Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Jazyk a jazyková komunikace / AJ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Jazyk a jazyková komunikace / AJ"

Transkript

1 I. název vyučovacího předmětu: ANGLICKÝ JAZYK (AJ) II. charakteristika vyučovacího předmětu: a) organizace: Vzdělávací obsah vycházející ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk má týdenní časovou dotaci 3 hodiny a je zařazen povinně do ročníku. Vzdělávání v cizím jazyce předpokládá dosažení úrovně A2 (podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky) Výuka probíhá variabilně - například v kmenových třídách, v učebně anglického jazyka, v jazykové učebně nebo v učebnách výpočetní techniky. Žáci využívají například výukové programy angličtiny, interaktivní tabuli a internet. Třídy jsou děleny do skupin, pokud je ve třídě 25 a více žáků. Výuka probíhá 3 hodiny týdně v každém ročníku (od 3. do 9. ročníku) b) čas: I. stupeň ZŠ 3. ročník 3 hodiny / týden 4. ročník 3 hodiny / týden 5. ročník 3 hodiny / týden II. stupeň ZŠ 6. ročník 3 hodiny / týden 7. ročník 3 hodiny / týden 8. ročník 3 hodiny / týden 9. ročník 3 hodiny / týden c) obsah: I. stupeň ZŠ Na 1. stupni je výuka směřována k tomu, aby byl v žácích probuzen zájem o anglický jazyk a anglickou kulturu a postupně budován pozitivní přístup k učení se cizím jazykům. Zábavnou formou a přiměřeně náročnými úkoly jsou systematicky rozvíjeny všechny čtyři základní dovednosti poslech, mluvení, čtení, psaní. Důraz je kladen na schopnost žáků komunikovat o sobě, své rodině a spolužácích. Při prezentaci slovní zásoby a jejím procvičování je využíván názorný materiál obrázky i skutečné předměty. Žáci si osvojují jazyk například pomocí her, písniček, říkanek a krátkých scének.

2 II. stupeň ZŠ Výuka je vedena k prohlubování zájmu o studium cizího jazyka a k vytváření pozitivního vztahu k angličtině. Jejím cílem je, aby si žáci osvojili potřebné jazykové znalosti a dovednosti a dokázali je využít v komunikaci v cizím jazyce. Zároveň je u žáků rozvíjena schopnost číst s porozuměním přiměřené texty v angličtině a porozumět ústnímu sdělení na úrovni osvojených jazykových znalostí. Součástí výuky je také poznávání reálií anglicky mluvících zemí, jejich kultury, tradic. V hodinách jsou kromě učebnic využívány například časopisy pro výuku anglického jazyka, texty anglických písní, videokazety a další doplňující mluvnické, lexikální a poslechové materiály. Vedle frontálních metod výuky a samostatné práce žáků je velmi důležitou součástí hodin práce žáků ve dvojicích a v malých skupinách. III. zařazení tematických okruhů průřezových témat: : zkratky: I. stupeň II. stupeň Osobnostní a sociální výchova OSV x x Výchova demokratického občana VDO Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech VMEGS x x Multikulturní výchova MuV x x Environmentální výchova EnV x Mediální výchova MeV IV. výchovné a vzdělávací strategie, které vedou k utváření klíčových kompetencí: klíčové kompetence: (žák) kompetence k učení I. stupeň: výchovné a vzdělávací strategie: (učitel) vedeme žáky k uvědomění si smyslu dlouhodobé práce na osvojení si cizího jazyka

