MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í"

Transkript

1 č.j.: 1064/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 989 ze dne Směrnice rady městské části k rozdělení kompetencí ve vztahu k příspěvkovým organizacím zřízeným městskou částí Praha 3 Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. Směrnici rady městské části k rozdělení kompetencí ve vztahu k příspěvkovým organizacím zřízeným městskou částí Praha 3, která je přílohou tohoto usnesení u k l á d á 1. zaměstnancům odpovědným na základě Pracovního řádu úřadu městské části a Popisů pracovních činností 1.1. postupovat dle uvedené směrnice 2. vedoucí odboru ekonomického 2.1. seznámit se zněním směrnice vedoucí odborů úřadu městské části a ředitele příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 3 3. vedoucím odborů úřadu městské části 3.1. seznámit se zněním směrnice podřízené zaměstnance odpovědné na základě Pracovního řádu úřadu městské části a Popisů pracovních činností Ing. Vladislava Hujová starostka městské části Mgr. Lucie Vítkovská zástupkyně starostky

2 Městská část Praha 3 Rada městské části S m ě r n i c e rady městské části k rozdělení kompetencí ve vztahu k příspěvkovým organizacím zřízeným městskou částí Praha 3 Zpracoval: odbor ekonomický 1

3 O b s a h: I. Úvodní ustanovení II. Návaznost na právní předpisy, interní předpisy a ostatní dokumenty III. Zařazení příspěvkových organizací pod správu odborných útvarů (odborů) Úřadu městské části ve smyslu činností upravených touto směrnicí IV. Příprava rozpočtu příspěvkových organizací, kontrola jeho čerpání a rozbor hospodaření příspěvkových organizací V. Nakládání s majetkem předaným k hospodaření příspěvkové organizaci a odpisy tohoto majetku. Kontrola majetkových směrnic a odpisových plánů těchto organizací. Zahrnutí odpisů do rozpočtu městské části. Metodické řízení inventarizace VI. Nakládání s nemovitým majetkem ve věci oprav a technického zhodnocení VII. Kontrola účetnictví, účetních okruhů a vazeb v účetních výkazech příspěvkových organizací VIII. Kontrola směrnic pro doplňkovou činnost příspěvkových organizací IX. Nakládání se zřizovacími listinami, jejich dodatky a podklady pro zápis do obchodního rejstříku, zápis a výmaz z příslušných dalších rejstříků a oznámení Ústřednímu věstníku České republiky X. Povinnosti ředitelů příspěvkových organizací XI. Závěrečná ustanovení XII. Účinnost 2

4 I. Úvodní ustanovení Cílem této směrnice je stanovit rozdělení kompetencí ve věci řízení hospodaření příspěvkových organizací a správy majetku předaného k hospodaření příspěvkovým organizacím dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Na základě ustanovení 94 odst. 2 písm. h zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze plní rada městské části úkoly zřizovatele vůči právnickým osobám zřízených zastupitelstvem městské části. Rada městské části stanoví rozdělení odpovědnosti a kompetencí k zajištění procesu řízení příspěvkových organizací dle ustanovení Zásad vztahů orgánů městské části k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny městskou částí Praha 3 a v souladu s dalšími směrnicemi rady městské části v těchto oblastech: 1) Zařazení příspěvkových organizací pod správu odborných útvarů (odborů) ÚMČ 2) Příprava rozpočtu příspěvkových organizací, rozbor hospodaření příspěvkových organizací a kontrola čerpání jejich rozpočtu 3) Nakládání s majetkem předaným k hospodaření a odpisy tohoto majetku, včetně metodického řízení inventarizace 4) Nakládání s nemovitým majetkem ve věci oprav a technického zhodnocení 5) Kontrola účetnictví, účetních okruhů a vazeb v účetních výkazech příspěvkových organizací 6) Kontrola směrnic pro doplňkovou činnost příspěvkových organizací 7) Zřizovací listiny, jejich dodatky, zápis do OR, oznámení do příslušných dalších rejstříků a oznámení Ústřednímu věstníku ČR II. Návaznost na právní předpisy, interní předpisy a ostatní dokumenty 1) Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze ve znění pozdějších předpisů 2) Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů 3) Obecně závazná vyhláška hlavního města Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy 4) Zřizovací listiny příspěvkových organizací 5) Směrnice rady městské části 6) Organizační řád 7) Metodické pokyny Magistrátu hl. m. Prahy (dále jen MHMP) 8) Zásady vztahů orgánů městské části k příspěvkovým organizacím, které byly městskou částí Praha 3 zřízeny (dále jen Zásady ) 3

