Srovnání vzdělávání ve středních školách a centrech celoživotního vzdělávání v České republice a Itálii

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Srovnání vzdělávání ve středních školách a centrech celoživotního vzdělávání v České republice a Itálii"

Transkript

1 1

2

3 Partnerství Comenius Regio Srovnání vzdělávání ve středních školách a centrech celoživotního vzdělávání v České republice a Itálii Materiál vznikl s grantovou podporou získanou v rámci Programu celoživotního učení. Za obsah materiálu ručí jeho vydavatel. Národní agentura pro evropské vzdělávací programy neodpovídá za žádné případné užití informací uvedených v tomto materiálu. 1

4 Obsah Anotace projektu... 3 Organizace zapojené v projektu... 4 Pardubický kraj... 5 Gymnázium, Pardubice, Mozartova Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim Národní institut pro další vzdělávání Provincia di Brindisi Assessorato alla Cultura e all Istruzione Istituto di Istruzione Secondaria di II Grado Vincenzo Lilla Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Enrico Pantanelli Ente di Formazione "Terra dei Messapi" Onlus Projektové výstupy, výsledky Střední vzdělávání v Itálii Komparace středních škol se všeobecným zaměřením Komparace středních škol s odborným zaměřením Komparace dalšího vzdělávání Dotazníkové šetření Contents Project Summary Organisations Involved in the Project Pardubice Region Gymnasium, Pardubice, Mozartova Secondary School of Agriculture and Vocational School of Chrudim National Institute for Further Education Provincia di Brindisi Assessorato alla Cultura e all Istruzione Istituto di Istruzione Secondaria di II Grado Vincenzo Lilla Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Enrico Pantanelli Ente di Formazione "Terra dei Messapi" Onlus Project Outputs, Outcomes Secondary Education in Italy Comparison of Secondary Schools with a General Focus Comparison of Secondary Schools with Vocational Courses Comparison of Further Education Questionnaire Survey Fotogalerie/ Photo Gallery

5 Anotace projektu Projekt je zaměřen na oblast vzdělávání ve středních školách a možnosti dalšího vzdělávání v centrech LLP (Lifelong Learning Programme) ve dvou zemích, které jsou členy Evropské unie. Koordinátorem projektu je Pardubický kraj a partnerem Provincia di Brindisi v Itálii. Hlavním cílem projektu bylo seznámit se s rozsahem školních osnov v obou zemích a s jejich aplikací ve středním všeobecném vzdělávání, ve středním odborném vzdělávání a při uskutečňování odborných praxí v relevantních organizacích. Vzájemně se porovnávaly formy, metody a techniky vzdělávání, systémy hodnocení a způsob ukončování studia. Záměrem projektu bylo také navázání dlouhodobější spolupráce zapojených škol, na základě které by mohly být v budoucnu realizovány i výměnné pobyty žáků a pedagogů. Další oblastí zájmu tohoto projektu bylo seznámení se s činností, řízením a plánováním dlouhodobého celoživotního vzdělávání v centrech LLP. Tyto cíle byly dosaženy prostřednictvím návštěv v příslušných regionálních úřadech, školách všeobecného a odborného zaměření a v centrech celoživotního vzdělávání. 3

6 Organizace zapojené v projektu Česká republika Pardubický kraj Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim Národní institut pro další vzdělávání Itálie Provincia di Brindisi Assessorato alla Cultura e all Istruzione Istituto di Istruzione Secondaria di II Grado V.Lilla Istituto di Istruzione Secondaria Superiore E. Pantanelli Ente di Formazione "Terra dei Messapi" Onlus 4

7 Pardubický kraj 5

8 Pardubický kraj Krajské město: Pardubice Hejtman: JUDr. Martin Netolický, PhD. Počet obyvatel: Rozloha: km 2 Poloha Pardubického kraje v České republice 6

9 Školství v Pardubickém kraji Pardubický kraj je zřizovatelem 57 středních škol a 1 konzervatoře. Dalších 23 krajských příspěvkových organizací tvoří speciální mateřské a základní školy, dětské domovy, domovy mládeže, pedagogicko-psychologické poradny a Centrum celoživotního vzdělávání. Střední školy Z 57 krajských středních škol je 17 gymnázií, 36 škol vzdělává žáky v oborech vzdělání s maturitní zkouškou, 29 škol vzdělává žáky v oborech vzdělání s výučním listem a 4 školy v oborech středního vzdělání. Kromě krajských středních škol působí na území Pardubického kraje 14 soukromých středních škol, jedna církevní střední škola a jedna střední škola zřizovaná obcí. Střední školy v Pardubickém kraji ve školním roce 2012/13 Zřizovatel Počet škol Počet žáků kraj soukromník církev obec 1 16 Celkem Údaje o podílech žáků ve středních školách jednotlivých zřizovatelů ve školním roce v Pardubickém kraji jsou souhrnně zobrazeny v následujícím grafu. soukromník 11,6% církev 0,6% obec 0,1% kraj 87,7% 7

10 Další graf znázorňuje poměr počtu žáků středních odborných škol a gymnázií v Pardubickém kraji ve školním roce gymnázia 27% střední odborné školy 73% Podíl počtu žáků středních škol v jednotlivých oborových skupinách ve školním roce v Pardubickém kraji udává následující graf. Společenské vědy, nauky a služby 39,1% Vědy a nauky o kultuře a umění 1,6% Přírodní vědy a nauky 4,3% Technické vědy a nauky 39,1% Zdravotnictví, lékařské a farmaceutické vědy a nauky 4,7% Zemědělskolesnické a veterinární vědy a nauky 11,2% Od školního roku jsou z rozpočtu Pardubického kraje žákům v některých oborech vzdělání vyplácena prospěchová stipendia. Záměrem kraje je zvýšit zájem mladých lidí o obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem, po jejichž absolventech je poptávka na trhu práce. Jedná se především o obory vzdělání s technickým zaměřením 8

11 (např. Obráběč kovů, Strojní mechanik, Kominík, Zedník, Tesař, Vodař). Cílem zavedení stipendií je také motivovat žáky k zodpovědnějšímu přístupu ke studiu, k pravidelné docházce do školy a k dobrému chování. Přijímání ke vzdělávání ve středních školách Střední školy zřizované Pardubickým krajem přijímají žáky do oborů vzdělání ukončovaných maturitní zkouškou na základě přijímacích zkoušek. Přijímací zkoušky jsou jednotné v rámci celého kraje. Mají formu písemných testů z českého jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů. Aby mohl být uchazeč přijat ke vzdělávání, musí dosáhnout stanovené bodové hranice, která je jiná pro gymnázia, jiná pro obchodní akademie a pro ostatní odborné školy. Do oborů středního vzdělání s výučním listem a do oborů středního vzdělání jsou žáci přijímáni bez přijímacích zkoušek pouze na základě výsledků předchozího vzdělávání. Většina soukromých a církevní střední škola přijímají žáky ke studiu ve všech oborech také bez přijímacích zkoušek. Maturitní zkoušky V Pardubickém kraji se ve školním roce přihlásilo k maturitní zkoušce v obou zkušebních obdobích 5835 žáků středních škol. Z celkového počtu přihlášených žáků maturitní zkoušku konalo 5320 a úspěšně ji složilo 4137 žáků, tj. 77,8 %. Společnou (státní) část maturitní zkoušky vykonalo úspěšně 80,7 % žáků a profilovou (školní) část 93,1 % žáků. Podíl úspěšných maturantů v Pardubickém kraji se pohybuje nad celorepublikovým průměrem. V mezikrajovém srovnání se Pardubický kraj zařadil do skupiny čtyř nejúspěšnějších krajů. V rámci společné části maturitní zkoušky skládali žáci zkoušku z českého jazyka a literatury, druhý zkušební předmět volili mezi cizím jazykem a matematikou. Cizí jazyk si vybralo 57 % žáků, zbývajících 43 % zvolilo matematiku. Při volbě obtížnosti zkoušek většina žáků volila nižší úroveň obtížnosti. Ve vyšší úrovni obtížnosti bylo složeno pouze 4,5 % povinných zkoušek. Pro vyšší úroveň obtížnosti se rozhodli většinou žáci gymnázií. Počet učitelů středních škol v Pardubickém kraji ve školním roce 2012/13 Učitelé, přepočtení na plně zaměstnané z toho ženy z toho kvalifikovaní 2078,5 58,1% 88,5% Trh práce a nezaměstnanost absolventů Absolventi škol představují jednu z rizikových skupin ekonomicky aktivních obyvatel. Ve srovnání s ostatními uchazeči o zaměstnání je znevýhodňuje nedostatek zkušeností a pracovních návyků. Důležitou roli rovněž sehrává vzdělanostní a oborová struktura absolventů škol. Dle metodiky statistického sledování se za uchazeče o zaměstnání absolventa považuje uchazeč evidovaný na úřadu práce dle místa svého trvalého bydliště k určitému datu, u kterého doba od úspěšného ukončení studia nepřekročila 2 roky. V dubnu 2012 dosahovala míra nezaměstnanosti absolventů středních a vyšších odborných škol v Pardubickém kraji 14,0 % (766 nezaměstnaných absolventů), což je hodnota nejvyšší v České republice (republikový průměr je 10,2 %). Nejnižší míru nezaměstnanosti v kraji vykazují gymnazisté. Následují je absolventi středního vzdělání s maturitní zkouškou (v oborech vzdělání bez odborného výcviku). Je to zčásti dáno tím, že větší část těchto absolventů pokračuje ve studiu na vysokých případně vyšších odborných 9

12 školách. Nejvyšší míru nezaměstnanosti vykazují absolventi oborů vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem. Přehled o míře nezaměstnanosti absolventů škol podle kategorií dosaženého vzdělání v Pardubickém kraji je uveden v následující tabulce: Míra nezaměstnanosti absolventů středních škol v Pardubickém kraji (denní forma vzdělávání) Kategorie dosaženého vzdělání Kraj Česká republika Gymnaziální vzdělání 4,2% 3,1% Střední odborné vzdělání s maturitní zkouškou 11,4% 9,1% Střední odborné vzdělání s maturitní zkouškou a odborným výcvikem 17,9% 14,4% Střední vzdělání s výučním listem 23,9% 16,7% 10

13 Gymnázium, Pardubice, Mozartova

14 Zřizovatel: Ředitel: Adresa: Web: Pardubický kraj Mgr. Marek Výborný Mozartova 449, Pardubice Základní údaje Počet žáků: 256 Celkový počet tříd: 9 Pedagogický sbor (včetně vedení školy): 25 Nepedagogičtí zaměstnanci školy: 11 Vybavení školy škola má k dispozici dvě počítačové učebny, tři jazykové učebny, z toho jednu s interaktivní tabulí, učebnu chemie, fyziky, biologie, výtvarné výchovy a společenských věd, tyto učebny jsou vybaveny počítačem a zpětným projektorem žáci mohou využívat studovnu a školní knihovnu kabinety učitelů jsou vybaveny počítačem s připojením na internet v budově školy je jídelna a prodejna s občerstvením škola má k dispozici dvě tělocvičny a hřiště v roce 2011 proběhla rekonstrukce toalet a školní jídelny škola nemá bezbariérový přístup v budově školy má sídlo také základní umělecká škola, centrum celoživotního vzdělávání a rodinná a manželská poradna Historie školy gymnázium bylo založeno v roce 1996 a první žáky přijalo ve školním roce v roce 1999 se přestěhovalo do svého současného sídla v Mozartově ulici v současnosti má škola deset tříd ve čtyřletém studiu (dva první, dva druhé, tři třetí a tři čtvrté ročníky) Popis systému vzdělávání pro přijetí na gymnázium musí žák úspěšně složit přijímací zkoušky z matematiky, českého jazyka a obecných studijních předpokladů 4leté studium je zakončeno maturitní zkouškou v rámci výuky cizích jazyků si žáci mohou vybrat z nabídky těchto jazyků: angličtina, ruština, němčina, francouzština a latina vyučovací předměty a jejich hodinové dotace jsou uvedeny v následující tabulce 12

15 Vzdělávací oblast/vyučovací předměty I II III IV ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Anglický jazyk Německý jazyk Francouzský jazyk Ruský jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie 4 4 Informační a komunikační technologie 2 2 X X 4 0 Člověk a společnost 15 0 Dějepis Základy společenských věd Člověk a příroda 31 0 Fyzika X 9 0 Biologie X 8 0 Chemie X 8 0 Zeměpis X 6 0 Umění a kultura 4 4 Hudební obor X X 4 0 Výtvarný obor X X 4 0 Člověk a zdraví 8 8 Tělesná výchova Volitelné vzdělávací aktivity 8 Seminář z matematiky X X X Seminář z dějepisu X X X X Seminář deskriptivní geometrie X X X Seminář z fyziky X X X X Seminář z informatiky X X X X Seminář z chemie X X X X Seminář ze základů společenských věd X X X Seminář interkulturního vzdělávání X X X X Literární seminář X X X X Seminář ze zeměpisu X X X X Seminář z biologie X X X Seminář z dějin umění X X X X Seminář z anglického jazyka X X X X Celkem základní Celkem disponibilní Celkem v ročníku Každý žák volí z nabídky německý jazyk, francouzský jazyk a ruský jazyk právě jeden cizí jazyk, který se kromě anglického jazyka učí po celou dobu studia. Třída se ve všech vyučovacích hodinách dělí na dvě skupiny. 2 Volitelný druhý cizí jazyk s časovou dotací 3 hodiny. Třída se ve všech vyučovacích hodinách dělí na dvě skupiny. 3 Volitelný druhý cizí jazyk s časovou dotací 4 hodiny. Třída se ve všech vyučovacích hodinách dělí na dvě skupiny. 13

16 4 Volitelný druhý cizí jazyk s časovou dotací 3 hodiny. Třída se ve všech vyučovacích hodinách dělí na dvě skupiny. 5 Žák volí jeden z oborů. 6 Volitelný seminář 3. ročník. Z předložené nabídky volí žák právě jeden seminář s dvouhodinovou dotací. Seminář je dvouletý, ve 4. ročníků má tříhodinovou dotaci. 7 Volitelný seminář ze 3. ročníku. 8 Volitelný seminář 4. ročník. Z předložené nabídky volí žák právě dva semináře s tříhodinovou dotací. Seminář je jednoletý. 14

17 Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim 15

18 Zřizovatel: Ředitel: Adresa: Web: Pardubický kraj Ing. Stanislav Valášek Poděbradova 842, Chrudim IV Základní údaje Počet žáků a studentů: 333 Z toho žáků střední školy: 243 studentů vyšší odborné školy: 90 v denní formě: 305 v dálkové formě: 28 Celkový počet tříd: 14 Celkový počet pedagogických pracovníků včetně vedení školy: 37 Celkový počet zaměstnanců: 86 Stupně dosaženého vzdělání: 1. Střední vzdělání s výučním listem 2. Střední vzdělání s maturitní zkouškou 3. Vyšší odborné vzdělání 1. Střední vzdělání s výučním listem denní tříleté studium pro absolventy základních škol ukončené závěrečnou zkouškou Zemědělec, farmář Učební obor je zaměřen na širokou profesní přípravu. Žáci získávají vědomosti a dovednosti v základech zemědělského hospodaření, rodinného života a různých činnostech zaměřených na služby. Skladba povinného a volitelného učiva umožňuje diferencovat obsah a rozsah vzdělání podle společenské poptávky a zájmu uchazečů o studium. Uplatnění najde absolvent v činnostech odpovídajících volitelných předmětů, které absolvoval pro výkon dělnického povolání v zemědělství. Další vzdělávání absolventa, který úspěšně vykonal závěrečnou zkoušku, je možné na střední škole i jiného typu za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy. 16

19 UČEBNÍ PLÁN Všeobecně vzdělávací předměty Ročník I. II. III. Český jazyk Anglický nebo německý jazyk Občanská nauka Fyzika Biologie a ekologie Chemie Matematika Tělesná výchova Informační a komunikační technologie Odborné předměty Ekonomika Pěstování rostlin Chov zvířat Základy mechanizace Motorová vozidla Zahradnictví Stroje a zařízení Odborný výcvik Celkem Střední vzdělání s maturitní zkouškou denní čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou - zemědělské a ekologické obory žáci jsou ke vzdělávání přijímáni na základě přijímacích zkoušek z českého jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů a) Agropodnikání Obor má vedle základů zemědělského vzdělávání výrazně povýšené dotace předmětů odborných ekonomických (ekonomika podnikání, marketing a management), hospodářské korespondence, výpočetní techniky a psychologie řízení. Všechny předměty vedou žáky k samostatnému ekonomickému myšlení s vazbou na zemědělskou praxi, využití výpočetní a administrativní techniky a orientaci v účetnictví a činnosti peněžních ústavů. Uplatnění najde absolvent ve sféře zemědělského i jiného podnikání a ve službách vázaných na zemědělskou výrobu, v administrativě a to nejen v zemědělských podnicích. 17

