Právnická fakulta Masarykovy univerzity Právo sociálního zabezpečení Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Právnická fakulta Masarykovy univerzity Právo sociálního zabezpečení Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení"

Transkript

1 Právnická fakulta Masarykovy univerzity Právo sociálního zabezpečení Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Bakalářská práce Rodičovská dovolená a rodičovský příspěvek Ivana Vyvážilová 2009/2010

2 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma: Rodičovský příspěvek a rodičovská dovolená zpracovala sama. Veškeré prameny a zdroje informací, které jsem použila k sepsání této práce, byly citovány v poznámkách pod čarou a jsou uvedeny v seznamu použitých pramenů a literatury. podpis autorky 2

3 Děkuji vedoucí bakalářské práce paní doc. JUDr. Zdeňce Gregorové, CSc. za odborné vedení práce a za cenné rady a připomínky. 3

4 4

5 Obsah 1 ÚVOD VÝVOJ PODPORY RODIČOVSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE ZÁKLADNÍ UŢÍVANÉ POJMY RODIČOVSKÁ DOVOLENÁ ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA DÁVKY RODIČOVSKÝ PŘÍSPĚVEK RODIČOVSKÝ PŘÍSPĚVEK PODPORA RODIČOVSTVÍ V ZEMÍCH EVROPSKÉ UNIE MATEŘSKÁ DOVOLENÁ A PENĚŢITÁ POMOC V MATEŘSTVÍ RODIČOVSKÁ DOVOLENÁ A RODIČOVSKÝ PŘÍSPĚVEK RESUME ZÁVĚR TABULKA 1 VÝVOJ MATEŘSKÉ A RODIČOVSKÉ DOVOLENÉ TABULKA 2 VÝVOJ POSKYTOVANÉ DÁVKY TABULKA 3 - SOUČASNÉ MOŽNOSTI ČERPÁNÍ RODIČOVSKÉHO PŘÍSPĚVKU SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK POUŽITÉ PRAMENY

6 1 Úvod Rodičovská dovolená a rodičovský příspěvek tyto dva pojmy patří mezi instituty, s jejichţ pomocí se státy snaţí realizovat takovou sociální politiku, která můţe ovlivnit budoucí demografický vývoj země a můţe také napomáhat zkvalitnění výchovy narozených dětí a zajištění jejich dalšího příznivého vývoje. Stát samozřejmě k tomuto cíli vyuţívá i další nástroje poskytuje některé další dávky, např. porodné či peněţitou pomoc v mateřství; pečuje o rozvoj předškolních zařízení, poskytuje určité úlevy pracujícím ţenám s dětmi, atd. Je ovšem otázkou, v jaké míře podpora státu ve skutečnosti ovlivňuje stav populace (tedy není-li vliv státní podpory na porodnost přeceňován); pokud však určité ovlivnění připustíme, domnívám se, ţe právě moţnost čerpat rodičovskou dovolenou a skutečnost, ţe stát po tuto dobu rodiče určitým způsobem finančně zabezpečuje, je jedním z nejpodstatnějších faktorů, který můţe porodnost a kvalitu následné péče o dítě v jeho prvních letech ţivota ovlivnit. Člověk v sobě od pravěku chová potřebu sociálního bezpečí, která je přirozenou vědomou i podvědomou konstantou lidského jednání. Zpočátku hledá ochranu a zabezpečení jen své fyzické podstaty, postupem času se však tato potřeba rozšiřuje i o bezpečí proti eventuálním rizikům hospodářského života a postupně krystalizuje požadavek zajištění určitého životního standardu a základních předpokladů rozvoje osobnosti člověka. V tomto procesu se jedná nejen o kvantitativní a kvalitativní změnu v uspokojování sociálních potřeb, ale současně i o změnu účasti státu v tomto procesu. Působení státu v oblasti zajištění sociálních potřeb člověka se mění od postavení, kdy stát nezasahuje do ekonomické a sociální sféry, až po postavení, kdy stát se výrazně sociálně angažuje, podporuje a reguluje sociální rozvoj 1. 1 GREGOROVÁ, Z., GALVAS, M. Sociální zabezpečení. 2.vyd. Brno: MU a nakladatelství Doplněk Brno, s

7 Podpora mateřství a rodičovství je v současné době jedním ze základních cílů sociální politiky vyspělých demokratických států, které se i těmito aktivitami snaţí alespoň částečně zvrátit zpravidla nepříznivý demografický vývoj své země. Nejedná se však o problematiku, která by byla v popředí zájmu pouze nyní, naopak lze konstatovat, ţe tato otázka je v programech rozvoje jednotlivých států řešena dlouhodobě, i kdyţ různými prostředky a formami. V současné době všechny vyspělé ekonomiky počítají s účastí státu na hospodářském a sociálním rozvoji. Stát také vstupuje do hospodářského a sociálního rozvoje a reguluje je. V tomto smyslu je dnes stát ve všech vyspělých zemích také státem sociálním. Problémem v současné době tedy není, zda sociální stát ano či ne, ale jaký sociální stát, jaká má být míra sociálnosti takového státu, v jaké míře se mají tyto rysy naplňovat. Politika každého státu, který chce být sociálním, musí hledět do budoucnosti a musí být výzvou změnit hospodářské a sociální podmínky a tím garantovat zabezpečení a svobodu 2. 2 GREGOROVÁ, Z., GALVAS, M. Sociální zabezpečení. 2.vyd. Brno: MU a nakladatelství Doplněk Brno, 2000.s

8 2 Vývoj podpory rodičovství v České republice V České republice se se snahou účinně řešit sociální otázky setkáváme jiţ po vzniku Československa, kdy tyto aktivity podporoval zejména první prezident filozof, sociolog a politik T. G. Masaryk. V Československu tak byl postupně vytvořen relativně moderní systém sociální péče s celkem uspokojivou soustavou sociálních dávek a sluţeb, jehoţ samotný základ nebyl nijak výrazně reformován ani po změně politických poměrů po listopadu 1989, i kdyţ samozřejmě k úpravám a změnám došlo a dosud stále dochází. Tyto změny však víceméně nebyly odrazem potřeby radikálně změnit samotný systém dávek sociálního zabezpečení aţ na výjimky k rušení dávek nebo k zásadní změně v jejich přiznávání nedošlo. Provedené úpravy po listopadu 1989 především reflektovaly na změněnou společenskou situaci, kdy např. nebylo nadále moţné některé ze sociálních dávek přiznávat a vyplácet pomocí jednotlivých soukromých firem, tak jak to bylo běţné v období před rokem 1989, neboť tehdy se většina sociálních dávek a sluţeb poskytovala prostřednictvím státních podniků a orgánů. V některých případech potom bylo nutno do systému zavést dávku zcela novou. S přechodem veřejné dopravy do ruku soukromých majitelů tak např. souvisel vznik nové dávky tzv. příspěvku na dopravu pro nezaopatřené studující děti; potřeba změny byla dána tím, ţe stát nově jiţ ve všech existujících dopravních vztazích jako realizátor nevystupoval, systém příspěvku státu na tuto ţivotní situaci bylo proto nutno řešit odlišně. Pravděpodobně k nejvýraznější změně dosavadního systému státní podpory takto došlo v roce 1995, kdy nabyl účinnosti zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře. Na základě tohoto zákona se některé z dávek rodičovský příspěvek, zaopatřovací příspěvek, porodné, pohřebné, dávky pěstounské péče - začaly ode dne vyplácet prostřednictvím státních orgánů - okresních úřadů, následně od 8

