Písmo a základy typografie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Písmo a základy typografie"

Transkript

1 Písmo a základy typografie Skripta pro akreditovaný rekvalifikační kurz Pracovník grafického studia Studijní materiál Liberecké školy fotografie facebook.com/lsf.liberec

2 Vypracovala Ing. Eva Rozkovcová ve spolupráci s Jiřím Chalupou a Václavem Pavlíčkem (facebook.com/vacpav), Tato skripta jsou určena pouze jako doplňkový studijní materiál k rekvalifikačnímu kurzu Pracovník grafického studia.

3 OBSAH 1 PÍSMO Definice písma, fonty Písmová osnova Klasifikace písma TYPOGRAFIE Typografie Příprava textových dat Vyznačování textu Základní pravidla sazby jednotlivých prvků a značek Nedělitelné mezery zalomení řádku Sazba odstavce POUŽITÉ ZDROJE... 11

4 Písmo a základy typografie PÍSMO 1 PÍSMO 1.1 Definice písma, fonty Písmo slouží pro vizuální zápis jazyka pomocí symbolů (znaků). Font je datový soubor obsahující sadu písmových znaků (písmen číslic a dalších znaků) pro jeden řez určitého písma. Chceme-li použít např. tři řezy daného písma (Regular, Italic, Bold), potřebujeme tři fonty. V praxi se vyhýbáme umělým řezům písma a raději zvolíme jiné písmo obsahující všechny potřebné fonty. Formáty fontů PostScript: obsahují pouze 256 znaků TrueType: od PostScriptových písem se liší způsobem, jak jsou vnitřně definované tvary OpenType: nejnovější formát, má mnoho výhod oprati předchozím typům, např. je přenositelný mezi platformami (Mac, Windows, ). Může obsahovat více než znaků, což umožňuje i kontextové alternativy více podob jednoho znaku. Struktura fontu Dobře navržené písmo obsahuje, kromě vzhledu jednotlivých písmen i další informace Slitky (ligatury) znaky vzniklé sloučením více písmových znaků (finský, finský, flétna, flétna, ). Kerning (vyrovnání párů) způsob vzájemného postavení vybraných dvojic znaků, které by při konstantní vzdálenosti působily příliš těsně, nebo naopak volně (VA, LA, ) Hinting vnitřní instrukce zajišťující lepší vykreslení písma na monitoru a při tisku. Tato instrukce určuje, které pixely do tvaru znaku ještě zahrnou a které nikoli. 1.2 Písmová osnova Jedná se o pomyslné čáry, které určují proporce písma. Písmena abecedy rozdělujeme na VERSÁLKY a mínusky akcentová dotažnice verzálková dotažnice střední výška písma horní dotažnice střední dotažnice účaří (základní dotažnice Žlutýdolní dotažnice Velikost písma (stupeň) Neurčuje žádnou konkrétní výšku písmového znaku. Vychází historicky z velikosti tzv. kuželky hranolu na kterém byla umístěna kovová litera a její velikost byla určena velikostí písma + řádkovým prokladem. Udává se v bodech. V ukázce jsou použíté různé fonty napsané stejným stupněm písma (písma mají různě velkou střední výšku). V běž- aikfg alkfg Helvetica 12 b Times 12 b ném textu se doporučuje používat velikost písma 9 11 b. kovová litera kuželka Řádkový proklad V počítačové sazbě řádkový proklad udává vzdálenost účaří dvou po sobě jdoucích řádků (odstup mezi jednotlivými řádky). U malého písma se doporučuje větší řádkový proklad. Kuželka počítačového písma většinou nepočítá s verzálkovými akcenty, proto je dost často potřeba českou sazbu sázet s větším prokladem. Čtverčík Čtverčík je další jednotka používaná v sazbě, která vychází z kovové sazby. V podstatě se jedná o čtverec, jehož rozměr udává výška kuželky. Jeho šířka je proměnlivá a závisí na stupni použitého písma. Čtverčík 10bodového písma je 10 bodů, 14bodového písma 14 bodů čtverčík noha písmene hlava písmene kuželka (stupeň písma ramenní plocha (maso) 4