5 III. Zařazení příspěvkových organizací pod správu odborných útvarů (odborů) Úřadu městské části ve smyslu činností upravených touto směrnicí Odbor školství a zdravotnictví: Základní školy Mateřské školy Sportovní a rekreační areál Pražačka Odbor sociálních věcí: Ošetřovatelský domov Praha 3 Integrační centrum Zahrada Pečovatelská služba Praha 3 Odbor kultury: Atrium na Žižkově koncertní a výstavní síň Žižkovské divadlo Járy Cimrmana Junior klub Na Chmelnici IV. Příprava rozpočtu příspěvkových organizací, kontrola jeho čerpání, zahrnutí odpisů do rozpočtu městské části a rozbor hospodaření příspěvkových organizací Přípravu rozpočtu, kontrolu jeho čerpání a rozbor hospodaření příspěvkové organizace provádí odborný útvar ÚMČ, pověřený dle čl. III této směrnice, ve spolupráci s odborem ekonomickým, v termínech dle pokynů MHMP a na základě jednání a usnesení orgánů městské části, tj: 1) příprava rozpočtu (sběr požadavků rozpočtu) na provoz jednotlivých příspěvkových organizací probíhá v souladu se Směrnicí rady městské části k zásadám pro sestavení a kontrolu rozpočtu a závěrečného účtu v termínu srpen - září předchozího roku, přičemž požadavek na rozpočet jsou příspěvkové organizace povinny zpracovat do termínu stanoveného v žádosti odboru ekonomického o zpracování předběžného návrhu rozpočtu 2) kontrola čerpání rozpočtu probíhá v souladu se Směrnicí rady městské části k zásadám pro sestavení a kontrolu rozpočtu a závěrečného účtu v termínu do následujícího roku 3) rozbor hospodaření (kontrola plnění rozpočtu) probíhá průběžně čtvrtletně, přičemž rozbor hospodaření za jednotlivá čtvrtletí jsou příspěvkové organizace povinny zpracovat vždy v termínu stanoveném v žádosti odboru ekonomického o vypracování rozboru hospodaření, jež navazuje na dopis Magistrátu hl. m. Prahy - odboru rozpočtu, jímž MHMP žádá MČ Praha 3 - odbor ekonomický o předložení podkladů k vyhodnocení plnění rozpočtu za příslušné čtvrtletí, resp. dle Zásad článek Předkládání údajů Za zapracování rozpočtu a rozboru hospodaření příspěvkových organizací do rozpočtu a rozboru hospodaření městské části odpovídá vedoucí odboru ekonomického. 4

6 Za správnost stanovení rozpočtu a provedení rozboru hospodaření odpovídá vedoucí odboru určeného v čl. III. této směrnice. V. Nakládání s majetkem předaným k hospodaření příspěvkové organizaci, povolení k jeho nákupu, projednání jeho vyřazení a odpisy tohoto majetku Kontrola majetkových směrnic a odpisových plánů těchto organizací Metodické řízení inventarizace Nakládání s movitým majetkem předaným příspěvkovým organizacím k hospodaření řídí odbor majetku. Odbor majetku vede evidenci nemovitého majetku předaného k hospodaření příspěvkovým organizacím. Odbor majetku schvaluje požadavek příspěvkové organizace k povolení nákupu majetku, jehož cena je vyšší než 40 tisíc Kč a veškerého majetku, který bude příspěvková organizace pořizovat formou daru. Odbor majetku zajišťuje projednání žádosti o vyřazení majetku v Ústřední inventarizační komisi městské části. Odboru majetku předkládá příspěvková organizace ke schválení směrnici o evidenci a hospodaření s majetkem. Příspěvková organizace předkládá odpisový plán ke schválení RMČ po předchozí kontrole odborem majetku. Odbor majetku metodicky řídí provedení inventarizace veškerého majetku předaného k hospodaření příspěvkovým organizacím. Způsob nakládání s odpisy je stanoven v rámci Směrnice rady městské části k nakládání s majetkem. Odbor majetku provede kontrolu správnosti stanovení výše příspěvku na odpisy nemovitého a movitého majetku na daný rok dle požadavků předložených příspěvkovými organizacemi. Odbor ekonomický zahrne výši odpisů do rozpočtu městské části. Za nakládání s movitým majetkem, za evidenci nemovitého majetku předaného příspěvkovým organizacím k hospodaření, za směrnice k evidenci a hospodaření s majetkem, za schválení nákupu a zajištění projednání jeho vyřazení, za kontrolu správnosti stanovení odpisů movitého i nemovitého majetku a za metodické řízení inventarizace odpovídá vedoucí odboru majetku. VI. Nakládání s nemovitým majetkem ve věci oprav a technického zhodnocení Nakládání s nemovitým majetkem ve věcech oprav a technického zhodnocení dle Zásad článek Úřad MČ řídí odbor technické správy majetku a investic. Za nakládání s nemovitým majetkem odpovídá vedoucí odboru technické správy majetku a investic. 5