9 přešla na tyto úřady také výplata tzv. testovaných dávek, tedy dávek, jejichţ výše a nárok na ně se odvozuje od dosaţeného příjmu oprávněných osob ve stanoveném období - přídavků na děti a tzv. státního vyrovnávacího příspěvku, který byl v tomto novém systému zařazen jako dávka sociální příplatek. Nově byl koncipován příspěvek na bydlení a příspěvek na dopravu. V souvislosti se zánikem okresních úřadů a vznikem krajů došlo následně od k reorganizaci správních úřadů, do jejichţ kompetence výplata dávek náleţela, v samotném systému dávek však k podstatnějším změnám nedošlo. V současné době dávky náleţí do kompetence úřadů práce odborů státní sociální podpory. Reorganizace sociálních systémů je dále směřována k tomu, aby bylo dosaţeno zpřehlednění dávek, maximální efektivity jejich vyplácení a zamezení jejich případnému zneuţívání. Zdá se však, ţe víceméně kosmetické úpravy systému sociálního zabezpečení zatím výrazné výsledky nepřinesly a jednotlivé novelizace sociálních zákonů postupně systém činí pro běţného občana méně a méně přehledným, v důsledku tohoto také snáze zneuţitelným jednotlivými příjemci dávek a hůře kontrolovatelným ze strany státu. S ohledem na sloţitost jednotlivých právních předpisů velká část společnosti rezignovala na snahu v systému se orientovat, a tím došlo ke sníţení právního vědomí společnosti. V systému však v současné době ztrácí orientaci i ti, kteří jsou konečnými poskytovateli jednotlivých dávek (úředníci, kteří dávky přiznávají a vyplácí), coţ by mělo být signálem pro kompetentní instituce k postupnému prosazování zjednodušených sociálních systémů. Je zřejmé, ţe mnohdy není při prosazení změn rozhodující vytvoření uceleného a jednoduchého, sociálně spravedlivého systému, avšak významnou roli hraje spíše snaha zalíbit se budoucím voličům. 9

10 Jednou z dávek, jejíţ poskytování by do budoucna mělo být dle mého názoru výrazně zredukováno, a jeţ byla podstatně novelizována zejména v období roku 2006, je dávka státní sociální podpory rodičovský příspěvek. Zajímavé je porovnání, jak se podpora státu v oblasti péče o narozené dítě vyvíjela jednak v oblasti samotných dávek (peněţitá pomoc v mateřství, rodičovský příspěvek), jednak také v oblasti pracovního práva, neboť péče o narozené dítě je jednou ze státem uznaných důleţitých osobních překáţek v práci. Proto se dále pokusím zpřehlednit vývoj dávky rodičovský příspěvek od roku 1970 i v návaznosti na pracovněprávní stránku problematiky a nastínit tak, jak stát v jednotlivých obdobích péči o dítě podporoval z hlediska toho, jaké volno mohla ţena při péči o dítě čerpat, a pak také z toho hlediska, jak byla v této době pečující osoba finančně zabezpečena státními sociálními dávkami. 2.1 Základní užívané pojmy Pro zpřehlednění dále uváděných nároků je třeba nejprve vysvětlit základní pojmy, které jsou v oblasti péče o narozené dítě uţívány: Mateřská dovolená jedná se o důleţitou osobní překáţku v práci, kterou je zaměstnavatel povinen zaměstnankyni omluvit. Pracovní volno náleţí zaměstnankyni v souvislosti s porodem a péčí o narozené dítě, a to v současné době obecně po dobu 28 týdnů. Pokud dojde k porodu dvou a více dětí, náleţí volno v délce 37 týdnů. Čerpat volno lze 6-8 týdnů před očekávaným datem porodu. Dojde-li k porodu v lékařem určeném termínu a ţena do této doby nevyčerpala alespoň 6 týdnů mateřské dovolené, náleţí jí po porodu jiţ pouze 22 týdnů volna, popř. 31 týdnů, pokud porodila dvě a více dětí. V ostatních případech není délka pracovního volna po dni porodu redukována pokud 10

11 matka porodí předčasně, můţe ode dne porodu čerpat celou zákonem stanovenou délku mateřské dovolené (28, respektive 37 týdnů). Mateřská dovolená v souvislosti s porodem nemůţe být kratší neţ 14 týdnů a nelze ji zrušit nebo přerušit před uplynutím 6 týdnů ode dne porodu. Mateřskou dovolenou můţe čerpat pouze ţena, otec dítěte však v této době je oprávněn čerpat rodičovskou dovolenou (ode dne narození dítěte). Také délka mateřské dovolené se vyvíjela, např. v letech činil nárok 22 týdnů, poté byl prodlouţen na dobu 26 týdnů a od roku 1970 byl nárok prodlouţen jiţ na 28 týdnů. Další mateřská dovolená pojem, upravený dřívějšími právními předpisy, obdobný současnému pojmu rodičovská dovolená. Čerpat ji mohla ţena po uplynutí mateřské dovolené, byla určena k prohloubení péče o narozené dítě. Její délka se postupně měnila nejprve vznikal ţeně nárok na mateřskou dovolenou v délce do 1 roku věku dítěte, postupně se nárok prodluţoval aţ na dobu do 3 let věku dítěte. Od byl pojem nahrazen pojmem rodičovská dovolená, který výstiţněji reflektoval na změněné podmínky ve společnosti nově tak bylo umoţněno čerpat volno k zabezpečení péče o dítě nejen matce dítěte, ale i jeho otci, popř. toto volno mohou čerpat oba rodiče současně. Rodičovská dovolená jedná se o důleţitou osobní překáţku v práci, také tuto je zaměstnavatel povinen zaměstnankyni či zaměstnanci omluvit. Poskytována je k prohloubení péče o dítě. Poskytuje se matce dítěte po skončení mateřské dovolené; otci dítěte se poskytuje od narození dítěte, a to v rozsahu, o který je poţádáno, ne však déle neţ do doby, kdy dítě dosáhne věku 3 let. Rodičovskou dovolenou mohou rodiče dítěte čerpat současně. Jak je jiţ výše uvedeno, pojem se uţívá aţ ode dne Peněžitá pomoc v mateřství dávka nemocenského pojištění, která je poskytována v souvislosti s péčí o narozené dítě, tedy po dobu mateřské dovolené. Pro nárok na dávku je nutno splnit některé podmínky; můţe nastat situace, kdy ţeně nárok na dávku nevznikne. Ve výjimečných případech lze dávku přiznat také muţi, pokud ten svou 11

12 péčí nahrazuje péči matky (matka dítěte zemřela, popř. matka dítěte není dle lékařského posudku sama schopna o dítě pečovat a nárok na peněţitou pomoc v mateřství jí nevznikl). Mateřský příspěvek dávka poskytovaná zpravidla po ukončení výplaty peněţité pomoci v mateřství, pojem uţíván do , poté nahrazen pojmem rodičovský příspěvek. Zpočátku byl nárok na dávku vázán na splnění některých podmínek (např. účast na nemocenském pojištění ke dni porodu, splnění podmínek pro přiznání peněţité pomoci v mateřství), jeho výše byla závislá na počtu dětí, o které rodič pečoval, a na jejich věku. Rodičovský příspěvek v současné době dávka státní sociální podpory, která je poskytována bez návaznosti na to, zda rodič čerpá rodičovskou nebo mateřskou dovolenou. Uplatňován je princip sociální potřebnosti, ke vzniku nároku na dávku není třeba splnit nějakou z předem daných podmínek být účasten pojištění apod. Pojem se objevuje od , kdy nabyl účinnosti zákon č. 382/1990 Sb., o rodičovském příspěvku předtím se obdobně poskytovaná dávka nazývala mateřským příspěvkem. 2.2 Rodičovská dovolená Nejprve se budu věnovat zpřehlednění podpory péče o narozené dítě z hlediska pracovněprávního. Základní údaje k této problematice jsou zpřehledněny v Tabulce č. 1 Doba čerpání mateřské a rodičovské dovolené, která je přílohou této práce. Pro upřesnění a lepší pochopení zde uvedených údajů je třeba doplnit následující: o Zákon č. 58/1964 Sb., o zvýšení péče o těhotné ţeny a matky, který byl v části, jeţ se týkala mateřské dovolené a další mateřské dovolené, účinný v období 12

13 , stanovil délku mateřské dovolené na 22 týdnů, poté ţeně vznikl nárok na další mateřskou dovolenou v délce do 1 roku věku dítěte. o Zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, který byl účinný od do , stanovil následující nároky: nárok na mateřskou dovolenou v délce 22 týdnů, další mateřská dovolená také beze změny, tedy v délce do 1 roku věku dítěte; nárok na mateřskou dovolenou se zvýšil na dobu 26 týdnů; další mateřská dovolená stále beze změny, tedy do 1 roku věku dítěte; délka mateřské dovolené beze změny ve výši 26 týdnů, upravena však byla výše další mateřské dovolené - nově bylo moţno čerpat další mateřskou dovolenou aţ do 2 let věku dítěte; byla prodlouţena doba mateřské dovolené na dobu 28 týdnů a nově bylo stanoveno, ţe osamělá matka či matka, která porodí dvě a více dětí má nárok na mateřskou dovolenou v délce 37 týdnů; další mateřská dovolená zůstala beze změny, tedy v délce do 2 let věku dítěte; mateřská dovolená beze změny (standardně nárok 28 týdnů, osamělá matka či matka, která porodila dvě a více dětí má nárok na 37 týdnů); k významné změně došlo u délky další mateřské dovolené, kdy nově byl nárok stanoven na dobu do 3 let věku dítěte; délka mateřské dovolené beze změny (standardně nárok 28 týdnů, osamělá matka či matka, která porodila dvě či více dětí nárok na 37 týdnů); pojem další mateřská dovolená se jiţ dále nepouţíval, byl nahrazen pojmem rodičovská dovolená, který reflektoval na tu změnu, ţe nově bylo umožněno toto 13

