Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673"

Transkript

1 Název vyučovacího předmětu: Ruský jazyk (druhý cizí jazyk) (RUJ) Kód a název oboru vzdělání: M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 384 (12 hodin týdně) Platnost: od počínaje 1. ročníkem (upraveno od ) Pojetí vyučovacího předmětu: Obecné cíle: Výuka ruského jazyka jako druhého cizího jazyka bez návaznosti na jeho předchozí studium předpokládá nulovou nebo mírně začáteční vstupní úroveň. Ve výuce je třeba klást důraz na motivaci žáka a jeho zájem o studium cizího jazyka a připravit jej na život v multikulturní Evropě. Přínosem zajisté bude používat metody směřující k propojení izolovaného školního prostředí s reálným prostředím existujícím mimo školu a přitom využívat zájmu žáků o informační technologie nejen ve výuce, ale také v domácí přípravě na vyučování a tím je zapojovat do projektů a soutěží. Dále je nezbytné napomáhat jejich lepšímu uplatnění na trhu práce formou odborných praxí v tuzemsku, popřípadě i v zahraničí. Žák si musí osvojit komunikativní jazykové kompetence, aby se dorozuměl v běžných situacích každodenního života. Současně se žák učí toleranci k hodnotám jiných národů, jejich respektování. Vzdělávání v druhém cizím jazyce směřuje k dosažení úrovně A2. Charakteristika učiva: Obsah učiva je rozdělen do čtyř složek: řečové dovednosti rozvíjejí se komplexně na základě osvojování jazykových prostředků, slovní zásoby v tematických okruzích a rozšiřováním poznatků o zemích studovaného jazyka jazykové prostředky zvuková stránka jazyka, pravopis, slovní zásoba a gramatika tematické okruhy, komunikační situace a jazykové funkce - vztahují se k oblastem osobního, společenského a pracovního života, jedná se o vyjadřování řečové etikety v různých životních situacích a stylistických rovinách reálie - poznatky z kultury, národních zvyků a tradic, historie, politiky, geografie včetně problematiky životního prostředí. Při výuce ruského jazyka se používají učebnice a pracovní sešity Raduga po novomu (nakladatelství Fraus ) Dotace hodin ve výuce ruského jazyka činí v 1. ročníku 3 hodiny týdně, ve 2. ročníku 3 hodiny týdně, ve 3. ročníku 3 hodiny týdně a ve 4. ročníku taktéž 3 hodiny týdně. Pojetí výuky: V pojetí výuky je nezbytné prosazovat problémové učení, týmovou práci a kooperaci, diskusi, zařazovat hry, soutěže, simulační a situační metody, veřejnou prezentaci práce žáků, uplatňovat projektové metody výuky a klást důraz na sebereflexi. 98

2 Je zapotřebí propojovat výuku ruského jazyka s ostatní činností v rámci plánovaných školních akcí. (návštěva filmového nebo divadelního představení, zhlednutí expozic výtvarného umění v regionu, prezentace na veletrhu FFM v ruském jazyce) Je třeba rozvíjet receptivní, produktivní a interaktivní řečové dovednosti: poslech s porozuměním monologických i dialogických textů čtení textů včetně odborných ústní a písemné vyjadřování tematicky i situačně zaměřené reprodukce textu, výpisky, oboustranný překlad, používání slovníků vypracovat jednoduché písemnosti důležité z hlediska budoucího povolání pochopení hlavní myšlenky a smysl text odhadnout význam neznámých výrazů na základě již známých a běžně používaných Hodnocení výsledků žáků: Důraz bude kladen na řečové dovednosti, porozumění rodilému mluvčímu, porozumění textu, dovednosti interpretovat text, vyměňovat si informace v rozhovorech, na schopnost aplikovat osvojené společenské fráze v rozhovoru, uplatňovat získanou slovní zásobu v gramatických strukturách písemného projevu. Při hodnocení bude přihlíženo k aktivitě, postojům a projevovanému zájmu o daný předmět. V každém ročníku budou zařazeny písemné kontrolní práce (dvě v každém ročníku, z nichž jedna může být domácí). Zohledňovat žáky se specifickými poruchami učení a volbou vhodné strategie je vést k úspěšným výsledkům v učení. Klasifikace je vyjádřena známkami 1 5. Hlavní kritéria hodnocení: - kultura mluveného a písemného projevu - lexikálně gramatická správnost vyjadřování - úroveň komunikačních schopností odpovídající stupni znalostí - didaktické testy včetně poslechových subtestů - sebehodnocení Přínos k rozvoji kompetencí Kompetence k učení Absolventi by měli: mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání; ovládat různé techniky učení, umět si vytvořit vhodný studijní režim a podmínky; uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a analytické čtení), umět efektivně vyhledávat a zpracovávat informace; být čtenářsky gramotný; s porozuměním poslouchat mluvené projevy (např. výklad, přednášku, proslov aj.), pořizovat si poznámky; využívat ke svému učení různé informační zdroje, včetně zkušeností svých i jiných lidí; 99

