro sání/vypouštění vzduchu jsou ucpané vzduchový filtr je znečištěn zařízení není správně nainstalováno došlo k poruše čerpadla jsou vybité baterie baterie nejsou vloženy správně zkontrolovat bezpečnostní zařízení klimatizační zařízení je nastaveno na funkci vysoušení zapíná se pojistka proti zamrzání došlo k poruše chodu ŘEŠENÍ vyčkat, než dojde k nápravě dodávky el. proudu zapojit zařízení do zásuvky nastavit správným způsobem časové zařízení vyčistit vzduchový filtr vyčkat, než dojde k ochlazení místnosti nastavit správnou teplotu vyčistit rošty vyčistit vzduchový filtr viz str. 8 správná instalace zařízení odpojit zařízení z dodávky el. napětí a zavolat servisní středisko vyměnit baterie zkontrolovat správné umístění baterií (+) a (-). vyčkat, dokud neuplynou 3 minuty odpojit zařízení ze zásuvky, vyčkat několik minut a poté zařízení zapnout. Pokud porucha trvá, kontaktovat servisní středisko SERVIS Pokud i po kontrole uvedených bodů porucha nadále trvá, obraťte se na autorizované servisní středisko. Při hlášení poruchy je nezbytné specifikovat model zařízení a typ defektu. Přeprava zařízení, nakládání, operace spojené s údržbou, odstavení a likvidace klimatizačního zařízení musí být pouze prostřednictvím servisních středisek pověřených výrobcem. Likvidace zařízení je určena výhradně odbornému personálu s pověřením výrobce. 15 Záruka/Technické charakteristiky LIMITNÍ PODMÍNKY CHODU Teplota v místnosti Vnûj í teplota C C TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY Pro hodnoty napájecího napûtí viz títek technick ch údajû Maximální absorbovan v kon chlazení - Maximální absorbovan v kon pfii vysou ení - Chladící v kon - Poãet rychlostí ventilátoru 3 Maximální v kon vzduchu m 3 /h Rozmûry vnitfiní jednotky ífika v ka hloubka hmotnost Rozmûry vnûj í jednotky ífika v ka hloubka hmotnost 450 mm 475 mm 255 mm 10 kg 570 mm 542 mm 280 mm 30 kg Standardní podmínky: vnitfiní teplota 27 C 47% relativní vlhkost vnûj í teplota 35 C 41% relativní vlhkost R 407 je chladící plyn, který odpovídá ekologickým podmínkám EU. Je zakázáno perforovat chladící obvod zařízení. Po skončení životnosti odevzdejte zařízení do příslušného střediska sběrných surovin. 16

Popis. 1. Ovládací panel 2. Průzor hladiny vody 3. Kanystr na sběr kondenzátu 4. Držadla pro zvedání 5. Otvory pro vstup vzduchu

Popis. 1. Ovládací panel 2. Průzor hladiny vody 3. Kanystr na sběr kondenzátu 4. Držadla pro zvedání 5. Otvory pro vstup vzduchu Některé poznatky o vlhkosti Vzduch obsahuje vždycky určité množství vlhkosti ve formě páry; od tohoto závisí stupeň vlhkosti v daném prostředí. Schopnost vzduchu obsahovat vodní páru je tím vyšší, čím

Více

K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ TYP - Inverter

K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ TYP - Inverter Návod k obsluze K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ TYP - Inverter ASD 9Ui-EK ASD 12Ui-EK (DS-9UIEK_DOS-9UIEK) (DS-12UIEK_DOS-12UIEK) Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další

Více

NÁVOD K OBSLUZE MEZISTROPNÍ, POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA

NÁVOD K OBSLUZE MEZISTROPNÍ, POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA 1 NÁVOD K OBSLUZE MEZISTROPNÍ, POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S TEPELNÝM ČERPADLEM A5CC 10 CR, A5CC 15 CR, A5CC 20 CR A5CC 25 CR, A5CC 28 CR, A5CC CR, A5CC 50 CR, A5CC 60 CR ABV klima s.r.o., Bakovská

Více

MODEL APD 9A APD 12A. kcal/h 2250 3000 W 2616 3490 EER 2,62 2,68 vysoké ot. db(a) 50 52 Hlučnost - vnitřní jednotka střední ot.

MODEL APD 9A APD 12A. kcal/h 2250 3000 W 2616 3490 EER 2,62 2,68 vysoké ot. db(a) 50 52 Hlučnost - vnitřní jednotka střední ot. 24 hodinový časovač: umožňuje kompletně naprogramovat jednotku na celý den Vysoušení 4 rychlosti ventilátoru: nízká, střední, vysoká a automatická Funkce AUTO - v závislosti na teplotě v místnosti si jednotka

Více

NÁVOD K OBSLUZE MEZISTROPNÍ, POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA FAN COIL

NÁVOD K OBSLUZE MEZISTROPNÍ, POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA FAN COIL 1 NÁVOD K OBSLUZE MEZISTROPNÍ, POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA FAN COIL 2-TRUBKOVÝ SYSTÉM ACC 10 CW, ACC 15 CW, ACC 20 CW ACC 25 CW, ACC 28 CW, ACC 38 CW ACC 40 CW, ACC 50 CW, ACC 60 CW ABV klima s.r.o.,

Více

NÁVOD K OBSLUZE Okenní typ

NÁVOD K OBSLUZE Okenní typ TIMER POWER SLEEP TEMP HIGH MED LOW COOL MODE DRY NÁVOD K OBSLUZE Okenní typ model KWF1-09CRN1 ERP KWF1-12CRN1ERP UCHOVEJTE TENTO NÁVOD PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ OBSAH BEZPEČNOSTÍ INFORMACE... 1 POPIS ČÁSTÍ...

