Písmo a základy typografie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Písmo a základy typografie"

Transkript

1 Písmo a základy typografie Skripta pro akreditovaný rekvalifikační kurz Pracovník grafického studia Studijní materiál Liberecké školy fotografie facebook.com/lsf.liberec

2 Vypracovala Ing. Eva Rozkovcová ve spolupráci s Jiřím Chalupou a Václavem Pavlíčkem (facebook.com/vacpav), Tato skripta jsou určena pouze jako doplňkový studijní materiál k rekvalifikačnímu kurzu Pracovník grafického studia.

3 OBSAH 1 PÍSMO Definice písma, fonty Písmová osnova Klasifikace písma TYPOGRAFIE Typografie Příprava textových dat Vyznačování textu Základní pravidla sazby jednotlivých prvků a značek Nedělitelné mezery zalomení řádku Sazba odstavce POUŽITÉ ZDROJE... 11

4 Písmo a základy typografie PÍSMO 1 PÍSMO 1.1 Definice písma, fonty Písmo slouží pro vizuální zápis jazyka pomocí symbolů (znaků). Font je datový soubor obsahující sadu písmových znaků (písmen číslic a dalších znaků) pro jeden řez určitého písma. Chceme-li použít např. tři řezy daného písma (Regular, Italic, Bold), potřebujeme tři fonty. V praxi se vyhýbáme umělým řezům písma a raději zvolíme jiné písmo obsahující všechny potřebné fonty. Formáty fontů PostScript: obsahují pouze 256 znaků TrueType: od PostScriptových písem se liší způsobem, jak jsou vnitřně definované tvary OpenType: nejnovější formát, má mnoho výhod oprati předchozím typům, např. je přenositelný mezi platformami (Mac, Windows, ). Může obsahovat více než znaků, což umožňuje i kontextové alternativy více podob jednoho znaku. Struktura fontu Dobře navržené písmo obsahuje, kromě vzhledu jednotlivých písmen i další informace Slitky (ligatury) znaky vzniklé sloučením více písmových znaků (finský, finský, flétna, flétna, ). Kerning (vyrovnání párů) způsob vzájemného postavení vybraných dvojic znaků, které by při konstantní vzdálenosti působily příliš těsně, nebo naopak volně (VA, LA, ) Hinting vnitřní instrukce zajišťující lepší vykreslení písma na monitoru a při tisku. Tato instrukce určuje, které pixely do tvaru znaku ještě zahrnou a které nikoli. 1.2 Písmová osnova Jedná se o pomyslné čáry, které určují proporce písma. Písmena abecedy rozdělujeme na VERSÁLKY a mínusky akcentová dotažnice verzálková dotažnice střední výška písma horní dotažnice střední dotažnice účaří (základní dotažnice Žlutýdolní dotažnice Velikost písma (stupeň) Neurčuje žádnou konkrétní výšku písmového znaku. Vychází historicky z velikosti tzv. kuželky hranolu na kterém byla umístěna kovová litera a její velikost byla určena velikostí písma + řádkovým prokladem. Udává se v bodech. V ukázce jsou použíté různé fonty napsané stejným stupněm písma (písma mají různě velkou střední výšku). V běž- aikfg alkfg Helvetica 12 b Times 12 b ném textu se doporučuje používat velikost písma 9 11 b. kovová litera kuželka Řádkový proklad V počítačové sazbě řádkový proklad udává vzdálenost účaří dvou po sobě jdoucích řádků (odstup mezi jednotlivými řádky). U malého písma se doporučuje větší řádkový proklad. Kuželka počítačového písma většinou nepočítá s verzálkovými akcenty, proto je dost často potřeba českou sazbu sázet s větším prokladem. Čtverčík Čtverčík je další jednotka používaná v sazbě, která vychází z kovové sazby. V podstatě se jedná o čtverec, jehož rozměr udává výška kuželky. Jeho šířka je proměnlivá a závisí na stupni použitého písma. Čtverčík 10bodového písma je 10 bodů, 14bodového písma 14 bodů čtverčík noha písmene hlava písmene kuželka (stupeň písma ramenní plocha (maso) 4

5 Písmo a základy typografie PÍSMO 1.3 Klasifikace písma V České republice se používá klasifikace písem podle typografa Jana Solpery, která bere ohled na historický vznik písma, ale hlavně se soustředí na kresebné prvky. Solperova klasifikace rozděluje písmo do 11 skupin (a dalších podskupin). Následuje velmi zjednodušený popis těchto skupin. 1 3) Antikva dynamická (zahrnuje renesanční antikvy a jejich novodobé modifikace ), přechodová (zahrnuje barokní antikvy a jejich novodobé modifikace ) a statická (uzavírá historický vývoj knižního písma klasicistickými antikvami ): Všechny druhy antikvy mají serify ( patkové písmo ) a zřetelný rozdíl v tloušťce hlavních a spojovacích tahů. Antikva je typické knižní písmo pro krásnou literaturu. 4) Lineární písmo serifové (zahrnuje písma vycházející z egyptienek 19. stol. a jejich novodobých modifikací): Základním znakem jsou serify (výrazné) a minimální rozdíl v tloušťce hlavních a vedlejších tahů ( ). 5 7) Bezserifové písmo lineární statické, tzv. grotesk (zahrnuje grotesky 19. stol a jejich novodobé modifikace Helvetica Bold), lineární konstruované (vychází z konstruktivismu 20 let ) a lineární dynamické (navazuje na dynamické schéma renesančních antikvových písem ): Písmena nemají serify, rozdíl v tloušťce hlavních a vedlejších tahů je minimální nebo žádný. 8) Lineární antikva: Slučuje prvky písem antikvových a bezserifových. Obvykle jsou patrné rozdíly v tloušťce hlavních a vedlejších tahů, serify jsou drobné nebo jen nahrazené rozšířenými koncovými tahy ( ). 9) Kaligrafické písmo ( krasopisné ): Vycházejí z kultivovaných kaligrafických skriptů (ručně psaná písma perem nebo štětcem) s výraznými rozdíly v tloušťce tahu. Používá se jako titulkové písmo. 10) Volně psané písmo: Vychází ze současných rukopisných skriptů psaných kulatým tupým nástrojem. Většinou mají nepatrný rozdíl v tloušťce. Používá se jako titulkové písmo. 11) Písmo lomené: Vznikají od gotiky po současnost (výjimečně). Mají typické lomené tahy, u verzálek často velmi komplikované až na hranici čitelnosti. Znovu upozorňuji, že se jedná o zjednodušení klasifikace, které má za účel pouze upozornit na množství typů písem a jejich historické souvislost. Ty je dobré brát při tvorbě tiskovin na zřetel. 5

