Fachdid. Handouts DfMs Stand: DaF für die Mittelschule

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Fachdid. Handouts DfMs Stand: 30.8.2006 DaF für die Mittelschule"

Transkript

1 Linguistik/ Grammatik des Deutschen als Fremdsprache Allg. Syllabus A1 C1 (Gymnasium) 1. Studienjahr: 1. Používání len v nmin I. len uritý a neuritý (1.l.), len nulový (2.l.) 2. Osobní zájmeno I. tvary 1. pádu, vztah k jednotlivým osobám, tykání a vykání (1.l.), 3. asování nmeckých sloves v prézentu I., klasifikace dle asovatelnosti (1.l.), pravidelná slovesa (1.l.), nepravidelná slovesa (4.l.) 4. asování pomocných sloves sein (1.l.), haben (2.l.), syntaktické hledisko (1.l.) 5. Poádek slov v nmin I. zákl. typy slovosledu (topikalizace, nominální charakter), vtné leny (1.l.), 6. Praktické problémy jazyka (komunikace, vokály, konsonanty, sl.druhy, gram. kategorie, syntax) (1.l.) 7. Deklinace podstatných jmen se lenem uritým, neuritým v sg. typ 1a 3 (2.l.), typ 2 (slabé) (5.l.) 8. Negace I. nicht, kein, použití, lexikáln pevná spojení (2.l.), 9. Pídavná jména I. funkce a použití pídavných jmen, predikativní použití (2.l.), 10. íslovky , základní matematické operace (2.l.) 11. Prepozice s dativem (3.l.), prepozice s akusativem, sémantika, rozdíly v používání + píklady, splývání se lenem uritým (3.l.) 12. Osobní zájmeno II. skloování (3.l.) 13. Poádek slov II. postavení pedmt, obmna v pípad os. zájm. es (3.l.), nepímý poádek slov (3.l.) 14. Skloování a použití tázacích zájmen I. wer a was (3.l.) 15. Pivlastovací zájmena poznámky ke skloování, funkce a použití (4.l.), vyjadování esk. svj (4.l.) 16. Imperativ a jeho vyjádení (4.l.), použití rozkazovacího zpsobu (4.l.), opisné tvary imperativu (4.l.) 17. asové údaje (4.l.), otázky k asovým údajm (4.l.), použití nkterých pedložek u as. údaj (4.l.) 18. Tvoení množného ísla podstatných jmen, typy deklinace v plurálu (5.l.) 19. Prepozice s dativem a akuzativem lokální a temporální použití, rozdíly v používání (5.l.) 20. Slovesa stehen x stellen, liegen x legen, hängen x hängen významové rozdíly (5.l.) 21. Funkce osobního zájmena es I. souást verbálního vyjádení, existencionální vazba es gibt (5.l.), 22. Ukazovací zájmena dieser, jeder, solcher deklinace v sg. a pl., nesklonné tvary (6.l.) 23. Modalita/ modální slovesa a sloveso wissen asování (5.l.), základní významy modálních sloves (6.l.) 24. Údaje míry, hmotnosti a množství 7 Fass (6.l.), 25. Negace II. nein, doch v odpovdích na zápornou otázku (6. l.), 26. Pídavná jména v pívlastku tvoení temporálních a lokálních píd. jmen (6.l.), záporné formy (6.l.) 2. Studienjahr: 1. Slovesa s odluitelnou/ neodluitelnou pedponou charakter, postavení a funkce pedpon (8.l.), 2. Zvratné zájmeno sich a jeho fce (8.l.), Reflexivní slovesa (pravá a nepravá) asování v prézentu (8.l.) 3. asov používaná píd. jména v pívlastku (8.l.); asové údaje II. dny v týdnu, msíce, roní období, pedložky u asových údaj (8.l.), asová píslovce a jejich použití a rozdíly (8.l.) 4. Stupování píd. jmen tvoení (9.l.), nepravidelné stupování, stupování složených píd. jmen, stupování píslovcí (9.l.) 5. Zempisné názvy rody u názv zemí, svtadíl (9.l.), použití aus a von (9.l.), 2. pád geogr. názv (9.l.) 6. Typy souvtí, Parataxe v nmin I. syndetická a asyndetická vtná spojení, slovosled, spojky pozice 0, I (žádná, malá zmna) (9.l.), vyjadování eského ale v nmin (9.l.) 7. asování pomocných sloves v prézentu II. sloveso werden, jeho použití a významy (10.l.) 8. Pravidelná a nepravidelná slovesa v nmin rozdíly a zvláštnosti (10.l.), zvláštní skupiny pravidelných sloves slovesa smíšená (10.l.), 9. Použití préterita a perfekta (10.l.), tvoení préterita a perfekta pravidelných a nepravidelných sloves gramatické formy I. (10.l.) 10. Negace III. neuritá zájmena nichts, niemand x jemand, nie(mals) (11.l. 11. Tvoení préterita a perfekta pravidelných a nepravidelných sloves gramatické formy II. (11.l.), minulý as smíšených (11.l., modálních a pomocných sloves (12.l.) 12. Neuritý podmt man použití a význam (11.l.), 13. Peklad eského sám pomocí allein nebo ukazovacího zájema selbst (11.l.) 14. Futurum I a jeho vyjádení v pítomném ase (11.l.) 15. Hypotaxe I. poádek slov ve vt vedlejší, výjimky v postavení slovesa, souadicí spojky I. (12.l.) 1

2 16. Základní kriteria vtné analýzy, vedlejší vty a vyboování z vtného rámce (12.l) 17. Vedlejší vta asová I. použití spojek als x wenn, wenn x bis 18. Gramatická kongruence shoda (nkolikanásobného) podmtu s písudkem (12.l. 19. Sémantika sloves I. sloveso tun významové rozdíly + píklady (12.l.), 20. Valence vazby vybraných sloves, podstatných a pídavných jmen I. bezpedložkové vazby (13.l.) 21. Vazby vybraných sloves, podstatných a pídavných jmen II. vybrané pedložkové vazby (13.l.) 22. Zájmenná píslovce ukazovací a tázací tvorba a odlišnosti (13.l.) 23. Vlastní jména osob (ve 2. pádu) skloování a výjimky (13.l.) 24. Otázky doplovací a zjišovací, otázka zjišovací s pímým poádkem slov (13.l.) 25. Vta modální I. srovnávací použití wie a als peklad eského jako (13.l.) 3. Studienjahr: Opakování: Tvoení préterita a perfekta pravidelných a nepravidelných sloves gramatické formy III. (+ rozšíení) (II/8 11) (1.l.); Poádek slov ve vt I. III. (I/ 5; II/ 6,15) + vzájemné postavení pedmt (I/13) (1.l.) 1. Píslovená urení v nmin, postavení píslovených urení ve vt, vtný rámec a pravidla (1.l.) 2. Parataxe v nmin II. syndetická vtná spojení, slovosled, spojky (+ opakování II/6), 3. Vta asová II. asové vztahy: minulost, souasnost, budoucnost a píslušné spojky (1.l.) 4. Vta kauzální (píinná), kondicionální (podmínková), pípustková (koncesivní) spojky a užití (1.l.) 5. Vty se spojkou dass, doplkové vty podmtné a pedmtné, spojky a jejich užití + píklady (1.l.), krácení vt se spojkou dass a damit 6. Vta finální vta úelová vyjádení, spojky a jejich užití (eské aby) + píklady (1.l.) 7. Nkteré významové rozdíly spojek para- a hypotaxe (weil x deshalb, obwohl x trotzdem ) (1.l.) Opakování: Deklinace podstatných jmen se lenem uritým, neuritým v sg. a pl., po pivlastovacích zájmenech (opakování I/7 a 17) (2.l.), skloování a použití tázacích zájmen I. wer a was (I/14) 8. Skloování pídavných jmen I. typy dekl. (2.l.), nesklonná pídavná jména (2.l.), zvláštnosti sk. (2.l.), 9. Tázací zájmena II. welcher, was für ein formy a jejich použití (2.l.) 10. Sémantika sloves II. eský význam pinést, nést ; zkusit, zkoušet synonyma (2.l.) Opakování osobní zájmena II. (ve spojení s pedložkami skloování a užití (I/12), typy skloování pídavných jmen I. (III/8) 11. Vazby sloves, podstatných a pídavných jmen II.. s pedložkovou vazbou (další píklady ) (3.l.) 12. Skloování pídavných jmen II. po neuritých zájmenech v sg. a pl., kolísání v množném ísle (3.l.) 13. Negace IV. zápor noch nicht, noch kein/ nihct mehr kein mehr (+ opak.) (3.l.) 14. Zájmena v zastoupení podstatného jména einer, keiner, welcher + pivlast. zájm. (3.l.) 15. Lokální píslovce niergends, rgendwo, niergendwo a zpsoby jejich negace (3.l.) Opakování: Prepozice s dativem a akuzativem lokální a temporální použití, rozdíly v používání (5.l.) (I/19), Zákl. íslovky, matem. operace (I/10) 16. Prepozice II. lokální a temporální použití pedložek, významové rozdíly (+ opakování) (4.l.) 17. íslovky II. adové, neurité íslovky + další druhy íslovek (4.l.) 18. Lokání píslovce smrová píslovce, jejich zvláštnosti (hin, her ), významy a složeniny (4.l.) 19. Vyjadování eského jinak v nmin (anders x sonst) + významové rozdíly (5.l.) Opakování: asování, pravidelná a nepravidelná slovesa v nmin rozdíly a zvláštnosti (10.l.), zvláštní skupiny pravidelných sloves slovesa smíšená (10.l.) (II/8), Modalita/ modální slovesa a sloveso wissen asování (5.l.), základní významy modálních sloves (6.l.) (I/23) 20. Modalita, modální slovesa II. zvláštnosti používání, zvláštní významy zpsobových sloves, (5.l.) 21. Rozvitý infinitiv s zu na podstatném a pídavném jménu; na slovesu; prostý infinitiv bez zu (5.l.) 22. Funkce osobního zájmena/ korelátu es II. obligatorní a fakultativní použití/ stylistické es/ man (5.l.) 23. Ekvivalenty eského výrazu místo a jejich použití Platz x Stelle x Ort/ ustálená spojení (5.l.) Opakování: Ukazovací zájmena dieser, jeder, solcher deklinace v sg. a pl., nesklonné tvary (6.l.) (I/22), zvratné zájmeno sich a jeho fce (8.l.), reflexivní slovesa (pravá a nepravá) asování v prézentu (8.l.) (II/2) 24. Ukazovací zájmena II. deklinace v sg. a pl. + jejich použití, solch-, derselbe x der gleiche (6.l.) 25. Reflexivní slovesa II. minulé asy/ zvratné zájmeno jako pedmt ve 3. a 4. pádu, rozdíly mezi eštinou a nminou (6.l.) 26. Reciproní (vespolné, vzájemnostní) zájmeno einander a jeho složeniny u vybraných sloves (6.l.) 27. Prepozice z genitivem I. základní pedložky a jejich sémantika (6.l.) 28. Ekvivalenty eského výrazu konec Ende x Schluss (6.l.), konen endlich x schließlich, (6.l.) 2