20 UČEBNÍ PLÁN Všeobecně vzdělávací předměty Ročník I. II. III. IV. Český jazyk Anglický jazyk nebo německý jazyk Základy společenských věd Dějepis Fyzika Chemie Biologie a ekologie Matematika Zdravotní příprava Tělesná výchova Informační a komunikační technologie Psaní na stroji Obchodní korespondence Aplikovaná biologie Odborné předměty Ekonomika Účetnictví Základy mechanizace Pěstování rostlin Chov zvířat Rozvoj venkova Mechanizace zemědělské výroby Zpracování zemědělských výrobků Praxe učební Motorová vozidla Volitelné předměty Zahradnictví a ovocnářství Veterinářství a plemenářství Celkem b) Ekologie a životní prostředí Učební plán zahrnuje předměty společenskovědní, průpravné a odborné. Zejména skupina předmětů odborných je svým obsahem určující při výchově odborníka orientujícího se v současných problémech životního prostředí. Žáci se učí získávat a zpracovávat informace přímo v terénu, provádět potřebná měření a sledování, analyzovat stav životního prostředí, kontrolovat nezávadnost technologických postupů výroby a hospodařit s jejich odpady v rámci platných norem. Uplatnění absolventů je možné v administrativně správní oblasti životního prostředí, v městských a krajských úřadech. Ve sféře podniků mohou absolventi působit jako odborníci v odpadových hospodářstvích nebo pracovat v institucích ochrany přírody. 18

21 UČEBNÍ PLÁN Všeobecně vzdělávací předměty Ročník I. II. III. IV. Český jazyk a literatura Anglický nebo německý jazyk Základy společenských věd Dějepis Fyzika Biologie Matematika Zdravotní příprava Tělesná výchova Informační a komunikační technologie Psaní na stroji Odborné předměty Chemie Ekonomika životního prostředí Aplikovaná biologie Aplikovaná Chemie Ekologie Meteorologie a hydrologie Geografie Ochrana životního prostředí Krajina a životní prostředí Odpady Právo v životním prostředí Hygiena a toxikologie Biotechnologie Monitoring životního prostředí Praxe Celkem Vyšší odborné vzdělávání Vyšší odborná škola v Chrudimi, Poděbradova 842, byla založena v roce 1996 jako dvouletá. Nyní škola vzdělává studenty v oboru Ekologie a životní prostředí v tříletém cyklu. v denní i dálkové formě vzdělávání. Ke studiu mohou být přijati uchazeči, kteří získali střední vzdělání s maturitní zkouškou. Studium je zakončeno absolutoriem a absolventi mají právo užívat titul DiS (diplomovaný specialista). Na vyšší odborné škole se platí školné ve výši Kč za semestr. Studenti s průměrem do 1,5 mohou získat stipendium ve formě zlevněného školného na 750 Kč za semestr. 19

22 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni prospěchu: 1 - výborný 2 - chvalitebný 3 - dobrý 4 - dostatečný 5 - nedostatečný V denní formě vzdělávání se chování žáka hodnotí stupni hodnocení: 1 - velmi dobré 2 - uspokojivé 3 - neuspokojivé Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni: prospěl(a) s vyznamenáním prospěl(a) neprospěl(a) 20

23 Národní institut pro další vzdělávání Regionální pobočka v Pardubicích 21

24 Zřizovatel: Krajské pracoviště: Vedoucí: Adresa: Web: Ministerstvo školství NIDV Pardubice Ing. Milan Bareš Za Pasáží 657, Pardubice Další vzdělávání dospělých V České republice chybí samostatný speciální zákon komplexně upravující další vzdělávání, který by jednoznačně vymezil funkční systém vzdělávání dospělých. Oblasti vzdělávání dospělých se dotýkají jenom různá ustanovení obsažená v rozmanitých právních předpisech, jejichž hlavním předmětem úpravy ale není vzdělávání dospělých. Naopak, tato problematika v nich vystupuje jen okrajově. Proto je vzdělávání různých skupin dospělých v gesci různých orgánů a organizací. Jednou z těchto specifických skupin jsou potom pedagogičtí pracovníci škol. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Všichni pedagogičtí pracovníci základních a středních škol musí v rámci pregraduálního studia získat magisterské vzdělání. V průběhu výkonu svého povolání jim Zákon o pedagogických pracovnících ukládá povinnost dalšího vzdělávání. Další vzdělávání slouží k obnově, doplnění či upevnění kvalifikace, k jejímu rozšíření nebo získání. Zákon však nestanovuje formu vzdělávání ani žádné sankce v případě, že se pedagogický pracovník nevzdělává. Zajištění dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků je v kompetenci ředitele školy, který vypracovává plán dalšího vzdělávání, a to s přihlédnutím k zájmům pracovníka a k potřebám a rozpočtu školy. Další vzdělávání pedagogických pracovníků je jenom minimálně navázáno na kariérní systém, takže je málo motivující (v roce 2012 se začal připravovat nový kariérní systém). Instituce realizující další vzdělávání učitelů Další vzdělávání pedagogických pracovníků může realizovat řada institucí. Podmínkou je udělení akreditace instituci i jednotlivým vzdělávacím programům od MŠMT. Výčet vzdělávacích institucí: Národní institut pro další vzdělávání vysoké školy zařízení zřizovaná krajskými úřady soukromé organizace neziskové organizace Druhy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a. Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů studium v oblasti pedagogických věd (250 hodin) studium pedagogiky (100 hodin) 22

25 studium pro asistenty pedagoga (120 hodin) studium pro ředitele škol a školských zařízení (100 hodin) studium k rozšíření odborné kvalifikace ( hodin) b. Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů studium pro vedoucí pedagogické pracovníky (350 hodin) studium pro výchovné poradce (250 hodin) studium k výkonu specializovaných činností (250 hodin) o koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií, o tvorba a následná koordinace školních vzdělávacích programů a vzdělávacích programů vyšších odborných škol o prevence sociálně patologických jevů o specializovaná činnost v oblasti environmentální výchovy o specializovaná činnost v oblasti prostorové orientace zrakově postižených c. Studium k prohlubování odborné kvalifikace Průběžné vzdělávání všechny další vzdělávací programy s délkou minimálně 4 hodiny a akreditované MŠMT. Kariérní systém učitelů Kariérní systém učitelů není v současném pojetí dostatečně motivující a převládá princip věkového automatu. Proto MŠMT připravuje nový kariérní systém, který by měl definovat: jednotlivé kariérní stupně v návaznosti na víceúrovňový standard učitele víceúrovňový standard pro ředitele obsah, rozsah a způsob ukončení vzdělávání pro každý kariérní stupeň systém hodnocení realizovaných vzdělávacích programů včetně jeho financování kritéria a podmínky pro pravidelné hodnocení učitelů nástroj pro vedení portfolií profesního rozvoje Národní institut pro další vzdělávání Národní institut pro další vzdělávání (dále jen NIDV ) je zřízen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT ). NIDV je zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a poskytování služeb školám, školským zařízením i dalším institucím v oblasti vzdělávání. Má působnost v celé České republice. Centrála je v Praze a dále 14 krajských pracovišť dle územně správního členění České republiky (Karlovy Vary, Ústí nad Labem, Praha, Střední Čechy, Plzeň, České Budějovice, Pardubice, Liberec, Hradec Králové, Jihlava, Brno, Olomouc, Ostrava, Zlín). Poslání NIDV NIDV je jediným nástrojem přímé intervence profesního rozvoje pedagogických pracovníků. Prostřednictvím svých krajských pracovišť zabezpečuje v regionech vzdělávací aktivity pro učitele a další pedagogické pracovníky, a to koordinovaně, s ohledem na aktuální státní priority a požadavky školství a aktuální potřeby regionů. 23

26 Činnosti NIDV obecně garance státní vzdělávací politiky v oblasti dalšího vzdělávání dle zadání MŠMT, analýza vzdělávacích a rozvojových potřeb v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků i dalších potřeb resortu školství, rozvoj koncepce dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v České republice, tvorba, realizace a evaluace vzdělávacích programů a studií pro pedagogické i nepedagogické pracovníky škol a školských zařízení a nepedagogickou veřejnost, podpora celoživotního zvyšování kvality v návaznosti na kariérní systém učitele (koncipování realizace programů pro stupně kariérního systému, udělování atestací), tvorba, realizace a garance vzdělávacích programů, projektů, rezortních úkolů a rozvojových programů v prioritních tématech MŠMT, mezinárodní spolupráce v oblasti profesního rozvoje pedagogických pracovníků, poskytování služeb školám a školským zařízením (konzultačních, poradenských a informačních), tvorba studijních a metodických materiálů a publikační činnost, pořádání tvůrčích soutěží pro učitele, zabezpečení odborné přípravy pracovníků MŠMT a jím zřízených organizací, příprava lektorů a dalších poskytovatelů podpory v oblasti profesního rozvoje pedagogických pracovníků, spolupráce na vládních prioritních tématech v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků s ostatními ministerstvy, organizační, ubytovací a stravovací služby spojené s pořádáním vzdělávacích, vědeckých a mezinárodních konferencí a seminářů ministerstva a jím zřízených organizací, včetně rekreačních akcí pro další osoby (např. škol v přírodě, lyžařských výcvikových kurzů), kontrola akreditovaných vzdělávacích institucí při realizaci akreditovaných vzdělávacích programů, vydavatelská, nakladatelská a reprografická činnost. Financování Činnost NIDV je financována vícezdrojově: příspěvek MŠMT výnosy z vlastní činnosti (zejména účastnické poplatky za vzdělávací akce) projekty ESF Výkony Ročně realizuje celé NIDV přibližně 1500 vzdělávacích programů pro pedagogických pracovníků, a to zejména v těchto oblastech: cizí jazyky vzdělávání managementu škol studia ke splnění kvalifikačních předpokladů tvorba a realizace kurikula další státní priority 24

27 Provincia di Brindisi Assessorato alla Cultura e all Istruzione 25

28 Provincie Brindisi Hlavní město provincie: Hlavní představitel provincie: Brindisi Massimo Ferrarase Počet obyvatel: Rozloha: 1839 km 2 Poloha provincie Brindisi v Itálii 26

29 Na území provincie působí 127 mateřských škol s téměř dětmi a 77 základních škol, ve kterých se vzdělává přibližně žáků. Střední vzdělání zde poskytuje 30 středních škol prvního stupně s žáky a 47 středních škol druhého stupně, které navštěvuje více než žáků. Ve středních školách prvního a druhého stupně působí celkem pedagogů. Následující tabulky udávají podíl žáků jednotlivých druhů středních škol v provincii Brindisi dle jejich zaměření a podíl těchto žáků dle pohlaví. Škola Podíl žáků Lyceum 45,4% klasické 6,3% jazykové 6,9% přírodovědné 15,9% se zaměřením na aplikované vědy 5,4% se zaměřením na humanitní vědy 4,7% ekonomicko-sociální 2,0% hudebně taneční 0,6% umělecké 2,9% mezinárodní 0,7% Odborná střední škola 31,6% s ekonomickým zaměřením 14,2% s technologickým zaměřením 17,4% Profesní střední škola 23,0% se zaměřením na průmysl a řemesla 5,6% se zaměřením na služby 16,7% se zaměřením na doplňující odbornou přípravu 0,7% Škola Podíl dívek Podíl chlapců Lyceum 61,1% 38,9% klasické 69,0% 31,0% jazykové 82,2% 17,8% přírodovědné 46,3% 53,7% se zaměřením na aplikované vědy 31,0% 69,0% se zaměřením na humanitní vědy 90,7% 9,3% ekonomicko-sociální 78,1% 21,9% hudební 90,9% 9,1% taneční 49,1% 50,9% umělecké 68,9% 31,1% mezinárodní 69,1% 30,9% Odborná střední škola 33,0% 67,0% s ekonomickým zaměřením 57,7% 42,3% s technologickým zaměřením 15,9% 84,1% Profesní střední škola 42,9% 57,1% se zaměřením na průmysl a řemesla 24,2% 75,8% se zaměřením na služby 48,6% 51,4% se zaměřením na doplňující odbornou přípravu 39,3% 60,7% 27

30 Provincie Brindisi patří k regionům s vysokým podílem žáků, kteří předčasně ukončí školní docházku. Téměř 20 % žáků nedokončí střední vzdělání druhého stupně. Na vysoké školy je přijato 46,8 % absolventů středních škol v provincii, což je o 3,3 % méně v porovnání s celorepublikovým průměrem. Na vysoké školy jsou nejčastěji přijati absolventi klasických lyceí (85,3 % absolventů), následují absolventi přírodovědných lyceí (81,8 % absolventů) a absolventi jazykových lyceí (67,5 % absolventů). Z profesních středních škol odchází na vysoké školy pouze 11,5 % absolventů a z odborných středních škol 29,4 % absolventů. Provincie Brindisi se řadí k italským regionům s vysokou nezaměstnaností. Zaměstnáno je pouze 30 % žen. Míra nezaměstnanosti zde dosahuje 25 %, zatímco celorepublikový průměr činí 11 %. 28

31 Istituto di Istruzione Secondaria di II Grado Vincenzo Lilla 29

32 Ředitel: Adresa: Web: Francesco Carone Viale V. Lilla 25, Francavilla Fontana Via A. Negri 1, Oria Základní údaje Liceo Classico V. Lilla Francavilla Fontana Počet žáků: 400 Počet tříd: 17 Počet žáků ve třídě: 23 Pedagogický sbor: 29 Liceo Scientifico, Tecnologico e delle Scienze Applicate Oria Počet žáků: 373 Počet tříd: 15 Počet žáků ve třídě: 25 Pedagogický sbor: 28 Historie a charakteristika školy Střední škola "Vincenzo Lilla" byla založena v roce 1950 a nese jméno Vincenza Lilly, profesora filosofie z Francavilla Fontana v jihovýchodní provincii Brindisi, který působil na různých italských univerzitách. Liceo Classico připravuje žáky na univerzitní studium, specializuje se na výuku klasických jazyků latiny a řečtiny. Nabízí ale také výuku všeobecných předmětů. Kvalita vzdělání je vysoká, pouze malé množství studentů musí opakovat ročník. Důležitým cílem školy je zvýšit u studentů vědomí internacionalismu a multikulturality. Liceo Scientifico bylo založeno v roce Těžištěm výuky jsou přírodní vědy, vyučují se však i klasické a humanitní předměty. Vybavení školy školy mají k dispozici počítačové učebny, jazykové učebny, učebnu chemie a biologie, tyto učebny jsou vybaveny počítačem, zpětným projektorem a interaktivní tabulí žáci mohou využívat studovnu a školní knihovnu ve školách není jídelna, pouze automaty s občerstvením školy mají k dispozici tělocvičnu a hřiště 30

33 Popis systému vzdělávání pro přijetí žák nemusí složit žádné přijímací zkoušky, pouze podává přihlášku ke studiu 5leté studium je zakončeno maturitní zkouškou výuka je především zaměřena na latinu a řečtinu, dále pak na literaturu, filosofii, historii a italštinu v Liceo Classico začínají první dva roky jako Gimnasium a poslední tři roky jako - Liceo vyučovací předměty a jejich hodinové dotace jsou uvedeny v následující tabulce Liceo Classico Vyučovací předměty I. roč. II. roč. III. roč. IV. roč. V. roč. Italština a literatura Latina a literatura Řečtina a literatura Anglický jazyk a literatura Dějepis a zeměpis Filosofie Přírodní vědy, chemie a zeměpis Matematika Fyzika Dějiny umění Náboženství Tělesná výchova Celkem

34 Liceo Scientifico Vyučovací předměty I. roč. II. roč. III. roč. IV. roč. V. roč. Italština a literatura Latina a literatura Cizí jazyky Dějepis Dějepis a zeměpis 3 3 Filosofie Přírodní vědy Matematika Fyzika Dějiny umění Náboženství Tělesná výchova Celkem

35 Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Enrico Pantanelli 33

36 Ředitel: Adresa: Web: Prof. Angelo Raffaele Zaccaria C. da San Lorenzo Ostuni nuke.pantanelli.it Základní údaje počet žáků: 200 zemědělský obor zahájil činnost ve školním roce 1951/52 současná budova školy dokončena v roce 1978 studium ve dvou modulech: o agro-environmentální o zemědělsko-průmyslové školní hospodářství o výměře 16 ha skleníky pro pěstování květin a zeleniny rostlinná produkce je zaměřena především na pěstování olivovníků a výrobu olivového oleje, ale i na pěstování ovoce a citrusů v sadech je umístěno zařízení pro chov včel praktická příprava žáků probíhá na školním hospodářství a ve smluvních podnicích 34

37 Všeobecné předměty společné pro obory vzdělání s technologickým zaměřením Vyučovací předměty I a II III a IV V Italský jazyk a literatura Anglický jazyk Dějepis, občanská nauka a ústava Matematika Právo a ekonomie Zeměpis a biologie Tělesná výchova a sport Katolické náboženství nebo alternativní aktivity Celkem hodin všeobecných předmětů za rok Obor vzdělání Ochrana a tvorba životního prostředí Vyučovací předměty I a II III a IV V Fyzika z toho s odborným učitelem 66 Chemie z toho s odborným učitelem 66 Grafické technologie a techniky z toho s odborným učitelem 66 Informační technologie 99 z toho s odborným učitelem 66 Věda a aplikovaná technologie 99 Doplňující matematika Živočišná výroba Rostlinná výroba Zpracování zemědělských produktů Ekonomika, marketing, legislativa Rozvoj venkova Biotechnologie Ochrana a tvorba krajiny 132 Celkem hodin odborných předmětů za rok z toho s odborným učitelem Celkem hodin všeobec. a odborných předmětů za rok

