Písmo a základy typografie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Písmo a základy typografie"

Transkript

1 Písmo a základy typografie Skripta pro akreditovaný rekvalifikační kurz Pracovník grafického studia Studijní materiál Liberecké školy fotografie facebook.com/lsf.liberec

2 Vypracovala Ing. Eva Rozkovcová ve spolupráci s Jiřím Chalupou a Václavem Pavlíčkem (facebook.com/vacpav), Tato skripta jsou určena pouze jako doplňkový studijní materiál k rekvalifikačnímu kurzu Pracovník grafického studia.

3 OBSAH 1 PÍSMO Definice písma, fonty Písmová osnova Klasifikace písma TYPOGRAFIE Typografie Příprava textových dat Vyznačování textu Základní pravidla sazby jednotlivých prvků a značek Nedělitelné mezery zalomení řádku Sazba odstavce POUŽITÉ ZDROJE... 11

4 Písmo a základy typografie PÍSMO 1 PÍSMO 1.1 Definice písma, fonty Písmo slouží pro vizuální zápis jazyka pomocí symbolů (znaků). Font je datový soubor obsahující sadu písmových znaků (písmen číslic a dalších znaků) pro jeden řez určitého písma. Chceme-li použít např. tři řezy daného písma (Regular, Italic, Bold), potřebujeme tři fonty. V praxi se vyhýbáme umělým řezům písma a raději zvolíme jiné písmo obsahující všechny potřebné fonty. Formáty fontů PostScript: obsahují pouze 256 znaků TrueType: od PostScriptových písem se liší způsobem, jak jsou vnitřně definované tvary OpenType: nejnovější formát, má mnoho výhod oprati předchozím typům, např. je přenositelný mezi platformami (Mac, Windows, ). Může obsahovat více než znaků, což umožňuje i kontextové alternativy více podob jednoho znaku. Struktura fontu Dobře navržené písmo obsahuje, kromě vzhledu jednotlivých písmen i další informace Slitky (ligatury) znaky vzniklé sloučením více písmových znaků (finský, finský, flétna, flétna, ). Kerning (vyrovnání párů) způsob vzájemného postavení vybraných dvojic znaků, které by při konstantní vzdálenosti působily příliš těsně, nebo naopak volně (VA, LA, ) Hinting vnitřní instrukce zajišťující lepší vykreslení písma na monitoru a při tisku. Tato instrukce určuje, které pixely do tvaru znaku ještě zahrnou a které nikoli. 1.2 Písmová osnova Jedná se o pomyslné čáry, které určují proporce písma. Písmena abecedy rozdělujeme na VERSÁLKY a mínusky akcentová dotažnice verzálková dotažnice střední výška písma horní dotažnice střední dotažnice účaří (základní dotažnice Žlutýdolní dotažnice Velikost písma (stupeň) Neurčuje žádnou konkrétní výšku písmového znaku. Vychází historicky z velikosti tzv. kuželky hranolu na kterém byla umístěna kovová litera a její velikost byla určena velikostí písma + řádkovým prokladem. Udává se v bodech. V ukázce jsou použíté různé fonty napsané stejným stupněm písma (písma mají různě velkou střední výšku). V běž- aikfg alkfg Helvetica 12 b Times 12 b ném textu se doporučuje používat velikost písma 9 11 b. kovová litera kuželka Řádkový proklad V počítačové sazbě řádkový proklad udává vzdálenost účaří dvou po sobě jdoucích řádků (odstup mezi jednotlivými řádky). U malého písma se doporučuje větší řádkový proklad. Kuželka počítačového písma většinou nepočítá s verzálkovými akcenty, proto je dost často potřeba českou sazbu sázet s větším prokladem. Čtverčík Čtverčík je další jednotka používaná v sazbě, která vychází z kovové sazby. V podstatě se jedná o čtverec, jehož rozměr udává výška kuželky. Jeho šířka je proměnlivá a závisí na stupni použitého písma. Čtverčík 10bodového písma je 10 bodů, 14bodového písma 14 bodů čtverčík noha písmene hlava písmene kuželka (stupeň písma ramenní plocha (maso) 4

5 Písmo a základy typografie PÍSMO 1.3 Klasifikace písma V České republice se používá klasifikace písem podle typografa Jana Solpery, která bere ohled na historický vznik písma, ale hlavně se soustředí na kresebné prvky. Solperova klasifikace rozděluje písmo do 11 skupin (a dalších podskupin). Následuje velmi zjednodušený popis těchto skupin. 1 3) Antikva dynamická (zahrnuje renesanční antikvy a jejich novodobé modifikace ), přechodová (zahrnuje barokní antikvy a jejich novodobé modifikace ) a statická (uzavírá historický vývoj knižního písma klasicistickými antikvami ): Všechny druhy antikvy mají serify ( patkové písmo ) a zřetelný rozdíl v tloušťce hlavních a spojovacích tahů. Antikva je typické knižní písmo pro krásnou literaturu. 4) Lineární písmo serifové (zahrnuje písma vycházející z egyptienek 19. stol. a jejich novodobých modifikací): Základním znakem jsou serify (výrazné) a minimální rozdíl v tloušťce hlavních a vedlejších tahů ( ). 5 7) Bezserifové písmo lineární statické, tzv. grotesk (zahrnuje grotesky 19. stol a jejich novodobé modifikace Helvetica Bold), lineární konstruované (vychází z konstruktivismu 20 let ) a lineární dynamické (navazuje na dynamické schéma renesančních antikvových písem ): Písmena nemají serify, rozdíl v tloušťce hlavních a vedlejších tahů je minimální nebo žádný. 8) Lineární antikva: Slučuje prvky písem antikvových a bezserifových. Obvykle jsou patrné rozdíly v tloušťce hlavních a vedlejších tahů, serify jsou drobné nebo jen nahrazené rozšířenými koncovými tahy ( ). 9) Kaligrafické písmo ( krasopisné ): Vycházejí z kultivovaných kaligrafických skriptů (ručně psaná písma perem nebo štětcem) s výraznými rozdíly v tloušťce tahu. Používá se jako titulkové písmo. 10) Volně psané písmo: Vychází ze současných rukopisných skriptů psaných kulatým tupým nástrojem. Většinou mají nepatrný rozdíl v tloušťce. Používá se jako titulkové písmo. 11) Písmo lomené: Vznikají od gotiky po současnost (výjimečně). Mají typické lomené tahy, u verzálek často velmi komplikované až na hranici čitelnosti. Znovu upozorňuji, že se jedná o zjednodušení klasifikace, které má za účel pouze upozornit na množství typů písem a jejich historické souvislost. Ty je dobré brát při tvorbě tiskovin na zřetel. 5