3 sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímat hodnocení výsledků svého učení od jiných lidí; znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání. Kompetence k řešení problémů Absolventi by měli: porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat informace potřebné k řešení problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení a zdůvodnit je, vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky; uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení; volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky) vhodné pro splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve; spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení). Komunikativní kompetence Absolventi by měli: vyjadřovat se přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i psaných a vhodně se prezentovat; formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově správně; účastnit se aktivně diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje; zpracovávat administrativní písemnosti, pracovní dokumenty i souvislé texty na běžná i odborná témata; dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii; zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z textů a projevů jiných lidí (přednášek, diskusí, porad apod.); vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování; dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro komunikaci v cizojazyčném prostředí nejméně v jednom cizím jazyce; dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro pracovní uplatnění podle potřeb a charakteru příslušné odborné kvalifikace (např. porozumět běžné odborné terminologii a pracovním pokynům v písemné i ústní formě); chápat výhody znalosti cizích jazyků pro životní i pracovní uplatnění, být motivováni k prohlubování svých jazykových dovedností v celoživotním učení. Personální a sociální kompetence Absolventi by měli: stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností, zájmové a pracovní orientace a životních podmínek; reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu jednání ze strany jiných lidí, přijímat radu i kritiku; ověřovat si získané poznatky, kriticky zvažovat názory, postoje a jednání jiných lidí; adaptovat se na měnící se životní a pracovní podmínky a podle svých schopností a možností je pozitivně ovlivňovat, být připraveni řešit své sociální i ekonomické záležitosti, být finančně gramotní; pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních a jiných činností; 100

4 přijímat a odpovědně plnit svěřené úkoly; podněcovat práci týmu vlastními návrhy na zlepšení práce a řešení úkolů, nezaujatě zvažovat návrhy druhých; přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobním konfliktům, nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k druhým. Občanské kompetence a kulturní povědomí Absolventi by měli: jednat odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale i ve veřejném zájmu; dodržovat zákony, respektovat práva a osobnost druhých lidí (popř. jejich kulturní specifika), vystupovat proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci; uvědomovat si v rámci plurality a multikulturního soužití vlastní kulturní, národní a osobnostní identitu, přistupovat s aktivní tolerancí k identitě druhých; uznávat tradice a hodnoty svého národa, chápat jeho minulost i současnost v evropském a světovém kontextu; podporovat hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury a mít k nim vytvořen pozitivní vztah. Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám Absolventi by měli: mít odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti, a tedy i vzdělávání; uvědomovat si význam celoživotního učení a být připraveni přizpůsobovat se měnícím se pracovním podmínkám; Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi Absolventi by měli: pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních technologií; komunikovat elektronickou poštou a využívat další prostředky online a offline komunikace; získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím celosvětové sítě Internet; pracovat s informacemi z různých zdrojů nesenými na různých médiích (tištěných, elektronických, audiovizuálních), a to i s využitím prostředků informačních a komunikačních technologií; Odborné kompetence Provádět typické podnikové činnosti, tzn. aby absolventi: komunikovali se zahraničními partnery ústně a písemně nejméně v jednom cizím jazyce; vhodným způsobem reprezentovali firmu a spoluvytvářeli image firmy na veřejnosti. 101

