S1200HP Návod pro uïívání a údrïbu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "S1200HP Návod pro uïívání a údrïbu"

Transkript

1 S1200HP Návod pro uïívání a údrïbu Vážený zákazníku, Blahopřejeme Vám k zakoupení výrobku Dé Longhi, světové jedničky na poli výroby přenosných klimatizačních zařízení. Roky zkušeností z celého světa nám umožňují neustále vylepšovat kvalitu a vlastnosti výrobků Pinquino a Superpinguino. Věříme, že s naším výrobkem budete spokojen a budete si po dlouhou dobu užívat pohodlí a příjemné svěžesti, kterou Pinguino a Superpinguino vytvářejí. Prosíme Vás, abyste věnovali čas přečtení tohoto návodu k použití a po přečtení jej pečlivě uschovali. Jen tak budete moci Pinguino využívat za podmínek jeho maximální účinnosti a pohodlí. Návod na pouïití 2

2 3 Upozornûní Toto zařízení bylo zkonstruováno za účelem využití v domácnosti (chlazení) a není určeno k jakémukoli jinému využití. Je nebezpeční modifikovat, či jakýmkoli způsobem ovlivňovat vlastnosti zařízení. Instalace zařízení musí odpovídat předpisovým normám, platným v dané zemi. Pro případ opravy vždy kontaktujte výhradně výrobcem autorizované servisní středisko. Opravy musí být z hlediska bezpečnosti vždy svěřeny do rukou kompetentních osob. Používání tohoto zařízení je určeno výhradně dospělým osobám; nedovolujte dětem hrát si v jeho blízkosti. Zařízení musí být vhodně uzemněno. Zapojení elektrického vedení je určeno výhradně odbornému technickému pracovníkovi. Při poruše přívodního elektrického kabelu je jeho výměna určena výhradně specializovanému technikovi s pověřením výrobce. Nepoužívejte prodlužovací kabely napájecího vedení. Před prováděním čistění, či jakýchkoli podobných operací spojených s údržbou zařízení se vždy nejdříve ujistěte, že přívodní kabel zařízení je vypojen z napájení. Při přemísťování nikdy zařízení netahejte za přívodní kabel. Zařízení neinstalujte do blízkosti tepelných zdrojů a do prostředí, ve kterém by se mohl vyskytovat plyn, olej, síra. Na zařízení nikdy nepokládejte těžké, nebo teplé předměty. Doporučujeme čistit prachové filtry alespoň jednou týdně. Nikdy neumísťujte klimatizační zařízení do blízkosti tepelných zdrojů, či ohřívačů. Při přepravě zajistěte umístění ve vertikální poloze. Doporučuje se pouze přeprava na krátké vzdálenosti. Před přepravou vyprázdněte nádobku s kondenzátem vnitřní jednotky a podstavec vnější jednotky. Obalový materiál sloužící k balení zařízení je určen k recyklaci. Doporučujeme jeho třídění do odpovídající sběrných kontejnerů. R 407 je chladící zařízení, které je vyrobeno v souladu s ekologickými normami Evropské Unie. Není doporučeno perforovat chladící obvod zařízení. Po skončení životnosti zařízení odevzdejte do příslušného sběrného střediska. Co jsou Pinguino a Superpinguino? V průběhu letní sezóny je příjemných podmínek dosaženo při teplotě v rozmezí 24 C a 27 C za vlhkosti prostředí okolo 50%. Klimatizační zařízení odebírá vlhkost a teplo z prostředí, ve kterém je umístěno. Na rozdíl od modelů, které jsou určeny k fixní instalaci, výhoda těchto přenosných zařízení spočívá v možnosti přemísťování z jedné místnosti či budovy do druhé. U monoblokových modelů (Pinguino) je malé množství tohoto vzduchu využíváno k ochlazení chladícího plynu. Teplý a vlhký vzduch je vyháněn do vnějšího prostředí. Každé zařízení Pinguino a Superpinguino může být využíváno i k jednoduché ventilaci. POPIS ZAŘÍZENÍ 1. Vnější jednotka 2. Rukojeť vnitřní jednotky 3. Rošt pro odvod studeného vzduchu 4. Kontrolky pro indikaci chodu 5. Filtr 6. Rošt pro vstup vzduchu 7. Napájecí kabel 8. Tlačítko pro vypouštění kondenzátu 9. Spojovací kabel 10. Kolečka 11. Vnější jednotka 12. Rukojeť vnější jednotky 13. Rošt pro vypouštění kondenzovaného vzduchu 14. Červená kontrolka (funkce odstranění vlhkosti) 15. Zelená kontrolka (funkce chlazení/odstranění vlhkosti) 16. Žlutá kontrolka (funkce ventilace) 17. Tlačítko pro ruční ovládání 18. Přijímač dálkového signálu 19. Spojka 20. Přísavky 21. Blokace koleček 4

3 5 Pfiíprava k pouïití NASTAVENÍ VNITŘNÍ JEDNOTKY Zařízení umístěte do místnosti, k tomu určené většinou poblíž okna, nebo dveří, každopádně do blízkosti stěny. Vnitřní jednotka musí být umístěna do roviny, pokud možno na stolek, nábytkový díl (viz obr. 1 a 2). V sacím prostoru roštu (zadní rošt 6) a v oblasti vypouštění vzduchu (horní vypouštěcí rošt 3) je třeba zajistit volný průchod vzduchu případné překážky odstraňte. Pozn.: Dodržujte dostatečnou vzdálenost zařízení od stěn alespoň 20/30 cm. NASTAVENÍ SPOJOVACÍHO KABELU Kabel (9), který slouží k propojení vnější a vnitřní jednotky je možno vyvést do pootevřeného okna, nebo dveří; použijte příslušné přísavky (20), aby došlo k dostatečnému zajištění. Je možné provést i fixní instalaci pomocí příslušných doplňků určených k uchycení na stěnu k dodání u servisních středisek Dé Longhi. POUŽITÍ RYCHLOSPOJEK Kromě již uvedených metod aplikace je možno kabel mezi vnější a vnitřní jednotku zapojit zavedením přes otvor o průměru cca 9 cm, který je vyvrtán do stěny dělící zařízení od vnějšího prostředí. V tomto případě bude zapotřebí odpojit vnější jednotku následujícím způsobem: 1) Vypojit napájecí kabel ze sítě 2) Odšroubovat rukojeť pomocí odstranění 4 metrických šroubů a odklopit víko. Poté vyšroubovat zbývající 4 samořezné šrouby (viz obr. 3) 3) Vypojit elektrické spojky (obr. 4) 4) Odpojit vodní potrubí od rychlospojky stiskem na spojovací kroužek a povytažením plastového potrubí (obr. 4) 5) Pomocí rukojeti rychlospojky odpojit ohebná potrubí. Sejmout pojistný kroužek a odpojit elastické pouzdro (obr. 5). Znovuzapojení pouzdra Pozor na přiškrcení spojovacího pouzdra. Pro nové zapojení konců ochranného pouzdra, které jste při předchozí operaci sejmuli z vnitřní jednotky proveďte operace 0, 2, 3, 4, 5 v opačném sledu, věnujte patřičnou pozornost těmto bodům: Před protažením pouzdra přes stěnu doporučujeme dostatečně chránit konce rychlospojky pomocí měděného uzávěru, (je součástí dodávky), nebo omotáním papírovým páskem. Zapojit vnitřní koncovku do vnější, utáhnout pojistný kroužek až do celkového dotažení. Poté zatáhnout blokovací páku. Po zapojení obou chladících spojek zapojte i elektrické vedení a vodní potrubí do příslušných rychlospojek a utáhněte až nadoraz. POZOR Vypojování a zapojování rychlospojek je určeno výhradně kvalifikovanému technickému personálu. NASTAVENÍ VNĚJŠÍ JEDNOTKY Vnější jednotku je možno umístit na terasu, nebo balkon (obr. 6) Je možné i umístění na okenní parapet, pokud je jím terasa, nebo balkon vybaven (obr. 7). Nezapomeňte zajistit 2 vnější kolečka pomocí odpovídajících zarážek (součástí dodávky). Společnost Dé Longhi neodpovídá za škody na osobách, či věcech způsobené v důsledku chybného umístění, které neodpovídá nejzákladnějším bezpečnostním normám. Vnější jednotka může být instalována i do stejné, či vyšší úrovně než jednotka vnitřní- za předpokladu dodržení výškového rozdílu 0,5 m. Je třeba zajistit volný průchod vzduchu při sání i vypouštění vzduchu. Minimální vzdálenost mezi zadní částí zařízení a stěnou musí být 6 cm. Kondenzovaná voda, která se v průběhu chodu zařízení vytváří (letní chod) je téměř zcela odstraněna odpařováním z vnější jednotky. Ve vyjímečných případech, zejména při nadbytečném poměru vlhkosti dojde k vypuštění kondenzátu prostřednictvím otvoru umístěného ve spodní části podstavce. Pro odvod kondenzátu je zapotřebí použít drenážní spojku (19), která je součástí dodávky. Tato spojka je určena k aplikaci na gumovou hadici a následné zapojení do vnější jednotky (viz obr. 8). Doporučujeme chránit zařízení před působením deště, sněhu, zatékání vody ze střech a slunečním zářením. 6