6 Písmo a základy typografie TYPOGRAFIE 2 TYPOGRAFIE 2.1 Typografie Typografie je nauka zabývající se úpravou tiskovin, především sazbou, tj. vytvořením konečné grafické úpravy poskládáním textů a obrázků. Neplést s typologií (vědecká metoda, která rozděluje a seskupuje objekty pomocí zobecněného modelu nebo typu). Následující typografická pravidla vycházejí z typografických pravidel českých typografů, internetových stránek zabývajících se typografií, Internetovou jazykovou příručkou Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR, v. v. i. a ČSN (Úprava písemností zpracovaných textovými editory). V některých situacích si tyto zdroje vzájemně protiřečí. Takže lze tentýž dokument zpracovat různě a vždy korektně. Při zpracování dokumentu platí jedno zásadní pravidlo v celém dokumentu musí být použito stejné pravidlo. 2.2 Příprava textových dat Pokud připravujeme data k dalšímu zpracování je třeba dodržet následující pravidla bez ohledu na to, zda připravovaný text vypadá hezky. Enter jen na konci odstavce, platí i pro tzv. měkký Enter. Ten kdo bude zpracovávat náš text, může použít jiné písmo, zarovnání, jinou velikost rámečků a konce řádků budou jinde. Nepoužívat Tabulátor na odsazení prvního řádku, ale formát odstavce (odsazení prvního řádku). Nezarovnávat mezerníkem, ale tabulátorem. Neprostrkávat mezerníkem, ale formátem znaků Prostrkání. Jednoduché tabulky nechat jako prostý text, tzn. sloupce oddělené jedním tabulátorem, Enterem oddělit konce řádků. Text patřící do jedné buňky nerozdělovat ani tabulátory ani Entery. Rozlišovat mezi O a 0 a mezi l a 1. Nastavit odstavcové, popřípadě i znakové styly. Text zarovnaný pomocí tabulátorů, mezer a Enterů Stejný text po odstranění nadbytečných znaků Stejný text bez zarovnání, sloupce odděleny jedním tabulátorem 2.3 Vyznačování textu Základní pravidlo pro zvýraznění textu je nepřeplácat. Text můžeme zvýraznit následujícími způsoby, popř. lze použít i jejich kombinaci nebo kombinaci s jinou barvou textu. Zpravidla vyznačujeme pouze vybraný text, nikoli interpunkční znaménka okolo. Kurziva, tučné používáme řezy písma, nikoli umělé nastavení (zkosení pro kurzivu a nastavení tahu pro tučné). Některá písma mají i středně tučné (semibold) řezy. P r o s t r k á n í nikdy nepíšeme pomocí mezer vkládaných mezi písmena. VERZÁLKY Kapitálky používáme pokud možno tzv. pravé kapitálky, které mají stejnou sílu jako ostatní písmo. Často se kapitálky tvoří zmenšením verzálek.. Podtržené písmo tento způsob zvýraznění textu je pozůstatek z doby psaní na stroji a v počítačové sazbě se příliš nedoporučuje, protože škrtá spodní dotahy písmen. Sazba z jiného písma. Používá se výjimečně, je třeba zvolit vhodné typy písem, které spolu nebudou působit rušivě. Sazba jinou barvou písma. 6

7 Písmo a základy typografie TYPOGRAFIE 2.4 Základní pravidla sazby jednotlivých prvků a značek Interpunkce (., ;!? : ) Pro všechna interpunkční znaménka obecně platí, že se píší těsně za znak bez mezery, poté následuje mezera. Tečka (.) tečka na konci věty je vždy jen jedna, i když poslední slovo je zkratka s tečkou (atd.). Více teček se používá pouze k doplnění písmen (Hlavní město Česka je P...). Bez mezery za tečkou a následujícím malým písmenem jsou názvy souborů (obrazek.tif), webové stránky (www.seznam.cz), verze programů (Mac OSX ), názvy kapitol a obrázků (kap ), tituly (Ph.D.). Tečka se nepíše u nadpisů a popisků obrázků, ani když jsou složeny z více vět. Středník (;) naznačuje těsnější spojení dvou vět, následuje po něm vždy malé písmeno. Používá se místo čárky k oddělení číselných výrazů s desetinným místem (5,6; 10,3; 2,3). Výpustka Trojtečka ( ) přisazuje se bez mezery, za výpustkou následuje mezera. Na konci věty plní funkci tečky, další tečku již nedáváme. Pokud následuje jiné interpunkční znaménko, přisazuje se těsně (Jestli neuklidíš, tak!). Výpustka naznačuje pomlku ve větě nebo vynechání části textu, např. citace: Miroslav Horníček: ale něco jiného je popisovat věci veliké, jako je sebevražda, a něco úplně jiného líčit věci podružné a banální jako je bolení zubů Pokud výpustka naznačuje výčet, píše se s oddělující mezerou: Na stole leží počítač, klávesnice, monitor, kafe, Dvojtečka (:) píše se těsně za znak, poté následuje mezera. Používá se k uvození další části věty nebo výčtu. Dvojtečka bez mezery: skóre (Naši vyhráli 3:1), čas (Nejlepší čas byl 2:38,15 2 minuty, 38 sekund a 15 setin sekundy). Dvojtečka s mezerami: matematický zápis (6 : 3 = 2), poměr ku (Naředíme s vodou 2 : 1, měřítko mapy 1 : ). Spojovník (-) Píše se vždy bez mezery, spojuje složené výrazy: slovník česko -anglický, ping-pong, není-li, bude-li, kuchař -číšník (zároveň kuchař i číšník), Frýdek -Místek, Praha 2-Vinohrady, Brno -venkov, Karel Matěj Čapek -Chod. ÚJČ doporučuje v případě víceslovných spojení místo spojovníku použít pomlčku s mezerami (Praha 2 Vinohrady). Pomlčka ( ) Pomlčka s mezerami naznačuje přestávku v řeči, nahrazuje závorky nebo od sebe odděluje části věty: Zůstal jsem nerad a bylo to moc dobře. Pokud nahrazuje jiné odrážky při výčtu, je nutno před další text dát pevnou mezeru nebo nastavit tabulátor. Jedině v tomto specifického případu může stát na začátku řádku. Pomlčka bez mezer pomlčka se kromě výše uvedeného používá v tabulkách místo nuly nebo k vyjádření neznámé hodnoty, k vyjádření celých peněžních jednotek, v některých případech nahrazuje předložku nebo spojku. V těchto případech nesmí být pomlčka na začátku ani na konci řádku. Jestliže tak text vychází, je třeba pomlčku nahradit slovním vyjádřením: Význam a, až, od do, versus/proti : , otevřeno pondělí pátek, dvojice Suchý Šlitr, dálnice Praha Brno, zápas Česko Slovensko, poměr cena výkon. ÚJČ doporučuje mezery v případě víceslovných spojení ( , zápas Havlíčkův Brod Hradec Králové). Označení celých měnových jednotek (mezera za pomlčkou) Stojí to Kč 34, bez DPH. V tabulkách označení neznámé hodnoty nebo místo 0. Závorky Přisazují se z obou stran k textu. Nejčastěji se používají závorky kulaté ( ) nebo hranaté [ ]. Pokud je v nich celá věta, píše se tečka uvnitř závorek. Jsou-li závorky v závorce, použije se na vnitřní jiný tvar. 7