14 volno čerpat také otci dítěte, a to ode dne narození dítěte aţ do věku jeho 3 let. Otec i matka mohli toto volno čerpat současně. o Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, který je účinný od dosud, provedl víceméně kosmetickou úpravu nároku na mateřskou dovolenou základní nárok v délce 28 týdnů byl ponechán, zvýšená výměra v délce 37 týdnů však nově náležela pouze ženě, která porodila dvě a více dětí. Zvýhodnění pro osamělé matky se dále neobjevuje, pravděpodobně proto, ţe se jednalo o ustanovení, jeţ bylo často zneuţíváno a jehoţ kontrola byla obtíţná, ne-li fakticky nemoţná. Nárok na rodičovskou dovolenou byl nezměněn, můţe ji tedy čerpat ţena po skončení mateřské dovolené aţ do věku 3 let dítěte a současně také otec dítěte ten ode dne narození dítěte do věku 3 let. 2.3 Základní charakteristika dávky rodičovský příspěvek Dávka rodičovský příspěvek v současné době náleţí do systému dávek státní sociální podpory, a jako taková je dávkou koncipovanou na základě principu sociální potřebnosti. Státní sociální podpora se vztahuje na sociální situace, které jsou obecně společností akceptovány a považovány za potřebné k řešení. Jedinec nebo sociální skupina k tomu, aby čerpali plnění z této oblasti, nemusejí v předstihu být účastni nějakého pojistného systému ani předem odkládat část finančních prostředků k zajištění budoucích potřeb. Tato systémová součást nastupuje, jakmile nastane ona předvídaná sociální událost, která je v zájmu společnosti. Obvykle je tato oblast zaměřena na podporu dětí a 14

15 rodin, sociální prevenci apod. Financována je ze státního rozpočtu a je založena na nejširší sociální solidaritě 3. Dle zákonné definice rodičovský příspěvek náleţí rodiči, který osobně, řádně a celodenně pečuje o dítě do 4 let věku, v případě dítěte zdravotně postiţeného dokonce do 7 let (popř. 15 let) jeho věku. Nárok na dávku vznikne nejdříve dnem narození dítěte, vznikne-li však rodiči nárok na dávku nemocenského pojištění peněţitou pomoc v mateřství, peněţitou pomoc nebo dávku v případě nemoci, rodičovský příspěvek náleţí aţ po ukončení výplaty těchto dávek. Pouze tehdy, jsou-li uvedené dávky vypláceny ve výši niţší, neţ je výše rodičovského příspěvku, náleţí rodičovský příspěvek ode dne narození dítěte ve výši doplatku k této dávce nemocenského pojištění. Doplatek činí rozdíl mezi výší rodičovského příspěvku a výší dávky nemocenského pojištění. Je tak fakticky stanovena maximální hranice dávek, kterou rodič pečující o dítě můţe dosáhnout (pokud tedy samotná peněţitá pomoc v mateřství či dávka v případě nemoci svou výší výši rodičovského příspěvku nepřesahuje). Znamená to, ţe vlastně kaţdá matka má v současné době jistotu nároku na dávku nejméně ve výši rodičovského příspěvku, princip zásluhovosti tedy u dávky peněţitá pomoc v mateřství na základě tohoto schématu je poněkud oslaben fakticky je jedno, zda matce vznikne nárok na peněţitou pomoc v mateřství, pokud dosahovala průměrných či niţších příjmů ze závislé činnosti přede dnem nástupu na mateřskou dovolenou. Omezení bude spočívat pouze v tom, ţe nárok na rodičovský příspěvek vznikne aţ dnem porodu, zatímco peněţitou pomoc v mateřství lze čerpat jiţ 6-8 týdnů před očekávaným dnem porodu. Jinak je z hlediska momentální finanční situace rodiny víceméně jedno, zda matce nárok na peněţitou pomoc mateřství vznikne či ne nárok na dávku rodičovský příspěvek jí dnem porodu vzniká, ţádné další zvláštní podmínky pro přiznání nároku plnit nemusí. 3 GREGOROVÁ, Z., GALVAS, M.. Sociální zabezpečení. 2.vyd. Brno: MU a nakladatelství Doplněk Brno, s

16 Případný nárok na peněţitou pomoc v mateřství však významně ovlivňuje moţnost pečujícího rodiče volit vhodnou variantu pobírání rodičovského příspěvku pokud rodiči nevznikne nárok na peněţitou pomoc v mateřství či peněţitou pomoc ve výši nejméně 380 Kč za kalendářní den, nemůţe provést volbu pobírání rodičovského příspěvku ve zvýšené výměře. Obdobně rodič, kterému nárok na peněţitou pomoc v mateřství či na peněţitou pomoc vůbec nevznikl, nemůţe provést volbu pobírání rodičovského příspěvku v základní výměře a dávka je mu automaticky přiznána v základní výměře do 21 měsíců věku dítěte a poté ve sníţené výměře do 4 let věku dítěte. 2.4 Rodičovský příspěvek Obdobně lze sledovat vývoj také z hlediska dávkového zabezpečení osoby, která o narozené dítě pečuje. Nutno předeslat, ţe nárok na dávku zpravidla vzniká aţ poté, co zanikne nárok na peněţitou pomoc v mateřství, popř. tehdy, pokud nárok na tuto dávku nemocenského pojištění vůbec nevznikne. Níţe uvedené délky poskytování dávky nutno posuzovat i v kontextu toho, od kdy nárok na dávku vznikal, tedy jak dlouho bylo v tom kterém období moţno čerpat peněţitou pomoc v mateřství (viz výše uvedený přehled délky mateřské dovolené). Vývoj dávky rodičovský příspěvek je zjednodušeně zpřehledněn v Tabulce č.2 v příloze této práce Vývoj poskytované dávky. o Zákon č. 154/1969 Sb., o mateřském příspěvku, který byl účinný v období , stanovil, ţe nárok na mateřský příspěvek vzniká ženě, která splňuje podmínku potřebné doby pojištění (platila podmínka být v uplynulých dvou 16

17 letech pracovně činná nejméně 270 dnů) a současně celodenně a řádně pečuje alespoň o jedno vlastní dítě do jednoho roku věku, pokud současně tato žena: pečuje o další dítě do skončení povinné školní docházky; pečuje o dítě invalidní, které vyţaduje stálou péči, a to do 26 let jeho věku; pečuje pouze o toto jedno dítě, je však povaţována za osamělou. Výjimka platila u podmínky, která stanovila, ţe ţena nesmí být v době pobírání mateřského příspěvku pracovně činná - nárok na dávku vznikal i osamělé ţeně, která byla výdělečně činná a jejíţ dítě mladší jednoho roku věku nemohlo být z váţného důvodu umístěno v jeslích, a tudíţ mu ţena zajistila po dobu výkonu zaměstnání na svůj náklad potřebnou péči jinou osobou (s některými výjimkami). Při péči o jedno dítě do 1 roku věku náleţel příspěvek ve výši 500 Kčs měsíčně, při péči o dvě děti do 1 roku věku příspěvek ve výši 800 Kčs měsíčně a při péči o tři a více dětí do 1 roku věku příspěvek ve výši Kčs měsíčně. Pokud byly podmínky nároku splněny pouze po část měsíce, dávka se vyplácela v poměrné části za kalendářní dny; o Zákon č. 107/1971 Sb., o mateřském příspěvku, který byl účinný v období , stanovil, ţe v období nárok na mateřský příspěvek vzniká ženě, která celodenně a řádně pečuje o dítě do dvou let věku, pokud: současně pečuje o další dítě ve věku do skončení povinné školní docházky, popř. o dítě invalidní, které vyţaduje stálou péči, a to do 26 let jeho věku; jde o ţenu osamělou; jde o dítě, které je invalidní a vyţaduje stálou péči; jde o dítě, které bylo převzato do trvalé péče nahrazující péči mateřskou. 17

