SEMINÁŘE a KURZY Komory pro rok 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SEMINÁŘE a KURZY Komory pro rok 2012"

Transkript

1 SEMINÁŘE a KURZY Komory pro rok 2012 Česká komora tlumočníků znakového jazyka, o. s. Akreditovaná vzdělávací instituce MPSV ČR č. 2011/ I Obsah CERTIFIKAČNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM... 2 E-LEARNINGOVÉ KURZY SEMESTRÁLNÍ KURZY A SUPERVIZE ROČNÍ KURZY Doporučené akce pro tlumočníky pořádané spřátelenými organizacemi Frekventanti kurzů českého znakového jazyka u seminářů najdou orientační informaci o vstupních předpokladech pro účast v jednotlivých kurzech a seminářích. Tyto poznámky jsou jen doporučením. Vždy konečné rozhodnutí závisí na individuálních schopnostech a znalostech konkrétních studentů. Všechny e-learningové kurzy doporučujeme k prohloubení teoretických znalostí všem studentům českého znakového jazyka. Legenda: Semináře/kurzy vhodné pro studenty od 1. modulu kurzu ČZJ Semináře/kurzy vhodné pro studenty od 2. modulu kurzu ČZJ Semináře/kurzy vhodné pro studenty od 3. modulu kurzu ČZJ Semináře/kurzy vhodné pro studenty od 4. modulu kurzu ČZJ Semináře/kurzy vhodné pro studenty od 6. modulu kurzu ČZJ Semináře/kurzy pouze pro neslyšící studenty tlumočení, neslyšící zájemce o problematiku tlumočení nebo neslyšící pedagogy 1

2 CERTIFIKAČNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (Tlumočník znakového jazyka, Transliterátor znakované češtiny, Vizualizátor mluvené češtiny) Certifikační vzdělávací program je vzdělávacím programem akreditovaným u MPSV ČR, č. 2008/577-PK. Členům České komory tlumočníků znakového jazyka bude poskytnuta 20% sleva. V případě zájmu se na semináře přihlašujte nejpozději do středy v týdnu, kdy se seminář koná, a to prostřednictvím elektronické přihlášky na seminář najdete v sekci Kalendář. Na kurzy je třeba se přihlásit s větším předstihem - podle termínu uvedeného v pozvánce a u kaţdého kurzu na Po potvrzení přihlášky budete informováni o způsobu úhrady kurzu nebo semináře. Seminář je třeba mít uhrazený 3 dny předem, jinak je v místě konání semináře vyţadováno potvrzení o zaplacení a administrativní poplatek 100 Kč. Účast na semináři není podmíněna členstvím v Komoře ani v Certifikačním vzdělávacím programu. 2

3 Seminář se koná v rámci akreditovaného Certifikačního vzdělávacího programu (MPSV ČR, Seminář: Tlumočník znakového jazyka v praktických situacích a zajištění technických požadavků pro tlumočení znakového jazyka Termín: , (8 vyuč. hodin) Lektor: Mgr. Kateřina Červinková Houšková Cena: 950 Kč Kredity (CVP): 12 představování se seznámení ostatních účastníků s tlumočnickou situací seznámení s technickými poţadavky zúčastněné osoby a organizátory strategie vyjednání zázemí pro vykonávání tlumočení ZJ tlumočník v různých komunikačních/komunikačních situacích uspořádání prostoru, rozmístění účastníků, světelné podmínky atd. potlačení vlastní osoby ze strany tlumočníka, princip odosobnění princip uţívání 1. osoby, komunikace z nadhledu tlumočníka, technické přerušení komunikace Tento seminář je vhodný pro studenty od 2. modulu kurzu českého znakového jazyka. 3

4 Seminář se koná v rámci akreditovaného Certifikačního vzdělávacího programu (MPSV ČR, Seminář: Neslyšící a jejich představa o tlumočnických službách Termín: , (8 vyuč. hodin) Lektor: Marie Basovníková Cena: 950 Kč Kredity (CVP): 12 situace v tlumočení (minulost a současnost), doklady na rozhovorech s neslyšícími srovnání úrovně českých a zahraničních tlumočníků ZJ z pohledu neslyšících kvalita sluţeb, počty tlumočníků anketa mezi neslyšícími o jejich představě o tlumočnických sluţbách kvalita překladu, co spadá do kompetencí tlumočníka (rozhoduje x nerozhoduje, vysvětluje x nevysvětluje, pomáhá klientovi x nepomáhá atd.) co neslyšícím při tlumočení vadí, jaké jsou nejčastější problémy ideální tlumočník z pohledu neslyšícího klienta ukázky nejčastějších prohřešků v tlumočení modelové situace s ideálním tlumočníkem praktické ukázky a cvičení Tento seminář je vhodný pro studenty od 2. modulu kurzu českého znakového jazyka. Seminář: Výstavba uměleckého textu v českém znakovém jazyce 4

5 Termín: , (8 vyuč. hodin) Místo realizace: výuková místnost střediska Teiresiás, Šumavská 15, BRNO Lektor: Marie Basovníková, Bc. Zuzana Hájková Cena: 950 Kč Kredity (CVP): 12 principy výstavby textu v ČZJ: storytelling, poezie, píseň, povídka, anekdota-doporučení pro překlad z ČJ rozdíly v humoru slyšících a neslyšících lidí v souvislosti s povahou jejich jazyků sebraná vyprávění prezentovaná nejrůznějšími neslyšícími lidmi o nejrůznějších tématech-zobecnění témat, délky textu, struktury a tipů pro převod do ČJ nácvik produkce, interpretace a tlumočení uměleckých textů Tento seminář je vhodný pro studenty od 4. modulu kurzu českého znakového jazyka. Kurz se koná v rámci akreditovaného Certifikačního vzdělávacího programu (MPSV ČR, Kurz: Intenzivní víkendový kurz tlumočení v odborných oblastech Termín: , (16 vyuč. hodin) Lektor: Mgr. Naďa Dingová, Mgr. Kateřina Červinková Houšková Cena: 1900 Kč Kredity (CVP): 20 proces tvoření a uţívání nových znaků pro odborné termíny, konzultace s neslyšícími uţivateli ČZJ vhodné uţívání znaků odborné terminologie v různých situacích 5

6 vytváření osobního slovníku pro praktické tlumočení vytváření glosáře odborné terminologie pro různé tematické oblasti způsoby odborné přípravy tlumočníka - odborná přednáška, tlumočení v různých předmětech exaktních, humanitních, deskriptivních praktická cvičení na upevňování získaných znalostí v tlumočnické praxi Tento kurz je vhodný pro studenty od 6. modulu kurzu českého znakového jazyka. Seminář: Možnosti zápisu znakového jazyka Termín: , (4 vyuč. hodiny) Lektor: Mgr. et Bc. Lenka Okrouhlíková Cena: 475 Kč Kredity (CVP): 5 různé moţnosti zápisu znakových jazyků (transkripce glosami, slovní popis, notační systémy notační (transkripční) systémy nejpouţívanější notace: Stokoes notation systém (SNS), Hamburský notační systém (HamNoSys), SignWriting zápis podle A. Macurové, K. Beneše praktické vyuţití zápisu pro tlumočnickou praxi Tento seminář je vhodný pro studenty od 2. modulu kurzu českého znakového jazyka. 6

7 Workshop: Tlumočení v Holandsku navazující workshop s Mayou de Wit Termín: , (5 hodin) ZAHRANIČNÍ LEKTOR: Maya de Wit Cena: 800 Kč Kredity (CVP): 10 Způsoby praktického výcviku tlumočníků znakového jazyka v Holandsku Problematika nácviku tlumočení z většinového jazyka do znakového jazyka Problematika bikulturního tlumočení Principy spolupráce s tlumočníky v týmu Tento seminář je vhodný pro studenty od 4. modulu kurzu českého znakového jazyka. Seminář: Techniky mluveného projevu pro tlumočníky Termín: , (8 vyuč. hodin) Místo realizace: výuková místnost střediska Teiresiás, Šumavská 15, BRNO Lektor: PhDr. Marie Svobodová, Ph.D. Cena: 950 Kč Kredity (CVP): 12 stručné shrnutí teoretických informací o technice řeči 7

8 přehled technik k nácviku dýchání přehled technik k nácviku správného tvoření hlasu nácvik artikulačních technik cvičení mluvní pohotovosti, aktivizace slovní zásoby jazyková cvičení pro rozvoj flexibility mluveného projevu rozbor vlastních mluvních projevů, diagnostika nedostatků a návrh na moţnosti jejich odstranění Tento seminář je vhodný pro studenty od 1. modulu kurzu českého znakového jazyka. Seminář: Popis v českém znakovém jazyce praktická cvičení Termín: , (8 vyuč. hodin) Lektor: Marie Basovníková a Bc. David Jorda Cena: 950 Kč Kredity (CVP): 12 základní principy deskriptivního popisu skutečností o světě prostředky vyuţité při popisu v českém znakovém jazyce klasifikátory, specifikátory tvaru a velikosti vlastní produkce textů v ČZJ s vyuţitím popisu, korektura, pojmenování nedostatků a návrh na jejich odstranění nácvik tlumočení specifických textů do ČZJ příklady a cvičení na upevnění získaných tlumočnických dovedností Tento seminář je vhodný pro studenty od 4. modulu kurzu českého znakového jazyka. 8

9 Kurz se koná v rámci akreditovaného Certifikačního vzdělávacího programu (MPSV ČR, Kurz: Intenzivní víkendový kurz tlumočení v právní a sociální oblasti Termín: , (16 vyuč. hodin) Lektor: Mgr. Naďa Dingová, Mgr. Helena Andrejsková, Václav Ptáček, Bc. Roman Vránek a Bc. David Jorda Cena: 1900 Kč Kredity (CVP): 20 Anotace kurzu: terminologie vázaná na oblast právní a sociální oblasti v ČZJ praktická cvičení překladu a tlumočení textů z dané oblasti a jejich následný rozbor, charakteristika chyb a doporučení pro tlumočnickou praxi způsoby sdílení zkušeností s tlumočnickými kolegy konzultace a způsoby přípravy na tlumočení/překlady textů z dané oblast Tento kurz je vhodný pro studenty od 6. modulu kurzu českého znakového jazyka. 9

10 Seminář: Tlumočení ve Velké Británii, důležitost spolupráce mezi organizacemi neslyšících a organizacemi tlumočníků Termín: , (8 vyuč. hodin) ZAHRANIČNÍ HOST: Stuart Anderson Cena: 950 Kč Kredity (CVP): 12 Ţivot neslyšících lidí ve Velké Británii (poskytované sluţby, moţnosti uplatnění na trhu práce, tlumočení pro neslyšící, ) Principy společného lobby slyšících a neslyšících tlumočníků za uplatňování práv neslyšících Přehled organizací neslyšících a principy spolupráce s organizacemi tlumočníků (NAD, ASLI, WASLI, EFSLI) Představení nejdůleţitějších neslyšících lídrů a jejich principy fungování v oblasti jazykové politiky Prezentace Signamic centra - jazykové a poradenské centrum pro výuku BSL, tlumočení (spolupráce slyšících a neslyšících lektorů na realizaci Centra) Tento seminář je vhodný pro studenty od 2. modulu kurzu českého znakového jazyka. Seminář: Úloha etického kodexu v profesi tlumočníka Termín: , (8 vyuč. hodin) 10

11 Lektor: Mgr. Helena Andrejsková, Bc. Barbora Harvánková Cena: 950 Kč Kredity (CVP): 12 etický kodex: jeho postavení v ţivotě tlumočníka a klientů problematika jednotlivých bodů etického kodexu praktické příklady a ukázky související s EK aplikování jednotlivých zásad v tlumočnické praxi diskuse nad konkrétními situacemi a moţnostmi jejich řešení standardy kvality sociálních sluţeb Tento seminář je vhodný pro studenty od 2. modulu kurzu českého znakového jazyka. Seminář: Úvod do teorie tlumočení a teorie tlumočení znakového jazyka Termín: , (8 vyuč. hodin) Lektor: prof. PhDr. Ivana Čeňková, CSc., Mgr. Naďa Dingová Cena: 950 Kč Kredity (CVP): 12 pohled do historie tlumočení tlumočnický dávnověk a tlumočení ve středověku a novověku vznik profesionálního konferenčního tlumočení (1. světová válka) 11