5 Písmo a základy typografie PÍSMO 1.3 Klasifikace písma V České republice se používá klasifikace písem podle typografa Jana Solpery, která bere ohled na historický vznik písma, ale hlavně se soustředí na kresebné prvky. Solperova klasifikace rozděluje písmo do 11 skupin (a dalších podskupin). Následuje velmi zjednodušený popis těchto skupin. 1 3) Antikva dynamická (zahrnuje renesanční antikvy a jejich novodobé modifikace ), přechodová (zahrnuje barokní antikvy a jejich novodobé modifikace ) a statická (uzavírá historický vývoj knižního písma klasicistickými antikvami ): Všechny druhy antikvy mají serify ( patkové písmo ) a zřetelný rozdíl v tloušťce hlavních a spojovacích tahů. Antikva je typické knižní písmo pro krásnou literaturu. 4) Lineární písmo serifové (zahrnuje písma vycházející z egyptienek 19. stol. a jejich novodobých modifikací): Základním znakem jsou serify (výrazné) a minimální rozdíl v tloušťce hlavních a vedlejších tahů ( ). 5 7) Bezserifové písmo lineární statické, tzv. grotesk (zahrnuje grotesky 19. stol a jejich novodobé modifikace Helvetica Bold), lineární konstruované (vychází z konstruktivismu 20 let ) a lineární dynamické (navazuje na dynamické schéma renesančních antikvových písem ): Písmena nemají serify, rozdíl v tloušťce hlavních a vedlejších tahů je minimální nebo žádný. 8) Lineární antikva: Slučuje prvky písem antikvových a bezserifových. Obvykle jsou patrné rozdíly v tloušťce hlavních a vedlejších tahů, serify jsou drobné nebo jen nahrazené rozšířenými koncovými tahy ( ). 9) Kaligrafické písmo ( krasopisné ): Vycházejí z kultivovaných kaligrafických skriptů (ručně psaná písma perem nebo štětcem) s výraznými rozdíly v tloušťce tahu. Používá se jako titulkové písmo. 10) Volně psané písmo: Vychází ze současných rukopisných skriptů psaných kulatým tupým nástrojem. Většinou mají nepatrný rozdíl v tloušťce. Používá se jako titulkové písmo. 11) Písmo lomené: Vznikají od gotiky po současnost (výjimečně). Mají typické lomené tahy, u verzálek často velmi komplikované až na hranici čitelnosti. Znovu upozorňuji, že se jedná o zjednodušení klasifikace, které má za účel pouze upozornit na množství typů písem a jejich historické souvislost. Ty je dobré brát při tvorbě tiskovin na zřetel. 5

6 Písmo a základy typografie TYPOGRAFIE 2 TYPOGRAFIE 2.1 Typografie Typografie je nauka zabývající se úpravou tiskovin, především sazbou, tj. vytvořením konečné grafické úpravy poskládáním textů a obrázků. Neplést s typologií (vědecká metoda, která rozděluje a seskupuje objekty pomocí zobecněného modelu nebo typu). Následující typografická pravidla vycházejí z typografických pravidel českých typografů, internetových stránek zabývajících se typografií, Internetovou jazykovou příručkou Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR, v. v. i. a ČSN (Úprava písemností zpracovaných textovými editory). V některých situacích si tyto zdroje vzájemně protiřečí. Takže lze tentýž dokument zpracovat různě a vždy korektně. Při zpracování dokumentu platí jedno zásadní pravidlo v celém dokumentu musí být použito stejné pravidlo. 2.2 Příprava textových dat Pokud připravujeme data k dalšímu zpracování je třeba dodržet následující pravidla bez ohledu na to, zda připravovaný text vypadá hezky. Enter jen na konci odstavce, platí i pro tzv. měkký Enter. Ten kdo bude zpracovávat náš text, může použít jiné písmo, zarovnání, jinou velikost rámečků a konce řádků budou jinde. Nepoužívat Tabulátor na odsazení prvního řádku, ale formát odstavce (odsazení prvního řádku). Nezarovnávat mezerníkem, ale tabulátorem. Neprostrkávat mezerníkem, ale formátem znaků Prostrkání. Jednoduché tabulky nechat jako prostý text, tzn. sloupce oddělené jedním tabulátorem, Enterem oddělit konce řádků. Text patřící do jedné buňky nerozdělovat ani tabulátory ani Entery. Rozlišovat mezi O a 0 a mezi l a 1. Nastavit odstavcové, popřípadě i znakové styly. Text zarovnaný pomocí tabulátorů, mezer a Enterů Stejný text po odstranění nadbytečných znaků Stejný text bez zarovnání, sloupce odděleny jedním tabulátorem 2.3 Vyznačování textu Základní pravidlo pro zvýraznění textu je nepřeplácat. Text můžeme zvýraznit následujícími způsoby, popř. lze použít i jejich kombinaci nebo kombinaci s jinou barvou textu. Zpravidla vyznačujeme pouze vybraný text, nikoli interpunkční znaménka okolo. Kurziva, tučné používáme řezy písma, nikoli umělé nastavení (zkosení pro kurzivu a nastavení tahu pro tučné). Některá písma mají i středně tučné (semibold) řezy. P r o s t r k á n í nikdy nepíšeme pomocí mezer vkládaných mezi písmena. VERZÁLKY Kapitálky používáme pokud možno tzv. pravé kapitálky, které mají stejnou sílu jako ostatní písmo. Často se kapitálky tvoří zmenšením verzálek.. Podtržené písmo tento způsob zvýraznění textu je pozůstatek z doby psaní na stroji a v počítačové sazbě se příliš nedoporučuje, protože škrtá spodní dotahy písmen. Sazba z jiného písma. Používá se výjimečně, je třeba zvolit vhodné typy písem, které spolu nebudou působit rušivě. Sazba jinou barvou písma. 6