38 Obor vzdělání Zpracování zemědělských produktů Vyučovací předměty I a II III a IV V Fyzika z toho s odborným učitelem 66 Chemie z toho s odborným učitelem 66 Grafické technologie a techniky z toho s odborným učitelem 66 Informační technologie 99 z toho s odborným učitelem 66 Věda a aplikovaná technologie 99 Doplňující matematika Živočišná výroba Rostlinná výroba Zpracování zemědělských produktů Ekonomika, marketing, legislativa Rozvoj venkova Biotechnologie Ochrana a tvorba krajiny 66 Celkem hodin odborných předmětů za rok z toho s odborným učitelem Celkem hodin všeobec. a odborných předmětů za rok

39 Ente di Formazione "Terra dei Messapi" Onlus 37

40 Ředitel: Adresa: Web: Damiano Franco via Albricci 3, Mesagne Základní údaje Zřizovatel: Forma: nezisková organizace (podporovaná místní skupinou G.A.L., konsorcium provincie pro zkvalitnění životního prostředí, městský úřad) nezisková organizace Způsob financování: vlastní výnosy, ESF Hlavní oblast působnosti: další profesní a odborné vzdělávání Hlavní cílová skupina: zaměstnanci, OSVČ, účastníci rekvalifikací, nezaměstnaní, absolventi základních škol Oblasti vzdělávání: ekologické vzdělávání, vzdělávání v oblasti zemědělství (trh, organizace, kvalita produktů), rodinná politika a rovné příležitosti (pouze pro ženy), propagace venkovského regionu (turistika), úklid a zeleň ve městě Další podpora: poradenství nezaměstnaným, podpora při osobnostním růstu, vedení k motivaci 38

41 Projektové výstupy, výsledky Struktura vzdělávacího systému v České republice Struktura vzdělávacího systému v Itálii Vzdělávací systém v Itálii je založen na principu subsidiarity a autonomie škol. Stát rozhoduje o obecných tématech týkajících se vzdělávání, o minimálních normách, které musí být dodržovány v celé zemi a o základních principech (zásadách), které by měly plnit regiony v rámci svých pravomocí. Regiony mají výlučnou pravomoc rozhodovat o odborném vzdělávání a přípravě, zatímco kompetence týkající se problematiky všeobecného vzdělávání sdílí společně se státem. Školy jsou autonomní v oblastech, které se týkají didaktiky, organizace a také výzkumných a vývojových aktivit. Povinná školní docházka trvá deset let a je určena dětem ve věku od 6 do 16 let. Povinná školní docházka zahrnuje 5 let základního vzdělávání, 3 roky nižšího středního vzdělávání a první dva roky vyššího středního vzdělávání. Žáci mohou plnit povinnou školní docházku i ve tříletých nebo čtyřletých oborech vzdělání nabízených v rámci regionálního odborného vzdělávání a odborné přípravy. Vyšší střední vzdělávání trvá pět let a je nabízeno jak ve všeobecné, tak i odborné formě. 39

42 Střední vzdělávání v Itálii Střední vzdělávání je rozděleno na povinný nižší stupeň (Scuola di primo grado secondaria) a vyšší stupeň (Secondo ciclo di Istruzione). Tento vyšší stupeň je tvořen školami nazvanými Scuola di secondo grado secondaria (všeobecné a odborné vyšší střední školy), které spadají do kompetencí státu, a Istruzione e Formazione Professionale (IFP) (odborné vzdělávání a příprava) řízeného na regionální úrovni. Nižší střední školy jsou tříleté a navštěvují je žáci ve věkovém rozmezí od 11 do 14 let. Nižší střední vzdělávání a povinné základní vzdělávání tvoří první cyklus vzdělávání, který je osmiletý, nicméně si zachovává vlastní specifika. V Itálii lokalita a pracovní příležitosti ovlivňují cíle vzdělávání. Státní vyšší střední vzdělávání má všeobecné nebo odborné zaměření. Celková délka studia v obou typech vzdělávání je pět let a navštěvují ho žáci ve věkovém rozmezí od 14 do 19 let. Lycea (všeobecné vzdělávání) připravují žáky na vysokoškolské studium, poskytují jim nejen odpovídající schopnosti a znalosti, ale také kulturní a metodické nástroje pro rozvoj jejich vlastních kritických názorů a postojů. Cílem odborných středních škol je předat žákům široké znalosti ekonomického a technologického zaměření. V profesních středních školách žáci získávají technické a odborné kompetence v oborech jako jsou služby, průmysl a řemeslná výroba s cílem usnadnit jejich vstup na trh práce. Jak odborné tak i profesní školy umožňují žákům pokračovat dál ve studiu na vysoké škole nebo vyšší odborné škole či v odborné přípravě. Odborné vzdělávání a příprava (IFP) je řízena regiony a je organizována ve tříletých nebo čtyřletých oborech vzdělání určených pro absolventy prvního osmiletého cyklu vzdělávání ke splnění povinné školní docházky v rámci systému odborného vzdělávání a také pro zájemce o další kvalifikaci ve věku 18 let (tzv. diritto/dovere náš výuční list). Vzdělávání (kurzy) může být organizováno jak místními vzdělávacími agenturami, tak odbornými středními školami ve spolupráci se vzdělávacími agenturami. Školy i agentury jsou vázány regionálními směrnicemi. Absolvent kurzu získá certifikát a jsou mu uděleny kredity, které mu umožňují přestup do jiných školících nebo vzdělávacích institucí. Ve srovnání s hlavním vzdělávacím systémem jsou tyto kurzy kratší (3 nebo 4 roky), více využívají laboratoří a praktických zkušeností a jsou zaměřeny na rychlejší vstup na trh práce. Odborné kvalifikace jsou uvedeny ve vnitrostátním rejstříku IFP. Soukromé školy (scuole private) vzdělávají méně než 10 % z celkového počtu žáků. Patří sem školy zřizované náboženskými organizacemi (většina jezuity), školy s netradičními metodami výuky jako je Montessori a Rudolf Steiner a řada zahraničních a mezinárodních škol, včetně amerických a britských škol. Většinou se jedná o školy denní, v Itálii existuje jen velmi málo internátních škol. Většina soukromých škol je právně uznána státem a mnoho z nich dostává finanční prostředky ze státního rozpočtu, proto musí striktně dodržovat centrální vládní směrnice k učebním osnovám. Soukromé školy zpravidla vyučují podle učebních osnov státních škol, jen výjimečně přidávají nějaký vyučovací předmět navíc. Školné se liší podle typu školy a rozmanitosti nabízených služeb. Většina škol vyžaduje po rodičích zaplatit počáteční zápisné a následně roční nebo měsíční poplatky. U soukromých základních a středních škol se počáteční zápisné pohybuje mezi 275 a 430 a měsíční poplatky v rozmezí 135 a

43 Komparace středních škol se všeobecným zaměřením Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 Istituto di Istruzione Secondaria di II Grado V.Lilla Italská partnerská škola reprezentuje klasické lyceum se zaměřením na výuku latiny, řečtiny, filosofie a dalších humanitních předmětů. Filosofie se zde vyučuje třikrát týdně a zaměřuje se na rozbor textů. Přestože se jedná o klasické lyceum, neznamená to, že existují všeobecná pravidla platná na celostátní úrovni. Každá škola si vytváří svůj vlastní vzdělávací systém. Není zde striktně dané kurikulum. Povinností školy je sepsat své cíle, stanovit úroveň, které každý žák musí dosáhnout a specifikovat kroky, jak k dané úrovni dospět. Italská škola je prostorem pro dialog a komunikaci. Rozdílná je například výuka anglického jazyka. V italském lyceu probíhá výuka angličtiny v podobě, kterou známe z českých škol, pouze první dva roky. V dalších letech čtou žáci díla v originále a pak o nich v rodném jazyce diskutují s vyučujícím. Získávají tak velkou pasivní slovní zásobu, aktivní slovní zásoba je na nižší úrovni, stejně jako komunikace a schopnost vyjadřovat se v běžných situacích. Italské lyceum je pětileté. Škola má 350 žáků. Vyučovací povinnost učitele je 18 hodin týdně. Jedna vyučovací hodina trvá 60 minut. Výuka probíhá od 8.00 do a je běžné, že škola neposkytuje obědy. Během odpoledne se však škola stává místem, kde probíhají různé kroužky a jiné mimoškolní aktivity. Výuka probíhá šest dní v týdnu, tedy i v sobotu. Žáci dostávají zadánu domácí práci, a tak z velké části výuka probíhá formou samostudia. Žáci si prostudují materiály doma a ve škole o daných tématech již diskutují. Metody a formy, výběr vhodných učebnic a materiálů jsou v kompetenci učitele. Všeobecné právo studovat je dáno ústavou z roku 1948, kde je stanoveno, že umění a věda jsou poskytovány zdarma. Itálie je také jednou z prvních zemí, která začala realizovat inkluzivní vzdělávání. I toto bylo patrné v partnerském lyceu. Žáci jsou přijímaní bez přijímacích zkoušek. Finanční prostředky jsou přidělovány dle potřeb školy, nikoli dle počtu žáků. Srovnání učebního plánu Vyučovací předměty I. roč. II. roč. III. roč. IV. roč. V. roč. Italština a literatura, Český jazyk 4, 3 4, 3 4, 3 4, 5 4 Latina a literatura, nepovinná Řečtina a literatura, nevyučuje se Anglický jazyk a literatura 3, 3 3, 3 3, 4 3, 5 3 Dějepis a zeměpis, vyučuje se odděleně Filosofie, vyučuje se pouze ve 4.ročníku 3 3, 2 3 Přírodní vědy, chemie a zeměpis, vyučuje se odděleně Matematika 3, 4 3, 4 2, 4 2, 4 2 Fyzika 3 3 2, Dějiny umění, nepovinné Náboženství, nevyučuje se Tělesná výchova 2, 2 2, 2 2, 2 2, 2 2 Celkem 27, 33 27, 33 31, 33 31, Poznámka: Červeně je vyznačen učební plán Gymnázia, Pardubice, Mozartova 449. Tabulka vychází z vyučovacích předmětů italského lycea, proto zde chybí některé předměty, které se vyučují na českém gymnáziu (viz str. 13). 41

44 Z tabulky je patrné, že Italové hodinově posilují více svůj rodný jazyk, latinu, řečtinu a filosofii, v českém učebním plánu dominuje výuka cizích jazyků a dalších všeobecných předmětů. Hodnocení žáků V Itálii se používá klasifikační stupnice od 1 do 10, přičemž nejlepší známkou je 10. Na začátku i na konci roku píší žáci test k ověření osvojených znalostí a dovedností. Testování provádí nezávislá firma. Testy skládají všichni žáci ze všech předmětů. Testy jsou vnitřní (vypracované školou a předané nezávislé firmě) a vnější (státní). Výsledky testů jednotlivých škol jsou veřejně přístupné na internetu. Žák je klasifikován nejen známkou, ale na konci školního roku dostane také zprávu, jaké učivo si osvojil a jaké kompetence získal. Na Gymnáziu Mozartova píši žáci z každého předmětu písemnou pololetní práci. Délka této práce je u většiny předmětů omezena na jednu vyučovací hodinu. Z anglického jazyka píší žáci dvě pololetní práce. Jedna se zaměřuje na poslech a čtení a druhá na gramatiku a psaní. V ostatních cizích jazycích (tzn. v ruštině, němčině a francouzštině) se poslech a čtení zkouší během školního roku. Na konci roku žáci píší během jedné vyučovací hodiny sloh a během druhé vyučovací hodiny test z gramatiky a slovní zásoby. Všechny písemné práce, ale i ústní zkoušení, se hodnotí stupni od 1 do 5. V anglickém jazyce je hranice úspěšnosti stanovena na 60 % a v ostatních cizích jazycích na 50 %. Ukončování vzdělávání Studium na italském lyceu je zakončeno státní zkouškou (dříve maturitní zkouška). Zkouška se koná posledních deset dnů v červnu a prvních deset dnů v červenci. Zkouška má písemnou a ústní část. Písemná zkouška má tři části. První částí je test z Italštiny, který trvá šest hodin. Je v něm zahrnuta analýza textu. Jedná se buď o novinový článek nebo o historický text. A dále obsahuje všeobecný text. Pro druhou část písemné zkoušky žáci v lednu volí mezi latinou nebo řečtinou. Poslední částí je test, který je sestaven z různých vyučovacích předmětů. Žák před konáním zkoušky neví, ze kterých předmětů bude testován. Předměty zastoupené v testu vybírá komise. Test trvá 2 3 hodiny. Test hodnotí sedmičlenná komise. V komisi jsou tři interní učitelé, dále má tři externí členy, posledním členem je ředitel školy. Externí členy jmenuje provincie. Ústní zkoušku žák skládá před komisí. Téma si volí samostatně, musí však pokrývat pět vyučovacích předmětů. Do 15. května je vytvořeno portfolio každého žáka, který bude skládat maturitní zkoušku. Kromě známek z předchozího vzdělávání obsahuje i hodnocení chování. Portfolia má k dispozici zkušební komise. V rámci hodnocení maturitní zkoušky může žák získat maximálně 100 bodů. K úspěšnému složení maturitní zkoušky je třeba dosáhnout minimální hranice 60 bodů. Do bodování se započítává i předchozí studium. Za prospěch a chování ve třetím ročníku může žák získat 8 bodů, za čtvrtý ročník také 8 bodů. Prospěch a chování v pátém ročníku může být ohodnoceno až 9 body. Komise může žákovi přidělit navíc 5 bodů za mimořádné výsledky, kterých dosáhl u maturitní zkoušky. Pro přidělení tohoto bonusu musí však žák získat u zkoušky alespoň 70 bodů. Studium na českém gymnáziu je ukončeno maturitní zkouškou, která má dvě části: 1) Společná (státní) část Dvě povinné zkoušky český jazyk (didaktický test, písemná práce, ústní zkouška před komisí), cizí jazyk (didaktický test, písemná práce, ústní zkouška před komisí) nebo matematika (didaktický test). Maximálně dvě nepovinné zkoušky z nabídky: cizí jazyk, matematika. 42

45 2) Profilová (školní) část Dvě až tři povinné zkoušky počet zkoušek, nabídku předmětů a formu zkoušek stanoví ředitel školy v souladu se školním vzdělávacím programem. Maximálně dvě nepovinné zkoušky nabídku stanovuje ředitel školy. Požadavky na pedagogy Pedagogové českého gymnázia i italského lycea musí mít vysokoškolské vzdělání. Italský středoškolský učitel musí navíc absolvovat dvouletý postgraduální kurz s příslušnou specializací, který ukončí kvalifikační zkouškou. Podle výsledků zkoušky je sestaven žebříček pedagogů. Nejúspěšnější pedagogové si mohou vybrat školu, na které chtějí působit. Učitelé mají status státních zaměstnanců. Uplatnění absolventů Více než 90 % absolventů italského klasického lycea pokračuje ve studiu na vysokých školách a univerzitách. Na českém gymnáziu se tento podíl blíží 100 %. 43

46 Komparace středních škol s odborným zaměřením Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim Istituto di Istruzione Secondaria Superiore E. Pantanelli Ve středním vzdělávání v České republice dochází k diferenciaci dříve než v Itálii. Studium na italské střední škole je pětileté. První dva roky je výuka shodná pro všechny žáky, ke specializaci dochází až od třetího ročníku. Srovnání učebního plánu Vyučovací předměty I. roč. II. roč. III. roč. IV. roč. V. roč. Italština, český jazyk 4, 2 4, 2 4, 3 4, 3 4 Angličtina 3, 3 3, 3 3, 4 3, 4 3 Dějepis 2, Matematika 4, 3 4, 3 3, 2 3, 2 3 Ekonomika, právo, základy společenských věd 2, 1 2, Přírodní vědy 2, 3 2, 3 Tělesná výchova 2, 2 2, 2 2, 2 2, 2 2 Náboženství, nevyučuje se Chemie 3, 3 3, 3 Fyzika 3, 2 3 Počítačová grafika 3 3 Informační a kom. technologie 3, Aplikovaná technologie 3 Výuka odbornosti , 17 17, Celkem 32, 32 32, 32 32, 32 32, Poznámka: Červeně je vyznačen učební plán SŠ zemědělské a VOŠ Chrudim. Tabulka vychází z vyučovacích předmětů italské zemědělské školy, proto zde chybí některé předměty, které se vyučují na české zemědělské škole (viz str. 18). Z tabulky vyplývá, že Italové hodinově posilují více svůj rodný jazyk a matematické vzdělávání, v českém učebním plánu je více zastoupena výuka odborných předmětů. V české škole mají žáci rozdílnou výuku již od prvního ročníku dle oboru vzdělání, který studují. Italská strana vzdělává první dva roky všechny žáky podle stejných učebních plánů a až od třetího ročníku jsou žáci rozděleni podle svého zaměření. Italská zemědělská škola v Ostuni od třetího ročníku diferencuje své žáky do těchto oborů vzdělání: Zpracování zemědělských produktů Vyučovací předměty III. IV. V. Matematika II 1 1 Živočišná výroba Rostlinná výroba Zpracování zem. produktů Ekonomické předměty Rozvoj venkova 3 2 Biotechnologie 2 3 Ochrana a tvorba krajiny 2 Celkem