12 nástup simultánního tlumočení (mezník: Norimberský soudní proces ), OSN, mezinárodní organizace základní druhy tlumočení a vymezení pracovních jazyků tlumočníka (definice jazyků A, B, C podle mezinárodní asociace konferenčních tlumočníků): - konferenční tlumočení - konsekutivní tlumočení (KT: vysoká konsekutiva, se zápisem), simultánní tlumočení (ST: kabinové, s textem, šušotáţ/mimo kabinu; tzv. retour a pilotáţ); - tlumočení z listu, - doprovodné tlumočení, - soudní tlumočení, - community interpreting, - semi-konsekutivní tlumočení, - tlumočení filmů, - tlumočení pro nevidomé (audiokomentář) - situace na domácím trhu a v Evropské unii teorie tlumočení znakového jazyka - typy tlumočení pro neslyšící přístupy k tlumočení pro neslyšící typy tlumočení znakového jazyka principy spolupráce v tlumočnickém týmu způsoby sebe/vzdělávání a sebe/reflexe tlumočníků Tento seminář je vhodný pro studenty od 2. modulu kurzu českého znakového jazyka. Seminář: Vlastní jména v mezikulturní komunikaci z hlediska tlumočení Termín: , (4 vyuč. hodiny) 12

13 Lektor: Mgr. Radka Faltínová Cena: 475 Kč Kredity (CVP): 5 charakter osobních jmen vlastních v českém znakovém jazyce, jejich vznik a klasifikace, rozdílnost vyuţívání vlastních jmen v interkulturní a intrakulturní komunikaci, práce s ukázkami- rozbor a návrh na překlad do ČJ, tlumočení textů s kulturním usouvztaţněním, strategie tlumočníka při tlumočení vlastních osobních jmen při tlumočení, tlumočení textů z ČJ do ČZJ s vyuţitím znalosti vlastních jmen v ČZJ-rozdílnost ve formálnosti situace pouţívání prstové abecedy v osobních jménech vlastních Tento seminář je vhodný pro studenty od 2. modulu kurzu českého znakového jazyka. Seminář: Sociálně právní minimum pro tlumočníky pro neslyšící Termín: , (16 vyuč. hodin) Místo realizace: výuková místnost střediska Teiresiás, Šumavská 15, BRNO Lektor: Mgr. Barbora Kosinová, Martina Macurová Cena: 1700 Kč Kredity (CVP): 15 úvod do problematiky zdravotního postiţení úvod do problematiky kvality v sociálních sluţbách, standardy kvality sociálních sluţeb 13

14 etika výkonu činnosti pracovníka v sociálních sluţbách, lidská práva a důstojnost, základy prevence vzniku závislosti osob na sociální sluţbě sociálně-právní minimum metody sociální práce krizová intervence základy ochrany zdraví základy péče o nemocné, úvod do problematiky psychosociálních aspektů chronických infekčních onemocnění základy komunikace, rozvoj komunikačních dovedností, asertivita, metody alternativní komunikace aktivizační, vzdělávací a výchovné techniky, základy pedagogiky volného času prevence týrání a zneuţívání osob, kterým jsou poskytovány sociální sluţby základy výuky péče o domácnost Tento seminář je vhodný pro studenty od 2. modulu kurzu českého znakového jazyka. Seminář: Specifika tlumočení znakového jazyka pro věřící neslyšící Termín: , (4 vyuč. hodiny) Lektor: PhDr. Romana Petráňová, Ph.D. Cena: 475 Kč Kredity (CVP): 5 specifika tlumočení pro věřící: chování, postoje, pohyb v liturgickém prostoru; tlumočení v rámci liturgie (shody a odlišnosti v jednotlivých církvích; tlumočení ustálených liturgických modliteb); tlumočení mimo liturgii (např.: podmínky tlumočení svátosti 14

15 smíření, aj.), terminologie (odlišnost významu některých pojmů, odlišnosti uţívaných znaků při tlumočení pro věřící v jednotlivých církvích), moţnosti vyhledávání informací (webové adresy, liturgické knihy, příprava na tlumočení chrámové hudby atd.), tlumočení pro věřící v jiných zemích (situace, kontakty, materiály), praktická cvičení překladu/tlumočení biblických textů Tento seminář je vhodný pro studenty od 3. modulu kurzu českého znakového jazyka. Seminář: Tlumočení pro neslyšící a základní tlumočnická dilemata Termín: , (4 vyuč. hodiny) Lektor: Mgr. Kateřina Červinková Houšková Cena: 475 Kč Kredity (CVP): 5 nástin problematických situací v procesu tlumočení pro neslyšící (např. hádky, kulturní rozdílnost, různý informační základ ) etický kodex a jeho modifikace v oblasti komunitního tlumočení, tlumočení ve vzdělávání, soudního tlumočení, uměleckého tlumočení konkrétní problematické situace, jejich modelové zpracování, rozbor a návrhy na jejich řešení Tento seminář je vhodný pro studenty od 2. modulu kurzu českého znakového jazyka. 15

16 Kurz se koná v rámci akreditovaného Certifikačního vzdělávacího programu (MPSV ČR, Kurz: Intenzivní víkendový kurz Kultura písemného projevu jako pevná součást odborné přípravy tlumočníka Termín: , (16 vyuč. hodin) Lektor: Mgr. Naďa Dingová, Mgr. Jan Táborský Cena: 1900 Kč Kredity (CVP): 20 Anotace kurzu: Význam a specifika písemné formy komunikace, Literatura a elektronické zdroje k problematice, Činitelé ovlivňující písemnou komunikaci a její formu, Pravopis a jednotlivé jazykové roviny, Obecná struktura písemností a normy, které při psaní dodrţujeme, Nejčastější typy písemností ve vztahu k tlumočnické profesi a jejich charakteristika, Praktická část: vytváření textů různých typů, hledání a odstraňování nedostatků v hotových textech, pravopisná a gramatická cvičení s rozborem nejčastějších prohřešků, prostor pro dotazy k problematice Tento seminář je vhodný pro studenty od 3. modulu kurzu českého znakového jazyka. Seminář: Kultura projevu a praktický nácvik komunitního tlumočení pro neslyšící tlumočníky Termín: , (8 vyuč. hodin) 16

17 Lektor: Marie Basovníková Cena: 950 Kč Kredity (CVP): 12 různé formy projevu v českém znakovém jazyce závislé na komunikační situaci praktické ukázky autentických textů ve znakovém jazyce chyby + opravy textů kritéria hodnocení kvality překladu moţnosti přípravy projevu ve znakovém jazyce; vlastní projev x tlumočený projev jazyková správnost nešvary v projevu, přejaté znaky, formy jazyka (adekvátnost a neadekvátnost jazykových prostředků vzhledem k situaci), vhodný výběr znakové zásoby, větná vazba a správný slovosled, výplňkové znaky praktická doporučení pro tlumočnickou praxi Tento seminář je vhodný pro neslyšící studenty tlumočení, neslyšící zájemce o problematiku tlumočení a neslyšící pedagogy. Seminář: Psaná čeština českých neslyšících v profesi tlumočníka práce s texty Termín: , (8 vyuč. hodin) Lektor: Mgr. Helena Andrejsková Cena: 950 Kč Kredity (CVP): 12 proces, sloţky a jednotlivé fáze produkce a recepce psaných textů 17

18 jazyková a komunikační situace českých neslyšících, funkční textová gramotnost odchylky psané češtiny českých neslyšících od češtiny většinové příčiny problémů a moţnosti řešení současného stavu funkční gramotnosti neslyšících chyby v psaných textech a jejich příčiny vliv českého znakového jazyka na psanou češtinu neslyšících práce s texty českých neslyšících doporučení pro komunikaci s neslyšícími klienty prostřednictvím psané češtiny Tento seminář je vhodný pro studenty od 2. modulu kurzu českého znakového jazyka. Seminář: Prostředky intrakutlurní komunikace neslyšících Termín: , (8 vyuč. hodin) Lektor: Bc. Martin Kulda Cena: 950 Kč Kredity (CVP): 12 prostředky interkulturní komunikaci obecně (prostředky českého znakového jazyka pouţívané mezi neslyšícími) specifické znaky a jejich postavení v českém znakovém jazyce nepřímá pojmenování a jejich postavení v českém znakovém jazyce způsoby pojmenování osob a míst v českém znakovém jazyce doporučení pro uţívání intrakulturních prostředků slyšícími uţivateli ČZJ a principy jejich překladu do ČJ 18

19 praktická cvičení Tento seminář je vhodný pro studenty od 4. modulu kurzu českého znakového jazyka. Seminář: Český znakový jazyk jako způsob primitivní komunikace? Termín: , (4 vyuč. hodiny) Lektor: Prof. PhDr. Alena Macurová, CSc. Cena: 475 Kč Kredity (CVP): 5 český znakový jazyk jako jazyk přirozený, legislativní ukotvení znakového jazyka a dalších komunikačních kódů pro osoby se sluchovým postiţením rozdíl znakovaná čeština a český znakový jazyk a český jazyk český znakový jazyk x gesta, pantomima konstitutivní rysy jazyka jako komunikativního systému Ch. Hockett hlavní rysy přirozeného jazyka další rysy přirozených jazyků (jazykového znaku): základní rozdíly český jazyk x český znakový jazyk Tento seminář je vhodný pro studenty od 1. modulu kurzu českého znakového jazyka. 19

20 Seminář: Znakový jazyk spadl z nebe aneb znakové jazyky a jejich historie a výzkum Termín: , (4 vyuč. hodiny) Lektor: Prof. PhDr. Alena Macurová, CSc. Cena: 475 Kč Kredity (CVP): 5 nástin názorů na původ znakového jazyka u nás i ve světě historie výzkumů znakových jazyků ve světě i v ČR hlavní osobnosti zabývající se výzkumem znakových jazyků (z historické perspektivy) vývoj statusu znakových jazyků Tento seminář je vhodný pro studenty od 1. modulu kurzu českého znakového jazyka. Seminář: Strukturní odlišnosti češtiny a českého znakového jazyka a srovnávání textů v ČZJ a ČJ Termín: , (8 vyuč. hodin) Lektor: Mgr. Jana Servusová, Mgr. Radka Nováková Cena: 950 Kč Kredity (CVP): 12 20

21 kontrastivní přístup ke srovnávání ČJ a ČZJ - odlišný způsob jejich existence jazykové univerzálie prostředky, které jsou přítomny v obou jazycích prostředky přítomné v ČJ prostředky přítomné v ČZJ (charakteristické rysy znakových jazyků prostor, simultánnost, nemanuální prostředky, klasifikátory a další prostředky specifické pro český znakový jazyk) důkazy kontaktu ČZJ a ČJinterference z ČZJ/ČJ přepínání kódů (code-switching) mísení kódů dvou různých jazyků (pidgin x kreol) praktická překladová cvičení zaměřená na jazykovou čistotu obou pracovních jazyků Tento seminář je vhodný pro studenty od 3. modulu kurzu českého znakového jazyka. Seminář: Rétorika pro tlumočníky Termín: , (8 vyuč. hodin) Lektor: PhDr. Marie Svobodová, Ph.D. Cena: 950 Kč Kredity (CVP): 12 základní principy jednání a vystupování ve společnosti trénink hlasu, artikulace a jazykové správnosti projevu trénink přípravy na mluvený projev 21

22 praktická cvičení nahrávka připraveného projevu (ucelené 3 5minutové pracovní vystoupení), nahrávka tlumočeného projevu a jeho rozbor kritéria hodnocení tlumočeného mluveného projevu moţnosti týmové spolupráce na zkvalitňování mluveného projevu Tento seminář je vhodný pro studenty od 1. modulu kurzu českého znakového jazyka. Seminář: Rejstříky v češtině a v českém znakovém jazyce Termín: , (8 vyuč. hodin) Lektor: Mgr. Lucie Štefková, Jiří Vedral Cena: 950 Kč Kredity (CVP): 12 povaha tlumočení/komunikace a ovlivnění prostředím (formálnosti situace) a komunikanty vytváření rejstříků ČZJ a ČJ k mluvní pohotovosti, přizpůsobování různým skupinám a situacím, volba vhodných jazykových prostředků pro danou situaci způsob předávání slova, komplexnost větných struktur, slovní zásoba, hlasitost a rychlost projevu ČJ x ČZJ praktické ukázky a cvičení na mluvní pohotovost v češtině a v českém znakovém jazyce v nejrůznějších oblastech Tento seminář je vhodný pro studenty od 3. modulu kurzu českého znakového jazyka. 22

