Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Jazyk a jazyková komunikace / AJ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Jazyk a jazyková komunikace / AJ"

Transkript

1 I. název vyučovacího předmětu: ANGLICKÝ JAZYK (AJ) II. charakteristika vyučovacího předmětu: a) organizace: Vzdělávací obsah vycházející ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk má týdenní časovou dotaci 3 hodiny a je zařazen povinně do ročníku. Vzdělávání v cizím jazyce předpokládá dosažení úrovně A2 (podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky) Výuka probíhá variabilně - například v kmenových třídách, v učebně anglického jazyka, v jazykové učebně nebo v učebnách výpočetní techniky. Žáci využívají například výukové programy angličtiny, interaktivní tabuli a internet. Třídy jsou děleny do skupin, pokud je ve třídě 25 a více žáků. Výuka probíhá 3 hodiny týdně v každém ročníku (od 3. do 9. ročníku) b) čas: I. stupeň ZŠ 3. ročník 3 hodiny / týden 4. ročník 3 hodiny / týden 5. ročník 3 hodiny / týden II. stupeň ZŠ 6. ročník 3 hodiny / týden 7. ročník 3 hodiny / týden 8. ročník 3 hodiny / týden 9. ročník 3 hodiny / týden c) obsah: I. stupeň ZŠ Na 1. stupni je výuka směřována k tomu, aby byl v žácích probuzen zájem o anglický jazyk a anglickou kulturu a postupně budován pozitivní přístup k učení se cizím jazykům. Zábavnou formou a přiměřeně náročnými úkoly jsou systematicky rozvíjeny všechny čtyři základní dovednosti poslech, mluvení, čtení, psaní. Důraz je kladen na schopnost žáků komunikovat o sobě, své rodině a spolužácích. Při prezentaci slovní zásoby a jejím procvičování je využíván názorný materiál obrázky i skutečné předměty. Žáci si osvojují jazyk například pomocí her, písniček, říkanek a krátkých scének.

2 II. stupeň ZŠ Výuka je vedena k prohlubování zájmu o studium cizího jazyka a k vytváření pozitivního vztahu k angličtině. Jejím cílem je, aby si žáci osvojili potřebné jazykové znalosti a dovednosti a dokázali je využít v komunikaci v cizím jazyce. Zároveň je u žáků rozvíjena schopnost číst s porozuměním přiměřené texty v angličtině a porozumět ústnímu sdělení na úrovni osvojených jazykových znalostí. Součástí výuky je také poznávání reálií anglicky mluvících zemí, jejich kultury, tradic. V hodinách jsou kromě učebnic využívány například časopisy pro výuku anglického jazyka, texty anglických písní, videokazety a další doplňující mluvnické, lexikální a poslechové materiály. Vedle frontálních metod výuky a samostatné práce žáků je velmi důležitou součástí hodin práce žáků ve dvojicích a v malých skupinách. III. zařazení tematických okruhů průřezových témat: : zkratky: I. stupeň II. stupeň Osobnostní a sociální výchova OSV x x Výchova demokratického občana VDO Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech VMEGS x x Multikulturní výchova MuV x x Environmentální výchova EnV x Mediální výchova MeV IV. výchovné a vzdělávací strategie, které vedou k utváření klíčových kompetencí: klíčové kompetence: (žák) kompetence k učení I. stupeň: výchovné a vzdělávací strategie: (učitel) vedeme žáky k uvědomění si smyslu dlouhodobé práce na osvojení si cizího jazyka

3 učíme žáky vyhledávat a třídit informace rozvíjíme schopnost posoudit vlastní pokroky kompetence k řešení problémů učíme žáky řešit jednoduché problémové situace v cizojazyčném prostředí vedeme žáky k tomu, aby se nebáli chyb v komunikaci s cizím člověkem podporujeme u žáků kolektivní spolupráci při řešení problémů kompetence komunikativní vedeme žáky k souvislému a výstižnému vyjadřování učíme žáky naslouchat druhým, zapojit se do rozhovoru a vhodně reagovat kompetence sociální a personální prací ve dvojicích a skupinách vedeme žáky ke spolupráci učíme je v jednoduchých situacích požádat o radu a pomoc kompetence občanské vedeme žáky k respektování tradic a kulturních hodnot anglicky mluvících zemí na jednoduchých příkladech ukazujeme nezbytnost ochrany životního prostředí kompetence pracovní učíme žáky používat dvojjazyčný slovník vedeme žáky k zodpovědnému plnění úkolů a povinností klíčové kompetence: (žák) kompetence k učení kompetence k řešení problémů kompetence komunikativní kompetence sociální a personální II. stupeň: výchovné a vzdělávací strategie: (učitel) vedeme žáky k uvědomění si smyslu dlouhodobé práce na osvojení cizího jazyka učíme žáky vyhledávat, třídit a kombinovat informace vedeme žáky k ověřování výsledků jejich práce rozvíjíme schopnost vybírat a využívat vhodné způsoby učení učíme žáky řešit jednoduché problémové situace v cizojazyčném prostředí vedeme je k tomu, aby se nebáli chyb v komunikaci s cizincem podporujeme u žáků kolektivní spolupráci při řešení problémů vedeme žáky k souvislému a výstižnému vyjadřování učíme žáky naslouchat druhým, zapojit se do rozhovoru a vhodně reagovat prací ve dvojicích a skupinách vedeme žáky ke spolupráci a zodpovědnosti za společně řešený úkol učíme je požádat o radu a pomoc podporujeme u žáků sebevědomé vystupování vybízíme žáky k aktivní diskuzi, konstruktivní kritice práce druhých a k obhajobě svého

