Chodec jako účastník provozu na pozemních komunikacích.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Chodec jako účastník provozu na pozemních komunikacích."

Transkript

1

2 DOPRAVNÍ VÝCHOVA VE 3. ROČNÍKU Chodec jako účastník provozu na pozemních komunikacích. Učivo dopravní výchovy ve 3. ročníku především navazuje, rozšiřuje a prohlubuje znalosti z předchozích ročníků. Seznamuje žáky s pojmy účastník provozu na pozemních komunikacích, železniční přejezd apod. Žáci by měli bezpečněji zvládat základní pravidla a povinnosti chodců a umět bezpečně přejít vozovku. Žáci se také seznámí s pojmem vozidlo s právem přednosti v jízdě - tj. policie, hasičů a záchranné služby. Mohou se naučit některé říkanky a básničky s touto tematikou, což by mělo zdůraznit důležitost výkonu těchto profesí. Okrajově se obeznámí s jízdním kolem a jeho povinnou výbavou. Po předchozím výkladu vyučujícího by děti měly zvládnout následující pracovní listy. V opačném případě se předpokládá jeho dopomoc. Vhodné je pokračovat v doplňování nástěnky dopravními značkami, světelnými signály a důležitými telefonními čísly. Učivo je třeba stále opakovat a procvičovat v každodenních činnostech.

3 Dopravní výchova v učivu základní školy praktické Ročník: 3. Učivo Mezipředmětové vztahy Praktický výstup ZÁŘÍ LISTOPAD Orientace v okolí školy. Zastávky hromadné dopravy. Bezpečné přecházení vozovky a křižovatky. Chodím přes přechod! Nebezpečná místa pro přecházení vozovky. Chování na zastávkách hromadné dopravy a v dopravních prostředcích. Orientace v silničním provozu. Hustota silničního provozu v okolí školy. Chodím po chodníku. Chodník není hřiště! S chodníkem sousedí vozovka, po které jezdí auta! Po chodníku sice můžeme jet na dětském kole, kolečkových bruslích nebo koloběžce, ale nikoho nesmíme svou jízdou ohrožovat! Nebezpečí při přecházení vozovky po vystoupení z dopravního prostředku. Opakování a upevňování učiva z předcházejících ročníků. Vycházka do města, při které probíhá praktický nácvik chůze po přechodu pro chodce, pravidla při přecházení křižovatky, rozhledové poměry, sledování dopravního ruchu. Vytipování nebezpečných míst pro chodce v okolí školy. Upozornění na možná rizika. Vodorovná dopravní značka - zastávka autobusů. Prvouka: vyprávění podle obrázků co je dobře a co špatně? Český jazyk: Vyjmenuj druhy dopravních prostředků, které se pohybují po silnici. Výtvarná výchova: Kterými dopravními prostředky jsi cestoval o prázdninách? Opakování dopravních značek: Přechod pro chodce Pozor, přechod pro chodce Zákaz vstupu chodců Jiné nebezpečí Nemocnice První pomoc Světelná znamení pro chodce: Stůj a Volno Pracovní vyučování: Výroba semaforu pro chodce z krabičky od sýra Při každé vycházce důsledně žákům připomínat pravidla při chůzi v útvaru, při přecházení vozovky, opakovat již známé dopravní značky a dodržovat pravidla silničního provozu. Prvouka: autobus, trolejbus, tramvaj, metro druhy hromadných dopravních prostředků Tělesná výchova: vyznačíme si v tělocvičně pomocí provázků nebo švihadel silnici a přecházení si vyzkoušíme. Vycházka, praktický výcvik Vyprávění Výkres Pracovní listy č. 01 A, B, C, D Pracovní listy č. 02 A, B Vycházka, praktický výcvik Pracovní list č. 03 Praktický výcvik