6 Písmo a základy typografie TYPOGRAFIE 2 TYPOGRAFIE 2.1 Typografie Typografie je nauka zabývající se úpravou tiskovin, především sazbou, tj. vytvořením konečné grafické úpravy poskládáním textů a obrázků. Neplést s typologií (vědecká metoda, která rozděluje a seskupuje objekty pomocí zobecněného modelu nebo typu). Následující typografická pravidla vycházejí z typografických pravidel českých typografů, internetových stránek zabývajících se typografií, Internetovou jazykovou příručkou Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR, v. v. i. a ČSN (Úprava písemností zpracovaných textovými editory). V některých situacích si tyto zdroje vzájemně protiřečí. Takže lze tentýž dokument zpracovat různě a vždy korektně. Při zpracování dokumentu platí jedno zásadní pravidlo v celém dokumentu musí být použito stejné pravidlo. 2.2 Příprava textových dat Pokud připravujeme data k dalšímu zpracování je třeba dodržet následující pravidla bez ohledu na to, zda připravovaný text vypadá hezky. Enter jen na konci odstavce, platí i pro tzv. měkký Enter. Ten kdo bude zpracovávat náš text, může použít jiné písmo, zarovnání, jinou velikost rámečků a konce řádků budou jinde. Nepoužívat Tabulátor na odsazení prvního řádku, ale formát odstavce (odsazení prvního řádku). Nezarovnávat mezerníkem, ale tabulátorem. Neprostrkávat mezerníkem, ale formátem znaků Prostrkání. Jednoduché tabulky nechat jako prostý text, tzn. sloupce oddělené jedním tabulátorem, Enterem oddělit konce řádků. Text patřící do jedné buňky nerozdělovat ani tabulátory ani Entery. Rozlišovat mezi O a 0 a mezi l a 1. Nastavit odstavcové, popřípadě i znakové styly. Text zarovnaný pomocí tabulátorů, mezer a Enterů Stejný text po odstranění nadbytečných znaků Stejný text bez zarovnání, sloupce odděleny jedním tabulátorem 2.3 Vyznačování textu Základní pravidlo pro zvýraznění textu je nepřeplácat. Text můžeme zvýraznit následujícími způsoby, popř. lze použít i jejich kombinaci nebo kombinaci s jinou barvou textu. Zpravidla vyznačujeme pouze vybraný text, nikoli interpunkční znaménka okolo. Kurziva, tučné používáme řezy písma, nikoli umělé nastavení (zkosení pro kurzivu a nastavení tahu pro tučné). Některá písma mají i středně tučné (semibold) řezy. P r o s t r k á n í nikdy nepíšeme pomocí mezer vkládaných mezi písmena. VERZÁLKY Kapitálky používáme pokud možno tzv. pravé kapitálky, které mají stejnou sílu jako ostatní písmo. Často se kapitálky tvoří zmenšením verzálek.. Podtržené písmo tento způsob zvýraznění textu je pozůstatek z doby psaní na stroji a v počítačové sazbě se příliš nedoporučuje, protože škrtá spodní dotahy písmen. Sazba z jiného písma. Používá se výjimečně, je třeba zvolit vhodné typy písem, které spolu nebudou působit rušivě. Sazba jinou barvou písma. 6

7 Písmo a základy typografie TYPOGRAFIE 2.4 Základní pravidla sazby jednotlivých prvků a značek Interpunkce (., ;!? : ) Pro všechna interpunkční znaménka obecně platí, že se píší těsně za znak bez mezery, poté následuje mezera. Tečka (.) tečka na konci věty je vždy jen jedna, i když poslední slovo je zkratka s tečkou (atd.). Více teček se používá pouze k doplnění písmen (Hlavní město Česka je P...). Bez mezery za tečkou a následujícím malým písmenem jsou názvy souborů (obrazek.tif), webové stránky ( verze programů (Mac OSX ), názvy kapitol a obrázků (kap ), tituly (Ph.D.). Tečka se nepíše u nadpisů a popisků obrázků, ani když jsou složeny z více vět. Středník (;) naznačuje těsnější spojení dvou vět, následuje po něm vždy malé písmeno. Používá se místo čárky k oddělení číselných výrazů s desetinným místem (5,6; 10,3; 2,3). Výpustka Trojtečka ( ) přisazuje se bez mezery, za výpustkou následuje mezera. Na konci věty plní funkci tečky, další tečku již nedáváme. Pokud následuje jiné interpunkční znaménko, přisazuje se těsně (Jestli neuklidíš, tak!). Výpustka naznačuje pomlku ve větě nebo vynechání části textu, např. citace: Miroslav Horníček: ale něco jiného je popisovat věci veliké, jako je sebevražda, a něco úplně jiného líčit věci podružné a banální jako je bolení zubů Pokud výpustka naznačuje výčet, píše se s oddělující mezerou: Na stole leží počítač, klávesnice, monitor, kafe, Dvojtečka (:) píše se těsně za znak, poté následuje mezera. Používá se k uvození další části věty nebo výčtu. Dvojtečka bez mezery: skóre (Naši vyhráli 3:1), čas (Nejlepší čas byl 2:38,15 2 minuty, 38 sekund a 15 setin sekundy). Dvojtečka s mezerami: matematický zápis (6 : 3 = 2), poměr ku (Naředíme s vodou 2 : 1, měřítko mapy 1 : ). Spojovník (-) Píše se vždy bez mezery, spojuje složené výrazy: slovník česko -anglický, ping-pong, není-li, bude-li, kuchař -číšník (zároveň kuchař i číšník), Frýdek -Místek, Praha 2-Vinohrady, Brno -venkov, Karel Matěj Čapek -Chod. ÚJČ doporučuje v případě víceslovných spojení místo spojovníku použít pomlčku s mezerami (Praha 2 Vinohrady). Pomlčka ( ) Pomlčka s mezerami naznačuje přestávku v řeči, nahrazuje závorky nebo od sebe odděluje části věty: Zůstal jsem nerad a bylo to moc dobře. Pokud nahrazuje jiné odrážky při výčtu, je nutno před další text dát pevnou mezeru nebo nastavit tabulátor. Jedině v tomto specifického případu může stát na začátku řádku. Pomlčka bez mezer pomlčka se kromě výše uvedeného používá v tabulkách místo nuly nebo k vyjádření neznámé hodnoty, k vyjádření celých peněžních jednotek, v některých případech nahrazuje předložku nebo spojku. V těchto případech nesmí být pomlčka na začátku ani na konci řádku. Jestliže tak text vychází, je třeba pomlčku nahradit slovním vyjádřením: Význam a, až, od do, versus/proti : , otevřeno pondělí pátek, dvojice Suchý Šlitr, dálnice Praha Brno, zápas Česko Slovensko, poměr cena výkon. ÚJČ doporučuje mezery v případě víceslovných spojení ( , zápas Havlíčkův Brod Hradec Králové). Označení celých měnových jednotek (mezera za pomlčkou) Stojí to Kč 34, bez DPH. V tabulkách označení neznámé hodnoty nebo místo 0. Závorky Přisazují se z obou stran k textu. Nejčastěji se používají závorky kulaté ( ) nebo hranaté [ ]. Pokud je v nich celá věta, píše se tečka uvnitř závorek. Jsou-li závorky v závorce, použije se na vnitřní jiný tvar. 7

