Informace pro obyvatele a podnikatele s trvalým pobytem a sídlem v obcích Poličná a Krhová

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informace pro obyvatele a podnikatele s trvalým pobytem a sídlem v obcích Poličná a Krhová"

Transkript

1 Informace pro obyvatele a podnikatele s trvalým pobytem a sídlem v obcích Poličná a Krhová 1. Obecná informace k výkonu veřejné správy pro nové obce Krhová a Poličná Na základě rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje ze dne 5. listopadu 2012, č. j. KUZL/68241/2012 a KUZL/65245/2012, bude pro nově vzniklé obce Krhová i Poličná vykonávat svěřenou státní správu (přenesenou působnost) Městský úřad Valašské Meziříčí, do jehož správního obvodu tyto obce náleží. Týmž rozhodnutím krajského úřadu byl Městský úřad Valašské Meziříčí pověřen vedením elektronické úřední desky a provozováním elektronické podatelny pro nově vzniklé obce. Rozhodnutí jsou zveřejněna na úředních deskách a současně budou zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup na níže uvedených adresách. Městský úřad Valašské Meziříčí pro tyto účely zřídil internetové adresy a Na těchto adresách je zveřejňován obsah úřední desky způsobem umožňujícím dálkový přístup. Adresy elektronické podatelny nových obcí jsou a 2. Občanské průkazy V souvislosti se vznikem nových obcí Poličná a Krhová nastane stav, kdy v občanských průkazech budou mít občané žijící na území nově vzniklých obcí nesprávný údaj (adresu místa trvalého pobytu). Těmto občanům vzniká povinnost požádat o vydání nového občanského průkazu do 15 pracovních dnů po dni, ve kterém došlo ke skončení platnosti občanského průkazu na základě pravomocného rozhodnutí o neplatnosti občanského průkazu ( 14 odst. 1 zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech). Obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný k vydání občanského průkazu má zákonem stanovenou povinnost rozhodnout o neplatnosti občanského průkazu, jestliže obsahuje nesprávné údaje. Občanský průkaz však platí do doby, než obecní úřad obce s rozšířenou působnosti rozhodne o jeho neplatnosti. Vzhledem k značnému počtu žadatelů o nový občanský průkaz předpokládá Městský úřad Valašské Meziříčí postupnou výměnu v měsících leden až březen V měsíci dubnu 2013 by měli mít všichni občané obcí Poličná a Krhová nové občanské průkazy. Pokud občan v této době nepožádá o výměnu občanského průkazu, zahájí Městský úřad Valašské Meziříčí správní řízení o skončení platnosti občanského průkazu, protože průkaz bude obsahovat nesprávné údaje [ 11 odst. 2 písm. b) zákona o občanských průkazech]. Za výměnu občanských průkazů se neplatí žádný správní poplatek. Vzhledem k existenci centrálního registru obyvatel je platný občanský průkaz nutný k vyřízení dalších níže uvedených dokladů řidičský průkaz, technický průkaz, změny živnostenského oprávnění a změny registrace u finančního úřadu. 1