18 Nově se objevuje podmínka, ţe ţena musí řádně pečovat o tělesné a duševní zdraví a výchovu dětí, dále také ţe se musí podrobovat pravidelné péči o těhotné ţeny ve zdravotnických zařízeních. Pokud by způsob ţivota ţeny byl v rozporu se zásadami ţivota občana socialistické společnosti a tímto byl ohroţen vývoj a výchova dítěte, mateřský příspěvek mohl být odejmut či nepřiznán. Vznik nároku oproti předchozí úpravě však jiţ nebyl vţdy vázán na splnění podmínky potřebné doby pojištění (pracovní činnosti) v době před vznikem nároku na dávku. Výjimka u zákazu výdělečné činnosti ţeny nadále platila u osamělé ţeny. Výše dávky byla opět odstupňována dle počtu dětí, o něţ ţena pečovala jedno dítě zakládalo nárok na dávku ve výši 500 Kčs měsíčně, při péči o dvě děti vznikl nárok na dávku ve výši 800 Kčs měsíčně a při péči o tři a více dětí vznikl nárok na dávku ve výši Kčs měsíčně. Stále platilo, ţe jsou-li splněny podmínky nároku pouze po část měsíce, dávka se vyplácí v poměrné části za kalendářní dny; v období vznikl nárok na mateřský příspěvek do 1 roku věku dítěte vždy, dále potom až do dvou let věku dítěte, pokud: ţena současně pečuje o další dítě ve věku do skončení povinné školní docházky nebo o dítě do 26 let věku, které se studiem připravuje na budoucí povolání nebo je poţivatelem invalidního důchodu a vyţaduje stálou péči; jde o dítě invalidní, které vyţaduje stálou péči; jde o dítě, které bylo převzato do trvalé péče; jde o ţenu osamělou; jde o ţenu, jejíţ manţel se soustavně připravuje studiem na budoucí povolání nebo je poţivatelem invalidního důchodu a není výdělečně činný. 18

19 Nadále platilo odstupňování výše mateřského příspěvku dle počtu dětí, o něţ ţena pečuje viz výše uvedené částky (500/800/1.200 Kčs měsíčně). Rovněţ platila moţnost výplaty dávky za část měsíce v její poměrné výši závislé na počtu kalendářních dnů; V období vznikl nárok na mateřský příspěvek do 1 roku věku dítěte vždy, do dvou let věku dítěte za podmínky, že dítě bylo narozeno před a do 3 let věku dítěte potom tehdy, pokud bylo narozeno po , pokud byla současně splněna některá z následujících podmínek: ţena současně pečuje o další dítě ve věku do skončení povinné školní docházky nebo o dítě do 26 let věku, které se studiem připravuje na budoucí povolání nebo je poţivatelem invalidního důchodu a vyţaduje stálou péči; jde o dítě invalidní, které vyţaduje stálou péči; jde o dítě převzaté do trvalé péče; jde o ţenu osamělou; jde o ţenu, jejíţ manţel se soustavně připravuje studiem na budoucí povolání nebo je poţivatelem invalidního důchodu a není výdělečně činný. Změnila se rovněţ výše dávky, stále však zůstal zachován princip odstupňování její výše dle počtu dětí, o něţ ţena pečuje nově platilo, ţe při péči o jedno dítě náleţí dávka ve výši 600 Kčs měsíčně, při péči o dvě děti náleţí dávka ve výši 900 Kčs měsíčně a při péči o tři a více dětí náleţí dávka ve výši Kčs měsíčně. Nově byla také zohledněna péče ţeny o jedno dítě, na něţ náleţí mateřský příspěvek a současně péče o další nejméně dvě děti ve věku do splnění povinné školní docházky nebo o děti do 26 let věku, které se studiem připravují na budoucí povolání nebo jsou poţivateli invalidního důchodu a nejsou výdělečně činné 19

20 v těchto případech náleţel ţeně mateřský příspěvek ve výši 800 Kčs měsíčně. Stále platilo, ţe dávka se vyplácí v poměrné části za kalendářní dny, pokud nárok netrval po celý kalendářní měsíc; o Zákon č. 382/1990 Sb., o rodičovském příspěvku, který byl účinný v období : v období stanovil, ţe rodičovský příspěvek náleží do 3 let věku dítěte, popř. do jeho 7 let věku, jde-li o dítě, které je dlouhodobě těžce zdravotně postižené a vyžaduje mimořádnou péči nebo mimořádnou péči zvlášť náročnou. Změnil se přístup k moţnosti současně s pobíráním příspěvku vykonávat výdělečnou činnost příspěvek nově náleţel i tehdy, kdyţ byl rodič výdělečně činný, pokud však byl zaměstnán na dobu nejvýše dvě hodiny denně nebo pokud jeho příjem z této činnosti bez odečtení daně nepřesahoval 800 Kčs měsíčně. Toto omezení nadále neplatilo pro rodiče osamělého, jehoţ dítě nebylo umístěno v jeslích či obdobném zařízení a rodič mu po dobu výdělečné činnosti zajistil péči jiné osoby. Bez zániku nároku na dávku bylo dítěti umoţněno pravidelně navštěvovat léčebně rehabilitační zařízení na dobu maximálně čtyř hodin denně. Výše dávky byla stanovena jednotně na částku 900 Kčs měsíčně. Bylo upuštěno od diferenciace dávky dle toho, o kolik dětí je pečováno. Nadále byla dávka vyplácena v alikvótní části nároku, pokud byly podmínky splněny pouze po část měsíce; v období částka, které mohl rodič dosáhnout při výdělečné činnosti při současném pobírání rodičovského příspěvku nově činila Kčs měsíčně. Alternativní moţnost pracovat nejvýše dvě hodiny denně bez omezení ve výši výdělku nadále platila. 20

21 Změnila se však výše poskytované dávky - nově byla výše dávky stanovena na Kčs měsíčně. Dávku nadále bylo moţno vyplácet v její poměrné části; v období opět došlo ke změně výše dávky nově byl stanoven nárok na dávku ve výši Kč měsíčně; platila stále moţnost vyplácet dávku v poměrné části za kalendářní dny; v období opětovně byl zvýšen limit výše moţného výdělku při současném pobírání rodičovského příspěvku, nově nesměl příjem z výdělečné činnosti bez odečtení daně přesáhnout částku Kč měsíčně. Současně došlo také ke změně výše dávky nově náleţela dávka ve výši Kč měsíčně, nadále platila moţnost přiznání dávky za jednotlivé kalendářní dny; v období došlo pouze ke změně výše dávky nově byla výše dávky stanovena na Kč měsíčně; dávku bylo stále moţno přiznat i za jednotlivé kalendářní dny v její poměrné části. o Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, který je účinný od , podstatně změnil systém poskytování dávky rodičovský příspěvek. Doposud byl nárok zjišťován a následně byla dávka vyplácena prostřednictvím mzdových účetní jednotlivých zaměstnavatelů, popř. prostřednictvím okresních správ sociálního zabezpečení v případě, ţe ţena byla zaměstnankyní tzv. malé organizace s počtem zaměstnanců do 25 osob nebo osoba samostatně výdělečně činná, popř. studující. Nově tedy vznikly referáty státní sociální podpory, které byly včleněny do stávajících okresních úřadů jako správních orgánů, které vykonávaly státní správu v rámci jednotlivých správních obvodů okresů. 21