4 Děti a doprava v zimě. Vliv povětrnostních podmínek na vozovku, způsoby ochrany chodců a řidičů: Význam odrazek umístěných na školní brašně, na oděvu, na kole, na automobilu. Snížená viditelnost v zimě ztížené podmínky dopravy v zimě. Dopravní nehoda. Pomoc při nehodě. Jak přivolat pomoc? Přivolání první pomoci při dopravní nehodě. Telefonní číslo pro přivolání vozidla záchranné služby. Dopravní značky: Nemocnice První pomoc Telefon Zimní sporty, doprava a bezpečnost. PROSINEC ÚNOR Prvouka: druhy ročních období. Doprava v zimě krátký den, brzy se stmívá, mráz, led, sníh a sněžení vliv na bezpečnost silničního provozu. Orientace v čase. Výtvarná výchova: Nakresli svou školní brašnu Český jazyk vyprávění: Jak chodí oblečeni moji spolužáci? Prvouka: zimní měsíce Matematika: porovnávání čísel (počtu aut) Prvouka: Nehoda cyklisty První pomoc lékárnička a její vybavení. Základní obvazové materiály. Návštěva lékárny. Dramatická výchova: Vůz záchranné služby napodobování zvuků vozidla. Hrajeme si na lékaře. Obnovení nástěnky s dopravními značkami. Zopakujeme názvy dopravních značek z předešlých ročníků a přidáváme nové. Soustavně opakujeme. Prvouka: Nebezpečí sportování a her v blízkosti silnice.. Vycházka do zimní krajiny. Vyhledáváme vhodné místo na hraní. Dodržování pravidel bezpečného chování při zimních hrách. Pracovní list č. 04 Výkres Pracovní list č. 05 Nástěnka Pracovní list č. 06 Vycházka Seznámení s pojmem účastník provozu na pozemních komunikacích. Železniční doprava. Výstražná znamení. Železniční přejezd se závorami i bez závor. Bezpečný přechod přes železniční přejezd. Nevstupuj na koleje bez rozhlédnutí! BŘEZEN DUBEN Prvouka: Kdo je účastníkem provozu na pozemních komunikacích? Výtvarná výchova: nakresli výkres na dané téma. Výzdoba třídy Prvouka: Co vlaky vozí? Jízdní řády Matematika: počty vagonů, jednoduché slovní úlohy Vycházka na nádraží nebo poblíž železniční trati: Odjezdy a příjezdy vlaků Dopravní značení před železniční tratí opakování učiva Výkres Nástěnka Pracovní list č. 07 Vycházka

5 Semafor světelné signály u železničních přejezdů. Vozidla požární ochrany. Přivolání pomoci při požáru. Telefonní číslo hasičů. Vozidlo s právem přednosti v jízdě výstražný maják. Dopravní prostředky na stavbě pomocníci člověka, ale ne dopravní prostředky pro děti. Nevozíme se ve stavebních strojích! Nechodíme na stavby! Úrazy dětí. Výtvarná výchova: práce s barvou (rozpíjení barvy do mokrého podkladu) Prvouka: Zaměstnání rodičů, profese Pantomima hra na řemesla. Hoří! Hasiči a jejich práce Vycházka: návštěva požární zbrojnice, beseda s požárníkem Prvouka: Na staveništi - druhy stavebních strojů. Jak se staví dům? Český jazyk: druhy stavebních strojů, jak nám pomáhají. Matematika: řadové číslovky (dopravní prostředky) Dopravní značka: Zákaz vstupu chodců - význam této dopravní značky v souvislosti s bezpečností chodců. výkres Pantomima Hra Pracovní list č. 08 Exkurse Vyprávění Nástěnka Pracovní list č. 09 Začínám jezdit na kole. Co má mít moje jízdní kolo? Povinnost cyklisty používat při jízdě ochrannou přilbu až do 18 let. Dopravní značky opakování. Jejich význam v dopravě, jejich ochrana. Bezpečná jízda. Na školním výletě. Na cestách. Různé dopravní prostředky, chování v nich. Nepřecházej vozovku před nebo za stojícím vozidlem! Dopravní ruch na silnicích o prázdninách, na dálnici, na nádraží, letišti apod. Ukázněné a bezpečné chování o prázdninách. KVĚTEN - ČERVEN Český jazyk: učíme se zpaměti říkanku Semafor základní světelná znamení pro chodce Vycházka: Soutěž ve znalosti dopravních značek a v základní orientaci v pravidlech silničního provozu (chůze po chodníku, přecházení vozovky, dopravní prostředky, atd). Shrnutí učiva Školní výlet: Poučení žáků o bezpečném chování během školního výletu a upozornění na možná rizika Výtvarná výchova: Nakresli zážitek z výletu Vycházka: pozorování cestovního ruchu, sledování jízdy dopravních prostředků. Posuzování správného a nesprávného chování účastníků silničního provozu vyslovení vlastního názoru. Soutěž Pracovní list č. 10 Vycházka Školní výlet Vyprávění Výkres Vycházka

