Právnická fakulta Masarykovy univerzity Právo sociálního zabezpečení Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Právnická fakulta Masarykovy univerzity Právo sociálního zabezpečení Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení"

Transkript

1 Právnická fakulta Masarykovy univerzity Právo sociálního zabezpečení Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Bakalářská práce Rodičovská dovolená a rodičovský příspěvek Ivana Vyvážilová 2009/2010

2 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma: Rodičovský příspěvek a rodičovská dovolená zpracovala sama. Veškeré prameny a zdroje informací, které jsem použila k sepsání této práce, byly citovány v poznámkách pod čarou a jsou uvedeny v seznamu použitých pramenů a literatury. podpis autorky 2

3 Děkuji vedoucí bakalářské práce paní doc. JUDr. Zdeňce Gregorové, CSc. za odborné vedení práce a za cenné rady a připomínky. 3

4 4

5 Obsah 1 ÚVOD VÝVOJ PODPORY RODIČOVSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE ZÁKLADNÍ UŢÍVANÉ POJMY RODIČOVSKÁ DOVOLENÁ ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA DÁVKY RODIČOVSKÝ PŘÍSPĚVEK RODIČOVSKÝ PŘÍSPĚVEK PODPORA RODIČOVSTVÍ V ZEMÍCH EVROPSKÉ UNIE MATEŘSKÁ DOVOLENÁ A PENĚŢITÁ POMOC V MATEŘSTVÍ RODIČOVSKÁ DOVOLENÁ A RODIČOVSKÝ PŘÍSPĚVEK RESUME ZÁVĚR TABULKA 1 VÝVOJ MATEŘSKÉ A RODIČOVSKÉ DOVOLENÉ TABULKA 2 VÝVOJ POSKYTOVANÉ DÁVKY TABULKA 3 - SOUČASNÉ MOŽNOSTI ČERPÁNÍ RODIČOVSKÉHO PŘÍSPĚVKU SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK POUŽITÉ PRAMENY

6 1 Úvod Rodičovská dovolená a rodičovský příspěvek tyto dva pojmy patří mezi instituty, s jejichţ pomocí se státy snaţí realizovat takovou sociální politiku, která můţe ovlivnit budoucí demografický vývoj země a můţe také napomáhat zkvalitnění výchovy narozených dětí a zajištění jejich dalšího příznivého vývoje. Stát samozřejmě k tomuto cíli vyuţívá i další nástroje poskytuje některé další dávky, např. porodné či peněţitou pomoc v mateřství; pečuje o rozvoj předškolních zařízení, poskytuje určité úlevy pracujícím ţenám s dětmi, atd. Je ovšem otázkou, v jaké míře podpora státu ve skutečnosti ovlivňuje stav populace (tedy není-li vliv státní podpory na porodnost přeceňován); pokud však určité ovlivnění připustíme, domnívám se, ţe právě moţnost čerpat rodičovskou dovolenou a skutečnost, ţe stát po tuto dobu rodiče určitým způsobem finančně zabezpečuje, je jedním z nejpodstatnějších faktorů, který můţe porodnost a kvalitu následné péče o dítě v jeho prvních letech ţivota ovlivnit. Člověk v sobě od pravěku chová potřebu sociálního bezpečí, která je přirozenou vědomou i podvědomou konstantou lidského jednání. Zpočátku hledá ochranu a zabezpečení jen své fyzické podstaty, postupem času se však tato potřeba rozšiřuje i o bezpečí proti eventuálním rizikům hospodářského života a postupně krystalizuje požadavek zajištění určitého životního standardu a základních předpokladů rozvoje osobnosti člověka. V tomto procesu se jedná nejen o kvantitativní a kvalitativní změnu v uspokojování sociálních potřeb, ale současně i o změnu účasti státu v tomto procesu. Působení státu v oblasti zajištění sociálních potřeb člověka se mění od postavení, kdy stát nezasahuje do ekonomické a sociální sféry, až po postavení, kdy stát se výrazně sociálně angažuje, podporuje a reguluje sociální rozvoj 1. 1 GREGOROVÁ, Z., GALVAS, M. Sociální zabezpečení. 2.vyd. Brno: MU a nakladatelství Doplněk Brno, s

7 Podpora mateřství a rodičovství je v současné době jedním ze základních cílů sociální politiky vyspělých demokratických států, které se i těmito aktivitami snaţí alespoň částečně zvrátit zpravidla nepříznivý demografický vývoj své země. Nejedná se však o problematiku, která by byla v popředí zájmu pouze nyní, naopak lze konstatovat, ţe tato otázka je v programech rozvoje jednotlivých států řešena dlouhodobě, i kdyţ různými prostředky a formami. V současné době všechny vyspělé ekonomiky počítají s účastí státu na hospodářském a sociálním rozvoji. Stát také vstupuje do hospodářského a sociálního rozvoje a reguluje je. V tomto smyslu je dnes stát ve všech vyspělých zemích také státem sociálním. Problémem v současné době tedy není, zda sociální stát ano či ne, ale jaký sociální stát, jaká má být míra sociálnosti takového státu, v jaké míře se mají tyto rysy naplňovat. Politika každého státu, který chce být sociálním, musí hledět do budoucnosti a musí být výzvou změnit hospodářské a sociální podmínky a tím garantovat zabezpečení a svobodu 2. 2 GREGOROVÁ, Z., GALVAS, M. Sociální zabezpečení. 2.vyd. Brno: MU a nakladatelství Doplněk Brno, 2000.s

8 2 Vývoj podpory rodičovství v České republice V České republice se se snahou účinně řešit sociální otázky setkáváme jiţ po vzniku Československa, kdy tyto aktivity podporoval zejména první prezident filozof, sociolog a politik T. G. Masaryk. V Československu tak byl postupně vytvořen relativně moderní systém sociální péče s celkem uspokojivou soustavou sociálních dávek a sluţeb, jehoţ samotný základ nebyl nijak výrazně reformován ani po změně politických poměrů po listopadu 1989, i kdyţ samozřejmě k úpravám a změnám došlo a dosud stále dochází. Tyto změny však víceméně nebyly odrazem potřeby radikálně změnit samotný systém dávek sociálního zabezpečení aţ na výjimky k rušení dávek nebo k zásadní změně v jejich přiznávání nedošlo. Provedené úpravy po listopadu 1989 především reflektovaly na změněnou společenskou situaci, kdy např. nebylo nadále moţné některé ze sociálních dávek přiznávat a vyplácet pomocí jednotlivých soukromých firem, tak jak to bylo běţné v období před rokem 1989, neboť tehdy se většina sociálních dávek a sluţeb poskytovala prostřednictvím státních podniků a orgánů. V některých případech potom bylo nutno do systému zavést dávku zcela novou. S přechodem veřejné dopravy do ruku soukromých majitelů tak např. souvisel vznik nové dávky tzv. příspěvku na dopravu pro nezaopatřené studující děti; potřeba změny byla dána tím, ţe stát nově jiţ ve všech existujících dopravních vztazích jako realizátor nevystupoval, systém příspěvku státu na tuto ţivotní situaci bylo proto nutno řešit odlišně. Pravděpodobně k nejvýraznější změně dosavadního systému státní podpory takto došlo v roce 1995, kdy nabyl účinnosti zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře. Na základě tohoto zákona se některé z dávek rodičovský příspěvek, zaopatřovací příspěvek, porodné, pohřebné, dávky pěstounské péče - začaly ode dne vyplácet prostřednictvím státních orgánů - okresních úřadů, následně od 8

