SYLABY PŘEDMĚTŮ bakalářského studijního oboru Právo ve veřejné správě (aktualizace k )

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SYLABY PŘEDMĚTŮ bakalářského studijního oboru Právo ve veřejné správě (aktualizace k 18. 5. 2011)"

Transkript

1 SYLABY PŘEDMĚTŮ bakalářského studijního oboru Právo ve veřejné správě (aktualizace k ) Administrativní a prezentační systémy (právo)...2 Anglický jazyk I, II, III, IV - úrovně Beginners, Pre-Intermediate, Intermediate...3 Anglický jazyk pro právníky...7 České a československé právní dějiny (I. + II.)...8 Druhý jazyk I, II, III - Německý jazyk, Ruský jazyk, Španělský jazyk...9 Exekuční právo...13 Finanční hospodaření samosprávných celků...14 Občanský soudní řád...15 Pozemkové právo...16 Právní vztahy k nemovitostem...17 Právo životního prostředí...18 Rozhodovací činnost orgánů státní správy a samosprávy...19 Římské právo I...20 Římské právo II Správní soudnictví...22 Teorie práva I...23 Teorie práva II...24 Tvorba elektronické dokumentace (právo)...25 Ústavní právo a státověda I...26 Ústavní právo a státověda II Ústavní soudnictví...28 Úvod do informatiky (právo)...29 Veřejné finance a finanční trhy...30 Základy finančního práva I Základy finančního práva II...32 Základy občanského práva I...33 Základy občanského práva II...34 Základy obchodního práva I Základy obchodního práva II...36 Základy politologie...37 Základy pracovního práva...38 Základy práva Evropské unie I...39 Základy práva Evropské unie II...40 Základy správního práva I...41 Základy správního práva II...42 Základy trestního práva I Základy trestního práva II...44 Živnostenské právo a další formy regulace podnikání...45

2 Administrativní a prezentační systémy (právo) Garant předmětu: Doc. MUDr. Vilikus Zdeněk, CSc. Počet kreditů: 3 Způsob ukončení: Zápočet Předmět APS je zaměřen na programový balík Office. 70 výuky tvoří zpracovávání dat v MS Excel. 15% výuky tvoří vytváření textových dokumentů v MS Word. 15% výuky tvoří vytváření prezentací v MS PowerPoint 1. Ukázky "Co Excel umí", Popis obrazovky, Editace buňky, Formátování, Autosum, Podmíněné formátování, Řady, Výpočty, Psaní vzorců. 2. Sloupce a řádky, Realtivní a absolutní adresa, Odkazy, Složitější výpočty, Datumu a čas, funkce Když, funkce Zaokrouhlování. 3. Pokročilé formátování, funkce MIN, MAX, PRůMĚR, SMODCH, Přemísťování oblastí, Kopírování, Vkládání jinak, Vnořená funkce KDYŽ. 4. Chybová hlášení, Grafy, Zdrojová data, Regresní rovnice a jejich grafické vyjádření, Nestejné měřítko, Souhrny, Objekty, Editor rovnic. 5. Práce s listy, Tlačítka, Vyhledat a nahradit, Kontrola pravopisu, Předchůdci a následníci, Spojnice trendu, Interní a externí odkazy, funkce Hledání řešení, Prostorové tabulky. 6. Přehledy, Komentáře, Seřadit, Makra, Řešitel, Generování náhodných čísel, Textové funkce, funkce Concatenate. 7. Databázové funkce, Třídění dat, Filtrace dat: Automatický filtr, Rozšířený filtr, Kontingenční tabulky a grafy. Souhrnné opakování. 8. Statistické funkce, Statistická analýza dat: Deskriptivní statistika, Párový a nepárový Studentův t-test, Korelace, Chi-kvadrát test. 9. Základy typografie, Formát odstavce, Pravítko, Tabulátory a zarážky, Odrážky, Řádkování, Tok textu, Seznamy, Automatický text, Záhlaví a zápatí, Kopírování z Excelu do Wordu - bez a s propojením. 10. Tabulky ve Wordu, Hromadná korespondence, Obálky a štítky, Styly, Dělení slov, Nastavení jazyka, Kontrola pravopisu a gramatiky, Náhled tisku, Oddíly, Nastavení stránky, Statistika napsaného textu. 11. Typy zobrazení v PPT, Textová pole a odstavce, Rozvržení snímku, Záhlaví a zápatí, Řadič snímků, Šablony, Animace, Grafické efekty, Zvukové efekty. 12. Poznámky, Podklady, Animace grafu, Organizační diagram a jeho animace, Tvorba grafu v PPT, Datový list, Kopírování grafů z Excelu, Přechody snímků při prezentaci, Nastavení prezentace. 13. Souhrnné opakování podle námětů studentů. Microsoft Office Excel 2007, Pecinovský, J., Computer Press, 2008 Word 2007 podrobný průvodce, Pecinovský, J, Computer Press, 2004 PowerPoint 2007 nejen pro školy, Klatovský, K., Computer Media, 2007 Microsoft Office PowerPoint Podrobná uživatelská příručka, Král, M., Magera, I., Computer press, 2008 Štatistické úlohy a ich riešenie v exceli, Chajdiak, J., Statis, 2005 Praktické příklady v Excelu 2007, Laurenčík, M., Computer Press, 2008

3 Anglický jazyk I, II, III, IV - úrovně Beginners, Pre-Intermediate, Intermediate Garant předmětu: Mgr. Potoček Tomáš Počet kreditů: 3 Způsob ukončení: Zápočet Anglický jazyk I. - Beginners Předmět Anglický jazyk I. Beginners ve formě pro kombinované studium se opírá o obsah dávek 1,2,3 na úrovni beginners, která reflektuje úroveň A1 společného evropského jazykového rámce. Této jazykové úrovni odpovídá i hodina anglického jazyka vyučovaná v rámci tutoriálů. Předmět je zakončen zápočtem. Ve formě pro denní studium se vychází z jazykového syllabu a příslušných lekcí učebnice Straightforward elementary. 1. English alphabet, spelling, verb to be, otázka a zápor, osobní zájmena 2. číslovky 1-100, ukazovací zájmena, přivlastňovací zájmena 3. sloveso have got, přivlastňovací pád a vyjádření druhého pádu 4. množné číslo, přítomný čas prostý 5. přítomný čas prostý ve 3.osobě, otázka a zápor, hodiny a čas 6. popisná existenční vazba there is/ there are, předložky místa 7. popis domu, základy užití neurčitého a určitého členu, some a any Anglický jazyk II. - Beginners Cílem předmětu anglický jazyk II beginners je naučit studenty popis skutečnosti pomocí existenční vazby there is a celého spektra předložek místa, popisovat minulé děje minulým časem prostým a seznámit je s užíváním základním modálních sloves v přítomném čase. V oblasti slovní zásoby se zaměříme na popis místností bytu a lexikální jednotky z oblasti doprava a cestování. 1. there is, there are; prepositions (at, in, on, to, into, over, above, under, next to, opposite, in front of, behind ) 2. modal verbs (can, could, must vs have to); the past tense of TO BE 3. past simple (regular, irregular verbs) 4. flat, house, furniture, facilities, description of a flat 5. moving; transport; collocations with have Writing description of a flat/place 6. irregular verbs, a short story on a given title (A Special Celebration) Anglický jazyk III. - Beginners Předmět Anglický jazyk III. Beginners ve formě pro kombinované studium se opírá o obsah dávek 7,8,9 na úrovni beginners, která reflektuje úroveň A1 společného evropského jazykového rámce. Této jazykové úrovni odpovídá i hodina anglického jazyka vyučovaná v rámci tutoriálů. Předmět je zakončen zápočtem. Ve formě pro denní studium se vychází z jazykového syllabu a příslušných lekcí učebnice Straightforward elementary. V rámci předmětu AJ III - Beginners je hlavní důraz kladem na následující gramatické okruhy: minulý čas prostý i v otázce a záporu, základní nepravidelná slovesa, člen určitý, neurčitý, nulový, přídavná jména a příslovce způsobu. V oblasti slovní zásoby se naučíme mluvit o dovolené, cestování, pobytu v hotelu, naučíme se popsat vzhled člověka a jeho šaty, naučíme se vyjádřit o důležitých meznících života jako narození, svatba, úmrtí a procvičíme si základní fráze a slovní zásobu pro nakupování. 1. food, počitatelná a nepočitatelná podstatná jména, some/ any 2. vyjadřování množství pomocí: many, much, a lot 3. vyjadřování množství pomocí: few, a few, little, a little, too, enough 4. In a restaurant 5. Transport - at the airport, základní slovesa s vazbou na gerundium, dopravní prostředky s předložkou by 6. Travelling by train, přítomný čas průběhový Anglický jazyk IV. - Beginners V předmětu AJ IV Beginners se na gramatické rovině budeme věnovat neurčitým zájmenům a vyjadřování množství, počitatelností podstatných jmen, vysvětlíme si základy užití předpřítomného času, vyjádření záměru a plánu v budoucnosti a naučíme se vyjadřovat účel. V oblasti slovní zásoby se budeme zabývat popisem města, udávání směru, dotkneme se základních obratů z tématu škola a vzdělávání, prostředků komunikace, naučíme se objednávat v restauraci, koupit lístky do kina a některé další předložkové vazby. 1. food, počitatelná a nepočitatelná podstatná jména, some/ any 2. vyjadřování množství pomocí: many, much, a lot 3. vyjadřování množství pomocí: few, a few, little, a little, too, enough 4. In a restaurant 5. Transport - at the airport, základní slovesa s vazbou na gerundium, dopravní prostředky s předložkou by