3 4. Studienjahr: Opakování: asové údaje, msíce, roní období, asové pedložky, asov používaná píd.jm. (8.l.) (I/16), zájmenná píslovce ukazovací a tázací tvorba, odlišnosti (II/20), pímá otázka (opakování II/22) 1. Nepímá otázka v nmin doplovací a zjišovací (w-vty, vty se spojkou ob ) (8.l.) 2. Vta modální II. srovnávací použití wie a als (opakování) + vty instrumentální (II/23) 3. Vedlejší vty úinkové (+ ireální vty dsledkové) spojky a jejich užití + píklady (8.l.) 4. Vty pívlastkové vta vztažná typy vt, vztažná zájmena a tvary, porušování vtného rámce I. (8.l.) Opakování: Stupování pídavných jmen v písuku + stupování píslovcí (II/4), zvláštnosti, stupování složených pídavných jmen, opakování nepravidelného stupování, elativ (II/4), Ekvivalenty es. dlat, konat, init slovesa tun a machen (II/18) 5. Vta modální III. vty vyluovací + porušování vtného rámce II. wie a als (+ shrnutí) (9.l.) 6. Stupování pídavných jmen v pívlastku skloování, zvláštnosti tvoení, nepravidelné tvary (9.l.) 7. Obtížnjší pípady stupování tvary píslovcí s koncovkami (e)stens, -st (elativ) (9.l.) Opakování: sloveso werden, jeho použití a významy, futur I. a jeho vyjádení, minulé asy a funkce (II/7), 8. Rod podstatných jmen I. urování rodu podle slovotvorné pípony nebo zpsobu tvoení (10.l.) 9. Infinitivní konstrukce vty úelové (um zu) (10.l.) 10. Modální ástice v nmin typy a píklady modálních, stupových a negativních ástic + ástice ve spojení s pídavnými jmény/ píslovci stupující funkce (10.l.) 11. Ekvivalenty es. pijmout, pijímat slovesa akzeptieren, annehmen, aufnehmen, empfangen (10.l.) Opakování: zempisné názvy rody u názv zemí, svtadíl, použití aus a von, 2. pád geografických názv (+ výjimky) (II/5), slabé skloování podstatných jmen (+ další výjimky a píklady) (I/7) 12. Jména obyvatel, pídavná jména odvozená od geografických názv (11.l.) 13. Participium I a II tvoení z vt vztažných, zvláštnosti, užití jednotlivých píestí, konstrukce (11.l.) 14. Zpodstatnlá pídavná jména a píestí I. skloování, píklady, ustálená spojení (11.l.) Opakování: Údaje míry, hmotnosti a množství 7 Fass (+ další píklady) (I/24), použití nulového lenu u podstatných jmen (I/1) 15. Konjunktiv II. (kondicionál) + opisná forma würde + infinitiv píklady a použití (12.l.) 16. Zpodstatnlá pídavná jména a píestí II. spojení s neuritými zájmeny alles, etwas (12.l) Opakování: Slovesa s odluitelnou/ neodluitelnou pedponou charakter pedpon, asování a píklady sloves (8.l.), matematické operace zlomky, desetinná ísla, procenta (+ rozšíení ) (I/10) 17. Vazby sloves, podstatných a pídavných jmen III. s pedložkovou vazbou (další píklady ) (13.l.) 18. Tvorba slov skladba slova (opak.), kompozice, derivace, krácení, terminologizace (13.l.) 5. Studienjahr: Opakování: Skloování pídavných jmen II. po neuritých zájmenech v sg. a pl., kolísání v množném ísle (III/8, 12), zpodstatnlá pídavná jména a píestí I. (+ rozšíení) (IV/14, 16) 1. Parataxe III. podvojné spojky, jejich pvodní významy a slovosled (+ opakování III/2) (1.l.) 2. Pevná slovesná spojení verbonominální vazby I. sloveso dát + další píklady (1.l.) Opakování: Zápor v nmin + postavení záporu ve vt I III, IV. postavení nicht ve vt, zápor noch nicht, noch kein (III/13) 3. Pasívum prbhové a stavové tvoení a užití, nevyjádený initel dje, použití, slovosled (2.l.) 4. Negace V. ástice ješt ne, už n schon a noch, nkolikanásobný zápor kein, nie, niemals (2.l.) 5. Sémantika III. sloveso schreiben ve spojení s pedponami + píklady (2.l.) Opakování: Ukazovací zájmena II. deklinace v sg. a pl. + jejich použití, solch-, derselbe x der gleiche (+ rozšíení) (III/24), vty pívlastkové vta vztažná typy vt, vztažná zájmena a tvary, porušování vtného rámce I. (IV/4), participium I a II tvoení z vt vztažných, zvláštnosti, užití jednotlivých píestí, konstrukce (+ rozšíení) (IV/13), zájmenná píslovce ukazovací a tázací tvorba a odlišnosti (II/22) 6. Vty pívlastkové vta vztažná II. vty uvozené zájmennými píslovci (3.l.) 7. Rozvité participium I a II v pívlastku význam a tvoení, participium v pívlastku v. vztažná (3.l.) 8. Participiální konstrukce s tranzitivními a intranzitivními slovesy, se stavovým pasívem (3.l.) Opakování: Tvoení préterita a perfekta pravidelných a nepravidelných sloves gramatické formy III. (+ rozšíení) (II/8 11), vty: kauzální (píinná), kondicionální (podmínková), pípustková (koncesivní) spojky a užití (III/4), Vta asová II. asové vztahy: minulost, souasnost, budoucnost a píslušné spojky (III/3) 9. Perfektum s pomocnými slovesy haben a sein, kolísání píklady významových rozdíl (4.l.) 10. Minulé asy kauzativních tranzitivních a intranzitivních sloves + významové rozdíly (4.l.) 11. Vta asová III. asové vztahy minulost a budoucnost základy pravidla asové souslednosti (4.l.) 3