9 přešla na tyto úřady také výplata tzv. testovaných dávek, tedy dávek, jejichţ výše a nárok na ně se odvozuje od dosaţeného příjmu oprávněných osob ve stanoveném období - přídavků na děti a tzv. státního vyrovnávacího příspěvku, který byl v tomto novém systému zařazen jako dávka sociální příplatek. Nově byl koncipován příspěvek na bydlení a příspěvek na dopravu. V souvislosti se zánikem okresních úřadů a vznikem krajů došlo následně od k reorganizaci správních úřadů, do jejichţ kompetence výplata dávek náleţela, v samotném systému dávek však k podstatnějším změnám nedošlo. V současné době dávky náleţí do kompetence úřadů práce odborů státní sociální podpory. Reorganizace sociálních systémů je dále směřována k tomu, aby bylo dosaţeno zpřehlednění dávek, maximální efektivity jejich vyplácení a zamezení jejich případnému zneuţívání. Zdá se však, ţe víceméně kosmetické úpravy systému sociálního zabezpečení zatím výrazné výsledky nepřinesly a jednotlivé novelizace sociálních zákonů postupně systém činí pro běţného občana méně a méně přehledným, v důsledku tohoto také snáze zneuţitelným jednotlivými příjemci dávek a hůře kontrolovatelným ze strany státu. S ohledem na sloţitost jednotlivých právních předpisů velká část společnosti rezignovala na snahu v systému se orientovat, a tím došlo ke sníţení právního vědomí společnosti. V systému však v současné době ztrácí orientaci i ti, kteří jsou konečnými poskytovateli jednotlivých dávek (úředníci, kteří dávky přiznávají a vyplácí), coţ by mělo být signálem pro kompetentní instituce k postupnému prosazování zjednodušených sociálních systémů. Je zřejmé, ţe mnohdy není při prosazení změn rozhodující vytvoření uceleného a jednoduchého, sociálně spravedlivého systému, avšak významnou roli hraje spíše snaha zalíbit se budoucím voličům. 9

10 Jednou z dávek, jejíţ poskytování by do budoucna mělo být dle mého názoru výrazně zredukováno, a jeţ byla podstatně novelizována zejména v období roku 2006, je dávka státní sociální podpory rodičovský příspěvek. Zajímavé je porovnání, jak se podpora státu v oblasti péče o narozené dítě vyvíjela jednak v oblasti samotných dávek (peněţitá pomoc v mateřství, rodičovský příspěvek), jednak také v oblasti pracovního práva, neboť péče o narozené dítě je jednou ze státem uznaných důleţitých osobních překáţek v práci. Proto se dále pokusím zpřehlednit vývoj dávky rodičovský příspěvek od roku 1970 i v návaznosti na pracovněprávní stránku problematiky a nastínit tak, jak stát v jednotlivých obdobích péči o dítě podporoval z hlediska toho, jaké volno mohla ţena při péči o dítě čerpat, a pak také z toho hlediska, jak byla v této době pečující osoba finančně zabezpečena státními sociálními dávkami. 2.1 Základní užívané pojmy Pro zpřehlednění dále uváděných nároků je třeba nejprve vysvětlit základní pojmy, které jsou v oblasti péče o narozené dítě uţívány: Mateřská dovolená jedná se o důleţitou osobní překáţku v práci, kterou je zaměstnavatel povinen zaměstnankyni omluvit. Pracovní volno náleţí zaměstnankyni v souvislosti s porodem a péčí o narozené dítě, a to v současné době obecně po dobu 28 týdnů. Pokud dojde k porodu dvou a více dětí, náleţí volno v délce 37 týdnů. Čerpat volno lze 6-8 týdnů před očekávaným datem porodu. Dojde-li k porodu v lékařem určeném termínu a ţena do této doby nevyčerpala alespoň 6 týdnů mateřské dovolené, náleţí jí po porodu jiţ pouze 22 týdnů volna, popř. 31 týdnů, pokud porodila dvě a více dětí. V ostatních případech není délka pracovního volna po dni porodu redukována pokud 10

11 matka porodí předčasně, můţe ode dne porodu čerpat celou zákonem stanovenou délku mateřské dovolené (28, respektive 37 týdnů). Mateřská dovolená v souvislosti s porodem nemůţe být kratší neţ 14 týdnů a nelze ji zrušit nebo přerušit před uplynutím 6 týdnů ode dne porodu. Mateřskou dovolenou můţe čerpat pouze ţena, otec dítěte však v této době je oprávněn čerpat rodičovskou dovolenou (ode dne narození dítěte). Také délka mateřské dovolené se vyvíjela, např. v letech činil nárok 22 týdnů, poté byl prodlouţen na dobu 26 týdnů a od roku 1970 byl nárok prodlouţen jiţ na 28 týdnů. Další mateřská dovolená pojem, upravený dřívějšími právními předpisy, obdobný současnému pojmu rodičovská dovolená. Čerpat ji mohla ţena po uplynutí mateřské dovolené, byla určena k prohloubení péče o narozené dítě. Její délka se postupně měnila nejprve vznikal ţeně nárok na mateřskou dovolenou v délce do 1 roku věku dítěte, postupně se nárok prodluţoval aţ na dobu do 3 let věku dítěte. Od byl pojem nahrazen pojmem rodičovská dovolená, který výstiţněji reflektoval na změněné podmínky ve společnosti nově tak bylo umoţněno čerpat volno k zabezpečení péče o dítě nejen matce dítěte, ale i jeho otci, popř. toto volno mohou čerpat oba rodiče současně. Rodičovská dovolená jedná se o důleţitou osobní překáţku v práci, také tuto je zaměstnavatel povinen zaměstnankyni či zaměstnanci omluvit. Poskytována je k prohloubení péče o dítě. Poskytuje se matce dítěte po skončení mateřské dovolené; otci dítěte se poskytuje od narození dítěte, a to v rozsahu, o který je poţádáno, ne však déle neţ do doby, kdy dítě dosáhne věku 3 let. Rodičovskou dovolenou mohou rodiče dítěte čerpat současně. Jak je jiţ výše uvedeno, pojem se uţívá aţ ode dne Peněžitá pomoc v mateřství dávka nemocenského pojištění, která je poskytována v souvislosti s péčí o narozené dítě, tedy po dobu mateřské dovolené. Pro nárok na dávku je nutno splnit některé podmínky; můţe nastat situace, kdy ţeně nárok na dávku nevznikne. Ve výjimečných případech lze dávku přiznat také muţi, pokud ten svou 11

12 péčí nahrazuje péči matky (matka dítěte zemřela, popř. matka dítěte není dle lékařského posudku sama schopna o dítě pečovat a nárok na peněţitou pomoc v mateřství jí nevznikl). Mateřský příspěvek dávka poskytovaná zpravidla po ukončení výplaty peněţité pomoci v mateřství, pojem uţíván do , poté nahrazen pojmem rodičovský příspěvek. Zpočátku byl nárok na dávku vázán na splnění některých podmínek (např. účast na nemocenském pojištění ke dni porodu, splnění podmínek pro přiznání peněţité pomoci v mateřství), jeho výše byla závislá na počtu dětí, o které rodič pečoval, a na jejich věku. Rodičovský příspěvek v současné době dávka státní sociální podpory, která je poskytována bez návaznosti na to, zda rodič čerpá rodičovskou nebo mateřskou dovolenou. Uplatňován je princip sociální potřebnosti, ke vzniku nároku na dávku není třeba splnit nějakou z předem daných podmínek být účasten pojištění apod. Pojem se objevuje od , kdy nabyl účinnosti zákon č. 382/1990 Sb., o rodičovském příspěvku předtím se obdobně poskytovaná dávka nazývala mateřským příspěvkem. 2.2 Rodičovská dovolená Nejprve se budu věnovat zpřehlednění podpory péče o narozené dítě z hlediska pracovněprávního. Základní údaje k této problematice jsou zpřehledněny v Tabulce č. 1 Doba čerpání mateřské a rodičovské dovolené, která je přílohou této práce. Pro upřesnění a lepší pochopení zde uvedených údajů je třeba doplnit následující: o Zákon č. 58/1964 Sb., o zvýšení péče o těhotné ţeny a matky, který byl v části, jeţ se týkala mateřské dovolené a další mateřské dovolené, účinný v období 12