4 stanoviska kompetence občanské vedeme žáky k otevřenosti, upřímnosti a k toleranci jiných učíme žáky respektovat tradice anglicky mluvících zemí na aktuálních příkladech ze světa dokládáme nezbytnost ochrany životního prostředí kompetence pracovní vedeme žáky k zodpovědnému plnění úkolů a povinností učíme žáky používat dvojjazyčný i výkladový slovník pomáháme žákům účinně si zorganizovat práci AJ Anglický jazyk 3. ročník dotace: 3 (povinný) Audioorální kurz (3. ročník) rozumí jednoduchým pokynům a adekvátně na ně reaguje přednese říkanku a zazpívá písničku pokyny učitele písničky, říkanky sluchově rozlišuje anglické hlásky rozlišovací cvičení napodobuje výslovnost anglických hlásek, slov a vět nácvik výslovnosti představí se a zeptá se na jméno spolužáka počítá od 1 do 20 pozdraví, rozloučí se poděkuje pozná základní barvy pojmenuje školní potřeby a předměty ve třídě What s your name? číslovky 1-20 pozdravy poděkování barvy školní potřeby a věci ve třídě AJ (3. ročník)

5 představí se a zeptá se na jméno spolužáka What s your name? počítá od 1 do 20 číslovky 1-20 pozdraví, rozloučí se poděkuje pozdravy pozná základní barvy rozumí základním pokynům ve výuce barvy pojmenuje školní potřeby a předměty ve třídě zeptá se na věc, kterou nezná ptá se na barvu předmětů, na oblíbenou barvu a odpovídá ptá se na věk a odpovídá pojmenuje a jednoduchým způsobem popíše zvířátka klade jednoduché ano/ne otázky k ověření svého odhadu určí zvířátka podle velikosti a barvy vyjádří své pocity a náladu, mluví o pocitech jiných lidí pokyny ve výuce školní potřeby, zařízení třídy What s this? A red pen. číslovky 1-20 zvířata sloveso být (Is it a? It s ) How are you? přídavná jména vyjadřující pocity, náladu sloveso být (I m, she s, he s) pojmenuje části obličeje části obličeje jednoduchým způsobem popíše vzhled osoby sloveso have got (I ve got, he s got, she s got) vyjmenuje členy své rodiny a podá základní členové rodiny informace o své rodině vyhledá neznámé slovíčko ve slovníčku učebnice práce se slovníčkem rozumí jednoduchým pokynům a adekvátně na ně reaguje sluchově rozlišuje anglické hlásky rozumí jednoduchým textům nahrávek i jazyku pokyny učitele ve výuce poslech textů z učebnice texty písniček, říkanek učitele rozlišuje grafickou a mluvenou podobu slova vyhledá některé informace v psaném textu čte foneticky správně jednoduché texty texty z učebnice, komiksy z učebnice

6 píše jednotlivá slova a věty materiály v pracovním sešitě zná názvy svátků Halloween, Christmas, Easter, Halloween, Christmas, Easter chápe kulturní rozdíly ve zvycích česká a anglická škola zná rozdíly mezi českou a anglickou školou seznámí se se základní slovní zásobou svátků OSV: RSP, PL, Ko VMEGS: OES, ES MuV: PM AJ Anglický jazyk 4. ročník dotace: 3 (povinný) AJ (4. ročník) pojmenuje základní části lidského těla části lidského těla popíše jednoduchým způsobem vzhled např. sloveso have got (Has it got? Yes, it has. No, it hasn t.) příšerky dává příkazy a rozumí jim slovesa pohybu pojmenuje základní oblečení oblečení zeptá se a odpoví na vlastnictví věci Have you got? Yes, I have / No, I haven t. pojmenuje běžná jídla názvy jídel mluví o tom, co má a nemá rád What do you like for? Do you like? zeptá se na množství u základních druhů jídel a potravin určování počitatelnost s much a many vyjmenuje anglickou abecedu, hláskuje své jméno abeceda řekne, co je na obrázku zvířata vazba There s, There are zeptá se, kde různé předměty jsou názvy hraček a věcí v pokoji určí polohu předmětu předložkami in, on Is there a? Yes, there is. No, there isn t.

7 odpoví na ano/ne otázky k popisu místnosti vymění si se spolužákem základní informace o sobě What s your name? How are you? What s your pojmenuje hudební nástroje favourite? Do you like? hudební nástroje zná názvy několika sportů Can you? Yes, I can. No, I can t. mluví o svých sportovních schopnostech sporty pojmenuje místnosti v domě a nábytek místnosti v domě popíše dům / byt zařízení bytu, domu zeptá se, kde věci jsou a odpoví Where s the? (behind, under, in, on) zeptá se spolužáka na zdravotní stav nemoci řekne, jak se cítí What s the matter? I have got a dá spolužákovi radu o zdraví poskytnutí rady (Eat. Don t eat zeptá se kamaráda, odkud je názvy států Where are you from? I m from vyhledá neznámé slovíčko v dvojjazyčném slovníku práce se slovníkem rozumí přiměřeně obtížným nahrávkám z učebnice básničky, písničky a jazyku učitele poslech textů z učebnice jazyk učitele vyslovuje srozumitelně a dostatečně jasně anglické texty, komiksy a dodatečné materiály z učebnice hlásky ve známých slovech a větách vyhledá specifické informace v textu čte přiměřeně dlouhé texty z učebnice OSV: RSP, PL, Ko MuV: PM EnV: ZPŽ AJ Anglický jazyk 5. ročník dotace: 3 (povinný)

8 AJ (5. ročník) zeptá se, kde je určitá budova ve městě místa ve městě a na venkově udá směr cesty udání směru cesty popíše několika větami vesnici / město, ve kterém žije mluví o tom, co lidé právě dělají přítomný čas průběhový napíše krátký pozdrav z prázdnin pozdrav z prázdnin popíše a zeptá se na počasí počasí vyjmenuje dny, měsíce a roční období názvy dnů, měsíců a ročních období zeptá se na čas a odpoví What time is it? mluví o škole a rozvrhu školní předměty, vybavení školy a třídy napíše si svůj rozvrh We ve got, Have we got? Yes, we have zeptá se, co je v televizi on Monday, at 8 o clock řekne, které televizní programy má / nemá rád druhy televizních programů zeptá se spolužáka, co dělá ve volném čase koníčky, záliby napíše krátký dopis o svých zájmech What do you do in your free time? mluví o zvířatech, kde žijí, čím se živí přítomný čas prostý (What does the eat? It eats / ptá se, odpovídá na jednoduché otázky o zvířatech doesn t eat, Does it? Yes, it does. No, it doesn t.) používá číslovky od 1 do 100 a pozná řadovou základní číslovky do 100 číslovku řadové číslovky zná názvy několika povolání povolání pojmenuje základní geometrické tvary základní geometrické tvary vyplní osobní údaje ve formuláři osobní údaje čte jednoduchou báseň s porozuměním básně, říkanky, písničky zazpívá písničku nebo řekne básničku čte nahlas plynule a foneticky správně texty v učebnici a pracovním sešitě texty přiměřeného rozsahu články z časopisu pro výuku angličtiny vyhledá v textu potřebnou informaci vyhledá neznámé slovo v dvojjazyčném slovníku práce se slovníkem