2 3. Řidičské průkazy a technické průkazy vozidla Řidičský průkaz (ŘP) v minulosti byly na ŘP zaznamenávány různé modifikace bydliště držitele ( např. jen město, celá adresa apod.). I dnes na nových ŘP existuje údaj Obec pobytu. Proto bude nutné provést výměnu řidičských průkazů. Zákonná lhůta pro podání žádosti o výměnu řidičského průkazu je do 5 pracovních dnů ode dne, kdy ke změně došlo, v tomto případě 6. ledna Avšak vzhledem k tomu, že k těmto změnám je třeba aktualizace v registru obyvatel (po vydání nových OP), doporučujeme jednání občanů obcí Poličná a Krhová na odbor dopravy směřovat až po jejich vydání cca březen/duben Technický průkaz vozidla občan obce by se měl dostavit na odbor dopravy k vyznačení změny bydliště. Vzhledem k tomu, že k těmto změnám je třeba aktualizace i registru obyvatel (po vydání nových OP), doporučujeme jednání občanů obcí Poličná a Krhová na odbor dopravy směřovat až po jejich vydání cca březen/duben Živnostenská oprávnění Ze sdělení Krajského úřadu Zlínského kraje ze dne 24. října 2012, č. j. KUZL 66028/2012 (sdělení je v plném textu dostupné na shora uvedených webových stránkách obce Poličná a Krhová), vyplývá, že změnu údajů spojená se vznikem nových obcí nebude nutné hlásit živnostenskému úřadu, jenž bude tyto údaje čerpat ze základního registru, na který je napojen informační systém registru živnostenského podnikání. V případě, že podnikatelé budou po provedených změnách požadovat aktuální výpis ze živnostenského rejstříku, bude jim poskytnut bezplatně. 5. Změna registrace na Finančním úřadě Valašské Meziříčí U Finančního úřadu pro Zlínský kraj, územního pracoviště ve Valašském Meziříčí, je třeba provést změnu registrace. Od nabude účinnosti zákon č. 399/2012 Sb., o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o pojistném na důchodové spoření, který mj. předsouvá účinnost novely zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen novelizovaný daňový řád ), obsažené v zákoně č. 458/2011 Sb. Dle 127 odst. 1 novelizovaného daňového řádu Dojde-li ke změně údajů, které je povinen daňový subjekt uvádět při registraci, je povinen tuto změnu oznámit správci daně do 15 dnů ode dne, kdy nastala, popřípadě požádat o zrušení registrace, jsou-li pro to dány důvody. Podle odstavce 2 tohoto ustanovení lze oznamovací povinnost podle odstavce 1 splnit pouze prostřednictvím oznámení o změně registračních údajů. Podle 72 odst. 1 novelizovaného daňového řádu lze oznámení o změně registračních údajů podat jen na tiskopise vydaném Ministerstvem financí nebo na tiskovém výstupu z počítačové tiskárny, který má údaje, obsah i uspořádání údajů shodné s tímto tiskopisem. Z uvedeného vyplývá, že registrovaný daňový subjekt bude změnu adresy místa pobytu či sídla oznamovat finančnímu úřadu prostřednictvím předepsaného tiskopisu. V zákoně je sice stanovena 15 denní lhůta, avšak z klientského hlediska i z důvodu velkého 2

3 množství daňových subjektů, které se v dané situaci nacházejí, bude akceptována lhůta delší. Především v případě daňových subjektů, které jsou např. měsíčními plátci k dani z přidané hodnoty či poplatníky silniční daně (s ohledem na termín pro podání daňového přiznání) by bylo vhodné oznámit novou adresu co nejdříve, aby bylo ze strany správce daně správně doručováno.neregistrované daňové subjekty nemusí změnu adresy finančnímu úřadu nahlašovat správce daně si údaje zjistí sám z rejstříku, do kterého má přístup. 6. Údaje v obchodním rejstříku Osoby žádající o změnu v zápisu do obchodního rejstříku musí doložit příslušnou listinu opravňující vyznačení změny, v našem případě rozhodnutí krajského úřadu o vzniku nových obcí Poličná a Krhová. Krajskému soudu v Ostravě proto budou zaslána rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje č. j. KUZL 32068/2012 PŽÚ/A a č. j. KUZL 32069/2012 PŽÚ/A ze dne , kterými byly schváleny návrhy města Valašské Meziříčí na oddělení částí Poličná a Krhová od města Valašské Meziříčí. Do žádosti o změnu je proto nutné uvést jako důvod změny odkaz na tato rozhodnutí. Podnikatelé pak nebudou muset dokládat stejnopis rozhodnutí krajského úřadu, neboť ve správě soudu je předmětné rozhodnutí již uloženo. 7. Prokazování totožnosti při volbách do zastupitelstev nových obcí Podle ustanovení 33 odst. 3 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je volič po příchodu do volební místnosti povinen prokázat svou totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky. Totožnost a státní občanství prokáže volič občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky, jde-li o cizince, průkazem o povolení k pobytu. Obdobné platí ve volbě prezidenta republiky, když ustanovení 41 odst. 3 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), stanoví, že volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem nebo platným občanským průkazem. V kontextu zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, v nových volbách do zastupitelstev obcí Krhová a Poličná konaných dne 5. ledna 2013 a volbě prezidenta republiky v lednu 2013 budou proto moci občané obce Krhová a Poličná hlasovat ještě s občanskými průkazy, na nichž bude uvedeno jako údaj o trvalém pobytu město Valašské Meziříčí, případně s občanskými průkazy s oddělenou částí (ustřiženým rohem) a potvrzením o změně místa trvalého pobytu. Občanovi lze pro účely výkonu volebního práva vydat rovněž občanský průkaz bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc. Tyto doklady vydávají obecní úřady obcí s rozšířenou působností občanům tzv. na počkání. 3