3 učíme žáky vyhledávat a třídit informace rozvíjíme schopnost posoudit vlastní pokroky kompetence k řešení problémů učíme žáky řešit jednoduché problémové situace v cizojazyčném prostředí vedeme žáky k tomu, aby se nebáli chyb v komunikaci s cizím člověkem podporujeme u žáků kolektivní spolupráci při řešení problémů kompetence komunikativní vedeme žáky k souvislému a výstižnému vyjadřování učíme žáky naslouchat druhým, zapojit se do rozhovoru a vhodně reagovat kompetence sociální a personální prací ve dvojicích a skupinách vedeme žáky ke spolupráci učíme je v jednoduchých situacích požádat o radu a pomoc kompetence občanské vedeme žáky k respektování tradic a kulturních hodnot anglicky mluvících zemí na jednoduchých příkladech ukazujeme nezbytnost ochrany životního prostředí kompetence pracovní učíme žáky používat dvojjazyčný slovník vedeme žáky k zodpovědnému plnění úkolů a povinností klíčové kompetence: (žák) kompetence k učení kompetence k řešení problémů kompetence komunikativní kompetence sociální a personální II. stupeň: výchovné a vzdělávací strategie: (učitel) vedeme žáky k uvědomění si smyslu dlouhodobé práce na osvojení cizího jazyka učíme žáky vyhledávat, třídit a kombinovat informace vedeme žáky k ověřování výsledků jejich práce rozvíjíme schopnost vybírat a využívat vhodné způsoby učení učíme žáky řešit jednoduché problémové situace v cizojazyčném prostředí vedeme je k tomu, aby se nebáli chyb v komunikaci s cizincem podporujeme u žáků kolektivní spolupráci při řešení problémů vedeme žáky k souvislému a výstižnému vyjadřování učíme žáky naslouchat druhým, zapojit se do rozhovoru a vhodně reagovat prací ve dvojicích a skupinách vedeme žáky ke spolupráci a zodpovědnosti za společně řešený úkol učíme je požádat o radu a pomoc podporujeme u žáků sebevědomé vystupování vybízíme žáky k aktivní diskuzi, konstruktivní kritice práce druhých a k obhajobě svého

4 stanoviska kompetence občanské vedeme žáky k otevřenosti, upřímnosti a k toleranci jiných učíme žáky respektovat tradice anglicky mluvících zemí na aktuálních příkladech ze světa dokládáme nezbytnost ochrany životního prostředí kompetence pracovní vedeme žáky k zodpovědnému plnění úkolů a povinností učíme žáky používat dvojjazyčný i výkladový slovník pomáháme žákům účinně si zorganizovat práci AJ Anglický jazyk 3. ročník dotace: 3 (povinný) Audioorální kurz (3. ročník) rozumí jednoduchým pokynům a adekvátně na ně reaguje přednese říkanku a zazpívá písničku pokyny učitele písničky, říkanky sluchově rozlišuje anglické hlásky rozlišovací cvičení napodobuje výslovnost anglických hlásek, slov a vět nácvik výslovnosti představí se a zeptá se na jméno spolužáka počítá od 1 do 20 pozdraví, rozloučí se poděkuje pozná základní barvy pojmenuje školní potřeby a předměty ve třídě What s your name? číslovky 1-20 pozdravy poděkování barvy školní potřeby a věci ve třídě AJ (3. ročník)

5 představí se a zeptá se na jméno spolužáka What s your name? počítá od 1 do 20 číslovky 1-20 pozdraví, rozloučí se poděkuje pozdravy pozná základní barvy rozumí základním pokynům ve výuce barvy pojmenuje školní potřeby a předměty ve třídě zeptá se na věc, kterou nezná ptá se na barvu předmětů, na oblíbenou barvu a odpovídá ptá se na věk a odpovídá pojmenuje a jednoduchým způsobem popíše zvířátka klade jednoduché ano/ne otázky k ověření svého odhadu určí zvířátka podle velikosti a barvy vyjádří své pocity a náladu, mluví o pocitech jiných lidí pokyny ve výuce školní potřeby, zařízení třídy What s this? A red pen. číslovky 1-20 zvířata sloveso být (Is it a? It s ) How are you? přídavná jména vyjadřující pocity, náladu sloveso být (I m, she s, he s) pojmenuje části obličeje části obličeje jednoduchým způsobem popíše vzhled osoby sloveso have got (I ve got, he s got, she s got) vyjmenuje členy své rodiny a podá základní členové rodiny informace o své rodině vyhledá neznámé slovíčko ve slovníčku učebnice práce se slovníčkem rozumí jednoduchým pokynům a adekvátně na ně reaguje sluchově rozlišuje anglické hlásky rozumí jednoduchým textům nahrávek i jazyku pokyny učitele ve výuce poslech textů z učebnice texty písniček, říkanek učitele rozlišuje grafickou a mluvenou podobu slova vyhledá některé informace v psaném textu čte foneticky správně jednoduché texty texty z učebnice, komiksy z učebnice