47 Ochrana a tvorba životního prostředí Vyučovací předměty III. IV. V. Matematika II 1 1 Živočišná výroba Rostlinná výroba Zpracování zem. produktů Ekonomické předměty Rozvoj venkova Biotechnologie 2 2 Ochrana a tvorba krajiny 4 Celkem Výuka odborné praxe Italští žáci vykonávají odbornou praxi v odborných laboratořích a učebnách nebo na pracovištích školního hospodářství. Jejich odborná činnost je velmi ovlivněna potřebami místních zemědělských farem a hospodářství, které vznášejí reálné požadavky na vedení školy. Například v učebně mikrobiologie sledují výskyt chorob olivovníků a ověřují vhodnost ochranných prostředků především na biologickém základě nebo maximálně eliminují chemickou ochranu. Přímo spolupracují s pěstiteli olivovníků. Čeští žáci vykonávají odbornou praxi podle svého odborného zaměření především na školním hospodářství a u smluvně vázaných sociálních partnerů školy, přímo v zemědělském provozu a v reálném pracovním prostředí. Ukončování vzdělávání Ukončování středního vzdělávání v Itálii má dvě části: a) písemná část: italština, ekonomické nebo zemědělské předměty, test komplexních vědomostí, b) ústní část: koná se před komisí, ve které přísedícím je nezávislý specialista z oboru, žák předkládá komisi své portfolio a je přezkoušen ze všeobecných znalostí studovaného oboru. Ukončování středního vzdělávání v České republice má dvě části: 1) Společná (státní) část Dvě povinné zkoušky český jazyk (didaktický test, písemná práce, ústní zkouška před komisí), cizí jazyk (didaktický test, písemná práce, ústní zkouška před komisí) nebo matematika (didaktický test) Maximálně dvě nepovinné zkoušky z nabídky: cizí jazyk, matematika 2) Profilová (školní) část a) praktická část žák nejdříve složí praktickou zkoušku na školním odborném pracovišti nebo u sociálního partnera školy b) ústní žák před komisí a nezávislým předsedou skládá ústní zkoušku z odborných předmětů (zemědělské předměty, ekonomika a účetnictví nebo ekologické předměty, předměty týkající se životního prostředí) Požadavky na pedagogy Pedagogové všeobecně vzdělávacích předmětů obou zemí musí mít vysokoškolské vzdělání. Italský středoškolský učitel musí navíc absolvovat dvouletý postgraduální kurz s příslušnou specializací, který ukončí kvalifikační zkouškou. Středoškolští učitelé jsou specialisté. Učitelé odborných předmětů a odborných praxí stejně jako čeští učitelé mohou vystudovat vysokou školu jiného než pedagogického zaměření a kvalifikaci pro 45

48 pedagogickou činnost si rozšíří doplňujícím pedagogickým studiem. Učitelé mají status státních zaměstnanců. Uplatnění absolventů Polovina italských absolventů pokračuje ve studiu na vysokých školách a univerzitách přírodovědného a zemědělského zaměření. Absolventi, kteří nepokračují ve studiu, najdou uplatnění na katastrálních úřadech, v rostlinné výrobě a v živočišné výrobě, ve zpracovatelském průmyslu, v institucích zaměřených na oblasti ochrany krajiny a životního prostředí, v zemědělském poradenství, v komerční zemědělské výrobě anebo si mohou založit svoji vlastní živnost. Část českých absolventů středního vzdělávání je přijata ke studiu na vysokých školách nebo mohou dále studovat vyšší odbornou školu. Ti, kteří nemají zájem dále pokračovat ve studiu, nacházejí uplatnění v zemědělském provozu, ve státní správě v odděleních ochrany a tvorby životního prostředí, zemědělských agenturách, neziskových organizacích (národní přírodní parky a rezervace). Závěry v oblasti středního odborného vzdělávání Rozdíly Itálie Česká republika Délka vzdělávání 5 let 3, 4 roky Hodinové dotace předmětů Diferenciace žáků Výuka odborné praxe Učební plán Vyšší hodinová dotace u rodného jazyka a matematiky. První dva roky jsou žáci vzděláváni podle stejného učebního plánu a od 3. ročníku se specializují. Italští žáci vykonávají odbornou praxi v odborných laboratořích a učebnách nebo na pracovištích školního hospodářství. Vzdělávací program je celostátně určen a je přizpůsoben každé škole podle místních potřeb a potřeb trhu práce. Vyšší hodinová dotace u odborných předmětů. Škola nabízí více oborů vzdělání, žáci jsou odborně zaměřeni již od 1. ročníku. Čeští žáci vykonávají odbornou praxi podle svého odborného zaměření především ve školním hospodářství a u smluvně vázaných sociálních partnerů školy. Školy vyučují dle školních vzdělávacích programů zpracovaných dle celostáně platných rámcových vzdělávacích programů, mohou využít disponibilní hodiny pro posílení hodinové dotace některých předmětů. 46

49 Komparace dalšího vzdělávání Problematika celoživotního vzdělávání (LLP) je velmi široká. Snažili jsme se proto zaměřit pouze na jednu část (přestože i ta je velmi rozsáhlá), a to další profesní vzdělávání, které lze definovat jako vzdělávání či učení, které probíhá po dosažení určitého stupně vzdělání, resp. po prvním vstupu vzdělávajícího se na trh práce a může být zaměřeno na různorodé spektrum vědomostí, dovedností a kompetencí důležitých pro uplatnění v pracovním, občanském i osobním životě. Další profesní vzdělávání představuje všechny formy profesního a odborného vzdělávání v průběhu aktivního pracovního života, po skončení odborného vzdělávání a přípravy na povolání ve školském systému. Jeho cílem je rozvíjení postojů, znalostí a schopností, vyžadovaných pro výkon určitého povolání. Má přímou vazbu na profesní zařazení a uplatnění dospělého, a tím i jeho ekonomickou aktivitu. Právě rozsah a různorodost této problematiky byly faktory, které znesnadňovaly vytvoření jednoduchého srovnání LLP v obou zemích. Srovnání systémů dalšího profesního vzdělávání v obou zemích lze shrnout do následující tabulky. Česká republika Itálie Poznámka Systém dalšího vzdělávání ne ne Nástroj hodnocení kvality dalšího vzdělávání Institucionální zabezpečení Financování ne celé spektrum jednotliví účastníci, zaměstnavatelé, stát, jiné veřejné subjekty, sdružení, neziskové organizace, ESF ne zejména neziskové organizace zejména neziskové organizace zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání Účast v dalším vzdělávání 5,6 % 6 % populace let Z tabulky vyplývá, že ani v jedné zemi není nastaven systém dalšího vzdělávání ani jeho monitoringu a jeho cíleného hodnocení (v České republice pouze snaha o určité institucionální vymezení zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání, tvorba Národní soustavy kvalifikací aj.). V obou případech je účast populace na dalším vzdělávání pod průměrem Evropské unie. V České republice se zabývá dalším vzděláváním velké množství různorodých subjektů. Jedná se o subjekty zřizované státem, subjekty zřizované samosprávnými orgány, vysoké školy, soukromé subjekty, obecně prospěšné společnosti i fyzické osoby. Kromě zřizovatele a formy se tyto organizace liší rozsahem a obsahem poskytovaných služeb, způsobem komunikace s klientem, kvalitou lektorů a dalším odborným zázemím či způsobem organizace řídících procesů. Naproti tomu v Itálii realizují další vzdělávání především neziskové organizace, které musí bojovat o svoji existenci a často se jejich činnost neobejde bez nepřímé pomoci místních orgánů. Způsoby financování jsou v podstatě obdobné, ale v Itálii se na financování dalšího vzdělávání největší měrou podílí ESF. ESF 47

50 K dalšímu srovnání je vybrána specifická oblast dalšího profesního vzdělávání, a to další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP). Česká republika Itálie Poznámka Profesní povinnost ano ano pracovní směrnice Závazná povinnost ano pouze pro začínající učitele v zákoně Minimální objem DVPP není stanoven není stanoven Výběr programů DVPP na školní úrovni kombinace centrální a školní úroveň DVPP povinně v plánu rozvoje školy ano ne Čas na DVPP 12 pracovních dnů 5 pracovních dnů Místo DVPP vzdělávací především přímo ve Lektoři učitelé, intenzivní instituce, škola škole bloky přerušení výuky Minimální objem DVPP není stanoven není stanoven Financování v rozpočtu školy v rozpočtu školy není diferencováno, ESF V obou zemích je vzdělávání učitelů profesní povinností a učitelé mají na vzdělávání poskytnut časový prostor (různý počet dní). Závazné DVPP (uvedené v zákoně) je v Itálii pouze pro začínající učitele. V Itálii není také povinnost managementu školy začlenit DVPP do plánu rozvoje školy. Největší rozdíl je v organizaci vzdělávání. V České republice ve většině případů učitelé docházejí na semináře apod. do různých vzdělávacích institucí a semináře vedou externí lektoři. V Itálii probíhá vzdělávání přímo ve škole, ředitel školy má možnost na tyto dny přerušit výuku a jako lektoři působí velmi často přímo učitelé dané školy. 48

51 Dotazníkové šetření Odpověď Otázka Gymnázium Mozartova Liceo Lilla SŠ zemědělská a VOŠ Chrudim I.I.S.S. Pantanelli Ano Ne Ano Ne Ano Ne Ano Ne Metody 1 Vyprávění učitele 80% 20% 95% 5% 50% 50% 100% 0% 2 Vysvětlování (výklad) učitele 90% 10% 21% 79% 95% 5% 100% 0% 3 Práce s textem 84% 16% 100% 0% 89% 11% 100% 0% 4 Rozhovor 83% 17% 95% 5% 95% 5% 100% 0% 5 Názorně-demonstrační metody (experiment) 44% 56% 40% 60% 63% 38% 83% 17% 6 Dovednostně-praktické metody 58% 42% 30% 70% 69% 31% 95% 5% 7 Aktivizující metody: 7a pochvala 89% 11% 85% 15% 94% 6% 75% 25% 7b známka/zisk extra kreditů 85% 15% 85% 15% 80% 20% 50% 50% 7c odměna (knížka, vstupenka atd.) 11% 89% 94% 6% 67% 33% 17% 83% 8 Metoda vzájemného učení (peer-learning) 59% 41% 75% 25% 69% 31% 65% 35% Formy 9 Hromadná (frontální) výuka 89% 11% 90% 10% 94% 6% 91% 9% 10 Skupinová (kooperativní) výuka: 10a projektové dny 33% 67% 58% 42% 36% 64% 67% 33% 10b semináře 50% 50% 27% 73% 50% 50% 68% 32% 11 Samostatná práce žáků ve škole 89% 11% 84% 16% 88% 13% 78% 22% 12 Samostatná práce žáků doma 89% 11% 95% 5% 94% 6% 91% 9% Další 13 Individualizovaná výuka: 13a individuální práce s talentovanými žáky 79% 21% 56% 44% 69% 31% 55% 45% 13b individuální práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 53% 47% 53% 47% 80% 20% 30% 70% 14 Práce žáků se zdroji, vyhledávání informací 89% 11% 78% 22% 94% 6% 30% 70% 15 Využití vyhledaných informací 89% 11% 95% 5% 93% 7% 16% 84% 16 Práce se vzorci a symboly 40% 60% 100% 0% 46% 54% 20% 80% 49

52 Otázka Gymnázium Mozartova Liceo Lilla Odpověď SŠ zemědělská a VOŠ Chrudim I.I.S.S. Pantanelli Ano Ne Ano Ne Ano Ne Ano Ne 17 Práce s modely 40% 60% 100% 0% 21% 79% 16% 84% 18 Využití nových vědeckých a technických poznatků 50% 50% 65% 35% 64% 36% 9% 91% 19 Demokratické prostředí (interakce učitel žák, žák učitel) 89% 11% 100% 0% 94% 6% 4% 96% Cizí jazyk 20 Aktivity na podporu multikulturní výuky 83% 17% 46% 54% 60% 40% 67% 33% 21 Bilingvní vzdělávání 50% 50% 42% 58% 50% 50% 56% 44% 22 Objasňování vlivu AJ na rodný jazyk 60% 40% 58% 42% 60% 40% 75% 25% 23 Využití ICT při výuce jazyků 67% 33% 36% 64% 75% 25% 84% 16% Motivace 24 Diferencované nároky podle schopností žáka (vícestupňové testy, časová dotace na zpracování testu) 56% 44% 80% 20% 71% 29% 68% 32% 25 Vzdělávání je propojeno s praxí a životními situacemi 83% 17% 90% 10% 94% 6% 100% 0% 26 Žáci vyhledávají souvislosti s ostatními předměty 84% 16% 95% 5% 89% 11% 86% 14% 27 Akce mimo školu (výlet, exkurze, pobyt v přírodě) 61% 39% 75% 25% 78% 22% 86% 14% 28 Příprava žáků na soutěže 78% 22% 50% 50% 71% 29% 52% 48% 29 Spolupráce se sociálními partnery (firmy, výzkumné ústavy atd.) 22% 78% 33% 67% 31% 69% 48% 52% Hodnocení žáků 30 Ústní zkoušení 82% 18% 94% 6% 95% 5% 22% 78% 31 Písemný test: 31a test zpracovaný učitelem 85% 15% 94% 6% 94% 6% 26% 74% 31b státní testy (papírová forma na vyžádání školy) 40% 60% 83% 17% 54% 46% 33% 67% 31c státní testy on-line 13% 88% 25% 75% 50% 50% 79% 21% 32 Referáty 65% 35% 84% 16% 84% 16% 45% 55% 33 Slohy 35% 65% 84% 16% 69% 31% 52% 48% 34 Laboratorní protokoly 19% 81% 94% 6% 47% 53% 47% 53% 50

53 100% Používané metody výuky Gymnázium Mozartova Liceo Lilla SŠ zemědělská a VOŠ Chrudim I.I.S.S. Pantanelli 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Vyprávění Výklad Práce s textem Rozhovor Experiment Dovednostněpraktické m. Pochvala Známka Odměna Vzájemné učení 51

54 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Používané formy výuky 52 Gymnázium Mozartova Liceo Lilla SŠ zemědělská a VOŠ Chrudim I.I.S.S. Pantanelli Frontální výuka Projektové dny Semináře Sam. práce ve škole Sam. práce doma Práce s talent. žáky Práce s žáky se spec. vzděl. potř. Vyhledávání informací Využití vyhledaných informací Práce se vzorci a symboly Práce s modely Nové věd. a tech. poznatky Demokrat. prostředí

55 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Výuka cizího jazyka Gymnázium Mozartova Liceo Lilla SŠ zemědělská a VOŠ Chrudim I.I.S.S. Pantanelli Multikulturní výuka Bilingvní vzdělávání Vliv AJ na rodný jazyk Využití ICT Gymnázium Mozartova Další využívané prostředky Liceo Lilla SŠ zemědělská a VOŠ Chrudim 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Diferencované nároky Propojení s praxí Mezipředmět. souvislosti Mimoškolní akce I.I.S.S. Pantanelli Příprava na soutěže Spolupráce se soc. partnery Gymnázium Mozartova Hodnocení žáků Liceo Lilla SŠ zemědělská a VOŠ Chrudim 100% 90% 80% I.I.S.S. Pantanelli 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Ústní zkoušení Test zpracovaný učitelem Státní testy - papírová forma Státní testy on-line Referáty Slohy Laboratorní protokoly 53

56 Do dotazníkového šetření se zapojilo 39 pedagogů z českých škol a 43 pedagogů z italských škol. Největší shody dosáhli učitelé v otázce využití frontální výuky, kterou používá 91 % učitelů všeobecně vzdělávacích i odborných škol. Dále se učitelé ve všech školách shodli v problematice samostatné práce žáků, a to jak doma, tak i ve škole. Samostatnou práci žákům zadává téměř 90 % všech dotazovaných učitelů. Podobná situace panuje v italských i českých školách v otázkách bilingvního vzdělávání a propojenosti teorie a praxe. Zatímco bilingvní vzdělávání se objevuje ve výuce u přibližně 50 % pedagogů, propojení vzdělávání s praxí využívá v průměru 92 % z nich. V italských školách probíhají častěji projektové dny a je obvyklé využívání odměn k motivaci žáků. Pedagogové obou všeobecně vzdělávacích škol ve velké míře používají známky a pochvaly jako aktivizující metodu, shodují se také v míře začleňování experimentů do výuky. V odborných školách pedagogové stejně často vyžadují po žácích zpracování laboratorních protokolů, shodnou se i v míře diferenciace svých nároků dle schopností žáka a v objasňování souvislostí mezi jednotlivými oblastmi učiva, předměty a tématy. Budeme-li hledat rozdíly mezi italskou a českou výukou, nalezneme jich více u odborných škol. Zatímco v české zemědělské škole využívá metodu vyprávění 50 % dotázaných, v italské škole ji využívají všichni učitelé. Se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pracuje v české škole 80 % pedagogů, na italské straně je to pouze 30 %. V italské zemědělské škole se téměř neobjevují demokratické vztahy mezi učitelem a žákem, zatímco pro české pedagogy jsou velmi důležité. Budoucí italští zemědělci výrazně méně využívají nových vědeckých poznatků a také méně pracují s informačními zdroji. Rozdílné jsou také způsoby ověřování úrovně znalostí a dovedností žáků. Jen přibližně čtvrtina pedagogů z italské zemědělské školy zkouší žáky ústně nebo využívá k písemnému zkoušení vlastní testy. Stěžejními v hodnocení žáků jsou zde státní on-line testy. Žáci italského lycea ve srovnání s českými gymnazisty mnohem častěji píší referáty, slohy a laboratorní protokoly, pracují s modely, vzorci a symboly, častěji jsou také testováni na celostátní úrovni. Jejich učitelé málo používají metodu výkladu a dovednostně-praktické metody, méně se věnují práci s talentovanými žáky a přípravě žáků na soutěže, více však diferencují své nároky dle schopností jednotlivých žáků. 54

