ORP VIMPERK 2. AKTUALIZACE Rozbor udržitelného rozvoje území

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ORP VIMPERK 2. AKTUALIZACE 2012. Rozbor udržitelného rozvoje území"

Transkript

1 . AKTUALIZACE Rozbor udržitelného rozvoje území R U R Ú PRACOVNÍ VERZE K PROJEDNÁNÍ S OBCEMI Zpracovatel: Městský úřad Vimperk odbor výstavby a územního plánování Ing. Filip Takáč úřad územního plánování pracoviště Nad Stadionem 99, 385 Vimperk

2 Obsah. AKTUALIZACE. SWOT ANALÝZY ORP Vimperk v členění na témat Horninové prostředí a geologie Vodní režim Hygiena životního prostředí Ochrana přírody a krajiny Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Veřejná dopravní a technická infrastruktura Sociodemografické podmínky Bydlení Rekreace Hospodářské podmínky Obce ORP Vimperk Bohumilice Borová Lada Bošice Buk Čkyně Horní Vltavice Kubova Huť Kvilda Lčovice..... Nicov Nové Hutě Stachy Strážný Svatá Maří Šumavské Hoštice Vacov Vimperk Vrbice Zálezly Zdíkov Žárovná VYHODNOCENÍ VYVÁŽENOSTI VZTAHU ÚZEMNÍCH PODMÍNEK Pro příznivé životní prostředí (Ž) Pro hospodářský rozvoj (H) Pro soudržnost společenství obyvatel (S) Problémové oblasti Celkové vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek URČENÍ PROBLÉMŮ K ŘEŠENÍ V ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍCH DOKUMENTACÍCH OBCÍ Obecné problémy a doporučení pro všechny obce Problémové listy obcí... 4

3 . AKTUALIZACE

4 . SWOT ANALÝZY V ČLENĚNÍ NA TÉMAT. AKTUALIZACE SWOT analýza je provedena pro ORP Vimperk (kapitola.) v členění na deset témat udržitelného rozvoje území dále také po jednotlivých obcích (kapitola.).. SWOT analýza ORP Vimperk navazuje na výroky SWOT analýzu předchozí úplné aktualizace ÚAP. Výroky, jejichž platnost pominula jsou v textu ponechány, aby bylo možné sledovat jejich vývoj v čase. Po vzoru krajských ÚAP jsou výroky SWOT analýzy odlišeny následovně: Černě výrok dle předcházející SWOT analýzy trvá, Šedě přeškrtnutě výrok dle předcházející SWOT analýzy byl upraven, pominul či byl chybný (*) nebo bylo vyhodnoceno, že se výrok hodí více do SWOT analýzy po obcích (**), Zeleně výrok byl doplněn v rámci. úplné aktualizace... HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ A GEOLOGIE SILNÉ STRÁNKY geologicky stabilní území žádný výskyt sesuvných území malý výskyt poddolovaných území (ve většině obcí žádné poddolované území) lokálně významné zdroje stavebního kamene PŘÍLEŽITOSTI otevření nových těžebních lokalit (ložiska Zálezly - migmatit, Nicov - zlato) dotěžení drobných opuštěných lomů jako místní zdroj kamene pro údržbu cest a drobné opravy SLABÉ STRÁNKY relativně nižší geologické prozkoumání území* nízký výskyt ložisek nerostných surovin (kromě stavebního kamene) v některých částech oblasti s vyšším výskytem radonu omezení pro novou těžbu na území NP a CHKO HROZBY dovozní závislost na základních stavebních surovinách odjinud... VODNÍ REŽIM SILNÉ STRÁNKY dostatek zdrojů podzemní vody (nejvyšší podíl CHOPAV (Šumava) ze všech ORP Jihočeského kraje, rozsáhlá ochranná pásma - Lčovice, Čkyně, Vacov, ) vysoká kvalita podzemní vody velký podíl vodních ploch k celkové výměře (Bohumilice, Lčovice)** velký podíl lesů - dobré retenční schopnosti vymezení záplavových území na všech významných vodních tocích (Vltava, Spůlka, Řasnice, Volyňka); nejnižší podíl záplavových území od Q ze všech ORP Jihočeského kraje na území ORP prameniště dvou významných vodních toků Vltava, Volyňka PŘÍLEŽITOSTI zvyšování retenční schopnosti krajiny (hospodaření a stavebně-technická opatření), revitalizace podpora modernizace nebo výstavby nových kanalizačních sítí a ČOV stavby a opatření protipovodňové ochrany v oblastech s největšími riziky a velkými škodami v minulosti SLABÉ STRÁNKY lokální záplavy a vybřežování vodotečí velká svažitost orných půd (velký podíl horských oblastí) - vyšší riziko povodní z přívalových dešťů nejnižší malý podíl vodních ploch k celkové výměře obce (zejm. Buk, K. Huť, Nicov, N. Hutě, Zálezly, Žárovná) ze všech ORP Jihočeského kraje část ORP je zranitelná oblast (Čkyně, Vrbice, Lčovice, část obce Vacov) nekontrolovatelná likvidace odpadních vod v některých oblastech (bez přečištění) HROZBY pasivní bilance zdrojů povrchové vody snížení retenční schopnosti krajiny vlivem nadměrné těžby v lesích opakující se lokální a bleskové povodně i z přívalů riziko kontaminace podzemních vod z uzavřených neregulovaných skládek (staré zátěže a kontaminované plochy) 3

5 ..3 HYGIENA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. AKTUALIZACE SILNÉ STRÁNKY vysoká míra separace tříděného odpadu. místo v soutěži Jihočeši třídí odpady jedno z nejméně imisně zatížených území z hlediska většiny hlavních škodlivin v ovzduší (vyjma přízemního ozonu) žádné objekty nebo zařízení s nebezpečnými odpady zařazené do skupiny A nebo B malá produkce odpadu na obyvatele (Vrbice, Zálezly)** žádné staré zátěže (Bošice, Čkyně, Kubova Huť, Nové Hutě, Zálezly, Žárovná)** PŘÍLEŽITOSTI snížení hlukové zátěže budováním protihlukových opatření využívání technologií s nízkou produkcí emisi a levným provozem (tepelná čerpadla) zvýšení maximalizovat míry třídění odpadu v ostatních obcích SLABÉ STRÁNKY druhá nejvyšší produkce komunálního odpadu (v kg.os - rok - ) ze všech ORP Jihočeského kraje; velmi vysoká produkce odpadu na obyvatele zejm. na Kvildě hluková zátěž v obydlených oblastech v blízkosti silnic I., II. třídy a regionální železnice horší špatná kvalita ovzduší v obcích v důsledku návratu k pevným palivům a vlivem motorism vysoký podíl počtu starých zátěží k celkové výměře (Bohumilice, Vrbice, Lčovice)** HROZBY vlivem velmi vysoké ceny plynu předpokládané další přechody domácností k vytápění pevnými palivy - růst koncentrací škodlivých látek předpokládané zvýšení hlukové zátěžem vlivem zkapacitnění viaduktu ve Vimperku, případně nárůstem počtu automobilů i v dalších oblastech*..4 OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY SILNÉ STRÁNKY ORP s druhým nejvyšším podílem ploch zvláště chráněných území v Jihočeském kraji (zejm. díky NP a CHKO Šumava) významné zastoupení dalších chráněných území a rezervací i s mezinárodním významem hustá síť prvků ÚSES - biocentra a biokoridory vymezené plochy s režimem samovolného vývoje přírodních ekosystémů - sukcese (. zóny NP a CHKO) výskyt a existence vzácných druhů rostlin a živočichů (např. hořeček mnohotvarý, modrásek černoskvrnný, sýc rousný) nejvyšší vysoká míra koeficientu ekologické stability na většině území mezi ORP Jihočeského kraje téměř celá plocha ORP (až na pár větších sídel) je migračně významným územím velký počet památných stromů velký počet vyhlídkových bodů a rozhleden PŘÍLEŽITOSTI více přiblížit veřejnosti přírodní hodnoty v území návrat některých původních druhů rostlin a živočichů zpracování míst krajinného rázu v měřítku obce SLABÉ STRÁNKY velké problémy s ÚSES: chaotické a nekoordinované vymezovaní ploch ÚSES (např. Jihočeský kraj vs. Správa NP a CHKO Šumava); neexistence relevantních podkladů prvků ÚSES na území mimo CHKO a NP Šumava; někteří projektanti (Atelier AD) odmítají zpracovávat ÚSES v ÚPD ač je vymezení prvků ÚSES součástí ÚPD z vyhlášky; některé vymezené prvky ÚSES zasahují do zastavěného území v porovnání se zbylým územím nízký koeficient ekologické stability (zejm. Bohumilice)** HROZBY odejmutí statutu národní park Šumavě snižování prostupnosti volné krajiny nevratné poškození přírodních hodnot kvůli nesystémovému živelnému rozvoji urbanizovaného území intenzivní exploatace přírodních zdrojů 4

