Základní škola a Mateřská škola Třemešná Třemešná 341 tel: IČ:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Třemešná Třemešná 341 tel: IČ: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět. V 6. až 9. ročníku 3 hodiny týdně. Obsahem tohoto předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Cizí jazyk a souvisejících tématických okruhů témat Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Vzdělávání v tomto vyučovacím předmětu směřuje k: - získávání dovedností pro sdělování myšlenek a pocitů - utváření pozitivního hodnotového systému - získání nástroje komunikace při kontaktu s lidmi z různých částí světa - stejně jako nástroje komunikace s počítačem, internetem Předmětem prolínají průřezová témata a jejich tématické okruhy. Jejich konkrétní zařazení je zaznamenáno v učebních osnovách předmětu. Osobnostní a sociální výchova (OSV) rozvoj schopnosti poznávání, dovednosti pro učení a studium, řešení problémů, rozvoj komunikace morální rozvoj hodnot, postojů, praktické etiky schopnost vyjádřit vlastní postoj. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (VMEGS) rozvíjení vědomí evropské identity při respektování identity národní, posuzování života v jiných zemích, na základě seznamování se s reáliemi těchto zemí, rodinné příběhy, lidová slovesnost a zvyky a tradice národů Evropy.

2 Základní škola a Mateřská škola Třemešná Třemešná 341 tel: IČ: Etická výchova (EtV) - etické hodnoty, rodina, duchovní rozměr člověka Mediální výchova kritické čtení a vnímání mediálních sdělení, interpretace vztahu mediálních sdělení a reality, tvorba mediálního sdělení. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ţáků na úrovni předmětu anglický jazyk na 2.stupni ZŠ Kompetence k učení Učitel zadává úkoly, při kterých žáci vyhledávají a kombinují informace z různých zdrojů vede žáky k užívání správné gramatiky a slovní zásoby zadává úkoly, které vyžadují využití poznatků z různých předmětů chápe třídu jako mozaiku doplňujících se kvalit nabízí širokou nabídku vyučovacích přístupů a strategií, edukačně pestré prostředí a vícezdrojové učení Ţáci - porozumí důležitosti osvojení si schopnosti komunikovat anglicky pro další studium i praktický život - propojují probraná témata a jazykové jevy - samostatně vyhledávají nástroje k odstraňování problémů při komunikaci v anglickém jazyce

3 Základní škola a Mateřská škola Třemešná Třemešná 341 tel: IČ: Kompetence k řešení problémů Učitel zařazuje rozmanité aktivity (diskuse, výklad, kreslení, řešení problémů, ICT, AV technika) zařazuje metody, při kterých žáci sami docházejí k závěrům a řešením nabízí práci různými způsoby s různými pomůckami zaměřuje se na vyhledávání potenciálu dítěte, sleduje jeho silné stránky Ţáci - řeší jednoduché problémové situace v cizojazyčném prostředí - aplikuje cizí jazyk při verbální či písemné komunikaci s cizím člověkem - popíše obsah myšlenky, chybí-li slovní zásoba Kompetence komunikativní Učitel vede žáky k přesnému a výstižnému vyjadřování zařazuje do výuky diskusi vede žáky k věcnému argumentování vede žáky k práci s různými typy textů vede k využívání informačních a komunikačních prostředků Ţáci - porozumí jednoduchému sdělení v anglickém jazyce - dokáže zformulovat jednoduché myšlenky anglicky - porozumí promluvě i přiměřenému textu v anglickém jazyce - využívá dovednosti osvojené v anglickém jazyce k navázání kontaktu či vztahu

