Mikrovlnná trouba s horkým a vzduchem grilem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mikrovlnná trouba s horkým a vzduchem grilem"

Transkript

1 Mikrvlnná truba s hrkým a vzduchem grilem V3/0711

2 CZ Návd k bsluze by měl být vždy p ruce! 1. Obecné infrmace Infrmace týkající se návdu k bsluze Vysvětlivky symblů Zdpvědnst výrbce a záruka Ochrana autrských práv Prhlášení shdě Bezpečnst Obecné infrmace Bezpečnstní pkyny týkající se pužití zařízení Pužívání v suladu s určením Přeprava, balení a skladvání Kntrla ddávky Balení Skladvání Technické parametry Technické údaje Sučásti zařízení Instalace a bsluha zařízení Bezpečnstní pkyny Umístění a zapjení zařízení Zásady mikrvlnnéh vaření Nádbí d mikrvlnné truby Obsluha Čištění a údržba Bezpečnstní pkyny Čištění Bezpečnstní pkyny při údržbě Mžné závady Recyklace 90 Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D Salzktten Tel.: +49 (0) Německ Fax: +49 (0)

3 1. Obecné infrmace 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze Tent návd k bsluze bsahuje ppis instalace zařízení, jeh bsluhy a údržby a je důležitým zdrjem infrmací a rad. Pdmínku pr bezpečné a správné zacházení se zařízením je seznámit se se všemi pkyny týkajícími se bezpečnsti a bsluhy bsaženými v tmt návdu a ddržvat je. Krmě th je nutn respektvat lkální předpisy hledně prevence úrazů a zásady BHP. Návd k bsluze je nedílnu sučástí zařízení a je nutn jej uchvávat v blízksti zařízení, aby k němu měly stálý přístup sby, které zařízení instalují, prvádějí údržbářské práce, zařízení bsluhují neb čistí. 1.2 Vysvětlivky symblů Důležité pkyny týkající se bezpečnsti a technických tázek jsu v tmt návdu k bsluze značeny příslušnými symbly. Je nutn tyt pkyny přísně ddržvat, aby był zabráněn případným nehdám, škdám na živtě a zdraví sb a věcným škdám. POZOR! Tent symbl značuje nebezpečí, které může vést k fyzickému pranění.tyt pkyny BHP je nutn přísně ddržvat. V příslušných situacích dbejte zvláštní patrnsti. NEBEZPEČÍ! Nebezpečí úrazu elektrickým prudem! Tent symbl upzrňuje na nebezpečí úrazu elektrickým prudem. Při nerespektvání bezpečnstních pkynů hrzí nebezpečí fyzickéh pranění neb smrti. VAROVÁNÍ! Tímt symblem jsu značeny pkyny, jejichž nerespektvání může způsbit pškzení zařízení, jeh nesprávnu funkci a / neb pruchu. POKYN! Tent symbl upzrňuje na rady a infrmace důležité pr efektivní a bezpruchvu práci zařízení

4 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka Veškeré infrmace bsažené v tmt návdu k bsluze byly sestaveny na základě závazných předpisů, aktuálních knstrukčních, inženýrských a našich znalstí a také našich dluhdbých zkušenstí. Rvněž překlady návdu k bsluze byly prvedeny s maximální pečlivstí. Nemůžeme však převzít zdpvědnst za případné chyby v překladech. Rzhdující verzí je přilžený návd k bsluze v německém jazyce. Při bjednávce speciálních mdelů neb dplňkvých mžnstí a při využití nejnvějších technických výdbytků se ddané zařízení může lišit d vysvětlivek a kreseb bsažených v tmt návdu k bsluze. V případě jakýchkli tázek prsíme kntakt s výrbcem. POKYN! Před zahájením jakýchkli prací, bzvláště před uvedením zařízení d prvzu, je nutn se pdrbně seznámit s bsahem tht návdu k bsluze. Výrbce nenese zdpvědnst za škdy a pškzení vzniklé v důsledku nerespektvání infrmací bsažených v návdu k bsluze. Návd k bsluze je nutn uchvávat přím u zařízení; krmě th musí být k dispzici všem sbám, které se zařízením pracují. Vyhrazujeme si práv prvádět technické změny u prduktu za účelem zlepšení uživatelských vlastnstí zařízení a jeh zdknalvání. 1.4 Ochrana autrských práv Tent návd k bsluze a v něm bsažené texty, kresby, ftgrafie a jiné prvky jsu chráněny autrským právem. Je zakázán rzmnžvat bsah návdu k bsluze (i jeh jedntlivých částí) v jakékliv pdbě a jakýmkli způsbem a využívat a / neb předávat jeh bsah třetím sbám bez předchzíh písemnéh suhlasu výrbce. V případě prušení výše jmenvanéh zákazu bude uplatňván nárk na vyplacení dškdnéh. Vyhrazujeme si práv uplatňvat i jiné nárky. POKYN! Údaje, texty, kresby, ftgrafie a jiné ppisy bsažené v tmt návdu jsu chráněny autrským právem a právem průmyslvéh vlastnictví. Každé jejich zneužití je trestné. 1.5 Prhlášení shdě Zařízení splňuje aktuální závazné nrmy a směrnice Evrpské unie. Výše uvedené ptvrzujeme v ES prhlášení shdě. V případě ptřeby Vám rádi příslušné prhlášení shdě zašleme

5 2. Bezpečnst Tat kapitla bsahuje základní infrmace týkající se všech pdstatných aspektů suvisejících s bezpečnstí. Krmě th jedntlivé kapitly bsahují knkrétní bezpečnstní pkyny (značené symbly), které mají zabránit vzniku nebezpečí. Je nutn respektvat také infrmace bsažené v piktgramech, tabulkách a nápisech umístěných na zařízení a dbát na t, aby byly čitelné. Ddržvání veškerých bezpečnstních pkynů zaručuje ptimální chranu a bezpečnu a bezpruchvu práci zařízení. 2.1 Obecné infrmace Zařízení byl vyrben na základě aktuálních uznávaných technických principů. Zařízení však může být nebezpečné, pkud je pužíván nesprávně neb v rzpru s jeh určením. Seznámení s bsahem návdu k bsluze je jednu z pdmínek pr zabránění vzniku nebezpeční a chyb a umžňuje tedy bezpečný a bezpruchvý prvz zařízení. Za účelem zabránění vzniku případnéh nebezpečí a zajištění ptimální funkce je zakázán prvádět jakékli změny neb úpravy zařízení bez výslvnéh suhlasu výrbce. Zařízení se smí pužívat puze v případě, že jeh technický stav nebudí pchybnsti a umžňuje jeh bezpečný prvz. 2.2 Bezpečnstní pkyny týkající se pužití zařízení Údaje týkající se bezpečnsti práce se řídí nařízeními Evrpské unie závaznými v kamžiku výrby zařízení. Pkud je zařízení pužíván v průmyslvých pdmínkách, pak je uživatel pvinen p celu dbu pužívání věřvat shdu dpručvaných patření k bezpečnsti práce s aktuálním stavem příslušných předpisů a respektvat nvé předpisy. V případě pužívání zařízení mim Evrpsku unii je nutn ddržvat záknné pžadavky pr zajištění BHP a předpisy závazné v místě pužívání zařízení. Krmě pkynů BHP bsažených v tmt návdu k bsluze je rvněž nutn respektvat pkyny BHP a směrnice týkající se chrany živtníh prstředí, které jsu závazné a specifické pr míst pužívání zařízení

6 VAROVÁNÍ! Zařízení nesmí pužívat sby (také děti) s mezenými fyzickými, senzrickými neb duševními schpnstmi, neb s nedstatečnými zkušenstmi a/neb nedstatečnými znalstmi. Tyt sby mhu pužívat zařízení puze pd dzrem sby, která dpvídá za jejich bezpečnst, a neb v případě, že bdržely d takvé sby pkyny, jak tt zařízení pužívat. Děti nenechávejte bez dzru dspělých, mějte jisttu, že si nehrají se zařízením. Tent návd k bsluze je nutn pečlivě uschvat. Při předání zařízení třetím sbám je nutn jim předat také návd k bsluze. Všichni uživatelé se musí řídit infrmacemi bsaženými v tmt návdu k bsluze a respektvat pkyny BHP. Zařízení se smí pužívat puze v uzavřených místnstech. 2.3 Pužívání v suladu s určením Zařízení pracuje bezpečně puze v případě, že je pužíván v suladu s jeh určením. Jakýkliv zásah d zařízení, jeh mntáž a údržbářské práce smí prvádět puze příslušný dbrný servisu. Mikrvlnná truba je určena puze k přípravě, hřívání a rzmrazvání pkrmů s pužitím vhdnéh nádbí. Mikrvlnná truba nemůže být pužívána pr: - průmyslvé a labratrní účely; - uchvávání kuchyňskéh nádbí; - sušení papíru, textilií a jiných hřlavých látek; - hřívání a zahřívání tekutin neb hřlavých látek, zdraví škdlivých, snadn prchavých neb pdbných. VAROVÁNÍ! Pužívání zařízení pr účely lišící se d jeh půvdníh určení je zakázán a pvažván za pužívání v rzpru s jeh určením. Jakékliv nárky vůči výrbci a / neb jeh zmcněncům z titulu škd vzniklých v důsledku pužívání zařízení v rzpru s jeh určením jsu vylučeny. Zdpvědnst za škdy vzniklé při pužívání zařízení v rzpru s jeh určením nese puze a výhradně uživatel

7 3. Přeprava, balení a skladvání 3.1 Kntrla ddávky P bdržení ddávky je nutn neprdleně zkntrlvat, zda je zařízení kmpletní a zda nebyl pškzen během přepravy. V případě zjištění viditelných pškzení způsbených přepravu je nutn dmítnut převzetí zařízení neb prvést pdmínečné převzetí. Rzsah škdy je nutn zapsat d přepravních dkumentů / přepravníh listu dpravce. Následně je nutn nahlásit reklamaci. Skrytá pškzení je nutn nahlásit neprdleně p jejich zjištění, prtže nárky na dškdnění lze uplatňvat puze v rámci termínů závazných pr reklamaci. 3.2 Balení Nevyhazujte krabici, d které je zařízení zabalen. Může se hdit k přechvávání zařízení, při stěhvání neb vyslání zařízení d našeh servisu v případě výskytu eventuálních pškzení. Před uvedením zařízení d prvzu je nutn zcela dstranit vnější a vnitřní balvý materiál. POKYN! Při recyklaci balení je nutn ddržvat předpisy závazné v příslušné zemi. Obalvý materiál vhdný k pětvnému pužití je nutn recyklvat. Přesvědčte se prsím, zda zařízení a příslušenství je kmpletní. Pkud chybí nějaké sučásti, kntaktujte se s naším zákaznickým ddělením. 3.3 Skladvání Balení musí zůstat uzavřené až d kamžiku instalace zařízení, při uchvávání je nutn se řídit značkami týkajícími se způsbu umístění a skladvání balení. Zabalené zařízení je nutn uchvávat vždy v suladu s níže uvedenými pdmínkami: - neskladvat na vlném pvětří, - skladvat v suchu a chránit před prachem, - nevystavvat půsbení agresívních prstředků, - chránit před půsbením slunečních paprsků, - zabránit mechanickým škům, - v případě dluhdbějšíh skladvání (déle než tři měsíce) pravidelně kntrlvat stav všech sučástí a balení, v případě nutnsti zařízení bnvit a pravit