6 ..5 ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA. AKTUALIZACE SILNÉ STRÁNKY oblasti s vysokým vyšší zastoupením půd. a. třídy ochrany k výměře obce v severní části ORP vyšší vysoký podíl trvalých travních porostů než je průměr Jihočeského kraje (zejm. nejvíce JZ část ORP) suverénně největší velká lesnatost ze všech ORP Jihočeského kraje (zejm. Buk, Borová Lada, Kvilda, Horní Vltavice)** převažující velký podíl odvodněných (meliorovaných) ploch (zejm. Vrbice, Žárovná)** vysoký podíl zemědělské půdy (S a SV část ORP)** vysoký stupeň přirozenosti lesních porostů v obcích Kvilda a Nové Hutě** PŘÍLEŽITOSTI agroturistika a hipoturistika produkce dřeva jako obnovitel. zdroje energie posílení přirozené skladby lesních porostů zalesňování vhodných pozemků (zemědělsky nevyužívaných, erozně ohrožených, s nízkou hodnotou pro ochranu přírody) SLABÉ STRÁNKY extrémní úbytek půd. a. tř. ochrany ZPF (z 585 ha v roce na 39 ha v r., tj. pokles o 37%) daný nejspíše překlasifikováním tříd ochrany zemědělství se dostává na okraj zájmu v některých oblastech nepřirozená druhová skladba lesních porostů převažující nízký stupeň přirozenosti lesních porostů (nejhorší Čkyně a Vracov** nízký podíl zemědělské půdy (jižní část ORP)** nízká bonita zemědělské půdy (Kvilda, Nicov,..)** nízký podíl meliorací v Kvildě, Lčovicích..** nízký podíl trvalých travních porostů v Bohumilicích, Lčovicích, Svaté Maří a ve Čkyni** nižší lesnatost (severozápadní linie ORP)** HROZBY nadměrné navyšování zastavitelných ploch ve změnách ÚPD vlivem snížení výměry chráněných půd vodní a větrná eroze půdy (především území NP Šumava) opouštění zemědělské půdy pro nevýhodnost a ekonomickou nerentabilitu zanedbání a devastace meliorací zamokřování atraktivní území pro budování sportovních a lyžařských areálů leží v lokalitách lesů zvláštního určení polomy a následné kůrovcové kalamity..6. VEŘEJNÁ DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA SILNÉ STRÁNKY výhodná poloha s ohledem na hlavní silnici I/4 a sousedství s bohatšími regiony EU (Německo) stabilizovaná síť silnic vyšších tříd a železniční tratiodpovídající současné struktuře osídlení hustá síť zajímavých turistických tras vysoký podíl obyvatel napojených na ČOV* vysoký podíl obyvatel napojených na veřejný vodovod (vyjma Lčovic, Nových Hutí, Žárovné** PŘÍLEŽITOSTI zlepšení parametrů silnice I/4 a vymístění tranzitní dopravy z intravilánů sídel (budování přeložek) rozvoj integrovaného dopravního systému (včetně návaznosti na obdobné systémy v Německu) vytvoř. podmínek pro zvýšení podílu nákladní želez. dopravy - omezení kamionů (zejm. pro dř. hmotu) propojení páteřních cyklo- a turistických tras na Šumavě do sousedních regionů (Eurovelo 7 a E ) výstavba ČOV (Bošice, Kvilda, Lčovice, Nicov, Nové Hutě, Vrbice, Žárovná); případně modernizace v případě rozvoje podpora projektů využívající místní zdroje energií SLABÉ STRÁNKY horší dostupnost hrom. dopravou do centra ORP z některých obl. (Bošice, Nicov, Vrbice, Zálezly)** špatný stav dílčích úseků silnic, řada bod. závad (např. špatná rekonstruk. II/45 Vimperk - Husinec) nevyhov. kapacita a kvalita místních komunikací (např. Vimperk - vliv žel. trati a velkých sklonů)** chybějící úseky cyklotras, lokální souběhy a konflikty cyklistů s pěšími či automobily v některých obcích neexistence ČOV - odpadní vody vypouštěny bez přečištění do recipientu (Bošice, Kvilda, Lčovice, Nicov, Nové Hutě, Vrbice, Žárovná)** malá plynofikace dálkovým plynovodem HROZBY nedostatek finančních zdrojů (ukončení podpory z EU, snižující se příspěvky z veřejných rozpočtů) pro realizace infrastrukturálních projektů omezování výstavby nové dopravní a technické infrastruktury z důvodu striktní ochrany životního prostředí nárůst individuální automobilové dopravy na úkor veřejné hromadné dopravy (růst cen hromadné dopravy, pokles ceny aut) výpadky el. energie vlivem množství slunečních elektráren (nestabilní zdroj el. energie) rostoucí deficit pitné vody (zejména v letní sezoně) 5

7 ..7 SOCIODEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY. AKTUALIZACE SILNÉ STRÁNKY populačně stabilní území - v rámci ORP za posledních let nepatrný úbytek obyvatel (-,3%)(-,56%) PŘÍLEŽITOSTI vytváření příležitostí pro příliv vzdělaných obyvatel budování zařízení občanské vybavenosti (školská, zdravotnická, kulturní, sportovní) ke zlepšení celkové kvality života v rozvojových plochách budování zařízení pro staré občany, včetně služeb SLABÉ STRÁNKY nejnižší zalidnění ze všech ORP Jihočeského kraje velký úbytek obyvatel od roku 999 v některých obcích (zejména Nicov, Nové Hutě)** neustále se zvyšující vysoký index stáří (převažují obyvatelé ve stáří nad 65 let před obyvateli do 4 let) nižší podíl VŠ vzdělaných ve srovnání s ČR i Jihočeským krajem* pestrá národností i sociální skladba populace, která má segregační tendence (Romové, Vietnamci) HROZBY další stárnutí populace a negativa s tím spojená..8 BYDLENÍ SILNÉ STRÁNKY ORP s jednou z nejnižších hodnot místně obvyklého nájemného (v r. 9 druhá nejnižší) nemocnice v přijatelné dojezdové vzdálenosti vysoký podíl ploch občanského vybavení (Strážný, Nové Hutě, Kubova Huť)** velká intenzita bytové výstavby za poslední roky ve srovnání s ostatními obcemi (Borová Lada, Kvilda)** nižší podíl bytů nezpůsobilých k bydlení zejména v Nových Hutích - 3,3%** nízké stáří bytového fondu (Kubova Huť)** dobrá občanská vybavenost (větší obce)** PŘÍLEŽITOSTI výstavba zařízení pro seniory i z důvodu stárnutí populace výstavba nových bytů - pokračující růst zájmu o trvalé bydlení v kvalit. (zejm. životním) prostředí obnova a oprava domovního a bytového fondu SLABÉ STRÁNKY roztříštěná sídelní struktura, nejnižší hustota obyvatelstva snižující se počet nových bytů celkově vysoký podíl bytů nezpůsobilých k bydlení. ORP - 5,5%, ČR - 3,%, JčK - 3,8% obtížná dostupnost služeb zejména v zimním období velikostní struktura bytového fondu neodpovídá poptávce (v souvislosti s vysokými vyššími nájmy zájem o menší byty) žádné plochy občanského vybavení (obce bez ÚPD a Kvilda); velmi nízký podíl - Vacov, Buk** vysoká míra plánovaného růstu zastavěného území nekorespondující s vývojem počtu obyvatel v Buku a Stachách* žádné nové byty za poslední roky (Kubova Huť, Zálezly)* vysoké stáří bytového fondu (Nicov, Vrbice)** špatná občanská vybavenost (některé malé obce)** HROZBY nedostatečná občanská vybavenosti u větších zastavitelných ploch rozrůstání nevhodné zástavby pro Šumavu vlivem tlaků investorů (viz nová "městská" výstavba v Borových Ladách) další vybydlování zejm. větších nájemních bytů z důvodu zvyšujících se či deregulovaných nájmů 6

8 ..9 REKREACE. AKTUALIZACE SILNÉ STRÁNKY rekreačně atraktivní území díky přírodním, kulturním a urbanistickým hodnotám dostatečná kapacita ubytovacích zařízení a služeb cestovního ruchu vysoká míra individuální rekreace PŘÍLEŽITOSTI výstavba wellness ve Vimperku - bazény a vodní atrakce pro případ nepřízně počasí v létě i v zimě nabídka kulturního vyžití v malých obcích zvyšování standardu ubytování a stravování SLABÉ STRÁNKY výrazná sezónnost rekreace - závislost na počasí nedostupnost některých lokalit kvůli ochraně přírody sílící trend "jednodenní" návštěvnosti technické problémy s údržbou běžeckých tras nedostatečná nabídka aktivit v případě nepříznivého počasí HROZBY snížení poptávky po službách cestovního ruchu v souvislosti s úbytkem turistů a návštěvníků znemožnění rekreace příliš striktní ochranou životního prostředí.. HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY SILNÉ STRÁNKY meziročně se snižující průměrná roční míra nezaměstnanosti (- ) nejvyšší vysoká míra podnikatelské aktivity (nejvíce v obcích Kvilda, Strážný, Nové Hutě)** mezi ORP Jihočeského kraje vysoký podíl ploch výroby v obcích Bohumilice, Buk, Zdíkov** nízká průměrná nezaměstnanost v roce 9 v obcích Kvilda (,%) a Šumavské Hoštice (,5%); (,5%); celkově nižší průměrná nezaměstnanost ve srovnání s celorepuplikovým průměrem** vysoká daňová výtěžnost na obyvatele v roce 9 N. Hutě, B. Lada, Kvilda, Nicov - nad 5tis. Kč/ob.** významná centra pracovních příležitostí (Čkyně, Stachy, Strážný, Vimperk)** PŘÍLEŽITOSTI vytváření nových pracovních míst využití ploch brownfields SLABÉ STRÁNKY nízká průměrná mzda, nižší dynamika jejího růstu ve srovnání s JčK a zejména s ČR vysoká úroveň dojížďkovosti za prací; velký podíl vyjíždějících z obce za zaměstnáním jinam zejm. v obcích Bošice, Svatá Maří a Zálezly** snižující se míra zaměstnanosti snižující se míra ekonomické aktivity žádné plochy výroby (obce bez ÚPD, Kub. Huť, Žárovná)** průměrná nezaměstnanost nad % v roce 9 v obcích Lčovice a Nové Hutě; celkově neustále se zvyšující nezaměstnanost od r. 7** HROZBY nepredikovatelný vývoj nezaměstnanosti (vliv celosvětové hospodářské krize) 7

9 . OBCE. AKTUALIZACE Ve SWOT analýze po obcích jsou mj. popisována jednotlivá zjištění ve srovnání s průměrnými hodnotami ORP. Pokud se tedy někde uvádí, že se jedná o nízký nebo vysoký podíl, má se na mysli hodnota ve srovnání s ORP Vimperk. Nejvyšší či nejnižší hodnota znamená nejvyšší resp. nejnižší hodnotu dosaženou v rámci ORP Vimperk. Vzhledem k tomu, že SWOT analýza po obcích není členěna na deset témat udržitelného rozvoje, může se stát, že některý výrok je silnou i slabou stránkou území podle toho do kterého tématu by byl zařazen (př.: vysoká výměra orné půdy výhoda z hlediska zemědělského, nevýhoda z hlediska vodohospodářského při vyšší sklonitosti ploch orné půdy nebezpečí bleskových povodní z přívalových dešťů). Takový výrok se neuvádí do obou buněk kvůli možnému zahlcení a nepřehlednosti tabulky; je zařazen do příslušné buňky tabulky na základě vyhodnocení autora SWOT analýzy (převažuje-li dle jeho subjektivního názoru pozitivní či negativní obsah výroku)... BOHUMILICE SILNÉ STRÁNKY žádný výskyt poddolovaných území velmi nízký podíl ploch vysokého radonového rizika nejvyšší podíl vodních ploch vysoký podíl zdrojů podzemních vod velký podíl zemědělské půdy vysoká výměra půd. a. tř. ochrany ZPF velký podíl orné půdy vysoký podíl ploch výroby (6,94%) nejlepší dostupnost prostředkem hromadné dopravy do centra ORP nárůst vysokoškolsky vzdělaných osob mezi lety a (z 3,6% na 7,%) PŘÍLEŽITOSTI stavby a opatření protipovodňové ochrany posílení přirozené skladby lesních porostů SLABÉ STRÁNKY Farma Bohumilice patří mezi 9 nejvýznamnějších starých zátěží v Jihočeském kraji (kód priority A.) nejvyšší podíl záplavových území od Q (,5%) vysoký podíl starých ekologických zátěží žádné území zvýšené ochrany přírody nejnižší koeficient ekologické stability (KES =,94) velmi nízký podíl přirozeného lesa hluková a jiná zátěž v obydlených oblastech od regionální železnice nízká míra podnikatelské aktivity velmi nízký podíl obyvatel napojených na veřejnou kanalizaci na ČOV napojen jen omezený počet obyvatel obce vysoký index stáří (,8% v r. ) za roky a nevybudován žádný byt žádné hromadné ubytovací zařízení (r. ) HROZBY opakující se lokální a bleskové povodně i z přívalů riziko kontaminace podzemních vod ze starých zátěží vlivem velmi vysoké ceny plynu další přechody k vytápění pevnými palivy další stárnutí populace a negativa s tím spojená 8