4 6. Travelling by train, přítomný čas průběhový Angličtina nejen pro samouky, Kollmannová Ludmila, Leda, 2005 English Vocabulary in Use, Michael McCarthy, Felicity O Dell, Cambridge University Press, 2003 a novější Essential Grammar in Use, Raymond Murphy, Cambridge University Press, 2005 a novější Oxford Word Skills - Basic, Ruth Gairns, Stuart Redman, Oxford University Press, 2008 Angličtina v kostce pro ZŠ a nižší ročníky víceletých gymnázií, Dostálová Iva, Ing.Hubková Zora, Fragment, 2006 Anglický jazyk I. - Pre-Intermediate Předmět Anglický jazyk I. Pre-intermediate ve formě pro kombinované studium vychází z dávek 1,2,3 na úrovni pre-intermediate, která reflektuje jazykovou látku na úrovni A2 -B1 společného evropského jazykového rámce. Dané jazykové úrovni odpovídá i příslušná hodina anglického jazyka vyučovaná v rámci tutoriálů. Předmět AJ I je zakončen zápočtem. Ve formě pro denní studium je základem látka za jazykového sylabu pro AJI Pre a látka z příslušných lekcí učebnice Straightforward pre-intermediate. tato pasáž bude ještě aktualizována. V rámci předmětu AJ I Pre-intermediate se probírají tyto gramatické celky: přítomný čas prostý, minulý čas prostý, tázací zájmena, základy slovosledu v anglické větě, modální slovesa v přítomném a minulém čase. V oblasti slovní zásoby se probírají tyto tematické celky: sport and leisure time, education, ed/ ing adjectives collocations with make/ do/ have, prepositions of time, common idioms. 1. Tázací zájmena a slovosled otázky v přítomném čase prostém, otázka na podmět, téma sport a volný čas 2. Vazby se slovesy make, take a have; tázací dovětek, krátké přitakání typu So do I 3. Předložky s časovými výrazy, trpný rod v přítomném a minulém čase 4. Přítomný čas prostý a průběhový 5. Stavová a dynamická slovesa, sloveso to have 6. Minulý čas prostý a průběhový 7. Minulý čas prostý a průběhový a vazba used to Anglický jazyk II. - Pre-Intermediate V předmětu AJ II Pre-intermediate se budeme v oblati gramatiky zabývat rozdílem mezi přítomným čases prostým a průběhovým, přítomnými časy pro vyjádření budoucnosti, srovnáváním přídavných jmen a srovnávacími větami, vyjadřováním záměru a plánu a v neposlední řadě větnými vzorci, tj. spojení sloves s infinitivem nebo gerundiem. V lexikální oblasti se zaměříme na slovní spojení se slovesy give, keep, break, see, popisem lidského vzhledu a indiviuálních rysů osobnosti a slovní zásobou k tématu sightseeing a holidays. 1. present simple vs present continuous (revision + future arrangements) 2. responses (with interest/enthusiasm, with disappointment, agreements); collocations with give/keep/break/see 3. a letter of invitation 4. comparative and superlative forms of adjectives; comparative clauses ( than; as as) 5. body and movement; people s appearance 6. description of a friend/colleague (appearance, clothes) 7. expressions of futurity and intention (future simple, be going to, would like to, would prefer to, be planning to) 8. verbs + ing/inf.; sightseeing in the city; holidays (by the sea) 9. a postcard from holidays Anglický jazyk III. - Pre-Intermediate Předmět Anglický jazyk III. Pre - intermediate v kombinovaném studiu se opírá o obsah dávek 7,8,9 na úrovni pre-intermediate, která reflektuje úroveň A2 - B1 společného evropského jazykového rámce. Této jazykové úrovni odpovídá i hodina anglického jazyka vyučovaná v rámci tutoriálů. Předmět je zakončen zápočtem. V denním studiu jsou základem určené lekce učebnice Straightforward pre-intermediate. V rámci semestru Anglický jazyk III Pre-intermediate bude hlavní důraz kladem na následující gramatické jevy: předpřítomný čas prostý a průběhový, rozdíl v užití minulého času a předpřítomného času, komplexní užití členu určitého, neurčitého a nulového, časové spojky a časové věty, podmínkové věty prvního stupně. V oblasti tematické slovní zásoby se naučíme hovořit o práci a kariérních plánech, zopakujeme si hlavní národnosti, naučíme se pohovořit o turistických aktivitách na poznávací dovolené a zopakujeme si užitečnou slovní zásobu a fráze užívané při nakupování. 1. Careers, předpřítomný čas prostý 2. Careers, slovní zásoba z oblasti work 3. Personality - slovní zásoba k popisu charakterových vlastností, předpřítomný čas s already, just, yet 4. Looking for a job/ job interview, vyjadřování rady(should, 2. podmínkové souvětí, What about...) 5. Vyjadřování pravděpodobnosti a jistoty modálnímí slovesy 6. Vyjadřování predikce pomocí probably, perhaps..., podmiňovací způsob, druhá podmínka

5 Anglický jazyk IV. - Pre-Intermediate V rámci předmětu AJ IV pre-intermediate budou probírána gramaticko-lexikání témata obsažená v lekcích 10, 11 a 12 učebnice Straightforward pre-intermediate a doplňková slovní zásoba z dávek pre-intermediate. 1. předpřítomný čas s předložkami for a since 2. předpřítomný čas s časovými určeními pro ještě neukončené časové období, slov. zásoba: jobs 3. předpřítomný čas been x gone, slovní zásoba: sports 4. konverzační téma a slovní zásoba: health / at the doctors 5. účelový infinitiv a účelové věty 6. modální slovesa a jiné vyjádření povinnosti (must, have to), slovní zásoba: clothes 7. vyjádření povinnosti a nutnosti modálními slovesy a jejich opisy v minulém čase 8. konverzační téma a slovní zásoba: shopping, in a clothes shop, slovesa fit, go with, suit 9. předložky spojené s pohybem, úvod do frázových sloves 10. vztažné věty 11. země a národnosti 12. konverzační téma: global problems, vyjadřování souhlasu a nesouhlasu Straightforward Pre-intermediate, Philip Kerr, Macmillan, 2009 Essential Grammar in Use, Raymond Murphy, Cambridge University Press, 2005 Use Pre-intermediate/Intermediate, Stuart Redman, Cambridge University Press, 2006 a novější Anglický jazyk I. - Intermediate V rámci semestru AJ I intermediate je hlavní důraz zaměřen na probrání nebo procvičení následujících gramatických jevů: modální slovesa v různých časech a to jak s modalitou záhodnostní, tak jistotní, úvod do frázových sloves, nepřímá řeč a souslednost časů, vyjádření minulého a budoucího času. V oblasti slovní zásoby se zaměříme na tematické okruhy: travelling, movement and speed, work and occupation, make and do collocations, compound adjectives, the six senses, environment, health and diseases, etc. 1. Introduction, test 2. Verb forms review, unusual hobbies 3. Negatives+questions, saying NO 4. What clauses, expressions with "thing" 5. Present habits+past habits, 6. get+be used to, collocations with get 7. Verb idioms,, sounding angry, vocabulary annimals+characteristics 8. Compound adjectives, vocabulary: fashion, style, clothes 9. Defining+non-defining relative clauses, expressions with "look" 10. Present perfect simple+continuous x past simple, word building, explaining reasons, vocabulary Anglický jazyk II. - Intermediate 1. revision of tenses (present simple, present continuous, going to, will, present perfect simple, present perfect continuous, past simple, past continuous, past perfect simple) 2. everyday problems; expressions with GET 3. report for a company (with factual information and recommendation) 4. wish clauses (I wish/if only; present and past wishes; subjunctive) 5. describing people (character); expressions with BRING and TAKE 6. formal letter (a letter of complaint) 7. conditional clauses (zero, first, second, third conditional) 8. personal relationships, idioms describing people 9. argumentative essay Anglický jazyk III. - Intermediate Předmět Anglický jazyk III. Intermediate ve formě pro denní studium vychází z jazykového syllabu intermediate a příslušných lekcí učebnice Straightforward Upper-Intermediate, která reflektuje úroveň B1 - B2 společného evropského jazykového rámce. Předmět je zakončen zápočtem. V rámci semestru AJ III Intermediate je kladen hlavní důraz na tyto gramatické jevy: vyjádření minulosti pomocí minulého čas prostého a průběhového a předminulého času prostého a průběhového, přípustové spojky a prípustkové věty, slovesa s vazbou na holý infinitiv, srovnávání přídavných jmen a srovnávací konstrukce, konstrukce I d rather, I d better a vyjádření preference. 1. green issues - speaking and vocabulary, lifestyle changes

