S T A N O V Y Jednoty, spotřebního druţstva ve Volyni se sídlem Volyně, náměstí Hrdinů 69, PSČ IČ:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "S T A N O V Y Jednoty, spotřebního druţstva ve Volyni se sídlem Volyně, náměstí Hrdinů 69, PSČ 387 01 IČ: 00031917"

Transkript

1 S T A N O V Y Jednoty, spotřebního druţstva ve Volyni se sídlem Volyně, náměstí Hrdinů 69, PSČ IČ: (úplné znění Stanov schválených konferencí delegátů členů Jednoty, spotřebního druţstva ve Volyni konané dne ) Ve Volyni dne

2 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma a sídlo druţstva 1. Obchodní firma: Jednota, spotřební druţstvo ve Volyni 2. Sídlo: Volyně, náměstí Hrdinů 69, PSČ Druţstvo je zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Dr., vloţka 222 a má přiděleno identifikační číslo Druţstvo je neuzavřeným společenstvím osob zaloţeným za účelem podnikání. 5. Druţstvo je právnickou osobou. Za porušení svých závazků odpovídá celým svým majetkem. 6. Členové druţstva neručí za závazky druţstva, nestanoví-li zákon nebo tyto stanovy jinak. 7. Právní poměry druţstva upravuje zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák. č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a druţstvech (dále jen zákon ) a tyto stanovy. 8. Druţstvo můţe být členem Svazu českých a moravských spotřebních druţstev. Druţstvo můţe být členem i jiných právnických osob s majetkovou účastí. Článek 2 Předmět podnikání druţstva 1. Předmětem podnikání druţstva je: - Výroba, obchod a sluţby neuvedené v přílohách 1 aţ 3 ţivnostenského zákona, - Činnost účetních poradců, vedení daňové evidence - Prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické - Pekařství, cukrářství - Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin 2. Představenstvo druţstva má právo rozhodnout o změnách v předmětu podnikání, přičemţ toto rozhodnutí musí být schváleno na nejbliţší členské schůzi. 2

3 1. Členství v druţstvu je dobrovolné. II. ČLENSTVÍ V DRUŢSTVU Článek 3 Obsah a vznik členství 2. Členem druţstva můţe být, zaváţe-li se k aktivní účasti a dodrţování stanov, pouze fyzická osoba, která dosáhla věku 18ti let, je svéprávná a bezúhonná v tom smyslu, ţe nebyla odsouzena za úmyslný trestný čin proti druţstvu nebo jeho členovi a která splatí základní členský vklad. 3. Základní členský vklad činí 5.000,-- Kč. 4. Členství v druţstvu vzniká přijetím za člena na základě členské přihlášky. 5. O přijetí za člena druţstva (dále jen člena ) rozhoduje představenstvo na základě písemné členské přihlášky, obsahující kromě zákonem stanoveného obsahu prohlášení ţadatele o splnění podmínek pro vznik členství uvedených v čl. 3 odst. 2. Stanov a zaplacení základního členského vkladu ve výši určené stanovami před tímto rozhodnutím. Představenstvo můţe rozhodnout o přijetí za člena druţstva, jen pokud ţadatel splňuje všechny podmínky pro vznik členství. Dnem vzniku členství je den rozhodnutí představenstva druţstva (dále jen představenstvo ) o přijetí za člena, neníli v tomto rozhodnutí stanoven termín pozdější. Přihláška a rozhodnutí o přijetí musí mít písemnou formu. Zamítavé rozhodnutí o přijetí za člena se doručuje uchazeči písemně doporučeným dopisem na adresu uvedenou v přihlášce. Rozhodnutí o nepřijetí za člena je konečné a není proti němu opravný prostředek. 6. Práva a povinnosti člena plynoucí z členství představují druţstevní podíl. Kaţdý člen můţe mít pouze jeden druţstevní podíl a při hlasování náleţí kaţdému členovi jeden hlas. 7. Převod druţstevního podílu na jiného člena se zakazuje a převod druţstevního podílu na osobu, která není členem, se nepřipouští. Přechod druţstevního podílu na jiného člena nebo osobu, která není členem, se vylučuje. 8. Druţstevní podíl nemůţe být ve spoluvlastnictví a nelze ho rozdělit. Zastavení druţstevního podílu se zakazuje. 9. Druţstvo vede seznam svých členů. Do seznamu se zapisuje jméno, příjmení, datum narození, bydliště, číslo člena, rok vstupu do druţstva, výše základního členského vkladu a výše dalších členských vkladů. Pro zápis do členské evidence jsou rozhodné údaje uvedené uchazečem o členství v přihlášce za člena druţstva. 10. Člen je povinen oznámit a doloţit druţstvu kaţdou změnu údajů evidovaných v seznamu členů, a to nejpozději do 30ti dnů poté, kdy tato skutečnost nastala. Druţstvo vyznačí všechny změny evidovaných skutečností bez zbytečného odkladu poté, co mu byla změna prokázána. Obsah seznamu, práva členů a třetích osob získávat údaje ze seznamu upravuje zákon. Člen, který poţaduje vydání potvrzení o 3

4 obsahu svého členství častěji neţ jedenkrát za rok, uhradí druţstvu odůvodněné náklady s tím spojené. Článek 4 Práva a povinnosti člena 1. Člen má právo zejména: a) volit a být volen za člena orgánů druţstva, b) účastnit se řízení a rozhodování v druţstvu, c) podílet se na výhodách poskytovaných druţstvem, d) vznášet připomínky, stíţnosti a náměty týkající se činnosti druţstva kterémukoliv orgánu druţstva a být o jejich vyřízení informován, e) hodnotit na členské schůzi činnost volených orgánů a zaměstnanců druţstva, f) se souhlasem představenstva a za podmínek uvedených v písemné smlouvě s druţstvem vkládat další členské vklady do základního kapitálu druţstva, g) podílet se na zisku druţstva za podmínek stanovených členskou schůzí. 2. Člen je povinen zejména: a) dodrţovat stanovy druţstva a usnesení jeho orgánů, plnit smluvní závazky k druţstvu, podílet se na jeho činnosti, chránit majetek druţstva a usilovat o odstranění případných nedostatků v činnosti druţstva, b) poskytovat informace potřebné při činnost druţstva, c) členská práva uskutečňovat a vyuţívat výhradně pro vlastní potřebu, d) získávat zboţí pro svoji potřebu převáţně nákupem v prodejnách druţstva, e) podílet se uhrazovací povinností v souladu se stanovami na úhradě ztráty druţstva, f) zdrţet se jakéhokoli jednání, které by bylo v rozporu se zákonem, stanovami nebo způsobilo druţstvu majetkovou či morální újmu. 3. Právům a povinnostem člena odpovídají korespondující práva a povinnosti druţstva. Článek 5 Zánik členství Členství v druţstvu zaniká: a) dohodou, b) vystoupením člena, c) vyloučením člena, d) smrtí člena druţstva, e) prohlášením konkursu na majetek člena, f) zamítnutím insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku člena, g) pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí postiţením členských práv a povinností nebo právní mocí exekučního příkazu k postiţení členských práv a povinností po uplynutí lhůty uvedené ve výzvě ke splnění vymáhané povinnosti podle zvláštního právního předpisu a, byl-li v této lhůtě podán návrh na zastavení exekuce, po právní moci rozhodnutí o tomto návrhu, h) zánikem druţstva bez právního nástupce. 4

5 Článek 6 Dohoda Dohoda o zániku členství mezi členem a druţstvem se uzavírá písemně a musí obsahovat den zániku členství. Za druţstvo dohodu uzavírá představenstvo. Článek 7 Vystoupení 1. Člen můţe z druţstva vystoupit na základě písemného oznámení představenstvu. Členství zanikne ke dni doručení oznámení člena o vystoupení z druţstva na adresu sídla druţstva. 2. Pokud člen vystupuje z druţstva proto, ţe nesouhlasí se změnou stanov, členství vystupujícího člena zaniká uplynutím kalendářního měsíce, v němţ bylo oznámení o vystoupení doručeno druţstvu. Článek 8 Vyloučení 1. O vyloučení člena rozhoduje představenstvo. Členství zaniká dnem doručení písemného oznámení představenstva členovi. 2. Člen můţe být vyloučen, jestliţe: a) závaţným způsobem nebo opakovaně porušil své členské povinnosti, b) zavrţeníhodným způsobem zasáhl do práv nebo oprávněných zájmů druţstva nebo jeho členů, c) přestal splňovat podmínky členství, d) byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný proti druţstvu anebo jeho členovi, e) po dobu alespoň tří (3) měsíců neoznámil změnu adresy evidované v seznamu členů a jeho pobyt se tak stal pro druţstvo neznámý nebo neoznámil změnu jiné skutečnosti evidované v seznamu členů, f) nezaplatil ani ve lhůtě druţstvem dodatečně určené svůj dluh vůči druţstvu. 3. Rozhodnutí o vyloučení předchází písemná výstraha, o které rozhoduje představenstvo. Ve výstraze se uvede důvod jejího udělení a člen se upozorní na moţnost vyloučení a vyzve se, aby s porušováním členských povinností přestal a následky porušení členských povinností odstranil ve lhůtě k tomu určené, nejméně však 30 dnů od doručení výstrahy. Výstraha nemusí předcházet v případech uvedených v čl. 8 odst. 2. písm. b), c) a d), jakoţ i v dalších případech, jestliţe porušení členských povinností má následky, které nelze odstranit. 4. Rozhodnutí o vyloučení musí mít písemnou formu, být odůvodněno a obsahovat poučení o právu vylučovaného člena podat odůvodněné námitky k členské schůzi. O vyloučení lze rozhodnout nejpozději do 6ti měsíců ode dne, kdy se druţstvo dozvědělo o důvodu vyloučení, nejpozději však ve lhůtě do 1 roku ode dne, kdy důvod vyloučení nastal. Důvod vyloučení nemůţe být dodatečně měněn. 5

