ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM"

Transkript

1 Střední odborná škola specializační a Vyšší odborná škola ARITA, spol. s r. o., Němčická 1749/4, Praha 4 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM SOŠS ARITA, spol. s r. o. platný od počínaje 1. ročníkem Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků SOŠS Arita, spol. s r. o. ve školním roce 2008/09 Ing. Karel Vránek ředitel školy

2 2 Identifikační údaje školy Adresa a název školy: Střední odborná škola specializační a Vyšší odborná škola ARITA spol s r. o., Němčická 1749/4, Praha 4 IZO Zřizovatel: SOŠS a VOŠ ARITA spol. s r. o. Název ŠVP: Střední odborná škola specializační ARITA spol. s r. o. Kód a název oboru vzdělání: M/02 Cestovní ruch Stupeň poskytovaného vzdělání: Střední odborné vzdělání zakončené maturitní zkouškou Délka a forma studia: Denní čtyřleté Jméno ředitele: Ing. Karel Vránek Kontakty pro komunikaci se školou: Telefon, fax: http//www: Platnost ŠVP: od počínaje 1. ročníkem

3 3 Obsah: Profil absolventa školy 4 Charakteristika školního vzdělávacího programu...6 Učební plán...9 Srovnání počtu vyučovacích hodin za studium Učební osnovy...12 Personální a materiální zabezpečení školy

4 4 Profil absolventa školy Název ŠVP SOŠS Arita, spol. s r. o. Kód a název vzdělávacího programu M/02 Cestovní ruch Dosažený stupeň vzdělání střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka a forma vzdělání čtyřleté denní Způsob ukončení maturitní zkouška Certifikace vysvědčení o maturitní zkoušce Platnost od počínaje 1. ročníkem Uplatnění absolventa Absolvent studijního oboru M/02 Cestovní ruch je po ukončení čtyřletého studia připraven pro práce v komplexu služeb cestovního ruchu. Najde uplatnění v cestovních kancelářích, cestovních agenturách, v průvodcovských službách, turistických informačních centrech, ve všech provozech hotelů včetně práce v recepci, v regionálních institucích a ve veřejné správě na úseku rozvoje cestovního ruchu. Je připraven na provádění služeb ve všech typech společností, může se uplatnit i na ekonomických pozicích v podnicích národního hospodářství. Absolvent oboru je připraven i pro své případné samostatné podnikání. Výsledky vzdělávání Kompetence absolventa Vzdělávání v oboru směřuje v souladu s cíli středního odborného vzdělávání k tomu, aby si žáci na úrovni odpovídající jejich schopnostem a studijním předpokladům vytvořili určité kompetence klíčové a odborné, tzn., aby absolventi - měli pozitivní vztah k učení a vzdělávání, - reálně posuzovali své možnosti a dovedli odhadnout důsledky svého chování a jednání, - orientovali se v právní úpravě pracovněprávních vztahů a závazkových vztahů, - dovedli vyhledávat příslušné právní předpisy a pracovat s nimi, - uměli pracovat s textem a zpracovávat informace, - využívali ke svému učení informační zdroje, které mají k dispozici, - znali možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména ve zvoleném oboru, - pro splnění úkolu volili vhodné prostředky a způsoby a využívali i zkušenosti získané dříve, - spolupracovali při řešení problémů s jinými lidmi, - formulovali své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově správně, - dovedli zpracovávat administrativní písemnosti, pracovní dokumenty i souvislé texty, - vyjadřovali se a vystupovali v souladu se zásadami kultury projevu a chování, - dosáhli takové jazykové způsobilosti, aby se ve 2 cizích jazycích dorozuměli v cizojazyčném prostředí v ústním i písemném projevu,chápali výhody znalosti cizích jazyků pro životní i pracovní uplatnění a byli motivování k prohlubování svých cizojazyčných znalostí,

5 5 - měli odpovědný vztah ke svému zdraví a byli si vědomi důsledků nezdravého životního stylu, - přijímali a odpovědně plnili svěřené úkoly, - dodržovali zákony, respektovali práva jiných lidí, - jednali v souladu s morálními principy a zásadami společenského chování a přispívali k uplatňování hodnot demokracie - zajímali se o politické a společenské dění v naší zemi i ve světě, - znali práva a povinnosti zaměstnavatelů a pracovníků, - měli přehled o možnostech uplatnění na trhu práce ve svém oboru - pracovali s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních technologií, - komunikovali elektronickou cestou. - pracovali s běžným základním a aplikačním programovým vybavením, - získávali informace z otevřených zdrojů, zejména s využitím celosvětové sítě Internet Po odborné stránce se v průběhu studia věnuje pozornost tomu, aby absolventi uměli: - organizovat a zabezpečovat poskytování jednotlivých služeb cestovního ruchu, - připravovat podklady a sestavovat nabídku pro různé druhy a formy cestovního ruchu a pro různé skupiny klientů, - využívat informační technologie při vyhledávání a poskytování informací ve službách cestovního ruchu, - orientovat se v aktivitách subjektů cestovního ruchu a v právních aspektech podnikání v cestovním ruchu, - kalkulovat ceny produktů a služeb, smluvně zabezpečovat jejich odbyt, - připravovat a provádět průvodcovské služby pro různé skupiny domácích i zahraničních klientů, - nabízet a poskytovat ubytovací služby, - vykonávat činnosti recepce a koordinovat je s jinými hotelovými činnostmi, - chápali bezpečnost práce jako součást veškeré své činnosti i péče o klienty a zákazníky, - znali a dodržovali základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví a požární prevence, - znali význam, účel a užitečnost vykonávané práce a její ohodnocení, - efektivně hospodařit s finančními prostředky, - při své činnosti pracovali s ohledem na životní prostředí, - chápali význam kvality jako nástroj konkurence a dobrého jména podniku, - znali význam, účel a užitečnost vykonávané práce, její finanční, popř. společenské ohodnocení. Způsob ukončování studia Studium oboru M/02 Cestovní ruch je ukončeno maturitní zkouškou podle 78 a 79 Zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a dalších prováděcích předpisů. Škola připravuje žáky tak, aby si v rámci společné maturitní zkoušky mohli vybrat jednu ze tří volitelných zkoušek: matematika, občanský a společenskovědní základ nebo informačně technologický základ. V rámci povinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky budou žáci konat ústní zkoušky z odborných předmětů podle volby z průvodcovství nebo hotelnictví, dále z cizího jazyka, z ekonomických předmětů (z účetnictví a ekonomiky cestovního ruchu). Kromě toho mohou žáci vykonat nepovinnou maturitní zkoušku (max. 2), předměty mohou volit podle vlastního zájmu z nabídky stanovené ředitelem školy. Absolventi obdrží vysvědčení o maturitní zkoušce.