7 Písmo a základy typografie TYPOGRAFIE 2.4 Základní pravidla sazby jednotlivých prvků a značek Interpunkce (., ;!? : ) Pro všechna interpunkční znaménka obecně platí, že se píší těsně za znak bez mezery, poté následuje mezera. Tečka (.) tečka na konci věty je vždy jen jedna, i když poslední slovo je zkratka s tečkou (atd.). Více teček se používá pouze k doplnění písmen (Hlavní město Česka je P...). Bez mezery za tečkou a následujícím malým písmenem jsou názvy souborů (obrazek.tif), webové stránky (www.seznam.cz), verze programů (Mac OSX ), názvy kapitol a obrázků (kap ), tituly (Ph.D.). Tečka se nepíše u nadpisů a popisků obrázků, ani když jsou složeny z více vět. Středník (;) naznačuje těsnější spojení dvou vět, následuje po něm vždy malé písmeno. Používá se místo čárky k oddělení číselných výrazů s desetinným místem (5,6; 10,3; 2,3). Výpustka Trojtečka ( ) přisazuje se bez mezery, za výpustkou následuje mezera. Na konci věty plní funkci tečky, další tečku již nedáváme. Pokud následuje jiné interpunkční znaménko, přisazuje se těsně (Jestli neuklidíš, tak!). Výpustka naznačuje pomlku ve větě nebo vynechání části textu, např. citace: Miroslav Horníček: ale něco jiného je popisovat věci veliké, jako je sebevražda, a něco úplně jiného líčit věci podružné a banální jako je bolení zubů Pokud výpustka naznačuje výčet, píše se s oddělující mezerou: Na stole leží počítač, klávesnice, monitor, kafe, Dvojtečka (:) píše se těsně za znak, poté následuje mezera. Používá se k uvození další části věty nebo výčtu. Dvojtečka bez mezery: skóre (Naši vyhráli 3:1), čas (Nejlepší čas byl 2:38,15 2 minuty, 38 sekund a 15 setin sekundy). Dvojtečka s mezerami: matematický zápis (6 : 3 = 2), poměr ku (Naředíme s vodou 2 : 1, měřítko mapy 1 : ). Spojovník (-) Píše se vždy bez mezery, spojuje složené výrazy: slovník česko -anglický, ping-pong, není-li, bude-li, kuchař -číšník (zároveň kuchař i číšník), Frýdek -Místek, Praha 2-Vinohrady, Brno -venkov, Karel Matěj Čapek -Chod. ÚJČ doporučuje v případě víceslovných spojení místo spojovníku použít pomlčku s mezerami (Praha 2 Vinohrady). Pomlčka ( ) Pomlčka s mezerami naznačuje přestávku v řeči, nahrazuje závorky nebo od sebe odděluje části věty: Zůstal jsem nerad a bylo to moc dobře. Pokud nahrazuje jiné odrážky při výčtu, je nutno před další text dát pevnou mezeru nebo nastavit tabulátor. Jedině v tomto specifického případu může stát na začátku řádku. Pomlčka bez mezer pomlčka se kromě výše uvedeného používá v tabulkách místo nuly nebo k vyjádření neznámé hodnoty, k vyjádření celých peněžních jednotek, v některých případech nahrazuje předložku nebo spojku. V těchto případech nesmí být pomlčka na začátku ani na konci řádku. Jestliže tak text vychází, je třeba pomlčku nahradit slovním vyjádřením: Význam a, až, od do, versus/proti : , otevřeno pondělí pátek, dvojice Suchý Šlitr, dálnice Praha Brno, zápas Česko Slovensko, poměr cena výkon. ÚJČ doporučuje mezery v případě víceslovných spojení ( , zápas Havlíčkův Brod Hradec Králové). Označení celých měnových jednotek (mezera za pomlčkou) Stojí to Kč 34, bez DPH. V tabulkách označení neznámé hodnoty nebo místo 0. Závorky Přisazují se z obou stran k textu. Nejčastěji se používají závorky kulaté ( ) nebo hranaté [ ]. Pokud je v nich celá věta, píše se tečka uvnitř závorek. Jsou-li závorky v závorce, použije se na vnitřní jiný tvar. 7