4 Základní škola a Mateřská škola Třemešná Třemešná 341 tel: IČ: Kompetence sociální a personální Učitel vytváří příznivé klima třídy dodává žákům sebedůvěru podle potřeby žákům v činnostech pomáhá je spravedlivý podporuje smysl pro komunitu a vzájemnost proces výuky vede tak, aby děti měly příležitost dosahovat úspěchu na základě svých zájmů a silných stránek Ţáci - vyžádá a poskytne pomoc, radu v jednoduchých situacích - dodržuje zásady slušného chování v anglicky mluvícím prostředí - spolupracuje na jednoduchém úkolu v anglicky hovořící skupině Kompetence občanské Učitel reflektuje při výuce společenské i přírodní dění vede žáky k ohledu na druhé pěstuje v žácích vztah k tradicím, kulturnímu dědictví Ţáci - získají představu o zvycích a tradicích v anglicky mluvících zemích a porovnávají je se zvyky našimi

5 Základní škola a Mateřská škola Třemešná Třemešná 341 tel: IČ: umí srovnat ekologické a environmentální otázky týkající se anglicky mluvících zemí a České republiky - seznámí se s reáliemi anglicky mluvících zemí Kompetence pracovní Učitel požaduje dodržování dohodnuté kvality práce umožňuje žákům vzájemně si radit a pomáhat vede žáky k využívání získaných znalostí v praxi Ţáci - žáci samostatně pracují s dvojjazyčným slovníkem - využívají anglického jazyka k získávání informací z různých oblastí - pracují s autentickými texty - anglický jazyk používají při práci s internetem i v částech jiných vyučovacích předmětů

6 6. ročník přítomný čas prostý a přítomný čas pozdraví a představí se Mediální výchova průběhový určitý a neurčitý člen zeptá se a odpoví na osobní údaje kritické čtení a vnímání předložky umí požádat o pomoc mediálních sdělení, role vazba there is/are popíše osoby a předměty médií v každodenním setkání komunikuje jednoduchým způsobem životě situace ve třídě orientuje se v jednoduchém neznámém rodina a přátelé textu používá ústně i písemně základní Český jazyk sbližování a osobní údaje Číslovky prolínání jiných kultur, fyzický popis - dodržuje základní podobu vět specifické rysy jazyka barvy oznamovacích, tázacích, rozkazovacích, šaty konstrukce sloužící k vyjadřování záporu Občanská a rodinná sporty - sleduje základní geografické údaje výchova občan = čísla týkající se nejvýznamnějších zemí příslušné odpovědný člen předměty ve třídě jazykové oblasti společnosti, mezilidské přítomný čas prostý přítomný čas průběhový zeptá se na aktuální dění Informatika získávání řadové číslovky poznamená si datum poznatků a informací datum popíše průběh roku po jednotlivých

7 6. ročník výslovnost i a í Měsících pojmenuje důležité události v roce Etická výchova - přízvuk slov klade otázky o druhu a vzhledu věcí etické hodnoty - zdroje etiky, osobní odpovědnost, situace v obchodě a odpovídá na ně prezentuje svoje znalosti smysl života, aplikace mravních zásad a hodnot, osobní rozhovor v projektu Můj život umí psát jednoduché ctnosti, svědomí a jeho rozvoj narozeniny gramaticky správné texty rozumí známým rodina slovům a větám píše blahopřání ke rodina - poznání vlastní rodiny a jejích pravidel, činnosti svátkům rokurozvíjí témata minulého práva a povinnosti v rodině, role v rodině, nakupování a ceny ročníkudoplňuje znalosti nových témat hodnota rodiny, zlepšení atmosféry v rodině, počasí a měsíce v roce (volný čas, zájmová činnost, příroda komunikace v rodině, úcta ke členům rodiny, zvyky a koníčky a počasí, nákupy, tradice, zvyky a svátky) v rodině reálie: hovoří o denním a týdenním programu typický rok ve Velké Británii vyjadřuje se o základních časových a duchovní rozměr člověka - tolerance k lidem - skotská národní píseň Auld Lang Syne prostorových vztazích s jiným světovým názorem, informace o různých WP Jsem (osobnost VB dle vlastního světonázorech výběru) - motivační scénky dle daných rolí přídavná jména dlouhý / krátký osobní zájmena v předmětu ukazovací zájmena popíše zvířata vypráví příběh v přítomnosti rozumí slyšenému textu a reprodukuje ho

