Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Jazyk a jazyková komunikace / AJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Jazyk a jazyková komunikace / AJ"

Transkript

1 I. název vyučovacího předmětu: ANGLICKÝ JAZYK (AJ) II. charakteristika vyučovacího předmětu: a) organizace: Vzdělávací obsah vycházející ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk má týdenní časovou dotaci 3 hodiny a je zařazen povinně do ročníku. Vzdělávání v cizím jazyce předpokládá dosažení úrovně A2 (podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky) Výuka probíhá variabilně - například v kmenových třídách, v učebně anglického jazyka, v jazykové učebně nebo v učebnách výpočetní techniky. Žáci využívají například výukové programy angličtiny, interaktivní tabuli a internet. Třídy jsou děleny do skupin, pokud je ve třídě 25 a více žáků. Výuka probíhá 3 hodiny týdně v každém ročníku (od 3. do 9. ročníku) b) čas: I. stupeň ZŠ 3. ročník 3 hodiny / týden 4. ročník 3 hodiny / týden 5. ročník 3 hodiny / týden II. stupeň ZŠ 6. ročník 3 hodiny / týden 7. ročník 3 hodiny / týden 8. ročník 3 hodiny / týden 9. ročník 3 hodiny / týden c) obsah: I. stupeň ZŠ Na 1. stupni je výuka směřována k tomu, aby byl v žácích probuzen zájem o anglický jazyk a anglickou kulturu a postupně budován pozitivní přístup k učení se cizím jazykům. Zábavnou formou a přiměřeně náročnými úkoly jsou systematicky rozvíjeny všechny čtyři základní dovednosti poslech, mluvení, čtení, psaní. Důraz je kladen na schopnost žáků komunikovat o sobě, své rodině a spolužácích. Při prezentaci slovní zásoby a jejím procvičování je využíván názorný materiál obrázky i skutečné předměty. Žáci si osvojují jazyk například pomocí her, písniček, říkanek a krátkých scének.

2 II. stupeň ZŠ Výuka je vedena k prohlubování zájmu o studium cizího jazyka a k vytváření pozitivního vztahu k angličtině. Jejím cílem je, aby si žáci osvojili potřebné jazykové znalosti a dovednosti a dokázali je využít v komunikaci v cizím jazyce. Zároveň je u žáků rozvíjena schopnost číst s porozuměním přiměřené texty v angličtině a porozumět ústnímu sdělení na úrovni osvojených jazykových znalostí. Součástí výuky je také poznávání reálií anglicky mluvících zemí, jejich kultury, tradic. V hodinách jsou kromě učebnic využívány například časopisy pro výuku anglického jazyka, texty anglických písní, videokazety a další doplňující mluvnické, lexikální a poslechové materiály. Vedle frontálních metod výuky a samostatné práce žáků je velmi důležitou součástí hodin práce žáků ve dvojicích a v malých skupinách. III. zařazení tematických okruhů průřezových témat: : zkratky: I. stupeň II. stupeň Osobnostní a sociální výchova OSV x x Výchova demokratického občana VDO Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech VMEGS x x Multikulturní výchova MuV x x Environmentální výchova EnV x Mediální výchova MeV IV. výchovné a vzdělávací strategie, které vedou k utváření klíčových kompetencí: klíčové kompetence: (žák) kompetence k učení I. stupeň: výchovné a vzdělávací strategie: (učitel) vedeme žáky k uvědomění si smyslu dlouhodobé práce na osvojení si cizího jazyka

3 učíme žáky vyhledávat a třídit informace rozvíjíme schopnost posoudit vlastní pokroky kompetence k řešení problémů učíme žáky řešit jednoduché problémové situace v cizojazyčném prostředí vedeme žáky k tomu, aby se nebáli chyb v komunikaci s cizím člověkem podporujeme u žáků kolektivní spolupráci při řešení problémů kompetence komunikativní vedeme žáky k souvislému a výstižnému vyjadřování učíme žáky naslouchat druhým, zapojit se do rozhovoru a vhodně reagovat kompetence sociální a personální prací ve dvojicích a skupinách vedeme žáky ke spolupráci učíme je v jednoduchých situacích požádat o radu a pomoc kompetence občanské vedeme žáky k respektování tradic a kulturních hodnot anglicky mluvících zemí na jednoduchých příkladech ukazujeme nezbytnost ochrany životního prostředí kompetence pracovní učíme žáky používat dvojjazyčný slovník vedeme žáky k zodpovědnému plnění úkolů a povinností klíčové kompetence: (žák) kompetence k učení kompetence k řešení problémů kompetence komunikativní kompetence sociální a personální II. stupeň: výchovné a vzdělávací strategie: (učitel) vedeme žáky k uvědomění si smyslu dlouhodobé práce na osvojení cizího jazyka učíme žáky vyhledávat, třídit a kombinovat informace vedeme žáky k ověřování výsledků jejich práce rozvíjíme schopnost vybírat a využívat vhodné způsoby učení učíme žáky řešit jednoduché problémové situace v cizojazyčném prostředí vedeme je k tomu, aby se nebáli chyb v komunikaci s cizincem podporujeme u žáků kolektivní spolupráci při řešení problémů vedeme žáky k souvislému a výstižnému vyjadřování učíme žáky naslouchat druhým, zapojit se do rozhovoru a vhodně reagovat prací ve dvojicích a skupinách vedeme žáky ke spolupráci a zodpovědnosti za společně řešený úkol učíme je požádat o radu a pomoc podporujeme u žáků sebevědomé vystupování vybízíme žáky k aktivní diskuzi, konstruktivní kritice práce druhých a k obhajobě svého