6 6 Charakteristika školního vzdělávacího programu Název ŠVP SOŠ ARITA, spol. s r. o., Praha 4, Němčická 1749/4 Kód a název oboru vzdělání M/02 Cestovní ruch Délka a forma studia čtyřleté denní Stupeň vzdělání střední vzdělání s maturitní zkouškou Platnost od počínaje 1. ročníkem Podmínky pro přijetí ke studiu Přijímání ke studiu je v souladu s 60 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění a s vyhláškou č. 671/2004 Sb. v platném znění. Podmínkou je absolvování základního vzdělání a složení přijímacích zkoušek podle pravidel stanovených na příslušný školní rok, případně podle prospěchu v 9. třídě ZŠ i přijetí bez přijímacích zkoušek. Zdravotní způsobilost uchazeče není požadována. Celkové pojetí vzdělávání v daném oboru Cílem vzdělávání v oboru M/02 Cestovní ruch je připravit žáka na úspěšný a odpovědný osobní, občanský i pracovní život v podmínkách neustále se měnícího světa. Vzdělávání směřuje k tomu, aby žák v přiměřené míře naplnil čtyři základní cíle vzdělávání učit se poznávat, učit se pracovat a jednat, učit se být a učit se žít společně. Metody výuky, které naplňují základní cíle jsou různorodé. Převažují metody, které aktivizují žáka k tomu, aby při vzdělávání vyvíjel vlastní úsilí k získávání vědomostí a poznatků. Pasivní metody, kdy žák pouze přejímá hotové poznatky jsou chápány jako doplňkové. Velký důraz v průběhu celého studia je věnován jazykovému vzdělávání. Celé čtyři roky rozvíjejí žáci své kompetence v oblasti českého jazyka a dvou jazyků cizích. Při dané dotaci hodin cizích jazyků v průběhu celého studia mají žáci podle své píle a přístupu ke studiu možnost zvládnout 2 cizí jazyky na velmi slušné úrovni. Vzhledem k oboru studia cestovní ruch je nabídka cizích jazyků velmi široká. (viz dále) Vzdělávání je v průběhu studia podporováno prostředky informačních a komunikačních technologií. V předmětech informační a komunikační technologie a písemná elektronická komunikace se výuka provádí na počítačích, další předměty jsou výukou na počítačích doplňovány. Jedná se především o výuku účetnictví, zeměpisu cestovního ruchu, techniky cestovního ruchu, průvodcovství, cizích jazyků a dalších. Výuka se doplňuje samostatnou prací žáků formou referátů, ve vyšších ročnících formou samostatných nebo týmových projektů. Pro společnou část maturitní zkoušky jsou žáci připravováni v českém jazyce, v cizích jazycích, v občanském a společenskovědním základu, mohou také volit matematiku nebo informační a komunikační technologii, případně další předměty. Výuka matematiky končí ve 3. ročníku, v případě, že si žáci budou chtít zvolit matematiku, bude pro ně ve 4. ročníku otevřen matematický seminář. V průběhu studia se sestavují skupiny žáků pro zajištění konkrétních akcí, např. pomoc při organizaci tenisového turnaje postižených, při zajišťování dnů otevřených dveří školy, při organizování školních zájezdů v ČR i do zahraničí, žáci 4. ročníků si sami zajišťují maturitní ples. Výchova k občanským a klíčovým kompetencím se realizuje ve výuce jednotlivých předmětů tak, aby byla v souladu s obsahem vzdělávání a na žáky působila přirozeně podle jejich věku a navazovala na předchozí stupeň rozvoje. Podobným způsobem jsou začleněna i průřezová témata, která navazují na obsah jednotlivých předmětů a přirozeným způsobem jej rozvíjejí. Metody a způsoby výuky závisí na úrovni žáků, zkušenostech pedagogů, a poznatcích vědy. Vzdělávání žáků se specifickými poruchami se zajišťuje ve spolupráci s pedagogicko psychologickou poradnou. Jde o žáky se specifickými poruchami učení, pro které jsou upraveny vyučovací metody a