13 , stanovil délku mateřské dovolené na 22 týdnů, poté ţeně vznikl nárok na další mateřskou dovolenou v délce do 1 roku věku dítěte. o Zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, který byl účinný od do , stanovil následující nároky: nárok na mateřskou dovolenou v délce 22 týdnů, další mateřská dovolená také beze změny, tedy v délce do 1 roku věku dítěte; nárok na mateřskou dovolenou se zvýšil na dobu 26 týdnů; další mateřská dovolená stále beze změny, tedy do 1 roku věku dítěte; délka mateřské dovolené beze změny ve výši 26 týdnů, upravena však byla výše další mateřské dovolené - nově bylo moţno čerpat další mateřskou dovolenou aţ do 2 let věku dítěte; byla prodlouţena doba mateřské dovolené na dobu 28 týdnů a nově bylo stanoveno, ţe osamělá matka či matka, která porodí dvě a více dětí má nárok na mateřskou dovolenou v délce 37 týdnů; další mateřská dovolená zůstala beze změny, tedy v délce do 2 let věku dítěte; mateřská dovolená beze změny (standardně nárok 28 týdnů, osamělá matka či matka, která porodila dvě a více dětí má nárok na 37 týdnů); k významné změně došlo u délky další mateřské dovolené, kdy nově byl nárok stanoven na dobu do 3 let věku dítěte; délka mateřské dovolené beze změny (standardně nárok 28 týdnů, osamělá matka či matka, která porodila dvě či více dětí nárok na 37 týdnů); pojem další mateřská dovolená se jiţ dále nepouţíval, byl nahrazen pojmem rodičovská dovolená, který reflektoval na tu změnu, ţe nově bylo umožněno toto 13

14 volno čerpat také otci dítěte, a to ode dne narození dítěte aţ do věku jeho 3 let. Otec i matka mohli toto volno čerpat současně. o Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, který je účinný od dosud, provedl víceméně kosmetickou úpravu nároku na mateřskou dovolenou základní nárok v délce 28 týdnů byl ponechán, zvýšená výměra v délce 37 týdnů však nově náležela pouze ženě, která porodila dvě a více dětí. Zvýhodnění pro osamělé matky se dále neobjevuje, pravděpodobně proto, ţe se jednalo o ustanovení, jeţ bylo často zneuţíváno a jehoţ kontrola byla obtíţná, ne-li fakticky nemoţná. Nárok na rodičovskou dovolenou byl nezměněn, můţe ji tedy čerpat ţena po skončení mateřské dovolené aţ do věku 3 let dítěte a současně také otec dítěte ten ode dne narození dítěte do věku 3 let. 2.3 Základní charakteristika dávky rodičovský příspěvek Dávka rodičovský příspěvek v současné době náleţí do systému dávek státní sociální podpory, a jako taková je dávkou koncipovanou na základě principu sociální potřebnosti. Státní sociální podpora se vztahuje na sociální situace, které jsou obecně společností akceptovány a považovány za potřebné k řešení. Jedinec nebo sociální skupina k tomu, aby čerpali plnění z této oblasti, nemusejí v předstihu být účastni nějakého pojistného systému ani předem odkládat část finančních prostředků k zajištění budoucích potřeb. Tato systémová součást nastupuje, jakmile nastane ona předvídaná sociální událost, která je v zájmu společnosti. Obvykle je tato oblast zaměřena na podporu dětí a 14

15 rodin, sociální prevenci apod. Financována je ze státního rozpočtu a je založena na nejširší sociální solidaritě 3. Dle zákonné definice rodičovský příspěvek náleţí rodiči, který osobně, řádně a celodenně pečuje o dítě do 4 let věku, v případě dítěte zdravotně postiţeného dokonce do 7 let (popř. 15 let) jeho věku. Nárok na dávku vznikne nejdříve dnem narození dítěte, vznikne-li však rodiči nárok na dávku nemocenského pojištění peněţitou pomoc v mateřství, peněţitou pomoc nebo dávku v případě nemoci, rodičovský příspěvek náleţí aţ po ukončení výplaty těchto dávek. Pouze tehdy, jsou-li uvedené dávky vypláceny ve výši niţší, neţ je výše rodičovského příspěvku, náleţí rodičovský příspěvek ode dne narození dítěte ve výši doplatku k této dávce nemocenského pojištění. Doplatek činí rozdíl mezi výší rodičovského příspěvku a výší dávky nemocenského pojištění. Je tak fakticky stanovena maximální hranice dávek, kterou rodič pečující o dítě můţe dosáhnout (pokud tedy samotná peněţitá pomoc v mateřství či dávka v případě nemoci svou výší výši rodičovského příspěvku nepřesahuje). Znamená to, ţe vlastně kaţdá matka má v současné době jistotu nároku na dávku nejméně ve výši rodičovského příspěvku, princip zásluhovosti tedy u dávky peněţitá pomoc v mateřství na základě tohoto schématu je poněkud oslaben fakticky je jedno, zda matce vznikne nárok na peněţitou pomoc v mateřství, pokud dosahovala průměrných či niţších příjmů ze závislé činnosti přede dnem nástupu na mateřskou dovolenou. Omezení bude spočívat pouze v tom, ţe nárok na rodičovský příspěvek vznikne aţ dnem porodu, zatímco peněţitou pomoc v mateřství lze čerpat jiţ 6-8 týdnů před očekávaným dnem porodu. Jinak je z hlediska momentální finanční situace rodiny víceméně jedno, zda matce nárok na peněţitou pomoc mateřství vznikne či ne nárok na dávku rodičovský příspěvek jí dnem porodu vzniká, ţádné další zvláštní podmínky pro přiznání nároku plnit nemusí. 3 GREGOROVÁ, Z., GALVAS, M.. Sociální zabezpečení. 2.vyd. Brno: MU a nakladatelství Doplněk Brno, s

16 Případný nárok na peněţitou pomoc v mateřství však významně ovlivňuje moţnost pečujícího rodiče volit vhodnou variantu pobírání rodičovského příspěvku pokud rodiči nevznikne nárok na peněţitou pomoc v mateřství či peněţitou pomoc ve výši nejméně 380 Kč za kalendářní den, nemůţe provést volbu pobírání rodičovského příspěvku ve zvýšené výměře. Obdobně rodič, kterému nárok na peněţitou pomoc v mateřství či na peněţitou pomoc vůbec nevznikl, nemůţe provést volbu pobírání rodičovského příspěvku v základní výměře a dávka je mu automaticky přiznána v základní výměře do 21 měsíců věku dítěte a poté ve sníţené výměře do 4 let věku dítěte. 2.4 Rodičovský příspěvek Obdobně lze sledovat vývoj také z hlediska dávkového zabezpečení osoby, která o narozené dítě pečuje. Nutno předeslat, ţe nárok na dávku zpravidla vzniká aţ poté, co zanikne nárok na peněţitou pomoc v mateřství, popř. tehdy, pokud nárok na tuto dávku nemocenského pojištění vůbec nevznikne. Níţe uvedené délky poskytování dávky nutno posuzovat i v kontextu toho, od kdy nárok na dávku vznikal, tedy jak dlouho bylo v tom kterém období moţno čerpat peněţitou pomoc v mateřství (viz výše uvedený přehled délky mateřské dovolené). Vývoj dávky rodičovský příspěvek je zjednodušeně zpřehledněn v Tabulce č.2 v příloze této práce Vývoj poskytované dávky. o Zákon č. 154/1969 Sb., o mateřském příspěvku, který byl účinný v období , stanovil, ţe nárok na mateřský příspěvek vzniká ženě, která splňuje podmínku potřebné doby pojištění (platila podmínka být v uplynulých dvou 16