8 Písmo a základy typografie TYPOGRAFIE Uvozovky ( ) Přisazují se z obou stran k textu, v češtině se používají uvozovky, kterým se říká 99 66, podle tvaru připomínajícím tyto číslice. Pokud se používají další uvozovky v uvozeném textu, doporučuje se použít jednoduché nebo»francouzské«. Apostrof ( ) Píše se bez mezer znakem apostrofu (vrchní 9), nepoužívá se horní jednoduchá uvozovka. Označuje se jim vypuštění hlásky: hrabě d Artagnan, PF 99. Lomítko (/) Píše se bez mezery. Lze ho použít i v matematické sazbě k označení dělení. Někdy se používá k typografickému dělení, v tom případě se píše z obou stran s mezerou. Typografické dělení oddělení výrazů nebo veršů: Jacques Prévert, Pro tebe má lásko: Šel jsem na trh na ptáky / a koupil ptáky / pro tebe / má lásko // Šel jsem na trh s květinami / a koupil květiny / pro tebe / má lásko // Ostatní případy telefon/fax, km/h, přijmeme VŠ/SŠ (absolventa střední nebo vysoké školy), formát den/měsíc/rok, přijeďte/přijďte hlavně včas, ÚJČ doporučuje mezery před i za pomlčkou v případě víceslovných spojení (přijmeme atraktivní sekretářku / zkušenou účetní). Čísla V běžném textu se nižší číslovky vypisují slovy a neměla by jimi začínat věta: Mám jednoho bratra a dvě sestry. 17. listopadu 1989 Dne (V pátek) 17. listopadu 1989 Členění čísel oddělují se trojice řádů před a za desetinnou čárkou mezerami. Pravidla českého pravopisu umožňují psát čtyřciferná čísla bez mezery s tím, že v celém textu musí být sazba jednotná. Řazení číslic pod sebe při psaní do sloupců se píše číslice příslušného řádu i desetinná čárka přesně pod sebe: 10,5 8, ,17 25,1 Čísla jako podstatná jména pokud se zapisuje pomocí číslic, doporučuje se nekombinovat slovní a číselné vypsání jedné číslice (200 tisíc). Čísla píšeme s mezerou, jsou to samostatná slova napsaná číslicí nebo slovem, fyzikální jednotky oddělujeme mezerou: 10 m, 5 %, 5 l, 10 C, Čísla jako přídavná jména bez mezery se píše v případě, že číslo je součást dalšího slova ať už je napsané číslicí nebo slovem. V tom případě plní funkci přídavného jména nejen ve spojení s jednotkami, ale i u běžných slov: 10m i 10metrový (desetimetrový), 5% (pětiprocentní), 25letý (dvacetipětiletý), 14denní dovolená, 3krát, (3 ), K číslu se nikdy nepřidávají pomlčky, spojovníky, ani koncovky ti, -ti! Čísla s horním indexem pokud za číslem následuje znak v místě horního indexu, dooručuje se přisazovat vždy k číslu, mezera následuje za znakem. Podstatné či přídavné jméno vyplývá z kontextu: 12 pivo, 24 monitor, monitor má 24. Telefonní čísla píše se po 2 3 číslech, zásadně se nerozdělují na více řádků. PSČ píše se na stejný řádek jako název adresní pošty a nepředsazuje se s výjimkou ručně vyplňovaných PSČ do obdélníčků s předtištěnými linkami. Člení se na trojčíslí a dvojčíslí oddělené jednou mezerou, mezi PSČ a názvem adresní pošty jsou dvě mezery. Datum datum se píše s mezerou bez ohledu na to, zda je vypsané celé pomocí číslic nebo slovy: , 30. dubna Čas píše se s tečkou bez mezer, sekundy oddělujeme dvojtečkou: 5.30 h, doběhl v čase 2:52,30 (2 minuty, 52 sekund, 30 setin). Vstávám v 5.30:20 (úplný formát). Peněžní částky měna (Kč) se přiřazuje za číslo jen když je číslo celé, bez desetinných částek, u desetinné částky a pomlčky se píše před číslo: Cena je Kč 20,50 nebo 25 Kč. Někdy je cena i Kč 22,. 8

9 Písmo a základy typografie TYPOGRAFIE Další značky Stupeň, minuty, vteřiny ( ) přisazují se k číslu následuje mezera. Označení zeměpisné šířky je bez mezer: 12 pivo, 50 05ʹ 19 severní zeměpisné šířky. Procento, promile (% ) odděluje se od číslice mezerou, pokud se jedná o přídavné jméno píše se bez mezery: 20% sleva (dvacetiprocentní), sleva 20 % (dvacet procent). Křížek ( ) znaménko pro zemřel mezera z obou stran: Radoslav Brzobohatý Hvězdička (*) znaménko pro narozen mezera z obou stran. Pokud se použije jako odkaz na poznámku, přisazuje se k předchozímu znaku: Masaryk * 1850, Bylo 30. dubna*. * Den pracoviště Paragraf ( ) používá se pouze ve spojení s číslem, jinak se vypisuje slovy. Na začátku věty se vypisuje slovy: odsuzuje se podle 12 a 14 Nejdůležitější paragraf z tohoto zákona Znak & používá se jako spojka a, proto by neměl být na konci řádku. Odděluje se z obou stran mezerou. Matematické symboly (+ : ±) Použití s mezerami matematický zápis. Znaménko minus ( ) lze nahradit pomlčkou, nikdy ne spojovníkem: = 4 Použití bez mezer kladná či záporná hodnota: Dnes je venku je 2 C, včera byly +3 C. Násobení používá se křížek nebo násobící tečka, nepoužívá se písmeno x ani hvězdička. Násobící tečka je velká jako tečka a ve výšce středové tečky: Správně: 2 4 nebo 2 4. Špatně: 2 x 4 nebo 2 * 4. Dělení používá se :, dělící lomítko nebo lomítko / 4 : 2 nebo 4 2 Plusmínus používá se znak ± (samostatný znak), nikoli podtržené + (plus). Odrážkové seznamy U všech seznamů je hlavním hlediskem čitelnost a přehlednost. Obecně platí, že u nevětných seznamů se píší odrážky malým písmenem, oddělují se čárkami a za poslední se píše tečka. Jsou -li položky seznamu větné, píše se na začátku velké písmeno, na konci je tečka. Zkratky Ve zkratkách píšeme za tečkou mezeru i u složených zkratek (č. p., t. r., ). Pokud je zkratka s tečkou na konci věty, tečka se nezdvojuje. Zkratky charakteru přídomku (s. r. o., a. s.) se oddělují z obou stran čárkou. (Přídomek = logická část soudu nebo výroková funkce, vypovídající o subjektu) 2.5 Nedělitelné mezery zalomení řádku Jednoznakové předložky a spojky (a, i, v, k, ). Ustálené spojení a zkratky (mn. č., př. n. l., FF UK), zkratky ve spojení s číselnými údaji (825 m n. m., 5 str.), zkratky typu tj., tzn. s výrazem, který po nich bezprostředně následuje. Tituly u jmen (Ing. Novák, p. Nováková). Zkrácené jméno a příjmení (E. Rozkovcová). Kalendářní data ( ), čísla a jednotky (20 kg). Spojení typu C-vitamin, Rh-faktor. Řadové číslovky psané číslicemi před podstatnými jmény, 5. pluk, 8. kapitola, II. patro. Interpunkce před znakem (pomlčka, &, ) nebo za znakem (, hvězdička, křížek,, ) 2.6 Sazba odstavce Zalomení textu Zarovnání na vlevo (na levý praporek): zakladní zarovnání, mezislovní mezery jsou stejně velké, po pravé straně jsou nerovné okraje. Toto zarovníní použijeme, pokud je text v uzkých sloupcích Zarovnání na vpravo (na pravý praporek): mezislovní mezery jsou stejně velké, nerovné okraje jsou vlevo. Toto zarovnání se nehodí pro delší texty. 9

10 Písmo a základy typografie TYPOGRAFIE Zarovnání na střed (centrovaný text): mezislovní mezery jsou stejně velké, nerovné okraje jsou po obou stranách. Používá se u nadpisů zvláště u akcidenčních tiskovin. Nehodí se na odážkové seznamy a běžné odstavce. Zarovnání do bloku: okraj textu je zarovnaný z obou stran, toho se dosahuje různě velkými mezislovními nezerami. Nevhodný pro úzký text, mezery vytváří tzv. řeky. Odsazení/předsazení prvního řádku Odstavce od sebe oddělujeme pomocí odsazení prvního řádku (odstavcová zarážka). Odrážka vy neměla být menší než jeden čtverčík a větší než tři čtverčíky. V případě, že nepoužijeme toto odsazení doporučuje se oddělení jednotlivých odstavců prázdným řádkem mezi nimi. Východový řádek: Poslední řádek odstavce. Jeho velikost zleva má být větší než velikost odstavcové zarážky. Zprava má být mezera východový řádek mezi krajem zrcadla a koncem východového řádku větší než odstavcová zarážka. V případě zalomení do bloku bez odstavcové zarážky nemá být východový řádek na celou šířku sloupce. Dělení slov Slova dělíme tak, aby na novém řádku byly minimálně tři písmena a na konci řádku bylo více než jedno. Pozor na nevhodné rozdělení (kni -hovna, na -močit, ) Parchanty Jedná se o osamocené řádky odstavce na začátku nebo na konci stránky Sirotek neúplný poslední řádek odstavce na nové stránce (nevyplňuje celou šířku sazby). Vdova první řádek odstavce. Někdy je tolerován. Na konci stránky by neměl zůstat titul. Za titulem mají následovat alespoň tři řádky. sirotek zrcadlo stránky vdova 10

