Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Save this PDF as:
Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností"

Transkript

1 Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Tišnov 1

2 1 Obecné informace o území správního obvodu ORP 2

3 Název ORP Kraj Tišnov Jihomoravský Rozloha ORP 343 km 2 Počet obyvatel ORP Počet obcí s pověřeným úřadem 1 Obce s pověřeným úřadem Tišnov Počet obcí 59 Skalička Drásov Černvír Předklášteří Heroltice Dolní Loučky Skryje Hradčany Doubravník Újezd u Tišnova Lažánky Drahonín Běleč Lomnička Horní Loučky Brumov Malhostovice Kaly Bukovice Maršov Křižínkov Hluboké Dvory Nelepeč-Žernůvka Kuřimská Nová Ves Lomnice Sentice Kuřimské Jestřabí Názvy obcí Ochoz u Tišnova Svatoslav Lubné Osiky Šerkovice Nedvědice Rašov Štěpánovice Níhov Rohozec Tišnov Olší Strhaře Úsuší Pernštejnské Jestřabí Synalov Vohančice Rojetín Unín Všechovice Řikonín Zhoř Železné Tišnovská Nová Ves Braníškov Katov Vratislávka Březina (dříve okres Tišnov) Borač Žďárec 3

4 Deblín Borovník Hustota zalidnění 88 osob/km 2 Počet dobrovolných svazků obcí 15 Mikroregion Bílý potok svazek obcí Lažánky, Maršov, Braníškov, Svatoslav ČOV Drásov Malhostovice Dobrovolný svazek obcí Deblín Dobrovolný svazek obcí Lomnicko Mikroregion Čebínka Mikroregion Pernštejn polyfunkční monotematický polyfunkční polyfunkční polyfunkční polyfunkční Název a typ dobrovolného svazku obcí Mikroregion Porta Plynofikace Křižínkov, Katov, Kuřimská Nová Ves, Kuřimské Jestřábí Svazek pro plynofikaci obcí Rohozecka Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko Tišnovsko Sdružení obcí pro realizaci plynofikace Halasovo Kunštátsko Mikroregion Velkomeziříčsko - Bítešsko Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko Svazek vodovodů a kanalizací měst a obcí polyfunkční monotematický monotematický monotematický polyfunkční monotematický polyfunkční monotematický monotematický 4

5 2 Souhrnná zpráva za všechny DSO v území Ve správním obvodu ORP Tišnov působí 16 dobrovolných svazků obcí ( Mikroregion Bílý potok svazek obcí Lažánky, Maršov, Braníškov, Svatoslav; ČOV Drásov Malhostovice; Dobrovolný svazek obcí Deblín, Dobrovolný svazek obcí Lomnicko; Mikroregion Čebínka; Mikroregion Pernštejn, Mikroregion Porta; Plynofikace Křižínkov, Katov, Kuřimská Nová Ves, Kuřimské Jestřábí; Svazek pro plynofikaci obcí Rohozecka; Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko; Tišnovsko; Sdružení obcí pro realizaci plynofikace Halasovo Kunštátsko; Mikroregion Velkomeziříčsko Bítešsko; Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Svazek vodovodů a kanalizací měst a obcí), přičemž v těchto svazcích je sdruženo 58 obcí ze všech 59 obcí spadajících do správního obvodu ORP. 5

6 DSO působící v území ORP 6

7 Obce v území ORP zapojené do DSO 7

8 Polyfunkční a monotematické DSO 8

9 2.1 Obecné informace V dané oblasti je poměrně výrazný jeden dobrovolný svazek obcí, a to dobrovolný svazek obcí Tišnovsko. Tento svazek mezi svými členy sdružuje i větší počet obcí spadajících do správního obvodu ORP Tišnov a především z tohoto důvodu má značný vliv na dění v tomto regionu. 2.2 Organizační struktura V rámci svazků obcí v území správního obvodu ORP Tišnov převažuje organizační struktura zahrnující kolektivní nejvyšší orgán, kolektivní výkonný orgán, jednočlenný statutární orgán a kolektivní kontrolní orgán. Nejvyšší orgán = složený ze zástupců všech členů. Nejvyšší orgán rozhoduje o zásadních otázkách činnosti svazku, volí směr působení, vybírá hlavní předměty činnosti a zpravidla volí členy výkonného a kontrolního orgánu svazku. Konkrétně do pravomoci nejvyššího orgánu spadá např. schvalování, změny a doplňování stanov, rozhodování o splynutí, sloučení, rozdělení nebo zrušení svazku či schvalování rozpočtu svazku a závěrečného účtu svazku a přijetí či vyloučení člena svazku. Výkonný orgán = volený kolektivní orgán, který řídí činnost svazku mezi jednotlivými zasedáními nejvyššího orgánu. Výkonný orgán realizuje usnesení nejvyššího orgánu, zpracovává návrh rozpočtu svazku či realizuje běžné hospodaření svazku v rámci schváleného rozpočtu. Statutární orgán = jedná navenek jménem svazku a podepisuje se za něj. Kontrolní orgán = kolektivní orgán volený nejvyšším orgánem svazku, kontroluje soulad činnosti svazku se stanovami, obecně závaznými právními předpisy a zájmy svazku. U některých dobrovolných svazků obcí se můžeme setkat ještě s orgánem disponujícím administrativněorganizačními pravomocemi. Je označován jako tajemník. 2.3 Financování dobrovolných svazků obcí Dobrovolné svazky obcí jsou zpravidla financovány především ze základních vkladů, členských příspěvků a dále z dotací, darů či z vlastní hospodářské aktivity svazku a z účasti svazku na činnosti podnikatelských a nepodnikatelských subjektů. 9

10 3 Analýza jednotlivých DSO působících v území 3.1 Mikroregion Pernštejn 10

11 Název DSO Adresa IČ Web Mikroregion Pernštejn Nedvědice 42, Nedvědice Počet členů DSO 10 Býšovec Název ORP Adresa IČ Bystřice nad Pernštejnem Býšovec 26, Bystřice n.p Černvír Tišnov Černvír 50, Nedvědice Doubravník 75, Doubravník Tišnov Doubravník Drahonín Tišnov Drahonín 10, Doubravník Nedvědice Tišnov Nedvědice 42, Nedvědice Olší Tišnov Olší 28, Doubravník Pernštejnské Jestřabí Tišnov Pernštejnské Jestřabí 6, Doubravník Sejřek Bystřice nad Pernštejnem Sejřek 35, Nedvědice Skorotice Bystřice nad Pernštejnem Chlébské 27, Nedvědice Ujčov Bystřice nad Pernštejnem Ujčov 19, Nedvědice Předmět činnosti Základní informace o DSO dle stanov ochrana životního prostředí v zájmovém území společný postup při dosahování ekologické stability zájmového území koordinace obecních územních plánů a územního plánování v regionálním měřítku slaďování zájmů a činností místních samospráv vytváření, zmnožování a správa společného majetku svazku zastupování členů svazku při jednání o společných věcech se třetími osobami propagace svazku a jeho zájmového území podpora společenského života podpora sportu a jiných zájmových činností, včetně využití sportovních zařízení podpora sociální péče a pečovatelské služby 11

12 Typ DSO Organizační struktura Valná hromada Usnášeníschopnost správní výbor Usnášeníschopnost podpora zdravotnických zařízení a poskytování těchto služeb podporovat efektivní informační systém podporovat rozvoj turistiky a souvisejících služeb podporovat podnikání v regionu polyfunkční valná hromada správní výbor (předseda, 1. místopředseda, členové správního výboru) revizní komise tajemník Pravomoci jednotlivých orgánů DSO nejvyšší orgán schvalovat, měnit a doplňovat stanovy svazku volit a odvolávat členy správního výboru volit a odvolávat předsedu a místopředsedu svazku volit a odvolávat členy revizní komise jmenovat a odvolávat tajemníka svazku schvalovat finanční rozpočet svazku a roční uzávěrku svazku, rozhodovat o rozdělení příspěvků rozhodovat o nákupu, využití a prodeji majetku rozhodovat o hospodaření s majetkem svazku schvalovat jednotlivé akce a aktivity svazku a případnou spoluúčast třetích osob na nich rozhodovat o účasti svazku v podnikatelských a nepodnikatelských subjektech schvalovat jednací a volební řád orgánů svazku schvalovat odborné pracovní komise svazku schvalovat pracovní místa ve svazku rozhodovat o splynutí, sloučení, rozdělení nebo o zrušení svazku Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina delegátů s mandátem zastupitelstva obce členských obcí svazku, rozhoduje většinou hlasů všech delegátů, pokud stanovy nevyžadují většinu jinou. je výkonným orgánem svazku řídí činnost svazku a je nejvyšším orgánem v období mezi jednáními valných hromad, řídí činnost svazku vůči ostatním subjektům realizuje usnesení valné hromady zpracovává návrh rozpočtu svazku připravuje řádnou a mimořádnou valnou hromadu a její svolání včetně organizačního zajištění projednává a doporučuje valné hromadě přijímání nových řádných členů a podává roční zprávu o stavu členské základny valné hromadě realizuje běžné hospodaření svazku v rámci schváleného rozpočtu plní další úkoly dané valnou hromadou je usnášeníschopný, je-li jednání přítomna nadpoloviční většina všech členů. Usnesení se přijímá většinou hlasů přítomných 12

13 Předseda Místopředseda Revizní komise Usnášeníschopnost Tajemník jedná jménem svazku je statutárním orgánem svazku Řídí činnost svazku mezi jednotlivými zasedáními valné hromady a jedná navenek jeho jménem. Do věcné působnosti předsedy svazku patří zejména: a) svolávat valnou hromadu nejméně 2x do roka formou písemné pozvánky s uvedením programu jednání a věcně, organizačně a administrativně zajišťovat jeho průběh b) řídit a kontrolovat práci místopředsedy a tajemníka svazku c) jednat jménem svazku se třetími osobami a podepisovat s tím související písemnosti d) zajišťovat vedení účetnictví svazku e) zajišťovat archivaci písemností svazku f) bez zbytečného odkladu doručit starostům členských obcí zápis z valné hromady. g) každoročně předložit valné hromadě návrh rozpočtu a roční účetní uzávěrku h) organizovat práce při zrušení a zániku svazku Zastupuje předsedu v jeho nepřítomnosti sleduje a kontroluje práci předsedy svazku, místopředsedy svazku a posuzuje jejich činnost v souladu se stanovami svazku. Z toho titulu má revizní komise právo nahlížet do všech písemností svazku a účastnit se jednání zástupců svazku se třetími osobami. Revizní komisi přísluší právo rozhodnout o způsobu provedení revize. Revizní komise upozorňuje příslušné orgány na zjištěné nedostatky a předkládá písemné návrhy na opatření. Není určeno stanovami je administrativně - organizačním pracovníkem svazku vede a vyřizuje běžnou administrativní a organizační agendu svazku a připravuje pracovní materiály pro vrcholové orgány svazku. Financování DSO vstupní vklady členů roční členské příspěvky dotace, dary odkazy, výnosy z akcií a aktivit svazku výnosy z účasti svazku na činnosti podnikatelských a nepodnikatelských subjektů z titulu zakladatele, společníka nebo člena 13