6 2. futures review, expression with make 3. lifestyle changes - future perfect + future continuous 4. trends - nouns + prepositons, giving examples, future predistions 5. cold comfort - speaking + vocabulary - health + injuries 6. bill of health - modals of speculation 7. alternative therapies - modals (permission, obligation + prohibition) 8. back pain - phrasal verbs with objects, changing subject 9. celebrity heroes - adjective order, talking about role models 10. local hero - adjectives with prepositions 11. villains - adjectives + modifying adverbs, speaking + vocabulary crimes 12. hate list - speaking + vocabulary: compound nouns (jobs) 13. Review - final test Anglický jazyk IV. - Intermediate V předmětu AJ IV Intermediate se v oblasti gramatiky budeme věnovat souhrnnému opakování předložek a předložkových konstrukcí, vztažným větám, slovesným vazbám s infinitivem nebo gerundiem, kauzální vazbě to have st. done, vazbám se slovesy make a do, případy slovesné inverze, frázovými slovesy a vedlejšími větami předmětnými. Na poli slovní zásoby se budeme zabývat tématy: the arts; music, the press and the media; politics and public institutions, crime a money (buying, selling, paying). 1. prepositions (of time, place, direction, duration, reason, result, purpose, means, exception, concession); relative clauses (restrictive and nonrestrictive); verbs + infinitive, verbs + gerund, verbs + gerund/infinitive (stop, go on, remember, forget, try, regret, mean, need) 2. the arts; music 3. story (ending with a particular sentence) 4. inversion (not only but); have sth. done; make vs. do 5. the press and the media; politics and public institutions 6. formal letter (a letter of application) 7. omission of relative pronouns; content clauses; grammar of phrasal verbs 8. crime; money (buying, selling, paying); phrasal verbs (grammar + style) 9. article to a magazine (description of a favourite place) Straightforward - Upper- Intermediate - Students book, Philip Kerr, Ceri Jones, Macmillan, 2007, ISBN Oxford Practice Grammar, John Eastwood, Oxford University Press, 2003 English Grammar in Use, Raymond Murphy, Cambridge University press, 2008 English Vocabulary in Use, Stuart Redman, Cambridge, 2007 Language Practice-Intermediate, M. Vince, P. Emmerson, Macmillan, 2007

7 Anglický jazyk pro právníky Garant předmětu: Počet kreditů: 4 Způsob ukončení: Zápočet

8 České a československé právní dějiny (I. + II.) Garant předmětu: doc. JUDr. Kindl Vladimír Počet kreditů: 4 (2+2) Způsob ukončení: Zkouška (Zápočet + Zkouška) Předmět obsahuje vývoj institutu právo na území dnešní ČR a v letech na území Československa. Zahrnuje výklad o nejvýznamnějších předpisech a spisech o právu v době starší (do cca pol. 18. stol). Od pol. 18. stol. se zaměřuje na posloupnost zákonodárných orgánů a jejich odborné zázemí, na vývoj struktury orgánů judiciální a administrativní aplikace práva. Zprostředkuje informace o publikaci (vyhlašování) práva a o zdrojích, v nichž byly právní předpisy obsaženy. Věnuje přiměřenou pozornost požadavkům kladeným na jednotlivé osoby pracující s právem (právnické profese) v historickém vývoji. 1. Počátky práva na území českých zemí (9. - poč. 13. stol.). 2. Pokusy o kodifikaci a kodifikace práva v době předhusitské (zemské a horní právo). Právní knihy. 3. Kodifikace práva šlechtického a městského ve stavovské monarchii. 4. Struktura orgánů soudní aplikace práva v období stavovské monarchie. Procesní právo v téže době. 5. Právní zakotvení absolutistického systému. Správní a soudní organizace pobělohorských Čech a Moravy. 6. Osvícenské reformy a jejich projevy v právní sféře. Kodifikace trestního, procesního a civilního práva. 7. Politické hospodářské a hlavní právní změny v revolučních letech 1848/ Rakouský konstitucionalismus a místo českých zemí v jeho rámci. 9. Vznik samostatného Československa a čs. právního řádu. Recepce a pokusy o unifikaci práva a správy. Ústavní vývoj Od Mnichovského diktátu do obnovy Československa. Londýnské zřízení a dekrety prezidenta republiky. 11. Hlavní obsahové rysy tzv. lidově demokratického a socialistického práva. Právnická dvouletka a další vývoj právního řádu do 60. let 20. století. 12. Evoluce administrativní soustavy v letech Hlavní rysy státoprávního uspořádání a právního řádu v letech Dějiny českého a československého práva do roku 1945, Karel Malý a kol., Leges, 2010 Prameny k dějinám práva v českých zemích, Karolina Adamová, Ladislav Soukup, Aleš Čeněk, 2010 Vývoj československého práva , Jak Kuklík a kol., Linde, 2009 České právní dějiny, Ladislav Vojáček, Karel Schelle, Vilém Knoll, Aleš Čeněk, 2009

9 Druhý jazyk I, II, III - Německý jazyk, Ruský jazyk, Španělský jazyk Garant předmětu: Ing. Ležáková Petra, Mgr. Zlámaná Petra, Ing. Fireš Adam Počet kreditů: 3 Způsob ukončení: Zápočet Německý jazyk I. Obsahem předmětu je výuka německého jazyka, postupné zvládání mluvených a psaných projevů a vytváření komplexní komunikační kompetence. Cílem studia předmětu je rozvoj základních řečových dovedností produktivních i receptivních. Student si rovněž osvojí široké spektrum gramatických a lexikálních struktur a běžných jazykových funkcí, které lze užít v každodenní konverzaci na obecná (neodborná) témata. Aktivní znalost jazyka přispívá k účinnější mezinárodní komunikaci a umožňuje studentovi přístup k informacím a k intenzivnějším osobním kontaktům, čímž zvyšuje jeho mobilitu a konkurenceschopnost na trhu práce. Ve výuce německého jazyka se vedle zprostředkování kognitivní výkonnosti studenta (jazykové vědomosti gramatické, lexikální, pravopisné, fonetické...) klade důraz na motivaci studenta a jeho zájem o studium cizího jazyka. 1. výslovnost 2. podstatné jméno, jeho rod, člen a množné číslo 3. osobní zájmena v 1. pádě 4. časování pravidelných sloves v přítomném čase, nepravidelná slovesa "haben" a "sein" 5. pořádek slov v oznamovací a tázací větě 6. skloňování podstatných jmen 7. přivlastňovací zájmena a jejich skloňování 8. zápor 9. základní číslovky 10. skloňování osobních zájmen 11. předložky se 3. pádem 12. předložky se 4. pádem 13. pořadí předmětů v německé větě Německý jazyk II. Obsahem předmětu je výuka německého jazyka, postupné zvládání mluvených a psaných projevů a vytváření komplexní komunikační kompetence. Cílem studia předmětu je rozvoj základních řečových dovedností produktivních i receptivních. Student si rovněž osvojí široké spektrum gramatických a lexikálních struktur a běžných jazykových funkcí, které lze užít v každodenní konverzaci na obecná (neodborná) témata. 1. časování nepravidelných sloves 2. rozkazovací způsob nepravidelných sloves 3. vazba "es gibt" 4. slabé skloňování podstatných jmen 5. předložky se 3. i 4. pádem 6. slovesa s neodlučitelnými předponami 7. slovesa s odlučitelnými předponami 8. "doch" jako kladná odpověď na zápornou otázku 9. záporná předpona "un-" 10. způsobová slovesa 11. zvratná slovesa 12. neurčitý podmět "man" a "es" 13. vyjádření míry, hmotnosti, množství Německý jazyk III. Obsahem předmětu je výuka německého jazyka, postupné zvládání mluvených a psaných projevů a vytváření komplexní komunikační Obsahem předmětu je výuka německého jazyka, postupné zvládání mluvených a psaných projevů a vytváření komplexní komunikační kompetence. Cílem studia předmětu je rozvoj základních řečových dovedností produktivních i receptivních. Student si rovněž osvojí široké spektrum gramatických a lexikálních struktur a běžných jazykových funkcí, které lze užít v každodenní konverzaci na obecná (neodborná) témata. 1. místní údaje 2. časové údaje 3. stupňování přídavných jmen 4. stupňování příslovcí 5. spojky souvětí souřadného a jeho slovosled 6. spojky souvětí podřadného a jeho slovosled 7. spojky vět vedlejších a jejich slovosled

