INFORMACE ŽADATELŮM O ZÁPIS (ZMĚNU ZÁPISU) NÁMOŘNÍ JACHTY DO NÁMOŘNÍHO REJSTŘÍKU ČR.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INFORMACE ŽADATELŮM O ZÁPIS (ZMĚNU ZÁPISU) NÁMOŘNÍ JACHTY DO NÁMOŘNÍHO REJSTŘÍKU ČR."

Transkript

1 MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY Odbor plavby Námořní úřad MINISTRY OF TRANSPORT OF THE CZECH REPUBLIC Navigation Department Maritime Office Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/ Praha 1 INFORMACE ŽADATELŮM O ZÁPIS (ZMĚNU ZÁPISU) NÁMOŘNÍ JACHTY DO NÁMOŘNÍHO REJSTŘÍKU ČR. ve smyslu zákona č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě (dále jen zákon ) I. Námořní jachty 1. Námořní jachta je - námořní plavidlo, jehož délka trupu přesahuje 2,5 metru a nepřesahuje 24 metrů, vybavené plachtami nebo motorem nebo obojím, určené k námořní plavbě pro cizí potřeby za účelem zisku. 2. Právo plout pod státní vlajkou ČR uděluje Námořní úřad, jehož funkci plní Ministerstvo dopravy a spojů a toto právo vzniká: zápisem námořní jachty do námořního rejstříku České republiky (dále jen námořní rejstřík ) prozatímním povolením k plavbě pod státní vlajkou ČR (dále jen prozatímní povolení k plavbě) 3. Vlastníkem námořní jachty je právnická nebo fyzická osoba, která při zápisu námořní jachty do námořního rejstříku prokáže právní titul k vlastnictví námořní jachty. 4. Provozovatelem námořní jachty je fyzická osoba s trvalým pobytem v České republice nebo právnická osoba se sídlem v České republice, která vlastním jménem provozuje námořní plavbu pod státní vlajkou České republiky a je současně vlastníkem námořní jachty a nebo je vlastníkem námořní jachty zmocněna k provozování námořní jachty vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. II. Námořní rejstřík 1. Námořní rejstřík je veřejný seznam, do kterého se zapisují údaje o námořních jachtách, jejich vlastnících a jejich provozovatelích. Námořní rejstřík vede Úřad. 2. Námořní jachtu lze zapsat do námořního rejstříku pouze na základě rozhodnutí Úřadu o zápisu námořní jachty. Dnem zápisu vzniká právo plout pod státní vlajkou České republiky. 1

2 III. Zápis námořní jachty do námořního rejstříku a prozatímní povolení k plavbě 1. Žádost o zápis námořní jachty do námořního rejstříku podává vlastník námořní jachty. 2. Žádost o zápis do námořního rejstříku musí obsahovat: obchodní jméno a sídlo nebo název, sídlo a právní formu a dále identifikační číslo pokud jde o právnickou osobu, která je vlastníkem námořní jachty a nebo jméno, příjmení, místo trvalého pobytu a rodné číslo fyzické osoby, která je vlastníkem námořní jachty obchodní jméno a sídlo nebo název, sídlo a právní formu a dále IČO právnické osoby, která je vlastníkem námořní jachty oprávněna provozovat námořní jachtu vlastním jménem a na vlastní odpovědnost, není-li vlastník současně provozovatelem námořní jachty, nebo jméno, příjmení, místo trvalého pobytu a rodné číslo fyzické osoby, která je vlastníkem námořní jachty oprávněna provozovat námořní jachtu vlastním jménem a na vlastní odpovědnost, není-li vlastník námořní jachty současně jeho provozovatelem základní údaje o námořní jachtě: a) jméno námořní jachty b) druh námořní jachty c) identifikační číslo trupu námořní jachty základní technické údaje o námořní jachtě: a) rejstříková prostornost b) největší délka c) největší šířka d) výtlak e) ponor f) největší výška g) konstrukční materiál h) způsob stavby i) místo, rok stavby a výrobce stavby j) údaje o pohonné jednotce výrobce pohonného zařízení typ a druh motoru výkon pohonného zařízení k) plocha oplachtění zástavní a zadržovací práva váznoucí na námořní jachtě a další skutečnosti omezující nakládání s námořní jachtou 3. Žádost o zápis musí být doložena: výpisem z obchodního nebo jiného rejstříku, v němž musí být zapsána, popřípadě pokud se nezapisuje, jiným dokladem o vzniku právnické osoby dokladem osvědčujícím vlastnictví k námořní jachtě dokladem osvědčujícím právní vztah provozovatele námořní jachty k námořní jachtě ověřeným stejnopisem dokladu o zástavním nebo zadržovacím právu a dalších skutečnostech omezující nakládání s námořní jachtou doklady osvědčujícími technickou způsobilost námořní jachty k plavbě dokladem o výmazu námořní jachty z předchozího námořního rejstříku jiného státu nebo čestným prohlášením, že námořní jachta není zapsáno v námořním rejstříku jiného státu, jedná-li se o novostavbu. dokladem osvědčujícím identifikační číslo trupu dokladem prokazujícím splnění podmínky trvalého pobytu nebo sídla provozovatele dokladem o zaplacení správního poplatku výpisem z evidence Rejstříku trestů fyzické osoby, která je vlastníkem námořní jachty oprávněna provozovat námořní jachtu vlastním jménem a na vlastní odpovědnost, není-li vlastník současně provozovatelem námořní jachty, nebo výpisem z evidence rejstříku trestů všech členů statutárního orgánu právnické osoby, která je vlastníkem námořní jachty oprávněna provozovat námořní jachtu 2