4 12. Pevná slovesná spojení verbonominální vazby II. sloveso být + další píklady (4.l.) Opakování: Konjunktiv II. (kondicionál) + opisná forma würde + infinitiv píklady a použití (IV/15), vta modální a její klasifikace (IV/2, 5), Vedlejší vty úinkové (+ ireální vty dsledkové) spojky a jejich užití + píklady (IV/3), vta kondicionální (podmínková) spojky a užití (III/4) 13. Konjunktiv II. konj. Plusquamperfekta tvary, funkce a užití v komunikaních situacích (5.l.) 14. Použití konjunktivu II. (vty ireálné pací, podmínkové, srovnávací, dsledkové ) (5.l.) 15. Sémantika IV. slovesa verzichten a aufgeben jejich významy + píklady (5.l.) 6. Studienjahr: Opakování: Stupování píd. jmen v písudku tvoení, nepravidelné stupování, stupování složených píd. jmen, stupování píslovcí (II/4), stupování pídavných jmen v pívlastku skloování, zvláštnosti tvoení, nepravidelné tvary (IV/6), Prepozice z genitivem I. základní pedložky a jejich sémantika (III/27), 1. Obtížnjší pípady stupování tvary píslovcí s koncovkami (e)stens, -st (elativ) (7.l.) 2. Prepozice z genitivem II. pedložky anlässlich, anstatt, aufgrund a jejich sémantika (7.l.) 3. Vta modální IV. vty srovnávací se spojkami je desto, je umso (ím, tím) (7.l.) 4. Zájmena v zastoupení podstatného jména einer, welcher. irgendwelcher (rozšíení III/14) (7.l.) Opakování: Rozvitý infinitiv s zu na podstatném a pídavném jménu; na slovesu; prostý infinitiv bez zu (III/21), poruování vtného rámce (shrnutí IV/4 5 + sloveso lassen ) 5. Náhradní tvary infinitivu nahrazování participia II v konstrukcích se slovesem haben (8.l.) 6. Apozice (volný pístavek) v nmin a jeho typy urování v textu + doplování (8.l.) 7. Vazby sein/ haben + zu ve významu nutnosti nebo možnosti + další slovesa (8.l.) Opakování: krácení vt se spojkou dass a damit (III/5), Inf. konstrukce vt úelových a modálních (um zu) a dsledkových (anstatt zu, ohne zu) (IV/9) 8. Nahrazování vedlejších vt dsledkových infinitivní konstrukcí anstatt zu, ohne zu (9.l.) 9. Nahrazování ideálních vt dsledkových (zu, als dass) infinitivní konstrukcí (9.l.) 10. Sémantika V. sloveso mnit, vymnit nmecká synonymní slovesa + píklady (9.l.) Opakování: íslovky II. adové, neurité íslovky + další druhy íslovek (III/17), Slovesa s odluitelnou/ neodluitelnou pedponou charakter pedpon, asování a píklady sloves (II/1), 11. Oznaení královských rod, panovnických jmen + skloování, pluralis maiestatis, modestiae (10.l.) 12. íslovky III. druhové, násobné, opakovací, poadové, podílné + skloování (10.l.) 13. Slovesa s pedponou dílem odluitelnou, dílem neodluitelnou (durch-, über-, um-, unter-, ) (10.l.) Opakování: vta asová III. asové vztahy minulost a budoucnost základy pravidla asové souslednosti (V/11), skloování pídavných jmen II. po neuritých zájmenech v sg. a pl., kolísání v množném ísle (III/12) 14. Vazby sloves, podstatných a pídavných jmen IV. s pedložkovou vazbou (další píklady ) (11.l.) 15. Sémantika VI. sloveso používat a jeho významy v nmin + píklady (11.l.) 7. Studienjahr: Opakování: Pasívum prbhové a stavové tvoení a užití, nevyjádený initel dje, použití, slovosled (V/3), poádek slov v nmin I. zákl. typy slovosledu (topikalizace, nominální charakter), vtné leny (I/5), negace V. ástice ješt ne, už n schon a noch, nkolikanásobný zápor kein, nie, niemals (V/4) 1. Opisné tvary trpného rodu (bekommen, erhalten; lassen; sein + zu ), sémantická klasifikace (1.l.) 2. Aktuální lenní vtné (tematicko-rematická struktura) ovlivnní vtného rámce/ píklady text (1.l.) 3. Negace VI. verbonominální spojení, ástená negace, záporka nicht a její postavení ve vt (1.l.) Opakování: Konjunktiv II. konj. préterita a plusquamperfekta tvary, funkce a užití v komunikaních situacích + užití konjunktivu (V/13) 4. Konjunktiv II. prbhového pasíva užití konjunktivu ve vtách hlavních a vedlejších (2.l.) 5. Vedlejší vta pípustková (koncesivní) II. spojka wenn + auch (noch so) + užití slovesa sollen? (2.l.) 6. Sémantika VII. sloveso souhlasit a jeho významy v nmin + píklady (2.l.) Opakování: Vlastní jména osob (ve 2. pádu) skloování a výjimky (II/23), vty pívlastkové vta vztažná (IV/4, V/6), 7. Konjunktiv I. konjunktiv prézentu, perfekta, futura I., prbhového pasíva a jeho použití (3.l.) 8. Použití konjunktivu I. v nepímé ei, pravidla pevádní, imperativ v nepímé ei (3.l.) 9. Skloování vlastních jmen osob s titulem, více obecných podstatných jmen vyjadujících titul (3.l.) Opakování: Infinitivní konstrukce vt úelových, modálních a ireálních dsledkových (IV/9, VI/8, VI/9), Modalita, modální slovesa II. zvláštnosti používání, zvláštní významy zpsobových sloves (+ rozšíení) (III/20) 4

5 10. Typy infinitivu infinitiv I pítomný inný a trpný, II minulý inný a trpný (4.l.) 11. Užití modálních sloves (subjektivní význam, vyjádení míry pravdpodobnosti, opisné tvary) (4.l.) 12. Pomocné sloveso werden a jeho významy II. domnnka (4.l.) Opakování: Pravidelná a nepravidelná slovesa v nmin rozdíly a zvláštnosti (10.l.), zvláštní skupiny pravidelných sloves slovesa smíšená (II/8,11), Perfektum s pomocnými slovesy haben a sein, kolísání píklady významových rozdíl (V/9) Minulé asy kauzativních tranzitivních a intranzitivních sloves + významové rozdíly (V/10) 13. Perfektum s pomocnými slovesy haben a sein, kolísání II. píklady významových rozdíl (5.l.) 14. Smíšené typy pravidelné a nepravidelné konj. I. homonymní slovesné varianty (5.l.) 15. Smíšené typy pravidelné a nepravidelné konj. II. pravidelné prét., nepravidelné participium II. (5.l.) 16. Smíšené typy pravidelné a nepravidelné konj. III. nepravidelné prét., pravidelný particip II. (5.l.) 17. Minulé asy kauzativních tranzitivních a intranzitivních sloves II. + významové rozdíly (5.l.) 8. Studienjahr: Opakování: Prepozice s dativem, prepozice s akusativem (I/11), prepozice s dativem a akuzativem lokální a temporální použití, rozdíly v používání (I/19), prepozice s genitivem (III/27, VI/ 2) + temporální a modální použití, Vta modální IV. vty srovnávací ( VI/3), Parataxe III. podvojné spojky, jejich pvodní významy a slovosled (+ opakování III/2) (V/1) 1. Prepozice s genitivem, dativem a akuzativem (außer, wegen ), použití v hovorové nmin (7.l.) 2. Výrazy ve funkci rzných slovních druh (entlang, außerhalb, innerhalb, anstatt ) (7.l.) 3. Použití prepozic u lokálních, asových a kauzálních údaj, sémantické odlišnosti (+ shrnutí) (7.l.) 4. Vedlejší vty modální IV. srovnávací, prostedku, vyluovací ostatní spojky (7.l.) Opakování: Vedlejší vta pípustková (koncesivní) II. spojka wenn + auch (noch so) + užití slovesa sollen? (+ další spojky a píklady) (VII/5), stupování pídavných jmen v písuku + stupování píslovcí (II/4), zvláštnosti, stupování složených pídavných jmen, opakování nepravidelného stupování, elativ (II/4), Rod podstatných jmen I. urování rodu podle slovotvorné pípony nebo zpsobu tvoení (10.l.) 5. Stupování pídavných jmen a píslovcí spojení 2 a více adjektiv, zesilování a zeslabování (8.l.) 6. Tvorba slov tvoení pídavných jmen a píslovcí pomocí pípon (+ shrnutí) (8.l.) 7. Rod podstatných jmen II. kolísání v rodu podstatných jmen stejný x rozdílný význam (8.l.) Opakování: Vta asová III. asové vztahy minulost a budoucnost základy pravidla asové souslednosti (V/11) 8. Futurum II. tvoení: werden + infinitiv II., formy nahrazování, užití asu (9.l.) 9. Slovesné asy v nmin vyjádení v asových rovinách, kombinace slovesných dj (+ shrnutí) (9.l.) 10. Vyjádení podmínky pomocí angenommen, für den Fall, dass, unter der Voraussetzung, dass (9.l.) Opakování: Funkce osobního zájmena/ korelátu es obligatorní a fakultativní použití/ stylistické es/ man (+ rozšíení) (III/22), Opisné tvary imperativu (rozšíení + opakování) (I/16) 11. Možnosti vyjadování a kompenzace eského vidu v nmin, gramatické a lexikální prostedky (10.l.) 12. Osobní zájmeno es III. ve funkci korelátu v souvtích ped vtami doplkovými (10.l.) 13. Sémantika VIII. sloveso tragen a jeho složeniny + významy (2.l.) Opakování: slovesa s odluitelnou/ neodluitelnou pedponou charakter pedpon, asování a píklady sloves (II/1), slovesa s pedponou dílem odluitelnou, dílem neodluitelnou (durch-, über-, um-, unter-, ) (VI/13) 14. Slovesa s pedponou dílem odluitelnou, dílem neodluitelnou II. (durch-, über-, um- ) (11.l.) 16. Vazby sloves, podstatných a pídavných jmen V. s pedložkovou vazbou (další píklady ) (11.l.) 15. Funkní verbální spojení nkteré vazby sloves s podstatnými jmény (bringen, geben ) (11.l.) 5