57 55

58 Comenius Regio Partnerships Comparing Secondary School Education and LLP Centres in the Czech Republic and Italy The publication has been compiled with the grant support within the Lifelong Learning Programme. The content of the material is the responsibility of the publisher. The National Agency for European Educational Programmes cannot be held responsible for any use of the information contained herein. 56

59 Project Summary The project focuses on education in secondary schools and opportunities of further education in LLP (Lifelong Learning Programme) centres in two countries - members of the European Union. The project is coordinated by the Pardubice Region and the partner Provincia di Brindisi in Italy. The main objective of the project was to ascertain the extent of the curriculum in both countries and their application in general secondary education, secondary vocational education and in implementation of professional practice in relevant organizations. Forms, methods and techniques of education, evaluation systems and methods to complete the study were mutually compared. The aim of the project was also to establish long-term cooperation of the participating schools, on the basis of which exchanges of students and teachers could be carried out. Another area of interest of this project was to acquaint the partivipants with the activities, management and planning of long-term lifelong learning in the LLP centres. These objectives were achieved through visits to the regional offices, schools of general and vocational orientation and lifelong learning centres. 57

60 Organisations Involved in the Project Czech Republic Pardubice Region (Pardubice Region) Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim (Secondary School of Agriculture and Higher Vocational School in Chrudim) Národní institut pro další vzdělávání (National Institute for Further Education) Italy Provincia di Brindisi Assessorato alla Cultura e all Istruzione Istituto di Istruzione Secondaria di II Grado V.Lilla Istituto di Istruzione Secondaria Superiore E. Pantanelli Ente di Formazione "Terra dei Messapi" Onlus 58

61 Pardubice Region 59

62 Pardubice Region Capital City: Pardubice Governor: JUDr. Martin Netolický, PhD. Population: Area: km 2 Location of the Pardubice Region in the Czech Republic 60

63 Education in the Region Pardubice is an education authority to 57 secondary schools and 1 conservatory. Other 23 region-funded organizations are special nursery and primary schools, children's homes, student's halls of residence, educational and psychological counselling centres and Lifelong Learning Centre. Secondary Schools Of 57 regional secondary schools, there are 17 Gymnasia (a type of school with a strong emphasis on academic learning, and providing advanced secondary education in some parts of Europe; translator's note), 36 schools educating students in the fields of education with a school-leaving examination, 29 schools educating students in the fields of education with a vocational certificate and 4 schools in secondary education. In addition to the regional secondary schools, there are 14 private secondary schools, one church secondary school and one secondary school run by a municipalities in the Pardubice region. Secondary schools in the Pardubice Region in the academic year 2012/13 Authority Number of Schools Number of Students Region Private Person Church Municipality 1 16 Total Data on the proportion of students in secondary schools of particular authorities in the school year in the Pardubice region are shown in aggregate in the chart below. Private Person 11,6% Church 0,6% Municipality 0,1% Region 87,7% 61

64 The next chart shows the percentage of students in secondary vocational schools and Gymnasia in the Pardubice Region in the academic year Gymnasium 27% Vocational schools 73% The percentage of secondary school students in different professional groups in the school year in the Pardubice region is shown in the following chart. Culture and art sciences 1,6% Natural science 4,3% Social sciences 39,1% Technical science 39,1% Health, medical and pharmaceutical science 4,7% Agriculture, horticulture and veterinary science 11,2% Since the school year merit scholarships have been paid from the budget of the Pardubice Region to students in some areas of education. The intention of the region is to attract young people to the fields of education providing secondary education with a vocational certificate, graduates of which are demanded in the labour market. Most 62

65 importantly, these are technical fields (e.g. metal worker, mechanic, chimney sweep, bricklayer, carpenter, water specialist). The aim of introducing scholarships is also to motivate students to a more responsible approach to the study, regular attendance at schools and good behaviour. Admission to Education in Secondary Schools Secondary schools managed by the Pardubice Region admit students to educational courses completed with a leaving examination on the basis of entrance examination. The entrance exams are uniform throughout the region. They take the form of written tests in the Czech language, mathematics and general study skills. To be admitted to education, the applicant must achieve a set point limit different for Gymnasia, for business academies and other vocational schools. Students are admitted to the courses of secondary education with a vocational certificate and courses of secondary education without entrance examinations only on the basis of prior learning achievements. Most private and church secondary schools admit students to study in all fields without entrance exams, too. Maturita Exams In the Pardubice Region, in the school year , 5835 secondary school students registered for the maturita examination (a school-leaving exam, the equivalent British term is the GCE Advanced Level; translator's note) in both test periods. Of the total number of students registered for maturita examination, 5320 sat and 4137 passed the exams i.e. 77.8%. 80.7% of the students passed the common (national) part of the maturita exam and 93.1% of students passed the profile (school) part. The percentage of successful secondary school graduates in the Pardubice Region is above the national average. In an inter-regional comparison, the Pardubice Region ranked in the group of four most successful regions. Within the common part of the maturita examination, students sat an exam in the Czech language and literature, choosing between a foreign language and mathematics for the other test subject. A foreign language was chosen by 57% of students while the remaining 43% chose mathematics. When choosing difficulty of the exams, most students opt for the lower level of difficulty. Only 4.5% of mandatory testing were passed at the higher level of difficulty. It was mostly Gymnasium students who chose the higher level of difficulty. Number of secondary school teachers in the Pardubice Region in the academic year 2012/13 Teachers converted to the full-time employed of which women of which qualified 2078,5 58,1% 88,5% Labour Market and Unemployment of Graduates Graduates are one of the risk groups of the economically active population. In comparison with other job seekers, they are disadvantaged by the lack of experience and work habits. Also, the educational and professional structure of the graduates play an important role. The statistical monitoring methodology considers a candidate to be a job seeker graduate if registered at labour offices according to their place of residence to a certain date, whose time from successful completion of studies does not exceed two years. In April 2012, the unemployment rate for graduates of secondary and higher education schools in the Region reached 14.0% (766 unemployed graduates), which is the highest rate 63

66 in the Czech Republic (the national average is 10.2%). The lowest unemployment rate in the region relates to gymnasium students. They are followed by graduates of secondary education with a school-leaving examination (in the fields of education without vocational training). This is partly due to the fact that most of these graduates continue their studies at universities or colleges. The highest rate of unemployment relates to graduates of education branches of study providing secondary education with a vocational certificate. An overview of the unemployment rate of graduates by categories of educational attainment in the Region is shown in the following table: Unemployment rate secondary school graduates in the Pardubice Region (full-time education) Categories of Educational Attainment Region Czech Republic General secondary education (Gymnasium) 4.2% 3.1% Secondary vocational education with a maturita examination 11.4% 9.1% Secondary vocational education with a maturita examination and vocational training 17.9% 14.4% Secondary education with a vocational certificate 23.9% 16.7% 64

67 Gymnasium, Pardubice, Mozartova

68 Authority: Head teacher: Address: Web: Pardubice Region Mgr. Marek Výborný Mozartova 449, Pardubice Key Figures Total number of students: 256 Total number of classes: 9 Teaching staff (including school management): 25 Non-teaching staff: 11 School Facilities and Equipment The school has two computer labs, three language classrooms, one of them with an interactive whiteboard, classrooms of chemistry, physics, biology, arts and social sciences, these classrooms are equipped with computers and overhead projector Students can use the school library and reading room Teachers' rooms are equipped with computers with internet connection In the school building there is a dining room and a snack shop The school has two gyms and a playground In 2011, the reconstruction of toilets and canteen took place The school does not have wheelchair access In the school building there is also an Art School, a centre for lifelong education, and family and marital counselling centre Brief History The Gymnasium was founded in 1996 and the first students were admitted in the academic year In 1999, it moved to its current location in Mozart Street Currently, the school has ten classes in the four-year study (two first, two second, three third and three fourth year classes) Description of the Education System to be admitted to the Gymnasium, students must pass an entrance examination in mathematics, Czech language and general study skills the 4-year study is completed with a final school leaving exam maturita examination (ISCED level 3A) students can choose from the following languages: English, Russian, German, French and Latin subjects and their number of lessons are shown in the following table 66

69 General Education/Subjects I II III IV SEP FEP Languages and language communication Czech language and literature English language German language French language Russian language Mathematics and its applications Mathematics Information and communication technologies 4 4 Information and communication technologies 2 2 X X 4 0 Man and Society 15 0 History Civics Man and Nature 31 0 Physics X 9 0 Biology X 8 0 Chemistry X 8 0 Geography X 6 0 Art and Culture 4 4 Music X X 4 0 Art X X 4 0 Man and Health 8 8 Physical Education Optional vocational activities 8 Mathematics Seminar X X X History Seminar X X X X Descriptive Geometry Seminar X X X Physics Seminar X X X X Information Technology Seminar X X X X Chemistry Seminar X X X X Civics Seminar X X X Intercultural Education Seminar X X X X Literary Seminar X X X X Geography Seminar X X X X Biology Seminar X X X Arts Seminar X X X X English Seminar X X X X Total basic Total available Total in the year Besides English, students choose from German, French and Russian as a second foreign language to be taught for the entire study period. The language classes are divided into two groups. 2 An optional second foreign language with 3 lessons a week. Classes are divided into two groups in all lessons. 3 An optional second foreign language with 3 lessons a week. The class is divided into two groups in all lessons. 67

70 4 An optional second foreign language with 3 lessons a week. The class is divided into two groups in all lessons. 5 Students choose one of the subjects. 6 An optional seminar - 3rd year. The student chooses just one seminar with two lessons. The seminar is designed for two yeara, in the 4th year there are three lessons. 7 An optional seminar in the 3rd year. 8 An optional seminar - 4th year. The student chooses just two seminars with three lessons. It is a oneyear seminar. 68

71 Secondary School of Agriculture and Vocational School of Chrudim 69

72 Authority: Head teacher: Address: Web: Pardubice Region Ing. Stanislav Valášek Poděbradova 842, Chrudim IV Key Figures Total number of students and students: 333 Secondary school students: 243 students of vocational school: 90 full-time study: 305 distance study: 28 Total number of classes: 14 Total number of pedagogical staff including school management: 37 Total number of employees: 86 Levels of Educational Attainment: 4. Secondary education with a vocational certificate 5. Secondary education with a maturita leaving exam 6. Higher vocational education 1. Secondary education with a vocational certificate Full-time three-year study for graduates of primary schools completed with a final exam Farmer The study field is aimed at the wide professional training. Students get knowledge and skills in basics of the agricultural economy, family life and various service-focused activities. Composition of the compulsory and elective curriculum allow for diversified content and scope of education according to social demands and applicant's interest. The school leavers find opportunities in jobs corresponding to optional subjects in agriculture that they have completed to work in agriculture. Continuing education of school leavers who passed the final examination can be carried out at different secondary schools under the conditions prescribed by the law. 70

73 Curriculum General education subjects Year I II III Czech language English or German language Civics Physics Biology and ecology Chemistry Mathematics Physical Education Information and communication technologies Vocational subjects Economics Plant growing Animal breeding Introduction to mechanization Motor vehicles Horticulture Machinery and equipment Professional training Total Secondary education with a maturita leaving exam Full-time four-year study completed with a school leaving examination agriculture and ecological fields Students are admitted on the basis of entrance examination in the Czech language, Mathematics and General Study Skills a) Agribusiness Besides the introduction to agriculture, the study programme offers extended lessons in specialized economic subjects (Business Economics, Marketing and Management), business correspondence, computer science and psychology of management. All subjects provide skills of independent economic thinking with relation to agricultural practice, use of computer and administration skills, basic knowledge in accounting and financial institutions. School leavers find jobs in agricultural and other business and in services linked to agricultural production, administration, that being not only in farms. 71

74 CURRICULUM General Education Subjects Year I II III IV Czech Language English or German Language Introduction to Social Sciences History Physics Chemistry Biology and Ecology Mathematics Healthcare Physical Education Information and Communication Technologies Typing Commercial Correspondence Applied Biology Vocational Subjects Economics Accountancy Introduction to Mechanization Plant Growing Animal Breeding Rural Development Mechanization of Agricultural Production Agricultural Products Processing Practical Training Motor Vehicles Optional Subjects Horticulture and Fruit Farming Veterinary Studies and Breeding Total b) Ecology and Environment Protection The curriculum includes social science courses, preparatory and vocational subjects. In particular, the groups of specialized subjects are designed for the training of experts in today's environmental challenges. Students learn to acquire and process information in the field, make necessary measurement and monitoring, analyze the state of the environment, check the safety of technological processes of production and manage waste within the applicable standards. School leavers can find environmental administration jobs in municipal and regional offices. In businesses, school leavers can work as experts in waste management or work in nature conservation institutions. 72

75 CURRICULUM General Education Subjects Year I II III IV Czech Language English or German Language Basics of Social Sciences History Physics Biology Mathematics Healthcare Physical Education Information and Communication Technologies Typing Vocational Subjects Chemistry Economics of Environment Applied Biology Applied Chemistry Ecology Meteorology and Hydrology Geography Environmental Protection Landscape and Environment Waste Management Environmental Protection Law Hygiene and Toxicology Biotechnology Environmental Monitoring Practical Training Total Higher Vocational Education Higher Vocational School in Chrudim, Poděbradova 842, was founded in 1996 as a two-year school. Now the school educates students in the fields of Ecology and Environment in a three-year cycle in a full-time and distance type of education. applicants may be admitted to the study who have completed secondary education finalized with a maturita school-leaving examination. The study is completed with a leaving certificate and the graduates are entitled to use the title DiS (Certified Specialist, the British equivalent is Foundation Degree, translator's note). A tuition fee is paid at the vocational school in the amount of CZK 1,500 per semester. Students with grade point average 1.5 can get a scholarship in the form of tuition discounted by 750 CZK per semester. 73

76 Assessment of Learning Outcomes Student achievement in each compulsory and optional subjects set by the school curriculum is assessed in the school report with degrees of school results: 1 - Excellent 2 - Praiseworthy 3 - Good 4 - Sufficient 5 - Insufficient In full-time education, student behaviour is evaluated with the degrees of evaluation: 1 - Very Good 2 - Sufficient 3 - Insufficient Overall student assessment is expressed in the report expresses with the degrees: passed with distinction passed failed 74

77 National Institute for Further Education Regional Office in Pardubice 75

78 Authority: Regional Office: Head: Address: Web: Ministry of Education NIFE Pardubice Ing. Milan Bareš Za Pasáží 657, Pardubice Further Adult Education There is no separate special law in the Czech Republic that would comprehensively regulate further education and clearly define a functional adult education system. Adult education is only covered in various provisions contained in various laws whose principal focus is not adult education. On the contrary, this issue is included only marginally therein. Therefore, education of different groups of adults is under the auspices of various institutions and organizations. One of these specific groups are then teaching staff. Further Education of Teaching Staff All teaching staff at primary and secondary schools must obtain a Master's degree in undergraduate studies. In the course of their work, they are required to further educate themselves by the Act on Educational Staff. Further education is used to restore, enhance or strengthen qualification, to expand it or acquire it. However, the Act does not provide for any form of education or sanctions in the event that educational workers do not continue their education. Provision of further education of teachers is the responsibility of the school head teacher, who prepares the plan for further education and training, taking into account the interests of workers, school needs and the budget. Further education of teachers is only minimally tied to the career system, so it is insufficiently incentive (in 2012 a new career system began to be prepared). Institutions implementing further education of teachers Further education of teachers can be implemented by a number of institutions. The condition is the accreditation for the institution and individual training programmes from the Ministry of Education. List of educational institutions: National Institute for Further Education universities facilities established by Regional Authority Offices private organizations non-profit organizations Types of further education of teachers d. Study to complete qualification requirements pedagogical sciences (250 lessons) pedagogy (100 lessons) assistant teacher (120 lessons) 76

