ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM"

Transkript

1 Střední odborná škola specializační a Vyšší odborná škola ARITA, spol. s r. o., Němčická 1749/4, Praha 4 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM SOŠS ARITA, spol. s r. o. platný od počínaje 1. ročníkem Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků SOŠS Arita, spol. s r. o. ve školním roce 2008/09 Ing. Karel Vránek ředitel školy

2 2 Identifikační údaje školy Adresa a název školy: Střední odborná škola specializační a Vyšší odborná škola ARITA spol s r. o., Němčická 1749/4, Praha 4 IZO Zřizovatel: SOŠS a VOŠ ARITA spol. s r. o. Název ŠVP: Střední odborná škola specializační ARITA spol. s r. o. Kód a název oboru vzdělání: M/02 Cestovní ruch Stupeň poskytovaného vzdělání: Střední odborné vzdělání zakončené maturitní zkouškou Délka a forma studia: Denní čtyřleté Jméno ředitele: Ing. Karel Vránek Kontakty pro komunikaci se školou: Telefon, fax: http//www: Platnost ŠVP: od počínaje 1. ročníkem

3 3 Obsah: Profil absolventa školy 4 Charakteristika školního vzdělávacího programu...6 Učební plán...9 Srovnání počtu vyučovacích hodin za studium Učební osnovy...12 Personální a materiální zabezpečení školy

4 4 Profil absolventa školy Název ŠVP SOŠS Arita, spol. s r. o. Kód a název vzdělávacího programu M/02 Cestovní ruch Dosažený stupeň vzdělání střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka a forma vzdělání čtyřleté denní Způsob ukončení maturitní zkouška Certifikace vysvědčení o maturitní zkoušce Platnost od počínaje 1. ročníkem Uplatnění absolventa Absolvent studijního oboru M/02 Cestovní ruch je po ukončení čtyřletého studia připraven pro práce v komplexu služeb cestovního ruchu. Najde uplatnění v cestovních kancelářích, cestovních agenturách, v průvodcovských službách, turistických informačních centrech, ve všech provozech hotelů včetně práce v recepci, v regionálních institucích a ve veřejné správě na úseku rozvoje cestovního ruchu. Je připraven na provádění služeb ve všech typech společností, může se uplatnit i na ekonomických pozicích v podnicích národního hospodářství. Absolvent oboru je připraven i pro své případné samostatné podnikání. Výsledky vzdělávání Kompetence absolventa Vzdělávání v oboru směřuje v souladu s cíli středního odborného vzdělávání k tomu, aby si žáci na úrovni odpovídající jejich schopnostem a studijním předpokladům vytvořili určité kompetence klíčové a odborné, tzn., aby absolventi - měli pozitivní vztah k učení a vzdělávání, - reálně posuzovali své možnosti a dovedli odhadnout důsledky svého chování a jednání, - orientovali se v právní úpravě pracovněprávních vztahů a závazkových vztahů, - dovedli vyhledávat příslušné právní předpisy a pracovat s nimi, - uměli pracovat s textem a zpracovávat informace, - využívali ke svému učení informační zdroje, které mají k dispozici, - znali možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména ve zvoleném oboru, - pro splnění úkolu volili vhodné prostředky a způsoby a využívali i zkušenosti získané dříve, - spolupracovali při řešení problémů s jinými lidmi, - formulovali své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově správně, - dovedli zpracovávat administrativní písemnosti, pracovní dokumenty i souvislé texty, - vyjadřovali se a vystupovali v souladu se zásadami kultury projevu a chování, - dosáhli takové jazykové způsobilosti, aby se ve 2 cizích jazycích dorozuměli v cizojazyčném prostředí v ústním i písemném projevu,chápali výhody znalosti cizích jazyků pro životní i pracovní uplatnění a byli motivování k prohlubování svých cizojazyčných znalostí,

5 5 - měli odpovědný vztah ke svému zdraví a byli si vědomi důsledků nezdravého životního stylu, - přijímali a odpovědně plnili svěřené úkoly, - dodržovali zákony, respektovali práva jiných lidí, - jednali v souladu s morálními principy a zásadami společenského chování a přispívali k uplatňování hodnot demokracie - zajímali se o politické a společenské dění v naší zemi i ve světě, - znali práva a povinnosti zaměstnavatelů a pracovníků, - měli přehled o možnostech uplatnění na trhu práce ve svém oboru - pracovali s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních technologií, - komunikovali elektronickou cestou. - pracovali s běžným základním a aplikačním programovým vybavením, - získávali informace z otevřených zdrojů, zejména s využitím celosvětové sítě Internet Po odborné stránce se v průběhu studia věnuje pozornost tomu, aby absolventi uměli: - organizovat a zabezpečovat poskytování jednotlivých služeb cestovního ruchu, - připravovat podklady a sestavovat nabídku pro různé druhy a formy cestovního ruchu a pro různé skupiny klientů, - využívat informační technologie při vyhledávání a poskytování informací ve službách cestovního ruchu, - orientovat se v aktivitách subjektů cestovního ruchu a v právních aspektech podnikání v cestovním ruchu, - kalkulovat ceny produktů a služeb, smluvně zabezpečovat jejich odbyt, - připravovat a provádět průvodcovské služby pro různé skupiny domácích i zahraničních klientů, - nabízet a poskytovat ubytovací služby, - vykonávat činnosti recepce a koordinovat je s jinými hotelovými činnostmi, - chápali bezpečnost práce jako součást veškeré své činnosti i péče o klienty a zákazníky, - znali a dodržovali základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví a požární prevence, - znali význam, účel a užitečnost vykonávané práce a její ohodnocení, - efektivně hospodařit s finančními prostředky, - při své činnosti pracovali s ohledem na životní prostředí, - chápali význam kvality jako nástroj konkurence a dobrého jména podniku, - znali význam, účel a užitečnost vykonávané práce, její finanční, popř. společenské ohodnocení. Způsob ukončování studia Studium oboru M/02 Cestovní ruch je ukončeno maturitní zkouškou podle 78 a 79 Zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a dalších prováděcích předpisů. Škola připravuje žáky tak, aby si v rámci společné maturitní zkoušky mohli vybrat jednu ze tří volitelných zkoušek: matematika, občanský a společenskovědní základ nebo informačně technologický základ. V rámci povinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky budou žáci konat ústní zkoušky z odborných předmětů podle volby z průvodcovství nebo hotelnictví, dále z cizího jazyka, z ekonomických předmětů (z účetnictví a ekonomiky cestovního ruchu). Kromě toho mohou žáci vykonat nepovinnou maturitní zkoušku (max. 2), předměty mohou volit podle vlastního zájmu z nabídky stanovené ředitelem školy. Absolventi obdrží vysvědčení o maturitní zkoušce.