22 v období byla dávka rodičovský příspěvek nově poskytována až do čtyř let věku dítěte, dále rovněţ také při péči o dlouhodobě zdravotně postižené či dlouhodobě těžce zdravotně postižené, a to až do sedmi let jeho věku. Rodič mohl současně vykonávat výdělečnou činnost, ta však nesměla u závislé činnosti přesahovat 2 hodiny denně, popř. příjem z této činnosti nesměl po odpočtu daně z příjmu fyzických osob, pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na všeobecné zdravotní pojištění přesáhnout částku na osobní potřeby rodiče (1.680 Kč; nezaopatřený rodič výdělečnou činnost vykonávat nemohl). Pokud byl rodič osobou samostatně výdělečně činnou, nárok na dávku vznikl pouze v těch měsících, v nichţ rodič neměl povinnost platit zálohy na pojistné na důchodové zabezpečení. V době výdělečné činnosti byl rodič povinen zajistit péči o dítě jinou zletilou osobou. Dítě nemohlo navštěvovat jesle, mateřskou školu či obdobné předškolní zařízení, pokud se nejednalo o dítě dlouhodobě či těţce zdravotně postiţené to mohlo zařízení navštěvovat pravidelně, nejvýše však na 4 hodiny denně. Dále mohlo kaţdé dítě navštěvovat léčebně rehabilitační zařízení, avšak i zde maximálně 4 hodiny denně. Výše dávky byla nově odvozována od výše částky na osobní potřeby rodiče (částka na osobní potřeby x koeficient 1,1), v důsledku toho se nyní lišila výše dávky u zaopatřeného rodiče (1.848 Kč měsíčně) a rodiče, který byl současně nezaopatřeným dítětem zde vznikl nárok na dávku ve výši Kč měsíčně. Nově jiţ nebyla dávka vyplácena v poměrné části za kalendářní dny, ale přiznávala se v plné výši za měsíc, v němţ byly podmínky nároku třeba i jen jeden den splněny. 22

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou,

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou, o peněžních dávkách státní sociální podpory a sociální péče Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Více

Rodičovský příspěvek nově

Rodičovský příspěvek nově Rodičovský příspěvek nově Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, výrazným způsobem zasáhl do právní úpravy rodičovského příspěvku tím, že novelizoval mj. s účinností od 1.1.2008, zákon

Více

Státní sociální podpora

Státní sociální podpora Státní sociální podpora Státní sociální podpora (též nazývaná v obecné teorii sociálním zaopatřením) se vztahuje na sociální situace, které jsou obecně společností akceptovány a považovány za potřebné

Více

Dávky státní sociální podpory

Dávky státní sociální podpory Dávky státní sociální podpory Tyto dávky najdeme v zákonu č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Kde lze o dávky SSP požádat? O dávky SSP se žádá na pracovištích úřadů

Více

Státní sociální podpora po 1. lednu 2008

Státní sociální podpora po 1. lednu 2008 Státní sociální podpora po 1. lednu 2008 Přijetím zákona č. 261/2007 o stabilizaci veřejných rozpočtů, dochází od 1. ledna 2008 ke změnám dávek poskytovaných podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální

Více

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349 Systém sociálního zabezpečení (někdy se též používá pojem sociální ochrana) v České republice tvoří tři základní systémy: sociální pojištění státního sociální podpora sociální pomoc (péče). Systém sociálního

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV.

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. S Obsah Teoretická část... 3 Pojmy... 3 Dávky... 4 Správa... 5 Doporučení... 5 Praktická část... 6 2 Teoretická část nemocenské pojištění upraveno zákonem

Více

Systém státní sociální podpory

Systém státní sociální podpory Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 7 Systém státní sociální podpory Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb

Více

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 Tisková zpráva 21. 12. 2010 PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 V roce 2011 dochází k celé řadě změn v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). K 1. 1. 2011 se mění: Podpora v nezaměstnanosti

Více

AKTUÁLNÍ OTÁZKY RODINNÉ

AKTUÁLNÍ OTÁZKY RODINNÉ AKTUÁLNÍ OTÁZKY RODINNÉ POLITIKY ETF Pastorační a sociální práce, 2013 Mgr. Michael Martinek, Th.D. TEMATICKÉ OBLASTI Právo na rodinu Manţelství, rozvody, registrované partnerství Ochrana práv dítěte (sanace

Více

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA s komentářem a příklady

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA s komentářem a příklady STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA s komentářem a příklady 1. aktualizace k 31. 1. 2011 Charakteristika hlavních změn provedených novelizacemi Okruh započitatelných příjmů, k nimž se přihlíží, je v zákoně o státní

Více

Změny státní sociální podpory po 1. lednu 2007

Změny státní sociální podpory po 1. lednu 2007 Změny státní sociální podpory po 1. lednu 2007 V návaznosti na novou úpravu životního minima, kterou přináší zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, dochází od 1. ledna 2007 ke změnám dávek

Více

SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY

SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY Koncepce SSP Vytvoření systému státní sociální podpory bylo součástí procesu sociální reformy. Na konci roku 1989 patřil k výchozím principům společenské a ekonomické transformace

Více

Státní sociální podpora

Státní sociální podpora Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Státní správu podle tohoto zákona vykonávají od 1.4.2004

Více

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA V

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA V STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA V ROCE 2011 A 2012 Mgr. Taťána Svobodová vedoucí oddělení SSP Úřad práce ČR krajská pobočka v Brně Kontaktní pracoviště Hodonín 21.9.2011 Program semináře: Obecné informace Právní

Více

Vdovský a vdovecký důchod

Vdovský a vdovecký důchod Vdovský a vdovecký důchod Důchody pozůstalých, tj. nejen vdovské důchody, ale i důchody vdovecké a sirotčí, patří historicky mezi nejstarší dávky, a to i v zahraničních důchodových systémech. V ČR jsou

Více

AKTUÁLNÍ OTÁZKY RODINNÉ

AKTUÁLNÍ OTÁZKY RODINNÉ AKTUÁLNÍ OTÁZKY RODINNÉ POLITIKY ETF Pastorační a sociální práce VOŠ Jabok 2014 Mgr. Michael Martinek, Th.D. RODINNÁ POLITIKA NENÍ SOCIÁLNÍ POLITIKA! Sociální politika: řeší situace potenciálního nebo

Více

1 Základní informace o nemocenském pojištění 1. 2 Parametry pro výpočet nemocenského 2. 3 Parametry pro výpočet peněžité pomoci v mateřství 3

1 Základní informace o nemocenském pojištění 1. 2 Parametry pro výpočet nemocenského 2. 3 Parametry pro výpočet peněžité pomoci v mateřství 3 Nemocenské pojištění str. 1 Základní informace o nemocenském pojištění 1 2 Parametry pro výpočet nemocenského 2 3 Parametry pro výpočet peněžité pomoci v mateřství 3 4 Příklady výpočtu všech nemocenských

Více

Systém finančních dávek určených převážně pro rodiny s nezaopatřenými dětmi.

Systém finančních dávek určených převážně pro rodiny s nezaopatřenými dětmi. Otázka: Státní sociální podpora Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Dorilas Státní sociální podpora druhy dávek, nárokovost Státní sociální podpora je třetím pilířem sociální politiky Systém

Více

Sociální politika. Březen 2012

Sociální politika. Březen 2012 Sociální politika Březen 2012 V oblasti sociální politiky máme Systém státní sociální podpory Dávky vyplácí úřady práce Státní politiku zaměstnanosti Dávky vyplácí úřady práce Systém sociálního zabezpečení

Více

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Ing. Pavlína Novotná Placení pojistného na sociální zabezpečení upravuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

Více

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Český důchodový systém se skládá ze tří částí Prvním pilířem je povinné základní důchodové pojištění, dávkově definované a průběžně financované.

Více

1. Míra ekonomické aktivity

1. Míra ekonomické aktivity Práce SOUHRN Míra ekonomické aktivity starší populace ve věku 65-69 let je nejvyšší na Islandu, v Norsku, Portugalsku a Rumunsku. Nejniţší na Slovensku, v Belgii, Francii a Maďarsku. Průměrné hrubé roční

Více

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ)

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) I. pilíř SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) Dávky vyplácené z I. pilíře a) dávky nemocenského pojištění b) dávky důchodového pojištění c) státní politika zaměstnanosti (podpora v nezaměstnanosti

Více

Základní důchodové pojištění tvoří spolu s nemocenským pojištěním součást sociálního zabezpečení v užším slova smyslu.