8 6. ročník zájmeno nějaký přízvuk ve slově, tiché hlásky psaní pohledů divoká zvířata, mazlíčci části těla fyzický popis v jednoduchých větách vede rozhovor s odborníkem na zvířata prezentuje své znalosti v projektu Moje oblíbené zvíře odvodí pravděpodobný význam nových slov z kontextu textu sestaví jednoduchý text týkající se reálie: probíraného tématu zvířata ve Velké Británii anglická píseň Když jsi šťastný minulý čas slovesa být minulý čas pravidelných sloves minulý čas nepravidelných sloves kladná věta a otázka v minulém čase oslabená výslovnost slov ve větě dotazy a odpovědi dopis učiteli nehody zdraví klade otázky typu Kde jsi byl? zeptá se a odpoví na otázky ohledně zdraví napíše krátký dopis nebo delší vzkaz učiteli popíše osobu na základě osobních údajů a osobních věcí porozumí obsahu slyšeného příběhu v minulosti klade wh otázky porozumí obsahu krátkého textu na téma

9 6. ročník lékaři a zubaři škola reálie: Návštěva u zubaře - zdravotní péče ve Velké Británii vyjádří omluvu vypráví příběh podle obrázků rozumí obsahu čteného textu příběhu v minulém čase popisující menší nehodu rozumí jednoduché a zřetelně vyslovované a konverzaci prezentuje své znalosti v projektu WP U lékaře motivační scénka Život v minulosti pracuje s dvojjazyčným slovníkem komunikuje otevřeně, pravdivě, s porozuměním pro potřeby druhých a přiměřeně situaci analyzuje a aplikuje empatii v kolektivu spolupracuje i v obtížných sociálních situacích aplikuje postoje a způsobilosti, které rozvíjejí mezilidské

10 7. ročník going to kladná, záporná věta a otázka dokáže si objednat v restauraci dle Výchova k myšlení v evropských a globálních - členy neurčité A / AN ; určitý THE jídelního lístku souvislostech - Počitatelna a nepočitatelná podstatná vede jednoduchý rozhovor v restauraci čtení článků a diskuse jména na stránkách Culture popíše činnost, která jej čeká, kterou má Page na konci každé - SOME / ANY v plánu lekce - menu v restauraci včetně cen rozezná čas minulý prostý, přítomný také diskuse na základě prostý, přítomný průběhový a čas budoucí seznamování se - OF pomocí gong to a jejich tvoření s reáliemi, zvyky a tradicemi národů - How many / How much vyhledá specifické informace v textu a Evropy a anglicky dokáže s nimi pracovat - a bit of / a few mluvících zemí dokáže sepsat jednoduché recepty, WP výroba jídelníčku, hra na návštěvu sestavit jednoduché menu restaurace, objednávka

11 7. ročník používá dvojjazyčný slovník Osobnostní a sociální výchova druhý a třetí stupeň přídavných jmen dokáže porovnat dané předměty či osoby orientuje se v textu, rozezná stupně as as přídavných jmen sleduje základní geografické údaje naší nepravidelná přídavná jména a jejich země stupňování porozumí zeměpisnému popisu Velké utváření postojů a Británie hodnot oblečení rozšíření slovní zásoby porozumí obsahu delšího textu na téma Den sv. Valentýna reálie UK prezentuje své znalosti v projektu Moje poznávání lidí a země mezilidských vztahů rozumí obsahu delšího čteného textu na WP módní přehlídka s komentářem téma zábava nebo denní režim zeptá se kamaráda na činnosti ve volném čase, popíše své činnosti sloveso have to porozumí hlavní myšlence a vyhledá sebepoznání a specifické informace v delším textu sebepojetí frekvenční příslovce popisujícím událost v minulosti