6 6 Charakteristika školního vzdělávacího programu Název ŠVP SOŠ ARITA, spol. s r. o., Praha 4, Němčická 1749/4 Kód a název oboru vzdělání M/02 Cestovní ruch Délka a forma studia čtyřleté denní Stupeň vzdělání střední vzdělání s maturitní zkouškou Platnost od počínaje 1. ročníkem Podmínky pro přijetí ke studiu Přijímání ke studiu je v souladu s 60 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění a s vyhláškou č. 671/2004 Sb. v platném znění. Podmínkou je absolvování základního vzdělání a složení přijímacích zkoušek podle pravidel stanovených na příslušný školní rok, případně podle prospěchu v 9. třídě ZŠ i přijetí bez přijímacích zkoušek. Zdravotní způsobilost uchazeče není požadována. Celkové pojetí vzdělávání v daném oboru Cílem vzdělávání v oboru M/02 Cestovní ruch je připravit žáka na úspěšný a odpovědný osobní, občanský i pracovní život v podmínkách neustále se měnícího světa. Vzdělávání směřuje k tomu, aby žák v přiměřené míře naplnil čtyři základní cíle vzdělávání učit se poznávat, učit se pracovat a jednat, učit se být a učit se žít společně. Metody výuky, které naplňují základní cíle jsou různorodé. Převažují metody, které aktivizují žáka k tomu, aby při vzdělávání vyvíjel vlastní úsilí k získávání vědomostí a poznatků. Pasivní metody, kdy žák pouze přejímá hotové poznatky jsou chápány jako doplňkové. Velký důraz v průběhu celého studia je věnován jazykovému vzdělávání. Celé čtyři roky rozvíjejí žáci své kompetence v oblasti českého jazyka a dvou jazyků cizích. Při dané dotaci hodin cizích jazyků v průběhu celého studia mají žáci podle své píle a přístupu ke studiu možnost zvládnout 2 cizí jazyky na velmi slušné úrovni. Vzhledem k oboru studia cestovní ruch je nabídka cizích jazyků velmi široká. (viz dále) Vzdělávání je v průběhu studia podporováno prostředky informačních a komunikačních technologií. V předmětech informační a komunikační technologie a písemná elektronická komunikace se výuka provádí na počítačích, další předměty jsou výukou na počítačích doplňovány. Jedná se především o výuku účetnictví, zeměpisu cestovního ruchu, techniky cestovního ruchu, průvodcovství, cizích jazyků a dalších. Výuka se doplňuje samostatnou prací žáků formou referátů, ve vyšších ročnících formou samostatných nebo týmových projektů. Pro společnou část maturitní zkoušky jsou žáci připravováni v českém jazyce, v cizích jazycích, v občanském a společenskovědním základu, mohou také volit matematiku nebo informační a komunikační technologii, případně další předměty. Výuka matematiky končí ve 3. ročníku, v případě, že si žáci budou chtít zvolit matematiku, bude pro ně ve 4. ročníku otevřen matematický seminář. V průběhu studia se sestavují skupiny žáků pro zajištění konkrétních akcí, např. pomoc při organizaci tenisového turnaje postižených, při zajišťování dnů otevřených dveří školy, při organizování školních zájezdů v ČR i do zahraničí, žáci 4. ročníků si sami zajišťují maturitní ples. Výchova k občanským a klíčovým kompetencím se realizuje ve výuce jednotlivých předmětů tak, aby byla v souladu s obsahem vzdělávání a na žáky působila přirozeně podle jejich věku a navazovala na předchozí stupeň rozvoje. Podobným způsobem jsou začleněna i průřezová témata, která navazují na obsah jednotlivých předmětů a přirozeným způsobem jej rozvíjejí. Metody a způsoby výuky závisí na úrovni žáků, zkušenostech pedagogů, a poznatcích vědy. Vzdělávání žáků se specifickými poruchami se zajišťuje ve spolupráci s pedagogicko psychologickou poradnou. Jde o žáky se specifickými poruchami učení, pro které jsou upraveny vyučovací metody a