5 Mezipředmětové vztahy: Český jazyk a literatura Občanská nauka Informační technologie Hospodářský zeměpis Dějepis Biologie a ekologie Obchodní korespondence Konverzace v ruském jazyce 102

6 Název vyučovacího předmětu: Ruský jazyk (druhý cizí jazyk) Kód a název oboru vzdělání: M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 384 (12 hodin týdně) Platnost: od počínaje 1. ročníkem (upraveno od ) 1. ročník (96 hodin) o ovládá první písmena azbuky v grafické i psané podobě o rozlišuje ruskou intonaci tázacích a oznamovacích vět o objasní důležitou roli ruského přízvuku o dokáže se zeptat na jméno a představí se o formuluje jednoduché dotazy a odpovědi o reprodukuje jednoduchý telefonický rozhovor o umí pozdravit a přivítat se o dokáže sjednat schůzku o umí počítat do 10 o použije jiné oslovení užití jména po otci o tykání a vykání o demonstruje různé řečové situace, např. : jak představit své nové kamarády, jak se rozloučit s rodiči Osobní údaje přízvučné a nepřízvučné slabiky věty typu: Kdo je to? To je (není)moje matka. To není Anna, ale Táňa. písmena: a, k, m, t, o, b, z, e, v, n, u, je, ja vyjádření protikladu Dům a domov číslovky 1 10 v 1. pádě pád podstatných jmen v oslovení písmena: g, d, i, j, l, p, č, š, y, r, s, měkký znak uctivé a oficiální oslovení dospělých Člověk a svět práce 103

7 o charakterizuje krátce jednotlivé osoby o dokáže vyplnit dotazník o přiřadí text k obrázkům o má základní představu o typických jídlech pirožky, boršč, šči. o dokáže vyplnit dotazník na kurz ruského jazyka o sestaví esej dle zadaných bodů o telefonicky i písemně pozve přátele na oslavu narozenin o dokáže odstraňovat jazyková nedorozumění o čte s porozuměním a odhaduje význam neznámých slov o diskutuje na téma rodina o dokáže s ostatními žáky připravit interview o má základní představu o osobnostech z uměleckého, politického, vědeckého života, např. Puškin, Repin, Čajkovskij o rozumí poslechovým textům a provádí jejich rozbor Každodenní život písmena ž, f, c, šč, ch, jo, ju, tvrdý znak poučení o funkci jotovaných písmen časování sloves bydlet, znát, hovořit pozvání na návštěvu, přijetí a odmítnutí pozvání poděkování, omluva psaní záporu pravopis jmen příslušníků národů Mezilidské vztahy dotazy a odpovědi, jak se co řekne rusky nepřízvučné o, a souhrnné opakování azbuky číslovky v 1. pádě osobní zájmena budoucí čas pozvání na návštěvu, poděkování, omluva Zaměstnání dotazy a odpovědi o rodině zahájení a ukončení rozhovoru vyjádření žádosti, prosby sjednání schůzky, objednávka služby, vyřízení vzkazu rozhovory o tom, čím kdo je, čím chce být povolání 6. pád podstatná jmen nepřízvučné e 16 Člověk a svět práce Člověk a svět práce 104

8 provádí jejich rozbor přivlastňovací zájmena časování sloves učit se, pracovat, chtít o diskutuje o svých koníčcích o dokáže pozvat kamaráda do kina, divadla či na koncert o v rámci vypravování o zajímavém člověku se seznámí s B. Pasternakem a L. N. Tolstým a využije znalostí z literatury o hodnotí úlohu přátelství v životě, výchozím bodem je motiv písně B. Okudžavy Přání přátelům Volný čas, zábava a II. časování sloves pozvání do kina, divadla přijetí pozvání s poděkováním a s potěšením odmítnutí pozvání s omluvou a poděkováním vyjádření radosti, zklamání, naděje dotazy a odpovědi o tom, co kdo rád dělá týdenní program zakončení zvratných sloves 16 Informační technologie, vyhledávání informací pomocí internetu při domácí přípravě 105