9 při poslechu vybere správnou odpověď z nabídky poslechové texty v učebnici doplní chybějící údaje texty písní, říkanek odpoví na otázky rozumí jednoduché a zřetelně vyslovované jazyk učitele promluvě a konverzaci dozví se základní údaje o Velké Británii, Irsku a Vánoce, Nový rok Praze sv. Valentýn zná slovní zásobu k daným svátkům Pancake Tuesday seznámí se s tradicemi anglicky mluvících zemí Velikonoce Velká Británie, Irsko Praha OSV: RSP, PL, Ko MuV: PM VMEGS: ES AJ Anglický jazyk 6. ročník dotace: 3 (povinný) AJ (6. ročník) žák se představí, pozdraví a rozloučí se neurčitý člen pojmenuje předměty ve škole rozkazovací způsob rozumí běžným pokynům učitele množné číslo podstatných jmen počítá do 100, rozumí běžným číselným údajům vazba there is/there are hláskuje jména a slova abeceda pojmenuje nejznámější státy představí své kamarády a svou rodinu řekne, komu patří běžné předměty čísla od 1 do 100 sloveso být v kladné a záporné větě, v otázce, v krátké formě

10 pojmenuje dny v týdnu přivlastňovací zájmena zeptá se na základní osobní údaje přivlastňovací pád sestaví svůj rodokmen otázky s tázacími zájmeny napíše několik vět o sobě a své rodině názvy zemí rodina dny v týdnu pojmenuje běžné technické předměty řekne, jaké předměty osobní potřeby a jaká zvířata sloveso mít v kladné a záporné větě, v otázce vlastní a zeptá se na totéž svého spolužáka postavení přídavných jmen ve větě pojmenuje barvy běžné technické vybavení domácnosti pojmenuje vyučovací předměty, rozumí školnímu rozvrhu, uvede svoje nejoblíbenější vyučovací domácí mazlíčci předměty vyučovací předměty sestaví svůj vlastní rozvrh AJ (6. ročník) zeptá se na čas a na podobnou otázku odpoví předložky s časovými údaji zeptá se kamaráda, kdy dělá nějakou činnost přítomný čas prostý sdělí, co dělá rád a co nerad ve volném čase čas a časové údaje několika větami popíše svůj běžný den každodenní činnosti zeptá se kamaráda na jeho zájmy popíše svůj pokoj a umístění nábytku v něm předložky místa popíše rozmístění místností v domě vazba there is/there are pojmenuje budovy a místa ve městě sloveso mohu/umím zeptá se a odpoví na dotazy lokalizace míst a obchodů ve městě nábytek, části domu zeptá se kamaráda, co umí a co neumí dělat a místa a budovy ve městě na podobné otázky odpoví dodržuje základní fonetická pravidla a čte nahlas srozumitelně jednoduchý text texty v učebnici a pracovním sešitě

11 rozumí základním informacím v jednoduchém textu články z časopisu pro výuku jazyků rozumí jednoduché konverzaci, která je výukové video ukázky na nahrávce v učebnici a která obsahuje známou texty písní slovní zásobu vyhledá v dvojjazyčném slovníku význam neznámého slova OSV: RSP, PL, Ko VMEGS: ES MuV: PM EnV: ZPŽ AJ Anglický jazyk 7. ročník dotace: 3 (povinný) AJ (7. ročník) žák popíše ústně i písemně vzhled osob sloveso být a mít v popisu osob pojmenuje aktuální činnost osob přítomný čas průběhový odliší opakovaný děj od aktuálního otázka na cenu popíše svůj běžný den a řekne, co právě dělá vzhled člověka pojmenuje běžné kusy oděvu oblečení popíše, co má na sobě zeptá se na cenu zboží zeptá se kamaráda na běžné činnosti a na stejné přítomný čas prostý otázky stručně odpoví tvorba otázek pomocí tázacích zájmen pojmenuje domácí práce frekvenční příslovce sdělí, jak často dělá domácí práce a zeptá se řadové číslovky na totéž kamaráda datum umí správně použít datum domácí práce pojmenuje aktuální činnosti lidí a zeptá se na ně přítomný čas průběhový

12 pojmenuje běžná zvířata v ZOO přítomný čas prostý vs průběhový napíše krátký text o oblíbeném zvířeti zájmena v předmětu sdělí, co musí v nejbližších dnech udělat exotická zvířata sloveso must zeptá se kamaráda, kde byl a co dělal v předešlých minulý čas slovesa být dnech a na stejnou otázku odpoví minulý čas pravidelných sloves pojmenuje běžné dopravní prostředky minulý čas nepravidelných sloves pojmenuje místa, budovy a věci spojené cestování, prázdniny s cestováním napíše krátký dopis z prázdnin OSV: RSP, PL, Ko MuV: PM AJ (7. ročník) dodržuje fonetická pravidla a čte nahlas a texty v učebnici srozumitelně jednoduchý text články z časopisu pro výuku angličtiny rozumí základním informacím v jednoduchém textu texty písní rozumí důležitým informacím v jednoduché výukové video klipy konverzaci vyhledá v dvojjazyčném slovníku význam neznámého slova AJ Anglický jazyk 8. ročník dotace: 3 (povinný) AJ (8. ročník)