Více

NÁVOD K POUŽITÍ Dělený klimatizační systém

NÁVOD K POUŽITÍ Dělený klimatizační systém NÁVOD K POUŽITÍ Dělený klimatizační systém 1 OBSAH NÁZEV ČÁSTÍ A SPÍNAČ NASTAVENÍ PROVOZU 3 MÍSTO PRO INSTALACI 4 ELEKTRICKÉ POŽADAVKY 4 BEZPEČNOSTNÍ 4 POUŽÍVÁNÍ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ 4 Jak instalovat baterie

Více

NÁVOD K OBSLUZE PODSTROPNÍ, PARAPETNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA

NÁVOD K OBSLUZE PODSTROPNÍ, PARAPETNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA 1 NÁVOD K OBSLUZE PODSTROPNÍ, PARAPETNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S TEPELNÝM ČERPADLEM ACM 15 EW, ACM 20 EW, ACM 25 EW, ACM 28 EW RCM 30 DW, RCM 40 DW, RCM 50 DW, RCM 62 DW ABV klima s.r.o., Bakovská 6A, 197

Více

APY-09CL Mobilní klimatizační zařízení. Návod k obsluze

APY-09CL Mobilní klimatizační zařízení. Návod k obsluze APY-09CL Mobilní klimatizační zařízení Návod k obsluze Děkujeme, že jste si vybrali toto špičkové klimatizační zařízení. Před jeho použitím si pečlivě přečtěte tento návod. 24 BEZPEČNOST PŘED POUŽITÍM

Více

ODVLHČOVAČ VZDUCHU ADDH-10 ADDH-12 ADDH-20 ADDH 10 DIG

ODVLHČOVAČ VZDUCHU ADDH-10 ADDH-12 ADDH-20 ADDH 10 DIG Návod k obsluze ODVLHČOVAČ VZDUCHU ADDH-10 ADDH-12 ADDH-20 ADDH 10 DIG Čtěte prosím tento návod pozorně a uchovejte jej pro další použití. Umístění Dbejte na to, aby byl přístroj zapojen do správného zdroje

Více

PÍSKOVÁ FILTRACE INTEX

PÍSKOVÁ FILTRACE INTEX Aktualizováno 22.1.2013 PÍSKOVÁ FILTRACE INTEX NÁVOD K POUŽITÍ 1 Důležité bezpečnostní zásady Před instalací a použitím tohoto výrobku je nutné si pozorně přečíst, porozumět a řídit se veškerými pokyny.

Více

NÁVOD K OBSLUZE ROCKY SERIES ASH-09AIR, ASH-12AIR

NÁVOD K OBSLUZE ROCKY SERIES ASH-09AIR, ASH-12AIR NÁVOD K OBSLUZE ROCKY SERIES ASH-09AIR, ASH-12AIR P eklad p vodního návodu k obsluze Bezpečnostní pokyny VAROVÁNÍ Provoz a údržba Toto zařízení mohou používat také děti starší 8 let a osoby se sníženými

Více

S1200HP Návod pro uïívání a údrïbu

S1200HP Návod pro uïívání a údrïbu Vážený zákazníku, S1200HP Návod pro uïívání a údrïbu Blahopřejeme Vám k zakoupení výrobku Dé Longhi, světové jedničky na poli výroby přenosných klimatizačních zařízení. Roky zkušeností z celého světa nám

Více

32 AX3006/1 MOBILNÍ KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM NÁVOD K OBSLUZE

32 AX3006/1 MOBILNÍ KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM NÁVOD K OBSLUZE 32 AX3006/1 MOBILNÍ KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM NÁVOD K OBSLUZE Obsah Klimatizační zařízení... - 2 - Popis zařízení... - 4 - Příslušenství... - 5 - Ovládací panel... - 6 - Provozní pokyny...

Více

FLOOR & CEILING SERIES

FLOOR & CEILING SERIES NÁVOD K OBSLUZE FLOOR & CEILING SERIES ASF-12A, ASF-18A, ASF-24A, ASF-30A ASF-36, ASF-48A, ASF-60A Pozor: Na Vašem výrobku je uveden tento symbol. Říká, že se elektrické a elektronické přístroje nemají

Více

Mobilní klimatizace CL 3542. Obj. č. 105 11 29

Mobilní klimatizace CL 3542. Obj. č. 105 11 29 Mobilní klimatizace CL 3542 Základní upozornění Přečtěte si pečlivě návod k obsluze předtím, než uvedete zařízení do provozu a držte se pokynů v návodu včetně varování a popisu zabaleného uvnitř dodávky.

Více

Vnitřní jednotky VRF pro modely venkovních jednotek F5MSDC-AR3 s DC inverterem

Vnitřní jednotky VRF pro modely venkovních jednotek F5MSDC-AR3 s DC inverterem Vnitřní jednotky VRF pro modely venkovních jednotek F5MSDC-AR3 s DC inverterem Příručka pro instalaci a použití Aplikuje se pro následující modely: Vnější vzhled Chladicí kapacita Vnější vzhled Chladicí

Více

Vážený zákazníku, Návod pro uïívání a údrïbu. Návod na pouïití

Vážený zákazníku, Návod pro uïívání a údrïbu. Návod na pouïití Vážený zákazníku, Návod pro uïívání a údrïbu Blahopřejeme Vám k zakoupení výrobku Dé Longhi, světové jedničky na poli výroby přenosných klimatizačních zařízení. Roky zkušeností z celého světa nám umožňují

Více

MOBILNÍ KLIMATIZACE Model: YGP20 NÁVOD K POUŽITÍ

MOBILNÍ KLIMATIZACE Model: YGP20 NÁVOD K POUŽITÍ CZ MOBILNÍ KLIMATIZACE Model: YGP20 NÁVOD K POUŽITÍ CZ -1- Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje

Více

MOBILNÍ KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ. APK-10A, APK-12A Návod k obsluze

MOBILNÍ KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ. APK-10A, APK-12A Návod k obsluze MOBILNÍ KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ APK-10A, APK-12A Návod k obsluze Před použitím zařízení si přečtěte tento návod. Uložte návod tak, abyste jej měli stále k dispozici. 30 TECHNICKÉ ÚDAJE Model č. APK-10A APK-12A

Více

NÁVOD K OBSLUZE UTY-LNH FUJITSU GENERAL LIMITED DÁLKOVÝ OVLADAČ (BEZDRÁTOVÝ TYP) UCHOVEJTE TENTO MANUÁL PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ

NÁVOD K OBSLUZE UTY-LNH FUJITSU GENERAL LIMITED DÁLKOVÝ OVLADAČ (BEZDRÁTOVÝ TYP) UCHOVEJTE TENTO MANUÁL PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ TM NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ (BEZDRÁTOVÝ TYP) UTY-LNH UCHOVEJTE TENTO MANUÁL PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ FUJITSU GENERAL LIMITED OBSAH BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... POPIS ČÁSTÍ... ZAHÁJENÍ ČINNOSTI... ČINNOST...