8 4. Technické parametry 4.1 Technické údaje Název Mikrvlnná truba s hrkým a vzduchem grilem Č. výrbku: Plášť a hřívací prstr: Připjvací hdnta: Mikrvlnný výkn: Přikn: ušlechtilá cel 1,4 kw / 230 V 900 W hrky: 1950 W; gril: 1000 W Výknvé stupně: 10 Digitální časvač: Rzměry: Objem: Hmtnst: Vyhrazujeme si práv na prvádění technických změn! 4.2 Sučásti zařízení na 95 minut vnitřní: š 340 x h 344 x v. 220 mm vnější: š 483 x h 422 x v 281 mm tčný talíř: Ø 270 mm; grilvací tácek: Ø 275 mm, v 50 mm 25 litrů 16 kg 1. Bezpečnstní zámek 2. Dveřní úchytka 3. Dvířka se sklem 4. Válečkvé lžisk 5. Phn tčnéh talíře 6. Ovládací panel 7. Větrací tvry 8. Otčný talíř 9. Grilvací spirála 10. Grilvací tácek

9 Ovládací panel A - LCD displej B - Ovládací tlačítka A Mikrvlny Gril Čas Mikrvlny + knvekce B Knvekce Mikrvlny + Gril Hdiny / hmtnst Stp / Reset C C Časvač / Menu - Otčný regulátr Start

10 5. Instalace a bsluha zařízení 5.1 Bezpečnstní pkyny NEBEZPEČÍ! Nebezpečí úrazu elektrickým prudem! Zařízení lze připjvat puze d správně namntvaných jednduchých zásuvek s chranným kntaktem. Při dpjvání zařízení ze zásuvky netahejte za kabel. Kabel se nesmí dtýkat hrkých předmětů. Je nutn dbát na t, aby se kabel nedstal d kntaktu se zdrjem tepla ani s strými hranami. Kabel nesmí viset ze stlu či z pultu. Zařízení se nesmí pužívat, pkud je nefunkční, pškzené neb pkud spadl na zem. Nesmí se pužívat takvé příslušenství neb náhradní díly, které nejsu dpručvány výrbcem. Může t vést ke vzniku pr uživatele nebezpečných situací, zařízení se může pškdit neb způsbit škdy na zdraví a živtě sb, navíc t má za následek ztrátu mžnsti uplatňvání nárků ze záruky. Kabel se nesmí pkládat na kberec ani na jiné termizlační materiály. Kabel nesmí být zakryt. Je nutn, aby se nacházel mim pracvní prstr, a nesmí se pnřvat d vdy. Za prvzu přístrjem nephybujte a nepřeklápějte jej. NEBEZPEČÍ! Nebezpečí úrazu elektrickým prudem! V případě nesprávné instalace zařízení může způsbit fyzická pranění. Před instalací zařízení je nutn prvnat parametry prudu místní sítě s parametry pr napájení zařízení (viz ppisný štítek). Zařízení je mžn zapjit puze v případě, že se výše uvedené údaje navzájem shdují! Je nutn respektvat bezpečnstní pkyny! Je velmi důležité, aby nebyla pškzena dvířka a byl je mžné dbře zavřít. Mezi nejzávažnější pškzení dvířek patří např: 1. defrmace dvířek, prmáčknutí, 2. prasklé neb nesprávně připevněné závěsy a šrubení, 3. pškzení dveřníh těsnění, 4. prasklé skl, 5. pškzení bezpečnstníh zámku. Mezí dvířky a zařízením se nesmějí nacházet žádná cizí tělesa. Dveřní těsnění musí těsnit a nesmí být znečištěné, v důsledku th mhu z mikrvlnné truby prnikat elektrmagnetické vlny. Na těcht místech je třeba zamezit tvrbě usazenin (z mycích prstředků, prachu, tuku, atp.)

11 Mikrvlnná truba se nesmí zapínat s tevřenými dvířky, prtže může djít k nadměrnému a škdlivému záření elektrmagnetickými vlnami. Nikdy neměnit bezpečnstní zámky! POZOR! Nebezpečí ppálení! Během pužívání zařízení jsu některé jeh sučásti velmi hrké. Aby se zabránil ppálení, nesmí se dtýkat zařízení! V zařízení nezahřívat žádné hřlavé předměty. Nepřipravvat žádné pkrmy s bsahem alkhlu. V zařízení nesmažit žádné pkrmy. Hrký lej způsbuje paření pkžky neb pškzení zařízení. D hřívacíh prstru nevkládat žádné předměty (kuchařské knížky, utěrky, atd.). Náhdné zapnutí zařízení může tyt předměty pškdit neb dknce spálit. Při hřívání neb vaření pkrmů v nádbách z hřlavéh materiálu, jak např. plast neb papír, je třeba na zařízení dhlížet, prtže existuje rizik jeh nadměrnéh přehřátí. POZOR! Nebezpečí ppálení! Pkud začnu předměty v mikrvlnné trubě hřet, je třeba nechat dvířka zařízení zavřená, zařízení vypnut a vytáhnut zástrčku ze zásuvky, případně vypnut hlavní jistič. Nepřipravvat ptraviny a nápje v uzavřených neb zapečetěných nádbách. Nádby mhu v zařízení ppraskat neb zranit uživatele během jejich tevírání! Pkrmy hřívané v zařízení jsu hřáté nervnměrně. Navíc jsu nádby bvykle více hrké než pkrmy. Prt je třeba zkntrlvat tepltu pkrmu, zvláště pr děti. Nebezpečí ppálení! V zařízení nehřívat čerstvá ani natvrd uvařená vejce, ve skřápce neb bez, mhu expldvat. Pkrmy s tlustu slupku, jak např. brambry, dýně, jablka, kaštany, je třeba před hřátím naříznut. D zařízení nevkládat zálivky z vdy, leje neb tuku, prtže mhu expldvat. Nikdy nepužívat zařízení bez tčnéh talíře a bez pkrmů. Zařízení se může pškdit. Nepužívat hrnce, pánve a víka z kvu. Kv může způsbit jiskření v hřívacím prstru. Pužívat puze nádby z materiálu dlnéh vůči vyské tepltě, vhdnéh pr pužití v mikrvlnné trubě (viz kapitla 5.4). Nebezpečí pžáru!

12 Během hřívání nápjů v zařízení může djít k tzv. přehřátí tekutiny. Tekutina dsáhne bdu varu bez vnějších příznaků vaření. Prt je třeba s nádbu zacházet patrně. Dknce malý třes, např. při vyjímání ze zařízení, může způsbit rzlití tekutiny. Nebezpečí paření! Z tht důvdu nepužívat vyské, úzké nádby s úzkým hrdlem. D nádby s tekutinu vlžit lžičku (výjimečně kvvu) neb skleněnu tyčinku a nádbu pstavit na střed tčnéh talíře. Tekutinu zamíchat před hřátím a v plvině dby hřevu. P hřátí chvíli pčkat, patrně zamíchat tekutinu v nádbě a vyjmut z hřívacíh prstru. Prtže je jídl v mikrvlnné trubě hříván nervnměrně, bsah dětských lahví je třeba důkladně zamíchat neb prtřepat a ptm, před krmením dítěte, zkntrlvat tepltu pkrmu. Nebezpečí paření! Před hřátím pkrmu sejmut uzávěr a dudlík! 5.2 Umístění a připjení Zařízení vybalit a dstranit veškerý balvý materiál. Zařízení pstavit na plchý, pevný pvrch, který udrží mikrvlnnu trubu a eventuálně těžké pkrmy. Zařízení neumísťvat v blízksti hřlavých látek, nevystavvat půsbení vyských teplt, vlhksti a atmsférických vlivů. Zařízení nikdy neumísťvat na hřlavý pdklad (např.: ubrus, kberec, atp.). Pr správný chd zařízení je třeba zajistit jeh dstatečné větrání. Prt při jeh umístění je třeba zachvat následující bezpečné dstupy: - shra 20 cm - zezadu 10 cm - z bu stran 5 cm. Nikdy nezakrývat ventilační tvry! Vzdálenst zařízení d rádivých a televizních přijímačů musí být alespň 2 m, aby se zabránil narušení příjmu signálu. Elektrický bvd zásuvky musí být jištěn alespň 16A pjistku. Zařízení připjvat puze přím d nástěnné zásuvky; nesmí se pužívat rzdvjky neb vícenásbné zásuvky. Zařízení pstavit tak, aby byl zajištěn snadný přístup k zásuvce pr případ rychléh dpjení d sítě

13 5.3 Zásady mikrvlnnéh vaření Míst jednh bvykléh zdrje tepla je v mikrvlnné trubě pužita elektrnka vyzařující elektrmagnetické vlny. Tyt vlny stejně jak rádivé jsu neviditelné, lze pzrvat puze účinek jejich půsbení. Vlny mhu prnikat materiály jak skl, prcelán, umělá hmta a papír. Prtže tyt materiály nebsahují vdu, tuk ani lej, nejsu zahřívány mikrvlnami. Zjedndušeně řečen, mikrvlny prnikají d vařené ptravy a způsbují kmitání mlekul vdy, tuku neb leje a ve výsledku tření vytvářejí tepl, které je využíván k rzmrazvání, hřívání neb vaření. Během mikrvlnnéh vaření vzniká tepl uvnitř vařenéh výrbku, pačně než při běžném prcesu vaření neb grilvání, kde tepl vniká d pkrmu z vnějšku. Pkud zařízení není pškzen, energie vytvářená mikrvlnami zůstává uvnitř zařízení a nehržuje uživatele. Pkrm k vaření je třeba patrně vlžit d mikrvlnné truby, větší kusky pkrmu ukládat d vnější strany. Pamatvat na dbu vaření. Nejlépe nastavit nejkratší uvedený čas a dle ptřeby jej prdlužit. Příliš dluh vařená ptrava se může vznítit neb začít kuřit. Během vaření je třeba pkrmy zakrývat. Díky tmu se pkrmy hřívají rvnměrně a neprskají. Během vaření je třeba pkrm jednu brátit. Takt se urychluje prces vaření, např. kuřete neb hamburgeru. Velké kusky, jak např. pečeně, je třeba brátit alespň jednu. Pkrmy jak karbanátky je třeba alespň jednu, p uplynutí plviny dby vaření, brátit tj. hrní stranu brátit dlů a spdní stranu brátit nahru, d středu vně a pačně. 5.4 Nádbí d mikrvlnné truby 1. Zjistit, zda se nádbí hdí pr pužití v mikrvlnné trubě. Test: d zařízení vlžit prázdnu nádbu se sklenicí vdy (nikdy nezapínat zařízení, jestliže je prázdné neb je d něh vlžena prázdná nádba) a hřívat na maximálním stupni výknu p dbu 60 sekund. Vhdná nádba je vlažná. Pkud je nádba hrká, nehdí se pr pužití v mikrvlnné trubě. 2. Vhdný materiál na nádbí d mikrvlnné truby prpuští mikrvlny. Energie prniká nádbu a hřívá pkrmy. 3. Nepužívat nádbí z kvu neb s kvvými prvky (např. zlaté lemvání na talíři). Mikrvlny neprnikají kvem. 4. Nepužívat výrbky ze sběrnéh papíru, prtže mhu bsahvat malé zlmky kvu. V případě pužití takvých nádb může v mikrvlnné trubě djít k jiskření neb dknce k pžáru. 5. Dpručuje se pužívání válných neb kulatých nádb, nikli čtvercvých, prtže v rzích takvé nádby se pkrm rychleji uvaří