7 7 metody prověřování.v každém případě se uplatňuje individuální přístup k žákům, který respektuje jejich individuální potřeby. Organizace výuky Výuka se organizuje převážně formou klasických vyučovacích hodin, v jednotlivých předmětech se doplňuje různými způsoby, které napomáhají prohloubení učiva nebo naplnění dalších cílů vzdělávání. Předností školy je velká nabídka a zajištění výuky cizích jazyků, která je vzhledem k oboru velmi důležitá. Je možné studovat jazyk anglický, francouzský, italský, německý, ruský a španělský. Žáci si z nabídky volí dva cizí jazyky, výuka příslušného cizího jazyka se otevírá tehdy, jestliže se sejde minimálně 6 zájemců o studium daného jazyka. Rozlišení jazyků na jazyk 1.a 2. je pouze orientační, oba jazyky jsou dotovány stejným počtem vyučovacích hodin hodiny v 1. 4 ročníku týdně. Hodinová dotace výuky jazyků je dostatečně široká k tomu, aby žák podle své píle a nadání zvládl 2 cizí jazyky na slušné úrovni. Dělená na skupiny je rovněž výuka informační a komunikační techniky a písemné elektronické komunikace. Ve 4. ročnících si žáci podle svého zájmu volí hotelnictví nebo průvodcovství, které jsou i předměty maturitními. Výuka těchto předmětů se v průběhu roku doplňuje praxí v hotelnictví praktickými ukázkami a výcvikem stolničení a obsluhy, v průvodcovství vycházkami po Praze s praktickou výukou vlastního průvodcovství. Ve 3. a 4. ročníku se uskutečňuje souvislá praxe žáků. Ve 3. ročnících jsou žáci na praxi v 1.pololetí školního roku 2 týdny, ve 2. pololetí 3 týdny, ve 4. ročníku jsou na praxi pouze v 1. pololetí 3 týdny. V rámci výchovy k samostatnosti si žáci praxi zajišťují sami, pouze v případech, že si sami praxi nezajistí, pomáhá škola. Podle dosavadních zkušeností je zájem o praktikanty velký. Žáci si praxi volí podle toho, zda se ve 4. ročníku rozhodnou pro hotelnictví nebo průvodcovství. S příslušnými firmami škola uzavírá na dobu praxe dohodu o provedení praxe, pracovník, který ve firmě má naše žáky po dobu praxe na starosti eviduje docházku, zajišťuje různorodost prací a provádí hodnocení průběhu praxe. Zkušenosti s touto formou, zajišťováním a průběhem praxe jsou velmi dobré. Učitelé školy průběh praxe osobně v podnicích kontrolují. Žáci jsou po dobu praxe školou pojištěni, před nástupem na praxi jsou žáci seznámeni se základními požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a upozorněni na nutnost dodržovat ustanovení zákoníku práce a pracovního řádu organizace. Výuka odborných předmětů je doplňována různými exkurzemi do podniků a jiných organizací - např. návštěvami ČNB, Letiště Praha, Veletrhu cestovního ruchu aj., je aktualizována podle změn v legislativě v účetnictví,v ekonomice, v průvodcovství, v technice cestovního ruchu, v právní nauce a dalších. Výuka českého jazyka se doplňuje návštěvami zákulisí Národního divadla, literárními procházkami Prahou, návštěvami hřbitova na Vyšehradě a dalšími. Pravidelně ročně se uskutečňuje několik poznávacích zájezdů na různá místa v ČR i do zahraničí. V průběhu celého školního roku probíhají i další akce, které jsou doplněním teoretické výuky jednotlivých předmětů a mají i význam kulturně, esteticky a odborně-poznávací. Jedná se alespoň o jedno celoškolní divadelní představení, návštěvy kvalitních výstav, muzeí, různých cestopisných besed a přednášek Pozornost je věnována i žákům 1. ročníků, kteří přecházejí ze ZŠ na školu střední. Hodnocení žáků a diagnostika Hodnocení žáků je stanoveno školním řádem, který v této oblasti vychází z 69 školského zákona a 3 a 4 vyhlášky MŠMT č. 13/2005 Sb. o středním vzdělávání v platném znění. K hodnocení výsledků vzdělávání se využívá tradiční pětistupňové škály, kritéria hodnocení jsou dána klíčovými kompetencemi a vnitřním řádem školy. Učitelé přistupují k průběžnému hodnocení žáků s vědomím motivační funkce hodnocení, rozvíjejí sebehodnocení a vzájemné hodnocení žáků. Berou v úvahu úroveň dosažení cílů středního vzdělávání tak, jak jsou uvedeny ve školském zákoně a dalších souvisejících normách. Hodnocení je veřejné a učitel známku zdůvodní, žáci mají právo se ke známce vyjádřit.

8 8 Časová struktura školního roku Činnost Počet týdnů v ročníku Vyučování podle rozvrhu Maturitní zkoušky Praxe Exkurze, poznávací zájezdy, výstavy, kulturní akce Časová rezerva Celkem

9 9 UČEBNÍ PLÁN Název ŠVP Obor vzdělání Stupeň vzdělání Forma a délka vzdělání Platnost SOŠS ARITA, spol. s.r.o M/02 Cestovní ruch střední vzdělání s maturitou denní čtyřleté od počínaje 1. ročníkem Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku Celkem Základní všeobecné Český jazyk a literatura CJL cizí jazyk - AJ, FJ, IJ, NJ, RJ, ŠJ.CJ 3 (3) 3 (3) 4 (4) 4 (4) cizí jazyk.cj 3 (3) 3 (3) 4 (4) 4 (4) 14 Občanská nauka OBN Dějepis DEJ Matematika MAT Chemie CHE Fyzika FYZ Základy ekologie ZEK Tělesná výchova TEV 2(2) 2(2) 2(2) 2(2) 8 Základní odborné Písemná a elektronická komunikace PEK 2 (2) 3 (3) Informační a komunikační technologie IKT 2 (2) 2 (2) 2 (2) 2 (2) 8 Účetnictví UCE Právní nauka PRN Aplikovaná psychologie PSY Dějiny kultury DEK Zeměpis cestovního ruchu ZCR Technika cestovního ruchu TCR Ekonomika cestovního ruchu ECR Ostatní povinně volitelné Hotelnictví HOT (-) 4 (-) 6 (-) Průvodcovství PRU - - (-) 2 (-) 4 (-) 6 Celkem

10 10 Poznámky k učebnímu plánu Cizí jazyky vyučuje se jazyk anglický, francouzský, italský, německý, ruský a španělský žák si vybírá z této nabídky, ve skupině musí být minimálně 6 žáků. Hotelnictví a Průvodcovství žák si ve 4. ročníku povinně volí jeden z těchto předmětů. Matematika výuka končí ve 3. ročníku, v případě zájmu o maturitu z matematiky se ve 4. ročníku otevře předmět nepovinně volitelná matematika. Informační a komunikační technologie v případě zájmu o maturitní zkoušku z IKT se pro zájemce výuka rozšíří o další 2 h nepovinně volitelné IKT. V učebním plánu není zařazen předmět praxe.doba praxe je zahrnuta do časové struktury školního roku.