11 Písmo a základy typografie POUŽITÉ ZDROJE 3 POUŽITÉ ZDROJE Literatura Kočička Pavel, Blažek Filip: Praktická typografie, Computer Press Brno, 2004 Dvořáková Zdenka, DTP a předtisková příprava Kompletní průvodce od grafického návrhu po profesionální tisk, Computer Press Brno, 2008 Internetové zdroje (internetová příručka ÚJČ) Normy ČSN Úprava písemností zpracovaných textovými editory 11

12 REKVALIFIKAČNÍ KURZY FOTOGRAFICKÉ KURZY KURZY POČÍTAČOVÉ GRAFIKY facebook.com/lsf.liberec

FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI PRÁCE TOMÁŠ LÁZNA ZÁŘÍ 2015 T.LAZNA@GMAIL.COM

FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI PRÁCE TOMÁŠ LÁZNA ZÁŘÍ 2015 T.LAZNA@GMAIL.COM FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI PRÁCE TOMÁŠ LÁZNA ZÁŘÍ 2015 T.LAZNA@GMAIL.COM PRÁCE SOČ 20 30 stran + přílohy Obvyklá struktura Pravopis Grafická úprava, typografie Vazba typicky kroužková nebo hřbet STRUKTURA ODBORNÉ

Více

T Y P O G R A F I E. Tvorba textových dokumentů

T Y P O G R A F I E. Tvorba textových dokumentů T Y P O G R A F I E Tvorba textových dokumentů Počítačová typografie nauka o tom, jak má tiskovina vypadat typus = znak, grafó = píši současné programové vybavení a možnost kvalitního tisku každý může

Více

její základní velikost je třetina stupně písma (třetina čtverčíku) čtverčík čtverec o straně velikosti kuželky mezera na čtverčík ⅓čtverčíku

její základní velikost je třetina stupně písma (třetina čtverčíku) čtverčík čtverec o straně velikosti kuželky mezera na čtverčík ⅓čtverčíku 1. Učíme se správně psát skládáme slova zarovnání psaní znamének dělení slov hladká sazba Skládáme slova mezislovní mezera vzdálenost mezi slovy; její základní velikost je třetina stupně písma (třetina

Více

Typografické míry. Měrné systémy: 1. evropský, tzv. Didôtův. 2. anglosaský. Základní jednotka je typografický bod.

Typografické míry. Měrné systémy: 1. evropský, tzv. Didôtův. 2. anglosaský. Základní jednotka je typografický bod. Typografické míry Měrné systémy: 1. evropský, tzv. Didôtův 2. anglosaský Základní jednotka je typografický bod. E 1 b = 0.3759 mm cicero 12 b A 1 pt= 0.351 mm pica 12 pt 02 1 Měrné jednotky TEXu: pt pc

Více

Word textový editor. Tlačítko Office základní příkazy pro práci se souborem. Karta Domů schránka. písmo. vyjmout. vložit kopírovat.

Word textový editor. Tlačítko Office základní příkazy pro práci se souborem. Karta Domů schránka. písmo. vyjmout. vložit kopírovat. Word textový editor Tlačítko Office základní příkazy pro práci se souborem Karta Domů schránka vyjmout vložit kopírovat kopírovat formát písmo velikost písma volba písma barva písma tučné podtržené zvýraznění

Více

Pravidla pro estetickou úpravu textu

Pravidla pro estetickou úpravu textu Pravidla pro estetickou úpravu textu Pro vytváření dobře vypadajících dokumentů existují osvědčené zásady a pravidla pro to, aby naše dokumenty byly nejen technicky, ale i esteticky na výši. Používání

Více

Základní typografická pravidla

Základní typografická pravidla Variace 1 Základní typografická pravidla Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. Základní typografická

Více

Typografická pravidla - úvod

Typografická pravidla - úvod Typografická pravidla - úvod Základní doporučení: Nejdříve napište celý dokument základním písmem, potom teprve formátujte (písmo, odstavec, stránku). Klávesa ENTER se používá POUZE NA KONCI ODSTAVCE,

Více

Typografická pravidla

Typografická pravidla VY_32_INOVACE_In 6.,7.05 Typografická pravidla Anotace: Žák se seznámí s typografickými pravidly. Procvičí využití typografických pravidel v praxi. Pracuje na svém žákovském počítači. Vzdělávací oblast:

Více

Řekl: V létě 89 zemřela. d Artagnan

Řekl: V létě 89 zemřela. d Artagnan x Apostrof odsuvník neplést s jednoduchou uvozovkou Používá se pro vynechání části letopočtu: jaro 98. V cizích jazycích: d Artagnan. porovnejte tvar Řekl: V létě 89 zemřela. d Artagnan x Uvozovky Přisazují

Více

- Byl změněn způsob psaní dat a časových údajů (podle ČSN EN 28601);

- Byl změněn způsob psaní dat a časových údajů (podle ČSN EN 28601); ČESKÁ NORMA ICS 01.140.30 1997 Úprava písemností psaných strojem nebo zpracovaných textovými editory ČSN 01 6910 Srpen Guidelines for Typewriting and Text Presentation Règles pour la dactylographie et

Více

text, hladká sazba, typografická pravidla

text, hladká sazba, typografická pravidla Hladká sazba typografická pravidla Číslo projektu Kódování materiálu Označení materiálu Název školy Autor Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0950 VY_32_INOVACE_inf2_txv04 txv04_typografie.pdf Gymnázium Kladno Mgr.

Více

! Nauka o tom, jak má tiskovina vypadat. ! dobře čitelná. ! snadná orientace v textu. ! estetické působení. ! Klasické umělecké řemeslo

! Nauka o tom, jak má tiskovina vypadat. ! dobře čitelná. ! snadná orientace v textu. ! estetické působení. ! Klasické umělecké řemeslo Počítačová typografie úvod Aplikační software na PC Počítačová typografie původní verze Mgr. Lucie Pelikánová úpravy a rozšíření RNDr. Jan Preclík! Nauka o tom, jak má tiskovina vypadat! dobře čitelná!