6 píše jednotlivá slova a věty materiály v pracovním sešitě zná názvy svátků Halloween, Christmas, Easter, Halloween, Christmas, Easter chápe kulturní rozdíly ve zvycích česká a anglická škola zná rozdíly mezi českou a anglickou školou seznámí se se základní slovní zásobou svátků OSV: RSP, PL, Ko VMEGS: OES, ES MuV: PM AJ Anglický jazyk 4. ročník dotace: 3 (povinný) AJ (4. ročník) pojmenuje základní části lidského těla části lidského těla popíše jednoduchým způsobem vzhled např. sloveso have got (Has it got? Yes, it has. No, it hasn t.) příšerky dává příkazy a rozumí jim slovesa pohybu pojmenuje základní oblečení oblečení zeptá se a odpoví na vlastnictví věci Have you got? Yes, I have / No, I haven t. pojmenuje běžná jídla názvy jídel mluví o tom, co má a nemá rád What do you like for? Do you like? zeptá se na množství u základních druhů jídel a potravin určování počitatelnost s much a many vyjmenuje anglickou abecedu, hláskuje své jméno abeceda řekne, co je na obrázku zvířata vazba There s, There are zeptá se, kde různé předměty jsou názvy hraček a věcí v pokoji určí polohu předmětu předložkami in, on Is there a? Yes, there is. No, there isn t.

7 odpoví na ano/ne otázky k popisu místnosti vymění si se spolužákem základní informace o sobě What s your name? How are you? What s your pojmenuje hudební nástroje favourite? Do you like? hudební nástroje zná názvy několika sportů Can you? Yes, I can. No, I can t. mluví o svých sportovních schopnostech sporty pojmenuje místnosti v domě a nábytek místnosti v domě popíše dům / byt zařízení bytu, domu zeptá se, kde věci jsou a odpoví Where s the? (behind, under, in, on) zeptá se spolužáka na zdravotní stav nemoci řekne, jak se cítí What s the matter? I have got a dá spolužákovi radu o zdraví poskytnutí rady (Eat. Don t eat zeptá se kamaráda, odkud je názvy států Where are you from? I m from vyhledá neznámé slovíčko v dvojjazyčném slovníku práce se slovníkem rozumí přiměřeně obtížným nahrávkám z učebnice básničky, písničky a jazyku učitele poslech textů z učebnice jazyk učitele vyslovuje srozumitelně a dostatečně jasně anglické texty, komiksy a dodatečné materiály z učebnice hlásky ve známých slovech a větách vyhledá specifické informace v textu čte přiměřeně dlouhé texty z učebnice OSV: RSP, PL, Ko MuV: PM EnV: ZPŽ AJ Anglický jazyk 5. ročník dotace: 3 (povinný)