13 žák pojmenuje běžné druhy potravin a nápojů počitatelná a nepočitatelná podstatná jména zeptá se na množství jídla a pití neurčitý člen a neurčitá zájmena uvede množství pomocí porcí, balení nebo nádob dotaz na množství rozumí názvům kuchyňských nádob a nástrojů málo/několik popíše postup přípravy jídla jídlo objedná si jídlo pojmenuje běžné geografické útvary stručně charakterizuje svoje město/vesnici zeptá se na počasí a dokáže odpovědět porovná vlastnosti, kvalitu či vzhled různých věcí a osob rozumí jednoduchým anglickým přirovnáním pojmenuje běžné typy TV pořadů a druhy filmů zeptá se kamaráda, co zamýšlí dělat např. o víkendu, na stejné otázky odpoví navrhne kamarádovi něco podniknout a na obdobné návrhy reaguje domluví si schůzku řekne, proč nemůže něco dělat a co musí dělat napíše jednoduchý text o svém oblíbeném filmu pojmenuje běžné etapy lidského života pojmenuje členy rodiny zeptá se kamaráda, co dělal např. o víkendu a jak se měl, na podobné otázky odpoví pozve kamaráda na nějakou akci představí nového spolužáka ostatním sdělí, jaké činnosti dělá rád ve volném čase a jaké nerad, na totéž se zeptá otázky s tázacím zájmenem jak 2. stupeň přídavných jmen 3. stupeň přídavných jmen přirovnání tak... jak/jako geografické názvy počasí popisná přídavná jména to be going to have to typy TV pořadů druhy filmů návrhy minulý čas slovesa být minulý čas pravidelných a nepravidelných sloves životní etapy rodina vazba like + ing odhadne význam nových a neznámých slov texty v učebnici a časopise pro výuku jazyků

14 v přiměřeně obtížném textu výukové DVD ukázky využívá cizojazyčný i výkladový slovník texty písní rozumí jednoduché konverzaci na každodenní téma v textu nalezne odpovědi na otázky při práci s textem nalezne podstatnou informaci a specifickou informaci OSV: RSP, PL, Ko VMEGS: ES MuV: KD EnV: E, ZPŽ AJ Anglický jazyk 9. ročník dotace: 3 (povinný) AJ (9. ročník) žák pojmenuje vesmírná tělesa a základní budoucí čas will astronautické přístroje vesmírná tělesa a astronautické přístroje gramaticky správně formuluje prognózy předpovědi do budoucna do budoucnosti nabídka pomoci sdělí svůj názor např. na úroveň poznání vesmíru vyjádření rozhodnutí gramaticky správně formuluje okamžité rozhodnutí vyslovení záměru vede rozhovor s kamarádem o svých plánech a představách do budoucna nabídne pomoc blízké osobě při běžné činnosti pojmenuje některé známé státy světa pojmenuje místnosti v domě a jejich vybavení gramaticky správně popíše průběh běžné činnosti v minulosti minulý čas průběhový minulý čas prostý vs minulý čas průběhový názvy států bydlení, domy, nábytek

15 zeptá se kamaráda, co dělal on nebo jiní reakce na informace a události v běžných situacích v uplynulých dnech a na stejné otázky odpoví rozumí popisu události v minulosti a rozliší v něm činnosti konané a vykonané vhodnými výrazy reaguje na vyprávění třetí osoby pojmenuje obrázky z Londýna na základě určitý člen s názvy míst porozumění čtenému popisu výletu do Londýna určitý a neurčitý člen rozumí slyšenému i čtenému popisu cesty neurčitá zájmena zeptá se na cestu a na stejný dotaz odpoví místa ve městě gramaticky správně vyjádří, co bude dělat Londýn v nejbližším čase dotaz na cestu, popis cesty navrhne kamarádovi, co podniknou ve volném čase návrh činnosti ve volném čase zeptá se kamaráda, zda někdy dělal určitou činnost předpřítomný čas prostý a na podobné otázky odpoví použití někdy a nikdy převede větu z činného rodu do trpného použití právě použití for a since trpný rod pojmenuje běžná, lehká onemocnění a zdravotní měl bych / neměl bych obtíže muset, nesmět, nemuset zeptá se kamaráda, jaké má zdravotní problémy nemoci poradí blízké osobě, co by měla dělat frázová slovesa při zdravotních obtížích pravidla ve škole vyjmenuje pravidla, která platí ve škole rady na řešení běžných problémů využívá výrazy překvapení a porozumění podmínkové věty vytvoří jednoduché podmínkové věty pracuje s textem přiměřeného rozsahu a vytvoří texty v učebnici a pracovním sešitě odpovědi na informace z textu články z časopisu pro výuku anglického jazyka rozumí jednoduché konverzaci na každodenní téma autentické materiály rozumí podstatě ústního i písemného projevu poslechové texty v učebnici na známé téma, který obsahuje neznámou slovní texty písní zásobu výuková DVD a videokazety samostatně pracuje s dvojjazyčným slovníkem

16 vyhledá význam slova ve vhodném výkladovém slovníku čte nahlas plynule a foneticky správně texty přiměřeného rozsahu OSV: RSP, PL, Ko VMEGS: ES MuV: PM

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Jazyk a jazyková komunikace / AJ

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Jazyk a jazyková komunikace / AJ I. název vzdělávacího oboru: ANGLICKÝ JAZYK (AJ) II. charakteristika vzdělávacího oboru: a) organizace: Vzdělávací obsah vycházející ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk má týdenní časovou dotaci 1 hodinu

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - pozdraví a představí se - rozliší a označí základní barvy - pojmenuje členy rodiny - uvede základní části domu - pojmenuje základní školní pomůcky - pojmenuje některé oblíbené sporty - popíše

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 1.