8 Písmo a základy typografie TYPOGRAFIE Uvozovky ( ) Přisazují se z obou stran k textu, v češtině se používají uvozovky, kterým se říká 99 66, podle tvaru připomínajícím tyto číslice. Pokud se používají další uvozovky v uvozeném textu, doporučuje se použít jednoduché nebo»francouzské«. Apostrof ( ) Píše se bez mezer znakem apostrofu (vrchní 9), nepoužívá se horní jednoduchá uvozovka. Označuje se jim vypuštění hlásky: hrabě d Artagnan, PF 99. Lomítko (/) Píše se bez mezery. Lze ho použít i v matematické sazbě k označení dělení. Někdy se používá k typografickému dělení, v tom případě se píše z obou stran s mezerou. Typografické dělení oddělení výrazů nebo veršů: Jacques Prévert, Pro tebe má lásko: Šel jsem na trh na ptáky / a koupil ptáky / pro tebe / má lásko // Šel jsem na trh s květinami / a koupil květiny / pro tebe / má lásko // Ostatní případy telefon/fax, km/h, přijmeme VŠ/SŠ (absolventa střední nebo vysoké školy), formát den/měsíc/rok, přijeďte/přijďte hlavně včas, ÚJČ doporučuje mezery před i za pomlčkou v případě víceslovných spojení (přijmeme atraktivní sekretářku / zkušenou účetní). Čísla V běžném textu se nižší číslovky vypisují slovy a neměla by jimi začínat věta: Mám jednoho bratra a dvě sestry. 17. listopadu 1989 Dne (V pátek) 17. listopadu 1989 Členění čísel oddělují se trojice řádů před a za desetinnou čárkou mezerami. Pravidla českého pravopisu umožňují psát čtyřciferná čísla bez mezery s tím, že v celém textu musí být sazba jednotná. Řazení číslic pod sebe při psaní do sloupců se píše číslice příslušného řádu i desetinná čárka přesně pod sebe: 10,5 8, ,17 25,1 Čísla jako podstatná jména pokud se zapisuje pomocí číslic, doporučuje se nekombinovat slovní a číselné vypsání jedné číslice (200 tisíc). Čísla píšeme s mezerou, jsou to samostatná slova napsaná číslicí nebo slovem, fyzikální jednotky oddělujeme mezerou: 10 m, 5 %, 5 l, 10 C, Čísla jako přídavná jména bez mezery se píše v případě, že číslo je součást dalšího slova ať už je napsané číslicí nebo slovem. V tom případě plní funkci přídavného jména nejen ve spojení s jednotkami, ale i u běžných slov: 10m i 10metrový (desetimetrový), 5% (pětiprocentní), 25letý (dvacetipětiletý), 14denní dovolená, 3krát, (3 ), K číslu se nikdy nepřidávají pomlčky, spojovníky, ani koncovky ti, -ti! Čísla s horním indexem pokud za číslem následuje znak v místě horního indexu, dooručuje se přisazovat vždy k číslu, mezera následuje za znakem. Podstatné či přídavné jméno vyplývá z kontextu: 12 pivo, 24 monitor, monitor má 24. Telefonní čísla píše se po 2 3 číslech, zásadně se nerozdělují na více řádků. PSČ píše se na stejný řádek jako název adresní pošty a nepředsazuje se s výjimkou ručně vyplňovaných PSČ do obdélníčků s předtištěnými linkami. Člení se na trojčíslí a dvojčíslí oddělené jednou mezerou, mezi PSČ a názvem adresní pošty jsou dvě mezery. Datum datum se píše s mezerou bez ohledu na to, zda je vypsané celé pomocí číslic nebo slovy: , 30. dubna Čas píše se s tečkou bez mezer, sekundy oddělujeme dvojtečkou: 5.30 h, doběhl v čase 2:52,30 (2 minuty, 52 sekund, 30 setin). Vstávám v 5.30:20 (úplný formát). Peněžní částky měna (Kč) se přiřazuje za číslo jen když je číslo celé, bez desetinných částek, u desetinné částky a pomlčky se píše před číslo: Cena je Kč 20,50 nebo 25 Kč. Někdy je cena i Kč 22,. 8

9 Písmo a základy typografie TYPOGRAFIE Další značky Stupeň, minuty, vteřiny ( ) přisazují se k číslu následuje mezera. Označení zeměpisné šířky je bez mezer: 12 pivo, 50 05ʹ 19 severní zeměpisné šířky. Procento, promile (% ) odděluje se od číslice mezerou, pokud se jedná o přídavné jméno píše se bez mezery: 20% sleva (dvacetiprocentní), sleva 20 % (dvacet procent). Křížek ( ) znaménko pro zemřel mezera z obou stran: Radoslav Brzobohatý Hvězdička (*) znaménko pro narozen mezera z obou stran. Pokud se použije jako odkaz na poznámku, přisazuje se k předchozímu znaku: Masaryk * 1850, Bylo 30. dubna*. * Den pracoviště Paragraf ( ) používá se pouze ve spojení s číslem, jinak se vypisuje slovy. Na začátku věty se vypisuje slovy: odsuzuje se podle 12 a 14 Nejdůležitější paragraf z tohoto zákona Znak & používá se jako spojka a, proto by neměl být na konci řádku. Odděluje se z obou stran mezerou. Matematické symboly (+ : ±) Použití s mezerami matematický zápis. Znaménko minus ( ) lze nahradit pomlčkou, nikdy ne spojovníkem: = 4 Použití bez mezer kladná či záporná hodnota: Dnes je venku je 2 C, včera byly +3 C. Násobení používá se křížek nebo násobící tečka, nepoužívá se písmeno x ani hvězdička. Násobící tečka je velká jako tečka a ve výšce středové tečky: Správně: 2 4 nebo 2 4. Špatně: 2 x 4 nebo 2 * 4. Dělení používá se :, dělící lomítko nebo lomítko / 4 : 2 nebo 4 2 Plusmínus používá se znak ± (samostatný znak), nikoli podtržené + (plus). Odrážkové seznamy U všech seznamů je hlavním hlediskem čitelnost a přehlednost. Obecně platí, že u nevětných seznamů se píší odrážky malým písmenem, oddělují se čárkami a za poslední se píše tečka. Jsou -li položky seznamu větné, píše se na začátku velké písmeno, na konci je tečka. Zkratky Ve zkratkách píšeme za tečkou mezeru i u složených zkratek (č. p., t. r., ). Pokud je zkratka s tečkou na konci věty, tečka se nezdvojuje. Zkratky charakteru přídomku (s. r. o., a. s.) se oddělují z obou stran čárkou. (Přídomek = logická část soudu nebo výroková funkce, vypovídající o subjektu) 2.5 Nedělitelné mezery zalomení řádku Jednoznakové předložky a spojky (a, i, v, k, ). Ustálené spojení a zkratky (mn. č., př. n. l., FF UK), zkratky ve spojení s číselnými údaji (825 m n. m., 5 str.), zkratky typu tj., tzn. s výrazem, který po nich bezprostředně následuje. Tituly u jmen (Ing. Novák, p. Nováková). Zkrácené jméno a příjmení (E. Rozkovcová). Kalendářní data ( ), čísla a jednotky (20 kg). Spojení typu C-vitamin, Rh-faktor. Řadové číslovky psané číslicemi před podstatnými jmény, 5. pluk, 8. kapitola, II. patro. Interpunkce před znakem (pomlčka, &, ) nebo za znakem (, hvězdička, křížek,, ) 2.6 Sazba odstavce Zalomení textu Zarovnání na vlevo (na levý praporek): zakladní zarovnání, mezislovní mezery jsou stejně velké, po pravé straně jsou nerovné okraje. Toto zarovníní použijeme, pokud je text v uzkých sloupcích Zarovnání na vpravo (na pravý praporek): mezislovní mezery jsou stejně velké, nerovné okraje jsou vlevo. Toto zarovnání se nehodí pro delší texty. 9