79 courses for heads of schools and school facilities (100 lessons) courses for extending vocational qualification ( lessons) e. Courses to meet other qualification requirements courses for head teachers (350 lessons) courses for school counsellors (250 lessons) courses in specialized activities (250 lessons) o coordination in the field of information and communication technologies, o formation and subsequent coordination of school curricula and educational programmes of higher vocational schools o prevention of socially pathological phenomena o specialized activities in the field of environmental education o specialized activities related to spatial orientation of visually impaired f. Courses to perfect professional qualification Continuous learning - all other educational programmes with a length of at least 4 lessons and accredited by the Ministry of Education. Teacher Career Progression In the current approach, teacher career progression system is not sufficiently motivating while the "age machine" principle prevails. Therefore, the Ministry of Education is preparing a new career progression system, which should define: each career stage in relation to the teacher's multi-level standard multi-level standard for head teachers content, scope and completion of education for each career level system to evaluate implemented educational programmes, including its financing criteria and conditions for the regular evaluation of teachers portfolio management tool for professional development National Institute for Further Education National Institute for Further Education (hereinafter referred to as "NIFE") by the Ministry of Education, Youth and Sports (hereinafter referred to as "the Ministry"). NIFE is a facility for further education of teachers and the provision of services to schools, educational institutions and other institutions in terms of education. It has a presence in the whole Czech Republic. The headquarters is in Prague and there are 14 regional centres - according to the territorial-administrative division of the Czech Republic (Karlovy Vary, Ústí nad Labem, Prague, Central Bohemia, Pilsen, České Budějovice, Pardubice, Liberec, Hradec Králové, Jihlava, Brno, Olomouc, Ostrava, Zlín ). NIFE Mission The NIFE is an only tool of intervention in teacher career development. Through its regional offices, NIFE provides educational activities for teachers and other pedagogical staff in regions, with regard to current government priorities, school system demands and current regional needs. 77

80 NIFE Activities in General guarantor of the national educational policy in the area of further education according to specification by the Ministry of Education, analysis of training and development needs for further education of teachers and other needs of the education sector, developing the concept of further education of teachers in the Czech Republic, creation, implementation and evaluation of educational programmes and studies for teaching and non-teaching staff of schools and school facilities as well as the lay public, promoting lifelong quality improvement in relation to the teacher career system (outlining the implementation of programmes for career system levels, granting attestations), formation, implementation and guarantee of educational programmes, projects, departmental tasks and development programmes in priority schemes of the Ministry of Education, international cooperation in teacher professional development, providing services to schools and school facilities (consultancy, advisory and information), designing study and methodology materials and publications, organizing creative competitions for teachers, special training for employees of the Ministry of Education and organizations established by the Ministry, preparing teachers and other providers of support in professional teacher development, cooperation with other ministries in governmental priority issues in further education of teachers, organizational, accommodation and catering services associated with educational, scientific and international conferences and seminars organized by the Ministry and its institutions, including recreational activities (e.g. outdoor schools, ski training courses) inspection of accredited educational institutions in the delivery of accredited training programmes, editing, publishing and reprographic activities. Funding NIFE activities are funded from different resources: contributions of the Ministry of Education revenues from own activities (particularly participation fees for educational events) ESF projects NIFE Organized Events NIFE executes about 1,500 educational programmes a year for 27,000 pedagogical staff, particularly in the following fields: foreign languages education of school management studies to meet the qualification requirements creation and implementation of curriculum other national priorities 78

81 Provincia di Brindisi Assessorato alla Cultura e all Istruzione 79

82 Province of Brindisi Capital: President: Brindisi Massimo Ferrarase Population: Area: 1839 km 2 The location of the province of Brindisi in Italy 80

83 The province has 127 nursery schools with almost 11,000 children and 77 primary schools where approximately 20,000 students are educated. Secondary education here is provided by 30 secondary schools of the first level with 12,000 students and 47 secondary schools of the second level with more than 20,000 students. In secondary schools of the first and second level, there is a total of 3,000 teachers. The following tables show the percentage of students of different types of secondary schools in the Province of Brindisi, by their specialization and the percentage of the students by gender. School Percentage of Students Lyceum 45.4% classic 6.3% language 6.9% natural science 15.9% applied science oriented 5.4% Humanities oriented 4.7% economic and social 2.0% music and dance 0.6% art 2.9% international 0.7% Vocational Secondary School 31.6% economic fields of study 14.2% Technology oriented 17.4% Professional Secondary School 23.0% Industry and craft oriented study 5.6% Public services oriented 16.7% additional vocational training 0.7% School Percentage of Percentage of Girls Boys Lyceum 61.1% 38.9% classical 69.0% 31.0% language 82.2% 17.8% natural science 46.3% 53.7% applied sciences oriented 31,0% 69.0% with a focus on humanities 90.7% 9.3% economic and social 78.1% 21.9% music 90.9% 9.1% dance 49.1% 50.9% art 68.9% 31.1% international 69.1% 30.9% Vocational Secondary School 33.0% 67.0% economic fields of study 57.7% 42.3% Technology oriented 15.9% 84.1% Professional Secondary School 42.9% 57.1% Industry and craft oriented study 24.2% 75.8% public services oriented 48.6% 51.4% additional vocational training 39.3% 60.7% 81

84 Province of Brindisi is a region with a high percentage of students who leave school early. Nearly 20% of students fail to complete secondary education of the second level. 46.8% of secondary school students are admitted to universities in the province, which is 3.3% less compared to the national average. Most often, Universities admit classical lyceum graduates (85.3% of the graduates), followed by science lyceum graduates (81.8% of the graduates) and language lyceum graduates (67.5% of the graduates). Only 11.5% of graduates from professional secondary schools and 29.4% of vocational secondary school graduates apply for a University. Province of Brindisi is one of the Italian regions with high unemployment. Only 30% of women are employed. The unemployment rate here is 25%, while the nation-wide average is 11%. 82

85 Istituto di Istruzione Secondaria di II Grado Vincenzo Lilla 83

86 Head teacher: Address: Web: Francesco Carone Viale V. Lilla 25, Francavilla Fontana Via A. Negri 1, Oria Key Figures Liceo Classico V. Lilla Francavilla Fontana Total number of students: 400 Number of classes: 17 Total number of students in the class: 23 Teaching staff: 29 Liceo Scientifico, Tecnologico e delle Scienze Applicate Oria Total number of students: 373 Number of classes: 15 Total number of students in the class: 25 Teaching staff: 28 History and Description of the School The secondary school "Vincenzo Lilla" was founded in 1950 and bears the name of Vincenzo Lilly, a professor of philosophy from Francavilla Fontana in the south-eastern province of Brindisi, who worked at various Italian universities. Liceo Classico prepares students for university studies, specializes in teaching classical languages - Latin and Greek. Nevertheless, it offers also general subjects. The quality of education is high, only a small number of students has to repeat a year. An important objective of the school is to increase students' awareness of internationalism and multiculturalism. Liceo Scientifico was founded in It focuses on natural sciences, but it also teaches classical subjects and humanities. School Facilities and Equipment schools have a computer lab, language lab, chemistry and biology classrooms, the classrooms are equipped with computers, overhead projector and interactive whiteboard students can use the school library and reading room there is no dining room in the schools, just vending machines schools have a gym and playground 84

87 Description of the Education System to be admitted, students do not need to pass any entrance exam, they just apply for the study 5-year study is completed with a leaving examination lessons are mainly focused on Latin and Greek, as well as on literature, philosophy, history and Italian in Liceo Classico they begin in the first two years as "Gimnasium" and the last three years as "Liceo" subjects and the number of their lessons are shown in the following table Liceo Classico Subjects Year I Year II Year III Year IV Year V Italian and Literature Latin and Literature Greek and Literature English Language and Literature History and Geography Philosophy Natural Science, Chemistry and Geography Mathematics Physics History of Art Religion Physical Education Total

88 Liceo Scientifico Subjects Year I Year II Year III Year IV Year V Italian and Literature Latin and Literature Foreign Languages History History and Geography 3 3 Philosophy Natural Science Mathematics Physics History of Art Religion Physical Education Total

89 Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Enrico Pantanelli 87

90 Head teacher: Address: Web: Prof. Angelo Raffaele Zaccaria C. da San Lorenzo Ostuni nuke.pantanelli.it Key Figures total number of students: 200 course of agriculture started in the academic year 1951/52 the current school building was completed in 1978 study in two modules: o agro-environmental o agro-industrial school farm with an area of 16 ha greenhouses for growing flowers and vegetables crop production is primarily focused on olive tree growing and olive oil production, but also on fruit and citrus growing in orchards there is beekeeping equipment practical training of students takes place in the school farm and contracting companies 88

91 Activities and teachings of common area general courses of study of technology sector Second two years 5 th year SUBJECTS First two years Second two years and the 5th constitute a training unit Italian language and literature English language History, Citizenship and Constitution Maths Law and Economics Integrated Science (Earth Science and Biology) Physical Education and Sports Catholic Religion or Alternative Activities Total annual hours of Activities and General Lessons Total annual hours of Activities and Lesson of the Sectors Total annual hours Course: Management of the environment and territory articulation Second two years 5 th year SUBJECTS First two years Second two years and the 5th years constitute a training unit Integrated Science(Physics) With the presence of the practical teacher 66 Integrated Science(Chemistry) With the presence of the practical teacher 66 Technologies and Techniques of Graphic Representation With the presence of the practical teacher 66 Computer Technology 99 With the presence of the practical teacher 66 Science and Technology applied 99 Complements Mathematics Livestock Production Crop Production

92 Products Processing Economics, Valuation, Marketing and Legislation Rural Engineering Agricultural Biotechnology Environment and Land Management 132 Total annual hours of Activities and Lessons of the Sector With the presence of the practical teacher Total annual hours Course: Production and Processing Articulation Second two years 5 th year SUBJECTS First two years Second two years and 5 th year constitute a training unit Integrated Science (Physics) With the presence of the practical teacher 66 Integrated Science(Chemistry) With the presence of the practical teacher 66 Technologies and Techniques of Graphic Representation With the presence of the practical teacher 66 Computer Technology 99 With the presence of the practical teacher 66 Science and Technology applied 99 Complements Mathematics Livestock Production Crop Production Products Processing Economics, Valuation, Marketing and Legislation Rural Engineering Agricultural Biotechnology Environment and Landscape Management 66 Total annual hours of Activities and Lessons of the Sector With the presence of the practical teacher Total annual hours

93 Ente di Formazione "Terra dei Messapi" Onlus 91

94 Head teacher: Address: Web: Damiano Franco via Albricci 3, Mesagne Key Figures Authority: Form: non-profit organization (supported by local GAL group, consortium of the province to improve the environment, municipal authority) non-profit organization Method of Funding: own revenues, ESF Main scope of activity: further professional and vocational education The main target group: employees, self-employed, retraining participants, unemployed graduates of primary schools Education: environmental education, education in agriculture (market, organization, product quality), family policy and equal opportunities (for women only), promotion of rural region (tourism), cleaning and greenery in the city Other support: counselling to the unemployed, support for personal growth, guidance to motivation 92

95 Project Outputs, Outcomes The structure of the education system in the Czech Republic The structure of the education system in Italy The education system in Italy is organised according to the subsidiary principle and autonomy of schools. The State has exclusive competence on general issues on education, on minimum standards to be guaranteed throughout the country and on the fundamental principles that Regions should comply with within their competences. Regions share their competences with the State on education issues while they have exclusive competence on vocational education and training. Schools are autonomous as for didactic, organisation and research and development activities. Compulsory education lasts for 10 years (from 6 to 16 years of age). It covers 5 years of primary school, 3 years of lower secondary school and the first two years of upper secondary school. Compulsory education can be accomplished also by attending three and four-year courses offered within the regional vocational education and training system. The upper secondary level of education has a duration of 5 years and it is offered in both general and vocational pathways. 93

96 Secondary Education in Italy Secondary education is organized in a compulsory lower level, called scuola secondaria di primo grado (first-level secondary school) and a subsequent upper level, called secondo ciclo di istruzione (second cycle of education). The latter is made up of the scuola secondaria di secondo grado (general and vocational upper secondary school), falling under the competences of the State, and the Istruzione e formazione professionale (IFP) (vocational education and training paths) managed at regional level. The first two years of the second cycle of education and training are compulsory. Together with the eight compulsory years of the first cycle of education, they complete the 10 years of compulsory education (from 6 to 16 years of age) and can be attended in all second cycle paths, either national or regional. Lower secondary school has an overall length of 3 years and is attended by students aged 11 to 14. Lower secondary school and compulsory primary school, make up the first cycle of education which lasts eight years altogether, however maintaining their owns specificities. In Italy, objectives of education are affected by location and job opportunities. National upper secondary education is organized in a general path, offered by the licei, and in paths provided by the technical institutes and by the vocational institutes. The overall length of studies is 5 years (from 14 to 19 years of age) in all pathways. The general path (licei) is aimed at preparing students to higher level studies and to the labour world by providing them with adequate competences and knowledge, as well as cultural and methodological instruments for developing their own critical and planning attitude. Technical institutes have the general objective of providing students with a strong scientific and technological background in the economic and technological professional sectors. Vocational institutes provide students with a strong technical and vocational general background in the sectors of services, industry and handicraft, to facilitate their insert in the labour world. Both the technical and vocational path give access to the university studies and to the Higher technical education and training courses. Vocational education and training (IFP) managed by the Regions is organized into three and four-year courses addressed to those who have completed the first cycle of education and are willing to fulfil compulsory education within the vocational training system or, anyway, to be awarded a three-year qualification within the 18th year of age (so called diritto/dovere). Courses can be organised by both local training agencies and vocational upper secondary schools, in partnership with training agencies. In the latter case schools follow regional guidelines. Courses foresee the release of intermediate certifications with the recognition of credits which enable students to shift to other training or education pathways (e.g. school or apprenticeship). Compared to pathways in mainstream education, these courses are shorter (3 or 4 years), make more use of labs and of stage experiences and are aimed at a faster access to the work market. Vocational qualifications refer to the national register of IFP. Private schools (scuole private) educate less than 10 % of schoolchildren. They include schools run by religious organisations (the majority by the Jesuits), schools following unorthodox teaching methods such as Montessori and Rudolf Steiner, and a number of foreign and international schools, including American and British schools. The majority of private schools are co-educational, non-denominational day schools (Catholic private schools usually admit non-catholic students). There are very few boarding schools in Italy. Most private schools in Italy are either authorised or given legal recognition by the state and many receive state funding and must therefore adhere strictly to central government directives on syllabi and curricula. Teachers qualifications must also be recognised. The 94

97 majority of private schools duplicate the curriculum offered in state schools, with perhaps the inclusion of a few extra courses. Private school fees vary according to the kind of school and the variety of services offered. Most require parents to pay an initial enrolment fee followed by either annual or monthly fees. For private primary and secondary schools, you can pay between 275 and 430 in enrolment fees, plus monthly fees of between 135 and

98 Comparison of Secondary Schools with a General Focus Gymnasium, Pardubice, Mozartova 449 Istituto di Istruzione Secondaria di II Grado V.Lilla The Italian partner school represents a classical Lyceum with a focus on Latin, Greek, Philosophy and other humanities. Philosophy is taught here three times a week and focuses on the analysis of texts. Although this is a classical lyceum, it does not mean that there are general rules applicable at the national level. Each school creates its own educational system. There is no strictly fixed curriculum. A school's duty is a to draw up its objectives, set the level each student has to achieve and to specify steps how to reach this level. The Italian school is a space for dialogue and communication. For example, English language lessons are different. In an Italian Lyceum, English is taught only the first two years in the form that we know of Czech schools. In subsequent years, students read works in the original and then discuss about them in their native language with the teacher. This gives them a large passive vocabulary while active vocabulary is at a lower level and so is communication and the ability to express themselves in everyday situations. Italian lyceum is a five-year school. The school has 350 students. Teachers are obliged to teach 18 hours per week. One lesson lasts 60 minutes. Lessons take place from 8.00 to and it is common that the school does not provide lunch. During the afternoon, however, the school becomes a place where various interest groups meet and other extracurricular activities are carried out. Lessons take place six days a week, i.e. also on Saturday. Students receive housework so, in large part, learning takes the form of self-study. Students study the materials at home and at school they discuss the topics. Methods and forms, selection of appropriate textbooks and materials are the responsibility of teachers. General right to study is a given by the Constitution of 1948, which stipulates that art and science are provided free of charge. Italy is a also one of the first countries that started to implement inclusive education. Also this was evident in the partner Lyceum. Students are admitted without entrance examinations. Funding is allocated according to the needs of the school, not according to the number of students. Comparison of Curriculum Subjects Year I Year II Year III Year IV Year V Italian and Literature, Czech language 4, 3 4, 3 4, 3 4, 5 4 Latin and Literature, optional Greek and Literature, not taught English Language and Literature 3, 3 3, 3 3, 4 3, 5 3 History and Geography, taught separately Philosophy, taught only in the 4th year 3 3, 2 3 Science, chemistry and geography, taught separately Mathematics 3, 4 3, 4 2, 4 2, 4 2 Physics 3 3 2, History of Art, optional Religion, not taught Physical Education 2, 2 2, 2 2, 2 2, 2 2 Total 27, 33 27, 33 31, 33 31, Note: the curriculum of Gymnasium, Pardubice, Mozartova 449 is marked in red. The table is based on the subjects of the Italian Lyceum, therefore some of the subjects are missing that are taught at the Czech Gymnasium (see page 67). 96