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo šablony: 5 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

STANDARDNÍ APLIKAČNÍ VYBAVENÍ

STANDARDNÍ APLIKAČNÍ VYBAVENÍ Projekt Pospolu Práce s textovým procesorem STANDARDNÍ APLIKAČNÍ VYBAVENÍ Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Bohuslava Čežíková. Struktura prezentace textový dokument písmo

Více

Naprosté základy typografie

Naprosté základy typografie Naprosté základy typografie Typografie Umění práce s textem při jeho sazbě 500letá historie Nástup počítačů zjednodušení náročné práce, jedním z prvních byl TEX Donalda Knutha (1977) Typografická pravidla

Více

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

Základní typografická pravidla

Základní typografická pravidla Základní typografická pravidla 1. část materiál pro 12IPG J. Blažej, 2012 Úvod Typografie se zabývá písmem, jeho vzhledem, uspořádáním a sazbou textu. umělecko-technický obor ne vždy jasná pravidla legislativa

Více

[1] Typografie. http://petr.olsak.net/bi-typo.html

[1] Typografie. http://petr.olsak.net/bi-typo.html [1] Typografie http://petr.olsak.net/bi-typo.html Co je typografie? [2] Forma informací zaznamenaných pomocí písma zejména v případě tisku a při prezentaci na počítačích. Jiné vymezení: Typografie = grafická

Více

Pravidla pro formální úpravu textu seminárních prací

Pravidla pro formální úpravu textu seminárních prací Pravidla pro formální úpravu textu seminárních prací Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Mladá Boleslav, B. Němcové 482 - s využitím ČSN 01 6910 Jednotná struktura práce: TITULNÍ

Více

Výňatek normalizované úpravy písemností ČSN 01 6910

Výňatek normalizované úpravy písemností ČSN 01 6910 Výňatek normalizované úpravy písemností ČSN 01 6910 I. Členící (interpunkční) znaménka 1. Tečka, čárka, dvojtečka, středník, vykřičník, otazník - Připojují se těsně bez mezery za předcházející slovo, zkratku,

Více

Účel publikace. Rozhoduje o základní volbě typografické úpravy celého textu. Je ovlivněn:

Účel publikace. Rozhoduje o základní volbě typografické úpravy celého textu. Je ovlivněn: Proč typografie? Dobrý typograf při sazbě dodržuje pravidla, která se tvořila několik staletí. Dodnes mají svůj smysl, neboť usnadňují čtenáři vnímání textu. Tvoříme dokumenty pomocí elektronických nástrojů

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Letem ke klíčovým kompetencím aneb Pohádkou o Raškovi to nekončí Metodický materiál ZŠ a MŠ Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913 2009 2011

Letem ke klíčovým kompetencím aneb Pohádkou o Raškovi to nekončí Metodický materiál ZŠ a MŠ Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913 2009 2011 Letem ke klíčovým kompetencím aneb Pohádkou o Raškovi to nekončí Metodický materiál ZŠ a MŠ Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913 2009 2011 Zpracování: Mgr. Marek Křištof ZŠ a MŠ Frenštát pod Radhoštěm,

Více

Maturitní otázka číslo 23 strana 1 z 5. Typografie

Maturitní otázka číslo 23 strana 1 z 5. Typografie Maturitní otázka číslo 23 strana 1 z 5 Typografie Typografie je vědní obor zabývající se sázením textu, hlavně jeho grafickou stránkou. S příchodem počítačů máme k dispozici různé DTP programy (DeskTop

Více

Semináře MTI Skripta o psaní akademických prací (anglicky) Norma ČSN ISO 01 6910

Semináře MTI Skripta o psaní akademických prací (anglicky) Norma ČSN ISO 01 6910 Semináře MTI Skripta o psaní akademických prací (anglicky) Norma ČSN ISO 01 6910 Doktorský seminář MTI Jan Koprnický 24. října 2014 Studentská 2 461 17 Liberec 2 tel.: +420 485 353 290 jan.koprnicky@tul.cz

Více

pravidla pro grafickou úpravu textů při práci s textovými editory:

pravidla pro grafickou úpravu textů při práci s textovými editory: Zásady pro vypracování seminární a maturitní práce Úprava písemností zpracovaných textovými editory norma ČSN 01 6910 pravidla pro grafickou úpravu textů při práci s textovými editory: určuje způsob psaní

Více

Pomocník aneb Když hlava nepostačí

Pomocník aneb Když hlava nepostačí Pomocník aneb Když hlava nepostačí Obsah I. Interpunkční znaménka... 2 Tečka... 2 Čárka... 2 Dvojtečka... 3 Středník... 3 Uvozovky... 3 Apostrof... 3 Spojovník/pomlčka/dlouhá pomlčka... 3 Tři tečky...

Více

OBSAH ÚVOD... ODSTAVEC PÍSMO...

OBSAH ÚVOD... ODSTAVEC PÍSMO... OBSAH ÚVOD... ODSTAVEC... Z arovnání... Počítačové zarovnání... Členení odstavců... Odstavcová zarážka Odstavcové zarážky v programech Bez odstavcové zarážky Předsazený text Grafická zarážka Další úpravy

Více

Předmět: Typografie na webu

Předmět: Typografie na webu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

1) Hladká sazba. 2) Dělení slov. 3) Znaménka. 4) Mezislovní mezera a Vyplňování řádků. 5) Řádkový proklad, Stránkový a řádkový rejstřík.

1) Hladká sazba. 2) Dělení slov. 3) Znaménka. 4) Mezislovní mezera a Vyplňování řádků. 5) Řádkový proklad, Stránkový a řádkový rejstřík. Eliška Kolářová Univerzita Tomáše Bati v Uherském Hradišti, Vizuální komunikace 2010 e 1) Hladká sazba 2) Dělení slov 3) Znaménka 4) Mezislovní mezera a Vyplňování řádků 5) Řádkový proklad, Stránkový a

Více

Informatika pro ekonomy Typografie

Informatika pro ekonomy Typografie Tabulka znaků pro práci s textem ZNAK ALT+ Popis 0150 pomlčka 0151 dlouhá pomlčka 0132 české uvozovky dole 0147 české uvozovky nahoře, 0044 nebo 0130 české vložené uvozovky dole (používají se u textu,

Více

ZÁKLADY PRÁCE S PC MS Word. Mgr. Petr Jakubec

ZÁKLADY PRÁCE S PC MS Word. Mgr. Petr Jakubec ZÁKLADY PRÁCE S PC MS Word Mgr. Petr Jakubec 1 Nejdůležitější panely: Vložit Konce stránek, Konce oddílů, Čísla stránek, Symboly, Odkazy (Poznámka pod čarou, Titulek,...) Formát Písmo, Odstavce, Odrážky

Více

Publikační manuál GJO Litovel

Publikační manuál GJO Litovel Publikační manuál GJO Litovel Jak by měly naše dokumenty vypadat? Nastavení stránky Okraje z každé strany 2,5 cm U vícestránkových dokumentů číslovat strany. Formát číslování 1, zarovnat na střed zápatí.

Více

2. Základní pravidla hladké sazby. Typografie

2. Základní pravidla hladké sazby. Typografie 2. Základní pravidla www.isspolygr.cz Vytvořila: Ivana Michálková Vytvořeno dne: 7. 9. 2012 Strana: 1/11 Škola Integrovaná střední škola polygrafi cká, Ročník 1. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní

Více

Typografie odborného textu - doplňující texty

Typografie odborného textu - doplňující texty Typografie odborného textu - doplňující texty Bc. Zdeněk Zeman MODUL SEDMÝ Doplňující texty k předmětu KPI22 Kreativní práce

Více

Členicí interpunkční znaménka

Členicí interpunkční znaménka Členicí (interpunkční) znaménka Členicí interpunkční znaménka tečka. čínská tečka čárka, dvojtečka : středník ; vykřičník! otazník? tři tečky... dvojité tři tečky spojovník - pomlčka dlouhá pomlčka závorky

Více

TECHNICKÁ DOKUMENTACE ČLENĚNÍ

TECHNICKÁ DOKUMENTACE ČLENĚNÍ TECHNICKÁ ČLENĚNÍ TECHNICKÁ TYP A ARCHIVACE ZPŮSOB POUŽITÍ METODA ZPRACOVÁNÍ ETAPA ZPRACOVÁNÍ PROJEKT KLASICKÝ GRAFICKÉ DOKUMENTY DIGITÁLNÍ TEXTOVÉ DOKUMENTY KLASICKÁ S POČÍTAČOVOU PODPOROU (CAD SYSTÉMY)