10 8. bezespojkové věty 9. préteritum 10. perfektum 11. budoucí čas a sloveso "werden" 12. podmiňovací způsob 13. vazby sloves Sprechen Sie Deutsch? 2. (pokročilí), DUSILOVÁ, D. a kol., POLYGLOT, 2001 Sprechen Sie Deutsch? 1., DUSILOVÁ, D. a kol., POLYGLOT, 2000 Moderní gramatika němčiny, BERGLOVÁ, E. a kol., Fraus, 2002 Ruský jazyk I. Osvojení cizího jazyka navazuje na poznání českého jazyk, má tedy i stejné cíle postupné zvládání mluvených a psaných projevů. Aktivní znalost cizích jazyků je dnes vskutku nezbytná přispívá k mezinárodní komunikaci a je důležitá i pro osobní potřebu žáka (přístup k informacím a k intenzivním osobním kontaktům). Očekávaným výstupem v cizím jazyce je žádoucí dosažení určitých jazykových znalostí a komunikativních dovedností. 1. Lekce č. 1 - seznámení s azbukou, představování se, dialogy. 2. Vyjádření záporu, slovesa jmenovat se, odlišnosti od češtiny 3. Komunikativní cvičení - dialogy (seznamování), diktát. 4. Lekce č. 2 - azbuka, nové seznamovací fráze, telefonický rozhovor, základní číslovky, jména po otci, pozdravy; 5. Poslech - dialogy, číslovky 1-10, nácvik výslovnosti. 6. Pozdravy, tvoření jména po otci, roleplays. 7. Lekce č. 3 - azbuka (nová písmena), komunikace (slovesa mluvit, znát, bydlet), dialogy. 8. Číslovky 10-20, dny v týdnu, národnosti, názvy zemí, sloveso učit se. 9. Procvičování sloves mluvit, znát, učit se, roleplays, psaní (diktát). 10. Lekce č. 4 - na návštěvě, dialogy, základní fráze, rusko-česká homonyma. 11. Poslech - píseň V. Vysockého, výslovnost, intonace, složené číslovky, vyjádření záporu, nová slovesa a jejich časování; 12. Budoucí čas, nová slovesa a jejich časování, složené číslovky a 3. pád osobních zájmen, roleplays, komplexní opakování komunikativních situací (frází), křížovka. Ruský jazyk II. V II. bloku semestrální výuky ruského jazyka jde o porozumění zvukovým, obrazovým i písemným dokumentům či textům z jazyka, zvládnutí ústní komunikace v situacích běžné promluvy, schopnost písemného vyjadřování v jazyce v souladu s úrovní získávaných vědomostí. 1. Souhrnné opakování lekce Lekce č. 6 - zájmy, koníčky, nácvik psacích písmen. 3. Opakování sloves znát a mluvit, komunikativní cvičení 4. Slovesa 1. časování (včetně nepravidelných sloves), akuzativ osobních zájmen. 5. Slovesa 2. časování (včetně nepravidelných sloves). 6. Zvratná slovesa, výslovnost, práce s textem str Produktivní řečové dovednosti - dialogy, komunikativní situace (pozvání, představování, telefonický rozhovor, záliby). 8. Lekce č. 7 - téma divadlo, slovesa líbit se, koupit, sedět. 9. Řadové číslovky, datum, produktivní řečové dovednosti - psaní seznamovacích inzerátů. 10. Komunikativní cvičení (téma kultura, seznamování). 11. Lekce č. 8 - téma škola, studium, sloveso věnovat se, učit se. 12. Minulý čas, vyjadřování vykání, komunikativní cvičení, rozšiřující slovní zásoba k tématu lekce. 13. Skloňování podstatných jmen rodu ženského a mužského (tvrdé a měkké vzory). Ruský jazyk III. Ve III. semestrálním bloku (Rj III) se výuka ruského jazyka zaměří také k profesně motivované konverzaci a k osvojení pro studium příznačné terminologické problematiky. Podstatným rysem studijního programu v předmětu ruský jazyk je důraz na možnost volby, tj. aktualizace učebního cíle i během studia, v závislosti na širším kontextu, v němž se studium uskutečňuje, na úrovni znalostí studentů či jejich potřebách. 1. Lekce č. 6 - zájmy a koníčky, volný čas, I. a II. časování sloves, nepravidelná slovesa; 2. Opakování sloves znát a mluvit, komunikativní cvičení 3. Slovesa 1. časování (včetně nepravidelných sloves), akuzativ osobních zájmen. 4. Slovesa 2. časování (včetně nepravidelných sloves).

11 5. Zvratná slovesa, výslovnost, práce s textem str Produktivní řečové dovednosti - dialogy, komunikativní situace (pozvání, představování, telefonický rozhovor, záliby). 7. Lekce č. 7 - téma divadlo, slovesa líbit se, koupit, sedět. 8. Řadové číslovky, datum, produktivní řečové dovednosti - psaní seznamovacích inzerátů. 9. Komunikativní cvičení (téma kultura, seznamování). 10. Lekce č. 8 - téma škola, studium, sloveso věnovat se, učit se. 11. Minulý čas, vyjadřování vykání, komunikativní cvičení, rozšiřující slovní zásoba k tématu lekce. 12. Skloňování podstatných jmen rodu ženského a mužského (tvrdé a měkké vzory). 13. Lekce č. 9 - úvodní text, dialogy. Raduga I., S. Jelínek a kol., Fraus, 1996 Pracovní sešit k učebnici Raduga 1., S. Jelínek a kol., Fraus, 1996 Španělský jazyk I. Osvojování a rozšiřování gramatických znalostí a komunikativních dovedností. Rozšiřování slovní zásoby v obecném jazyce a ve vybraných tématech: rodina, lidé, bydlení, základní společenská konverzace a fráze. Význam odlišných syntaktických a stylistických rysů jazyka španělského a českého. 1. Úvod a seznámení s obsahem kurzu. Zařazení španělštiny v rámci románských jazyků, historie jazyka, jeho struktura a reálie. 2. Španělsky mluvící země, Španělsko, Latinská Amerika, regionální rozdíly ve výslovnosti a slovní zásobě. 3. Španělská výslovnost. Postavení přízvuku ve slově a ve větě, rozdíly oproti češtině. Výslovnost b, c, ch, g 4. Výslovnost a její specifika, výslovnost h, j, ll, q, s, v, x, z 5. Rozdíly v syntaxi a stylystice ve španělštine a češtině, odlišné používání některých slov. 6. Gramatika: Člen určitý a neurčitý, mužský a ženský rod a jeho používání. 7. Jednotné a množné číslo, koncovky jednotného a množného čísla. 8. Stavba španělské věty, postavení podstatného a přídavného jména ve španělštině. 9. Gramatika: přídavná jména, jejich koncovky a použití ve větách. 10. Rozšiřování slovní zásoby, podstatná jména, přídavná jména a sloveso "ser" 11. Gramatika: Osobní zájmena 12. Rozšiřování slovní zásoby. Gramatika: věty tázací. 13. Gramatika: Přivlastňovací zájmena. Rozšiřování slovní zásoby. Španělský jazyk II. Cílem předmětu Španělský jazyk II je rozšiřování gramatických znalostí a slovní zásoby a upevňování komunikativních schopností v mluveném i písemném projevu. Zvláštní pozornost je věnována odborné terminologii oboru studia. 1. Gramatika: časování sloves v různých slovesných třídách. 2. Rozšiřování slovní zásoby. Slovesa a jejich použití. Specifika používání osobních zájmen. Nepravidelná slovesa. 3. Slovní zásoba: společenská konverzace a společenské fráze. Pozdravy a související témata. 4. Představování a uvádění údajů o své osobě. Související slovní zásoba. 5. Gramatika: zvratná slovesa. Jejich použití ve španělštině. 6. Slovní zásoba: rodina a přátelé. 7. Životopis ve španělštině. Různé druhy životopisů, uvádění osobních a pracovních údajů. 8. Gramatika: vazby mezi členy a předložkami. Používání některých předložek ve 3. a 4. pádě. 9. Konverzační témata: zaměstnání a firma. Slovní zásoba v oblasti firem a jejich struktury, názvy oddělení a pracovních funkcí. 10. Slovní zásoba: rozšiřování v oblasti obchodní komunikace a korespondence. 11. Slovní zásoba: restaurace, hotel, orientace ve městě, turismus. Letecká doprava, doprava automobilem a vlakem. 12. Slovní zásoba: bydlení, dům a byt, adresy, vybavení bytu. 13. Gramatika: specifika postavení jednotlivých slov ve větě. Zvláštnosti pravopisu. Španělský jazyk III. Cílem předmětu Španělský jazyk III je upevňování gramatických znalostí a slovní zásoby a upevňování komunikativních schopností v mluveném i písemném projevu, a zvládnutí odborné terminologie jazyka v oblasti oboru studia, tedy ekonomie a informatiky. Zvláštní pozornost je věnována španělské výslovnosti a odlišným syntaktickým a stylistickým rysům španělského a českého jazyka. 1. Gramatika. Rozdíly v používání sloves "ser", "estar" a tvaru "hay". 2. Rozšiřování slovní zásoby. Nepravidelná slovesa.