23 Seminář: Tlumočení pro neslyšící a současná související legislativa, diskuze Termín: , (8 vyuč. hodin) Lektor: Mgr. Jana Servusová, Mgr. Věra Strnadová Cena: 950 Kč Kredity (CVP): 12 základní pilíře práva neslyšících na znakový jazyk, přehled právních předpisů související s tlumočnickou problematikou v různých oborech legislativní proces přípravy, zpracování a schválení zákonů způsoby vyhledávání aktuálních znění právních předpisů Způsob spolupráce na změnách, moţnosti zapojení tlumočníků Mediální legislativa mediální zákon diskuze o nedostatcích současné legislativy, konkrétní návrhy na jejich změny Tento seminář je vhodný pro studenty od 2. modulu kurzu českého znakového jazyka. Kurz se koná v rámci akreditovaného Certifikačního vzdělávacího programu (MPSV ČR, Kurz: Intenzivní víkendový kurz Neslyšící jako kulturní a jazyková menšina, aspekty při tlumočení Termín: , (16 vyuč. hodin) Lektor: Mgr. Barbora Kosinová, Mgr. Radka Faltínová a Marie Basovníková 23

24 Cena: 1900 Kč Kredity (CVP): 20 Anotace kurzu: pojmy kulturní a jazyková menšina Neslyšící jako kulturní a jazyková menšina principy zařazení do komunity Neslyšících vztah kultury Neslyšících a vývoj identity neslyšícího člověka kulturně společenské rysy menšiny Neslyšících komunita Neslyšících a její rozdílnosti od většinové společnosti role kultury v komunikaci role tlumočníka při práci mezi mluvčími dvou různých jazyků a kultur praktická doporučení pro řešení interkulturních konfliktů kultura a komunita Neslyšících z pohledu Neslyšícího rozdílnost kultury slyšících a Neslyšících příklady Tento kurz je vhodný pro studenty od 2. modulu kurzu českého znakového jazyka. Kurz se koná v rámci akreditovaného Certifikačního vzdělávacího programu (MPSV ČR, Kurz: Intenzivní víkendový kurz konferenčního tlumočení MZS pro neslyšící tlumočníky Termín: , (16 vyuč. hodin) Lektor: Mgr. Naďa Dingová, Bc. David Jorda Cena: 1900 Kč Kredity (CVP): 20 Anotace: 24

25 specifičnost problematiky konferenčního tlumočení postavení neslyšícího tlumočníka v týmu slyšících tlumočníků pravidla práce v týmu několika tlumočníků (role jednotlivých tlumočníků v týmu, střídání tlumočníků specifická role podporujícího tlumočníka) řešení praktických modelových situací - strategie získávání materiálů pro tlumočení, způsoby sjednocení terminologie, rozmístění tlumočníků v konferenčním sále a tlumočnická pohotovost při ţivém tlumočení strategie řešení logistických a komunikačních problémů během tlumočené situace Tento seminář je vhodný pro neslyšící studenty tlumočení, neslyšící zájemce o problematiku tlumočení a neslyšící pedagogy. Kurz se koná v rámci akreditovaného Certifikačního vzdělávacího programu (MPSV ČR, Kurz: Intenzivní víkendový kurz tlumočení ve zdravotnictví Termín: , (16 vyuč. hodin) Lektor: Bc. David Jorda, Mgr. Kateřina Červinková Houšková Cena: 1900 Kč Kredity (CVP): 20 Během kurzu si účastníci procvičí: slovní a znakovou zásobu spojenou s konkrétními odvětvími lékařských věd, se specifickými metodami léčby a vyšetření, související frazeologii češtiny a českého znakového jazyka z dané oblasti. zdokonalí tlumočnické a překladatelské dovednosti procvičí principy deskripce situací, přístrojů a osob účastnících se komunikace Tento kurz je vhodný pro studenty od 6. modulu kurzu českého znakového jazyka. 25

26 Kurz se koná v rámci akreditovaného Certifikačního vzdělávacího programu (MPSV ČR, Kurz: Intenzivní víkendový kurz prstová abeceda pro tlumočníky a tlumočení ve vzdělávání Termín: , (16 vyuč. hodin) Lektor: Mgr. Kateřina Červinková Houšková, Bc. Martin Kulda Cena: 1900 Kč Kredity (CVP): 20 prstové abecedy a jejich postavení v systému ZJ jednoruční a dvouruční prstová abeceda - jejich rozrůzněnost uţití prstové abecedy v českém znakovém jazyce + příklady příklady textů ve znakovém jazyce s uţitím prstové abecedy praktická cvičení na správné uţití prstové abecedy test získaných dovedností a znalostí vymezení charakteristiky tlumočení ve vzdělávání specifika fungování tlumočení ve vzdělávání pravidla tlumočení v pedagogické praxi, pravidla jazykové přípravy, pravidla spolupráce s vyučujícími apod. logistika tlumočení ve školním prostředí výměna zkušeností tlumočníků, kteří na školách pro neslyšící v současné době působí Tento kurz je vhodný pro studenty od 4. modulu kurzu českého znakového jazyka. 26

27 Kurz je akreditován u MPSV ČR, č. 2010/215 PC. Kurz: Intenzivní kurz pro tlumočníky ve vzdělávání Termín: , pondělí pátek ( ), sobota závěrečné zkoušky ( ) Lektor: lektoři v jednání Cena: 5400 Kč Kredity (CVP): 10 Anotace kurzu: Kurz je určen pro tlumočníky se zaměřením na tlumočení pro neslyšící ve školním prostředí na různých stupních vzdělávání. Kurz se vţdy skládá ze 4 hodin tlumočení z českého znakového jazyka do mluvené češtiny a ze 4 hodin výuky českého znakového jazyka. Na jazykovou a tlumočnickou výuku navazuje Na jazykovou a tlumočnickou výuku bude navazovat diskuse s neslyšícím uţivatelem sluţby a praktické cvičení modelových situací. Cílem kurzu je naučit se přizpůsobit svůj projev jazyku neslyšících různého věku a na různém stupni vzdělávání, procvičit si oboustranné tlumočení a oboustranný překlad se zohledněním kulturních specifik a jazykových nároků neslyšících ţáků a studentů, procvičit si slovní a znakovou zásobu spojenou s prostředím školy a konkrétními vyučovacími předměty, procvičit si frazeologii češtiny a českého znakového jazyka z oblasti různých oblastí vzdělávání. Velký důraz je kladen na adekvátnost oboustranného překladu a schopnosti sebereflexe a spolupráce s ostatními kolegy-tlumočníky. Tento kurz je vhodný pro studenty od 6. modulu kurzu českého znakového jazyka. Kurz je akreditován u MPSV ČR, č. 2010/214 PC. Kurz: Intenzivní kurz pro tlumočníky v komunitním tlumočení Termín: , pondělí pátek ( ), sobota závěrečné zkoušky ( ) 27

28 Lektoři: lektoři v jednání Cena: 5400 Kč Kredity (CVP): 10 Anotace kurzu: Kurz je určen pro tlumočníky českého znakového jazyka se zaměřením na tlumočení pro neslyšící v individuálním/komunitním tlumočení. Kurz se skládá vţdy ze 4 hodin tlumočení z českého znakového jazyka do mluvené češtiny a ze 4 hodin výuky českého znakového jazyka. Na jazykovou a tlumočnickou výuku bude navazovat diskuse a praktické cvičení modelových situací. Cílem kurzu je procvičit si oboustranné tlumočení a oboustranný překlad se zohledněním kulturních specifik a nároků jednotlivých klientů, procvičit si slovní a znakovou zásobu spojenou s konkrétními tématy v komunitním tlumočení, procvičit si frazeologii češtiny a českého znakového jazyka. Velký důraz je kladen na adekvátnost oboustranného překladu a schopnosti sebereflexe a spolupráce s ostatními kolegy-tlumočníky. Tento kurz je vhodný pro studenty od 6. modulu kurzu českého znakového jazyka. Seminář: Úloha etického kodexu v profesi tlumočníka Termín: , (8 vyuč. hodin) Lektor: Mgr. Helena Andrejsková, Bc. Barbora Harvánková Cena: 950 Kč Kredity (CVP): 12 etický kodex: jeho postavení v ţivotě tlumočníka a klientů problematika jednotlivých bodů etického kodexu praktické příklady a ukázky související s EK 28

29 aplikování jednotlivých zásad v tlumočnické praxi diskuse nad konkrétními situacemi a moţnostmi jejich řešení standardy kvality sociálních sluţeb Tento seminář je vhodný pro studenty od 2. modulu kurzu českého znakového jazyka. Seminář: Organizační a komunikační strategie při zajišťování tlumočnických podmínek a materiálů Termín: , (8 vyuč. hodin) Lektor: Mgr. Kateřina Červinková Houšková, Mgr. Naďa Dingová Cena: 950 Kč Kredity (CVP): 12 řešení problémových situací v tlumočnické profesi souvisejících s organizací práce tlumočníka rozvíjení schopností souvisejících s veřejným vystupováním orientace v oblasti mezilidských vztahů v souvislosti s tlumočnickou profesí zajišťování tlumočnických podmínek, materiálů praktická cvičení, modelové situace, praktické ukázky a doporučení pro tlumočnickou praxi Tento seminář je vhodný pro studenty od 2. modulu kurzu českého znakového jazyka. 29

30 Seminář: Úvod do teorie simultánního a konsekutivního tlumočení Termín: , (8 vyuč. hodin) Lektor: prof. PhDr. Ivana Čeňková, CSc., Cena: 950 Kč Kredity (CVP): 12 Základní charakteristika konsekutivního a simultánního tlumočení Zásady konsekutivního tlumočení (+ stručný úvod do tlumočnické notace) Modely procesu simultánního tlumočení Psycholingvistické aspekty simultánního tlumočení (souběţnost řečových činností v procesu ST mluvení a poslech) Mechanismy zajištující souběţnost při ST: (časový posuv, pravděpodobnostní prognózování, rozdělená pozornost, zpětná korektura, princip ekonomie atd.) Tlumočení z listu x tlumočení s přípravou x tlumočení bez přípravy Strategie a taktiky tlumočníka (Tlumočnické postupy: transformace/modulace, prostředky řečové komprese a dekomprese, redundance jazyka a textu, problematika interferencí v tlumočení specifika tlumočení do jazyka A a do jazyka B Tento seminář je vhodný pro studenty od 2. modulu kurzu českého znakového jazyka. Seminář: Vizualizace prostoru v českém znakovém jazyce a praktická cvičení tlumočení 30

31 vizualizace prostoru Termín: , (8 vyuč. hodin) Lektor: Alan Ptáček, Bc. Martin Kulda Cena: 950 Kč Kredity (CVP): 12 základní dovednosti pro zvládnutí vizualizace prostoru v českém znakovém jazyce příklady vizualizace v autentických textech v českém znakovém jazyce přehled klasifikátorů a specifikátorů tvarů a velikostí, které se nejčastěji v textech v ČZJ pouţívají, objasnění jejich významů a způsobů jejich vyuţití práce s videoukázkami nácvik tlumočení do/z českého znakového jazyka, záznam a následný rozbor textu Tento seminář je vhodný pro studenty od 4. modulu kurzu českého znakového jazyka. Seminář: Mezinárodní znakový systém praktická cvičení Termín: , (8 vyuč. hodin) Lektor: Bc. David Jorda Cena: 950 Kč Kredity (CVP): 12 teoretické zakotvení pojmu mezinárodní znakový systém (MZS) připodobnění k Esperantu a jiným mezinárodním kódům; mezinárodní znakový systém x "mezinárodní 31