Více

NÁVOD K POUŽITÍ mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o.

NÁVOD K POUŽITÍ mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. NÁVOD K POUŽITÍ 2 3 4 5 6 NÁVOD K POUŽITÍ Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod. Obsah: Důležité bezpečnostní pokyny... 7 Úvod... 7 Vyvarujte se... 8 Uvedení do provozu... 8 Používání... 8 Údržba...

Více

2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218. Návod k obsluze. Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation

2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218. Návod k obsluze. Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation 2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218 Návod k obsluze Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation SLEEP Modely pro Kanadu a Evropu (kromě modelu pro východní

Více

Uživatelský manuál. Kompaktní jednotka 9000-11000 - 13000 BTU/h. Parapetní typ

Uživatelský manuál. Kompaktní jednotka 9000-11000 - 13000 BTU/h. Parapetní typ Uživatelský manuál Kompaktní jednotka 9000-11000 - 13000 BTU/h CZ Parapetní typ SWEEP START MODE LOUVER TEMP Kompaktní jednotka 9000-11000 - 13000 BTU/h CZ Kompaktní jednotka Klimatizace se skládá pouze

Více

Návod k použití ODVLHČOVAČ R-9120

Návod k použití ODVLHČOVAČ R-9120 Návod k použití ODVLHČOVAČ R-9120 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Vinotéka. Přečtěte si pozorně tento návod před použitím spotřebiče. Návod k použití

Vinotéka. Přečtěte si pozorně tento návod před použitím spotřebiče. Návod k použití Vinotéka Přečtěte si pozorně tento návod před použitím spotřebiče. Návod k použití 1 ČÁSTI A FUNKCE 1. Ovládací panel a displej 2. Skříňka 3. Nožička k vyvážení 4. Přihrádka na víno 5. Skleněná dvířka

Více

Mobilní klimatizační zařízení APG-09A

Mobilní klimatizační zařízení APG-09A Mobilní klimatizační zařízení APG-09A Návod k obsluze Pozor: Na Vašem výrobku je uveden tento symbol. Říká, že se elektrické a elektronické přístroje nemají likvidovat s domácím odpadem, nýbrž se mají

Více

INSTRUKCE PRO POUŽITÍ A INSTALACI

INSTRUKCE PRO POUŽITÍ A INSTALACI INSTRUKCE PRO POUŽITÍ A INSTALACI DÁLKOVÝ OVLADAČ PRO VENTILÁTOR Jmenovité napětí 220-240V, 50Hz PROSÍM PŘED POUŽITÍM PRODUKTU SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE VŠECHNY INSTRUKCE VAROVÁNÍ aby se snížilo riziko vzniku

Více

OBSAH BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ...1 MODEL A SPECIFIKACE...1 TLAČÍTKA A JEJICH FUNKCE...2 INDIKÁTORY A FUNKCE...5 PROVOZNÍ POKYNY...6

OBSAH BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ...1 MODEL A SPECIFIKACE...1 TLAČÍTKA A JEJICH FUNKCE...2 INDIKÁTORY A FUNKCE...5 PROVOZNÍ POKYNY...6 POZNÁMKA 1. Obrázek na obalu slouží pouze jako ukázka a může se lišit od Vámi zakoupeného produktu. 2. Před zahájením používání klimatizačního zařízení si pročtěte kapitolu BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ. 3. Tato

Více

OBSAH NÁVOD VE ZKRATCE NÁVOD K POUŽITÍ

OBSAH NÁVOD VE ZKRATCE NÁVOD K POUŽITÍ OBSAH NÁVOD VE ZKRATE TABULKA PROGRAMŮ PŘÍPRAVA PRÁDLA VOLBA PROGRAMU A FUNKÍ ZAPNUTÍ A PROVEDENÍ PROGRAMU ZMĚNA PROGRAMU PŘERUŠENÍ PROGRAMU DENNÍ ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ NÁVOD K POUŽITÍ SUŠIČKY URČENÉ POUŽITÍ

Více

Návod k použití MRAZNIČKY

Návod k použití MRAZNIČKY Návod k použití MRAZNIČKY Pro zajištění maximální výkonnosti a bezpečnosti Vašeho spotřebiče je nutné zajistit aby byl vždy svěřen do opravy pouze autorizovaným opravnám a aby při event. opravách byly

Více

Pokojová klimatizace

Pokojová klimatizace Pokojová klimatizace Návod k použití Vážení zákazníku, blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitní klimatizace. Klimatizační jednotky jsou přístroje na vysoké technické úrovni, které využívají tři hlavní

Více

PÍSKOVÁ FILTRACE STANDARD

PÍSKOVÁ FILTRACE STANDARD PÍSKOVÁ FILTRACE STANDARD Návod k použití model: 58271 CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme, že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží

Více

Příručka uživatele KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ KJR-10B. Drátový ovladač

Příručka uživatele KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ KJR-10B. Drátový ovladač Příručka uživatele KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ KJR-10B Drátový ovladač Pozor: Na Vašem výrobku je uveden tento symbol. Říká, že se elektrické a elektronické přístroje nemají likvidovat s domácím odpadem, nýbrž