12 3. Konverzace: témata: studium na vysoké škole, zaměstnání, životopisná data a údaje.. 4. Rozšiřování slovní zásoby: specifika různých států, jejich ekonomika, průmysl a zemědělství. 5. Gramatika: Budoucí čas ve španělštině. Vyjadřování blízké budoucnosti. 6. Rozšiřování slovní zásoby: ekonomie, základní pojmy v ekonomice. 7. Gramatika: používání ukazovacích zájmen. Související slovní zásoba. 8. Gramatika: stupňování přídavných jmen. Rozšiřování slovní zásoby: geografie a reálie zemí 9. Gramatika: příčestí minulé a jeho tvorba v různých slovesných třídách. 10. Gramatika: čas minulý a čas předpřítomný 11. Nepravidelná slovesa a jejich minulý čas a příčestí minulé. Slovní zásoba: turistika. 12. Rozšiřování slovní zásoby: Španělsko a Latinská Amerika 13. Rozšiřování slovní zásoby: odborná terminologie v ekonomice a IT Španělština pro samouky, Prokopová, L., LEDA, 2000 Obchodní konverzace ve španělštině - vzory, Machová, K., Computer Press, 2008 Stručná mluvnice španělštiny, Hamplová, Sylva, Academia, 1996

13 Exekuční právo Garant předmětu: JUDr. Sedláček David Počet kreditů: 4 Způsob ukončení: Zkouška Cílem kurzu je seznámit studenty se specifickou právní oblastí výkonu rozhodnutí a především s novodobou formou tzv. privatizovaného exekučního práva charakterizovaného mnoha odlišnostmi oproti standardnímu výkonu rozhodnutí, počínaje osobu "soukromého" soudního exekutora, exekutorského úřadu, zvláštnostmi způsobů provedení exekuce až kupříkladu po tzv. další činnost vykonávanou exekutorem či ingerence pravomocí a oprávnění soudního exekutora do dalších oblastí práva. Instituty exekučního práva představují konečné formy vynucení přiznaných práv a jako takové jsou i součástí práva na soudní ochranu. 1. Pojmové vymezení exekučního práva (ústavní hlediska vykonávacího/exekučního řízení, terminologické aspekty, exekuční řád a subsidiarita o.s.ř.) 2. Exekutorský úřad (soudní exekutor, další zaměstnanci exekutorského úřadu, předpoklady pro výkon činnosti - exekutorská zkouška) 3. Účastníci exekučního řízení (oprávněný, povinný, manžel povinného, třetí osoby) 4. Zahájení exekučního řízení (návrh na nařízení exekuce, účinky nařízení exekuce a pověření exekutora jejím provedením, smlouva o provedení exekuce, majetkové inhibitorium) 5. Exekuční příkaz soudního exekutora (speciální majetkové inhibitorium, přiměřenost exekuce) 6. Odvolání proti nařízení exekuce, odklad a zastavení exekuce, postižení práv třetích osob - excindační žaloba 7. Exekuce pro vymožení peněžitého plnění (přikázání pohledávky, srážky ze mzdy a jiných příjmů, prodej movitých věcí a nemovitostí, specifika prodeje podniku) 8. Exekuce pro uspokojení práv na nepeněžité plnění (vyklizení nemovitosti, odebrání věci, rozdělení společné věci, provedení prací a výkonů) 9. Další způsoby provedení exekuce (specifika příkazu k výplatě z účtu u peněžního ústavu, postižení práv z duševního vlastnictví, prodej zástavy, exekutorské zástavní právo) 10. Náklady exekuce (principy odměňování a náhrady nákladů exekučního řízení, příkaz k úhradě nákladů exekuce, neúspěšnost exekuce a otázky odměňování) 11. Insolvence a exekuce, souběh výkonů rozhodnutí 12. Další činnost soudního exekutora (konkurence a ingerence k tradičním právním profesím, zajištění a správa majetku v trestním řízení, mlčenlivost, odpovědnost za škodu) 13. Exekutorská komora ČR (stavovská organizace, dohledová činnost státu a soudů), evropský exekuční titul, srovnání s některými zahraničními právními úpravami Exekuční právo, David Sedláček, VŠMIE, 2011 Exekuce v soudní praxi, Antonín Tripes, C.H.Beck, 2006, ISBN , Počet stran 864 Zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) komentář, Kasíková, Kučera, Plášil, C.H.Beck, 2010, ISBN

14 Finanční hospodaření samosprávných celků Garant předmětu: doc. Ing. Peková Jitka, CSc. Počet kreditů: 4 Způsob ukončení: Zápočet, Zkouška 1. Veřejný sektor - postavení, struktura a úkoly státu a územní samosprávy ve veřejné správě, vztahy mezi vládními úrovněmi. Modely místní správy. Regionální politika EU. Funkce místní samosprávy a decentralizace kompetencí, zkušenosti zemí EU. Finanční aspekty decentralizace kompetencí. 2. Územní finance jako součást veřejných financí. Funkce veřejných financí na municipální a regionální úrovni. Modely fiskálního federalismu a jejich využití, zkušenosti zemí EU. Mezinárodní aspekty veřejných financí, veřejné finance a územní finance v zemích EU. Fiskální decentralizace, praxe zemí EU. 3. Decentralizace alokačních netržních činností státu na územní samosprávu. Finanční aspekty využití majetku ve vlastnictví územní samosprávy pro decentralizované zabezpečování veřejných statků. Hospodaření s majetkem a dopad do příjmů a výdajů územního rozpočtu. Efektivnost hospodaření. 4. Finanční systém na úrovni územní samosprávy, principy finančního systému. Rozpočet a mimorozpočtové fondy na municipální a regionální úrovni územní samosprávy, jejich postavení v rozpočtové soustavě. Finanční vztahy na státní rozpočet a státní mimorozpočtové fondy. Rozpočtový proces. Finanční systémy zemí v EU. 5. Význam rozpočtového plánování a rozpočtového výhledu v ČR. Programové financování. Struktura rozpočtu, běžný a kapitálový rozpočet. Rozpočtová skladba. 6. Příjmy územních rozpočtů, klasifikace příjmů. Struktura příjmů územních rozpočtů v ČR, komparace se zeměmi v EU. Daňové příjmy a daňové určení, daňová pravomoc. Zásady lokálního a regionálního zdanění. 7. Důchodové, majetkové a místní daňové příjmy. Obecní a regionální daně. Místní poplatky v ČR. Daňová incidence a kapitalizace. 8. Nedaňové příjmy územních rozpočtů. Uživatelské poplatky, příjmy z majetku. Příjmy od neziskových organizací v lokálním a regionálním veřejném sektoru. Ostatní nedaňové příjmy. 9. Běžné a kapitálové dotace z rozpočtové soustavy. Kritéria rozdělování dotací. Efektivní alokace. 10. Úvěrové příjmy, příjmy z emise cenných papírů, ostatní půjčky. Analýza dluhové služby. Možné způsoby regulace dluhu územní samosprávy. Municipální dluh součást veřejného dluhu. 11. Výdaje územního rozpočtu, klasifikace výdajů. Objem a struktura výdajů územních rozpočtů v ČR a v ostatních zemích EU. Obligatorní výdaje. Kapitálové výdaje a jejich vztah k investiční strategii v lokálním a regionálním veřejném sektoru. Finanční vztah neziskové organizace k územnímu rozpočtu. 12. Efektivnost a hospodárnosti ve výdajích. 13. Aktuální finanční problémy územních financí v ČR. Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí Zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon) Zákon č. 140/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím koncesního zákona Vyhláška č. 217/2006 Sb., kterou se provádí koncesní zákon Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Usnesení vlády č. 346 z r o regulaci zadluženosti obcí a krajů Hospodaření a finance územní samosprávy, Peková, J., Management Press, 2004 Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů Benchmarking ve veřejné správě, kolektiv autorů, MV ČR, 2006 Financování měst, obcí a regionů, teorie a praxe, Provazníková, R., Grada Publishing, a.s., 2009 Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole Vyhl. MF ČR č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb. Veřejná správa a finance veřejného sektoru, Peková, J., Pilný, J., Jetmar, M., ASPI a.s., 2008 Zákon č. 254/2000 Sb., o auditorech Veřejné finance, Peková, J., ASPI a.s., 2008