99 The table shows that the Italians extend lessons of their native language, Latin, Greek and philosophy while the Czech curriculum is dominated by the lessons of foreign languages and other general subjects. Student evaluation In Italy, a 1 to 10 scale is used where 10 is the best mark. At the beginning and at the end of the year students write a test to verify the acquired knowledge and skills. Testing is conducted by an independent firm. Tests are compulsory to all students in all subjects. Tests are internal (prepared by the school and sent to an independent company) and external (state). The test results of individual schools are publicly accessible on the web. Students are classified not only with a grade, but at the end of the school year they receive a report on what curriculum they have mastered and what skills they have gained. At Gymnasium Mozartova, students write a written biannual work each subject. In most classes, the length of this work is limited to one lesson. Students write two half-yearly works in English language. One focuses on listening and reading, and the other on grammar and writing. In other foreign languages (e.g. Russian, German and French), listening and reading is assessed during the school year. At the end of the year, students write a composition in one lesson and during the other one a grammar and vocabulary test. All written work, as well as oral testing is evaluated on 1 to 5 scale. In English, the limit of success is set at 60% and other foreign languages at 50%. Completion of Education Study at the Italian Lyceum is completed with a state exam (previously the maturita leaving exam). The test is held in the last ten days of June and the first ten days of July. The test consists of a written and an oral part. The written exam consists of three parts. The first part is a test in Italian that lasts six hours. It includes a text analysis. This is either a newspaper article or a historical text. It also contains a general text. For the second part of the written examination in January, students choose between Latin and Greek. The last part is a test compiled from a variety of subjects. Prior to the examination, students do not know on which subjects they will be examined. Objects represented in the test are chosen by an examining board. The test takes 2-3 hours. The test is evaluated by a seven-member examining board. The examining board comprises three internal teachers, three external members, and the school head. External members are appointed by the Province. Students take the oral exam before the examination board. They chose the topic independently, but it must cover five subjects. By 15 May a portfolio is created for each student that will take the maturita exam. In addition to grades from the previous education, it includes evaluation of behaviour. The portfolios are available to the examiniation board. In the evaluation of the maturita exam, students can get a maximum of 100 points. To pass the maturita exam, they must get at least 60 points. The scoring also includes the previous study. For the grades and behaviour in the third year, students can get 8 points, and in the fourth year also 8 points. Grades and behaviour in the fifth year may be assessed up to 9 points. The examining board may grant the student an extra 5 points for exceptional results that they achieved in the maturita exam. To get the bonus, however, students must get at least 70 points in the exam. Study on the Czech Gymnasium is completed by a maturita leaving examination, which consists of two parts: 1) Common (state) part Two mandatory tests the Czech language (didactic test, written exam, oral exam before an examining board), foreign language (didactic test, written exam, oral exam before an examining board) or mathematics (didactic test). 97

100 Maximum of two optional tests from the offer: foreign language, mathematics. 2) Profile (school) part Two to three mandatory tests - the number of tests, range of subjects and form of exams is determined by the head teacher in accordance with the school curriculum. Maximum of two optional tests - the offer is set by the head teacher. Requirements for Teachers Teachers at the Czech Gymnasium and Italian Lyceum are obliged have a university education. An Italian secondary school teacher must also complete a two-year postgraduate course with appropriate specialization, which is completed with a qualifying examination. According to the test results, a list of the best teachers is compiled. The most successful teachers can choose the school at which they wish to work. Teachers have the status of civil servants. Employment of Graduates More than 90% of the Italian classical lyceum graduates continue their studies at colleges and universities. In the Czech Gymnasium, the percentage is close to 100%. 98

101 Comparison of Secondary Schools with Vocational Courses Secondary School of Agriculture and Vocational School of Chrudim Istituto di Istruzione Secondaria Superiore E. Pantanelli In the Czech Republic, secondary education is differentiated earlier than in Italy. Studying at an Italian secondary school is five-year. For the first two years, lessons are the same for all students as they do not specialize until the third year. Comparison of the Curriculum Subjects Year I Year II Year III Year IV Year V Italian, Czech language 4, 2 4, 2 4, 3 4, 3 4 English 3, 3 3, 3 3, 4 3, 4 3 History 2, Mathematics 4, 3 4, 3 3, 2 3, 2 3 Economics, Law, Introduction to Social Sciences 2, 1 2, Natural Sciences 2, 3 2, 3 Physical Education 2, 2 2, 2 2, 2 2, 2 2 Religion, not taught Chemistry 3, 3 3, 3 Physics 3, 2 3 Computer Graphics 3 3 Information and Communication Technology 3, Applied Technology 3 Expertise , 17 17, Total 32, 32 32, 32 32, 32 32, Note: The curricula of Secondary School of Agriculture and Vocational School of Chrudim are marked in red. The table is based on the subjects of the Italian School of Agriculture, therefore some of the subjects are missing that are taught at the Czech School of Agriculture (see page 72). The table shows that the Italians extend lessons of their native language and math education while in the Czech curriculum puts more emphasis on vocational subjects. In the Czech school, lessons are differentiated from the first year according to the field that the students study. The Italian school educates all students with the same curriculum for the first two years and from the third year students are divided according to their specialization. The Italian School of Agriculture in Ostuni differentiates their students from the third year in these fields: Production and Processing Articulation Subjects Year III Year IV Year V Mathematics II 1 1 Livestock Production Crop Cultivation Agricultural Products Processing Economic Subjects Rural Development 3 2 Biotechnologies 2 3 Landscape Protection and Landscaping 2 Total

102 Environmental protection and engineering Subjects Year III Year IV Year V Mathematics II 1 1 Livestock Production Crop Cultivation Agricultural Products Processing Economic Subjects Rural Development Biotechnologies 2 2 Landscape Protection and Landscaping 4 Total Professional Practice Lessons Italian students carry out practical training in specialized laboratories and classrooms or at workplaces of the school farm. Their professional work is heavily influenced by the needs of local farms and farms that raise real requirements towards the school management. For example, in the microbiology lab they monitor outbreaks of diseases of olive trees and verify the suitability of protective means primarily on the biological basis or maximally eliminate chemical protection. They co-operate directly with olive growers. Czech students carry out practical training according to their professional focus primarily at the school farm and with contractual social partners of the school, right in the agricultural operation and in a real work environment. Completion of Education Completion of secondary education in Italy has two parts: a) the written part: Italian, economic or agricultural subjects, complex knowledge test, b) the oral part: takes place before the examining board in which the assessor is an independent specialist in the field, students submit their portfolios to the examining board and are examined for general knowledge of the field of study. Completion of secondary education in the Czech Republic has two parts: 1) Common (state) part Two mandatory tests - Czech language (didactic test, written exam, oral exam before the examining board), foreign language (didactic test, written exam, oral exam before the examining board) or mathematics (didactic test) Maximum of two optional tests from the offer: foreign language, mathematics 2) Profile (school) part a) Practical part - students first take a practical exam at the vocational school workplace or with a social partner of the school b) Oral part - students are examined in vocational subjects before the examining board with an independent chairman (agricultural subjects, economics and accounting or environmental subjects, subjects related to the environment) Requirements for Teachers Teachers of general education subjects in both countries must have a university education. The Italian secondary school teacher must also complete a two-year postgraduate course with appropriate specialization completed with a qualifying examination. Secondary school teachers are specialists. Like the Czech teachers, teachers of vocational subjects and practical training may graduate from a university of other than pedagogical focus and extend 100

103 qualifications for educational activities with a complementary pedagogical study. Teachers have the status of civil servants. Employment of Graduates Half of Italian graduates continue their studies at universities and colleges of natural scientific and agricultural focus. Graduates who do not continue their studies find employment in cadastral offices, in crop production and livestock production, in the manufacturing industry, institutions aimed at landscape and environmental protection, agricultural consulting, commercial or agricultural production or they can start their own business. Part of the Czech graduates of secondary education is admitted to study at universities or they can also study a higher vocational school. Those who do not wish to continue their studies are employed in agricultural operation, state administration in environmental protection and engineering, agricultural agencies, non-profit organizations (national parks and nature reserves). Findings in Secondary Vocational Education Differences Italy Czech Republic Length of Education 5 years 3, 4 years Number of Lessons Differentiation of Students Professional Practice Curriculum Higher number of lessons of native language and mathematics Higher number of lessons of native language and mathematics Italian students carry out practical training in specialized laboratories and classrooms or workplaces of the school farm. The educational programme is nationwide and tailored to each school according to local needs and needs of the labour market. Higher number of lessons of professional courses The school offers more fields of education, students are professionally focused from the first year. Czech students carry out practical training according to their specialization especially in the school farm and contractual social partners of the school. Schools teach by school curricula processed according to nationwide framework educational programmes, they can make use of an available lesson to extend the number of lessons in some subjects. 101

104 Comparison of Further Education Lifelong learning (LLP) is a very broad issue. We have thus tried to focus only on one part (even though it is very broad too), the further professional education which can be defined as education or learning that takes place after a certain level of education, or more precisely after the learner enters the labour market for the first time, and can be focused on a diverse range of knowledge, skills and competencies essential for success in their professional, civic and personal life. Further professional education represents all forms of professional and vocational training in the course of the active working life, following the vocational education and training in the school system. Its aim is to develop the attitudes, knowledge and skills required for a particular occupation. It has a direct link to professional occupation and application of the adults, and thereby to their economic activity. The extent and diversity of these issues were factors that complicated creating a simple comparison of LLP in both countries. Comparison of systems of further professional education in both countries can be summarized in the following table. Czech Republic Italy Note System of further education No No Further education quality assessment tool Institutional security Funding Participation in further education No full spectrum individual participants, employers, state, other public entities, associations, nonprofit organization, ESF No 5,6 % 6 % particularly non-profit organizations particularly non-profit organizations Act on Recognition of Further Education ESF population years The table shows that neither country has set up a system of further education or its monitoring and targeted evaluation (in the Czech Republic, there is only the pursuit of certain institutional definition - the act on recognition of further education, creation of the National Qualifications Framework, etc.). In both cases, participation of the population in further education is below the European Union average. In the Czech Republic, a large number of diverse subjects is engaged in further education. These are entities established by the state, entities established by local government bodies, universities, private organizations, public service organizations and individuals. In addition to the authority and form, these organizations differ in the scope and content of the services provided, the method of communication with clients, quality of teachers and other professional backgrounds or way of organizing management processes. In contrast, in Italy it is especially non-profit organizations who implement further education, having to fight for their existence and often their activities cannot do without indirect help of local authorities. Financing methods are basically similar, but in Italy the largest contributor to fund further education is the ESF. 102

105 For further comparison, we selected a specific field of further professional education, i.e. further education of teachers (FET). Czech Republic Italy Note Professional duty yes yes work directives Binding obligations yes only for beginning teachers in the Act FET Minimum volume not specified not specified Selection of FET combination of central at the school level programmes and school level FET compulsory in the school development plan yes no Time for FET 12 working days 5 working days Place of FET educational institutions, school mainly at school Lecturers - teachers, intensive blocks lessons interrupted FET Minimum volume not specified not specified Funding school budget school budget not differentiated, ESF In both countries, it is a professional obligation for teachers to continue their education, being given a certain time to do so (varying number of days). FET (referred to in the Act) in Italy is binding only for beginning teachers. In Italy, the school management is not obliged to incorporate FET in the school development plan. The biggest difference is in the organization of education. In the Czech Republic, in most cases, teachers attend seminars, etc. in various educational institutions run by external lecturers. In Italy, education takes place directly in the school, the school head has the option to interrupt teaching for these days, often acting as a lecturer. 103

106 Questionnaire Survey Enquiry Response SŠ zemědělská Gymnázium Liceo Lilla and VOŠ I.I.S.S. Pantanelli Mozartova Chrudim Yes No Yes No Yes No Yes No Methods 1 Teacher narrative 80% 20% 95% 5% 50% 50% 100% 0% 2 Teacher explaining 90% 10% 21% 79% 95% 5% 100% 0% 3 Working with text 84% 16% 100% 0% 89% 11% 100% 0% 4 Conversation 83% 17% 95% 5% 95% 5% 100% 0% 5 Graphic demonstration methods (experiment) 44% 56% 40% 60% 63% 38% 83% 17% 6 Skill-practical methods 58% 42% 30% 70% 69% 31% 95% 5% 7 Activating methods: 7a praise 89% 11% 85% 15% 94% 6% 75% 25% 7b grade / extra credits 85% 15% 85% 15% 80% 20% 50% 50% 7c reward (book, ticket, etc.) 11% 89% 94% 6% 67% 33% 17% 83% 8 Peer-learning 59% 41% 75% 25% 69% 31% 65% 35% Forms 9 Collective (frontal) teaching 89% 11% 90% 10% 94% 6% 91% 9% 10 Group (cooperative) teaching: 10a project days 33% 67% 58% 42% 36% 64% 67% 33% 10b seminars 50% 50% 27% 73% 50% 50% 68% 32% 11 Independent work of students at school 89% 11% 84% 16% 88% 13% 78% 22% 12 Independent work of students at home 89% 11% 95% 5% 94% 6% 91% 9% Other 13 Individualized teaching: 13a individual work with talented students 79% 21% 56% 44% 69% 31% 55% 45% 13b individual work with students with special educational needs 53% 47% 53% 47% 80% 20% 30% 70% 14 Students work with the resources, information retrieval 89% 11% 78% 22% 94% 6% 30% 70% 15 Use of the information retrieved 89% 11% 95% 5% 93% 7% 16% 84% 16 Working with formulas and symbols 40% 60% 100% 0% 46% 54% 20% 80% 104

107 Enquiry Gymnázium Mozartova Liceo Lilla Response SŠ zemědělská and VOŠ Chrudim I.I.S.S. Pantanelli Yes No Yes No Yes No Yes No 17 Working with models 40% 60% 100% 0% 21% 79% 16% 84% 18 Using new scientific and technical knowledge 50% 50% 65% 35% 64% 36% 9% 91% 19 Democratic environment (interaction teacher - student, student - teacher) 89% 11% 100% 0% 94% 6% 4% 96% Foreign Language 20 Activities to promote multicultural education 83% 17% 46% 54% 60% 40% 67% 33% 21 bilingual education 50% 50% 42% 58% 50% 50% 56% 44% 22 Clarifying the influence of English on native language 60% 40% 58% 42% 60% 40% 75% 25% 23 Using ICT in language teaching 67% 33% 36% 64% 75% 25% 84% 16% Motivation 24 Differentiated demands by student's ability (multistage tests, time devoted to processing the test) 56% 44% 80% 20% 71% 29% 68% 32% 25 Education is linked with practice and life situations 83% 17% 90% 10% 94% 6% 100% 0% 26 Students seek connection with other subjects 84% 16% 95% 5% 89% 11% 86% 14% 27 Events outside of school (trips, excursions, outdoor activities) 61% 39% 75% 25% 78% 22% 86% 14% 28 Preparing students for competitions 78% 22% 50% 50% 71% 29% 52% 48% 29 Cooperation with the social partners (companies, research institutes, etc.) 22% 78% 33% 67% 31% 69% 48% 52% Evaluation of Students 30 Oral examination 82% 18% 94% 6% 95% 5% 22% 78% 31 Written test: 31a test processed by the teacher 85% 15% 94% 6% 94% 6% 26% 74% 31b state tests (paper form at school's request) 40% 60% 83% 17% 54% 46% 33% 67% 31c on-line state tests 13% 88% 25% 75% 50% 50% 79% 21% 32 Papers 65% 35% 84% 16% 84% 16% 45% 55% 33 Compositions 35% 65% 84% 16% 69% 31% 52% 48% 34 Laboratory protocols 19% 81% 94% 6% 47% 53% 47% 53% 105

108 Used educational methods Gymnázium Mozartova Liceo Lilla SŠ zemědělská a VOŠ Chrudim I.I.S.S. Pantanelli 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Narrative Explanation Work with text Interview Experiment Skill-oriented methods Appraisal Reward Grade Peer leasing 106

109 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Used educational forms 107 Gymnázium Mozartova Liceo Lilla SŠ zemědělská a VOŠ Chrudim I.I.S.S. Pantanelli Frontal teaching Project days Seminars Self study at school Self-study at home Work with talented students Special educational environment study Information search Use of the found information Work with formulas and symbols Work with models New scientific and technical knowledge Democratic environment

110 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Foreign languages Multicultural education Bilingual education Influence of of English on native language Gymnázium Mozartova Liceo Lilla SŠ zemědělská a VOŠ Chrudim I.I.S.S. Pantanelli Use of ICT Gymnázium Mozartova Further methods Liceo Lilla SŠ zemědělská a VOŠ Chrudim 100% 90% 80% I.I.S.S. Pantanelli 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Differentiated requirements Connection w ith practice Inter-curricular relations Out-of-school activities Preparation for contests Cooperation w ith social partners Gymnázium Mozartova Student evaluation Liceo Lilla SŠ zemědělská a VOŠ Chrudim 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Oral examination Teacher test State paper test State on-line test I.I.S.S. Pantanelli Composition Essay Laboratory report/protocol 108