Více

Typografie. pro každý den

Typografie. pro každý den Typografie pro každý den Okouzlete zákazníka svým designem! Typografie pro každý den! Leták? To zvládnu sám! Znáte to? Asi ano. Každý z nás už musel něco vytvořit. Ať to byl úřední dopis, leták nebo třeba

Více

Název projektu. Jméno Příjmení. Z á k l a d n í š k o l a a m a t e ř s k á š k o l a B r n o, K ř í d l o v i c k á 3 0 b. Absolventský projekt

Název projektu. Jméno Příjmení. Z á k l a d n í š k o l a a m a t e ř s k á š k o l a B r n o, K ř í d l o v i c k á 3 0 b. Absolventský projekt Z á k l a d n í š k o l a a m a t e ř s k á š k o l a B r n o, K ř í d l o v i c k á 3 0 b Název projektu Absolventský projekt Jméno Příjmení Vedoucí práce: Titul Jméno Příjmení Brno 2010/2011 Prohlášení

Více

Základní typografická pravidla

Základní typografická pravidla Základní typografická pravidla VY_32_INOVACE_In 6.,7.05 Anotace: V prezentaci si žák upevní základní typografická pravidla. V jejím průběhu si daná pravidla procvičuje na svém žákovském počítači. Vzdělávací

Více

Reprodukce textových předloh

Reprodukce textových předloh fialar@kma.zcu.cz Podpořeno z projektu FRVŠ 584/2011 Druhy sazby Podle technologie typografická sazba fotosazba počítačová sazba (DTP, DeskTop Publishing) Podle obsahu a účelu hladká (sazba převážně jedním

Více

Tradiční sazba. skládání odlitků, zdroj řady nezvyklých prvků

Tradiční sazba. skládání odlitků, zdroj řady nezvyklých prvků Tradiční sazba skládání odlitků, zdroj řady nezvyklých prvků Typografické měrné soustavy Didotův měrný systém (Francie) bod (dd) = 0,376 mm cicero (cc) = 12 dd = 4,513 mm Monotypový měrný systém (USA)

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, Klášterec nad Ohří ÚPRAVA SEMINÁRNÍCH PRACÍ

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, Klášterec nad Ohří ÚPRAVA SEMINÁRNÍCH PRACÍ Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří ÚPRAVA SEMINÁRNÍCH PRACÍ Mgr. Jana Votavová Klášterec nad Ohří, 2011 Doplněno: Ing. M. Hánová, 2016 1. OBSAH 1. OBSAH 2 1.

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 01.140.30 2002 Úprava písemností zpracovaných textovými editory nebo psaných strojem ČSN 01 6910 Listopad Guidelines for Text Presentation and Typewriting Règles pour la présentation

Více

Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Předmět Druh učebního materiálu Typografická pravidla pro psaní dokumentů

Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Předmět Druh učebního materiálu Typografická pravidla pro psaní dokumentů Název školy Číslo projektu Autor Střední průmyslová škola strojnická Vsetín CZ.1.07/1.5.00/34.0483 Ing. Martin Baričák Název šablony III/2 Název DUMu 1.2 Základní typografická pravidla I. Tematická oblast

Více

Publikační manuál GJO Litovel

Publikační manuál GJO Litovel Publikační manuál GJO Litovel Jak by měly naše dokumenty vypadat? Nastavení stránky Okraje z každé strany 2,5 cm. (Menu Soubor/Vzhled stránky) U vícestránkových dokumentů číslovat strany. Formát číslování

Více

Základy redakční práce. Eva Juláková Tel:

Základy redakční práce. Eva Juláková   Tel: Základy redakční práce Eva Juláková E-mail: julakova@kav.cas.cz Tel: 607 565 211 ZÁKLADNÍ POPIS KNIHY desky (obálka) přebal záložka (text) předsádka patitul protititul titul anotační stránka první strana

Více

Gymnázium, Brno, Slovanské nám. 7 WORKBOOK. Student: NEJČASTĚJŠÍ CHYBY A JAK SE JIM VYHNOUT Uvozovky a palce

Gymnázium, Brno, Slovanské nám. 7 WORKBOOK.  Student: NEJČASTĚJŠÍ CHYBY A JAK SE JIM VYHNOUT Uvozovky a palce WORKBOOK http://agb.gymnaslo.cz Subject: Student: Computer science.. School year:../ Topic: Typography NEJČASTĚJŠÍ CHYBY A JAK SE JIM VYHNOUT Uvozovky a palce na klávesnici - znak pro palcovou míru Skutečné

Více

Å Ç ÅâÅ. písmo, tok textu, sazba

Å Ç ÅâÅ. písmo, tok textu, sazba y Typografickéf Å Ç ÅâÅ písmo, tok textu, sazba Typografie Typografie: umělecko-technický obor o písmu Typograf: člověk, který navrhuje a vyrábí písma Písmo: soubor znaků používaných při psané komunikaci

Více

Jak správně vytvářet textové dokumenty

Jak správně vytvářet textové dokumenty Mgr. Monika Dvořáková 2005 1. Hladká sazba Jak správně vytvářet textové dokumenty Pravidla hladké sazby Sazba je stránka připravená k vytištění, hladká sazba obsahuje plynulý text. Jiné druhy sazby jsou

Více

sazba textu Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. Označení materiálu (přílohy):

sazba textu Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. Označení materiálu (přílohy): Číslo projektu: Název projektu: Subjekt: Označení materiálu (přílohy): CZ.1.07/1.1.24/02.0118 Polygrafie v praxi Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. Prezentace sazba textu Autor: Markéta Březinová

Více

STRUKTURA MATURITNÍ PRÁCE

STRUKTURA MATURITNÍ PRÁCE STRUKTURA MATURITNÍ PRÁCE Přední strana obalu (fólie) Přední strana desek absolventské práce Titulní strana Abstrakt, resumé 5 až 7 vět, které charakterizují AP, metody, cíle, strukturu ap., není v ich

Více

Název modulu: OO Writer a Impress

Název modulu: OO Writer a Impress Název modulu: OO Writer a Impress Označení: A1 Stručná charakteristika modulu Modul je orientován na práci s textem a tvorbu prezentace v prostředí otevřeného a svobodného software. Účastník kurzu bude

Více

Základní typografická pravidla

Základní typografická pravidla Základní typografická pravidla RNDr. Tomáš Mikulenka výukový materiál v rámci grantového projektu Beznákladové ICT pro učitele Kroměříž, únor 2012 Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního

Více

>> TIRÁŽ A ÚVOD TIRÁŽ ÚVOD. Typografický manuál deníku Lidové noviny. 256430@mail.muni.cz

>> TIRÁŽ A ÚVOD TIRÁŽ ÚVOD. Typografický manuál deníku Lidové noviny. 256430@mail.muni.cz TYPOGRAFICKÝ MANUÁL TIRÁŽ >> TIRÁŽ A ÚVOD Typografický manuál deníku Lidové noviny. Autor manuálu: Marta Vašicová 256430@mail.muni.cz Manuál byl vypracovaný jako součást bakalářské práce na Fakultě informatiky

Více

Základní pravidla sazby

Základní pravidla sazby Základní pravidla sazby V průběhu staletí se pro práci s textem a jeho úpravou na stránce utvářelo množství pravidel. Celá řada z nich zanikla, ale většina se jich používá dodnes. Není to pouze proto,

Více

Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací

Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací Rozsah maturitní práce je 10 20 stran hlavního textu, počítáno tedy od úvodu po závěr; nepočítají se tedy přílohy ani úvodní stránky. V poslední fázi zpracování

Více

PŘEDMĚT: PEK. 2.část. (opakování ke státní zkoušce) TÉMA: TVORBA OBCHODNÍHO DOPISU. Zpracováno: prezentace powerpoint Ing. Hana Augustinová 2012