Více

KSW 30920 KSW 38920 B-321-01

KSW 30920 KSW 38920 B-321-01 KSW 30920 KSW 38920 B-321-01 2 Obsah Pokyny k likvidaci 4 Bezpečnostní pokyny 4 Před připojením 6 Váš nový spotřebič 6 Ovládací panel 7 Připojení spotřebiče 7 Skladování lahví 9 Praktické rady 9 Čištění

Více

Kuchyňský odsavač par DIC 2440. Návod k obsluze

Kuchyňský odsavač par DIC 2440. Návod k obsluze Kuchyňský odsavač par DIC 2440 Návod k obsluze 2 Před instalaci a použitím spotřebiče si prosím důkladně přečtěte tento návod k obsluze. Vážený zákazníku, doufáme, že Vám tento výrobek, vyrobený v moderních

Více

LR 7902. Kávovar Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz

LR 7902. Kávovar Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz LR 7902 Kávovar Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Laretti. Jsme si jistí, že

Více

NÁVOD K OBSLUZE LOKÁLNÍ KLIMATIZÁTOR AMC-11AN, AMC-14AN

NÁVOD K OBSLUZE LOKÁLNÍ KLIMATIZÁTOR AMC-11AN, AMC-14AN NÁVOD K OBSLUZE LOKÁLNÍ KLIMATIZÁTOR AMC-11AN, AMC-14AN ÚVOD Blahopřejeme Vám ke koupi přenosné klimatizace. Vaše klimatizace byla vyvinuta a vyrobena v souladu s nejnovějším stavem techniky. Než svůj

Více

DÁLKOVÝ OVLADAČ APLIKACE WIFI SMART

DÁLKOVÝ OVLADAČ APLIKACE WIFI SMART NÁVOD K OBSLUZE CZ KITE SERIES DÁLKOVÝ OVLADAČ APLIKACE WIFI SMART Překlad původního návodu k obsluze. Děkujeme, že jste si zakoupili naše klimatizační zařízení. Před použitím klimatizačního zařízení si

Více

KLIMATIZAČNÍ SYSTÉM dálkový ovladač

KLIMATIZAČNÍ SYSTÉM dálkový ovladač Příručka pro uživatele KLIMATIZAČNÍ SYSTÉM dálkový ovladač Vážený zákazníku! Děkujeme Vám za nákup našeho klimatizačního systému. Před použitím námi dodaného klimatizačního systému si, prosím, pročtěte

Více

Odvlhčovač D 950 S. - uživatelský návod na použití, verze 02

Odvlhčovač D 950 S. - uživatelský návod na použití, verze 02 Odvlhčovač D 950 S - uživatelský návod na použití, verze 02 Obsah 1. Popis zařízení 1.1. Všeobecné údaje 1.2. Technické údaje 2. Použití a provoz 2.1. Použití 2.2. Umístění a montáž 2.3. Příprava na spuštění

Více

klimatizační zařízení příručka pro instalaci, použití a údržbu překlad originálu

klimatizační zařízení příručka pro instalaci, použití a údržbu překlad originálu DOLCECLIMA nano klimatizační zařízení příručka pro instalaci, použití a údržbu překlad originálu DOLCECLIMA silent OBSAH 1.VŠEOBECNÉ INFORMACE 1.1. VŠEOBECNÉ INFORMACE 1.2. OBRAZOVÉ SYMBOLY 1.2.1.redakční

Více

Sombra vestavný modul. Návod k obsluze

Sombra vestavný modul. Návod k obsluze Sombra vestavný modul cz Návod k obsluze Vážení zákazníci, děkujeme, že jste si vybrali odsavač par GUTMANN. Před prvním použitím si prosím pozorně přečtěte následující informace a vysvětlení o správném

Více

St ol ní kot oučová pila

St ol ní kot oučová pila 1.1 St ol ní kot oučová pila Pr ovozní návod Čísl o artiklu: 276 02 OBSAH PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EU Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 3 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní pokyny 3 Popis stroje

Více

BAZÉNOVÝ OHŘÍVAČ VODY

BAZÉNOVÝ OHŘÍVAČ VODY BAZÉNOVÝ OHŘÍVAČ VODY CZ návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení produktu. Prosím přečtěte si pečlivě následující návod k použití a řiďte se jeho pokyny. Návod uschovejte pro pozdější použití. CZ 1 VAROVÁNÍ:

Více

KLIMATIZACE UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Před použitím si přečtěte pečlivě tuto příručku a uchovejte ji pro budoucí potřebu TYP: VENTILAČNÍ JEDNOTKA

KLIMATIZACE UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Před použitím si přečtěte pečlivě tuto příručku a uchovejte ji pro budoucí potřebu TYP: VENTILAČNÍ JEDNOTKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA KLIMATIZACE Před použitím si přečtěte pečlivě tuto příručku a uchovejte ji pro budoucí potřebu TYP: VENTILAČNÍ JEDNOTKA P/NO : 88A0468P www.lge.com Ventilační jednotka Uživatelská

Více

NÁVOD K OBSLUZE MEZISTROPNÍ, POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA FAN COIL NEOPLÁŠTĚNÁ

NÁVOD K OBSLUZE MEZISTROPNÍ, POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA FAN COIL NEOPLÁŠTĚNÁ 1 NÁVOD K OBSLUZE MEZISTROPNÍ, POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA FAN COIL NEOPLÁŠTĚNÁ 4-TRUBKOVÝ SYSTÉM ACW 200H, 300H, 400H, 600H, 800H, 1000H, 1200H ABV klima s.r.o., Bakovská 6A, 197 00 Praha 9 - Kbely

Více

OSOBNÍ ZESILOVAČ ZVUKU

OSOBNÍ ZESILOVAČ ZVUKU OSOBNÍ ZESILOVAČ ZVUKU Návod k použití Před prvním použitím si pečlivě přečtěte návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Popis přístroje Užití zesilovače zvuku Nastavte hlasitost na