4 Podrobnější informace k volbách zveřejnil Městský úřad Valašské Meziříčí na webových stránkách nových obcí (www.obeckrhova.info, v sekci Volby. 8. Matriční úřad Nově vzniklé obce Poličná a Krhová jsou s účinností od 1. ledna 2013 zařazeny do správního obvodu matričního úřadu Valašské Meziříčí (příloha č. 1 vyhlášky č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů). Matriční knihy, do kterých se zapisuje narození, uzavření manželství a úmrtí, ke kterým dojde v nově vzniklých obcích Poličná a Krhová, povede a výpisy z nich, tj. rodné, oddací a úmrtní listy, bude vydávat, matriční úřad Valašské Meziříčí. 9. Změna údajů v obchodním rejstříku (u právnických osob, které mají sídlo na území obcí Poličná a Krhová) V případě obchodních společností, které mají sídlo na území nově vznikajících obcí, není nutné měnit příslušné zakladatelské dokumenty a podat návrh na zápis změny sídla v obchodním rejstříku, neboť sídlo společnosti se nemění, pouze vlivem skutečností nezávislých na vůli dané právnické osoby dochází k administrativní změně evidovaného údaje. Rozdělení obcí se promítne v základním registru právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech (dále jen registr osob ). Pokud dojde ke ztotožnění osoby zapsané v registru osob s osobou zapsanou v obchodním rejstříku, projeví se po úplném propojení registru osob s obchodním rejstříkem změna údaje v obchodním rejstříku automaticky. Obchodní rejstřík a registr osob by měly být plně propojeny v první čtvrtině roku Pokud ke ztotožnění nedojde, bude nutné tyto případy řešit individuálně. Nedomníváme se však, že by mělo být za účelem sjednocení údajů v těchto případech zahajováno řízení o změně zapisovaného údaje. (podle stanoviska Ministerstva spravedlnosti, odboru legislativního, ze dne 19. prosince 2012, č. j. 991/2012-LO-SP/2) Zpracováno dne 21. prosince 2012 Vyvěšeno dne... Podpis Sejmuto dne... Podpis 4

5 Příloha: Informace Městského úřadu Valašské Meziříčí k výměnám dokladů Městský úřad Valašské Meziříčí v souvislosti se změnami dokumentů vydal následující informaci, která je rovněž dostupná na shora uvedených webových stránkách: Upozorňujeme občany, že v souvislosti s očekávaným přílivem žadatelů o výměnu dokladů Městský úřad Valašské Meziříčí od ledna do března 2013 vyřadí z provozu webový a fyzický vyvolávací systém a nahradí ho telefonickým objednávkovým systémem. Všichni občané města, kteří si po 1. lednu 2013 budou chtít vyměnit své doklady, se budou muset objednat prostřednictvím telefonu. Služba začne fungovat od 17. prosince. K výměně dokladů na odboru evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů se lze objednat na telefonu , na odboru dopravně správních agend na telefonu Na obou zmíněných odborech bude od ledna do března každá druhá sobota pracovní. Jedná se o následující termíny: 5. ledna, 19. ledna, 2. února, 16. února, 2. března, 16. března, 30. března, vždy od 8 do 11 a od 12 do hodin. V ostatní dny je doba pro styk s veřejností vymezena takto: Po, St od 8 do 11 a od 12 do 17 hod., Út, Čt, Pá od 8 do 11 a od 12 do hod. Městský úřad současně zveřejnil tyto podrobnější pokyny: Povinná výměna držitelů řidičských průkazů, technických průkazů a občanských průkazů s trvalým pobytem v obcích Krhová a Poličná. Tito držitelé jsou povinni si je vyměnit v měsících leden-březen 2013, kdy je výměna bezplatná. PO TELEFONICKÉM OBJEDNÁNÍ NA ODBOR EO, OP A CD A VÝMĚNĚ OBČANSKÉHO PRŮKAZU SE LZE NA ODBOR DOPRAVNĚ SPRÁVNÍCH AGEND DOSTAVIT K VÝMĚNĚ TECHNICKÉHO PRŮKAZU ČI ŘIDIČSKÉHO PRŮKAZU- OVŠEM TAKTÉŽ PO PŘEDCHOZÍM TELEFONICKÉM OBJEDNÁNÍ. Objednání je možné již od na telefonních číslech: - na odboru evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů tel. číslo je na odboru dopravně správních agend tel. číslo je Na shora uvedených odborech bude od ledna do března 2013 každá druhá sobota pracovní. Jedná se o následující termíny: 5. ledna, 19. ledna, 2. února, 16. února, 2. března, 16. března, 30. března vždy od 8-11 hod a od hod V ostatní dny je doba pro styk s veřejností vymezena takto: Po, St od 8-11 hod a od 12 do 17 hod., Út, Čt, Pá-od 8 do 11 a od 12 do hod 5