8 Písmo a základy typografie TYPOGRAFIE Uvozovky ( ) Přisazují se z obou stran k textu, v češtině se používají uvozovky, kterým se říká 99 66, podle tvaru připomínajícím tyto číslice. Pokud se používají další uvozovky v uvozeném textu, doporučuje se použít jednoduché nebo»francouzské«. Apostrof ( ) Píše se bez mezer znakem apostrofu (vrchní 9), nepoužívá se horní jednoduchá uvozovka. Označuje se jim vypuštění hlásky: hrabě d Artagnan, PF 99. Lomítko (/) Píše se bez mezery. Lze ho použít i v matematické sazbě k označení dělení. Někdy se používá k typografickému dělení, v tom případě se píše z obou stran s mezerou. Typografické dělení oddělení výrazů nebo veršů: Jacques Prévert, Pro tebe má lásko: Šel jsem na trh na ptáky / a koupil ptáky / pro tebe / má lásko // Šel jsem na trh s květinami / a koupil květiny / pro tebe / má lásko // Ostatní případy telefon/fax, km/h, přijmeme VŠ/SŠ (absolventa střední nebo vysoké školy), formát den/měsíc/rok, přijeďte/přijďte hlavně včas, ÚJČ doporučuje mezery před i za pomlčkou v případě víceslovných spojení (přijmeme atraktivní sekretářku / zkušenou účetní). Čísla V běžném textu se nižší číslovky vypisují slovy a neměla by jimi začínat věta: Mám jednoho bratra a dvě sestry. 17. listopadu 1989 Dne (V pátek) 17. listopadu 1989 Členění čísel oddělují se trojice řádů před a za desetinnou čárkou mezerami. Pravidla českého pravopisu umožňují psát čtyřciferná čísla bez mezery s tím, že v celém textu musí být sazba jednotná. Řazení číslic pod sebe při psaní do sloupců se píše číslice příslušného řádu i desetinná čárka přesně pod sebe: 10,5 8, ,17 25,1 Čísla jako podstatná jména pokud se zapisuje pomocí číslic, doporučuje se nekombinovat slovní a číselné vypsání jedné číslice (200 tisíc). Čísla píšeme s mezerou, jsou to samostatná slova napsaná číslicí nebo slovem, fyzikální jednotky oddělujeme mezerou: 10 m, 5 %, 5 l, 10 C, Čísla jako přídavná jména bez mezery se píše v případě, že číslo je součást dalšího slova ať už je napsané číslicí nebo slovem. V tom případě plní funkci přídavného jména nejen ve spojení s jednotkami, ale i u běžných slov: 10m i 10metrový (desetimetrový), 5% (pětiprocentní), 25letý (dvacetipětiletý), 14denní dovolená, 3krát, (3 ), K číslu se nikdy nepřidávají pomlčky, spojovníky, ani koncovky ti, -ti! Čísla s horním indexem pokud za číslem následuje znak v místě horního indexu, dooručuje se přisazovat vždy k číslu, mezera následuje za znakem. Podstatné či přídavné jméno vyplývá z kontextu: 12 pivo, 24 monitor, monitor má 24. Telefonní čísla píše se po 2 3 číslech, zásadně se nerozdělují na více řádků. PSČ píše se na stejný řádek jako název adresní pošty a nepředsazuje se s výjimkou ručně vyplňovaných PSČ do obdélníčků s předtištěnými linkami. Člení se na trojčíslí a dvojčíslí oddělené jednou mezerou, mezi PSČ a názvem adresní pošty jsou dvě mezery. Datum datum se píše s mezerou bez ohledu na to, zda je vypsané celé pomocí číslic nebo slovy: , 30. dubna Čas píše se s tečkou bez mezer, sekundy oddělujeme dvojtečkou: 5.30 h, doběhl v čase 2:52,30 (2 minuty, 52 sekund, 30 setin). Vstávám v 5.30:20 (úplný formát). Peněžní částky měna (Kč) se přiřazuje za číslo jen když je číslo celé, bez desetinných částek, u desetinné částky a pomlčky se píše před číslo: Cena je Kč 20,50 nebo 25 Kč. Někdy je cena i Kč 22,. 8

