Fachdid. Handouts DfMs Stand: DaF für die Mittelschule

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Fachdid. Handouts DfMs Stand: 30.8.2006 DaF für die Mittelschule"

Transkript

1 Linguistik/ Grammatik des Deutschen als Fremdsprache Allg. Syllabus A1 C1 (Gymnasium) 1. Studienjahr: 1. Používání len v nmin I. len uritý a neuritý (1.l.), len nulový (2.l.) 2. Osobní zájmeno I. tvary 1. pádu, vztah k jednotlivým osobám, tykání a vykání (1.l.), 3. asování nmeckých sloves v prézentu I., klasifikace dle asovatelnosti (1.l.), pravidelná slovesa (1.l.), nepravidelná slovesa (4.l.) 4. asování pomocných sloves sein (1.l.), haben (2.l.), syntaktické hledisko (1.l.) 5. Poádek slov v nmin I. zákl. typy slovosledu (topikalizace, nominální charakter), vtné leny (1.l.), 6. Praktické problémy jazyka (komunikace, vokály, konsonanty, sl.druhy, gram. kategorie, syntax) (1.l.) 7. Deklinace podstatných jmen se lenem uritým, neuritým v sg. typ 1a 3 (2.l.), typ 2 (slabé) (5.l.) 8. Negace I. nicht, kein, použití, lexikáln pevná spojení (2.l.), 9. Pídavná jména I. funkce a použití pídavných jmen, predikativní použití (2.l.), 10. íslovky , základní matematické operace (2.l.) 11. Prepozice s dativem (3.l.), prepozice s akusativem, sémantika, rozdíly v používání + píklady, splývání se lenem uritým (3.l.) 12. Osobní zájmeno II. skloování (3.l.) 13. Poádek slov II. postavení pedmt, obmna v pípad os. zájm. es (3.l.), nepímý poádek slov (3.l.) 14. Skloování a použití tázacích zájmen I. wer a was (3.l.) 15. Pivlastovací zájmena poznámky ke skloování, funkce a použití (4.l.), vyjadování esk. svj (4.l.) 16. Imperativ a jeho vyjádení (4.l.), použití rozkazovacího zpsobu (4.l.), opisné tvary imperativu (4.l.) 17. asové údaje (4.l.), otázky k asovým údajm (4.l.), použití nkterých pedložek u as. údaj (4.l.) 18. Tvoení množného ísla podstatných jmen, typy deklinace v plurálu (5.l.) 19. Prepozice s dativem a akuzativem lokální a temporální použití, rozdíly v používání (5.l.) 20. Slovesa stehen x stellen, liegen x legen, hängen x hängen významové rozdíly (5.l.) 21. Funkce osobního zájmena es I. souást verbálního vyjádení, existencionální vazba es gibt (5.l.), 22. Ukazovací zájmena dieser, jeder, solcher deklinace v sg. a pl., nesklonné tvary (6.l.) 23. Modalita/ modální slovesa a sloveso wissen asování (5.l.), základní významy modálních sloves (6.l.) 24. Údaje míry, hmotnosti a množství 7 Fass (6.l.), 25. Negace II. nein, doch v odpovdích na zápornou otázku (6. l.), 26. Pídavná jména v pívlastku tvoení temporálních a lokálních píd. jmen (6.l.), záporné formy (6.l.) 2. Studienjahr: 1. Slovesa s odluitelnou/ neodluitelnou pedponou charakter, postavení a funkce pedpon (8.l.), 2. Zvratné zájmeno sich a jeho fce (8.l.), Reflexivní slovesa (pravá a nepravá) asování v prézentu (8.l.) 3. asov používaná píd. jména v pívlastku (8.l.); asové údaje II. dny v týdnu, msíce, roní období, pedložky u asových údaj (8.l.), asová píslovce a jejich použití a rozdíly (8.l.) 4. Stupování píd. jmen tvoení (9.l.), nepravidelné stupování, stupování složených píd. jmen, stupování píslovcí (9.l.) 5. Zempisné názvy rody u názv zemí, svtadíl (9.l.), použití aus a von (9.l.), 2. pád geogr. názv (9.l.) 6. Typy souvtí, Parataxe v nmin I. syndetická a asyndetická vtná spojení, slovosled, spojky pozice 0, I (žádná, malá zmna) (9.l.), vyjadování eského ale v nmin (9.l.) 7. asování pomocných sloves v prézentu II. sloveso werden, jeho použití a významy (10.l.) 8. Pravidelná a nepravidelná slovesa v nmin rozdíly a zvláštnosti (10.l.), zvláštní skupiny pravidelných sloves slovesa smíšená (10.l.), 9. Použití préterita a perfekta (10.l.), tvoení préterita a perfekta pravidelných a nepravidelných sloves gramatické formy I. (10.l.) 10. Negace III. neuritá zájmena nichts, niemand x jemand, nie(mals) (11.l. 11. Tvoení préterita a perfekta pravidelných a nepravidelných sloves gramatické formy II. (11.l.), minulý as smíšených (11.l., modálních a pomocných sloves (12.l.) 12. Neuritý podmt man použití a význam (11.l.), 13. Peklad eského sám pomocí allein nebo ukazovacího zájema selbst (11.l.) 14. Futurum I a jeho vyjádení v pítomném ase (11.l.) 15. Hypotaxe I. poádek slov ve vt vedlejší, výjimky v postavení slovesa, souadicí spojky I. (12.l.) 1

