ZÁPIS z náhradní členské schůze konané dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁPIS z náhradní členské schůze konané dne 25.6.2014"

Transkript

1 Bytové družstvo Zelenohorská, Zelenohorská 510/9, Praha 8-Bohnice IČ: ZÁPIS z náhradní členské schůze konané dne Program : 1. Zahájení, volba řídícího schůze, schválení hostů. 2. Volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a sčitatelů. 3. Projednání a schválení stanov přizpůsobení stanov BD Zelenohorská novým právním předpisům účinných od Zpráva o činnosti představenstva 4.2. Zpráva kontrolní komise 4.3. Projednání účetní závěrky za r a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku. 5. Závěr. 1. Zahájení, volba řídícího schůze, schválení hostů, schválení programu. Schůzi zahájila předsedkyně představenstva pí. Hana Kubelková a sdělila, že do doby volby řídícího schůze je pověřena řízením dle čl. 44 Stanov. Dále sdělila, že dle prezenční listiny je přítomno osobně nebo prostřednictvím plných mocí 99 členů družstva a jedná se o náhradní členskou schůzi, která je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných. Volba řídícího schůze Pí.Kubelková oznámila, že představenstvem byla navržena jako kandidát na řídícího dnešní schůze. Vyzvala k podání dalších návrhů na kandidáta, a protože se nikdo nepřihlásil, vyzvala k hlasování o navrženém kandidátovi. Hlasování proběhlo pohledovou formou : Naprostým většinovým počtem hlasů byla řídícím schůze zvolena Hana Kubelková Schválení hostů Řídící schůze představila hosty ve složení JUDr. Kamila Krechlerová notářka (osvědčení schválení Stanov ) JUDr. Pavel Myslivec - právní zástupce BDZ Ing. Pavel Podlešák - účetní a daňový poradce Jan Jančík a Pavel Málek zaměstnanci družstva Po výzvě, zda není přítomen ještě další host na schůzi, vyzvala k hlasování o přítomnosti jmenovaných hostů a dále navrhla, že hlasování proběhne opět pohledovou formou a o všech hostech najednou. Hlasování Naprostým většinovým počtem hlasů byla schválena přítomnost hostů ve složení : JUDr. Kamila Krechlerová, JUDr. Pavel Myslivec, Ing. Pavel Podlešák, Jan Jančík a Pavel Málek. 1

2 H.Kubelková dále oznámila, že představenstvo schválilo program schůze dne již pro konání řádné členské schůze a protože nebyly doručeny žádné návrhy na změnu programu, je tato náhradní členská schůze svolána pozvánkou s nezměněným programem. V zápise bude uvedeno příslušné konstatování, neboť o programu není potřeba hlasovat. Návrh konstatování Usnesení formou konstatování: Konstatuje se, že členská schůze bude jednat podle programu na pozvánce ze dne Volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a sčitatelů Řídící schůze sdělila, že pro uspoření času bychom nejprve odhlasovali možnost hlasovat o všech dalších kandidátech najednou jako o celku a sčítání opět proběhne pohledovou formou. Hlasování : Náhradní členská schůze schvaluje, že o návrzích na složení dalších kandidátů na pozici zapisovatele(ky), ověřovatelů zápisu a sčitatelů, bude hlasováno najednou a co do počtu kandidátů bude hlasováno jako o celku. V případě doplnění nebo protinávrzích bude hlasováno nejprve o těchto doplňujících návrzích. Paní Kubelková vyzvala přítomné k podání dalších návrhů. Sdělila, že navrhuje na zapisovatelku paní Elišku Uxovou- předsedkyni kontrolní komise. Paní Uxová s kandidaturou souhlasila. Dále vyzvala k podání návrhů kandidátů na ověřovatele zápisu. Z pléna se přihlásili: Mgr. Miroslava Nedvědová a pan Petr Baranka. Protože další návrhy na sčitatele nebyly, navrhla řídící schůze pana Jana Jančíka a Pavla Málka- zaměstnance družstva. Vyzvala k hlasování o těchto návrzích dohromady a hlasování proběhlo opět pohledovou formou. Hlasování : Naprostým většinovým počtem hlasů byli zvoleni: - zapisovatelkou paní Eliška Uxová - ověřovateli zápisu paní Mgr. Miroslava Nedvědová a pan Petr Baranka - sčitatelé pan Jan Jančík a Pavel Málek. Po hlasování o tomto bodu programu přišel 1 další člen družstva. Celkem bylo přítomno 100 členů družstva. 3. Projednání a schválení stanov přizpůsobení stanov BD Zelenohorská novým právním předpisům účinných od Řídící schůze oznámila, že k návrhu stanov přišly písemně připomínky od 3 členů družstva a to od Ing. Martina Mrázka, Ing. Jiřího Žaluda a Ing. Jaroslava Čepla. Těsně před konáním schůze byla ještě upozorněna od pí. Elišky Nechodomové na některé drobné úpravy v textu stanov, které ihned na místě spolu opravily. Další projednávání připomínek bude projednávat JUDr. Myslivec. K připomínkám Ing. Mrázka se vyjádřil JUDr.Myslivec a body byly postupně vysvětleny. Ing. Mrázek vysvětlení přijal a závěrem byly akceptovány pouze 2 úpravy, které se týkaly : Čl.4, odst. 3 Na začátku 3 řádku text vlastnického právo opravit na vlastnické právo. Připomínka byla uznána v návrhu opraveno. 2