17 letech pracovně činná nejméně 270 dnů) a současně celodenně a řádně pečuje alespoň o jedno vlastní dítě do jednoho roku věku, pokud současně tato žena: pečuje o další dítě do skončení povinné školní docházky; pečuje o dítě invalidní, které vyţaduje stálou péči, a to do 26 let jeho věku; pečuje pouze o toto jedno dítě, je však povaţována za osamělou. Výjimka platila u podmínky, která stanovila, ţe ţena nesmí být v době pobírání mateřského příspěvku pracovně činná - nárok na dávku vznikal i osamělé ţeně, která byla výdělečně činná a jejíţ dítě mladší jednoho roku věku nemohlo být z váţného důvodu umístěno v jeslích, a tudíţ mu ţena zajistila po dobu výkonu zaměstnání na svůj náklad potřebnou péči jinou osobou (s některými výjimkami). Při péči o jedno dítě do 1 roku věku náleţel příspěvek ve výši 500 Kčs měsíčně, při péči o dvě děti do 1 roku věku příspěvek ve výši 800 Kčs měsíčně a při péči o tři a více dětí do 1 roku věku příspěvek ve výši Kčs měsíčně. Pokud byly podmínky nároku splněny pouze po část měsíce, dávka se vyplácela v poměrné části za kalendářní dny; o Zákon č. 107/1971 Sb., o mateřském příspěvku, který byl účinný v období , stanovil, ţe v období nárok na mateřský příspěvek vzniká ženě, která celodenně a řádně pečuje o dítě do dvou let věku, pokud: současně pečuje o další dítě ve věku do skončení povinné školní docházky, popř. o dítě invalidní, které vyţaduje stálou péči, a to do 26 let jeho věku; jde o ţenu osamělou; jde o dítě, které je invalidní a vyţaduje stálou péči; jde o dítě, které bylo převzato do trvalé péče nahrazující péči mateřskou. 17

18 Nově se objevuje podmínka, ţe ţena musí řádně pečovat o tělesné a duševní zdraví a výchovu dětí, dále také ţe se musí podrobovat pravidelné péči o těhotné ţeny ve zdravotnických zařízeních. Pokud by způsob ţivota ţeny byl v rozporu se zásadami ţivota občana socialistické společnosti a tímto byl ohroţen vývoj a výchova dítěte, mateřský příspěvek mohl být odejmut či nepřiznán. Vznik nároku oproti předchozí úpravě však jiţ nebyl vţdy vázán na splnění podmínky potřebné doby pojištění (pracovní činnosti) v době před vznikem nároku na dávku. Výjimka u zákazu výdělečné činnosti ţeny nadále platila u osamělé ţeny. Výše dávky byla opět odstupňována dle počtu dětí, o něţ ţena pečovala jedno dítě zakládalo nárok na dávku ve výši 500 Kčs měsíčně, při péči o dvě děti vznikl nárok na dávku ve výši 800 Kčs měsíčně a při péči o tři a více dětí vznikl nárok na dávku ve výši Kčs měsíčně. Stále platilo, ţe jsou-li splněny podmínky nároku pouze po část měsíce, dávka se vyplácí v poměrné části za kalendářní dny; v období vznikl nárok na mateřský příspěvek do 1 roku věku dítěte vždy, dále potom až do dvou let věku dítěte, pokud: ţena současně pečuje o další dítě ve věku do skončení povinné školní docházky nebo o dítě do 26 let věku, které se studiem připravuje na budoucí povolání nebo je poţivatelem invalidního důchodu a vyţaduje stálou péči; jde o dítě invalidní, které vyţaduje stálou péči; jde o dítě, které bylo převzato do trvalé péče; jde o ţenu osamělou; jde o ţenu, jejíţ manţel se soustavně připravuje studiem na budoucí povolání nebo je poţivatelem invalidního důchodu a není výdělečně činný. 18

19 Nadále platilo odstupňování výše mateřského příspěvku dle počtu dětí, o něţ ţena pečuje viz výše uvedené částky (500/800/1.200 Kčs měsíčně). Rovněţ platila moţnost výplaty dávky za část měsíce v její poměrné výši závislé na počtu kalendářních dnů; V období vznikl nárok na mateřský příspěvek do 1 roku věku dítěte vždy, do dvou let věku dítěte za podmínky, že dítě bylo narozeno před a do 3 let věku dítěte potom tehdy, pokud bylo narozeno po , pokud byla současně splněna některá z následujících podmínek: ţena současně pečuje o další dítě ve věku do skončení povinné školní docházky nebo o dítě do 26 let věku, které se studiem připravuje na budoucí povolání nebo je poţivatelem invalidního důchodu a vyţaduje stálou péči; jde o dítě invalidní, které vyţaduje stálou péči; jde o dítě převzaté do trvalé péče; jde o ţenu osamělou; jde o ţenu, jejíţ manţel se soustavně připravuje studiem na budoucí povolání nebo je poţivatelem invalidního důchodu a není výdělečně činný. Změnila se rovněţ výše dávky, stále však zůstal zachován princip odstupňování její výše dle počtu dětí, o něţ ţena pečuje nově platilo, ţe při péči o jedno dítě náleţí dávka ve výši 600 Kčs měsíčně, při péči o dvě děti náleţí dávka ve výši 900 Kčs měsíčně a při péči o tři a více dětí náleţí dávka ve výši Kčs měsíčně. Nově byla také zohledněna péče ţeny o jedno dítě, na něţ náleţí mateřský příspěvek a současně péče o další nejméně dvě děti ve věku do splnění povinné školní docházky nebo o děti do 26 let věku, které se studiem připravují na budoucí povolání nebo jsou poţivateli invalidního důchodu a nejsou výdělečně činné 19

20 v těchto případech náleţel ţeně mateřský příspěvek ve výši 800 Kčs měsíčně. Stále platilo, ţe dávka se vyplácí v poměrné části za kalendářní dny, pokud nárok netrval po celý kalendářní měsíc; o Zákon č. 382/1990 Sb., o rodičovském příspěvku, který byl účinný v období : v období stanovil, ţe rodičovský příspěvek náleží do 3 let věku dítěte, popř. do jeho 7 let věku, jde-li o dítě, které je dlouhodobě těžce zdravotně postižené a vyžaduje mimořádnou péči nebo mimořádnou péči zvlášť náročnou. Změnil se přístup k moţnosti současně s pobíráním příspěvku vykonávat výdělečnou činnost příspěvek nově náleţel i tehdy, kdyţ byl rodič výdělečně činný, pokud však byl zaměstnán na dobu nejvýše dvě hodiny denně nebo pokud jeho příjem z této činnosti bez odečtení daně nepřesahoval 800 Kčs měsíčně. Toto omezení nadále neplatilo pro rodiče osamělého, jehoţ dítě nebylo umístěno v jeslích či obdobném zařízení a rodič mu po dobu výdělečné činnosti zajistil péči jiné osoby. Bez zániku nároku na dávku bylo dítěti umoţněno pravidelně navštěvovat léčebně rehabilitační zařízení na dobu maximálně čtyř hodin denně. Výše dávky byla stanovena jednotně na částku 900 Kčs měsíčně. Bylo upuštěno od diferenciace dávky dle toho, o kolik dětí je pečováno. Nadále byla dávka vyplácena v alikvótní části nároku, pokud byly podmínky splněny pouze po část měsíce; v období částka, které mohl rodič dosáhnout při výdělečné činnosti při současném pobírání rodičovského příspěvku nově činila Kčs měsíčně. Alternativní moţnost pracovat nejvýše dvě hodiny denně bez omezení ve výši výdělku nadále platila. 20

21 Změnila se však výše poskytované dávky - nově byla výše dávky stanovena na Kčs měsíčně. Dávku nadále bylo moţno vyplácet v její poměrné části; v období opět došlo ke změně výše dávky nově byl stanoven nárok na dávku ve výši Kč měsíčně; platila stále moţnost vyplácet dávku v poměrné části za kalendářní dny; v období opětovně byl zvýšen limit výše moţného výdělku při současném pobírání rodičovského příspěvku, nově nesměl příjem z výdělečné činnosti bez odečtení daně přesáhnout částku Kč měsíčně. Současně došlo také ke změně výše dávky nově náleţela dávka ve výši Kč měsíčně, nadále platila moţnost přiznání dávky za jednotlivé kalendářní dny; v období došlo pouze ke změně výše dávky nově byla výše dávky stanovena na Kč měsíčně; dávku bylo stále moţno přiznat i za jednotlivé kalendářní dny v její poměrné části. o Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, který je účinný od , podstatně změnil systém poskytování dávky rodičovský příspěvek. Doposud byl nárok zjišťován a následně byla dávka vyplácena prostřednictvím mzdových účetní jednotlivých zaměstnavatelů, popř. prostřednictvím okresních správ sociálního zabezpečení v případě, ţe ţena byla zaměstnankyní tzv. malé organizace s počtem zaměstnanců do 25 osob nebo osoba samostatně výdělečně činná, popř. studující. Nově tedy vznikly referáty státní sociální podpory, které byly včleněny do stávajících okresních úřadů jako správních orgánů, které vykonávaly státní správu v rámci jednotlivých správních obvodů okresů. 21