7 7 metody prověřování.v každém případě se uplatňuje individuální přístup k žákům, který respektuje jejich individuální potřeby. Organizace výuky Výuka se organizuje převážně formou klasických vyučovacích hodin, v jednotlivých předmětech se doplňuje různými způsoby, které napomáhají prohloubení učiva nebo naplnění dalších cílů vzdělávání. Předností školy je velká nabídka a zajištění výuky cizích jazyků, která je vzhledem k oboru velmi důležitá. Je možné studovat jazyk anglický, francouzský, italský, německý, ruský a španělský. Žáci si z nabídky volí dva cizí jazyky, výuka příslušného cizího jazyka se otevírá tehdy, jestliže se sejde minimálně 6 zájemců o studium daného jazyka. Rozlišení jazyků na jazyk 1.a 2. je pouze orientační, oba jazyky jsou dotovány stejným počtem vyučovacích hodin hodiny v 1. 4 ročníku týdně. Hodinová dotace výuky jazyků je dostatečně široká k tomu, aby žák podle své píle a nadání zvládl 2 cizí jazyky na slušné úrovni. Dělená na skupiny je rovněž výuka informační a komunikační techniky a písemné elektronické komunikace. Ve 4. ročnících si žáci podle svého zájmu volí hotelnictví nebo průvodcovství, které jsou i předměty maturitními. Výuka těchto předmětů se v průběhu roku doplňuje praxí v hotelnictví praktickými ukázkami a výcvikem stolničení a obsluhy, v průvodcovství vycházkami po Praze s praktickou výukou vlastního průvodcovství. Ve 3. a 4. ročníku se uskutečňuje souvislá praxe žáků. Ve 3. ročnících jsou žáci na praxi v 1.pololetí školního roku 2 týdny, ve 2. pololetí 3 týdny, ve 4. ročníku jsou na praxi pouze v 1. pololetí 3 týdny. V rámci výchovy k samostatnosti si žáci praxi zajišťují sami, pouze v případech, že si sami praxi nezajistí, pomáhá škola. Podle dosavadních zkušeností je zájem o praktikanty velký. Žáci si praxi volí podle toho, zda se ve 4. ročníku rozhodnou pro hotelnictví nebo průvodcovství. S příslušnými firmami škola uzavírá na dobu praxe dohodu o provedení praxe, pracovník, který ve firmě má naše žáky po dobu praxe na starosti eviduje docházku, zajišťuje různorodost prací a provádí hodnocení průběhu praxe. Zkušenosti s touto formou, zajišťováním a průběhem praxe jsou velmi dobré. Učitelé školy průběh praxe osobně v podnicích kontrolují. Žáci jsou po dobu praxe školou pojištěni, před nástupem na praxi jsou žáci seznámeni se základními požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a upozorněni na nutnost dodržovat ustanovení zákoníku práce a pracovního řádu organizace. Výuka odborných předmětů je doplňována různými exkurzemi do podniků a jiných organizací - např. návštěvami ČNB, Letiště Praha, Veletrhu cestovního ruchu aj., je aktualizována podle změn v legislativě v účetnictví,v ekonomice, v průvodcovství, v technice cestovního ruchu, v právní nauce a dalších. Výuka českého jazyka se doplňuje návštěvami zákulisí Národního divadla, literárními procházkami Prahou, návštěvami hřbitova na Vyšehradě a dalšími. Pravidelně ročně se uskutečňuje několik poznávacích zájezdů na různá místa v ČR i do zahraničí. V průběhu celého školního roku probíhají i další akce, které jsou doplněním teoretické výuky jednotlivých předmětů a mají i význam kulturně, esteticky a odborně-poznávací. Jedná se alespoň o jedno celoškolní divadelní představení, návštěvy kvalitních výstav, muzeí, různých cestopisných besed a přednášek Pozornost je věnována i žákům 1. ročníků, kteří přecházejí ze ZŠ na školu střední. Hodnocení žáků a diagnostika Hodnocení žáků je stanoveno školním řádem, který v této oblasti vychází z 69 školského zákona a 3 a 4 vyhlášky MŠMT č. 13/2005 Sb. o středním vzdělávání v platném znění. K hodnocení výsledků vzdělávání se využívá tradiční pětistupňové škály, kritéria hodnocení jsou dána klíčovými kompetencemi a vnitřním řádem školy. Učitelé přistupují k průběžnému hodnocení žáků s vědomím motivační funkce hodnocení, rozvíjejí sebehodnocení a vzájemné hodnocení žáků. Berou v úvahu úroveň dosažení cílů středního vzdělávání tak, jak jsou uvedeny ve školském zákoně a dalších souvisejících normách. Hodnocení je veřejné a učitel známku zdůvodní, žáci mají právo se ke známce vyjádřit.

8 8 Časová struktura školního roku Činnost Počet týdnů v ročníku Vyučování podle rozvrhu Maturitní zkoušky Praxe Exkurze, poznávací zájezdy, výstavy, kulturní akce Časová rezerva Celkem