6 5. Vyloučení z druţstva se oznamuje členovi písemně, a to doporučeným dopisem do vlastních rukou, na adresu člena uvedenou v seznamu členů, odeslaným nejpozději do 15ti dnů od rozhodnutí představenstva. 6. Nesouhlasí-li člen s rozhodnutím představenstva o vyloučení, můţe proti němu podat námitky k členské schůzi ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí o vyloučení. Rozhodnutí členské schůze o námitkách vyhotovuje představenstvo písemně a doručuje jej členovi obdobně jako rozhodnutí o vyloučení. Jestliţe členská schůze zamítne námitky, má člen právo podat ve lhůtě 3 měsíců ode dne doručení rozhodnutí návrh soudu na prohlášení rozhodnutí o vyloučení za neplatné. 7. Představenstvo můţe rozhodnutí o vyloučení zrušit, pokud s tím souhlasí vyloučený člen. Bylo-li rozhodnutí o vyloučení zrušeno nebo rozhodla-li členská schůze nebo soud, ţe námitky člena proti rozhodnutí o vyloučení jsou důvodné, platí, ţe členství v druţstvu nezaniklo. 8. Členství vylučovaného člena zaniká marným uplynutím lhůty pro podání námitek nebo dnem, kdy bylo vylučovanému členovi doručeno rozhodnutí členské schůze o zamítnutí námitek. Článek 9 Zánik členství smrtí člena Členství v druţstvu zaniká smrtí člena druţstva, a to dnem úmrtí, resp. prohlášením za mrtvého. Článek 10 Zánik druţstva Při zániku druţstva bez právního nástupce zaniká členství v druţstvu dnem výmazu druţstva z obchodního rejstříku. III. ČLENSKÉ VKLADY, HOSPODAŘENÍ DRUŢSTVA Článek 11 Druhy členských vkladů 1. Člen se podílí na základním kapitálu druţstva: a) základním členským vkladem, případně b) dalším členským vkladem, c) vkladem tvořeným majetkovým podílem člena stanoveným podle transformačního projektu, sníţeným o částku zahrnutou v souladu s ust. 13 odst. 1 zák. č. 42/1992 Sb., transformační zákon, do nedělitelného fondu. 6

7 2. Kaţdý člen se podílí na základním kapitálu druţstva základním členským vkladem ve výši 5.000,- Kč. 3. Člen se můţe podílet na základním kapitálu druţstva jedním nebo více dalšími členskými vklady. Výše kaţdého dalšího členského vkladu je stejná. Výše jednoho dalšího členského vkladu se rovná výši základního členského vkladu. Podmínky podílení se člena na základním kapitálu druţstva dalšími členskými vklady jsou stanoveny na základě písemné ţádosti člena smlouvou o dalším členském vkladu (o dalších členských vkladech) schválenou představenstvem druţstva. Ţádost člena o vloţení dalšího členského vkladu musí obsahovat jméno a příjmení člena, který ţádost podává, datum jeho narození, bydliště, adresu pro doručování je-li odlišná od bydliště a počet vkládaných dalších členských vkladů. 4. Základní členský vklad a další členský vklad se vkládají v penězích, pokud nerozhodne členská schůze jinak. 5. Za trvání členství nelze základní členský vklad nebo jeho část vracet, pokud nedošlo ke sníţení základního členského vkladu rozhodnutím členské schůze. Další členský vklad/y (dále také jen další členský vklad ) nelze za trvání členství vracet, pokud to neumoţní smlouva o dalším členském vkladu (o dalších členských vkladech). Další členské vklady sloţené do lze vrátit do 90ti dnů ode dne, kdy člen o jejich vrácení poţádal. Za trvání členství nelze vracet vklad tvořený majetkovým podílem člena stanoveným podle transformačního projektu. Článek 12 Zvýšení a sníţení základního členského vkladu Členská schůze rozhoduje a schvaluje zvýšení či sníţení základního členského vkladu rozhodnutím o změně stanov za podmínek stanovených zákonem. Základní členský vklad lze zvýšit doplatkem člena. Článek 13 Zhodnocení majetkových účastí člena 1. Základní členský vklad, další členský vklad a majetkový podíl člena stanovený podle transformačního projektu nelze úročit. 2. Základní členský vklad a další členský vklad lze zhodnotit v rozsahu a způsobem stanoveným členskou schůzí. 3. Majetkový podíl člena stanovený podle transformačního projektu se nezhodnocuje. 7

8 Článek 14 Vypořádání majetkových vztahů při zániku členství 1. Zanikne-li členství za trvání druţstva, má dosavadní člen nárok na vypořádací podíl. 2. Vypořádací podíl je tvořen základním členským vkladem, dalším členským vkladem a vkladem tvořeným majetkovým podílem člena stanoveným podle transformačního projektu sníţeným o částku převedenou v souladu s čl. 15 odst. 2 Stanov do nedělitelného fondu a zvýšených, případně sníţených podílem na hospodářském výsledku podle čl. 13 a čl. 16 Stanov. 3. Vypořádací podíl je splatný do 90ti dnů ode dne zániku členství a oprávněnému dědici po zemřelém členovi do 90ti dnů ode dne předloţení příslušného dokladu osvědčujícího jeho nárok na dědictví po zemřelém členovi. 4. Vypořádací podíl se hradí v penězích, pokud se druţstvo s bývalým členem nebo dědicem nedohodne jinak. 5. Dojde-li ke zrušení druţstva s likvidací, mají členové právo na vypořádání svých majetkových vkladů z likvidačního zůstatku v penězích, pokud se druţstvo nedohodne se členem jinak, a to v tomto pořadí: a) další členské vklady, b) základní členské vklady, c) majetkové podíly stanovené dle transformačního projektu. Zbytek likvidačního zůstatku se rozdělí mezi členy, jejichţ členství ke dni zrušení druţstva trvalo alespoň 1 rok, a to podle délky jejich členství. 6. Nestačí-li likvidační zůstatek pokrýt závazky rušeného druţstva, ručí členové aţ do výše svého základního členského vkladu. 1. Druţstvo zřizuje: a) nedělitelný fond b) rezervní fond c) sociální fond d) fond členů a funkcionářů e) ostatní kapitálové fondy Článek 15 Fondy druţstva 2. Nedělitelný fond je tvořen 75% čistého jmění druţstva určeného k transformaci podle zák. č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v druţstvech, v platném znění (dále jen transformační zákon ) a schváleného transformačního projektu, 10% majetkových podílů členů podle ust. 13 odst. 1 transformačního zákona a 5% rezervou určenou na restituční nároky členů druţstva. Nedělitelný fond po dobu trvání druţstva nelze pouţít k rozdělení mezi členy druţstva. 8

9 Čerpání fondu lze pouţít pouze ke krytí případné ztráty druţstva a za předpokladu vyčerpání rezervního fondu. O jeho pouţití rozhoduje představenstvo druţstva. 3. Rezervní fond je tvořen přídělem z čistého zisku a je určen ke krytí ztrát a rizik, přičemţ příděl do rezervního fondu schvaluje členská schůze. 4. Sociální fond je tvořen přídělem z čistého zisku, přičemţ příděl do sociálního fondu schvaluje členská schůze. Sociální fond slouţí k pokrytí potřeb zaměstnanců druţstva, jeho pouţití schvaluje předseda druţstva ve spolupráci s odborovou organizací. Sociální fond nelze pouţít na úhradu ztráty druţstva. 5. Kapitálový fond je tvořen z přijatých darů, dotací a příspěvků jako nenávratná finanční výpomoc. Dalším zdrojem je hodnota pozemků přijatých do vlastnictví od státu. Čerpání fondu lze pouţít pouze ke krytí případné ztráty druţstva, a to za předpokladu vyčerpání rezervního fondu. O pouţití fondu rozhoduje představenstvo druţstva. Článek 16 Hospodaření druţstva 1. Druţstvo hospodaří podle schváleného rozpočtu. Své náklady a potřeby hradí z příjmů získaných především z podnikatelské činnosti při respektování obecně závazných právních předpisů. 2. O naloţení s hospodářským výsledkem rozhoduje členská schůze, která zejména rozhoduje o přídělech do fondů a v případě ztráty o formě její úhrady. Zisk můţe být rozdělen mezi členy ve výši a způsobem určeným členskou schůzí. 3. Případná ztráta běţného roku se uhradí v pořadí: a) z nerozděleného zisku minulých let, b) ze zůstatků fondů druţstva, pokud jejich pouţití není k tomuto účelu vyloučeno, c) převodem do následujícího účetního období, d) z členských vkladů, e) z příspěvku členů k úhradě ztráty druţstva dle čl. 17 Stanov. 4. Druţstvo nebude členům poskytovat finanční asistenci. Článek 17 Povinnost člena přispět na úhradu ztráty druţstva 1. Členská schůze můţe uloţit členům povinnost přispět na úhradu ztráty druţstva za podmínek určených zákonem a těmito Stanovami. 2. Při případné hospodářské ztrátě mají všichni členové uhrazovací povinnost ve smyslu čl. 16 odst. 3 Stanov druţstva, do výše jejich základního členského vkladu. 3. Členové představenstva a kontrolní komise mají uhrazovací povinnost aţ do výše trojnásobku základního členského vkladu. 9