14 Závěr a doporučení Mikroregion Pernštejn je činným, polyfunkčním svazkem, který se stále rozšiřuje, který sdružuje deset obcí, přičemž šest z nich spadá do ORP Tišnov. Mezi hlavní aktivity tohoto dobrovolného svazku obcí patří řešení společných zájmů, koordinace územního plánování, společné kulturní a sportovní akce, cestovní ruch, webové prezentace. Tento svazek zastává jednu z hlavních pozic v daném ORP, nicméně jelikož ovlivňuje jen malé území daného ORP, nejedná se o svazek, který by byl vhodným kandidátem pro prohlubování meziobecní spolupráce. 14

15 3.2 Mikroregion Velkomeziříčsko - Bítešsko 15

16 Název DSO Adresa IČ Web Mikroregion Velkomeziříčsko - Bítešsko Radnická 29/1, Počet členů DSO 57 Baliny Blízkov Bory Březejc Březí Březské Černá Název Dobrá Voda Dolní Heřmanice Dolní Libochová Heřmanov Horní Heřmanice Horní Libochová Horní Radslavice Jabloňov Jívoví Kadolec Kozlov Křižanov Křoví Kundratice ORP Třebíč Adresa Baliny 9, Baliny Blízkov 79, Blízkov Bory 232, Bory Březejc 6, Březejc Březí 57, Březí Březské 55, Březské Černá 87, Černá Dobrá Voda 103, Dobrá Voda Dolní Heřmanice 100, Dolní Heřmanice Dolní Libochová 30, Dolní Libochová Heřmanov 35, Heřmanov Horní Heřmanice 13, Horní Heřmanice Horní Libochová 53, Horní Libochová Horní Radslavice 45, Horní Radslavice Jabloňov 75, Jabloňov Jívoví 90, Jívoví Kadolec 61, Kadolec Kozlov 12, Kozlov Benešovo nám. 12, Křižanov Křoví 32, Křoví Kundratice 50, Kundratice IČ 16

17 Lavičky Martinice Měřín Milešín Moravec Netín Nová Ves Nové Sady Ořechov Oslavice Oslavička Osová Bítýška Otín Pavlínov Petráveč Pikárec Radňoves Rousměrov Rozseč Ruda Sklené nad Oslavou Skřinářov Skryje Stránecká Zhoř Sviny Tasov Uhřínov Újezd u Tišnova Velká Bíteš Tišnov Tišnov Lavičky 90, Lavičky Martinice 23, Martinice Náměstí 106, Měřín Milešín 42, Milešín Moravec 146, Moravec Netín 11, Netín Nová Ves 51, Nová Ves Nové Sady 72, Nové Sady Ořechov 87, Ořechov Oslavice 1, Oslavice Oslavička 39, Oslavička Osová Bítýška 3, Osová Bítýška Otín 37, Otín Pavlínov 100, Pavlínov Petráveč 40, Petráveč Pikárec 99, Pikárec Radňoves 26, Radňoves Rousměrov 16, Rousměrov Rozseč 16, Rozseč Ruda 36, Ruda Sklené nad Oslavou 14, Sklené nad Oslavou Skřinářov 28, Skřinářov Skryje 38, Skryje Stránecká Zhoř 35, Stránecká Zhoř Sviny 32, Sviny Tasov 256, Tasov Uhřínov 23, Uhřínov Újezd u Tišnova 28, Újezd u Tišnova Masarykovo nám. 87, Velká Bíteš

18 Vídeň Vidonín Vlkov Záblatí Zadní Zhořec Žďárec Tišnov Radnická 29/1, Vídeň 40, Vídeň Vidonín 36, Vidonín Vlkov 14, Vlkov Záblatí 47, Záblatí Zadní Zhořec 44, Zadní Zhořec Žďárec 42, Žďárec Předmět činnosti Typ DSO Organizační struktura Valná hromada Základní informace o DSO dle stanov Iniciování, definování a koordinace strategie pro dosažení trvale udržitelného rozvoje v souladu s agendou 21 při zapojení veřejného i soukromého sektoru, tj. zejména rozvojových aktivit v oblastech lidských zdrojů, průmyslu, služeb, technické infrastruktury, rozvoje venkovských oblastí a zemědělství, dopravní infrastruktury, rozvoje cestovního ruchu a turistiky s cílem získat pro tyto činnosti prostředky z veřejných zdrojů. polyfunkční Valná hromada Rada mikroregionu Předseda mikroregionu Místopředsedové mikroregionu Kontrolní výbor mikroregionu Pravomoci jednotlivých orgánů DSO Nejvyšší orgán Rozhoduje o plánování a řízení činnosti mikroregionu Uzavírání smluv mikroregionu se třetími osobami, přesahuje-li hodnota předmětu smlouvy částku stanovenou Valnou hromadou pro příslušný kalendářní rok Schvalování ročního rozpočtu, řádné účetní závěrky a projednávání výsledků jejího auditu Určování výše a lhůty splatnosti pravidelných ročních a mimořádných finančních členských příspěvků Volba a odvolávání členů Rady mikroregionu a členů kontrolního výboru mikroregionu Rozhodování o přijímání nových členů mikroregionu a o vyloučení člena mikroregionu Rozhodování o změnách a doplňování stanov Rozhodování o zrušení, rozdělení nebo splynutí mikroregionu Rozhoduje o výběru likvidátora mikroregionu a o naložení s likvidačním zůstatkem 18

19 Usnášeníschopnost Rada mikroregionu Usnášeníschopnost Předseda Místopředsedové Kontrolní výbor Usnášeníschopnost Rozhodnutí o dalších záležitostech mikroregionu, jejich rozhodování si vyhradila Je usnášeníschopná, sejde-li se na jejím zasedání alespoň nadpoloviční většina jejích členů. Není-li stanoveno jinak, je usnesení přijato, souhlasíli s ním alespoň nadpoloviční většina všech členů mikroregionu. Řízení veškeré činnosti mikroregionu mezi zasedáními Valné hromady Řídící činnosti svěřené radě mikroregionu rozhodnutím Valné hromady Operativní rozhodování o běžných záležitostech mikroregionu, nemající podobu závazků mikroregionu vůči třetím osobám Nakládání s finančními prostředky v mezích stanovených Valnou hromadou Příprava pracovních materiálů pro zasedání Valné hromady Operativní informování členů mikroregionu o důležitých okolnostech, týkajících se mikroregionu Volba a odvolávání předsedy a místopředsedů Rady mikroregionu ze svého středu Rozhodování o vzniku pracovněprávního vztahu Přítomnost nadpoloviční většiny všech členů. Zastupuje mikroregion navenek Za mikroregion je oprávněn podepisovat předseda společně s jedním místopředsedou Vykonává činnosti a plní úkoly podle rozhodnutí Valné hromad, popř. Rady mikroregionu Odpovídá za vedení účetnictví a daňové agendy mikroregionu, tyto práce však může zadat na náklady mikroregionu odborně způsobilé fyzické či právnické osobě Odpovídá za archivaci písemností mikroregionu Svolává zasedání Valné hromady a Rady mikroregionu, pořizuje a rozesílá zápis z těchto zasedání, nebo jej ukládá k nahlédnutí Pořizuje pracovní materiály pro zasedání Valné hromady a Rady mikroregionu Zastupují předsedu mikroregionu v jeho nepřítomnosti nebo na základě jeho pověření Kontrolní orgán mikroregionu Kontrola dodržování stanov mikroregionu a právních norem Kontrola hospodaření mikroregionu a nakládání s majetkem mikroregionu Kontrola plnění usnesení Valné hromady popřípadě Rady mikroregionu Kontrola vedení účetnictví a daňové agendy mikroregionu Není určeno stanovami. Financování DSO 19

20 jednorázové vstupní vklady pravidelné roční a mimořádné členské příspěvky dotace a finanční podpory, granty, dary, odkazy výnosy z vlastní činnosti, výnosy ze spoluúčasti v jiných subjektech Závěr a doporučení Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Velkomeziříčsko Bítešsko je činný polyfunkční svazek, který sdružuje celkem 57 obcí, z nichž pouze tři obce spadají do správní oblasti ORP Tišnov. Oblast jeho působení se zaměřuje především na úkoly v oblasti koordinace strategie pro dosažení trvale udržitelného rozvoje v souladu s agendou 21. Tento svazek zastává v daném regionu pouze okrajovou pozici, a tudíž není vhodným kandidátem na další prohlubování meziobecní spolupráce. 20

21 3.3 Svazek pro plynofikaci obcí Rohozecka 21

22 Název DSO Svazek pro plynofikaci obcí Rohozecka Adresa Rohozec 45, Rohozec IČ Web - Počet členů DSO 9 Název ORP Adresa IČ Bukovice Tišnov Bukovice 36, Bukovice Hluboké Dvory Tišnov Hluboké Dvory 40, Hluboké Dvory Dlouhá Lhota Blansko Dlouhá Lhota 47, Dlouhá Lhota Malá Lhota Blansko Malá Lhota 38, Malá Lhota Rašov Tišnov Rašov 50, Rašov Rohozec Tišnov Rohozec 45, Rohozec Unín Tišnov Unín 44, Unín Lubě Blansko Lubě 15, Lubě Zhoř Tišnov Zhoř 24, Zhoř Základní informace o DSO dle stanov Předmět činnosti Typ DSO Organizační struktura Valná hromada Zabezpečení plynofikace obcí Rohozecka monotematický Valná hromada Předsednictvo Kontrolní a revizní komise Pravomoci jednotlivých orgánů DSO Nejvyšší orgán Rozhoduje o všech záležitostech svazku vymezených stanovami Přijímá, ruší a mění stanovy Volí a odvolává členy předsednictva a kontrolní a revizní komise Schvaluje vnitřní organizaci svazku Schvaluje rozpočet a výsledky hospodaření, účetní uzávěrku svazku Rozhoduje o vstupu svazku do jiných sdružení Schvaluje zřízení a použití dalších fondu Vyjadřuje s konečnou platností ke sporným otázkám 22

23 Usnášeníschopnost Předsednictvo Usnášeníschopnost Kontrolní a revizní komise Usnášeníschopnost Rozhoduje o zániku svazku a jeho majetkovém vypořádání Stanovuje výši ročního příspěvku členů Je usnášeníschopná, je-li přítomna více jak nadpoloviční většina členů Rozhoduje při souhlasu nadpolovičního počtu hlasů přítomných členů V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy předsednictva Statutární orgán Řídí činnost svazku Jedná jeho jménem Rozhoduje o všech záležitostech svazku, pokud nejsou stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady Zabezpečuje řádné vedení účetnictví svazku a předkládá valné hromadě ke schválení roční účetní závěrku Není stanovami určena, rozhoduje většinou hlasů svých členů Dohlíží na výkon působnosti předsednictva a uskutečňování předmětu činnosti svazku Členové komise jsou oprávněni nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti svazku a kontrolují, zda účetní záznamy jsou řádně vedeny v souladu se skutečností a zda předmět činnosti se uskutečňuje v souladu s právními předpisy, stanovami a pokyny valné hromady Přezkoumává roční účetní uzávěrku a předkládá své vyjádření valné hromadě Není stanovami určena, rozhoduje na základě většiny svých členů Financování DSO Vklady členů Závěr a doporučení Svazek pro plynofikaci obcí Rohozecka je nepříliš aktivním, monotematickým svazkem, který sdružuje devět obcí, přičemž šest členských obcí náleží do ORP Tišnov. Mezi hlavní aktivity tohoto dobrovolného svazku obcí patří zabezpečení plynofikace obcí Rohozecka. Tento svazek zaujímá v regionu pouze okrajovou pozici a není tedy vhodným kandidátem na prohlubování meziobecní spolupráce. 23