9 2. ročník (102 hodin) Žák o se zapíše do jazykových kurzů o orientuje se ve školní budově o popíše průběh vyučování o popíše činnosti během školního roku o podá informaci o rozvrhu hodin o vyjádří svůj vztah k jednotlivým předmětům o diskutuje se spolužáky o známkách a školní práci i během přestávky o porovnává české a ruské metro o dokáže sehrát scénku z moskevského obchodu o v rozhovorech se ptá na cestu a umí popsat cestu návštěvníkům města o orientuje se v plánku města o podle obrázku demonstruje různé řečové situace o je schopen popsat jednotlivé dopravní prostředky, vyjmenovat výhody a nevýhody cestování různými dopravními prostředky o umí pojmenovat základní potraviny, Škola výslovnost párových, tvrdých a měkkých souhlásek intonace různých typů otázek skloňování osobních zájmen řadové číslovky 1 30 vyjadřování data vazby: zajímat se o něco, zabývat se čím vyřízení vzkazu, sms, Vzdělávání předložkové vazby odlišné o čj skloňování tázacích zájmen, podstatných jmen rod.mužského a ženského v č.j. Cestování, jídlo a nápoje časování sloves jet, jít, dostat se k.., nastoupit, vystoupit a použít dopravní prostředek správné užití podstatných jmen stanice, zastávka, trasa a názvy dopravních prostředků názvy budov ve městě otázky- rozdíly v tykání a vykání Člověk a svět práce Člověk a svět práce Člověk a životní prostředí Informační technologie, orientace v plánku města, orientace v regionu 106

10 jídla a nápoje, orientuje se v jídelním lístku o formuluje otázky při nakupování o popisuje, co se v obchodě a v obchodním centru nabízí o informuje se o ceně zboží, velikosti a množství o vyjadřuje svůj názor na to, co komu sluší, jaké barvy se mu líbí o popisuje významné památky Moskvy, Petrohradu, o prokazuje faktické znalosti o geografických, demografických, hospodářských a kulturních faktorech Ruska v kontextu s ČR o umí v komunikaci vhodně uplatnit vybraná sociálně kulturní specifika dané země o zná nejvýznačnější ruské spisovatele a základní umělecké památky (architektura, balet, cirkus) o orientuje se ve městě o navrhne program pro pobyt ruských studentů u nás o dokáže pracovat s plánkem města Žák o charakterizuje ČR z geografického, hospodářského,demografického a Nakupování procvičování sloves a jejich vidů, koupit, zeptat se, vzít podstatná jména 1. a 2. pád množného čísla podstatných jmen rozdíl v užití 2. a 4. pádu podstatných jmen život. A neživot. Komunikační situace, předávání a získávání informací Rusko, umění, literatura a kultura, tradice a společenské zvyklosti skloňování podstatných jmen rodu středního nesklonná podstatná jména vazby s předložkami věty se spojkou protože charakteristika země, geografická i socioekonomická pravoslaví a jeho památky moderní Rusko (umění, literatura, cirkus, ) Charakteristika ČR, pozvání na návštěvu, Praha hlavní město ČR skloňování podstatných jmen 17 Člověk a svět práce 17 Informační technologie, možnosti nakupování přes internet Člověk a životní prostředí 17 Informační technologie 107

11 kulturního hlediska o seznamuje zahraniční hosty s historií, památkami a zajímavými místy Prahy o učí se reagovat na případné dotazy návštěvníků města o nacvičuje roli průvodce městem ženského a středního rodu v množném čísle skloňování podstatných jmen v množném čísle - souhrn 108