12 7. ročník příslovce s příponou ly film druhy, TV programy a zábava reálie zábava ve VB vytvoří část příběhu na základě daných informací a zahraje ho rozumí rozhovoru dvou osob na téma volný čas minulý čas kladná, záporná věta a v rozhovoru žák dokáže použít pozdravy a Multikulturní výchova otázka představení ago porozumí poslechu i čtenému textu na principy soužití národů stěhování, domov téma domov, stěhování, první den ve a národností a principy první den v nové škole škole soužití s lidmi jiných moje rodina rodinné vazby a dokáže sestavit rodokmen své rodiny národností krátce pohovořit o své rodině reálie VB zvyklosti, bydlení, život, škola dokáže sestavit anketu a také odpovědět na položené otázky z oblasti sportu a WP rytmizace např. stupňovaných sportovních aktivit přídavných jmen, sloves popíše plány do budoucna porozumí čtenému textu na téma

13 7. ročník přítomný čas prostý Generace peciválů přítomný čas průběhový dokáže hovořit v krátkých souvětích Etická výchova - použití obou časů ve větě kladné, záporné i v otázce sloveso like + -ing respektuje velikost a důstojnost lidské osoby, etické hodnoty - zdroje etiky, osobní odpovědnost, objevuje vlastní jedinečnost a identitu a vytváří si smysl života, aplikace mravních zásad a hodnot, zdravé sebevědomí ctnosti, svědomí a jeho rozvoj je vnímavý k sociálním problémům, v kontextu své situace a svých možností přispívá k jejich řešení rodina - poznání vlastní rodiny a jejích pravidel, analyzuje etické aspekty různých životních situací práva a povinnosti v rodině, role v rodině, formulace nevyslovených pravidel a očekávání, hodnota rodiny, zlepšení atmosféry v rodině, komunikace v rodině, úcta ke členům rodiny, úcta ke stáří

14 8. ročník budoucí čas pomocí WILL porozumí čtenému i slyšenému textu Výchova k myšlení dokáže obsah tohoto textu reprodukovat v evropských a globálních WILL / WON T tvoření vět kladných, odpoví na otázky souvislostech záporných i otázek a jejich využití dokáže v jednoduchých větách pohovořit o v dialogu, dotazníku, anketě své budoucnosti Evropa a svět nás v textu dokáže vyhledat tvary minulého zajímá minulý čas průběhový času prostého i minulého času průběhového Osobnostní a sociální časy a místa používá vhodné předložky výchova dokáže reagovat vhodnými odpověďmi na užití času minulého prostého a minulého kladené nabídky či otázky mezilidské dokáže vést běžnou každodenní poznávání lidí průběhového a rozdíly v jejich tvoření a konverzaci v jednoduchých větách sebepoznání a sebepojetí použití při převyprávění příběhu se správně rozhodne pro užití minulých časů seznámení se s reáliemi Kanady Mediální výchova členy a jejich použití přítomný čas průběhový použití pro dokáže z vybraného tématu vytvořit

15 8. ročník plány do blízké budoucnosti projekt a ten pak prezentovat před kritické čtení a vnímání seznámení s Londýnem a jeho spolužáky, dokáže svou práci obhájit a mediálních sdělení nejznámějšími památkami; historický přijmout případnou kritiku tvorba mediálního požár Londýna porozumí zeměpisnému popisu Velké sdělení pokyny pro orientaci ve městě Británie předložky a členy dokáže svou práci také ohodnotit Multikulturní výchova předpřítomný čas rozumí obsahu jednoduchých textů specifické rysy jazyků a předpřítomný čas zápor, otázka v učebnicích a obsahu autentických jejich rovnocennost příčestí trpné materiálů s využitím vizuální opory naslouchání druhým druhy filmu, recenze odvodí pravděpodobný význam nových komunikace četba a poslech specifických informací, slov z kontextu textu s příslušníky jiných vyhledávání hlavní myšlenky stručně reprodukuje obsah přiměřeně sociokulturních skupin konverzace v daných tematických celcích obtížného textu, promluvy i konverzace vstřícný postoj k odlišnostem četba autentického materiálu, časopisů a zpracuje jedno z daných témat, vytvoří Český jazyk novin projekt a ten pak prezentuje před třídou či vyprávění skupinou pozvánka