15 Občanský soudní řád Garant předmětu: JUDr. Malý Jiří Počet kreditů: 3 Způsob ukončení: Zápočet Seznámení se základními instituty občanského soudního řízení. Pozornost bude zaměřena zejména na zvládnutí problematiky týkající se základního předpisu a to občanského soudního řádu - okruhu účastníků řízení, úkonů soudu a účastníků, podmínek řízení, otázky předběžných opatření a zajištění důkazů, průběhu řízení, dokazování, jakož i nákladů řízení. Probrána bude též právní úprava odvolání a dovolání a řízení ve věcech, o nichž bylo rozhodnuto jiným orgánem podle části páté o.s.ř. 1. Pojem, prameny a zásady civilního procesu, organizace soudnictví. 2. Pravomoc soudu. 3. Podmínky řízení, věcná a místní příslušnost soudu a jejich určování, vyloučení soudců a zaměstnanců soudu. 4. Účastníci řízení, zastoupení účastníka, úkony účastníků řízení, vady podání a jejich odstranění. 5. Doručování soudních písemností, předvolání a předvedení, pořádková opatření, lhůty, předběžná opatření, ostatní činnosti soudu před zahájením řízení, dožádání a protokolace. 6. Způsoby zahájení řízení, překážky postupu v řízení, nástupce účastníka, přerušení řízení. 7. Příprava jednání a jeho průběh, poučovací povinnost soudu, dokazování, soudní poplatky, náklady řízení. 8. Rozsudek, usnesení, platební rozkaz. 9. Opravné prostředky. 10. Zvláštní řízení. 11. Výkon rozhodnutí. 12. Specifika exekučního řízení dle zákona o soudních exekutorech. 13. Rozbor konkrétního soudního spisu v návaznosti na instituty o.s.ř. Občanský soudní řád s vysvětlivkami a judikaturou (vybrané kapitoly), Winterová A. a kol., Linde, 2007 Vzory smluv a podání (včerně CD), Holub a kol., Linde, 2007 Občanský soudní řád - komentář (vybrané kapitoly), Bureš, Drápal, Krčmář a kol., C.H.Beck, 2006

16 Pozemkové právo Garant předmětu: Mgr. Király (Marková) Jana Počet kreditů: 4 Způsob ukončení: Zkouška Výuka poskytuje ucelený přehled o právní regulaci pozemkových vztahů v ČR. Obsah předmětu je zaměřen na právní instituty-vlastnictví, držba, užívání půdy, evidence půdy, účelová kategorizace půdy, územní plánování a územní řízení, pozemkové úpravy a oceňování pozemků. Dále je zaměřen na právní režim ZPF, pozemků lesních, pozemků sloužících vodnímu hospodářství, vyhledávání a dobývání ložisek nerostů a dopravě a v souvislosti s výkonem práva myslivosti a ochranou přírody a krajiny. Zaměří se i na problematiku vyvlastňování pozemků, omezování vlastnických a jiných věcných a užívacích práv k pozemkům. 1. Pozemkové právo - obecné otázky, prameny práva 2. Účelová kategorizace půdy 3. Pozemkové vlastnictví, držba, vydržení, užívací vztahy k pozemku 4. Věcná břemena, právo zástavní a podzástavní, sousedská práva, režim stavby na cizím pozemku 5. Vyvlastňování pozemků 6. Územní plánování a rozhodování 7. Pozemkové úpravy 8. Katastr nemovitostí - vývoj evidence, obsah, druhy zápisů 9. Katastr nemovitostí - katastrální operát, rohodování 10. Zemědělský půdní fond 11. Právní režim pozemků plnících funkci lesa 12. Právní režim pozemků sloužících vodnímu hospodářství a pozemků v rámci hornických činností 13. Právní režim pozemků v přírodě v rámci ochrany přírody o oceňování majetku, z.č. 151/1997 Sb. Pozemkové právo, Milan Pekárek a kolektiv, Aleš Čeněk, s.r.o. (www.alescenek.cz), 2010, ISBN , Počet stran 334 o vodách a o změně některých zákonů, z.č. 254/2001 Sb. o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), z.č. 184/2006 Sb. o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, z.č.92/1991 Sb. kterou se stanoví seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, vyhl. č. 456/2005 Sb. Listina základních práv a svobod, z.č. 2/1993 Sb. o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby, z.č. 95/1999 Sb. o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., z.č. 139/2002 Sb. o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), z.č. 44/1988 Sb. o ochraně přírody a krajiny, z.č.114/1992 Sb. o Pozemkovém fondu České republiky, z.č. 569/1991 Sb. o zajišťování obrany České republiky, z.č. 222/1999 Sb. o pozemních komunikacích, z.č. 13/1997 Sb. kterou se provádí zákon č. 22/1964 Sb., o evidenci nemovitostí, vyhl.č. 23/1964 Sb. o dani z nemovitosti, z.č. 338/1992 Sb. kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem a zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky, vyhl. č. 26/2007 Sb. o podrobnostech vymezení vodních děl evidovaných v katastru nemovitostí České republiky, vyhl. č. 23/2007 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu, z.č. 334/1992 Devizový zákon, z.č. 219/1995 Sb. o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, z.č. 172/1991 Sb. o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, z.č. 265/1992 Sb. o myslivosti, z.č. 449/2001 Sb. o katastru nemovistostí České republiky, z.č. 344/1992 Sb. o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, z.č. 219/2000 Sb. o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jiné, u zemědělskému majetku, z.č. 229/1991 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, z.č. 289/1995 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona, vyhl. č. 526/2006 Sb. Základy pozemkového práva, Jaroslav Drobník, IFEC, 2010, ISBN , Počet stran 200 o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, z.č. 61/1988 sb. Občanský zákoník, z.č. 40/1964 Sb. o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, z.č. 357/1992 Sb. kterou se provádídějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, vyhl. č. 540/2002 Sb. Správní řád, z.č. 500/2004 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, z.č. 183/2006 Sb.

17 Právní vztahy k nemovitostem Garant předmětu: Mgr. Király (Marková) Jana Počet kreditů: 4 Způsob ukončení: Zápočet, Zkouška Výuka poskytuje ucelený přehled o právní úpravě vztahů k nemovitostem v ČR a základní informace z oblasti správního, pozemkového a katastrálního práva týkajících se nemovitostí. Obsah předmětu je zaměřen na právní instituty-vlastnická a jiná věcná práva k nemovitostem, jiná než věcná práva k nemovitostem, vývoj evidence právních vztahů k nemovitostem, katastr nemovitostí a jeho prvky, zápisy do katastru nemovitostí, řízení a úkony před katastrálním úřadem, druhy nemovitostí, omezování vlastnických a jiných věcných a užívacích práv k nemovitostem, oceňování nemovitostí, nájem a podnájem nemovitostí. 1. Právní vztahy k nemovitostem, obecné otázky, prameny práva 2. Katastr nemovitostí (pojmy, zásady, orgány, struktura, funkce, právní předpisy) 3. Předmět evidence katastru nemovitostí / dále jen "KN"/ - evidované nemovitosti 4. Obsah katastru nemovitostí a katastrální operát 5. Vlastnická a jiná věcná práva k nemovitostem 6. Jiná než věcná práva k nemovitostem (evidovaná v KN a neevidovaná v KN) 7. Držba, vydržení a užívací vztahy k nemovitostem, omezení dispozičních práv 8. Vklad, řízení o povolení vkladu práv, další úkony katastrálního úřadu 9. Záznam 10. Poznámka 11. KN ve vztahu k územnímu plánování, účelové kategorizaci půdy a k pozemkovým úpravám 12. Údaje KN, přístup k informacím KN, veřejnost KN 13. Bytový zákon o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a změně zákona č. 229/1991 Sb., z.č. 139/2002 Sb. o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, z.č. 172/1991 Sb. o Pozemkovém fondu České republiky, z.č. 569/1991 Sb. o zmírnění některých následků majetkových křivd, z.č. 403/1990 Sb. o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), z.č. 344/1992 Sb. kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., vyhl.č. 31/1995 Sb. kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), z.č. 72/1994 Sb. o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, z.č. 200/1994 Sb. o zeměměřických a katastrálních orgánech, z.č. 359/1992 Sb. o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, z.č. 219/2000 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb. a změně některých zákonů, vyhl.č. 540/2002 Sb. Zákon o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem - Komentář, Judr. Eva Barešová, Mgr. Ing. Petr Baudyš, C.H.Beck, prosinec 2007, ISBN , Počet stran 740 Správní řád, z.č. 500/2004 Sb. o podrobnostech vymezení vodních děl evidovaných v katastru nemovitostí České republiky, vyhl.č. 23/2007 Sb. o poskytování údajů z katastru nemovitostí České republiky, vyhl.č. 162/2001 Sb. o obcích ( obecní zřízení), z.č. 128/2000 Sb. o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, z.č. 92/1991 Sb. o oceňování majetku a o změně některých zákonů ( zákon o oceňování majetku), z.č. 151/1997 Sb. Seznam katastrálních pracovišť katastrálních úřadů, jejich názvy, sídla a územní obvody, ve kterých vykonávají působnost příslušného katastrálního úřadu, sdělení ČUZK č. 482/2009 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), z.č. 254/2001 Sb. o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, z.č. 265/1992 Sb. o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů, z.č. 157/2000 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ( stavební zákon), z.č. 183/2006 Sb. kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb. a zákon č. 344/1992 Sb., vyhl.č. 26/2007 Sb. o mimosoudních rehabilitacích, z.č. 87/1991 Sb. o dani z nemovitostí, z.č. 338/1992 Sb. o hlavním městě Praze, z.č. 131/2000 Sb. o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb. Obchodní zákoník, z.č. 513/1991 Sb. Devizový zákon, z.č. 219/1995 Sb. o správních poplatcích, z.č. 634/2004 Sb. kterou se stanoví seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, vyhl.č. 456/2005 Sb. Občanský zákoník, z.č. 40/1964 Sb. o veřejných dražbách, z.č. 26/2000 Sb.