7 VII. Kontrola účetnictví, účetních okruhů a vazeb v účetních výkazech příspěvkových organizací Kontrolu účetnictví, účetních okruhů a vazeb provádí odbor ekonomický na základě předkládaných údajů o účetnictví ve spolupráci s odborem účetnictví Magistrátu hl. m. Prahy. Předkládání údajů o účetnictví příspěvkových organizací probíhá čtvrtletně na základě harmonogramu zpracování účetních závěrek Magistrátu hl. m. Prahy - odboru účetnictví. Za provádění kontroly v uvedeném rozsahu na základě předkládaných údajů odpovídá vedoucí odboru ekonomického. VIII. Kontrola směrnic doplňkové činnosti příspěvkových organizací Směrnice ředitelů příspěvkových organizací k realizaci doplňkové činnosti včetně kalkulací cen kontroluje po předložení odbor kontroly a interního auditu. Odbor kontroly a interního auditu dále dohlíží na plnění podmínek pro zajištění doplňkových činností příspěvkových organizací, a to zejména ve věci živnostenských oprávnění k těmto činnostem. Za plnění dohledu v oblasti směrnic doplňkové činnosti odpovídá vedoucí odboru kontroly a interního auditu. IX. Zřizovací listiny, jejich dodatky a podklady pro zápis do obchodního rejstříku, zápis a výmaz z příslušných dalších rejstříků a oznámení Ústřednímu věstníku České republiky Nakládání se zřizovacími listinami řídí příslušné odbory podle článku III. této směrnice. 1) Zajišťují vyhotovení zřizovacích listin, jejich dodatků a jejich podepsání starostou MČ dle Zásad článek Úřad MČ, s výjimkou OSV a OK, kde tuto činnost zabezpečuje OE odd. účetnictví. 2) Zajišťují veškeré činnosti související se vznikem, sloučením, splynutím, rozdělením a zrušením příspěvkové organizace uvedené v Zásadách článek Úřad MČ. 3) Dále zajišťují činnosti související s prvozápisem zřizovací listiny do obchodního rejstříku, a také s předáním podkladů příspěvkovým organizacím pro zajištění zápisu změn zřizovacích listin do obchodního rejstříku a následné zajištění předání kopie návrhu na zápis změn příspěvkovou organizací do obchodního rejstříku a kopie usnesení obvodního soudu opatřené doložkou právní moci na ÚMČ dle Zásad článek Úřad MČ. 4) Zajišťují oznámení veškerých změn v příslušných rejstřících podle oboru jejich činnosti a oznámení Ústřednímu věstníku České republiky dle Zásad článek Základní ustanovení. 6