24 3.4 Mikroregion Porta 24

25 Název DSO Adresa Mikroregion Porta Náměstí 5. Května 1390, Předkláštěří IČ Web Počet členů DSO 8 Název ORP Adresa IČ Borač Tišnov Borač 51, Doubravník Dolní Loučky 208, Dolní Dolní Loučky Tišnov Loučky Kaly Tišnov Kaly 23, Dolnou Loučky Lomnička Tišnov Lomnička 103, Tišnov Náměstí 5. Května 1390, Předklášteří Tišnov Předklášteří Šerkovice Tišnov Šerkovice 33, Tišnov Štěpánovice 30, Štěpánovice Tišnov Předklášteří Železné Tišnov Železné 79, Tišnov Předmět činnosti Základní informace o DSO dle stanov Ochrana životního prostředí v zájmovém území Společný postup při dosahování ekologické stability zájmového území Koordinace významných investičních akcí v zájmovém území Koordinace obecních územních plánů a územní plánování v regionálním měřítku Slaďování zájmů a činností místních samospráv Vytváření, zmnožování a správa společného majetku svazku Zastupování členů svazku při jednání a společných věcech s třetími osobami Zajišťování a vedení předepsané písemné, výkresové, technické a jednotlivé agendy jednotlivých společných akcí Propagace svazku a jeho zájmového území Podpora společenského života Řešení likvidace odpadních vod regionu Podpora školství, zejména poskytování možností širšího základního vzdělávání, včetně základních uměleckých škol Podpora sportu a jiných zájmových činností, včetně využití sportovních zařízení 25

26 Typ DSO Organizační struktura Valná hromada Podpora sociální péče a pečovatelské služby Podpora zdravotnických zařízení a poskytování těchto služeb Vytváření služeb a zařízení sloužících ke zlepšování životního prostředí obcí, jejich vzhledu, úpravě veřejných prostranství, komunikací, kulturních památek a dopravní obslužnosti, likvidaci domovních odpadů, počišťování obcí, zabezpečování zimní údržby Zajištění a podpora efektivního informačního systému Podpora rozvoje turistiky a souvisejících služeb Podpora rozvoje podnikání v regionu Vyhledávání možnosti finančních zdrojů z různých dotačních titulů sloužících k rozvoji obcí svazku Pořádání kulturních produkcí, zábav a zařízení sloužících k zábavě Organizování sportovních soutěží polyfunkční Valná hromada Správní rada (předseda, místopředseda, členové správní rady) Dozorčí rada Tajemník svazku Pravomoci jednotlivých orgánů DSO Nejvyšší orgán Schvalovat, měnit a doplňovat stanovy Volit a odvolávat ze svého středu členy správní rady Volit a odvolávat ze svého středu předsedu a místopředsedu svazku Volit a odvolávat členy dozorčí rady Jmenovat a odvolávat tajemníka svazku Schvalovat finanční rozpočet svazku a roční uzávěrku svazku, rozhodovat o rozdělení zisku a podílu členů na úhradě ztráty svazku Rozhodovat o výši, času a způsobu úhrady vstupních vkladů a ročních členských příspěvků Rozhodovat o nákupu, využití a prodeji majetku podléhajícímu zápisu do katastru nemovitostí nebo jiné podobné evidence, iniciovat tyto zápisy a kontrolovat jejich stav Rozhodovat o hospodaření s majetku svazku Schvalovat akce a aktivity svazku a případnou spoluúčast třetích osob na nich, pokud tuto kompetenci nedeleguje správní radě Rozhodovat o účasti svazku v podnikatelských a nepodnikatelských subjektech Schvalovat jednací a volební řád orgánů svazku Schvalovat odborné pracovní komise svazku Rozhodovat o uzavírání obchodních smluv, uzavírání smluv o přijetí a poskytování úvěrů, o poskytnutí dotace, o převzetí dluhu, o převzetí ručitelského závazku, o přistoupení k závazku a smlouvy o ručení, o zastavení nemovitých věcí a zřízení věcného břemene na majetku svazku obcí Rozhodovat o splynutí, sloučení, rozdělení nebo zrušení svazku 26

27 Usnášeníschopnost Správní rada Usnášeníschopnost Předseda Místopředseda Dozorčí rada Usnášeníschopnost Tajemník Je usnášeníschopná, je-li jednání přítomna nadpoloviční většina delegátů svazku. K přijetí usnesení je třeba kladného hlasování prosté většiny přítomných delegátů, přičemž každý delegát má jeden hlas. Výkonný orgán Řídí činnost svazku Je nejvyšší orgánem v období mezi jednáními valných hromad Řídí činnost svazku vůči ostatním subjektům Realizuje usnesení valné hromady Zpracovává návrh rozpočtu svazku Připravuje řádnou a mimořádnou valnou hromadu a její svolávání včetně organizačního zajištění Projednává a doporučuje valné hromadě přijímání nových řádných členů a podává návrhy na řešení porušení stanov členy svazku Realizuje běžné hospodaření svazku v rámci schváleného rozpočtu, schvaluje rozpočtová opatření do výše ,- Kč, o nich informuje následnou VH Rozhodovat o uzavírání, změnách a ukončení pracovně právních vztahů, formě a výši odměn osobám, pověřených ve svazku výkonem jednotlivých funkcí a prací Rozhodovat o pověření k jednání za svazek obcí dalším osobám, maximálně však v kompetencích náležejícím předsedovi Plní další úkoly dané valnou hromadou Je usnášeníschopná, je-li jednání přítomna nadpoloviční většina všech členů. Usnesení se přijímá většinou hlasů přítomných Jedná jménem svazku Je statutární orgán svazku Řídí jeho činnost mezi jednotlivými zasedáními valné hromady a jedná navenek jeho jménem Svolává valnou hromadu Řídit a kontrolovat práci místopředsedy a tajemníka Zajišťovat vedení účetnictví svazku Zajišťovat archivaci písemností svazku Organizovat práce při rušení a zániku svazku Organizovat provedení inventarizace majetku svazku Plní funkce předsedy v jeho nepřítomnosti Sleduje a kontroluje práci předsedy, místopředsedy a posuzuje jejich činnost v souladu se stanovami svazku Má právo nahlížet do všech písemností svazku a účastnit se jednání zástupců se třetími osobami Dozorčí radě přísluší právo rozhodnutí o způsobu provedení revize Upozorňuje příslušné orgány na zjištěné nedostatky a překládá písemné návrhy na opatření Není stanovami určena. Administrativně-organizační pracovník svazku Vede a vyřizuje běžnou administrativní a organizační agendu svazku a připravuje pracovní materiály pro vrcholové orgány svazku 27

28 Financování DSO Roční členské příspěvky (podle počtu obyvatel trvale hlášených v dané obci) Mimořádné příspěvky Jiné prostředky a dary Finanční prostředky získané vlastní činností svazku Závěr a doporučení Mikroregion Porta je činným, polyfunkčním svazkem, který se nadále rozšiřuje a sdružuje celkem osm obcí, jež všechny náleží do ORP Tišnov. Mezi hlavní aktivity tohoto dobrovolného svazku obcí patří řešení společných zájmů, zaměstnanost, rozvojové dokumenty, společné kulturní a sportovní akce, řešení odpadového hospodářství. V daném ORP zastává jednu z hlavních pozic. Jelikož však ovlivňuje malé území daného ORP, nejedná se o svazek, který by byl vhodným kandidátem pro rozvoj meziobecní spolupráce. 28

29 3.5 Tišnovsko 29

30 Název DSO Adresa Tišnovsko Radniční 14, Tišnov IČ Web Počet členů DSO 35 Název ORP Adresa IČ Borač Tišnov Borač 51, Borač Borovník Tišnov Borovník 5, Borovník Braníškov Tišnov Braníškov 41, Braníškov Bukovice Tišnov Bukovice 36, Bukovice Drásov Tišnov Drásov 61, Drásov Dolní Loučky Tišnov Dolní Loučky 208, Dolní Loučky Doubravník Tišnov Doubravník 75, Doubravník Hluboké Dvory Tišnov Hluboké Dvory 40, Hluboké Dvory Horní Loučky Tišnov Horní Loučky 30, Horní Loučky Hradčany Tišnov Tišnovská 131, Hradčany Kaly Tišnov Kaly 23, Kaly Křižínkov Tišnov Křižínkov 5, Křižínkov Kuřimská Nová Ves Tišnov Kuřimská Nová Ves 50, Kuřimská Nová Ves Kuřimské Jestřabí Tišnov Kuřimské Jestřabí 50, Kuřimské Jestřabí Lažánky Tišnov Lažánky 14, Lažánky Palackého nám. 32, Lomnice Tišnov Lomnice Lomnička Tišnov Lomnička 103, Lomnička Lubné Tišnov Lubné 29, Lubné Malhostovice Nuzířov Tišnov Malhostovice 75, Malhostovice Nelepeč Žernůvka Tišnov Nelepeč-Žernůvka 10, Nelepeč-Žernůvka

31 Níhov Tišnov Níhov 17, Níhov Pernštejnské Jestřabí Tišnov Pernštejnské Jestřabí 6, Pernštejnské Jestřabí Předklášteří Tišnov Komenského 1109, Předklášteří Rojetín Tišnov Rojetín 50, Rojetín Sentice Tišnov Sentice 71, Sentice Skalička Tišnov Skalička 10, Skalička Svatoslav Tišnov Svatoslav 102, Svatoslav Synalov Tišnov Synalov 54, Synalov Štěpánovice 30, Štěpánovice Tišnov Štěpánovice Tišnov Tišnov Nám. Míru 111, Tišnov Tišnovská Nová Ves Tišnov Tišnovská Nová Ves 1, Tišnovská Nová Ves Újezd u Tišnova Tišnov Újezd u Tišnova 28, Újezd u Tišnova Vratislávka Tišnov Vratislávka 1, Vratislávka Žďárec Tišnov Žďárec 42, Žďárec Železné Tišnov Železné 6, Železné Předmět činnosti Základní informace o DSO dle stanov Ochrana životního prostředí v zájmovém území Společný postup při dosahování ekologické stability zájmového území Koordinace významných investičních akcí v zájmovém území Koordinace obecních územních plánů a územní plánování v regionálním měřítku Slaďování zájmů a činností místních samospráv Vytváření, zmnožování a správa společného majetku svazku Zastupování členů svazku při jednání o společných věcech s třetími osobami Zajišťování a vedení předepsané písemné, výkresové, technické a jednotlivé agendy jednotlivých společných akcí Propagace svazku a jeho zájmového území Podpora společenského života Řešení likvidace odpadních vod regionu Podpora regionálního školství Podpora sportu a jiných zájmových činností, včetně využití sportovních zařízení 31