6 K výměně technického průkazu fyzická i právnická osoba vezme s sebou: vyplněná a žadatelem podepsaná Žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel- k dispozici na pracovištích ODSA technický průkaz vozidla (tzv. "velký technický průkaz") osvědčení o registraci vozidla (tzv. "malý technický průkaz") občanský průkaz nebo pas Pověřená osoba za žadatele: neověřená plná moc K výměně řidičského průkazu je nutno vzít s sebou: platný občanský průkaz nebo cestovní pas, řidičský průkaz, kterému končí platnost jednu fotografii o rozměrech 3,5x4,5 centimetrů, které se pořizují na požádaní v příslušných fotografických ateliérech. K výměně občanského průkazu je nutno vzít s sebou: dosavadní občanský průkaz (platný i neplatný) v případě neplatného OP přinést s sebou rodný list nebo platný cestovní doklad Vaše řidičské, občanské i technické průkazy si můžete vyměnit na Městském úřadě ve Valašském Meziříčí odboru dopravně správních agend či odboru evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů na Zašovské ulici v 1. patře. 6

Zveřejnění zpracovávaných osobních údajů nepodléhajících oznamovací povinnosti

Zveřejnění zpracovávaných osobních údajů nepodléhajících oznamovací povinnosti Zveřejnění zpracovávaných osobních údajů nepodléhajících oznamovací povinnosti Osobní údaje zpracovávané Městským úřadem Nový Jičín nepodléhající oznamovací povinnosti Úřadu pro ochranu osobních údajů

Více

Jak na základní registry?

Jak na základní registry? Příručka pro kraje a obce 20mm Jak na základní registry? 15mm 9mm 7mm 5mm Ministerstvo vnitra 2012 20mm Jak na základní registry? Příručka pro kraje a obce Zpracovalo Ministerstvo vnitra 20mm Obsah 1.

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. I. Obecná část. Závěrečná zpráva hodnocení dopadů regulace

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. I. Obecná část. Závěrečná zpráva hodnocení dopadů regulace 1. Důvod předložení 1.1. Název DŮVODOVÁ ZPRÁVA I. Obecná část Závěrečná zpráva hodnocení dopadů regulace Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně

Více

133/2000 Sb. ZÁKON ze dne 12. dubna 2000 ČÁST PRVNÍ EVIDENCE OBYVATEL A RODNÝCH ČÍSEL

133/2000 Sb. ZÁKON ze dne 12. dubna 2000 ČÁST PRVNÍ EVIDENCE OBYVATEL A RODNÝCH ČÍSEL Systém ASPI - stav k 3.6.2009 do částky 45/2009 Sb. a 18/2009 Sb.m.s. Obsah a text 133/2000 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2010 133/2000 Sb. ZÁKON ze dne 12. dubna 2000 o evidenci

Více

DATOVÉ SCHRÁNKY A ČINNOST SPRÁVNÍCH ORGÁNŮ

DATOVÉ SCHRÁNKY A ČINNOST SPRÁVNÍCH ORGÁNŮ DATOVÉ SCHRÁNKY A ČINNOST SPRÁVNÍCH ORGÁNŮ Dne 1. července 2009 nabyl účinnosti zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, zákon č. 301/2008 Sb., kterým se mění