32 znakový jazyk" x gestuno MZS a jeho odlišnosti přirozeného jazyka MZS x národní znakové jazyky; vyuţití MZS a historie jeho vzniku tlumočení do MZS důleţitá úloha neslyšících tlumočníků přiblíţení konkrétních situací, ve kterých se tlumočení do MZS pouţívá + praktická cvičení dostupné slovníky mezinárodních znaků slovník základních znaků uţívaných v MZS příklady textů v MZS s kontrolním překladem do psané češtiny + poukázání na rozdílnost stejného textu v ČZJ a MZS, praktická cvičení Tento seminář je vhodný pro studenty od 6. modulu kurzu českého znakového jazyka. Seminář: Způsoby práce, sebereflexe a sebevzdělávání v týmovém tlumočení Termín: , (8 vyuč. hodin) Lektor: Mgr. Kateřina Červinková Houšková Cena: 950 Kč Kredity (CVP): 12 podmínky vzniku tlumočnického týmu typy tlumočnických týmů předpoklady týmového tlumočníka pravidla komunikace v tlumočnickém týmu 32

33 moţnosti sebevzdělávání jak na sobě stále pracovat, jako jednotlivec, i jako součást týmu cvičení na rozvoj komunikačních dovedností ve všech oblastech uvědomění si vlastních moţností a limitů sebehodnocení postupy, jak nepodceňovat ani nepřeceňovat své síly jak se učit z vlastních chyb supervizorem sám sobě, supervizorem svým kolegům zpětná vazba ke svým komunikačním dovednostem a její vyhodnocení Tento seminář je vhodný pro studenty od 2. modulu kurzu českého znakového jazyka. Seminář: Soudní tlumočník teorie a praxe Termín: , (8 vyuč. hodin) Lektor: Mgr. Naďa Dingová, Eva Gorgolová (obě z KST ČR) Cena: 950 Kč Kredity (CVP): 12 základní terminologie související se soudním prostředím systém fungování soudních řízení, postavení tlumočníků v soudnictví, registrace a evidence soudních tlumočníků nároky a poţadavky kladené na soudního tlumočníka institucí soudu, klientem 33

34 forma přípravy na tlumočení, komunikace soudce a tlumočníka postavení tlumočníka v soudní síni a logistika tlumočení postup při řešení nedorozumění vzniklých nesprávným tlumočením; moţnosti revizních opatření modelové situace a jejich jazykový a tlumočnický rozbor Tento seminář je vhodný pro studenty od 2. modulu kurzu českého znakového jazyka. Kurz se koná v rámci akreditovaného Certifikačního vzdělávacího programu (MPSV ČR, Kurz: Intenzivní víkendový kurz tlumočení politických témat a společenských jednání Termín: , (16 vyuč. hodin) Lektor: Mgr. Naďa Dingová, Václav Ptáček a tlumočníci EFSLI Cena: 1900 Kč Kredity (CVP): 20 Anotace kurzu: specifičnost problematiky tlumočení v oblasti politiky a na společenských jednáních příprava tlumočníka na tlumočení politických a společenských jednání, práce s přípravou, logistika tlumočení výměna zkušeností lektorů a účastníků s tlumočením v daných oblastech obousměrné tlumočení a oboustranný překlad zaměřený na dané téma řešení praktických modelových situací praktické ukázky, tlumočnická cvičení, jejich rozbor a doporučení pro tlumočnickou praxi Tento kurz je vhodný pro studenty od 6. modulu kurzu českého znakového jazyka. 34

35 Kurz se koná v rámci akreditovaného Certifikačního vzdělávacího programu (MPSV ČR, Kurz: Intenzivní víkendový kurz překladu textů z psané češtiny do českého znakového jazyka pro neslyšící (nejen tlumočníky) Termín: , (16 vyuč. hodin) Lektor: Bc. Tomáš Bogner Cena: 1900 Kč Kredity (CVP): 20 Anotace kurzu: techniky překladu z psaného textu do českého znakového jazyka, z českého znakového jazyka do psané češtiny, techniky tlumočení ze znakované češtiny do českého znakového jazyka, zrcadlení promluvy jiného mluvčího českého znakového jazyka a přizpůsobování se mluvčím s různými komunikačními schopnostmi (děti, studenti, starší lidé atd.), praktická překladová cvičení, rozbor tlumočených textů a doporučení pro tlumočnickou/překladatelskou praxi Tento seminář je vhodný pro neslyšící studenty tlumočení, neslyšící zájemce o problematiku tlumočení a neslyšící pedagogy. Seminář: Vztah jazyka a společnosti znakový jazyk v komunitě neslyšících proměny jazyka v čase a prostoru Termín: , (4 vyuč. hodiny) Lektor: Mgr. Jan Táborský Cena: 475 Kč 35

36 Kredity (CVP): 5 uvedené do problematiky (makro- a mikrosociolingvistika, scl. synchronní a diachronní) přehled základní sociolingvistické literatury hlavní témata sociolingvistiky (přehled podle klasiků oboru), příklady sociolingvistických tezí základní sociolingvistické pojmy (jazyková stratifikace z různých hledisek: dialekt, etnolekt, chronolekt, genderlekt aj., diglosie, jazykový management, kodifikace, bilingvismus) a jejich aplikace na situaci českých neslyšících) základy jazykového výzkumu: interview, dotazník, zpracování dat, validita výsledků Tento seminář je vhodný pro studenty od 2. modulu kurzu českého znakového jazyka. Seminář: CODA a křížení rolí v profesi tlumočníka Termín: , (4 vyuč. hodiny) Lektor: PhDr. Radka Horáková, Ph.D. Cena: 475 Kč Kredity (CVP): 5 psychické, sociální a komunikační zázemí slyšícího potomka neslyšících rodičů (bilingvismus a bikulturismus) problematika kříţení rolí v profesi tlumočníka - tlumočení dětí svým rodičům, tlumočení dospělého potomka svým rodičům (popř. i dalším rodinným členům apod.), tlumočení ve škole x role pedagoga sociální aspekt tlumočnických sluţeb vs. "komerční tlumočení" 36

37 diskuze a shrnutí pro tlumočnickou praxi Tento seminář je vhodný pro studenty od 2. modulu kurzu českého znakového jazyka. Seminář: Specifika chyb při tlumočení znakového jazyka Termín: , (4 vyuč. hodiny) Lektor: Mgr. Naďa Dingová Cena: 475 Kč Kredity (CVP): 5 proces produkce a percepce textů během tlumočení chyby v produkci textů obecně typologie chyb při tlumočení z českého znakového jazyka do češtiny Obsah: vynechávky informace, posuny významu, přidávání informací Forma: respektování syntaktické struktury VT (doslovnost), interference, stylistické posuny, gramatické nepřesnosti, zpětné korekce analýza chyb Tento seminář je vhodný pro studenty od 2. modulu kurzu českého znakového jazyka. Seminář: Specifika konferenčního tlumočení, příprava konferenčních materiálů a modelové konference Termín: , (4 vyuč. hodiny) 37

38 Lektor: Mgr. Kateřina Červinková Houšková Cena: 475 Kč Kredity (CVP): 5 příprava konferenčních materiálů s práce s nimi sloţení týmu, společná příprava, jednání o zajištění tlumočnických podmínek role konferenčních tlumočníků jednání s organizátory modelová konference zapojení účastníků do modelové konference rozdělení rolí, příprava projevů evaluace modelové konference doporučení pro tlumočnickou praxi Tento seminář je vhodný pro studenty od 4. modulu kurzu českého znakového jazyka. Seminář: Sociálně právní minimum pro tlumočníky pro neslyšící Termín: , (16 vyuč. hodin) Lektor: Mgr. Barbora Kosinová, Martina Macurová Cena: 1700 Kč Kredity (CVP): 15 úvod do problematiky zdravotního postiţení 38

39 úvod do problematiky kvality v sociálních sluţbách, standardy kvality sociálních sluţeb etika výkonu činnosti pracovníka v sociálních sluţbách, lidská práva a důstojnost, základy prevence vzniku závislosti osob na sociální sluţbě sociálně-právní minimum metody sociální práce krizová intervence základy ochrany zdraví základy péče o nemocné, úvod do problematiky psychosociálních aspektů chronických infekčních onemocnění základy komunikace, rozvoj komunikačních dovedností, asertivita, metody alternativní komunikace aktivizační, vzdělávací a výchovné techniky, základy pedagogiky volného času prevence týrání a zneuţívání osob, kterým jsou poskytovány sociální sluţby základy výuky péče o domácnost Tento seminář je vhodný pro studenty od 2. modulu kurzu českého znakového jazyka. Kurz se koná v rámci akreditovaného Certifikačního vzdělávacího programu (MPSV ČR, Kurz: Intenzivní víkendový kurz přizpůsobení se různým typům klientů Termín: , (16 vyuč. hodin) Lektor: Mgr. Naďa Dingová, Bc. Barbora Peřinová, Bc. David Jorda, Miroslava Tylová a Zlata Kurcová Cena: 1900 Kč Kredity (CVP): 20 39

40 Anotace kurzu: práce se slovní a znakovou zásobou spojenou s daným konkrétním tématem a určenou neslyšícímu klientovi se specifickými jazykovými potřebami obousměrné tlumočení a oboustranný překlad se zohledněním kulturních specifik a jazykového zázemí specifického cílového uţivatele (děti, VŠ student, starší klient, klient se sníţenými rozumovými schopnostmi) vysvětlení a přiblíţení cílových skupin zmíněných klientů slovník nejproblematičtějších znaků, textů s variantami jejich moţných překladů na různých úrovních a pro různé klienty praktické ukázky a cvičení Tento kurz je vhodný pro studenty od 6. modulu kurzu českého znakového jazyka. Kurz se koná v rámci akreditovaného Certifikačního vzdělávacího programu (MPSV ČR, Kurz: Intenzivní víkendový kurz Strategie převodu do znakované češtiny Termín: , (16 vyuč. hodin) Lektor: Mgr. Naďa Dingová, Miroslava Kotvová a Kristýna Kratochvílová Cena: 1900 Kč Kredity (CVP): 20 Anotace kurzu: terminologické vymezení znakované češtiny, struktura a lingvistická charakteristika znakované češtiny způsoby kódování češtiny do znaků potenciální uţivatelé znakované češtiny zajištění technických poţadavků pro transliteraci znakované češtiny 40

41 techniky kódování mluvené češtiny do znakované češtiny a naopak praktická cvičení obousměrná transliterace Tento kurz je vhodný pro studenty od 6. modulu kurzu českého znakového jazyka. Seminář: Specifika uměleckého tlumočení Termín: , (8 vyuč. hodin) Lektor: Mgr. Kateřina Červinková Houšková, Alan Ptáček Cena: 950 Kč Kredity (CVP): 12 tlumočení divadla a hudby pro neslyšící typy tlumočení divadelních představení ukázky z představení Tracyho tygr, Perfect Days, Racek, - shrnutí principů vyuţitých v práci s představením specifika tlumočení hudby; tlumočení hudby x interpretace hudby shrnutí principů vyuţitých v práci na tlumočených představeních a skladbách doporučení pro tlumočnickou praxi modelové situace a návrhy jejich řešení Tento seminář je vhodný pro studenty od 4. modulu kurzu českého znakového jazyka. 41

42 E-LEARNINGOVÉ KURZY Všechny e-learningové kurzy doporučujeme k prohloubení teoretických znalostí všem studentům českého znakového jazyka. Akreditovaná vzdělávací instituce MPSV ČR, č. akreditace 2011/0510 I. E-learningový kurz: Český znakový jazyk jako způsob primitivní komunikace? Termín: , rozsah 4 vyuč. hodiny Autor kurzu: Mgr. Jana Servusová Cena: 375 Kč Kredity (CVP): 5 český znakový jazyk jako jazyk přirozený, legislativní ukotvení znakového jazyka a dalších komunikačních kódů pro osoby se sluchovým postiţením rozdíl znakovaná čeština a český znakový jazyk český znakový jazyk x gesta, pantomima konstitutivní rysy jazyka jako komunikativního systému Ch. Hockett hlavní rysy přirozeného jazyka další rysy přirozených jazyků (jazykového znaku): základní rozdíly český jazyk x český znakový jazyk Akreditovaná vzdělávací instituce MPSV ČR, č. akreditace 2011/0510 I. E-learningový kurz: Diplomatický protokol a etiketa Termín: , rozsah 8 vyuč. hodin Autor kurzu: Mgr. Jana Servusová Cena: 675 Kč Kredity (CVP): 10 vymezení pojmů diplomacie, protokol a etiketa tlumočník a jeho postavení v protokolární praxi organizace přijetí nebo jednání příprava návštěvy ze zahraničí a role tlumočníka druhy společenských podniků zasedací pořádky, pozvánky a místo tlumočníka protokolární pořadí 42