14 6. Plché, širké nádbí se hdí více d mikrvlnné truby než nádbí úzké a vyské. V plchém nádbí se pkrm vaří rvnměrně. 7. Aby se zabránil uvaření pkrmu na kraji nádby, lze kraje nádby vylžit tenkými pásky albalu. Nepužívat příliš mnh albalu a zachvat min. dstup, asi 2,5 až 3,0 cm mezi fólií a stěnami hřívacíh prstru mikrvlnné truby. 8. Níže uvedená tabulka Vám pmůže vybrat správné nádbí: Kuchyňské nádbí Pužití na mikrvlnu Pužití na grilvání Knvekce Kmbinace * Žáruvzdrné skl an an an an Nehnivzdrné skl ne ne ne ne Žáruvzdrná keramika an an an an Umělhmtné nádbí vhdné pr mikrvlnný hřev an ne ne ne Kuchyňský papír an ne ne ne Kvvý tác / miska ne an an ne Kvvý ršt ne an an ne Albal a fólivé nádby ne an an ne *Kmbinace: mikrvlny + gril a mikrvlny + knvekce 5.5 Obsluha Čištění před prvním pužitím Před prvním pužitím je třeba zařízení umýt, aby např. zbytky balu nezkazily chuť vařených pkrmů. Vyprázdnit hřívací prstr. Zařízení vyčistit uvnitř a z vnějšku měkkým, vlhkým hadříkem a na závěr jej důkladně sušit. Nechat tevřená dvířka, aby zařízení důkladně vyschl. Válečkvé lžisk, tčný talíř a grilvací tácek s phyblivým úchytem je třeba čistit pravidelně s přídavkem maléh mnžství prstředku na mytí nádbí neb vlžit d myčky nádbí

15 Všebecné pkyny týkající se bsluhy Válečkvé lžisk 4 vlžit d výřezu dna hřívacíh prstru. Otčný talíř 8 tčit rýhvanu stranu dlů, na dn hřívacíh prstru a táčet d kamžiku, až zapadne d phnu tčnéh talíře Ohřívání a vaření Před každým zapnutím mikrvlnné truby je třeba zkntrlvat, zda tčný talíř 8 a válečkvé lžisk 4 jsu správně nasazené. Ohřívací prstr musí být čistý; válečkvé lžisk 4 se musí nacházet ve výřezu; tčný talíř 8 musí být usazen v phnu tčnéh talíře 5. Nádbu s pkrmem pstavit na tčný talíř. Mim kraj tčnéh talíře nesmí nic vyčnívat. Pkrmy nehřívat / nevařit přím na tčném talíři. V případě hřívání / vaření většíh mnžství kusků / kusů je třeba je rzlžit rvnměrně v nádbě na vaření tak, aby se kusky pkrmů nedtýkaly. VAROVÁNÍ! Nikdy nepužívat zařízení bez tčnéh talíře a bez nádb s pkrmy neb bez pkrmů! Zavřít dvířka a zkntrlvat, zda je dveřní těsnění čisté a dvířka se správně zavírají. Nastavit pžadvaný prvzní režim, stupeň výknu a dbu vaření (viz v další části kapitly) a zapnut zařízení. Ohřívací prstr je světlen a tčný talíř se táčí. Dávat pzr, aby se tčný talíř mhl vždy vlně táčet

16 VAROVÁNÍ! Pkud je zařízení nastaven na vyský stupeň výknu, neustále jej sledvat! V případě netypických zvuků pkrmů, které bbtnají neb tekutin, které se vaří, nastavit nižší výkn! Zadávání příkazů Při zadávání příkazů dvakrát rychle stisknut tlačítka. V případě delších přestávek zařízení autmaticky přerušuje prces zadávání příkazů. Pkud jsu příkazy akceptvány, zařízení ptvrzuje zvukvým signálem. V případě dvjitéh signálu zařízení neakceptuje zadané příkazy. Příkazy je třeba zkntrlvat a pkusit se je znvu zadat. Mazání příkazů Pkud chceme smazat příkazy před spuštěním vaření, je třeba stisknut tlačítk Stp/Reset. Přerušení neb uknčení funkcí Aby byl mžné přerušit prvz zařízení, je třeba stisknut tlačítk Stp/Reset neb tevřít dvířka zařízení. Aby byl mžné pět zapnu zařízení, je třeba zavřít dvířka zařízení a ptm stisknut tlačítk Start. Aby byl mžné úplně uknčit prces vaření, stiskneme dvakrát tlačítk Stp/Reset Uknčení prgramu za účelem smazání všech příkazů. Uknčení prgramu znamuje zvukvý signál. Na displeji se bjeví zpráva END. Z mikrvlnné truby lze vyjmut pkrm. POZOR! Nebezpečí ppálení! Nádba na vaření může být velmi hrká, prtže z pkrmu se uvlňuje vyská teplta. Pr vyjmutí nádby pužívat rukavice neb hadřík. P uknčení vaření pkrmů s velkým mnžstvím vdy je třeba dvířka zařízení nechat ptevřená, aby hřívací prstr mhl vyschnut

17 Nastavvání hdin 1. Alespň p dbu 3 sekund přidržet tlačítk. Zbrazí se 12H. 2. Časvačem Time / Menu táčet až d kamžiku, kdy se zbrazí správná hdina. 3. Pr ptvrzení stisknut tlačítk. 4. Časvačem Time / Menu táčet až d kamžiku, kdy se zbrazí správné minuty. 5. Pr ptvrzení stisknut tlačítk. POKYN! Během vaření si lze stisknutím tlačítka věřit, klik je hdin. Mikrvlné vaření Tat funkce je vhdná pr přípravu pkrmů z jednh hrnce, plévek, máček, masa bez křupavé kůrky, dušených ryb, zeleniny, přílh (rýže, brambry, těstviny), hrkých nápjů. V tmt režimu lze na vládacím panelu nastavit, jak dluh a na jakém výknvém stupni mají mikrvlny hřívat neb vařit pkrm. Nastavení výknvéh stupně prbíhá pmcí tlačítka. V níže uvedené tabulce je uveden přehled výknvých stupňů. V prvním slupci tabulky je uveden, klikrát je třeba stiskat tlačítk pr nastavení pžadvanéh výknvéh stupně, ve druhém slupci je uveden prcentuální výkn a prgramy. Třetí slupec zbrazuje vhdné výknvé stupně. Pžadvaná dba vaření se nastavuje pmcí časvače Time / Menu. Maximální nastavitelný čas je 95 minut. P nastavení výknvéh stupně a dby vaření stisknut tlačítk Start. Tlačítk stisknut Přibližný výkn (%), v závrce zpráva na displeji Vhdný výknvý stupeň 1x 100 % (P-HI) vyský 2x 3x 90 % (P-90) 80 % (P-80)

18 Tlačítk stisknut Přibližný výkn (%), v závrce zpráva na displeji Vhdný výknvý stupeň 4x 70 % (P-70) středně vyský 5x 60 % (P-60) 6x 50 % (P-50) střední 7x 8x 9x 40 % (P-40) 30 % (P-30) 20 % (P-20) středně nízký / rzmrazvání 10x 10 % (P-10) nízký 11x 0 % (P-00) Příklad: Pkud chceme hřívat pkrm p dbu 5 minut na výknvém stupni 60 %, je třeba na vládacím panelu nastavit neb zadat následující příkazy: 1. 5x stisknut tlačítk. 2. Časvačem Time / Menu táčet až d kamžiku, kdy se na displeji zbrazí pžadvaný čas vaření (5:00). 3. Stlačit tlačítk Start. Důležité infrmace: Pkud chceme dčasně přerušit vaření, tlačítk Stp/Reset stiskneme 1x. P stisknutí tlačítka Start je znvu spuštěn prces vaření. Pkud tlačítk Stp/Reset stiskneme 2x, bude smazán celý nastavený prgram vaření. Pkud je vaření uknčen, 4x zazní zvukvý signál a na displeji se zbrazí zpráva END. Aby byl mžné smazat zprávu END na displeji a spustit jinu funkci, je třeba stisknut tlačítk Stp/Reset neb tevřít dvířka zařízení. Během vaření si lze věřit výknvý stupeň stisknutím tlačítka

19 Nastavvání času Aby byl mžné využít funkci času, stlačit tlačítk a časvačem Time / Menu nastavit pžadvaný čas. Tat funkce je mžná puze v režimu Standby a v režimu mikrvlnnéh vaření. Příklad: Za předpkladu, že chceme nastavit časvač na 5 minut, musíme zadat respektive nastavit na vládacím panelu následující příkazy: 1. 1x stisknut tlačítk. 2. Časvačem Time / Menu táčet tak dluh, až se na displeji zbrazí pžadvaný čas (5:00). 3. Stisknut tlačítk Start. Důležité infrmace: Maximálně nastavitelný čas je 95 minut. Nastavený čas si lze věřit stisknutím tlačítka. Aby byl mžné smazat časvý údaj, stisknut tlačítk a ptm tlačítk Stp/Reset. Grilvání Vaření s pužitím grilvací funkce je vhdné zejména pr přípravu tenkých plátků masa, steaků, ktlet, kebabu, klbás a kuřete. Tat funkce je navíc vhdná pr přípravu hrkých tastů a zapékaných pkrmů (nákypů). Příklad: Pkud chceme naprgramvat vaření s grilvací funkcí na 12 minut: 1. Musíme se ujistit, zda všechna předcházející nastavení byla zrušena a zařízení je připraven k pětvnému naprgramvání. 2. Stisknut tlačítk. 3. Časvačem Time / Menu táčet tak dluh, až se na displeji zbrazí pžadvaný čas (12:00). 4. Stisknut tlačítk Start