2 16. Základní kriteria vtné analýzy, vedlejší vty a vyboování z vtného rámce (12.l) 17. Vedlejší vta asová I. použití spojek als x wenn, wenn x bis 18. Gramatická kongruence shoda (nkolikanásobného) podmtu s písudkem (12.l. 19. Sémantika sloves I. sloveso tun významové rozdíly + píklady (12.l.), 20. Valence vazby vybraných sloves, podstatných a pídavných jmen I. bezpedložkové vazby (13.l.) 21. Vazby vybraných sloves, podstatných a pídavných jmen II. vybrané pedložkové vazby (13.l.) 22. Zájmenná píslovce ukazovací a tázací tvorba a odlišnosti (13.l.) 23. Vlastní jména osob (ve 2. pádu) skloování a výjimky (13.l.) 24. Otázky doplovací a zjišovací, otázka zjišovací s pímým poádkem slov (13.l.) 25. Vta modální I. srovnávací použití wie a als peklad eského jako (13.l.) 3. Studienjahr: Opakování: Tvoení préterita a perfekta pravidelných a nepravidelných sloves gramatické formy III. (+ rozšíení) (II/8 11) (1.l.); Poádek slov ve vt I. III. (I/ 5; II/ 6,15) + vzájemné postavení pedmt (I/13) (1.l.) 1. Píslovená urení v nmin, postavení píslovených urení ve vt, vtný rámec a pravidla (1.l.) 2. Parataxe v nmin II. syndetická vtná spojení, slovosled, spojky (+ opakování II/6), 3. Vta asová II. asové vztahy: minulost, souasnost, budoucnost a píslušné spojky (1.l.) 4. Vta kauzální (píinná), kondicionální (podmínková), pípustková (koncesivní) spojky a užití (1.l.) 5. Vty se spojkou dass, doplkové vty podmtné a pedmtné, spojky a jejich užití + píklady (1.l.), krácení vt se spojkou dass a damit 6. Vta finální vta úelová vyjádení, spojky a jejich užití (eské aby) + píklady (1.l.) 7. Nkteré významové rozdíly spojek para- a hypotaxe (weil x deshalb, obwohl x trotzdem ) (1.l.) Opakování: Deklinace podstatných jmen se lenem uritým, neuritým v sg. a pl., po pivlastovacích zájmenech (opakování I/7 a 17) (2.l.), skloování a použití tázacích zájmen I. wer a was (I/14) 8. Skloování pídavných jmen I. typy dekl. (2.l.), nesklonná pídavná jména (2.l.), zvláštnosti sk. (2.l.), 9. Tázací zájmena II. welcher, was für ein formy a jejich použití (2.l.) 10. Sémantika sloves II. eský význam pinést, nést ; zkusit, zkoušet synonyma (2.l.) Opakování osobní zájmena II. (ve spojení s pedložkami skloování a užití (I/12), typy skloování pídavných jmen I. (III/8) 11. Vazby sloves, podstatných a pídavných jmen II.. s pedložkovou vazbou (další píklady ) (3.l.) 12. Skloování pídavných jmen II. po neuritých zájmenech v sg. a pl., kolísání v množném ísle (3.l.) 13. Negace IV. zápor noch nicht, noch kein/ nihct mehr kein mehr (+ opak.) (3.l.) 14. Zájmena v zastoupení podstatného jména einer, keiner, welcher + pivlast. zájm. (3.l.) 15. Lokální píslovce niergends, rgendwo, niergendwo a zpsoby jejich negace (3.l.) Opakování: Prepozice s dativem a akuzativem lokální a temporální použití, rozdíly v používání (5.l.) (I/19), Zákl. íslovky, matem. operace (I/10) 16. Prepozice II. lokální a temporální použití pedložek, významové rozdíly (+ opakování) (4.l.) 17. íslovky II. adové, neurité íslovky + další druhy íslovek (4.l.) 18. Lokání píslovce smrová píslovce, jejich zvláštnosti (hin, her ), významy a složeniny (4.l.) 19. Vyjadování eského jinak v nmin (anders x sonst) + významové rozdíly (5.l.) Opakování: asování, pravidelná a nepravidelná slovesa v nmin rozdíly a zvláštnosti (10.l.), zvláštní skupiny pravidelných sloves slovesa smíšená (10.l.) (II/8), Modalita/ modální slovesa a sloveso wissen asování (5.l.), základní významy modálních sloves (6.l.) (I/23) 20. Modalita, modální slovesa II. zvláštnosti používání, zvláštní významy zpsobových sloves, (5.l.) 21. Rozvitý infinitiv s zu na podstatném a pídavném jménu; na slovesu; prostý infinitiv bez zu (5.l.) 22. Funkce osobního zájmena/ korelátu es II. obligatorní a fakultativní použití/ stylistické es/ man (5.l.) 23. Ekvivalenty eského výrazu místo a jejich použití Platz x Stelle x Ort/ ustálená spojení (5.l.) Opakování: Ukazovací zájmena dieser, jeder, solcher deklinace v sg. a pl., nesklonné tvary (6.l.) (I/22), zvratné zájmeno sich a jeho fce (8.l.), reflexivní slovesa (pravá a nepravá) asování v prézentu (8.l.) (II/2) 24. Ukazovací zájmena II. deklinace v sg. a pl. + jejich použití, solch-, derselbe x der gleiche (6.l.) 25. Reflexivní slovesa II. minulé asy/ zvratné zájmeno jako pedmt ve 3. a 4. pádu, rozdíly mezi eštinou a nminou (6.l.) 26. Reciproní (vespolné, vzájemnostní) zájmeno einander a jeho složeniny u vybraných sloves (6.l.) 27. Prepozice z genitivem I. základní pedložky a jejich sémantika (6.l.) 28. Ekvivalenty eského výrazu konec Ende x Schluss (6.l.), konen endlich x schließlich, (6.l.) 2