9 Písmo a základy typografie TYPOGRAFIE Další značky Stupeň, minuty, vteřiny ( ) přisazují se k číslu následuje mezera. Označení zeměpisné šířky je bez mezer: 12 pivo, 50 05ʹ 19 severní zeměpisné šířky. Procento, promile (% ) odděluje se od číslice mezerou, pokud se jedná o přídavné jméno píše se bez mezery: 20% sleva (dvacetiprocentní), sleva 20 % (dvacet procent). Křížek ( ) znaménko pro zemřel mezera z obou stran: Radoslav Brzobohatý Hvězdička (*) znaménko pro narozen mezera z obou stran. Pokud se použije jako odkaz na poznámku, přisazuje se k předchozímu znaku: Masaryk * 1850, Bylo 30. dubna*. * Den pracoviště Paragraf ( ) používá se pouze ve spojení s číslem, jinak se vypisuje slovy. Na začátku věty se vypisuje slovy: odsuzuje se podle 12 a 14 Nejdůležitější paragraf z tohoto zákona Znak & používá se jako spojka a, proto by neměl být na konci řádku. Odděluje se z obou stran mezerou. Matematické symboly (+ : ±) Použití s mezerami matematický zápis. Znaménko minus ( ) lze nahradit pomlčkou, nikdy ne spojovníkem: = 4 Použití bez mezer kladná či záporná hodnota: Dnes je venku je 2 C, včera byly +3 C. Násobení používá se křížek nebo násobící tečka, nepoužívá se písmeno x ani hvězdička. Násobící tečka je velká jako tečka a ve výšce středové tečky: Správně: 2 4 nebo 2 4. Špatně: 2 x 4 nebo 2 * 4. Dělení používá se :, dělící lomítko nebo lomítko / 4 : 2 nebo 4 2 Plusmínus používá se znak ± (samostatný znak), nikoli podtržené + (plus). Odrážkové seznamy U všech seznamů je hlavním hlediskem čitelnost a přehlednost. Obecně platí, že u nevětných seznamů se píší odrážky malým písmenem, oddělují se čárkami a za poslední se píše tečka. Jsou -li položky seznamu větné, píše se na začátku velké písmeno, na konci je tečka. Zkratky Ve zkratkách píšeme za tečkou mezeru i u složených zkratek (č. p., t. r., ). Pokud je zkratka s tečkou na konci věty, tečka se nezdvojuje. Zkratky charakteru přídomku (s. r. o., a. s.) se oddělují z obou stran čárkou. (Přídomek = logická část soudu nebo výroková funkce, vypovídající o subjektu) 2.5 Nedělitelné mezery zalomení řádku Jednoznakové předložky a spojky (a, i, v, k, ). Ustálené spojení a zkratky (mn. č., př. n. l., FF UK), zkratky ve spojení s číselnými údaji (825 m n. m., 5 str.), zkratky typu tj., tzn. s výrazem, který po nich bezprostředně následuje. Tituly u jmen (Ing. Novák, p. Nováková). Zkrácené jméno a příjmení (E. Rozkovcová). Kalendářní data ( ), čísla a jednotky (20 kg). Spojení typu C-vitamin, Rh-faktor. Řadové číslovky psané číslicemi před podstatnými jmény, 5. pluk, 8. kapitola, II. patro. Interpunkce před znakem (pomlčka, &, ) nebo za znakem (, hvězdička, křížek,, ) 2.6 Sazba odstavce Zalomení textu Zarovnání na vlevo (na levý praporek): zakladní zarovnání, mezislovní mezery jsou stejně velké, po pravé straně jsou nerovné okraje. Toto zarovníní použijeme, pokud je text v uzkých sloupcích Zarovnání na vpravo (na pravý praporek): mezislovní mezery jsou stejně velké, nerovné okraje jsou vlevo. Toto zarovnání se nehodí pro delší texty. 9

10 Písmo a základy typografie TYPOGRAFIE Zarovnání na střed (centrovaný text): mezislovní mezery jsou stejně velké, nerovné okraje jsou po obou stranách. Používá se u nadpisů zvláště u akcidenčních tiskovin. Nehodí se na odážkové seznamy a běžné odstavce. Zarovnání do bloku: okraj textu je zarovnaný z obou stran, toho se dosahuje různě velkými mezislovními nezerami. Nevhodný pro úzký text, mezery vytváří tzv. řeky. Odsazení/předsazení prvního řádku Odstavce od sebe oddělujeme pomocí odsazení prvního řádku (odstavcová zarážka). Odrážka vy neměla být menší než jeden čtverčík a větší než tři čtverčíky. V případě, že nepoužijeme toto odsazení doporučuje se oddělení jednotlivých odstavců prázdným řádkem mezi nimi. Východový řádek: Poslední řádek odstavce. Jeho velikost zleva má být větší než velikost odstavcové zarážky. Zprava má být mezera východový řádek mezi krajem zrcadla a koncem východového řádku větší než odstavcová zarážka. V případě zalomení do bloku bez odstavcové zarážky nemá být východový řádek na celou šířku sloupce. Dělení slov Slova dělíme tak, aby na novém řádku byly minimálně tři písmena a na konci řádku bylo více než jedno. Pozor na nevhodné rozdělení (kni -hovna, na -močit, ) Parchanty Jedná se o osamocené řádky odstavce na začátku nebo na konci stránky Sirotek neúplný poslední řádek odstavce na nové stránce (nevyplňuje celou šířku sazby). Vdova první řádek odstavce. Někdy je tolerován. Na konci stránky by neměl zůstat titul. Za titulem mají následovat alespoň tři řádky. sirotek zrcadlo stránky vdova 10