6 Úrovn Evropského referenního rámce pro jazyky (GeRr, ) 1 A1: Rozumím známým slovm a zcela základním frázím týkajícím se mé osoby, mé rodin a bez-prostedního okolí, pokud lidé hovoí pomalu a zeteln. Rozumím známým jménm, slovm a velmi jednoduchým vtám, nap. na vývskách, plakátech nebo v katalozích Umím se jednoduchým zpsobem domluvit, je-li mj partner ochoten zopakovat pomaleji mou výpov nebo ji peformulovat a pomoci mi formulovat, co se snažím íci. Umím jednoduchými frázemi a vtami popsat místo, kde žiji, a lidi, které znám. Umím napsat struný jednouchý text na pohlednici, nap. pozdrav z dovolené. Umím vyplnit formuláe obsahující osobní údaje, nap. své jméno, národnost a adresu pi pihlašování v hotelu. A2: Rozumím frázím a nejbžnjší slovní zásob vztahující se k oblastem, které se m bez-prostedn týkají (nap. základní informace o m, o mé rodin, o nakupování, o místopisu, o zamstnání). Dokážu po-chopit smysl krátkých jasných jednoduchých zpráv a hlášení. Umím íst krátké jednoduché texty. Umím vyhledat konkrétní pedvídatelní informace v jednoduchých každodenních materiálech, nap. v inzerátech, prospektech, jídelních lístcích a jízdních ádech. Rozumím krátkým jednoduchým osobním dopism. Umím komunikovat v jednoduchých bžných komunikaních situacích vyžadujících jednoduchou pímou výmnu informací o známých tématech a innostech. Zvládnu spoleenskou konverzaci, i když obvykle nerozumím na-tolik abych konverzaci sám dokázal udržet. Umím použít adu frází a vt, abych jednoduchým zpsobem popsal vlastní rodinu a další lidi, životní podmínky, dosažené vzdlání a své souasné a pedchozí zamstnání. Umím napsat krátké jednoduché poznámky a zprávy týkající se mých základních poteb. Umím napsat velmi jednoduchý osobní dopis, nap. podkování. B1: Rozumím hlavním Rozumím textm, Umím si poradit Umím jednoduchým Umím napsat myšlenkám vysloveným které obsahují slovní s vtšinou situací, zpsobem spojovat jednoduché souvislé spisovným jazy- zásobu asto užívanou které mohou nastat pi fráze, abych popsal texty na témata, která kem o bžných tématech, v každodenním život cesto-vání v oblasti, své zážitky a události, dobe znám nebo se kterými se nebo které se vztahují kde se tímto jazykem své sny, nadje a cíle. která m osobn zají- setkávám v práci, ve k mé práci. Rozumím mluví. Dokážu se bez Umím strun odvodnit mají. Umím psát škole, ve volném ase, popism a vysvtlit své osobní dopisy popimají. událostí, pípravy zapojit do atd. Rozumím smyslu pocitm a páním hovoru o té-matech, názory a plány. Umím sující osobní zážitky a mnoha rozhlasových a v osobních dopisech. televizních program, které se týkají souasných která jsou mi známá, vyprávt píbh nebo dojmy. o nž se zají-mám, piblížit obsah knihy nebo která se týkají nebo filmu a vylíit událostí nebo každodenního života své reakce. témat souvisejících (nap. rodiny, koník, s oblastmi mého práce, cesto- osobního i pracovního vání, aktuálních udá- zájmu, pokud lostí) jsou vysloveny pomrn pomalu a zeteln 1 Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen für Sprachen: lernen, lehren, beurteilen: Niveau A1, A2, B1, B2, C1, C2. Europarat, Rat für Kulturelle Zusammenarbeit. Hrsg. vom Goethe-Institut Inter Nationes. Jürgen QUETZ, Raimund SCHIESS, Ulrike SKÖRIES. 1. Aufl. Berlin [u.a.]: Langenscheidt, s. ISBN

7 B2: Rozumím delším promluvám, pednáškám a dokážu sledovat i složitou výmnu názor, pokud téma dostaten znám. Rozumím vtšin televizních zpráv a program, které se týkají aktuálních témat. Rozumím vtšin film ve spisovném jazyce. C1: Rozumím delším promluvám, i když nemají jasnou stavbu a vztahy jsou vyjádeny pouze v náznacích. Bez vtší námahy rozumím televizním programm a filmm. Rozumím lánkm a zprávám zabývajícím se souasnými problémy v nichž autoi zaujímají konkrétní postoje i stanoviska. Rozumím textm souasné prózy. Rozumím dlouhým složitým textm, a to jak faktografickým, tak beletristickým a jsem schopen ocenit rozdíly v jejich stylu. Rozumím odborným lánkm a delším technickým instrukcím, a to i tehdy, když se nevztahují k mému oboru. Dokážu se úastnit rozhovoru natolik plynule a spontánn, že mohu vést bžný rozhovor s rodilými mluvími. Dokážu se aktivn zapojit do diskuze o známých tématech, vysvtlovat a obhajovat své názory. Umím se vyjadovat plynule a pohotov bez píliš zjevného hledání výraz. Umím používat jazyk pružn a efektivn pro spole- enské a pracovní úely. Umím pesn formulovat své myšlenky a názory a vhodn navazovat na píspvky mluvích. ostatních Dokážu se srozumiteln a plynule vyjad- ovat k široké škále témat, která se vztahují k oblasti mého zájmu. Umím vysvtlit své stanovisko k aktuálním otázkám a uvést výhody a nevýhody ešení. rzných Umím jasn a podrobn popsat složitá témata, rozšiovat je o témata vedlejší, rozvíjet konkrétní body a zakonit svou e vhodným závrem. Umím napsat srozumitelné podrobné texty na širokou škálu témat souvisejících s mými zájmy. Umím napsat pojednání nebo zprávy, pedávat informace, obhajovat nebo vyvracet uritý názor. V dopise dovedu zdraznit, ím jsou pro m události a zážitky osobn dležité. Umím se jasn vyjád- it, dobe uspoádat text a podrobn vysvtlit svá stanoviska. Umím psát podrobné dopisy, pojednání nebo zprávy o složitých tématech, a zdraznit to, co považuji za nejdležitjší. Umím zvolit styl textu podle toho, jakému typu tenáe je uren. C1: Bez potíží rozumím Snadno tu všechny Dokážu se zapojit do Umím podat jasný Umím napsat jasný jakémukoli druhu formy písemného jakékoli konverzace plynulý popis nebo plynulý text vhodným mluveného projevu, projevu, vetn abstraktních text náro- dobe idiomatické a vhodným pro daný psat složité dopisy, nebo diskuze. Znám zdvodnní stylem stylem. Dokážu na- živého i vysílaného. Pokud mám trochu ných svou stavbou i hovorové výrazy. kontext a opírajícím zprávy nebo lánky a asu zvyknout si na jazykem, jako jsou Umím se plynule se o efektivní logickou strukturu, která tak, aby pomáhal vystavt text logicky specifické rysy výslovnosti rodilého borné lánky a krásná sdlovat jemnjší pomáhá posluchai tenái všimnout si nap. píruky, od- vyjadovat a pesn mluvího, nemám literatura. významové odstíny. všimnout si dležitých dležitých bod a potíže porozumt mu Narazím-li pi vyjad- bod a zapamatovat si zapamatovat si je. ani tehdy, mluví-li ování na njaký problém, dokážu svou recenze odborných je. Umím psát resumé a rychle. výpov peformulovat tak hladce, že to nebo literárních prací. ostatní ani nepostehnou. 7

Fachdid. Handouts DaF Stand: 30.08.2008 DaF für die Mittelschule

Fachdid. Handouts DaF Stand: 30.08.2008 DaF für die Mittelschule Linguistik/ Grammatik des Deutschen als Fremdsprache Allg. Syllabus A1 B1+/ A1 B2 (Euroschule) 1. Studienjahr A1: 1. Používání členů v němčině I. člen určitý (1.l.) 2. Osobní zájmena I. tvary nom. sg.,

Více

Fachdid. Handouts DfMs Stand: DaF für die Mittelschule

Fachdid. Handouts DfMs Stand: DaF für die Mittelschule Linguistik/ Grammatik des Deutschen als Fremdsprache Allg. Syllabus A1 B1 (Sozialpflege) 1. Studienjahr: 1. Používání len v nmin I. len uritý a neuritý (1.l.), len nulový (2.l.) 2. Osobní zájmeno I. tvary