4 stanoviska kompetence občanské vedeme žáky k otevřenosti, upřímnosti a k toleranci jiných učíme žáky respektovat tradice anglicky mluvících zemí na aktuálních příkladech ze světa dokládáme nezbytnost ochrany životního prostředí kompetence pracovní vedeme žáky k zodpovědnému plnění úkolů a povinností učíme žáky používat dvojjazyčný i výkladový slovník pomáháme žákům účinně si zorganizovat práci AJ Anglický jazyk 3. ročník dotace: 3 (povinný) Audioorální kurz (3. ročník) rozumí jednoduchým pokynům a adekvátně na ně reaguje přednese říkanku a zazpívá písničku pokyny učitele písničky, říkanky sluchově rozlišuje anglické hlásky rozlišovací cvičení napodobuje výslovnost anglických hlásek, slov a vět nácvik výslovnosti představí se a zeptá se na jméno spolužáka počítá od 1 do 20 pozdraví, rozloučí se poděkuje pozná základní barvy pojmenuje školní potřeby a předměty ve třídě What s your name? číslovky 1-20 pozdravy poděkování barvy školní potřeby a věci ve třídě AJ (3. ročník)

5 představí se a zeptá se na jméno spolužáka What s your name? počítá od 1 do 20 číslovky 1-20 pozdraví, rozloučí se poděkuje pozdravy pozná základní barvy rozumí základním pokynům ve výuce barvy pojmenuje školní potřeby a předměty ve třídě zeptá se na věc, kterou nezná ptá se na barvu předmětů, na oblíbenou barvu a odpovídá ptá se na věk a odpovídá pojmenuje a jednoduchým způsobem popíše zvířátka klade jednoduché ano/ne otázky k ověření svého odhadu určí zvířátka podle velikosti a barvy vyjádří své pocity a náladu, mluví o pocitech jiných lidí pokyny ve výuce školní potřeby, zařízení třídy What s this? A red pen. číslovky 1-20 zvířata sloveso být (Is it a? It s ) How are you? přídavná jména vyjadřující pocity, náladu sloveso být (I m, she s, he s) pojmenuje části obličeje části obličeje jednoduchým způsobem popíše vzhled osoby sloveso have got (I ve got, he s got, she s got) vyjmenuje členy své rodiny a podá základní členové rodiny informace o své rodině vyhledá neznámé slovíčko ve slovníčku učebnice práce se slovníčkem rozumí jednoduchým pokynům a adekvátně na ně reaguje sluchově rozlišuje anglické hlásky rozumí jednoduchým textům nahrávek i jazyku pokyny učitele ve výuce poslech textů z učebnice texty písniček, říkanek učitele rozlišuje grafickou a mluvenou podobu slova vyhledá některé informace v psaném textu čte foneticky správně jednoduché texty texty z učebnice, komiksy z učebnice

6 píše jednotlivá slova a věty materiály v pracovním sešitě zná názvy svátků Halloween, Christmas, Easter, Halloween, Christmas, Easter chápe kulturní rozdíly ve zvycích česká a anglická škola zná rozdíly mezi českou a anglickou školou seznámí se se základní slovní zásobou svátků OSV: RSP, PL, Ko VMEGS: OES, ES MuV: PM AJ Anglický jazyk 4. ročník dotace: 3 (povinný) AJ (4. ročník) pojmenuje základní části lidského těla části lidského těla popíše jednoduchým způsobem vzhled např. sloveso have got (Has it got? Yes, it has. No, it hasn t.) příšerky dává příkazy a rozumí jim slovesa pohybu pojmenuje základní oblečení oblečení zeptá se a odpoví na vlastnictví věci Have you got? Yes, I have / No, I haven t. pojmenuje běžná jídla názvy jídel mluví o tom, co má a nemá rád What do you like for? Do you like? zeptá se na množství u základních druhů jídel a potravin určování počitatelnost s much a many vyjmenuje anglickou abecedu, hláskuje své jméno abeceda řekne, co je na obrázku zvířata vazba There s, There are zeptá se, kde různé předměty jsou názvy hraček a věcí v pokoji určí polohu předmětu předložkami in, on Is there a? Yes, there is. No, there isn t.

7 odpoví na ano/ne otázky k popisu místnosti vymění si se spolužákem základní informace o sobě What s your name? How are you? What s your pojmenuje hudební nástroje favourite? Do you like? hudební nástroje zná názvy několika sportů Can you? Yes, I can. No, I can t. mluví o svých sportovních schopnostech sporty pojmenuje místnosti v domě a nábytek místnosti v domě popíše dům / byt zařízení bytu, domu zeptá se, kde věci jsou a odpoví Where s the? (behind, under, in, on) zeptá se spolužáka na zdravotní stav nemoci řekne, jak se cítí What s the matter? I have got a dá spolužákovi radu o zdraví poskytnutí rady (Eat. Don t eat zeptá se kamaráda, odkud je názvy států Where are you from? I m from vyhledá neznámé slovíčko v dvojjazyčném slovníku práce se slovníkem rozumí přiměřeně obtížným nahrávkám z učebnice básničky, písničky a jazyku učitele poslech textů z učebnice jazyk učitele vyslovuje srozumitelně a dostatečně jasně anglické texty, komiksy a dodatečné materiály z učebnice hlásky ve známých slovech a větách vyhledá specifické informace v textu čte přiměřeně dlouhé texty z učebnice OSV: RSP, PL, Ko MuV: PM EnV: ZPŽ AJ Anglický jazyk 5. ročník dotace: 3 (povinný)