8 AJ (5. ročník) zeptá se, kde je určitá budova ve městě místa ve městě a na venkově udá směr cesty udání směru cesty popíše několika větami vesnici / město, ve kterém žije mluví o tom, co lidé právě dělají přítomný čas průběhový napíše krátký pozdrav z prázdnin pozdrav z prázdnin popíše a zeptá se na počasí počasí vyjmenuje dny, měsíce a roční období názvy dnů, měsíců a ročních období zeptá se na čas a odpoví What time is it? mluví o škole a rozvrhu školní předměty, vybavení školy a třídy napíše si svůj rozvrh We ve got, Have we got? Yes, we have zeptá se, co je v televizi on Monday, at 8 o clock řekne, které televizní programy má / nemá rád druhy televizních programů zeptá se spolužáka, co dělá ve volném čase koníčky, záliby napíše krátký dopis o svých zájmech What do you do in your free time? mluví o zvířatech, kde žijí, čím se živí přítomný čas prostý (What does the eat? It eats / ptá se, odpovídá na jednoduché otázky o zvířatech doesn t eat, Does it? Yes, it does. No, it doesn t.) používá číslovky od 1 do 100 a pozná řadovou základní číslovky do 100 číslovku řadové číslovky zná názvy několika povolání povolání pojmenuje základní geometrické tvary základní geometrické tvary vyplní osobní údaje ve formuláři osobní údaje čte jednoduchou báseň s porozuměním básně, říkanky, písničky zazpívá písničku nebo řekne básničku čte nahlas plynule a foneticky správně texty v učebnici a pracovním sešitě texty přiměřeného rozsahu články z časopisu pro výuku angličtiny vyhledá v textu potřebnou informaci vyhledá neznámé slovo v dvojjazyčném slovníku práce se slovníkem

9 při poslechu vybere správnou odpověď z nabídky poslechové texty v učebnici doplní chybějící údaje texty písní, říkanek odpoví na otázky rozumí jednoduché a zřetelně vyslovované jazyk učitele promluvě a konverzaci dozví se základní údaje o Velké Británii, Irsku a Vánoce, Nový rok Praze sv. Valentýn zná slovní zásobu k daným svátkům Pancake Tuesday seznámí se s tradicemi anglicky mluvících zemí Velikonoce Velká Británie, Irsko Praha OSV: RSP, PL, Ko MuV: PM VMEGS: ES AJ Anglický jazyk 6. ročník dotace: 3 (povinný) AJ (6. ročník) žák se představí, pozdraví a rozloučí se neurčitý člen pojmenuje předměty ve škole rozkazovací způsob rozumí běžným pokynům učitele množné číslo podstatných jmen počítá do 100, rozumí běžným číselným údajům vazba there is/there are hláskuje jména a slova abeceda pojmenuje nejznámější státy představí své kamarády a svou rodinu řekne, komu patří běžné předměty čísla od 1 do 100 sloveso být v kladné a záporné větě, v otázce, v krátké formě

10 pojmenuje dny v týdnu přivlastňovací zájmena zeptá se na základní osobní údaje přivlastňovací pád sestaví svůj rodokmen otázky s tázacími zájmeny napíše několik vět o sobě a své rodině názvy zemí rodina dny v týdnu pojmenuje běžné technické předměty řekne, jaké předměty osobní potřeby a jaká zvířata sloveso mít v kladné a záporné větě, v otázce vlastní a zeptá se na totéž svého spolužáka postavení přídavných jmen ve větě pojmenuje barvy běžné technické vybavení domácnosti pojmenuje vyučovací předměty, rozumí školnímu rozvrhu, uvede svoje nejoblíbenější vyučovací domácí mazlíčci předměty vyučovací předměty sestaví svůj vlastní rozvrh AJ (6. ročník) zeptá se na čas a na podobnou otázku odpoví předložky s časovými údaji zeptá se kamaráda, kdy dělá nějakou činnost přítomný čas prostý sdělí, co dělá rád a co nerad ve volném čase čas a časové údaje několika větami popíše svůj běžný den každodenní činnosti zeptá se kamaráda na jeho zájmy popíše svůj pokoj a umístění nábytku v něm předložky místa popíše rozmístění místností v domě vazba there is/there are pojmenuje budovy a místa ve městě sloveso mohu/umím zeptá se a odpoví na dotazy lokalizace míst a obchodů ve městě nábytek, části domu zeptá se kamaráda, co umí a co neumí dělat a místa a budovy ve městě na podobné otázky odpoví dodržuje základní fonetická pravidla a čte nahlas srozumitelně jednoduchý text texty v učebnici a pracovním sešitě