4 7 Tlaãítka a indikátory vnûj í jednotky TLAČÍTKA A INDIKÁTORY VNITŘNÍ JEDNOTKY SVĚTELNÉ KONTROLKY K jejich rozsvícení dochází v závislosti na zvolené funkci a v důsledku případných poruch chodu FUNKCE ČERVENÁ KONTROLKA ŽLUTÁ KONTROLKA ZELENÁ KONTROLKA Vypnuto Chlazení - - svítí Vysoušení svítí - svítí Ventilace - svítí - Smart Při stisku tlačítka zůstanou všechny kontrolky rozsvícené po dobu několika sekund, dokud nedojde ke zjištění nastavené funkce (chlazení, sušení, ventilace) Timer Pokud je nastavena Funkce TIMER, světelné kontrolky zůstanou všechny rozsvícené, i po vypnutí zařízení Topení svítí - - Porucha Červená kontrolka Žlutá kontrolka Zelená kontrolka alarm bliká bliká bliká Viz Když něco nefunguje" Červená kontrolka Žlutá kontrolka Zelená kontrolka Přijímač signálu Tlačítko ručního chodu RUČNÍ CHOD Toto nastavení se používá pouze tehdy, není-li možné provádět automatické ovládání (porucha, vybité baterie) Stiskněte tlačítko pro ruční chod a nastavte požadovanou funkci (chlazení, vysoušení, ventilace, smart, vypnuto). Pro volbu nastavené funkce postupujte podle uvedené tabulky. Zařízení provede automatickou volbu nejoptimálnějších hodnot dle zvolené funkce. Toto zařízení je vybaveno bezpečnostním systémem, které neumožní zapnutí kompresoru dříve, nežli uplynou 3 minuty od posledního zapnutí. Dálkové ovládání VKLÁDÁNÍ BATERIÍ Vkládání baterií Sejměte ochranný kryt (viz obr. 9). Vložte 2 nové baterie nenabíjecího typu. Pozor na správné umístění pozic (+) a (-). Nasaďte ochranný kryt a zacvakněte. Na displeji se budou po několik sekund objevovat všechny symboly dálkového ovládání. Pozn.: Doporučujeme použití alkalických baterií (LR03). Nejen v případě výměny, ale i při likvidaci dálkového ovladače je nezbytné provádět likvidaci baterií v souladu s obecně platnými normami a s ohledem na ochranu životního prostředí. Při každé výměně baterií dálkového ovládání se na displeji dálkového ovladače na bázi tekutých krystalů objeví hlášení indikující zvolenou funkci. Pro správné nastavení dálkového ovladače stiskněte jakékoli tlačítko a displej se rozsvítí. Pokud nedojde ke stisknutí žádného tlačítka do 12 sekund, dálkový ovladač nabídne i funkci ohřívání, přestože toto nastavení zařízení neprovádí. Pokud by mělo dojít k delšímu období nepoužívání zařízení, vyjměte baterie z pouzdra. SPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ Nasměrujte dálkový ovladač směrem ke světelným kontrolkám vzduchového klimatizačního zařízení (obr. 10). Maximální přípustná vzdálenost je cca 7 m (bez případných bariér, nacházejících se v oblasti mezi ovladačem a přijímačem). S dálkovým ovladačem je třeba zacházet opatrně: nemělo by být vystaveno pádům, vystaveno přímému slunečnímu záření, nemělo by být umísťováno do blízkosti tepelných zdrojů. 8

5 9 Popis dálkového ovládání DÁLKOVÝ OVLADAČ I H G F DISPLEJ E D C Přenos signálu Indikátor chlazení Indikátor vysoušení Indikátor ventilace Indikátor ohřevu Indikátor SUPER chlazení Indikátor SMART Indikátor SLEEP Rychlost automatické ventilace Vysoká rychlost ventilace Střední rychlost ventilace Nízká rychlost ventilace Používá se k nastavení teploty na funkci SMART, nebo na úroveň vysoušení. A B SWING FAN B A. Tlačítko MODE Používá se pro nastavení způsobu chodu (chlazení, vysoušení, ventilace). B. Tlačítka pro NASTAVENÍ TEPLOTY PROSTŘEDÍ Používají se k nastavení teploty prostředí, nebo pro nastavení časového zařízení (TIMER) C. Tlačítko FAN Používá se k nastavení rychlosti ventilace automatická, vysoká, střední, nízká. D. Tlačítko SWING (není aktivní pro tento model) E. Tlačítko TIMER Používá se pro nastavení, nebo zrušení funkce časového zařízení. F. Tlačítko SMART Po stisknutí tohoto tlačítka zařízení automaticky zvolí nastavení a spolu s ním i nejoptimálnější podmínky pro dané nastavení. G. Tlačítko SUPER Používá se pro spouštění a zastavení rychlého chladícího cyklu (rychlé chlazení funguje na bázi vysoké rychlosti chodu ventilátoru a automaticky nastavenou teplotou na 18 C). H. Tlačítko SLEEP Používá se k nastavení, nebo zrušení automatické funkce SLEEP I. Tlačítko ON/OFF Toto tlačítko slouží k zapnutí a vypnutí zařízení. Pozn.: displej dál znázorňuje zvolená nastavení i při vypnutém zařízení. Funkce chlazení FUNKCE CHLAZENÍ - nejdříve stiskněte tlačítko pro zapnutí zařízení. - ozve se pípnutí signalizující zapnutí chladícího zařízení a na displeji se objeví symbol - poté stiskněte několikrát po sobě tlačítko MODE, dokud se na displeji neobjeví symbol chlazení - nyní nastavte teplotu pomocí tlačítek - pro volbu rychlosti ventilátoru stačí několikrát po sobě stisknout tlačítko FAN až po dosažení požadované hodnoty rychlosti ventilace (automatická, vysoká, střední, nízká). POZN.: Zařízení, nastavené na funkci chlazení odebírá automaticky přebytečnou vlhkost z prostředí. FUNKCE VYSOUŠENÍ aktivace této funkce je vhodná při zvýšené vlhkosti nejdříve stiskněte tlačítko pro zapnutí zařízení. Ozve se pípnutí signalizující zapnutí chladícího zařízení a na displeji se objeví symbol poté stiskněte několikrát po sobě tlačítko MODE, dokud se na displeji neobjeví symbol vysoušení pomocí tlačítek proveďte nastavení stupně vysoušení, na displeji se znázorní stiskněte tlačítko pro navýšení stupně sušení. Pro snížení stiskněte tlačítko při nastavení na funkci vysoušení se rychlost ventilátoru nastavuje automaticky. FUNKCE VENTILÁTORU V případě teplých dní, může být dostačující funkce ventilátoru. stiskněte tlačítko Ozve se pípnutí signalizující zapnutí ventilátoru a na displeji se objeví symbol poté stiskněte několikrát po sobě tlačítko MODE, dokud se na displeji neobjeví symbol ventilace pro aktivaci funkce ventilátoru stiskněte několikrát po sobě tlačítko FAN až do nastavení požadované rychlosti (minimální, střední, maximální). 10