Více

NÁVOD K OBSLUZE B 1898 01.2003

NÁVOD K OBSLUZE B 1898 01.2003 NÁVOD K OBSLUZE B 898 0.2003 Obsah OBSAH Úvod... 2 Bezpečnostní pokyny... 2 Technické údaje... 4 Jednotlivé Části zařízení... 5 Ovládání... 6 Popis ovládacích prvků... 6 Uvedení do provozu... 7 Výdej

Více

NÁVOD K INSTALACI KABELOVÝ OVLADAČ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY

NÁVOD K INSTALACI KABELOVÝ OVLADAČ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY NÁVOD K INSTALACI KABELOVÝ OVLADAČ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY V tomto návodu je uveden podrobný popis bezpečnostních upozornění, kterým byste měli věnovat pozornost během činnosti jednotky. Abyste zajistili,

Více

Návod k použití ODVLHČOVAČ R-9112

Návod k použití ODVLHČOVAČ R-9112 Návod k použití ODVLHČOVAČ R-9112 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Odsavač par CEC 71. Návod k použití

Odsavač par CEC 71. Návod k použití Odsavač par CEC 71 Návod k použití 1 POPIS Odsavač může být nainstalován ve filtračním provedení nebo provedení s odtahem. Filtrační verze (obr. 1): Odsavač nasává kuchyňské výpary, přečistí je přes uhlíkové

Více

Návod k obsluze a údržbě

Návod k obsluze a údržbě Návod k obsluze a údržbě KERAMICKÝ ZÁŘIČ KH1006 Výrobky značky PRAKTIK dodává: SOLID CZECH a.s., Na Brně 1972, 500 06 Hradec Králové, Česká republika web: www.solid-czech.cz Technická data: Typ: KH1006

Více

Návod k použití Topinkovač TYP:EL75621/EL75622

Návod k použití Topinkovač TYP:EL75621/EL75622 Návod k použití Topinkovač TYP:EL75621/EL75622 Bezpečnostní pokyny Aby byla zajištěna trvalá bezpečnost a nízké riziko úrazu elektrickým proudem, dodržujte prosím veškeré bezpečnostní pokyny uvedené níže.

Více

PROVOZ SPOTŘEBIČE. Další informace (včetně informací o odstraňování závad a servisu) naleznete v jednotlivých kapitolách návodu k použití.

PROVOZ SPOTŘEBIČE. Další informace (včetně informací o odstraňování závad a servisu) naleznete v jednotlivých kapitolách návodu k použití. PROVOZ SPOTŘEBIČE Další informace (včetně informací o odstraňování závad a servisu) naleznete v jednotlivých kapitolách návodu k použití. Prádlo roztřiďte podle symbolů péče Nesušit v bubnové sušičce Vhodné

Více

Návod k obsluze. klimatizace Fuji, okenní typ. Model chlazení RK-7F RK-9F. Model s topením RK-9U. Uchovejte tento manuál i pro budoucí použití.

Návod k obsluze. klimatizace Fuji, okenní typ. Model chlazení RK-7F RK-9F. Model s topením RK-9U. Uchovejte tento manuál i pro budoucí použití. Návod k obsluze klimatizace Fuji, okenní typ bezfreónové ekologické chladivo Model chlazení RK-7F RK-9F Model s topením RK-9U Uchovejte tento manuál i pro budoucí použití. Obsah 1 Bezpečnostní opatření...

Více

Odsavač par CEC 61, 91. Návod na montáž a použití

Odsavač par CEC 61, 91. Návod na montáž a použití Odsavač par CEC 61, 91 Návod na montáž a použití 1 POPIS Zařízení může být ve verzi filtrační nebo odsávací. Ve verzi filtrační (obr. 1) jsou vzduch a výpary odváděny zařízením, a jsou čištěny uhlíkovými

Více

NÁVOD K OBSLUZE CCX 1,5 F CCX 2,5 F. Mobilní odpařovací klimatizace - chladící jednotky s ionizací vzduchu

NÁVOD K OBSLUZE CCX 1,5 F CCX 2,5 F. Mobilní odpařovací klimatizace - chladící jednotky s ionizací vzduchu NÁVOD K OBSLUZE CCX 1,5 F CCX 2,5 F Mobilní odpařovací klimatizace - chladící jednotky s ionizací vzduchu Děkujeme Vám, že jste si vybrali odpařovací chladící jednotky Munters řady CCX Před použitím si

Více

Návod Sonair. přívodní ventilátor se zvýšeným útlumem hluku a účinnou filtrací

Návod Sonair. přívodní ventilátor se zvýšeným útlumem hluku a účinnou filtrací 1 Návod Sonair přívodní ventilátor se zvýšeným útlumem hluku a účinnou filtrací 2 Přívodní ventilátor Sonair USCHOVEJTE POBLÍŽ PŘÍSTROJE Použití tohoto přístroje není dovoleno osobám, jako například dětem,

Více

NÁVOD K OBSLUZE BARON SERIES ASH-09AB, ASH-12AB

NÁVOD K OBSLUZE BARON SERIES ASH-09AB, ASH-12AB NÁVOD K OBSLUZE BARON SERIES ASH-09AB, ASH-12AB OBSAH Provoz a údržba Provozní poznámky...1 Poznámky k používání...3 Názvy a funkce jednotlivých součástí...5 Funkce bezdrátového dálkového ovladače...6

Více

NÁVOD K OBSLUZE MOBILE SERIES. AMC-14Aa

NÁVOD K OBSLUZE MOBILE SERIES. AMC-14Aa NÁVOD K OBSLUZE MOBILE SERIES AMC-14Aa Pozor: Na Vašem výrobku je uveden tento symbol. Říká, že se elektrické a elektronické přístroje nemají likvidovat s domácím odpadem, nýbrž se mají vracet zvlášť