11 rozumí základním informacím v jednoduchém textu články z časopisu pro výuku jazyků rozumí jednoduché konverzaci, která je výukové video ukázky na nahrávce v učebnici a která obsahuje známou texty písní slovní zásobu vyhledá v dvojjazyčném slovníku význam neznámého slova OSV: RSP, PL, Ko VMEGS: ES MuV: PM EnV: ZPŽ AJ Anglický jazyk 7. ročník dotace: 3 (povinný) AJ (7. ročník) žák popíše ústně i písemně vzhled osob sloveso být a mít v popisu osob pojmenuje aktuální činnost osob přítomný čas průběhový odliší opakovaný děj od aktuálního otázka na cenu popíše svůj běžný den a řekne, co právě dělá vzhled člověka pojmenuje běžné kusy oděvu oblečení popíše, co má na sobě zeptá se na cenu zboží zeptá se kamaráda na běžné činnosti a na stejné přítomný čas prostý otázky stručně odpoví tvorba otázek pomocí tázacích zájmen pojmenuje domácí práce frekvenční příslovce sdělí, jak často dělá domácí práce a zeptá se řadové číslovky na totéž kamaráda datum umí správně použít datum domácí práce pojmenuje aktuální činnosti lidí a zeptá se na ně přítomný čas průběhový

12 pojmenuje běžná zvířata v ZOO přítomný čas prostý vs průběhový napíše krátký text o oblíbeném zvířeti zájmena v předmětu sdělí, co musí v nejbližších dnech udělat exotická zvířata sloveso must zeptá se kamaráda, kde byl a co dělal v předešlých minulý čas slovesa být dnech a na stejnou otázku odpoví minulý čas pravidelných sloves pojmenuje běžné dopravní prostředky minulý čas nepravidelných sloves pojmenuje místa, budovy a věci spojené cestování, prázdniny s cestováním napíše krátký dopis z prázdnin OSV: RSP, PL, Ko MuV: PM AJ (7. ročník) dodržuje fonetická pravidla a čte nahlas a texty v učebnici srozumitelně jednoduchý text články z časopisu pro výuku angličtiny rozumí základním informacím v jednoduchém textu texty písní rozumí důležitým informacím v jednoduché výukové video klipy konverzaci vyhledá v dvojjazyčném slovníku význam neznámého slova AJ Anglický jazyk 8. ročník dotace: 3 (povinný) AJ (8. ročník)

13 žák pojmenuje běžné druhy potravin a nápojů počitatelná a nepočitatelná podstatná jména zeptá se na množství jídla a pití neurčitý člen a neurčitá zájmena uvede množství pomocí porcí, balení nebo nádob dotaz na množství rozumí názvům kuchyňských nádob a nástrojů málo/několik popíše postup přípravy jídla jídlo objedná si jídlo pojmenuje běžné geografické útvary stručně charakterizuje svoje město/vesnici zeptá se na počasí a dokáže odpovědět porovná vlastnosti, kvalitu či vzhled různých věcí a osob rozumí jednoduchým anglickým přirovnáním pojmenuje běžné typy TV pořadů a druhy filmů zeptá se kamaráda, co zamýšlí dělat např. o víkendu, na stejné otázky odpoví navrhne kamarádovi něco podniknout a na obdobné návrhy reaguje domluví si schůzku řekne, proč nemůže něco dělat a co musí dělat napíše jednoduchý text o svém oblíbeném filmu pojmenuje běžné etapy lidského života pojmenuje členy rodiny zeptá se kamaráda, co dělal např. o víkendu a jak se měl, na podobné otázky odpoví pozve kamaráda na nějakou akci představí nového spolužáka ostatním sdělí, jaké činnosti dělá rád ve volném čase a jaké nerad, na totéž se zeptá otázky s tázacím zájmenem jak 2. stupeň přídavných jmen 3. stupeň přídavných jmen přirovnání tak... jak/jako geografické názvy počasí popisná přídavná jména to be going to have to typy TV pořadů druhy filmů návrhy minulý čas slovesa být minulý čas pravidelných a nepravidelných sloves životní etapy rodina vazba like + ing odhadne význam nových a neznámých slov texty v učebnici a časopise pro výuku jazyků