6 11 Funkce chlazení FUNKCE TOPENÍ zmačknout tlačítko k zapnutí. Akustický signál ohlásí chod klimatizace a na dispayi bliká symbol 23 po té vícekrát zmáčknout tlačítko MODE, dokud se na displayi neobjeví symbol. Nyní nastavte teplotu pomocí tlačítek. K nastavení rychlosti ventilátoru stačí opakovaně zmáčknout tlačítko FAN dokud nedosáhne požadované rychlosti (auto, max, med, min). FUNKCE SMART Funkce SMART umožňuje automatické nastavení klimatizačního zařízení tak, aby bylo dosaženo co nejpříjemnějších vlastností. stiskněte tlačítko pro zapnutí zařízení. Ozve se pípnutí signalizující zapnutí klimatizační zařízení a na displeji se objeví symbol Stiskněte tlačítko SMART. Nyní je zařízení nastaveno na automatický chod a na displeji se objeví symbol POZN.: Při nastavení na SMART je teplota kontrolována automaticky přesto pokud ještě nebylo dosaženo požadované teploty, je možno teplotu ponížit, či navýšit max. o 2 C pomocí tlačítek Zařízení provede automatické nastavení funkce (chlazení, vysoušení, ventilace) a optimální rychlost. AUTOMATICKÁ FUNKCE SLEEP Automatická funkce SLEEP je ideální v nočních hodinách, neboť umožňuje prostřednictvím momentálně nastavené funkce (chlazení, vysoušení, ventilace, nebo SMART) redukovat chod chladícího zařízení až do jeho úplného vypnutí (po uplynutí 8 hodin). Pro volbu funkce SLEEP postupujte následujícím způsobem: stiskněte tlačítko pro zapnutí klimatizačního zařízení. Ozve se pípnutí signalizující zapnutí klimatizační zařízení a na displeji se objeví symbol poté stiskněte několikrát po sobě tlačítko MODE, dokud se na displeji neobjeví symbol požadované funkce. nastavte hodnotu požadované teploty pomocí tlačítek nyní stiskněte tlačítko SLEEP pro nastavení funkce nočního chodu. Na displeji se objeví symbol Stiskněte znovu tlačítko SLEEP pro návrat k předchozí funkci. Pomocí této funkce bude ventilátor nastaven na nízkou rychlost. Noční funkce umožňuje udržovat v prostředí optimální teplotu tak, aby nedocházelo k zbytečnému zvyšování a snižování teploty za dodržení velmi tichého provozu zařízení. Dojde ke snížení proudu vzduchu, ovšem teplota prostředí se bude měnit postupně tak, aby byly zajištěny co nejoptimálnější vlastnosti klimatizace. Teplota se zvýší o 2 C po 60 minutách a o 2 C po 2 hodinách (vypne se po uplynutí 8 hodin). 26 Funkce chlazení FUNKCE SUPER Nastavení funkce SUPER se používá při spouštění, nebo zastavení rychlého chlazení. Tato funkce je založená na bázi vysoké rychlosti ventilace a automatickém nastavení teploty na 18 C. Pro volbu funkce SUPER postupujte následujícím způsobem: stiskněte tlačítko pro zapnutí klimatizačního zařízení. Ozve se pípnutí signalizující zapnutí klimatizační zařízení a na displeji se objeví symbol stiskněte tlačítko SUPER pro nastavení funkce. Na displeji se znázorní symbol pro návrat k předchozí funkci znovu stiskněte tlačítko SUPER. NASTAVENÍ ČASOVÉHO ZAŘÍZENÍ Po zvolení požadovaného způsobu chodu aktivujte časové zařízení pomocí stisknutí tlačítka TIMER. Nejoptimálnější je nastavit časové zařízení ráno při odchodu do zaměstnání tak, aby v místnosti došlo k nastavení optimálních podmínek do doby návratu. Nastavení vypínání při zapnutém klimatizačním zařízení stiskněte tlačítko TIMER. Na displeji se znázorní hodina a blikající symbol h". Nastavte dobu požadovaného vypnutí pomocí tlačítek (od 30 minut do 24 hodin). Znovu stiskněte tlačítko TIMER pro potvrzení provedené volby. V průběhu času znázorní displej čas zbývající k vypnutí zařízení. Po uplynutí nastavené doby se zařízení automaticky vypne. V okruhu prvních 10 hodin je umožněno nastavení po půlhodinových intervalech. Pro dobu delší než 10 hodin je volba umožněna v hodinových intervalech. Pro vymazání nastavené hodnoty stiskněte znovu tlačítko TIMER a ozve se akustický signál. NASTAVENÍ ZAPÍNÁNÍ při vypnutém klimatizačním zařízení stiskněte tlačítko TIMER. Na displeji se znázorní hodina a blikající symbol h. Nastavte dobu požadovaného zapnutí pomocí tlačítek (od 30 minut do 24 hodin). Znovu stiskněte tlačítko TIMER pro potvrzení nastavení. Tři světelné kontrolky na klimatizačním zařízení se rozsvítí. Po uplynutí nastavené doby se zařízení automaticky zapne. V okruhu prvních 10 hodin je umožněno nastavení po půlhodinových intervalech. Pro doby delší než 10 hodin je volba umožněna v hodinových intervalech. Pro vymazání nastavené hodnoty stiskněte znovu tlačítko TIMER - ozve se akustický signál a tři kontrolky klimatizačního zařízení zhasnou. 12