8 AJ (5. ročník) zeptá se, kde je určitá budova ve městě místa ve městě a na venkově udá směr cesty udání směru cesty popíše několika větami vesnici / město, ve kterém žije mluví o tom, co lidé právě dělají přítomný čas průběhový napíše krátký pozdrav z prázdnin pozdrav z prázdnin popíše a zeptá se na počasí počasí vyjmenuje dny, měsíce a roční období názvy dnů, měsíců a ročních období zeptá se na čas a odpoví What time is it? mluví o škole a rozvrhu školní předměty, vybavení školy a třídy napíše si svůj rozvrh We ve got, Have we got? Yes, we have zeptá se, co je v televizi on Monday, at 8 o clock řekne, které televizní programy má / nemá rád druhy televizních programů zeptá se spolužáka, co dělá ve volném čase koníčky, záliby napíše krátký dopis o svých zájmech What do you do in your free time? mluví o zvířatech, kde žijí, čím se živí přítomný čas prostý (What does the eat? It eats / ptá se, odpovídá na jednoduché otázky o zvířatech doesn t eat, Does it? Yes, it does. No, it doesn t.) používá číslovky od 1 do 100 a pozná řadovou základní číslovky do 100 číslovku řadové číslovky zná názvy několika povolání povolání pojmenuje základní geometrické tvary základní geometrické tvary vyplní osobní údaje ve formuláři osobní údaje čte jednoduchou báseň s porozuměním básně, říkanky, písničky zazpívá písničku nebo řekne básničku čte nahlas plynule a foneticky správně texty v učebnici a pracovním sešitě texty přiměřeného rozsahu články z časopisu pro výuku angličtiny vyhledá v textu potřebnou informaci vyhledá neznámé slovo v dvojjazyčném slovníku práce se slovníkem

9 při poslechu vybere správnou odpověď z nabídky poslechové texty v učebnici doplní chybějící údaje texty písní, říkanek odpoví na otázky rozumí jednoduché a zřetelně vyslovované jazyk učitele promluvě a konverzaci dozví se základní údaje o Velké Británii, Irsku a Vánoce, Nový rok Praze sv. Valentýn zná slovní zásobu k daným svátkům Pancake Tuesday seznámí se s tradicemi anglicky mluvících zemí Velikonoce Velká Británie, Irsko Praha OSV: RSP, PL, Ko MuV: PM VMEGS: ES AJ Anglický jazyk 6. ročník dotace: 3 (povinný) AJ (6. ročník) žák se představí, pozdraví a rozloučí se neurčitý člen pojmenuje předměty ve škole rozkazovací způsob rozumí běžným pokynům učitele množné číslo podstatných jmen počítá do 100, rozumí běžným číselným údajům vazba there is/there are hláskuje jména a slova abeceda pojmenuje nejznámější státy představí své kamarády a svou rodinu řekne, komu patří běžné předměty čísla od 1 do 100 sloveso být v kladné a záporné větě, v otázce, v krátké formě

10 pojmenuje dny v týdnu přivlastňovací zájmena zeptá se na základní osobní údaje přivlastňovací pád sestaví svůj rodokmen otázky s tázacími zájmeny napíše několik vět o sobě a své rodině názvy zemí rodina dny v týdnu pojmenuje běžné technické předměty řekne, jaké předměty osobní potřeby a jaká zvířata sloveso mít v kladné a záporné větě, v otázce vlastní a zeptá se na totéž svého spolužáka postavení přídavných jmen ve větě pojmenuje barvy běžné technické vybavení domácnosti pojmenuje vyučovací předměty, rozumí školnímu rozvrhu, uvede svoje nejoblíbenější vyučovací domácí mazlíčci předměty vyučovací předměty sestaví svůj vlastní rozvrh AJ (6. ročník) zeptá se na čas a na podobnou otázku odpoví předložky s časovými údaji zeptá se kamaráda, kdy dělá nějakou činnost přítomný čas prostý sdělí, co dělá rád a co nerad ve volném čase čas a časové údaje několika větami popíše svůj běžný den každodenní činnosti zeptá se kamaráda na jeho zájmy popíše svůj pokoj a umístění nábytku v něm předložky místa popíše rozmístění místností v domě vazba there is/there are pojmenuje budovy a místa ve městě sloveso mohu/umím zeptá se a odpoví na dotazy lokalizace míst a obchodů ve městě nábytek, části domu zeptá se kamaráda, co umí a co neumí dělat a místa a budovy ve městě na podobné otázky odpoví dodržuje základní fonetická pravidla a čte nahlas srozumitelně jednoduchý text texty v učebnici a pracovním sešitě