8 Za nakládání se zřizovacími listinami, jejich dodatky, zápisem do obchodního rejstříku, věcně příslušných rejstříků a Ústředního věstníku České republiky odpovídají vedoucí odborů podle článku III. této směrnice tj. vedoucí odboru školství a zdravotnictví, odboru sociálních věcí a odboru kultury. X. Povinnosti ředitelů příspěvkových organizací Ředitelům příspěvkových organizací se ukládá: 1) řídit se pokyny vedoucích odborných útvarů (odborů) Úřadu městské části v rámci jejich kompetencí stanovených touto směrnicí, 2) spolupracovat s odbory Úřadu městské části především ve věcech předkládání požadovaných podkladů a směrnic stanovených Zásadami, pokyny Magistrátu hl. m. Prahy a jednáními a usneseními orgánů městské části. XI. Závěrečná ustanovení Tato směrnice nahrazuje Směrnici rady městské části k rozdělení kompetencí ve vztahu k příspěvkovým organizacím zřízeným městskou částí Praha 3 schválenou usnesením rady městské části č. 538 ze dne XII. Účinnost Tato směrnice nabývá účinnosti dnem schválení. 7

9 Důvodová zpráva Překládané nové znění Směrnice rady městské části k rozdělení kompetencí ve vztahu k příspěvkovým organizacím zřízeným městskou částí Praha 3 nahrazuje Směrnici rady městské části k rozdělení kompetencí ve vztahu k příspěvkovým organizacím zřízeným městskou částí Praha 3 účinnou od Úpravy znění Směrnice rady městské části k rozdělení kompetencí ve vztahu k příspěvkovým organizacím zřízeným městskou částí Praha 3 jsou vyvolány změnou legislativy v oblasti účetní i majetkové a změnami kompetencí stanovených uvnitř účetní jednotky a také změnou ustanovení, která jsou již zastaralá. Upraveny jsou především tyto články: Čl. III. - Zařazení příspěvkových organizací pod správu odborných útvarů (odborů) Úřadu městské části ve smyslu činností upravených touto směrnicí, určuje konkrétní odbory Úřadu městské části ke kompetencím a povinnostem ve věcech metodických, organizačních a výkonných činností, souvisejících s náplní Směrnice rady městské části k rozdělení kompetencí ve vztahu k příspěvkovým organizacím zřízeným městskou částí Praha 3, a to dle oblastí činností jednotlivých příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 3. Další části Směrnice rady městské části k rozdělení kompetencí ve vztahu k příspěvkovým organizacím zřízeným městskou částí Praha 3 upravují konkrétní kompetence a odpovědnost v jednotlivých dílčích oblastech metodického řízení, kontroly a výkonných činností odborů Úřadu městské části směrem k příspěvkovým organizacím zřízeným městskou částí Praha 3. Čl. IV. - Příprava rozpočtu příspěvkových organizací, kontrola jeho čerpání, zahrnutí odpisů do rozpočtu městské části a rozbor hospodaření příspěvkových organizací Čl. V. - Nakládání s majetkem předaným k hospodaření příspěvkové organizaci, povolení k jeho nákupu, projednání jeho vyřazení a odpisy tohoto majetku. Kontrola majetkových směrnic a odpisových plánů těchto organizací. Metodické řízení inventarizace Čl. VI. - Nakládání s nemovitým majetkem ve věci oprav a technického zhodnocení Čl. VII. - Kontrola účetnictví, účetních okruhů a vazeb v účetních výkazech příspěvkových organizací Čl. VIII. - Kontrola směrnic doplňkové činnosti příspěvkových organizací Čl. IX. - Zřizovací listiny, jejich dodatky a podklady pro zápis do obchodního rejstříku, zápis a výmaz z příslušných dalších rejstříků a oznámení Ústřednímu věstníku České republiky Čl. X. - Povinnosti ředitelů příspěvkových organizací, určuje ředitelům příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 3 povinnosti v rámci činností stanovených Směrnicí rady městské části k rozdělení kompetencí ve vztahu k příspěvkovým organizacím zřízeným městskou částí Praha 3.

ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Město Česká Skalice S M Ě R N I C E RADY MĚSTA ČESKÁ SKALICE č.4/2004 ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - 1 - l. Úvod 1.1. Pro výkon vybraných činností, které jsou zpravidla neziskové a jejichž obsah, struktura

Více

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE MĚSTO KROMĚŘÍŽ SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE Zpracoval: JUDr. František Dočekal, Ph.D., tajemník Městského úřadu Kroměříž Miroslav Marinčák vedoucí oddělení

Více

ZÁSADY vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem

ZÁSADY vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem 10 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE ZÁSADY vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem Úplné znění k 1. 1. 2014 Schváleno radou

Více

Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části

Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části Zásady vztahu orgánů MČ Brno-Starý Lískovec k jí zřízeným příspěvkovým organizacím Obsah: 1. Úvodní ustanovení 2. Základní ustanovení

Více

mění a vydává ji v úplném znění

mění a vydává ji v úplném znění Z Ř I Z O V A C Í L I S T I N A Zastupitelstvo obce Dolní Dobrouč usnesením č. 12 ze dne 27. 10. 2009, podle 178 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 750 ze dne 10.12.2012

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 750 ze dne 10.12.2012 č.j.: 835/2012 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č. 750 ze dne 10.12.2012 Návrh Směrnice k nakládání s majetkem Rada městské části I. r u š í 1. usnesení Rady městské části

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV S M Ě R N I C E

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV S M Ě R N I C E MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV TAJEMNÍK ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI S M Ě R N I C E č. S /2009 OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Garant: Rozsah působnosti: Jana Hovorková, finanční odbor Zaměstnanci MČ zařazení do ÚMČ Nabývá

Více

Střední škola společného stravování

Střední škola společného stravování Střední škola společného stravování Krakovská 1095, Ostrava - Hrabůvka IČO : 00 577 260 Tel: 596 716 755 e-mail: sekretariat@ssss.cz Fax: 596 716 810 www.ssss.cz I. Základní ustanovení 1. Střední škola

Více

1 z 28. Dodatek č.3 ZÁSADY VZTAHŮ ZŘIZOVATELE A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ POJMY A USTANOVENÍ

1 z 28. Dodatek č.3 ZÁSADY VZTAHŮ ZŘIZOVATELE A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ POJMY A USTANOVENÍ Dodatek č.3 ZÁSADY VZTAHŮ ZŘIZOVATELE A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ POJMY A USTANOVENÍ Čl. 1 Působnost a vymezení pojmů (1) Tyto zásady upravují vztahy k příspěvkovým organizacím, které

Více

MĚSTO TRUTNOV ZASTUPITELSTVO MĚSTA ZŘIZOVACÍ LISTINA

MĚSTO TRUTNOV ZASTUPITELSTVO MĚSTA ZŘIZOVACÍ LISTINA MĚSTO TRUTNOV ZASTUPITELSTVO MĚSTA ZŘIZOVACÍ LISTINA Městských jeslí Trutnov Čl. I Zřizovatel Město Trutnov, Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov, okres Trutnov, IČ: 00278360 vydává podle 84 odst. 2 písm.

Více

Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov

Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov Závěrečná práce Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení období od 3. ledna do 8. listopadu 2013 Zpracoval/a: Mgr. Jakub Pich, ředitel

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Centra ICT Karviná, příspěvkové organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Centra ICT Karviná, příspěvkové organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Centra ICT Karviná, příspěvkové organizace Centrum ICT Karviná Strana 1 (celkem 6) Obsah: Článek I... 2 ÚČEL... Chyba! Záložka není definována. Článek II... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÍCÍ

Více

Organizační řád. Jedličkův ústav, příspěvková organizace, Lužická 920/ 7, 460 01 Liberec 1 Staré Město. Platnost od: 01. 12. 2013

Organizační řád. Jedličkův ústav, příspěvková organizace, Lužická 920/ 7, 460 01 Liberec 1 Staré Město. Platnost od: 01. 12. 2013 Jedličkův ústav, příspěvková organizace, Lužická 920/ 7, 460 01 Liberec 1 Staré Město Organizační řád Platnost od: 01. 12. 2013 Standard č. 9 b Ve smyslu ustanovení Zákoníku práce vydává Jedličkův ústav,

Více

Hlavní organizační řád. Obecná část

Hlavní organizační řád. Obecná část Hlavní organizační řád Obecná část č.j. NPÚ-310/14594/2013 V souladu s čl. II. Statutu Národního památkového ústavu vydaného zřizovatelem Ministerstvem kultury pod č. j. MK S 5830/2012 ze dne 20. září