43 shrnutí pro tlumočnickou praxi Akreditovaná vzdělávací instituce MPSV ČR, č. akreditace 2011/0510 I. E-learningový kurz: Lingvistika a znakové jazyky včera a dnes Termín: , rozsah 4 vyuč. hodiny Autor kurzu: prof. PhDr. Alena Macurová, CSc. Cena: 375 Kč Kredity (CVP): 5 nástin názorů na znakový jazyk u nás i ve světě historie výzkumů znakových jazyků hlavní osobnosti zabývající se výzkumem znakových jazyků (z historické perspektivy) vývoj statusu znakových jazyků Akreditovaná vzdělávací instituce MPSV ČR, č. akreditace 2011/0510 I. E-learningový kurz: Specifické chyby při tlumočení znakového jazyka z pohledu psycholingvistiky Termín: , rozsah 4 vyuč. hodiny Autor kurzu: Mgr. Naďa Dingová Cena: 375 Kč Kredity (CVP): 5 proces produkce a percepce textů během tlumočení chyby v produkci textů obecně typologie chyb při tlumočení z českého znakového jazyka do češtiny Obsah: vynechávky informace, posuny významu, přidávání informací Forma: respektování syntaktické struktury VT (doslovnost), interference, stylistické posuny, gramatické nepřesnosti, zpětné korekce analýza chyb Akreditovaná vzdělávací instituce MPSV ČR, č. akreditace 2011/0510 I. E-learningový kurz: Principy vytváření glosáře a funkčního terminologického slovníku tlumočníka Termín: , rozsah 4 vyuč. hodiny Autor kurzu: Jiří Vedral Cena: 375 Kč Kredity (CVP): 5 43

44 typy terminologických slovníků pro praktickou práci tlumočníků (stručné seznámení) technické aspekty tvorby glosářů rozbor stávajících glosářů na základě zkušeností vytvoření svého osobního slovníku jako podklad pro přípravu na tlumočení jazyková a terminologická příprava tlumočníka na tlumočení - tlumočení v různých oblastech, rychlá a efektivní příprava i na odbornou akci, na které jsem do té doby neměl jako tlumočník moţnost spolupracovat Akreditovaná vzdělávací instituce MPSV ČR, č. akreditace 2011/0510 I. E-learningový kurz: Jazykový obraz světa neslyšícího člověka, vztahy mezi jazykem a myšlením Termín: , rozsah 4 vyuč. hodiny Autor kurzu: Mgr. Radka Faltínová Cena: 375 Kč Kredity (CVP): 5 uvedení do kognitivní lingvistiky lingvistiky mysli a těla základní pojmy kognitivního přístupu k jazyku seznámení s vybranými tématy kognitivní lingvistiky: stereotypy, kategorizace a konceptuální metafory na příkladech z češtiny a českého znakového jazyka Akreditovaná vzdělávací instituce MPSV ČR, č. akreditace 2011/0510 I. E-learningový kurz: CODA a křížení rolí v profesi tlumočníka Termín: , rozsah 4 vyuč. hodiny Autor kurzu: Mgr. Jana Servusová Cena: 375 Kč Kredity (CVP): 5 psychické, sociální a komunikační zázemí slyšícího potomka neslyšících rodičů (bilingvismus a bikulturismus) problematika kříţení rolí v profesi tlumočníka - tlumočení dětí svým rodičům, tlumočení dospělého potomka svým rodičům (popř. i dalším rodinným členům apod.), tlumočení ve škole x role pedagoga sociální aspekt tlumočnických sluţeb vs. "komerční tlumočení" shrnutí pro tlumočnickou praxi 44

45 Akreditovaná vzdělávací instituce MPSV ČR, č. akreditace 2011/0510 I. E-learningový kurz: Produkce a percepce textů z hlediska procesu tlumočení Termín: , rozsah 4 vyuč. hodiny Autor kurzu: Doc. PhDr. Iva Nebeská, CSc. Cena: 375 Kč Kredity (CVP): 5 mentální proces produkce textu a jeho modelování (od záměru mluvčího k artikulaci), mentální proces percepce textu a jeho modelování (od příjmu řečového signálu k porozumění významu výpovědi, i záměru mluvčího) mentální struktury: soubor předpokladů, které člověku produkci textů a jejich porozumění umoţňují, mentální slovník a mentální gramatika, produkce a percepce textů při tlumočení Akreditovaná vzdělávací instituce MPSV ČR, č. akreditace 2011/0510 I. E-learningový kurz: Neslyšící jako kulturní a jazyková menšina Termín: , rozsah 4 vyuč. hodiny Autor kurzu: Josefina Kalousová Cena: 375 Kč Kredity (CVP): 5 pojem kulturní a jazyková menšina Neslyšící jako kulturní a jazyková menšina pravidla zařazení do komunity Neslyšících vztah kultury Neslyšících a vývoj identity neslyšícího člověka kulturně společenské rysy menšiny Neslyšících komunita Neslyšících a její rozdílnosti od většinové společnosti Akreditovaná vzdělávací instituce MPSV ČR, č. akreditace 2011/0510 I. E-learningový kurz: Způsoby práce, sebereflexe a sebevzdělávání v týmovém tlumočení Termín: , rozsah 8 vyuč. hodin Autor kurzu: Mgr. Kateřina Červinková Houšková Cena: 675 Kč Kredity (CVP): 10 45

46 podmínky vzniku tlumočnického týmu typy tlumočnických týmů předpoklady týmového tlumočníka pravidla komunikace v tlumočnickém týmu moţnosti sebevzdělávání jak na sobě stále pracovat, jako jednotlivec, i jako součást týmu cvičení na rozvoj komunikačních dovedností ve všech oblastech uvědomění si vlastních moţností a limitů sebehodnocení postupy, jak nepodceňovat ani nepřeceňovat své síly jak se učit z vlastních chyb supervizorem sám sobě, supervizorem svým kolegům zpětná vazba ke svým komunikačním dovednostem a její vyhodnocení Akreditovaná vzdělávací instituce MPSV ČR, č. akreditace 2011/0510 I. E-learningový kurz: Strukturní odlišnosti češtiny a českého znakového jazyka - vybrané kapitoly Termín: , rozsah 8 vyuč. hodin Autor kurzu: Mgr. Jitka Motejzíková Cena: 750 Kč Kredity (CVP): 12 kontrastivní přístup ke srovnávání ČJ a ČZJ - odlišný způsob jejich existence prostředky, které jsou přítomny v obou jazycích prostředky přítomné v ČJ prostředky přítomné v ČZJ (charakteristické rysy znakových jazyků prostor, simultánnost, nemanuální prostředky, klasifikátory a další prostředky specifické pro český znakový jazyk) praktické ukázky Akreditovaná vzdělávací instituce MPSV ČR, č. akreditace 2011/0510 I. E-learningový kurz: Kultura písemného projevu jako pevná součást odborné přípravy tlumočníka Termín: , rozsah 8 vyuč. hodin Autor kurzu: Mgr. Jan Táborský Cena: 675 Kč Kredity (CVP): 10 46

47 specifika a význam písemné formy komunikace literatura a elektronické zdroje pro zdokonalení písemného projevu činitele ovlivňující písemnou komunikaci a její formu obecná struktura písemností a normy, které při psaní dodrţujeme nejčastější typy písemností ve vztahu k tlumočnické profesi a jejich charakteristika praktická část: vytváření textů různých typů, hledání a odstraňování nedostatků v hotových textech, pravopisná a gramatická cvičení s rozborem nejčastějších prohřešků, prostor pro dotazy k problematice Akreditovaná vzdělávací instituce MPSV ČR, č. akreditace 2011/0510 I. E-learningový kurz: Vztah jazyka a společnosti znakový jazyk v komunitě neslyšících a základy jazykového výzkumu Termín: , rozsah 4 vyuč. hodiny Autor kurzu: Mgr. Jan Táborský Cena: 375 Kč Kredity (CVP): 5 uvedení do problematiky hlavní témata sociolingvistiky v souvislosti s komunitou Neslyšících důleţité pojmy: multilingvismus, bilingvismus, diglosie, jazykové plánování a standardizace, jazykové odchylky, pidţinizace a kreolizace, etnografie komunikace základy jazykového výzkumu Akreditovaná vzdělávací instituce MPSV ČR, č. akreditace 2011/0510 I. E-learningový kurz: Tlumočení pro neslyšící a související legislativa Termín: , rozsah 4 vyuč. hodiny Autor kurzu: Veronika Toráčová Cena: 375 Kč Kredity (CVP): 5 struktura právních předpisů související s tlumočnickou problematikou legislativní proces základní pilíře práva neslyšících na znakový jazyk legislativa související s tlumočením pro neslyšící v různých oborech vyhledávání aktuálních znění právních předpisů 47

SEMINÁŘE a KURZY Komory pro rok 2013

SEMINÁŘE a KURZY Komory pro rok 2013 SEMINÁŘE a KURZY Komory pro rok 2013 Česká komora tlumočníků znakového jazyka, o. s. Akreditovaná vzdělávací instituce MPSV ČR č. 2011/0510 - I Obsah CERTIFIKAČNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM... 2 E-LEARNINGOVÉ

Více

Studium pedagogiky pro učitele 2013

Studium pedagogiky pro učitele 2013 Studium pedagogiky pro učitele 2013 Obsah a průběh studia: Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více

Vzdělávací agentura REMISVIT,z.ú.

Vzdělávací agentura REMISVIT,z.ú. Vzdělávací agentura REMISVIT,z.ú. ( z. ú. - zapsaný ústav vedený u Městského soudu v Praze, datum zápisu 30.5.2014, spisová značka U42). Nabízíme vzdělávání v akreditovaných kurzech u MPSV Kontakt: PhDr.

Více

Seznam kurzů a seminářů pro tlumočníky Centra zprostředkování tlumočníku pro neslyšící 2011

Seznam kurzů a seminářů pro tlumočníky Centra zprostředkování tlumočníku pro neslyšící 2011 Seznam kurzů a seminářů pro tlumočníky Centra zprostředkování tlumočníku pro neslyšící 2011 LEDEN Kurz je akreditován u MPSV ČR, č. 2010/ 514-PC. Kurz: Supervizovaná praxe pro tlumočníky českého znakového

Více

Informace o projektu APSYS

Informace o projektu APSYS Informace o projektu APSYS Název projektu: Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve VaV Poskytovatel podpory: Evropský sociální fond, přes MŠMT Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Datum

Více

OBSAH AKREDITOVANÉHO KURZU PRO PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH. Obsahová struktura, použité vzdělávací metody + časový plán

OBSAH AKREDITOVANÉHO KURZU PRO PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH. Obsahová struktura, použité vzdělávací metody + časový plán OBSAH AKREDITOVANÉHO KURZU PRO PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Obsahová struktura, použité vzdělávací metody + časový plán Obsah Metody; pomůcky Časová dotace Počet výukových hodin (1 výuková hodina =

Více

Návrhy témat kvalifikačních prací (KPG)

Návrhy témat kvalifikačních prací (KPG) Návrhy témat kvalifikačních prací (KPG) Témata kvalifikačních prací si studenti volí po dohodě s konkrétními vyučujícími dle vlastního zájmu či profesního zaměření. Následně uvedená témata jsou pouze návrhem

Více

Vzdělávací institut Středočeského kraje. Projekt Profesním vzděláváním ke kvalitě termínový kalendář projektových kurzů... 8

Vzdělávací institut Středočeského kraje. Projekt Profesním vzděláváním ke kvalitě termínový kalendář projektových kurzů... 8 Obsah Obsah Obsah... 3 Úvod... 5 Jak pracovat s katalogem... 6 Profesním vzděláváním ke kvalitě... 7 Projekt Profesním vzděláváním ke kvalitě termínový kalendář projektových kurzů... 8 Projekt Profesním

Více

KATEDRA SOCIÁLNÍ PRÁCE

KATEDRA SOCIÁLNÍ PRÁCE PŘEHLED INFORMACÍ DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 2016 (A) bakalářské studium - organizace a obsah studia - praxe (B) magisterské studium - specializace - praxe (C) studium v zahraničí (D) přijímací řízení BAKALÁŘSKÉ

Více

aktualizovaný Leden 2011 Ceník výukových materiálů České komory tlumočníků znakového jazyka

aktualizovaný Leden 2011 Ceník výukových materiálů České komory tlumočníků znakového jazyka aktualizovaný Leden 2011 Ceník výukových materiálů České komory tlumočníků znakového jazyka 2 Ceník výukových materiálů 2011 Publikace Certifikační vzdělávací program. Červinková Houšková 188 Kč 150 Kč

Více

KATALOG AKREDITOVANÝCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ

KATALOG AKREDITOVANÝCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ KATALOG AKREDITOVANÝCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ pro pracovníky v sociálních službách, sociální pracovníky a jejich zaměstnavatele 2013 OBSAH 1. ŠKOLENÍ V RÁMCI DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ........ 4 1.1. Základní informace...