3 4. Studienjahr: Opakování: asové údaje, msíce, roní období, asové pedložky, asov používaná píd.jm. (8.l.) (I/16), zájmenná píslovce ukazovací a tázací tvorba, odlišnosti (II/20), pímá otázka (opakování II/22) 1. Nepímá otázka v nmin doplovací a zjišovací (w-vty, vty se spojkou ob ) (8.l.) 2. Vta modální II. srovnávací použití wie a als (opakování) + vty instrumentální (II/23) 3. Vedlejší vty úinkové (+ ireální vty dsledkové) spojky a jejich užití + píklady (8.l.) 4. Vty pívlastkové vta vztažná typy vt, vztažná zájmena a tvary, porušování vtného rámce I. (8.l.) Opakování: Stupování pídavných jmen v písuku + stupování píslovcí (II/4), zvláštnosti, stupování složených pídavných jmen, opakování nepravidelného stupování, elativ (II/4), Ekvivalenty es. dlat, konat, init slovesa tun a machen (II/18) 5. Vta modální III. vty vyluovací + porušování vtného rámce II. wie a als (+ shrnutí) (9.l.) 6. Stupování pídavných jmen v pívlastku skloování, zvláštnosti tvoení, nepravidelné tvary (9.l.) 7. Obtížnjší pípady stupování tvary píslovcí s koncovkami (e)stens, -st (elativ) (9.l.) Opakování: sloveso werden, jeho použití a významy, futur I. a jeho vyjádení, minulé asy a funkce (II/7), 8. Rod podstatných jmen I. urování rodu podle slovotvorné pípony nebo zpsobu tvoení (10.l.) 9. Infinitivní konstrukce vty úelové (um zu) (10.l.) 10. Modální ástice v nmin typy a píklady modálních, stupových a negativních ástic + ástice ve spojení s pídavnými jmény/ píslovci stupující funkce (10.l.) 11. Ekvivalenty es. pijmout, pijímat slovesa akzeptieren, annehmen, aufnehmen, empfangen (10.l.) Opakování: zempisné názvy rody u názv zemí, svtadíl, použití aus a von, 2. pád geografických názv (+ výjimky) (II/5), slabé skloování podstatných jmen (+ další výjimky a píklady) (I/7) 12. Jména obyvatel, pídavná jména odvozená od geografických názv (11.l.) 13. Participium I a II tvoení z vt vztažných, zvláštnosti, užití jednotlivých píestí, konstrukce (11.l.) 14. Zpodstatnlá pídavná jména a píestí I. skloování, píklady, ustálená spojení (11.l.) Opakování: Údaje míry, hmotnosti a množství 7 Fass (+ další píklady) (I/24), použití nulového lenu u podstatných jmen (I/1) 15. Konjunktiv II. (kondicionál) + opisná forma würde + infinitiv píklady a použití (12.l.) 16. Zpodstatnlá pídavná jména a píestí II. spojení s neuritými zájmeny alles, etwas (12.l) Opakování: Slovesa s odluitelnou/ neodluitelnou pedponou charakter pedpon, asování a píklady sloves (8.l.), matematické operace zlomky, desetinná ísla, procenta (+ rozšíení ) (I/10) 17. Vazby sloves, podstatných a pídavných jmen III. s pedložkovou vazbou (další píklady ) (13.l.) 18. Tvorba slov skladba slova (opak.), kompozice, derivace, krácení, terminologizace (13.l.) 5. Studienjahr: Opakování: Skloování pídavných jmen II. po neuritých zájmenech v sg. a pl., kolísání v množném ísle (III/8, 12), zpodstatnlá pídavná jména a píestí I. (+ rozšíení) (IV/14, 16) 1. Parataxe III. podvojné spojky, jejich pvodní významy a slovosled (+ opakování III/2) (1.l.) 2. Pevná slovesná spojení verbonominální vazby I. sloveso dát + další píklady (1.l.) Opakování: Zápor v nmin + postavení záporu ve vt I III, IV. postavení nicht ve vt, zápor noch nicht, noch kein (III/13) 3. Pasívum prbhové a stavové tvoení a užití, nevyjádený initel dje, použití, slovosled (2.l.) 4. Negace V. ástice ješt ne, už n schon a noch, nkolikanásobný zápor kein, nie, niemals (2.l.) 5. Sémantika III. sloveso schreiben ve spojení s pedponami + píklady (2.l.) Opakování: Ukazovací zájmena II. deklinace v sg. a pl. + jejich použití, solch-, derselbe x der gleiche (+ rozšíení) (III/24), vty pívlastkové vta vztažná typy vt, vztažná zájmena a tvary, porušování vtného rámce I. (IV/4), participium I a II tvoení z vt vztažných, zvláštnosti, užití jednotlivých píestí, konstrukce (+ rozšíení) (IV/13), zájmenná píslovce ukazovací a tázací tvorba a odlišnosti (II/22) 6. Vty pívlastkové vta vztažná II. vty uvozené zájmennými píslovci (3.l.) 7. Rozvité participium I a II v pívlastku význam a tvoení, participium v pívlastku v. vztažná (3.l.) 8. Participiální konstrukce s tranzitivními a intranzitivními slovesy, se stavovým pasívem (3.l.) Opakování: Tvoení préterita a perfekta pravidelných a nepravidelných sloves gramatické formy III. (+ rozšíení) (II/8 11), vty: kauzální (píinná), kondicionální (podmínková), pípustková (koncesivní) spojky a užití (III/4), Vta asová II. asové vztahy: minulost, souasnost, budoucnost a píslušné spojky (III/3) 9. Perfektum s pomocnými slovesy haben a sein, kolísání píklady významových rozdíl (4.l.) 10. Minulé asy kauzativních tranzitivních a intranzitivních sloves + významové rozdíly (4.l.) 11. Vta asová III. asové vztahy minulost a budoucnost základy pravidla asové souslednosti (4.l.) 3