11 11 Srovnání počtu vyučovacích hodin za studium RVP ŠVP Vzdělávací oblasti a obsahové Minimální počet Skutečný počet Vyučovací předmět okruhy týdenní celkový týdenní celkový Jazykové vzdělávání Český jazyk Český jazyk a literatura Cizí jazyky Cizí jazyky Společensko vědní vzdělávání Občanská nauka Psychologie Přírodovědní vzdělávání Chemie 2 66 Fyzika 2 66 Základy ekologie 2 66 Matematické vzdělávání Matematika Estetické vzdělávání Český jazyk a literatura Dějiny kultury Vzdělávání pro zdraví Tělesná výchova Vzdělávání v informačních Informační a komunikační a komunikačních technologiích technologie Ekonomika a podnikání Ekonomika cestovního ruchu Účetnictví Právní nauka Geografické a kulturně - Zeměpis cestovního ruchu historické vzdělávání Dějepis 3 99 Služby cestovního ruchu Technika cestovního ruchu Komunikace ve službách Průvodcovství Hotelnictví Písemná a elektronická komunikace Disponibilní hodiny Volitelné předměty Celkem Celkem

12 12 Učební osnovy Název vyučovacího předmětu: Český jazyk a literatura Obor vzdělání: M/02 Cestovní ruch Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 384 Platnost: od Pojetí vyučovacího předmětu Předmět je formálně členěn na tři oblasti jazykovou výchovu, komunikační a slohovou výchovu a literární výchovu. na základě osvojených metod získá v rámci vymezených oblastí nezbytné množství teoretických znalostí a praktických dovedností. Podstatou vyučování je aktivní rozvoj vyjadřování žáků s využitím stylistických poznatků a obecnější poznání jazykového systému. Předmět slouží k dokonalejšímu ovládání spisovného jazyka, vede k rozvoji jazykové kultury, pochopení a ke správné analýze textů. Přispívá k osvojení humanistických a demokratických principů. Celkově kultivuje žákovu osobnost a je základem rozvoje většiny klíčových dovedností a schopností, kterými by měl být žák vybaven pro zvládnutí všech ostatních předmětů. Předmět se vyučuje v 1. až 3. ročníku po třech hodinách týdně, ve 4. ročníku 4 hodiny týdně. Obecné cíle Obecným cílem předmětu je: - seznámit žáky s efektivními metodami zvládnutí studia a prohloubit jejich celkové znalosti - umět vyhledávat a používat potřebné informace v rámci daného oboru i mimo něj - rozšířit jejich jazykovědné a literární vzdělání v kontextu s příbuznými obory - naučit žáky porozumět čtenému textu jejich rozborem a interpretací, vést žáky k vlastní interpretaci a ke hledání souvislostí mezi tématy - prohlubovat komunikační dovednosti žáků, vést je ke kultivovanému projevu a správnému užívání spisovné podoby jazyka - prostřednictvím literatury pozitivně ovlivňovat hodnotovou orientaci žáků, utvářet jejich morální profil, estetické cítění a vychovávat je k humanitě a demokracii - formovat kladný vztah žáků k mateřskému jazyku - vést je k soustavné četbě, k funkční a mediální gramotnosti. Charakteristika učiva - obecné výklady o jazyce - vývoj českého jazyka a jeho postavení v systému jazyků - práce s textem analýza, reprodukce, interpretace - gramatika - stylistika - základy rétoriky a komunikačních dovedností - základy informační výchovy - základní poznatky z literární teorie - vývoj české i světové literatury v kulturních a historických souvislostech.

13 13 Pojetí výuky - výklad, vysvětlení, přednáška a řízený rozhovor - gramatická a stylistická cvičení, diktáty - společná četba, rozbor a interpretace vybraných textů - memorování uměleckých textů, řečnická cvičení - práce s multimediálními pomůckami - domácí příprava referátů a slohových prací - seznámení s doporučenou četbou - návštěva vybraných filmových a divadelních představení - samostatné vyhledávání informací (odborná literatura a odborné časopisy, vybrané internetové stránky) - exkurze (knihovny, galerie) - projektové vyučování. Hodnocení výsledků žáků Bude se provádět ústním a písemným, dílčím i souhrnným zkoušením, hodnocením žákovských projektů či didaktických testů. Zvláštní pozornost bude věnována klasifikaci slohových prací. Při hodnocení se bude klást důraz nejen na faktografickou přesnost, ale také na samostatné, správné a logické vyjadřování, kultivovanost verbálního projevu i sebehodnocení vlastní práce. Přínos k rozvoji klíčových kompetencí (vzdělávací cíle) Komunikativní kompetence by měl umět: - rozebrat a interpretovat text - rozpoznat podstatné myšlenky ústního i písemného projevu - ústně i písemně vyjádřit své myšlenky jasně, souvisle a jazykově správně - formulovat, prezentovat a obhajovat své názory a postoje - aktivně se účastnit diskuzí a vyjadřovat se k cizím názorům a postojům - vyjadřovat se v souladu se zásadami kulturního projevu. Personální kompetence by měl být schopen: - efektivně se učit a pracovat - vyhodnocovat dosažené výsledky a uvědomit si dosažený pokrok - kriticky hodnotit informace z různých zdrojů a vhodným způsobem je předávat dál - přijímat hodnocení svých výsledků a adekvátně na ně reagovat - přijímat rady i kritiku. Sociální a pracovní kompetence je veden k tomu, aby byl schopen: - přijímat a odpovědně plnit svěřené úkoly - řešit běžné pracovní problémy a úkoly samostatně - nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k jiným lidem - volit prostředky a způsoby vhodné ke splnění jednotlivých aktivit. Průřezová témata Občan v demokratické společnosti Žáci jsou vedeni: - k rozvoji funkční gramotnosti - k osvojení potřebné dávky sebevědomí

14 14 - ke schopnosti jednat s lidmi, formulovat a obhajovat vlastní názor, hledat kompromisní řešení - k úctě k domácím i cizím materiálním a duchovním hodnotám - k orientaci v masových médiích. Informační a komunikační technologie Žáci jsou vedeni : - k práci s internetem a dalšími informačními zdroji, vyhledávání a zpracování nutných informací a efektivní práci s nimi. Člověk a životní prostředí Žáci jsou vedeni: - k poznávání a lepšímu pochopení světa - k úctě k materiálním a duchovním hodnotám - k úsilí o jejich ochranu a zachování pro další generace - k ochraně životního prostředí. Člověk a svět práce Žáci jsou vedeni: - k odpovědnosti za vlastní životy, k aktivní profesní kariéře a pochopení významu vzdělání pro život - k vyhledávání a posuzování informací o profesních záležitostech - k dovednosti verbální a neverbální komunikace v pracovním styku - ke spoluutváření pozitivního obrazu firmy na veřejnosti. Mezipředmětové vztahy: - dějepis - dějiny kultury - občanská nauka - cizí jazyky - písemná elektronická komunikace - průvodcovství - právní nauka - zeměpis cestovního ruchu - aplikovaná psychologie