6 Návod k využití pracovních listů 3. ročník Pracovní listy je možno použít: PL č. 01 DOPRAVNÍ ZNAČKY A, B, - opakování názvů dopravních značek, zdůraznění jejich významu a použití C, D - výroba nástěnky, jejich správné vybarvení - vystřižení názvů značek, správné přečtení a přiřazení k jednotlivým - dopravním značkám PL č. 02 A PANÁČCI ZE SEMAFORU - zjistit, kteří panáčci jsou v klidu a kteří v pohybu - zeleně vybarvit panáčky v pohybu, červeně panáčky v klidu - najít dva panáčky ze semaforu - opakování semafor pro chodce - možno využít k počítání panáčků, porovnávání počtu (kterých je více), - vytváření příkladů - např =. PL č. 02 B SEMAFOR PRO CHODCE - šablony k výrobě semaforu pro chodce - šablony vystřihnout, správně vybarvit, nalepit na kulaté krabičky od sýra - hra: děti zvedají správné panáčky podle pokynů - hra: jedno dítě je semafor, ostatní dle jeho pokynů přecházejí silnici - smysl a užití tlačítka u semaforu - vysvětlení PL č. 03 PROSTŘEDKY HROMADNÉ PŘEPRAVY OSOB - vyprávění podle obrázku - seznámení s novými hromadnými dopravními prostředky - chování v těchto prostředcích, použití jízdenky - kde je najdeme, koho nebo co přepravují - vybarvení obrázků PL č. 04 ZIMNÍ SPORTY. Co je na obrázku špatně? - vyprávění podle obrázků - nebezpečné sáňkování, klouzání, hry u silnice - krátký den, brzy se stmívá vliv na viditelnost - význam pestrého oblečení s reflexními nášivkami

7 PL č. 05 NEHODA CYKLISTY. První pomoc - vyprávění podle obrázku nehoda cyklisty - význam cyklistické přilby - číslo záchranné služby, jak postupovat při dopravní nehodě. Koho - přivoláme? - říkanka PL č. 06 DOPRAVNÍ ZNAČKA - význam dopravní značky Telefon, kde se s ní můžeme setkat - správné vybarvení - přidání značky na nástěnku - opakování říkanky PL č. 07 SLOVNÍ ÚLOHY - řešení jednoduchých slovních úloh PL č. 08 HOŘÍ! Práce hasičů - vyprávění podle obrázku - vozidlo hasičů, přivolání hasičů, telefonní číslo - vozidlo s právem přednosti v jízdě nevstupuj na přechod! - říkanka PL č. 09 DOPRAVNÍ ZNAČKA - význam dopravní značky Zákaz vstupu chodců - použití - bezpečnost práce na stavbách - hrozí nebezpečí úrazu při jejím neuposlechnutí - přidání značky na nástěnku PL č. 10 VYBAVENÍ JÍZDNÍHO KOLA - seznámení s jízdním kolem - povinná výbava kola - význam cyklistické přilby - věková hranice, odkdy se smí jezdit samostatně po pozemní komunikaci - říkanka