Základní důchodové pojištění tvoří spolu s nemocenským pojištěním součást sociálního zabezpečení v užším slova smyslu. DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ Obsah: Popis systému Druhy dávek Základní důchodové pojištění tvoří spolu s nemocenským pojištěním součást sociálního zabezpečení v užším slova smyslu. Popis systému Český důchodový

Více

MEMORANDUM. Téma je rozděleno do 5 tematických okruhů:

MEMORANDUM. Téma je rozděleno do 5 tematických okruhů: MEMORANDUM PRO: OD: Spolek Centrum komunitní práce Ústí nad Labem JUDr. Helena Grout, advokát DATUM: 15. května 2015 RE: Doporučení pro ošetření tématu odchody / příchody na MD, RD jak z pozice zaměstnaných,

Více

I. pilíř sociálního zabezpečení Zdravotní pojištění (zákon č.48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění) Sociální pojištění (zákon č. 589/1992 Sb. o

I. pilíř sociálního zabezpečení Zdravotní pojištění (zákon č.48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění) Sociální pojištění (zákon č. 589/1992 Sb. o Přednáška č.5 I. pilíř sociálního zabezpečení Sociální pojištění I. pilíř sociálního zabezpečení Zdravotní pojištění (zákon č.48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění) Sociální pojištění (zákon č. 589/1992

Více

Právo sociálního zabezpečení otázky

Právo sociálního zabezpečení otázky Právo sociálního zabezpečení otázky Tyto otázky představují pouze příklady otázek, které se mohou objevit v testu. Je celkem pravděpodobné, že se některé z nich v testu reálně objeví. Kromě nich se však

Více

Životní minimum obecně Definice životního a existenčního minima Životní minimum je minimální společensky uznaná hranice peněžních příjmů k zajištění v

Životní minimum obecně Definice životního a existenčního minima Životní minimum je minimální společensky uznaná hranice peněžních příjmů k zajištění v Přednáška č.6 II. pilíř sociálního zabezpečení (ČR) - Státní sociální podpora Životní minimum obecně Definice životního a existenčního minima Životní minimum je minimální společensky uznaná hranice peněžních

Více

Podklad pro jednání Odborné komise pro důchodovou reformu, pracovního týmu 2. Potřebná doba pojištění pro nárok na starobní důchod

Podklad pro jednání Odborné komise pro důchodovou reformu, pracovního týmu 2. Potřebná doba pojištění pro nárok na starobní důchod Podklad pro jednání Odborné komise pro důchodovou reformu, pracovního týmu 2 Potřebná doba pojištění pro nárok na starobní důchod Doba pojištění a náhradní doba pojištění jsou jedním ze základních institutů

Více

Dávky v roce 2011. INFO OS ZPTNS 1/2011 Předsedům VZO. MOTTO: Nejsme spořitelna, jsme pojišťovna. Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Dávky v roce 2011. INFO OS ZPTNS 1/2011 Předsedům VZO. MOTTO: Nejsme spořitelna, jsme pojišťovna. Vážené kolegyně, vážení kolegové, Předsedům VZO Dávky v roce 2011 Vážené kolegyně, vážení kolegové, letošní první číslo přináší přehled dávek, které budou poskytovány v roce 2011 včetně souvisejících údajů. Věřím, že tyto informace Vám

Více

Platné znění příslušných ustanovení zákonů s vyznačením navrhovaných změn: Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře

Platné znění příslušných ustanovení zákonů s vyznačením navrhovaných změn: Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře Platné znění příslušných ustanovení zákonů s vyznačením navrhovaných změn: Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře 30 Podmínky nároku na rodičovský příspěvek a jeho výše (1) Rodič, který po celý

Více

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu:

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: ZDROJE FINANCOVÁNÍ Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: 1. na činnost tzn. na redistribuci dávek a pokrytí sociálních služeb, které směřují k uživateli, 2. na správu potřebnou k činnosti, která

Více

I. pilíř důchodové reformy

I. pilíř důchodové reformy I. pilíř důchodové reformy KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Důchody Základním

Více

A. BELGIE - Neuplatňuje se. B. ČESKÁ REPUBLIKA - Neuplatňuje se. C. DÁNSKO - Neuplatňuje se. D. NĚMECKO- Neuplatňuje se. E. ESTONSKO - Neuplatňuje se.

A. BELGIE - Neuplatňuje se. B. ČESKÁ REPUBLIKA - Neuplatňuje se. C. DÁNSKO - Neuplatňuje se. D. NĚMECKO- Neuplatňuje se. E. ESTONSKO - Neuplatňuje se. PŘÍLOHA II (Článek 1 (j) a (u) Nařízení) I. Zvláštní soustavy pro samostatně výdělečně činné osoby vyňaté z rozsahu působnosti Nařízení podle čtvrtého pododstavce článku 1 (j) A. BELGIE - Neuplatňuje se.

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo sociálního zabezpečení

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo sociálního zabezpečení Metodické listy pro kombinované studium předmětu Právo sociálního zabezpečení Základním cílem kurzu je získání celkového přehledu o právní úpravě soustavy sociálního zabezpečení v České republice a jednotlivých

Více

1. V Čl. I se na začátek vkládají nové novelizační body 1 až 9, které znějí: 1. V 5 odst. 1 písm. a) v bodě 2 se číslo 7 nahrazuje číslem 5.

1. V Čl. I se na začátek vkládají nové novelizační body 1 až 9, které znějí: 1. V 5 odst. 1 písm. a) v bodě 2 se číslo 7 nahrazuje číslem 5. Pozměňovací návrh k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 854) 1. V Čl. I se na začátek vkládají nové novelizační

Více

KURZ SOCIÁLNÍ PRÁVO kombinované studium JUDr. Iva Kernová SOCIÁLNÍ PRÁVO

KURZ SOCIÁLNÍ PRÁVO kombinované studium JUDr. Iva Kernová SOCIÁLNÍ PRÁVO KURZ SOCIÁLNÍ PRÁVO kombinované studium JUDr. Iva Kernová Vyučující: JUDr. Iva Kernová Kurz navazuje na kurz základy práva. SOCIÁLNÍ PRÁVO sylabus Cíl: Uvést studenty hlouběji do současného stavu sociálního

Více

Přehled sociálních dávek v roce 2009

Přehled sociálních dávek v roce 2009 Přehled sociálních dávek v roce 2009 27.12.08 - http://www.blesk.cz/clanek/106266/prehled-socialnich-davek-v-roce-2009.html Český sociální systém procházel v uplynulých dvou letech výraznými změnami. Rok

Více

Rodičovský příspěvek - dávka státní sociální podpory

Rodičovský příspěvek - dávka státní sociální podpory Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s. r. o. Rodičovský příspěvek - dávka státní sociální podpory Sociální práce Vedoucí práce: Mgr. Marcela Danišová Vypracoval: Miroslav Frýba Čelákovice

Více

Poskytování rodinných přídavků a sirotčích důchodů studentům v obecném kontextu

Poskytování rodinných přídavků a sirotčích důchodů studentům v obecném kontextu Poskytování rodinných přídavků a sirotčích důchodů studentům v obecném kontextu Doplněk k informaci Finanční pomoc studentům ve vybraných zemích Zpracoval: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, oddělení

Více

Průvodce změnami v rodičovských dávkách od 1. ledna 2011

Průvodce změnami v rodičovských dávkách od 1. ledna 2011 Průvodce změnami v rodičovských dávkách od 1. ledna 2011 Obsah: 1. Porodné 2. Peněžitá pomoc v mateřství 3. Rodičovský příspěvek 4. Daňová sleva na dítě 5. Sociální příspěvek 6. Jak klesne rodičovský příspěvek

Více

FINANČNÍ NÁSTROJE RODINNÉ POLITIKY AKTUÁLNÍ STAV

FINANČNÍ NÁSTROJE RODINNÉ POLITIKY AKTUÁLNÍ STAV FINANČNÍ NÁSTROJE RODINNÉ POLITIKY AKTUÁLNÍ STAV V této kapitole je uveden přehled a popis přímých finančních nástrojů rodinné politiky, které se dají zařadit do oblasti podpory rodiny. Tyto nástroje lze

Více

PŘÍLOHA. návrhu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

PŘÍLOHA. návrhu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE Ve Štrasburku dne 13.12.2016 COM(2016) 815 final ANNEX 1 PŘÍLOHA návrhu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení

Více

PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. Státní sociální podpora. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. Státní sociální podpora. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Právní úprava: zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minumu Základní

Více

Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn 3 Vymezení některých pojmů V tomto zákoně se rozumí a) pojištěncem fyzická osoba, která je účastna pojištění;

Více

ZPRAVODAJ PROSINEC 2016

ZPRAVODAJ PROSINEC 2016 ZPRAVODAJ PROSINEC 2016 l e g i s l a t i v a ZMĚNY V ROCE 2017 Co se mění v roce 2017? Novinky Ministerstva práce a sociálních věcí Nový rok přinese některé změny v oblasti práce a sociálních věcí. Zvyšuje