10 1. Orgány druţstva jsou: a) členská schůze b) představenstvo druţstva c) kontrolní komise IV. ORGÁNY DRUŢSTVA Článek 18 Společná ustanovení 2. Do voleného orgánu druţstva můţe být volen jen člen druţstva, který dosáhl věku 18 let, který je svéprávný a který je bezúhonný ve smyslu zákona o ţivnostenském podnikání a u kterého nenastala skutečnost, která je překáţkou provozování ţivnosti. Před volbou za člena orgánu druţstva je člen povinen druţstvo informovat, zda ohledně jeho majetku nebo majetku obchodní korporace, v níţ působí nebo působil v posledních 3 letech jako člen orgánu, bylo vedeno insolvenční řízení. Člen můţe být do orgánu druţstva dále zvolen pouze za podmínky, ţe řádně a včas plní své závazky vůči druţstvu a ţe jeho zájmy, popř. podnikatelské aktivity nejsou v rozporu se zájmy a podnikáním druţstva. Členové představenstva a kontrolní komise nesmějí být podnikateli ani členy statutárních a dozorčích orgánů obchodních korporací s obdobným předmětem činnosti, ledaţe jde o obchodní korporaci, na jejímţ podnikání se účastní Jednota, spotřební druţstvo ve Volyni. Člen voleného orgánu je povinen oznámit písemně tomuto orgánu, ţe přestal splňovat podmínky pro výkon funkce stanovené stanovami a zákonem; oznámení musí obsahovat důvod nesplňování podmínek a stanovisko člena orgánu. Člen orgánu je povinen rovněţ písemně oznámit obnovení splnění podmínek pro výkon funkce. 3. Návrhy na kandidáty za členy představenstva druţstva a kontrolní komise musí být předloţeny nebo doručeny představenstvu druţstva do 60 dnů před konáním členské schůze, na které se koná volba členů představenstva druţstva a kontrolní komise. K později předloţeným návrhům se nepřihlíţí. Kandidáty navrhuje představenstvo a kontrolní komise druţstva, případně kterýkoli člen druţstva. Návrh musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození a datum vstupu člena do druţstva, případně dosavadní funkce v některých z orgánů druţstva. Oznámení o konání voleb musí být zveřejněno na informační desce a na internetových stránkách druţstva nejméně 90 dnů před konáním členské schůze. Oznámení o konání voleb musí být zveřejněno na informační desce a na internetových stránkách druţstva nejméně 90 dnů před konáním členské schůze. 4. Není-li dále uvedeno jinak, vyţaduje se pro platnost usnesení volených orgánů jejich řádné svolání, přítomnost nadpoloviční většiny členů orgánu a souhlas nadpoloviční většiny všech členů orgánu. 5. V orgánech druţstva se rozhoduje hlasováním. Kaţdý člen orgánu má jeden hlas. Hlasuje se veřejně, pokud se jednající orgán neusnese o tajném hlasování. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy orgánu. 10

11 6. V odůvodněných případech lze usnesení představenstva a kontrolní komise přijmout hlasováním uskutečněným písemně nebo pomocí prostředků sdělovací techniky i mimo zasedání (per rollam) za předpokladu, ţe všichni členové orgánu s tímto způsobem hlasování o konkrétním návrhu souhlasí. Pro tento případ se hlasující pokládají za přítomné. Hlasování členské schůze je upraveno samostatně. 7. Funkce člena voleného orgánu druţstva zaniká jeho odstoupením, odvoláním, volbou nových členů nebo zánikem členství v druţstvu. 8. Funkční období členů volených orgánů je 5 let. Členové druţstva mohou být voleni opětovně. Způsob volby určuje volební řád. Ve své činnosti se členové volených orgánů řídí obecně závaznými právními předpisy, stanovami, jednacími řády a dalšími vnitrodruţstevními předpisy. 9. Kromě členů můţe být volen do orgánů druţstva i potřebný počet náhradníků, které si příslušný orgán povolá v případě potřeby na uvolněnou funkci, a to v pořadí podle počtu získaných hlasů, které při volbě obdrţel. Dnem povolání se stává náhradník řádným členem orgánu druţstva (představenstva druţstva, kontrolní komise) a musí být proveden zápis změny v obchodním rejstříku. Článek 19 Členská schůze 1. Členská schůze je nejvyšším orgánem druţstva. 2. Členská schůze zejména: a) přijímá a mění stanovy, nedochází-li k jejich změně na základě jiné právní skutečnosti, b) volí a odvolává členy a náhradníky členů představenstva a kontrolní komise, c) rozhoduje o základních otázkách koncepce rozvoje druţstva, d) schvaluje smlouvu o výkonu funkce podle ust. 59 ZOK, e) schvaluje vnitřní předpis pro určení výše odměny a další plnění ve prospěch členů orgánů, které je oprávněna volit a odvolávat, f) rozhoduje o námitkách člena proti rozhodnutí o jeho vyloučení, g) schvaluje zásady pro poskytování členských výhod a případnou cizí účast na rozvoji a hospodaření druţstva, h) rozhoduje o odvoláních a stíţnostech proti usnesení představenstva, příp. kontrolní komise, i) rozhoduje o tvorbě a pouţití fondů druţstva zřízených stanovami, j) schvaluje řádnou, mimořádnou nebo konsolidovanou účetní závěrku, popřípadě mezitímní účetní závěrku, k) rozhoduje o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty, l) rozhoduje o uhrazovací povinnosti, m) rozhoduje o pouţití rezervního fondu, n) rozhoduje o splynutí, sloučení, rozdělení a jiném zrušení druţstva nebo o změně právní formy, o) schvaluje jednací řád členské schůze, 11

12 p) schvaluje volební řád pro volbu členů představenstva druţstva a kontrolní komise, q) volí delegáty a náhradníky na konferenci členských druţstev Svazu českých a moravských spotřebních druţstev nebo jiného sdruţení, r) projednává zprávy představenstva a kontrolní komise, s) určuje auditora k provedení povinného auditu účetní závěrky druţstva, t) rozhoduje o dalších otázkách, které zákon nebo stanovy svěřují do její působnosti. 3. Členská schůze si můţe vyhradit do své působnosti rozhodování i o dalších otázkách, které zákon nebo stanovy do její působnosti nesvěřují; to neplatí, jestliţe se jedná o záleţitosti svěřené zákonem do působnosti představenstva nebo kontrolní komise druţstva. 4. Členskou schůzi svolává představenstvo, nejméně jednou za kaţdé účetní období, pozvánkou odeslanou všem členům nejpozději 15 dnů před konáním členské schůze na adresu uvedenou v seznamu členů a současně ji zveřejní na internetových stránkách druţstva. Uveřejněním pozvánky se povaţuje pozvánka za doručenou. Pozvánka na členskou schůzi obsahuje alespoň firmu a sídlo druţstva, místo a dobu zahájení členské schůze, označení, zda se svolává členská schůze nebo náhradní členská schůze, program členské schůze a místo, kde se člen můţe seznámit s podklady k jednotlivým záleţitostem programu členské schůze, pokud nejsou přiloţeny k pozvánce. Má-li dojít ke změně stanov nebo k přijetí usnesení, jehoţ důsledkem je změna stanov, obsahuje pozvánka v příloze téţ návrh těchto změn nebo návrh usnesení. 5. Členská schůze je schopna se usnášet, jestliţe je přítomna nadpoloviční většina členů a usnáší se většinou hlasů přítomných členů, nevyţaduje-li zákon vyšší účast nebo vyšší počet hlasů. 6. Člen druţstva se zúčastňuje členské schůze osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na členské schůzi musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více členských schůzích. Nikdo nesmí být na jednání členské schůze zmocněncem více neţ 15 členů druţstva. Kaţdý člen má při hlasování 1 hlas. Při posuzování schopnosti členské schůze se usnášet a při přijímání usnesení se nepřihlíţí k přítomnosti a hlasům členů, kteří nemohou vykonávat dle zákona hlasovací právo. 7. Z jednání členské schůze vyhotovuje ten, kdo jednání svolal do 15 dnů ode dne konání členské schůze zápis, který musí obsahovat: a) datum a místo konání, b) program jednání, c) přijatá usnesení, d) nepřijaté námitky členů, kteří poţádali o jejich zaprotokolování, e) výsledky hlasování. Pokud je na členské schůzi rozhodováno o změnách stanov druţstva, obsahuje zápis seznam členů, kteří na členské schůzi nehlasovali pro změnu stanov. 12

13 Článek 20 Představenstvo druţstva 1. Představenstvo je statutárním orgánem druţstva a přísluší mu obchodní vedení druţstva. 2. Představenstvo volí a odvolává členská schůze. 3. Představenstvo má 9 členů a skládá se z předsedy druţstva (představenstva), místopředsedy druţstva (představenstva) a 7 členů představenstva. 4. Představenstvo volí ze svého středu předsedu druţstva a jednoho místopředsedu druţstva (dále jen předseda a místopředseda ). 5. Představenstvo řídí činnost druţstva a rozhoduje o všech jeho záleţitostech, které nejsou zákonem nebo stanovami vyhrazeny jinému orgánu nebo které si členská schůze vyhradila. Představenstvo plní usnesení členské schůze a odpovídá jí za svou činnost. 6. Představenstvo je oprávněno zejména: a) rozhodovat o organizační struktuře druţstva, b) rozhodovat o zásadních otázkách spojených s podnikatelskou činností druţstva, c) rozhodovat a schvalovat vstup druţstva do obchodních a jiných společenství, d) rozhodovat o poskytování členských výhod v souladu se zásadami schválenými členskou schůzí, e) projednávat průběţné výsledky hospodaření druţstva a přijímat k tomu příslušná opatření, f) stanovit odměny členů představenstva druţstva na základě pověření členskou schůzí, g) rozhodovat o přijetí uchazeče za člena druţstva, h) projednávat návrhy a podněty kontrolní komise, i) schvaluje smlouvu o dalším členském vkladu, její změnu a zrušení, j) schvalovat výši příspěvků Svazu českých a moravských spotřebních druţstev, k) svolávat členskou schůzi a připravovat jednání, l) sestavovat a členské schůzi předkládat kandidátku pro volbu členů představenstva druţstva a kontrolní komise. 7. Představenstvo zajišťuje řádné vedení účetnictví, předkládá členské schůzi ke schválení účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty v souladu s čl. 16 a 17. Stanov. 8. Představenstvo je svoláváno podle potřeby, nejméně 1x za 2 měsíce, a to písemnou pozvánkou předsedy druţstva. Je povinno se sejít do 10 dnů od doručení podnětu kontrolní komise druţstva, jestliţe na její výzvu nedošlo k nápravě nedostatků. Jednání představenstva se účastní předseda kontrolní komise, případně pověřený člen kontrolní komise druţstva. 9. Pro hlasování a platnost usnesení představenstva platí čl. 18 odst. 4 a odst. 5 Stanov. 10. O průběhu jednání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizuje zápis podepsaný předsedajícím, zapisovatelem a dvěma zvolenými ověřovateli. Přílohou zápisu je prezenční listina přítomných osob. V zápisu se jmenovitě uvedou členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením nebo se zdrţeli hlasování; u neuvedených členů se má za to, ţe hlasovali pro přijetí usnesení. 11. Jednání představenstva řídí předseda nebo místopředseda nebo jiný pověřený člen představenstva. 12. Členové představenstva jsou povinni vykonávat funkci s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichţ prozrazení třetím osobám by mohlo druţstvu způsobit škodu. 13