3 Čl. 16, odst. 2 Body c) a h) jsou významově natolik podobné, že by se mohly sloučit. Připomínka byla uznána v návrhu opraveno: Ponechat písm. c), vypustit text písm. h), přečíslovat posloupnost dalších bodů. K těmto 2 úpravám nebylo hlasováno, neboť došlo ke všeobecné shodě. JUDr. Myslivec sdělil, že připomínky Ing. Jaroslava Čepla a Ing. Jiřího Žaluda jsou natolik stejné, že se jejich připomínky budou projednávat společně a o každém bodu bude hlasováno. Kontrolou počtu přítomných bylo zjištěno, že jeden člen odešel a jeden přišel. Celkem 100 členů. Připomínky a návrhy na změny se týkaly: Čl.3, odst. 4 vypustit celý článek Bytové družstvo, spolu s činností podle odstavců 1 až 3 může v rámci svého předmětu podnikání, jímž je správa a údržba nemovitostí, zajišťovat správu domů s byty a nebytovými prostory ve vlastnictví jiných osob, nebo správu domu a pozemku pro společenství vlastníků jednotek na základě sjednané smlouvy o správě nemovitostí. O návrhu bylo hlasováno: Hlasování : PRO : 2 PROTI : 91 ZDRŽEL SE : 7 Čl 16, odst.3, bod e) upravit následovně Nebydlící člen družstva je dále povinen platit poplatek na úhradu nákladů spojených s udržováním členské evidence a nákladů na činnost orgánů družstva (tzv. udržovací poplatek) ve výši stanovené představenstvem družstva po projednání s kontrolní komisí a schválení členskou schůzí s nadpoloviční účastí členů družstva. O návrhu bylo hlasováno: Hlasování : PRO : 6 PROTI : 85 ZDRŽEL SE : 9 Čl. 16, odst. 3, přidat písm. f) s textem : každý člen družstva je oprávněn podat jménem družstva žalobu proti členovi představenstva nebo členovi jiného orgánu podílejícího se na řízení družstva o náhradu škody, kterou družstvu způsobil. Jiná osoba než člen družstva, který žalobu podal nebo osoba jím zmocněná nemůže v řízení činit úkony jménem družstva nebo za družstvo. Toto ustanovení se nepoužije, vymáhá-li náhradu škody představenstvo družstva. O návrhu bylo hlasováno : Hlasování : PRO : 2 PROTI : 98 ZDRŽEL SE : 0 Čl. 49, Usnášeníschopnost členské schůze. U odst. 3 odstranit diskriminaci některých členů družstva. Bod 3) upravit : Každý člen bytového družstva má při hlasování na členské schůzi jeden hlas. V případě společného členství manželů v družstvu mají manželé jeden hlas. O návrhu bylo hlasováno : Hlasování : PRO : 6 PROTI : 88 ZDRŽEL SE : 6 Čl. 50, Náhradní členská schůze. Přidat odst.4) a 5) ve znění: 4) Náhradní členská schůze nemá právo rozhodovat o rozdělení, přeměně, sloučení, splynutí a o zrušení družstva, ani o prodeji či jiném převodu majetku družstva nebo o zřízení zástavního práva na majetek, pokud na náhradní členské schůzi není přítomna nadpoloviční většina všech členů družstva 5) Náhradní členská schůze může měnit znění stanov družstva pouze tehdy, vyjádří-li se změnou souhlas tříčtvrtinová většina členů družstva. O obou návrzích bylo hlasováno najednou: Hlasování : PRO : 2 PROTI : 97 ZDRŽEL SE : 1 Protože již další návrhy a připomínky nebyly vzneseny, předal JUDr.Myslivec slovo paní Kubelkové, aby dala hlasovat o schválení návrhu stanov. Řídící schůze pí.kubelková požádala nejdříve o zkontrolování stavu přítomných členů. 3