3 vlastním jménem a na vlastní odpovědnost, není-li vlastník námořní jachty současně jeho provozovatelem; výpis z evidence Rejstříku trestů nesmí být starší než 6 měsíců 4. Úřad zjistí, zda v žádosti o zápis námořní jachty do námořního rejstříku a v předložených dokladech (doklad osvědčující vlastnictví, doklad osvědčující právní vztah provozovatele k námořní jachtě, ověřený stejnopis dokladu o zástavním nebo zadržovacím právu a dalších skutečnostech omezující nakládání s námořní jachtou) jde skutečně o písemné projevy vůle osob v nich uvedených. 5. Úřad považuje projev vůle osob za zjištěný, jestliže: jejich vlastnoruční podpisy byly úředně ověřeny podle zvláštních právních předpisů (zákon č. 41/1993 Sb. a zákon č. 358/1992 Sb.,) listina byla sepsána notářským zápisem listina byla sepsána advokátem, který na ní výslovně potvrdil, že osoby, jejichž totožnost zjistil, před ním tuto listinu podepsaly, nebo osoba po zjištění totožnosti uznala pravost svého podpisu před Úřadem. 6. V případě, že Úřad nezjistí projev vůle žádným z uvedených způsobu, může jej zjistit jiným vhodným způsobem. Totéž platí i o zjišťování pravosti podpisu na plné moci. 7. Součástí dokladů předkládaných v cizím jazyce musí být jejich úředně ověřený překlad do českého jazyka (podle zákona č. 36/1967 Sb.). 8. Doklady potřebné k řízení o zápis musí být předloženy voriginále nebo notářsky ověřeném opise. Totéž platí v případě předložení plné moci pro zastupování v řízení (podle zákona č. 41/1993 Sb.). 9. Úřad rozhodne o zápisu námořní jachty do námořního rejstříku za těchto podmínek: provozovatelem námořní jachty je fyzická osoba, která dosáhla věku 21 let, je způsobilá k právním úkonům a bezúhonná, nebo právnická osoba, jejíž statutární orgán nebo členové statutárního orgánu tyto podmínky splňují námořní jachta má technickou způsobilost k plavbě námořní jachta není zapsána v námořním rejstříku jiného státu 10. Zápis námořní jachty do námořního rejstříku osvědčí Úřad vystavením rejstříkového listu. Rejstříkový list námořní jachty se vystavuje na dobu platnosti technické způsobilosti námořní jachty k námořní plavbě. 11. Zápis výmazu námořní jachty z námořního rejstříku - o zápisu výmazu námořní jachty rozhodne Úřad na žádost vlastníka zapsaného námořního plavidla nebo z vlastního podnětu, jestliže zjistí, že vlastník námořní jachty uvedl při zápisu nepravdivé údaje nebo zatajil důležité skutečnosti, které brání tomu, aby námořní jachta mohla plout pod státní vlajkou ČR provozovatel přestal splňovat podmínky pro zápis námořní jachty do námořního rejstříku právní nástupce provozovatele neprokáže ve lhůtě stanovené Úřadem, že splňuje podmínky stanovené zákonem pro zápis námořní jachty do námořního rejstříku dojde ke ztrátě námořní jachty nebo je-li námořní jachta trvale nezpůsobilá k plavbě Rozhodne-li Úřad o zápisu výmazu námořní jachty z námořního rejstříku, ztrácí námořní jachta právo plout pod státní vlajkou České republiky a provozovatel je povinen neprodleně vrátit Úřadu rejstříkový list. 12. Technická způsobilost námořní jachty, jejího vybavení k námořní plavbě a oblast povolené námořní plavby námořní jachty s omezením vzdálenosti námořní plavby námořní jachty od pevniny nebo od pobřeží se prokazuje osvědčením o způsobilosti námořní jachty k plavbě vystaveným klasifikační společností nebo jinou osobou pověřenou Úřadem nebo Úřadem uznanou. V osvědčení musí být mimo jiné uvedena oblast plavby, technické a záchranné vybavení, požadované vyhláškou č. 315/2000 Sb. a počet osob pro který je jachta zkonstruována. Pokud je jachta vybavena radiovým zařízením, musí požádat ČTU o vydání povolení k jeho provozování. 3