20 Důležité infrmace: Výkn grilu je tvárně nastaven na nejvyšší stupeň. Maximální grilvací čas je 95 minut. Knvekce Během knvekčníh vaření cirkuluje uvnitř zařízení hrký vzduch, aby pkrm rychle a rvnměrně zhnědl a byl křupavý. Zařízení lze nastavit při deseti různých tepltách vaření až na 9 hdin a 30 minut. Funkce knvekce se hdí pr pečení třenéh těsta, drbnéh pečiva, pišktů, křehkéh těsta, nákypů, bezé a makrónek. Knvekční vaření Teplta vaření je nastavvána pmcí tlačítka. Přehled týkající se nastavení tepltních intervalů se nachází v níže uvedené tabulce. V levém slupci tabulky je uveden, klikrát je třeba stisknut tlačítk pr nastavení pžadvanéh výknvéh stupně. V pravém slupci se zbrazí příslušná teplta. Tlačítk stisknut Teplta (asi C) 1x 200 2x 190 3x 180 4x 170 5x 160 6x 150 7x 140 8x 130 9x x 110 Pžadvaný čas vaření se nastavuje pmcí časvače Time / Menu

21 Příklad: Pkud chceme vařit pkrm při tepltě 180 C asi 40 minut, musíme na vládacím panelu prvést následující nastavení: 1. 3x stisknut tlačítk. 2. Časvačem Time / Menu táčet tak dluh, až se na displeji zbrazí pžadvaný čas vaření (H:40). 3. Stisknut tlačítk Start. Pr zapamatvání: Maximální čas vaření je 9 hdin 30 minut. P uknčení vaření zazní zvukvý signál, který se pakuje 4x a na displeji se zbrazí zpráva END. Aby byl mžné smazat zprávu END na displeji, před nastavením jiné funkce vaření stisknut tlačítk Stp/Reset neb tevřít dvířka zařízení. Během vaření si lze věřit tepltu hrkéh vzduchu stisknutím tlačítka. Knvekční hřívání a vaření Mikrvlnná truba může být naprgramvána tak, že funkce hřívání se kmbinuje s funkcí knvekce. Příklad: Pkud chceme hřát pkrm na tepltu 160 C a ptm vařit asi 1 hdinu a 30 minut, musíme prvést níže uvedené činnsti: 1. 5x stisknut tlačítk pr výběr pžadvané teplty. 2. Stisknut tlačítk Start. Pkud zařízení dsáhl nastavené teplty, zazní zvukvý signál a na displeji se zbrazí zpráva PREH. 3. Otevřít dvířka zařízení a nádbu s pkrmem pstavit na střed tčnéh talíře. 4. Časvačem Time / Menu táčet tak dluh, až se na displeji zbrazí správný čas vaření (1H:30). 5. Stisknut tlačítk Start

22 Mikrvlny + Gril V kmbinvaném režimu (mikrvlny a gril) lze sučasně vařit a získat křupavu kůrku. Takt se zkrátí čas přípravy pkrmu. Tat funkce je vhdná zejména pr přípravu zapékaných pkrmů, masa, drůbeže, pečených brambr, tastů. Tat funkce umžňuje výběr dvu kmbinací, ve kterých je předprgramvaný prcentuální pdíl času grilvání a mikrvlnéh vaření. Vybereme celkvý čas trvání a p výběru kmbinace je pdíl času mikrvlnéh vaření a grilvání vhdně řízen. Nejdříve, 1 neb 2x stisknut tlačítk, aby byl mžné vybrat pr připravený pkrm vhdné nastavení kmbinace, ptm časvačem Time / Menu nastavit pžadvaný čas vaření, který se zbrazí na displeji. Aby byl mžné spustit prgram, stisknut tlačítk Start. Důležité infrmace: Maximální čas vaření je 95 minut. P uknčení vaření zazní 4x zvukvý signál a na displeji se zbrazí zpráva END. Během vaření si lze věřit nastavený prgram stisknutím tlačítka. 1. kmbinace 30 % času mikrvlnéh vaření, 70 % času grilvání: pr pkrmy z ryb, brambr a zapékané pkrmy (nákypy). Příklad: Pkud chceme pr 1. kmbinaci nastavit čas vaření 25 minut, musíme prvést následující činnsti: 1. 1x stisknut tlačítk. 2. Časvačem Time / Menu táčet tak dluh, až se na displeji zbrazí pžadvaný čas (25:00). 3. Stlačit tlačítk Start

23 2. kmbinace 55 % času mikrvlnéh vaření, 45 % času grilvání: pr pudinky, melety, pečené brambry a drůbež. Příklad: Pkud chceme pr 2. kmbinaci nastavit čas vaření - 12 minut, musíme prvést následující činnsti: 1. Stisknut tlačítk Stp/Reset. 2. 2x stisknut tlačítk. 3. Časvačem Time / Menu táčet tak dluh, až se na displeji zbrazí pžadvaný čas vaření (12:00). 4. Stisknut tlačítk Start. Mikrvlny + knvekce Tent kmbinvaný prvz mikrvlny a knvekce se hdí pr přípravu: - nákypů, které bsahují hdně vlhksti - tlustších kusků masa - zmrazenéh předpečenéh pečiva - sladkéh pečiva s vyským mnžstvím vlhksti Zařízení má čtyři předprgramvaná nastavení, která usnadňují autmatické vaření jak s pužitím knvekce, tak i mikrvln. Aby byl mžné vybrat tepltu hrkéh vzduchu, stisknut tlačítk : Zpráva na displeji Tlačítk stisknut Přibližná teplta ( C) COMB1 1x 200 COMB2 2x 170 COMB3 3x 140 COMB4 4x

24 Příklad: Pkud chceme upéct sladké pečiv (čas pečení - 26 minut) s pužitím funkce COMB x stisknut tlačítk. 2. Časvačem Time / Menu táčet tak dluh, až se na displeji zbrazí pžadvaný čas. 3. Stisknut tlačítk Start. Důležité infrmace: Maximální dba vaření je 9 hdin 30 minut. P uplynutí času vaření zazní 4x zvukvý signál a na displeji se zbrazí zpráva END. Dříve než nastavíme jinu funkci vaření, je třeba stisknut tlačítk Stp/Reset neb tevřít dvířka zařízení, aby byl mžné smazat zprávu END na displeji. Tepltu hrkéh vzduchu si lze věřit během vaření / pečení stisknutím tlačítka. Rzmrazvání Mikrvlná energie hřívá ptravinářský výrbek puze z vnějšku a ptm tepl pzvlna prniká dvnitř ptraviny, cž způsbuje rvnměrné rzmrazvání. Příklad: Pkud chceme rzmrazvat výrbek asi 5 minut: 1. Časvačem Time / Menu tčit prti směru chdu hdinvých ručiček, až d kamžiku, kdy se na displeji zbrazí kód A-09 a CODE. 2. Stisknut tlačítk. 3. Časvačem Time / Menu táčet tak dluh, až se na displeji zbrazí čas rzmrazvání (5:00). 4. Stisknut tlačítk Start. Důležité infrmace: Jak pr syrvé, tak i vařené, zmrazené pkrmy platí pravidl: asi 5 minut na půl kilgramu. Například 5 minut rzmrazvání na půl kilgramu zmrazené špagetvé máčky. Zařízení bčas tevřít a již rzmrazené prce vyjmut a ddělit. Pkud se zmrazený pkrm nerzmrazil p uplynutí nastavenéh času, zařízení natavit na dalších pár minut rzmrazvání, až d úplnéh rzmrazení pkrmu

25 Před rzmrazením je třeba pkrm vybalit a plžit na talíř. Zmrazený pkrm v plastvé nádbě rzmrazvat tak dluh, až jej bude mžné vyjmut z nádby, následně jej vlžit d nádby určené pr pužití v mikrvlnné trubě. Maximální čas rzmrazvání je 45 minut. P uplynutí nastavenéh času rzmrazvání zazní 4x zvukvý signál a na displeji se zbrazí zpráva END. Před zapnutím jinéh prgramu vaření je třeba smazat zprávu END na displeji stisknutím tlačítka Stp/Reset neb tevřít dvířka zařízení. Během rzmrazvání je třeba pstupvat pdle níže uvedených pkynů: Zakrývání Pkrmy musí být zakryty, aby byl mžné: urychlit jejich hřívání, zabránit vysušení pkrmu, zabránit prskání tuku v hřívacím prstru, Výjimka: chléb, pečiv, balvané pkrmy a pkrmy, které mají být křupavé, nejsu zakrývány. Obracení / míchání Skr všechny pkrmy během rzmrazvání musí být alespň jednu bráceny neb zamíchány. Dpručuje se ddělení lepkavých kusků pkrmu, tak rychle, jak je t jen mžné. Menší prce Menší prce se rzmrazují rvnměrněji a rychleji než větší prce. Z tht důvdu je třeba pkrm před zmrazením rzdělit na menší kusky. Takt lze snadn a rychle připravit kmpletní menu. Jemné pkrmy Jemné pkrmy jak paštiky / cukrví, smetana, sýr neb chléb musí být rzmrazvány puze částečně a rzmrazvací prces musí být uknčen při pkjvé tepltě. Tímt pstupem předejdeme situaci, kdy pkrm bude z vnější strany hrký, zatímc uvnitř bude nadále zmrazený. Dba dstání Dba dstání p rzmrazvání je velmi důležitá, prtže zaručuje pkračvání rzmrazvacíh prcesu. P rzmrazení je třeba c nejrychleji dále zpracvat rzmrazené pkrmy. Rzmrazené pkrmy se nemají znvu zmrazvat

26 Vícestupňvé vaření V zařízení si lze vybrat až tři prgramy, které budu fungvat pstupně za sebu. ROZMRAZOVÁNÍ může být nejúčelnější jen před nastavením vaření. Pkud chceme nastavit níže uvedený prgram vaření, musíme naprgramvat zařízení v níže uvedeném přadí: Rzmrazvání Mikrvlné vaření Knvekční vaření (bez funkce předehřátí) 1. Časvačem Time / Menu táčet prti směru chdu hdinvých ručiček, až d kamžiku, kdy se na displeji zbrazí zpráva A-09 a CODE. 2. Stisknut tlačítk. 3. Časvačem Time / Menu táčet pr nastavení času rzmrazvání (5 minut). 4. Stisknut tlačítk pr nastavení výknvéh stupně. 5. Časvačem Time / Menu táčet pr nastavení času vaření. 6. Stisknut tlačítk pr nastavení teplty hrkéh vzduchu. 7. Časvačem Time / Menu táčet pr nastavení času vaření. 8. Stisknut tlačítk Start. Nastavvání Aut-Menu Aut-Menu umžňuje autmatické vaření neb hřívání ptravinářských výrbků bez nutnsti nastavvání výknvéh stupně neb času. Stačí znát druh pkrmu a jeh hmtnst. 1. V režimu Standby tčit časvačem Time / Menu prti směru chdu hdinvých ručiček a vybrat ptřebný prgram (viz tabulka níže). 2. Tlačítk stiskat tak dluh, dkud se nebjeví správně zvlená hmtnst. 3. Stisknut tlačítk Start