11 rozumí základním informacím v jednoduchém textu články z časopisu pro výuku jazyků rozumí jednoduché konverzaci, která je výukové video ukázky na nahrávce v učebnici a která obsahuje známou texty písní slovní zásobu vyhledá v dvojjazyčném slovníku význam neznámého slova OSV: RSP, PL, Ko VMEGS: ES MuV: PM EnV: ZPŽ AJ Anglický jazyk 7. ročník dotace: 3 (povinný) AJ (7. ročník) žák popíše ústně i písemně vzhled osob sloveso být a mít v popisu osob pojmenuje aktuální činnost osob přítomný čas průběhový odliší opakovaný děj od aktuálního otázka na cenu popíše svůj běžný den a řekne, co právě dělá vzhled člověka pojmenuje běžné kusy oděvu oblečení popíše, co má na sobě zeptá se na cenu zboží zeptá se kamaráda na běžné činnosti a na stejné přítomný čas prostý otázky stručně odpoví tvorba otázek pomocí tázacích zájmen pojmenuje domácí práce frekvenční příslovce sdělí, jak často dělá domácí práce a zeptá se řadové číslovky na totéž kamaráda datum umí správně použít datum domácí práce pojmenuje aktuální činnosti lidí a zeptá se na ně přítomný čas průběhový

12 pojmenuje běžná zvířata v ZOO přítomný čas prostý vs průběhový napíše krátký text o oblíbeném zvířeti zájmena v předmětu sdělí, co musí v nejbližších dnech udělat exotická zvířata sloveso must zeptá se kamaráda, kde byl a co dělal v předešlých minulý čas slovesa být dnech a na stejnou otázku odpoví minulý čas pravidelných sloves pojmenuje běžné dopravní prostředky minulý čas nepravidelných sloves pojmenuje místa, budovy a věci spojené cestování, prázdniny s cestováním napíše krátký dopis z prázdnin OSV: RSP, PL, Ko MuV: PM AJ (7. ročník) dodržuje fonetická pravidla a čte nahlas a texty v učebnici srozumitelně jednoduchý text články z časopisu pro výuku angličtiny rozumí základním informacím v jednoduchém textu texty písní rozumí důležitým informacím v jednoduché výukové video klipy konverzaci vyhledá v dvojjazyčném slovníku význam neznámého slova AJ Anglický jazyk 8. ročník dotace: 3 (povinný) AJ (8. ročník)

13 žák pojmenuje běžné druhy potravin a nápojů počitatelná a nepočitatelná podstatná jména zeptá se na množství jídla a pití neurčitý člen a neurčitá zájmena uvede množství pomocí porcí, balení nebo nádob dotaz na množství rozumí názvům kuchyňských nádob a nástrojů málo/několik popíše postup přípravy jídla jídlo objedná si jídlo pojmenuje běžné geografické útvary stručně charakterizuje svoje město/vesnici zeptá se na počasí a dokáže odpovědět porovná vlastnosti, kvalitu či vzhled různých věcí a osob rozumí jednoduchým anglickým přirovnáním pojmenuje běžné typy TV pořadů a druhy filmů zeptá se kamaráda, co zamýšlí dělat např. o víkendu, na stejné otázky odpoví navrhne kamarádovi něco podniknout a na obdobné návrhy reaguje domluví si schůzku řekne, proč nemůže něco dělat a co musí dělat napíše jednoduchý text o svém oblíbeném filmu pojmenuje běžné etapy lidského života pojmenuje členy rodiny zeptá se kamaráda, co dělal např. o víkendu a jak se měl, na podobné otázky odpoví pozve kamaráda na nějakou akci představí nového spolužáka ostatním sdělí, jaké činnosti dělá rád ve volném čase a jaké nerad, na totéž se zeptá otázky s tázacím zájmenem jak 2. stupeň přídavných jmen 3. stupeň přídavných jmen přirovnání tak... jak/jako geografické názvy počasí popisná přídavná jména to be going to have to typy TV pořadů druhy filmů návrhy minulý čas slovesa být minulý čas pravidelných a nepravidelných sloves životní etapy rodina vazba like + ing odhadne význam nových a neznámých slov texty v učebnici a časopise pro výuku jazyků

14 v přiměřeně obtížném textu výukové DVD ukázky využívá cizojazyčný i výkladový slovník texty písní rozumí jednoduché konverzaci na každodenní téma v textu nalezne odpovědi na otázky při práci s textem nalezne podstatnou informaci a specifickou informaci OSV: RSP, PL, Ko VMEGS: ES MuV: KD EnV: E, ZPŽ AJ Anglický jazyk 9. ročník dotace: 3 (povinný) AJ (9. ročník) žák pojmenuje vesmírná tělesa a základní budoucí čas will astronautické přístroje vesmírná tělesa a astronautické přístroje gramaticky správně formuluje prognózy předpovědi do budoucna do budoucnosti nabídka pomoci sdělí svůj názor např. na úroveň poznání vesmíru vyjádření rozhodnutí gramaticky správně formuluje okamžité rozhodnutí vyslovení záměru vede rozhovor s kamarádem o svých plánech a představách do budoucna nabídne pomoc blízké osobě při běžné činnosti pojmenuje některé známé státy světa pojmenuje místnosti v domě a jejich vybavení gramaticky správně popíše průběh běžné činnosti v minulosti minulý čas průběhový minulý čas prostý vs minulý čas průběhový názvy států bydlení, domy, nábytek