4 12. Pevná slovesná spojení verbonominální vazby II. sloveso být + další píklady (4.l.) Opakování: Konjunktiv II. (kondicionál) + opisná forma würde + infinitiv píklady a použití (IV/15), vta modální a její klasifikace (IV/2, 5), Vedlejší vty úinkové (+ ireální vty dsledkové) spojky a jejich užití + píklady (IV/3), vta kondicionální (podmínková) spojky a užití (III/4) 13. Konjunktiv II. konj. Plusquamperfekta tvary, funkce a užití v komunikaních situacích (5.l.) 14. Použití konjunktivu II. (vty ireálné pací, podmínkové, srovnávací, dsledkové ) (5.l.) 15. Sémantika IV. slovesa verzichten a aufgeben jejich významy + píklady (5.l.) 6. Studienjahr: Opakování: Stupování píd. jmen v písudku tvoení, nepravidelné stupování, stupování složených píd. jmen, stupování píslovcí (II/4), stupování pídavných jmen v pívlastku skloování, zvláštnosti tvoení, nepravidelné tvary (IV/6), Prepozice z genitivem I. základní pedložky a jejich sémantika (III/27), 1. Obtížnjší pípady stupování tvary píslovcí s koncovkami (e)stens, -st (elativ) (7.l.) 2. Prepozice z genitivem II. pedložky anlässlich, anstatt, aufgrund a jejich sémantika (7.l.) 3. Vta modální IV. vty srovnávací se spojkami je desto, je umso (ím, tím) (7.l.) 4. Zájmena v zastoupení podstatného jména einer, welcher. irgendwelcher (rozšíení III/14) (7.l.) Opakování: Rozvitý infinitiv s zu na podstatném a pídavném jménu; na slovesu; prostý infinitiv bez zu (III/21), poruování vtného rámce (shrnutí IV/4 5 + sloveso lassen ) 5. Náhradní tvary infinitivu nahrazování participia II v konstrukcích se slovesem haben (8.l.) 6. Apozice (volný pístavek) v nmin a jeho typy urování v textu + doplování (8.l.) 7. Vazby sein/ haben + zu ve významu nutnosti nebo možnosti + další slovesa (8.l.) Opakování: krácení vt se spojkou dass a damit (III/5), Inf. konstrukce vt úelových a modálních (um zu) a dsledkových (anstatt zu, ohne zu) (IV/9) 8. Nahrazování vedlejších vt dsledkových infinitivní konstrukcí anstatt zu, ohne zu (9.l.) 9. Nahrazování ideálních vt dsledkových (zu, als dass) infinitivní konstrukcí (9.l.) 10. Sémantika V. sloveso mnit, vymnit nmecká synonymní slovesa + píklady (9.l.) Opakování: íslovky II. adové, neurité íslovky + další druhy íslovek (III/17), Slovesa s odluitelnou/ neodluitelnou pedponou charakter pedpon, asování a píklady sloves (II/1), 11. Oznaení královských rod, panovnických jmen + skloování, pluralis maiestatis, modestiae (10.l.) 12. íslovky III. druhové, násobné, opakovací, poadové, podílné + skloování (10.l.) 13. Slovesa s pedponou dílem odluitelnou, dílem neodluitelnou (durch-, über-, um-, unter-, ) (10.l.) Opakování: vta asová III. asové vztahy minulost a budoucnost základy pravidla asové souslednosti (V/11), skloování pídavných jmen II. po neuritých zájmenech v sg. a pl., kolísání v množném ísle (III/12) 14. Vazby sloves, podstatných a pídavných jmen IV. s pedložkovou vazbou (další píklady ) (11.l.) 15. Sémantika VI. sloveso používat a jeho významy v nmin + píklady (11.l.) 7. Studienjahr: Opakování: Pasívum prbhové a stavové tvoení a užití, nevyjádený initel dje, použití, slovosled (V/3), poádek slov v nmin I. zákl. typy slovosledu (topikalizace, nominální charakter), vtné leny (I/5), negace V. ástice ješt ne, už n schon a noch, nkolikanásobný zápor kein, nie, niemals (V/4) 1. Opisné tvary trpného rodu (bekommen, erhalten; lassen; sein + zu ), sémantická klasifikace (1.l.) 2. Aktuální lenní vtné (tematicko-rematická struktura) ovlivnní vtného rámce/ píklady text (1.l.) 3. Negace VI. verbonominální spojení, ástená negace, záporka nicht a její postavení ve vt (1.l.) Opakování: Konjunktiv II. konj. préterita a plusquamperfekta tvary, funkce a užití v komunikaních situacích + užití konjunktivu (V/13) 4. Konjunktiv II. prbhového pasíva užití konjunktivu ve vtách hlavních a vedlejších (2.l.) 5. Vedlejší vta pípustková (koncesivní) II. spojka wenn + auch (noch so) + užití slovesa sollen? (2.l.) 6. Sémantika VII. sloveso souhlasit a jeho významy v nmin + píklady (2.l.) Opakování: Vlastní jména osob (ve 2. pádu) skloování a výjimky (II/23), vty pívlastkové vta vztažná (IV/4, V/6), 7. Konjunktiv I. konjunktiv prézentu, perfekta, futura I., prbhového pasíva a jeho použití (3.l.) 8. Použití konjunktivu I. v nepímé ei, pravidla pevádní, imperativ v nepímé ei (3.l.) 9. Skloování vlastních jmen osob s titulem, více obecných podstatných jmen vyjadujících titul (3.l.) Opakování: Infinitivní konstrukce vt úelových, modálních a ireálních dsledkových (IV/9, VI/8, VI/9), Modalita, modální slovesa II. zvláštnosti používání, zvláštní významy zpsobových sloves (+ rozšíení) (III/20) 4