14 v přiměřeně obtížném textu výukové DVD ukázky využívá cizojazyčný i výkladový slovník texty písní rozumí jednoduché konverzaci na každodenní téma v textu nalezne odpovědi na otázky při práci s textem nalezne podstatnou informaci a specifickou informaci OSV: RSP, PL, Ko VMEGS: ES MuV: KD EnV: E, ZPŽ AJ Anglický jazyk 9. ročník dotace: 3 (povinný) AJ (9. ročník) žák pojmenuje vesmírná tělesa a základní budoucí čas will astronautické přístroje vesmírná tělesa a astronautické přístroje gramaticky správně formuluje prognózy předpovědi do budoucna do budoucnosti nabídka pomoci sdělí svůj názor např. na úroveň poznání vesmíru vyjádření rozhodnutí gramaticky správně formuluje okamžité rozhodnutí vyslovení záměru vede rozhovor s kamarádem o svých plánech a představách do budoucna nabídne pomoc blízké osobě při běžné činnosti pojmenuje některé známé státy světa pojmenuje místnosti v domě a jejich vybavení gramaticky správně popíše průběh běžné činnosti v minulosti minulý čas průběhový minulý čas prostý vs minulý čas průběhový názvy států bydlení, domy, nábytek

15 zeptá se kamaráda, co dělal on nebo jiní reakce na informace a události v běžných situacích v uplynulých dnech a na stejné otázky odpoví rozumí popisu události v minulosti a rozliší v něm činnosti konané a vykonané vhodnými výrazy reaguje na vyprávění třetí osoby pojmenuje obrázky z Londýna na základě určitý člen s názvy míst porozumění čtenému popisu výletu do Londýna určitý a neurčitý člen rozumí slyšenému i čtenému popisu cesty neurčitá zájmena zeptá se na cestu a na stejný dotaz odpoví místa ve městě gramaticky správně vyjádří, co bude dělat Londýn v nejbližším čase dotaz na cestu, popis cesty navrhne kamarádovi, co podniknou ve volném čase návrh činnosti ve volném čase zeptá se kamaráda, zda někdy dělal určitou činnost předpřítomný čas prostý a na podobné otázky odpoví použití někdy a nikdy převede větu z činného rodu do trpného použití právě použití for a since trpný rod pojmenuje běžná, lehká onemocnění a zdravotní měl bych / neměl bych obtíže muset, nesmět, nemuset zeptá se kamaráda, jaké má zdravotní problémy nemoci poradí blízké osobě, co by měla dělat frázová slovesa při zdravotních obtížích pravidla ve škole vyjmenuje pravidla, která platí ve škole rady na řešení běžných problémů využívá výrazy překvapení a porozumění podmínkové věty vytvoří jednoduché podmínkové věty pracuje s textem přiměřeného rozsahu a vytvoří texty v učebnici a pracovním sešitě odpovědi na informace z textu články z časopisu pro výuku anglického jazyka rozumí jednoduché konverzaci na každodenní téma autentické materiály rozumí podstatě ústního i písemného projevu poslechové texty v učebnici na známé téma, který obsahuje neznámou slovní texty písní zásobu výuková DVD a videokazety samostatně pracuje s dvojjazyčným slovníkem

16 vyhledá význam slova ve vhodném výkladovém slovníku čte nahlas plynule a foneticky správně texty přiměřeného rozsahu OSV: RSP, PL, Ko VMEGS: ES MuV: PM

Anglický jazyk. Vyučování probíhá v kmenových třídách, počítačové nebo interaktivní učebně. Časová dotace ve 3. -9. ročníku je 3 hodiny týdně.