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 1. Ročník: 1. ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně - zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal - rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného

Více

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM žák Anglický jazyk 3. období 6. ročník Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.1.3.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Jazyk a jazyková komunikace PŘEDMĚT: Anglický jazyk ROČNÍK: 3. Umí pozdravit, rozloučí se, představí se, osloví osobu, vyjádří souhlas a

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 6. I. RUNŠTUKOVÁ

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 6. I. RUNŠTUKOVÁ Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Žák: umí představit sebe, svoji rodinu a kamarády, vztahy v rodině popíše režim dne pojmenuje pořadí věcí či událostí sdělí, jak často dělá různé činnosti a na totéž

Více

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Platné pro: školní rok 2011/2012 2., 3. ročník školní rok 2012/2013 2., 3., 4.

Více

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda Osobnostní a sociální výchova abecedu - seznamuje se s rozdíly v české abecedě a anglické Rozvoj schopností poznávání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Anglický jazyk 3. období 8. ročník učebnice Project 3 třetí edice - pracovní sešit Project 3 třetí edice Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM

Více

Anglický jazyk. 3. období 7. ročník. Očekávané výstupy předmětu. Vyučovací předmět: Období ročník: učebnice Project 2 třetí edice.

Anglický jazyk. 3. období 7. ročník. Očekávané výstupy předmětu. Vyučovací předmět: Období ročník: učebnice Project 2 třetí edice. Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Anglický jazyk 3. období 7. ročník učebnice Project 2 třetí edice pracovní sešit k uč.project 2 třetí edice Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM

Více

ANGLICKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

ANGLICKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk, který žákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci v Evropě i ve světě.

Více

Německý jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení

Německý jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět Německý jazyk se nabízí jako volitelný v 7. 9. ročníku s časovou dotací 2 hodiny týdně. Je vyučován ve

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 6. Poznámky:

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 6. Poznámky: Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 6. Poznámky: ŽÁK: umí, rozumí a ovládá slovní zásobu každého tématu je schopen samostatně vytvořit jednoduché

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Anglický jazyk 3. období 9. ročník učebnice Project 3 třetí edice - pracovní sešit Project 3 třetí edice Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM

Více

Anglický jazyk pro 8. ročník druhý jazyk

Anglický jazyk pro 8. ročník druhý jazyk Anglický jazyk pro 8. ročník druhý jazyk (Předmět je vyučován 3 hodiny týdně.) Vzdělávací obsah Lekce 1 Očekávané výstupy Z RVP ZV - rozumí jednoduchým pokynům a větám, adekvátně na ně reaguje - vyslovuje

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Anglický jazyk 3. ročník (tab.1) Vyslovuje a čte foneticky správně v přiměřeném rozsahu slovní zásoby - hláskuje jméno, jednoduchá slova, - rozeznává anglická jména v rodě ženském a mužském - orientuje

Více

Ročník VI. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy

Ročník VI. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy Opakování IX. Přítomný čas prostý a průběhový Rozhovor, popis činností, porozumění textu Základní a řadové číslovky Práce s učebnicí Zájmena Práce s textem, dramatizace Slovní zásoba Hry, soutěže, práce

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

Anglický jazyk pro 8. ročník

Anglický jazyk pro 8. ročník Anglický jazyk pro 8. ročník (Předmět je vyučován 3 hodiny týdně.) Vzdělávací obsah Lekce 1 Očekávané výstupy Z RVP ZV - jednoduchým způsobem se domluví v běžných každodenních situacích - stručně reprodukuje

Více

Anglický jazyk - Sekunda

Anglický jazyk - Sekunda - Sekunda Anglický jazyk Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k učení Kompetence pracovní

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

ANGLICKÝ JAZYK 3. ROČNÍK

ANGLICKÝ JAZYK 3. ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE CIZÍ JAZYK ANGLICKÝ JAZYK 3. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Poznámky What s your

Více

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) Charakteristika předmětu V návaznosti na obsah učiva 1. a 2. ročníku žáci začínají vytvářet jednoduché věty, kde se potřebné výrazy a spojení procvičují. Žáci

Více

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) Charakteristika předmětu V návaznosti na obsah učiva 1. a 2. ročníku žáci začínají vytvářet jednoduché věty, kde se potřebné výrazy a spojení procvičují. Žáci

Více

Další cizí jazyk. Ruský jazyk. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 7. 9.

Další cizí jazyk. Ruský jazyk. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 7. 9. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Ruský jazyk 7. 9. ročník 2 hodiny týdně třídy, jazykové učebny, počítačová učebna dělení žáků

Více

Výstupy žáka Učivo Průřezová témata a mezipředmětové vztahy

Výstupy žáka Učivo Průřezová témata a mezipředmětové vztahy Anglický jazyk 6.ročník. učebnice PROJECT II. ( third edition ) Vzdělávací obsah 1. lekce - - rozliší různé, předem dané informace ve slyšeném textu - vyhledá v krátkém čteném textu osobní údaje - popíše

Více

Výstupy žáka Učivo Průřezová témata a mezipředmětové vztahy

Výstupy žáka Učivo Průřezová témata a mezipředmětové vztahy Anglický jazyk 4. ročník učebnice CHIT CHAT II Vzdělávací obsah Úvodní lekce Výstupy žáka Učivo Průřezová témata a mezipředmětové vztahy Pozdraví a odpoví na pozdrav zdvořilým způsobem Klade zjišťovací

Více

Anglický jazyk pro 6. ročník

Anglický jazyk pro 6. ročník Anglický jazyk pro 6. ročník (Předmět je vyučován 3 hodiny týdně.) Vzdělávací obsah Lekce 1 Očekávané výstupy Z RVP ZV - aktivně se zapojí do jednoduché konverzace, pozdraví a rozloučí se s dospělým i

Více

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5.1.3 Anglický jazyk upevňování cizího jazyka Charakteristika předmětu - vychází z předmětu Anglický jazyk - výuka žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - časová dotace 2 hodiny týdně - vyučuje se

Více

Vzdělávací obor - Anglický jazyk - druhý cizí jazyk

Vzdělávací obor - Anglický jazyk - druhý cizí jazyk Vzdělávací obor - Anglický jazyk - druhý cizí jazyk HLAVNÍ OKRUHY OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Rodina Žák: barvy, abeceda, číslovky 0-100 OSV 1,3 - se seznamuje se základními gramatickými strukturami,