Více

Návod k použití. Rekuperační jednotka. VUT 300 EVK mini EC VUT 300 EV mini EC VUT 301 EVK mini EC VUT 301 EV mini EC

Návod k použití. Rekuperační jednotka. VUT 300 EVK mini EC VUT 300 EV mini EC VUT 301 EVK mini EC VUT 301 EV mini EC Návod k použití Rekuperační jednotka VUT 300 EVK mini EC VUT 300 EV mini EC VUT 301 EVK mini EC VUT 301 EV mini EC 2 OBSAH Úvod Použití Obsah dodávky Struktura kódu produktu Technická data Bezpečnostní

Více

INDUKČNÍ VAŘIČ NÁVOD/NÁVOD

INDUKČNÍ VAŘIČ NÁVOD/NÁVOD INDUKČNÍ VAŘIČ NÁVOD/NÁVOD CZ Blahopřejeme Vám ke koupi tohoto výrobku. Jsme přesvědčeni, že s ním budete plně spokojeni. Jestliže chcete využít všechny funkce přístroje co možná nejlépe, prosíme o dodržování

Více

Instalační návod. Sada bezdrátového dálkového ovladače BRC7F532F BRC7F533F

Instalační návod. Sada bezdrátového dálkového ovladače BRC7F532F BRC7F533F BRC7FF BRC7FF 6 7 8 9 0 x x x x x x x x x x 6 XA (BLK) 7 8 9 ON OFF ON OFF 6 A B C SETTING TEMP TIME UP FAN RESERVE CANCEL TIMER DOWN TEMP TIME A B SETTING UP C FAN RESERVE CANCEL TIMER DOWN MODE SWING

Více

RL-33SBSW, RL-33SBMS RL-33EBSW, RL-33EBMS RL-33EASW, RL-33EAMS

RL-33SBSW, RL-33SBMS RL-33EBSW, RL-33EBMS RL-33EASW, RL-33EAMS Chladnièka s mraznièkou RL-33SBSW, RL-33SBMS RL-33EBSW, RL-33EBMS RL-33EASW, RL-33EAMS Návod k obsluze 1 2 OBSAH POPIS SPOTØEBIÈE... 4 BEZPEÈNOSTNÍ OPATØENÍ... 5 PØÍPRAVA PØED ZAPNUTÍM... 6 INSTALACE A

Více

Mraznička. Model: ZFA 101. Návod k instalaci a obsluze CH 43

Mraznička. Model: ZFA 101. Návod k instalaci a obsluze CH 43 Mraznička Model: ZFA 101 Návod k instalaci a obsluze CH 43 obsah Bezpečnostní pokyny..........................................3 1. INstAlACe spotřebiče.........................................4 Připojení

Více

Odvlhčovač D 810. - instalační a uživatelský návod na použití verze 04

Odvlhčovač D 810. - instalační a uživatelský návod na použití verze 04 Odvlhčovač D 810 - instalační a uživatelský návod na použití verze 04 Obsah 1. Popis zařízení 1.1. Všeobecné údaje 1.2. Technické údaje 2. Použití a provoz 2.1. Použití 2.2. Umístění a montáž 2.3. Příprava

Více

NÁVOD K POUŽITÍ 12V/2,5A DC

NÁVOD K POUŽITÍ 12V/2,5A DC NÁVOD K POUŽITÍ 12V/2,5A DC Obsah Úvod... 1 Příslušenství... 1 Základní vlastnosti... 1 Základní složení/montáž... 2 Montážní postup... 2 Bezpečnost... 5 Ilustrace funkcí panelu... 7 Ilustrace funkcí zadní

Více

Odsavač. Model: 3CFT-TILE. Návod k montáži a k použití OD 8

Odsavač. Model: 3CFT-TILE. Návod k montáži a k použití OD 8 Odsavač Model: 3CFT-TILE Návod k montáži a k použití OD 8 3 4 5 Návod k montáži a k použití Vezměte si na pomoc také obrázky na prvních stranách s odkazy podle abecedy, které se uvádějí v dalším textu

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Stolní rádio SV/VKV s hodinami a projektorem Orion CR-638

NÁVOD K OBSLUZE. Stolní rádio SV/VKV s hodinami a projektorem Orion CR-638 NÁVOD K OBSLUZE Stolní rádio SV/VKV s hodinami a projektorem Orion CR-638 Obj. č.: 33 02 95 Vážení zákazníci! Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho rozhlasového přijímače. Než začnete rádio používat,

Více

NÁVOD K POUŽITÍ BL150

NÁVOD K POUŽITÍ BL150 NÁVOD K POUŽITÍ BL150 OBECNÉ ÚDAJE PRO KONEČNÉHO UŽIVATELE OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Likvidace odpadu Roztřiďte odpad podle různých materiálů ( kartón, polystyrén, atd. ) a zlikvidujte je podle místních

Více

DĚLENÁ NÁSTĚNNÁ JEDNOTKA NÁVOD K POUŽITÍ

DĚLENÁ NÁSTĚNNÁ JEDNOTKA NÁVOD K POUŽITÍ DĚLENÁ NÁSTĚNNÁ JEDNOTKA NÁVOD K POUŽITÍ AGW20RH U.I./AGE20RH U.E. AGW26RH U.I./AGE26RH U.E. AGW35RH U.I./AGE35RH U.E. AGW52RH U.I./AGE52RH U.E. AGW64RH U.I./AGE64RH U.E. Děkujeme, že jste si vybrali naše

Více

Obr. 2 Obr. 3. Obr. 4 Obr. 5. Obr. 6 Obr. 7. Obr. 8 Obr. 9

Obr. 2 Obr. 3. Obr. 4 Obr. 5. Obr. 6 Obr. 7. Obr. 8 Obr. 9 Mod. 2481 CZ Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 Obr. 6 Obr. 7 Obr. 8 Obr. 9 Obr. 10 Obr. 11 Obr. 12 Obr. 13 VYSOKÉ NAPĚTÍ Nesundávejte kryty! Uvnitř je vysoké napětí! Obr. 14 Důležité varování TENTO SPOTŘEBIČ