7 ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ Před zapojením zásuvky do sítě elektrického napájení je zapotřebí zkontrolovat: Je-li napětí sítě odpovídající hodnotě, která je uvedena na štítku dat na zadní části zařízení. Je-li zásuvka a napájecí vedení dimenzováno pro následující hodnoty; Je-li zásuvka zapojena stejného typu, jako zástrčka v opačném případě zajistěte výměnu zásuvky. Je-li zásuvka odpovídajícím způsobem uzemněna. Výrobce se zříká jakékoli odpovědnosti pro případné škody způsobené nedodržením těchto pokynů. POSLEDNÍ POHLED DO POKOJE Uvádíme dvě doporučení, pomocí kterých je možno využít maximálně účinnost klimatizačního zařízení: zavřít dveře a okna do místnosti, které potřebujeme ochlazovat. Jedinou výjimku tvoří model, který se instaluje v blízkosti okna, s vývodem kondenzovaného vzduchu přes okno. V takovém případě je zapotřebí, aby okno bylo pootevřené. Doporuãení snažte se zabránit přímému slunečnímu záření jen tak bude chod klimatizačního zařízení maximálně ekonomický. Zatáhněte závěsy Sklopte žaluzie a rolety âi tûní Před započetím úkonů spojených s údržbou vypněte nejprve zařízení stisknutím tlačítka OFF" na dálkovém ovladači a vypněte zařízení ze sítě elektrického napájení. ČIŠTĚNÍ Doporučujeme čistit zařízení vlhkým a poté vysušit suchým hadříkem. Z bezpečnostních důvodů neumývejte klimatizační zařízení vodou. Upozornění Nikdy nepoužívejte k čištění benzín, alkohol, nebo čistící prostředky na bázi rozpouštědel. Nikdy na zařízení nestříkejte insekticidní a podobné přípravky. ÚDRŽBA VZDUCHOVÝCH FILTRŮ Pro zaručení účinnosti Vašeho klimatizačního zařízení Vám doporučujeme čistit vzduchový filtr jednou týdně. Filtry jsou umístěny za sacími rošty vnitřní jednotky a slouží současně jako držáky filtrů. Pro vyčištění vzduchových filtrů bude tedy nejdříve nezbytné filtry vyjmout z odsávacích roštů (obr. 11). KONTROLA NA ZAČÁTKU SEZONY Zkontrolujte celistvost a stav zásuvky a napájecího kabele. Zkontrolujte, je-li zařízení odpovídajícím způsobem uzemněno. Postupujte pečlivě s ohledem na bezpečnostní normy. ÚKONY NA KONCI SEZONY Před jakoukoli přepravou nejdříve vyprázdněte stisknutím tlačítka (8) vnitřní nádobku na sběr kondenzátu. Tlačítko podržte stisknuté, dokud neuslyšíte bublavý zvuk čerpadla. Vyčkejte, dokud se nevyprázdní kondenzovaná voda, obsažená v nádobce. Poté vyčistěte prachové filtry a před jejich opětovnou aplikací na původní místo vyčkejte, dokud dostatečně nevyschnou. Zařízení zakryjte plastikovým pytlem pro zajištění jeho ochrany před prachem. 13 Zavřít okna Zavřít dveře Na klimatizační zařízení nic nepokládejte Dbejte na to, aby nedošlo k ucpání roštu pro vstup a odvod vzduchu Ujistěte se, že v klimatizované místnosti nejsou žádné tepelné zdroje. Nepřikrývejte NYNÍ JE VAŠE ZAŘÍZENÍ PŘIPRAVENO K CHODU Toto zařízení je vybaveno bezpečnostním systémem, který neumožní zapnutí kompresoru, pokud neuplynuly alespoň 3 minuty od posledního vypnutí zařízení. Pro odstranění prachu, usazeného v prachovém filtru použijte vysavač. V případě silnějšího znečištění vzduchových filtrů je vhodnější filtr vyprat ve vlažné vodě a poté několikrát propláchnout čistou vodou do 40 C. Po vyprání filtrů a jejich vysušení je umístěte zpět na své místo. 14

8 POKUD NùCO NEFUNGUJE V případě, že zjistíme, že něco nefunguje někdy se může jednat o malé problémy, které můžete vyřešit snadno sami si nejprve přečtěte pozorně následující indikace a teprve poté se obraťte na autorizované servisní středisko v místě Vašeho bydliště. PROBLÉMY Klimatizační zařízení nefunguje Zařízení chladí nedostatečně Zařízení vydává podivný zápach Dochází k úniku vody z vnitřní jednotky klimatizačního zařízení Funkce dálkového ovladače je slabá, nebo není aktivní Klimatizační zařízení se spouští teprve po uplynutí cca 3 minut Kompresor se opakovaně zapíná a vypíná Všechny tři kontrolky blikají PŘÍČINA Je porušena dodávka el. proudu Zařízení je odpojeno ze zásuvky Časové zařízení je chybně nastaveno jsou znečištěné vzduchové filtry místnost je příliš horká je chybně nastavená teplota rošty pro sání/vypouštění vzduchu jsou ucpané vzduchový filtr je znečištěn zařízení není správně nainstalováno došlo k poruše čerpadla jsou vybité baterie baterie nejsou vloženy správně zkontrolovat bezpečnostní zařízení klimatizační zařízení je nastaveno na funkci vysoušení zapíná se pojistka proti zamrzání došlo k poruše chodu ŘEŠENÍ vyčkat, než dojde k nápravě dodávky el. proudu zapojit zařízení do zásuvky nastavit správným způsobem časové zařízení vyčistit vzduchový filtr vyčkat, než dojde k ochlazení místnosti nastavit správnou teplotu vyčistit rošty vyčistit vzduchový filtr viz str. 8 správná instalace zařízení odpojit zařízení z dodávky el. napětí a zavolat servisní středisko vyměnit baterie zkontrolovat správné umístění baterií (+) a (-). vyčkat, dokud neuplynou 3 minuty odpojit zařízení ze zásuvky, vyčkat několik minut a poté zařízení zapnout. Pokud porucha trvá, kontaktovat servisní středisko SERVIS Pokud i po kontrole uvedených bodů porucha nadále trvá, obraťte se na autorizované servisní středisko. Při hlášení poruchy je nezbytné specifikovat model zařízení a typ defektu. Přeprava zařízení, nakládání, operace spojené s údržbou, odstavení a likvidace klimatizačního zařízení musí být pouze prostřednictvím servisních středisek pověřených výrobcem. Likvidace zařízení je určena výhradně odbornému personálu s pověřením výrobce. 15 Záruka/Technické charakteristiky LIMITNÍ PODMÍNKY CHODU Teplota v místnosti Vnûj í teplota C C TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY Pro hodnoty napájecího napûtí viz títek technick ch údajû Maximální absorbovan v kon chlazení - Maximální absorbovan v kon pfii vysou ení - Chladící v kon - Poãet rychlostí ventilátoru 3 Maximální v kon vzduchu m 3 /h Rozmûry vnitfiní jednotky ífika v ka hloubka hmotnost Rozmûry vnûj í jednotky ífika v ka hloubka hmotnost 450 mm 475 mm 255 mm 10 kg 570 mm 542 mm 280 mm 30 kg Standardní podmínky: vnitfiní teplota 27 C 47% relativní vlhkost vnûj í teplota 35 C 41% relativní vlhkost R 407 je chladící plyn, který odpovídá ekologickým podmínkám EU. Je zakázáno perforovat chladící obvod zařízení. Po skončení životnosti odevzdejte zařízení do příslušného střediska sběrných surovin. 16

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

Návod k obsluze. Kanálová (mezistropní) jednotka INVERTER třída A. ACF 12UiA ACF 14UiA ACF 18UiA ACF 24UiA ACF 30UiA ACF 36UiA ACF 45UiA

Návod k obsluze. Kanálová (mezistropní) jednotka INVERTER třída A. ACF 12UiA ACF 14UiA ACF 18UiA ACF 24UiA ACF 30UiA ACF 36UiA ACF 45UiA Návod k obsluze Kanálová (mezistropní) jednotka INVERTER třída A ACF 12UiA ACF 14UiA ACF 18UiA ACF 24UiA ACF 30UiA ACF 36UiA ACF 45UiA Uchovejte tento manuál i pro budoucí použití. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Více