32 Typ DSO Organizační struktura Valná hromada Usnášeníschopnost Správní výbor Podpora sociální péče a pečovatelské služby Podpora zdravotnických zařízení a poskytování těchto služeb Vytváření služeb a zařízení sloužících ke zlepšování životního prostředí obcí, jejich vzhledu, úpravě veřejných prostranství, komunikací, kulturních památek a dopravní obslužnosti, likvidaci domovních odpadů, počištování měst a obcí, zabezpečování zimní údržby Zajistit a podporovat efektivní informační systém Podporovat rozvoj turistiky a souvisejících služeb Podporovat rozvoj podnikání v regionu polyfunkční Valná hromada Správní výbor (předseda, místopředseda, členové správního výboru) Revizní komise svazku Tajemník svazku Pravomoci jednotlivých orgánů DSO Nejvyšší orgán Schvalovat, měnit a doplňovat stanovy svazku Volit a odvolávat ze svého středu členy správního výboru Volit a odvolávat ze svého středu předsedu a místopředsedu Volit a odvolávat členy revizní komise Jmenovat a odvolávat tajemníka svazku Schvalovat finanční rozpočet svazku a roční uzávěrku svazku, rozhodovat o rozdělení zisku a podílu členů na úhradě ztráty svazku Rozhodovat o výši, času a způsobu úhrady vstupních vkladů a ročních členských příspěvků Rozhodovat o nákupu, využití a prodeji majetku Rozhodovat o hospodaření s majetkem svazku Schvalovat jednotlivé akce a aktivity svazku a případnou spoluúčast třetích osob na nich Rozhodovat o účasti svazku v podnikatelských a nepodnikatelských subjektech Schvalovat formu a výši odměn osobám, pověřených ve svazku výkonem jednotlivých funkcí a prací Schvalovat jednací a volební řád orgánů svazku Schvalovat odborné pracovní komise svazku Rozhodovat o splynutí, sloučení, rozdělení nebo o zrušení svazku Je schopná se usnášet, je-li jednání přítomna nadpoloviční většina řádných členů svazku. K přijetí usnesení je třeba kladného hlasování prosté většiny přítomných řádných členů, přičemž každý člen má jeden hlas. Výkonný orgán řídí činnost svazku je nejvyšší orgánem v období mezi jednáními valných hromad, řídí 32

33 Usnášeníschopnost Předseda Místopředseda Revizní komise Usnášeníschopnost Tajemník činnost svazku vůči ostatním subjektům realizuje usnesení valné hromady zpracovává návrh rozpočtu svazku připravuje řádnou a mimořádnou valnou hromadu a její svolávání včetně organizačního zajištění projednává a doporučuje valné hromadě přijímání nových řádných členů a podává roční zprávu o stavu členské základny valné hromadě realizuje běžné hospodaření svazku v rámci schváleného rozpočtu planí další úkoly dané valnou hromadou Je usnášeníschopný, jeli jednání přítomna nadpoloviční většina všech členů. Usnesení přijímá většinou hlasů přítomných. jedná jménem svazku statutární orgán svazku řídí činnost svazku mezi jednotlivými zasedáními valné hromady a jedná navenek jeho jménem svolávat valnou hromadu řídit a kontrolovat práci místopředsedy svazku a tajemníka jednat jménem svazku se třetími osobami a podepisovat s tím související písemnosti za svazek zajišťovat vedení účetnictví svazku zajišťovat archivaci písemností svazku bez zbytečného odkladu doručit starostům členských obcí zápis z valné hromady a současně zajistit, aby byl tento zápis na příští valné hromadě připomínkován a schválen organizovat práce při zrušení a zániku svazku Plní funkce předsedy v jeho nepřítomnosti sleduje a kontroluje práci předsedy, místopředsedy a posuzuje jejich činnost v souladu se stanovami svazku má právo nahlížet do všech písemností svazku a účastnit se jednání zástupců se třetími osobami přísluší jí právo rozhodovat o způsobu provedení revize upozorňuje příslušné orgány na zjištěné nedostatky a předkládá písemné návrhy na opatření Není stanovami určena. administrativně-organizačním pracovníkem svazku vyřizuje běžnou administrativu a organizační agendu svazku a připravuje pracovní materiály pro vrcholové orgány svazku Financování DSO vstupní vklady členů roční členské příspěvky (stanovené na 1 občana trvale hlášeného v jednotlivých obcích) dotace, dary odkazy, výnosy z akcií a aktivit svazku výnosy z účasti svazku na činnosti podnikatelských a nepodnikatelských subjektů 33

34 Závěr a doporučení Dobrovolný svazek obcí Tišnovsko je činným, polyfunkčním svazkem, který se nadále rozšiřuje. Sdružuje celkem 35 obcí, přičemž všechny členské obce náleží do ORP Tišnov. Mezi hlavní aktivity tohoto dobrovolného svazku obcí patří ochrana životního prostředí v zájmovém území, koordinace významných investičních akcí v zájmovém území, propagace svazku a jeho zájmového území. Tento svazek obcí zastává v daném regionu jednu z hlavních pozic a je tedy vhodným kandidátem na další prohlubování meziobecní spolupráce. 34

35 3.6 Svazek vodovodů a kanalizací měst a obcí 35

36 Název DSO Svazek vodovodů a kanalizací měst a obcí Adresa 17. listopadu 138/14, Boskovice IČ Web Počet členů DSO 79 Název ORP Adresa IČ Bedřichov Boskovice Bedřichov 50, Benešov Boskovice Benešov 122, Blansko Blansko Nám. Svobody 3, Borotín Boskovice Borotín 120, Bořitov Blansko Bořitov 11, Boskovice Boskovice Masarykovo n. ½, Boskovice Brťov-Jeneč Blansko Tišnovská 80, Brťov Jeneč Bukovice Tišnov Bukovice 9, Cetkovice Boskovice Náves 168, Cetkovice Crhov Boskovice Crhov 42, Černá Hora Blansko Crhov 42, Nám. Míru 50, Černá Hora 679 Černovice Boskovice Deštná Boskovice Deštná 61, Nám. Svitavy 31, Doubravice nad Svitavou Blansko Doubravice nad Svit Habrůvka Blansko Habrůvka 63, Holštejn Blansko Holštejn 28, Chrudichromy Boskovice Chrudichromy 48, Havlíčkovo nám. 71, Jedovnice Jedovnice Blansko Kořenec Boskovice Kořenec 152, Kněževes Boskovice Kněževes 26, Kotvrdovice Blansko Kotvrdovice 198, Krasová Blansko Krasová 43,

37 Krhov Boskovice Krhov 7, Křetín Boskovice Křetín 100, Křtiny Blansko Křtiny 26, Kulířov Blansko Kulířov 130, Kunčina Ves Boskovice Kunčina ves 40, Kunice Boskovice Kunice 16, Kuničky Blansko Kuničky 47, Lazinov Boskovice Lazinov 81, Lažany Blansko Lažany 126, Masarykovo nám. 19, Letovice Letovice Boskovice Lhota Rapotina Boskovice Lhota Rapotina 15, Lhota u Lysic Boskovice Lhota u Lysic 40, Lhota u Olešnice Boskovice Lhota u Olešnice 36, Lipovec Blansko Lipovec 200, Lipůvka Blansko Lipůvka 146, Lubě Blansko Lubě 15, Ludíkov Boskovice Ludíkov 84, Malá Lhota Blansko Malá Lhota 30, Malá Roudka Boskovice Malá Roudka 5, Míchov Boskovice Míchov 50, Milonice Blansko Milonice 118, Němčice Boskovice Němčice 151, Nýrov Boskovice Nýrov 56, Obora Boskovice Obora 24, Okrouhlá Boskovice Okrouhlá 123, Olomučany Blansko Olomučany 123, Ostrov u Macochy Blansko Ostrov u Macochy 50, Pamětice Boskovice Pamětice 58, Petrovice Blansko Petrovice 134, Nám. 1. Máje 250, Ráječko Blansko Ráječko

38 Rozsíčka Boskovice Rozsíčka 17, Rozsíčka Rudice Blansko Radniční 7, Rudice Senetářov Blansko Senetářov 116, Skrchov Boskovice Skrchov 19, Spešov Blansko Spešov 22, Sudice Boskovice Sudice 118, Suchý Boskovice Suchý 99, Sulíkov Boskovice Sulíkov 37, Svinošice Blansko Svinošice 1, Šebetov Boskovice Šebetov 108, Šošůvka Blansko Šošůvka 187, Štěchov Boskovice Štěchov 29, Tasovice Boskovice Tasovice 41, Uhřice Boskovice Uhřice 91, Újezd u Boskovic Boskovice Újezd u Boskovic 66, Újezd u Černé Hory Blansko Újezd u Černé Hory 34, Unín u Tišnova Tišnov Unín u Tišnova 44, Valchov Boskovice Valchov 97, Valchov Vavřinec Blansko Vavřinec 92, Velenov Boskovice Velenov 74, Vilémovice Blansko Vilémovice 18, Vranová Boskovice Vranová 2, Závist Blansko Závist 2, Zhoř Tišnov Zhoř 24, Žďár Blansko Žďár 5, Žďárná Boskovice Žďárná 10, Žerůtky Boskovice Žerůtky 2, Předmět činnosti Základní informace o DSO dle stanov Ochrana životního prostředí Zajištění koncepce rozvoje a obnovy vodovodů, kanalizací, ČOV a 38

39 Typ DSO Organizační struktura Valná hromada Usnášeníschopnost Předsednictvo s nimi souvisejícími zařízeními v obcích, sdružených ve svazku, a to v rozsahu, který definuje 50 zákona o obcích v platném znění Zajišťování kvality dodávané vody v rámci platných právních a technických předpisů Stanovování výše vodného a stočného na příslušné období při respektování již uzavřených smluv s provozovatelem ve smyslu možností pozitivní právní úpravy Zásobování vodou, odvádění a čištění odpadních vod na smluvním základě Zavádění, rozšiřování a zdokonalování inženýrských sítí vodních děl Hospodaření s movitým a nemovitým majetkem v oblasti vodního hospodářství Nájem majetku, souvisejícího s hlavní činností svazku Investorská inženýrská činnost v rámci zákonných omezení Zajišťování zdrojů pro výstavbu, rekonstrukci a obnovu vodovodů a kanalizací z vlastní hospodářské činnosti či z jiných zdrojů, a to na základě rozhodnutí valné hromady svazku Ostatní činnosti v mezích právních předpisů monotematický Valná hromada Předsednictvo Kontrolní a revizní komise Tajemník Pravomoci jednotlivých orgánů DSO Nejvyšší orgán svazku Rozhoduje o všech záležitostech Svazku, pokud nejsou svěřeny stanovami do působnosti předsednictva nebo místopředsedů Přijímat a měnit stanovy Přijímat nové členy, vylučovat členy Rozhodovat o zániku Svazku, způsobu jeho likvida a převodu práv a povinností na právního zástupce Schvalovat rozpočet a výsledky hospodaření Stanovit výši řádného ročního členského příspěvku Pověřovat předsednictvo Svazku prováděním úprav rozpočtu v průběhu roku Stanovit výši odměn předsednictvu a kontrolní a revizní komisi Schvalovat soupis společného infrastrukturního majetku včetně doplňků Zcizovat a nabývat nemovitosti nad 500 tis. Kč Rozhoduje usnesením, usnesení je přijato, obdrží-li nadpoloviční počet hlasů členů přítomných na valné hromadě Počet hlasů je stanoven podle počtu obyvatel obce a objemu výroby Statutární orgán Svazku Řídí činnost Svazku Jedná jménem Svazku Rozhoduje o všech náležitostech Svazku, pokud nejsou stanovami 39