Více

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 1. Vznik a vývoj sociálního zabezpečení ve světě a na území Česka. Obecná teorie konstrukce dávky. 2. Struktura sociálního zabezpečení v ČR, organizace a provádění

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

PŘÍLOHY BAKALÁŘSKÉ PRÁCE. Seznam příloh Příloha č. 1 vybrané sociální dávky

PŘÍLOHY BAKALÁŘSKÉ PRÁCE. Seznam příloh Příloha č. 1 vybrané sociální dávky PŘÍLOHY BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Seznam příloh Příloha č. 1 vybrané sociální dávky 7 Příloha č. 1 V příloze č. 1 jsou vypsány jenom vybrané sociální dávky. Z jednotlivých systémů jsou podrobněji rozebírány pouze

Více

Dávky státní sociální podpory

Dávky státní sociální podpory Právnická fakulta Masarykovy univerzity Veřejná správa Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Dávky státní sociální podpory Šárka Dřímalová 2012/2013 Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

Seznam příloh. Systémy sociálního zabezpečení v České republice. Dávky a služby poskytované z nepojistných subsystémů

Seznam příloh. Systémy sociálního zabezpečení v České republice. Dávky a služby poskytované z nepojistných subsystémů Seznam příloh Příloha č. 1: Systémy sociálního zabezpečení v České republice Příloha č. 2: Dávky a služby poskytované z pojistných subsystémů sociálního zabezpečení v České republice Příloha č. 3: Dávky

Více

ZÁKON ze dne..2011, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

ZÁKON ze dne..2011, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony ZÁKON ze dne..2011, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna

Více

Dávky v roce 2012. INFO OS ZPTNS 1/2012 Předsedům VZO. MOTTO: Věřme sami sobě. Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Dávky v roce 2012. INFO OS ZPTNS 1/2012 Předsedům VZO. MOTTO: Věřme sami sobě. Vážené kolegyně, vážení kolegové, Předsedům VZO Dávky v roce 2012 Vážené kolegyně, vážení kolegové, první číslo v roce 2012 přináší tradičně přehled změn u dávek, které budou státem poskytovány v letošním roce a dalších každoročně měněných

Více

ANALÝZA mateřská, rodičovská dovolená, čerpání peněžité pomoci v mateřství, rodičovského příspěvku

ANALÝZA mateřská, rodičovská dovolená, čerpání peněžité pomoci v mateřství, rodičovského příspěvku ANALÝZA mateřská, rodičovská dovolená, čerpání peněžité pomoci v mateřství, rodičovského příspěvku A) MATEŘSKÁ A RODIČOVSKÁ DOVOLENÁ Mateřská a rodičovská dovolená představují důležitou osobní překážku

Více

Otázky k testu 2. název kurzu: SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ

Otázky k testu 2. název kurzu: SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ název kurzu: SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ číslo kurzu: SPP726/SPR726 vyučující: Mgr. Ludmila Sedláková kontakt: e-mail: sed.ludmila@seznam.cz termíny konzultací v roce 2015: 19. září, 31. října, 28. listopadu

Více

Dávky v roce 2013. INFO OS ZPTNS 1/2013 Předsedům VZO

Dávky v roce 2013. INFO OS ZPTNS 1/2013 Předsedům VZO Předsedům VZO Dávky v roce 2013 Vážené kolegyně, vážení kolegové, již tradičně v prvním čísle roku 2013 uvádíme přehled změn u dávek, které budou státem poskytovány v tomto roce a dalších každoročně měněných

Více

beze změny beze změny beze změny beze změn beze změn

beze změny beze změny beze změny beze změn beze změn Země Doba během vyslání Bydlení Školné pro sourozence Platové aranžmá Belgie 3 měsíce lze připočíst a vybrat dovolenou (i zbylou z předešlého roku) y y y Dánsko max 6 měsíců plat plně zachován, zastaveny

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

Změny v roce 2015. INFO OS ZPTNS 1/2015 Předsedům VZO. MOTTO: Spolupráce a solidarita. Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Změny v roce 2015. INFO OS ZPTNS 1/2015 Předsedům VZO. MOTTO: Spolupráce a solidarita. Vážené kolegyně, vážení kolegové, Předsedům VZO Změny v roce 2015 Vážené kolegyně, vážení kolegové, již tradičně v prvním čísle roku 2015 uvádíme přehled dávek, které budou státem poskytovány v tomto roce a jejich případných změn, základní

Více

Platné znění právních předpisů s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění právních předpisů s vyznačením navrhovaných změn Platné znění právních předpisů s vyznačením navrhovaných změn Platná znění příslušných ustanovení zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Částka 72 Sbírka zákonů č. 200 / 2017 Strana 2057 200 ZÁKON ze dne 8. června 2017, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Více

- Zákon o všeobecném sociálním pojištění upravuje tří druhy pojištění:

- Zákon o všeobecném sociálním pojištění upravuje tří druhy pojištění: Otázka: Sociální pojištění Předmět: Ekonomie Přidal(a): Dudis - Zákon o všeobecném sociálním pojištění upravuje tří druhy pojištění: Důchodové Nemocenské Příspěvek na státní politiku zaměstnanosti PLÁTCI

Více

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Sociální pojištění 1. Rozhodné období, plátci pojistného, sazby a splatnost pojistného. 2. Vyměřovací základ zaměstnance a zaměstnavatele. 3. Vyměřovací základ OSVČ. Daňový

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 393/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 393/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 393/0 Návrh poslanců Soni Markové, Stanislava Grospiče, Stanislava Mackovíka, Miroslava Opálky a Josefa Šenfelda na vydání zákona, kterým

Více

Evropské dny práce 2009 v Pardubicích

Evropské dny práce 2009 v Pardubicích Evropské dny práce 2009 v Pardubicích Bc. Ilona Knížková Vedoucí oddělení důchodového pojištění OSSZ Pardubice ČSSZ Praha http://www.cssz.cz/cz/o-cssz/ Nová právní úprava rozlišuje vedle nároku na starobní

Více

PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. Důchodové pojištění. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. Důchodové pojištění. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz Právní úprava: zákon č. 155/1995 Sb., zákon o důchodovém pojištění prováděcí předpisy (zvláštní úprava např. pro horníky,

Více

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna 12ZadDPPOdmPes.pdf DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE Tiskopis prosím vyplňte čitelně podací razítko Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna A. Žadatel - pěstoun, poručník 1) nebo osoba, která má zájem stát

Více

ZMĚNY V SYSTÉMU NEMOCENSKÉHO ZABEZPEČENÍ A JEJICH DOPAD NA ZAMĚSTNANOST

ZMĚNY V SYSTÉMU NEMOCENSKÉHO ZABEZPEČENÍ A JEJICH DOPAD NA ZAMĚSTNANOST Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Veřejná ekonomika a správa ZMĚNY V SYSTÉMU NEMOCENSKÉHO ZABEZPEČENÍ A JEJICH DOPAD NA ZAMĚSTNANOST Impact of changes in sickness benefit

Více

Úvod do práva sociálního zabezpečení II

Úvod do práva sociálního zabezpečení II Vysoká škola Karlovy Vary, obecně prospěšná společnost SYLABUS PŘEDMĚTU Anglicky Identifikace Typ předmětu Úvod do práva sociálního zabezpečení II Social insurance law II PSZ II povinný oborový ECTS kredity

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

EURES. Vaše práce v Evropě. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services

EURES. Vaše práce v Evropě. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services EURES Vaše práce v Evropě Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services www.eures.cz www.eures.europa.eu Informační a poradenská síť spojující veřejné sluţby zaměstnanosti států EU/EHP a Švýcarska

Více

SYSTÉM SOCIÁLNÍHO POJIŠT

SYSTÉM SOCIÁLNÍHO POJIŠT POJISTNÉ SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ (SP) - největším veřejným příjmem - vykazuje znaky účelovosti - vykazuje znaky ekvivalentnosti - povinná platba ( tedy má daňový charakter) SP je uceleným, odděleným systémem,

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2008 V. volební období. Vládní návrh. na vydání. zákona,

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2008 V. volební období. Vládní návrh. na vydání. zákona, PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2008 V. volební období 435 Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon

Více

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Důchodová reforma Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Zvyšování věkové hranice pro nárok na starobní důchod Omezení možnosti předčasného odchodu do důchodu Omezení zápočtu