22 v období byla dávka rodičovský příspěvek nově poskytována až do čtyř let věku dítěte, dále rovněţ také při péči o dlouhodobě zdravotně postižené či dlouhodobě těžce zdravotně postižené, a to až do sedmi let jeho věku. Rodič mohl současně vykonávat výdělečnou činnost, ta však nesměla u závislé činnosti přesahovat 2 hodiny denně, popř. příjem z této činnosti nesměl po odpočtu daně z příjmu fyzických osob, pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na všeobecné zdravotní pojištění přesáhnout částku na osobní potřeby rodiče (1.680 Kč; nezaopatřený rodič výdělečnou činnost vykonávat nemohl). Pokud byl rodič osobou samostatně výdělečně činnou, nárok na dávku vznikl pouze v těch měsících, v nichţ rodič neměl povinnost platit zálohy na pojistné na důchodové zabezpečení. V době výdělečné činnosti byl rodič povinen zajistit péči o dítě jinou zletilou osobou. Dítě nemohlo navštěvovat jesle, mateřskou školu či obdobné předškolní zařízení, pokud se nejednalo o dítě dlouhodobě či těţce zdravotně postiţené to mohlo zařízení navštěvovat pravidelně, nejvýše však na 4 hodiny denně. Dále mohlo kaţdé dítě navštěvovat léčebně rehabilitační zařízení, avšak i zde maximálně 4 hodiny denně. Výše dávky byla nově odvozována od výše částky na osobní potřeby rodiče (částka na osobní potřeby x koeficient 1,1), v důsledku toho se nyní lišila výše dávky u zaopatřeného rodiče (1.848 Kč měsíčně) a rodiče, který byl současně nezaopatřeným dítětem zde vznikl nárok na dávku ve výši Kč měsíčně. Nově jiţ nebyla dávka vyplácena v poměrné části za kalendářní dny, ale přiznávala se v plné výši za měsíc, v němţ byly podmínky nároku třeba i jen jeden den splněny. 22

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou,

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou, o peněžních dávkách státní sociální podpory a sociální péče Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Více

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349 Systém sociálního zabezpečení (někdy se též používá pojem sociální ochrana) v České republice tvoří tři základní systémy: sociální pojištění státního sociální podpora sociální pomoc (péče). Systém sociálního

Více

Dávky státní sociální podpory

Dávky státní sociální podpory Dávky státní sociální podpory Tyto dávky najdeme v zákonu č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Kde lze o dávky SSP požádat? O dávky SSP se žádá na pracovištích úřadů

Více

Rodičovský příspěvek nově

Rodičovský příspěvek nově Rodičovský příspěvek nově Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, výrazným způsobem zasáhl do právní úpravy rodičovského příspěvku tím, že novelizoval mj. s účinností od 1.1.2008, zákon

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV.

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. S Obsah Teoretická část... 3 Pojmy... 3 Dávky... 4 Správa... 5 Doporučení... 5 Praktická část... 6 2 Teoretická část nemocenské pojištění upraveno zákonem

Více

AKTUÁLNÍ OTÁZKY RODINNÉ

AKTUÁLNÍ OTÁZKY RODINNÉ AKTUÁLNÍ OTÁZKY RODINNÉ POLITIKY ETF Pastorační a sociální práce VOŠ Jabok 2014 Mgr. Michael Martinek, Th.D. RODINNÁ POLITIKA NENÍ SOCIÁLNÍ POLITIKA! Sociální politika: řeší situace potenciálního nebo

Více

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA s komentářem a příklady

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA s komentářem a příklady STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA s komentářem a příklady 1. aktualizace k 31. 1. 2011 Charakteristika hlavních změn provedených novelizacemi Okruh započitatelných příjmů, k nimž se přihlíží, je v zákoně o státní

Více

Změny státní sociální podpory po 1. lednu 2007

Změny státní sociální podpory po 1. lednu 2007 Změny státní sociální podpory po 1. lednu 2007 V návaznosti na novou úpravu životního minima, kterou přináší zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, dochází od 1. ledna 2007 ke změnám dávek

Více

Systém státní sociální podpory

Systém státní sociální podpory Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 7 Systém státní sociální podpory Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb

Více

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 Tisková zpráva 21. 12. 2010 PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 V roce 2011 dochází k celé řadě změn v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). K 1. 1. 2011 se mění: Podpora v nezaměstnanosti

Více

SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY

SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY Koncepce SSP Vytvoření systému státní sociální podpory bylo součástí procesu sociální reformy. Na konci roku 1989 patřil k výchozím principům společenské a ekonomické transformace

Více

Právo sociálního zabezpečení otázky

Právo sociálního zabezpečení otázky Právo sociálního zabezpečení otázky Tyto otázky představují pouze příklady otázek, které se mohou objevit v testu. Je celkem pravděpodobné, že se některé z nich v testu reálně objeví. Kromě nich se však

Více

Státní sociální podpora

Státní sociální podpora Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Státní správu podle tohoto zákona vykonávají od 1.4.2004

Více

Vdovský a vdovecký důchod

Vdovský a vdovecký důchod Vdovský a vdovecký důchod Důchody pozůstalých, tj. nejen vdovské důchody, ale i důchody vdovecké a sirotčí, patří historicky mezi nejstarší dávky, a to i v zahraničních důchodových systémech. V ČR jsou

Více

Sociální politika. Březen 2012

Sociální politika. Březen 2012 Sociální politika Březen 2012 V oblasti sociální politiky máme Systém státní sociální podpory Dávky vyplácí úřady práce Státní politiku zaměstnanosti Dávky vyplácí úřady práce Systém sociálního zabezpečení

Více

Přehled sociálních dávek v roce 2009

Přehled sociálních dávek v roce 2009 Přehled sociálních dávek v roce 2009 27.12.08 - http://www.blesk.cz/clanek/106266/prehled-socialnich-davek-v-roce-2009.html Český sociální systém procházel v uplynulých dvou letech výraznými změnami. Rok

Více

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Český důchodový systém se skládá ze tří částí Prvním pilířem je povinné základní důchodové pojištění, dávkově definované a průběžně financované.