9 9 UČEBNÍ PLÁN Název ŠVP Obor vzdělání Stupeň vzdělání Forma a délka vzdělání Platnost SOŠS ARITA, spol. s.r.o M/02 Cestovní ruch střední vzdělání s maturitou denní čtyřleté od počínaje 1. ročníkem Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku Celkem Základní všeobecné Český jazyk a literatura CJL cizí jazyk - AJ, FJ, IJ, NJ, RJ, ŠJ.CJ 3 (3) 3 (3) 4 (4) 4 (4) cizí jazyk.cj 3 (3) 3 (3) 4 (4) 4 (4) 14 Občanská nauka OBN Dějepis DEJ Matematika MAT Chemie CHE Fyzika FYZ Základy ekologie ZEK Tělesná výchova TEV 2(2) 2(2) 2(2) 2(2) 8 Základní odborné Písemná a elektronická komunikace PEK 2 (2) 3 (3) Informační a komunikační technologie IKT 2 (2) 2 (2) 2 (2) 2 (2) 8 Účetnictví UCE Právní nauka PRN Aplikovaná psychologie PSY Dějiny kultury DEK Zeměpis cestovního ruchu ZCR Technika cestovního ruchu TCR Ekonomika cestovního ruchu ECR Ostatní povinně volitelné Hotelnictví HOT (-) 4 (-) 6 (-) Průvodcovství PRU - - (-) 2 (-) 4 (-) 6 Celkem

10 10 Poznámky k učebnímu plánu Cizí jazyky vyučuje se jazyk anglický, francouzský, italský, německý, ruský a španělský žák si vybírá z této nabídky, ve skupině musí být minimálně 6 žáků. Hotelnictví a Průvodcovství žák si ve 4. ročníku povinně volí jeden z těchto předmětů. Matematika výuka končí ve 3. ročníku, v případě zájmu o maturitu z matematiky se ve 4. ročníku otevře předmět nepovinně volitelná matematika. Informační a komunikační technologie v případě zájmu o maturitní zkoušku z IKT se pro zájemce výuka rozšíří o další 2 h nepovinně volitelné IKT. V učebním plánu není zařazen předmět praxe.doba praxe je zahrnuta do časové struktury školního roku.

11 11 Srovnání počtu vyučovacích hodin za studium RVP ŠVP Vzdělávací oblasti a obsahové Minimální počet Skutečný počet Vyučovací předmět okruhy týdenní celkový týdenní celkový Jazykové vzdělávání Český jazyk Český jazyk a literatura Cizí jazyky Cizí jazyky Společensko vědní vzdělávání Občanská nauka Psychologie Přírodovědní vzdělávání Chemie 2 66 Fyzika 2 66 Základy ekologie 2 66 Matematické vzdělávání Matematika Estetické vzdělávání Český jazyk a literatura Dějiny kultury Vzdělávání pro zdraví Tělesná výchova Vzdělávání v informačních Informační a komunikační a komunikačních technologiích technologie Ekonomika a podnikání Ekonomika cestovního ruchu Účetnictví Právní nauka Geografické a kulturně - Zeměpis cestovního ruchu historické vzdělávání Dějepis 3 99 Služby cestovního ruchu Technika cestovního ruchu Komunikace ve službách Průvodcovství Hotelnictví Písemná a elektronická komunikace Disponibilní hodiny Volitelné předměty Celkem Celkem

12 12 Učební osnovy Název vyučovacího předmětu: Český jazyk a literatura Obor vzdělání: M/02 Cestovní ruch Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 384 Platnost: od Pojetí vyučovacího předmětu Předmět je formálně členěn na tři oblasti jazykovou výchovu, komunikační a slohovou výchovu a literární výchovu. na základě osvojených metod získá v rámci vymezených oblastí nezbytné množství teoretických znalostí a praktických dovedností. Podstatou vyučování je aktivní rozvoj vyjadřování žáků s využitím stylistických poznatků a obecnější poznání jazykového systému. Předmět slouží k dokonalejšímu ovládání spisovného jazyka, vede k rozvoji jazykové kultury, pochopení a ke správné analýze textů. Přispívá k osvojení humanistických a demokratických principů. Celkově kultivuje žákovu osobnost a je základem rozvoje většiny klíčových dovedností a schopností, kterými by měl být žák vybaven pro zvládnutí všech ostatních předmětů. Předmět se vyučuje v 1. až 3. ročníku po třech hodinách týdně, ve 4. ročníku 4 hodiny týdně. Obecné cíle Obecným cílem předmětu je: - seznámit žáky s efektivními metodami zvládnutí studia a prohloubit jejich celkové znalosti - umět vyhledávat a používat potřebné informace v rámci daného oboru i mimo něj - rozšířit jejich jazykovědné a literární vzdělání v kontextu s příbuznými obory - naučit žáky porozumět čtenému textu jejich rozborem a interpretací, vést žáky k vlastní interpretaci a ke hledání souvislostí mezi tématy - prohlubovat komunikační dovednosti žáků, vést je ke kultivovanému projevu a správnému užívání spisovné podoby jazyka - prostřednictvím literatury pozitivně ovlivňovat hodnotovou orientaci žáků, utvářet jejich morální profil, estetické cítění a vychovávat je k humanitě a demokracii - formovat kladný vztah žáků k mateřskému jazyku - vést je k soustavné četbě, k funkční a mediální gramotnosti. Charakteristika učiva - obecné výklady o jazyce - vývoj českého jazyka a jeho postavení v systému jazyků - práce s textem analýza, reprodukce, interpretace - gramatika - stylistika - základy rétoriky a komunikačních dovedností - základy informační výchovy - základní poznatky z literární teorie - vývoj české i světové literatury v kulturních a historických souvislostech.