15 15 Realizace odborných kompetencí Český jazyk a literatura - 1. ročník 99 hodin ročně Výsledky a kompetence Tematické celky Hodinová dotace - rozlišuje spisovný jazyk a jeho varianty i jednotlivé útvary nespisovného jazyka - rozpozná stylově příznakové jevy a ve vlastním projevu volí adekvátní komunikační prostředky včetně odborné terminologie - umí nahradit běžné cizí slovo českým ekvivalentem a naopak - zná základní druhy slovníků a umí je používat - pracuje s nejnovějšími normativními příručkami českého jazyka - vystihne charakteristické znaky vypravování, jeho kompozici, slovní zásobu a skladbu - umí sestavit vypravování - chápe rozdíly mezi projevem mluveným a psaným - ovládá techniku mluveného slova, umí klást otázky a vhodně formulovat odpovědi, argumentovat a obhajovat svá stanoviska - řídí se zásadami správné výslovnosti - je schopen přednést konkrétní řečnický projev - umí sestavit referát - samostatně vyhledává a zpracovává informace Jazyková, slohová a komunikační výchova - národní jazyk a jeho útvary - nauka o slovní zásobě, rozdělení slovní zásoby - slovo a jeho význam - používání cizích slov - slovníky a jejich druhy - obecné poučení o slohu a funkční styly - vypravování - mluvené projevy - řečnická cvičení - referát mluvený a psaný - informatická výchova, knihovny a jejich služby - pravidla českého pravopisu - průběžná pravopisná cvičení 33 h - chápe umění jako specifickou výpověď o skutečnosti - odliší umělecký text od neuměleckého, dovede rozeznat umělecký brak a kýč - rozebere umělecký text za použití znalosti z literární teorie a poetiky - konkrétní literární díla klasifikuje podle druhů a žánrů - orientuje se ve folklóru a ústní lidové slovesnosti - pozná a dovede charakterizovat jednotlivé formy ústní lidové slovesnosti - orientuje se ve vymezených vývojových etapách literární historie světové i české Literární výchova - význam umění - literatura a její funkce - základy literární teorie - folklór a ústní lidová slovesnost Literatura starověku - orientální literatury - bible - řecká mytologie - literatura řecká a římská Literatura raného středověku - románský styl - hrdinská epika - evropská rytířská a dvorská literatura 66 h

16 16 - umí zařadit typická díla do jednotlivých uměleckých směrů a příslušných historických období - zhodnotí význam daného autora nebo literárního díla pro dobu vzniku i pro současnost -- soustavně čte zejména doporučenou literaturu -- umí vyjádřit vlastní prožitek z uměleckého díla (knihy, divadelního představení, filmu, výtvarného díla aj.). Počátky literatury na našem území do 13. stol. - staroslověnská literatura - latinská literatura Písemnictví vrcholného středověku - gotika - počátky českého písemnictví - literatura 14. a 15. století - literatura v husitském období Renesanční a humanistická literatura - evropská renesance a humanismus - západoevropská renesanční literatura - renesance a humanismus v české literatuře Literatura v barokním období a době pobělohorské - baroko - J. A. Komenský - literatura oficiální a lidová Klasicismus, osvícenství a preromantismus v literatuře - klasicistní umění a osvícenská filozofie - klasicistní, osvícenská a preromantická literatura Romantismus a literatura - romantické umění - romantická literatura ve světě a její nejvýznamnější představitelé - romantismus v české literatuře Počátky českého národního obrození - základní charakteristika a periodizace

17 17 Český jazyk a literatura - 2. ročník 99 hodin Výsledky a kompetence Tematické celky Hodinová dotace - dokáže zařadit běžná slova k Jazyková, slohová a komunikační výchova 40 h slovním druhům a určovat jejich - tvarosloví, druhy slov mluvnické významy - umí využívat tvaroslovných poznatků v písemném a mluveném projevu - orientuje se ve výstavbě textu a odstraňuje jazykové nedostatky - vyjadřuje se věcně správně, jasně a srozumitelně - dokáže vystihnout charakteristické znaky administrativních textů, jejich kompozici, slovní zásobu a skladbu - umí napsat žádost a vlastní - určování mluvnických kategorií - podstatná jména, přídavná jména, zájmena, číslovky a slovesa - příslovce, předložky, spojky, částice a citoslovce - průběžná pravopisná cvičení - administrativní styl a úřední korespondence - žádost - životopis - popis (věci a krajiny,charakteristika) - popis odborný - publicistický styl - reportáž životopis - dokáže formulovat rozdíly mezi jednotlivými druhy popisu, posoudit jejich kompozici, slovní zásobu a skladbu - disponuje dostatečnými znalostmi o výstavbě publicistických textů, umí definovat základní publicistické útvary a rozpoznat je - umí napsat reportáž - má přehled o denním tisku a tisku své zájmové oblasti - umí vyložit literární vývoj vybrané epochy na obecně historickém pozadí a v kontextu s vývojem dalších uměleckých žánrů - zná základní umělecké směry daného období, jejich hlavní představitele a významná díla - umí zařadit typická díla do jednotlivých uměleckých směrů a příslušných historických období - je schopen interpretovat literární texty pomocí literární teorie a poetiky a diskutovat o Literární výchova Literatura českého národního obrození - první generace spisovatelů - druhá generace spisovatelů Kritický realismus a naturalismus ve světové literatuře - vznik a umělecké zásady - významní světoví představitelé Kritický realismus a naturalismus v české literatuře - počátky realismu - májovci - ruchovci - lumírovci - generace Národního divadla 59 h

18 18 nich - určí charakteristické znaky a odlišnosti různých literárních textů -- soustavně čte zejména doporučenou literaturu -- vyjadřuje vlastní prožitky z uměleckých děl - novoromantismus - český kritický realismus a naturalismus, realistické drama Umělecké směry na přelomu 19. a 20. století -symbolismus, impresionismus aj. - prokletí básníci Česká poezie na přelomu 19. a 20. století - Manifest české moderny - dekadence