4 13. Prozatímní povolení k plavbě - Do doby, než vlastník námořní jachty splní všechny podmínky potřebné k zápisu, může námořní jachta plout pod státní vlajkou České republiky na základě prozatímního povolení k plavbě, které udělí Úřad námořní jachtě pro tento účel. Toto prozatímní povolení k plavbě Úřad udělí, lzeli důvodně předpokládat, že námořní jachta vzhledem ke svému technickému stavu splní v době, na kterou se prozatímní povolení k plavbě uděluje, všechny podmínky zápisu námořní jachty do námořního rejstříku. Technická způsobilost námořní jachty k plavbě se pro účely udělení prozatímního povolení k plavbě se prokazuje osvědčením o způsobilosti námořní jachty k plavbě vystaveným klasifikační společností osvědčením výrobce námořní jachty o novostavbě námořní jachty (jedná-li se o novostavbu) Prozatímní povolení k plavbě může být námořní jachtě uděleno pouze jednou na dobu nejdéle šesti měsíců. Tuto lhůtu nelze prodlužovat. Udělí-li Úřad prozatímní povolení k plavbě, vystaví pro námořní jachtu prozatímní rejstříkový list. Prozatímní rejstříkový list osvědčuje právo námořního plavidla plout pod státní vlajkou České republiky. 14. Správní poplatky Žadatel uhradí správní poplatky ve smyslu zákona č 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ,- Kč zápis námořní jachty do 12 m délky trupu včetně do námořního rejstříku ČR a vydání rejstříkového listu ,- Kč zápis námořní jachty nad 12 m délky trupu do námořního rejstříku ČR a vydání rejstříkového listu 3 000,- Kč vydání prozatímního průvodního listu 1 000,- Kč změna lodních listin námořní jachty v důsledku změny registračních údajů 2 000,- Kč výmaz jachty z námořního rejstříku formou kolků nebo platebním příkazem na bankovní účet MD ČR k úhradě správního poplatku č / Roční poplatky jsou stanoveny podle Nařízení vlády č. 412/2000 Sb. Výše poplatku na 1 kalendářní rok činí pro námořní jachty a) jejichž délka trupu nepřesahuje 12 metrů 1. s vymezenou oblastí povolené plavby I Kč, 2. s vymezenou oblastí povolené plavby II Kč, 3. s vymezenou oblastí povolené plavby III Kč, 4. s vymezenou oblastí povolené plavby IV Kč, 5. s vymezenou oblastí plavby V Kč; b) jejichž délka trupu je 12 metrů a více 1. s vymezenou oblastí povolené plavby I Kč, 2. s vymezenou oblastí povolené plavby II Kč, 3. s vymezenou oblastí povolené plavby III Kč, 4. s vymezenou oblastí povolené plavby IV Kč, 5. s vymezenou oblastí plavby V Kč. Úhrada platebním příkazem na účet MD ČR č /0710, v.s. sdělí MD ČR NÚ. 4

5 16. Uznaná klasifikační společnosti podle zákona č 61/2000 Sb., o námořní plavbě, pro vydávání osvědčení o technické způsobilosti námořní / rekreační jachty členové mezinárodního sdružení klasifikačních organizací IACS - American Bureau of Shipping, Bureau Veritas China Classification Society Det Norske Veritas Germanischer Lloyd Korean Register of Shipping Lloyds Register of Shipping Nippon Kaiji Kyokai Registro Italiano Navale Russian Maritime Register of Shipping 17. Pověřené klasifikační společnosti k vydávání osvědčení o technické způsobilosti námořní / rekreační jachty: Československý Lloyd spol. s r.o. Polski Jerestr Statków S.A Subjekt pověřený podle 13 odst. 1 zákona č. 61/2000 Sb. k ověřování technické způsobilosti námořních jachet které nejsou postaveny individuálně. Oldřich Straka, IČO , , Slatina nad Úpou 123, (platí do ) 5

ASPI - stav k 2.4.2003 do částky 37/2003 Sb. a 18/2003 Sb.m.s. - Obsah a text 49/1997 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.