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a Návod k obsluze Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další nahlédnutí. - strana 1 - Možnosti nastavení Provozní režim:

Více

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití CZ Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní

Více

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba Návod k použití a instalaci Multifunkční trouba 1 2 3 1 Pečící funkce 6 Tlačítko 2 Ukazatel teploty 7 Tlačítko / Dětský zámek 3 Elektronické hodiny 8 Zapnout / Vypnout 4 Tlačítko teplota 9 Vnitřní osvětlení

Více

NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM

NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM Návod k montáži, obsluze a údržbě el. konvektoru EL 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 UPOZORNĚNÍ! Před instalací a používáním konvektoru si pečlivě přečtěte pokyny

Více

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA NÁVOD AC 5404Q 20.7.2010 ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA Vlastnosti produktu: elektronický detektor úniku chladiva TechnoTools D-440 (žhavený senzor) (splňuje normy SAE J2791, EN 14624) AC 5404Q obsahuje

Více

HQ6849 ENGLISH 4 POLSKI 13 ROMÂNĂ 23 РУССКИЙ 33 ČESKY 44 MAGYAR 53 SLOVENSKY 63 УКРАЇНСЬКІЙ 72 HRVATSKI 83 EESTI 92 LATVISKI 101 LIETUVIŠKAI 111

HQ6849 ENGLISH 4 POLSKI 13 ROMÂNĂ 23 РУССКИЙ 33 ČESKY 44 MAGYAR 53 SLOVENSKY 63 УКРАЇНСЬКІЙ 72 HRVATSKI 83 EESTI 92 LATVISKI 101 LIETUVIŠKAI 111 3 ENGLISH 4 POLSKI 3 ROMÂNĂ 3 РУССКИЙ 33 ČESKY 44 MAGYAR 53 SLOVENSKY 63 УКРАЇНСЬКІЙ 7 HRVATSKI 83 EESTI 9 LATVISKI 0 LIETUVIŠKAI SLOVENŠČINA 0 HQ6849 44 ČESKY Důležité Před použitím přístroje přečtěte

Více

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 U Topolů 1778 258 01 Vlašim Česká republika NÁVOD K POUŽITÍ Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod a řiďte se uvedenými pokyny. Děkujeme, že jste si zakoupili

Více

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 G F E A B C D 1 2 3 2 BEZPEŚNOST Při používání přístroje dodržujte následující pokyny: 7 Tento přístroj je určen výhradě k domácímu použití. 7 Přístroj nikdy nepoužívejte ve

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

Návod k instalaci opakovače DECT signálu

Návod k instalaci opakovače DECT signálu Návod k instalaci opakovače DECT signálu Gigaset DECT repeater 2.0 / Gigaset opakovač DECT signálu 2.0 Opakovač DECT signálu slouží pro rozšíření pokrytí bezdrátového signálu DECT telefonů Gigaset, v případě,

Více

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1 NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE Jaws S1 1 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 1.1. Při skartování vždy dbejte na to, aby nedošlo ke vtažení kravat, řetízků, vlasů a jiných visících předmětů do vstupního otvoru

Více

Návod k obsluze a údržbě

Návod k obsluze a údržbě ZÁRUČNÍ LIST Záruční a pozáruční servis zajišťuje: ATV Moravia s. r. o. Kšírova 45, 619 00 Brno, Česká republika tel/fax.: 541 249 327 email: opravy@atv-servis.cz www.atv-servis.cz Záruku lze uplatnit

Více

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody:

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: Přehled Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: 1) provedení 4-v-1 Měří teplotu okolí a tělesnou

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F SUBOTA Indikátor automatické kompenzace teploty Indikátor nestability Měřící jednotka na hlavním LCD Hlavní LCD

Více

KLIMATIZAČNÍ SYSTÉM SPLIT model VERTU

KLIMATIZAČNÍ SYSTÉM SPLIT model VERTU Příručka pro uživatele KLIMATIZAČNÍ SYSTÉM SPLIT model VERTU Nástěnné klimatizační jednotky s ekologickým chladivem R-410a Vážený zákazníku! Děkujeme Vám za nákup našeho klimatizačního systému. Před použitím

Více

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway)

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) REGULÁTORY SMART GATE Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Smart Gate je bezdrátová komunikační brána mezi vzduchotechnickými jednotkami SAVE a bezdrátovými

Více

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE ČESKY NÁVOD K POUŽITÍ VÝROBNÍK SODOVÉ VODY PYGMY, ELEGANCE LINDR.CZ s.r.o. Chladicí a výčepní technika Sadová 13, CZ 503 15 Nechanice, Czech Republic Tel.: 495 447 39 l Fax: 495 45 085 l E-mail: info@lindr.cz

Více

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE Tento návod je určen pro osoby, které budou odpovídat za instalaci, provoz a údržbu. Platí od: 04/2007 VARIPULSE 04/07 2/10 Řídící jednotka

Více

LB 4 Zvlhčovač vzduchu

LB 4 Zvlhčovač vzduchu LB 4 Zvlhčovač vzduchu CZ Návod k použití Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Odložte si tento návod na bezpečném místě. Bezpečnostní informace Připojte spotřebič

Více

Návod pro aktualizaci software. telefonu ALIGATOR A311

Návod pro aktualizaci software. telefonu ALIGATOR A311 Návod pro aktualizaci software telefonu ALIGATOR A311 Obsah Návod pro aktualizaci SW telefonu ALIGATOR A311... 1 Než začnete... 2 Stažení a příprava programu pro aktualizaci... 2 Instalace USB ovladačů...

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

ES-118 Napařovací žehlička

ES-118 Napařovací žehlička ES-118 Napařovací žehlička Návod k obsluze 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě přečtěte a uschovejte jej jako informační příručku. Nesprávné manipulace s

Více

OCS-L. Elektronická závěsná váha. Uživatelský návod

OCS-L. Elektronická závěsná váha. Uživatelský návod OCS-L Elektronická závěsná váha Uživatelský návod Obsah Úvod 3 1 Technické údaje 3 2 Rozměry váhy 4 3 Čelní panel 5 3.1 Funkce tlačítek 5 3.2 Význam symbolů 5 4 Obsluha 6 4.1 Provoz z baterií 6 4.2 Zapnutí

Více

DH 711. Odvlhčovač vzduchu. Návod k obsluze

DH 711. Odvlhčovač vzduchu. Návod k obsluze DH 711 Odvlhčovač vzduchu ul. Rolna 8, Sady, PL 62-080 Tarnowo Podgórne tel (+48 61) 654 4000, fax (+48 61) 654 4001 office@desapoland.pl, www.desapoland.pl Návod k obsluze CZ PODĚKOVÁNÍ! PROHLÁŠENÍ O

Více

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý S chytrými zařízeními je svět jednoduchý Děkujeme, že jste si vybrali produkt HUAWEI Mobile WiFi Podporované funkce a skutečný vzhled závisí na konkrétním zakoupeném modelu. Obrázky mají pouze informativní

Více

ČEŠTINA...9. Návod k použití digestoŕe

ČEŠTINA...9. Návod k použití digestoŕe CZ ČEŠTINA...9 Návod k použití digestoŕe 4x 4x 4.8x38mm 1x 2x ø 15cm 1x!! L = 65 cm min. 2 1A Ø150mm Ø150mm 1B 2 3 3 4 6 5 7 8 4 9 12 (4.8 x 38 mm) 10 13 100 mm 100 mm Ø 8 mm 194 mm 790 mm 11 5 14A 15