15 zeptá se kamaráda, co dělal on nebo jiní reakce na informace a události v běžných situacích v uplynulých dnech a na stejné otázky odpoví rozumí popisu události v minulosti a rozliší v něm činnosti konané a vykonané vhodnými výrazy reaguje na vyprávění třetí osoby pojmenuje obrázky z Londýna na základě určitý člen s názvy míst porozumění čtenému popisu výletu do Londýna určitý a neurčitý člen rozumí slyšenému i čtenému popisu cesty neurčitá zájmena zeptá se na cestu a na stejný dotaz odpoví místa ve městě gramaticky správně vyjádří, co bude dělat Londýn v nejbližším čase dotaz na cestu, popis cesty navrhne kamarádovi, co podniknou ve volném čase návrh činnosti ve volném čase zeptá se kamaráda, zda někdy dělal určitou činnost předpřítomný čas prostý a na podobné otázky odpoví použití někdy a nikdy převede větu z činného rodu do trpného použití právě použití for a since trpný rod pojmenuje běžná, lehká onemocnění a zdravotní měl bych / neměl bych obtíže muset, nesmět, nemuset zeptá se kamaráda, jaké má zdravotní problémy nemoci poradí blízké osobě, co by měla dělat frázová slovesa při zdravotních obtížích pravidla ve škole vyjmenuje pravidla, která platí ve škole rady na řešení běžných problémů využívá výrazy překvapení a porozumění podmínkové věty vytvoří jednoduché podmínkové věty pracuje s textem přiměřeného rozsahu a vytvoří texty v učebnici a pracovním sešitě odpovědi na informace z textu články z časopisu pro výuku anglického jazyka rozumí jednoduché konverzaci na každodenní téma autentické materiály rozumí podstatě ústního i písemného projevu poslechové texty v učebnici na známé téma, který obsahuje neznámou slovní texty písní zásobu výuková DVD a videokazety samostatně pracuje s dvojjazyčným slovníkem

16 vyhledá význam slova ve vhodném výkladovém slovníku čte nahlas plynule a foneticky správně texty přiměřeného rozsahu OSV: RSP, PL, Ko VMEGS: ES MuV: PM

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - pozdraví a představí se - rozliší a označí základní barvy - pojmenuje členy rodiny - uvede základní části domu - pojmenuje základní školní pomůcky - pojmenuje některé oblíbené sporty - popíše

Více

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Platné pro: školní rok 2011/2012 2., 3. ročník školní rok 2012/2013 2., 3., 4.

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.1.3.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Jazyk a jazyková komunikace PŘEDMĚT: Anglický jazyk ROČNÍK: 3. Umí pozdravit, rozloučí se, představí se, osloví osobu, vyjádří souhlas a

Více

ANGLICKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

ANGLICKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk, který žákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci v Evropě i ve světě.

Více

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda Osobnostní a sociální výchova abecedu - seznamuje se s rozdíly v české abecedě a anglické Rozvoj schopností poznávání

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) Charakteristika předmětu V návaznosti na obsah učiva 1. a 2. ročníku žáci začínají vytvářet jednoduché věty, kde se potřebné výrazy a spojení procvičují. Žáci

Více

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor: Cizí jazyk Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Více

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící.

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. V charakteristice předmětů je uvedena informace o očekávaných výstupech, barevné

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5.1.3 Anglický jazyk upevňování cizího jazyka Charakteristika předmětu - vychází z předmětu Anglický jazyk - výuka žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - časová dotace 2 hodiny týdně - vyučuje se

Více

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk 4 UČEBNÍ OSNOVY NIŽŠÍHO STUPNĚ GYMNÁZIA 4.1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACI 4.1.2 Cizí jazyk - Anglický jazyk 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Anglický jazyk 3 3 3 3 Realizuje obsah vzdělávacího

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 6. Poznámky:

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 6. Poznámky: Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 6. Poznámky: ŽÁK: umí, rozumí a ovládá slovní zásobu každého tématu je schopen samostatně vytvořit jednoduché

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu

Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Cílem je získávání zájmu o studium cizího jazyka a vytváření pozitivního vztahu k

Více

Ročník VI. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy

Ročník VI. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy Opakování IX. Přítomný čas prostý a průběhový Rozhovor, popis činností, porozumění textu Základní a řadové číslovky Práce s učebnicí Zájmena Práce s textem, dramatizace Slovní zásoba Hry, soutěže, práce

Více

ANGLICKÝ JAZYK. 3. 5. ročník

ANGLICKÝ JAZYK. 3. 5. ročník Charakteristika předmětu ANGLICKÝ JAZYK 3. 5. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk, poskytuje žákům jazykový základ pro komunikaci v Evropě i ve světě. Proniká

Více

Třída 6. TŘÍDA. Předmět ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2014/2015) Období 2. STUPEŇ. Oblast JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

Třída 6. TŘÍDA. Předmět ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2014/2015) Období 2. STUPEŇ. Oblast JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Oblast JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2014/2015) Období 2. STUPEŇ Očekávané výstupy Receptivní řečové dovednosti Produktivní řečové dovednosti Interaktivní řečové dovednosti 1)

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, audio CD a DVD, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy anglicky mluvících zemí, slovník

Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, audio CD a DVD, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy anglicky mluvících zemí, slovník Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Anglický jazyk (ANJ) Výstupy odpovídající úrovni A1 podle SERRJ Prima 4 hodiny týdně Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, audio CD a DVD, počítačová učebna, dataprojektor,

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk 3. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové učebny, počítačová učebna

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK Mgr. Kateřina Bušková

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK Mgr. Kateřina Bušková CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK Mgr. Kateřina Bušková Vyučovací předmět Anglický jazyk na 1. stupni je zařazen již od 1. ročníku.

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

GB, USA, AUSTRALIE. - důležité zeměpisné údaje

GB, USA, AUSTRALIE. - důležité zeměpisné údaje Anglický jazyk 6. ročník Čte nahlas plynule a foneticky GB, USA, AUSTRALIE OSV správně texty přiměřeného rozsahu důležité zeměpisné údaje EGS MDV MKV Rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích, v textech

Více

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět.