10 .. BOROVÁ LADA. AKTUALIZACE SILNÉ STRÁNKY žádný výskyt poddolovaných území celá plocha obce je územím zvýšené ochrany přírody výskyt mezinárodně chráněných mokřadů - rašelinišť (Chalupská, Novosvětská, Buková slať) na území obce prameniště významného vodního toku - Volyňka vysoký koeficient ekologické stability (KES = 9,) velký podíl trvalých travních porostů velký podíl přirozeného lesa vynikající výsledky v separaci odpadu (. místo v kategorii obce do 499 obyvatel v soutěži Jihočeši třídí odpady ) vysoká daňová výtěžnost vysoká míra zaměstnanosti vysoký podíl obyvatel napojených na veřejný vodovod nízký index stáří (69,77% v r. ) výrazný nárůst vysokoškolsky vzdělaných osob mezi lety a (z 4,3% na 9,%) vysoký podíl bytové výstavby (za roky, ) významná rekreační oblast PŘÍLEŽITOSTI více přiblížit veřejnosti přírodní hodnoty v území využití ploch brownfields SLABÉ STRÁNKY vyšší podíl ploch vysokého radonového rizika nízký podíl zdrojů podzemních vod malý podíl zemědělské půdy velmi malý podíl orné půdy vysoký podíl ploch brownfields nízký podíl obyvatel napojených na veřejnou kanalizaci vysoká míra plánovaného růstu zastavěného území nekoresponduje s vývojem počtu obyvatel HROZBY lokální povodně riziko kontaminace podzemních vod ze starých zátěží..3 BOŠICE SILNÉ STRÁNKY žádný výskyt poddolovaných území nulová plocha záplavového území vysoký podíl zemědělské půdy velká výměra půd. a. tř. ochrany ZPF vysoká míra zaměstnanosti nárůst vysokoškolsky vzdělaných osob mezi lety a (z,7% na 5,4%) vysoký podíl bytové výstavby (za roky, ) PŘÍLEŽITOSTI posílení přirozené skladby lesních porostů SLABÉ STRÁNKY vyšší podíl ploch vysokého radonového rizika vysoký podíl starých ekologických zátěží od r. 8 neustále rostoucí nezaměstnanost velmi nízká bilance pracovních sil naprostá většina obyvatel vyjíždí z obce za prací špatná dostupnost prostředkem hromadné dopravy do centra ORP neexistence ČOV vysoký index stáří (43,33% v r. ) žádné hromadné ubytovací zařízení (r. ) HROZBY riziko kontaminace podzemních vod ze starých zátěží další stárnutí populace a negativa s tím spojená 9

11 . AKTUALIZACE..4 BUK SILNÉ STRÁNKY žádný výskyt poddolovaných území velmi nízký podíl ploch vysokého radonového rizika nulová plocha záplavového území téměř celá plocha obce je územím zvýšené ochrany přírody vysoký koeficient ekologické stability (KES = 8,7) na území obce se nachází národní přírodní rezervace Boubín (prales) vyhlášena již..858 průměrná roční míra nezaměstnanosti meziročně ( ) klesla velmi dobrá dostupnost prostředkem hromadné dopravy do centra ORP rostoucí počet obyvatel od r. 6 výrazný nárůst vysokoškolsky vzdělaných osob mezi lety a (z 3,% na 7,5%) velmi významná rekreační oblast PŘÍLEŽITOSTI více přiblížit veřejnosti přírodní hodnoty v území SLABÉ STRÁNKY nízký podíl zdrojů podzemních vod malá výměra půd. a. tř. ochrany ZPF; velký pokles podílu půd. a. tř. ochrany (o 69% mezi r. a ) hluková a jiná zátěž v obydlených oblastech od silnice II/45 nízká míra podnikatelské aktivity malý podíl obyvatel napojených na veřejný vodovod nízký podíl ploch občanské vybavenosti žádné hromadné ubytovací zařízení (r. ) HROZBY riziko kontaminace podzemních vod ze starých zátěží vlivem velmi vysoké ceny plynu další přechody k vytápění pevnými palivy..5 ČKYNĚ SILNÉ STRÁNKY velmi nízký podíl ploch vysokého radonového rizika vysoký podíl zdrojů podzemních vod žádná stará ekologická zátěž či kontaminovaná plocha vysoký podíl zemědělské půdy vysoká výměra půd. a. tř. ochrany ZPF na území obce se nacházejí zbytky a úvoz Zlaté Stezky velký podíl ploch výroby (6,94%) vysoká bilance pracovních sil lokální pracovištní centrum velmi dobrá dostupnost prostředkem hromadné dopravy do centra ORP nárůst vysokoškolsky vzdělaných osob mezi lety a (z 5,% na 9,%) přiměřená míra plánovaného růstu zastavěného území korespondující s vývojem počtu obyvatel PŘÍLEŽITOSTI stavby a opatření protipovodňové ochrany posílení přirozené skladby lesních porostů SLABÉ STRÁNKY jedno poddolované území vysoký podíl záplavových území od Q hluková a jiná zátěž v obydlených oblastech od silnice I/4 vysoký index stáří (4,5% v r. ) žádné hromadné ubytovací zařízení (r. ) HROZBY opakující se lokální a bleskové povodně i z přívalů vlivem velmi vysoké ceny plynu další přechody k vytápění pevnými palivy další stárnutí populace a negativa s tím spojená

12 ..6 HORNÍ VLTAVICE. AKTUALIZACE SILNÉ STRÁNKY žádný výskyt poddolovaných území velmi nízký podíl ploch vysokého radonového rizika celá plocha obce je územím zvýšené ochrany přírody nejvyšší koeficient ekologické stability (KES = 5,5) velký podíl trvalých travních porostů vysoký podíl přirozeného lesa na území obce se nachází národní přírodní rezervace Boubín (prales) vyhlášena již..858 od r. 8 klesající nezaměstnanost velmi dobrá dostupnost prostředkem hromadné dopravy do centra ORP velmi významná rekreační oblast PŘÍLEŽITOSTI stavby a opatření protipovodňové ochrany SLABÉ STRÁNKY vysoký podíl záplavových území od Q malý podíl zemědělské půdy velmi malý podíl orné půdy hluková a jiná zátěž v obydlených oblastech od silnice I/4 velmi nízká bilance pracovních sil naprostá většina obyvatel vyjíždí z obce za prací nízký podíl obyvatel napojených na veřejnou kanalizaci nejnižší podíl vysokoškolsky vzdělaných osob (3,9%); pokles mezi lety a (z 4.%) HROZBY riziko kontaminace podzemních vod ze starých zátěží..7 KUBOVA HUŤ SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY žádný výskyt poddolovaných území nulová výměra půd. a. tř. ochrany ZPF (pokles území bez výskytu vysokého radonového rizika podílu z 8,4% v r. na % v r. ) vysoký podíl zdrojů podzemních vod velmi malý podíl vodních ploch nulová plocha záplavového území hluková a jiná zátěž v obydlených oblastech od silnice celá plocha obce je územím zvýšené ochrany přírody I/4 a regionální železnice velký podíl trvalých travních porostů žádná plocha výroby nízká produkce odpadu (75 kg.os -.den - v r. ) od r. 8 rostoucí nezaměstnanost velmi dobré výsledky v separaci odpadu vysoký index stáří (,% v r. ) (7. místo v kategorii obce do 499 obyvatel v soutěži pokles vysokoškolsky vzdělaných osob mezi lety Jihočeši třídí odpady ) a (z,5% na,3%) nejvýše položená železniční zastávka v ČR vysoká míra plánovaného růstu zastavěného území (995 m n.m.) nekoresponduje s vývojem počtu obyvatel vysoká bilance pracovních sil lokální pracovištní za roky a nevybudován žádný byt centrum velmi nízká míra individuální rekreace vysoká míra podnikatelské aktivity velmi dobrá dostupnost prostředkem hromadné dopravy do centra ORP nejvyšší podíl vysokoškolsky vzdělaných osob (,3% v r. ) vysoký podíl ploch občanské vybavenosti velmi významná rekreační oblast nejvyšší podíl hromadných ubytovacích zařízení PŘÍLEŽITOSTI HROZBY více přiblížit veřejnosti přírodní hodnoty v území další stárnutí populace a negativa s tím spojená

13 ..8 KVILDA. AKTUALIZACE SILNÉ STRÁNKY žádný výskyt poddolovaných území celá plocha obce je územím zvýšené ochrany přírody výskyt mezinárodně chráněných mokřadů - rašelinišť (Tetřevská, Jezerní, Mezilesní slať, Rašeliniště Pod tetřevem, Černohorský močál,) na území obce prameniště velmi významného vodního toku - Vltava vysoký podíl trvalých travních porostů nejvyšší podíl přirozeného lesa na území obce se nacházejí zbytky a úvoz Zlaté Stezky velmi dobré výsledky v separaci odpadu (6. místo v kategorii obce do 499 obyvatel v soutěži Jihočeši třídí odpady ) vysoká daňová výtěžnost nízká průměrná roční míra nezaměstnanosti v r. (,58%); meziročně nezaměstnanost klesla vysoká míra podnikatelské aktivity nejvyšší podíl obyvatel napojených na veřejný vodovod (99,84% v r. ) vysoký podíl vysokoškolsky vzdělaných osob (.% v r. ); výrazný nárůst mezi lety a (z 5,3 % na,%) přiměřená míra plánovaného růstu zastavěného území korespondující s vývojem počtu obyvatel nejvyšší podíl bytové výstavby (za roky, ) velmi významná rekreační oblast PŘÍLEŽITOSTI více přiblížit veřejnosti přírodní hodnoty v území SLABÉ STRÁNKY nízký podíl zdrojů podzemních vod nejnižší podíl zemědělské půdy žádná orná půda nejvyšší produkce odpadu (959 kg.os -.den - v r. ) nízký podíl ploch výroby malý podíl obydlených bytů HROZBY riziko kontaminace podzemních vod ze starých zátěží..9 LČOVICE SILNÉ STRÁNKY žádný výskyt poddolovaných území vysoká výměra půd. a. tř. ochrany ZPF velký podíl zemědělské půdy vysoký podíl orné půdy velký podíl ploch výroby velmi dobrá dostupnost prostředkem hromadné dopravy do centra ORP neustále rostoucí počet obyvatel od r. 5 (za posledních let (- ) přírůstek 3,77%) vysoký podíl vysokoškolsky vzdělaných osob (5,4% v r. ); nárůst mezi lety a (z,6 %) vysoký podíl bytové výstavby (za roky, ) PŘÍLEŽITOSTI stavby a opatření protipovodňové ochrany posílení přirozené skladby lesních porostů SLABÉ STRÁNKY vyšší podíl ploch vysokého radonového rizika vysoký podíl záplavových území od Q velký podíl starých ekologických zátěží žádné území zvýšené ochrany přírody hluková a jiná zátěž v obydlených oblastech od regionální železnice vysoká průměrná roční míra nezaměstnanosti v r. (,3%) malá míra zaměstnanosti nejnižší podíl obyvatel napojených na veřejný vodovod (5,3% v r. ) velmi nízký podíl obyvatel napojených na veřejnou kanalizaci neexistence ČOV vysoký index stáří (9,7% v r. ) nízký podíl ploch občanské vybavenosti žádné hromadné ubytovací zařízení (r. ) HROZBY opakující se lokální a bleskové povodně i z přívalů riziko kontaminace podzemních vod ze starých zátěží vlivem velmi vysoké ceny plynu další přechody k vytápění pevnými palivy