PŘEDMĚT: PEK. 2.část. (opakování ke státní zkoušce) TÉMA: TVORBA OBCHODNÍHO DOPISU. Zpracováno: prezentace powerpoint Ing. Hana Augustinová 2012 PŘEDMĚT: PEK TÉMA: TVORBA OBCHODNÍHO DOPISU 2.část (opakování ke státní zkoušce) Zpracováno: prezentace powerpoint Ing. Hana Augustinová 2012 PŘEPRAVNÍ ÚDAJE nezvýrazňují se proložením, podtržením ani

Více

Úvod do počítačové typografie

Úvod do počítačové typografie Úvod do počítačové typografie Písma Vybraná pravidla sazby textu Tento text si klade za cíl seznámit čtenáře alespoň se základními pojmy počítačové typografie. Donedávna před příchodem počítačů do této

Více

Typografie odborného textu (doplňující texty)

Typografie odborného textu (doplňující texty) Typografie odborného textu (doplňující texty) Klasifikace písma Bc. Zdeněk Zeman MODUL SEDMÝ Doplňující texty k předmětu KPI22

Více

7. Pravidla pořadové sazby. Typografie

7. Pravidla pořadové sazby. Typografie 7. Pravidla pořadové sazby www.isspolygr.cz Vytvořila: Ivana Michálková Vytvořeno dne: 23. 10. 2012 Strana: 1/10 Škola Integrovaná střední škola polygrafi cká, Ročník 1. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu

Více

Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 IČO: 47813121 Projekt: OP VK 1.5

Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 IČO: 47813121 Projekt: OP VK 1.5 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 IČO: 47813121 Projekt: OP VK 1.5 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 IČO: 47813121 Projekt: OP VK 1.5

Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 IČO: 47813121 Projekt: OP VK 1.5 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 IČO: 47813121 Projekt: OP VK 1.5 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Typografie = nauka o tom, jak má tiskovina vypadat, aby byla dobře čitelná, snadno se v ní orientovalo a aby působila esteticky.

Typografie = nauka o tom, jak má tiskovina vypadat, aby byla dobře čitelná, snadno se v ní orientovalo a aby působila esteticky. Základy Typografie Typografie = nauka o tom, jak má tiskovina vypadat, aby byla dobře čitelná, snadno se v ní orientovalo a aby působila esteticky. Odstavec je blok textu ukončený klávesou Enter. Způsob

Více

Základní pojmy. sazba: uspořádání textu (a dalších prvků) do stránek typografie: estetická úprava sazby

Základní pojmy. sazba: uspořádání textu (a dalších prvků) do stránek typografie: estetická úprava sazby Literatura Pavel Kočička, Filip Blažek: Praktická typografie Oldřich Hlavsa: Typographia I, II, III František Muzika: Krásné písmo ve vývoji latinky Martin T. Pecina: Knihy a typografie Jiří Rybička: LaTeX

Více

Informační zdroje. Pravidla českého pravopisu Česká norma ČSN 01 6910 Úprava písemností psaných strojem nebo zpracovaných textovými editory

Informační zdroje. Pravidla českého pravopisu Česká norma ČSN 01 6910 Úprava písemností psaných strojem nebo zpracovaných textovými editory Informační zdroje Pravidla českého pravopisu Česká norma ČSN 01 6910 Úprava písemností psaných strojem nebo zpracovaných textovými editory http://wes.wyda.cz/pocitace/texty/uprava/obsah.htm http://home.pf.jcu.cz/~edpo/pravidla/obsah.html

Více

0. minimum o písmu. (Nejenom) typografické minimum. Typografie. Osnova. A o čem to nebude

0. minimum o písmu. (Nejenom) typografické minimum. Typografie. Osnova. A o čem to nebude Typografie (Nejenom) typografické minimum Úvod do rešer eršní a výzkumné činnosti Zdeňka Koupilová, LS 2008/2009 není typologie ani grafologie pět století vývoje velká změna s počítačovou sazbou napsat

Více

Základní typografická pravidla pro psaní profesionálních dokumentů

Základní typografická pravidla pro psaní profesionálních dokumentů Základní typografická pravidla pro psaní profesionálních dokumentů Základní doporučení Nejdříve napište celý dokument základním písmem, potom teprve formátujte (písmo, odstavec, stránku). Klávesa ENTER

Více

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE Integrovaná střední škola hotelového provozu, obchodu a služeb, Příbram Gen. R. Tesaříka 114, 261 01 Příbram I, IČ: 00508268, e-mail: iss@pbm.czn.cz, www:iss.pb.cz POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE

Více

Základní pravidla typografie

Základní pravidla typografie Základní pravidla typografie Jak zformátovat text na počítači Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým

Více

Adobe InDesign. typografické pojmy

Adobe InDesign. typografické pojmy Lekce 2 typografické pojmy Typografie = nauka o tom, jak má tiskovina vypadat, aby byla dobře čitelná, snadno se v ní orientovalo a aby působila esteticky. Typografie je také klasické umělecké řemeslo,

Více

Technická dokumentace Ing. Lukáš Procházka

Technická dokumentace Ing. Lukáš Procházka Technická dokumentace Ing. Lukáš Procházka Téma: úprava textových dokumentů, části textových dokumentů 1) Obsah předmětu technická dokumentace ve 2: ročníku 2) Úprava textových dokumentů zpracovaných textovými

Více

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE na Fakultě životního prostředí UJEP v Ústí nad Labem. 1. Bakalářská a diplomová práce se odevzdává ve třech výtiscích v pevné vazbě. Práce musí být svázaná

Více

Metodický návrh vzdělávacího programu Adaptační kurz pro zaměstnance vracející se z rodičovské dovolené

Metodický návrh vzdělávacího programu Adaptační kurz pro zaměstnance vracející se z rodičovské dovolené Metodický návrh vzdělávacího programu Adaptační kurz pro zaměstnance vracející se z rodičovské dovolené Cílová skupina: zaměstnanci MěÚ Slaný vracející se z rodičovské Cíl vzdělávacího programu: napomoci

Více

Kniha. tvorba knihy tvorba zrcadla stránky tvorba odstavcových, případně i znakových stylů nalití a formátování textu

Kniha. tvorba knihy tvorba zrcadla stránky tvorba odstavcových, případně i znakových stylů nalití a formátování textu Kniha tvorba knihy tvorba zrcadla stránky tvorba odstavcových, případně i znakových stylů nalití a formátování textu základem je výběr chlebového písma písmo působí i podprahově je možné, že informační

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Jitka MACHÁTOVÁ Název materiálu: Pravidla pro psaní textů Označení materiálu: Datum vytvoření: 10. 10.