8 Pracovní list 01 A - III. ročník

9 Pracovní list 01 B - III. ročník

10 Pracovní list 01 C - III. ročník

11 Pracovní list 01 D - III. ročník

12 Pracovní list 02 A - III. ročník

13 Pracovní list 02 B - III. ročník

14 Pracovní list 03 - III. ročník

15 Pracovní list 04 - III. ročník

16 Pracovní list 05 - III. ročník

17 Pracovní list 06 - III. ročník

18 Pracovní list 07 - III. ročník

19 Pracovní list 08 - III. ročník

20 Pracovní list 09 - III. ročník

21 Pracovní list 10 - III. ročník

Chodec jako účastník provozu na pozemních komunikacích.

Chodec jako účastník provozu na pozemních komunikacích. DOPRAVNÍ VÝCHOVA V 1. A 2. ROČNÍKU Chodec jako účastník provozu na pozemních komunikacích. Dopravní výchova je v l. a 2. ročníku zaměřena zvláště na praktický nácvik činností vztahujících se k bezpečnému

Více

Výuka dopravní výchovy v těchto ročnících je zaměřena na osvojení základních dovedností a návyků, které směřují:

Výuka dopravní výchovy v těchto ročnících je zaměřena na osvojení základních dovedností a návyků, které směřují: DOPRAVNÍ VÝCHOVA V 5. A 6. ROČNÍKU Cyklista jako účastník provozu na pozemních komunikacích Výuka dopravní výchovy v těchto ročnících je zaměřena na osvojení základních dovedností a návyků, které směřují:

Více

Otázky pro 1. stupeň ZŠ základy bezpečného a ohleduplného chování / chodec a cyklista

Otázky pro 1. stupeň ZŠ základy bezpečného a ohleduplného chování / chodec a cyklista Příloha 6 Návrh testových otázek pro jednotlivé ročníky Otázky pro 1. stupeň ZŠ základy bezpečného a ohleduplného chování / chodec a cyklista Uváděné úlohy a testové otázky odpovídají výstupům jednotlivých

Více

Metodika dopravní výchovy. v předškolním věku dítěte

Metodika dopravní výchovy. v předškolním věku dítěte Metodika dopravní výchovy v předškolním věku dítěte METODIKA 2008 Metodika dopravní výchovy v předškolním věku dítěte Metodika dopravní výchovy v předškolním věku dítěte 2008 Výstup řešení projektu: 1F44L/058/050

Více

Ministerstvo dopravy BESIP, Praha 2006 druhé upravené vydání Zpracoval:Václav Vegricht

Ministerstvo dopravy BESIP, Praha 2006 druhé upravené vydání Zpracoval:Václav Vegricht Ministerstvo dopravy BESIP, Praha 2006 druhé upravené vydání Zpracoval:Václav Vegricht Ú V O D Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších změn a doplnění stanovuje cyklistům

Více

POLICIE A DOPRAVNĺ VÝCHOVA DĚTÍ

POLICIE A DOPRAVNĺ VÝCHOVA DĚTÍ POLICIE A DOPRAVNĺ VÝCHOVA DĚTÍ Metodická příručka 2. vydání Vydalo MDS - BESIP Praha OBSAH POLICIE A DOPRAVNĺ VÝCHOVA DĚTÍ... 1 ÚVOD... 3 I. Co to je dopravní výchova?... 5 II. Systém dopravně výchovného

Více

DODATEK K ŠVP ZV Č. 1

DODATEK K ŠVP ZV Č. 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O DODATEK K ŠVP ZV Č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání UČÍME SE POZNÁVAT SVĚT Škola: Základní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZŠ NÍŽKOV NÁZEV PROGRAMU: BAREVNÝ SVĚT PŘÁTELSTVÍ Přátelství podporování pozitivních vztahů, poznávání se, uvědomování si svých práv