14 .. NICOV. AKTUALIZACE SILNÉ STRÁNKY žádný výskyt poddolovaných území území bez výskytu vysokého radonového rizika nulová plocha záplavového území vysoký koeficient ekologické stability (KES = 5,98) vynikající výsledky v separaci odpadu (4. místo v kategorii obce do 499 obyvatel v soutěži Jihočeši třídí odpady ) vysoká daňová výtěžnost nejnižší průměrná roční míra nezaměstnanosti v r. (,4%); meziročně nezaměstnanost klesla nejvyšší míra zaměstnanosti v r. (6,%) nejvyšší míra podnikatelské aktivity v r. (8,5%) vysoký podíl obyvatel napojených na veřejný vodovod nízký index stáří (58,33% v r. ) vysoká míra individuální rekreace PŘÍLEŽITOSTI otevření nové těžební lokality - zlato více přiblížit veřejnosti přírodní hodnoty v území velmi výrazný nárůst vysokoškolsky vzdělaných osob mezi lety a (z,3% na 7,%) SLABÉ STRÁNKY Farma Nicov Šašek patří mezi 9 nejvýznamnějších starých zátěží v Jihočeském kraji (kód priority A.) velmi malý podíl vodních ploch vysoká produkce odpadu (65 kg.os -.den - v r. ) hluková a jiná zátěž v obydlených oblastech od silnice II/45 špatná dostupnost prostředkem hromadné dopravy do centra ORP neexistence kanalizace neexistence ČOV největší relativní úbytek počtu obyvatel za posledních deset let (- : -,7%) za roky a nevybudován žádný byt malý podíl obydlených bytů HROZBY povodně z přívalů riziko kontaminace podzemních vod ze starých zátěží.. NOVÉ HUTĚ SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY žádný výskyt poddolovaných území velký pokles podílu půd. a. tř. ochrany (o 4% velmi nízký podíl ploch vysokého radonového rizika mezi r. a ) žádná stará ekologická zátěž či kontaminovaná plocha velmi malý podíl orné půdy celá plocha obce je územím zvýšené ochrany přírody vysoká produkce odpadu (63 kg.os -.den - v r. ) výskyt mezinárodně chráněných mokřadů - rašelinišť nízký podíl obyvatel napojených na veřejný vodovod (Chalupská a Novosvětská slať) neexistence kanalizace velký podíl trvalých travních porostů neexistence ČOV vysoký podíl přirozeného lesa nejvyšší index stáří (83,33% v r. ) vynikající výsledky v separaci odpadu vysoká míra plánovaného růstu zastavěného území (. místo v kategorii obce do 499 obyvatel v soutěži nekoresponduje s vývojem počtu obyvatel Jihočeši třídí odpady ) malý podíl obydlených bytů nejvyšší daňová výtěžnost (,8 tis. Kč.os -.rok - ) průměrná roční míra nezaměstnanosti meziročně ( ) klesla vysoká míra zaměstnanosti vysoká bilance pracovních sil lokální pracovištní centrum vysoký podíl vysokoškolsky vzdělaných osob (,8% v r. ); nárůst mezi lety a (z 8,5 %) vysoký podíl ploch občanské vybavenosti vysoký podíl bytové výstavby (za roky, ) velmi významná rekreační oblast vysoký podíl hromadných ubytovacích zařízení vysoká míra individuální rekreace PŘÍLEŽITOSTI HROZBY více přiblížit veřejnosti přírodní hodnoty v území další stárnutí populace a negativa s tím spojená 3

15 .. STACHY. AKTUALIZACE SILNÉ STRÁNKY velmi nízký podíl ploch vysokého radonového rizika vysoký podíl zdrojů podzemních vod 3/4 plochy obce je územím zvýšené ochrany přírody vysoký koeficient ekologické stability (KES = 3,55) vysoká bilance pracovních sil lokální pracovištní centrum velmi dobrá dostupnost prostředkem hromadné dopravy do centra ORP vysoký podíl vysokoškolsky vzdělaných osob (,7% v r. ); nárůst mezi lety a (z 6, %) vysoký podíl bytové výstavby (za roky, ) velmi významná rekreační oblast vysoký podíl hromadných ubytovacích zařízení PŘÍLEŽITOSTI více přiblížit veřejnosti přírodní hodnoty v území SLABÉ STRÁNKY dvě poddolovaná území vysoký podíl starých ekologických zátěží malá výměra půd. a. tř. ochrany ZPF; velký pokles podílu půd. a. tř. ochrany (o 94% mezi r. a ) hluková a jiná zátěž v obydlených oblastech od silnice II/45 nízký podíl ploch výroby nízký podíl obyvatel napojených na veřejnou kanalizaci vysoký index stáří (46,63% v r. ) extrémně vysoká míra plánovaného růstu zastavěného území (,45%) navíc nekorespondující s vývojem počtu obyvatel HROZBY riziko kontaminace podzemních vod ze starých zátěží další stárnutí populace a negativa s tím spojená..3 STRÁŽNÝ SILNÉ STRÁNKY žádný výskyt poddolovaných území celá plocha obce je územím zvýšené ochrany přírody výskyt mezinárodně chráněných mokřadů - rašelinišť (Kotlina Valné, Splavské rašeliniště, Žďárecká slať, Tokaniště) vysoký koeficient ekologické stability (KES = 4,68) velký podíl trvalých travních porostů vysoký podíl přirozeného lesa na území obce se nacházejí zbytky a úvoz Zlaté Stezky vysoká bilance pracovních sil lokální pracovištní centrum nejvyšší přírůstek obyvatel za posledních let (mezi lety - přírůstek 4,35%) nejnižší index stáří (39,4% v r. ) nejvyšší podíl ploch občanské vybavenosti (4,97%) velmi významná rekreační oblast PŘÍLEŽITOSTI více přiblížit veřejnosti přírodní hodnoty v území SLABÉ STRÁNKY Farma Vokál - Strážný patří mezi 9 nejvýznamnějších starých zátěží v Jihočeském kraji (kód priority A.) nejvyšší podíl ploch vysokého radonového rizika (přes 8%) vysoký podíl záplavových území od Q malý podíl zemědělské půdy velmi malý podíl orné půdy hluková a jiná zátěž v obydlených oblastech od silnice I/4 nejvyšší průměrná roční míra nezaměstnanosti v r. (,58%); od r. 7 neustále rostoucí nezaměstnanost malá míra zaměstnanosti pokles vysokoškolsky vzdělaných osob mezi lety a (z 4.8% na 4,6%) HROZBY riziko kontaminace podzemních vod ze starých zátěží 4

16 ..4 SVATÁ MAŘÍ. AKTUALIZACE SILNÉ STRÁNKY žádný výskyt poddolovaných území velmi nízký podíl ploch vysokého radonového rizika nulová plocha záplavového území vysoký podíl zemědělské půdy velký podíl orné půdy vynikající výsledky v separaci odpadu (3. místo v kategorii obce obyvatel v soutěži Jihočeši třídí odpady ) průměrná roční míra nezaměstnanosti meziročně ( ) klesla velmi dobrá dostupnost prostředkem hromadné dopravy do centra ORP výrazný nárůst vysokoškolsky vzdělaných osob mezi lety a (z,7% na 7,%) vysoký podíl bytové výstavby (za roky, ) PŘÍLEŽITOSTI posílení přirozené skladby lesních porostů SLABÉ STRÁNKY vysoký podíl starých ekologických zátěží nejnižší daňová výtěžnost (7,33 tis. Kč.os -.rok - ) velmi nízká bilance pracovních sil naprostá většina obyvatel vyjíždí z obce za prací vysoký index stáří (,% v r. ) nízký podíl ploch občanské vybavenosti žádné hromadné ubytovací zařízení (r. ) HROZBY povodně z přívalů riziko kontaminace podzemních vod ze starých zátěží další stárnutí populace a negativa s tím spojená..5 ŠUMAVSKÉ HOŠTICE SILNÉ STRÁNKY nulová plocha záplavového území velký podíl zemědělské půdy vysoká míra zaměstnanosti velmi dobrá dostupnost prostředkem hromadné dopravy do centra ORP vysoký podíl vysokoškolsky vzdělaných osob (,4% v r. ); nárůst mezi lety a (z 7,8 %) PŘÍLEŽITOSTI posílení přirozené skladby lesních porostů SLABÉ STRÁNKY jedno poddolované území vysoký podíl starých ekologických zátěží velmi malá výměra půd. a. tř. ochrany ZPF; velký pokles podílu půd. a. tř. ochrany (o 99% mezi r. a ) hluková a jiná zátěž v obydlených oblastech od silnice II/45 velmi nízká bilance pracovních sil naprostá většina obyvatel vyjíždí z obce za prací nízký podíl obyvatel napojených na veřejnou kanalizaci žádné hromadné ubytovací zařízení (r. ) HROZBY povodně z přívalů riziko kontaminace podzemních vod ze starých zátěží vlivem velmi vysoké ceny plynu další přechody k vytápění pevnými palivy 5

17 . AKTUALIZACE..6 VACOV SILNÉ STRÁNKY žádný výskyt poddolovaných území velmi nízký podíl ploch vysokého radonového rizika vysoký podíl zemědělské půdy vyšší výměra půd. a. tř. ochrany ZPF velmi dobré výsledky v separaci odpadu (9. místo v kategorii obce obyvatel v soutěži Jihočeši třídí odpady ) průměrná roční míra nezaměstnanosti meziročně ( ) klesla nárůst vysokoškolsky vzdělaných osob mezi lety a (z 4,8% na 8,%) přiměřená míra plánovaného růstu zastavěného území korespondující s vývojem počtu obyvatel vysoká míra individuální rekreace PŘÍLEŽITOSTI posílení přirozené skladby lesních porostů SLABÉ STRÁNKY velký pokles podílu půd. a. tř. ochrany (o 54% mezi r. a ) nízký podíl ploch výroby vysoký index stáří (39,8% v r. ) HROZBY opakující se lokální a bleskové povodně i z přívalů riziko kontaminace podzemních vod ze starých zátěží další stárnutí populace a negativa s tím spojená..7 VIMPERK SILNÉ STRÁNKY vysoký koeficient ekologické stability (KES = 3,85) lokálně významné zdroje stavebního kamene vynikající výsledky v separaci odpadu (. místo v kategorii obce nad 7 obyvatel v soutěži Jihočeši třídí odpady v letech 9,, ) Zámek Vimperk je nemovitou národní kulturní památkou průměrná roční míra nezaměstnanosti meziročně ( ) klesla vysoký podíl obyvatel napojených na veřejný vodovod nárůst vysokoškolsky vzdělaných osob mezi lety a (z 7,5% na 9,8%) velký podíl obydlených bytů velmi významná rekreační oblast PŘÍLEŽITOSTI více přiblížit veřejnosti přírodní hodnoty v území vysoká bilance pracovních sil lokální pracovištní centrum využití ploch brownfields výstavba wellness ve Vimperku - bazény a vodní atrakce pro případ nepřízně počasí v létě i v zimě SLABÉ STRÁNKY jedno poddolované území velký pokles podílu půd. a. tř. ochrany (o 43% mezi r. a ) hluková a jiná zátěž v obydlených oblastech od silnic I/4, II/45 a od železnice vysoký podíl ploch brownfields nevyhovující kapacita a kvalita místních komunikací zejm. do zastavitelných ploch za tratí ČD (velké sklony) neustále klesající počet obyvatel od r. 996 nejnižší míra individuální rekreace HROZBY vytěžení zdroje stavebního kamene opakující se lokální a bleskové povodně i z přívalů riziko kontaminace podzemních vod ze starých zátěží vlivem velmi vysoké ceny plynu další přechody k vytápění pevnými palivy 6