ASPI - stav k 2.4.2003 do částky 37/2003 Sb. a 18/2003 Sb.m.s. - Obsah a text 49/1997 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1. ASPI - stav k 2.4.2003 do částky 37/2003 Sb. a 18/2003 Sb.m.s. - Obsah a text 49/1997 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2004 49/1997 Sb. ZÁKON ze dne 6. března 1997 o civilním letectví

Více

Aktualizováno k 3. září 2007

Aktualizováno k 3. září 2007 Aktualizováno k 3. září 2007 Zákon je uveden v aktualizovaném znění, jak vyplývá ze změn provedených sdělením č. 71/2001 Sb., zákonem č. 478/2001 Sb., zákonem č. 175/2002 Sb., zákonem č. 320/2002 Sb.,

Více

Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky

Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky 2 Ministerstvo průmyslu a obchodu České

Více

114/1995 Sb. ze dne 25. května 1995. o vnitrozemské plavbě. d) podmínky provozování vodní dopravy na vnitrozemských vodních cestách a

114/1995 Sb. ze dne 25. května 1995. o vnitrozemské plavbě. d) podmínky provozování vodní dopravy na vnitrozemských vodních cestách a 114/1995 Sb. ZÁKON ze dne 25. května 1995 o vnitrozemské plavbě Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 Předmět úpravy Tento zákon zapracovává příslušné předpisy

Více

ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Rozsah působnosti zákona a vymezení základních pojmů

ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Rozsah působnosti zákona a vymezení základních pojmů Úplné znění zákona č. 38/1994 Sb., zpracované pro zájemce o lepší orientaci v tomto obecně závazném právním předpisu. 38/1994 Sb. ZÁKON ze dne 15. února 1994 o zahraničním obchodu s vojenským materiálem

Více

Informační materiál pro zahraniční. fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona. na území České republiky

Informační materiál pro zahraniční. fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona. na území České republiky Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku, Praha T+ www.mpo.cz 2 Ministerstvo průmyslu

Více

Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky

Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky 2 Ministerstvo průmyslu a obchodu České

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 1826 Sbírka zákonů č. 119 / 2012 Částka 45 119 ZÁKON ze dne 14. března 2012, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament

Více

V l á d n í n á v r h ZÁKON. ze dne.. 2011,

V l á d n í n á v r h ZÁKON. ze dne.. 2011, V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne.. 2011, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů,

Více

ZÁKON 297/2011. Jsou zde uvedeny pouze části, kde došlo ke změnám. Změny vyznačené žlutě jsou účinné od 1.1.2012.

ZÁKON 297/2011. Jsou zde uvedeny pouze části, kde došlo ke změnám. Změny vyznačené žlutě jsou účinné od 1.1.2012. ZÁKON 297/2011 kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, ÚČINNOST OD 1. 1. 2012 ÚČINNOST

Více

Zákon č. 513/1991 Sb.

Zákon č. 513/1991 Sb. Zákon č. 513/1991 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 264/1992 Sb., zákonem č. 591/1992 Sb., zákonem č. 600/1992

Více

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991. Obchodní zákoník

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991. Obchodní zákoník 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Změna: 600/1992 Sb. Změna: 264/1992 Sb., 591/1992 Sb. (s přihlédnutím k 4/1993 Sb.) Změna: 286/1993 Sb. Změna: 156/1994 Sb. Změna: 84/1995 Sb.

Více

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991. Obchodní zákoník

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991. Obchodní zákoník 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Změna: 600/1992 Sb. Změna: 264/1992 Sb., 591/1992 Sb. (s přihlédnutím k 4/1993 Sb.) Změna: 286/1993 Sb. Změna: 156/1994 Sb. Změna: 84/1995 Sb.