Více

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 S BE KO D-880 SC BE KO D-1400 S BE KO D-1400 SC O B S A H 1. 1. Popis zařízení 2. 1.1 Všeobecné údaje 3. 1.2 Popis 4. 1.3 Technické údaje 5. 1.4 Princip

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček

Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček Dodatkový list pro Návod k použití Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček Dodatkový list pro Návod k použití Leica IP C a Leica IP S, V 1.9 RevD, česky 05/2013 2013-01

Více

Průvodce nastavením hardwaru

Průvodce nastavením hardwaru Rozbalení Odstraňte veškeré ochranné materiály. Ilustrace použité v tomto návodu se vztahují k podobnému modelu. Třebaže se od vašeho konkrétního modelu mohou lišit, způsob používání je stejný. Odstraňte

Více

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Návod k obsluze Jehličková mozaiková tiskárna Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com KERN

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT

PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT PRO VŠECHNY TYPY VYTÁPĚNÍ 4 TEPLOTNÍ ZMĚNY NA DEN NEZÁMRZOVÁ TELOTA 5 C PT11 NOVÝ DESIGN - JEDNODUCHÉ OVLÁDÁNÍ - SNADNÁ MONTÁ MONTÁŽ A UMÍSTĚNÍ Termostat instalujte na vhodné

Více

Měřič tepové frekvence PC 14

Měřič tepové frekvence PC 14 Měřič tepové frekvence PC 14 I. Obecné informace 1. Obsah sady 1 měřič tepové frekvence PC14 1 elastický pásek 1 snímací hrudní pás 1 držák na kolo 2. Nasazení měřiče tepové frekvence / namontování držáku

Více

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 I. POPIS Návod k obsluze Nastavitelné napájecí zdroje DC řady EP-600 jsou polovodičová, kompaktní zařízení, která jsou vybavena přesnou regulací a stabilním napětím.

Více

MULTIMETR NÁVOD K OBSLUZE. Model : DM-9960. CAT III 1000V, auto rozsah, bar graph displej, RS232

MULTIMETR NÁVOD K OBSLUZE. Model : DM-9960. CAT III 1000V, auto rozsah, bar graph displej, RS232 CAT III 1000V, auto rozsah, bar graph displej, RS232 MULTIMETR Model : DM-9960 Nákup tohoto multimetru pro Vás představuje krok vpřed v oblasti přesného měření. Správným používaním tohoto multimetru předejdete

Více

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

Seznam: 1. Nastavení. 2. Provoz. 3. Stažení. 4. Montáž /příslušenství

Seznam: 1. Nastavení. 2. Provoz. 3. Stažení. 4. Montáž /příslušenství Seznam: 1. Nastavení 2. Provoz 3. Stažení 4. Montáž /příslušenství 1) Nastavení Vložte do kamery baterie a paměťovou kartu. Otevřete kryt bateriového prostoru nacházející se na zadní straně fotoaparátu.

Více

Ovládací prvky telefonu

Ovládací prvky telefonu A370 Začínáme Obsah Obsah... 2 Ovládací prvky telefonu... 3 Uvedení do provozu... 5 Zapnutí a vypnutí telefonu.. 8 Nabíjení telefonu... 9 Nouzové volání... 11 Telefonování... 12 Svítilna... 14 Zámek klávesnice...

Více

Návod k používání a katalog náhradních dílů SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50LH/AIR

Návod k používání a katalog náhradních dílů SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50LH/AIR Návod k používání a katalog náhradních dílů SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50LH/AIR ANITA B, s.r.o. Průmyslová 2453/7 680 01 Boskovice Czech Republic fax: +420 515 553 628 tel: +420 516454774,516453496 e-mail: info@anita.cz

Více

Programovatelný pokojový termostat TP 07-01

Programovatelný pokojový termostat TP 07-01 Návod k použití Programovatelný pokojový termostat TP 07-01 CZ verze 1.1 Programovatelný pokojový termostat - návod k použití Model: TP07-01 Jsme potěšeni Vaší volbou programovatelného pokojového termostatu

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu.

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu. Uživatelský manuál Úvod k výrobku Přístroj Trigmaster je bezdrátové zařízení pracující na frekvenci 2,4 GHz. Trigmaster umožňuje nastavení provozu na 16 nezávislých kanálech. Při použití fotoaparátů Nikon

Více

Obj. č.: 4811127 NÁVOD K OBSLUZE

Obj. č.: 4811127 NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 4811127 Děkujeme, že jste si vybrali HQPOWER, 7-mi kanálový světelný efekt s otočnou hlavou a jog kolečkem pro snadné ovládání menu. Prosím přečtěte si návod před uvedení zařízení

Více

CZ Návod k použití PV-0261 BAREVNÝ AUDIO/VIDEO DVEŘNÍ SYSTÉM. Ref.č. : 990261 Rév. 1.00-25/01/12

CZ Návod k použití PV-0261 BAREVNÝ AUDIO/VIDEO DVEŘNÍ SYSTÉM. Ref.č. : 990261 Rév. 1.00-25/01/12 CZ Návod k použití PV-0261 BAREVNÝ AUDIO/VIDEO DVEŘNÍ SYSTÉM Ref.č. : 990261 Rév. 1.00-25/01/12 Společnost OPTEX Vám děkuje za zakoupení tohoto barevného audio/video dveřního systému pro 4 kabely, který

Více

Caltheo tepelná čerpadla TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH VODA AWM návod k obsluze AWM 80 AWM 110 AWM 160 AWM 220

Caltheo tepelná čerpadla TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH VODA AWM návod k obsluze AWM 80 AWM 110 AWM 160 AWM 220 Caltheo tepelná čerpadla TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH VODA AWM návod k obsluze AWM 80 AWM 110 AWM 160 AWM 220 1 Obsah Bezpečnostní opatření Obecně Rozměry Elektrické zapojení Obecně Regulátor Obecně Základní

Více

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití Automatický šlehač na mléko Návod k použití Obsah Váš šlehač na mléko DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 2 Správné používání...3 Ovládací prvky 4 1 Umístění a zapojení 6 2 Provoz 6 Mléčná pěna...6 Horké mléko...6

Více

izákladna 15 izákladna 20 izákladna 30 NÁVOD K POUŽITÍ

izákladna 15 izákladna 20 izákladna 30 NÁVOD K POUŽITÍ izákladna 15 izákladna 20 izákladna 30 NÁVOD K POUŽITÍ 2 Úvod Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek Boxed. Před užíváním izákladny, si prosím, pozorně přečtěte tento návod k použití a postupujte podle

Více

DIGITÁLNÍ KUCHYŇSKÁ VÁHA

DIGITÁLNÍ KUCHYŇSKÁ VÁHA DIGITÁLNÍ KUCHYŇSKÁ VÁHA OBSAH 2 Gratulujeme 3 Vaše bezpečnost na prvním místě 4 Popis kuchyňské váhy 5 Použití kuchyňské váhy 8 Péče a údržba OBSAH 1 Gratulujeme vám k zakoupení vaší nové kuchyňské váhy.

Více

3)NEPOUŽÍVEJTE tento stroj připojený do zásuvky s větší pojistkou než je uvedeno na štítku

3)NEPOUŽÍVEJTE tento stroj připojený do zásuvky s větší pojistkou než je uvedeno na štítku Uživatelský manuál BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ: 1)Nepoužívejte tento stroj před prostudováním tohoto manuálu.nedodržení uvedených instrukcí může mít za následek poškození stroje, ztrátu záruky, nebezpečí pro

Více

1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny

1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny. Použité symboly Výstražné pokyny Definována jsou následující signální slova, která v tomto dokumentu mohou být použita:

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty...