5 10. Typy infinitivu infinitiv I pítomný inný a trpný, II minulý inný a trpný (4.l.) 11. Užití modálních sloves (subjektivní význam, vyjádení míry pravdpodobnosti, opisné tvary) (4.l.) 12. Pomocné sloveso werden a jeho významy II. domnnka (4.l.) Opakování: Pravidelná a nepravidelná slovesa v nmin rozdíly a zvláštnosti (10.l.), zvláštní skupiny pravidelných sloves slovesa smíšená (II/8,11), Perfektum s pomocnými slovesy haben a sein, kolísání píklady významových rozdíl (V/9) Minulé asy kauzativních tranzitivních a intranzitivních sloves + významové rozdíly (V/10) 13. Perfektum s pomocnými slovesy haben a sein, kolísání II. píklady významových rozdíl (5.l.) 14. Smíšené typy pravidelné a nepravidelné konj. I. homonymní slovesné varianty (5.l.) 15. Smíšené typy pravidelné a nepravidelné konj. II. pravidelné prét., nepravidelné participium II. (5.l.) 16. Smíšené typy pravidelné a nepravidelné konj. III. nepravidelné prét., pravidelný particip II. (5.l.) 17. Minulé asy kauzativních tranzitivních a intranzitivních sloves II. + významové rozdíly (5.l.) 8. Studienjahr: Opakování: Prepozice s dativem, prepozice s akusativem (I/11), prepozice s dativem a akuzativem lokální a temporální použití, rozdíly v používání (I/19), prepozice s genitivem (III/27, VI/ 2) + temporální a modální použití, Vta modální IV. vty srovnávací ( VI/3), Parataxe III. podvojné spojky, jejich pvodní významy a slovosled (+ opakování III/2) (V/1) 1. Prepozice s genitivem, dativem a akuzativem (außer, wegen ), použití v hovorové nmin (7.l.) 2. Výrazy ve funkci rzných slovních druh (entlang, außerhalb, innerhalb, anstatt ) (7.l.) 3. Použití prepozic u lokálních, asových a kauzálních údaj, sémantické odlišnosti (+ shrnutí) (7.l.) 4. Vedlejší vty modální IV. srovnávací, prostedku, vyluovací ostatní spojky (7.l.) Opakování: Vedlejší vta pípustková (koncesivní) II. spojka wenn + auch (noch so) + užití slovesa sollen? (+ další spojky a píklady) (VII/5), stupování pídavných jmen v písuku + stupování píslovcí (II/4), zvláštnosti, stupování složených pídavných jmen, opakování nepravidelného stupování, elativ (II/4), Rod podstatných jmen I. urování rodu podle slovotvorné pípony nebo zpsobu tvoení (10.l.) 5. Stupování pídavných jmen a píslovcí spojení 2 a více adjektiv, zesilování a zeslabování (8.l.) 6. Tvorba slov tvoení pídavných jmen a píslovcí pomocí pípon (+ shrnutí) (8.l.) 7. Rod podstatných jmen II. kolísání v rodu podstatných jmen stejný x rozdílný význam (8.l.) Opakování: Vta asová III. asové vztahy minulost a budoucnost základy pravidla asové souslednosti (V/11) 8. Futurum II. tvoení: werden + infinitiv II., formy nahrazování, užití asu (9.l.) 9. Slovesné asy v nmin vyjádení v asových rovinách, kombinace slovesných dj (+ shrnutí) (9.l.) 10. Vyjádení podmínky pomocí angenommen, für den Fall, dass, unter der Voraussetzung, dass (9.l.) Opakování: Funkce osobního zájmena/ korelátu es obligatorní a fakultativní použití/ stylistické es/ man (+ rozšíení) (III/22), Opisné tvary imperativu (rozšíení + opakování) (I/16) 11. Možnosti vyjadování a kompenzace eského vidu v nmin, gramatické a lexikální prostedky (10.l.) 12. Osobní zájmeno es III. ve funkci korelátu v souvtích ped vtami doplkovými (10.l.) 13. Sémantika VIII. sloveso tragen a jeho složeniny + významy (2.l.) Opakování: slovesa s odluitelnou/ neodluitelnou pedponou charakter pedpon, asování a píklady sloves (II/1), slovesa s pedponou dílem odluitelnou, dílem neodluitelnou (durch-, über-, um-, unter-, ) (VI/13) 14. Slovesa s pedponou dílem odluitelnou, dílem neodluitelnou II. (durch-, über-, um- ) (11.l.) 16. Vazby sloves, podstatných a pídavných jmen V. s pedložkovou vazbou (další píklady ) (11.l.) 15. Funkní verbální spojení nkteré vazby sloves s podstatnými jmény (bringen, geben ) (11.l.) 5