14 13. Jménem představenstva jedná navenek předseda nebo místopředseda. Písemné úkony představenstva podepisuje předseda (místopředseda) a další člen představenstva. V nepřítomnosti předsedy (místopředsedy) jiní dva členové představenstva. Podepisují-li písemný právní úkon předseda a místopředseda, povaţuje se podpis místopředsedy za podpis dalšího člena představenstva. 14. Předseda druţstva organizuje a řídí činnost představenstva a také jako nejvyšší hospodářský zaměstnanec druţstva řídí aparát vytvářený představenstvem k plnění úkolů druţstva a řídí běţnou činnost druţstva. Je vázán usnesením členské schůze a představenstva druţstva a zastupuje druţstvo navenek. Odpovídá za svou činnost představenstvu. 15. Předseda je pověřen představenstvem zajišťovat obchodní vedení druţstva. V rámci obchodního vedení je pověřen právním jednáním vůči zaměstnancům druţstva. 16. Předseda v této funkci zejména: a) řídí jednotlivé úseky činnosti zpravidla prostřednictvím vedoucích odborných zaměstnanců, kteří jsou za ně odpovědni, b) předkládá závaţná rozhodnutí představenstvu ke schválení a o dalších rozhodnutích a opatřeních je informuje, c) v pracovních vztazích činí právní úkony jménem druţstva, pokud nejsou vnitřním předpisem vyhrazeny jiným útvarům, d) zabezpečuje dodrţování zákonnosti a účinnou vnitřní kontrolu v druţstvu. 17. Předsedu zastupuje v době jeho nepřítomnosti místopředseda nebo další členové představenstva pověření představenstvem, a to v pořadí jím stanoveném s pravomocemi dle předchozího bodu Bliţší vymezení pravomoci předsedy druţstva obsahují vnitřní předpisy druţstva. Článek 21 Kontrolní komise 1. Kontrolní komise je kontrolním orgánem druţstva a tvoří ji 7 členů. 2. Kontrolní komisi přísluší kontrolovat zejména: a) dodrţování a uplatňování stanov druţstva, b) činnost představenstva a zaměstnanců druţstva, realizaci usnesení členské schůze a představenstva a za tím účelem má přístup k veškerým dokumentům druţstva, c) zachovávání zásad hospodárnosti a ochrany druţstevního majetku, včetně tvorby a pouţití fondů druţstva, d) řádnou účetní závěrku druţstva, zejména doloţenost majetku druţstva, jeho pohledávek a závazků a tvorbu hospodářského výsledku, e) stanovit odměny členů kontrolní komise druţstva na základě pověření členskou schůzí. 3. Kontrolní komise dává písemné stanovisko ke kaţdé účetní závěrce, k návrhu na rozdělení zisku nebo úhradě ztráty druţstva a k návrhu na rozhodnutí o uhrazovací povinnosti členů. 4. V rámci své kontrolní činnosti je dále oprávněna upozornit na zjištěné nedostatky představenstvo a dohlíţet na zjednání nápravy. 5. Kontrolní komise volí ze svých členů předsedu a jednoho místopředsedu. 6. Pro hlasování kontrolní komise a pro jeho platnost platí ustanovení čl. 18 odst. 4 a odst. 5 Stanov. 14

15 7. Členové kontrolní komise jsou povinni vykonávat svou činnost s péčí řádného hospodáře, zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichţ prozrazení třetím osobám by mohlo druţstvu způsobit škodu. 8. Zástupce kontrolní komise má právo účasti na schůzi kteréhokoliv orgánu druţstva. Za výkon své činnosti odpovídá kontrolní komise pouze členské schůzi. Kontrolní komise můţe poţadovat jakékoliv informace a doklady o činnosti druţstva. Při výkonu své působnosti je kontrolní komise nezávislá na ostatních orgánech druţstva. 9. Kontrolní komise se schází na svých schůzích podle potřeby, zpravidla však nejméně jednou za tři měsíce. Podává představenstvu zprávy o výsledcích provedených kontrol, vyjadřuje se k výsledkům hospodaření druţstva, navrhuje opatření k odstranění zjištěných nedostatků a dohlíţí na zjednání nápravy. Představenstvo je povinno zprávy a návrhy kontrolní komise projednat bez odkladu a učinit opatření k nápravě. Neodstraní-li příslušné orgány druţstva zjištěné nedostatky v činnosti ve lhůtě s kontrolní komisí dohodnuté, je kontrolní komise oprávněna poţádat představenstvo o svolání členské schůze. 10. Kontrolní komise podává členské schůzi zprávu o své činnosti, předkládá vyjádření k práci představenstva a k jeho výsledkům. Ke zprávě představenstva o činnosti a hospodaření druţstva můţe kontrolní komise přednést své připomínky. 11. Představenstvo je povinno bez zbytečného odkladu oznámit kontrolní komisi všechny skutečnosti, které mohou mít závaţné důsledky v hospodaření nebo postavení druţstva nebo jeho členů. 12. O průběhu jednání kontrolní komise a o jejích rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající a zapisovatel, případně ověřovatelé zápisu, pokud jsou určeni. Přílohou zápisu je seznam přítomných osob. V zápisu se jmenovitě uvedou členové kontrolní komise, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením nebo se zdrţeli hlasování. U neuvedených členů se má za to, ţe hlasovali pro přijetí usnesení. V. ZRUŠENÍ DRUŢSTVA A ZÁNIK DRUŢSTVA Článek 22 Zrušení druţstva 1. Druţstvo se zrušuje: a) usnesením členské schůze, b) zrušením konkurzu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkurzu z důvodu, ţe majetek druţstva nepostačuje k úhradě nákladů konkurzu anebo zamítnutím návrhu na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku, c) rozhodnutím soudu. 2. Rozhodnutí členské schůze o zrušení se osvědčuje notářským zápisem. 3. Usnesení členské schůze o fúzi a rozdělení druţstva musí obsahovat určení právního nástupce a vymezení jmění, které na něj přechází. Při rozdělení druţstva členská schůze určí, jak se jmění druţstva a jeho členové rozdělí. Při tomto určení se vezme zřetel na oprávněné zájmy jednotlivých členů. 4. Podrobnosti o podmínkách zrušení druţstva a o jeho likvidaci obsahuje občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích a zvláštní zákony. 15

16 Článek 23 Zánik druţstva Druţstvo zaniká výmazem z obchodního rejstříku VI. OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 24 Oznamování a doručování 1. Skutečnosti stanovené právními předpisy, těmito stanovami nebo rozhodnutím členské schůze se oznamují členům druţstva ve stanoveném termínu dopisem zaslaným na adresu uvedenou v seznamu členů nebo předaným osobně proti podpisu členovi. 2. Pro doručování písemností platí, ţe za doručené jsou povaţovány všechny zásilky, které jsou druţstvem odeslány na adresu člena jím uvedenou v seznamu členů. Pokud se člen na této adrese nezdrţuje nebo zásilku nepřevezme, platí za den doručení třetí den po předání zásilky drţiteli poštovní licence. Doručování členům s neznámým pobytem se provádí oznámením vyvěšeným na informační desce po dobu 10 dnů v sídle druţstva. Uplynutím 10ti denní lhůty se povaţuje písemnost za doručenou. 3. Skutečnosti, u kterých to vyţaduje zákon či stanovy druţstva, budou zveřejněny oznámením ve veřejném rejstříku nebo na informační desce druţstva. 4. Svolávání a další úkony související s členskou schůzí druţstva mají speciální úpravu v čl. 19 Stanov. Článek 25 Postup při změnách stanov 1. O změně stanov rozhoduje členská schůze. O rozhodnutí členské schůze, jímţ se mění stanovy druţstva, musí být pořízen notářský zápis, který obsahuje téţ schválený text změny stanov. 2. Změny stanov nabývají účinnosti okamţikem, kdy o nich rozhodla členská schůze, neplyne-li z rozhodnutí členské schůze o změně stanov nebo ze zákona, ţe nabývají účinnosti později. Článek 26 Výkladové ustanovení 1. Jsou-li nebo stanou-li se některá ustanovení stanov neplatnými, neúčinnými anebo některá ustanovení chybí, nemá to vliv na platnost či účinnost ostatních ustanovení stanov, která zůstávají platná a účinná. Namísto neplatného, neúčinného či chybějícího ustanovení stanov nastupuje ustanovení příslušného právního předpisu, které svou povahou a účelem nejlépe odpovídá zamýšlenému účelu stanov; není-li takového ustanovení právního předpisu, nastupuje způsob řešení, jenţ je v obchodním styku obvyklý. 16