Více

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ)

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) I. pilíř SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) Dávky vyplácené z I. pilíře a) dávky nemocenského pojištění b) dávky důchodového pojištění c) státní politika zaměstnanosti (podpora v nezaměstnanosti

Více

PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. Státní sociální podpora. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. Státní sociální podpora. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Právní úprava: zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minumu Základní

Více

Dávky v roce 2012. INFO OS ZPTNS 1/2012 Předsedům VZO. MOTTO: Věřme sami sobě. Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Dávky v roce 2012. INFO OS ZPTNS 1/2012 Předsedům VZO. MOTTO: Věřme sami sobě. Vážené kolegyně, vážení kolegové, Předsedům VZO Dávky v roce 2012 Vážené kolegyně, vážení kolegové, první číslo v roce 2012 přináší tradičně přehled změn u dávek, které budou státem poskytovány v letošním roce a dalších každoročně měněných

Více

Úvodní slovo ministryně práce a sociálních věcí

Úvodní slovo ministryně práce a sociálních věcí Dávky pěstounské péče 2013 Úvodní slovo ministryně práce a sociálních věcí Milí čtenáři, do rukou se vám dostává užitečná publikace, která v rámci sociální reformy shrnuje všechny podstatné změny v oblasti

Více

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu:

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: ZDROJE FINANCOVÁNÍ Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: 1. na činnost tzn. na redistribuci dávek a pokrytí sociálních služeb, které směřují k uživateli, 2. na správu potřebnou k činnosti, která

Více

Dávky v roce 2013. INFO OS ZPTNS 1/2013 Předsedům VZO

Dávky v roce 2013. INFO OS ZPTNS 1/2013 Předsedům VZO Předsedům VZO Dávky v roce 2013 Vážené kolegyně, vážení kolegové, již tradičně v prvním čísle roku 2013 uvádíme přehled změn u dávek, které budou státem poskytovány v tomto roce a dalších každoročně měněných

Více

Změny v roce 2015. INFO OS ZPTNS 1/2015 Předsedům VZO. MOTTO: Spolupráce a solidarita. Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Změny v roce 2015. INFO OS ZPTNS 1/2015 Předsedům VZO. MOTTO: Spolupráce a solidarita. Vážené kolegyně, vážení kolegové, Předsedům VZO Změny v roce 2015 Vážené kolegyně, vážení kolegové, již tradičně v prvním čísle roku 2015 uvádíme přehled dávek, které budou státem poskytovány v tomto roce a jejich případných změn, základní

Více

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Ing. Pavlína Novotná Placení pojistného na sociální zabezpečení upravuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

Více

ANALÝZA mateřská, rodičovská dovolená, čerpání peněžité pomoci v mateřství, rodičovského příspěvku

ANALÝZA mateřská, rodičovská dovolená, čerpání peněžité pomoci v mateřství, rodičovského příspěvku ANALÝZA mateřská, rodičovská dovolená, čerpání peněžité pomoci v mateřství, rodičovského příspěvku A) MATEŘSKÁ A RODIČOVSKÁ DOVOLENÁ Mateřská a rodičovská dovolená představují důležitou osobní překážku

Více

I. pilíř důchodové reformy

I. pilíř důchodové reformy I. pilíř důchodové reformy KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Důchody Základním

Více

EURES. Vaše práce v Evropě. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services

EURES. Vaše práce v Evropě. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services EURES Vaše práce v Evropě Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services www.eures.cz www.eures.europa.eu Informační a poradenská síť spojující veřejné sluţby zaměstnanosti států EU/EHP a Švýcarska

Více

SDĚLENĺ. Ministerstva zahraničních věcí. Správní ujednání o provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o sociálním zabezpečení

SDĚLENĺ. Ministerstva zahraničních věcí. Správní ujednání o provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o sociálním zabezpečení 117/2002 Sb. m. s. SDĚLENĺ Ministerstva zahraničních věcí Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 8. ledna 1993 bylo v Bratislavě podepsáno Správní ujednání o provádění Smlouvy mezi Českou republikou

Více

Zaměstnávání zahraničních pracovníků z hlediska úřadu práce

Zaměstnávání zahraničních pracovníků z hlediska úřadu práce Zaměstnávání zahraničních pracovníků z hlediska úřadu práce Mgr. Lenka Navrátilová, Petra Jandová, Úřad práce Brno-město Zaměstnávání cizích státních příslušníků ve vědě a výzkumu; 11.3.2010 1 TRH PRÁCE

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

Zpracoval: Magion Praha s.r.o., květen 2012 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

Zpracoval: Magion Praha s.r.o., květen 2012 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI PODNIKÁNÍ V INVALIDNÍM DŮCHODU Studijní materiál pro účastníky kurzu Začínající podnikatel pořádaného o. s. Okamžik. Tento kurz je financován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Praha-Adaptabilita.

Více

Poskytování rodinných přídavků a sirotčích důchodů studentům v obecném kontextu

Poskytování rodinných přídavků a sirotčích důchodů studentům v obecném kontextu Poskytování rodinných přídavků a sirotčích důchodů studentům v obecném kontextu Doplněk k informaci Finanční pomoc studentům ve vybraných zemích Zpracoval: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, oddělení

Více

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 1. Vznik a vývoj sociálního zabezpečení ve světě a na území Česka. Obecná teorie konstrukce dávky. 2. Struktura sociálního zabezpečení v ČR, organizace a provádění

Více

Pokyny k vyplnění Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti

Pokyny k vyplnění Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti Pokyny k vyplnění Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti K oddílu 1 Identifikace osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) 1. 3. Titul, Jméno, Příjmení vyplňte Vaše jméno,

Více

IV. volební období. Vládni návrh

IV. volební období. Vládni návrh FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY 1982 IV. volební období 28 Vládni návrh Zákonné opatřeni předsednictva Federálního shromáždění ze dne ledna 1982 o zvýšení důchodů a o některých

Více

Zákon č. 110/2006 Sb.

Zákon č. 110/2006 Sb. Zákon č. 110/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o životním a existenčním minimu Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy 1 (1) Tento zákon stanoví životní minimum jako minimální

Více

Sociální reformy KARTA SOCIÁLNÍCH SYSTÉMŮ

Sociální reformy KARTA SOCIÁLNÍCH SYSTÉMŮ Sociální reformy VÝPLATA DÁVEK Od 1. ledna 2012 dojde v rámci celkové sociální reformy k podstatným změnám v oblasti dávek: - pro osoby zdravotně postižené, - pro osoby, které jsou příjemci příspěvku na

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

Opatření k podpoře rodin s dětmi 2004-2013. Ministerstvo práce a sociálních věcí

Opatření k podpoře rodin s dětmi 2004-2013. Ministerstvo práce a sociálních věcí Opatření k podpoře rodin s dětmi 2004-2013 Ministerstvo práce a sociálních věcí Oblasti Dokumenty k rodinné politice Usnesení vlády k oblasti služeb péče o děti Návrhy právní úpravy v oblasti služeb péče

Více

Úvod do práva sociálního zabezpečení II

Úvod do práva sociálního zabezpečení II Vysoká škola Karlovy Vary, obecně prospěšná společnost SYLABUS PŘEDMĚTU Anglicky Identifikace Typ předmětu Úvod do práva sociálního zabezpečení II Social insurance law II PSZ II povinný oborový ECTS kredity

Více

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Důchodová reforma Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Zvyšování věkové hranice pro nárok na starobní důchod Omezení možnosti předčasného odchodu do důchodu Omezení zápočtu

Více

Abeceda mzdové účetní 2010

Abeceda mzdové účetní 2010 Abeceda mzdové účetní 2010 20. vydání 1. aktualizace k 1. 7. 2010 Kapitola 2 PRACOVNĚPRÁVNÍ A MZDOVÉ MINIMUM Nabylo úèinnosti 1. 7. 2010 Nařízení vlády č. 33/2010 Sb., kterým se mění nařízení vlády č.

Více

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Sociální pojištění 1. Rozhodné období, plátci pojistného, sazby a splatnost pojistného. 2. Vyměřovací základ zaměstnance a zaměstnavatele. 3. Vyměřovací základ OSVČ. Daňový

Více

Mohou se žáci bez zdravotního postižení vzdělávat i nadále v základních školách s upraveným vzdělávacím programem?

Mohou se žáci bez zdravotního postižení vzdělávat i nadále v základních školách s upraveným vzdělávacím programem? Výklad vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění vyhlášky č. 147/2011 Sb. nejčastější otázky

Více

Hrubá mzda zahrnuje základní mzdu + příplatky, prémie, odměny, náhradu mzdy.