40 Usnášeníschopnost Kontrolní a revizní komise Usnášeníschopnost Tajemník svěřeny valné hromadě nebo valná hromada nepožaduje svým usnesením tyto záležitosti předložit jí ke schválení Hrozí-li nebezpečí z prodlení čin jiná závažná událost, je předsednictvo oprávněno rozhodovat i o záležitostech svěřených do působnosti valné hromady Svolává jednání valné hromady a rozesílá písemné pozvánky a materiály týkající se rozpočtu, rozpočtových opatření a schválení vyúčtování tak, aby je všichni členové VH obdrželi Je usnášeníschopné, je-li přítomna alespoň nadpoloviční většina členů a rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů Kontroluje veškerou činnost svazku Provádí roční revizi hospodářské činnosti a prověrku roční účetní uzávěrky Svazku Provádí kontrolu hospodaření s majetkem Svazku a s jeho finančními prostředky Při jednání rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných hlasů, přičemž komise je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů Zajišťuje administrativní a jiné běžné činnosti Svazku Financování DSO Členské příspěvky (výše je stanovena podle počtu obyvatel obce) Nájemné za pronájem infrastruktury Dotace, příjmy z úroků, úvěry, ostatní příjmy Závěr a doporučení Svazek vodovod a kanalizací měst a obcí je činným, monotematickým svazkem, který sdružuje 79 obcí, z nichž však pouze tři náleží do ORP Tišnov. Mezi hlavní aktivity tohoto dobrovolného svazku obcí patří zajištění koncepce rozvoje a obnovy vodovodů, kanalizací, ČOV a s nimi souvisejícími zařízeními v obcích sdružených ve svazku, a to v rozsahu, který definuje 50 zákona o obcích v platném znění. Tento svazek ovlivňuje jen malé území daného ORP a není tedy vhodným kandidátem na rozvoj meziobecní spolupráce na území ORP Tišnov. 40

41 3.7 Mikroregion Bílý potok svazek obcí Lažánky Maršov, Braníškov, Svatoslav 41

42 Název DSO Adresa Mikroregion Bílý potok Lažánky, Maršov, Braníškov, Svatoslav Lažánky 14, Veverská Bítýška IČ Web - Počet členů DSO 4 Název ORP Adresa IČ Lažánky Tišnov Lažánky 14, Maršov Tišnov Maršov 71, Braníškov Tišnov Braníškov 41, Svatoslav Tišnov Svatoslav 102, Předmět činnosti Typ DSO Organizační struktura Základní informace o DSO dle stanov spolupracovat pro vytváření lepších podmínek pro rozvoj podnikání a zaměstnanosti v regionu pravidelné kontakty za účelem řešení společných problémů a výměny zkušeností společný postup při zpracování rozvojových projektů mikroregionu spolupráce při ochraně životního prostředí čistota obcí, na úseku zásobování pitnou vodou, čistoty odpadních vod a ovzduší, odpadového hospodářství spolupráce v oblasti školství, výchovy mládeže, zdravotnictví a sociální politiky a v oblasti požární ochrany koordinace společného postupu rozvoje sportu, kultury, vzdělání a rozvoje občanské společnosti podpora rozvoje cestovního ruchu v mikroregionu, vytváření podmínek společná prezentace mikroregionu na internetových stránkách a pomocí dalších forem propagace spolupracovat v oblasti zlepšování podmínek pro rozvoj bydlení na vesnici, v dopravní obslužnosti, v oblasti správy, údržby a provozu obecních zařízení polyfunkční valná hromada správní rada předseda svazku místopředsedové svazku dozorčí rada 42

43 Valná hromada Usnášeníschopnost Správní rada Usnášeníschopnost Pravomoci jednotlivých orgánů DSO Nejvyšší orgán svazku rozhoduje o všech změnách a doplňcích zakladatelské smlouvy a stanov svazku obcí rozhodovat o přijetí dalších členů svazku schvalovat roční účetní závěrku a rozpočet svazku na další období schvalovat výši členského příspěvku a termín jeho úhrady rozhodovat o dlouhodobých cílech a rozvojových aktivitách svazku obcí a schvalovat plán činnosti na další období rozhodovat o vyloučení člena ze svazku obcí, který závažným způsobem poruší své povinnosti člena rozhodovat o zrušení závazku obcí s likvidací a dále rozhoduje o jmenování a odvolání likvidátora Pokud jsou přítomny alespoň dvě třetiny všech zástupců členů svazku. K platnému rozhodnutí je zapotřebí nadpoloviční většiny všech hlasů zástupců členů svazku. výkonný orgán svazku obcí řídí činnost svazku a plní úkoly valné hromady v období mezi zasedáními počet členů správní rady je dán počtem obcí členů svazku rozhoduje o konkrétních opatřeních k zajištění dlouhodobých cílů svazku ukládá konkrétní úkoly členům správní rady kontroluje plnění povinností a závazků vyplývajících pro jednotlivé členy správní rady ze stanov, z usnesení valné hromady a úkolů uložených správní radou připravuje podklady pro jednání valné hromady a rozhoduje o jejím svolání rozhoduje o uzavírání obchodních smluv, uzavírání smluv o přijetí a poskytnutí úvěrů, o poskytnutí dotace, o převzetí dluhu, o převzetí ručitelského závazku, o přistoupení k závazku a smlouvy o ručení, o zastavení movitých věcí a zřízení věcného břemene na majetku svazku obcí rozhodovat o uzavírání, změnách a ukončení pracovně-právních vztahů rozhodovat o pověření k jednání za svazek obcí dalším osobám, maximálně však v kompetencích náležejících předsedovi zabezpečovat hospodaření svazku obcí zajistit řádné vedení evidence a účetnictví a informovat členy svazku o záležitostech svazku předkládat valné hromadě ke schválení účetní závěrku vždy jedenkrát ročně Pokud jsou přítomny alespoň dvě třetiny všech jejich členů. K platnému rozhodnutí správní rady v záležitostech výše popsaných je zapotřebí souhlasu všech přítomných členů správní rady. V ostatních případech je schváleno nadpoloviční většinou přítomných členů správní rady. 43

44 Předseda Místopředseda Dozorčí rada Usnášeníschopnost zastupuje svazek ve vztahu k jiným subjektům a jedná jménem svazku plní funkci předsedy v době jeho nepřítomnosti má 4 členy provádět kontrolu hospodaření svazku obcí a plnění usnesení valné hromady a správní rady vždy po uplynutí pololetí zajišťovat přezkoumání hospodaření svazku auditorem volit ze svého středu předsedu, kterého zplnomocňuje k účasti na jednání správní rady s hlasem poradním dohlížet na činnost správní rady nahlížet do obchodních a účetních knih a jiných dokladů svazku a kontrolovat tam obsažené údaje přezkoumávat účetní závěrku a předkládat svá vyjádření valné hromadě podávat zprávy valné hromadě nejméně jednou ročně dozorčí radu svolává předseda dozorčí rady písemnou nebo elektronickou formou nebo faxem u uvedením programu jednání kontroluje veškeré činnosti svazku Je usnášeníschopná při účasti všech členů. K platnému rozhodnutí dozorčí rady je zapotřebí nadpoloviční většina hlasů členů dozorčí rady. Financování DSO základní vklad jednotlivých členských obcí ve výši ,- Kč vklady z vlastních rozpočtů jednotlivých členských obcí úroky z vkladu dary, případně dotace získané svazkem Závěr a doporučení Mikroregion Bílý potok je polyfunkční svazek, který sdružuje čtyři obce, jež všechny náleží do ORP Tišnov. Předmětem činnosti svazku je spolupráce pro rozvoj podnikání a zaměstnanosti, společný postup pro rozvoj v oblasti školství, sportu a kultury. Tento svazek svojí územní rozlohou nezastává v regionu významnou pozici, a proto není vhodným kandidátem pro rozvoj meziobecní spolupráce. 44

45 3.8 ČOV Drásov Malhostovice 45

46 Název DSO Adresa ČOV Drásov Malhostovice Drásov 61, Drásov (okres Brno-venkov) IČ Web - Počet členů DSO 2 Název ORP Adresa IČ Drásov Tišnov Drásov 61, Drásov Malhostovice Tišnov Malhostovice 75, Malhostovice Předmět činnosti Typ DSO Organizační struktura Valná hromada Základní informace o DSO dle stanov Ochrana životního prostření, Odvádění a čištění odpadních vod na ČOV v majetku Svazku, Zavádění, rozšiřování a zdokonalování inženýrských sítí vodních děl, Hospodaření s movitým a nemovitým majetkem v oblasti vodního hospodářství, Nájmu a pronájmu majetku souvisejícího s činností Svazku, Investorské a inženýrské činnosti v rámci zákonných omezení, Zajišťování zdrojů pro výstavbu, rekonstrukci a obnovu kanalizací z vlastní činnosti či z jiných zdrojů, a to na základě rozhodnutí valné hromady Svazku, Ostatní činnosti v mezích právních předpisů, např. obchodní nebo zprostředkovatelské činnosti, Zajištění koncepce rozvoje a obnovy kanalizací a ČOV a s nimi souvisejících zařízení v obcích sdružených ve Svazku, a to v rozsahu, který definuje 50 zákona o obcích, Stanovování výše stočného na příslušné období, Podpora rozvoje území vymezená katastry členských obcí Svazku monotematický Valná hromada, Předseda a místopředseda Svazku, Dozorčí rada Pravomoci jednotlivých orgánů DSO Přijetí a schvalování změn stanov, Schvalování přijetí nových členů a vyloučení stávajících členů Svazku, Schvalování výše ročních členských příspěvků Svazku, Rozhodnutí o splynutí, sloučení, rozdělení a o jiném způsobu zániku Svazku, Schvalování rozpočtu, rozpočtových opatření, závěrečného účtu, 46

ORP Jablonec nad Nisou

ORP Jablonec nad Nisou Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Jablonec nad Nisou

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP 1 1 Obecné informace

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP 1 1 Obecné informace

Více

S T A N O V Y. dobrovolného svazku obcí M I K R O R E G I O N U I V A N Č I C K O

S T A N O V Y. dobrovolného svazku obcí M I K R O R E G I O N U I V A N Č I C K O S T A N O V Y dobrovolného svazku obcí M I K R O R E G I O N U I V A N Č I C K O - 1 - Část I. Obecná ustanovení Čl. 1. Základní ustanovení název a sídlo členů svazku obcí 1) Dobrovolný svazek obcí Mikroregion

Více

Autorský tým: Doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. Bc. Andrea Hrušková Ing. Ivana Foldynová Bc. Iveta Čípková Mgr. Bc. Ivana Kouřilová Ing.