Více

zňrzov ACÍ LISTINA Článek III. Zřizovatel příspěvkové organizace Názeva ídlo příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Běchovice

zňrzov ACÍ LISTINA Článek III. Zřizovatel příspěvkové organizace Názeva ídlo příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Běchovice ~. ~.,.~ $~ -e A I '; ~ J: ~II'~ asmpitelstvo městské části Praha - Běchovice svým usnesením č. 069/11/12 ze dne ~ ( :9.2012 v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 131/2000 b., o hlavním městě

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hladké Životice, IČ 00848468 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hladké Životice, IČ 00848468 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01HR6SA Čj.: MSK 57328/2015 Sp. zn.: KON/17701/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Bc. Jana Breuerová Telefon:

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zřizovací listina příspěvkové organizace úplná verze, včetně Dodatku č. 1 Město Lipník nad Bečvou, IČ 00301493, vydává na základě usnesení Zastupitelstva města Lipník nad Bečvou

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření určená pro

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření určená pro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření určená pro Statutární město Brno, městskou část Brno Medlánky za ověřované období od 1.1.2014 do 31.12.2014 OBSAH ZPRÁVY Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GC0IQ Čj.: MSK 11677/2015 Sp. zn.: KON/3390/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Miroslava Šlégrová

Více

č.j. : 2014/44 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace

č.j. : 2014/44 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace č.j. : 2014/44 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace V Příbrami dne 1. 9. 2014 1 ČÁST I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Obsah

Více

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis:

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Řád Číslo předpisu: 2/2013 Výtisk č.: 01 Platnost od: 24.06.2013 Účinnost od: 01.07.2013 Platnost do: Předpis je závazný pro: Zaměstnance města Moravská

Více

ke dni 1. 11. 2009: Zřizovací listiny Základní škola, Ostrava-Poruba, Dětská 915 Čl. I. Označení zřizovatele Čl. II. Název příspěvkové organizace

ke dni 1. 11. 2009: Zřizovací listiny Základní škola, Ostrava-Poruba, Dětská 915 Čl. I. Označení zřizovatele Čl. II. Název příspěvkové organizace Statutární město Ostrava městský obvod Poruba Úplné znění Zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola, Ostrava-Poruba, Dětská 915, příspěvková organizace, ke dni 1. 11. 2009 Odbor péče o občany

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Smilovice, IČ 00576905 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Smilovice, IČ 00576905 za rok 2014 Elektronický podpis - 24.4.2015 KUMSX01HJO7L Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Anna Dardová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Všeobecná ustanovení

Všeobecná ustanovení Škola Mateřská škola Vsetín, Luh I 1832 Organizační řád mateřské školy Č.j.: 1/2012 Účinnost od: 1. 3. 2012 Spisový znak: Skartační znak: Změny: 27. 8. 2014 č.j. MŠ / /2014 I. Všeobecná ustanovení Organizační

Více

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Dvůr Králové nad Labem 5.8.2014 1 Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu

Více

ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD

ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Vypracoval Mgr. Iva Havlenová Schválil Mgr. Iva Havlenová Na provozní poradě projednáno dne 28. 8. 2013 Směrnice nabývá platnosti dne 2. 9. 2013

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí regionu Novojičínska, IČ: 71240357 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí regionu Novojičínska, IČ: 71240357 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GPHU2 Čj.: MSK 23975/2015 Sp. zn.: KON/14448/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Martin Hajduk Telefon:

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žermanice, IC 00494259 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žermanice, IC 00494259 za rok 2012 , v KRAJSKY URAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava k U M $ x II I fi' I Q V lt Čj.: MSK 18209/2013 Sp. zn.: Vyřl/uje: Teleron: Fax: E-mail: Datum: KON/12991/2012/Sam

Více

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník LVIII Sešit 9 Září 2002 O B S A H

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník LVIII Sešit 9 Září 2002 O B S A H VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY Ročník LVIII Sešit 9 Září 2002 O B S A H Část normativní - Rozhodnutí MŠMT, kterým se doplňuje Seznam zkoušek z cizích jazyků a přehled

Více

Město Český Krumlov ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU ČESKÝ KRUMLOV ČÁST PRVNÍ. Čl. 1

Město Český Krumlov ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU ČESKÝ KRUMLOV ČÁST PRVNÍ. Čl. 1 1 Město Český Krumlov Rada města Český Krumlov schválila a v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. f) a o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, svým usnesením vydává ORGANIZAČNÍ

Více