11 Písmo a základy typografie POUŽITÉ ZDROJE 3 POUŽITÉ ZDROJE Literatura Kočička Pavel, Blažek Filip: Praktická typografie, Computer Press Brno, 2004 Dvořáková Zdenka, DTP a předtisková příprava Kompletní průvodce od grafického návrhu po profesionální tisk, Computer Press Brno, 2008 Internetové zdroje (internetová příručka ÚJČ) Normy ČSN Úprava písemností zpracovaných textovými editory 11

12 REKVALIFIKAČNÍ KURZY FOTOGRAFICKÉ KURZY KURZY POČÍTAČOVÉ GRAFIKY facebook.com/lsf.liberec

TYPOGRAFICKÁ PRAVIDLA

TYPOGRAFICKÁ PRAVIDLA TYPOGRAFICKÁ PRAVIDLA (typus lat. = znak; vzor: grafó lat. = píši) - velké rozšíření počítačů, vývoj software a kvalitního tisku umožňují téměř každému přípravu tiskovin. - řadu drobnějších tiskovin (pozvánky,

Více

Seminární práce. Jak psát správně dokumenty

Seminární práce. Jak psát správně dokumenty Seminární práce Jak psát správně dokumenty ZÁKLADNÍ PRAVIDLA PRO PSANÍ TEXTU...3 LÁMÁNÍ ODSTAVCŮ...3 LÁMÁNÍ ŘÁDEK...3 NEODDĚLITELNÉ PRVKY...4 DĚLENÍ SLOV...4 SPECIALITY...5 SPOJOVNÍK» - «...5 POMLČKA»

Více

Å Ç ÅâÅ. písmo, tok textu, sazba

Å Ç ÅâÅ. písmo, tok textu, sazba y Typografickéf Å Ç ÅâÅ písmo, tok textu, sazba Typografie Typografie: umělecko-technický obor o písmu Typograf: člověk, který navrhuje a vyrábí písma Písmo: soubor znaků používaných při psané komunikaci

Více

DTP A POKROČILÉ ZPRACOVÁNÍ TEXTU

DTP A POKROČILÉ ZPRACOVÁNÍ TEXTU DTP A POKROČILÉ ZPRACOVÁNÍ TEXTU 2006 OBSAH SOŠS a SOU Kadaň Školení SIPVZ DTP a pokročilé zpracování textu 1 PÍSMO... 4 1.1 Historie... 4 1.1.1 Johannes Gensfleisch - Gutenberg... 4 1.1.2 Claude Garamond

Více

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Provozně ekonomická fakulta. prací. Diplomová práce. Vedoucí práce: Doc. Ing. Karel Horák, CSc.

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Provozně ekonomická fakulta. prací. Diplomová práce. Vedoucí práce: Doc. Ing. Karel Horák, CSc. Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Provozně ekonomická fakulta Doporučení pro úpravu závěrečných prací Diplomová práce Vedoucí práce: Doc. Ing. Karel Horák, CSc. Jan Novák Brno 2009 2 Je mou povinností

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA. Formální úprava bakalářské práce

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA. Formální úprava bakalářské práce VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Formální úprava bakalářské práce Typografická pravidla pro studenty VŠPJ RNDr. Jana Borůvková, Ph.D. Jihlava 2009 Obsah 1 ÚVOD DO TYPOGRAFIE... 3 1.1 ODSTAVEC... 3 1.2

Více

JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI

JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI Mendelova univerzita v Brně Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI Jana Borůvková Brno 2010 Obsah 1 ÚVOD... 7 2 ÚVOD DO TYPOGRAFIE... 9 2.1 ODSTAVEC... 9 2.2 PÍSMO...