Hrubá mzda zahrnuje základní mzdu + příplatky, prémie, odměny, náhradu mzdy. Mzdy Mzda je peněžité plnění a plnění peněžité hodnoty (naturální mzda) poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci za práci 1. Plat je peněžité plnění poskytované za práci zaměstnanci zaměstnavatelem, kterým

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 4562 Sbírka zákonů č. 364 / 2011 364 ZÁKON ze dne 6. listopadu 2011, kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí Parlament

Více

Průvodce změnami v rodičovských dávkách od 1. ledna 2011

Průvodce změnami v rodičovských dávkách od 1. ledna 2011 Průvodce změnami v rodičovských dávkách od 1. ledna 2011 Obsah: 1. Porodné 2. Peněžitá pomoc v mateřství 3. Rodičovský příspěvek 4. Daňová sleva na dítě 5. Sociální příspěvek 6. Jak klesne rodičovský příspěvek

Více

Odměňování Mzda vs.plat Mzda je finanční či naturální ohodnocení pracovní síly za její výkon. Plat je předem stanovená odměna za vykonanou práci, používá se především u duševně pracujících zaměstnanců,

Více

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna 12ZadDPPOdmPes.pdf DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE Tiskopis prosím vyplňte čitelně podací razítko Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna A. Žadatel - pěstoun, poručník 1) nebo osoba, která má zájem stát

Více

Zákon o nemocenském pojištění

Zákon o nemocenském pojištění Zákon o nemocenském pojištění 1. aktualizace k 1. 8. 2010 Nabyl úèinnosti 1. srpna 2010 Zákon č. 157/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Nemocenské dávky komparace ve vybraných letech Sickness benefits comparison in selected years Veronika Vorobljevová Plzeň 2012 Čestné

Více

Evropské dny práce 2009 v Pardubicích

Evropské dny práce 2009 v Pardubicích Evropské dny práce 2009 v Pardubicích Bc. Ilona Knížková Vedoucí oddělení důchodového pojištění OSSZ Pardubice ČSSZ Praha http://www.cssz.cz/cz/o-cssz/ Nová právní úprava rozlišuje vedle nároku na starobní

Více

Legislativa 2008. Změny od 1.1.2008

Legislativa 2008. Změny od 1.1.2008 Legislativa 2008 Zde jsou uvedeny změny nejdůležitějších zákonů a předpisů s vlivem na mzdovou agendu. Platnost změn je od 1.1.2008 (pokud není uvedeno jinak). V závorkách jsou hodnoty platné do 31.12.2007

Více

SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Systém sociálního zabezpečení (někdy se též používá pojem sociální ochrana) v České republice tvoří tři základní systémy: sociální pojištění státního sociální podpora sociální

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Polská ZŠ Dr. Olszaka 156, Karviná- Fryštát 6. 9. tř. Sekce Předmět

Více

ZÁKON ze dne 12. listopadu 2010, kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí

ZÁKON ze dne 12. listopadu 2010, kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí Strana 4752 Sbírka zákonů č.347 / 2010 Částka 127 347 ZÁKON ze dne 12. listopadu 2010, kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí

Více

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna 13ZadDPPOdmPes.pdf DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE Tiskopis prosím vyplňte čitelně podací razítko Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna A. Žadatel - osoba pečující o dítě nebo osoba v evidenci 1) : Příjmení:

Více

PŘÍLOHA X ZVLÁŠTNÍ NEPŘÍSPĚVKOVÉ PENĚŽITÉ DÁVKY (Čl. 70 odst. 2 písm. c) BELGIE a) Příspěvek k náhradě příjmů (zákon ze dne 27.

PŘÍLOHA X ZVLÁŠTNÍ NEPŘÍSPĚVKOVÉ PENĚŽITÉ DÁVKY (Čl. 70 odst. 2 písm. c) BELGIE a) Příspěvek k náhradě příjmů (zákon ze dne 27. PŘÍLOHA X ZVLÁŠTNÍ NEPŘÍSPĚVKOVÉ PENĚŽITÉ DÁVKY (Čl. 70 odst. 2 písm. c) BELGIE a) Příspěvek k náhradě příjmů (zákon ze dne 27. února 1987) b) Zaručený příjem pro starší osoby (zákon ze dne 22. března

Více

Přehled dávek pro zdravotně postižené a staré občany

Přehled dávek pro zdravotně postižené a staré občany Přehled dávek pro zdravotně postižené a staré občany 1. dávky jednorázové - mimořádné výhody pro těžce zdravotně postižené občany - jednorázové peněžité a věcné dávky - jednorázový příspěvek na opatření

Více

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Předsedům VZO Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Vážené kolegyně, vážení kolegové, posíláme stanovisko Legislativní rady Českomoravské konfederace odborových svazů k některým změnám

Více

6 Zdravotní pojištění

6 Zdravotní pojištění 6 Zdravotní pojištění Zdravotní pojištění 6.1 Účast zaměstnanců na pojištění Pro účely zdravotního pojištění jsou za zaměstnance označovány osoby, kterým plynou nebo by měly plynout příjmy ze závislé činnosti

Více

DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová

DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky zřídil Úřad práce ČR (dále jen ÚP ), stanovil organizační členění ÚP, stanovil úkoly

Více

~ 1 ~ Náhrada mzdy za prvních 21 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti s platností od roku 2013

~ 1 ~ Náhrada mzdy za prvních 21 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti s platností od roku 2013 ~ 1 ~ Náhrada mzdy za prvních 21 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti s platností od roku 2013 Základní právní ustanovení pro poskytování náhrad v nemoci: Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce:

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649. Daň z příjmů - fyzické osoby VY_32_INOVACE_345. Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_345

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649. Daň z příjmů - fyzické osoby VY_32_INOVACE_345. Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_345 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE 1 Podnikatel fyzická osoba 1.1 Zahájení podnikatelské činnosti 1.1.1 Podnikatel

Více

Jste občanem Evropské unie

Jste občanem Evropské unie Jste občanem Evropské unie V Í T E J T E v L u c e m b u r s k u informační brožura vypracovaná ASTI (Organizace pro podporu zahraničních pracovníků) a jejími partnery O B S A H Budete pobývat v Lucembursku

Více

Rodina a svět práce. rodinného a osobního života. Ministerstvo práce a sociálních věcí. Mgr. Jiřina Pipková

Rodina a svět práce. rodinného a osobního života. Ministerstvo práce a sociálních věcí. Mgr. Jiřina Pipková Rodina a svět práce Opatření v oblasti sladění profesního, rodinného a osobního života Ministerstvo práce a sociálních věcí Mgr. Jiřina Pipková Podpora v oblasti sladění v Programovém prohlášení vlády

Více

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ Zaměstnavatel. (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ), zastoupený vydává tento vnitřní předpis o poskytování dovolené. 1. Čerpání dovolené se určuje

Více

Systém sociálního zabezpečení v České republice

Systém sociálního zabezpečení v České republice České předsednictví v Radě EU 2009 Systém sociálního zabezpečení v České republice České předsednictví v Radě EU www.eu2009.cz www.mpsv.cz Systém sociálního zabezpečení v České republice Ministerstvo práce

Více

Smlouva. mezi. o sociálním zabezpečení

Smlouva. mezi. o sociálním zabezpečení Smlouva mezi v Ceskou republikou a Ruskou federací o sociálním zabezpečení J Česká republika a Ruská federace (dále jen "smluvní strany"), vedeny přáním rozvíjet spolupráci mezi oběma státy v oblasti sociálního

Více

PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. Důchodové pojištění. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. Důchodové pojištění. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz Právní úprava: zákon č. 155/1995 Sb., zákon o důchodovém pojištění prováděcí předpisy (zvláštní úprava např. pro horníky,

Více

3 MATEŘSKÁ DOVOLENÁ. Bělina, M. a kol.: Zákoník práce. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 784.

3 MATEŘSKÁ DOVOLENÁ. Bělina, M. a kol.: Zákoník práce. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 784. 3 MATEŘSKÁ DOVOLENÁ Mateřská dovolená je v české republice poskytována výhradně ženám zaměstnankyním v souvislosti s pokročilým těhotenstvím, porodem a péčí o narozené dítě. Mateřská dovolená patří do

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI METLIFE POJIŠŤOVNA A.S.