13 13 Pojetí výuky - výklad, vysvětlení, přednáška a řízený rozhovor - gramatická a stylistická cvičení, diktáty - společná četba, rozbor a interpretace vybraných textů - memorování uměleckých textů, řečnická cvičení - práce s multimediálními pomůckami - domácí příprava referátů a slohových prací - seznámení s doporučenou četbou - návštěva vybraných filmových a divadelních představení - samostatné vyhledávání informací (odborná literatura a odborné časopisy, vybrané internetové stránky) - exkurze (knihovny, galerie) - projektové vyučování. Hodnocení výsledků žáků Bude se provádět ústním a písemným, dílčím i souhrnným zkoušením, hodnocením žákovských projektů či didaktických testů. Zvláštní pozornost bude věnována klasifikaci slohových prací. Při hodnocení se bude klást důraz nejen na faktografickou přesnost, ale také na samostatné, správné a logické vyjadřování, kultivovanost verbálního projevu i sebehodnocení vlastní práce. Přínos k rozvoji klíčových kompetencí (vzdělávací cíle) Komunikativní kompetence by měl umět: - rozebrat a interpretovat text - rozpoznat podstatné myšlenky ústního i písemného projevu - ústně i písemně vyjádřit své myšlenky jasně, souvisle a jazykově správně - formulovat, prezentovat a obhajovat své názory a postoje - aktivně se účastnit diskuzí a vyjadřovat se k cizím názorům a postojům - vyjadřovat se v souladu se zásadami kulturního projevu. Personální kompetence by měl být schopen: - efektivně se učit a pracovat - vyhodnocovat dosažené výsledky a uvědomit si dosažený pokrok - kriticky hodnotit informace z různých zdrojů a vhodným způsobem je předávat dál - přijímat hodnocení svých výsledků a adekvátně na ně reagovat - přijímat rady i kritiku. Sociální a pracovní kompetence je veden k tomu, aby byl schopen: - přijímat a odpovědně plnit svěřené úkoly - řešit běžné pracovní problémy a úkoly samostatně - nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k jiným lidem - volit prostředky a způsoby vhodné ke splnění jednotlivých aktivit. Průřezová témata Občan v demokratické společnosti Žáci jsou vedeni: - k rozvoji funkční gramotnosti - k osvojení potřebné dávky sebevědomí

14 14 - ke schopnosti jednat s lidmi, formulovat a obhajovat vlastní názor, hledat kompromisní řešení - k úctě k domácím i cizím materiálním a duchovním hodnotám - k orientaci v masových médiích. Informační a komunikační technologie Žáci jsou vedeni : - k práci s internetem a dalšími informačními zdroji, vyhledávání a zpracování nutných informací a efektivní práci s nimi. Člověk a životní prostředí Žáci jsou vedeni: - k poznávání a lepšímu pochopení světa - k úctě k materiálním a duchovním hodnotám - k úsilí o jejich ochranu a zachování pro další generace - k ochraně životního prostředí. Člověk a svět práce Žáci jsou vedeni: - k odpovědnosti za vlastní životy, k aktivní profesní kariéře a pochopení významu vzdělání pro život - k vyhledávání a posuzování informací o profesních záležitostech - k dovednosti verbální a neverbální komunikace v pracovním styku - ke spoluutváření pozitivního obrazu firmy na veřejnosti. Mezipředmětové vztahy: - dějepis - dějiny kultury - občanská nauka - cizí jazyky - písemná elektronická komunikace - průvodcovství - právní nauka - zeměpis cestovního ruchu - aplikovaná psychologie

15 15 Realizace odborných kompetencí Český jazyk a literatura - 1. ročník 99 hodin ročně Výsledky a kompetence Tematické celky Hodinová dotace - rozlišuje spisovný jazyk a jeho varianty i jednotlivé útvary nespisovného jazyka - rozpozná stylově příznakové jevy a ve vlastním projevu volí adekvátní komunikační prostředky včetně odborné terminologie - umí nahradit běžné cizí slovo českým ekvivalentem a naopak - zná základní druhy slovníků a umí je používat - pracuje s nejnovějšími normativními příručkami českého jazyka - vystihne charakteristické znaky vypravování, jeho kompozici, slovní zásobu a skladbu - umí sestavit vypravování - chápe rozdíly mezi projevem mluveným a psaným - ovládá techniku mluveného slova, umí klást otázky a vhodně formulovat odpovědi, argumentovat a obhajovat svá stanoviska - řídí se zásadami správné výslovnosti - je schopen přednést konkrétní řečnický projev - umí sestavit referát - samostatně vyhledává a zpracovává informace Jazyková, slohová a komunikační výchova - národní jazyk a jeho útvary - nauka o slovní zásobě, rozdělení slovní zásoby - slovo a jeho význam - používání cizích slov - slovníky a jejich druhy - obecné poučení o slohu a funkční styly - vypravování - mluvené projevy - řečnická cvičení - referát mluvený a psaný - informatická výchova, knihovny a jejich služby - pravidla českého pravopisu - průběžná pravopisná cvičení 33 h - chápe umění jako specifickou výpověď o skutečnosti - odliší umělecký text od neuměleckého, dovede rozeznat umělecký brak a kýč - rozebere umělecký text za použití znalosti z literární teorie a poetiky - konkrétní literární díla klasifikuje podle druhů a žánrů - orientuje se ve folklóru a ústní lidové slovesnosti - pozná a dovede charakterizovat jednotlivé formy ústní lidové slovesnosti - orientuje se ve vymezených vývojových etapách literární historie světové i české Literární výchova - význam umění - literatura a její funkce - základy literární teorie - folklór a ústní lidová slovesnost Literatura starověku - orientální literatury - bible - řecká mytologie - literatura řecká a římská Literatura raného středověku - románský styl - hrdinská epika - evropská rytířská a dvorská literatura 66 h