Více

Počítač jako nástroj ke zpracování textů

Počítač jako nástroj ke zpracování textů Papír skutečně znamenal převrat v rozšiřování psaného slova. Knihy se musely psát ručně a to jejich cenu zvyšovalo. Bylo nutné vymyslet způsob, jak zrychlit a zjednodušit výrobu knih. Doposud ruční opisování

Více

Věrtel typografických pravidel a doporučení (pro psaní DP)

Věrtel typografických pravidel a doporučení (pro psaní DP) Věrtel typografických pravidel a doporučení (pro psaní DP) 1 JSME UVÁDĚNI DO TAJŮ PŘÍRUČKY...1 2 DOZVÍDÁME SE NÁLEŽITOSTI DIPLOMOVÉ PRÁCE...2 3 SÁZÍME TEXT...2 3.1 ROZVRHUJEME STRÁNKY...2 3.2 DÁVÁME SI

Více

Elektronická korespondence

Elektronická korespondence Elektronická korespondence Naděžda Kosová Tento studijní text je určen pro potřeby účastníků projektu OPPA Inovace oboru vzdělávání Sociální práce na Vyšší odborné škole sociálně právní v Praze Registrační

Více

Kouzla s textem. V té to ka pi to le:

Kouzla s textem. V té to ka pi to le: 7 Kouzla s textem V té to ka pi to le: Písmo Sazba Odstavcová úprava Členění textu a dělení slov Práce s textem Převedení textu do křivek Identifikace fontu K1389_sazba.indd 157 23.1.2009 16:45:15 Kapitola

Více

Gymnázium, Ostrava-Poruba, Čs. exilu 669

Gymnázium, Ostrava-Poruba, Čs. exilu 669 Gymnázium, Ostrava-Poruba, Čs. exilu 669 Studijní opora distančního vzdělávání Formální úprava textu Libor Klubal Ostrava 2005 Recenzenti: Doc. RNDr. Jana Kapounová, CSc. Pedagogická fakulta Ostravské

Více

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA JANA KAPOUNOVÁ

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA JANA KAPOUNOVÁ OSTRAVSKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA FORMÁLNÍ ÚPRAVA DIPLOMOVÉ PRÁCE JANA KAPOUNOVÁ OSTRAVA 2003 Obsah 1 Úvod...................................................... 2 Diplomová práce..............................................

Více

Kapitola 5. Zpracování textů v programu MS Word

Kapitola 5. Zpracování textů v programu MS Word Kapitola 5 Zpracování textů v programu MS Word Úvodní poznámky Typografická pravidla je nutné realizovat při každém zpracování textu s knižním písmem. Některé systémy však nemají dostatek služeb pro to,

Více

TEXTOVÉ EDITORY MS WORD (ZÁKLADNÍ KURZ)

TEXTOVÉ EDITORY MS WORD (ZÁKLADNÍ KURZ) TEXTOVÉ EDITORY MS WORD (ZÁKLADNÍ KURZ) aneb sám sobě písařkou Textové editory jsou programy, které slouží pro psaní textů a jejich následné zpracování (upravování, editování). Podle rozsahu funkcí a výkonnosti

Více

Pokyny pro autory popularizačně propagační edice

Pokyny pro autory popularizačně propagační edice Příloha 4b Směrnice děkana č. 12/2015 Pokyny pro autory popularizačně propagační edice I. Harmonogram přípravy textů II. Grafický manuál pro publikace MFF UK III. Poznámky k přípravě textu v MS Word IV.

Více

Zatímco TP, WTP dávají důraz na vizuální hodnotu, ÚJČ a PČP na jazykovou. ČSN zohledňuje především přístupnost pravidel pro běžné uživatele.

Zatímco TP, WTP dávají důraz na vizuální hodnotu, ÚJČ a PČP na jazykovou. ČSN zohledňuje především přístupnost pravidel pro běžné uživatele. Zdroje uváděných pravidel Litéra z 2 28.5.2011 8.40 odp. Pro úpravu elektronických textů existuje několik zdrojů pravidel, které si v jistých situacích vzájemně protiřečí. S odkazem na tyto zdroje lze

Více

Základy práce s textem

Základy práce s textem Základy práce s textem Historicky: Obrázky zjednodušené obrázky (piktogramy) písmo kde znak nahrazuje slovo, písmo-klínové, egyptské, fénické, židovské. Z řeckého písma se vyvinula azbuka i latinka. Vynález

Více

Úprava seminárních prací na středních školách

Úprava seminárních prací na středních školách Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Institut celoživotního vzdělávání SVSČ - Koordinace v oblasti ICT Úprava seminárních prací na středních školách Závěrečná práce Vedoucí práce: Ing. Ludmila Brestičová