12 3. ročník (96 hodin) Žák o se setkává se známými, které dávno neviděl o Jak se kdo má? o Jak se komu daří? o Co je u koho nového? o Kde kdo byl a co dělal? o Žák popisuje, jak kdo vypadá, komu je kdo podobný o zjišťuje náležitosti ohledně konkurzu o o Žák popisuje přípravu na školní módní přehlídku o vybírá vhodné modely a hodnotí zvolené modely o vyjadřuje se k tomu, komu co sluší Setkání. Jak se daří? časování slovesa vrátit se práce s vazbou muset v přítomném a minulém čase vyjádření záporu Jak kdo vypadá? používání vazby podobný komu skloňování přídavných jmen podle tvrdého vzoru skloňování řadových číslovek vyjádření data Oblékání použití vazby učit se kým vyjádření vzájemnosti použití zájmen tázacích a vztažných časování sloves oblékat co, oblékat se jak užití předložky pro věty s vazbou je zapotřebí Člověk a svět práce Člověk a svět práce Člověk a životní prostředí Člověk a svět práce o se učí tolerovat názory a potřeby různých lidí, jejich zájmy o se učí, komu může důvěřovat, s kým může souhlasit a nesouhlasit, komu je třeba pomáhat a co pro koho dělat Jsme různí použití slovesa čekat, chápat psaní data skloňování zpodstatnělých přídavných jmen 15 Člověk a svět práce Informační technologie 109

13 o použití spojky protože, proto vyjádření možnosti, nutnosti o vyřizuje jednoduchou obchodní korespondenci o zná náležitosti objednávky, dodacího listu, faktury o se učí vyjadřovat, jaké je bylo a bude počasí o učí se charakterizovat jednotlivá roční období o popisuje předpověď počasí, změny počasí Objednávka, reklamace, obchodní dopis získávání a předávání informací, předání vzkazu obchodní dopis objednávka, dodací list Počasí skloňování měkkých přídavných jmen vyjádření data a letopočtu 5 20 Člověk a životní prostředí 110

14 4.ročník (90 hodin) Žák o se seznamuje s počasím a podnebím Sibiře v různých ročních obdobích o poznává přírodní a nerostné bohatství Sibiře o získává informace o vzdálenostech různých oblastí a používání dopravních prostředků v těchto oblastech Žák o se seznamuje s ekologickými problémy o učí se žít v souladu s přírodou, jak ji chránit o učí se, jak se aktivně podílet na ochraně životního prostředí Žák se učí získávat informace při cestování letadlem se učí rezervovat ubytování a jak se chovat při nečekaných situacích při cestování Sibiř Transib určování času vyjádření přibližnosti základní číslovky od 100 výše 3. stupeň přídavných jmen Ekologie užití slovesa účastnit se časování slovesa dávat a jeho odvozených sloves skloňování podstatných jmen ženského rodu zakončených na měkkou souhlásku Vítejte v Moskvě, na letišti určování času užití slovesa děkovat, otevřít, zavřít použití podmiňovacího způsobu a nepřímé otázky podmínkové věty Člověk a životní prostředí Člověk a životní prostředí Člověk a svět práce o se učí chování v restauraci ve styku s hosty o objednává si jídlo a nápoje o se učí komunikaci při nakupování V restauraci rozkazovací způsob časování sloves jíst, pít 18 Člověk a svět práce 111

15 o učí se rozlišnosti mezi českou a ruskou kuchyní o žák se učí, jak trávit smysluplně volný čas, s kým se poradit v problémových situacích o učí se radovat z maličkostí a úspěchů Pryč od všedních dnů užití slovesa radovat se, vzpomínat neurčitá zájmena a příslovce 2. stupeň přídavných jmen a příslovcí 18 Informační technologie 112

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 ázev vyučovacího předmětu: NĚMECKÝ JAZYK (NEJ) Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 384 (12 hodin týdně) Platnost: od 1. 9. 2009

Více

Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí

Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí Školní vzdělávací program TECHNOLOGIE TISKU č.j. 777/2012 RVP 34-52-H/01 Tiskař na polygrafických strojích 2013 Obsah: 1 Identifikační údaje...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM HOTELOVÁ ŠKOLA Mariánské Lázně ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kód a název oboru vzdělání: 65-51-H/01 Kuchař Dodatky 1-4 Obsah školního vzdělávacího programu 1. Struktura školního vzdělávacího programu 2 1.1