17 2. Záleţitosti neupravené těmito stanovami se řídí příslušnými ustanoveními zákona obchodních korporacích a občanského zákoníku. VII. PŘECHODNÁ USTANOVENÍ Článek Tyto stanovy byly přijaty a schváleny konferencí delegátů SD Jednota Volyně, která se konala a nabývají účinnosti dne Změna stanov byla schválena a přijata shromáţděním delegátů druţstva, které se konalo dne 16. května 2001 a nabyla účinnosti dnem zápisu do obchodního rejstříku. 3. Změna stanov byla schválena a přijata shromáţděním delegátů druţstva, které se konalo dne 22. května 2003 a nabyla účinnosti dnem zápisu do obchodního rejstříku. 4. Změna stanov byla schválena a přijata shromáţděním delegátů druţstva, které se konalo dne 27. května 2004 a nabyla účinnosti dnem zápisu do obchodního rejstříku. 5. Změna stanov byla schválena a přijata shromáţděním delegátů druţstva, které se konalo dne a nabyla účinnosti dnem zápisu do obchodního rejstříku. 6. zrušen 7. Členské základny vytvořené podle stávajících stanov změněných členskou schůzí dne zanikají k tomuto datu. Podrobnosti vypořádání zaniklých členských základen upraví představenstvo druţstva. 8. Sdruţené prostředky členů evidované podle jednotlivých členských základen budou ke dni převedeny do fondu členů a funkcionářů. 9. Změna stanov byla schválena a přijata členskou schůzí druţstva, která se konala dne a nabyla účinnosti dnem zápisu do obchodního rejstříku. 10. Změna stanov byla schválena a přijata členskou schůzi druţstva, která se konala dne a nabyla účinnosti dnem zápisu do obchodního rejstříku. 11. Změna stanov byla přijata a schválena členskou schůzí, která se konala dne ve Strakonicích. Ve Volyni dne Vladimír Š v e c, Ing. Marie K o m r s k o v á, předseda druţstva místopředsedkyně druţstva 17

STANOVY ELEKTRODRUŽSTVA PRAHA

STANOVY ELEKTRODRUŽSTVA PRAHA STANOVY ELEKTRODRUŽSTVA PRAHA I. Základní ustanovení čl. 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1. Obchodní firma družstva je: Elektrodružstvo Praha (dále jen "družstvo"). 2. Sídlem družstva je: Praha 8, Kundratka

Více

STANOVY. Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř

STANOVY. Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř STANOVY Zemědělského družstva Vítkovice Nekoř Čl. 1 Firma a sídlo družstva, informační deska Obchodní firma družstva: Sídlo družstva: Nekoř, PSČ 561 63 Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř Informační deska

Více

S t a n o v y. AGRO, družstvo Záhoří. Firma družstva: Sídlo: Záhoří, Dolní Záhoří 5, PSČ 398 18 Identifikační číslo: 49 02 32 33

S t a n o v y. AGRO, družstvo Záhoří. Firma družstva: Sídlo: Záhoří, Dolní Záhoří 5, PSČ 398 18 Identifikační číslo: 49 02 32 33 S t a n o v y Firma družstva: AGRO, družstvo Záhoří Sídlo: Záhoří, Dolní Záhoří 5, PSČ 398 18 Identifikační číslo: 49 02 32 33 Článek 1. Úvodní ustanovení 1) AGRO, družstvo Záhoří, Záhoří, Dolní Záhoří

Více

Jednota, spotřební družstvo v Jindřichově Hradci. S t a n o v y družstva

Jednota, spotřební družstvo v Jindřichově Hradci. S t a n o v y družstva Jednota, spotřební družstvo v Jindřichově Hradci S t a n o v y družstva Úplné znění Stanov družstva podle stavu k 27.5.2014 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1. Obchodní firma:

Více

Stanovy Družstva fanoušků Bohemians

Stanovy Družstva fanoušků Bohemians Stanovy Družstva fanoušků Bohemians Čl. 1 Obchodní firma, sídlo a předmět činnosti družstva 1. Obchodní firma družstva je "Družstvo fanoušků Bohemians". 2. Sídlem družstva je Praha, 3. Předmětem činnosti

Více

N á v r h Nové znění stanov

N á v r h Nové znění stanov N á v r h Nové znění stanov 1. Firma a sídlo Družstva- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.1 Obchodní firma Družstva je: Družstvo vlastníků Batelov-

Více

S t a n o v y družstva

S t a n o v y družstva J E D N O T A, s p o t ř e b n í d r u ž s t v o Z á b ř e h S t a n o v y družstva I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1. Obchodní firma: JEDNOTA, spotřební družstvo Zábřeh

Více

Česká sledge hokejová asociace Czech sledge hockey association. se sídlem v Dalovicích,

Česká sledge hokejová asociace Czech sledge hockey association. se sídlem v Dalovicích, Česká sledge hokejová asociace Czech sledge hockey association se sídlem v Dalovicích, S T A N O V Y S D R U Ž E N Í LISTOPAD 2011 Článek 1 : Obchodní jméno a sídlo sdružení 1.1. Obchodní jméno sdružení

Více

SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y

SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y Článek 1 Název, sídlo, obvod činnosti SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y 1. Název spolku je SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. (dále jen Komora SL). Komora SL je nepolitickou korporací

Více

S T A N O V Y. Morava, mlékařské odbytové družstvo

S T A N O V Y. Morava, mlékařské odbytové družstvo S T A N O V Y Morava, mlékařské odbytové družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu právnických a fyzických osob, založeným za účelem podnikání a zajišťování hospodářských anebo jiných potřeb svých členů

Více

JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice STANOVY

JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice STANOVY JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice STANOVY Úplné znění k 22. 5. 2014 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1) Obchodní firma: JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice.

Více

Zápis o průběhu schůze

Zápis o průběhu schůze Zápis o průběhu schůze rady rodičů Spolku rodičů při ZŠ T. G. Masaryka Bystřice pod Hostýnem, IČ 26992752, konané dne 18.srpna 2014 ve školní družině ZŠ TGM v Bystřici pod Hostýnem 1) Zahájení Schůzi rady

Více

Stanovy SRPŠ M. Alše

Stanovy SRPŠ M. Alše Stanovy SRPŠ M. Alše I. Název a sídlo spolku 1. Název: Spolek rodičů a přátel ZŠ Mikoláše Alše Zkratka názvu: SRPŠ M. Alše 2. Spolek rodičů a přátel ZŠ Mikoláše Alše (dále jen SRPŠ nebo spolek ) byl založen

Více

B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371

B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371 B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371 S T A N O V Y D R U Ž S T V A I. Základní ustanovení čl. 1 1.1 Obchodní firma a sídlo družstva 1.1. Družstvo přijalo název: Bytové družstvo Tasovská

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE. Obchodní firma, sídlo společnosti

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE. Obchodní firma, sídlo společnosti STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE I. Základní ustanovení 1 Obchodní firma, sídlo společnosti 1. Obchodní firma (dále jen firma ) společnosti zní: CHEMPEX - HTE, a.s. (dále jen společnost ). 2. Sídlo

Více

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení staveb a pozemkových parcel (dále jen soubor nemovitostí

Více

S T A N O V Y. Družstva. KONZUM, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí. Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva

S T A N O V Y. Družstva. KONZUM, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí. Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva S T A N O V Y Družstva KONZUM, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1. Obchodní firma: KONZUM, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí ---------

Více

Čl. I. Název, sídlo a definice družstva. Čl. II. Předmět podnikání

Čl. I. Název, sídlo a definice družstva. Čl. II. Předmět podnikání STANOVY Zemědělského družstva Křižovatka přijaté v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (o obchodních korporacích, dále v textu jen ZOK ) Obchodní firma: Zemědělské

Více

Mgr. Martin Říha, notář v Plzni náměstí Republiky 236/37, Plzeň 1 - Vnitřní Město, 30100 zapsán v seznamu notářů vedeném NK ČR pod č.

Mgr. Martin Říha, notář v Plzni náměstí Republiky 236/37, Plzeň 1 - Vnitřní Město, 30100 zapsán v seznamu notářů vedeném NK ČR pod č. Mgr. Martin Říha, notář v Plzni náměstí Republiky 236/37, Plzeň 1 - Vnitřní Město, 30100 zapsán v seznamu notářů vedeném NK ČR pod č. 648 POZVÁNKA na členskou schůzi družstva: KOVODRUŽSTVO, výrobní družstvo

Více

Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001)

Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001) Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001) I. Základní ustanovení 1. Družstvo bylo založeno ustavující schůzí zájemců, kteří se rozhodli zřídit družstvo. Družstvo vznikne

Více

S T A N O V Y Zemědělské družstvo vlastníků Štědrá Tutleky, Tutleky 10, 517 41 Kostelec nad Orlicí

S T A N O V Y Zemědělské družstvo vlastníků Štědrá Tutleky, Tutleky 10, 517 41 Kostelec nad Orlicí S T A N O V Y Zemědělské družstvo vlastníků Štědrá Tutleky, Tutleky 10, 517 41 Kostelec nad Orlicí Díl I. Základní ustanovení o družstvu Článek 1. Firma a sídlo družstva 1. Firma: Zemědělské družstvo vlastníků

Více

Stanovy Zemědělského družstva Jamné nad Orlicí

Stanovy Zemědělského družstva Jamné nad Orlicí Stanovy Zemědělského družstva Jamné nad Orlicí Aktuální znění od 20.05.2014 Článek I. Základní ustanovení 1) Obchodní firma : Zemědělské družstvo Jamné nad Orlicí 2 ) Sídlo družstva : Jamné nad Orlicí

Více

STANOVY DRUŽSTVA DRUŽSTVO LETOHRADSKÁ SEDMA. Část první: Základní ustanovení

STANOVY DRUŽSTVA DRUŽSTVO LETOHRADSKÁ SEDMA. Část první: Základní ustanovení STANOVY DRUŽSTVA DRUŽSTVO LETOHRADSKÁ SEDMA Část první: Základní ustanovení Čl. 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1. Obchodní firma: Družstvo Letohradská Sedma. 2. Sídlo družstva: Praha 7, Letohradská

Více

STANOVY DRUŽSTVA JEDNANOTA

STANOVY DRUŽSTVA JEDNANOTA STANOVY DRUŽSTVA JEDNANOTA Preambule Družstvo JednaNota je nezávislým, dobrovolným společenstvím fyzických a právnických osob. Posláním družstva je rozvíjet lokální soběstačnost v regionu jižních Čech.