Více

3. Procesní řízení Procesní management Procesní řízení Management procesů a změn ve veřejné správě Řízení procesů ve veřejné správě

3. Procesní řízení Procesní management Procesní řízení Management procesů a změn ve veřejné správě Řízení procesů ve veřejné správě Příloha č. 4 Akreditované vzdělávací programy indikativní seznam akceptovatelných obdobných akreditovaných vzdělávacích kurzů 1. Strategie plánování a řízení Vybrané aspekty strategického řízení Strategické

Více

Velký vůz Sever VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Velký vůz Sever, pobočný spolek. www.velkyvuz-sever.cz IČO: 75062020 tel: 777594441 sever@velkyvuz.

Velký vůz Sever VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Velký vůz Sever, pobočný spolek. www.velkyvuz-sever.cz IČO: 75062020 tel: 777594441 sever@velkyvuz. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Velký vůz Sever, pobočný spolek 1. Představení organizace Velký vůz Sever coby organizační jednotka má vlastní právní subjektivitu s vlastním IČ, hospodaření a řídí se Stanovami občanského

Více

Program. Pondělí 24. 1. 2011. Hlavní přednáškový sál KVALITATIVNÍ VÝZKUM A VZDĚLÁVÁNÍ. Kinosál VARIA. Časy: 8:00 9:30 Registrace účastníků

Program. Pondělí 24. 1. 2011. Hlavní přednáškový sál KVALITATIVNÍ VÝZKUM A VZDĚLÁVÁNÍ. Kinosál VARIA. Časy: 8:00 9:30 Registrace účastníků Časy: Program Pondělí 24. 1. 2011 Hlavní přednáškový sál KVALITATIVNÍ VÝZKUM A VZDĚLÁVÁNÍ Kinosál VARIA 8:00 9:30 Registrace účastníků 9:30 10:00 Slavnostní zahájení konference 10:00 10:45 Zvaná přednáška:

Více

Katedra preprimárního a primárního vzdělávání - obhajoby BP

Katedra preprimárního a primárního vzdělávání - obhajoby BP Katedra preprimárního a primárního vzdělávání - obhajoby BP K obhajobám se dostavte 20 minut před určeným časem. Technika k dispozici nebude. 23.5.2016 učebna 129 - přízemí Jméno studenta Název práce 8

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

1. Základní manažerské dovednosti

1. Základní manažerské dovednosti Vzdělávání vedoucích pracovníků 1. Základní manažerské dovednosti OBSAH A METODIKA VZDĚLÁVÁNÍ Celkový cíl Dílčí cíl 1 Dílčí cíl 2 Dílčí cíl 3 Vytvořit účastníkům jasný obraz o tom, jaké úkoly a překážky

Více

II. Vzdělávání vedoucích úředníků

II. Vzdělávání vedoucích úředníků II. Vzdělávání vedoucích úředníků Cílová skupina a účel vzdělávání: Vzdělávání je určeno pro vedoucí úřadů, krajů, statutárních měst a pro tajemníky obcí s rozšířenou působností. Cílem vzdělávacího programu

Více

METODIKA KURZU PÉČE O DĚTI

METODIKA KURZU PÉČE O DĚTI METODIKA KURZU PÉČE O DĚTI Základní popis Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách se zaměřením na péči o děti (zkráceně Kurz péče o děti) je 150 hodinový kurz akreditovaný MPSV, jenž opravňuje

Více

Příloha č. 1 - Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky

Příloha č. 1 - Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky Příloha č. 1 - Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky Zadavatel v Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce Vzdělávání poskytovatelů sociálních služeb v Jihočeském a Plzeňském kraji požaduje,

Více

Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 19 Dne 24. února 2010

Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 19 Dne 24. února 2010 Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 19 Dne 24. února 2010 Přítomni: MUDr. Milena Černá, Mgr. Dana Hacaperková, Mgr. Petr Hanuš, Ing. Jiří Horecký, B.A. (Hons), Bc. Radmila Jiříčková, Mgr. Danka

Více

2.A Formulář žádosti o akreditaci vzdělávacího programu - identifikace žadatele

2.A Formulář žádosti o akreditaci vzdělávacího programu - identifikace žadatele 2.A Formulář žádosti o akreditaci vzdělávacího programu - identifikace žadatele Č. Položka ve formuláři 1 Název žadatele CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc 2 Identifikační číslo 3 Sídlo nám.

Více

Didaktika ekonomiky. Literatura: Obsah kurzu

Didaktika ekonomiky. Literatura: Obsah kurzu Ing. Alena Králová, Ph.D. konzultační hodiny - út.11.45 12.45 č. 137 NB kralova@vse.cz st 15.00 16.00 Didaktika ekonomiky Literatura: Didaktika základů ekonomiky, Králová, 2013 Podniková ekonomika, Synek,

Více

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav sekretariát tel.: 778 022 279 ředitelství tel.: 778 002 243 skolakosmonosy@seznam.cz www.zskosmonosy.cz Rámcový plán úkolů Školní rok 2014/2015

Více

KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY

KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Pedagogická fakulta Univerzita Palackého v Olomouci, Žižkovo nám. 5, 77140 Olomouc jitka.kralikova@upol.cz, www.ksp.upol.cz, 585635302 Studium pro Vás ideální? co takhle pedagogika

Více

Dramatická výchova ročník TÉMA

Dramatická výchova ročník TÉMA Dramatická výchova ročník TÉMA ČASOVÁ DOTACE 1 Dramatická/divadelní výchova a její postavení v oboru předškolní a mimoškolní Základy hlasové průpravy, hlasová hygiena VÝSTUP Žák: oboru dramatická/divadelní

Více

Studium pedagogiky pro učitele 2014

Studium pedagogiky pro učitele 2014 Studium pedagogiky pro učitele 2014 Obsah a průběh studia Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PODZIM 2016 DÉČKO LIBEREC Z. S. KONANÉ V PRAZE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PODZIM 2016 DÉČKO LIBEREC Z. S. KONANÉ V PRAZE VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PODZIM 2016 DÉČKO LIBEREC Z. S. KONANÉ V PRAZE ROZVÍJENÍ DOVEDNOSTÍ V KRIZOVÉ INTERVENCI 24 hodin Číslo kurzu: 116 005 Cena kurzu: 2 900,- Kč (plnění je osvobozeno od DPH) Termín konání:

Více

Témata/Okruhy BP 2016/2017 pro současný 2. ročník SPP

Témata/Okruhy BP 2016/2017 pro současný 2. ročník SPP ta/okruhy BP 2016/2017 pro současný ročník SPP Jedná se o pracovní názvy, znění tématu bude upřesněno po konzultacích pedagoga se studentem. Postup výběru tématu: Vybrat téma, zkontaktovat pedagoga, po

Více

Vybrané kapitoly v péči o pacienty s kardiovaskulárním onemocněním I.

Vybrané kapitoly v péči o pacienty s kardiovaskulárním onemocněním I. Pozvánka a program Konference a semináře pro nelékařské obory Vybrané kapitoly v péči o pacienty s kardiovaskulárním onemocněním I. Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou a ve spolupráci s Českou asociací

Více

Personalistika a vzdělávání ve veřejné správě

Personalistika a vzdělávání ve veřejné správě Pozvánka na konferenci Personalistika a vzdělávání ve veřejné správě Stěžejní témata: Pracovněprávní vztahy ve veřejné správě Nový občanský zákoník jaké změny přinese nový občanský zákoník do veřejné správy

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Str. 1/8 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zjednodušené výběrové řízení s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů v rámci projektu Investicí do zaměstnanců

Více

Katalog otevřených kurzů

Katalog otevřených kurzů 2016 Jeseniova 47 Praha 3 Katalog otevřených kurzů G, z. s. Semináře G GPR1 Syndrom vyhoření GPR2 Psychosomatika aneb jak lze vést léčivý rozhovor GPR3 Moje duševní hygiena a pohoda vs. moji pacienti a

Více

MěÚ Jablonec nad Nisou, oddělení školství, kultury a sportu Z P R A V O D A J

MěÚ Jablonec nad Nisou, oddělení školství, kultury a sportu Z P R A V O D A J MěÚ Jablonec nad Nisou, oddělení školství, kultury a sportu Z P R A V O D A J LISTOPAD 2005 ČÍSLO 8 Zpravodaj je vydáván ve spolupráci s obcemi s rozšířenou působností města Železný Brod a Tanvald www.mestojablonec.cz

Více

Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union

Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union Rozvoj hledání průniků a společných víceoborových řešení konference pořádaná pod záštitou Výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Praha, 27. 5. 2014 Aktivity Institutu důstojného

Více

1. Pravidla šetrné sebeobrany

1. Pravidla šetrné sebeobrany Podrobná specifikace jednotlivých vzdělávacích aktivit Příloha č. 1 Zadávací dokumentace 1. Pravidla šetrné sebeobrany Umožnit m zvládnout jednání osoby, které je poskytována sociální služba, která ohrožuje

Více

Pedagogická psychologie. PhDr. Kristýna Krejčová, PhD. kris.krejcova@gmail.com

Pedagogická psychologie. PhDr. Kristýna Krejčová, PhD. kris.krejcova@gmail.com Pedagogická psychologie PhDr. Kristýna Krejčová, PhD. kris.krejcova@gmail.com Pedagogická psychologie - psychologické aspekty výchovy a vyučování - Školní psychologie výchovné a vzdělávací problémy ve

Více

Letní škola nových trendů sociální práce

Letní škola nových trendů sociální práce Nabízíme akreditovaný vzdělávací kurz pro sociální pracovníky v příjemném prostředí Sporthotelu Radostova, Luhačovice. Ve velmi atraktivním prostředí je mimo vzdělávací aktivity možné využít širokou nabídku

Více

Lidé se sluchovým postižením. Tento projekt vznikl za podpory Ministerstva zdravotnictví ČR

Lidé se sluchovým postižením. Tento projekt vznikl za podpory Ministerstva zdravotnictví ČR Lidé se sluchovým postižením Tento projekt vznikl za podpory Ministerstva zdravotnictví ČR Klasifikace sluchového postižení NESLYŠÍCÍ osoby, které se narodily plně neslyšící nebo ztratily sluch před rozvojem

Více

České a evropské zdravotnické právo Povinně volitelný předmět PrF MU Filip Křepelka 2010

České a evropské zdravotnické právo Povinně volitelný předmět PrF MU Filip Křepelka 2010 České a evropské zdravotnické právo Povinně volitelný předmět PrF MU Filip Křepelka 2010 Cíl a nástroje Cíl: orientace v právní problematice zdravotnictví a vybraných souvislostí Nástroje: - připomenutí

Více

ASERTIVITA, ZPŮSOB JEDNÁNÍ A ZVLÁDÁNÍ KONFLIKTNÍCH SITUACÍ

ASERTIVITA, ZPŮSOB JEDNÁNÍ A ZVLÁDÁNÍ KONFLIKTNÍCH SITUACÍ 1 KVĚTEN 2016 ASERTIVITA, ZPŮSOB JEDNÁNÍ A ZVLÁDÁNÍ KONFLIKTNÍCH SITUACÍ 2. 3. 5. 2016 KÓD: 1621230 TYPOLOGIE PRO MANAŽERY 4. 5. 2016 Mgr. Irena PILAŘOVÁ, MBA KÓD: 1621570 KOMUNIKAČNÍ SEBEOBRANA KURZ ŠITÝ

Více

Profesionální kompetence ověřované v průběhu praxe

Profesionální kompetence ověřované v průběhu praxe Profesionální kompetence ověřované v průběhu praxe Obor: Rehabilitační psychosociální péče o postižené děti, dospělé a staré osoby (navazující magisterské studium) Milé studentky, milí studenti, na následujících

Více

STUDIUM PEDAGOGIKY 2011

STUDIUM PEDAGOGIKY 2011 STUDIUM PEDAGOGIKY 2011 Obsah a průběh studia Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících

Více

Vzdělávací institut Středočeského kraje. Obsah. Úvod... 2. Jak pracovat s Nabídkou vzdělávání v sociálních službách a podmínky pro přihlašování 3

Vzdělávací institut Středočeského kraje. Obsah. Úvod... 2. Jak pracovat s Nabídkou vzdělávání v sociálních službách a podmínky pro přihlašování 3 Obsah Obsah Úvod... 2 Jak pracovat s Nabídkou vzdělávání v sociálních službách a podmínky pro přihlašování 3 Nabídka vzdělávacích kurzů VISK termínový kalendář... 4 Nabídka vzdělávacích kurzů VISK tematická

Více

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Vítejte! 15. a 16. ledna 2016. 9.00 13.00 hod. v pátek 9.00 12.00 hod. v sobotu. Lítám v cloudu, houpu se v síti!