10 Písmo a základy typografie TYPOGRAFIE Zarovnání na střed (centrovaný text): mezislovní mezery jsou stejně velké, nerovné okraje jsou po obou stranách. Používá se u nadpisů zvláště u akcidenčních tiskovin. Nehodí se na odážkové seznamy a běžné odstavce. Zarovnání do bloku: okraj textu je zarovnaný z obou stran, toho se dosahuje různě velkými mezislovními nezerami. Nevhodný pro úzký text, mezery vytváří tzv. řeky. Odsazení/předsazení prvního řádku Odstavce od sebe oddělujeme pomocí odsazení prvního řádku (odstavcová zarážka). Odrážka vy neměla být menší než jeden čtverčík a větší než tři čtverčíky. V případě, že nepoužijeme toto odsazení doporučuje se oddělení jednotlivých odstavců prázdným řádkem mezi nimi. Východový řádek: Poslední řádek odstavce. Jeho velikost zleva má být větší než velikost odstavcové zarážky. Zprava má být mezera východový řádek mezi krajem zrcadla a koncem východového řádku větší než odstavcová zarážka. V případě zalomení do bloku bez odstavcové zarážky nemá být východový řádek na celou šířku sloupce. Dělení slov Slova dělíme tak, aby na novém řádku byly minimálně tři písmena a na konci řádku bylo více než jedno. Pozor na nevhodné rozdělení (kni -hovna, na -močit, ) Parchanty Jedná se o osamocené řádky odstavce na začátku nebo na konci stránky Sirotek neúplný poslední řádek odstavce na nové stránce (nevyplňuje celou šířku sazby). Vdova první řádek odstavce. Někdy je tolerován. Na konci stránky by neměl zůstat titul. Za titulem mají následovat alespoň tři řádky. sirotek zrcadlo stránky vdova 10

11 Písmo a základy typografie POUŽITÉ ZDROJE 3 POUŽITÉ ZDROJE Literatura Kočička Pavel, Blažek Filip: Praktická typografie, Computer Press Brno, 2004 Dvořáková Zdenka, DTP a předtisková příprava Kompletní průvodce od grafického návrhu po profesionální tisk, Computer Press Brno, 2008 Internetové zdroje (internetová příručka ÚJČ) Normy ČSN Úprava písemností zpracovaných textovými editory 11

12 REKVALIFIKAČNÍ KURZY FOTOGRAFICKÉ KURZY KURZY POČÍTAČOVÉ GRAFIKY facebook.com/lsf.liberec

Typografická pravidla - úvod

Typografická pravidla - úvod Typografická pravidla - úvod Základní doporučení: Nejdříve napište celý dokument základním písmem, potom teprve formátujte (písmo, odstavec, stránku). Klávesa ENTER se používá POUZE NA KONCI ODSTAVCE,

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo šablony: 5 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

[1] Typografie. http://petr.olsak.net/bi-typo.html

[1] Typografie. http://petr.olsak.net/bi-typo.html [1] Typografie http://petr.olsak.net/bi-typo.html Co je typografie? [2] Forma informací zaznamenaných pomocí písma zejména v případě tisku a při prezentaci na počítačích. Jiné vymezení: Typografie = grafická

Více

Pravidla pro formální úpravu textu seminárních prací

Pravidla pro formální úpravu textu seminárních prací Pravidla pro formální úpravu textu seminárních prací Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Mladá Boleslav, B. Němcové 482 - s využitím ČSN 01 6910 Jednotná struktura práce: TITULNÍ

Více

2. Základní pravidla hladké sazby. Typografie

2. Základní pravidla hladké sazby. Typografie 2. Základní pravidla www.isspolygr.cz Vytvořila: Ivana Michálková Vytvořeno dne: 7. 9. 2012 Strana: 1/11 Škola Integrovaná střední škola polygrafi cká, Ročník 1. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní

Více

Letem ke klíčovým kompetencím aneb Pohádkou o Raškovi to nekončí Metodický materiál ZŠ a MŠ Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913 2009 2011

Letem ke klíčovým kompetencím aneb Pohádkou o Raškovi to nekončí Metodický materiál ZŠ a MŠ Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913 2009 2011 Letem ke klíčovým kompetencím aneb Pohádkou o Raškovi to nekončí Metodický materiál ZŠ a MŠ Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913 2009 2011 Zpracování: Mgr. Marek Křištof ZŠ a MŠ Frenštát pod Radhoštěm,

Více

Předmět: Typografie na webu

Předmět: Typografie na webu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

Tradiční sazba. skládání odlitků, zdroj řady nezvyklých prvků

Tradiční sazba. skládání odlitků, zdroj řady nezvyklých prvků Tradiční sazba skládání odlitků, zdroj řady nezvyklých prvků Typografické měrné soustavy Didotův měrný systém (Francie) bod (dd) = 0,376 mm cicero (cc) = 12 dd = 4,513 mm Monotypový měrný systém (USA)

Více

Pomocník aneb Když hlava nepostačí

Pomocník aneb Když hlava nepostačí Pomocník aneb Když hlava nepostačí Obsah I. Interpunkční znaménka... 2 Tečka... 2 Čárka... 2 Dvojtečka... 3 Středník... 3 Uvozovky... 3 Apostrof... 3 Spojovník/pomlčka/dlouhá pomlčka... 3 Tři tečky...

Více

ZÁKLADY PRÁCE S PC MS Word. Mgr. Petr Jakubec

ZÁKLADY PRÁCE S PC MS Word. Mgr. Petr Jakubec ZÁKLADY PRÁCE S PC MS Word Mgr. Petr Jakubec 1 Nejdůležitější panely: Vložit Konce stránek, Konce oddílů, Čísla stránek, Symboly, Odkazy (Poznámka pod čarou, Titulek,...) Formát Písmo, Odstavce, Odrážky

Více

Å Ç ÅâÅ. písmo, tok textu, sazba

Å Ç ÅâÅ. písmo, tok textu, sazba y Typografickéf Å Ç ÅâÅ písmo, tok textu, sazba Typografie Typografie: umělecko-technický obor o písmu Typograf: člověk, který navrhuje a vyrábí písma Písmo: soubor znaků používaných při psané komunikaci

Více

Jak správně vytvářet textové dokumenty

Jak správně vytvářet textové dokumenty Mgr. Monika Dvořáková 2005 1. Hladká sazba Jak správně vytvářet textové dokumenty Pravidla hladké sazby Sazba je stránka připravená k vytištění, hladká sazba obsahuje plynulý text. Jiné druhy sazby jsou

Více

pravidla pro grafickou úpravu textů při práci s textovými editory:

pravidla pro grafickou úpravu textů při práci s textovými editory: Zásady pro vypracování seminární a maturitní práce Úprava písemností zpracovaných textovými editory norma ČSN 01 6910 pravidla pro grafickou úpravu textů při práci s textovými editory: určuje způsob psaní

Více

Účel publikace. Rozhoduje o základní volbě typografické úpravy celého textu. Je ovlivněn:

Účel publikace. Rozhoduje o základní volbě typografické úpravy celého textu. Je ovlivněn: Proč typografie? Dobrý typograf při sazbě dodržuje pravidla, která se tvořila několik staletí. Dodnes mají svůj smysl, neboť usnadňují čtenáři vnímání textu. Tvoříme dokumenty pomocí elektronických nástrojů