4 Během této kontroly bylo zjištěno, že odešli 3 členové družstva a tudíž před hlasováním o schválení přijetí stanov bylo přítomno 97 členů. Hlasování : PRO : 95 PROTI : 2 ZDRŽEL SE : 0 Návrh stanov v předloženém rozsahu byl schválen. Pí.Kubelková předala slovo paní notářce JUDr.Kamile Krechlerové. JUDr.Krechlerová informovala přítomné, že osvědčuje existenci právních jednání a právních formalit, ke kterým je právnická osoba (respektive orgány právnické osoby) povinna a jichž byla přítomna. Dále osvědčuje, že jednání, jehož byla přítomna, proběhlo v souladu s právními předpisy, jakož i se zakladatelskými dokumenty družstva. Dále sdělila, že i když Stanovy byly členskou schůzí odsouhlaseny, bude muset do notářského zápisu napsat, že návrh na změnu stanov ve znění shora uvedeném nebyl přijat, neboť rozhodný počet hlasů pro přijetí nového úplného znění stanov (včetně všech podstatných náležitostí ve smyslu 553 a 731 zákona o obchodních korporacích) je 62 hlasů, a tento rozhodný počet hlasů byl zjištěn ze stanov družstva (Článek 44), ze seznamu členů družstva, kteří mají s družstvem uzavřenou nájemní smlouvu, a z 731, odst. 2 zákona o obchodních korporacích. Tohoto rozhodného počtu hlasů nebylo dosaženo. Do notářského zápisu uvede i výhradu vznesenou od předsedající členské schůze o nepřijetí rozhodnutí o změně stanov, neboť návrh o změně stanov formou přijetí jejich nového úplného znění byl přijat 100% přítomných členů družstva, kteří mají s družstvem uzavřenou nájemní smlouvu, v počtu 52, ale pro naplnění podmínky 731 odst, 2 zákona o obchodních korporacích a za účelem zápisu změn do obchodního rejstříku bude spolu s návrhem na zápis změn v obchodním rejstříku dodáno rejstříkovému soudu písemné prohlášení deseti nepřítomných členů družstva, kteří mají s družstvem uzavřenou nájemní smlouvu, s jejich úředně ověřenými podpisy. 4. ( viz další body) 4.1. Zpráva o činnosti představenstva Paní Kubelková, předsedkyně představenstva družstva podala krátkou informaci o stavu volených orgánů. Dne proběhly na náhradní členské schůzi volby členů představenstva zároveň volby členů kontrolní komise. S přihlédnutím k přípravě stanov a zároveň ke klesajícímu počtu členů družstva byly do představenstva zvoleny 3 členky (Ing. Hana Bílková, Věnceslava Řechková a Hana Kubelková) a do kontrolní komise také 3 členky ( paní Eliška Uxová, Anna Korandová a Lenka Machačová). Představenstvo se již tak často neschází, jako tomu bylo v minulosti. Schází se, když je potřeba rozhodnout o záležitostech, které jsou v působnosti představenstva, ale také projednává agendu týkající se přechodu správy na společenství vlastníků včetně dalších souvislostí. Dále sdělila, že v r bylo převedeno 8 družstevních bytů do OV členů družstva. K respektive k je stav : VL celkem = 550 ( nečlenů 183, vl člen = 367) Dr. celkem 62 Podíl družstva = 9, 8122 Podíl VL = 90, 1878 Další informace se týkaly : - Na základě opakovaných stížností na úklid v domě, se představenstvo rozhodlo změnit úklidovou firmu. Nová firma začala uklízet od Průběžně po celý rok byly kontrolovány stavy nedoplatků, posílaly se upomínky a výzvy k zaplacení. V některých případech se podařilo uzavřít dohody o splátkách.v pokračování posílání upomínek bude nutná spolupráce s výborem SVJ. - V souvislosti s vyúčtováním služeb za r se již 3 roky nezvyšovaly zálohy. Ale za tu dobu již 3 x byly navýšeny ceny energií (v různé kategorii a různé době) a také se 2 x zvýšilo DPH, což ovlivňuje ceny od dodavatelů. Někteří zodpovědní uživatelé již přišli a zvýšili si zálohy, protože reagovali na vyúčtování resp. na nedoplatek z vyúčtování. 4