16 16 - umí zařadit typická díla do jednotlivých uměleckých směrů a příslušných historických období - zhodnotí význam daného autora nebo literárního díla pro dobu vzniku i pro současnost -- soustavně čte zejména doporučenou literaturu -- umí vyjádřit vlastní prožitek z uměleckého díla (knihy, divadelního představení, filmu, výtvarného díla aj.). Počátky literatury na našem území do 13. stol. - staroslověnská literatura - latinská literatura Písemnictví vrcholného středověku - gotika - počátky českého písemnictví - literatura 14. a 15. století - literatura v husitském období Renesanční a humanistická literatura - evropská renesance a humanismus - západoevropská renesanční literatura - renesance a humanismus v české literatuře Literatura v barokním období a době pobělohorské - baroko - J. A. Komenský - literatura oficiální a lidová Klasicismus, osvícenství a preromantismus v literatuře - klasicistní umění a osvícenská filozofie - klasicistní, osvícenská a preromantická literatura Romantismus a literatura - romantické umění - romantická literatura ve světě a její nejvýznamnější představitelé - romantismus v české literatuře Počátky českého národního obrození - základní charakteristika a periodizace

17 17 Český jazyk a literatura - 2. ročník 99 hodin Výsledky a kompetence Tematické celky Hodinová dotace - dokáže zařadit běžná slova k Jazyková, slohová a komunikační výchova 40 h slovním druhům a určovat jejich - tvarosloví, druhy slov mluvnické významy - umí využívat tvaroslovných poznatků v písemném a mluveném projevu - orientuje se ve výstavbě textu a odstraňuje jazykové nedostatky - vyjadřuje se věcně správně, jasně a srozumitelně - dokáže vystihnout charakteristické znaky administrativních textů, jejich kompozici, slovní zásobu a skladbu - umí napsat žádost a vlastní - určování mluvnických kategorií - podstatná jména, přídavná jména, zájmena, číslovky a slovesa - příslovce, předložky, spojky, částice a citoslovce - průběžná pravopisná cvičení - administrativní styl a úřední korespondence - žádost - životopis - popis (věci a krajiny,charakteristika) - popis odborný - publicistický styl - reportáž životopis - dokáže formulovat rozdíly mezi jednotlivými druhy popisu, posoudit jejich kompozici, slovní zásobu a skladbu - disponuje dostatečnými znalostmi o výstavbě publicistických textů, umí definovat základní publicistické útvary a rozpoznat je - umí napsat reportáž - má přehled o denním tisku a tisku své zájmové oblasti - umí vyložit literární vývoj vybrané epochy na obecně historickém pozadí a v kontextu s vývojem dalších uměleckých žánrů - zná základní umělecké směry daného období, jejich hlavní představitele a významná díla - umí zařadit typická díla do jednotlivých uměleckých směrů a příslušných historických období - je schopen interpretovat literární texty pomocí literární teorie a poetiky a diskutovat o Literární výchova Literatura českého národního obrození - první generace spisovatelů - druhá generace spisovatelů Kritický realismus a naturalismus ve světové literatuře - vznik a umělecké zásady - významní světoví představitelé Kritický realismus a naturalismus v české literatuře - počátky realismu - májovci - ruchovci - lumírovci - generace Národního divadla 59 h

18 18 nich - určí charakteristické znaky a odlišnosti různých literárních textů -- soustavně čte zejména doporučenou literaturu -- vyjadřuje vlastní prožitky z uměleckých děl - novoromantismus - český kritický realismus a naturalismus, realistické drama Umělecké směry na přelomu 19. a 20. století -symbolismus, impresionismus aj. - prokletí básníci Česká poezie na přelomu 19. a 20. století - Manifest české moderny - dekadence

19 19 Český jazyk a literatura - 3. ročník 99 hodin Výsledky a kompetence Tematické celky Hodinová dotace - se orientuje ve výstavbě textu a uplatňuje základní principy jeho výstavby - používá znalosti ze skladby v mluveném a psaném projevu - umí posoudit kompozici textu, odhaluje a odstraňuje jazykové a stylizační nedostatky - dokáže vystihnout charakteristické znaky odborných textů, jejich kompozici, slovní zásobu a skladbu - dokáže se odborně vyjádřit v rámci vybraného oboru - pořizuje z odborného textu výpisky a výtah, dělá si poznámky z přednášek a jiných veřejných projevů - umí sestavit referát a přednášku Jazyková, slohová a komunikační výchova - větné členy základní a rozvíjející - shoda podmětu s přísudkem - větné vztahy a jejich vyjadřování - interpunkce ve větě jednoduché - aktuální větné členění a slovosled - souvětí podřadné a druhy vedlejších vět - souvětí souřadné a významové poměry - zvláštnosti a nepravidelnosti větné stavby - průběžná pravopisná cvičení - odborný styl a odborná terminologie - výklad - referát mluvený a psaný - přednáška a projev 40 h - umí vyložit literární vývoj vybrané epochy na obecně historickém pozadí a v kontextu s vývojem dalších uměleckých žánrů - zná základní umělecké směry daného období, jejich hlavní představitele a stěžejní díla - dokáže odborně vyložit literární texty, diskutovat o nich a zařadit je k příslušným literárním směrům - uvědomí si význam daných děl pro dobu jejich vzniku i pro přítomnost - na základě komparace je schopen postihnout charakteristické rysy srovnávaných děl a určit rozdíly mezi nimi - soustavně čte zejména doporučenou literaturu - umí vyjádřit vlastní umělecké prožitky Literární výchova Česká literatura mladší generace 90. let - protispolečenští buřiči - P. Bezruč Moderní umělecké směry poč. 20. století - futurismus, dadaismus, surrealismus aj. - významní představitelé těchto směrů První světová válka a její odraz ve světové literatuře - významní představitelé světové literatury - legionářská literatura Česká poezie první poloviny 20. století - přehled, charakteristika - proletářská poezie - poetismus, surrealismus Světová próza a drama let 20. století - americká - anglická - francouzská - v německy mluvících zemích - ruská a sovětská Pražská německá literatura -F. Kafka Divadlo a dramatické umění ve světě 59 h