6 Úrovn Evropského referenního rámce pro jazyky (GeRr, ) 1 A1: Rozumím známým slovm a zcela základním frázím týkajícím se mé osoby, mé rodin a bez-prostedního okolí, pokud lidé hovoí pomalu a zeteln. Rozumím známým jménm, slovm a velmi jednoduchým vtám, nap. na vývskách, plakátech nebo v katalozích Umím se jednoduchým zpsobem domluvit, je-li mj partner ochoten zopakovat pomaleji mou výpov nebo ji peformulovat a pomoci mi formulovat, co se snažím íci. Umím jednoduchými frázemi a vtami popsat místo, kde žiji, a lidi, které znám. Umím napsat struný jednouchý text na pohlednici, nap. pozdrav z dovolené. Umím vyplnit formuláe obsahující osobní údaje, nap. své jméno, národnost a adresu pi pihlašování v hotelu. A2: Rozumím frázím a nejbžnjší slovní zásob vztahující se k oblastem, které se m bez-prostedn týkají (nap. základní informace o m, o mé rodin, o nakupování, o místopisu, o zamstnání). Dokážu po-chopit smysl krátkých jasných jednoduchých zpráv a hlášení. Umím íst krátké jednoduché texty. Umím vyhledat konkrétní pedvídatelní informace v jednoduchých každodenních materiálech, nap. v inzerátech, prospektech, jídelních lístcích a jízdních ádech. Rozumím krátkým jednoduchým osobním dopism. Umím komunikovat v jednoduchých bžných komunikaních situacích vyžadujících jednoduchou pímou výmnu informací o známých tématech a innostech. Zvládnu spoleenskou konverzaci, i když obvykle nerozumím na-tolik abych konverzaci sám dokázal udržet. Umím použít adu frází a vt, abych jednoduchým zpsobem popsal vlastní rodinu a další lidi, životní podmínky, dosažené vzdlání a své souasné a pedchozí zamstnání. Umím napsat krátké jednoduché poznámky a zprávy týkající se mých základních poteb. Umím napsat velmi jednoduchý osobní dopis, nap. podkování. B1: Rozumím hlavním Rozumím textm, Umím si poradit Umím jednoduchým Umím napsat myšlenkám vysloveným které obsahují slovní s vtšinou situací, zpsobem spojovat jednoduché souvislé spisovným jazy- zásobu asto užívanou které mohou nastat pi fráze, abych popsal texty na témata, která kem o bžných tématech, v každodenním život cesto-vání v oblasti, své zážitky a události, dobe znám nebo se kterými se nebo které se vztahují kde se tímto jazykem své sny, nadje a cíle. která m osobn zají- setkávám v práci, ve k mé práci. Rozumím mluví. Dokážu se bez Umím strun odvodnit mají. Umím psát škole, ve volném ase, popism a vysvtlit své osobní dopisy popimají. událostí, pípravy zapojit do atd. Rozumím smyslu pocitm a páním hovoru o té-matech, názory a plány. Umím sující osobní zážitky a mnoha rozhlasových a v osobních dopisech. televizních program, které se týkají souasných která jsou mi známá, vyprávt píbh nebo dojmy. o nž se zají-mám, piblížit obsah knihy nebo která se týkají nebo filmu a vylíit událostí nebo každodenního života své reakce. témat souvisejících (nap. rodiny, koník, s oblastmi mého práce, cesto- osobního i pracovního vání, aktuálních udá- zájmu, pokud lostí) jsou vysloveny pomrn pomalu a zeteln 1 Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen für Sprachen: lernen, lehren, beurteilen: Niveau A1, A2, B1, B2, C1, C2. Europarat, Rat für Kulturelle Zusammenarbeit. Hrsg. vom Goethe-Institut Inter Nationes. Jürgen QUETZ, Raimund SCHIESS, Ulrike SKÖRIES. 1. Aufl. Berlin [u.a.]: Langenscheidt, s. ISBN

7 B2: Rozumím delším promluvám, pednáškám a dokážu sledovat i složitou výmnu názor, pokud téma dostaten znám. Rozumím vtšin televizních zpráv a program, které se týkají aktuálních témat. Rozumím vtšin film ve spisovném jazyce. C1: Rozumím delším promluvám, i když nemají jasnou stavbu a vztahy jsou vyjádeny pouze v náznacích. Bez vtší námahy rozumím televizním programm a filmm. Rozumím lánkm a zprávám zabývajícím se souasnými problémy v nichž autoi zaujímají konkrétní postoje i stanoviska. Rozumím textm souasné prózy. Rozumím dlouhým složitým textm, a to jak faktografickým, tak beletristickým a jsem schopen ocenit rozdíly v jejich stylu. Rozumím odborným lánkm a delším technickým instrukcím, a to i tehdy, když se nevztahují k mému oboru. Dokážu se úastnit rozhovoru natolik plynule a spontánn, že mohu vést bžný rozhovor s rodilými mluvími. Dokážu se aktivn zapojit do diskuze o známých tématech, vysvtlovat a obhajovat své názory. Umím se vyjadovat plynule a pohotov bez píliš zjevného hledání výraz. Umím používat jazyk pružn a efektivn pro spole- enské a pracovní úely. Umím pesn formulovat své myšlenky a názory a vhodn navazovat na píspvky mluvích. ostatních Dokážu se srozumiteln a plynule vyjad- ovat k široké škále témat, která se vztahují k oblasti mého zájmu. Umím vysvtlit své stanovisko k aktuálním otázkám a uvést výhody a nevýhody ešení. rzných Umím jasn a podrobn popsat složitá témata, rozšiovat je o témata vedlejší, rozvíjet konkrétní body a zakonit svou e vhodným závrem. Umím napsat srozumitelné podrobné texty na širokou škálu témat souvisejících s mými zájmy. Umím napsat pojednání nebo zprávy, pedávat informace, obhajovat nebo vyvracet uritý názor. V dopise dovedu zdraznit, ím jsou pro m události a zážitky osobn dležité. Umím se jasn vyjád- it, dobe uspoádat text a podrobn vysvtlit svá stanoviska. Umím psát podrobné dopisy, pojednání nebo zprávy o složitých tématech, a zdraznit to, co považuji za nejdležitjší. Umím zvolit styl textu podle toho, jakému typu tenáe je uren. C1: Bez potíží rozumím Snadno tu všechny Dokážu se zapojit do Umím podat jasný Umím napsat jasný jakémukoli druhu formy písemného jakékoli konverzace plynulý popis nebo plynulý text vhodným mluveného projevu, projevu, vetn abstraktních text náro- dobe idiomatické a vhodným pro daný psat složité dopisy, nebo diskuze. Znám zdvodnní stylem stylem. Dokážu na- živého i vysílaného. Pokud mám trochu ných svou stavbou i hovorové výrazy. kontext a opírajícím zprávy nebo lánky a asu zvyknout si na jazykem, jako jsou Umím se plynule se o efektivní logickou strukturu, která tak, aby pomáhal vystavt text logicky specifické rysy výslovnosti rodilého borné lánky a krásná sdlovat jemnjší pomáhá posluchai tenái všimnout si nap. píruky, od- vyjadovat a pesn mluvího, nemám literatura. významové odstíny. všimnout si dležitých dležitých bod a potíže porozumt mu Narazím-li pi vyjad- bod a zapamatovat si zapamatovat si je. ani tehdy, mluví-li ování na njaký problém, dokážu svou recenze odborných je. Umím psát resumé a rychle. výpov peformulovat tak hladce, že to nebo literárních prací. ostatní ani nepostehnou. 7