18 . AKTUALIZACE..8 VRBICE SILNÉ STRÁNKY žádný výskyt poddolovaných území velmi nízký podíl ploch vysokého radonového rizika nulová plocha záplavového území nejvyšší podíl zemědělské půdy nejvyšší výměra půd. a. tř. ochrany ZPF (4,76% plochy obce) nejnižší produkce odpadu (67,3 kg.os -.den - v r. ) nejvyšší podíl ploch výroby (6,94%) průměrná roční míra nezaměstnanosti meziročně ( ) klesla nevídaný nárůst vysokoškolsky vzdělaných osob mezi lety a o 744% (z,6% na,9%) PŘÍLEŽITOSTI posílení přirozené skladby lesních porostů SLABÉ STRÁNKY nejvyšší podíl starých ekologických zátěží žádné území zvýšené ochrany přírody velký pokles podílu půd. a. tř. ochrany (o 47% mezi r. a ) velmi nízký podíl přirozeného lesa nejnižší míra zaměstnanosti v r. (38,98%) nejnižší míra podnikatelské aktivity v r. (7,8%) nejhorší dostupnost prostředkem hromadné dopravy do centra ORP (přímý spoj) neexistence kanalizace neexistence ČOV neustále klesající počet obyvatel od r. 6 velmi vysoký index stáří (57,4% v r. ) nejnižší podíl ploch občanské vybavenosti (,8%) za roky a nevybudován žádný byt nejnižší podíl obydlených bytů (r. ) není významná rekreační oblast žádné hromadné ubytovací zařízení (r. ) nejvyšší míra individuální rekreace HROZBY riziko kontaminace podzemních vod ze starých zátěží další stárnutí populace a negativa s tím spojená..9 ZÁLEZLY SILNÉ STRÁNKY žádný výskyt poddolovaných území nulová plocha záplavového území žádná stará ekologická zátěž či kontaminovaná plocha vysoký podíl zemědělské půdy vysoká výměra půd. a. tř. ochrany ZPF nízká produkce odpadu (68 kg.os -.den - v r. ) průměrná roční míra nezaměstnanosti meziročně ( ) klesla nárůst vysokoškolsky vzdělaných osob mezi lety a (z 3,% na 4,9%) PŘÍLEŽITOSTI posílení přirozené skladby lesních porostů otevření nové těžební lokality - migmatit SLABÉ STRÁNKY vyšší podíl ploch vysokého radonového rizika žádné území zvýšené ochrany přírody velmi malý podíl vodních ploch nejnižší bilance pracovních sil naprostá většina obyvatel vyjíždí z obce za prací špatná dostupnost prostředkem hromadné dopravy do centra ORP vysoký index stáří (39,47% v r. ) není významná rekreační oblast žádné hromadné ubytovací zařízení (r. ) HROZBY povodně z přívalů vlivem velmi vysoké ceny plynu další přechody k vytápění pevnými palivy další stárnutí populace a negativa s tím spojená 7

19 .. ZDÍKOV. AKTUALIZACE SILNÉ STRÁNKY vysoký podíl zdrojů podzemních vod velký podíl ploch výroby průměrná roční míra nezaměstnanosti meziročně ( ) klesla velmi dobrá dostupnost prostředkem hromadné dopravy do centra ORP vysoký podíl obyvatel napojených na veřejný vodovod nárůst vysokoškolsky vzdělaných osob mezi lety a (z 5,6% na 9,8%) velmi významná rekreační oblast PŘÍLEŽITOSTI posílení přirozené skladby lesních porostů SLABÉ STRÁNKY jedno poddolované území malá výměra půd. a. tř. ochrany ZPF; velký pokles podílu půd. a. tř. ochrany (o 8% mezi r. a ) hluková a jiná zátěž v obydlených oblastech od silnice II/45 vysoký index stáří (8,8% v r. ) HROZBY opakující se lokální a bleskové povodně i z přívalů riziko kontaminace podzemních vod ze starých zátěží další stárnutí populace a negativa s tím spojená.. ŽÁROVNÁ SILNÉ STRÁNKY žádný výskyt poddolovaných území území bez výskytu vysokého radonového rizika nulová plocha záplavového území žádná stará ekologická zátěž či kontaminovaná plocha vysoký koeficient ekologické stability (KES = 3,7) vysoký podíl zemědělské půdy velmi dobrá dostupnost prostředkem hromadné dopravy do centra ORP výrazný nárůst vysokoškolsky vzdělaných osob mezi lety a (z,% na 4,4%) PŘÍLEŽITOSTI posílení přirozené skladby lesních porostů SLABÉ STRÁNKY žádné území zvýšené ochrany přírody nulová výměra půd. a. tř. ochrany ZPF (pokles podílu z 6,5% v r. na % v r. ) hluková a jiná zátěž v obydlených oblastech od silnice II/45 velmi nízká bilance pracovních sil naprostá většina obyvatel vyjíždí z obce za prací nízký podíl obyvatel napojených na veřejný vodovod velmi nízký podíl obyvatel napojených na veřejnou kanalizaci neexistence ČOV vysoký index stáří (5,6% v r. ) nejvyšší míra plán. růstu zastavěného území (49%) za roky a nevybudován žádný byt žádné hromadné ubytovací zařízení (r. ) HROZBY povodně z přívalů další stárnutí populace a negativa s tím spojená 8

20 . VYHODNOCENÍ VYVÁŽENOSTI VZTAHU ÚZEMNÍCH PODMÍNEK. AKTUALIZACE Vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek pro jednotlivé oblasti (pilíře) je provedeno pomocí vybraných indikátorů pro tematické okruhy horninové prostředí, vodní režim, hygiena životního prostředí, ochrana přírody a krajiny, ZPF a PUPFL, hospodářské podmínky, veřejná dopravní infrastruktura, veřejná technická infrastruktura, sociodemografické podmínky, bydlení a rekreace. Výběr Indikátorů je mírně odlišný od. úplné aktualizace z důvodu, že se hodnocení některých z nich jevilo jako zbytečně komplikované. Do budoucích úplných aktualizací se již nepředpokládají další změny. Pro každý pilíř je nyní stanoven jednotný počet deseti indikátorů; z toho pro každý tematický okruh minimálně jeden indikátor. Výsledné hodnocení většiny indikátorů probíhá v jeho rozdělení na čtyři intervaly z toho kladné s hodnocením nebo a dva záporné s hodnocením - nebo. Sečtením hodnot indikátorů se zjistí stav územních podmínek v případě kladného výsledku či nuly se jedná o dobrý stav, v případě záporného výsledku špatný stav. Podkladem pro vyhodnocení indikátorů jsou tabulky v textové části PRURÚ - kapitola.... VYHODNOCENÍ VYVÁŽENOSTI ÚZEMNÍCH PODMÍNEK PRO PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (Ž) Souhrn indikátorů oblasti: Ž. HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ A GEOLOGIE Ž.. Poddolovaná území Ž.. Vysoké radonové riziko Ž. VODNÍ REŽIM Ž.. Zdroje podzemních vod Ž.. Záplavová území Ž.3 HYGIENA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Ž.3. Produkce odpadů Ž.3. Staré ekologické zátěže Ž.4 OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY Ž.4. Území zvýšené ochrany přírody Ž.4. Koeficient ekologické stability Ž.5 ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA Ž.5. Kvalita zemědělské půdy Ž.5. Kvalita lesa Ž.. Poddolovaná území Vazba na sledovaný jev: A6 Popis indikátoru: Výskyt poddolovaných území. K dispozici časová řada: 9 Min / max: (více obcí) / (Stachy) Měrná jednotka: počet Odkaz do textu PRURÚ: kapitoly..,... Ž.. Vysoké radonové riziko Vazba na sledovaný jev: A6 Popis indikátoru: Podíl ploch 3. (vysokého) radonového indexu k celkové výměře obce. 9

21 K dispozici časová řada: Min / max / průměr: (více obcí) / 8,83 (Strážný) /,45 Měrná jednotka: % Odkaz do textu PRURÚ: kapitoly..,.... AKTUALIZACE Ž.. Zdroje podzemních vod Vazba na sledovaný jev: A44 Popis indikátoru: Podíl počtu zdrojů podzemních vod k celkové výměře obce. K dispozici časová řada: Min / max / průměr:,6 (Buk) / 8,33 (Kubova Huť) / 4,7 Měrná jednotka: Odkaz do textu PRURÚ: kapitoly..,... Ž.. Záplavová území Vazba na sledovaný jev: A5 Popis indikátoru: Podíl ploch záplavových území od Q k celkové výměře obce. K dispozici časová řada: 7 - Min / max / průměr: (více obcí) /,5 (Bohumilice) /,9 Měrná jednotka: % Odkaz do textu PRURÚ: kapitoly..,..., Ž.3. Produkce odpadů Vazba na sledovaný jev: - Popis indikátoru: Produkce odpadu jak komunálního, tak i ostatních druhů odpadů z Hlášení o nakládání s odpady [7] přepočtená na počet obyvatel. K dispozici časová řada: 6 - (data za rok neodevzdaly obce Bohumilice, Čkyně, Kubova Huť, Nicov a Zálezly) Min / max / průměr: 7,5 (Vrbice) /,8 (Kubova Huť) / 44, Měrná jednotka: kg/obyv. Odkaz do textu PRURÚ: kapitola...3 Ž.3. Staré ekologické zátěže Vazba na sledovaný jev: A64 Popis indikátoru: Podíl počtu starých zátěží k celkové výměře obce. K dispozici časová řada: 7, Min / max / průměr:, (více obcí) / 4,38 (Vrbice) /,5 Měrná jednotka: Odkaz do textu PRURÚ: kapitoly..,...3 Ž.4. Území zvýšené ochrany přírody Vazba na sledovaný jev: A4, A5, A6, A7, A8, A9, A3, A3, A36 Popis indikátoru: Podíl součtu ploch národního parku (Šumava), chráněné krajinné oblasti (Šumava), maloplošných zvláště chráněných území, lokalit s výskytem zvláště chráněných druhů, bez ochranných pásem, k celkové výměře obce K dispozici časová řada: 8 - Min / max / průměr: (více obcí) /, (více obcí) / 68,9 Měrná jednotka: % Odkaz do textu PRURÚ: kapitoly..,...4