5 - Těm, kdo mají z Vyúčtování služeb za r přeplatek byla nabídnuta možnost zaslání na jejich účet, dosud této možnosti využilo 90 uživatelů. V současnosti jsou v distribuci složenky na nedoplatky. - K vyúčtování r bylo podáno 6 reklamací. Po předběžném přezkoumání bylo konstatováno, že žádná reklamace neovlivní stavy výpočtů a na vyúčtování reklamujících se nebude nic měnit. - Na četné dotazy bylo odpovězeno, že na NČS dne byl schválen výběr do fondu oprav ve výši 30,- Kč /1 m2 podl.pl. bytu do , ale protože na Shr.VL bylo odsouhlaseno, že výběr FO ve výši 30,-Kč se bude vybírat do r včetně, budeme se řídit tímto usnesením, neboť BDZ je jeden ze spoluvlastníků a usnesení se týká i BDZ. - V domě byly osazeny nové RTN (rozdělovače topných nákladů s dálkovým odečtem bez vstupu do bytů. Stávajícím by měla letos dojít baterie a tak, výměna je nutná. Záruka bude poskytnuta na dobu 10 roků. Cena je cca ,- Kč včetně DPH. - Další investice ve výši cca 1 mil. Kč se týká zavírání vchodových dveří a to na čipové karty. Výměna bude u všech 36 dveří. Přední vchody z ulice budou mít otvírání na vrátník a tudíž není nutno běhat dolů otvírat, když je zamčeno. Večer se dům nezamykal jednak proto, že se lidi báli chodit otvírat obzvláště večer, ale také proto, že na to nemysleli. V minulosti jsme mnohokrát řešili úklid pozůstatků po přespávajících bezdomovcích, vykradené sklepy, odcizené dveře ze spojovacích chodeb, atd. Z důvodu ochrany lidí a majetku se právě zvolilo zavírání vchodových dveří na čipy. - Dále byla provedena výměna poštovních schránek. Výše této investice je cca 400 tis. Kč. - Připomínka všem uživatelům, aby různé poruchy hlásili v kanceláři družstva hned, jak je zjistí a ne až za týden. - Opětovná připomínka, že do kontejnerů na směsný odpad nepatří sklo, různé kovové nebo dřevěné odpady či vybouraná suť z domácích stavebních úprav. - Apel na všechny uživatele, aby nepoškozovali společný majetek. V domě bylo opakovaně poškozeno nebo dokonce ukradeno celé svítící těleso ve výtahu. Jedna výměna stojí cca 3 500,-Kč. Tímto bodem paní Kubelková ukončila zprávu a požádala o hlasování ke schválení zprávy. Během čtení zprávy odešli 3 členové a tudíž před hlasováním bylo přítomno 90 členů. Usnesení: Náhradní členská schůze schvaluje zprávu o činnosti představenstva. Hlasování : PRO : 90 PROTI : 0 ZDRŽEL SE : Zpráva kontrolní komise Řídící schůze předala slovo paní Elišce Uxové - předsedkyni kontrolní komise, aby přednesla zprávu kontrolní komise. Po přečtení zprávy byli přítomní upozorněni, že hlasování k tomuto bodu nebude, ale v zápise se uvede konstatování, že čl. schůze bere na vědomí zprávu KK. Usnesení: Náhradní členská schůze bere na vědomí zprávu kontrolní komise Projednání účetní závěrky za r a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku. Pí Kubelková k tomuto bodu podala následující informace týkající se základních ekonomických ukazatelů z hospodaření družstva a účetní závěrky r : 1. Zisk roku 2013 celkem Výsledek hospodaření před zdaněním ,21 Kč 5