Více

Studijní stipendium Olomouckého kraje na studium v zahraničí v roce Závěrečná zpráva ze studijního pobytu

Studijní stipendium Olomouckého kraje na studium v zahraničí v roce Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Studijní stipendium Olomouckého kraje na studium v zahraničí v roce 2016 Studijní stipendium Olomouckého kraje na studium v zahraničí v roce 2016 Jméno a příjmení příjemce Název a sídlo zahraniční školy

Více

Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Další cizí jazyk Vyuovací pedmt: Nmecký jazyk

Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Další cizí jazyk Vyuovací pedmt: Nmecký jazyk Nmecký jazyk 130 Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Další cizí jazyk Vyuovací pedmt: Nmecký jazyk 1. Charakteristika vyuovacího pedmtu a) Obsahové, asové a organizaní vymezení

Více

Modul NE2-1. Osnova: Arbeitsbuch. Ismaning: Max Hueber, 2002. 504 s. ISBN 3-19-011601-6

Modul NE2-1. Osnova: Arbeitsbuch. Ismaning: Max Hueber, 2002. 504 s. ISBN 3-19-011601-6 Německý jazyk začátečnický V rámci Inovace studijního programu PIS byly u studijního oboru německý jazyk začátečnický (NE2) vymezeny základní aspekty ve výuce tak, aby po ukončení studia byli studenti

Více

Tematický plán uiva z eského jazyka pro 6. roník na školní rok 2011 2012. Mluvnice

Tematický plán uiva z eského jazyka pro 6. roník na školní rok 2011 2012. Mluvnice Tematický plán uiva z eského jazyka pro 6. roník na školní rok 2011 2012 Mluvnice Msíc: Záí Uivo: Jazyk a jeho útvary Náeí a nadnáení útvary Spisovný jazyk Jazykové píruky Zvuková stránka jazyka Hláskosloví

Více

JAK VYPLNIT EUROPASS-JAZYKOVÝ PAS?

JAK VYPLNIT EUROPASS-JAZYKOVÝ PAS? KROK ZA KROKEM JAK VYPLNIT EUROPASS-JAZYKOVÝ PAS? 1. Na www.europass.cz/jazykovy-pas/ klikněte na tlačítko vyplnění online. Formulář jazykového pasu je možné stáhnout jako dokument Microsoft Word nebo

Více

Obsah. Úvodní poznámka 11 Německý jazyk, spisovná řeč a nářečí 13 Pomůcky ke studiu němčiny 15

Obsah. Úvodní poznámka 11 Německý jazyk, spisovná řeč a nářečí 13 Pomůcky ke studiu němčiny 15 Obsah Úvodní poznámka 11 Německý jazyk, spisovná řeč a nářečí 13 Pomůcky ke studiu němčiny 15 VÝSLOVNOST A PRAVOPIS Německá výslovnost 18 Hlavni rozdíly mezi českou a německou výslovnosti 19 Přízvuk 20

Více

Cviení PÍZVUK - VÝSLOVNOST - 1. Oznate pízvuk: - - / - 2. Rozdlte íslovky do skupin podle místa pízvuku: - / / - - / - -

Cviení PÍZVUK - VÝSLOVNOST - 1. Oznate pízvuk: - - / - 2. Rozdlte íslovky do skupin podle místa pízvuku: - / / - - / - - Cviení PÍZVUK - 1 Oznate pízvuk: - - / - 2 Rozdlte íslovky do skupin podle místa pízvuku: - / - - - / - - / - - 3 Rozdlte slova do skupin podle místa pízvuku: - / - / - - VÝSLOVNOST - 4 íkejte rychle:,,,,

Více

JAK VYPLNIT EUROPASS-JAZYKOVÝ PAS?

JAK VYPLNIT EUROPASS-JAZYKOVÝ PAS? KROK ZA KROKEM JAK VYPLNIT EUROPASS-JAZYKOVÝ PAS? Vyplnění jazykového pasu online je jednoduché a uživatelsky přívětivé. Pokud nechcete jazykový pas vyplňovat online, můžete si formulář stáhnout jako dokument

Více

Jazyk anglický PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY 1A/ 10, 11, 13 1B/ 5, 7 1C/ 1, 3, 4 1D/ 2, 8 1E/ 8

Jazyk anglický PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY 1A/ 10, 11, 13 1B/ 5, 7 1C/ 1, 3, 4 1D/ 2, 8 1E/ 8 Jazyk anglický ročník TÉMA G5 rozumí hlavním myšlenkám poslechu týkajícího se jemu známých témat, pokud je jazyk dostatečně pomalý a srozumitelný dokáže zachytit zásadní informace v jednodušším autentickém

Více

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů NĚMČINA Gymnázium PORG Libeň Němčinu vyučujeme na PORGu Libeň od primy 1 do oktávy jako druhý cizí jazyk. Kromě němčiny vyučujeme jako druhý cizí jazyk také francouzštinu. V průběhu studia jsou studenti

Více

Jazykový kurz němčiny

Jazykový kurz němčiny Jazykový kurz němčiny Vstupní úroveň: Úplný začátečník Výstupní úroveň: A2 Celková časová dotace: 150 vyučovacích hodin (120 h přímého studia + 30 h domácí příprava) Kurz je koncipován na dva roky s tím,

Více

Tematický plán uiva z eského jazyka a literatury pro 7. roník na školní rok 2011 2012. Mluvnice

Tematický plán uiva z eského jazyka a literatury pro 7. roník na školní rok 2011 2012. Mluvnice Tematický plán uiva z eského jazyka a literatury pro 7. roník na školní rok 2011 2012 Mluvnice Msíc: Záí Opakování 6. roníku Tvarosloví Co už umíme z tvarosloví Zájmeno jenž Zptná vazba: písemná práce:

Více

Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Latina Vyuovací pedmt: Latina

Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Latina Vyuovací pedmt: Latina Latina 244 Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Latina Vyuovací pedmt: Latina 1. Charakteristika vyuovacího pedmtu a) Obsahové, asové a organizaní vymezení pedmtu Pedmt Latina

Více

Počítač, dataprojektor, interaktivní tabule, smartphone, plány měst, mapy, slovníky

Počítač, dataprojektor, interaktivní tabule, smartphone, plány měst, mapy, slovníky Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Německý jazyk Výstupy odpovídající úrovni A2 podle SERR 2. ročník 4 hodiny týdně Počítač, dataprojektor, interaktivní tabule, smartphone, plány měst, mapy,

Více

Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, mezipedmtové vztahy apod.)

Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, mezipedmtové vztahy apod.) Vzdlávací obsah vyuovacího pedmtu anglický jazyk pro 1. stupe: 3. roník Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, rozumí jednoduchým pokynm a vtám, adekvátn na n reaguje pochopí

Více

Školní vzdělávací plán: Planet 1

Školní vzdělávací plán: Planet 1 LEKCE 1 LEKCE 2 Klíčové Očekávané výstupy Učivo dané RVP pozdravit sociální a personální - navázat kontakt komunikativní - rozumět krátkému projevu doprovázenému ilustracemi LEKCE 3 k učení - umět vyhledat

Více

Metodická příručka Kurz Němčiny Blended Learning

Metodická příručka Kurz Němčiny Blended Learning LANGMaster.com, s.r.o. Metodická příručka Kurz Němčiny Blended Learning Metodika pro jednotlivé hodiny. Zdenka Zikova 12.9.2015 Obsah Obsah... 1 Úroveň A1... 2 Studijní blok 1... 2 Studijní blok 2... 5

Více

Vzdlávací obsah vyuovacího pedmtu ANGLICKÝ JAZYK pro 2. stupe: 6. roník

Vzdlávací obsah vyuovacího pedmtu ANGLICKÝ JAZYK pro 2. stupe: 6. roník Vzdlávací obsah vyuovacího pedmtu ANGLICKÝ JAZYK pro 2. stupe: 6. roník Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (pezová témata, - te nahlas plynule a foneticky správn texty pimeného rozsahu -

Více

Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Cizí jazyk Vyuovací pedmt: Nmecký jazyk

Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Cizí jazyk Vyuovací pedmt: Nmecký jazyk Nmecký jazyk 86 Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Cizí jazyk Vyuovací pedmt: Nmecký jazyk 1. Charakteristika vyuovacího pedmtu a) Obsahové, asové a organizaní vymezení pedmtu

Více

GRAMATICKÝ PEHLED OBSAH

GRAMATICKÝ PEHLED OBSAH GRAMATICKÝ PEHLED OBSAH Pízvuk Výslovnost Pehled pravopisných pravidel Samohlásky Souhlásky Podstatná jména Rod podstatných jmen íslo podstatných jmen Životná a neživotná podstatná jména Pády a pádové

Více

Německý jazyk 7. ročník

Německý jazyk 7. ročník Německý jazyk 7. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Psaní Vyplní základní údaje o sobě ve formuláři. Napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného,