27 Kód ptravinářskéh výrbku Tlačítk stisknut A-01 A-02 A-03 Brambry (na 230g) Nápje (na prci 200ml) Ppcrn (99g) 1x 2x 3x 1x 2x 3x Zbrazí se přednastavený čas vaření A-04 Ohřívání 1x (200g) 2x (300g) 3x (400g) 4x (500g) 5x (600g) 6x (700g) 7x (800g) A-05 Těstviny A-06 Pizza A-07 Kuře A-08 A-09 Sladké pečiv (475g) Rzmrazvání 1x (100g) 1x (150g) 1x (800g) 2x (200g) 2x (300g) 2x (1000g) 3x (300g) 3x (450g) 3x (1200g) 4x (1400g) Zbrazí se přednastavený čas vaření Viz strana 83 Důležité infrmace: Je třeba zadat hmtnst, tehdy bude nastaven příslušný čas vaření. U prgramů A-03 (Ppcrn) a A-08 (sladké pečiv) lze měnit čas vaření, v případě, kdy přednastavený čas není správný. Aby byl mžné znvu nastavit čas vaření, je třeba: 1. 2x stisknut tlačítk. 2. Časvačem Time / Menu táčet tak dluh, až se na displeji zbrazí pžadvaný čas vaření. 3. Pr ptvrzení stisknut tlačítk Start. Nvý čas vaření bude ulžen d paměti a pužíván u každéh výběru funkce, až d kamžiku nastavení nvéh času vaření. V prgramu A-07 (kuře) zařízení zastavit během vaření, aby byl mžné pkrm tčit. Ptm zavřít dvířka a stisknut tlačítk Start pr pkračvání ve vaření

28 Ostatní funkce 1. DĚTSKÁ POJISTKA Dětská pjistka zabraňuje malým dětem bsluhvat zařízení. Aktivace dětské pjistky: P dbu 3 sekund přidržet tlačítk Stp/Reset, zazní zvukvý signál a rzsvítí se kntrlka. Ve stavu blkvání nelze bsluhvat žádná tlačítka. Zrušení dětské pjistky: P dbu 3 sekund přidržet tlačítk Stp/Reset, zazní zvukvý signál a kntrlka zhasne. 2. RYCHLÝ START Tut funkci pužíváme za účelem phdlnéh nastavení zařízení pr funkci vaření na 100% výkn. Rychle, něklikrát p sbě stisknut tlačítk Start pr nastavení času vaření. Maximální čas vaření je 10 minut. Zařízení se zapíná autmaticky p 2 sekundách. 3. AUTOMATICKÝ ZABEZPEČOVACÍ MECHANISMUS Dsáhne-li teplta v mikrvlnné trubě 300 C, zařízení se autmaticky přepíná d režimu autmatickéh zabezpečení. Na displeji se zbrazí zpráva E01 a zazní zvukvý signál. Aby byl mžné přepnut zařízení d nrmálníh prvzníh režimu, stisknut tlačítk Stp/Reset. V případě zkratu se zařízení přepne d režimu autmatickéh zabezpečení a na displeji se zbrazí zpráva E03. D kamžiku stisknutí tlačítka Stp/Reset signál. zní zvukvý Zařízení je vybaven chladicím systémem. Pracuje-li zařízení déle než 2 minuty, zapíná se asi na 3 minuty ventilátr pr chlazení hřívacíh prstru zařízení

29 6. Čištění a údržba 6.1 Bezpečnstní pkyny Před čištěním zařízení neb zahájením pravářských prací je nutn zařízení dpjit d napájecíh zdrje (vyjmut zástrčku ze zásuvky) a pčkat, až vychládne. Nesmí se pužívat žádné leptavé čistící prstředky a je nutn dávat pzr na t, aby se d zařízení nedstala vda. Aby se zabránil úrazu elektrickým prudem, nesmí se zařízení, kabel ani zástrčka nikdy pnřvat d vdy neb jiné kapaliny. VAROVÁNÍ! Zařízení není uzpůsben k plachvání prudem vdy. Při čištění zařízení se tedy nesmí pužívat prud vdy pd tlakem! 6.2 Čištění Zařízení je třeba pravidelně čistit. P každém pužití zařízení vyčistit vlhkým hadříkem. Zbytky d jídla a nápjů na vnitřních stěnách je třeba pečlivě dstranit navlhčeným hadříkem. V případě velkéh znečištění lze pužít jemný mycí prstředek. Nepužívat spreje a jiné agresivní čisticí prstředky, prtže zbytky těcht prstředků mhu na zařízení zanechat stpy a dknce pškdit jeh pvrch. Vnější pvrchy je třeba čistit vlhkým hadříkem. Aby byl mžné zabezpečit části uvnitř zařízení prti pškzení, d zařízení nesmí prniknut ventilačními tvry vda. Aby byl mžné dstranit znečištění, je třeba vyčistit dvířka, dveřní těsnění a přiléhající prvky vlhkým hadříkem. Na čištění nepužívat agresivní čisticí prstředky. Ovládací panel se nesmí namčit. Vyčistit jej vlhkým, měkkým hadříkem. Nezavírat dvířka během čištění zařízení, aby se zabránil náhdnému zapnutí. Válečkvé lžisk, tčný talíř a grilvací tácek s phyblivým úchytem je třeba čistit pravidelně s přídavkem maléh mnžství prstředku na mytí nádbí neb vlžit d myčky nádbí. Pkud na vnitřní a vnější straně dvířek vznikne kndenzační vda, je třeba ji setřít měkkým hadříkem. Kndenzační vda vzniká, pkud zařízení pracuje v pdmínkách vyské vlhksti vzduchu. Vznik kndenzační vdy je přirzeným jevem. Nepříjemné zápachy vycházející ze zařízení lze dstranit vlžením d mikrvlnné truby sklenice vdy s citrónvu šťávu a kůru a jejím hříváním asi p dbu 5 minut. Na závěr zařízení pečlivě přetřít suchým, měkkým hadříkem

30 Na čištění pužívat puze měkký hadřík, nikli drsné materiály, které mhu pškrábat pvrch zařízení. P vyčištění zařízení jeh pvrch vytřít dsucha a vyleštit měkkým, suchým hadříkem. Zkntrlvat, zda zařízení byl důkladně vyčištěn. 6.3 Bezpečnstní pkyny při údržbě Jednu za čas je třeba kntrlvat, zda síťvý kabel není pškzen. Jestliže je kabel pškzen, zařízení se nesmí pužívat. Pkud je kabel pškzen, musí být vyměněn servisním technikem neb kvalifikvaným elektrikářem, aby se zabránil nebezpečí. Pkud se vyskytnu pškzení neb vady, je nutn se brátit na dbrnu prdejnu neb náš servis. Je třeba věnvat pzrnst pkynům hledně určení závad v bdě 7. Údržbářské a pravářské práce smí prvádět výhradně kvalifikvané sby za pužití riginálních náhradních dílů a příslušenství. Je zakázán pkušet se pravu zařízení na vlastní pěst. 7. Mžné závady Jestliže mikrvlnná truba nefunguje: 1. Zkntrlvat, zda zařízení byl správně připjen k elektrické síti. Vytáhnut zástrčku ze zásuvky a pčkat asi 10 sekund a ptm ji správně zasunut d zásuvky. 2. Zkntrlvat, zda nevypadly pjistky neb zda hlavní spínač není vypnutý. Pkud správně fungují, zkntrlvat připjení k jiným zařízením. 3. Zkntrlvat, zda jsu dvířka dbře zavřená (bezpečnstní uzávěr). V pačném případě, z důvdu bezpečnsti nebudu v hřívacím prstru vznikat mikrvlny. V případě, jestliže jsu výše uvedené chyby vylučeny, prsíme ihned kntaktvat kvalifikvaný persnál neb servis za účelem kntrly a pravy zařízení

31 8. Recyklace Stará zařízení P uknčení bdbí pužívání je nutn stará zařízení recyklvat v suladu s předpisy, které jsu závazné v příslušné zemi. Dpručujeme brátit se na dbrnu firmu neb místní instituci pr záležitsti recyklace. POZOR! Aby se zabránil případnému zneužití a s tím suvisejícím nebezpečím, je nutn se před devzdáním zařízení d recyklace pstarat t, aby se nedal znvu uvést d prvzu. Prt je třeba dpjit zařízení ze sítě a dřezat napájecí kabel. POKYN! Při recyklaci zařízení je nutn pstupvat v suladu s příslušnými státními neb reginálními předpisy. Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D Salzktten Tel.: +49 (0) Německ Fax: +49 (0)

Elektrická deska udržující teplo

Elektrická deska udržující teplo Elektrická deska udržující tepl 114.360 114.361 114.362 V1/1209 CZ 1. Obecné infrmace 134 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 134 1.2 Vysvětlivky symblů 134 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 135 1.4 Ochrana

Více

Kotlík na polévku Party

Kotlík na polévku Party Ktlík na plévku Party 100.054 V3/0107-1 - CZ 1. Obecné infrmace 102 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 102 1.2 Vysvětlivky symblů 102 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 102-103 1.4 Ochrana autrských práv

Více

Silverline A135.009 V1/0612

Silverline A135.009 V1/0612 Silverline A135.009 V1/0612 CZ 1. Obecné infrmace 134 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 134 1.2 Vysvětlivky symblů 134 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 135 1.4 Ochrana autrských práv 135 1.5 Prhlášení

Více

610.836 V1/0909 V2/1111

610.836 V1/0909 V2/1111 610.836 V1/0909 V2/1111 CZ 1. Obecné infrmace 200 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 200 1.2 Vysvětlivky symblů 200 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 201 1.4 Ochrana autrských práv 201 1.5 Prhlášení shdě

Více

Mikrovlnná trouba 610.836

Mikrovlnná trouba 610.836 Mikrvlnná truba 610.836 CZ Uchvejte tut příručku na dstupném místě v blízksti přístrje! V1/0806 OBSAH 1. Obecné infrmace...2 2. Bezpečnst... 4 3. Ddání, balení a skladvání...5 4. Technické vlastnsti...6

Více

Indukční vařič IK 105.835 105.930 105.930S. Uchovejte tuto příručku na dostupném místi v blízkosti přístroje!