18 Právo životního prostředí Garant předmětu: JUDr. Prchalová Jana Počet kreditů: 4 Způsob ukončení: Zkouška Cílem výuky předmětu právo životního prostředí je seznámit studenty s oblastí práva životního prostředí, což pak mohou uplatnit ve sférách veřejné správy i podnikání. Výuka obsáhne celé toto právní odvětví počínaje průřezovými právními předpisy a konče právní ochranou jednotlivých složek životního prostředí. Hlavní pozornost je věnována principům ochrany životního prostředí, ústavním základům, mezinárodním, evropským a českým pramenům této právní úpravy a nástrojům jeho ochrany. Dále se studenti seznámí zejména s organizací veřejné správy a jinými institucemi v této oblasti. 1. Úvod. Základní pojmy a základní zásady. Problémy a nástroje ochrany životního prostředí. 2. Prameny práva životního prostředí. Instituce v ochraně životního prostředí. 3. Ochrana životního prostředí a vlastnické právo. 4. Právo na informace o ŽP a účast veřejnosti. Systémy informací. 5. Posuzování vlivů na životní prostředí. 6. Integrované povolování. Ochrana ŽP a stavební zákon. 7. Ochrana ovzduší. 8. Nakládání s odpady. 9. Rizika pro životní prostředí nakládání s chemickými látkami, GMO atd. 10. Ochrana přírody a krajiny. 11. Ochrana lesa. Ochrana zemědělského půdního fondu. 12. Ochrana vod. 13. Právní odpovědnost za ohrožování a poškozování ŽP. Právo životního prostředí, JUDr. Jana Prchalová, VŠMIE, 2010, ISBN , Počet stran 134 Sbírka praktických příkladů z práva životního prostředí, Damohorský, Sobotka, Drobník, Linde, 2004 Ekologická kriminalita a možnosti jejího řešení, Chmelík a kol., Linde, 2005 Právo životního prostředí, Damohorský a kol., C.H.Beck, 2007, Počet stran 599 Zákon o ochraně přírody a krajiny a Natura 2000 s kom., Prchalová, Linde, 2010

19 Rozhodovací činnost orgánů státní správy a samosprávy Garant předmětu: JUDr. Pastrňák Radim, Ph.D. Počet kreditů: 4 Způsob ukončení: Zápočet, Zkouška Cílem předmětu je získat znalosti o právní úpravě správního práva procesního v ČR. Studenti se seznámí se základním procesním předpisem - zák. č. 500/2004 Sb., správní řád. V rámci přednášek a cvičení budou rozebírány hlavní principy ovládající správní řízení a postup státních orgánů a orgánů samosprávy. 1. Veřejná správa a její činnost, státní správa, samospráva, správní právo 2. Pojem a podstata rozhodovací činnosti orgánů státní správy a samosprávy, působnost správního řádu 3. Zásady činnosti správních orgánů, subjekty rozhodovací činnosti 4. Základní procesní pojmy a instituty - vedení řízení, úkony správních orgánů a účastníků řízení 5. Postup před zahájením řízení, řízení v prvním stupni 6. Správní rozhodnutí - pojem, náležitosti, vady rozhodnutí, lhůty pro vydání rozhodnutí 7. Nečinnost správního orgánu a prostředky ochrany proti nečinnosti 8. Přezkum rozhodnutí správních orgánů, význam judikatury Nejvyššího správního soudu 9. Správní exekuce 10. Jiné správní úkony - vyjádření, osvědčení, sdělení 11. Veřejnoprávní smlouvy 12. Opatření obecné povahy správního orgánu 13. Opakování Komentář ke správnímu řádu, Vedral, J., Bova Polygon, 2006 Správní právo procesní, Skulová, S. a kol., Eurolex Bohemia, 2005 Komentář ke správnímu řádu, Jemelka L, Pondělíčková K., Bohadlo D., C.H.BECK, 2008

20 Římské právo I. Garant předmětu: JUDr. Falada David Počet kreditů: 3 Způsob ukončení: Zápočet Cílem předmětu jsou základy římského práva soukromého, ale i veřejného. Z oblasti veřejného práva budou výklady zaměřeny především na otázky spojené s tvorbou římského práva a budou se proto převážně týkat státního zřízení starověkého Říma. Výklady budou však především zaměřeny na problematiku soukromého práva, se zvláštním zřetelem na propedeutický charakter římského práva pro materii platného soukromého práva. Kromě otázek spojených s právní subjektivitou a způsobilostí k právnímu jednání se bude jednat o problematiku věcných práv, obligací a práva dědického. 1. Úvod do problematiky Římského práva. 2. Prameny a státní zřízení I. 3. Prameny a státní zřízení II. 4. Osoby a právo osob I. 5. Osoby a právo osob II. 6. Osoby a právo osob III. 7. Věci a věcná práva I. 8. Věci a věcná práva II. 9. Věci a věcná práva III. 10. Věci a věcná práva IV. 11. Ochrana vlastnictví a držby I. 12. Ochrana vlastnictví a držby II. 13. Opakování Učebnice práva ve čtyřech knihách, Gaius, Aleš Čeněk, 2007 Římské právo, Kincl, J.; Urfus, V.; Skřejpek, M., C.H.Beck, 1995 Případy římského praetora, Skřejpek, M.; Bělovský, P.; Falada, D., LexisNexis, 2007 Římské právo v datech, Skřejpek Michal, C.H.Beck, 1997 Prameny římského práva, Skřejpek Michal, LexisNexis, 2004 Poodkryté tváře římského práva, Skřejpek Michal, Havlíček BrainTeam, 2006

SYLABY PŘEDMĚTŮ bakalářského studijního oboru Aplikovaná informatika - Informační technologie (aktualizace k 16. 5. 2011)

SYLABY PŘEDMĚTŮ bakalářského studijního oboru Aplikovaná informatika - Informační technologie (aktualizace k 16. 5. 2011) SYLABY PŘEDMĚTŮ bakalářského studijního oboru Aplikovaná informatika - Informační technologie (aktualizace k 16. 5. 2011) Administrativní a prezentační systémy... 2 Algoritmizace I... 3 Algoritmizace II...

Více

Předmět APS je zaměřen na programový balík Office. 75% výuky tvoří zpracovávání dat v MS Excel.

Předmět APS je zaměřen na programový balík Office. 75% výuky tvoří zpracovávání dat v MS Excel. Administrativní a prezentační systémy - APS124EK Garant předmětu: Doc. MUDr. Vilikus Zdeněk, CSc. Počet hodin: 8 Počet kreditů: 4 Způsob ukončení: Zápočet Předmět APS je zaměřen na programový balík Office.

Více

Administrativní a prezentační systémy - APS124EP. Anotace - cíl předmětu. Předmět APS je zaměřen na programový balík Office.

Administrativní a prezentační systémy - APS124EP. Anotace - cíl předmětu. Předmět APS je zaměřen na programový balík Office. Administrativní a prezentační systémy - APS124EP Garant předmětu: Doc. MUDr. Vilikus Zdeněk, CSc. Počet hodin: 0/3 Počet kreditů: 4 Způsob ukončení: Zápočet Předmět APS je zaměřen na programový balík Office.