Více

Podkladový materiál k problematice bezpečnosti začínajících cyklistů

Podkladový materiál k problematice bezpečnosti začínajících cyklistů C y klista potřebuje pomoc Podkladový materiál k problematice bezpečnosti začínajících cyklistů BESIP Nakladatelství FORTUNA Praha OBSAH OBSAH... 2 1 Úvod... 3 2 Dopravní nehody cyklistů... 4 3 Cyklista

Více

Přehled výchovně vzdělávací činnosti ve školní družině

Přehled výchovně vzdělávací činnosti ve školní družině Přehled výchovně vzdělávací činnosti ve školní družině I. oddělení (1.třída) V I. oddělení (děti ve věku 6,7 let) se navazuje na předchozí výchovnou činnost v mateřské škole. Cílem je především upevňování

Více

Charakteristika, hlavní východiska a cíle OČBRMU ve výuce

Charakteristika, hlavní východiska a cíle OČBRMU ve výuce 21. OCHRANA ČLOVĚKA ZA BĚŽNÝCH RIZIK A MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ Charakteristika, hlavní východiska a cíle OČBRMU ve výuce Základem osvojování dovedností a způsobů jednání je praktický nácvik a provádění ukázek,

Více

OTEVŘENÁ ŠKOLA. Vzdělávací program zájmového vzdělávání. Školní družina. ZŠ a MŠ Valašské Meziříčí, Poličná 276, okres Vsetín, příspěvková organizace

OTEVŘENÁ ŠKOLA. Vzdělávací program zájmového vzdělávání. Školní družina. ZŠ a MŠ Valašské Meziříčí, Poličná 276, okres Vsetín, příspěvková organizace Vzdělávací program zájmového vzdělávání Školní družina OTEVŘENÁ ŠKOLA Otevřená škola - jazyky - počítače - ekologie Motto: Svět je otevřená kniha pro toho, kdo v ní umí číst. ZŠ a MŠ Valašské Meziříčí,

Více

5.4 Člověk a jeho svět 5.4.1 Prvouka

5.4 Člověk a jeho svět 5.4.1 Prvouka ---------------------- 5.4 Člověk a jeho svět 5.4.1 Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Prvouka patří do vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Prvouka se vyučuje v 1., 2. a 3. ročníku 2 hodiny

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, nám. B. Hrozného 12, okres Nymburk Školní vzdělávací program pro školní družinu Č.j.: 12/2013 Jar verze 20013/2014 (platnost od 1. 9. 2013) Obsah: 1. Identifikační

Více

BEZPEČNOST PŘI PRÁCI S DĚTMI

BEZPEČNOST PŘI PRÁCI S DĚTMI 1 BEZPEČNOST PŘI PRÁCI S DĚTMI únor 2004 1. Základní předpisy pro práci s dětmi Pro jakoukoliv lidskou činnost stanoví platné právo určitý rámec. Platí to i pro osoby, které na základě svých pracovních

Více

ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI

ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI ŠKOLNÍ DRUŽINA Obsah: 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika školní družiny... 4 2.1. Budova ŠD a vybavení... 4 2.2. Provoz školní družiny... 4

Více

5% Otravy 7% Popáleniny

5% Otravy 7% Popáleniny 5. DOPRAVNÍ ÚRAZY A MOŽNOSTI JEJICH PREVENCE Dopravní úrazy V současné době neustále dochází ke zvyšování počtu dopravních nehod. Úrazovost při dopravních nehodách se v poměru k nárůstu dopravy dlouhodobě

Více

Školní vzdělávací program školského zařízení pro zájmové vzdělávání školní družiny Poznáváme svět pro život

Školní vzdělávací program školského zařízení pro zájmové vzdělávání školní družiny Poznáváme svět pro život Školní vzdělávací program školského zařízení pro zájmové vzdělávání školní družiny Poznáváme svět pro život 1 Obsah Identifikační údaje...3 Úvod...4 Charakteristika zařízení...4 Popis materiálních podmínek...4

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ NAŠE DRUŽINA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ NAŠE DRUŽINA Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ NAŠE DRUŽINA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV Název