22 Ž.4. Koeficient ekologické stability Vazba na sledovaný jev: B3 Popis indikátoru:. AKTUALIZACE Poměr ekologicky příznivých ploch (chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady, trvalé travní porosty, pastviny, lesní půda, vodní plochy) k plochám, zatěžující životní prostředí (orná půda, zastavěné plochy, ostatní plochy). K dispozici časová řada: 9 - Min / max / průměr:,9 (Bohumilice) / 5, (Horní Vltavice) / 4,4 Měrná jednotka: - Odkaz do textu PRURÚ: kapitoly..,...4 Ž.5. Kvalita zemědělské půdy Vazba na sledovaný jev: A4, B6 Popis indikátoru: Podíl výměry půd s. a. třídou ochrany ZPF k celkové výměře obce. K dispozici časová řada: - Min / max / průměr: (Kubova Huť, Žárovná) / 4,76 (Vrbice) / 4,4 Měrná jednotka: % Odkaz do textu PRURÚ: kapitoly..,..,...5 Ž.5. Kvalita lesa Vazba na sledovaný jev: A37, A38, A39, B9, B3 Popis indikátoru: Výskyt přirozeného lesa daný jako součin podílu lesní půdy a /7 stupně přirozenosti lesních porostů*. *) stupeň přirozenosti lesního porostu nabývá maximální hodnoty 7 proto se součin podílu lesní půdy a stupně přirozenosti násobí /7 maximální teoreticky dosažitelná hodnota podílu přirozeného lesa % by tedy vycházela u obce, kterou by celou výměrou tvořil les se 7 stupněm přirozenosti lesních porostů K dispozici časová řada: 9, Min / max: 5,94 (Vrbice) / 83,7 (Kvilda) Měrná jednotka: % Odkaz do textu PRURÚ: kapitoly..,..,...5 TAB...I: HODNOCENÍ INDIKÁTORŮ ENVIRONMENTÁLNÍHO PILÍŘE (Ž) Indikátor Hodnocení - Ž.. Poddolovaná území - vyskytuje se nevyskytuje se - Ž.. Vysoké radonové riziko >, 6,67-9,99 3,34-6,66 < 3,33 Ž.. Zdroje podzemních vod <,49,5-3,99 4, - 6,49 > 6,5 Ž.. Záplavová území >,5,5 -,49,5 -,49 <,49 Ž.3. Produkce odpadů > 6, 4, - 599,9, - 399,9 < 99,9 Ž.3. Staré ekologické zátěže >,,5 -,99, -,49 Ž.4. Území zvýš. ochrany přírody < 4,99 5, - 49,99 5, - 74,99 > 75, Ž.4. Koeficient ekologické stability <,99, -,99 3, - 4,99 > 5, Ž.5. Kvalita zemědělské půdy <,49,5-4,99 5, - 7,49 > 7,5 Ž.5. Kvalita lesa < 9,99, - 4,99 5, - 39,99 > 4, V tabulce na následující straně značí červeně podbarvená buňka tabulky nejhorší dosaženou hodnotu indikátoru; zeleně podbarvená buňka pak nejlepší dosaženou hodnotu indikátoru.

23 TAB...II: VYHODNOCENÍ VYVÁŽENOSTI ÚZEMNÍCH PODMÍNEK PRO PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Obec Ž.. Ž.. Ž.. Ž.. Ž.3. Ž.3. hodnota body hodnota body hodnota body hodnota body hodnota body hodnota body Bohumilice,45,69,5 369,7,9 Borová Lada,39,3 -,8 488,9 -,9 Bošice,8, 38,9,4 Buk,5,6 97,6,39 Čkyně -, 8, 3,59 339, Horní Vltavice,96,55 -,8 34,,7 Kubova Huť 8,33 75,, Kvilda 4,3,33,3 959,, Lčovice 3,,73-5,37 484,8-3,47 Nicov,9-64,9,73 - Nové Hutě,93 3, -,3 6,6 Stachy -,6,9,63 38,,4 Strážný 8,83,4 -,79 58,8,4 Svatá Maří,34,36-59, -,57 Šumavské Hoštice - 3,4 4,79 78,7, Vacov,7 5,,89 386,8,8 Vimperk - 4,6 4,75,85 43,9 -,63 - Vrbice,47 4,38 67,3 4,38 Zálezly 6,74 3, - 67,6 Zdíkov - 3,8,34, 4,9 -,3 Žárovná 4,4 8,6. AKTUALIZACE TAB...II: VYHODNOCENÍ VYVÁŽENOSTI ÚZEMNÍCH PODMÍNEK PRO PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ dokončení Obec Ž.4. Ž.4. Ž.5. Ž.5. Celkové hodnocení pilíře Ž hodnota body hodnota body hodnota body hodnota body bodů celkem vyhodnocení Bohumilice,94 8,37 9,79 Borová Lada, 9, 7,9 6, Bošice,,5-4,9, Buk 95,55 8,7,76 38,7 8 + Čkyně,8,4 -,6,3 - + Horní Vltavice, 5,5 5,36 5, Kubova Huť,,8-36,37 + Kvilda,,98 3,5-83,7 6 + Lčovice,49 -,57 6, Nicov 65,45 5,98 3,7-36, Nové Hutě,, 5,7 59,5 + Stachy 74,6 3,55,39 3,7 4 + Strážný, 4,68 6,8 48,5 4 + Svatá Maří 5,74,8-6,8 4,4 - Šumavské Hoštice 33, -,69 -,5, Vacov,8,44-7,7,4-5 + Vimperk 57,7 3,85 4,74-6,45 + Vrbice,38-4,76 5, Zálezly,85-5, 3,6 - + Zdíkov 56,7,9 -,84 4, Žárovná 3,7 5,69-5 +

24 GRAF..: VYVÁŽENOST ÚZEMNÍCH PODMÍNEK PRO PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V JEDNOTLIVÝCH OBCÍCH Ž.5. Ž.4. Ž.5. Bohumilice Ž.. - Ž.. Ž.. Ž.. Ž.5. Ž.4. Ž.5. Borová Lada Ž.. - Ž.. Ž.. Ž.. Ž.5. Ž.4. Ž.5. Bošice Ž.. - Ž.. Ž.. Ž.. Ž.5. Ž.4. Ž.5. Buk Ž.. - Ž... AKTUALIZACE Ž.. Ž.. Ž.4. Ž.5. Ž.5. Ž.3. Čkyně Ž.. - Ž.3. Ž.. Ž.. Ž.4. Ž.3. Ž.3. Horní Vltavice Ž.. Ž.5. Ž.. Ž.5. - Ž.. Ž.4. Ž.3. Ž.3. Ž.5. Ž.5. Kubova Huť Ž.. - Ž.. Ž.. Ž.4. Ž.5. Ž.5. Ž.3. Kvilda Ž.. - Ž.3. Ž.. Ž.. Ž.4. Ž.. Ž.4. Ž.. Ž.4. Ž.. Ž.4. Ž.. Ž.4. Ž.5. Ž.5. Ž.3. Lčovice Ž.. - Ž.3. Ž.. Ž.. Ž.4. Ž.5. Ž.5. Ž.3. Nicov Ž.. - Ž.3. Ž.. Ž.. Ž.4. Ž.3. Ž.3. Ž.5. Ž.5. Nové Hutě Ž.. - Ž.. Ž.. Ž.4. Ž.5. Ž.5. Ž.3. Stachy Ž.. - Ž.3. Ž.. Ž.. Ž.4. Ž.. Ž.4. Ž.. Ž.4. Ž.. Ž.4. Ž.. Ž.4. Ž.3. Ž.4. Ž.3. Ž.4. Ž.3. Ž.4. Ž.3. Ž.5. Ž.5. Ž.3. Strážný Ž.. - Ž.. Ž.. Ž.5. Ž.5. Ž.3. Svatá Maří Ž.. - Ž.. Ž.. Ž.3. Šumavské Hoštice Ž.5. Ž.5. Ž.. - Ž.. Ž.. Ž.5. Ž.5. Ž.3. Vacov Ž.. - Ž.. Ž.. Ž.4. Ž.. Ž.4. Ž.. Ž.4. Ž.. Ž.4. Ž.. Ž.4. Ž.3. Ž.4. Ž.3. Ž.4. Ž.3. Ž.4. Ž.3. Ž.5. Ž.5. Ž.3. Vimperk Ž.. - Ž.. Ž.. Ž.5. Ž.5. Ž.3. Vrbice Ž.. - Ž.. Ž.. Ž.5. Ž.5. Ž.3. Zálezly Ž.. - Ž.. Ž.. Ž.5. Ž.5. Ž.3. Zdíkov Ž.. - Ž.. Ž.. Ž.4. Ž.. Ž.4. Ž.. Ž.4. Ž.. Ž.4. Ž.. Ž.4. Ž.3. Ž.4. Ž.3. Ž.4. Ž.3. Ž.4. Ž.3. Ž.3. Ž.3. Ž.5. Ž.5. Žárovná Ž.. - Ž.3. Ž.. Ž.. Ž.3. Ž.4. Ž.. Ž.4. Ž.3. Ž.3. 3

Lovčovice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Lovčovice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Lovčovice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

Příloha č. 2 SWOT analýzy obcí ORP Hranice

Příloha č. 2 SWOT analýzy obcí ORP Hranice Příloha č. 2 SWOT analýzy obcí ORP Hranice Obec Bělotín místní části Lučice, Nejdek, Kunčice... 2 Obec Horní Těšice... 4 Obec Olšovec... 6 Obec Partutovice... 8 Obec Provodovice... 10 Obec Rouské... 12

Více

Palonín. ssd/zus - Dálnice nebo rychlostní silnice zatěžuje zastavěné území

Palonín. ssd/zus - Dálnice nebo rychlostní silnice zatěžuje zastavěné území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Velké Hostěrádky. ss2/zus - Silnice II. třídy zatěžuje zastavěné území

Velké Hostěrádky. ss2/zus - Silnice II. třídy zatěžuje zastavěné území Velké Hostěrádky Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

PŘÍLOHA Č.1 PROBLÉMY K ŘEŠENÍ V ÚPD JEDNOTLIVÝCH OBCÍ

PŘÍLOHA Č.1 PROBLÉMY K ŘEŠENÍ V ÚPD JEDNOTLIVÝCH OBCÍ PŘÍLOHA Č.1 PROBLÉMY K ŘEŠENÍ V ÚPD JEDNOTLIVÝCH OBCÍ OBEC BOJANOVICE Zachovalá koryta vodních toků (Kocába) oblast nezatížená nadměrným hlukem a znečištěním ovzduší registrovaný VKP zachovalé území původních

Více

Šumvald. ss2/zus - Silnice II. třídy zatěžuje zastavěné území sse/zus - Stará ekologická zátěž zatěžuje zastavěné území

Šumvald. ss2/zus - Silnice II. třídy zatěžuje zastavěné území sse/zus - Stará ekologická zátěž zatěžuje zastavěné území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Kojatice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Kojatice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Kojatice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

Krchleby. Slabá stránka: Zhoršená kvalita ovzduší vzhledem k existenci stacionárních zdrojů znečištění ovzduší (příznivé životní prostředí)

Krchleby. Slabá stránka: Zhoršená kvalita ovzduší vzhledem k existenci stacionárních zdrojů znečištění ovzduší (příznivé životní prostředí) Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy.