6 daň z příjmů výsledek hospodaření po zdanění 0,- Kč ,21 Kč Výsledek hospodaření byl převážně vytvořen z podílu na výnosech z nebytových a společných prostor a z úroků ze spořícího účtu. Při výpočtu byly uplatněny daňové odpisy a tudíž se daň neplatila. 2. Fond oprav Běžné opravy V roce 2013 byly do FO zaúčtovány náklady za provedené práce související s údržbou a opravami v celkové výši Kč Zůstatek záloh na opravy Celkový zůstatek dlouhodobých záloh na opravy k je ve výši ,- Kč. 3. Zůstatek finančních prostředků k Běžný účet Spořící účet Pokladna Celkem ,05 Kč ,98 Kč ,- Kč ,03 Kč 4. Zůstatek nesplaceného úvěru ke dni je ve výši ,89 Kč. 5. Nedoplatky a přeplatky za rok Za rok 2013 vyplývá rozdíl mezi předepsanými zálohami a vynaloženými náklady týkající se všech uživatelů bytů (vlastníků i družstevníků) a nebytových prostor (teplo, teplá voda, studená voda) v celkové výši Kč (přeplatky), z toho: Přeplatky za správu Kč Přeplatky za teplo Kč Nedoplatky za teplou vodu Kč Přeplatky za studenou vodu Kč Nedoplatky za úklid Kč Nedoplatky za výtahy Kč Nedoplatky za osvětlení společných prostor Kč Přeplatky za STA Kč Nedoplatky za odvoz odpadu Kč Přeplatky za pojistné Kč Nedoplatky daně z nemovitostí Kč Úspora na nákladech na správu znamená výsledný náklad na metr čtvereční za měsíc 5,28 Kč. 6. Snížení nájemného Na základě rozhodnutí členské schůze byla použita část nerozděleného zisku minulých let na úhradu nákladů na opravy a údržbu přídělem do dlouhodobých záloh na opravy v celkové výši Kč. O tuto částku byly sníženy úhrady členům družstva v průběhu roku Pro rok 2013 a polovinu roku 2014 byla schválena částka ve výši Kč. Řídící schůze požádala o přepočet stavu přítomných, neboť bude potřeba odhlasovat návrh ve znění: Náhradní členská schůze : 1. schvaluje účetní závěrku za r rozhodla o výsledku hospodaření za r takto: Výsledek hospodaření vykázaný v celkové výši ,21 Kč bude převeden na účet nerozděleného zisku minulých let. 6

7 Kontrolou přítomných bylo zjištěno, že odešli 2 členové a tudíž počet pro hlasování bylo 88 členů Hlasování : PRO : 88 PROTI : 0 ZDRŽEL SE : 0 5. Závěr Řídící schůze se zeptala přítomných, zda má někdo další návrh k projednání. Protože se nikdo nepřihlásil a přítomní členové začali odcházet, poděkovala paní Kubelková přítomným za účast a ukončila schůzi. Zapisovatelka : Eliška Uxová.. Řídící schůze : Hana Kubelková. Ověřovatelé zápisu : Mgr. Miroslava Nedvědová.. Petr Baranka. 7

ZÁPIS Z 14. SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II.

ZÁPIS Z 14. SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II. ZÁPIS Z 14. SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II. Termín konání: 7. června 2014 Místo konání: Praha, sídlo Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků ČR - budova Družstevní asociace,

Více

OPIS. Stejnopis notářského zápisu N o t á ř s k ý z á p i s

OPIS. Stejnopis notářského zápisu N o t á ř s k ý z á p i s Strana první NZ 610/2014 N 652/2014 OPIS Stejnopis notářského zápisu N o t á ř s k ý z á p i s sepsaný dne dvanáctého září roku dvatisícečtrnáct (12.9.2014) jménem JUDr. Hany Kožiakové, notáře v Opavě,

Více

STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení

STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483 PREAMBULE Bytové družstvo Bedřich 4483 je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových, hospodářských, sociálních a jiných potřeb