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty... Obsah: Bezpečnost... 2 Vybavení... 2 Vlastnosti... 3 Popis a funkce... 4 Pracovní postupy 5.1. Nastavení... 6 5.2. Záznam teploty... 8 5.3. Vymazat paměť... 9 5.4. Stáhnout paměť... 9 5.5. Výměna baterií...

Více

SE528. Zabezpečovací systém do automobilu. Instalační a uživatelská příručka

SE528. Zabezpečovací systém do automobilu. Instalační a uživatelská příručka SE528 Zabezpečovací systém do automobilu Instalační a uživatelská příručka Funkce systému: Dálkové ovládání s plovoucím kódem Nastavitelná délka impulsu pro odemknutí a zamknutí dveří Nastavitelné automatické

Více

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka SE560 Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu Uživatelská příručka Obsah Funkce a možnosti zabezpečovacího systému... 3 Nastavitelné parametry zabezpečovacího systému... 4 Funkce tlačítek dálkového

Více

Register your product and get support at www.philips.com/welcome SBA3010/00. Příručka pro uživatele

Register your product and get support at www.philips.com/welcome SBA3010/00. Příručka pro uživatele Register your product and get support at www.philips.com/welcome SBA3010/00 Příručka pro uživatele 1 Důležité informace Bezpečnost Důležité bezpečnostní pokyny Respektujte všechna upozornění. Dodržujte

Více

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST Micro SD kamera AIC 5855+5111+5901 Připojení bateriové části Pro připojení bateriové části je třeba zarovnat zářezy na obou částech. Spojení je možno

Více

Instalační a uživatelská příručka

Instalační a uživatelská příručka Bazénové tepelné čerpadlo Instalační a uživatelská příručka (RM04N ~RM09N) Děkujeme Vám, že jste si zvolili náš produkt a za projevenou důvěru. Tato příručka Vám poskytne potřebné informace pro optimální

Více

!!!!!!!! Uživatelský manuál

!!!!!!!! Uživatelský manuál !!!!!!!! Uživatelský manuál 2013 AUDIO PARTNER s.r.o. 1. NEŽ ZAČNETE Obsah balení:!!! - Radius 2.0!!!! - napájecí kabel!!! - záruční list!!!! - uživatelský manuál Instrukce k rozbalování Opatrně vybalte

Více

BEZDRÁTOVÝ ALARM AM 500

BEZDRÁTOVÝ ALARM AM 500 BEZDRÁTOVÝ ALARM AM 500 1. Bezdrátové PIR čidlo aktivované pohybem (AM 552) Pasivní infračervené čidlo pohybu Držák na čidlo 2. Bezdrátové čidlo s možností upevnění na dveře a okna (AM 553) Zeď Dveře,

Více

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM Rychlý instalační průvodce DA-10295 Vítejte Děkujeme vám za zakoupení Digitus Bluetooth Soundbar se subwooferem! Nezáleží na tom jak tento výrobek využijete - zdali

Více

NÁVOD K POUŽITÍ mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o.

NÁVOD K POUŽITÍ mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. NÁVOD K POUŽITÍ Obr. 1 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 2 3 NÁVOD K POUŽITÍ Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod. Obsah: Důležité bezpečnostní pokyny... 4 Úvod... 4 Vyvarujte se... 5 Uvedení do provozu...

Více

Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V

Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V 3 562 RAA21 Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V Použití Termostat RAA21 se používá pro regulaci prostorové teploty v systémech vytápění

Více

JEDNOTKA TEPELNÉHO ČERPADLA PRO BAZÉNY. Příručka majitele. Vhodná pro: Model AC Model P Model PC

JEDNOTKA TEPELNÉHO ČERPADLA PRO BAZÉNY. Příručka majitele. Vhodná pro: Model AC Model P Model PC JEDNOTKA TEPELNÉHO ČERPADLA PRO BAZÉNY 2012 Příručka majitele Vhodná pro: Model AC Model P Model PC Varování: - Nevkládejte do odvodu vzduchu a ventilátoru ruce ani jiné předměty. Mohlo by dojít k poškození

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

česky 2009 Montážní instrukce pro SolarVenti modely : SV2 / SV3 / SV7 / SV14 montáž na zeď

česky 2009 Montážní instrukce pro SolarVenti modely : SV2 / SV3 / SV7 / SV14 montáž na zeď česky 2009 Montážní instrukce pro SolarVenti modely : SV2 / SV3 / SV7 / SV14 montáž na zeď 90 Minimálně 60 1 3 Před montáží: Najděte nejvýhodnější umístění, co nejvíce na jih.dejte pozor na: stín ze stromů,

Více

Microcom LC 4600 dětská chůvička s barevným displejem. Návod k použití

Microcom LC 4600 dětská chůvička s barevným displejem. Návod k použití Microcom LC 4600 dětská chůvička s barevným displejem Návod k použití Popis výrobku Monitor 1. Regulace citlivosti na zvuk 2. Regulace výkonu/hlasitosti 3. Automatický provoz (zvuková aktivace) 4. Tlačítko

Více

2500C/C+/CM. Professional Series Color Printer

2500C/C+/CM. Professional Series Color Printer HP 2500C/C+/CM Professional Series Color Printer STRUČNÁ PŘÍRUČKA Upozornění HP ColorSmart II, HP PhotoREt II a HP Zoom Smart Scaling Technology jsou ochranné známky společnosti Hewlett-Packard. Microsoft

Více

Steca TR 0301. Montážní a provozní předpisy. Teplotně diferenční regulátor

Steca TR 0301. Montážní a provozní předpisy. Teplotně diferenční regulátor Steca TR 0301 Montážní a provozní předpisy Teplotně diferenční regulátor Bezpečnostní předpisy Na zařízení smí pracovat pouze vyškolená a prověřená osoba. Před manipulací, otevřením jednotky, připojením

Více

HM-843 Mixér Návod k obsluze

HM-843 Mixér Návod k obsluze HM-843 Mixér Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě

Více

Komfortní dálkové ovládání s integrovanými spínacími hodinami pro nezávislé vytápění a další zařízení. Návod k obsluze. J. Eberspächer GmbH & Co.

Komfortní dálkové ovládání s integrovanými spínacími hodinami pro nezávislé vytápění a další zařízení. Návod k obsluze. J. Eberspächer GmbH & Co. J. Eberspächer GmbH & Co. KG Eberspächerstr. 24 D-73730 Esslingen Komfortní dálkové ovládání s integrovanými spínacími hodinami pro nezávislé vytápění a další zařízení. Telefon (ústředna) (0711) 939-00

Více

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055 Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko Návod k použití Dezinfekční zařízení GERMID Typy: V015, V025, V030, V055 Obsah: 1. Úvod 2. Princip UV záření 3. Technický popis zařízení 4. Instalace a montáž 5. Provozní

Více

Návod na instalaci. Softstartery PS S 18/30 142/245. 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690...