Indukční vařič IK 105.835 105.930 105.930S. Uchovejte tuto příručku na dostupném místi v blízkosti přístroje! Indukční vařič IK 105.835 105.930 105.930S Uchvejte tut příručku na dstupném místi v blízksti přístrje! Obsah 1. Obecné infrmace...3 1.1 Infrmace příručce...3 1.2 Klíč k symblům...3 1.3 Záruka...3 1.4

Více

PROVOZNÍ ŘÁD. Preambule. Článek 1. Článek 2

PROVOZNÍ ŘÁD. Preambule. Článek 1. Článek 2 PROVOZNÍ ŘÁD Závazný prvzní řád pr prdejní akce, jarmarky a farmářské a všebecné trhy, knané na Sfijském nám. Praha 12. Prvzvatel: Tmáš Trnka, Šlikva 549/4, Praha 6 Břevnv, IČO: 150 85 678 Preambule Upravuje

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

EDH 82 SS - EDH 82 CB - EDH 82

EDH 82 SS - EDH 82 CB - EDH 82 622424 EDH 82 SS - EDH 82 CB - EDH 82 2 1 11 3 5 4 6 19 20 7 1 10 11 16 2 9 17 13 6 12 30 7 8 8 3,,,,,,,,,, 23 18 6 23 29 5 1 2 3 6 5 27 28 25 26 21 24 22,,, 45,,,,,,,, Vzrky 0,3 0,5 0,5 0,3 0,5 34 38

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

Deli-Сool II 700.202G

Deli-Сool II 700.202G Deli-Сl II 700.202G Deli-Сl III 700.203G V1/1009 CZ 1. Obecné infrmace 178 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 178 1.2 Vysvětlivky symblů 178 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 179 1.4 Ochrana autrských

Více

Program prevence nehod a bezpečnosti letů

Program prevence nehod a bezpečnosti letů SEKCE LETOVÁ A PROVOZNÍ Odbr bchdní letecké dpravy Směrnice OLD Dplňující výkladvý/vysvětlující materiál k ACJ OPS 1.037 a IEM OPS 3.037 Prgram prevence nehd a bezpečnsti letů CAA-OLD-01/2010 Verze: 1.

Více

Deli Plus 305.053 / 305054 V2/0611

Deli Plus 305.053 / 305054 V2/0611 Deli Plus 305.053 / 305054 V2/0611 CZ 1. Obecné informace 134 1.1 Informace týkající se návodu k obsluze 134 1.2 Vysvětlivky symbolů 134 1.3 Zodpovědnost výrobce a záruka 135 1.4 Ochrana autorských práv

Více

ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA

ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA 2. lékařská fakulta Univerzity Karlvy v Praze V Úvalu 84, Mtl, Praha 5, PSČ 150 06 ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA Šklicí příručka Pžární chrany Obsah: 1 ÚVOD... 3 2 ODPOVĚDNOSTI NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY...

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 Stránka 1/6 BEZPEČNOSTNÍ LIST pdle nařízení Evrpskéh parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: 24.9. 2009 Revize: I. vydání Vydal: BOHEMIACOLOR s.r.. Pčet stran: 6 Část 1 Identifikace přípravku,

Více

Předpis SŽDC Bp1 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Účinnost od 1. října 2013

Předpis SŽDC Bp1 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Účinnost od 1. října 2013 Předpis SŽDC Bp1 bezpečnsti a chraně zdraví při práci Účinnst d 1. října 2013 Úvd k prezentaci Tat prezentace služí především pr základní seznámení s předpisem Bp1, resp. s jeh bsahem, strukturu a nejdůležitějšími

Více

silná pevná konstrukce, bezúdržbový řetězový pohon, krátká základní délka pro ušetření místa velikost Ø mm 1.500 1.650 1.800 2.200

silná pevná konstrukce, bezúdržbový řetězový pohon, krátká základní délka pro ušetření místa velikost Ø mm 1.500 1.650 1.800 2.200 FS31x / FS33x - víjecí strj Cenvě výhdné, velmi jednduše vladatelné a širce pužitelné strje. Při první instalaci máte mžnst nastavit různé prgramy a parametry (hrní víjení, spdní víjení, rychlsti). Parametry

Více

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS...

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS... Zákn č. 201/2012 Sb., chraně vzduší základní pvinnsti prvzvatelů zdrjů znečišťvání vzduší ing. Zbyněk Krayzel, Pupětva 13/1383, 170 00 Praha 7 Hlešvice 266 711 179, 602 829 112 ZBYNEK.KRAYZEL@SEZNAM.CZ

Více

HITACHI. Vysokotlaká mycí pistole AW 130. Hitachi Koki. Návod k použití

HITACHI. Vysokotlaká mycí pistole AW 130. Hitachi Koki. Návod k použití HITACHI Vysktlaká mycí pistle AW 130 Návd k pužití Před pužitím si pečlivě prstudujte tent návd a zajistěte si jeh dknalé pchpení. Hitachi Kki 2 3 4 (1) 14 až 15 mm (2) 20 m neb méně (3) držák kabelu (4)

Více

Aktuální provozní řád

Aktuální provozní řád Aktuální prvzní řád SPOLEK PŘÁTEL PLAVÁNÍ A SAUNOVÁNÍ, z.s., Jesenice www.vdnideti.cz Suhlas s tímt prvzním řádem je pdmínku pr účast v kurzu a rdiče jej stvrzují vyplněním a desláním přihlášky (Prvzní

Více

NÁSTUPNÍ PŘÍRUČKA SPOLEČNOSTI CYRRUS, a.s. Vaše spolupráce s personálním oddělením

NÁSTUPNÍ PŘÍRUČKA SPOLEČNOSTI CYRRUS, a.s. Vaše spolupráce s personálním oddělením NÁSTUPNÍ PŘÍRUČKA SPOLEČNOSTI CYRRUS, a.s. Vaše splupráce s persnálním ddělením Naše splečnst má pr své ptřeby ale i pr ptřeby Vás, zaměstnanců zřízen persnální ddělení. Jeh pracvníci budu jedni z prvních,

Více

ŠKOLÍCÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA

ŠKOLÍCÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA 2. lékařská fakulta Univerzity Karlvy v Praze V Úvalu 84, Mtl, Praha 5, PSČ 150 06 ŠKOLÍCÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA Obsah: Šklící příručka Pžární chrany 1 ÚVOD... 3 2 ODPOVĚDNOSTI NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY...

Více

neu, lassic, ariant, rofessional TEiKO spol. s r.o., 763 64 Spytihnìv è.p. 576, okres Zlín tel.: +420 577 110 311, fax: +420 577 110 315

neu, lassic, ariant, rofessional TEiKO spol. s r.o., 763 64 Spytihnìv è.p. 576, okres Zlín tel.: +420 577 110 311, fax: +420 577 110 315 p c V p neu, lassic, ariant, rfessinal TEiKO spl. s r.., 763 64 Spytihnìv è.p. 576, kres Zlín tel.: 420 577 110 311, fax: 420 577 110 315 http: www.teik.cz, email: teik@teik.cz zelená linka: 800 100 050

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011 *uhsx0039d6p* UOHSX0039D6P ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. únra 2011 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

integrované povolení

integrované povolení Integrvané pvlení čj. MSK 102663/2010 ze dne 12.10.2010, ve znění pzdějších změn V rámci aktuálníh znění výrkvé části integrvanéh pvlení jsu zapracvány dsud vydané změny příslušnéh integrvanéh pvlení.

Více

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy Technická specifikace předmětu plnění VR Organizace dtazníkvéh šetření mbility byvatel města Bratislavy Zadavatel: Centrum dpravníh výzkumu, v. v. i. dále jen zadavatel 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

Portál veřejné správy

Portál veřejné správy Prtál veřejné správy Z Zvveeřřeejjn něěn níí vvěěssttn nííkku u S Sm maazzáán níí vvěěssttn nííkku u P Přřiid dáán níí p přřííll h h kkee zzvveeřřeejjn něěn néém mu u vvěěssttn nííkku u Vytvřen dne: 16.3.2012

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011 Tvrba jedntnéh zadání závěrečné zkušky ve šklním rce 2010/2011 bry středníh vzdělání kategrie E pracvní verze 1 Obsah I. Organizace tvrby JZZZ 1. Harmngram tvrby JZZZ 4 2. Činnst autrskéh týmu 6 3. Kntakty

Více

NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE TEPLOVZDUŠNÝCH KRBOVÝCH VLOŽEK BeF Passive

NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE TEPLOVZDUŠNÝCH KRBOVÝCH VLOŽEK BeF Passive NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE TEPLOVZDUŠNÝCH KRBOVÝCH VLOŽEK BeF Passive Důležitá upzrnění: Infrmujte svéh kresníh kminíka, ppř. kminickéh mistra! Přečtěte si prsím celý návd k instalaci a bsluze! Respektujte

Více

RAILTRAC 1000 UNIKÁTNÍ, FLEXIBILNÍ A VÍCEÚČELOVÝ SYSTÉM PRO SVAŘOVÁNÍ A ŘEZÁNÍ

RAILTRAC 1000 UNIKÁTNÍ, FLEXIBILNÍ A VÍCEÚČELOVÝ SYSTÉM PRO SVAŘOVÁNÍ A ŘEZÁNÍ RAILTRAC 1000 UNIKÁTNÍ, FLEIBILNÍ A VÍCEÚČELOVÝ SYSTÉM PRO SVAŘOVÁNÍ A ŘEZÁNÍ 1 Flexibilní dpvěď na tvrdé pžadavky je systém kmpnent, který může být knfigurván, tak aby vytvřil ptimální řešení pr Vaše

Více

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR Článek 1 Název a sídl 1. Dctr Wh FanClub ČR je bčanským sdružením fyzických sb vytvřeným v suladu se záknem č.83/1990 Sb. sdružvání bčanů. Je samstatným právním subjektem

Více

IK 35dp 105.836S V1/1009

IK 35dp 105.836S V1/1009 IK 35dp 105.836S V1/1009 CZ 1. Obecné infrmace 178 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 178 1.2 Vysvětlivky symblů 178 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 179 1.4 Ochrana autrských práv 179 1.5 Prhlášení

Více

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1 Univerzita Karlva v Praze, KOLEJE A MENZY, Vršilská 1, Praha 1 č.j. 18/2013 Praha, dne 10. 1. 2013 SMĚRNICE č. 1/2013 O POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PRACOVNÍCH PROSTŔEDKŮ, MYCÍCH, ČISTÍCÍCH A DEZINFEKĆNÍCH

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX003WQC1* UOHSX003WQC1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S523/2011/VZ-19003/2011/520/ABr V Brně dne: 30. března 2012 Rzhdnutí nabyl právní mci dne 28.4.2012 Úřad pr chranu

Více

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB Přílha č. 1b zadávací dkumentace GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB verze 1.0 Obsah 1 Vymezení cílů prjektu 3 2 Prcesní architektura 4 2.1 Základní výchdiska návrhu prcesní architektury 4 2.2 Pstup tvrby a pužité

Více

MIKROPROCESOROVÝ REGULÁTOR TEPLOTY KOTLE ÚT + UTV

MIKROPROCESOROVÝ REGULÁTOR TEPLOTY KOTLE ÚT + UTV MIKROPROCESOROVÝ REGULÁTOR TEPLOTY KOTLE ÚT + UTV KOTLE ÚT + UTV NÁVOD K OBSLUZE 2 Návd k bsluze SP-06 LOCJIC 1. Ppis předníh panelu 3 1 2 7 4 5 6 Phled na regulátr s značenými funkcemi Opis stanu pracy

Více

Shop System - Smlouva o poskytování software

Shop System - Smlouva o poskytování software Shp System - Smluva pskytvání sftware Pskytvatel: NetSystems Slutin s.r.., zapsaná v bchdním rejstříku Městskéh sudu v Praze, ddíl C, vlžka 151732 Zenklva 37, Praha 8, Libeň 180 00 IČ: 28896416, DIČ: CZ28896416