Více

Gramatika. Vazba I d like. Předložky místa - opposite, between, next to. Řadové číslovky, datum. Minulý čas slovesa to be, can, to have

Gramatika. Vazba I d like. Předložky místa - opposite, between, next to. Řadové číslovky, datum. Minulý čas slovesa to be, can, to have A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Anglický jazyk 4 Ročník: 5. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence k učení

Více

Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, audio CD a DVD, počítačová učebna, dataprojektor, mapy anglicky mluvících zemí, slovník, interaktivní tabule

Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, audio CD a DVD, počítačová učebna, dataprojektor, mapy anglicky mluvících zemí, slovník, interaktivní tabule Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Anglický jazyk (ANJ) Výstupy odpovídající úrovni A1 podle SERRJ Sekunda 4 hodiny týdně Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, audio CD a DVD, počítačová učebna, dataprojektor,

Více

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor: Cizí jazyk Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Více

Anglický jazyk pro 7. ročník

Anglický jazyk pro 7. ročník Anglický jazyk pro 7. ročník (Předmět je vyučován 3 hodiny týdně.) Lekce 4 Očekávané výstupy Z RVP ZV - aktivně se zapojí do konverzace, pozdraví a rozloučí se s dospělým i kamarádem, poskytne požadovanou

Více

Představí se, pozdraví kamaráda, adekvátně reaguje na pokyny ve výuce, pojmenuje barvy, počítá od 1 do 12.

Představí se, pozdraví kamaráda, adekvátně reaguje na pokyny ve výuce, pojmenuje barvy, počítá od 1 do 12. Vyučovací předmět: Anglický jazyk (Aj) Ročník Předmět Průřezová témata Mezipředmět. vazby Školní výstupy Učivo (pojmy) Poznámka 3 Aj OSV 8 (komunikace) Čj, Pr Představí se, pozdraví kamaráda, adekvátně

Více

Výstupy žáka Učivo Průřezová témata a mezipředmětové vztahy

Výstupy žáka Učivo Průřezová témata a mezipředmětové vztahy Anglický jazyk 5. ročník učebnice PROJECT 1 ( third edition) Vzdělávací obsah: 1. lekce představí se, pozdraví a rozloučí se pojmenuje předměty ve škole rozumí běžným pokynům učitele při hodině počítá

Více

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící.

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. V charakteristice předmětů je uvedena informace o očekávaných výstupech, barevné

Více

RVP ZV CIZÍ JAZYK. 1. stupeň 2. období (5. ročník) UČIVO (slouží ke specifikaci obsahu a rozsahu očekávaných výstupů nebo indikátorů)

RVP ZV CIZÍ JAZYK. 1. stupeň 2. období (5. ročník) UČIVO (slouží ke specifikaci obsahu a rozsahu očekávaných výstupů nebo indikátorů) RVP ZV CIZÍ JAZYK 1. stupeň 2. období (5. ročník) UČIVO (slouží ke specifikaci obsahu a rozsahu očekávaných výstupů nebo indikátorů) Typy textů 1 formulář, blahopřání, pozdrav, krátký neformální dopis,

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu anglický jazyk pro 1. stupeň: 3. ročník Řečové dovednosti CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností

Více

Časy přítomný prostý a průběhový, minulý prostý a průběhový, budoucnost s going to a will, předpřítomný Rozhovor, popis činností, porozumění textu

Časy přítomný prostý a průběhový, minulý prostý a průběhový, budoucnost s going to a will, předpřítomný Rozhovor, popis činností, porozumění textu Opakování Svět práce IX. X. Časy přítomný prostý a průběhový, minulý prostý a průběhový, budoucnost s going to a will, předpřítomný Rozhovor, popis činností, porozumění textu Velká čísla Práce s textem

Více

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk 4 UČEBNÍ OSNOVY NIŽŠÍHO STUPNĚ GYMNÁZIA 4.1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACI 4.1.2 Cizí jazyk - Anglický jazyk 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Anglický jazyk 3 3 3 3 Realizuje obsah vzdělávacího

Více

I. Sekaniny1804 Německý jazyk

I. Sekaniny1804 Německý jazyk Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Německý jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Další cizí jazyk. Přispívá

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu

Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Cílem je získávání zájmu o studium cizího jazyka a vytváření pozitivního vztahu k

Více

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Osobnostní a sociální

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Osobnostní a sociální Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Rozumí jednoduchým pokynům a Žák si osvojí: otázkám učitele, které jsou sdělovány zvukovou a grafickou podobu jazyka výchova pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně)

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 7. Poznámky: Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) ŽÁK: umí, rozumí a ovládá slovní zásobu každého tématu je schopen samostatně vytvořit složitější

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ANGLICKÁ KONVERZACE 7. a 8. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důleţitý cizí jazyk, který ţákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 5. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 5. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. Ročník: 5. OSV - rozvoj individuálních dovedností pro kooperaci (seberegulace v situaci nesouhlasu, odporu apod., dovednost odstoupit od vlastního nápadu, dovednost navazovat na druhé a rozvíjet vlastní

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Jazyk a jazyková komunikace / RJ

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Jazyk a jazyková komunikace / RJ I. název vzdělávacího oboru: RUSKÝ JAZYK (RJ) II. charakteristika vzdělávacího oboru: a) organizace: Další cizí jazyk (RJ) je vymezen jako součást vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávací

Více

ANGLICKÝ JAZYK. 3. 5. ročník

ANGLICKÝ JAZYK. 3. 5. ročník Charakteristika předmětu ANGLICKÝ JAZYK 3. 5. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk, poskytuje žákům jazykový základ pro komunikaci v Evropě i ve světě. Proniká

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 3.. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 3.. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. OSV - rozvoj individuálních dovedností pro kooperaci (seberegulace v situaci nesouhlasu, odporu apod., dovednost odstoupit od vlastního nápadu, dovednost navazovat na druhé a rozvíjet vlastní linku jejich

Více

Anglický jazyk pro 9. ročník druhý jazyk

Anglický jazyk pro 9. ročník druhý jazyk Anglický jazyk pro 9. ročník druhý jazyk (Předmět je vyučován 3 hodiny týdně.) Lekce 4 Očekávané výstupy Z RVP ZV - rozumí známým slovům a jednoduchým větám se vztahem k osvojovaným tématům - rozumí jednoduchým

Více

Třída 6. TŘÍDA. Předmět ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2014/2015) Období 2. STUPEŇ. Oblast JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

Třída 6. TŘÍDA. Předmět ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2014/2015) Období 2. STUPEŇ. Oblast JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Oblast JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2014/2015) Období 2. STUPEŇ Očekávané výstupy Receptivní řečové dovednosti Produktivní řečové dovednosti Interaktivní řečové dovednosti 1)

Více

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět.