Více

S T A N O V Y družstva s obchodní firmou Brno, Hoblíkova 22, družstvo. Článek 1 Úvodní ustanovení

S T A N O V Y družstva s obchodní firmou Brno, Hoblíkova 22, družstvo. Článek 1 Úvodní ustanovení S T A N O V Y družstva s obchodní firmou Brno, Hoblíkova 22, družstvo Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je otevřeným společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem vzájemné podpory svých

Více

STANOVY DRUŽSTVO ČERCHOV ČERCHOVSKÁ 1744/5, PRAHA 2. ČÁST I. Základní ustanovení

STANOVY DRUŽSTVO ČERCHOV ČERCHOVSKÁ 1744/5, PRAHA 2. ČÁST I. Základní ustanovení STANOVY DRUŽSTVO ČERCHOV ČERCHOVSKÁ 1744/5, PRAHA 2 ČÁST I. Základní ustanovení Čl. 1 1.1 Firma družstva : Družstvo Čerchov 1.2 Sídlo družstva : Čerchovská 1744/5, Vinohrady, Praha 2, PSČ 120 00. 1.3 Družstvo

Více

1. Obchodní firma družstva je: HYGIE družstvo kadeřníků ve Frýdku-Místku.

1. Obchodní firma družstva je: HYGIE družstvo kadeřníků ve Frýdku-Místku. I. Základní ustanovení 1. Obchodní firma družstva je: HYGIE družstvo kadeřníků ve Frýdku-Místku. 2. Předmětem podnikání družstva je: holičství, kadeřnictví, výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách

Více

Jednota, spotřební družstvo v Tachově S T A N O V Y D R U Ž S T V A

Jednota, spotřební družstvo v Tachově S T A N O V Y D R U Ž S T V A Jednota, spotřební družstvo v Tachově S T A N O V Y D R U Ž S T V A I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 - OBCHODNÍ FIRMA, SÍDLO A PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ DRUŽSTVA 1. Obchodní firma družstva: J e d n o t a, spotřební

Více

Úplné znění stanov. ZD Výčapy, družstvo

Úplné znění stanov. ZD Výčapy, družstvo Úplné znění stanov ZD Výčapy, družstva IČ: 00140538, se sídlem Výčapy 189, 674 01, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl DrXXXVI, vložka 2012 Obchodní firma družstva: Čl.

Více

Článek I. Základní ustanovení

Článek I. Základní ustanovení STANOVY ZEMĚDĚLSKÉHO DRUŽSTVA ČIMELICE zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl DrXXXXII, vložka 16 dle zákona o obchodních korporacích Článek I. Základní ustanovení

Více

S T A N O V Y D R U Ž S T V A I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva, zakládající členové

S T A N O V Y D R U Ž S T V A I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva, zakládající členové S T A N O V Y D R U Ž S T V A I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva, zakládající členové 1. Obchodní firma družstva: KDP DATEV, družstvo. Pod touto obchodní firmou se družstvo

Více

Klubu přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s.

Klubu přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s. S T A N O V Y Klubu přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s. Článek I. Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Klub přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s. (dále jen spolek ). 2. Sídlem spolku je: Základní škola JIŽNÍ IV.,

Více

Stanovy Zemědělského družstva Dřevohostice

Stanovy Zemědělského družstva Dřevohostice Stanovy Zemědělského družstva Dřevohostice Obchodní firma: Zemědělské družstvo Dřevohostice Sidlo družstva: Dřevohostice IČ: 00149098 Čl. 1 1. Zemědělské družstvo Dřevohostice (dále jen družstvo) vzniklo

Více

STATUT NADACE ČEZ. ve znění ke dni 27. 1. 2015

STATUT NADACE ČEZ. ve znění ke dni 27. 1. 2015 STATUT NADACE ČEZ ve znění ke dni 27. 1. 2015 Společnost ČEZ, a. s., se sídlem Praha 4 Duhová 2/1444, IČ: 45274649, založila nadační listinou ze dne 25. 7. 2002 Nadaci Duhová energie. Nadace byla zřízena

Více

S T A N O V Y. Zemědělského obchodního družstva DEJAS. Článek 1

S T A N O V Y. Zemědělského obchodního družstva DEJAS. Článek 1 S T A N O V Y Zemědělského obchodního družstva DEJAS Základní ustanovení Článek 1 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem podnikání, vzájemné podpory svých členů

Více

PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. S T A N O V Y S P O L K U

PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. S T A N O V Y S P O L K U PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. S T A N O V Y S P O L K U Článek 1: Založení 1.1. Spolek PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. (dále též jako spolek ) byl založen dne 10. 5. 2014. 1.2. PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. je spolkem dle zákona

Více

Stanovy obecně prospěšné společnosti

Stanovy obecně prospěšné společnosti Stanovy obecně prospěšné společnosti A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek I. Založení společnosti 1) Zakládací smlouvou ze dne 22. 04. 2005 byla zaloţena obecně prospěšná společnost EUTIS, o.p.s. (dále jen "společnost").

Více

S T A N O V Y družstva s obchodní firmou COOP družstvo HB Článek 1 Založení a vývoj družstva

S T A N O V Y družstva s obchodní firmou COOP družstvo HB Článek 1 Založení a vývoj družstva S T A N O V Y družstva s obchodní firmou COOP družstvo HB Článek 1 Založení a vývoj družstva 1. Družstvo s původní obchodní firmou JEDNOTA, lidové spotřební družstvo v Havlíčkově Brodě bylo založeno na

Více

STANOVY DRUŽSTVA. Výrobně-obchodní družstvo Zdislavice IČO 47078573

STANOVY DRUŽSTVA. Výrobně-obchodní družstvo Zdislavice IČO 47078573 Výrobně-obchodní družstvo Zdislavice IČO 47078573 Družstvo zapsané v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl Dr, vložka 1120 STANOVY DRUŽSTVA 2014 Článek I. Obchodní firma a sídlo družstva

Více

STANOVY DRUŽSTVA. KOVOPLAST, výrobní družstvo Závodní 1057, 687 25 Hluk IČO: 49 97 40 84

STANOVY DRUŽSTVA. KOVOPLAST, výrobní družstvo Závodní 1057, 687 25 Hluk IČO: 49 97 40 84 STANOVY DRUŽSTVA KOVOPLAST, výrobní družstvo Závodní 1057, 687 25 Hluk IČO: 49 97 40 84 Číslo výtisku: Číslo vydání: Platnost od: 1.7.2014 8 ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Vypracoval: představenstvo VD Datum: Podpis:

Více

Stanovy družstva. PROFES vzdělávací a výrobní družstvo Rosice. Schválené na členské schůzi dne 18.5.2007

Stanovy družstva. PROFES vzdělávací a výrobní družstvo Rosice. Schválené na členské schůzi dne 18.5.2007 Stanovy družstva PROFES vzdělávací a výrobní družstvo Rosice Schválené na členské schůzi dne 18.5.2007 I. Základní ustanovení Čl. 1 1. Obchodní jméno družstva zní : PROFES vzdělávací a výrobní družstvo

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 čl. 1 Základní ustanovení... 2 čl. 2 Obchodní firma a sídlo družstva... 2 čl. 3 Předmět činnosti... 2 čl. 4 Vznik

Více

I. Úvodní ustanovení

I. Úvodní ustanovení S T A N O V Y D R U Ž S T VA I. Úvodní ustanovení 1. Firma : Bytové družstvo Svatopluka Čecha 106 abc Brno -------------------------------- 2. Sídlo : Brno, Svatopluka Čecha 106 a, PSČ 612 00 -----------------------------------------

Více

S T A N O V Y ZEMĚDĚLSKÉHO DRUŽSTVA NETŘEBICE. úplné znění po jejich změně dle zák.č. 90/2012 Sb.

S T A N O V Y ZEMĚDĚLSKÉHO DRUŽSTVA NETŘEBICE. úplné znění po jejich změně dle zák.č. 90/2012 Sb. S T A N O V Y ZEMĚDĚLSKÉHO DRUŽSTVA NETŘEBICE úplné znění po jejich změně dle zák.č. 90/2012 Sb. se sídlem v Netřebicích IČ: 00109975, DIČ: CZ00109975 Čl. I. Firma družstva a sídlo 1. Firma: Zemědělské

Více

Navrhované změny v doposud platných stanovách, které by měla schválit členská schůze dne 11.4.2014 S T A N O V Y. IRISA, výrobní družstvo

Navrhované změny v doposud platných stanovách, které by měla schválit členská schůze dne 11.4.2014 S T A N O V Y. IRISA, výrobní družstvo Navrhované změny v doposud platných stanovách, které by měla schválit členská schůze dne 11.4.2014 S T A N O V Y IRISA, výrobní družstvo Vsetín, Jasenická 697, PSČ: 755 01 IČO: 000 31 445 zapsané v obchodním

Více

STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU dle zákona 89/2012 Sb., Občanského zákoníku

STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU dle zákona 89/2012 Sb., Občanského zákoníku STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU dle zákona 89/2012 Sb., Občanského zákoníku I. Název sídlo, doba trvání spolku 1. Název spolku zní: Český občanský spolek proti plicním nemocem. 2. Sídlo spolku je (obec, město):

Více

STANOVY ČÁST I. Základní ustanovení Článek 1 Firma a sídlo družstva IBC servis, družstvo Článek 2 Pojmové znaky družstva

STANOVY ČÁST I. Základní ustanovení Článek 1 Firma a sídlo družstva IBC servis, družstvo Článek 2 Pojmové znaky družstva STANOVY ČÁST I. Základní ustanovení Článek 1 Firma a sídlo družstva 1) Družstvo přijímá firmu IBC servis, družstvo (dále jen družstvo ). 2) Sídlem družstva je Brno. Článek 2 Pojmové znaky družstva 1) Družstvo

Více

VZOR. Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:...