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Vítejte! 15. a 16. ledna 2016. 9.00 13.00 hod. v pátek 9.00 12.00 hod. v sobotu. Lítám v cloudu, houpu se v síti! DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 15. a 16. ledna 2016 9.00 13.00 hod. v pátek 9.00 12.00 hod. v sobotu Lítám v cloudu, houpu se v síti! Prakticky, dravě, fenomenálně. Využijte možnosti osobního kontaktu s pracovníky

Více

VZDĚLÁVACÍ MODUL (nejen) V ZÁJMOVÉM A NEFORMÁLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ. Radek Maca NIDM MŠMT ČR rama@inforama.cz

VZDĚLÁVACÍ MODUL (nejen) V ZÁJMOVÉM A NEFORMÁLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ. Radek Maca NIDM MŠMT ČR rama@inforama.cz VZDĚLÁVACÍ MODUL (nejen) V ZÁJMOVÉM A NEFORMÁLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ Radek Maca NIDM MŠMT ČR rama@inforama.cz NIDM MŠMT = NÁRODNÍ INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE http://vm.nidm.cz Autoevaluace cesta ke zlepšení výuky

Více

Katalog vzdělávání. Kurzy Semináře Výcviky Supervize. Leden červen 2009

Katalog vzdělávání. Kurzy Semináře Výcviky Supervize. Leden červen 2009 Modrá linka (Centrum a linka důvěry pro děti a mládež) Centrum pro vzdělávání supervizi Modré linky Lidická 50, 658 12 Brno www.vzdelavani.modralinka.cz Katalog vzdělávání Kurzy Semináře Výcviky Supervize

Více

Seznam autorských děl

Seznam autorských děl Seznam autorských děl Rozsah/poče PČ Registrační číslo projektu Název výstupu Typ výstupu (MD č. 28) EL t stran 1. CZ.1.07/3.2.08/01.0003 Elektronické systémy řízení v motorových vozidlech výukový materiál

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015 S účinností od 1.9.2014 Základní údaje Název a adresa školy : Základní škola pro zrakově postižené Nám. Míru 19, 120 00 Praha 2 Ředitelka školy:

Více

75-07 Specializace v pedagogice. Hudební teorie a pedagogika

75-07 Specializace v pedagogice. Hudební teorie a pedagogika Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc Doktorský studijní program: 75-07 Specializace v pedagogice oboru Hudební teorie a pedagogika Program se řídí Zákonem

Více

Vážená paní ředitelko, Vážený pane řediteli,

Vážená paní ředitelko, Vážený pane řediteli, Vážená paní ředitelko, Vážený pane řediteli, dovolujeme si Vám zaslat podrobnou informaci o projektu Rozvoj kompetencí řídících pracovníků škol a školských zařízení Královéhradeckého kraje Model profesního

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program MV Fišpanka, Pod Balkánem 599 šk. rok 2015/2016 Střední škola Centrum odborné přípravy technickohospodářské Praha 9 Poděbradská1/179 Vypracovala: Hana Tejnorová výchovná poradkyně

Více

Program konference Psychologická diagnostika 19. 6. 21. 6. 2013

Program konference Psychologická diagnostika 19. 6. 21. 6. 2013 Program konference Psychologická diagnostika 19. 6. 21. 6. 2013 19. 6. AULA 1 14:30 zahájení konference prof. PhDr. Petr Macek, CSc. prof. PhDr. Tomáš Urbánek, Ph.D. Psychologické testování v ČR, diskutující

Více

Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Státní závěrečná zkouška (magisterská) Psychosociální studia: sociální práce Tematické okruhy: 1. a) Vymezení sociální práce. Pojmy, cíle, metody,

Více

TERMÍN: 7.-8.4.2014 (VS 216) TERMÍN: 21.4.2014 (VS 217) TERMÍN: 12.-13.5.2014 (VS 218) Potřebujete posílit ženskou asertivitu v profesionální roli?

TERMÍN: 7.-8.4.2014 (VS 216) TERMÍN: 21.4.2014 (VS 217) TERMÍN: 12.-13.5.2014 (VS 218) Potřebujete posílit ženskou asertivitu v profesionální roli? MENTTORY Katalog otevřených kurzů 2014 Diversity Management * Komunikační dovednosti* Manažerské dovednosti * Telefonické dovednosti Menttory, Hájkova 1676/6, Praha 3 www.menttory.cz / e-mail: info@menttory.cz

Více

Nabídka vzdělávacích akcí na 1. pololetí 2012

Nabídka vzdělávacích akcí na 1. pololetí 2012 Nabídka vzdělávacích akcí na 1. pololetí 2012 www.vck.slu.cz Profil pracoviště... 3 Zaměření činnosti... 3 Další vzdělávání sociálních pracovníků... 4 Další vzdělávání pedagogických pracovníků... 17 Rekvalifikační

Více

Plán školy školní rok 2010/2011

Plán školy školní rok 2010/2011 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace. Plán školy školní rok 2010/2011 Organizace práce školy vychází z těchto bodů: I. Zvyšovat

Více

KATALOG SEMINÁŘŮ LISTOPAD-PROSINEC

KATALOG SEMINÁŘŮ LISTOPAD-PROSINEC vzdělávací agentura KATALOG SEMINÁŘŮ LISTOPAD-PROSINEC 2013 www.profesim.cz NOVINKA ZAKÁZKOVÉ SEMINÁŘE Uspořádáme pro Vás zakázkový seminář: - přímo ve Vaší organizaci - na místě Vámi určeném - nebo školicí

Více

Teorie a metody sociální práce I. Radka Janebová

Teorie a metody sociální práce I. Radka Janebová Teorie a metody sociální práce I Radka Janebová Základní informace o předmětu Vyučující: Radka Janebová, Mgr., Ph.D. Kontakt: radka.janebova@uhk.cz Hodinová dotace přímé výuky: 16 hodin Hodinová dotace

Více

B ODOP OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU

B ODOP OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU B ODOP OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU Úvod Jednosemestrální předmět bakalářského stupně studia zakončený zápočtem (3 kredity). Anotace Předmět je zaměřen na problematiku zvládnutí náročnějších metodických

Více

Ergoterapie (Occupational therapy) Klinika rehabilitačního lékařství 1. Lékařské fakulty a Všeobecné Fakultní Nemocnice

Ergoterapie (Occupational therapy) Klinika rehabilitačního lékařství 1. Lékařské fakulty a Všeobecné Fakultní Nemocnice Ergoterapie (Occupational therapy) Klinika rehabilitačního lékařství 1. Lékařské fakulty a Všeobecné Fakultní Nemocnice ergoterapie=léčba prací ergoterapie=vedení k soběstačnosti Skládá se ze dvou řeckých

Více

Výroční zpráva 2008. Občanská poradna Brno člen "Asociace občanských poraden"

Výroční zpráva 2008. Občanská poradna Brno člen Asociace občanských poraden Výroční zpráva 2008 Občanská poradna Brno člen "Asociace občanských poraden" OBSAH 1. Poslání 2. Orgány sdružení 3. Stručná historie 4. Zpráva o činnosti 2008 5. Finanční zpráva 2008 6. Záměry pro rok

Více

Výchova ke zdraví a kvalita života II. mezinárodní konferenci. Termín konání: 8. - 10. 10. 2009 Místo konání: zámecký hotel Štekl Hluboká nad Vltavou

Výchova ke zdraví a kvalita života II. mezinárodní konferenci. Termín konání: 8. - 10. 10. 2009 Místo konání: zámecký hotel Štekl Hluboká nad Vltavou Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta - Katedra výchovy ke zdraví ve spolupráci se Zdravotně sociální fakultou JU, Státním zdravotním ústavem Praha a ČSVV pořádá pod záštitou

Více

ETMB44 SOUČASNÝ FOLKLOR PhDr. Petr Janeček, Ph.D.

ETMB44 SOUČASNÝ FOLKLOR PhDr. Petr Janeček, Ph.D. Ústav evropské etnologie, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity JS 2012/2013 pondělí 1x za 14 dní 12:30-15:45 posluchárna č. J31 termíny přednášek: 25. 2., 11. 3., 25. 3., 8. 4., 22. 4., 6. 5. 2013

Více

"Rodina pohledem dítěte"

Rodina pohledem dítěte "Rodina pohledem dítěte" 1 STŘEDA 19.5.2010 9.00 10.30 11.00 12.30 14.00 15.30 16.00 17.30 19.30 21.00 AULA ZAHÁJENÍ KONFERENCE PhDr. B. LÁNYOVÁ Mám rád mámu a tátu, ale Prof. PhDr. S. KRATOCHVÍL, CSc.

Více

Vzdělávací centrum. Váš partner v oblasti celoživotního vzdělávání.

Vzdělávací centrum. Váš partner v oblasti celoživotního vzdělávání. Vzdělávací centrum Turnov Váš partner v oblasti celoživotního vzdělávání. 2015 / 2016 ORGANIZACE KURZŮ podzimní a jarní semestr vyučovací hodina = 45 minut obvykle 1 setkání týdně (2 3 vyučovací hodiny)

Více

Projekt Podpora procesů v sociálních službách Aktivita 3 Popis intervencí/činností sociálních služeb

Projekt Podpora procesů v sociálních službách Aktivita 3 Popis intervencí/činností sociálních služeb Projekt Podpora procesů v sociálních službách Aktivita 3 Popis intervencí/činností sociálních služeb Úkol 2 Druhým dílčím úkolem aktivity je zmapovat charakter intervencí (činností) vykonávaných sociálními

Více

MEVPIS VODŇANY Otevřené kurzy jaro 2016

MEVPIS VODŇANY Otevřené kurzy jaro 2016 MEVPIS VODŇANY Otevřené kurzy jaro 2016 12.2. TIME MANAGEMENT Jak na osobní efektivitu, výkonnost, úspěšnost. Jak si dnes i dlouhodobě udržovat výkon i přehled, směr i osobní pohodu. Jak zvládat množství

Více

Výroční zpráva 2013. Česká komora tlumočníků znakového jazyka - nezisková profesní organizace sdružující tlumočníky pro neslyšící

Výroční zpráva 2013. Česká komora tlumočníků znakového jazyka - nezisková profesní organizace sdružující tlumočníky pro neslyšící Výroční zpráva 2013 Česká komora tlumočníků znakového jazyka - nezisková profesní organizace sdružující tlumočníky pro neslyšící Obsah 0 Historie, poslání a hlavní cíle Komory - 1, 2 Struktura organiazce

Více

Centrum vzdělanosti Libereckého kraje, příspěvková organizace NABÍDKA KURZŮ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ LEDEN 2015

Centrum vzdělanosti Libereckého kraje, příspěvková organizace NABÍDKA KURZŮ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ LEDEN 2015 Centrum vzdělanosti Libereckého kraje, příspěvková organizace NABÍDKA KURZŮ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ LEDEN 2015 OBSAH 1.1 Metodická podpora logopedických asistentek a preventistek v