Více

Výňatek normalizované úpravy písemností ČSN 01 6910

Výňatek normalizované úpravy písemností ČSN 01 6910 Výňatek normalizované úpravy písemností ČSN 01 6910 I. Členící (interpunkční) znaménka 1. Tečka, čárka, dvojtečka, středník, vykřičník, otazník - Připojují se těsně bez mezery za předcházející slovo, zkratku,

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Semináře MTI Skripta o psaní akademických prací (anglicky) Norma ČSN ISO 01 6910

Semináře MTI Skripta o psaní akademických prací (anglicky) Norma ČSN ISO 01 6910 Semináře MTI Skripta o psaní akademických prací (anglicky) Norma ČSN ISO 01 6910 Doktorský seminář MTI Jan Koprnický 24. října 2014 Studentská 2 461 17 Liberec 2 tel.: +420 485 353 290 jan.koprnicky@tul.cz

Více

Základní typografická pravidla

Základní typografická pravidla Základní typografická pravidla RNDr. Tomáš Mikulenka výukový materiál v rámci grantového projektu Beznákladové ICT pro učitele Kroměříž, únor 2012 Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního

Více

Název modulu: OO Writer a Impress

Název modulu: OO Writer a Impress Název modulu: OO Writer a Impress Označení: A1 Stručná charakteristika modulu Modul je orientován na práci s textem a tvorbu prezentace v prostředí otevřeného a svobodného software. Účastník kurzu bude

Více

Základní typografická pravidla pro psaní profesionálních dokumentů

Základní typografická pravidla pro psaní profesionálních dokumentů Základní typografická pravidla pro psaní profesionálních dokumentů Základní doporučení Nejdříve napište celý dokument základním písmem, potom teprve formátujte (písmo, odstavec, stránku). Klávesa ENTER

Více

7. Pravidla pořadové sazby. Typografie

7. Pravidla pořadové sazby. Typografie 7. Pravidla pořadové sazby www.isspolygr.cz Vytvořila: Ivana Michálková Vytvořeno dne: 23. 10. 2012 Strana: 1/10 Škola Integrovaná střední škola polygrafi cká, Ročník 1. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu

Více

02 typografická pravidla interpunkční znaménka / znaky / symboly TYPOGRAFIE. strana 3

02 typografická pravidla interpunkční znaménka / znaky / symboly TYPOGRAFIE. strana 3 02 typografická pravidla interpunkční znaménka / znaky / symboly strana 3 02 typografická pojmosloví PÍSMO / FONT / ŘEZ / RODINA PÍSMA / PÍSMO FONT ŘEZ RODINA PÍSMA PÍSMO FONT ŘEZ RODINA PÍSMA OVÉ PÍSMO

Více

Základní pravidla typografie

Základní pravidla typografie Základní pravidla typografie Jak zformátovat text na počítači Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým

Více

Typogr afie a úprava textů. Martin Raus

Typogr afie a úprava textů. Martin Raus Typogr afie a úprava textů Martin Raus Obsah Psaní mezer...3 Nedělitené mezery a jednopísmenné předložky...3 Úzké mezery...3 Pomlčky...3 Uvozovky...4 Trojtečka...4 Sazba na praporek, na střed a do bloku...4

Více

Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací

Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací Rozsah maturitní práce je 10 20 stran hlavního textu, počítáno tedy od úvodu po závěr; nepočítají se tedy přílohy ani úvodní stránky. V poslední fázi zpracování

Více

Instrukce pro autory vědeckých spisů

Instrukce pro autory vědeckých spisů Instrukce pro autory vědeckých spisů Edice PhD Thesis Edice Habilitační a Inaugurační spisy Tisk vědeckých spisů zajišťuje firma NOVPRESS s. r. o. Z organizačních důvodů se prosím pro všechny informace

Více

Obsah. Obecný popis 4

Obsah. Obecný popis 4 Obsah Obecný popis 4 1 Hladká sazba 5 1.1 Typografické míry................................ 5 1.2 Knižní písmo.................................. 6 1.3 Fonty a jejich vlastnosti............................

Více

ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKŮ - METODIKA

ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKŮ - METODIKA ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKŮ - METODIKA Absolventská práce (AP) je jednou z forem, jíž škola ověřuje některé dovednosti, schopnosti a znalosti žáka končícího základní vzdělávání. Cílem práce je nejen

Více

titulky Pravidlo sazby:

titulky Pravidlo sazby: Hladká sazba Hladká sazba je sazba z jednoho druhu, řezu a stupně písma. Sází se na stanovený počet cicer nebo milimetrů. Skládá se z odstavců. První řádka se nazývá zarážková a může být podražena. Poslední

Více

Pokyny autorům pro formální úpravu příspěvků do časopisu EGRSE verze A4, jeden sloupec LANDSCAPE!!!

Pokyny autorům pro formální úpravu příspěvků do časopisu EGRSE verze A4, jeden sloupec LANDSCAPE!!! Pokyny autorům pro formální úpravu příspěvků do časopisu EGRSE verze A4, jeden sloupec LANDSCAPE!!! Celý článek je potřebné předat do redakce v klasické i digitální podobě (CD, DVD apod.). Papírová podoba

Více

Masarykova střední škola chemická

Masarykova střední škola chemická Masarykova střední škola chemická Křemencova 12/179,116 28 Praha 1 URL: http://www.mssch.cz Tel: 222 924 444 e-mail: info@mssch.cz Formální úprava ročníkové práce Obsah 1 ÚVOD 2 POKYNY PRO DIGITÁLNÍ PODOBU

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Jitka MACHÁTOVÁ Název materiálu: Pravidla pro psaní textů Označení materiálu: Datum vytvoření: 10. 10.

Více

FORMÁLNÍ ÚPRAVA PRAKTICKÉ MATURITNÍ PRÁCE Verze 1.0

FORMÁLNÍ ÚPRAVA PRAKTICKÉ MATURITNÍ PRÁCE Verze 1.0 Střední průmyslová škola Bruntál, příspěvková organizace Kavalcova 1 792 01 BRUNTÁL E-mail: info@sps-bruntal.cz Tel: 555 559 711 http//www.sps-br.cz FORMÁLNÍ ÚPRAVA PRAKTICKÉ MATURITNÍ PRÁCE Verze 1.0

Více

KAPITOLA 4 ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 4 ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 4 ZPRACOVÁNÍ TEXTU TABULÁTORY Jsou to značky (zarážky), ke kterým se zarovná text. Můžeme je nastavit kliknutím na pravítku nebo v dialogovém okně, které vyvoláme kliknutím na tlačítko Tabulátory

Více

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace. Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace. Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE název práce Obor: Třída: Školní rok: jméno a příjmení autora

Více

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_19 Databáze Databáze Databáze Ing. Petr Vilímek

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_19 Databáze Databáze Databáze Ing. Petr Vilímek VY_32_INOVACE_33_19 Pracovní list Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Střední průmyslová škola Zlín Inovace výuky prostřednictvím ICT v