Návod na instalaci. Softstartery PS S 18/30 142/245. 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690... Návod na instalaci a údržbu Softstartery PS S 18/30 142/245 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S18/30-500...44/76-500 PS S50/85-500...72/124-500 PS S18/30-690...32/124-690 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690...142/245-690

Více

Vypínač. Belkin Components B.V. +31 (0) 20 654 7300 1119 PH Schiphol-Rijk Nizozemsko. Belkin GmbH +49 (0) 89 143405-0 80637 Mnichov Německo

Vypínač. Belkin Components B.V. +31 (0) 20 654 7300 1119 PH Schiphol-Rijk Nizozemsko. Belkin GmbH +49 (0) 89 143405-0 80637 Mnichov Německo Zásuvka Vypínač Indikátor napájení/stavu Upozornění: Pro dosažení optimálních výsledků musí souvislý jmenovitý příkon zařízení odpovídat kapacitě tohoto měniče stejnosměrného proudu na střídavý. Belkin

Více

Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525

Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525 Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525 Obsah 1 Ovládání a režimy systému 3 11 Aktivace zabezpečení3 12 Deaktivace zabezpečení

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 85 20 38 (model CLA08R-12B)

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 85 20 38 (model CLA08R-12B) NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE Obj. č.: 85 20 38 (model CLA08R-12B) Toto zabezpečení automobilu z umělé hmoty ABS (akrylnitril-butadienstyren), vyztužené vnitřním kovovým rámem, s alarmem, se zámkem z kalené

Více

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. AN-MR200 Dálkový ovladač Magic Motion (AKB732955) Hardwarový

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

VĚTRACÍ JEDNOTKA S REKUPERACÍ TEPLA EHR 350 NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ

VĚTRACÍ JEDNOTKA S REKUPERACÍ TEPLA EHR 350 NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ VĚTRACÍ JEDNOTKA S REKUPERACÍ TEPLA EHR 350 Obsah 1 Úvod 1.1 Úvodní informace 1.2 Záruka a odpovědnost 1.3 Záruční podmínky 1.4 Odpovědnost 1.5 Bezpečnost 1.6 Použité symboly (piktogramy) 2 Informace pro

Více

Instalační příručka. 2.2 Zvláštní bezpečnostní doporučení Obrázek A. 3.Obsah Obrázek B. 1.Úvod. 2.Bezpečnost 2.1 Bezpečnost a odpovědnost

Instalační příručka. 2.2 Zvláštní bezpečnostní doporučení Obrázek A. 3.Obsah Obrázek B. 1.Úvod. 2.Bezpečnost 2.1 Bezpečnost a odpovědnost Krom toho musí technik dodržet aktuální normy a zákony v zemi instalace výrobku a informovat zákazníky o provozních podmínkách a podmínkách údržby výrobku. Jakékoliv použití výrobku mimo oblast určenou

Více

Sínusový záložní zdroj INTEX 400-12

Sínusový záložní zdroj INTEX 400-12 Sínusový záložní zdroj INTEX 400-12 Profesionální sínusový záložní zdroj UPS, nízkofrekvenční technologie, integrovaný nabíječ externích akumulátorů max. 10A, dvoustupňové nabíjení. Robustní celokovová

Více

CL 7100 Bezdrátová sluchátka

CL 7100 Bezdrátová sluchátka CL 7100 Bezdrátová sluchátka Úvod Bezdrátová sluchátka CL7100 mohou být využívána, jak lidmi kteří nemají v pořádku sluch, tak lidmi s normálním sluchem. Tato sluchátka mohou být použita k poslechu televize,

Více

7 Přímý tisk (PictBridge)

7 Přímý tisk (PictBridge) 7 Použití funkce Přímý tisk Po připojení fotoaparátu k tiskárně slučitelné s normou PictBridge pomocí USB kabelu můžete přímo bez počítače tisknout pořízené snímky. Po připojení tiskárny k fotoaparátu

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 62 20 14 Pomocí této sady bezdrátově (rádiově) ovládaných síťových zásuvek zapnete a vypnete pohodlně osvětlení, ventilátory a ostatní elektrické spotřebiče z křesla, ze židle

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více

Automobilový zabezpečovací systém SPY13

Automobilový zabezpečovací systém SPY13 Automobilový zabezpečovací systém SPY13 Uživatelská příručka Obsah Tlačítka dálkového ovladače... 2 Funkce zabezpečovacího systému... 2 Aktivace a deaktivace zabezpečení, spuštění poplachu...2 Dočasné

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

Návod k používání a katalog náhradních dílů. SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie

Návod k používání a katalog náhradních dílů. SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie Návod k používání a katalog náhradních dílů SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie ANITA B, s.r.o. Průmyslová 2453/7 680 01 Boskovice Czech Republic fax: +420 515553628 tel: +420 516454774,516453496 e-mail: servis@anita.cz

Více

Odsavač par. Návod k obsluze a instalaci HHG 994

Odsavač par. Návod k obsluze a instalaci HHG 994 Odsavač par Návod k obsluze a instalaci HHG 994 1 2 3 Pokyny k instalaci a použití Viz obrázky na prvních stránkách s ohledem na znaky uvedené v textu. Dodržujte pokyny tohto návodu. Výrobce nenese žádnou

Více

Měřič Oxidu Uhelnatého Provozní Manuál

Měřič Oxidu Uhelnatého Provozní Manuál Měřič Oxidu Uhelnatého Provozní Manuál 1 1. Úvod Měřič oxidu uhelnatého detekuje přítomnost oxidu uhelnatého (CO) a měří koncentraci v rozmezí 1-1000 částí na milión (PPM). Přístroj indikuje přítomnost

Více

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu ELEKTRICKÉ FRITÉZY MODELY FA-5 FE-4 TF-5 FA-7 FE-6 TF-7 FC-6-E FA-9 FE-8 TF-9 FC-8-E 1 3 4 2 Obr. 1 5 6 7 8 1. Hlavní přepínač 2. Pracovní termostat

Více

FULL HD kamera do auta

FULL HD kamera do auta FULL HD kamera do auta Návod k obsluze Výhody produktu: Cenově velmi dobře dostupná kamera FULL HD kamera Jednoduché ovládání www.spionazni-technika.cz Stránka 1 Diagram produktu 1) Mini USB konektor 2)

Více

Uživatelský manuál Dotykový zobrazovací LCD displej. Typ: SR-RM-3

Uživatelský manuál Dotykový zobrazovací LCD displej. Typ: SR-RM-3 Uživatelský manuál Dotykový zobrazovací LCD displej Typ: SR-RM-3 Obsah balení Název Množství LCD 1 USB(2m) 1 Uživatelský manuál 1 Montážní matice M3 4 Vážený uživateli: Velice Vám děkujeme za výběr našich

Více

2.3. ROZMĚRY SPOTŘEBIČE 2. INSTALACE 2.1. POSTAVENÍ SPOTŘEBIČE 2.4. ZÁKLADNÍ POPIS SPOTŘEBIČE A OVLÁDACÍCH PRVKŮ 2.2. NASTAVENÍ NOŽIČEK A2 6 7 8 5

2.3. ROZMĚRY SPOTŘEBIČE 2. INSTALACE 2.1. POSTAVENÍ SPOTŘEBIČE 2.4. ZÁKLADNÍ POPIS SPOTŘEBIČE A OVLÁDACÍCH PRVKŮ 2.2. NASTAVENÍ NOŽIČEK A2 6 7 8 5 2.3. ROZMĚRY SPOTŘEBIČE 2. INSTALACE Instalaci by měl provádět kvalifikovaný technik. Výrobce nemá povinnost vykonávat instalaci. Pokud je nutná asistence výrobce při odstranění chyb vyplývajících z nesprávné

Více

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka CECH-ZHD1 7020228 Kompatibilní hardware Systém PlayStation 3 (řada CECH-400x) Bezpečnostní opatření Abyste zajistili bezpečné používání tohoto

Více