Více

HELENA NECHCE HADA, ANDREA HUDÁKOVÁ, 2002. HELENA NECHCE HADA

HELENA NECHCE HADA, ANDREA HUDÁKOVÁ, 2002. HELENA NECHCE HADA HELENA NECHCE HADA, ANDREA HUDÁKOVÁ, 2002. HELENA NECHCE HADA Vtšina lidí se domnívá, že neslyšící lidé sice nemohou slyšet (tudíž spontánn se nauit mluvit), ale že mohou bez problém íst a psát. Vždy zrak

Více

Anglický jazyk. Anglický jazyk. žák: TÉMATA. Fonetika: abeceda, výslovnost odlišných hlásek, zvuková podoba slova a její zvláštnosti

Anglický jazyk. Anglický jazyk. žák: TÉMATA. Fonetika: abeceda, výslovnost odlišných hlásek, zvuková podoba slova a její zvláštnosti Prima jednoduše mluví o sobě Slovní zásoba: elementární slovní 1 B/ 26, 27, 29, 30 tvoří jednoduché otázky a aktivně je používá zásoba pro zvolené tematické okruhy odpovídá na jednoduché otázky obsahující

Více

Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Další cizí jazyk Vyuovací pedmt: Ruský jazyk

Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Další cizí jazyk Vyuovací pedmt: Ruský jazyk Ruský jazyk 223 Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Další cizí jazyk Vyuovací pedmt: Ruský jazyk 1. Charakteristika vyuovacího pedmtu a) Obsahové asové a organizaní vymezení pedmtu

Více

Učivo RVP Učivo ŠVP Zařazení PT Integrace. fonetika. Základní poučení o výslovnosti, větné melodii, intonaci a slovním přízvuku. Pohyblivý přízvuk.

Učivo RVP Učivo ŠVP Zařazení PT Integrace. fonetika. Základní poučení o výslovnosti, větné melodii, intonaci a slovním přízvuku. Pohyblivý přízvuk. Předmět Ruský jazyk OVO RVP OVO ŠVP Jazyková úroveň podle SERR (B1) Učivo RVP Učivo ŠVP Zařazení PT Integrace Mezipředmětové vztahy Zařazení do ročníku, orientační počet hodin Receptivní rozumí hlavním

Více

3.4.1. Tabulace učebního plánu

3.4.1. Tabulace učebního plánu 3.4.1. Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : NĚMECKÝ JAYK Ročník: Sekunda jazyková úroveň A1 Tématická oblast První kontakty Představování se ákladní údaje o sobě Plány do budoucna

Více

Jazykový pas doplňuje Europass - životopis (k dispozici na http://europass.cedefop.europa.eu), ke kterému může být připojen.

Jazykový pas doplňuje Europass - životopis (k dispozici na http://europass.cedefop.europa.eu), ke kterému může být připojen. POKYNY PRO VYPLNĚNÍ EUROPASS - JAZYKOVÉHO PASU ÚVOD Europass - jazykový pas je dokument, do kterého můžete zaznamenávat své jazykové schopnosti a dovednosti. Byl zpracován Radou Evropy jako jedna ze tří

Více

Tato učebnice respektuje nová pravidla německého pravopisu z r. 1996

Tato učebnice respektuje nová pravidla německého pravopisu z r. 1996 Tato učebnice respektuje nová pravidla německého pravopisu z r. 1996 Recenzovali: Mgr. Vanda Mališová Mgr. Tobias Cramer, PhD. Mgr. Eva Payerl Za kritické připomínky, rady a všestrannou pomoc děkuji Janu

Více

Další cizí jazyk Německý jazyk /čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia/

Další cizí jazyk Německý jazyk /čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia/ Další cizí jazyk Německý jazyk /čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia/ CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU OBSAHOVÉ VYMEZENÍ Vyučovací předmět pokrývá vzdělávací oblast Jazyk a jazyková

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Německý jazyk Obory nástavbového

Více

Jazyková škola ETC nabízí Jazykové kurzy pro učitele s pedagogickou a odbornou kvalifikací jinou než daný cizí jazyk v rámci programu Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Angličtina Němčina Francouzština

Více

Tematický plán uiva z eského jazyka a literatury pro 8. roník na školní rok 2011 2012. Mluvnice

Tematický plán uiva z eského jazyka a literatury pro 8. roník na školní rok 2011 2012. Mluvnice Tematický plán uiva z eského jazyka a literatury pro 8. roník na školní rok 2011 2012 Msíc: Záí Mluvnice Úvod do uiva Opakování uiva 7. roníku Obohacování slovní zásoby Nauka o tvoení slov Zptná vazba:

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.4 Učební osnovy: Cizí jazyk 2 - Německý jazyk

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.4 Učební osnovy: Cizí jazyk 2 - Německý jazyk Podle těchto učebních osnov se vyučuje ve třídách 1.N a 2.N šestiletého gymnázia od školního roku 2013/2014. Zpracování osnovy předmětu Německý jazyk koordinovali Mgr. Pavla Mračková a Mgr. Vladimír Böhm.

Více

Německý jazyk 1.cizí jazyk

Německý jazyk 1.cizí jazyk Studijní obor: Aplikovaná chemie Učební osnova předmětu Německý jazyk 1.cizí jazyk Zaměření: ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích

Více

CHALLENGES 1 Peklad pokyn ke cviením v pracovním sešit

CHALLENGES 1 Peklad pokyn ke cviením v pracovním sešit CHALLENGES 1 Peklad pokyn ke cviením v pracovním sešit GET READY strana 3 Slovní zásoba: zem/národnosti 1)Doplte jména zemí, použijte a, e, i, o nebo u. 2) Doplte tabulku s použitím pídavných jmen vytvoených

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 3+1 týdně, volitelný, Cizí jazyk Výměnný pobyt studentů Výsledky vzdělávání Učivo Průřezová témata přesahy do učebních bloků: Žák: čte nahlas, plynule a foneticky správně texty libovolného rozsahu rozumí

Více

Tematický plán uiva z eského jazyka a literatury pro 8. roník na školní rok Mluvnice

Tematický plán uiva z eského jazyka a literatury pro 8. roník na školní rok Mluvnice Tematický plán uiva z eského jazyka a literatury pro 8. roník na školní rok 2011 2012 Mluvnice Úvod do uiva Opakování uiva 7. roníku Zptná vazba: 1x týdn kratší pravopisné cviení/doplovaka, v prbhu ústní

Více

6.3 Německý jazyk. 6.3.1 Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení předmětu:

6.3 Německý jazyk. 6.3.1 Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení předmětu: 6.3 Německý jazyk 6.3.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Německý jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk v Rámcovém vzdělávacím programu pro

Více

Francouzský jazyk. Náměty jeu de role skupinová práce jazykové hry domácí úkoly práce s časopisy

Francouzský jazyk. Náměty jeu de role skupinová práce jazykové hry domácí úkoly práce s časopisy Francouzský jazyk ročník TÉMA VÝSTUP G5 Tematické okruhy rodina škola místo, kde žije bydlení volný čas a zájmová činnost jídlo oblékání nákupy některé svátky, tradice příroda cizí země omluva a reakce

Více

Německý jazyk 2.cizí jazyk

Německý jazyk 2.cizí jazyk Učební osnova předmětu Německý jazyk.cizí jazyk Studijní obor: Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 66 1.ročník: týdnů po hodinách.ročník:

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 ázev vyučovacího předmětu: NĚMECKÝ JAZYK (NEJ) Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 384 (12 hodin týdně) Platnost: od 1. 9. 2009

Více

Vzdlávací obsah vyuovacího pedmtu ESKÝ JAZYK A LITERATURA pro 2. stupe: Jazyková výchova. 6. roník

Vzdlávací obsah vyuovacího pedmtu ESKÝ JAZYK A LITERATURA pro 2. stupe: Jazyková výchova. 6. roník Vzdlávací obsah vyuovacího pedmtu ESKÝ JAZYK A LITERATURA pro 2. stupe: Jazyková výchova 6. roník Samostatn pracuje s Pravidly eského pravopisu, SS a s dalšími slovníky a pírukami. Vyhledává samostatn

Více

Po et vyu ovacích hodin za studium: 430 (13) od po ínaje 1. ro níkem

Po et vyu ovacích hodin za studium: 430 (13) od po ínaje 1. ro níkem Název vyuovacího pedmtu: MECKÝ JAZYK Druhý cizí jazyk Obor vzdlání: 78 M/0 Ekonomické lyceum Forma vzdlání: denní Poet vyuovacích hodin za studium: 0 () Platnost: od. 9. 0 poínaje. roníkem REALIZACE ODBORNÝCH

Více

Vyhlášení rozvojového programu ve vzdělávání

Vyhlášení rozvojového programu ve vzdělávání Vyhlášení rozvojového programu ve vzdělávání Rozvojový program metodické a jazykové přípravy pro učitele 1. stupně ZŠ bez odborné kvalifikace pro výuku cizích jazyků a jazyková příprava pro učitele MŠ,

Více

1 Substantiva. 2 Adjektiva. Obsah. Lekce Obsah Cvičení

1 Substantiva. 2 Adjektiva. Obsah. Lekce Obsah Cvičení Obsah Úvod. Substantiva. Adjektiva. Personalia, posesiva. Demonstrativa. Interogativa, relativa 0. Indefinita, negativa. Numeralia 0. Verba prézentní tvary. Verba préteritum 0. Verba aspekt. Verba futurum.