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. Brumovice Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Střítež pod Křemešníkem Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 375 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 46

Více

SWOT ANALÝZA pro obec Vraný (Lukov, Horní Kamenice)

SWOT ANALÝZA pro obec Vraný (Lukov, Horní Kamenice) SWOT ANALÝZA pro obec Vraný (Lukov, Téma Silné stránky (Strenghts) Slabé stránky (Weaknesses) Příležitosti (Opportunities) Hrozby (Threats) Horninové prostředí, geologie Vodní režim Hygiena životního prostředí

Více

s.r.o., Architektonická kancelář, Zelná 104/13, 619 00 Brno ÚZEMNÍ PLÁN VLASATICE VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (části B, C, D, F)

s.r.o., Architektonická kancelář, Zelná 104/13, 619 00 Brno ÚZEMNÍ PLÁN VLASATICE VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (části B, C, D, F) s.r.o., Architektonická kancelář, Zelná 104/13, 619 00 Brno ÚZEMNÍ PLÁN VLASATICE VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (části B, C, D, F) Pořizovatel: Městský úřad Pohořelice odbor územního plánování

Více

ÚAP ORP Telč, 3. úplná aktualizace (2014)

ÚAP ORP Telč, 3. úplná aktualizace (2014) OBEC: BOROVNÁ Základní identifikace řešeného území : Status: Obec částí obce: 1 ZUJ (kód obce): 587 184 NUTS 4 CZ0632 - Jihlava NUTS3: CZ063 - Vysočina NUTS2: CZ06 - Jihovýchod Obec s pověřeným obecním

Více

II. úplná aktualizace Územně analytických podkladů ORP Kadaň 2012. Rozbor udržitelného rozvoje území OBCE PĚTIPSY

II. úplná aktualizace Územně analytických podkladů ORP Kadaň 2012. Rozbor udržitelného rozvoje území OBCE PĚTIPSY II. úplná aktualizace Územně analytických podkladů ORP Kadaň 2012 Rozbor udržitelného rozvoje území OBCE PĚTIPSY POŘIZOVATEL A ZPRACOVATEL: Městský úřad Kadaň Odbor regionálního rozvoje, územního plánování

Více

Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) 14127001 m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚP 2012)

Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) 14127001 m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚP 2012) Základní údaje o obci Název obce Strachotín Typ obec Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) 14127001 m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚP 2012) 51,7 ha Počet obyvatel (dle SLBD 2011)

Více

Hlavatce. Pamětihodnosti

Hlavatce. Pamětihodnosti Hlavatce Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Hřiště

Více

3.ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ ORP NEPOMUK

3.ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ ORP NEPOMUK 3.ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ ORP NEPOMUK V Nepomuku dne 12.12.2014 Vypracoval: Ing. Jiří Levý Tel.: 371 51 97 30 e-mail: jiri.levy@urad-nepomuk.cz www.urad-nepomuk.cz Stránka 1 Obsah

Více

II. úplná aktualizace Územně analytických podkladů ORP Kadaň 2012. Rozbor udržitelného rozvoje území OBCE RAČETICE

II. úplná aktualizace Územně analytických podkladů ORP Kadaň 2012. Rozbor udržitelného rozvoje území OBCE RAČETICE II. úplná aktualizace Územně analytických podkladů ORP Kadaň 2012 Rozbor udržitelného rozvoje území OBCE RAČETICE POŘIZOVATEL A ZPRACOVATEL: Městský úřad Kadaň Odbor regionálního rozvoje, územního plánování

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Pelhřimov Počet částí obce: 27 Počet katastrálních území: 24 Výměra obce: 9527 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 16707 Hustota

Více

Jankov. Charakteristika

Jankov. Charakteristika Jankov Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Knihovna

Více

PODKLADY - MAPOVÉ, ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ, OSTATNÍ

PODKLADY - MAPOVÉ, ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ, OSTATNÍ OBEC: NOVÁ ŘÍŠE Základní identifikace řešeného území : Status: Městys částí obce: 1 ZUJ (kód obce): 587 591 NUTS 4 CZ0632 - Jihlava NUTS3: CZ063 - Vysočina NUTS2: CZ06 - Jihovýchod Obec s pověřeným obecním

Více

Hrdějovice. Pamětihodnosti

Hrdějovice. Pamětihodnosti Hrdějovice Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce

Více

Nová Ves. Vybavenost obce Knihovna Mateřská škola Obchody Hostinec Pošta Benzínová pumpa Hřiště Požární zbrojnice

Nová Ves. Vybavenost obce Knihovna Mateřská škola Obchody Hostinec Pošta Benzínová pumpa Hřiště Požární zbrojnice Nová Ves Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Knihovna

Více

ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ PODKLADY název zhotovitel datum poznámky Politika územního rozvoje ČR 2008 (PÚR 2008) ----- Dne 20.7.2009

ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ PODKLADY název zhotovitel datum poznámky Politika územního rozvoje ČR 2008 (PÚR 2008) ----- Dne 20.7.2009 MĚSTO: TELČ Základní identifikace řešeného území : Status: Město ZUJ (kód obce): 765546 NUTS 4 CZ0632 - Jihlava NUTS3: CZ063 - Vysočina NUTS2: CZ06 - Jihovýchod Obec s pověřeným obecním úřadem: Telč Obec

Více

Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) 9105152 m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚP 2013)

Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) 9105152 m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚP 2013) Základní údaje o obci Název obce Bořetice Typ obec Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) 9105152 m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚP 2013) 71,7 ha Počet obyvatel (dle SLBD 2011) 1289

Více

Územní plán sídelního útvaru Kvilda změna č. 6

Územní plán sídelního útvaru Kvilda změna č. 6 Návrh zadání změny č. 6 ÚPSÚ Kvilda St rana 1 (celkem 13) Územní plán sídelního útvaru Kvilda změna č. 6 Návrh zadání Podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění,

Více

VARNSDORF. Příloha A textová část vyhodnocení obcí

VARNSDORF. Příloha A textová část vyhodnocení obcí 3.úplná aktualizace územně analytických podkladů 2014 Správní obvod obce s rozšířenou působností VARNSDORF Příloha A textová část vyhodnocení obcí Pořizovatel: Úřad územního plánování ěstský úřad Varnsdorf

Více

PROCES. Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Ústí nad Labem AKTUALIZACE 2010 textová část vyhodnocení obcí

PROCES. Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Ústí nad Labem AKTUALIZACE 2010 textová část vyhodnocení obcí PROCES 2010 Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Ústí nad Labem AKTUALIZACE 2010 textová část vyhodnocení obcí Ing. Lubor Hruška-Tvrdý, Ph.D. a kolektiv PROCES

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE 3. ÚPLNÁ AKTUALIZACE PODKLADY PRO ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ A ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ souhrnná textová část Zpracovatel:

Více

TLUMAČOV ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ. III. úplná akutalizace územně analytických podkladů 2014 ORP Domažlice

TLUMAČOV ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ. III. úplná akutalizace územně analytických podkladů 2014 ORP Domažlice III. úplná akutalizace územně analytických podkladů 2014 ORP Domažlice ROZBOR UDRŽITELÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ TLUMAČOV Pořizovatel územně analytických podkladů: Městský úřad Domažlice odbor výstavby a územního

Více

územní plán Labská Stráň návrh pro společné jednání

územní plán Labská Stráň návrh pro společné jednání územní plán Labská Stráň návrh pro společné jednání část: vyhodnocení vlivu územního plánu na udržitelný rozvoj území 2014 Územní plán Labská Stráň Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj

Více

Libín. Vybavenost obce Požární zbrojnice Hostinec Hřiště Knihovna Hřbitov Ubytování

Libín. Vybavenost obce Požární zbrojnice Hostinec Hřiště Knihovna Hřbitov Ubytování Libín Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Požární

Více

Bílina. PŘÍLEŽITOSTI využití tradice těžby, geologie a paleontologické lokality pro turismus. Vodní režim

Bílina. PŘÍLEŽITOSTI využití tradice těžby, geologie a paleontologické lokality pro turismus. Vodní režim Bílina Horninové prostředí a geologie pestrá geologická stavba zásoby hnědého uhlí povrchový lom Bílina - paleontologická lokalita světového významu geologicky a geomorfologicky významný vrch Bořeň uvolnění

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

II. ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE

II. ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝC PODKLADŮ ORP ČESKÁ LÍPA II. ROZBOR UDRŽITELNÉO ROZVOJE ÚZEMÍ II. ROZBOR UDRŽITELNÉO ROZVOJE II/A. PILÍŘ OSPODÁŘSKÝ A.1 OSPODÁŘSKÁ ZÁKLADNA - značná výměra zemědělských

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Dobrá Voda u Pacova zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zhořec zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Nová Ves Nachází se asi 3,5 km na severovýchod od Olešníka. Prochází zde silnice II/105. Je zde evidováno 24 adres. Trvale zde žije 29 obyvatel.

Nová Ves Nachází se asi 3,5 km na severovýchod od Olešníka. Prochází zde silnice II/105. Je zde evidováno 24 adres. Trvale zde žije 29 obyvatel. Olešník Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Požární

Více

1. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HUSTOPEČE

1. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HUSTOPEČE 1. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HUSTOPEČE ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ TEXTOVÁ ZPRÁVA Pořizovatel: Zhotovitel: Městský úřad Hustopeče

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Útěchovice pod Stražištěm zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Buřenice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Lesná zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Zliv Základní informace Zliv 1421 ha 3561 250,6 obyv/km2 Město Zliv Charakteristika

Zliv Základní informace Zliv 1421 ha 3561 250,6 obyv/km2 Město Zliv Charakteristika Zliv Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Požární

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Stojčín Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 387 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 122 Hustota obyvatel:

Více

Černěves. Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014

Černěves. Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Černěves zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZBĚŠIČKY

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZBĚŠIČKY NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZBĚŠIČKY Zpracovaný v souladu s 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s 11 a s přílohou

Více

N Á V R H Z A D Á N Í

N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍ PLÁN BÍLÁ N Á V R H Z A D Á N Í určený k projednání Zpracován ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, a zpracován v souladu s

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Vysoká Lhota zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DĚTENICE za období 2010-2014

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DĚTENICE za období 2010-2014 ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DĚTENICE za období 2010-2014 na základě ustanovení 55 odst.1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: stavební

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Svépravice Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 515 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 120 Hustota obyvatel:

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Pošná zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Dušníky

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Dušníky Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Dušníky zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

ROZVOJOVÝ PROGRAM OBCE TISÁ C. ANALÝZA SWOT. SPF Group, v.o.s., Bozděchova 99/6, 400 01 Ústí nad Labem. Obec Tisá, Tisá 205, 403 36 Tisá

ROZVOJOVÝ PROGRAM OBCE TISÁ C. ANALÝZA SWOT. SPF Group, v.o.s., Bozděchova 99/6, 400 01 Ústí nad Labem. Obec Tisá, Tisá 205, 403 36 Tisá ROZVOJOVÝ PROGRAM OBCE TISÁ C. ANALÝZA SWOT Zadavatel: Zpracovatel: Obec Tisá, Tisá 205, 403 36 Tisá SPF Group, v.o.s., Bozděchova 99/6, 400 01 Ústí nad Labem Datum zpracování: únor březen 2014 OBSAH Obsah...