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 Obsah: 1. Základní ustanovení 2. Obchodní firma a sídlo družstva 3. Předmět činnosti 4. Vznik členství v družstvu

Více

STANOVY Bytového družstva U Jezera 2039 2042 ( 221 a násl. obchodního zákoníku)

STANOVY Bytového družstva U Jezera 2039 2042 ( 221 a násl. obchodního zákoníku) STANOVY Bytového družstva U Jezera 2039 2042 ( 221 a násl. obchodního zákoníku) ČÁST PRVNÍ: ZAKLADNÍ POJMY Článek 1. Úvodní ustanovení 1. Družstvo je právnickou osobou a zapisuje se do obchodního rejstříku.

Více

STANOVY. BYTOVÉHO DRUŽSTVA HORN 67,družstvo - 1 -

STANOVY. BYTOVÉHO DRUŽSTVA HORN 67,družstvo - 1 - STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA HORN 67,družstvo - 1 - 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob. 2) Družstvo bylo založeno z důvodu koupě bytových

Více

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno Záznam z pracovní porady právnických osob (II. skupina SVJ Slatina, Vinohrady) a delegátů na shromáždění delegátů, která se konala v pondělí

Více

STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích)

STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích) STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích) část první ZÁKLADNÍ POJMY Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu

Více

N o t á ř s k ý z á p i s

N o t á ř s k ý z á p i s Strana první. ---------------------------------------------------------- Nz 987/2014 -------------------- ---------------------------------------------------------------------------- N 993/2014 --------------------

Více

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva 1) Firma družstva: Bytové družstvo Kosmonautů 606-609 2) Sídlo družstva: Karviná - Ráj, Kosmonautů 60 /, PSČ 734 01 3) Družstvo je

Více

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma a sídlo družstva

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma a sídlo družstva STANOVY DRUŽSTVA 1) Firma družstva: Bytové družstvo 2) Sídlo družstva: Karviná, PSČ 733 01 3) Družstvo je družstvem bytovým. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva Článek 2 Základní ustanovení

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II.

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II. STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II. ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma BYTOVÉ DRUŽSTVO DUBINA II. Článek 2 Sídlo družstva Odolena Voda:; Nad Štolami 459, PSČ 250 70 Článek 3 Vznik a trváni

Více

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno Záznam z pracovní porady předsedů společenství vlastníků a delegátů na shromáždění delegátů, III. skupina SVJ- Líšeň, Kamenný vrch, která

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁBŘEH. Havlíčkova 523/20 STANOVY

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁBŘEH. Havlíčkova 523/20 STANOVY STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁBŘEH Havlíčkova 523/20 STANOVY 1 Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Firma přijala název: Stavební bytové družstvo Zábřeh a má sídlo: Zábřeh, Havlíčkova 523/20, PSČ 789 01 Čl.

Více

STANOVY. Bytového družstva AZ Domov, družstvo

STANOVY. Bytového družstva AZ Domov, družstvo STANOVY Bytového družstva AZ Domov, družstvo ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení ČLÁNEK 1. Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob. Je založeno za účelem zajišťování bytových

Více

Zápis z mimořádné valné hromady společnosti Tereos TTD, a.s.

Zápis z mimořádné valné hromady společnosti Tereos TTD, a.s. Zápis z mimořádné valné hromady společnosti Tereos TTD, a.s. se sídlem v Dobrovici, Palackého nám.1 konané dne 24. dubna 2014 v Dobrovici, v sídle společnosti Prezentace akcionářů byla zahájena ve 13.30

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BABÁKOVA 2151-5, PRAHA

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BABÁKOVA 2151-5, PRAHA STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BABÁKOVA 2151-5, PRAHA ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků je právnickou osobou založenou za účelem zajišťování

Více

Bytové družstvo Kulatý Chodovec

Bytové družstvo Kulatý Chodovec STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Bytové družstvo Kulatý Chodovec ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení (1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových

Více

Společenství vlastníků jednotek NOVÁ HARFA I - Podkovářská č.p. 933

Společenství vlastníků jednotek NOVÁ HARFA I - Podkovářská č.p. 933 STANOVY Společenství vlastníků jednotek NOVÁ HARFA I - Podkovářská č.p. 933 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou

Více

PODKLADY PRO ŘÁDNOU ČLENSKOU SCHŮZI BYTOVÉHO DRUŽSTVA SLÉVAČSKÁ 905 se sídlem Slévačská 905, Praha 9. konanou ve čtvrtek dne 19.6.2014 v 18.