Více

TYPOGRAFIE SKRYTÁ TVÁŘ WEBDESIGNU

TYPOGRAFIE SKRYTÁ TVÁŘ WEBDESIGNU TYPOGRAFIE SKRYTÁ TVÁŘ WEBDESIGNU Ing. Tomáš Kostka UNIV 2 KRAJE; TWS_02 Motto: Profesionální dokument (web) musí být správně nejen gramaticky, ale i typograficky. 1 Typografie Typografie je umělecko-technický

Více

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_20 Databáze Databáze Databáze Projekt II. Ing. Petr Vilímek

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_20 Databáze Databáze Databáze Projekt II. Ing. Petr Vilímek VY_32_INOVACE_33_20 Pracovní list Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Název Autor Vytvořeno, pro obor, roč. Anotace Přínos/cílové kompetence

Více

TYPOGRAFICKÁ PRAVIDLA

TYPOGRAFICKÁ PRAVIDLA TYPOGRAFICKÁ PRAVIDLA (typus lat. = znak; vzor: grafó lat. = píši) - velké rozšíření počítačů, vývoj software a kvalitního tisku umožňují téměř každému přípravu tiskovin. - řadu drobnějších tiskovin (pozvánky,

Více

Tvorba obchodního dopisu. 1) Části obchodního dopisu 2) Úprava textu obchodního dopisu 3) Zásady stylizace obchodního dopisu

Tvorba obchodního dopisu. 1) Části obchodního dopisu 2) Úprava textu obchodního dopisu 3) Zásady stylizace obchodního dopisu Tvorba obchodního dopisu 1) Části obchodního dopisu 2) Úprava textu obchodního dopisu 3) Zásady stylizace obchodního dopisu 2. Části obchodního dopisu Obchodní dopis můžeme rozdělit na tři základní části:

Více

Pokyny pro autory popularizačně propagační edice

Pokyny pro autory popularizačně propagační edice Příloha 4b Směrnice děkana č. 12/2015 Pokyny pro autory popularizačně propagační edice I. Harmonogram přípravy textů II. Grafický manuál pro publikace MFF UK III. Poznámky k přípravě textu v MS Word IV.

Více

Úprava textu. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí

Úprava textu. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Úprava textu Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Pro přehlednost je potřeba text v jakémkoliv dokumentu upravovat. Používáme

Více

JAK PSÁT ZPRÁVU Z ODBORNÉ PRAXE

JAK PSÁT ZPRÁVU Z ODBORNÉ PRAXE 1 JAK PSÁT ZPRÁVU Z ODBORNÉ PRAXE Obsah zprávy: I. Struktura zprávy z odborné praxe 1. Úvod Základní údaje o podniku, předmět činnosti, funkce podniku, organizační struktura, management, marketing atd.,

Více

Formální úprava bakalářských a diplomových prací. Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta

Formální úprava bakalářských a diplomových prací. Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta Formální úprava bakalářských a diplomových prací Odevzdání práce Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta Bakalářské a diplomové práce se odevzdávají na Studijním oddělení UK HTF a to ve

Více

Seminární práce. Jak psát správně dokumenty

Seminární práce. Jak psát správně dokumenty Seminární práce Jak psát správně dokumenty ZÁKLADNÍ PRAVIDLA PRO PSANÍ TEXTU...3 LÁMÁNÍ ODSTAVCŮ...3 LÁMÁNÍ ŘÁDEK...3 NEODDĚLITELNÉ PRVKY...4 DĚLENÍ SLOV...4 SPECIALITY...5 SPOJOVNÍK» - «...5 POMLČKA»

Více

Počítač jako nástroj ke zpracování textů

Počítač jako nástroj ke zpracování textů Papír skutečně znamenal převrat v rozšiřování psaného slova. Knihy se musely psát ručně a to jejich cenu zvyšovalo. Bylo nutné vymyslet způsob, jak zrychlit a zjednodušit výrobu knih. Doposud ruční opisování

Více

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE na Fakultě životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí n. L. a) Zadávané téma BP nebo DP musí mít přímou vazbu na studovaný obor. b) Zadání BP

Více

Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice. Pravidla pro tvorbu seminárních a maturitních prací

Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice. Pravidla pro tvorbu seminárních a maturitních prací Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice Pravidla pro tvorbu seminárních a maturitních prací Obsah 1. Rychlý přehled... 3 1.1. Vzhled stránky:... 3 1.2. Formát nadpisů:... 3 1.3. Formát odstavcového

Více

FORMÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ ROČNÍKOVÉ PRÁCE

FORMÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ ROČNÍKOVÉ PRÁCE MASARYKOVO GYMNÁZIUM, PŘÍBOR příspěvková organizace FORMÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ ROČNÍKOVÉ PRÁCE Školní rok: Třída: Jméno a příjmení autora 2 odstavec textu charakterizující obsah práce. Je-li součástí práce praktická

Více

Pokyny pro autory odborné edice

Pokyny pro autory odborné edice Příloha 4a Směrnice děkana č. 12/2015 Pokyny pro autory odborné edice I. Harmonogram přípravy učebních textů II. Grafický manuál pro publikace MFF UK připravované v LaTeXu III. Poznámky k přípravě textu

Více

EU-OPVK:VY_32_INOVACE_FIL16 Vojtěch Filip, 2014

EU-OPVK:VY_32_INOVACE_FIL16 Vojtěch Filip, 2014 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Tématický celek Inovace výuky ICT na BPA Název projektu Inovace a individualizace výuky Název materiálu Microsoft Word jednoduchý dokument Číslo materiálu VY_32_INOVACE_FIL16

Více

Formální úprava maturitní práce

Formální úprava maturitní práce Formální úprava maturitní práce 2014/15 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Členění práce... 4 2.1 Úvodní část... 4 2.2 Textová část... 6 2.3 Závěrečná část... 6 3. Provedení dokumentu... 7 3.1 Formátování textu...

Více

Stručná pravidla hladké sazby

Stručná pravidla hladké sazby Stručná pravidla hladké sazby Spojovník a pomlčka., : ;!? Čísla a číslice Mezera Závorky Trojtečka (výpustka) Uvozovky Spojovník a pomlčka Spojovník Je to nejkratší vodorovná čárka (-) a najdeme jej přímo

Více

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KLÍČOVÉ POJMY textové editory formát textu tabulka grafické objekty odrážky a číslování odstavec CÍLE KAPITOLY Pracovat s textovými dokumenty a ukládat je v souborech různého

Více

Zlom stránek. Zlom stránek a vlastní finalizace knihy se provádí v programu Adobe InDesign.

Zlom stránek. Zlom stránek a vlastní finalizace knihy se provádí v programu Adobe InDesign. Zlom stránek Zlom stránek a vlastní finalizace knihy se provádí v programu Adobe InDesign. Podle svých skic, ve kterých se rozhodneme pro formát knihy, si vytvoříme v tomto programu dokument. Stanovíme

Více

TABULKY U STÁTNÍCH ZKOUŠEK

TABULKY U STÁTNÍCH ZKOUŠEK TABULKY U STÁTNÍCH ZKOUŠEK Obsah Co říká norma:... 2 Nadpis... 2 Měrná jednotka... 2 Hlavička tabulky...2 Sloupce... 2 Řádky... 3 Součty... 3 Obecná poznámka... 3 Zvláštní poznámky...3 Značky v tabulce...