Více

Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav PRAVIDLA PRO PSANÍ MATURITNÍ PRÁCE

Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav PRAVIDLA PRO PSANÍ MATURITNÍ PRÁCE Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav Maturitní práce PRAVIDLA PRO PSANÍ MATURITNÍ PRÁCE Předmět: Např. Český jazyk a literatura Datum a rok odevzdání: xx. x. 2016 Jméno a příjmení: Jan NOVÁK Ročník:

Více

Novinky ve verzi Nastavení. Práce s textem a grafickými objekty. Vkládání textu. Vložte 2 strany latinského textu

Novinky ve verzi Nastavení. Práce s textem a grafickými objekty. Vkládání textu. Vložte 2 strany latinského textu Novinky ve verzi 2010 Inovovaný pás karet práce s obsahem dokumentu Nový režim Backstage tlačítko Soubor o Práce s finálním dokumentem o Speciální rozhraní programu o Snadněji dostupné některé často používané

Více

NORMY A TYPOGRAFICKÁ PRAVIDLA

NORMY A TYPOGRAFICKÁ PRAVIDLA CENTRUM TECHNICKÉHO CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘI VŠCHT PRAHA NORMY A TYPOGRAFICKÁ PRAVIDLA část 2 sazba číselných údajů pořadová sazba doporučené informační zdroje Číselné hodnoty v textu nesmíme číslem

Více

PŘEDMĚT: PEK. 3.část. (opakování ke státní zkoušce) TÉMA: TVORBA OBCHODNÍHO DOPISU. Zpracováno: prezentace powerpoint Ing. Hana Augustinová 2012

PŘEDMĚT: PEK. 3.část. (opakování ke státní zkoušce) TÉMA: TVORBA OBCHODNÍHO DOPISU. Zpracováno: prezentace powerpoint Ing. Hana Augustinová 2012 PŘEDMĚT: PEK TÉMA: TVORBA OBCHODNÍHO DOPISU 3.část (opakování ke státní zkoušce) Zpracováno: prezentace powerpoint Ing. Hana Augustinová 2012 OKRAJE Na nepředtištěných listech formátu A4 je levý i pravý

Více

POKYNY PRO TYPOGRAFICKOU ÚPRAVU TEXTU

POKYNY PRO TYPOGRAFICKOU ÚPRAVU TEXTU POKYNY PRO TYPOGRAICKOU ÚPRAVU TEXTU Většina typografických pravidel vychází z aktuálních pravidel českého pravopisu, která je nutno dodržovat. Uvozovky. V českých textech je třeba sázet české, tzn. typografické

Více

02 typografická pravidla interpunkční znaménka / znaky / symboly TYPOGRAFIE. strana 3

02 typografická pravidla interpunkční znaménka / znaky / symboly TYPOGRAFIE. strana 3 02 typografická pravidla interpunkční znaménka / znaky / symboly strana 3 02 typografická pojmosloví PÍSMO / FONT / ŘEZ / RODINA PÍSMA / PÍSMO FONT ŘEZ RODINA PÍSMA PÍSMO FONT ŘEZ RODINA PÍSMA OVÉ PÍSMO

Více

Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. II. DTP hladká a smíšená sazba

Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. II. DTP hladká a smíšená sazba Číslo projektu: Název projektu: Subjekt: Označení materiálu (přílohy): Autor: Markéta Březinová Datum vytvoření: prosinec 2014 Třída (ročník): PG 3. Předmět: Polygrafie v praxi CZ.1.07/1.1.24/02.0118 Polygrafie

Více

FORMÁLNÍ POŽADAVKY NA VYPRACOVÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE

FORMÁLNÍ POŽADAVKY NA VYPRACOVÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE Obchodní akademie, Střední pedagogická škola, Vyšší odborná škola cestovního ruchu a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s. r. o. SNP 170, 500 03 Hradec Králové, tel.: 495 541 548, e-mail:

Více

TYPOGRAFICKÁ PRAVIDLA PRO PREZENTACE

TYPOGRAFICKÁ PRAVIDLA PRO PREZENTACE TYPOGRAFICKÁ PRAVIDLA PRO PREZENTACE Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_INFOA0302 - Typografická

Více

Obsah KAPITOLA 1 Několik slov o Wordu 2007 9

Obsah KAPITOLA 1 Několik slov o Wordu 2007 9 KAPITOLA 1 Několik slov o Wordu 2007 9 Pás karet 10 Další možnosti ovládání Wordu 12 Nastavení Wordu 13 Ovládání Wordu 2007 klávesnicí 14 KAPITOLA 2 Základní operace 17 Základní nastavení 17 Rozdělení

Více

Typografie. Smíšená sazba, kniha

Typografie. Smíšená sazba, kniha Typografie Smíšená sazba, kniha Smíšená sazba Vyznačování v hladké sazbě Tomáš Hudec Typografie 1 / 42 Smíšená sazba Vyznačování v hladké sazbě Pořadová sazba Tomáš Hudec Typografie 1 / 42 Smíšená sazba

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA. Guidelines for text writing and layout of word processed documents. Nahrazení předchozích norem

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA. Guidelines for text writing and layout of word processed documents. Nahrazení předchozích norem ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 01.140.30 Červenec 2014 ČSN 01 6910 Úprava dokumentů zpracovaných textovými procesory Guidelines for text writing and layout of word processed documents Nahrazení předchozích

Více

PSANÍ ODBORNÉHO TEXTU (např. SOČ, seminární práce)

PSANÍ ODBORNÉHO TEXTU (např. SOČ, seminární práce) PSANÍ ODBORNÉHO TEXTU (např. SOČ, seminární práce) Každý text nás reprezentuje, u odborných textů to platí obzvlášť Vše je posuzováno ze tří hledisek (nic z toho se nesmí zanedbat): obsah podloženost tvrzení,

Více

ČSN - testík. Ing. Kateřina Tomšíková

ČSN - testík. Ing. Kateřina Tomšíková ČSN - testík Ing. Kateřina Tomšíková 1. a) Na český trůn roku 1576 nastoupil Rudolf II.. b) Na český trůn roku 1576 nastoupil Rudolf II c) Na český trůn roku 1576 nastoupil Rudolf II. 2. a) Prodávají zde

Více

Formální úprava bakalářských a diplomových prací. Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta

Formální úprava bakalářských a diplomových prací. Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta Formální úprava bakalářských a diplomových prací Odevzdání práce Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta Bakalářské a diplomové práce se odevzdávají na Studijním oddělení UK HTF a to ve

Více

NORMY A TYPOGRAFICKÁ PRAVIDLA

NORMY A TYPOGRAFICKÁ PRAVIDLA CENTRUM TECHNICKÉHO CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘI VŠCHT PRAHA NORMY A TYPOGRAFICKÁ PRAVIDLA část 1 sazba neabecedních znaků doporučené informační zdroje Tečka. sázíme těsně za předcházející znak na konci

Více

Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice. Pravidla pro tvorbu seminárních a maturitních prací

Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice. Pravidla pro tvorbu seminárních a maturitních prací Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice Pravidla pro tvorbu seminárních a maturitních prací Obsah 1. Rychlý přehled... 3 1.1. Vzhled stránky:... 3 1.2. Formát nadpisů:... 3 1.3. Formát odstavcového

Více

TYPOGRAFIE DĚJINY TYPOGRAFIE

TYPOGRAFIE DĚJINY TYPOGRAFIE TYPOGRAFIE Typografie je umělecko-technický obor, který se zabývá tiskovým písmem. Udává pravidla pro zformátování textu na počítači. Z latiny: typus = znak, grafó = psát Slouží k lepší orientaci v textu,

Více

Pravidla počítačové typografie. Úprava dokumentů v textovém editoru

Pravidla počítačové typografie. Úprava dokumentů v textovém editoru Pravidla počítačové typografie Úprava dokumentů v textovém editoru Počítačová typografie Tvorba dokumentů pomocí textových procesorů. Vzhled dokumentu je důležitým prvkem, který podstatně ovlivňuje působení

Více

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_19 Databáze Databáze Databáze Ing. Petr Vilímek

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_19 Databáze Databáze Databáze Ing. Petr Vilímek VY_32_INOVACE_33_19 Pracovní list Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Střední průmyslová škola Zlín Inovace výuky prostřednictvím ICT v

Více

Microsoft Office. Word typografická a estetická pravidla

Microsoft Office. Word typografická a estetická pravidla Microsoft Office Word typografická a estetická pravidla Karel Dvořák 2011 Typografie Typografie je dobrých pět set let rozvíjená nauka o sazbě a úpravě tiskovin. Již od vynálezu knihtisku se formulovala

Více