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace / Cizí jazyk Vyučovací předmět: Anglický jazyk, I. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je

Více

Cizí jazyk Anglický jazyk (1. stupeň)

Cizí jazyk Anglický jazyk (1. stupeň) Cizí jazyk Anglický jazyk (1. stupeň) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení anglický jazyk jako důležitý cizí jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností poskytuje jazykový základ

Více

Anglický jazyk 3.ročník 2007/2008. učivo - témata kompetence (čtení,psaní,poslech, dialog) pomůcky

Anglický jazyk 3.ročník 2007/2008. učivo - témata kompetence (čtení,psaní,poslech, dialog) pomůcky Anglický jazyk 3.ročník 2007/2008 učivo - témata kompetence (čtení,psaní,poslech, dialog) pomůcky Úvod do jazyka Barvy Výslovnost Sloveso "have" neurčitý člen- a žák se seznamuje s cizím jazykem- s jeho

Více

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu anglický jazyk pro 1. stupeň: 3. ročník Řečové dovednosti CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností

Více

Anglický jazyk - 6. ročník

Anglický jazyk - 6. ročník Anglický jazyk - 6. ročník Učivo Výstupy Kompetence Průřezová témata Metody a formy Stupňování přídavných jmen SLOVNÍ ZÁSOBA: zvířata; přídavná jména - připodobnění - stupňuje přídavná jména (správně vytváří

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Anglický jazyk Cizí jazyk

Více

úroveň A1 vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

úroveň A1 vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace PASSPORT UČEBNICE název New English for You 1 pozice učebnice v řadě učebnic: New English for You 1 New English for You 2 New English for You 3 New English for You 4 English for You 3 English for You 4

Více

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Obsah vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace stanovených RVP

Více

Třída 6. TŘÍDA. Předmět ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2012/2013) Období 2. STUPEŇ. Oblast JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

Třída 6. TŘÍDA. Předmět ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2012/2013) Období 2. STUPEŇ. Oblast JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Oblast JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2012/2013) Období 2. STUPEŇ Očekávané výstupy Receptivní řečové dovednosti Produktivní řečové dovednosti Interaktivní řečové dovednosti 1)

Více

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Ruský jazyk je v rámci RVP zařazen do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Další cizí

Více

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Osobnostní a sociální

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Osobnostní a sociální Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Rozumí jednoduchým pokynům a Žák si osvojí: otázkám učitele, které jsou sdělovány zvukovou a grafickou podobu jazyka výchova pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na

Více

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.6. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Další cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk je součástí

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 5. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 5. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 4. ročníku - gramatické struktury, slovní zásoba Hry, soutěže, práce s obrázky Žák ovládá ústně i písemně slovní zásobu, aktivně používá osvojené gramatické struktury Lekce 1 - Setkání,

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ANGLICKÁ KONVERZACE 7. a 8. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důleţitý cizí jazyk, který ţákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

ANGLICKÝ JAZYK - III. období (6. 9. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - III. období (6. 9. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - III. období (6. 9. ročník) Charakteristika předmětu V tomto období shrnujeme a prohlubujeme vědomosti žáků ve všech oblastech jazykového vzdělávání na základní škole. K tomu jsou využívány

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně)

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 7. Poznámky: Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) ŽÁK: umí, rozumí a ovládá slovní zásobu každého tématu je schopen samostatně vytvořit složitější

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ 104 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 0 0

Více

Německý jazyk. Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

Německý jazyk. Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí VZDĚLÁVACÍ OBOR: DALŠÍ CIZÍ JAZYK Německý jazyk Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Další cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Žáci

Více

Výuka je koncipována v časové dotaci takto: 1. ročník: 1 hodina týdně 2. ročník: 2 hodiny týdně 3. 9. ročník: 3 hodiny týdně

Výuka je koncipována v časové dotaci takto: 1. ročník: 1 hodina týdně 2. ročník: 2 hodiny týdně 3. 9. ročník: 3 hodiny týdně Příloha č.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu : je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování skutečností, poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

I. Sekaniny1804 Anglický jazyk

I. Sekaniny1804 Anglický jazyk Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Přispívá k chápání

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika předmětu Angličtina přispívá k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností zprostředkovaných

Více

ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu

ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. a 2. ročníku - 1

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je koncipován

Více

5.1.4 Anglický jazyk - 2. stupeň

5.1.4 Anglický jazyk - 2. stupeň 5.1.4 Anglický jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vyučovací předmět Anglický jazyk patří do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Přispívá

Více

Gymnázium Rumburk, vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium, kvinta a 1. ročník, oktáva a 4. ročník, Další cizí jazyk/němčina

Gymnázium Rumburk, vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium, kvinta a 1. ročník, oktáva a 4. ročník, Další cizí jazyk/němčina Gymnázium Rumburk, vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium, kvinta a 1. ročník, oktáva a 4. ročník, Další cizí jazyk/němčina Předmět: Německý jazyk Stupeň gymnázia: vyšší stupeň osmiletého

Více

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu 5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk Charakteristika předmětu Předmět Německý jazyk naplňuje očekávané výstupy vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku.