Více

JAK ŘEŠIT PROBLÉMY PŘI PSANÍ ODBORNÝCH TEXTŮ. Eva Juláková

JAK ŘEŠIT PROBLÉMY PŘI PSANÍ ODBORNÝCH TEXTŮ. Eva Juláková JAK ŘEŠIT PROBLÉMY PŘI PSANÍ ODBORNÝCH TEXTŮ Eva Juláková Praha 2007 Tento text vznikl pro potřeby projektu Pražské analytické centrum inovací CZ.04.3.07/4.2.01.1/0002 v grantovém schématu JPD3 Spolupráce

Více

Specifika katedry KŘ (PA) ke zpracování a odevzdání BP a DP (určeno přednostně pro vedoucí prací)

Specifika katedry KŘ (PA) ke zpracování a odevzdání BP a DP (určeno přednostně pro vedoucí prací) Specifika katedry KŘ (PA) ke zpracování a odevzdání BP a DP (určeno přednostně pro vedoucí prací) Chronologie postupu (uvedené termíny vždy zkontrolovat s aktuálními požadavky na příslušný AR, které jsou

Více

Základní zásady pro psaní textů ve Wordu:

Základní zásady pro psaní textů ve Wordu: Jak psát Účelem tohoto materiálu není suplovat pravidla českého pravopisu, slovník spisovné češtiny, slovník cizích slov či učebnici mluvnice; jejich používání lze naopak jen doporučit. Zmiňuje se zejména

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo šablony: 5 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

Úprava diplomových prací. Ing. Vilém Sklenák, CSc.

Úprava diplomových prací. Ing. Vilém Sklenák, CSc. Úprava diplomových prací Ing. Vilém Sklenák, CSc. KIZI, červenec 2002 Obsah Několik slov úvodem 1 1 Výběr tématu diplomové práce 2 2 Struktura diplomové práce 3 3 Obsahové náležitosti 4 4 Abstrakt 5 4.1

Více

Typografie. Písemná a elektronická komunikace, typografické zásady, zpracování dlouhých dokumentů. Ing. Libor Zámecký, Ing.

Typografie. Písemná a elektronická komunikace, typografické zásady, zpracování dlouhých dokumentů. Ing. Libor Zámecký, Ing. Typografie Písemná a elektronická komunikace, typografické zásady, zpracování dlouhých dokumentů Ing. Libor Zámecký, Ing. Jakub Šmolík Pravidla písemné a elektronické komunikace Závazná pravidla dána obecně

Více

Formální úprava maturitní práce

Formální úprava maturitní práce Formální úprava maturitní práce 2014/15 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Členění práce... 4 2.1 Úvodní část... 4 2.2 Textová část... 6 2.3 Závěrečná část... 6 3. Provedení dokumentu... 7 3.1 Formátování textu...

Více

NĚKOLIK DOPORUČENÍ K PSANÍ DIPLOMOVÝCH PRACÍ

NĚKOLIK DOPORUČENÍ K PSANÍ DIPLOMOVÝCH PRACÍ NĚKOLIK DOPORUČENÍ K PSANÍ DIPLOMOVÝCH PRACÍ Karel Nesměrák Katedra analytické chemie PřF UK e-mail: nesmerak@natur.cuni.cz Praha 2004 1 ÚVOD Nedílnou součástí státní závěrečné magisterské zkoušky je vypracování

Více

Microsoft Word 2003 uživatelská příručka k podpoře výuky Michal Vostárek, DiS.

Microsoft Word 2003 uživatelská příručka k podpoře výuky Michal Vostárek, DiS. Microsoft Word 2003 uživatelská příručka k podpoře výuky Michal Vostárek, DiS. Obr. 1: Loga - Office a Word Autor této příručky si neklade za cíl detailně popsat všechny funkce textového editoru Word,

Více

Základy editace textu v programu WordPad a Microsoft Word 2010

Základy editace textu v programu WordPad a Microsoft Word 2010 Vysoká škola ekonomická v v Praze Univerzita třetího věku Základy editace textu v programu WordPad a Microsoft Word 2010 Učební text pro předmět U053 Ing. Michaela Seghmanová Praha 2011 Určeno pro studenty

Více

Pás karet sdružuje příkazy, které jsou vhodné pro daný vytvářený úkol. Nachází se v horní části okna aplikace Microsoft Word.

Pás karet sdružuje příkazy, které jsou vhodné pro daný vytvářený úkol. Nachází se v horní části okna aplikace Microsoft Word. 1 Textové editory Textový editor je vlastně program, který udělá z počítače psací stroj. Nebude to ale psací stroj jen tak obyčejný. Můžete pomocí něj nejen napsat a vytisknout dopisy, pozvánky, objednávky

Více