Více

JAK PSÁT MATURITNÍ PROJEKT

JAK PSÁT MATURITNÍ PROJEKT JAK PSÁT MATURITNÍ PROJEKT Eva Gapková RNDr. Josef Lhoťan I. Formální náležitosti práce Úvodní část 1. Titulní list není označen číslicí. Měl by být vkusně upraven. Vzor je uveden v příloze č. 1. Důležité

Více

HROMADNÉ ÚPRAVY NAJÍT A NAHRADIT

HROMADNÉ ÚPRAVY NAJÍT A NAHRADIT HROMADNÉ ÚPRAVY NAJÍT A NAHRADIT Funkce Najít a nahradit slouží k rychlému vyhledávání určitých slov a jejich nahrazování jinými slovy. Lze hledat i určité varianty slov a nahrazovat je buď hromadně (všechny

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ

Více

1 2 značka provedení

1 2 značka provedení 1 2 značka provedení Základní provedení značky Ministerstva kultury je pětibarevné v zobrazeném tvaru. Základní provedení má dvě tetové varianty a jednu jazykovou anglickou mutaci. Více o slovním označením

Více

LOGOMANUÁL. Logomanuál RKČR

LOGOMANUÁL. Logomanuál RKČR LOGOMANUÁL Logomanuál RKČR Logomanuál určuje základní pravidla užití logotypu profesionálního sdružení odborníků, a dalších specialistů, kteří působí na českém realitním trhu Realitní komora České republiky.

Více

Znak Slovy Popis Zdroj Výsledek Formátova cí řetězec v CZ verzi Excelu

Znak Slovy Popis Zdroj Výsledek Formátova cí řetězec v CZ verzi Excelu řetězec v Všeobecný Odpovídá obecnému formátu - čísla i text bude zarovnán dle kontextu (při nastavení češtiny tedy Excel zarovná text doleva, čísla a časové údaje doprava). Tento formát nemusíme zadávat

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ABSOLVENTSKÁ PRÁCE název práce

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ABSOLVENTSKÁ PRÁCE název práce Střední prů myslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ABSOLVENTSKÁ PRÁCE název práce prosinec 2006 jméno a příjmení autora FORMÁLNÍ STRÁNKA ZPRACOVÁNÍ

Více

Úprava a náležitosti adres. - - na obálkách a v dopisech

Úprava a náležitosti adres. - - na obálkách a v dopisech Úprava a náležitosti adres - - na obálkách a v dopisech Adresy Rozměry, umístění, obsah a úprava adres jsou stanoveny normou ČSN ISO 11180 Poštovní adresování a Poštovními podmínkami České pošty a Zákonem

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Jan Novák. Titulní strana (vnější desky)

České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Jan Novák. Titulní strana (vnější desky) České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Jan Novák Titulní strana (vnější desky) České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně

Více

Formátování diplomové práce (Office 2007,2010)

Formátování diplomové práce (Office 2007,2010) Formátování diplomové práce (Office 2007,2010) Formátování textu Formát textu je jeden z faktorů, který ovlivní celkový dojem a funkčnost dokumentu. Mnoho začátečníků se zpočátku nechává unést možnostmi

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16. Pokyny pro formální zpracování absolventské práce

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16. Pokyny pro formální zpracování absolventské práce Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16 Pokyny pro formální zpracování absolventské práce Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická

Více

22. Tvorba webových stránek

22. Tvorba webových stránek 22. Tvorba webových stránek Webové stránky jsou spolu s elektronickou poštou nejpoužívanější prostředky internetu. Brouzdáme li internetem používáme nějaký prohlížeč. To, co vidíme na obrazovce v prohlížeči

Více

Náležitosti správné prezentace. Schváleno 1. 9. 2014. PaedDr. Pavel Trulík, ředitel školy

Náležitosti správné prezentace. Schváleno 1. 9. 2014. PaedDr. Pavel Trulík, ředitel školy Náležitosti správné prezentace Schváleno 1. 9. 2014 PaedDr. Pavel Trulík, ředitel školy Obsah 1 Pozadí prezentace... str. 2 2 Titulní stránka... str. 4 3 Písmo prezentace... str. 5 4 Odrážky... str. 7

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0632

CZ.1.07/1.5.00/34.0632 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Excel Formát buňky Ing. Silvana Žárská

Více

ZÁKLADY POŘIZOVÁNÍ TEXTU

ZÁKLADY POŘIZOVÁNÍ TEXTU Úvod do problematiky ZÁKLADY POŘIZOVÁNÍ TEXTU Na začátku psaní je vhodné nastavit vzhled stránky. Důležitá je především orientace stránky. Můžeme si vybrat mezi uspořádáním textu na výšku stránky (většinou

Více

Grafický manuál pro tvorbu propagačních materiálů na podporu cestovního ruchu v rámci grantového schématu Jednotný komunikační styl

Grafický manuál pro tvorbu propagačních materiálů na podporu cestovního ruchu v rámci grantového schématu Jednotný komunikační styl Grafický manuál pro tvorbu propagačních materiálů na podporu cestovního ruchu v rámci grantového schématu Jednotný komunikační styl Úvod Jednotný grafický styl regionálních i místních propagačních materiálů

Více

Pokyny pro vypracování maturitního projektu

Pokyny pro vypracování maturitního projektu Pokyny pro vypracování maturitního projektu Prostudujte si prosím pečlivě následující pokyny k vypracování maturitního projektu. Maturitní projekt musí obsahovat: 1. Titulní strana (nečísluje se) Obsahuje:

Více

Jak psát Bc. resp. Mgr. závěrečnou práci. Zpracoval: Karel Bílek

Jak psát Bc. resp. Mgr. závěrečnou práci. Zpracoval: Karel Bílek Jak psát Bc. resp. Mgr. závěrečnou práci Zpracoval: Karel Bílek Tato prezentace vznikla v rámci řešení doktorského projektu GAČR 523/03/H076 duben 2005 Textový dokument... co to je? Textovým dokumentem

Více

Styly odstavců. Word 2010. Přiřazení stylu odstavce odstavci. Změna stylu odstavce

Styly odstavců. Word 2010. Přiřazení stylu odstavce odstavci. Změna stylu odstavce Styly odstavců V textu, který přesahuje několik stránek a je nějakým způsobem strukturovaný (což znamená, že se dá rozdělit na části (v knize jim říkáme kapitoly) a jejich podřízené části (podkapitoly),

Více

Praktická zkouška : Podnikatelský záměr

Praktická zkouška : Podnikatelský záměr Praktická zkouška : Podnikatelský záměr Praktická zkouška je souhrnné využití získaných vědomostí a propojení odborných předmětů v podobě zpracování závěrečné práce a její obhajoby před maturitní komisí.