GRAMATICKÝ PEHLED OBSAH

GRAMATICKÝ PEHLED OBSAH GRAMATICKÝ PEHLED OBSAH Pízvuk Výslovnost Pehled pravopisných pravidel Samohlásky Souhlásky Podstatná jména Rod podstatných jmen íslo podstatných jmen Životná a neživotná podstatná jména Pády a pádové

Více

2. Cizí jazyk. Anglický jazyk

2. Cizí jazyk. Anglický jazyk 2. Cizí jazyk Anglický jazyk 47 Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Cizí jazyk Vyuovací pedmt: Anglický jazyk 1. Charakteristika vyuovacího pedmtu a) Obsahové, asové a organizaní

Více

7.5 Pojetí vyučovacího předmětu Německý jazyk 2

7.5 Pojetí vyučovacího předmětu Německý jazyk 2 7.5 Pojetí vyučovacího předmětu Německý jazyk 2 Obecné cíle výuky Německéhojazyka jako dalšího cizího jazyka Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace je na ekonomickém lyceu zastoupena vzdělávacími

Více

Pokyny pro zpracování Europass životopisu. Úvod. Obecná doporučení. (http://europass.cedefop.europa.eu)

Pokyny pro zpracování Europass životopisu. Úvod. Obecná doporučení. (http://europass.cedefop.europa.eu) Pokyny pro zpracování Europass životopisu (http://europass.cedefop.europa.eu) Úvod Sestavení životopisu představuje důležitý krok v procesu hledání zaměstnání nebo možnosti vzdělávání. Prostřednictvím

Více

(http://europass.cedefop.eu.int)

(http://europass.cedefop.eu.int) Pokyny pro zpracování Europass životopisu (http://europass.cedefop.eu.int) Úvod Sestavení životopisu představuje důležitý krok v procesu hledání zaměstnání nebo možnosti vzdělávání. Prostřednictvím životopisu

Více

ÚVODNÍ INFORMACE O DOKUMENTU EUROPASS - MOBILITA

ÚVODNÍ INFORMACE O DOKUMENTU EUROPASS - MOBILITA ÚVODNÍ INFORMACE O DOKUMENTU EUROPASS - MOBILITA Definice dokumentu Europass - mobilita Europass - mobilita je standardní evropský dokument, ve kterém jsou formálně uvedeny podrobné údaje o kompetencích

Více

Pehled nmecké gramatiky

Pehled nmecké gramatiky Pehled nmecké gramatiky (ureno studentm FSI a FP VUT v Brn) OBSAH Obsah... 2 1. PODSTATNÁ JMÉNA... 5 1.1. len... 5 1.2. Podstatná jména... 5 1.2.1. Skloování podstatných jmen... 5 1.2.2. Tvoení množného

Více

Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14. Školní vzdlávací program. Osmileté všeobecné studium

Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14. Školní vzdlávací program. Osmileté všeobecné studium Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14 Školní vzdlávací program Osmileté všeobecné studium Školní vzdlávací program byl sestaven v rámci projektu ESF Pilot - G OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM (zpracováno

Více

MOBILITY. projektu Bridge4Innovation VÝZVA

MOBILITY. projektu Bridge4Innovation VÝZVA MOBILITY projektu Bridge4Innovation VÝZVA VÝZVA - mobility b4i 1 OBSAH: ÚVOD 2 Kvalifikační podmínky 3 Vyhlášení výzvy 3 Hodnocení žádostí 4 Příprava na cestu 5 Vyúčtování 5 Seznam použitých zkratek 6

Více

Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání

Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání Praha 2004 Autoi Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání VÚP Praha Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání zpracovali: Celková gesce pípravy

Více

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Pomůcka na pomoc učitelům (aktuální znění k 1. 9. 2010) Tento dokument neprošel jako celek v tomto znění schvalovacím řízením MŠMT Auto i Rámcový vzd

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 ázev vyučovacího předmětu: NĚMECKÝ JAZYK (NEJ) Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 384 (12 hodin týdně) Platnost: od 1. 9. 2009

Více

Anglický jazyk - 4. ročník

Anglický jazyk - 4. ročník Anglický jazyk - 4. ročník Odpovídající úroveň podle ERR: A2 Rozumí větám a často používaným výrazům vztahujícím se k oblastem, které se ho/jí bezprostředně týkají (např. základní informace o něm/ní a

Více

PROFIL ABSOLVENTA. Obchodní akademie, Plzeň. vysvědčení o maturitní zkoušce od 1. 9. 2013 počínaje prvním ročníkem

PROFIL ABSOLVENTA. Obchodní akademie, Plzeň. vysvědčení o maturitní zkoušce od 1. 9. 2013 počínaje prvním ročníkem PROFIL ABSOLVENTA Název ŠVP Kód a název vzdělávacího programu Dosažený stupeň vzdělání Délka a forma vzdělání Způsob ukončení Certifikace Platnost Obchodní akademie, Plzeň 63 41 M/02 střední vzdělání s

Více

PROFIL ABSOLVENTA. Ekonomické lyceum, Plzeň. vysvědčení o maturitní zkoušce od 1. 9. 2013 počínaje prvním ročníkem

PROFIL ABSOLVENTA. Ekonomické lyceum, Plzeň. vysvědčení o maturitní zkoušce od 1. 9. 2013 počínaje prvním ročníkem PROFIL ABSOLVENTA Název ŠVP Kód a název vzdělávacího programu Dosažený stupeň vzdělání Délka a forma vzdělání Způsob ukončení Certifikace Platnost Ekonomické lyceum, Plzeň 78 4 M/0 střední vzdělání s maturitní