Více

I. Společné zásady a pravidla ke všem žádostem o udělení licence

I. Společné zásady a pravidla ke všem žádostem o udělení licence M e t o d i c k ý n á v o d Energetického regulačního úřadu k podávání žádostí o udělení, změny nebo zrušení licencí podle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických

Více

ZÁKON OBCHODNÍ ZÁKONÍK

ZÁKON OBCHODNÍ ZÁKONÍK Obchodní zákoník, účinnost od 1.7.2008 513 ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 OBCHODNÍ ZÁKONÍK jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem č. 600/1992 Sb., č. 264/1992 Sb., č. 591/1992 Sb., č. 286/1993

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 116 Rozeslána dne 30. září 2013 Cena Kč 268, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 116 Rozeslána dne 30. září 2013 Cena Kč 268, O B S A H : Ročník 2013 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 116 Rozeslána dne 30. září 2013 Cena Kč 268, O B S A H : 303. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva

Více

Poznámka: Zapracovány a zvýrazněny jsou změny, provedené zákonem č. 134/2011 Sb., účinné od 25.5.2011. ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Poznámka: Zapracovány a zvýrazněny jsou změny, provedené zákonem č. 134/2011 Sb., účinné od 25.5.2011. ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 189/1999 Sb., zákona č. 23/2000 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 77/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č.

Více

303/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o požární ochraně

303/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o požární ochraně 303/2013 Sb. ZÁKON ze dne 12. září 2013, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona

Více

227/1997 Sb. ZÁKON. ze dne 3. září 1997 o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

227/1997 Sb. ZÁKON. ze dne 3. září 1997 o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů 227/1997 Sb. ZÁKON ze dne 3. září 1997 o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech) Změna: 210/2002 Sb. Změna: 257/2004 Sb.

Více

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Změna: 600/1992 Sb. Změna: 264/1992 Sb., 591/1992 Sb. (s přihlédnutím k 4/1993 Sb. ) Změna: 286/1993 Sb. Změna: 156/1994 Sb. Změna: 84/1995

Více

111/1994 Sb. ZÁKON ze dne 26. dubna 1994 o silniční dopravě ČÁST I

111/1994 Sb. ZÁKON ze dne 26. dubna 1994 o silniční dopravě ČÁST I 111/1994 Sb. ZÁKON ze dne 26. dubna 1994 o silniční dopravě Změna: 38/1995 Sb. Změna: 304/1997 Sb. Změna: 304/1997 Sb. (část) Změna: 150/2000 Sb. Změna: 132/2000 Sb., 361/2000 Sb. Změna: 175/2002 Sb. Změna:

Více

111/1994 Sb. ZÁKON ze dne 26. dubna 1994 o silniční dopravě

111/1994 Sb. ZÁKON ze dne 26. dubna 1994 o silniční dopravě Změna: 38/1995 Sb. Změna: 304/1997 Sb. Změna: 304/1997 Sb. (část) Změna: 150/2000 Sb. Změna: 132/2000 Sb., 361/2000 Sb. Změna: 175/2002 Sb. Změna: 175/2002 Sb. (část) Změna: 577/2002 Sb. Změna: 320/2002

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2250 Sbírka zákonů č. 239 / 2013 Částka 93 239 ZÁKON ze dne 3. července 2013, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA. Oddíl první Úvodní ustanovení

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA. Oddíl první Úvodní ustanovení Zákon č. 168/1999 Sb. ze dne 13. července 1999 o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná

Více

Rozvoj podnikání I. - Zahájení podnikání, právní aspekty

Rozvoj podnikání I. - Zahájení podnikání, právní aspekty Rozvoj podnikání I. - Zahájení podnikání, právní aspekty Lektor: Mgr. Luboš Fojtík Bauerova vila, Libodřice 11. 11. 2010 Školení je realizováno v rámci projektu Vzdělávání a řemesla jako prostředek podnikání

Více

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení 341/2005 Sb. ZÁKON ze dne 28. července 2005 o veřejných výzkumných institucích ve znění zákonů č. 533/2006 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 379/2007 Sb., č. 110/2009 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 281/2009 Sb., č. 427/2010

Více

o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů

o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů 168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999 o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) Změna:

Více

111/1994 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

111/1994 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 111/1994 Sb. ZÁKON ze dne 26. dubna 1994 o silniční dopravě (Výňatky) Změna: 38/1995 Sb. Změna: 304/1997 Sb. Změna: 304/1997 Sb. (část) Změna: 150/2000 Sb. Změna: 132/2000 Sb., 361/2000 Sb. Změna: 175/2002

Více

Podmínky provozu vozidel

Podmínky provozu vozidel Zákon č. 56/2001 Sb. Zákon č. 56/2001 Sb. Podmínky provozu vozidel na pozemních komunikacích (vybraná ustanovení zákona č. 56/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů) 1 Předmět úpravy (1) Zákon upravuje

Více