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku. Příloha č.5 Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu : Předmět Německý jazyk je vyučován v šestém až devátém ročníku druhého stupně jako volitelný

Více

Anglický jazyk - 3. ročník

Anglický jazyk - 3. ročník Anglický jazyk - 3. ročník Školní výstupy Učivo Vztahy porovnává náš mateřský jazyk s angličtinou, rozeznává pojmy mateřský a cizí jazyk seznámí se s výslovností a zeměmi, kde se mluví anglicky dokáže

Více

Příloha č. 5 ANGLICKÝ JAZYK

Příloha č. 5 ANGLICKÝ JAZYK Žák vyslovuje foneticky správně odlišné hlásky. Umí se pozdravit při setkání a rozloučení. Popíše barvy ve svém okolí. Rozumí a reaguje na základní rozkazy a dokáže popsat školní věci, které má ve školní

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

Anglický jazyk. Charakteristika předmětu

Anglický jazyk. Charakteristika předmětu Vzdělávací obor : Cizí jazyk Anglický jazyk Charakteristika předmětu Předmět anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vyučuje se na druhém stupni základní školy jako první

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učebnice Happy House 2 Hry, soutěže, práce s obrázky a předměty Lekce 1 - učebnice Happy Street 1 úvod Hry s obrázky, slovy, písničky, básničky, Pokyny a příkazy ve škole rozkazovací způsob hry

Více

ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vyučovací předmět Anglický jazyk nabízí žákům možnost učit se jednomu z nejdůležitějších komunikačních nástrojů celého světa. Pomáhá dětem

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 4. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 4. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva učebnice Happy Street 1 - slovní zásoba, kladné a záporné příkazy, základní gramatické struktury, osobní informace Hry, soutěže, práce s obrázky a předměty Ovládá ústně i písemně slovní

Více

Cizí jazyk. Předmět: Německý jazyk

Cizí jazyk. Předmět: Německý jazyk Cizí jazyk Předmět: Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Konkrétním cílem výuky německého jazyka je, aby ţáci získali základ komunikace v cizím jazyce především v oblasti zvukové podoby.

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Německý jazyk 7. ročník POSLECH S POROZUMĚNÍM Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně Rozumí jednoduchým pokynům při práci ve

Více

Předmět: Anglický jazyk

Předmět: Anglický jazyk 5.1.2 Obor: Cizí jazyk Předmět: Anglický jazyk Charakteristika předmětu anglický jazyk 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk, se realizuje v předmětu anglický jazyk a

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Příloha č. 1b. I. stupeň NEPOVINNÝ PŘEDMĚT - ANGLICKÝ JAZYK

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Příloha č. 1b. I. stupeň NEPOVINNÝ PŘEDMĚT - ANGLICKÝ JAZYK Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Cizí jazyk - Anglický jazyk Příloha č. 1b I. stupeň NEPOVINNÝ PŘEDMĚT - ANGLICKÝ JAZYK 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

6.3 Anglický jazyk. Jazyk a jazyková komunikace VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Cizí jazyk VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT:

6.3 Anglický jazyk. Jazyk a jazyková komunikace VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Cizí jazyk VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk 6.3 Anglický jazyk CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Anglický jazyk je vyučovací předmět, který reprezentuje obor Cizí

Více

NĚMECKÝ JAZYK. Charakteristika předmětu

NĚMECKÝ JAZYK. Charakteristika předmětu VZDĚLÁVACÍ OBOR : DOPLŇUJÍCÍ NĚMECKÝ JAZYK Charakteristika předmětu Další cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Doplňující vzdělávací obory. Ţáci si ho volí jako druhý cizí jazyk v rámci nabídky volitelných

Více

Vzdělávací obor Německý jazyk

Vzdělávací obor Německý jazyk 7. ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičeni) obor navázání na již zvládnuté 1. POSLECH S Kompetence komunikativní Témata: POROZUMĚNÍM Žák rozumí jednoduchým otázkám

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ 94 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 0 0 3

Více

5.1.3.3 Další cizí jazyk Anglický jazyk (AJ2)

5.1.3.3 Další cizí jazyk Anglický jazyk (AJ2) 5.1.3.3 Další cizí jazyk Anglický jazyk (AJ2) Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 2 A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk se vyučuje se v rozsahu

Více

I. Sekaniny1804 Anglický jazyk

I. Sekaniny1804 Anglický jazyk ,Učební osnovy II Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace

Více

Předmět: Ruský jazyk. Charakteristika předmětu ruský jazyk. Výchovně vzdělávací strategie předmětu

Předmět: Ruský jazyk. Charakteristika předmětu ruský jazyk. Výchovně vzdělávací strategie předmětu Předmět: Ruský jazyk Charakteristika předmětu ruský jazyk Vyučovací předmět ruský jazyk patří do vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a realizuje se ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vyučuje

Více

CIZÍ JAZYK - ANGLICKÝ JAZYK

CIZÍ JAZYK - ANGLICKÝ JAZYK CIZÍ JAZYK - ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení podporuje zájem o studium cizích jazyků obecně, bývá zpravidla volen jako první cizí jazyk v návaznosti na výuku angličtiny

Více

Ruský jazyk nižší gymnázium

Ruský jazyk nižší gymnázium Ruský jazyk nižší gymnázium Obsahové vymezení Vyučovací předmět Ruský jazyk vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Vede žáka k chápání jazyka

Více

Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk

Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk Charakteristika předmětu V předmětu Anglický jazyk je realizován obsah vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace,

Více

Cílem učiva Aj na 1. stupni ZŠ je získat zájem žáků o daný předmět, aby se dle svých možností a schopností snažili zvládnout základy tohoto jazyka.