Autorský tým: Doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. Bc. Andrea Hrušková Ing. Ivana Foldynová Bc. Iveta Čípková Mgr. Bc. Ivana Kouřilová Ing. Tato studie byla vytvořena v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb města Blansko ve spolupráci Centra pro podporu komunitního plánování Blansko a partnera projektu společnosti ACCENDO Centrum

Více

ORP Rychnov nad Kněžnou

ORP Rychnov nad Kněžnou Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP 1 1 Obecné informace

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Karlovy Vary 1 1

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU IČO 4 4 9 9 0 2 6 0 IČZ smluvního ZZ 7 2 3 6 0 0 0 Číslo smlouvy 7 B 7 H 0 0 2 Název IČO Diecézní charita Brno PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-3 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Mariánské Lázně 1

Více

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ REGIONU Boskovicko +

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ REGIONU Boskovicko + STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ REGIONU Boskovicko + Váš názor nás zajímá! Dovolujeme si Vás oslovit jako obyvatele území našeho mikroregionu, pro který se snažíme na období 2014 2020 získat finanční prostředky

Více

Zápis. z mimořádného zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Lhota, konaného dne v kanceláři obecního úřadu.

Zápis. z mimořádného zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Lhota, konaného dne v kanceláři obecního úřadu. Zápis z mimořádného zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Lhota, konaného dne 25. 04. 2016 v kanceláři obecního úřadu. Přítomni: Širůček Z., Šebek P., Müller J., Opluštil P., Sokol Petr, Sokol Pavel Omluven:

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Olomouc 1 1 Obecné

Více

STANOVY dobrovolného svazku obcí Blata

STANOVY dobrovolného svazku obcí Blata STANOVY dobrovolného svazku obcí Blata Část první Obecná ustanovení čl. 1 Založení svazku obcí a jeho členové 1. Dobrovolný svazek obcí Blata je založen podle ustanovení 46 odst. 2, písm. b) zákona č.

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Blansko 1 1 Obecné

Více

Č.j /ENV/ /630/14-ZS8 V Praze dne

Č.j /ENV/ /630/14-ZS8 V Praze dne Komu: Vršovická 65, 100 10 Praha 10 tel.: +420 267 122 700 fax: +420 267 311 096 www.mzp.cz, info@mzp.cz d l e r o z d ě l o v n í k u Č.j. 36561/ENV/14-2013/630/14-ZS8 V Praze dne 23. 5. 2014 Věc: Oznámení

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Uničov 1 1 Obecné

Více

3. Vlastníci. 4. IČPE uvedená v povolení k provozování

3. Vlastníci. 4. IČPE uvedená v povolení k provozování Za kalendářní rok: 2015, DPH 15.0 % 1. Příjemce vodného a stočného 2. Provozovatel uvedený v povolení 3. Vlastníci plátce DPH plátce DPH Obchodní společnost VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Obchodní

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Klokočná

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Klokočná ORGANIZAČNÍ ŘÁD orgánů obce Klokočná Zastupitelstvo obce Klokočná (dále jen zastupitelstvo) vydává tento Organizační řád orgánů obce Klokočná (dále jen Organizační řád ). Článek 1 Úvodní ustanovení (1)

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Telč 1 1 Obecné informace

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Boskovice 1 1 Obecné

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 7. zasedání zastupitelstva města dne: 4. 9. 2014 Bod pořadu jednání: Návrh na jmenování zástupce statutárního města Liberec do Rady Sdružení zájmového sdružení

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Reg. Ministerstvo vnitra ČR, VS / 1-1 / 58 269 / 04 2 dne 25.8.2004 IČO: 266 72 715 STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ založeného v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů. Článek 1 Název a sídlo

Více

Schváleno: RMK dne 1. 6. 2015, usnesení č. 370 Účinnost od: 2. 6. 2015

Schváleno: RMK dne 1. 6. 2015, usnesení č. 370 Účinnost od: 2. 6. 2015 MĚSTO KROMĚŘÍŽ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU KROMĚŘÍŽ Zpracovatel: Mgr. Jana Kutá Mgr. Ing. Marie Navrátilová Mgr. Veronika Škrabalová Schváleno: RMK dne 1. 6. 2015, usnesení č. 370 Účinnost od: 2. 6.

Více

04. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

04. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace SVĚŘENÍ DÍTĚTE DO PŘEDPĚSTOUNSKÉ PÉČE 01. Pojmenování (název) životní situace Svěření dítěte do předpěstounské péče 02. Základní informace k životní situaci Řízení o svěření dítěte do předpěstounské péče

Více

E 67 SBÍRKA MATRIK OKRES BLANSKO MORAVSKÝ ZEMSKÝ ARCHIV V BRNĚ. Inventář. Číslo evidenčního listu NAD: 253. Evidenční číslo pomůcky: 3368

E 67 SBÍRKA MATRIK OKRES BLANSKO MORAVSKÝ ZEMSKÝ ARCHIV V BRNĚ. Inventář. Číslo evidenčního listu NAD: 253. Evidenční číslo pomůcky: 3368 MORAVSKÝ ZEMSKÝ ARCHIV V BRNĚ E 67 SBÍRKA MATRIK OKRES BLANSKO 1579-1950 Inventář Číslo evidenčního listu NAD: 253 Evidenční číslo pomůcky: 3368 Dr. Mojmír Švábenský Brno, 1982 Doplnila a revidovala Mgr.

Více

- 2 - 4. Členství vzniká dnem rozhodnutí výboru sdružení o přijetí za člena na základě písemné. členské přihlášky.

- 2 - 4. Členství vzniká dnem rozhodnutí výboru sdružení o přijetí za člena na základě písemné. členské přihlášky. Stanovy občanského sdružení Petrov žije, o.s. I. Úvodní ustanovení Tyto stanovy jsou stanovami občanského sdružení, založeného podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů

Více

ZSJ ČÁST OBEC OKRES PSČ KS Příluka Příluka Příluka Svitavy Koruna Koruna Koruna Svitavy Banín Banín Banín Svitavy

ZSJ ČÁST OBEC OKRES PSČ KS Příluka Příluka Příluka Svitavy Koruna Koruna Koruna Svitavy Banín Banín Banín Svitavy ZSJ ČÁST OBEC OKRES PSČ KS Příluka Příluka Příluka Svitavy 53944 80 Koruna Koruna Koruna Svitavy 56301 60 Banín Banín Banín Svitavy 56802 106 Javorník Javorník Javorník Svitavy 56802 138 Mikuleč Mikuleč

Více

Kapitola C. Zpřesnění vymezení specifických oblastí vymezených v politice územního rozvoje a vymezení dalších specifických oblastí nadmístního významu

Kapitola C. Zpřesnění vymezení specifických oblastí vymezených v politice územního rozvoje a vymezení dalších specifických oblastí nadmístního významu Kapitola C Zpřesnění vymezení specifických oblastí vymezených v politice územního rozvoje a vymezení dalších specifických oblastí nadmístního významu 31 32 C. Zpřesnění vymezení specifických oblastí vymezených

Více

MĚSTO KROMĚŘÍŽ ORGANIZAČNÍ ŘÁD

MĚSTO KROMĚŘÍŽ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTO KROMĚŘÍŽ ORGANIZAČNÍ ŘÁD Zpracovatel: JUDr. František Dočekal, Ph.D. JUDr. Irena Gráfová Mgr. Ing. Marie Navrátilová Schváleno: RMK dne 8. 12. 2014, usnesení č.87 Účinnost od: 1.1.2015 Účinnost do:

Více

Stanovy. České federace florbalu vozíčkářů

Stanovy. České federace florbalu vozíčkářů Stanovy České federace florbalu vozíčkářů 1. Název a sídlo a. Česká federace florbalu vozíčkářů o.s. (dále jen ČFFV o.s.) je dobrovolným, samostatným občanským sdružením, sdružuje fyzické, případně i právnické

Více

A. Název. B. Sídlo. C. Poslání a cíle, předmět činností svazku. Sdružení obcí mikroregionu Hlinecko. Poděbradovo nám. č.

A. Název. B. Sídlo. C. Poslání a cíle, předmět činností svazku. Sdružení obcí mikroregionu Hlinecko. Poděbradovo nám. č. STANOVY DOBROVOLNÉHO SVAZKU OBCÍ Sdružení obcí mikroregionu Hlinecko Znění Stanov schválené s účinností ode dne... Stanovy v tomto znění nahrazují od uvedeného data původní znění Stanov svazku z 21.12.

Více

Společnost Parkinson, z.s. S T A N O V Y. dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Společnost Parkinson, z.s. S T A N O V Y. dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Společnost Parkinson, z.s. S T A N O V Y dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Schválené valnou hromadou společnosti v Praze dne 9. června 2015 Článek 1 Všeobecná ustanovení 1. Společnost Parkinson,

Více

Organizační řád Úřadu městské části Praha 8

Organizační řád Úřadu městské části Praha 8 Příloha usnesení č. Usn RMC 0556/2015 Rady městské části Praha 8 ze dne 23. září 2015 Organizační řád Úřadu městské části Praha 8 schválený Radou Městské části Praha 8 dne 23. září 2015 na návrh tajemníka

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU TLUMAČOV

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU TLUMAČOV ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU TLUMAČOV Rada obce Tlumačov schválila na svém zasedání v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, 102 odst.2,písm.f) a o) ve znění pozdějších novel, tento organizační

Více

04. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

04. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace SVĚŘENÍ DÍTĚTE DO PŘEDADOPČNÍ PÉČE 01. Pojmenování (název) životní situace Svěření dítěte do předadopční péče 02. Základní informace k životní situaci Řízení o svěření dítěte do předadopční péče je upraveno

Více

Zákon o krajích (krajské zřízení)

Zákon o krajích (krajské zřízení) SBÍRKA ZÁKONŮ částka 2 rozeslána dne 13.1.2003 3 Předseda vlády vyhlašuje úplné znění zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 273/2001 Sb., zákonem

Více

Boskovicko žije. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Boskovicko PLUS

Boskovicko žije. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Boskovicko PLUS Boskovicko žije Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Boskovicko PLUS Prosinec 2015 Obsah 1. POPIS ÚZEMÍ A ZDŮVODNĚNÍ VÝBĚRU... 1 1.1 Základní informace o MAS... 1 1.2 Zkušenosti

Více

Organizační řád obce Vrbice

Organizační řád obce Vrbice Organizační řád obce Vrbice 1 ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBCE VRBICE Obec: VRBICE IČO : 00283738 Adresa: 691 09, Vrbice 89 Řád zpracoval: Tomáš Bílek Řád schválil starosta obce: Tomáš Bílek Datum schválení zastupitelstvem

Více

29.11.2014. Krajský úřad. Management kraje a obce. Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Působnost a organizační struktura krajského úřadu

29.11.2014. Krajský úřad. Management kraje a obce. Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Působnost a organizační struktura krajského úřadu Krajský úřad Lekce: 7 Management kraje a obce Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Pravomoc a působnost Krajského úřadu je upravena zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajském zřízení) a dalšími právními

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Školka Montessori Kladno

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Školka Montessori Kladno STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Školka Montessori Kladno ČLÁNEK 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Název občanského sdružení: Školka Montessori Kladno (dále jen Sdružení") 1.2. Sídlo sdružení: Na Vyhaslém 3197, 272

Více

S T A N O V Y Nohejbalový klub Bajda Kroměříž z.s.