Více

Německý jazyk 2.cizí jazyk

Německý jazyk 2.cizí jazyk Učební osnova předmětu Německý jazyk.cizí jazyk Studijní obor: Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 66 1.ročník: týdnů po hodinách.ročník:

Více

Příloha C: Stupnice souboru DIALANG

Příloha C: Stupnice souboru DIALANG Příloha C: Stupnice souboru DIALANG Tato příloha popisuje DIALANG, soubor prostředků pro jazykové hodnocení, který je aplikací Společného evropského referenčního rámce určenou pro diagnostické účely. Pojednává

Více

6.03. Německý jazyk - NEJ

6.03. Německý jazyk - NEJ 6.03. Německý jazyk - NEJ Obor: 36-46-M/01 Geodézie a katastr nemovitostí Forma vzdělávání: denní Počet hodin týdně za dobu vzdělávání: 12 Platnost učební osnovy: od 1.9.2010 1) Pojetí vyučovacího předmětu

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ AKADEMIE, RUMBURK,

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ AKADEMIE, RUMBURK, STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE, RUMBURK, příspěvková organizace Františka Nohy 959/6 408 30 Rumburk ŠVP 78-42-M/02 Ekonomické lyceum 1. září 2009 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM SVĚTLOU STOPOU

Více

JEDNA TÍDA 1.RONÍKU OSMILETÉHO GYMNÁZIA (PRIMA)

JEDNA TÍDA 1.RONÍKU OSMILETÉHO GYMNÁZIA (PRIMA) I N F O R M A C E O Š K O L E JEDNA TÍDA 1.RONÍKU OSMILETÉHO GYMNÁZIA (PRIMA) DV TÍDY 1.RONÍKU TYLETÉHO GYMNÁZIA Kód a název oboru : 7941 K 801 (401) GYMNÁZIUM, všeobecné zamení DEN OTEVENÝCH DVEÍ 10.

Více

Předmět: Německý jazyk Kompetence - výstup Učivo - obsah Mezipředmětové vztahy Žák

Předmět: Německý jazyk Kompetence - výstup Učivo - obsah Mezipředmětové vztahy Žák Předmět: Německý jazyk Kompetence - výstup Učivo - obsah Mezipředmětové vztahy Žák Zvuková stránka jazyka ČJ pravopis, rozlišuje grafickou a mluvenou podobu suprasegmentální jevy (větná intonace) výslovnost

Více

5.6 U ební osnovy pro 6. 9. ro ník t ída s rozší enou výukou výtvarné výchovy

5.6 U ební osnovy pro 6. 9. ro ník t ída s rozší enou výukou výtvarné výchovy 5.6 U ební osnovy pro 6. 9. ro ník t ída s rozší enou výukou výtvarné výchovy eský jazyk Anglický jazyk Matematika Informa ní a komunika ní technologie jepis Výchova k ob anství Fyzika Chemie írodopis

Více

Sylaby kurzů cizího jazyka pro profesní potřeby učitelů základních a středních škol

Sylaby kurzů cizího jazyka pro profesní potřeby učitelů základních a středních škol UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM PEDAGOGICKÁ FAKULTA CENTRUM JAZYKOVÉ PŘÍPRAVY Sylaby kurzů cizího jazyka pro profesní potřeby učitelů základních a středních škol Grantový projekt podporovaný

Více

Tematický plán uiva z eského jazyka pro 6. roník na školní rok 2011 2012. Mluvnice

Tematický plán uiva z eského jazyka pro 6. roník na školní rok 2011 2012. Mluvnice Tematický plán uiva z eského jazyka pro 6. roník na školní rok 2011 2012 Mluvnice Msíc: Záí Uivo: Jazyk a jeho útvary Náeí a nadnáení útvary Spisovný jazyk Jazykové píruky Zvuková stránka jazyka Hláskosloví

Více

5.7 Učební osnovy pro 6. 9. ročník volitelné předměty. Anglická konverzace

5.7 Učební osnovy pro 6. 9. ročník volitelné předměty. Anglická konverzace 5.7 Učební osnovy pro 6. 9. ročník volitelné předměty Anglická konverzace třída s rozšířenou výukou jazyků Německý jazyk třída s rozšířenou výukou jazyků Francouzský jazyk- třída s rozšířenou výukou jazyků

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ AKADEMIE, RUMBURK,

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ AKADEMIE, RUMBURK, STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE, RUMBURK, příspěvková organizace Františka Nohy 959/6 408 30 Rumburk [ŠVP OA: LEPŠÍ ALTERNATIVA] 1. září 2009 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM LEPŠÍ ALTERNATIVA

Více

VYBRANÉ JEVY ANGLICKÉ GRAMATIKY

VYBRANÉ JEVY ANGLICKÉ GRAMATIKY VYBRANÉ JEVY ANGLICKÉ GRAMATIKY Obsah Pítomný as prostý: sloveso to be... 2 Minulý as prostý: sloveso to be... 2 Existencionální vazba there is/there are... 3 Pítomný as prostý: plnovýznamová slovesa...

Více

3.2. Ročníkový učební plán

3.2. Ročníkový učební plán 3.2. Ročníkový učební plán Třídy s rozšířenou výukou cizích jazyků Vzdělávací oblasti (obory) 1. ročník (kvinta) 2. ročník (sexta) 3. ročník (septima) 4. ročník (oktáva) ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace

Více

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1 Základní škola Soběslav, Komenského 20 4. Učební osnovy Obsah 4. Učební osnovy...1 1 4.1. Jazyk a jazyková komunikace...3 4. 1. 1. Český jazyk...3 4. 1. 2. Anglický jazyk...15 4. 1. 3. Německý jazyk...26

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Věřit si a znát (v11) Věřit si a znát Jazyk a jazyková komunikace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 2 Jazyk a jazyková

Více