Cílem učiva Aj na 1. stupni ZŠ je získat zájem žáků o daný předmět, aby se dle svých možností a schopností snažili zvládnout základy tohoto jazyka. ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vyučovací předmět Anglický jazyk nabízí žákům možnost učit se jednomu z nejdůležitějších komunikačních nástrojů celého světa. Pomáhá dětem

Více

Výtvarná výchova - popis vzhledu lidí

Výtvarná výchova - popis vzhledu lidí Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Anglický jazyk Třída: Prima Očekávané výstupy Učivo Přesahy Poznámky Žák Průřezová témata - představí se, pozdraví

Více

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah předmětu Anglický jazyk je dán obsahem vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace,

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň NĚMECKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Časové a organizační vymezení Předmět německý jazyk jako další cizí jazyk je vyučován v 7. 9. ročníku s dotací 2 hodiny týdně. Obsahové vymezení:

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. se představí, položí a zodpoví otázky o základních osobních údajích; - rozumí pokynům ve vyučování; - popíše, kde je a co právě dělá (či někdo jiný); - domluví se při nakupování v obchodě; - správně určí

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Výuka anglického jazyka v 1. i ve

Více

Anglický jazyk pro jazykově zaměřené třídy

Anglický jazyk pro jazykově zaměřené třídy Anglický jazyk pro jazykově zaměřené třídy Očekávané ročníkové výstupy: 1) Rozumí informacím poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a zřetelně 2) Rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: další cizí jazyk německý jazyk Ročník: 7. rozumí jednoduchým pokynům v německém jazyce a přiměřeně na ně reaguje představí sebe i druhou

Více

NĚMECKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ

NĚMECKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ 112 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE NĚMECKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 0 0 3

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.3.5. Ruský jazyk

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.3.5. Ruský jazyk 4.3.5. Ruský jazyk Vyučovací předmět Ruský jazyk vychází z obsahu vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Cílem předmětu je získat zájem studentů o studium tohoto jazyka, rozšířit a prohloubit

Více

2AA TIME TO TALK (začátek od Unit 4) prof. Volfová Po 17:30 uč. 27

2AA TIME TO TALK (začátek od Unit 4) prof. Volfová Po 17:30 uč. 27 2AA TIME TO TALK (začátek od Unit 4) prof. Volfová Po 17:30 uč. 27 - osobní a přivlastňovací zájmena - časování sloves BE a HAVE GOT - určitý a neurčitý člen - množné číslo podst. jmen - přivlastňovací

Více

1.1.4.eTwinning CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ETWINNING ANGLICKÝ JAZYK

1.1.4.eTwinning CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ETWINNING ANGLICKÝ JAZYK Příloha č. 4 1.1.4.eTwinning CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ETWINNING ANGLICKÝ JAZYK OBSAHOVÉ, ČASOVÉ A ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ Vyučovací předmět anglický jazyk etwinning se vyučuje jako volitelný předmět

Více

Cizí jazyk. Předmět: Německý jazyk. 2. stupeň ZŠ

Cizí jazyk. Předmět: Německý jazyk. 2. stupeň ZŠ Cizí jazyk Předmět: Německý jazyk 2. stupeň ZŠ Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Na 2. stupni se věnuje pozornost rozvoji všech řečových dovedností, zvláště pak dovednostem produktivním a interaktivním,

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Anglický jazyk - 6. ročník (RvMp)

Anglický jazyk - 6. ročník (RvMp) Anglický jazyk - 6. ročník (RvMp) Školní výstupy Učivo Vztahy používá sloveso být k vyjadřování minulosti sděluje informace v minulém čase Sloveso to be v minulém čase Minulý čas prostý pravidelná slovesa

Více

6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk

6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk 6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk Obecné cíle výuky ruského jazyka Předmět ruský jazyk a jeho výuka je koncipována tak, aby žáky vedla k osvojení cizího jazyka. Jeho hlavním cílem je postupné

Více

5.1.2.1 1. stupeň ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 50

5.1.2.1 1. stupeň ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 50 5.1.2 Anglický jazyk Charakteristika vzdělávací oblasti Jazyková výuka, jejímž cílem je zejména podpora rozvoje komunikačních kompetencí, vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které mu umožňují

Více

Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ruský jazyk Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Charakteristika vyučovacího předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Charakteristika vyučovacího předmětu UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk je vyučován od prvního až do devátého ročníku. Jeho

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Další cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení V rámci výuky dalšího cizího jazyka nabízí škola dva volitelné předměty německý jazyk a

Více

5.1.2. Anglický jazyk pro 1. stupeň

5.1.2. Anglický jazyk pro 1. stupeň 5.1.2. Anglický jazyk pro 1. stupeň Charakteristika: Citace z RVP: Přispívá k chápání a objevování zkušeností, které přesahují oblast zkušeností zprostředkovaných mateřským jazykem. Poskytují živý jazykový

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. VZDĚLÁVACÍ OBOR Další cizí jazyk

VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. VZDĚLÁVACÍ OBOR Další cizí jazyk 5.1. 5.1.3. VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE VZDĚLÁVACÍ OBOR Další cizí jazyk CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZÁKLADY NĚMECKÉHO JAZYKA: Vyučovací předmět Základy německého jazyka je začleněn

Více

Vyučovací předmět: Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.4.

Vyučovací předmět: Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.4. 5.4. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk je vyučovací předmět, který žákům umožňuje

Více