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM HOTELOVÁ ŠKOLA Mariánské Lázně ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kód a název oboru vzdělání: 65-51-H/01 Číšník, servírka Obsah školního vzdělávacího programu 1. Struktura školního vzdělávacího programu 2 1.1 Úvodní

Více

Obsah. ŠVP Zahradník SOU Nové Strašecí, Sportovní 1135

Obsah. ŠVP Zahradník SOU Nové Strašecí, Sportovní 1135 Obsah 1. Úvodní identifikační údaje... 2 2. Profil absolventa... 3 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu... 8 Charakteristika a kritéria hodnocení... 8 Klasifikace ve vyučovacích předmětech

Více

23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel

23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel Vydalo Ministerstvo

Více

SLADOVNÍK - PIVOVARNÍK

SLADOVNÍK - PIVOVARNÍK 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM SLADOVNÍK - PIVOVARNÍK ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-51-H/01 VÝROBCE POTRAVIN OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 PROFIL ABSOLVENTA 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 9 Podmínky

Více

75 31 M/02 Pedagogika pro asistenty ve školství

75 31 M/02 Pedagogika pro asistenty ve školství MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 75 31 M/02 Pedagogika pro asistenty ve školství 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného

Více

pro obor vzd pro obor vzdělání RVP 1602M01 75-41-M/01 Průmyslová ek Sociální čologie innost

pro obor vzd pro obor vzdělání RVP 1602M01 75-41-M/01 Průmyslová ek Sociální čologie innost pro obor vzdělání RVP 75-41-M/01 1602M01 Průmyslová Sociální ekologie činnost Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání RVP 75-41-M/01 1602M01 Průmyslová Sociální ekologie činnost Vydalo Ministerstvo

Více

pro obor vzdělání pedagogika

pro obor vzdělání pedagogika pro obor vzdělání RVP 75-31-M/01 1602M01 Předškolní Průmyslová a mimoškolní ekologie pedagogika Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání RVP 75-31-M/01 1602M01 Předškolní Průmyslová a mimoškolní ekologie

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CUKRÁŘSKÉ PRÁCE OBOR VZDĚLÁNÍ POTRAVINÁŘSKÁ VÝROBA 29-51-E/01 1. Obsah 1. Obsah...1 2. Úvodní identifikační údaje...2 3. Profil absolventa...4 4. Charakteristika školního vzdělávacího

Více

Kuchař - číšník. Školní vzdělávací program. Obor vzdělání: 65-51-H/01 Kuchař - číšník. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště

Kuchař - číšník. Školní vzdělávací program. Obor vzdělání: 65-51-H/01 Kuchař - číšník. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Sušice, U Kapličky 761, 342 01 Sušice Školní vzdělávací program Kuchař - číšník Obor vzdělání: 65-51-H/01 Kuchař - číšník 1 OBSAH 1. Identifikační údaje...

Více

pro obor vzd pro obor vzdělání RVP 1602M01 39-08-M/01 Průmyslová ekologie Požární ochrana

pro obor vzd pro obor vzdělání RVP 1602M01 39-08-M/01 Průmyslová ekologie Požární ochrana pro obor vzdělání RVP 39-08-M/01 1602M01 Průmyslová Požární ekologie ochrana Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání RVP 39-08-M/01 1602M01 Průmyslová Požární ochrana ekologie Vydalo Ministerstvo

Více

16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí

16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí 16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí Vydalo Ministerstvo školství,

Více

63 41 M/01 Ekonomika a podnikání

63 41 M/01 Ekonomika a podnikání MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 63 41 M/01 Ekonomika a podnikání 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání

Více

Obchodní akademie Teplice

Obchodní akademie Teplice OBCHODNÍ AKADEMIE, TEPLICE, POŠTOVNÍ 3, P. O. 415 40 Teplice, Poštovní 464/3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie Teplice platný od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem Zpracoval: kolektiv pedagogických