19 19 Český jazyk a literatura - 3. ročník 99 hodin Výsledky a kompetence Tematické celky Hodinová dotace - se orientuje ve výstavbě textu a uplatňuje základní principy jeho výstavby - používá znalosti ze skladby v mluveném a psaném projevu - umí posoudit kompozici textu, odhaluje a odstraňuje jazykové a stylizační nedostatky - dokáže vystihnout charakteristické znaky odborných textů, jejich kompozici, slovní zásobu a skladbu - dokáže se odborně vyjádřit v rámci vybraného oboru - pořizuje z odborného textu výpisky a výtah, dělá si poznámky z přednášek a jiných veřejných projevů - umí sestavit referát a přednášku Jazyková, slohová a komunikační výchova - větné členy základní a rozvíjející - shoda podmětu s přísudkem - větné vztahy a jejich vyjadřování - interpunkce ve větě jednoduché - aktuální větné členění a slovosled - souvětí podřadné a druhy vedlejších vět - souvětí souřadné a významové poměry - zvláštnosti a nepravidelnosti větné stavby - průběžná pravopisná cvičení - odborný styl a odborná terminologie - výklad - referát mluvený a psaný - přednáška a projev 40 h - umí vyložit literární vývoj vybrané epochy na obecně historickém pozadí a v kontextu s vývojem dalších uměleckých žánrů - zná základní umělecké směry daného období, jejich hlavní představitele a stěžejní díla - dokáže odborně vyložit literární texty, diskutovat o nich a zařadit je k příslušným literárním směrům - uvědomí si význam daných děl pro dobu jejich vzniku i pro přítomnost - na základě komparace je schopen postihnout charakteristické rysy srovnávaných děl a určit rozdíly mezi nimi - soustavně čte zejména doporučenou literaturu - umí vyjádřit vlastní umělecké prožitky Literární výchova Česká literatura mladší generace 90. let - protispolečenští buřiči - P. Bezruč Moderní umělecké směry poč. 20. století - futurismus, dadaismus, surrealismus aj. - významní představitelé těchto směrů První světová válka a její odraz ve světové literatuře - významní představitelé světové literatury - legionářská literatura Česká poezie první poloviny 20. století - přehled, charakteristika - proletářská poezie - poetismus, surrealismus Světová próza a drama let 20. století - americká - anglická - francouzská - v německy mluvících zemích - ruská a sovětská Pražská německá literatura -F. Kafka Divadlo a dramatické umění ve světě 59 h

20 20 v 1. polovině 20. století Česká meziválečná próza - přehled, charakteristika a jednotlivé proudy -významní představitelé

5.1 Český jazyk a literatura Vyšší stupeň osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté

5.1 Český jazyk a literatura Vyšší stupeň osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté 5.1 Český jazyk a literatura Vyšší stupeň osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace 4 4 4 4 Realizuje se obsah vzdělávacího oboru

Více

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP.

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP. DALŠÍ CIZÍ JAZYK - RUSKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: OBCHODNÍ KORESPONDENCE V NĚMECKÉM JAZYCE (OKN) Obor vzdělání : 63 41 M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání : denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium : 30 (1 hodina

Více

Francouzský jazyk. Náměty jeu de role skupinová práce jazykové hry domácí úkoly práce s časopisy

Francouzský jazyk. Náměty jeu de role skupinová práce jazykové hry domácí úkoly práce s časopisy Francouzský jazyk ročník TÉMA VÝSTUP G5 Tematické okruhy rodina škola místo, kde žije bydlení volný čas a zájmová činnost jídlo oblékání nákupy některé svátky, tradice příroda cizí země omluva a reakce

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

ANGLICKÝ JAZYK - III. období (6. 9. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - III. období (6. 9. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - III. období (6. 9. ročník) Charakteristika předmětu V tomto období shrnujeme a prohlubujeme vědomosti žáků ve všech oblastech jazykového vzdělávání na základní škole. K tomu jsou využívány

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik:

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/, mluveného

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/,

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 2 Cvičení z českého jazyka Cvičení z českého jazyka 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika Žáci si tento předmět vybírají

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, průřezová témata rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu

Více

d. Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu

d. Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Charakteristika vyučovacího předmětu d. Ruský jazyk Vyučovací předmět Ruský jazyk je vyučován jako Další cizí jazyk. Jeho obsahem je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a

Více

Anglický jazyk. Anglický jazyk. žák: TÉMATA. Fonetika: abeceda, výslovnost odlišných hlásek, zvuková podoba slova a její zvláštnosti

Anglický jazyk. Anglický jazyk. žák: TÉMATA. Fonetika: abeceda, výslovnost odlišných hlásek, zvuková podoba slova a její zvláštnosti Prima jednoduše mluví o sobě Slovní zásoba: elementární slovní 1 B/ 26, 27, 29, 30 tvoří jednoduché otázky a aktivně je používá zásoba pro zvolené tematické okruhy odpovídá na jednoduché otázky obsahující

Více

Anglický jazyk vyšší úroveň. obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh:

Anglický jazyk vyšší úroveň. obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh: Anglický jazyk vyšší úroveň obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh: poslech (s výběrem odpovědí, dichotomické pravda vs nepravda, se stručnou odpovědí, přiřazovací) čtení (s výběrem

Více

Jazyk anglický PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY 1A/ 10, 11, 13 1B/ 5, 7 1C/ 1, 3, 4 1D/ 2, 8 1E/ 8

Jazyk anglický PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY 1A/ 10, 11, 13 1B/ 5, 7 1C/ 1, 3, 4 1D/ 2, 8 1E/ 8 Jazyk anglický ročník TÉMA G5 rozumí hlavním myšlenkám poslechu týkajícího se jemu známých témat, pokud je jazyk dostatečně pomalý a srozumitelný dokáže zachytit zásadní informace v jednodušším autentickém

Více

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk 4 UČEBNÍ OSNOVY NIŽŠÍHO STUPNĚ GYMNÁZIA 4.1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACI 4.1.2 Cizí jazyk - Anglický jazyk 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Anglický jazyk 3 3 3 3 Realizuje obsah vzdělávacího

Více

OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ Školní vzdělávací program OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ

OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ Školní vzdělávací program OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ Školní vzdělávací program OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 Uplatnění absolventa v praxi... 4 Výsledky

Více

Biskupské gymnázium Žďár nad Sázavou vyšší stupeň osmiletého gymnázia, čtyřleté gymnázium. Receptivní řečové dovednosti