Více

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY PRO TŘÍDY NIŽŠÍHO GYMNÁZIA VE ŠKOLNÍM ROCE 2016-2017

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY PRO TŘÍDY NIŽŠÍHO GYMNÁZIA VE ŠKOLNÍM ROCE 2016-2017 VOLITELNÉ PŘEDMĚTY PRO TŘÍDY NIŽŠÍHO GYMNÁZIA VE ŠKOLNÍM ROCE 2016-2017 - 1 - Výběr volitelného předmětu může výrazně ovlivnit míru rozvoje jednotlivých klíčových kompetencí a zcela jistě se výrazně podílí

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Univerzitní nám. 1934/3, Karviná, 73340 Tel.: 596 398 111,, fax: 596 312 069 E-mail: dekanat@opf.slu.cz, WWW Stránka: www.opf.slu.cz

Více

Nabídkový list akreditovaných programů Etické výchovy

Nabídkový list akreditovaných programů Etické výchovy Nabídkový list akreditovaných programů Etické výchovy Centrum celoživotního učení při Cyrilometodějském gymnáziu a MŠ v Prostějově bylo založeno s cílem podporovat další vzdělávání pedagogických pracovníků

Více

PROJEKT CZ.1.07/3.2.13/03.0015 PROFESNÍ KVALIFIKACE - DRUHÁ ŠANCE NA TRHU PRÁCE PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ SOMMELIER

PROJEKT CZ.1.07/3.2.13/03.0015 PROFESNÍ KVALIFIKACE - DRUHÁ ŠANCE NA TRHU PRÁCE PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ SOMMELIER PROJEKT CZ.1.07/3.2.13/03.0015 PROFESNÍ KVALIFIKACE - DRUHÁ ŠANCE NA TRHU PRÁCE PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ SOMMELIER Integrovaná střední škola Moravská Třebová, Brněnská 1405 Moravská Třebová, 2012 1 OBSAH

Více

Vliv specializačního vzdělávání sester na úroveň ošetřovatelské péče na dětských psychiatrických odděleních

Vliv specializačního vzdělávání sester na úroveň ošetřovatelské péče na dětských psychiatrických odděleních Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková organizace, Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec 1 tel. +420-482 412 111; www.kvkli.cz ; library@kvkli.cz R e š e r š e (Dokumentografická jednorázová rešerše)

Více

Směrnice k odborné praxi pro studenty oborů Všeobecná sestra a Porodní asistentka

Směrnice k odborné praxi pro studenty oborů Všeobecná sestra a Porodní asistentka Vysoká škola polytechnická Jihlava Č.j.: VSPJ/0009/014 Směrnice k odborné praxi pro studenty oborů Všeobecná sestra a Porodní asistentka Článek 1 Úvodní ustanovení Tato směrnice stanoví obecné postupy

Více

INSTITUT VZDĚLÁVÁNÍ APSS ČR

INSTITUT VZDĚLÁVÁNÍ APSS ČR INSTITUT VZDĚLÁVÁNÍ APSS ČR Aktuální nabídka vzdělávacích programů 2016 APSS ČR je vzdělávací institucí akreditovanou u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních

Více

2.A Formulář žádosti o akreditaci vzdělávacího programu - identifikace žadatele

2.A Formulář žádosti o akreditaci vzdělávacího programu - identifikace žadatele 2.A Formulář žádosti o akreditaci vzdělávacího programu - identifikace žadatele Č. Položka ve formuláři 1 Název žadatele EDLiT s.r.o. 2 IČO 26840791 3 Sídlo Tyršova 275, 739 61 Třinec 4 Adresa instituce

Více

Garant: prof. Ing. O. Kratochvíl, PhD, CSc, MBA, Dr.h.c.

Garant: prof. Ing. O. Kratochvíl, PhD, CSc, MBA, Dr.h.c. Master of Business Administration - General Management Specializace: Strategické řízení malých a středních firem Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium. Garant: prof. Ing. O. Kratochvíl, PhD,

Více

65-42-M/01 HOTELNICTVÍ A TURISMUS PLATNÉ OD 1. 9. 2012. Čj SVPHT09/06

65-42-M/01 HOTELNICTVÍ A TURISMUS PLATNÉ OD 1. 9. 2012. Čj SVPHT09/06 Školní vzdělávací program: Hotelnictví a turismus Kód a název oboru vzdělávání: 65-42-M/0 Hotelnictví Délka a forma studia: čtyřleté denní studium Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

Více

Roční plán EVVO školní rok 2009/2010

Roční plán EVVO školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola PRAMENY, Karviná, příspěvková organizace Roční plán EVVO školní rok 2009/2010 (se zaměřením na odpady a ekologizaci školy) Základní škola a Mateřská škola Prameny, Karviná,

Více

Základy komplexního psychosomatického přístupu VII.

Základy komplexního psychosomatického přístupu VII. Pozvánka na komorní odbornou konferenci Základy komplexního psychosomatického přístupu VII. Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. Přednášející: MUDR. BARBORA BRANNÁ, MGR. KLÁRA

Více

Státní zkušební komise pro podzimní termín SZZ 2012/2013

Státní zkušební komise pro podzimní termín SZZ 2012/2013 Podle Zákona č.111/1998 Sb., 53 a Vyhlášky děkanky č. 19VD/2012, čl.3 stanovila FPE Komise pro pedagogiku a psychologii: Předseda: Doc. PaedDr. Ladislav P o d r o u ž e k, Ph.D. Místopředseda: PhDr. Dagmar

Více

Interní předpis 1: Dětské krizové centrum, o.s. 1

Interní předpis 1: Dětské krizové centrum, o.s. 1 Obsah Obsah... 1 1. Poslání služby telefonické krizové pomoci Dětského krizového centra, o. s. v Praze... 2 1.1. Cílová skupina... 2 1.2. Provozní doba... 3 1.3. Činnosti poskytované služby... 4 1.4. Rozsah

Více

Vzdělávací téma: Bazální stimulace základní kurz

Vzdělávací téma: Bazální stimulace základní kurz Příloha č. 1 Specifikace vzdělávacích témat Zadavatel: Charita Zábřeh Zakázka: Výběrové řízení na dodavatele akreditovaného vzdělávání pracovníků sociálních služeb Charity Zábřeh Projekt: CZ.1.04/3.1.03/A7.00114

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Termín: pondělí 1. 6. 2009 dopoledne Petra Zuzana Svobodová (4.A) Český jazyk a literatura 7:30 7:45 Mgr. Libuše Kovářová / Mgr. Andrea Zadinová / Anglický jazyk 8:30 8:45 Mgr. Silvie Průchová / Mgr. Diana

Více

bakalářského studijního programu Učitelství pro mateřské školy Prof. PhDr. Alena Nelešovská, CSc. Doc. PhDr. Eva Šmelová, Ph.D.

bakalářského studijního programu Učitelství pro mateřské školy Prof. PhDr. Alena Nelešovská, CSc. Doc. PhDr. Eva Šmelová, Ph.D. Reflexe aktivit a výsledků projektu Evaluace a inovativní aplikace bakalářského studijního programu Učitelství pro mateřské školy Prof. PhDr. Alena Nelešovská, CSc. Doc. PhDr. Eva Šmelová, Ph.D. Identifikace

Více

Informace o přijímání do vzdělávacích programů a kurzů ve studijním roce 2016-2017

Informace o přijímání do vzdělávacích programů a kurzů ve studijním roce 2016-2017 OSTRAVSKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA CENTRUM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Informace o přijímání do vzdělávacích programů a kurzů ve studijním roce 2016-2017 http://dokumenty.osu.cz/pdf/czv/programy-kurzy-pdf-czv.pdf

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta zdravotnických studií Katedra ošetřovatelství a porodní asistence. Sborník příspěvků

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta zdravotnických studií Katedra ošetřovatelství a porodní asistence. Sborník příspěvků Západočeská univerzita v Plzni Fakulta zdravotnických studií Sborník příspěvků Celostátní konference s mezinárodní účastí pro studenty programu Ošetřovatelství a Porodní asistence, všeobecné sestry a porodní

Více

Zpráva o auditu. Centrum andragogiky, s.r.o. www.qfor.org

Zpráva o auditu. Centrum andragogiky, s.r.o. www.qfor.org Zpráva o auditu Centrum andragogiky, s.r.o. 2010 www.qfor.org Úvod Oficiální jméno firmy: Centrum andragogiky, s.r.o. Sídlo firmy: Škroupova 631 500 02 Hradec Králové - CZ Kontaktní adresa: Škroupova 631

Více

tlumočník českého znakového jazyka (2 tlumočníky)

tlumočník českého znakového jazyka (2 tlumočníky) PŘÍLOHY Příloha č. 1 Zprávy v českém znakovém jazyce ve spolupráci s ASNEP vyhlašují konkurz na pozici tlumočník českého znakového jazyka (2 tlumočníky) NÁPLŇ PRÁCE: zprostředkování komunikace mezi slyšícími

Více

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty:

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty: již 25 let s Vámi KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ LEDEN - ÚNOR 2016 KVĚTEN ČERVEN 2013 HRADEC KRÁLOVÉ Informace pro: pracovníky státní správy: Od roku 2003 Akreditovaná instituce MV ČR v souladu se zákonem

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Český jazyk a literatura Kód modulu Čj-M-2/1-3 Délka modulu 99 hodin Platnost 1.09.2010 Typ modulu povinný

Více

PhD Existence Výzkum +/vs./- praxe 1. den

PhD Existence Výzkum +/vs./- praxe 1. den PONDĚLÍ 8. 2. 2016 PhD Existence Výzkum +/vs./- praxe 1. den 08:00 Začátek registrace účastníků konference (registrace možná oba dny, po celou dobu konání konference) AUDITORIUM MAXIMUM (109 1.patro; 150

Více

RESTART Hodnocení využívání ICT v pedagogické činnosti

RESTART Hodnocení využívání ICT v pedagogické činnosti Vzdělávací program RESTART Hodnocení využívání ICT v pedagogické činnosti Akreditace MSMT- 30149/2014-1-747 platí do 10.11.2017 Anotace V rámci vzdělávacího programu se účastník seznámí s metodami a nástroji

Více

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru ORGANIZACE A ŘÍZENÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru ORGANIZACE A ŘÍZENÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru ORGANIZACE A ŘÍZENÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ 1 Cíl specializačního vzdělávání... 2 2 Vstupní podmínky a průběh specializačního vzdělávání... 2 3 Učební plán...

Více

EFEKTIVNÍ IN-SERVICE VZDĚLÁVÁNÍ JAZYKOVÝCH LEKTORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI

EFEKTIVNÍ IN-SERVICE VZDĚLÁVÁNÍ JAZYKOVÝCH LEKTORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI EFEKTIVNÍ IN-SERVICE VZDĚLÁVÁNÍ JAZYKOVÝCH LEKTORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI Obsah VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY... 2 1. PROGRAM: VEDENÍ VÝUKY... 2 1.1. Plánování výuky... 2 1.2. Výuka receptivních a produktivních dovedností...

Více

1/ Základní pojmy SOPO (definice SOPO, sociální událost, příklady dávky), principy SOPO, nástroje SOPO

1/ Základní pojmy SOPO (definice SOPO, sociální událost, příklady dávky), principy SOPO, nástroje SOPO Systém řízení sociálních služeb 1/ Základní pojmy SOPO (definice SOPO, sociální událost, příklady dávky), principy SOPO, nástroje SOPO 2/ Vzájemné vztahy mezi SOPO a demografickým vývojem, vzájemné vztahy

Více

EVROPSKÁ UNIE A SOUČASNÁ MIGRAČNÍ KRIZE

EVROPSKÁ UNIE A SOUČASNÁ MIGRAČNÍ KRIZE ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD a GALERIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE Program mezinárodní vědecké konference EVROPSKÁ UNIE A SOUČASNÁ MIGRAČNÍ KRIZE Konference se koná pod

Více

PROGRAM KONFERENCE 30. - 31. 8. 2013. Pořadateli konference jsou:

PROGRAM KONFERENCE 30. - 31. 8. 2013. Pořadateli konference jsou: Diagnostika a intervenční postupy ve školní psychologii PROGRAM KONFERENCE 30. - 31. 8. 2013 Pořadateli konference jsou: Fakulta humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Asociace školní psychologie

Více