16 8. ročník Culture Page New York nejznámější dokáže postupovat podle jednoduchého Dějepis místa a budovy NY manuálu vývoj a události 19. sám dokáže jednoduchý manuál sestavit století Velká Británie WP nahrazuje agresivní a pasivní chování chováním Výchova k občanství asertivním, neagresivním způsobem obhajuje svá strom života, prezentace před třídou práva postavení rodiny a Valentine s day song, výroba přání občana v České výroba maket nejznámějších londýnský rozlišuje manipulační působení médií a identifikujerepublice a ve Velké budov či staveb se s pozitivními prosociálními vzory Británii rytmizace přídavných jmen, sloves Etická výchova etické hodnoty k- zdroje etiky, osobní odpovědnost, smysl života, aplikace mravních zásad a hodnot, ctnosti, svědomí a jeho rozvoj rodina - komunikace v rodině, úcta k členům rodiny, úcta ke stáří

17 9. ročník must čte nahlas plynule a foneticky správně Osobnostní a sociální have to texty přiměřeného rozsahu výchova can rozumí rozsahu jednoduchých textů v poznávání lidí should učebnicích a obsahu autentických mezilidské školní pravidla a řád, pravidla a řád vlastní materiálů s využitím vizuální opory, hodnoty, postoje, problémové stránky v časopisech v textech vyhledá známé výrazy, fráze a praktická etika článek Ashley s kamera odpovědi na otázky (schopnost vyjádřit frázová slovesa rozumí jednoduché a zřetelně vlastní postoj) zdvořilé společenské fráze vyslovované promluvě a konverzaci odvodí pravděpodobný význam nových předpřítomný čas slov z kontextu textu Multikulturní výchova EVER / NEVER používá dvojjazyčný slovník, vyhledá go and informaci nebo význam slova ve vhodném principy soužití jiných důraz on earth v otázkách výkladovém slovníku národů velké číslovky a jejich psaní a čtení vstřícný postoj k something, ect. odlišnostem článek The World of dreams

18 9. ročník nejznámější Britové sestaví jednoduché (ústní i písemné) Výchova k myšlení projekt na vybrané téma: sdělení týkající se situací souvisejících v evropských souvislostech - naše známá osobnost s životem v rodině, škole a probíranými - problém mezi rodiči a teenagery tematickými okruhy - Evropa a svět nás zajímá - anketa sny a my písemně, gramaticky správně tvoří a obměňuje jednoduché věty a krátké texty Svět práce stručně reprodukuje obsah přiměřeně přítomné časy obtížného textu, promluvy i konverzace Český jazyk okruh slovní zásoby zaměstnání a povolání vyžádá jednoduchou informaci filmy číslovky rozhoduje se uvážlivě a vhodně v každodenních jídelníček situacích a nevyhýbá se řešení osobních problémů stavba věty použití dvojjazyčného slovníku aplikuje postoje a způsobilosti, které rozvíjejí mezilidské Etická výchova - etické hodnoty - zdroje etiky, osobní odpovědnost, smysl života, aplikace mravních zásad a hodnot, ctnosti, svědomí a jeho rozvoj rodina - poznání vlastní rodiny a jejích pravidel, komunikace v rodině, úcta ke stáří a členům rodiny

Anglický jazyk. Vyučování probíhá v kmenových třídách, počítačové nebo interaktivní učebně. Časová dotace ve 3. -9. ročníku je 3 hodiny týdně.