VZOR. Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:... VZOR Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:... Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.... (název vč. zkratky právní formy)...(dále jen společnost ) vznikla dne... zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností

Více

Stanovy zájmového sdružení právnických osob. Asociace nezávislých dodavatelů energií

Stanovy zájmového sdružení právnických osob. Asociace nezávislých dodavatelů energií Stanovy zájmového sdružení právnických osob Asociace nezávislých dodavatelů energií 1 Název, sídlo a právní forma zájmového sdružení 1.1 Název sdružení zní: Asociace nezávislých dodavatelů energií, dále

Více

Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN

Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN 1 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob. Je založeno na dobu neurčitou. 2. Družstvo je právnickou osobou a za porušení svých

Více

I. Základní ustanovení

I. Základní ustanovení I. Základní ustanovení 1. Obchodní firma družstva je: Agrodružstvo Katusice 2. Sídlo družstva je: Katusice, Bezenská 173, okres Mladá Boleslav, PSČ 293 01 3. Předmětem podnikání družstva je: a) koupě zboží

Více

Návrh Stanov Zemědělského družstva Popelín,

Návrh Stanov Zemědělského družstva Popelín, Návrh Stanov Zemědělského družstva Popelín, se sídlem Popelín 189, 378 55 Popelín, okres Jindřichův Hradec zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl DrXXXXII,

Více

Stanovy Zemědělského družstva Strmilov. I. Základní ustanovení

Stanovy Zemědělského družstva Strmilov. I. Základní ustanovení Stanovy Zemědělského družstva Strmilov I. Základní ustanovení 1. Obchodní firma družstva zní: Zemědělské družstvo Strmilov (dále v těchto stanovách jen družstvo ), IČ 00110779. 2. Sídlem družstva je: Popelínská

Více

I. Základní ustanovení. 1. Obchodní firma družstva je: Zemědělské družstvo ÚJEZD (dále jen družstvo).

I. Základní ustanovení. 1. Obchodní firma družstva je: Zemědělské družstvo ÚJEZD (dále jen družstvo). STANOVY Zemědělského družstva ÚJEZD, se sídlem Újezd 45, PSČ 592 12, IČ: 485 29 818 zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu Dr, vložka 2469 I. Základní ustanovení 1. Obchodní

Více

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY ZŠ TIŠNOV, spolek. Stanovy spolku

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY ZŠ TIŠNOV, spolek. Stanovy spolku KLUB PŘÁTEL ŠKOLY ZŠ TIŠNOV, spolek Stanovy spolku Čl. I. Úvodní ustanovení 1) Klub přátel školy ZŠ Tišnov, spolek (dále jen spolek ) je nezávislým a samosprávným svazkem fyzických osob, zejména rodičů

Více

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení )

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Článek 1 Název sdružení 1. Název sdružení zní: Občanské sdružení bubakov.net 2. Sídlo sdružení je: Obětí okupace 510, 271 01 Nové Strašecí.

Více

Stanovy Družstva Pod Zvonařkou 6810

Stanovy Družstva Pod Zvonařkou 6810 Stanovy Družstva Pod Zvonařkou 6810 I. Základní ustanovení 1. Družstvo je společenství neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem vzájemné podpory svých členů. 2. Družstvo není družstvem bytovým.

Více

S t a n o v y. JEDNOTY spotřebního družstva v Uh. Ostrohu, družstva

S t a n o v y. JEDNOTY spotřebního družstva v Uh. Ostrohu, družstva S t a n o v y JEDNOTY spotřebního družstva v Uh. Ostrohu, družstva I. Obchodní firma a sídlo družstva 1. Obchodní firma družstva: Jednota spotřební družstvo v Uh. Ostrohu, družstvo (dále jen družstvo)

Více

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení STANOVY DRUŽSTVA I. Úvodní ustanovení 1. Obchodní firma: Bytové družstvo Zámezí, družstvo 2. Sídlo: Zámezí 14, Brno 621 00 3. Předmět podnikání (činnosti): pronájem bytových a nebytových prostor a poskytování

Více

Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s.

Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s. Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s. Čl. 1 Název spolku Název spolku zní: Sdružení Zvoneček - Praha, z.s. (dále jen Spolek ). Čl. 2 Sídlo Sídlo Spolku je: Komenského nám. 9/400, 130 00 Praha 3. Čl. 3

Více

Stanovy. Jednoty, spotřebního družstva v Hodoníně. Úplné znění ze dne 2.6.2014

Stanovy. Jednoty, spotřebního družstva v Hodoníně. Úplné znění ze dne 2.6.2014 Stanovy Jednoty, spotřebního družstva v Hodoníně Úplné znění ze dne 2.6.2014 1 I. Firma, sídlo a právní postavení družstva 1. Firma družstva: Jednota, spotřební družstvo v Hodoníně, IČ: 00032263 2. S tímto

Více

STATUT. obecně prospěšné společnosti. Čl. I. Obecná ustanovení

STATUT. obecně prospěšné společnosti. Čl. I. Obecná ustanovení 1 STATUT obecně prospěšné společnosti Čl. I. Obecná ustanovení 1) Obecně prospěšná společnost Dobrodiní o.p.s. se sídlem 734 01 Karviná Ráj, U Lesa 713 byla založena Zakládací smlouvou ze dne 14.10.2003.

Více

S T A N O V Y ASV výrobní družstvo (nové úplné znění)

S T A N O V Y ASV výrobní družstvo (nové úplné znění) S T A N O V Y ASV výrobní družstvo (nové úplné znění) I. Základní ustanovení 1. Obchodní firma družstva je: ASV výrobní družstvo Sídlo družstva je Solnice, Školní 71, PSČ 517 01 2. Předmětem podnikání

Více

S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a

S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a ČÁST I. Základní pojmy 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2) Družstvo je právnickou

Více

STANOVY. nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy. při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří,

STANOVY. nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy. při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří, STANOVY nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří, J. Á. Komenského 677, 431 51, Klášterec nad Ohří Čl. I Název a sídlo Článek 1 Nezávislý spolek

Více

STANOVY GOLFOVÉHO KLUBU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, Z.S. (dále jen Klub )

STANOVY GOLFOVÉHO KLUBU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, Z.S. (dále jen Klub ) STANOVY GOLFOVÉHO KLUBU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, Z.S. (dále jen Klub ) Článek I. Název, sídlo, postavení Klubu 1.1 Klub je založen na principu dobrovolnosti a demokratických zásadách a je spolkem ve smyslu

Více

Stanovy. Zemědělského družstva Růžový palouček Morašice čp. 180 IČ 00129771

Stanovy. Zemědělského družstva Růžový palouček Morašice čp. 180 IČ 00129771 Stanovy Zemědělského družstva Růžový palouček Morašice čp. 180 IČ 00129771 1 Článek I. Základní ustanovení 1. Obchodní firma družstva je: Zemědělské družstvo Růžový palouček. 2. Sídlem družstva jsou: Morašice

Více

STANOVY. SPOLKU RODIČŮ PŘI MŠ BLATENSKÁ 2145, PRAHA 4 dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen OZ )

STANOVY. SPOLKU RODIČŮ PŘI MŠ BLATENSKÁ 2145, PRAHA 4 dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen OZ ) STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI MŠ BLATENSKÁ 2145, PRAHA 4 dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen OZ ) Čl. I Název a sídlo spolku, založení a registrace spolku 1.1. Spolek má název: Spolek

Více

S T A N O V Y. Píškova 1961/42, Praha 5 - Stodůlky, IČ: 26145235. Část první - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

S T A N O V Y. Píškova 1961/42, Praha 5 - Stodůlky, IČ: 26145235. Část první - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ S T A N O V Y B y t o v é d r u ž s t v o P í š k o v a I Píškova 1961/42, Praha 5 - Stodůlky, IČ: 26145235 Část první - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 - Právní postavení (1) Bytové družstvo Píškova I (dále

Více

S T A N O V Y D R U Ž S T V A ČÁST PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek I. Obchodní firma a sídlo družstva

S T A N O V Y D R U Ž S T V A ČÁST PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek I. Obchodní firma a sídlo družstva S T A N O V Y D R U Ž S T V A ČÁST PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek I. Obchodní firma a sídlo družstva 1.Obchodní firma družstva zní: N.K. STAV Brno, družstvo. ---------------------------------------

Více

S T A N O V Y Zemědělského obchodního družstva Němčice nad Hanou (Úplné znění k 25.4.2014) návrh

S T A N O V Y Zemědělského obchodního družstva Němčice nad Hanou (Úplné znění k 25.4.2014) návrh S T A N O V Y Zemědělského obchodního družstva Němčice nad Hanou (Úplné znění k 25.4.2014) návrh Č á s t I. Čl. l Firma a sídlo družstva l. Firma družstva je: ZOD Němčice nad Hanou, družstvo. 2. Sídlo

Více

Stanovy Zemědělského družstva RADELO

Stanovy Zemědělského družstva RADELO Stanovy Zemědělského družstva RADELO se sídlem ve Velkém Ratmírově 24, 377 01 okres Jindřichův Hradec zapsáno v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl DrXXXXII, vložka

Více

N Á V R H STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BOŽETICKÁ 3398

N Á V R H STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BOŽETICKÁ 3398 N Á V R H STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BOŽETICKÁ 3398 Čl. I Úvodní ustanovení (1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů na adrese sídla

Více

Úplné znění stanov Družstva ENVICRACK

Úplné znění stanov Družstva ENVICRACK Úplné znění stanov Družstva ENVICRACK HLAVA I. PREAMBULE Čl. 1 Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zaštítění fungování klastru ENVICRACK, vytvořeného s pomocí prostředků

Více

II. Název společnosti Název společnosti je: Místní akční skupina Svazku obcí Blatenska, o.p.s.

II. Název společnosti Název společnosti je: Místní akční skupina Svazku obcí Blatenska, o.p.s. Úplné znění zakladatelské listiny Místní akční skupiny Svazku obcí Blatenska, o.p.s., se sídlem Blatná, J.P. Koubka 4, PSČ 388 01, IČ 26081822 ve znění platném ke dni 8. 6. 2011 založené na základě zákona

Více

Návrh změn stanov AGROCHOV STARÁ PAKA a.s.