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesc recepty - sutěž pr zaměstnance A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Prvzvatelem sutěže, který má na starsti technicku a rganizační stránku sutěže, je splečnst Brandz Friendz Prductin s.r.., se sídlem

Více

Témata v MarushkaDesignu

Témata v MarushkaDesignu 0 Témata v MarushkaDesignu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...5-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si ukážeme práci

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona Stanvisk Reknstrukce státu ke kmplexnímu pzměňvacímu návrhu nvely služebníh zákna Pslední předlžená verze zákna (verze k 27. 8. 2014) splňuje puze 13 z 38 bdů Reknstrukce státu, z th 7 jen částečně. Z

Více

Návod k použití vědeckého kalkulátoru HP10s

Návod k použití vědeckého kalkulátoru HP10s 2. 1. Návd k pužití vědeckéh kalkulátru HP10s Obsah 1. Pužití chrannéh krytu... 1 2. Bezpečnstní upzrnění... 1 3. Další upzrnění... 1 4. Dvuřádkvý displej... 2 5. Příprava kalkulátru... 2 - Módy... 2 -

Více

Portál veřejné správy

Portál veřejné správy Prtál veřejné správy N Náávvrrh hn naa zzvveeřřeejjn něěn níí žžiivv ttn níí ssiittu uaaccee N Náávvrrh hn naa ssm maazzáán níí zzvveeřřeejjn něěn néé žžiivv ttn níí ssiittu uaaccee N Náávvrrh hn naa eed

Více

Mini Plus 203530 V1/0213

Mini Plus 203530 V1/0213 Mini Plus 203530 V1/0213 CZ ČESKY Překlad originálního návodu k obsluze Návod k obsluze by měl být vždy po ruce! 1. Obecné informace... 38 1.1 Informace k návodu k obsluze... 38 1.2 Informace týkající

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE TEPLOVZDUŠNÝCH KRBOVÝCH VLOŽEK

NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE TEPLOVZDUŠNÝCH KRBOVÝCH VLOŽEK NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE TEPLOVZDUŠNÝCH KRBOVÝCH VLOŽEK Důležitá upzrnění: Infrmujte svéh kresníh kminíka, ppř. kminickéh mistra! Přečtěte si prsím celý návd k instalaci a bsluze! Respektujte při instalaci

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Autpjištění Allianz pjišťvna nabízí zaměstnancům Vyské škly báňské Technické univerzity Ostrava cenvě

Více

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015 Svaz průmyslu a dpravy České republiky Cnfederatin f Industry f the Czech Republic Stanvisk k dkumentu Řešení dalšíh pstupu územně eklgických limitů těžby hnědéh uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Více

MUBRP009QI6K MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV odbor stavebního úřadu a územního plánování, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov ROZHODNUTÍ

MUBRP009QI6K MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV odbor stavebního úřadu a územního plánování, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov ROZHODNUTÍ MUBRP009QI6K MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV dbr stavebníh úřadu a územníh plánvání, třída Masarykva 239, 550 01 Brumv SPIS. ZN.: Č.J.: Oprávněná úřední sba TEL: E-MAIL: DATUM: MUBR 8720/2016 ST,ÚP/SD PDMUBR 16388/2016

Více

Přídavky na děti v mezinárodních případech (Evropská unie, Evropský hospodářský prostor a Švýcarsko) Použití nadstátního práva

Přídavky na děti v mezinárodních případech (Evropská unie, Evropský hospodářský prostor a Švýcarsko) Použití nadstátního práva Přídavky na děti v mezinárdních případech (Evrpská unie, Evrpský hspdářský prstr a Švýcarsk) Pužití nadstátníh práva Tent prspekt Vám má pskytnut přehled zvláštnstech v mezinárdních případech. Všebecné

Více

01-02.5 09.04.CZ. Regulační ventily Regulační ventily s omezovačem průtoku BEE line -1-

01-02.5 09.04.CZ. Regulační ventily Regulační ventily s omezovačem průtoku BEE line -1- 0-02.5 09.04.CZ Regulační ventily Regulační ventily s mezvačem průtku BEE line A.P.O. - ELMOS v..s., Pražská 90, 509 0 Nvá Paka, Tel.: +420 49 504 26, Fax: +420 49 504 257, E-mail: ap@apelms.cz, Internet:

Více

1. Správné používání CZ: DŮLEŽITÁ INFORMACE! PŘI POUŽÍVÁNÍ TOHOTO PŘÍSTROJE DBEJTE POKYNŮ UVEDENÝCH V TOMTO NÁVODĚ NA OBSLUHU!

1. Správné používání CZ: DŮLEŽITÁ INFORMACE! PŘI POUŽÍVÁNÍ TOHOTO PŘÍSTROJE DBEJTE POKYNŮ UVEDENÝCH V TOMTO NÁVODĚ NA OBSLUHU! CZ: DŮLEŽITÁ INFORMACE! PŘI POUŽÍVÁNÍ TOHOTO PŘÍSTROJE DBEJTE POKYNŮ UVEDENÝCH V TOMTO NÁVODĚ NA OBSLUHU! 1. Správné pužívání 2. Bezpečnstní pkyny 3. Ppis výrbků a vládacích prvků 4. Obsluha 5. Pkyny k

Více

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC 1) Ovzduší 1. Budu ddržvány navržené emisní limity u středníh zdrje znečišťvání vzduší dle tabulky č. 1. Tabulka č. 1 Emisní zdrje a navržené závazné emisní limity Jmenvitý tepelný výkn (MW) Emisní limit

Více

1.3. Požárně bezpečnostní řešení

1.3. Požárně bezpečnostní řešení 1.3. Pžárně bezpečnstní řešení Název akce : Míst : 3.ddělení MŠ přístavba budvy stávající MŠ, bří. Musálků 249, Řepiště kat.ú. Řepiště, par.č.292/2 Žadatel : Charakter akce : Obec Řepiště ul.mírvá 178

Více

Regina 40 Regina 90 A190.142 A190.192

Regina 40 Regina 90 A190.142 A190.192 Výrbník kávy Regina 40 Regina 90 A190.142 A190.192 V5/0707-1 - CZ 1. Obecné infrmace 123 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 123 1.2 Vysvětlivky symblů 123 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 123-124 1.4

Více

PEXESO UŽIVATELSKÝ MANUÁL

PEXESO UŽIVATELSKÝ MANUÁL PEXESO UŽIVATELSKÝ MANUÁL Obsah 1. ÚVOD DO HRY 3 1.1. Histrie hry 3 1.2. Pravidla hry 3 1.3. Pčítačvá verze hry 3 2. INSTALACE HRY 4 2.1. Instalace z disku CD-ROM 4 2.2. Instalace hry stažené z internetu

Více

Proč vlastně pečivo jíst

Proč vlastně pečivo jíst Pečiv a děti Napsal uživatel Jitka Ruskvá Že pr svůj živt ptřebujeme energii, t je hlý fakt, stejně jak t, že tut energii získáváme z živin prstřednictvím jídla. Nejrychleji využitelným zdrjem energie

Více

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV???

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV??? C dál p registraci Žádsti dtaci z PRV??? Evrpský zemědělský fnd pr rzvj venkva: Evrpa investuje d venkvských blastí. 1. Písemné vyrzumění registraci Žádsti na RO SZIF v Brně: Pté lze: realizvat způsbilé

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hdncení žádstí pdpru Seminář pr žadatele ve Specifickém cíli 2.5 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Průběžná výzva č. 16 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Ing. Barbra Pirtvá

Více

01-02.4 08.12.CZ Regulační ventily LDM COMAR line

01-02.4 08.12.CZ Regulační ventily LDM COMAR line 01-02.4 08.12.CZ Regulační ventily LDM COMAR line -1- Výpčet sučinitele Kv Praktický výpčet se prvádí s přihlédnutím ke stavu regulačníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrců níže uvedených. Regulační

Více

01-02.7 09.04.CZ. Třícestné regulační ventily LDM RV 113 M

01-02.7 09.04.CZ. Třícestné regulační ventily LDM RV 113 M 0-02.7 09.04.CZ Třícestné regulační ventily LDM RV 3 M Výpčet sučinitele Kv Praktický výpčet se prvádí s přihlédnutím ke stavu regulačníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrců níže uvedených. Regulační

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

Obchodní podmínky ElektroInternet.cz Jak mi bude zboží doručeno? Jak zaplatit? Jak koupit zboží na splátky? Jak reklamovat zboží?

Obchodní podmínky ElektroInternet.cz Jak mi bude zboží doručeno? Jak zaplatit? Jak koupit zboží na splátky? Jak reklamovat zboží? Obchdní pdmínky ElektrInternet.cz Jak mi bude zbží dručen? Jak zaplatit? Jak kupit zbží na splátky? Jak reklamvat zbží? Obchdní pdmínky zde uvedené platí pr nákup v internetvém bchdě ElektrInternet.cz,

Více

DeepBurner Free 1.9. Testování uživatelského rozhraní s uživateli Deliverable B1 TUR 2011. Testování uživatelských rozhraní 2011 ČVUT FEL

DeepBurner Free 1.9. Testování uživatelského rozhraní s uživateli Deliverable B1 TUR 2011. Testování uživatelských rozhraní 2011 ČVUT FEL Testvání uživatelských rzhraní 2011 DeepBurner Free 1.9 Testvání uživatelskéh rzhraní s uživateli Deliverable B1 TUR 2011 Daniel Mikeš Tmáš Pastýřík Ondřej Pánek Jiří Šebek Testvání uživatelských rzhraní

Více

PROPER PIXI. PROPER PIXI apex lokátor

PROPER PIXI. PROPER PIXI apex lokátor PROPER PIXI apex lkátr 1 ÚVOD Gratulujeme k zakupení prper pixi apex lkátru. prper pixi je zařízení určené pr detekci menšíh apikálníh framenu zalžené na analýze elektrických vlastnstí různých tkání uvnitř

Více

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Německo Fax: +49 (0) 5258 971-120

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Německo Fax: +49 (0) 5258 971-120 104915 V1/0315 CZ ČESKY Překlad originálního návodu k obsluze Obsah 1. Bezpečnost... 156 1.1 Bezpečnostní pokyny... 156 1.2 Informace týkající se návodu k obsluze... 157 1.3 Zdroje nebezpečí... 158 1.4

Více

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy Metdická příručka Omezvání tranzitní nákladní dpravy K právnímu stavu ke dni 1. ledna 2016 Obsah 1 Na úvd... 2 2 Základní pjmy... 3 3 Obecně k mezvání tranzitní nákladní dpravy... 4 4 Prvedení příslušnéh

Více

MISTROVSTVÍ EVROPY TEAMGYM SENIOŘI A JUNIOŘI PRAVIDLA ZÁŘÍ 2013 ČESKÝ PŘEKLAD. revize k 1.12.2015. Pravidla TeamGym září 2013 Strana 1 z 14