20 20 v 1. polovině 20. století Česká meziválečná próza - přehled, charakteristika a jednotlivé proudy -významní představitelé

Obchodní akademie Teplice

Obchodní akademie Teplice OBCHODNÍ AKADEMIE, TEPLICE, POŠTOVNÍ 3, P. O. 415 40 Teplice, Poštovní 464/3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie Teplice platný od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem Zpracoval: kolektiv pedagogických

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum OBCHODNÍ AKADEMIE, PLZEŇ 0 00 Plzeň, nám. T. G. Masaryka Zřizovatel: Plzeňský kraj, Škroupova 8, 0 00 Plzeň ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 78 M/0 Ekonomické lyceum Platný od. září 0 počínaje. ročníkem

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Ekonomické lyceum Beroun. Platný od 1.9.2009 počínaje 1. ročníkem

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Ekonomické lyceum Beroun. Platný od 1.9.2009 počínaje 1. ročníkem ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Ekonomické lyceum Beroun Platný od 1.9.2009 počínaje 1. ročníkem Zpracoval: kolektiv pedagogických pracovníků OA, SPgŠ a JŠ Beroun ve školním roce 2008/2009 Název a adresa školy:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63 41 M/02 Obchodní akademie

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63 41 M/02 Obchodní akademie Obchodní akademie, Plzeň, nám. T. G. Masaryka, 0 00 Plzeň Zřizovatel: Plzeňský kraj, Škroupova 8, 0 00 Plzeň ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 6 M/0 Obchodní akademie Platný od. září 0 počínaje. ročníkem,

Více

Informatika v ekonomice

Informatika v ekonomice Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace Polní 964, Orlová-Lutyně, 735 14 Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice 18 20 M/01 Informační technologie denní studium Obsah 1 Úvodní identifikační

Více

Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola, Telč, Hradecká 235. Školní vzdělávací program. Podnikatel inovace tvořivá destrukce

Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola, Telč, Hradecká 235. Školní vzdělávací program. Podnikatel inovace tvořivá destrukce Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola, Telč, Hradecká 235 Školní vzdělávací program Podnikatel inovace tvořivá destrukce (zpracováno podle RVP) Obor vzdělání: Ekonomika a podnikání Čtyřletý

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Obchodní akademie, Frýdek-Místek, Palackého 123, příspěvková organizace, Palackého 123, 738 01 Frýdek-Místek Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum 78-42-M/02 Non schoale sed vitae discimus Pro život,

Více

Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola. Telč, Hradecká 235. Školní vzdělávací program. Podnikatel inovace tvořivá destrukce

Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola. Telč, Hradecká 235. Školní vzdělávací program. Podnikatel inovace tvořivá destrukce Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola Telč, Hradecká 235 Školní vzdělávací program Podnikatel inovace tvořivá destrukce (zpracováno podle RVP) Obor vzdělání: Ekonomika a podnikání Název ŠVP:

Více

a Střední odborné učiliště, 530 09 Pardubice Polabiny

a Střední odborné učiliště, 530 09 Pardubice Polabiny Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Poděbradská 94, 530 09 Pardubice Polabiny IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Pardubice Polabiny,

Více

Kuchař - číšník. Školní vzdělávací program. Obor vzdělání: 65-51-H/01 Kuchař - číšník. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště

Kuchař - číšník. Školní vzdělávací program. Obor vzdělání: 65-51-H/01 Kuchař - číšník. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Sušice, U Kapličky 761, 342 01 Sušice Školní vzdělávací program Kuchař - číšník Obor vzdělání: 65-51-H/01 Kuchař - číšník 1 OBSAH 1. Identifikační údaje...

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum Jindřichův Hradec Obchodní akademie T. G. Masaryka a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jindřichův Hradec Husova 156, PSČ 377 11 Zřizovatel: Obor:

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ AKADEMIE, RUMBURK,

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ AKADEMIE, RUMBURK, STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE, RUMBURK, příspěvková organizace Františka Nohy 959/6 408 30 Rumburk ŠVP 78-42-M/02 Ekonomické lyceum 1. září 2009 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM SVĚTLOU STOPOU

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obchodní akademie Jindřichův Hradec Obchodní akademie T. G. Masaryka a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jindřichův Hradec Husova 156, PSČ 377 11 Zřizovatel: Obor:

Více

Školní vzdělávací program SLUŽBY CESTOVNÍHO RUCHU

Školní vzdělávací program SLUŽBY CESTOVNÍHO RUCHU Integrovaná střední škola hotelového provozu, obchodu a služeb, Příbram Školní vzdělávací program SLUŽBY CESTOVNÍHO RUCHU KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: 65-42-M/02 CESTOVNÍ RUCH OBSAH ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INFORMATIKA V EKONOMICE SE ZAMĚŘENÍM NA PODNIKÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INFORMATIKA V EKONOMICE SE ZAMĚŘENÍM NA PODNIKÁNÍ OBCHODNÍ AKADEMIE T. G. MASARYKA, KOSTELEC NAD ORLICÍ, KOMENSKÉHO 522 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INFORMATIKA V EKONOMICE SE ZAMĚŘENÍM NA PODNIKÁNÍ pro obor Informační technologie 18-20-M/01 OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