Návrh změn stanov AGROCHOV STARÁ PAKA a.s. Návrh změn stanov AGROCHOV STARÁ PAKA a.s. V souladu se zákony č. 89 a 90/2012 Sb., navrhne dozorčí rada a představenstvo valné hromadě tuto změnu stanov AGROCHOV STARÁ PAKA: 1. Článek 2. bod 2. vymazat

Více

Létejme z Ostravy, o.s. Stanovy občanského sdružení

Létejme z Ostravy, o.s. Stanovy občanského sdružení Létejme z Ostravy, o.s. Stanovy občanského sdružení Článek I Základní ustanovení 1) Název: Létejme z Ostravy, o.s. (dále jen sdružení ). 2) Sídlo: Maďarská 1456/10, 0strava, 708 00. 3) Oficiální web: www.letejmezostravy.cz

Více

S T A N O V Y S P O L K U Rybářský spolek Proseč

S T A N O V Y S P O L K U Rybářský spolek Proseč My, níže podepsaní Jan Tomášek, nar. 12.5.1980, bytem Proseč 381, 539 44 a Petr Pešek, nar. 24.5.1979, bytem Proseč 251, 539 44 a Karel Javůrek, nar. 9.8.1976, bytem M.Švabinského 388, Litomyšl 570 01

Více

Obchodní firma družstva je: Zemědělské družstvo Kunžak Sídlo družstva: Střížovická č. p. 420, Kunžak, PSČ 378 62 IČ: 00110515

Obchodní firma družstva je: Zemědělské družstvo Kunžak Sídlo družstva: Střížovická č. p. 420, Kunžak, PSČ 378 62 IČ: 00110515 Návrh stanov Zemědělského družstva Kunžak se sídlem Střížovická 420, 378 62 Kunžak, okres Jindřichův Hradec zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl DrXXXXII,

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015 STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015 I. Základní ustanovení 1) Název spolku: Spolek rodičů a přátel MŠ Na Dlouhém lánu, Praha 6 Identifikační číslo

Více

STANOVY SPOLKU. Článek I. Základní ustanovení

STANOVY SPOLKU. Článek I. Základní ustanovení STANOVY SPOLKU Článek I. Základní ustanovení 1) Název: Spolek rodičů a přátel dětí a školy při ZŠ Třemošnice, z.s. (dále jen spolek ). 2) Sídlo: Internátní 217, 538 43 Třemošnice. 3) IČ : 270 46 290 4)

Více

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Preambule

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Preambule STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE Preambule Asociace NNO ČR (dále jen Asociace) vzniká jako zájmové sdružení právnických osob z potřeby prosazovat společné zájmy všech

Více

STANOVY DRUŽSTVA. Dřevojas, výrobní družstvo

STANOVY DRUŽSTVA. Dřevojas, výrobní družstvo STANOVY DRUŽSTVA Dřevojas, výrobní družstvo I. Základní ustanovení 1. Obchodní firma družstva: Dřevojas, výrobní družstvo. 2. Sídlo družstva: Svitavy. 3. Předmětem podnikání družstva je: a) výroba, obchod

Více

S T A N O V Y D R U Ž S T V A

S T A N O V Y D R U Ž S T V A S T A N O V Y D R U Ž S T V A Čl. 1 Založení a vznik družstva, zápis v obchodním rejstříku. Podřízení se zákonu o obchodních korporacích 1.1. VYSOKÁ, bytové družstvo (dále jen družstvo či bytové družstvo

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Příloha pozvánky: STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1 Firma a sídlo 1. Obchodní firma společnosti zní: AHARP a.s. ------- ---- 2. Obec, v níž je umístěno sídlo: Praha. --- --- 2 Internetová stránka Na adrese:

Více

STANOVY Zemědělské obchodní družstvo Rožnovsko

STANOVY Zemědělské obchodní družstvo Rožnovsko STANOVY Zemědělské obchodní družstvo Rožnovsko OBSAH Čl. I. Základní ustanovení 2 Čl. II. Předmět podnikání..2 Čl. III. Členství v družstvu oddíl 1. členský vklad.3 oddíl 2. vznik členství, převod a přechod

Více

II. Název společnosti Název společnosti je: Místní akční skupina Svazku obcí Blatenska, o.p.s.

II. Název společnosti Název společnosti je: Místní akční skupina Svazku obcí Blatenska, o.p.s. Statut obecně prospěšné společnosti Místní akční skupiny Svazku obcí Blatenska, o.p.s., se sídlem Blatná, Na Tržišti 727, PSČ 388 01, IČ 26081822 ve znění platném ke dni 8.6.2011 založené na základě zákona

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624 I. Název a sídlo sdružení 1. Název občanského sdružení zní: Občanské sdružení Umlaufoviny 2. Sídlem sdružení je: Kuršova 9, Brno, PSČ: 635 00 II. Právní

Více

STANOVY. Stránka 1 z 6. Nezávislého spolku. Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách. Lonkova 510, Pardubice 530 09

STANOVY. Stránka 1 z 6. Nezávislého spolku. Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách. Lonkova 510, Pardubice 530 09 STANOVY Nezávislého spolku Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách Lonkova 510, Pardubice 530 09 Stránka 1 z 6 Část I. Název a sídlo spolku Článek 1 Název spolku zní: Nezávislý spolek

Více

STANOVY SPOLKU. Frank Bold Kids z. s. Čl. 1. Název, forma a sídlo

STANOVY SPOLKU. Frank Bold Kids z. s. Čl. 1. Název, forma a sídlo STANOVY SPOLKU Frank Bold Kids z. s. Čl. 1. Název, forma a sídlo Frank Bold Kids z. s. (dále jen spolek ) je dobrovolným spolkem fyzických a právnických osob ve smyslu ustanovení 214 a násl. zákona č.

Více

STANOVY. Západočeské konzumní družstvo Sušice

STANOVY. Západočeské konzumní družstvo Sušice STANOVY 2014 Západočeské konzumní družstvo Sušice navazujíce na všechny dobré tradice družstevnictví, zejména pak na činnost ZKD v Plzni, Jednoty SD v Sušici, Jednoty SD v Klatovech, Jednoty SD v Horšovském

Více

Úplné znění stanov. INTRATECH družstvo. N á v r h. sídlo : Hegerova 987, Horní Předměstí, 572 01 Polička IČO : 259 20 081

Úplné znění stanov. INTRATECH družstvo. N á v r h. sídlo : Hegerova 987, Horní Předměstí, 572 01 Polička IČO : 259 20 081 N á v r h Úplné znění stanov INTRATECH družstvo sídlo : Hegerova 987, Horní Předměstí, 572 01 Polička IČO : 259 20 081 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové oddíl Dr, vložka 746

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. DEJME DĚTEM ŠANCI o.s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. přijaté v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění 1. Název a sídlo 1.1. Název sdružení je: DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. (dále

Více

DRUŽSTVO POD LVEM STANOVY. (platné znění od 31.5.2014)

DRUŽSTVO POD LVEM STANOVY. (platné znění od 31.5.2014) DRUŽSTVO POD LVEM STANOVY (platné znění od 31.5.2014) ČÁST I. Úvodní ustanovení 1 Základní ustanovení o družstvu 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu fyzických i právnických osob, přičemž však

Více

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE. která se konala dne 11.7.2007 od 18.00 hod. na adrese U spořitelny 2, Karlovy Vary

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE. která se konala dne 11.7.2007 od 18.00 hod. na adrese U spořitelny 2, Karlovy Vary ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE Bytové družstvo Stará Role č. 2, se sídlem Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, PSČ 361 20, IČ 26363291 (dále jen Družstvo ), která se konala dne 11.7.2007 od 18.00 hod. na adrese U

Více

Zemědělské družstvo Podlesí

Zemědělské družstvo Podlesí S T A N O V Y Zemědělské družstvo Podlesí Čechtín č.p. 97, PSČ: 675 07 přijaté v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích a družstvech (ZOK) Stanovy Zemědělské družstvo "Podlesí"

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA NA VRŠKÁCH

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA NA VRŠKÁCH STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA NA VRŠKÁCH 2 Čl. I. Základní ustanovení, předmět činnosti 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založené za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2.

Více

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení. 1. Obchodní jméno: Bytové družstvo TŘÍSKALOVA, družstvo

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení. 1. Obchodní jméno: Bytové družstvo TŘÍSKALOVA, družstvo STANOVY DRUŽSTVA Preambule: Družstvo Třískalova je subjektem konstituovaným nájemníky bytových domů Třískalova 3, 5, 7, 16, 18 a 24 v Brně - Lesné. Společným cílem družstva a jeho zakládajících členů je

Více

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely má sídlo v Praze 9 Kbely, na adrese Albrechtická 732, 197 00 Čl. II Účel spolku Spolek

Více

Stanovy akciové společnosti REENGINE CZ a.s.

Stanovy akciové společnosti REENGINE CZ a.s. Stanovy akciové společnosti REENGINE CZ a.s. Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti zní: REENGINE CZ a.s. ------------------------------------------ 2. Sídlo společnosti:

Více