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006 Akreditace vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělávání : Název vzdělávacího

Více

Třísemestrový kurz aktuálních gramotností. 1. Základní informace. 2. Studijní plán. 3. Sylaby jednotlivých předmětů

Třísemestrový kurz aktuálních gramotností. 1. Základní informace. 2. Studijní plán. 3. Sylaby jednotlivých předmětů Třísemestrový kurz aktuálních gramotností 1. Základní informace Kurz je koncipován v souladu s 60 odst. 1 a 2 Zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. Studium je organizováno kombinací prezenční formy

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ. Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž UČEBNÍ OSNOVY VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ A EKONOMIKY

STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ. Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž UČEBNÍ OSNOVY VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ A EKONOMIKY STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž UČEBNÍ OSNOVY VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ A EKONOMIKY čtyřletých oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou

Více

Přehled učiva. Český jazyk a komunikace. 1. Obecný cíl předmětu

Přehled učiva. Český jazyk a komunikace. 1. Obecný cíl předmětu Český jazyk a komunikace 1. Obecný cíl předmětu Vzdělávání v předmětu český jazyk a komunikace vychovává žáky ke sdělnému, kultivovanému jazykovému projevu a podílí se na rozvoji jejich duchovního života.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání nižší stupeň osmiletého Gymnázia v Karviné 1. Kapitola Identifikační údaje školy...3 2. Kapitola Charakteristika školy...4 3. Kapitola Hodinové dotace

Více

Návrh inovace vybraných předmětů vzdělávacího programu. Kvalifikovaná ekonomicko-právní administrace pro komerční sféru

Návrh inovace vybraných předmětů vzdělávacího programu. Kvalifikovaná ekonomicko-právní administrace pro komerční sféru Návrh inovace vybraných předmětů vzdělávacího programu Kvalifikovaná ekonomicko-právní administrace pro komerční sféru Tento dokument vznikl jako výstup projektu OP VK s názvem Zvýšení uplatnitelnosti

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ AKADEMIE, RUMBURK,

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ AKADEMIE, RUMBURK, STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE, RUMBURK, příspěvková organizace Františka Nohy 959/6 408 30 Rumburk ŠVP 78-42-M/02 Ekonomické lyceum 1. září 2009 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM SVĚTLOU STOPOU

Více

Střední škola Oselce 335 01 Nepomuk. Školní vzdělávací program 33-56-H/01 Truhlář

Střední škola Oselce 335 01 Nepomuk. Školní vzdělávací program 33-56-H/01 Truhlář Střední škola Oselce 335 01 Nepomuk Školní vzdělávací program 33-56-H/01 Truhlář 1 1. Identifikační údaje Název a adresa školy: Střední škola Oselce Oselce 1, 335 01 Nepomuk Zřizovatel: Plzeňský kraj Krajský

Více

Anotace vzdělávacího programu

Anotace vzdělávacího programu Anotace vzdělávacího programu OBSAH 1 POVINNÉ MODULY... 2 1.1 Hlavní cizí jazyk - anglický... 2 1.2 Hlavní cizí jazyk německý... 2 1.3 Komunikace... 3 1.4 Tělesná výchova I... 4 1.5 Matematika... 4 1.6

Více

ROZPIS UČIVA předmětu ČESKÝ JAZYK Obor: 6441L/51 Podnikání

ROZPIS UČIVA předmětu ČESKÝ JAZYK Obor: 6441L/51 Podnikání STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ TIŠNOV, nám. Míru, 666 5 Tišnov, tel: 549 40 076, fax: 549 40 077 ROZPIS UČIVA předmětu ČESKÝ JAZYK Obor: 644L/5 Podnikání Výsledky vzdělávání a kompetence Tematické celky Hodiny.ročník

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 29-54-H/01 CUKRÁŘ - 1 - 1. NÁZEV IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název

Více

Školní vzdělávací program (zpracováno podle RVP Multimediální tvorba 82-41-M/17) Název školního vzdělávacího programu: Multimediální tvorba

Školní vzdělávací program (zpracováno podle RVP Multimediální tvorba 82-41-M/17) Název školního vzdělávacího programu: Multimediální tvorba Školní vzdělávací program (zpracováno podle RVP Multimediální tvorba 82-41-M/17) Název školního vzdělávacího programu: Multimediální tvorba Stupeň poskytovaného vzdělání: střední odborné vzdělání zakončené

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006 Návrh k akreditaci vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělávání : Název

Více

Anotace vzdělávacího programu SOCIÁLNÍ PRÁCE

Anotace vzdělávacího programu SOCIÁLNÍ PRÁCE Anotace vzdělávacího programu OBSAH 1 POVINNÉ MODULY... 2 1.1 Filozofie a etika... 2 1.2 Sociologické teorie... 2 1.3 Metody sociálního výzkumu... 3 1.4 Základy ekonomiky... 3 1.5 Ekonomika neziskových

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ. Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž UČEBNÍ OSNOVY VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ A EKONOMIKY

STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ. Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž UČEBNÍ OSNOVY VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ A EKONOMIKY STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž UČEBNÍ OSNOVY VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ A EKONOMIKY dvouletých oborů nástavbového studia středního vzdělání

Více

PROFIL ABSOLVENTA. Ekonomické lyceum, Plzeň. vysvědčení o maturitní zkoušce od 1. 9. 2013 počínaje prvním ročníkem

PROFIL ABSOLVENTA. Ekonomické lyceum, Plzeň. vysvědčení o maturitní zkoušce od 1. 9. 2013 počínaje prvním ročníkem PROFIL ABSOLVENTA Název ŠVP Kód a název vzdělávacího programu Dosažený stupeň vzdělání Délka a forma vzdělání Způsob ukončení Certifikace Platnost Ekonomické lyceum, Plzeň 78 4 M/0 střední vzdělání s maturitní

Více

Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí

Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí Školní vzdělávací program TECHNOLOGIE TISKU č.j. 777/2012 RVP 34-52-H/01 Tiskař na polygrafických strojích 2013 Obsah: 1 Identifikační údaje...

Více

Požární bezpečnost staveb a technologií

Požární bezpečnost staveb a technologií Identifikační údaje Vyšší odborné školy Název školy: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Plzeň Adresa: Koterovská 85, 326 00 Plzeň Právní forma: Příspěvková organizace Zřizovatel

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-52-H/01 NÁSTROJAŘ 1. NÁZEV IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název

Více

Obchodní akademie Teplice

Obchodní akademie Teplice OBCHODNÍ AKADEMIE, TEPLICE, POŠTOVNÍ 3, P. O. 415 40 Teplice, Poštovní 464/3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie Teplice platný od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem Zpracoval: kolektiv pedagogických

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM č.j. SŠ-VL/7/2009/INT ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM AUTOMECHANIK OBOR VZDĚLÁNÍ MECHANIK OPRAVÁŘ MOTOROVÝCH VOZIDEL 23-68-H/01 1. Obsah 1. Obsah...1 2. Úvodní identifikační údaje...2 3. Profil absolventa...4

Více

PROFIL ABSOLVENTA. Obchodní akademie, Plzeň. vysvědčení o maturitní zkoušce od 1. 9. 2013 počínaje prvním ročníkem

PROFIL ABSOLVENTA. Obchodní akademie, Plzeň. vysvědčení o maturitní zkoušce od 1. 9. 2013 počínaje prvním ročníkem PROFIL ABSOLVENTA Název ŠVP Kód a název vzdělávacího programu Dosažený stupeň vzdělání Délka a forma vzdělání Způsob ukončení Certifikace Platnost Obchodní akademie, Plzeň 63 41 M/02 střední vzdělání s

Více

PODNIKÁNÍ. Školní vzdělávací program pro obor. Identifikační údaje:

PODNIKÁNÍ. Školní vzdělávací program pro obor. Identifikační údaje: Školní vzdělávací program pro obor PODNIKÁNÍ Identifikační údaje: Název instituce : Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Praha 10, Weilova 4 Zřizovatel: Název ŠVP : Kód a název oboru : Hlavní

Více

7. UČEBNÍ OSNOVY ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

7. UČEBNÍ OSNOVY ČESKÝ JAZYK A LITERATURA - 19 7. UČEBNÍ OSNOVY Učební osnova předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Kód a název oboru: 82-41-M/02 Užitá fotografie a média Celkový počet hodin za vzdělávání: 328 hodin Platnost učební osnovy: od 1.září

Více

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Právo v podnikání Právo ve veřejné správě. Informace pro uchazeče o studium

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Právo v podnikání Právo ve veřejné správě. Informace pro uchazeče o studium Právo v podnikání Právo ve veřejné správě Naši partneři HP Invent nabízí IT infrastrukturu, osobní počítače a přístupová zařízení, globální služby, výrobky pro tisk a zobrazování. CASABLANCA INT, internet

Více

Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ

Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ Identifikační údaje : Název a adresa školy: Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace Pražská 702, 430 01 Chomutov Zřizovatel

Více

Školní vzdělávací program pro jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky

Školní vzdělávací program pro jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Školní vzdělávací program pro jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Pilotní verze 2008 JANUA LINGUARUM RESERATA aneb BRÁNA JAZYKŮ OTEVŘENÁ (zpracováno podle RVP pro JŠ s právem SJZ) Mottem našeho

Více