Anglický jazyk. Vyučování probíhá v kmenových třídách, počítačové nebo interaktivní učebně. Časová dotace ve 3. -9. ročníku je 3 hodiny týdně. Anglický jazyk 1. Obsahové a organizační vymezení Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný vyučovací předmět od 3. do 9. ročníku. V 1 a 2. ročníku nabízíme Anglický jazyk jako nepovinný předmět. Vzdělávání

Více

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Obsah vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace stanovených RVP

Více

Vzdělávací oblast se vyučuje v 1. 9. ročníku ve 3 obdobích základního vzdělávání ve dvou oborech: Český jazyk a literatura a Cizí jazyk.

Vzdělávací oblast se vyučuje v 1. 9. ročníku ve 3 obdobích základního vzdělávání ve dvou oborech: Český jazyk a literatura a Cizí jazyk. Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 ŠVP Zdravá škola Dodatek č. 3 Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk Č.j.: ZS-KT-CAP-301/2013 Schváleno ped. radou dne 19. 6. 2013 Platné od 1. 9. 2013 Ředitelka

Více

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1 Základní škola Soběslav, Komenského 20 4. Učební osnovy Obsah 4. Učební osnovy...1 1 4.1. Jazyk a jazyková komunikace...3 4. 1. 1. Český jazyk...3 4. 1. 2. Anglický jazyk...15 4. 1. 3. Německý jazyk...26

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Anglický jazyk Cizí jazyk

Více

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu Vyučovací předmět český jazyk a literatura je součástí vzdělávací

Více

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu Základní školy T. G. Masaryka Šardice, úprava 1.2 k 1. 9. 2009

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu Základní školy T. G. Masaryka Šardice, úprava 1.2 k 1. 9. 2009 Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu Základní školy T. G. Masaryka Šardice, úprava 1.2 k 1. 9. 2009 název školy REDIZO 600116042 IČ 709 95 346 adresa školy Šardice 521, 69613 ředitel Základní

Více

UČEBNÍ OSNOVY 2. STUPEŇ

UČEBNÍ OSNOVY 2. STUPEŇ UČEBNÍ OSNOVY 2. STUPEŇ Obsah: ČESKÝ JAZYK 3 CVIČENÍ Z ČESKÉHO JAZYKA 21 ANGLICKÝ JAZYK 25 KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE 35 DRUHÝ CIZÍ JAZYK 39 NĚMECKÝ JAZYK 41 FRANCOUZSKÝ JAZYK 52 RUSKÝ JAZYK 59 MATEMATIKA

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Věřit si a znát (v11) Věřit si a znát Jazyk a jazyková komunikace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 2 Jazyk a jazyková

Více

5.7 Učební osnovy pro 6. 9. ročník volitelné předměty. Anglická konverzace

5.7 Učební osnovy pro 6. 9. ročník volitelné předměty. Anglická konverzace 5.7 Učební osnovy pro 6. 9. ročník volitelné předměty Anglická konverzace třída s rozšířenou výukou jazyků Německý jazyk třída s rozšířenou výukou jazyků Francouzský jazyk- třída s rozšířenou výukou jazyků

Více

Učební plán pro 6. 9. ročník základního vzdělávání

Učební plán pro 6. 9. ročník základního vzdělávání Doplněk č.1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání 1. základní školy Napajedla, Komenského 268, č. j.: 1.ZS-67/2013 Učební plán pro 6. 9. ročník rozšířen o druhý cizí jazyk Francouzský

Více

Učební plán 2. stupně doplněk pro práci s talentovanými žáky

Učební plán 2. stupně doplněk pro práci s talentovanými žáky Učební plán 2. stupně doplněk pro práci s talentovanými žáky Základní škola a mateřská škola Jana Pavla II. Na Hradě 90 Hradec Králové Hodinová dotace daného předmětu v jednotlivých ročnících Vyučovací

Více

Předmět: anglický jazyk Ročník: 3.