Více

Vzdělávací obor Německý jazyk

Vzdělávací obor Německý jazyk 7. ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičeni) obor navázání na již zvládnuté 1. POSLECH S Kompetence komunikativní Témata: POROZUMĚNÍM Žák rozumí jednoduchým otázkám

Více

Vzdělávací obor Německý jazyk

Vzdělávací obor Německý jazyk 7. ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičeni) obor navázání na již zvládnuté ročník Kompetence komunikativní Kompetence pracovní Kompetence sociální a personální

Více

Tematický plán uiva z eského jazyka a literatury pro 9. roník na školní rok 2011 2012. Mluvnice

Tematický plán uiva z eského jazyka a literatury pro 9. roník na školní rok 2011 2012. Mluvnice Tematický plán uiva z eského jazyka a literatury pro 9. roník na školní rok 2011 2012 Mluvnice Msíc: Záí Opakování uiva 8. roníku Slovní zásoba a význam slova slovo, sousloví, vcné významy slov, rozvoj

Více

Volitelný španělský jazyk

Volitelný španělský jazyk školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Volitelný španělský jazyk PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého

Více

Německý jazyk - SextaB a 2A - úroveň A2 - Učebnice Direkt 1 (6. - 10. lekce) Učivo RVP Učivo ŠVP Zařazení PT Integrace

Německý jazyk - SextaB a 2A - úroveň A2 - Učebnice Direkt 1 (6. - 10. lekce) Učivo RVP Učivo ŠVP Zařazení PT Integrace Předmět Německý jazyk - SextaB a 2A - úroveň A2 - Učebnice Direkt 1 (6. - 10. lekce) OVO RVP OVO ŠVP Jazyková úroveň podle SERR (A2) Učivo RVP Učivo ŠVP Zařazení PT Integrace Mezipředmětové vztahy Zařazení

Více

pro základní vzdělávání platné od

pro základní vzdělávání platné od Příloha č. 1 k ŠVP ZŠ Volyně Zapracování Úpravy Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání platné od 1. 9. 2013 Čj.: Schváleno radou školy dne: 20. 6. 2013 Na základě Úpravy Rámcového vzdělávacího

Více

7.3 Pojetí vyučovacího předmětu Německý jazyk

7.3 Pojetí vyučovacího předmětu Německý jazyk 7.3 Pojetí vyučovacího předmětu Německý jazyk Obecné cíle výuky německého jazyka Předmět německý jazyk je koncipován tak, aby jeho výuka vedla k osvojení cizího jazyka. Hlavním cílem je postupné zvládání

Více

6.03. Německý jazyk - NEJ

6.03. Německý jazyk - NEJ 6.03. Německý jazyk - NEJ Obor: 36-46-M/01 Geodézie a katastr nemovitostí Forma vzdělávání: denní Počet hodin týdně za dobu vzdělávání: 12 Platnost učební osnovy: od 1.9.2010 1) Pojetí vyučovacího předmětu

Více

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE DALŠÍ CIZÍ JAZYK NĚMECKÝ JAZYK Bydlení Pojmenuje místnosti a zařízení pokoje a neznámou slovní zásobu vyhledá ve slovníku. Složené

Více

Vyučovací předmět Německý jazyk Týdenní hodinová dotace 3 hodiny Ročník

Vyučovací předmět Německý jazyk Týdenní hodinová dotace 3 hodiny Ročník Ročník 1. Roční hodinová dotace 108 hodin rozlišuje správnou výslovnost samohlásek, souhlásek a dvojhlásek, nacvičuje správnou intonaci, slovní a větný přízvuk, melodii, tempo a sílu hlasu popíše jednoduše

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik:

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/, mluveného

Více

4.9.1. Základy latiny II

4.9.1. Základy latiny II 4.9.1. Základy latiny II Základy latiny jsou dvouletý volitelný předmět, jehož hlavním cílem je poskytnout žákům základní orientaci v systému latinské gramatiky v rozsahu středoškolského učiva a připravit

Více

POZNÁMKY PRŮŘEZOVÁ TÉMATA

POZNÁMKY PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Německý jazyk ročník TÉMA 1 Komunikační situace Pozdravy, jednoduché fráze při seznamování, poděkování Omluva, porozumění, souhlas, nesouhlas Dávání a přijímání či odmítání jednoduchých návrhů Libost a

Více

Berlitz jazyková úroveň 1 CEF úroveň A 1

Berlitz jazyková úroveň 1 CEF úroveň A 1 Berlitz jazyková úroveň 1 CEF úroveň A 1 Ve známých, každodenně se opakujících situacích rozumíte a dokážete použít jednoduché věty. Umíte se představit a ptát se ostatních na jednoduché otázky například,

Více

maturitní témata pro školní rok 2011/2012

maturitní témata pro školní rok 2011/2012 Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary maturitní témata pro školní rok 2011/2012 Bydlení eská republika Cestování Další anglicky

Více

Jednoduchá sdělení představování, poděkování, pozdrav, omluva Základní výslovnostní návyky

Jednoduchá sdělení představování, poděkování, pozdrav, omluva Základní výslovnostní návyky Učební osnovy Ruský jazyk PŘEDMĚT: Ruský jazyk Ročník: 7. třída 1 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na ně 1p je seznámen se zvukovou

Více

03-ŠVP-Německý jazyk-p,s,t,k strana 1 (celkem 10) 1. 9. 2014

03-ŠVP-Německý jazyk-p,s,t,k strana 1 (celkem 10) 1. 9. 2014 03-ŠVP-Německý jazyk-p,s,t,k strana 1 (celkem 10) 1. 9. 2014 P ř e d m ě t : N Ě M E C K Ý J A Z Y K Charakteristika předmětu: Cílem výuky je získání zájmu o cizí jazyk, utváření pozitivního vztahu k tomuto

Více

Pracovní list Souvětí podřadné - časové a podmínkové věty

Pracovní list Souvětí podřadné - časové a podmínkové věty Pracovní list Souvětí podřadné - časové a podmínkové věty Souvětí podřadné (Satzgefüge) se skládá z věty hlavní (nadřazené) a věty vedlejší (podřazené). Věta vedlejší přináší rozšiřující informace vztahující

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Jazyk anglický oktáva, 4. ročník 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Jazyk anglický oktáva, 4. ročník 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Jazyk anglický oktáva, 4. ročník 1/5 žák prezentuje jasný a detailní popis širokého okruhu témat, které se týkají jeho zájmů vyjádří svůj názor na dané téma a popíše výhody a nevýhody

Více

6.5 Pojetí vyučovacího předmětu Německý jazyk 2

6.5 Pojetí vyučovacího předmětu Německý jazyk 2 6.5 Pojetí vyučovacího předmětu Německý jazyk 2 Obecné cíle výuky Německého jazyka jako dalšího cizího jazyka Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace je na gymnáziu zastoupena vzdělávacími obory

Více

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu 5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk Charakteristika předmětu Předmět Německý jazyk naplňuje očekávané výstupy vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PODBOŘANY, HUSOVA 276, OKRES LOUNY. Dodatek k ŠVP ZV Duha č. 3, čj. 397/2015 ze dne 31. 8. 2015

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PODBOŘANY, HUSOVA 276, OKRES LOUNY. Dodatek k ŠVP ZV Duha č. 3, čj. 397/2015 ze dne 31. 8. 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PODBOŘANY, HUSOVA 276, OKRES LOUNY Dodatek k ŠVP ZV Duha č. 3, čj. 397/2015 ze dne 31. 8. 2015 Platnost: od 1. 9. 2015 Mgr. Jana Šipošová, ředitelka školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA PODBOŘANY, HUSOVA

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

Konverzace ve francouzském jazyce

Konverzace ve francouzském jazyce školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Jazyk anglický septima, 3. ročník 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Jazyk anglický septima, 3. ročník 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Jazyk anglický septima, 3. ročník 1/5 žák komunikaci v rámci známých témat zvládá velmi dobře je zde nepatrný vliv mateřského jazyka, ale komunikace tím není vážněji narušena aktivně

Více

Učebnice, počítač, dataprojektor, interaktivní tabule, plány měst, mapy, smartphone, slovníky

Učebnice, počítač, dataprojektor, interaktivní tabule, plány měst, mapy, smartphone, slovníky Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Německý jazyk Výstupy odpovídající úrovni A2 podle SERR Sexta 4 hodiny týdně Učebnice, počítač, dataprojektor, interaktivní tabule, plány měst, mapy, smartphone,

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku.