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace / Cizí jazyk Vyučovací předmět: Anglický jazyk, I. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je

Více

Ročník II. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Úvod Pozdravy Zvířata IX. X. Opakování učebnice Happy House 1 Představení nové učebnice Happy House2 Pozdravy Abeceda A-G Hláskování a hádání slov, názorné obrázky Způsobové slovesa I can, I can t Abeceda

Více

ANGLICKÝ JAZYK. A/ Charakteristika vyučovací předmětu. Obsahové vymezení

ANGLICKÝ JAZYK. A/ Charakteristika vyučovací předmětu. Obsahové vymezení ANGLICKÝ JAZYK A/ Charakteristika vyučovací předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk rozpracovává vzdělávací obsahu oboru Cizí jazyk z RVP ZV. Na prvním stupni základní školy žáci získají

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

úroveň A1 vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

úroveň A1 vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace PASSPORT UČEBNICE název New English for You 1 pozice učebnice v řadě učebnic: New English for You 1 New English for You 2 New English for You 3 New English for You 4 English for You 3 English for You 4

Více

Cizí jazyk. Předmět: Anglický jazyk

Cizí jazyk. Předmět: Anglický jazyk Cizí jazyk Předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Konkrétním cílem výuky anglického jazyka je poskytnout žákům nástroj komunikace při kontaktu s lidmi z různých částí světa. Prioritou

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Německý jazyk je vyučovací předmět, který reprezentuje jeden

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Anglický jazyk Cizí jazyk

Více

Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, audio CD a DVD, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy anglicky mluvících zemí, slovník

Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, audio CD a DVD, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy anglicky mluvících zemí, slovník Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Anglický jazyk (ANJ) Výstupy odpovídající úrovni A1 podle SERRJ Prima 4 hodiny týdně Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, audio CD a DVD, počítačová učebna, dataprojektor,

Více

Jazyk a jazyková komunikace. Komunikace v anglickém jazyce

Jazyk a jazyková komunikace. Komunikace v anglickém jazyce Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Komunikace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu V předmětu Komunikace v anglickém jazyce je realizován obsah vzdělávací oblasti

Více

GB, USA, AUSTRALIE. - důležité zeměpisné údaje

GB, USA, AUSTRALIE. - důležité zeměpisné údaje Anglický jazyk 6. ročník Čte nahlas plynule a foneticky GB, USA, AUSTRALIE OSV správně texty přiměřeného rozsahu důležité zeměpisné údaje EGS MDV MKV Rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích, v textech

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK Mgr. Kateřina Bušková

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK Mgr. Kateřina Bušková CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK Mgr. Kateřina Bušková Vyučovací předmět Anglický jazyk na 1. stupni je zařazen již od 1. ročníku.

Více

Anglický jazyk 3.ročník 2007/2008. učivo - témata kompetence (čtení,psaní,poslech, dialog) pomůcky

Anglický jazyk 3.ročník 2007/2008. učivo - témata kompetence (čtení,psaní,poslech, dialog) pomůcky Anglický jazyk 3.ročník 2007/2008 učivo - témata kompetence (čtení,psaní,poslech, dialog) pomůcky Úvod do jazyka Barvy Výslovnost Sloveso "have" neurčitý člen- a žák se seznamuje s cizím jazykem- s jeho

Více

Vzdělávací obor Německý jazyk

Vzdělávací obor Německý jazyk 7. ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičeni) obor navázání na již zvládnuté 1. POSLECH S Kompetence komunikativní Témata: POROZUMĚNÍM Žák rozumí jednoduchým otázkám

Více

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Další cizí jazyk NĚMECKÝ JAZYK CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku Cizí jazyk Charakteristika předmětu V rámci povinné výuky prvního cizího jazyka je žákům nabízena výuka anglického nebo německého jazyka. Cizí jazyk je vyučován ve třetím až devátém ročníku v tříhodinové

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. - pozdraví a představí se, zeptá se na jméno a místo původu, tytéž otázky zodpoví; - rozumí názvům některých významných zemí; - zeptá se na telefonní číslo a tutéž otázku zodpoví; - počítá do sta; - identifikuje

Více

Německý jazyk. Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

Německý jazyk. Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí VZDĚLÁVACÍ OBOR: DALŠÍ CIZÍ JAZYK Německý jazyk Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Další cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Žáci

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 5. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 5. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 4. ročníku gramatické struktury, slovní zásoba Hry, soutěže, práce s obrázky Žák ovládá ústně i písemně slovní zásobu, aktivně používá osvojené gramatické struktury. Lekce 1 Setkání, pozdravy

Více

Dokáže správně přečíst krátký text. Čtení vět dle probírané slovní zásoby. Rýmy autentické texty. Vánoční koledy

Dokáže správně přečíst krátký text. Čtení vět dle probírané slovní zásoby. Rýmy autentické texty. Vánoční koledy Druhý cizí jazyk: Anglický jazyk Ročník 7. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová témata, poznámky Receptivní řečové dovednosti Čte nahlas plynule a foneticky správně texty