Školní vzdělávací program SLUŽBY CESTOVNÍHO RUCHU

Školní vzdělávací program SLUŽBY CESTOVNÍHO RUCHU Integrovaná střední škola hotelového provozu, obchodu a služeb, Příbram Školní vzdělávací program SLUŽBY CESTOVNÍHO RUCHU KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: 65-42-M/02 CESTOVNÍ RUCH OBSAH ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO

Více

Školní vzdělávací program HOTELOVÁ ŠKOLA KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: 65-42-M/01 Hotelnictví

Školní vzdělávací program HOTELOVÁ ŠKOLA KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: 65-42-M/01 Hotelnictví Integrovaná střední škola hotelového provozu, obchodu a služeb, Příbram Školní vzdělávací program HOTELOVÁ ŠKOLA KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: 65-42-M/01 Hotelnictví OBSAH ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM HOTELOVÁ ŠKOLA Mariánské Lázně ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kód a název oboru vzdělání: 65-51-H/01 Číšník, servírka Obsah školního vzdělávacího programu 1. Struktura školního vzdělávacího programu 2 1.1 Úvodní

Více

IV.část Učební plán a učební osnovy pro obchodní akademii

IV.část Učební plán a učební osnovy pro obchodní akademii IV.část Učební plán a učební osnovy pro obchodní akademii Platnost dokumentu od 1. 9. 2009 Obsah 1. Učební plán... 4 2. Učební osnovy... 8 2.1 Český jazyk a literatura... 8 2.1.1 Charakteristika vyučovacího

Více

Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí

Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí Školní vzdělávací program TECHNOLOGIE TISKU č.j. 777/2012 RVP 34-52-H/01 Tiskař na polygrafických strojích 2013 Obsah: 1 Identifikační údaje...

Více

Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola Brno Francouzská 101

Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola Brno Francouzská 101 Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola Brno Francouzská 101 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DESIGN INTERIÉRU A TEXTILU Obor vzdělání: 82-41-M/14 Textilní výtvarnictví Úvodní identifikační

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Jindřichův Hradec

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Jindřichův Hradec Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Jindřichův Hradec Školní vzdělávací program Ekonomika a podnikání 1 OBSAH Identifikační údaje 3 Profil absolventa...4 Charakteristika školního vzdělávacího

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE T. G. MASARYKA, KOSTELEC NAD ORLICÍ, KOMENSKÉHO 522 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Obchodní akademie 63-41-M/02

OBCHODNÍ AKADEMIE T. G. MASARYKA, KOSTELEC NAD ORLICÍ, KOMENSKÉHO 522 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Obchodní akademie 63-41-M/02 OBCHODNÍ AKADEMIE T. G. MASARYKA, KOSTELEC NAD ORLICÍ, KOMENSKÉHO 522 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie 63-41-M/02 Obsah: IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 1. PROFIL ABSOLVENTA... 5 1.1 Popis uplatnění

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM HOTELOVÁ ŠKOLA Mariánské Lázně ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kód a název oboru vzdělání: 65-51-H/01 Kuchař Dodatky 1-4 Obsah školního vzdělávacího programu 1. Struktura školního vzdělávacího programu 2 1.1

Více

Obsah. ŠVP Zahradník SOU Nové Strašecí, Sportovní 1135

Obsah. ŠVP Zahradník SOU Nové Strašecí, Sportovní 1135 Obsah 1. Úvodní identifikační údaje... 2 2. Profil absolventa... 3 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu... 8 Charakteristika a kritéria hodnocení... 8 Klasifikace ve vyučovacích předmětech

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, příspěvková organizace STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, příspěvková organizace Obsah: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 CELKOVÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 PROFIL ABSOLVENTA... 5 Uplatnění

Více

Obchodní akademie Pelhřimov Jirsíkova 875, Pelhřimov

Obchodní akademie Pelhřimov Jirsíkova 875, Pelhřimov Obchodní akademie Pelhřimov Jirsíkova 875, Pelhřimov ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OA Pelhřimov - Ekonomika OA Pelhřimov - ekonomické lyceum Ekonomika Podle rámcového vzdělávacího programu pro studijní obor

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie zaměření: Mezinárodní obchod a podnikání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie zaměření: Mezinárodní obchod a podnikání OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ, TÁBOR, Jiráskova 1615 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie zaměření: Mezinárodní obchod a podnikání platný od 1. září 2013 počínaje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63 41 M/02 Obchodní akademie

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63 41 M/02 Obchodní akademie Obchodní akademie, Plzeň, nám. T. G. Masaryka, 0 00 Plzeň Zřizovatel: Plzeňský kraj, Škroupova 8, 0 00 Plzeň ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 6 4 M/0 Obchodní akademie Platný od. září 0 počínaje. ročníkem,

Více

Obsah. ŠVP Opravář zemědělských strojů SOU Nové Strašecí, Sportovní 1135

Obsah. ŠVP Opravář zemědělských strojů SOU Nové Strašecí, Sportovní 1135 Obsah 1. Úvodní identifikační údaje... 2 2. Profil absolventa... 3 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu... 8 4. Učební plán... 12 5. Přehled rozpracování obsahu vzdělávání v RVP do ŠVP...

Více