Více

5.5. ČLOVĚK A JEHO SVĚT

5.5. ČLOVĚK A JEHO SVĚT 5.5. ČLOVĚK A JEHO SVĚT 5.5.1. Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět naplňují předměty prvouka, vlastivěda a přírodověda. Je koncipována pouze pro 1. stupeň základního

Více

novela zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích vejde v platnost dne 1. července 2006.

novela zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích vejde v platnost dne 1. července 2006. Poznámky: Vážení účastníci provozu na pozemních komunikacích, novela zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích vejde v platnost dne 1. července 2006. V této publikaci Vás chceme seznámit

Více

e) vozka je řidič, který řídí potahové vozidlo, f) vozidlo je motorové vozidlo, nemotorové vozidlo nebo tramvaj,

e) vozka je řidič, který řídí potahové vozidlo, f) vozidlo je motorové vozidlo, nemotorové vozidlo nebo tramvaj, Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění zákona č. 60/2001 Sb., zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 62/2002 Sb., zákona

Více

Úplné znění zákona č. 361/2000 Sb. ke dni 1. červenci 2006

Úplné znění zákona č. 361/2000 Sb. ke dni 1. červenci 2006 Úplné znění zákona č. 361/2000 Sb. ke dni 1. červenci 2006 Úplné znění zákona č. 361/2000 Sb. ke dni 1. červenci 2006 Změny v zákoně jsou od dosavadního textu odlišeny následujícím způsobem: zákon č. 411/2005

Více

ČÁST PRVNÍ PRAVIDLA PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH ( 1-3)

ČÁST PRVNÍ PRAVIDLA PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH ( 1-3) změněno s účinností od poznámka vyhláškou č. 290/2011 Sb. 4.10.2011 vyhláškou č. 247/2010 Sb. 14.9.2010 vyhláškou č. 91/2009 Sb. 21.4.2009 Více... 30/2001 Sb. znění účinné od 4. 10. 2011 30 VYHLÁŠKA Ministerstva

Více

5.5 ČLOVĚK A JEHO SVĚT 5.5.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.5 ČLOVĚK A JEHO SVĚT 5.5.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.5 ČLOVĚK A JEHO SVĚT 5.5.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah vyučovacího předmětu Člověk a jeho svět je dán obsahem vzdělávací oblasti Člověk

Více

porozumí přečtenému textu a dokáže ho porozumění a reprodukce (interpretace)

porozumí přečtenému textu a dokáže ho porozumění a reprodukce (interpretace) JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. ROČNÍK Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty pozná písmena (mimo X,W,Q); poznávání písmenek; M - čtení s porozuměním slovních úloh přiměřeného

Více

www.autoskoly.cz ZÁKON č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) v aktuálním znění

www.autoskoly.cz ZÁKON č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) v aktuálním znění www.autoskoly.cz ZÁKON č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) v aktuálním znění Datum účinnosti: 1.1.2001 Poslední změny provedeny

Více

VYHLÁŠKA č. 30/2001 Sb. ze dne 10. ledna 2001, ČÁST PRVNÍ PRAVIDLA PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

VYHLÁŠKA č. 30/2001 Sb. ze dne 10. ledna 2001, ČÁST PRVNÍ PRAVIDLA PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH VYHLÁŠKA č. 30/2001 Sb. ze dne 10. ledna 2001, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou

Více

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Měčín příspěvková organizace

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Měčín příspěvková organizace Téma: Moje škola Seznámení s okolím Měčína Sběr plodin (kaštany, trnky) Výtvarné vyjádření skutečnosti Téma: Barvy podzimu Celoroční spolupráce s Městskou knihovnou Měčín výzdoba, nástěnky Polodenní výlet

Více

30/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ČÁST PRVNÍ PRAVIDLA PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

30/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ČÁST PRVNÍ PRAVIDLA PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH 30/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 10. ledna 2001, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích Změna: 153/2003

Více