Více

Mini odvlhčovač SCF 5800 Uživatelský manuál

Mini odvlhčovač SCF 5800 Uživatelský manuál Mini odvlhčovač SCF 5800 Uživatelský manuál Mini odvlhčovač Odvlhčovač kontroluje vzdušnou vlhkost a odstraňuje ze vzduchu přebytečnou vodu. Toto zajišťuje ochranu proti tvorbě plísní, vlhkých skvrn a

Více

CZ Ponorná čerpadla [v1_2015 03 10]

CZ Ponorná čerpadla [v1_2015 03 10] CZ Ponorná čerpadla [v1_2015 03 10] Návod k použití a údržbě POZOR: Pečlivě si přečtěte tento návod k použití před prvním použitím tohoto přístroje. Chybná obsluha může způsobit zranění a/nebo poškození.

Více

NÁVOD K INSTALACI. Písková filtrace Sand INTERNETOVÝ A Y OBCHOD S. www.marimex.cz

NÁVOD K INSTALACI. Písková filtrace Sand INTERNETOVÝ A Y OBCHOD S. www.marimex.cz NÁVOD K INSTALACI Písková filtrace Sand INTERNETOVÝ A Y INTERNETOVÝ ETOV OBCHOD S BAZÉNY Pro pískové filtrace Sand4, Sand6, Sand8 082012 1 OBSAH 1. Důležité bezpečnostní zásady... str. 2 2. Všeobecné informace...

Více

PMD 2211X MIKROVLNNÁ TROUBA NÁVOD K OBSLUZE

PMD 2211X MIKROVLNNÁ TROUBA NÁVOD K OBSLUZE PMD 2211X MIKROVLNNÁ TROUBA NÁVOD K OBSLUZE Vážený zákazníku Děkujeme, že jste zakoupil výrobek značky PHILCO. Aby váš spotřebič sloužil co nejlépe, přečtěte si všechny pokyny v tomto návodu. OBSAH ČÁST

Více

KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA MODEL FIM-4825

KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA MODEL FIM-4825 KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA MODEL FIM-4825 Návod k použití a instalaci CH 51 FAGOR_FIM_4825.indd 1 21.4.2010 9:08:03 FAGOR_FIM_4825.indd 2 21.4.2010 9:08:04 FAGOR_FIM_4825.indd 3 21.4.2010 9:08:04 FAGOR_FIM_4825.indd

Více

7F ASF 9F ASF 12F ASF 7U ASF 9U ASF 12U

7F ASF 9F ASF 12F ASF 7U ASF 9U ASF 12U NÁVOD K OBSLUZE K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ SPLITOVÝ TYP bezfreónové ekologické chladivo ASF 7F ASF 9F ASF 12F ASF 7U ASF 9U ASF 12U Uchovejte tento manuál i pro budoucí použití. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Více

6 CDB 90X 6 CDB 70X 6 CDB 60X

6 CDB 90X 6 CDB 70X 6 CDB 60X Odsavač par Model 6 CDB 90X 6 CDB 70X 6 CDB 60X Návod k použití a instalaci OD 9 1 2 3* 4 2 a b c 3 5 4 Návod k montáži a k použití Při čtení návodu sledujte také obrázky na prvních stranách, na které

Více

NÁVOD K OBSLUZE. K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ SPLITOVÝ TYP třída A ASF 9UA ASF 12UA. Uchovejte tento manuál i pro budoucí použití.

NÁVOD K OBSLUZE. K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ SPLITOVÝ TYP třída A ASF 9UA ASF 12UA. Uchovejte tento manuál i pro budoucí použití. NÁVOD K OBSLUZE K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ SPLITOVÝ TYP třída A bezfreónové ekologické chladivo ASF 9UA ASF 12UA Uchovejte tento manuál i pro budoucí použití. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ Nepokoušejte se

Více

KERAMICKÉ TOPIDLO INSTRUKCE K PROVOZU

KERAMICKÉ TOPIDLO INSTRUKCE K PROVOZU KERAMICKÉ TOPIDLO INSTRUKCE K PROVOZU Před snahou smontovat, instalovat, spustit popsaný produkt anebo vykonat jeho údržbu si pečlivě přečtěte tento návod. Dodržujte všechny bezpečnostní pokyny. Nedodržení

Více

DŮLEŽITÉ POKYNY OHLEDNĚ BEZPEČNOSTI NEBEZPEČÍ: VAROVÁNÍ:

DŮLEŽITÉ POKYNY OHLEDNĚ BEZPEČNOSTI NEBEZPEČÍ: VAROVÁNÍ: DŮLEŽITÉ POKYNY OHLEDNĚ BEZPEČNOSTI VAŠE BEZPEČNOSTT I BEZPEČNOST JINÝCH OSOB JE VELICE DŮLEŽITÁ. Tento návod i samotný spotřebič je opatřen důležitými zprávami ohledně bezpečnosti, které je třeba si přečíst

Více

NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY

NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY OBSAH Parametry dálkového ovladače... 2 Provozní tlačítka... 3 Kontrolky na LCD displeji... 6 Pokyny k práci s tlačítky... 7 Automatický provozní

Více

NÁVOD K OBSLUZE MULTI COMBI MC-D09AI, MC-D12AI, MC-D18AI MC-D21AI, MC-D24AI

NÁVOD K OBSLUZE MULTI COMBI MC-D09AI, MC-D12AI, MC-D18AI MC-D21AI, MC-D24AI NÁVOD K OBSLUZE MULTI COMBI MC-D09AI, MC-D12AI, MC-D18AI MC-D21AI, MC-D24AI Pozor: Na Vašem výrobku je uveden tento symbol. Říká, že se elektrické a elektronické přístroje nemají likvidovat s domácím

Více

Odvlhčovač D 950 EH. - instalační a uživatelský návod na použití, verze 03

Odvlhčovač D 950 EH. - instalační a uživatelský návod na použití, verze 03 Odvlhčovač D 950 EH - instalační a uživatelský návod na použití, verze 03 Obsah 1. Popis zařízení 1.1. Všeobecné údaje 1.2. Technické údaje 2. Použití a provoz 2.1. Použití 2.2. Umístění a montáž 2.3.