111 39 teachers from Czech schools and 43 teachers from Italian schools were involved in the survey. Teachers reached the greatest consensus on the issue of the use of frontal teaching which is used by 91% of teachers of general education and vocational schools. In addition, teachers in all schools agree on the issue of independent work of students, both at home and at school. Almost 90% of all surveyed teachers assign independent work to the students. Similar situation prevails in the Italian and Czech schools on issues of bilingual education and integration of theory and practice. While bilingual education occurs in the classroom with approximately 50% of teachers, while on average 92% of them link education with practice. In Italian schools, project days take place more often and it is normal to use rewards to motivate students. Teachers at both general education schools widely use grades and positive evaluation to activate students, they also agree on inclusion of experiments in teaching. In the vocational schools, teachers as often require students to process laboratory protocols, they also agree on the degree of differentiation of their requirements by the ability of students and on clarification of relations between different areas of the curriculum, subjects and themes. If we look for differences between the Italian and Czech lessons, we find more of them at vocational schools. While in the Czech school of agriculture the narrative method is used by 50% of respondents, in the Italian school it is used by all teachers. With students with special educational needs work in Czech schools 80% of teachers, on the Italian side it is only 30%. In the Italian agricultural school there are hardly any democratic relations between the teacher and the student, while they are very important to the Czech teachers. Future Italian farmers significantly less often use new scientific knowledge and information resources. Also ways are different to verify the level of knowledge and skills of students. Only about a quarter of teachers of the Italian school of agriculture examine the students orally or use their own tests for written examination. The key in assessing students are national online tests. In comparison with the Czech Gymnasium students, the Italian Lyceum Students write papers, essays and laboratory protocols more often, working with models, formulas and symbols, they are more often tested at the national level. Their teachers make a little use of the interpretation method and skill-focused method, to a lesser extent they dedicate themselves to working with talented students and preparing students for competition, but they differentiate their requirements more according to individual students abilities. 109

112 Fotogalerie/ Photo Gallery Z návštěv české delegace v Itálii/ The Czech delegation visits Italy 110

113 111

114 112

115 113

Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol

Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol 1) Které legislativní předpisy a pedagogické dokumenty vymezují pravidla pro určení nabídky profilové části

Více

ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI

ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI 1 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro gymnaziální vzdělávání Gymnázium, Uničov, Gymnazijní 257 1 Obsah Základní informace...4 Možná struktura volitelných předmětů...5

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

Prospěchová stipendia ve školním roce 2014/2015 a vývoj počtu žáků v Pardubickém kraji

Prospěchová stipendia ve školním roce 2014/2015 a vývoj počtu žáků v Pardubickém kraji Prospěchová stipendia ve školním roce 2014/2015 a vývoj počtu žáků v Pardubickém kraji Krajský úřad Pardubického kraje odbor školství a kultury oddělení organizační a vzdělávání Prospěchová stipendia od

Více

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Poznámka redakce: Změny jsou

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

PD 02/01. Volba povolání/ Terénní geografická výuka, praxe a aplikace

PD 02/01. Volba povolání/ Terénní geografická výuka, praxe a aplikace Pracovní list k projektovému dni - Střední zemědělská škola v Brandýse nad Labem + příloha (fotodokumentace) PD 02/01 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova:

Více

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ internet: www.gfpvm.cz INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2008/2009 Vážení rodiče, milí studenti! Předběžné informace o nabídce studia ve školním roce 2008/2009

Více

METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL

METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL projekt: Vzdělávání napříč KHK METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL autor Mgr. Stanislav Kutálek žadatel Českomoravská vzdělávací, s.r.o. Metodické materiály stáží středních škol Vypracoval: Mgr. Stanislav

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 79-41-K/41 Gymnázium... 2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.AG, 4.AG, 4.BG... 2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum... 4 Platné pro třídy: 1.L, 2.L... 4 78-42-M/003

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Učební plány 2013/2014

Učební plány 2013/2014 Střední odborná škola, Český Těšín, přísp. org. od 1. 1. 2014 ALBRECHTOVA střední škola, Český Těšín, p.o. Učební plány 2013/2014 p. č. číslo oboru obor ročník 1 65-42-M/01 HOTELNICTVÍ 1.-4. ŠVP: Hotelnictví

Více

Vzdělávací soustava v ČR

Vzdělávací soustava v ČR Vzdělávací soustava v ČR Současná organizace školství vznikla průběhem historie. První základy se vyvíjely v polovině 19. Století. Výchovné a vzdělávací instituce vznikly v různých dobách, v různých sociálních

Více

ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ Platné znění části první zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE LIBEREC

OBCHODNÍ AKADEMIE LIBEREC OBCHODNÍ AKADEMIE LIBEREC MODERNÍ ŠKOLA SE 150 LETOU TRADICÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O STUDIUM 2015 / 2016 OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY LIBEREC, ŠAMÁNKOVA 500/8, PŘÍSPĚVKOVÁ

Více

Schéma vzdělávacího systému České republiky

Schéma vzdělávacího systému České republiky Schéma vzdělávacího systému České republiky Doktorský studijní program PhD. 5 Mgr., Ing., MUDr., MVDr.,... 4 1 0 19 Magisterský studijní program Magisterský Istudijní program 1 Bakalářský studijní program

Více

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Platné znění části první zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění (zdroj MŠMT http://www.msmt.cz/dokumenty/aktualni-zneni-zakona-o-pedagogickych-pracovnicich-k-1-

Více

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY vydaný na období 2013-2015 Ředitelka školy vydává v souladu s 24 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů a

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z obsahu modulu Využití počítačových sítí ve výuce

Více

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 79-41-K/41 Gymnázium...2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.AG...2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L...3 78-42-M/003 Pedagogické

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Volitelné semináře ve 4. ročníku

Volitelné semináře ve 4. ročníku Volitelné semináře ve 4. ročníku Seminář českého jazyka a literatury II (čtyřhodinový) Výuka zahrnuje literární výchovu a jazykovou a komunikační výchovu, které se vzájemně doplňují a prolínají. Rozšiřuje

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

Učení se praxí. Martina Kaňáková

Učení se praxí. Martina Kaňáková Učení se praxí Martina Kaňáková Učení se praxí Firmy: Nedostatek kvalifikovaných technicky vzdělávaných odborníků Rok 2015 vyhlášen Rokem průmyslu a technického vzdělávání Mateřské školy: podpora polytechnické

Více

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Obsah a průběh studia Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení,

Více

ČÁST PRVNÍ zrušena včetně nadpisu. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen

ČÁST PRVNÍ zrušena včetně nadpisu. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen 442/1991 Sb. VYHLÁŠKA ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky ze dne 24. října 1991 o ukončování studia ve středních školách a učilištích ve znění zákona č. 138/1995 Sb., vyhlášek

Více

Vítáme Vás v naší škole

Vítáme Vás v naší škole Vítáme Vás v naší škole Studijní obory Zdravotnický asistent čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Zdravotnické lyceum čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Ošetřovatel tříletý obor

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Charakteristika školy a její vybavení

Charakteristika školy a její vybavení Charakteristika školy a její vybavení Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky je krajská příspěvková organizace. Škola má celkem 26 učeben, 18

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín Libverda, příspěvková organizace

Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín Libverda, příspěvková organizace Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín Libverda, příspěvková organizace 1 Žáci mají možnost ubytování na domově mládeže. Stravování ve školní jídelně Možnost získat řidičský

Více

Učební plány platné ve školním roce 2015/2016

Učební plány platné ve školním roce 2015/2016 Učební plány platné ve školním roce 2015/2016 79-41-K/41 Gymnázium...1 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.G...1 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L, 4.L...3 75-31-M/01 Předškolní

Více

Maturitní model Nová maturitní zkouška se skládá ze dvou částí společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí. Zavedení společné

Více

RVP v širších souvislostech

RVP v širších souvislostech RVP v širších souvislostech Bílá kniha Národní program rozvoje vzdělávání základní koncepční materiál, na kterém byla nalezena společenská shoda popisuje vztah kurikulárních dokumentů mezi sebou, jejich

Více

Střední škola Kostka s. r. o. Minimální počet hodin týdně za studium

Střední škola Kostka s. r. o. Minimální počet hodin týdně za studium 4. Učební plán 4. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního pl{nu je výuka realizov{na od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Minimální počet

Více

VYHLÁŠKA. č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

VYHLÁŠKA. č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků VYHLÁŠKA č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ze dne 27. července 2005 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Na začátku září zahájil Středočeský kraj realizaci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem. Díky

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS Iva Žlábková ČR Katedra pedagogiky a psychologie Pedagogické

Více

Maturitní zkouška se v oboru vzdělání 43-41-M/01 Veterinářství skládá:

Maturitní zkouška se v oboru vzdělání 43-41-M/01 Veterinářství skládá: Základní informace k maturitní zkoušce Zpracováno dle ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších novel

Více

Kritéria pro přijetí ke studiu ve školním roce 2015/2016

Kritéria pro přijetí ke studiu ve školním roce 2015/2016 Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace Kritéria pro přijetí ke studiu ve školním roce 2015/2016 V závislosti na 60, odst. 2, 3 a 4, 93 a 94 zákona č. 561/2004

Více

Školní vzdělávací program: Zdravotnické lyceum. 78 42 M/04 Zdravotnické lyceum

Školní vzdělávací program: Zdravotnické lyceum. 78 42 M/04 Zdravotnické lyceum Školní vzdělávací program: Zdravotnické lyceum 78 42 M/04 Zdravotnické lyceum Scientia est potentia. Vědění je moc. Francis Bacon Základní informace ke Školnímu vzdělávacímu programu Zdravotnické lyceum

Více

IV. Školní učební plán

IV. Školní učební plán IV. Školní učební plán a) Východiska: Rámcový učební plán, který stanoví vzdělávací oblasti, vzdělávací obory a jejich minimální časové dotace a zároveň stanoví povinnou časovou dotaci pro jednotlivé stupně

Více

Stručný úvod do odborného vzdělávání v České republice

Stručný úvod do odborného vzdělávání v České republice Stručný úvod do odborného vzdělávání v České republice V 90. letech došlo k oslabení vzájemných vztahů mezi odborným vzděláváním a zaměstnavateli. Přerušení vazeb mezi firmami a oblastí školství způsobilo

Více

Ukázka učebního plánu školního vzdělávacího programu pro gymnázium. Únor 2011

Ukázka učebního plánu školního vzdělávacího programu pro gymnázium. Únor 2011 Ukázka učebního plánu školního vzdělávacího programu pro gymnázium Obsah Úvod... 3 Návrh učebního plánu pro gymnázium... 4 Úvodní slovo k učebnímu plánu... 4 Učební plán pro gymnázium... 5 Poznámky k učebnímu

Více

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL Německo 18. 20. března 2010 Realschule v Hilposteinu (partnerská škola Obchodní akademie Rakovník) Ţáci od 5. do 10. třídy (11 17 let) Počet ţáků 1 030 Průměrný

Více

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4 1. Učební plán 1. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2013/14 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Min. počet hodin

Více

Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách Pardubického kraje pro školní rok 2012/2013

Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách Pardubického kraje pro školní rok 2012/2013 PARDUBICKÝ KRAJ Jana Pernicová členka Rady Pardubického kraje Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách Pardubického kraje pro školní rok 2012/2013 PARDUBICE, ŘÍJEN 2011 Úvod Všem středním školám

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více

Petrovice u Karviné. Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1

Petrovice u Karviné. Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1 Petrovice u Karviné Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1 Vyšší odborná škola DAKOL nabízí Studijní obor Obchodně-podnikatelská činnost Délka studia: denní forma 3 roky Dosažený stupeň

Více

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP 1. Obecná ustanovení Ředitel školy vydává v souladu se statutem školy a podle 24 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících v platném znění a podle ustanovení

Více

Rozsah a forma vedení školní matriky

Rozsah a forma vedení školní matriky Vyhláška č. 364/2005 Sb. o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských

Více

Kritéria přijímacího řízení

Kritéria přijímacího řízení Kritéria přijímacího řízení školní rok 2015/2016 Sezimovo Ústí 2015 1 Ředitel VOŠ, SŠ, COP v souladu s 165 odst. 2 písm. f), 59 a 60 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín)

Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín) Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín) Pro přijímací řízení pro školní rok 2015/2016 v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická

4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická 4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická 4.1 TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU Vzdělávací oblast Předmět 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5.ročník Celkem hod. +DD Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Č.j.: /2014 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: A.1. A5 Pedagogická rada projednala dne 25.8.2014 Mgr. Lenka Budínská Mgr. Lenka Budínská Ředitelka

Více

á na pedagogických fakultách

á na pedagogických fakultách Pregraduální a rozšiřující í vzdělávání á na pedagogických fakultách Josef Šedlbauer, TU v Liberci 9.-10.4. 2008, Brno Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Velcí podnikatelé v zemědělství. Sociální anamnéza

Velcí podnikatelé v zemědělství. Sociální anamnéza Velcí podnikatelé v zemědělství Sociální anamnéza Celkem bylo osloveno 75 velkých zemědělských hospodářských jednotek. Většinu (83%) tvořila zemědělská družstva s výrobní specializací na rostlinnou a živočišnou

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD. Střední škola umělecká a řemeslná. Nový Zlíchov 1, 150 00 Praha 5 příspěvková organizace

STIPENDIJNÍ ŘÁD. Střední škola umělecká a řemeslná. Nový Zlíchov 1, 150 00 Praha 5 příspěvková organizace Střední škola umělecká a řemeslná Nový Zlíchov 1, 150 00 Praha 5 příspěvková organizace STIPENDIJNÍ ŘÁD Tento stipendijní řád je vydán ředitelkou Střední školy umělecké a řemeslné, Praha 5, Nový Zlíchov

Více

Gymnázium Uherské Hradiště Charakteristika volitelných předmětů 3. ročník (dvouhodinové předměty, žák si vybírá dva)

Gymnázium Uherské Hradiště Charakteristika volitelných předmětů 3. ročník (dvouhodinové předměty, žák si vybírá dva) Gymnázium Uherské Hradiště Charakteristika volitelných předmětů 3. ročník (dvouhodinové předměty, žák si vybírá dva) Seminář z českého jazyka Rozšiřuje, prohlubuje a procvičuje učivo gramatiky, slohu a

Více

UČEBNÍ PLÁN. Ročník. Předmět 1. 2. 3. 4. celkem

UČEBNÍ PLÁN. Ročník. Předmět 1. 2. 3. 4. celkem Školní rok: 2013/2014 Kód a název oboru vzdělání: 79-41-K/41 Gymnázium Název ŠVP: Studia humaniora Ročník: 1., 2., 3., 4. Stupeň vzdělání: střední s maturitní zkouškou Délka vzdělávání: čtyři roky Datum

Více

název projektu: Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0011

název projektu: Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0011 Podklady pro webové stránky Na začátku září zahájil Středočeský kraj realizaci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem. Díky realizace tohoto projektu, která je naplánovaná

Více

Specifikace pravidel hodnocení pro jednotlivé vzdělávací oblasti a obory příloha Pravidel hodnocení na Gymnáziu v Bystřici nad Pernštejnem

Specifikace pravidel hodnocení pro jednotlivé vzdělávací oblasti a obory příloha Pravidel hodnocení na Gymnáziu v Bystřici nad Pernštejnem Specifikace pravidel hodnocení pro jednotlivé vzdělávací oblasti a obory příloha Pravidel hodnocení na Gymnáziu v Bystřici nad Pernštejnem Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem Tel: +420 566 552 920 Nádražní

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Zaměření školy je všeobecné s důrazem na přírodovědné předměty a cizí jazyky. Zaměření školy naplňuje na nižším stupni cíle základního

Více

HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem)

HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem) HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem) OBECNÉ INFORMACE: Koncepce tohoto studia jevytvořena ve spolupráci Gymnázia Jana Nerudy, Hudební školy hl. města Prahy a pedagogů

Více

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Č. j.: 5056/2010-41 Příloha č. 5 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Zvyšování kvalifikace a odborných kompetencí

Více

Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy

Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy Josef Trna Pedagogická fakulta MU v Brně Abstrakt: Jádrem příspěvku je problematika konstituování didaktiky přírodovědy jako mezioborové didaktiky, včetně

Více

Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15

Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15 Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15 Vzdělávací soustava. Celoživotní učení, počáteční a další vzdělávání. 1 Vzdělávací soustava ČR Obsah semináře: Vzdělávací soustava, vzdělávací systém

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Ředitel: Ing. Josef Šorm Zástupci ředitele: Mgr. Jan Šimůnek

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2013/2014

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2013/2014 a výsledků vzdělávání na školní rok 2013/2014 Kritéria pro hodnocení 1) Indikátory splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací

Více

Příloha č. 1 1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

Příloha č. 1 1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy Sdělení MŠMT čj.: MSMT-10054/2012-23 Příloha č. 1 1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ 1.1 ZPŮSOB VÝPOČTU A VYJÁDŘENÍ VÝSLEDKU

Více

ŘÁD PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ NĚMECKÉ ŠKOLY V PRAZE

ŘÁD PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ NĚMECKÉ ŠKOLY V PRAZE HODNOCENÍ PROSPĚCHU A OVĚŘOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ 1. Zásady hodnocení prospěchu Hodnocení prospěchu je pedagogický úkol. Řídí se příslušnými ustanoveními bádenskowürtemberského Zákona o výchově a vzdělávání

Více

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Č.j.: GJP SOS 271/II.3.1 15 Organizace a kritéria přijímacího řízení stanovené pro školní rok 2015/2016 dle 59 a 60 zákona č. 561/2004 Sb., školský

Více

Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2015/16

Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2015/16 Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2015/16 PROMÍJENÍ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK přijímací řízení pro akademický rok 2015/2016 Pro akademický rok 2015/2016 jsou přijímány přihlášky ke studiu na níže

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Studijní obory, které budeme otevírat v akademickém roce

Více

Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV.

Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV. Učební plán Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV. Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace min. dotace naše

Více