S T A N O V Y Nohejbalový klub Bajda Kroměříž z.s. S T A N O V Y Nohejbalový klub Bajda Kroměříž z.s. I. Základní ustanovení Spolek s názvem Nohejbalový klub Bajda Kroměříž z.s. (dále jen NK Bajda ) je samosprávný a dobrovolný svazek členů, kteří provozují

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Jeseník 1 1 Obecné

Více

Když to doopravdy funguje aneb symbióza zřizovatele a školy. Josef Hanák ZŠ a MŠ Ratíškovice

Když to doopravdy funguje aneb symbióza zřizovatele a školy. Josef Hanák ZŠ a MŠ Ratíškovice Když to doopravdy funguje aneb symbióza zřizovatele a školy Josef Hanák ZŠ a MŠ Ratíškovice ORP Hodonín Správní obvod obce s rozšířenou působností Hodonín (vyhláška č. 388/2002 Sb.): HODONÍN je vymezen

Více

Zápis č. 2/2016 ze zasedání Výboru pro komunitní plánování sociálních služeb Zastupitelstva města Tišnova ze dne

Zápis č. 2/2016 ze zasedání Výboru pro komunitní plánování sociálních služeb Zastupitelstva města Tišnova ze dne Materiál číslo: 0 K projednání Zastupitelstvu města Tišnova 27.06.2016 Předkládá Knechtová Lenka - předsedkyně výboru Zápis č. 2/2016 ze zasedání Výboru pro komunitní plánování sociálních služeb Zastupitelstva

Více

Městská část Praha 17 Úřad městské části Praha l7

Městská část Praha 17 Úřad městské části Praha l7 Městská část Praha 17 Úřad městské části Praha l7 Žalanského 291/12b, Praha 6 - Řepy ORGANIZAČNÍ ŘÁD schválený usnesením RMČ č. Us RMČ 000132/2013 ze dne 22.5.2013 v úplném aktualizovaném znění s účinností

Více

STANOVY Klub vodních sportů Hranice, z.s.

STANOVY Klub vodních sportů Hranice, z.s. STANOVY Klub vodních sportů Hranice, z.s. I. Základní ustanovení 1. Klub vodních sportů Hranice, z.s. (dále jen KVS) je dobrovolným sdružením fyzických osob provozujícím tělovýchovu, sport, turistiku,

Více

4. Ochrana přírody a krajiny Obec Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby 1 Baliny Přírodní park Baliny 2 Blízkov 3 Bory 4 Březejc 5 Březí 6 Březské maloplošné chráněné území - přírodní památky

Více

S L U Ž E B N Í P Ř E D P I S Č. 2 / 2 0 1 5 KATASTRÁLNÍHO ÚŘADU PRO LIBERECKÝ KRAJ

S L U Ž E B N Í P Ř E D P I S Č. 2 / 2 0 1 5 KATASTRÁLNÍHO ÚŘADU PRO LIBERECKÝ KRAJ Katastrální úřad pro Liberecký kraj V Liberci dne: 23. 6. 2015 Č.j.: KÚ 01246/2015-500-01001 S L U Ž E B N Í P Ř E D P I S Č. 2 / 2 0 1 5 O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D KATASTRÁLNÍHO ÚŘADU PRO LIBERECKÝ KRAJ

Více

Asociace provozovatelů kin. STANOVY SDRUŽENÍ - novelizováno dne 12. dubna 2011 -

Asociace provozovatelů kin. STANOVY SDRUŽENÍ - novelizováno dne 12. dubna 2011 - Asociace provozovatelů kin STANOVY SDRUŽENÍ - novelizováno dne 12. dubna 2011 - Preambule Asociace provozovatelů kin je občanským sdružením, které sdružuje fyzické a právnické osoby, provozovatele kin,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Městského úřadu Český Krumlov. Město Český Krumlov

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Městského úřadu Český Krumlov. Město Český Krumlov Město Český Krumlov ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městského úřadu Český Krumlov Obsah: ČÁST I. Úvodní ustanovení ČÁST II. Organizace a řízení úřadu ČÁST III. Činnost organizačních jednotek úřadu ČÁST IV. Závěrečná ustanovení

Více

ORP Frenštát pod Radhoštěm

ORP Frenštát pod Radhoštěm Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Frenštát pod Radhoštěm

Více

Stanovy občanského sdružení

Stanovy občanského sdružení Stanovy občanského sdružení CZECH MDS GROUP I. Název a sídlo občanského sdružení 1) Tyto stanovy jsou stanovami občanského sdružení s názvem CZECH MDS GROUP (dále jen sdružení ). Sdružení je dobrovolným

Více

Statutární město Ostrava

Statutární město Ostrava Statutární město Ostrava Obecně závazná vyhláška č. 14/2013, Statut města Ostravy (úplné znění se změnami a doplňky provedenými obecně závaznými vyhláškami č. 1/2014 ze dne 19.2.2014, č. 2/2014 ze dne

Více

S T A N O V Y zájmového sdružení právnických osob JIHOČESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU

S T A N O V Y zájmového sdružení právnických osob JIHOČESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU Článek I. Základní ustanovení 1. Jihočeská centrála cestovního ruchu je zájmovým sdružením právnických osob (dále jen sdružení ) podle 20f až 20j zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších

Více

SEZNAM MOŽNÝCH VARIANT ÚSEKOVÝCH JÍZDENEK

SEZNAM MOŽNÝCH VARIANT ÚSEKOVÝCH JÍZDENEK INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE SEZNAM MOŽNÝCH VARIANT ÚSEKOVÝCH JÍZDENEK verze 01. 07. 2006 Informační telefon: +420 5 4342 6655 NÁVOD K POUŽITÍ: 1. V prvním sloupci nalezněte název zastávky,

Více

Příloha č. 1 Odbory a oddělení Městského úřadu Stráž pod Ralskem a jejich působnost

Příloha č. 1 Odbory a oddělení Městského úřadu Stráž pod Ralskem a jejich působnost Příloha č. 1 Odbory a oddělení Městského úřadu Stráž pod Ralskem a jejich působnost Odbor finanční Základní právní normy: Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů;

Více

STANOVY. Čl. 1. Název a sídlo Název: Slovinský spolek Josipa Plečnika Slovensko društvo Jožeta Plečnika (dále jen spolek )

STANOVY. Čl. 1. Název a sídlo Název: Slovinský spolek Josipa Plečnika Slovensko društvo Jožeta Plečnika (dále jen spolek ) STANOVY Čl. 1. Název a sídlo Název: Slovinský spolek Josipa Plečnika Slovensko društvo Jožeta Plečnika (dále jen spolek ) Sídlo: Krameriova 674/5,26601 Beroun Čl. 2 Statut spolku 1. Spolek je dobrovolné

Více

STANOVY SPOLKU. SPOLEK RODIČŮ PŘI MŠ ŠRÁMKOVA, z.s. 1. Základní ustanovení. a) Spolek přijal název SPOLEK RODIČŮ PŘI MŠ ŠRÁMKOVA (dále jen spolek ).

STANOVY SPOLKU. SPOLEK RODIČŮ PŘI MŠ ŠRÁMKOVA, z.s. 1. Základní ustanovení. a) Spolek přijal název SPOLEK RODIČŮ PŘI MŠ ŠRÁMKOVA (dále jen spolek ). STANOVY SPOLKU SPOLEK RODIČŮ PŘI MŠ ŠRÁMKOVA, z.s. 1. Základní ustanovení a) Spolek přijal název SPOLEK RODIČŮ PŘI MŠ ŠRÁMKOVA (dále jen spolek ). b) Sídlem spolku je Mateřská škola Brno, Šrámkova 14,

Více

129/2000 Sb. ZÁKON ze dne 12. dubna 2000

129/2000 Sb. ZÁKON ze dne 12. dubna 2000 129/2000 Sb. ZÁKON ze dne 12. dubna 2000 o krajích (krajské zřízení) Změna: 273/2001 Sb. Změna: 450/2001 Sb. Změna: 320/2001 Sb. Změna: 231/2002 Sb. (část) Změna: 404/2002 Sb. Změna: 231/2002 Sb. Změna:

Více

provozovaných VODÁRENSKOU AKCIOVOU SPOLEČNOSTÍ, a.s. divizí Boskovice předávané

provozovaných VODÁRENSKOU AKCIOVOU SPOLEČNOSTÍ, a.s. divizí Boskovice předávané Polohopisné údaje vodovodů a kanalizací zkolaudovaných před 1.1.2007 a polohopisné situace v souřadnicích S-JTSK vodovodů a kanalizací zkolaudovaných po 1.1.2007 provozovaných VODÁRENSKOU AKCIOVOU SPOLEČNOSTÍ,

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY SPRÁVNÍHO OBVODU ORP TIŠNOV 3. ÚPLNÁ AKTUALIZACE TEXTOVÁ ČÁST Obsah dokumentace: TEXTOVÁ ČÁST ÚVOD A) PODKLADY PRO ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ B) ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE

Více

Zpráva o hospodaření za rok 2006 - Závěrečný účet. M ě s t o T i š n o v

Zpráva o hospodaření za rok 2006 - Závěrečný účet. M ě s t o T i š n o v Zpráva o hospodaření za rok 2006 - Závěrečný účet M ě s t o T i š n o v 1) Vznik právního subjektu Právní subjekt město Tišnov vznikl ze zákona o obcích, toho času zákon č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších

Více

Město Nový Bor. Vnitřní směrnice č. 1.01. Organizační řád Města Nový Bor (úplné znění)

Město Nový Bor. Vnitřní směrnice č. 1.01. Organizační řád Města Nový Bor (úplné znění) Město Nový Bor Vnitřní směrnice č. 1.01. Organizační řád Města Nový Bor (úplné znění) Účinnost od: 11.1.2011 Rada města vydává na základě ustanovení 102 odst.2 přím.o) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní

Více

STANOVY Společnosti pro výživu, z.s.

STANOVY Společnosti pro výživu, z.s. 1. Název spolku: Společnost pro výživu, z.s. 2. Sídlo spolku: Praha. 3. Spolek působí na území České republiky. STANOVY Společnosti pro výživu, z.s. Čl. I. Název, sídlo a působnost Čl. II. Charakter Spolku

Více

o.s. Obnova obce Prameny

o.s. Obnova obce Prameny Stanovy občanského sdružení o.s. Obnova obce Prameny čl. I Název, sídlo a působnost 1) O.s. Obnova obce Prameny (dále jen sdružení) má sídlo v obci Prameny 2) Sdružení sídlí na adrese : Prameny 26, 353

Více

Místní akční skupina Pobeskydí - zájmové sdružení právnických osob

Místní akční skupina Pobeskydí - zájmové sdružení právnických osob Místní akční skupina Pobeskydí - zájmové sdružení právnických osob Stanovy Místní akční skupina Pobeskydí zájmové sdružení právnických osob Čl. I. Úvodní ustanovení Místní akční skupina Pobeskydí je právnickou

Více

S T A N O V Y Společenství vlastníků Píškova 1959-1962

S T A N O V Y Společenství vlastníků Píškova 1959-1962 S T A N O V Y Společenství vlastníků Píškova 1959-1962 Píškova 1961/42, 155 00 Praha 5 Stodůlky, IČ: 24289086 Čl. 1 - Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je

Více

Spolek rodičů a přátel při Konzervatoři Evangelické akademie v Olomouci,z.s. STANOVY. Článek 1. Název, sídlo a charakter spolku

Spolek rodičů a přátel při Konzervatoři Evangelické akademie v Olomouci,z.s. STANOVY. Článek 1. Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel při Konzervatoři Evangelické akademie v Olomouci,z.s. STANOVY Článek 1 Název, sídlo a charakter spolku 1) Název sdružení: Spolek rodičů a přátel při Konzervatoři Evangelické akademie

Více

STANOVY. spolku. Svaz podnikatelů pro využití energetických zdrojů, z.s.