Více

PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A POUŽITÍ PRO ELEKTRICKÉ PÁNVE S PODSTAVCEM

PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A POUŽITÍ PRO ELEKTRICKÉ PÁNVE S PODSTAVCEM PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A POUŽITÍ PRO ELEKTRICKÉ PÁNVE S PODSTAVCEM 16.8.2009 1 z 8 ZSL2508 OBSAH 1. INSTALACE... 2 1.1 DŮLEŽITÉ INFORMACE... 2 1.2 UMÍSTĚNÍ... 3 1.3 PŘIPOJENÍ K ELEKTRICKÉMU PROUDU A UZEMNĚNÍ...

Více

NÁVOD K OBSLUZE MOBILE SERIES. AMC-14Aa

NÁVOD K OBSLUZE MOBILE SERIES. AMC-14Aa NÁVOD K OBSLUZE MOBILE SERIES AMC-14Aa Pozor: Na Vašem výrobku je uveden tento symbol. Říká, že se elektrické a elektronické přístroje nemají likvidovat s domácím odpadem, nýbrž se mají vracet zvlášť

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA FE 1222

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA FE 1222 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Multifunkční horkovzdušná trouba FE 1222 0 a b c d e 2 3 4 a,b,c,d,e b,c d,e b,c b,c b,c b,c b,c 5 6 Uživatelský manuál Důležité! Před použitím trouby si pečlivě přečtěte uživatelský

Více

AC50A. Klešťový měřící přístroj. Návod k obsluze

AC50A. Klešťový měřící přístroj. Návod k obsluze AC50A Klešťový měřící přístroj Návod k obsluze Obsah Klešťový měřící přístroj AC50A Úvod... 2 Obsah balení... 2 Přeprava a skladování... 2 Bezpečnost... 2 Správná obsluha... 3 Vlastnosti měřícího přístroje...

Více

RADIÁTOR MICA R-065. Návod k použití. česky. Radiátor Mica R-065

RADIÁTOR MICA R-065. Návod k použití. česky. Radiátor Mica R-065 Návod k použití RADIÁTOR MICA R-065 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

UP 1701 F UP 1711 F UP 1712 F

UP 1701 F UP 1711 F UP 1712 F UP 1701 F UP 1711 F UP 1712 F Mraznička Návod k instalaci a obsluze UP 1701 F UP 1711 F UP 1712 F Mraznička Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti

Více

Používání a údržba. Před prvním použitím spotřebiče. Pokyny pro používání dotykových ovladačů

Používání a údržba. Před prvním použitím spotřebiče. Pokyny pro používání dotykových ovladačů Používání a údržba Před prvním použitím spotřebiče Před zapojením spotřebiče do elektrické sítě zkontrolujte, zda napětí a frekvence odpovídá údajům na typovém štítku varné desky, který je umístěn na spodní

Více

Chladící a mrazící skříně HG 5.1 M (GN) HG 5.1 Z (GN)

Chladící a mrazící skříně HG 5.1 M (GN) HG 5.1 Z (GN) Návod na použití Chladící a mrazící skříně HG 5.1 M (GN) HG 5.1 Z (GN) IN-COOL-EX a.s., Ctiborova 407, 272 01 Kladno Tel.: 312 246 756, fax: 312 246 757 www.incoolex.cz, info@incoolex.cz Centrální dispečink

Více

FC9179-FC9160. Edited by Foxit PDF Editor Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004 For Evaluation Only.

FC9179-FC9160. Edited by Foxit PDF Editor Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004 For Evaluation Only. FC9179FC9160 1 1 2 3 4 5 6 8 9 10 7 11 12 13 18 14 17 15 19 24 22 16 21 23 25 20 30 26 27 28 31 32 33 29 0 všeobecný popis (obr. 1) 1 Tlačítko navíjení kabelu 2 Knoflík pro ovládání sacího výkonu (v případě

Více

Odvlhčovač D 750. - instalační a uživatelský návod na použití verze 04

Odvlhčovač D 750. - instalační a uživatelský návod na použití verze 04 Odvlhčovač D 750 - instalační a uživatelský návod na použití verze 04 Obsah 1. Popis zařízení 1.1. Všeobecné údaje 1.2. Technické údaje 2. Použití a provoz 2.1. Použití 2.2. Umístění a montáž 2.3. Příprava

Více

Návod k obsluze. Vertikální mraznička

Návod k obsluze. Vertikální mraznička CZ Návod k obsluze Vertikální mraznička Děkujeme vám za důvěru, kterou jste nám projevili zakoupením tohoto spotřebiče. Přejeme vám hodně spokojenosti při jeho používání. Tento spotřebič je určen výhradně

Více

Česky. Blahopřejeme vám! Rádi bychom vám poděkovali

Česky. Blahopřejeme vám! Rádi bychom vám poděkovali Blahopřejeme vám! Rádi bychom vám poděkovali za zakoupení této tlakové myčky. Dokázali jste, že nepřijímáte kompromisy: chcete to nejlepší. Připravili jsme pro vás tento návod, který vám umožní maximálně

Více

R-200. Návod k použití MINI TROUBA. česky. Mini trouba R-200

R-200. Návod k použití MINI TROUBA. česky. Mini trouba R-200 Návod k použití MINI TROUBA R-200 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Návod k obsluze (překlad z originálního návodu)

Návod k obsluze (překlad z originálního návodu) Návod k obsluze (překlad z originálního návodu) Gratulujeme ke koupi produktu výrobce ELPUMPS KFT. Tak jako všechny produkty firmy ELPUMPS KFT. i tento výrobek byl zkonstruován s využitím nejnovějších

Více