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 5. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 5. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 4. ročníku - gramatické struktury, slovní zásoba Hry, soutěže, práce s obrázky Žák ovládá ústně i písemně slovní zásobu, aktivně používá osvojené gramatické struktury Lekce 1 - Setkání,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Anglický jazyk 2. období 5. ročník Project 1 / 3.edice, pracovní sešit Project 1 / 3.edice Očekávané výstupy předmětu Na konci 2.období žák : POSLECH S POROZUMĚNÍM

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk 3. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové učebny, počítačová učebna

Více

Vzdělávací obor: Cizí jazyk Anglický Ročník: 1. Měsíc Tématický okruh Téma -učivo Očekávaný výstup Poznámky

Vzdělávací obor: Cizí jazyk Anglický Ročník: 1. Měsíc Tématický okruh Téma -učivo Očekávaný výstup Poznámky Vzdělávací obor: Cizí jazyk Anglický Ročník: 1. Září Říjen Listopad Prosinec Leden Únor Březen Měsíc Tématický okruh Téma -učivo Očekávaný výstup Poznámky Pozdravy, oslovení, části Umí se představit, dne,

Více

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP.

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP. DALŠÍ CIZÍ JAZYK - RUSKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí

Více

Cizí jazyk Anglický jazyk (1. stupeň)

Cizí jazyk Anglický jazyk (1. stupeň) Cizí jazyk Anglický jazyk (1. stupeň) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení anglický jazyk jako důležitý cizí jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností poskytuje jazykový základ

Více

úroveň A1 vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

úroveň A1 vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace PASSPORT UČEBNICE název New English for You 2 pozice učebnice v řadě učebnic: New English for You 1 New English for You 2 New English for You 3 New English for You 4 English for You 3 English for You 4

Více

Anglický jazyk. Anglický jazyk. žák: TÉMATA. Fonetika: abeceda, výslovnost odlišných hlásek, zvuková podoba slova a její zvláštnosti

Anglický jazyk. Anglický jazyk. žák: TÉMATA. Fonetika: abeceda, výslovnost odlišných hlásek, zvuková podoba slova a její zvláštnosti Prima jednoduše mluví o sobě Slovní zásoba: elementární slovní 1 B/ 26, 27, 29, 30 tvoří jednoduché otázky a aktivně je používá zásoba pro zvolené tematické okruhy odpovídá na jednoduché otázky obsahující

Více

Německý jazyk - druhý cizí jazyk

Německý jazyk - druhý cizí jazyk Německý jazyk - druhý cizí jazyk Předmět Německý jazyk druhý cizí jazyk je předmět s přímou vazbou na multikulturní výchovu. Znalost jazyka poskytuje žákům informaci o kulturních diferencích německy mluvících

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu:škola hrou Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu:škola hrou Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu:škola hrou Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola a Mateřská škola Žichlínek Ředitel školy: Mgr. Radomíra Divíšková

Více

Dodatek č. 2. k ŠVP ZV, Základní škola, platného od , aktualizovaného k

Dodatek č. 2. k ŠVP ZV, Základní škola, platného od , aktualizovaného k Dodatek č. 2 k ŠVP ZV, Základní škola, platného od 1. 9. 2007, aktualizovaného k 1. 9. 2012 Název školního vzdělávacího programu: ŠVP ZV, Základní škola Škola: Základní škola a mateřská škola Stěžery Ředitelka

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PODBOŘANY, HUSOVA 276, OKRES LOUNY. Dodatek k ŠVP ZV Duha č. 3, čj. 397/2015 ze dne 31. 8. 2015

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PODBOŘANY, HUSOVA 276, OKRES LOUNY. Dodatek k ŠVP ZV Duha č. 3, čj. 397/2015 ze dne 31. 8. 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PODBOŘANY, HUSOVA 276, OKRES LOUNY Dodatek k ŠVP ZV Duha č. 3, čj. 397/2015 ze dne 31. 8. 2015 Platnost: od 1. 9. 2015 Mgr. Jana Šipošová, ředitelka školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA PODBOŘANY, HUSOVA

Více

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Ruský jazyk je v rámci RVP zařazen do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Další cizí

Více

příloha č. 4 nepovinné předměty školní rok: 2015/2016 RUSKÝ JAZYK

příloha č. 4 nepovinné předměty školní rok: 2015/2016 RUSKÝ JAZYK Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328 příloha č. 4 nepovinné předměty školní rok: 2015/2016 RUSKÝ JAZYK Charakteristika předmětu: RUSKÝ JAZYK ve vyšším stupni osmiletého studia Obsah

Více

Anglický jazyk - 6. ročník

Anglický jazyk - 6. ročník Anglický jazyk - 6. ročník Učivo Výstupy Kompetence Průřezová témata Metody a formy Stupňování přídavných jmen SLOVNÍ ZÁSOBA: zvířata; přídavná jména - připodobnění - stupňuje přídavná jména (správně vytváří

Více

1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Anglický jazyk 4 Ročník:

1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Anglický jazyk 4 Ročník: A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Anglický jazyk 4 Ročník: 9. 5 Klíčové kompetence Průřezová témata Výstupy Učivo (Dílčí kompetence)

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Anglický jazyk Cizí jazyk

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE CIZÍ JAZYK ANGLICKÝ JAZYK 4. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Poznámky Hello again!

Více

Výstupy žáka Učivo Průřezová témata a mezipředmětové vztahy

Výstupy žáka Učivo Průřezová témata a mezipředmětové vztahy Anglický jazyk 7.ročník učebnice PROJECT III. ( third edition) Vzdělávací obsah 1. lekce - pojmenuje běžné etapy lidského života - rozumí čtenému stručnému popisu života svého vrstevníka - porovná svůj

Více

Vzdělávací obor Německý jazyk

Vzdělávací obor Německý jazyk 7. ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičeni) obor navázání na již zvládnuté ročník Kompetence komunikativní Kompetence pracovní Kompetence sociální a personální

Více

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.6. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Další cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk je součástí

Více

Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Období ročník: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk 3. období 8. ročník Učivo - tematické okruhy: - počítač a možnosti práce s ním - rok, roční období, měsíce,

Více