Anglický jazyk. Vyučování probíhá v kmenových třídách, počítačové nebo interaktivní učebně. Časová dotace ve 3. -9. ročníku je 3 hodiny týdně. Anglický jazyk 1. Obsahové a organizační vymezení Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný vyučovací předmět od 3. do 9. ročníku. V 1 a 2. ročníku nabízíme Anglický jazyk jako nepovinný předmět. Vzdělávání

Více

ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vyučovací předmět Anglický jazyk nabízí žákům možnost učit se jednomu z nejdůležitějších komunikačních nástrojů celého světa. Pomáhá dětem

Více

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Obsah vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace stanovených RVP

Více

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu Základní školy T. G. Masaryka Šardice, úprava 1.2 k 1. 9. 2009

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu Základní školy T. G. Masaryka Šardice, úprava 1.2 k 1. 9. 2009 Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu Základní školy T. G. Masaryka Šardice, úprava 1.2 k 1. 9. 2009 název školy REDIZO 600116042 IČ 709 95 346 adresa školy Šardice 521, 69613 ředitel Základní

Více

ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu

ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. a 2. ročníku - 1

Více

Předmět: anglický jazyk Ročník: 3.

Předmět: anglický jazyk Ročník: 3. Předmět: anglický jazyk Ročník: 3. Sestavování gramaticky a formálně správného jednoduchého sdělení a odpovědi na sdělení. Rozlišuje grafickou a mluvenou podobu slova. Pozdraví a představí se. Odpoví na

Více

Vzdělávací oblast se vyučuje v 1. 9. ročníku ve 3 obdobích základního vzdělávání ve dvou oborech: Český jazyk a literatura a Cizí jazyk.

Vzdělávací oblast se vyučuje v 1. 9. ročníku ve 3 obdobích základního vzdělávání ve dvou oborech: Český jazyk a literatura a Cizí jazyk. Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 ŠVP Zdravá škola Dodatek č. 3 Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk Č.j.: ZS-KT-CAP-301/2013 Schváleno ped. radou dne 19. 6. 2013 Platné od 1. 9. 2013 Ředitelka

Více

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Platné pro: školní rok 2011/2012 2., 3. ročník školní rok 2012/2013 2., 3., 4.

Více

Výuka je koncipována v časové dotaci takto: 1. ročník: 1 hodina týdně 2. ročník: 2 hodiny týdně 3. 9. ročník: 3 hodiny týdně

Výuka je koncipována v časové dotaci takto: 1. ročník: 1 hodina týdně 2. ročník: 2 hodiny týdně 3. 9. ročník: 3 hodiny týdně Příloha č.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu : je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování skutečností, poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Období: 1. - 2. období Počet hodin ročník: 0 0 99 99 99 Učební texty: Hello, kids!, Start

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Anglický jazyk Cizí jazyk

Více

ANGLICKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

ANGLICKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk, který žákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci v Evropě i ve světě.

Více

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1 Základní škola Soběslav, Komenského 20 4. Učební osnovy Obsah 4. Učební osnovy...1 1 4.1. Jazyk a jazyková komunikace...3 4. 1. 1. Český jazyk...3 4. 1. 2. Anglický jazyk...15 4. 1. 3. Německý jazyk...26

Více

5.2. Cizí jazyk, další cizí jazyk

5.2. Cizí jazyk, další cizí jazyk 5.2. Cizí jazyk, další cizí jazyk 5.2.1. Charakteristika vzdělávací oblasti Cizí jazyk Cizí jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností zprostředkovaných mateřským

Více

Dodatek k ŠVP pro ZV č. 1

Dodatek k ŠVP pro ZV č. 1 Dodatek k ŠVP pro ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Dnes jsme moudřejší než včera Škola: Základní škola Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy Ředitelka školy: Mgr. Jaroslava

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.3 Učební osnovy: Anglický jazyk

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.3 Učební osnovy: Anglický jazyk Podle těchto učebních osnov se vyučuje ve třídách 1.N a 2.N šestiletého gymnázia od školního roku 2013/2014. Zpracování osnovy předmětu Anglický jazyk koordinovala Mgr. Renata Horáková. Časová dotace Nižší