STANOVY. spolku. Svaz podnikatelů pro využití energetických zdrojů, z.s. STANOVY spolku Svaz podnikatelů pro využití energetických zdrojů, z.s. vedeného u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou L 66 Identifikační číslo: 00506494 ve znění schváleném valnou hromadou dne

Více

Nezaměstnanost v POÚ a ORP okresu Žďár nad Sázavou za květen 2019

Nezaměstnanost v POÚ a ORP okresu Žďár nad Sázavou za květen 2019 Nezaměstnanost v POÚ a ORP okresu Žďár nad Sázavou za květen 2019 ORP a příslušné POÚ Uchazeči V evidenci ÚP uchazečů Bystřice nad Pernštejnem 447 12 654 3,5 % 95 Nové Město na Moravě 400 12 530 3,2 %

Více

Nezaměstnanost v POÚ a ORP okresu Žďár nad Sázavou za duben 2019

Nezaměstnanost v POÚ a ORP okresu Žďár nad Sázavou za duben 2019 Nezaměstnanost v POÚ a ORP okresu Žďár nad Sázavou za duben 2019 ORP a příslušné POÚ Uchazeči V evidenci ÚP uchazečů Bystřice nad Pernštejnem 468 12 774 3,7 % 61 Nové Město na Moravě 465 12 617 3,7 % 118

Více

Organizační řád. Městský úřad Velké Meziříčí

Organizační řád. Městský úřad Velké Meziříčí Rada města vydává tuto vnitřní směrnici č. 1/2013: Organizační řád Městského úřadu Velké Meziříčí Zpracovatel: Rozsah působnosti: Ing. Marek Švaříček, tajemník Městského úřadu Velké Meziříčí Městský úřad

Více

1 Baliny NKP_zvonice 2 Blízkov 3 Bory 4 Březejc 5 Březí turistická trasa NKP_kaple sv. Jana Nepomuckého významný vyhlídkový bod - Dědkovská hora významný vyhlídkový bod - pohled z Pekepských skal NKP_kostel

Více

Nezaměstnanost v POÚ a ORP okresu Žďár nad Sázavou za květen 2017

Nezaměstnanost v POÚ a ORP okresu Žďár nad Sázavou za květen 2017 Nezaměstnanost v POÚ a ORP okresu Žďár nad Sázavou za květen 2017 ORP a příslušné POÚ Uchazeči V evidenci ÚP Dosažitelní uchazeči Podíl nezaměstnaných uchazečů Bystřice nad Pernštejnem 659 12 935 5,1%

Více

Stanovy Kulturní a divadelní spolek Jizeran

Stanovy Kulturní a divadelní spolek Jizeran Stanovy Kulturní a divadelní spolek Jizeran Spolek s názvem Kulturní a divadelní spolek Jizeran je dobrovolné, neziskové, nezávislé a nepolitické sdružení občanů provozujících tělovýchovu, sport, turistiku,

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Lysá nad Labem 1

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ TANDEM BRNO

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ TANDEM BRNO STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ TANDEM BRNO I. Název organizace, sídlo občanského sdružení 1. Název občanského sdružení : Tandem Brno (dále jen sdružení ) 2. Sídlo sdružení: Chaloupkova 7 612 00 Brno - Královo

Více

Stanovy spolku Neuropsychiatrické fórum

Stanovy spolku Neuropsychiatrické fórum Stanovy spolku Neuropsychiatrické fórum I. Neuropsychiatrické fórum, o.s., ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb, občanského zákoníku (dále jen NOZ ),

Více

Stanovy České komory zdravotnických pracovníků

Stanovy České komory zdravotnických pracovníků Stanovy České komory zdravotnických pracovníků Sjezd delegátů České komory zdravotnických pracovníků schvaluje tento Stavovský předpis. Část první Obecná ustanovení 1 (1) Stanovy České komory zdravotnických

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP 1 1 Obecné informace

Více

M ě s t o T i š n o v

M ě s t o T i š n o v Zpráva o hospodaření za rok 2007 - Závěrečný účet M ě s t o T i š n o v Interní informace 1) Vznik právního subjektu Právní subjekt město Tišnov vznikl ze zákona o obcích, toho času zákon č. 128/2000 Sb.

Více

STANOVY SPOLKU. Základní ustanovení

STANOVY SPOLKU. Základní ustanovení STANOVY SPOLKU Spolek rodičů a přátel školy při Vyšší odborné škole a Střední škole veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč, z. s. I. Základní ustanovení I.1. Název spolku je: Spolek rodičů a přátel

Více

129/2000 Sb. ZÁKON HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ. Strana 1 / 50. ze dne 12. dubna 2000 o krajích. (krajské zřízení)

129/2000 Sb. ZÁKON HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ. Strana 1 / 50. ze dne 12. dubna 2000 o krajích. (krajské zřízení) 129/2000 Sb. ZÁKON ze dne 12. dubna 2000 o krajích (krajské zřízení) Změna: 273/2001 Sb. Změna: 450/2001 Sb. Změna: 320/2001 Sb. Změna: 231/2002 Sb. (část) Změna: 404/2002 Sb. Změna: 231/2002 Sb. Změna:

Více

Stanovy Dobrovolného svazku obcí Lesy Policka

Stanovy Dobrovolného svazku obcí Lesy Policka Stanovy Dobrovolného svazku obcí Lesy Policka I. Názvy a sídla členů svazku Dobrovolný svazek obcí Lesy Policka tvoří tito členové: 1. Město Police nad Metují, IČO 272949, Masarykovo náměstí 98, Police

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP 1 1 Obecné informace

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD KATASTRÁLNÍHO ÚŘADU PRO JIHOČESKÝ KRAJ. ve znění. Sdělení o opravě tiskové chyby: č. KÚ 02901/2015-300-01001 ze dne 18.8.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD KATASTRÁLNÍHO ÚŘADU PRO JIHOČESKÝ KRAJ. ve znění. Sdělení o opravě tiskové chyby: č. KÚ 02901/2015-300-01001 ze dne 18.8. ČESKÁ REPUBLIKA - KATASTRÁLNÍ ÚŘAD PRO JIHOČESKÝ KRAJ Lidická 11, 370 86 České Budějovice České Budějovice 30.6 2015 Č. j.: KÚ 02383/2015-300-01001 Počet stránek: 33 Počet stránek příloh: 23 ORGANIZAČNÍ

Více

ASOCIACE PLZEŇSKÉHO FUTSALU Stanovy

ASOCIACE PLZEŇSKÉHO FUTSALU Stanovy Strana 1/5 ASOCIACE PLZEŇSKÉHO FUTSALU Stanovy článek 1 Název, sídlo a symbolika 1. Asociace plzeňského futsalu je občanským sdružením (dále jen APF), vytvořeným na spolkových demokratických zásadách,

Více

Zpráva o hospodaření za rok 2004 - Závěrečný účet. M ě s t o T i š n o v

Zpráva o hospodaření za rok 2004 - Závěrečný účet. M ě s t o T i š n o v Zpráva o hospodaření za rok 2004 - Závěrečný účet M ě s t o T i š n o v 1) Vznik právního subjektu Právní subjekt město Tišnov vznikl ze zákona o obcích, toho času zákon č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Nový Bydžov 1 1 Obecné

Více

ORP Bystřice nad Pernštejnem

ORP Bystřice nad Pernštejnem Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Pernštejnem 1 1 Obecné

Více

Rodinné centrum Kašpárek Mělník, o.s. Stanovy občanského sdružení, Stanovy. 1. Název a sídlo. 2. Právní postavení sdružení

Rodinné centrum Kašpárek Mělník, o.s. Stanovy občanského sdružení, Stanovy. 1. Název a sídlo. 2. Právní postavení sdružení Rodinné centrum Kašpárek Mělník o.s. Rodinné centrum Kašpárek Mělník o.s. Stanovy 1. Název a sídlo 1.1. Název: Rodinné centrum Kašpárek Mělník o.s. 1.2. Zkráceně: RC Kašpárek Mělník o.s. (dále jen sdružení

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ MAGISTRÁT MĚSTA KARVINÉ. Organizační řád Magistrátu města Karviné

STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ MAGISTRÁT MĚSTA KARVINÉ. Organizační řád Magistrátu města Karviné STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ MAGISTRÁT MĚSTA KARVINÉ Organizační řád Magistrátu města Karviné 006.01 Předpis SCHVÁLENO: 11. prosince 2007 ÚČINNOST: l. ledna 2008 ZMĚNA: ZPRACOVATEL: tajemník Magistrátu města

Více

Stanovy spolku Tělovýchovná jednotahostivice, z.s.

Stanovy spolku Tělovýchovná jednotahostivice, z.s. Stanovy spolku Tělovýchovná jednotahostivice, z.s. 1. Základní ustanovení, název a sídlo spolku 1. TJ Sokol Hostivice ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012

Více

Členství v odborovém svazu, práva a povinnosti členů. Odborová organizace a orgány odborového svazu

Členství v odborovém svazu, práva a povinnosti členů. Odborová organizace a orgány odborového svazu STANOVY OSZSP ČR I. Poslání a postavení odborového svazu II. Členství v odborovém svazu, práva a povinnosti členů A. Vznik členství B. Druhy členství C. Odmítnutí přijetí člena D. Ukončení členství E.

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Nová Paka 1 1 Obecné

Více

Stanovy České asociace sester, z. s.

Stanovy České asociace sester, z. s. Stanovy České asociace sester, z. s. Část první Obecná ustanovení Článek 1 Název, sídlo 1. Česká asociace sester, z. s. (dále jen ČAS) je dobrovolná samosprávná, nepolitická a profesní organizace zdravotnických

Více

ORP Frýdlant nad Ostravicí

ORP Frýdlant nad Ostravicí Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Ostravicí 1 1 Obecné

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Finanční správy České republiky -------------------------------------------------------------------------------------

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Finanční správy České republiky ------------------------------------------------------------------------------------- GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 V Praze dne 23. června 2015 Č. j.: 41392/15/7400-00180 O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Finanční správy České republiky -------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Hranice

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Hranice Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Hranice Téma: Zaměstnanost a podpora podnikání Tento výstup byl financován z prostředků ESF

Více

Stanovy občanského sdružení CZEMP (Česká skupina pro Ph- myeloproliferativní onemocnění)

Stanovy občanského sdružení CZEMP (Česká skupina pro Ph- myeloproliferativní onemocnění) Stanovy občanského sdružení CZEMP (Česká skupina pro Ph- myeloproliferativní onemocnění) I. Název a sídlo občanského sdružení 1. Tyto stanovy jsou stanovami občanského sdružení s názvem: CZEMP (Česká skupina

Více