Více

Úvod do sociálního zabezpečení Státní sociální podpora

Úvod do sociálního zabezpečení Státní sociální podpora Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Evropská 33, Praha 6 Předmět: Hospodářská a sociální politika Úvod do sociálního zabezpečení Státní sociální podpora 10. května 2005 Molková Michaela ÚVOD DO

Více

Úvodní slovo ministryně práce a sociálních věcí

Úvodní slovo ministryně práce a sociálních věcí Dávky pěstounské péče 2013 Úvodní slovo ministryně práce a sociálních věcí Milí čtenáři, do rukou se vám dostává užitečná publikace, která v rámci sociální reformy shrnuje všechny podstatné změny v oblasti

Více

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA. Podrobnosti o podmínkách provozu mateřské školy. Podrobnosti o organizaci mateřské školy

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA. Podrobnosti o podmínkách provozu mateřské školy. Podrobnosti o organizaci mateřské školy 14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o předškolním vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 23 odst. 3, 35 odst. 2 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

12.1 Zmûny v nemocenském poji tûní od roku 2008

12.1 Zmûny v nemocenském poji tûní od roku 2008 Účetnictví, daně a právo v praxi 12.1 Změny v nemocenském pojištění od roku 2008 Pro rok 2008 mají v oblasti nemocenského pojištění zásadní význam změny, které přinesl zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci

Více

Nárok na podporu v nezaměstnanosti

Nárok na podporu v nezaměstnanosti Nárok na podporu v nezaměstnanosti Dnes se v rámci rubriky personalistický rádce podíváme na zoubek podpoře v nezaměstnanosti. Jedná se o téma poměrně ožehavé, nicméně věříme, že se Vám s našimi informacemi

Více

~ 1 ~ Náhrada mzdy za prvních 21 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti s platností od roku 2013

~ 1 ~ Náhrada mzdy za prvních 21 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti s platností od roku 2013 ~ 1 ~ Náhrada mzdy za prvních 21 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti s platností od roku 2013 Základní právní ustanovení pro poskytování náhrad v nemoci: Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce:

Více

Zpracoval: Magion Praha s.r.o., květen 2012 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

Zpracoval: Magion Praha s.r.o., květen 2012 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI PODNIKÁNÍ V INVALIDNÍM DŮCHODU Studijní materiál pro účastníky kurzu Začínající podnikatel pořádaného o. s. Okamžik. Tento kurz je financován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Praha-Adaptabilita.

Více

11. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 854 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 8.

11. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 854 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 8. 115 11. funkční období 115 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (Navazuje na sněmovní tisk č. 854 ze 7.

Více

Pracovní doba v České Republice je v rámci EU jedna z nejdelších Dostupný z

Pracovní doba v České Republice je v rámci EU jedna z nejdelších Dostupný z Pracovní doba v České Republice je v rámci EU jedna z nejdelších Český statistický úřad 2013 Dostupný z http://www.nusl.cz/ntk/nusl-203469 Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. Tento

Více

Zdravotní pojištění. Bc. Alena Kozubová

Zdravotní pojištění. Bc. Alena Kozubová Zdravotní pojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění Zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné

Více

Platná znění zákonů s vyznačením navrhovaných změn

Platná znění zákonů s vyznačením navrhovaných změn Platná znění zákonů s vyznačením navrhovaných změn I. Platné znění částí zákona č. 357/2005 Sb., o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich,

Více

Základní principy stanovení částky živobytí životní a existenční minimum. Odborné sympozium Sociální pomoc na rozcestí

Základní principy stanovení částky živobytí životní a existenční minimum. Odborné sympozium Sociální pomoc na rozcestí Základní principy stanovení částky živobytí životní a existenční minimum Odborné sympozium Sociální pomoc na rozcestí Brno 19. 10. 2017 Částka živobytí Stanovena pro každou osobu individuálně Hodnotí se

Více

Základní pojmy a výpočty mezd

Základní pojmy a výpočty mezd Základní pojmy a výpočty mezd Hrubá a čistá mzda, částka k výplatě Základní mzda, pobídkové složky a náhrady mzdy tvoří hrubou mzdu. Hrubá mzda se snižuje o určité částky. Především to je zdravotní pojištění

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Sociální zajištění a ţivotní úroveň ţen na mateřské a rodičovské dovolené v ČR

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Sociální zajištění a ţivotní úroveň ţen na mateřské a rodičovské dovolené v ČR Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Teologická fakulta KATEDRA PRAKTICKÉ TEOLOGIE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Sociální zajištění a ţivotní úroveň ţen na mateřské a rodičovské dovolené v ČR Vedoucí práce:

Více

Platné znění příslušných ustanovení zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění příslušných ustanovení zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, s vyznačením navrhovaných změn Platné znění příslušných ustanovení zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, s vyznačením navrhovaných změn 3 Osoba, která není v hmotné nouzi (1) Nestanoví-li tento zákon jinak, osobou v hmotné

Více

Navrhované změny na pracovním trhu

Navrhované změny na pracovním trhu Navrhované změny na pracovním trhu v souvislosti s novelami zákona o zaměstnanosti a dalších zákonů RNDr. Petr Nečas ministr práce a sociálních věcí 6. března 2008 Motto navrhovaných změn: Ten, kdo pracuje,

Více

Způsoby realizace (na příkladu starobních důchodů) PRŮBĚŽNÉ FINANCOVÁNÍ (pay as you go PAYG systém)

Způsoby realizace (na příkladu starobních důchodů) PRŮBĚŽNÉ FINANCOVÁNÍ (pay as you go PAYG systém) Způsoby realizace (na příkladu starobních důchodů) PRŮBĚŽNÉ FINANCOVÁNÍ (pay as you go PAYG systém) zdroj financování pojistné, daně vlastnosti: plátci a příjemci rozdílné osoby běžné výdaje roku financovány

Více

Daně v roce Metodologický seminář pro středoškolské učitele

Daně v roce Metodologický seminář pro středoškolské učitele Daně v roce 2010 Metodologický seminář pro středoškolské učitele prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D. DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB Cesta od předmětu k základu daně veškeré příjmy poplatníka - příjmy vyňaté

Více

Bakalářská práce. Rodičovský příspěvek v ČR. Ing. Hana Moravcová

Bakalářská práce. Rodičovský příspěvek v ČR. Ing. Hana Moravcová Právnická fakulta Masarykovy univerzity Právo a finance Katedra finančního práva a národního hospodářství Bakalářská práce Rodičovský příspěvek v ČR Ing. Hana Moravcová 2010/2011 Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou

Více

6 Zdravotní pojištění

6 Zdravotní pojištění 6 Zdravotní pojištění Zdravotní pojištění 6.1 Účast zaměstnanců na pojištění Pro účely zdravotního pojištění jsou za zaměstnance označovány osoby, kterým plynou nebo by měly plynout příjmy ze závislé činnosti

Více

Slučitelnost profesních a rodinných rolí

Slučitelnost profesních a rodinných rolí Slučitelnost profesních a rodinných rolí Jedním z cílů rodinné politiky je umožnit rodičům lepší slučitelnost jejich rodičovské a profesní role v případě, že nechtějí rezignovat na své rodičovství a ani

Více

PRACOVNÍ NESCHOPNOST PRO NEMOC A ÚRAZ V ROCE ZA 1. POLOLETÍ 2014

PRACOVNÍ NESCHOPNOST PRO NEMOC A ÚRAZ V ROCE ZA 1. POLOLETÍ 2014 PRACOVNÍ NESCHOPNOST PRO NEMOC A ÚRAZ V ROCE ZA 1. POLOLETÍ 2014 Do vývoje dočasné pro nemoc a úraz v České republice v 1. pololetí 2014 se výrazně promítly právní úpravy nemocenského pojištění platné

Více

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE 1 Podnikatel fyzická osoba 1.1 Zahájení podnikatelské činnosti 1.1.1 Podnikatel

Více

ZMĚNY V DANÍCH OD ROKU 2013

ZMĚNY V DANÍCH OD ROKU 2013 ZMĚNY V DANÍCH OD ROKU 2013 Na tiskové konferenci, konané dne 18. března 2011, ministr financí Miroslav Kalousek představil reformu přímých daní a odvodů, která by měla tvořit třetí pilíř komplexní daňové

Více