Více

Předmět: Anglický jazyk

Předmět: Anglický jazyk 5.1.2 Obor: Cizí jazyk Předmět: Anglický jazyk Charakteristika předmětu anglický jazyk 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk, se realizuje v předmětu anglický jazyk a

Více

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor: Cizí jazyk Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Více

úroveň A1 vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

úroveň A1 vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace PASSPORT UČEBNICE název New English for You 1 pozice učebnice v řadě učebnic: New English for You 1 New English for You 2 New English for You 3 New English for You 4 English for You 3 English for You 4

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Konkrétním cílem výuky anglického jazyka je poskytnout žákům nástroj

Více

e-mail: kutnohorska@volny.cz tel., fax:272706410 www.kutnohorska.cz TVOŘIVÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

e-mail: kutnohorska@volny.cz tel., fax:272706410 www.kutnohorska.cz TVOŘIVÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ e-mail: kutnohorska@volny.cz tel., fax:272706410 www.kutnohorska.cz TVOŘIVÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ První aktualizace čj.: 123/13 2. Charakteristika školy 2. Úplnost a velikost

Více

5.7 Učební osnovy pro 6. 9. ročník volitelné předměty. Anglická konverzace

5.7 Učební osnovy pro 6. 9. ročník volitelné předměty. Anglická konverzace 5.7 Učební osnovy pro 6. 9. ročník volitelné předměty Anglická konverzace třída s rozšířenou výukou jazyků Německý jazyk třída s rozšířenou výukou jazyků Francouzský jazyk- třída s rozšířenou výukou jazyků

Více

2. Charakteristika školy a ŠVP

2. Charakteristika školy a ŠVP 2. Charakteristika školy a ŠVP 2.1. Charakteristika školy Úplnost a velikost školy ZŠ a MŠ Velký Újezd je úplnou základní školou s 9 postupnými ročníky včetně předškolního zařízení a školní družiny. Na

Více

Představování What is your name? My/Her/His name

Představování What is your name? My/Her/His name PŘEDMĚT: ANGLICKÝ JAZYK Školní výstupy Učivo Průřezová témata Produktivní a interaktivní řečové dovednosti Žák: představí se jménem, zeptá se druhého na jméno vyjádří se o tom, z jaké je země vyjmenuje

Více

5.0. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A PŘEDMĚTY. 5.1.1 Český jazyk a literatura. 5. 1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace

5.0. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A PŘEDMĚTY. 5.1.1 Český jazyk a literatura. 5. 1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5.0. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A PŘEDMĚTY 5. 1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Český jazyk a literatura Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Charakteristika vyučovacího předmětu Dotace vyučovacího

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Český jazyk, Anglický jazyk a Další cizí jazyk. Vyučovací

Více

UČEBNÍ OSNOVY 2. STUPEŇ

UČEBNÍ OSNOVY 2. STUPEŇ UČEBNÍ OSNOVY 2. STUPEŇ Obsah: ČESKÝ JAZYK 3 CVIČENÍ Z ČESKÉHO JAZYKA 21 ANGLICKÝ JAZYK 25 KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE 35 DRUHÝ CIZÍ JAZYK 39 NĚMECKÝ JAZYK 41 FRANCOUZSKÝ JAZYK 52 RUSKÝ JAZYK 59 MATEMATIKA

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DODATEK č. 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DUBICKO, příspěvková organizace ZÁBŘEŽSKÁ 143, DUBICKO Obsah 1. Dodatek k ŠVP ZV č. 1, základní údaje 3 2.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM vzdělávací oblasti pro II.stupeň

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM vzdělávací oblasti pro II.stupeň ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM vzdělávací oblasti pro II.stupeň ZÁKLADNÍ ŠKOLY HABRMANOVA 130 HRADEC KRÁLOVÉ 1 OBSAH VZDĚLÁVACÍ OBLASTI PRO II.STUPEŇ 8. DRUHÝ STUPEŇ 8.1 Český jazyk: charakteristika a vzdělávací

Více

Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu V předmětu Německý jazyk je realizován obsah vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, oboru

Více