Biskupské gymnázium Žďár nad Sázavou vyšší stupeň osmiletého gymnázia, čtyřleté gymnázium. Receptivní řečové dovednosti Předmět: Seminář anglická literatura Ročník: oktáva, 4. ročník Biskupské gymnázium Žďár nad Sázavou vyšší stupeň osmiletého gymnázia, čtyřleté gymnázium Vypracoval: PhDr. Jitka Stráská Očekávaný výstup

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

Vzdělávací obor Německý jazyk

Vzdělávací obor Německý jazyk 7. ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičeni) obor navázání na již zvládnuté 1. POSLECH S Kompetence komunikativní Témata: POROZUMĚNÍM Žák rozumí jednoduchým otázkám

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura 1 Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence komunikativní Kompetence pracovní Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální

Více

Německý jazyk - Kvinta

Německý jazyk - Kvinta - Kvinta Německý jazyk Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k podnikavosti Kompetence k

Více

GB, USA, AUSTRALIE. - důležité zeměpisné údaje

GB, USA, AUSTRALIE. - důležité zeměpisné údaje Anglický jazyk 6. ročník Čte nahlas plynule a foneticky GB, USA, AUSTRALIE OSV správně texty přiměřeného rozsahu důležité zeměpisné údaje EGS MDV MKV Rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích, v textech

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.6. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Další cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk je součástí

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: OBCHODNÍ KORESPONDENCE V ANGLICKÉM JAZYCE (OKA) Obor vzdělání : 63 41 M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání : denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium : 30 (1 hodina

Více

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu. očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření. do učebních osnov vyučovacího předmětu

Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu. očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření. do učebních osnov vyučovacího předmětu Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření do učebních osnov vyučovacího předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Ukázka byla zpracována s využitím

Více

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA 1 Nauka o slohu - objasní základní pojmy stylistiky Styl prostě sdělovací - rozpozná funkční styl, dominantní slohový Popis a jeho postup

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Německý jazyk Obory nástavbového

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Český jazyk a literatura Kód modulu Čj-M-2/1-3 Délka modulu 99 hodin Platnost 1.09.2010 Typ modulu povinný

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

NÁVRHY TEMATICKÝCH PLÁNŮ. 1. ročník Počet hodin

NÁVRHY TEMATICKÝCH PLÁNŮ. 1. ročník Počet hodin Návrhy tematických plánů Střední odborná škola 1. Návrh tematického plánu mluvnice 1. ročník Počet hodin Racionální studium textu 1 Základy informatiky získávání a zpracování informací 1 Jazykověda a její

Více

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu 5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk Charakteristika předmětu Předmět Německý jazyk naplňuje očekávané výstupy vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Více

Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Skladba Druhy vět podle postoje mluvčího Věty jednočlenné, dvojčlenné, větný ekvivalent, základní a rozvíjející větné členy doplněk Souvětí, druhy vedlejších vět, praktická cvičení mluvní i psaná, soutěže,

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Německý jazyk je vyučovací předmět, který reprezentuje jeden

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

RVP ZV CIZÍ JAZYK. 1. stupeň 2. období (5. ročník) UČIVO (slouží ke specifikaci obsahu a rozsahu očekávaných výstupů nebo indikátorů)

RVP ZV CIZÍ JAZYK. 1. stupeň 2. období (5. ročník) UČIVO (slouží ke specifikaci obsahu a rozsahu očekávaných výstupů nebo indikátorů) RVP ZV CIZÍ JAZYK 1. stupeň 2. období (5. ročník) UČIVO (slouží ke specifikaci obsahu a rozsahu očekávaných výstupů nebo indikátorů) Typy textů 1 formulář, blahopřání, pozdrav, krátký neformální dopis,

Více

Další cizí jazyk. Ruský jazyk. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 7. 9.

Další cizí jazyk. Ruský jazyk. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 7. 9. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Ruský jazyk 7. 9. ročník 2 hodiny týdně třídy, jazykové učebny, počítačová učebna dělení žáků

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

Ruský jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Ruský jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: další cizí jazyk německý jazyk Ročník: 7. rozumí jednoduchým pokynům v německém jazyce a přiměřeně na ně reaguje představí sebe i druhou

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

návštěvy divadelních a filmových představení

návštěvy divadelních a filmových představení A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura 4 Ročník: 9. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Německý jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky)

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) Český jazyk a literatura - 6. ročník Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) jazykovými příručkami Odliší spisovný a nespisovný jazykový projev Rozpozná nejdůležitější

Více

6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk

6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk 6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk Obecné cíle výuky ruského jazyka Předmět ruský jazyk a jeho výuka je koncipována tak, aby žáky vedla k osvojení cizího jazyka. Jeho hlavním cílem je postupné

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2. P R O D A V AČ Školní vzdělávací program PRODAVAČ SPECIALISTA PRODEJE

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2. P R O D A V AČ Školní vzdělávací program PRODAVAČ SPECIALISTA PRODEJE Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P R O D A V AČ Školní vzdělávací program PRODAVAČ SPECIALISTA PRODEJE 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 Uplatnění absolventa v praxi...

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Český jazyk TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) sekunda Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden,

Více

Anglický jazyk základní úroveň obtížnosti. obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh:

Anglický jazyk základní úroveň obtížnosti. obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh: Anglický jazyk základní úroveň obtížnosti obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh: poslech (s výběrem odpovědí, dichotomické pravda vs nepravda, se stručnou odpovědí, přiřazovací)

Více

Průřezová témata mezipředmětové vztahy. Jazyková výchova Tvarosloví

Průřezová témata mezipředmětové vztahy. Jazyková výchova Tvarosloví A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura 4 Ročník: 6. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 O B C H O D N Í K. Školní vzdělávací program OBCHODNÍK

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 O B C H O D N Í K. Školní vzdělávací program OBCHODNÍK Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 O B C H O D N Í K Školní vzdělávací program OBCHODNÍK 1 O B C H O D N Í K... 1 Školní vzdělávací program OBCHODNÍK... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL

Více

Vyučovací předmět Německý jazyk Týdenní hodinová dotace 3 hodiny Ročník

Vyučovací předmět Německý jazyk Týdenní hodinová dotace 3 hodiny Ročník Ročník 1. Roční hodinová dotace 108 hodin rozlišuje správnou výslovnost samohlásek, souhlásek a dvojhlásek, nacvičuje správnou intonaci, slovní a větný přízvuk, melodii, tempo a sílu hlasu popíše jednoduše

Více

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) Charakteristika předmětu V návaznosti na obsah učiva 1. a 2. ročníku žáci začínají vytvářet jednoduché věty, kde se potřebné výrazy a spojení procvičují. Žáci

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Ruský jazyk

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Ruský jazyk 6. Ruský jazyk 75 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Ruský

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (CJL) Obor vzdělání: 3-1-M/0 Obchodní akademie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 1 (13 hodin týdně) Platnost: od 1.