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI METLIFE POJIŠŤOVNA A.S. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ (ČÍM SE POJIŠTĚNÍ ŘÍDÍ) ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI METLIFE POJIŠŤOVNA A.S. 1.1 Účinnost těchto zvláštních pojistných podmínek

Více

pomoci (asistenční služba), dávky z kolektivního vyjednávání, speciální systémy pro státní zaměstnance, dávky pro oběti války nebo následků války

pomoci (asistenční služba), dávky z kolektivního vyjednávání, speciální systémy pro státní zaměstnance, dávky pro oběti války nebo následků války Sociální zabezpečení EU Věcný rozsah koordinace Věcný rozsah koordinace okruh dávek, které jsou poskytovány; problém je v tom, že nařízení 1408/71 nevymezuje charakteristiku dávky, dávkové schéma ani dávkovou

Více

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ze dne 1. března 2007

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ze dne 1. března 2007 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 1. března 2007

Více

Popis změny Penzijní společnost Centrální registr smluv Vznik účasti ve II. pilíři

Popis změny Penzijní společnost Centrální registr smluv Vznik účasti ve II. pilíři Popis změny V prosinci 2011 byl schválen nový zákon o důchodovém spoření. Tímto zákonem bude vytvořen nový, kapitálově financovaný pilíř důchodového systému (důchodové spoření, tzv. II. pilíř), který bude

Více

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 110/2006 Sb. ze dne 14. března 2006. o životním a existenčním minimu

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 110/2006 Sb. ze dne 14. března 2006. o životním a existenčním minimu VYBRANÁ USTANOVENÍ ZÁKONA č. 110/2006 Sb. ze dne 14. března 2006 o životním a existenčním minimu Změna: 261/2007 Sb. Změna: 239/2008 Sb. Změna: 261/2007 Sb. (část), 129/2008 Sb. Změna: 306/2008 Sb. Parlament

Více

JAK ODEJÍT NA MATEŘSKOU A RODIČOVSKOU DOVOLENOU......a jak se z ní vrátit zpět do zaměstnání!

JAK ODEJÍT NA MATEŘSKOU A RODIČOVSKOU DOVOLENOU......a jak se z ní vrátit zpět do zaměstnání! JAK ODEJÍT NA MATEŘSKOU A RODIČOVSKOU DOVOLENOU......a jak se z ní vrátit zpět do zaměstnání! KDY SE ODCHÁZÍ NA MATEŘSKOU? VÝPOČET A PODÁNÍ ŽÁDOSTI Mateřská dovolená je zákoníkem práce stanovena na 28

Více

3 Mzdy/Číselníky mezd/hodnoty mzdových složek

3 Mzdy/Číselníky mezd/hodnoty mzdových složek WAK INTRA Změny a novinky v modulu zaměstnanci pro rok 2015 Strana 1 1 Mzdy/Číselníky mezd/zákl. nemoc. dávek Číselník byl rozšířen o nové hranice redukující vyměřovací základ při výpočtu dočasné pracovní

Více

FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY IV. volební období. o výsluhovém přídavku ve stavebnictví

FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY IV. volební období. o výsluhovém přídavku ve stavebnictví FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY IV. volební období 158 Zásady zákona o výsluhovém přídavku ve stavebnictví Zásada č. l Výsluhový přídavek se poskytuje pracovníkům, kteří vykončívali

Více

PŘEHLED POJISTNÉHO ZA ROK 2008

PŘEHLED POJISTNÉHO ZA ROK 2008 PŘEHLED POJISTNÉHO ZA ROK 2008 přehled o příjmech a výdajích a úhrnu záloh na pojistné osob samostatně výdělečně činných ( 24 odst. 2 a 3 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění,

Více

Nemocenské pojištění a dávky poskytované v rámci nemocenského pojištění

Nemocenské pojištění a dávky poskytované v rámci nemocenského pojištění Nemocenské pojištění a dávky poskytované v rámci nemocenského pojištění Jméno a příjmení: Xname: Fakulta: Obor: Financí a účetnictví Zdanění a daňová politika 1 Úvod Pro zpracování této seminární práce

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří. Sociální péče. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. S

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří. Sociální péče. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. S Sociální péče Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. S Obsah 1. Teoretická část... 3 1.1 Prameny... 3 1.2 Pojmy... 3 1.3 Postupy... 4 1.4 Správa... 4 1.5 Doporučení... 5 2. Praktická část... 6 2 1. Teoretická

Více

Nároky na rodinné dávky v rámci Evropské unie

Nároky na rodinné dávky v rámci Evropské unie Nároky na rodinné dávky v rámci Evropské unie Eurocentrum Praha Mgr. Gabriela Obermannová Ministerstvo práce a sociálních věcí Odbor rodiny a dávkových systémů Obsah Definice rodinných dávek Rodinné dávky

Více

In: Demografie Demografické informace, analýzy a komentáře 2006. ISSN 1801-2914

In: Demografie Demografické informace, analýzy a komentáře 2006. ISSN 1801-2914 Do 1368 Vývoj a struktura dávek státní sociální podpory Ettlerová, Sylva In: Demografie Demografické informace, analýzy a komentáře 2006. ISSN 1801-2914 Vyšší porodné od dubna letošního roku má být jedním

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 91/2011-35 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Průchy a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Jaroslava

Více

Zákon o důchodovém pojištění

Zákon o důchodovém pojištění Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 155/1995 Sb Zákon o důchodovém pojištění Ve znění: 261/2007 Znění platné od 1.1.2008 do 31.12.2008 Zákon o důchodovém pojištění ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Více

HARMONIZAZE PROFESNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA V KONTEXTU SOUDOBÝCH TRHŮ PRÁCE. Magdalena Kotýnková NF VŠE v Praze

HARMONIZAZE PROFESNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA V KONTEXTU SOUDOBÝCH TRHŮ PRÁCE. Magdalena Kotýnková NF VŠE v Praze HARMONIZAZE PROFESNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA V KONTEXTU SOUDOBÝCH TRHŮ PRÁCE Magdalena Kotýnková NF VŠE v Praze Obsah prezentace Změna závislosti mezi ekonomickým růstem a objemem a kvalitou pracovní síly

Více

Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy

Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy ~ 1 ~ Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy Budeme se pohybovat v dimenzích Zákona o zaměstnanosti konkrétně mezi 4-62. Ihned v úvodu tj. 4 ZZ hovoří o účastnících právních vztahů,

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ PÉČE (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Obor vzdělání: Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M/005

Více

Co dělat při dlouhodobé nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením

Co dělat při dlouhodobé nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením Co dělat při dlouhodobé nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením 1. Co je dlouhodobá nezaměstnanost Dlouhodobá nezaměstnanost je nezaměstnanost je taková, která trvá déle než jeden rok. Tak je statisticky

Více

SOCIÁLNÍ NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ

SOCIÁLNÍ NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍ NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ MŮŽEME MÍT prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc. vedoucí katedry rozpočtové politiky a managementu veřejného sektoru 19. 11. 2008 OSNOVA Studium veřejných financí na VŠFS Hypotéza

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 3.8.2009 KOM(2009) 415 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE o provádění směrnice 2002/15/ES o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční

Více

Dostaňte zákon na svou stranu: Jak slaďovat rodinu a práci?

Dostaňte zákon na svou stranu: Jak slaďovat rodinu a práci? Dostaňte zákon na svou stranu: Projekt je financován Evropským sociálním fondem a magistrátem hl.m. Prahy. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. publikace_srpen_2010_obalka.indd 1 Jak slaďovat rodinu

Více

Normativní instrukce č. 5/2013

Normativní instrukce č. 5/2013 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY Normativní instrukce č. 5/2013 Dávky pěstounské péče podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů Datum

Více

Pojistné na sociální pojištění v ČR

Pojistné na sociální pojištění v ČR Pojistné na sociální pojištění v ČR Systémy sociálního pojištění a jejich správci Sociální pojištění 1. systém: 2. systém: Veřejné zdravotní Sociální zabezpečení (SZ) pojištění (VZP) a jeho tři subsystémy

Více

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní I. Možnosti pomoci od zaměstnavatele 1. Pomoc z prostředků sociální fondu (nebo zisku po zdanění) Formou sociální vypomoci, sociální půjčky, půjčky

Více