Předmět: anglický jazyk Ročník: 3. Předmět: anglický jazyk Ročník: 3. Sestavování gramaticky a formálně správného jednoduchého sdělení a odpovědi na sdělení. Rozlišuje grafickou a mluvenou podobu slova. Pozdraví a představí se. Odpoví na

Více

5.0. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A PŘEDMĚTY. 5.1.1 Český jazyk a literatura. 5. 1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace

5.0. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A PŘEDMĚTY. 5.1.1 Český jazyk a literatura. 5. 1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5.0. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A PŘEDMĚTY 5. 1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Český jazyk a literatura Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Charakteristika vyučovacího předmětu Dotace vyučovacího

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Konkrétním cílem výuky anglického jazyka je poskytnout žákům nástroj

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM vzdělávací oblasti pro II.stupeň

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM vzdělávací oblasti pro II.stupeň ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM vzdělávací oblasti pro II.stupeň ZÁKLADNÍ ŠKOLY HABRMANOVA 130 HRADEC KRÁLOVÉ 1 OBSAH VZDĚLÁVACÍ OBLASTI PRO II.STUPEŇ 8. DRUHÝ STUPEŇ 8.1 Český jazyk: charakteristika a vzdělávací

Více

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Platné pro: školní rok 2011/2012 2., 3. ročník školní rok 2012/2013 2., 3., 4.

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.3 Učební osnovy: Anglický jazyk

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.3 Učební osnovy: Anglický jazyk Podle těchto učebních osnov se vyučuje ve třídách 1.N a 2.N šestiletého gymnázia od školního roku 2013/2014. Zpracování osnovy předmětu Anglický jazyk koordinovala Mgr. Renata Horáková. Časová dotace Nižší

Více

Výuka je koncipována v časové dotaci takto: 1. ročník: 1 hodina týdně 2. ročník: 2 hodiny týdně 3. 9. ročník: 3 hodiny týdně

Výuka je koncipována v časové dotaci takto: 1. ročník: 1 hodina týdně 2. ročník: 2 hodiny týdně 3. 9. ročník: 3 hodiny týdně Příloha č.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu : je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování skutečností, poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vyučovací předmět Anglický jazyk nabízí žákům možnost učit se jednomu z nejdůležitějších komunikačních nástrojů celého světa. Pomáhá dětem

Více

Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu V předmětu Německý jazyk je realizován obsah vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, oboru

Více

ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu

ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. a 2. ročníku - 1

Více

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor: Cizí jazyk Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Více

ANGLICKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

ANGLICKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk, který žákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci v Evropě i ve světě.

Více

Představování What is your name? My/Her/His name

Představování What is your name? My/Her/His name PŘEDMĚT: ANGLICKÝ JAZYK Školní výstupy Učivo Průřezová témata Produktivní a interaktivní řečové dovednosti Žák: představí se jménem, zeptá se druhého na jméno vyjádří se o tom, z jaké je země vyjmenuje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DODATEK č. 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DUBICKO, příspěvková organizace ZÁBŘEŽSKÁ 143, DUBICKO Obsah 1. Dodatek k ŠVP ZV č. 1, základní údaje 3 2.

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu: český jazyk a literatura

Charakteristika vyučovacího předmětu: český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu: český jazyk a literatura Osmiletý vzdělávací obor: prima - kvarta Vyučovací předmět český jazyk a literatura vychází ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura

Více

PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: PRIMA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy JAZYKOVÁ VÝCHOVA Ţák rozeznává deset slovních druhů rozezná ohebná a neohebná slova určí slovní

Více

5.2. Cizí jazyk, další cizí jazyk

5.2. Cizí jazyk, další cizí jazyk 5.2. Cizí jazyk, další cizí jazyk 5.2.1. Charakteristika vzdělávací oblasti Cizí jazyk Cizí jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností zprostředkovaných mateřským

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život zpracovaný podle RVP ZV

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život zpracovaný podle RVP ZV ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, ŽERNOSECKÁ 3 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život zpracovaný podle RVP ZV Č. j.: OSD/02/2013 2 OBSAH: 1. Identifikační údaje...4 2. Charakteristika

Více