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Anglický jazyk 4 Ročník:

1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Anglický jazyk 4 Ročník: A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Anglický jazyk 4 Ročník: 9. 5 Klíčové kompetence Průřezová témata Výstupy Učivo (Dílčí kompetence)

Více

pochopení jazyka jako prostředku historického a kulturního vývoje národa, a důležitého sjednocujícího činitele národního společenství

pochopení jazyka jako prostředku historického a kulturního vývoje národa, a důležitého sjednocujícího činitele národního společenství JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE vyučovací předmět - ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Cizí jazyk a Další cizí jazykpřispívají k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 9. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova samostatně pracuje s Pravidly českého

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Celkový počet hodin za studium (rozpis učiva): Datum platnosti ŠVP od: 1. 9. 2009 ZEDNÍK

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova - zná pojem mateřský jazyk 1. Čeština jako mateřský jazyk MKV 4.4 - zná základní složky

Více

Zvuková stránka jazyka Systém českých hlásek, zásady správné výslovnosti, prostředky souvislé řeči

Zvuková stránka jazyka Systém českých hlásek, zásady správné výslovnosti, prostředky souvislé řeči Vyučovací předmět Český jazyk a literatura Týdenní hodinová dotace 3 hodiny Ročník 1. Roční hodinová dotace 108 hodin Výstupy Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy Žák: vysvětlí pojem jazyk a řeč,

Více

Název vyučovacího předmětu: ANGLICKÝ JAZYK (ANJ) Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie Forma vzdělání:

Název vyučovacího předmětu: ANGLICKÝ JAZYK (ANJ) Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie Forma vzdělání: Název vyučovacího předmětu: ANGLICKÝ JAZYK (ANJ) Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 414 (13 hodin týdně) Platnost: od 1.

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE - 2. STUPEŇ vyučovací předmět ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE - 2. STUPEŇ vyučovací předmět ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE - 2. STUPEŇ vyučovací předmět ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Cizí jazyk a Další cizí jazykpřispívají k chápání a objevování skutečností, které přesahují

Více

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZDRAVOTNICKÉ LYCEUM od 1. 1. 2012 1 Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Anglický jazyk Kód modulu Aj-M-1/1-4 Délka modulu 99 hodin Platnost 01. 09.2010 Typ modulu povinný Pojetí

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Výstup Rozumí obsahu jednoduché promluvy a dialogům k daným tematickým okruhům Čte s porozuměním krátké texty s

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně

Více

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Zážitkové čtení a naslouchání klíčová slova vyhledávací čtení aktivní naslouchání se záznamem slyšeného Žák při hlasitém čtení vhodně využívá

Více

Jednoduchá sdělení představování, poděkování, pozdrav, omluva Základní výslovnostní návyky

Jednoduchá sdělení představování, poděkování, pozdrav, omluva Základní výslovnostní návyky Učební osnovy Ruský jazyk PŘEDMĚT: Ruský jazyk Ročník: 7. třída 1 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na ně 1p je seznámen se zvukovou

Více

Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP. Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia

Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP. Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia 1 Platnost dokumentu : do 30. 6. 2014 Dodatek Školního vzdělávacího programu Gymnázia

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Německý jazyk 7. ročník POSLECH S POROZUMĚNÍM Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně Rozumí jednoduchým pokynům při práci ve

Více

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor: Cizí jazyk Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP Povinná výuka Anglického jazyka začala v tehdy základní škole praktické pro sluchově postižené v Ivančicích ve školním roce 2007/2008, a to ve

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: KONVERZACE V RUSKÉM JAZYCE (KRJ) Obor vzdělání: 63-41 M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 15 (5 hodiny týdně) Platnost:

Více

Vzdělávací obor Německý jazyk

Vzdělávací obor Německý jazyk 7. ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičeni) obor navázání na již zvládnuté ročník Kompetence komunikativní Kompetence pracovní Kompetence sociální a personální

Více

Jazyková výchova Nauka o slovní zásobě. Nauka o tvoření slov. Slova přejatá. Tvarosloví. Skloňování jmen přejatých a cizích vlastních jmen

Jazyková výchova Nauka o slovní zásobě. Nauka o tvoření slov. Slova přejatá. Tvarosloví. Skloňování jmen přejatých a cizích vlastních jmen A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura 4 Ročník: 8. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ na PC (UPC) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 (2 hodiny týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení a naslouchání čtení jako zdroj informací aktivní naslouchání s otázkami Žák čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas.

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ANGLICKÝ JAZYK (ANJ) Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 384 (12 hodin týdně) Platnost: od 1. 9. 2009

Více

Školní vzdělávací program 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ. Střední odborné učiliště služeb, Praha 9, Novovysočanská 5

Školní vzdělávací program 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ. Střední odborné učiliště služeb, Praha 9, Novovysočanská 5 Školní vzdělávací program Střední odborné učiliště služeb, Praha 9, Novovysočanská 5 Obsah Obsah... 1 1 Identifikační údaje... 3 2 Profil absolventa... 4 2.1 Uplatnění absolventa... 4 2.2 Kompetence absolventa...

Více

Dodatek. Učební osnovy. 5.18 Španělský jazyk GYMNÁZIUM FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Dodatek. Učební osnovy. 5.18 Španělský jazyk GYMNÁZIUM FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIUM FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Dodatek Učební osnovy 5.18 Španělský jazyk 5.18.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3./1.

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: GRAFIKA NA PC (GRA Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 154 (5 hodin týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ 1 P O D N I K Á N Í... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: Francouzský jazyk (druhý cizí jazyk) (FRJ) Kód a název oboru vzdělání: 63 41 M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 384 (12

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Průřezová témata mezipředmětové vztahy. Jazyková výchova

Průřezová témata mezipředmětové vztahy. Jazyková výchova A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura 4 Ročník: 6. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU STAVEBNÍ KONSTRUKCE Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium

Více