MISTROVSTVÍ EVROPY TEAMGYM SENIOŘI A JUNIOŘI PRAVIDLA ZÁŘÍ 2013 ČESKÝ PŘEKLAD. revize k 1.12.2015. Pravidla TeamGym září 2013 Strana 1 z 14 MISTROVSTVÍ EVROPY TEAMGYM SENIOŘI A JUNIOŘI PRAVIDLA ZÁŘÍ 2013 ČESKÝ PŘEKLAD revize k 1.12.2015 Pravidla TeamGym září 2013 Strana 1 z 14 Úvd Tat pravidla se vztahují na závdy senirů i junirů. Tat verze

Více

IK 35S 105.835S V6/1011

IK 35S 105.835S V6/1011 IK 35S 105.835S V6/1011 CZ 1. Obecné informace 178 1.1 Informace týkající se návodu k obsluze 178 1.2 Vysvětlivky symbolů 178 1.3 Zodpovědnost výrobce a záruka 179 1.4 Ochrana autorských práv 179 1.5 Prohlášení

Více

01-02.4 05.11.CZ. Regulační ventily LDM COMAR line -1-

01-02.4 05.11.CZ. Regulační ventily LDM COMAR line -1- 01-02.4 05.11.CZ Regulační ventily LDM COMAR line A.P.O. - ELMOS v..s., Pražská 90, 509 01 Nvá Paka, Tel.: +420 493 504 261, Fax: +420 493 504 257, E-mail: ap@apelms.cz, Internet: www.apelms.cz -1- Výpčet

Více

PROVÁDĚNÍ HYGIENICKO - SANITAČNÍ ČINNOSTI

PROVÁDĚNÍ HYGIENICKO - SANITAČNÍ ČINNOSTI Nvá šance v gastrnmii PROVÁDĚNÍ HYGIENICKO - SANITAČNÍ ČINNOSTI Lektr: Mirslav Šeda Gastrnmická akademie.s. Trcha terie SANITACE / ČIŠTĚNÍ znamená zbavení pvrchu nečistt a mastnty, většinu s pmcí nástrjů

Více

DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY:

DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY: Výzva k účasti v elektrnickém výběrvém řízení pr kmditu Prdej vyřazených sluţebních sbních vzidel SMO (dále též jen Výzva ) 1. Datum knání: DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY: Sutěţní kl: 14. 6. 2011 d 10:00 hdin.

Více

Dříve než začnete používat zařízení, přečtěte si návod k obsluze a potom jej uschovejte na dostupném místě!

Dříve než začnete používat zařízení, přečtěte si návod k obsluze a potom jej uschovejte na dostupném místě! A120406 V5/0713 CZ ČESKY Překlad originálního návodu k obsluze Dříve než začnete používat zařízení, přečtěte si návod k obsluze a potom jej uschovejte na dostupném místě! 1. Obecné informace... 156 1.1

Více

Plán e-bezpečnosti na škole

Plán e-bezpečnosti na škole Tent materiál je výstupem prjektu i-bezpečná škla reg. čísl: CZ.1.07/1.3.50/01.0014. Plán e-bezpečnsti na škle Šklní plán prevence a řešení elektrnickéh násilí Střední škla technická Žďár nad Sázavu 2014

Více

Všeobecné smluvní podmínky provozu služby Outsourcing e- spis LITE

Všeobecné smluvní podmínky provozu služby Outsourcing e- spis LITE Všebecné smluvní pdmínky prvzu služby Outsurcing e- spis LITE Následující ujednání jsu všebecně platnými Všebecnými smluvními pdmínkami prvzu služby Outsurcing e-spis LITE (dále jen Pdmínky), které nabízí

Více

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu Úplná pravidla sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu (dále jen sutěž ). Tat pravidla jsu jediným dkumentem,

Více

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách.

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách. Vstup na trh práce Antace Mdul ppisuje přístupy, způsby a dvednsti ptřebné pr úspěšné hledání práce. Jeh sučástí jsu úkly k jedntlivým tématům a výběr adres pracvních serverů s nabídkami práce. Tip pr

Více

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FONO PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ. Kupní smlouva

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FONO PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ. Kupní smlouva É INTEGROVANÝ EVROPSKÝ FONO PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ I Kraj Vysčina Kupní smluva KUJIP80T4EON uzavřená na základě dhdy smluvních stran pdle ustanvení 409 a následujících zákna č. 513/1991 Sb., bchdní zákník,

Více

01-02.5 04.03.CZ Regulaèní ventily Regulaèní ventily s omezovaèem prùtoku BEE line

01-02.5 04.03.CZ Regulaèní ventily Regulaèní ventily s omezovaèem prùtoku BEE line 01-02.5 04.0.CZ Regulaèní ventily Regulaèní ventily s mezvaèem prùtku BEE line -1- Výpèet suèinitele Kv Praktický výpèet se prvádí s pøihlédnutím ke stavu regulaèníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 5.0 Znění účinné d: 14. 10. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 9. 10. 2015 Verze

Více

Obsah. Obsah 1. Nastavení nabídky SETUP 7-8. Důležité bezpečnostní instrukce 2. Nastavení nabídky Úvod 9. Bezpečnostní opatření 3

Obsah. Obsah 1. Nastavení nabídky SETUP 7-8. Důležité bezpečnostní instrukce 2. Nastavení nabídky Úvod 9. Bezpečnostní opatření 3 Obsah Obsah 1 Důležité bezpečnstní instrukce 2 Bezpečnstní patření 3 Označení vladačů 4-6 Nastavení nabídky SETUP 7-8 Nastavení nabídky Úvd 9 Parametry a specifikace 10 Parametry baterie 10 1 Důležité

Více

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Obsah: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ...

Více

Přístroj na odstraňování akné

Přístroj na odstraňování akné Přístrj na dstraňvání akné CLEANE-BT Přístrj na dstraňvání akné CLEANE-BT Návd k pužití Důležité bezpečnstní instrukce Následující bezpečnstní instrukce si pečlivě přečtěte. Jejich správné ddržvání zabrání

Více

01-02.4 04.03.CZ Regulaèní ventily LDM COMAR line

01-02.4 04.03.CZ Regulaèní ventily LDM COMAR line 0-02.4 04.0.CZ Regulaèní ventily LDM COMAR line -- Výpèet suèinitele Kv Praktický výpèet se prvádí s pøihlédnutím ke stavu regulaèníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrcù níe uvedených. Regulaèní

Více

BIO OCHLAZOVAČE www.masterheaters.cz

BIO OCHLAZOVAČE www.masterheaters.cz CENÍK 2016/2017 TOPIDLA ODVLHČOVAČE VENTILÁTORY BIO OCHLAZOVAČE www.masterheaters.cz TOPIDL A B1.8ECA B2PTC B5ECA ELEKTRICKÁ TOPIDLA S VENTILÁTOREM PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ Tat elektrická tpidla nabízí výhdný

Více

brugermanual wearable digital audio player

brugermanual wearable digital audio player brugermanual käyttöppaita uživatelské příručky felhasználói útmutatók instrukcje bsługi pužívateľské príručka appleûíó Ó ÒÚ Ó ÔÓÎ ÁÓ ÚÂÎfl ÂÁ ÂÈÚ ÈÔ Ú ÛË kullanıcı elkitabı wearable digital audi player

Více

Oprava a modernizace panelového bytového domu Pod Špičákem č.p. 2710 2711, Česká Lípa

Oprava a modernizace panelového bytového domu Pod Špičákem č.p. 2710 2711, Česká Lípa Název stavby: Oprava a mdernizace panelvéh bytvéh dmu Pd Špičákem č.p. 2710 2711, Česká Lípa ÚSTÍ NAD LABEM II/2013 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Stupeň: Investr: Zdpvědný prjektant: Veducí prjektu: Vypracval:

Více

Masážní křeslo DF1688F3-N

Masážní křeslo DF1688F3-N Masážní křesl DF1688F3-N Masážní křesl DF1688F3-N Návd k pužití Důležité bezpečnstní instrukce Nebezpečí Varvání Pr mezení rizika úrazu elektrickým prudem: Zařízení vždy kamžitě p sknčení pužívání dpjte

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0037IM8* UOHSX0037IM8 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č.j.:ÚOHS-S308/2010/VZ-14964/2010/510/OK V Brně dne: 26.11.2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Lymfodrenážní terapeutický systém Q-1000

Lymfodrenážní terapeutický systém Q-1000 Lymfdrenážní terapeutický systém Q-1000 Lymfdrenážní terapeutický systém Q-1000 Návd k pužití Důležité bezpečnstní instrukce Dále uvedené instrukce jsu určené pr zajištění bezpečnsti uživatelů a přístrjů.

Více

Bohužel nejste jediní. Jak se v této džungli orientovat a jaké jsou možnosti při prodeji nemovitosti se dozvíte na následujících stránkách.

Bohužel nejste jediní. Jak se v této džungli orientovat a jaké jsou možnosti při prodeji nemovitosti se dozvíte na následujících stránkách. SITUACE NA MÍSTNÍM TRHU Na českém trhu panuje nedůvěra v realitní kanceláře a makléře. Spusta makléřů na trhu se chvá nepctivě. Většina realitních makléřů jsu špatní makléři. Dále dchází k bezdůvdnému

Více

MODnet KATALOG. NETWORK GROUP, s.r.o., Turgenìvova 5, Brno tel.: 548 216 316, fax: 548 216 647 e-mail: info@nwg.cz, www.nwg.cz

MODnet KATALOG. NETWORK GROUP, s.r.o., Turgenìvova 5, Brno tel.: 548 216 316, fax: 548 216 647 e-mail: info@nwg.cz, www.nwg.cz MODnet KATALOG Úvd Vážení zákazníci, Za více než 15 let existence si firma NETWORK GROUP vybudvala své pstavení renmvanéh a zkušenéh ddavatele prvkù a technlgií pr kmunikaèní kabeláže. Získala pøedevším

Více

Plán odpadového hospodářství

Plán odpadového hospodářství Plán dpadvéh hspdářství Rztk výrční vyhdncení za rk 2008 Květen 2009 Vypracval: ing. Zdeněk Smejkal Kancelář Ing. Pavla Nváka, Zámecká 384, 335 61 Spálené Příčí ing.pavel.nvak@seznam.cz ; tel. 603161021

Více

Uživatelský manuál. RBroker. Asset Management Suite. RBroker. Uživatelský manuál. Datum: 21. ledna 2014. Strana 1 / 24

Uživatelský manuál. RBroker. Asset Management Suite. RBroker. Uživatelský manuál. Datum: 21. ledna 2014. Strana 1 / 24 Uživatelský manuál RBrker Asset Management Suite RBrker Uživatelský manuál Datum: 21. ledna 2014 Strana 1 / 24 Uživatelský manuál RBrker Obsah ÚVOD... 3 1 TECHNICKÉ POŽADAVKY... 3 2 PŘIHLÁŠENÍ... 3 3 ÚVOD

Více