Více

METODIKA PSANÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

METODIKA PSANÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE METODIKA PSANÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE I. Obsah seminární práce strana 1: úvodní strana (VIZ PŘÍLOHA NA KONCI) strana 2: prohlášení (VIZ PŘÍLOHA NA KONCI) strana 3: poděkování vedoucímu (VIZ PŘÍLOHA NA KONCI)

Více

Pokyn ke zpracování maturitní práce s obhajobou školní rok 2012/2013

Pokyn ke zpracování maturitní práce s obhajobou školní rok 2012/2013 Pokyn ke zpracování maturitní práce s obhajobou školní rok 2012/2013 Základní informace pro vypracování maturitní práce Maturitní prací žák prokazuje, že je schopen zpracovat, dokumentovat a prezentovat

Více

Backspace maže znaky před kurzorem (tedy zprava)

Backspace maže znaky před kurzorem (tedy zprava) 7. Textové editory úvod Textový editor aplikace, program pro psaní textů Obr. 1 Escape (Esc) vyskakovací klávesa, funguje jako storno Backspace maže znaky před kurzorem (tedy zprava) Delete maže znaky

Více

Základní zásady pro psaní textů ve Wordu:

Základní zásady pro psaní textů ve Wordu: Jak psát Účelem tohoto materiálu není suplovat pravidla českého pravopisu, slovník spisovné češtiny, slovník cizích slov či učebnici mluvnice; jejich používání lze naopak jen doporučit. Zmiňuje se zejména

Více

Dispozice pro samostatnou výzkumnou práci v rámci IKT

Dispozice pro samostatnou výzkumnou práci v rámci IKT Dispozice pro samostatnou výzkumnou práci v rámci IKT V rámci maturity mohou studenti vykonat dobrovolnou maturitní zkoušku z informačních a komunikačních technologií (dále IKT). Součástí této maturitní

Více

Microsoft. Word. prostředí, základní editace textu. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Microsoft. Word. prostředí, základní editace textu. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Microsoft Word prostředí, základní editace textu Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Microsoft Office balík aplikací používaných v kancelářské i jiné práci Word textový

Více

Manuál. Formát A3. Verze 1.0

Manuál. Formát A3. Verze 1.0 Manuál Formát A3 Verze 1.0 Jednotný vizuální styl Úvod 1.1 Jednotný vizuální styl patří k jednomu z nejdůležitějších komunikačních prostředků každé společnosti. Dobře zpracovaný vizuální styl podporuje

Více

Doporučení k psaní textů ročníkových a seminárních prací

Doporučení k psaní textů ročníkových a seminárních prací Doporučení k psaní textů ročníkových a seminárních prací Pro zpracování ročníkových a seminárních prací platí od března 1997 doporučení mezinárodní normy ČSN ISO 7144 Dokumentace - Formální úprava disertací

Více

Úprava odborné maturitní práce

Úprava odborné maturitní práce OA, SPgŠ, VOŠ CR a JŠ s právem stát. jazykové zkoušky, s. r. o, Hradec Králové Úprava odborné maturitní práce Hradec Králové srpen 2013 Obsah OBSAH... 1 ÚVOD... 2 1 POČET PRACÍ A ROZSAH... 2 2 TITULNÍ

Více

DTP1. (příprava textu pomocí počítače) Petr Lobaz, 15. 3. 2006

DTP1. (příprava textu pomocí počítače) Petr Lobaz, 15. 3. 2006 DTP1 (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 5 / Hladká sazba podruhé Petr Lobaz, 15. 3. 2006 Čeština a typografie jazyková pravidla nadřazena typografickým typografická pravidla často přísnější (jednotné

Více

Zásady pro vypracování závěrečné bakalářské a diplomové práce (VŠKP)

Zásady pro vypracování závěrečné bakalářské a diplomové práce (VŠKP) Zásady pro vypracování závěrečné bakalářské a diplomové práce (VŠKP) Provedení obálky a titulní strany je jednotné podle směrnice rektora č.2/2009 a pokynu děkana č. 6/2009. Tisk obálky a vazbu zajistí

Více

Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce

Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce Vedoucí základních součástí (kateder/ústavů) jsou povinni seznámit studenta se všemi okolnostmi pro vypracování a odevzdání

Více

Kurz Word 2000 souhrnné opakování

Kurz Word 2000 souhrnné opakování 1 Dokument 1.1 Pohyb v textu, výběry - pohyb po řádcích a písmenech, výběr textu pomocí kláves a myši funkce šipek s kombinací kláves CTRL, SHIFT, ALT o pohyb kurzoru na začátek a konec stránky (CTRL+Home/End)

Více

Darina Bártová. Počítačová typografie

Darina Bártová. Počítačová typografie Darina Bártová Počítačová typografie Typografie Je to nauka o písmu a jeho použití. Na vzhled dokumentu působí velké množství vlivů, které mají pro výsledný vjem zásadní význam. Typografická úroveň počítačem

Více

SEMINÁRNÍ PRÁCE. Pravidla pro psaní seminárních, ročníkových či jiných studentských prací na GNB. Gymnázium Nový Bydžov

SEMINÁRNÍ PRÁCE. Pravidla pro psaní seminárních, ročníkových či jiných studentských prací na GNB. Gymnázium Nový Bydžov Gymnázium Nový Bydžov SEMINÁRNÍ PRÁCE Pravidla pro psaní seminárních, ročníkových či jiných studentských prací na GNB (zpracováno dle ČSN ISO 7144 a ČSN 01 6910) Jan Novák 2011 4. A Nový Bydžov Prohlašuji,

Více

Několik praktických informací

Několik praktických informací 1. formát Několik praktických informací označuje konečnou velikost knihy, dovolím si uvést ty nejběžnější. Nic není nemožné, a tak si můžete zvolit jakýkoliv vlastní formát knihy, vše je otázkou financí

Více

ÚPRAVA PÍSEMNOSTÍ PSANÝCH STROJEM NEBO ZPRACOVANÝCH TEXTOVÝM EDITOREM

ÚPRAVA PÍSEMNOSTÍ PSANÝCH STROJEM NEBO ZPRACOVANÝCH TEXTOVÝM EDITOREM ÚPRAVA PÍSEMNOSTÍ PSANÝCH STROJEM NEBO ZPRACOVANÝCH TEXTOVÝM EDITOREM ČLENÍCÍ (INTERPUNKČNÍ) ZNAMÉNKA Tečka, čárka, dvojtečka, středník, vykřičník, otazník Všechna interpunkční znaménka se připojují k

Více

JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI

JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI Mendelova univerzita v Brně Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI Jana Borůvková Brno 2010 Obsah 1 ÚVOD... 7 2 ÚVOD DO TYPOGRAFIE... 9 2.1 ODSTAVEC... 9 2.2 PÍSMO...

Více

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií VY_32_INOVACE_33_05 Škola Střední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č. Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávací oblast Vzdělávání v informačních a komunikačních

Více

Sazba, typografie, druhy písma, úprava textu

Sazba, typografie, druhy písma, úprava textu Sazba, typografie, druhy písma, úprava textu Závěrečné otázky, se kterými souvisí: 7a Typografická měrná soustava Historie a definice Základní jednotky Použití (rozměry písma) Relativní měrné jednotky

Více

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA SAZBY

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA SAZBY ZÁKLADNÍ PRAVIDLA SAZBY Předmluva Tento text vznikl na základě oborové normy ON 88 2503 Základní pravidla sazby z roku 1967. Oproti této normě však byla vzata v úvahu nová pravidla českého pravopisu, ustanovení

Více

Excel tabulkový procesor

Excel tabulkový procesor Pozice aktivní buňky Excel tabulkový procesor Označená aktivní buňka Řádek vzorců zobrazuje úplný a skutečný obsah buňky Typ buňky řetězec, číslo, vzorec, datum Oprava obsahu buňky F2 nebo v řádku vzorců,

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Jazyk Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací předmět Cílová skupina (ročník) Úroveň

Více