Více

Návrh. ČÁST PRVNÍ Elektronické úkony, osobní čísla a autorizovaná konverze dokumentu. Hlava I Předmět úpravy

Návrh. ČÁST PRVNÍ Elektronické úkony, osobní čísla a autorizovaná konverze dokumentu. Hlava I Předmět úpravy Návrh ZÁKON ze dne...2007 o elektronických úkonech, osobních číslech a autorizované konverzi dokumentu a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Elektronické

Více

Oddělení evidence motorových vozidel

Oddělení evidence motorových vozidel C O J E TŘEBA M Í T S S E B O U Obsah: CO JE TŘEBA MÍT S SEBOU...1 OBSAH...1 ODDĚLENÍ EVIDENCE MOTOROVÝCH VOZIDEL...2 KONTAKTY...2 ELEKTRONICKÉ OBJEDNÁNÍ NA ODDĚLENÍ EVIDENCE MOTOROVÝCH VOZIDEL:...2 FORMULÁŘE...2

Více

C O J E T Ř E B A M Í T S S E B O U OBSAH:... 1

C O J E T Ř E B A M Í T S S E B O U OBSAH:... 1 C O J E T Ř E B A M Í T S S E B O U Obsah: OBSAH:... 1 ODDĚLENÍ EVIDENCE MOTOROVÝCH VOZIDEL... 2 KONTAKTY... 2 ELEKTRONICKÉ OBJEDNÁNÍ NA ODDĚLENÍ EVIDENCE MOTOROVÝCH VOZIDEL:... 2 FORMULÁŘE... 2 REGISTR

Více

Czech POINT - Živnostenský rejstřík a podání živnostenskému úřadu - aktualizace 2011 (egon)

Czech POINT - Živnostenský rejstřík a podání živnostenskému úřadu - aktualizace 2011 (egon) Czech POINT - Živnostenský rejstřík a podání živnostenskému úřadu - aktualizace 2011 (egon) 1 Rozsah: 2 hodiny Anotace: elearningový kurz seznamuje s postupem při vydávání ověřeného výpisu z Živnostenského

Více

Aktualizováno k 3. září 2007

Aktualizováno k 3. září 2007 Aktualizováno k 3. září 2007 Zákon je uveden v aktualizovaném znění, jak vyplývá ze změn provedených sdělením č. 71/2001 Sb., zákonem č. 478/2001 Sb., zákonem č. 175/2002 Sb., zákonem č. 320/2002 Sb.,

Více

Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky

Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky 2 Ministerstvo průmyslu a obchodu České

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2250 Sbírka zákonů č. 239 / 2013 Částka 93 239 ZÁKON ze dne 3. července 2013, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999

Více

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991. Obchodní zákoník. Změna: 600/1992 Sb. Změna: 264/1992 Sb., 591/1992 Sb. (s přihlédnutím k 4/1993 Sb.

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991. Obchodní zákoník. Změna: 600/1992 Sb. Změna: 264/1992 Sb., 591/1992 Sb. (s přihlédnutím k 4/1993 Sb. 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Změna: 600/1992 Sb. Změna: 264/1992 Sb., 591/1992 Sb. (s přihlédnutím k 4/1993 Sb.) Změna: 286/1993 Sb. Změna: 156/1994 Sb. Změna: 84/1995 Sb.

Více

Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky

Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky 2 Ministerstvo průmyslu a obchodu České

Více

Rozdíl v právní povaze občanského průkazu a řidičského průkazu z hlediska výsledků činnosti veřejné správy

Rozdíl v právní povaze občanského průkazu a řidičského průkazu z hlediska výsledků činnosti veřejné správy Semestrální práce do předmětu SP2 Rozdíl v právní povaze občanského průkazu a řidičského průkazu z hlediska výsledků činnosti veřejné správy Jakub Míšek 2010 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Vymezení pojmů... 3

Více

e-government v České republice

e-government v České republice 1 e-government v České republice Opora pro předmět: 5PR425 Zpracoval: Tomáš Lechner Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu

Více

Informace pro volební strany. pro volby do zastupitelstev obcí v roce 2014

Informace pro volební strany. pro volby do zastupitelstev obcí v roce 2014 Městský úřad Třebíč Informace pro volební strany pro volby do zastupitelstev obcí v roce 2014 Termín voleb do zastupitelstev obcí Ustanovení 1 odst. 2 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev

Více

Informační materiál pro zahraniční. fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona. na území České republiky

Informační materiál pro zahraniční. fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona. na území České republiky Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku, Praha T+ www.mpo.cz 2 Ministerstvo průmyslu

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 98 Rozeslána dne 19. srpna 2008 Cena Kč 46, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 98 Rozeslána dne 19. srpna 2008 Cena Kč 46, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 98 Rozeslána dne 19. srpna 2008 Cena Kč 46, O B S A H : 299. Zákon o státním dluhopisovém programu na úhradu jistin státního dluhu, splatných v letech 2009

Více

Zajištění úkolů vyplývajících ze zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech na MěÚ a MP Dvůr Králové nad Labem

Zajištění úkolů vyplývajících ze zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech na MěÚ a MP Dvůr Králové nad Labem Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 15/2012 Zajištění úkolů vyplývajících ze zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech na MěÚ a MP Dvůr Králové nad Labem čl. I. Preambule Tento vnitřní

Více

Zákon č. 513/1991 Sb.

Zákon č. 513/1991 Sb. Zákon č. 513/1991 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 264/1992 Sb., zákonem č. 591/1992 Sb., zákonem č. 600/1992

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 1826 Sbírka zákonů č. 119 / 2012 Částka 45 119 ZÁKON ze dne 14. března 2012, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE OBČANSKÉ PRŮKAZY, CESTOVNÍ DOKLADY A RODNÁ ČÍSLA 2012 ALEŠ ŠKAŘUPA

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE OBČANSKÉ PRŮKAZY, CESTOVNÍ DOKLADY A RODNÁ ČÍSLA 2012 ALEŠ ŠKAŘUPA ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE OBČANSKÉ PRŮKAZY, CESTOVNÍ DOKLADY A RODNÁ ČÍSLA 2012 ALEŠ ŠKAŘUPA Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická Katedra správního práva

Více

100/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 20. února 2001. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů

100/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 20. února 2001. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů 100/2001 Sb. ZÁKON ze dne 20. února 2001 o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) Změna: 93/2004 Sb. Změna: 163/2006

Více

VYDÁVÁNÍ PARKOVACÍCH KARET A LÍSTKŮ

VYDÁVÁNÍ PARKOVACÍCH KARET A LÍSTKŮ VYDÁVÁNÍ PARKOVACÍCH KARET A LÍSTKŮ PRO ZÓNY PLACENÉHO STÁNÍ V HL. M. PRAZE Aktualizace: 16.7.2012 Parkovací karty vydávané fyzickým osobám s trvalým pobytem v dané oblasti K získání nároku na parkovací

Více

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991. Obchodní zákoník

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991. Obchodní zákoník 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Změna: 600/1992 Sb. Změna: 264/1992 Sb., 591/1992 Sb. (s přihlédnutím k 4/1993 Sb.) Změna: 286/1993 Sb. Změna: 156/1994 Sb. Změna: 84/1995 Sb.

Více

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991. Obchodní zákoník

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991. Obchodní zákoník 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Změna: 600/1992 Sb. Změna: 264/1992 Sb., 591/1992 Sb. (s přihlédnutím k 4/1993 Sb.) Změna: 286/1993 Sb. Změna: 156/1994 Sb. Změna: 84/1995 Sb.

Více

Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1

Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Vyřizuje: Mgr. Hana Jirásková, Oddělení daňového procesu I Tel: (+ 420) 296 854 237, (+ 420) 296 852 222 E-mail:

Více

mění 19 odst. 10; nové přechodné ustanovení

mění 19 odst. 10; nové přechodné ustanovení č. 100/2001 Sb. ZÁKON ze dne 20. února 2001 o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) Ve znění: Předpis č. K datu

Více

ZÁKON ze dne 18. července 2012 o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky)

ZÁKON ze dne 18. července 2012 o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky) Strana 3554 Sbírka zákonů č. 275 / 2012 275 ZÁKON ze dne 18. července 2012 o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky) Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více