Více

18 20 M/01 Informační technologie

18 20 M/01 Informační technologie MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 18 20 M/01 Informační technologie 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM č.j. SŠ-VL/7/2009/INT ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM AUTOMECHANIK OBOR VZDĚLÁNÍ MECHANIK OPRAVÁŘ MOTOROVÝCH VOZIDEL 23-68-H/01 1. Obsah 1. Obsah...1 2. Úvodní identifikační údaje...2 3. Profil absolventa...4

Více

18 20 M/01 Informační technologie

18 20 M/01 Informační technologie 18 20 M/01 Informační technologie MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 18-20-M/01 Informační technologie Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

pro obor vzdělání Průmyslová ekologie

pro obor vzdělání Průmyslová ekologie pro obor vzdělání RVP 16-02-M/01 1602M01 Průmyslová ekologie Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání RVP 16-02-M/01 1602M01 Průmyslová ekologie Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

32 41 M/01 Zpracování usní, plastů a pryže

32 41 M/01 Zpracování usní, plastů a pryže MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 32 41 M/01 Zpracování usní, plastů a pryže 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného

Více

32-41-M/01 Zpracování usní, plastů a pryže

32-41-M/01 Zpracování usní, plastů a pryže 32-41-M/01 Zpracování usní, plastů a pryže ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 32-41-M/01 Zpracování usní, plastů a pryže Vydalo Ministerstvo školství,

Více

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

MINISTERSTVO OBRANY. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 78-42-M/07 Vojenské lyceum

MINISTERSTVO OBRANY. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 78-42-M/07 Vojenské lyceum MINISTERSTVO OBRANY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 78-42-M/07 Vojenské lyceum Schváleno ministrem obrany dne 10. června 2014, č. j. 85-4/2014-7542. 2 Obsah 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích

Více

Obsah. ŠVP Opravář zemědělských strojů SOU Nové Strašecí, Sportovní 1135

Obsah. ŠVP Opravář zemědělských strojů SOU Nové Strašecí, Sportovní 1135 Obsah 1. Úvodní identifikační údaje... 2 2. Profil absolventa... 3 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu... 8 4. Učební plán... 12 5. Přehled rozpracování obsahu vzdělávání v RVP do ŠVP...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Ekonomické lyceum Beroun. Platný od 1.9.2009 počínaje 1. ročníkem

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Ekonomické lyceum Beroun. Platný od 1.9.2009 počínaje 1. ročníkem ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Ekonomické lyceum Beroun Platný od 1.9.2009 počínaje 1. ročníkem Zpracoval: kolektiv pedagogických pracovníků OA, SPgŠ a JŠ Beroun ve školním roce 2008/2009 Název a adresa školy:

Více

IV.část Učební plán a učební osnovy pro obchodní akademii

IV.část Učební plán a učební osnovy pro obchodní akademii IV.část Učební plán a učební osnovy pro obchodní akademii Platnost dokumentu od 1. 9. 2009 Obsah 1. Učební plán... 4 2. Učební osnovy... 8 2.1 Český jazyk a literatura... 8 2.1.1 Charakteristika vyučovacího

Více

PROFIL ABSOLVENTA. Ekonomické lyceum, Plzeň. vysvědčení o maturitní zkoušce od 1. 9. 2013 počínaje prvním ročníkem

PROFIL ABSOLVENTA. Ekonomické lyceum, Plzeň. vysvědčení o maturitní zkoušce od 1. 9. 2013 počínaje prvním ročníkem PROFIL ABSOLVENTA Název ŠVP Kód a název vzdělávacího programu Dosažený stupeň vzdělání Délka a forma vzdělání Způsob ukončení Certifikace Platnost Ekonomické lyceum, Plzeň 78 4 M/0 střední vzdělání s maturitní

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU KOMUNIKACE SE ZÁKAZNÍKEM Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium

Více

Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ

Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ Identifikační údaje : Název a adresa školy: Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace Pražská 702, 430 01 Chomutov Zřizovatel

Více