Více

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU. NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (část C-F)

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU. NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (část C-F) VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU obce LIDICE NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (část C-F) dle přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Zliv Základní informace Zliv 1421 ha 3635 256 obyv/km2 3718 261 obyv/km2 Město Zliv Charakteristika

Zliv Základní informace Zliv 1421 ha 3635 256 obyv/km2 3718 261 obyv/km2 Město Zliv Charakteristika Zliv zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Požární

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Nová Buková Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 516 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 93 Hustota obyvatel: 18 obyv/km

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JESENNÝ v právním stavu po vydání změny č. 1

ÚZEMNÍ PLÁN JESENNÝ v právním stavu po vydání změny č. 1 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU JESENNÝ V PRÁVNÍM STAVU PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1 Zastupitelstvo obce Jesenný, jako příslušný správní orgán, vydalo Změnu č. 1 Územního plánu Jesenný dne : 3.12.2015 usnesením

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Moraveč Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 901 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 212 Hustota obyvatel: 24 obyv/km 2

Více

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TULEŠICE

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TULEŠICE ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TULEŠICE ZMĚNU ÚZEMNÍHO PLÁNU VYDAL: OBEC TULEŠICE Tulešice 18, 671 73 Tulešice POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD MORAVSKÝ KRUMLOV Odbor výstavby a územního plánování, nám. Klášterní 125,

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Útěchovice Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 624 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 66 Hustota obyvatel:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MORAŠICE NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ

ÚZEMNÍ PLÁN MORAŠICE NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ ÚZEMNÍ PLÁN MORAŠICE ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ OBJEDNATEL: OBEC MORAŠICE DATUM: 09/2014 NÁVRH ÚP MORAŠICE 2 Zastupitelstvo obce

Více

Zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území (Zpracováno v souladu s požadavky 4, odst. 1, části. 1. bodu b) vyhlášky č. 500/2006 Sb.

Zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území (Zpracováno v souladu s požadavky 4, odst. 1, části. 1. bodu b) vyhlášky č. 500/2006 Sb. Střížov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Požární

Více

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY NÁVRH ÚP VALY 1 NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ OBJEDNATEL: OBEC VALY DATUM: 03/2016 NÁVRH ÚP VALY 2 Zastupitelstvo

Více

Litohoř - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Litohoř - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Litohoř - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Ctiněves

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Ctiněves Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Ctiněves zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

KRAJINA SPOLEČNOST PRÁCE

KRAJINA SPOLEČNOST PRÁCE 3 Strategická část 3.1 Vymezení vize a strategických cílů MISE Definování MISE vyjadřuje principy, kterými se aktéři budou řídit při rozvoji území, a které byly použity při tvorbě návrhové část ve všech

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Vědomice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Vědomice Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Vědomice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

ÚZEMNÍ PLÁN BOROVÁ LADA

ÚZEMNÍ PLÁN BOROVÁ LADA 1 ÚZEMNÍ PLÁN BOROVÁ LADA TEXTOVÁ ČÁST NÁVRH PRO VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ Datum: listopad 2014 Paré číslo: 1 Správní orgán Obec Borová Lada, 384 92 Borová Lada 38 o vydání rozhodlo zastupitelstvo obce nabytí účinnosti

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ZDĚCHOV VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

ÚZEMNÍ PLÁN ZDĚCHOV VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ÚZEMNÍ PLÁN ZDĚCHOV - VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Pořizovatel: Městský úřad Vsetín, odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Svárov 1080 VSETÍN 755 24 Orgán územního

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ TEXTOVÁ ZPRÁVA Pořizovatel: Zhotovitel: Magistrát města České Budějovice Institut

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÉ PŘÍLEPY

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÉ PŘÍLEPY NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÉ PŘÍLEPY podle 47 zákona č. 183/2006 Sb. schvalující orgán datum schválení číslo usnesení jméno oprávněné osoby podpis Zastupitelstvo obce Velké Přílepy otisk úředního

Více

Obsah dokumentace: Obsah textové části: 1. Návrh. Textová část

Obsah dokumentace: Obsah textové části: 1. Návrh. Textová část Obsah dokumentace: Textová část Grafická část 1. Výkres základního členění území M 1 : 5 000 2. Hlavní výkres M 1 : 5 000 3. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací M 1 : 5 000 2. Odůvodnění

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽERANOVICE

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽERANOVICE PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽERANOVICE NA OBDOBÍ LET 2015-2020 Tento dokument schválilo Zastupitelstvo obce Žeranovice na svém 9. zasedání dne 8. ledna 2016 usnesením č. 9/5. Platnost od 8. ledna 2016. PROGRAM

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Nové Dvory

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Nové Dvory Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Nové Dvory zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ÚJEZD Návrh územního plánu Závazná část územního plánu (Regulativy územního rozvoje) Pořizovatel: Obec Újezd starosta: Alena Frühaufová Zpracovatel: Kadlec K.K. Nusle, spol. s r.o. Projektant:

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území Královéhradecký kraj

Rozbor udržitelného rozvoje území Královéhradecký kraj 5.2 VODA A VODNÍ REŽIM 5.2.1 Základní geografický, hydrologický a vodohospodářský přehled Charakteristickým rysem podnebí v České republice je převládající západní proudění a intenzivní cyklonální činnost

Více

ČERNOUČEK (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČERNOUČEK) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ ČÁST. PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareš

ČERNOUČEK (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČERNOUČEK) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ ČÁST. PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareš ČERNOUČEK (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČERNOUČEK) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ ČÁST PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareš PROSINEC 2010 POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem adresa: Městský úřad Roudnice

Více

Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU BŘEZEN 2011 Pořizovatel: Městský úřad Vizovice Stavební úřad Masarykovo nám. 1007 763 12 Vizovice Zprostředkovatel Urbanistický ateliér

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Habrovany

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Habrovany Stránka č. 1 z 8 Rozbor udržitelného rozvoje území obce Habrovany zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU SPOJIL

ÚZEMNÍHO PLÁNU SPOJIL ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SPOJIL za období 2009 2013 na základě ustanovení 55 odst.1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: stavební

Více

SLOPNÉ A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚZEMNÍ PLÁN. : Zlínský. : Ing. arch. Vladimír Dujka, Kamenná 3858, Zlín. : Ing. Rudolf Nečas

SLOPNÉ A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚZEMNÍ PLÁN. : Zlínský. : Ing. arch. Vladimír Dujka, Kamenná 3858, Zlín. : Ing. Rudolf Nečas ÚZEMNÍ PLÁN SLOPNÉ A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU OBEC OKRES KRAJ POŘIZOVATEL PROJEKTANT Urbanismus Doprava Energetika Vodní hospodářství Zásobování plynem, TKO Krajinný ráz Ekologie Geografie Digitální zpracování

Více

Čelákovice. Územní plán Čelákovic ideový návrh. město na řece, město kontrastů, život mezi Labem a polem. textová část

Čelákovice. Územní plán Čelákovic ideový návrh. město na řece, město kontrastů, život mezi Labem a polem. textová část Územní plán Čelákovic ideový návrh textová část Čelákovice město na řece, město kontrastů, život mezi Labem a polem Propojování, prolínání, sjednocování... Seznam příloh: A.1 - Hlavní výkres, měř. 1 :

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

500/2006 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 10. listopadu 2006

500/2006 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 10. listopadu 2006 500/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti Změna: 458/2012 Sb. Ministerstvo pro místní rozvoj

Více

OBEC PĚČÍN. Veřejná vyhláška OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY: ÚZEMNÍ PLÁN PĚČÍN

OBEC PĚČÍN. Veřejná vyhláška OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY: ÚZEMNÍ PLÁN PĚČÍN OBEC PĚČÍN Číslo opatření obecné povahy: 1/08 Dne: 23.07.2008 Veřejná vyhláška OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY: ÚZEMNÍ PLÁN PĚČÍN Zastupitelstvo obce, příslušné podle 6 odst. 5) písm. c) zákona č. 183/2006 Sb.,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH

ÚZEMNÍ PLÁN ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH Město Rokytnice v Orlických horách Zastupitelstvo města Rokytnice v Orlických horách, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve

Více

P L A T N É Z N Ě N Í. VYHLÁŠKA č. 500/2006 Sb.

P L A T N É Z N Ě N Í. VYHLÁŠKA č. 500/2006 Sb. P L A T N É Z N Ě N Í VYHLÁŠKA č. 500/2006 Sb. ze dne 10. listopadu 2006 o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění vyhlášky č.

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ PACOV

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ PACOV ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ PACOV ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ III. AKTUALIZACE 2014 TEXTOVÁ ZPRÁVA METODIKA ZPRACOVÁNÍ Pořizovatel: Zhotovitel aktualizace:

Více

Změna č.4 územního plánu OSTOPOVICE. NÁVRH pro společné jednání

Změna č.4 územního plánu OSTOPOVICE. NÁVRH pro společné jednání Změna č.4 územního plánu OSTOPOVICE NÁVRH pro společné jednání TEXTOVÁ ČÁST ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydá: Zastupitelstvo obce Ostopovice Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední

Více

Příloha TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA MĚNĚNÉHO ZMĚNOU Č. 1 (SROVNÁVACÍ TEXT) A. Vymezení zastavěného území B. Základní koncepce rozvoje území

Příloha TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA MĚNĚNÉHO ZMĚNOU Č. 1 (SROVNÁVACÍ TEXT) A. Vymezení zastavěného území B. Základní koncepce rozvoje území Příloha TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA MĚNĚNÉHO ZMĚNOU Č. 1 (SROVNÁVACÍ TEXT) A. Vymezení zastavěného území B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot C. Urbanistická koncepce,

Více

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU BÝKEV. Návrh zadání Změny č. 2 ÚP

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU BÝKEV. Návrh zadání Změny č. 2 ÚP ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU BÝKEV Návrh zadání Změny č. 2 ÚP Leden 2015 ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU BÝKEV Návrh zadání Změny č. 2 ÚP OBSAH: a) Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce... 3 a.1. Urbanistická

Více

Opatření obecné povahy č. 3/2011

Opatření obecné povahy č. 3/2011 Opatření obecné povahy č. 3/2011 ÚZEMNÍ PLÁN VIMPERK Správní orgán Město Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk o vydání rozhodlo zastupitelstvo obce dne 27.06.2011 usnesení č. 186 nabytí účinnosti dne

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Žirovnice Počet částí obce: 6 Počet katastrálních území: 6 Výměra obce: 4440 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 3070 Hustota obyvatel: 69 obyv/km

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Malečov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

OBEC TRŽEK. OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2011

OBEC TRŽEK. OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2011 I. V ý r o k o v á č á s t OBEC TRŽEK OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2011 Zastupitelstvo obce Tržek, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více