PODKLADY PRO ŘÁDNOU ČLENSKOU SCHŮZI BYTOVÉHO DRUŽSTVA SLÉVAČSKÁ 905 se sídlem Slévačská 905, Praha 9. konanou ve čtvrtek dne 19.6.2014 v 18. PODKLADY PRO ŘÁDNOU ČLENSKOU SCHŮZI BYTOVÉHO DRUŽSTVA SLÉVAČSKÁ 95 se sídlem Slévačská 95, Praha 9 konanou ve čtvrtek dne 19.6.214 v 18. hodin v jídelně Základní školy Chvaletická na adrese Chvaletická

Více

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno Záznam z porady předsedů samospráv a delegátů na shromáždění delegátů, ze sídliště Líšeň, Chrlice, Kamenný vrch, Komárov, St. Osada a

Více

S T A N O V Y bytového družstva

S T A N O V Y bytového družstva S T A N O V Y bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Firma přijala název Stavební bytové družstvo Olomouc a má sídlo v Olomouci 10, U Kovárny 540/44, PSČ 770 10. Čl. 2 1) Družstvo je společenstvím

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva I. Základní ustanovení Čl. 1 Obchodní firma Družstvo přijalo obchodní firmu: Bytové družstvo vlastníků Hostivař Chudenická (dále jen družstvo ) Čl. 2 Sídlo družstva Družstvo má

Více

Hlasováno: pro 97,73% proti 2,27% zdrželo se 0 %

Hlasováno: pro 97,73% proti 2,27% zdrželo se 0 % Zápis ze schůze shromáždění vlastníků jednotek Společenství pro dům Růženínská 909, 910, Praha 4, IČ: 24784893 konané dne 4.5 2011 ve jídelně Základní školy Zárubova ul. 977/17, Praha 4 Schůze shromáždění

Více

S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3

S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3 S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3 S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva Družstvo přijalo firmu Lidové bytové družstvo

Více

Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN

Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN 1 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob. Je založeno na dobu neurčitou. 2. Družstvo je právnickou osobou a za porušení svých

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ HOBLÍKOVA 22, BRNO Strana 1 S T A N O V Y SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ HOBLÍKOVA 22, BRNO ČÁST I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ HOBLÍKOVA 22, BRNO Strana 1 S T A N O V Y SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ HOBLÍKOVA 22, BRNO ČÁST I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ HOBLÍKOVA 22, BRNO Strana 1 S T A N O V Y SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ HOBLÍKOVA 22, BRNO ČÁST I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků (dále

Více

Stanovy bytového družstva Varnsdorf

Stanovy bytového družstva Varnsdorf STANOVY Bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Bytové družstvo 2) Sídlo:, nám. E. Beneše 470, PSČ 407 47 3) Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je zapsáno ve veřejném rejstříku

Více

Projekt změny právní formy Zemědělského družstva Košťálov se sídlem v Košťálově, 512 02 Košťálov, IČ: 00128881 na akciovou společnost

Projekt změny právní formy Zemědělského družstva Košťálov se sídlem v Košťálově, 512 02 Košťálov, IČ: 00128881 na akciovou společnost Projekt změny právní formy Zemědělského družstva Košťálov se sídlem v Košťálově, 512 02 Košťálov, IČ: 00128881 na akciovou společnost O b s a h 1 Úvod....2 2 Firma, sídlo a IČ družstva před změnou právní

Více

STANOVY První Mimoňské bytové družstvo. Hlava I. Základní ustanovení. Článek 3. Článek 4 Právní postavení družstva

STANOVY První Mimoňské bytové družstvo. Hlava I. Základní ustanovení. Článek 3. Článek 4 Právní postavení družstva STANOVY První Mimoňské bytové družstvo Hlava I. Základní ustanovení Článek 1 Obchodní firma: První Mimoňské bytové družstvo Článek 2 Sídlo: Mimoň, Letná 204/205, okres Česká Lípa, PSČ: 471 24 Článek 3

Více