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku. Příloha č.5 Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu : Předmět Německý jazyk je vyučován v šestém až devátém ročníku druhého stupně jako volitelný

Více

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE DALŠÍ CIZÍ JAZYK NĚMECKÝ JAZYK Bydlení Umí pojmenovat místnosti a zařízení pokoje a neznámou slovní zásobu vyhledá ve slovníku.

Více

Předmět: A N G L I C K Ý J A Z Y K

Předmět: A N G L I C K Ý J A Z Y K 02-ŠVP-Anglický jazyk-1,2,3,4 strana 1 (celkem 15) 1. 9. 2014 Předmět: A N G L I C K Ý J A Z Y K Charakteristika předmětu: Cílem výuky je získání zájmu o cizí jazyk, utváření pozitivního vztahu k tomuto

Více

Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Další cizí jazyk Vyuovací pedmt: Španlský jazyk

Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Další cizí jazyk Vyuovací pedmt: Španlský jazyk Španlský jazyk 177 Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Další cizí jazyk Vyuovací pedmt: Španlský jazyk 1. Charakteristika vyuovacího pedmtu a) Obsahové, asové a organizaní vymezení

Více

ch hodin Tématický celek - téma

ch hodin Tématický celek - téma Pořadové číslo Počet vyučovací ch hodin Druhý cizí jazyk Nj 8. ročník Tématický celek - téma Od Do Poznámka o plnění, narušování nebo změně plánu 1. Herzlich willkommen - Člen určitý a neurčitý - Časování

Více

2.1 Pokyny k otev eným úlohám. 2.2 Pokyny k uzav eným úlohám. Testový sešit neotvírejte, po kejte na pokyn!

2.1 Pokyny k otev eným úlohám. 2.2 Pokyny k uzav eným úlohám. Testový sešit neotvírejte, po kejte na pokyn! MATEMATIKA základní úrove obtížnosti DIDAKTICKÝ TEST Maximální bodové hodnocení: 50 bod Hranice úspšnosti: 33 % Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje 26 úloh. asový limit pro ešení

Více

Lingvistická terminologie

Lingvistická terminologie Poítaové zpracování pirozeného jazyka Lingvistická terminologie Daniel Zeman http://ckl.mff.cuni.cz/~zeman/ Slovní druhy slovní druh podstatné jméno pídavné jméno zájmeno íslovka sloveso píslovce pedložka

Více

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE DALŠÍ CIZÍ JAZYK NĚMECKÝ JAZYK Seznámení s novým předmětem Žák chápe význam znalosti cizích jazyků v současnosti Seznámení s novým

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLEH Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Jitka Svobodová nj9-kap-svo-pos-06 Z á k l a d o v ý t e x t : Kathi: Hallo Julian, kann ich mir bitte von dir ein paar Sachen ausleihen?

Více

6.3 Německý jazyk. 6.3.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

6.3 Německý jazyk. 6.3.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 6.3 Německý jazyk 6.3.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Německý jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Výuka má žáky dovést k úrovni A

Více

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice Obor (RVP) Informační technologie 18-20-M/01

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice Obor (RVP) Informační technologie 18-20-M/01 Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice Obor (RVP) Informační technologie 1820M/01 Střední odborná škola, Blatná, V Jezárkách 745, 388 01 Blatná 1 Úvodní identifikační údaje Název a adresa školy:

Více

Vzdlávací obsah vyuovacího pedmtu ESKÝ JAZYK A LITERATURA pro 1. stupe: 1. roník

Vzdlávací obsah vyuovacího pedmtu ESKÝ JAZYK A LITERATURA pro 1. stupe: 1. roník Vzdlávací obsah vyuovacího pedmtu ESKÝ JAZYK A LITERATURA pro 1. stupe: 1. roník Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (pr. témata, meziped. vztahy apod.) Jazyková výchova správn vyslovuje

Více

Recenzovala: Mgr. Hana Menclová. Vydání knihy bylo schváleno vědeckou radou nakladatelství.

Recenzovala: Mgr. Hana Menclová. Vydání knihy bylo schváleno vědeckou radou nakladatelství. Recenzovala: Mgr. Hana Menclová Vydání knihy bylo schváleno vědeckou radou nakladatelství. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této knihy nesmí být reprodukována žádnou formou, elektronickým, optickým,

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Další cizí jazyk. Vzdělávací oblast Vyučovací předmět : Charakteristika předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Další cizí jazyk. Vzdělávací oblast Vyučovací předmět : Charakteristika předmětu UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast Vyučovací předmět : Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Další cizí jazyk Charakteristika předmětu V předmětu Německý jazyk je realizován obsah vzdělávací oblasti Doplňující

Více

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.6. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Další cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk je součástí

Více

Němčina pro číšníky a kuchaře Věra Höppnerová

Němčina pro číšníky a kuchaře Věra Höppnerová Věra Höppnerová Recenzovala Dr. phil. Sandra Innerwinkler Němčina pro číšníky a kuchaře Věra Höppnerová Vydalo nakladatelství Ekopress, s. r. o. K Mostu 124, Praha 4 I. vydání 2010 Ilustrace Jiří Novák

Více

7.5 Pojetí vyučovacího předmětu Německý jazyk 2

7.5 Pojetí vyučovacího předmětu Německý jazyk 2 7.5 Pojetí vyučovacího předmětu Německý jazyk 2 Obecné cíle výuky Německéhojazyka jako dalšího cizího jazyka Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace je na ekonomickém lyceu zastoupena vzdělávacími

Více

7.5 Pojetí vyučovacího předmětu Německý jazyk ( 2. cizí jazyk )

7.5 Pojetí vyučovacího předmětu Německý jazyk ( 2. cizí jazyk ) 7.5 Pojetí vyučovacího předmětu Německý jazyk ( 2. cizí jazyk ) Obecné cíle výuky německého jazyka jako dalšího cizího jazyka Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace je na oboru cestovní ruch zastoupena

Více

Předmět: Německý jazyk Beste Freunde 2 Ročník: 8.

Předmět: Německý jazyk Beste Freunde 2 Ročník: 8. Plán je napsán pro výuku němčiny od sedmé třídy, to znamená, že 1. díl Beste Freunde je probírán v celém sedmém ročníku a v 1. pololetí osmého ročníku. Následuje Beste Freunde 2. Beste Freunde 2 se probírá

Více

Německý jazyk - jazyková třída

Německý jazyk - jazyková třída 6. ročník průřezová témata projekty 1-31 3 Využívá získané Já a ty na koncertě Já jsem Jak se jmenuješ?. VMEGS- Evropa a svět 4 dovednosti k navazování Jmenuji se nás zajímá 6 vztahů Přehled německy mluvících

Více

Počítač, dataprojektor, interaktivní tabule, audio a video technika, plány měst, mapy, slovníky

Počítač, dataprojektor, interaktivní tabule, audio a video technika, plány měst, mapy, slovníky Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Německý jazyk (NEJ) Výstupy odpovídající úrovni B1 podle SERR 3. ročník 4 hodiny týdně Počítač, dataprojektor, interaktivní tabule, audio a video technika,

Více

Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky

Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky Lekce 21 Výukový materiál vzdělávacích kurzů v rámci projektu Zvýšení adaptability zaměstnanců organizací působících v sekci kultura Tento materiál je spolufinancován

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. záporu, základní

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. záporu, základní Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Anglický jazyk Osobní údaje Obory

Více

RVP ZV CIZÍ JAZYK. 1. stupeň 2. období (5. ročník) UČIVO (slouží ke specifikaci obsahu a rozsahu očekávaných výstupů nebo indikátorů)

RVP ZV CIZÍ JAZYK. 1. stupeň 2. období (5. ročník) UČIVO (slouží ke specifikaci obsahu a rozsahu očekávaných výstupů nebo indikátorů) RVP ZV CIZÍ JAZYK 1. stupeň 2. období (5. ročník) UČIVO (slouží ke specifikaci obsahu a rozsahu očekávaných výstupů nebo indikátorů) Typy textů 1 formulář, blahopřání, pozdrav, krátký neformální dopis,

Více

Školní vzdělávací plán: Schritte international A1

Školní vzdělávací plán: Schritte international A1 Učební osnova předmětu NĚMECKÝ JAZYK Studijní obor: Pojetí vyučovacího předmětu Obecný cíl: Cílem výuky je vytvořit u žáků předpoklady pro multikulturní komunikaci, naučit je užívat k chápání a objevování

Více

OBSAH. Předmluva (Libuše Dušková) DÍL I. Rozbor fonologický

OBSAH. Předmluva (Libuše Dušková) DÍL I. Rozbor fonologický OBSAH Předmluva (Libuše Dušková) DÍL I. Rozbor fonologický Úvod Rozdělení jazykového rozboru Poměr fonologie k fonetice. Dějiny bádání Fonémy a varianty Monofonémové hodnocení hláskových komplexů Dvoufonémové

Více