Stanovy. KOMERČNÍ BANKY, a. s. návrh změn pro valnou hromadu konanou dne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stanovy. KOMERČNÍ BANKY, a. s. návrh změn pro valnou hromadu konanou dne 26. 6. 2002"

Transkript

1 Stanovy KOMERČNÍ BANKY, a. s. návrh změn pro valnou hromadu konanou dne

2 I. Základní ustanovení 1 Obchodní firma a sídlo (1) Obchodní firma akciové společnosti zní: "Komerční banka, a. s." (dále jen "banka"). (2) Obchodní firma banky se do cizího jazyka nepřekládá. (3) Sídlo banky je Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ (4) Banka je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka (5) Banka je založena na dobu neurčitou. II. Předmět podnikání 2 (1) Předmět podnikání banky vyplývá z ustanovení zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o bankách"). Tímto předmětem podnikání je: a) přijímání vkladů od veřejnosti, b) poskytování úvěrů, c) investování do cenných papírů na vlastní účet, d) finanční pronájem (finanční leasing), e) platební styk a zúčtování, f) vydávání a správa platebních prostředků, např. platebních karet, cestovních šeků, g) poskytování záruk, h) otevírání akreditivů, i) obstarávání inkasa, j) poskytování investičních služeb, k) obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s devizovými hodnotami a se zlatem l) finanční makléřství, m) směnárenská činnost (nákup devizových prostředků), n) výkon funkce depozitáře, o) poskytování bankovních informací, p) pronájem bezpečnostních schránek, q) vydávání hypotečních zástavních listů, r) činnosti, které přímo souvisejí s činnostmi uvedeným v písmenech a) až q). III. Základní kapitál banky 3 Základní kapitál banky činí Kč. 2

3 IV. Akcie 4 Základní ustanovení Základní kapitál banky uvedený v 3 je rozdělen na kmenových, registrovaných akcií znějících na majitele ve jmenovité hodnotě 500,- Kč. Všechny akcie banky mají zaknihovanou podobu. V. Práva a povinnosti akcionářů (1) Akcionářem banky může být jak právnická, tak fyzická osoba. 5 (2) Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se banky, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady a uplatňovat návrhy a protinávrhy. Akcionář přítomný na valné hromadě má právo na uvedené vysvětlení i ohledně záležitostí týkajících se osob ovládaných bankou. Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrhy k návrhům, jejichž obsah je uveden v oznámení o konání valné hromady nebo v případě, že o rozhodnutí valné hromady musí být pořízen notářský zápis, je povinen doručit písemné znění svého návrhu nebo protinávrhu bance nejméně pět pracovních dnů přede dnem konání valné hromady. To neplatí, jde-li o návrhy na volbu konkrétních osob do orgánů společnosti. Představenstvo je povinno uveřejnit způsobem určeným pro svolání valné hromady protinávrh akcionáře se svým stanoviskem, pokud je to možné, nejméně tři dny před oznámeným datem konání valné hromady. (3) Akcionář je oprávněn vykonávat svá práva na valné hromadě buď osobně, nebo prostřednictvím fyzické nebo právnické osoby - zástupce, za podmínek stanovených zákonem (dále jen přítomný akcionář ). Zástupcem akcionáře nemůže být člen představenstva nebo dozorčí rady banky. Při prezenci na valné hromadě se akcionář prokáže průkazem totožnosti. Zástupce akcionáře se u prezence prokáže průkazem totožnosti a dále předá písemnou plnou moc, nestanoví-li zákon jinak. Zástupce akcionáře právnické osoby navíc předá aktuální výpis z obchodního rejstříku nebo jiný dokument osvědčující jeho právo jednat za společnost. Dědic akcionáře předá u prezence úřední doklad osvědčující jeho práva. (4) Valné hromady se může zúčastnit akcionář, který je registrován v zákonné evidenci cenných papírů jako majitel akcií banky 7. kalendářní den přede dnem konání valné hromady (tj. den rozhodný k účasti na valné hromadě). Představenstvo banky podá žádost o výpis ze zákonné evidence cenných papírů k tomuto rozhodnému dni. (5) Hlasovací právo náležející akcionáři se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, přičemž každých 500,- Kč jmenovité hodnoty akcií se rovná jednomu hlasu. Hlas je dále nedělitelný. Hlasuje se pomocí hlasovacích lístků, pokud však o to požádá představenstvo, případně dozorčí rada, předseda valné hromady nebo o tom rozhodne valná hromada, bude hlasováno jiným způsobem. Nejprve se hlasuje o návrhu představenstva, byl-li podán. V případě, že je návrh představenstva přijat, o dalších návrzích se nehlasuje. V případě, že návrh představenstva nebyl přijat, hlasuje se o návrhu dozorčí rady, byl-li podán. O dalších návrzích se hlasuje v takovém pořadí, v jakém byly předloženy. Má - li být pořízen notářský zápis o rozhodnutí valné hromady, je předseda valné hromady povinen řídit hlasování takovým způsobem, aby bylo možno pořídit notářský zápis o rozhodnutí valné hromady se všemi náležitostmi vyžadovanými zákonem. 3

4 (6) Návrhy, protinávrhy a požadavky na vysvětlení uplatňuje přítomný akcionář zejména písemnou formou v určeném místě. Předseda valné hromady je povinen zajistit odpovědi na všechny požadavky na vysvětlení záležitostí, které jsou předmětem jednání valné hromady a jsou uplatněné v souladu s těmito stanovami v průběhu konání valné hromady. Předseda valné hromady je povinen seznámit valnou hromadu s návrhem nebo protinávrhem akcionáře uplatněným podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "obchodní zákoník") a těchto stanov. Návrh bude projednán, pokud se týká záležitostí, které byly zařazeny na pořad jednání valné hromady, nebo pokud jsou přítomni všichni akcionáři nebo jejich zástupci a všichni s projednáním tohoto návrhu souhlasí. Pořadí projednání podaných návrhů a protinávrhů upravuje 5odstavec 5 stanov. Přítomný akcionář je oprávněn požádat zapisovatele valné hromady o uvedení protestu týkajícího se rozhodnutí valné hromady do zápisu z valné hromady. (7) Samostatně lze převádět právo na vyplacení dividendy, přednostní právo na upisování akcií a vyměnitelných a prioritních dluhopisů a právo na vyplacení podílu na likvidačním zůstatku spojené jinak s akcií. (8) Akcionář nebo akcionáři banky, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 3 % základního kapitálu banky, mohou požádat: a) představenstvo o svolání mimořádné valné hromady k projednání navržených záležitostí, b) představenstvo o zařazení jimi určené záležitosti na pořad jednání valné hromady, c) dozorčí radu o přezkoumání výkonu působnosti představenstva v záležitostech určených v žádosti, d) dozorčí radu o uplatnění práva na náhradu škody, které má banka vůči členovi představenstva, e) soud, aby jmenoval znalce pro přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládanou osobou a propojenými osobami ve smyslu obchodního zákoníku, jsou-li pro to závažné důvody, a to za podmínek stanovených obchodním zákoníkem. Žádosti podle tohoto odstavce musí mít písemnou formu a musí s nimi být naloženo způsobem vyplývajícím z obecně závazných právních předpisů a těchto stanov. Pokud žádosti podle tohoto odstavce nebudou předloženy bance v písemné formě, doloží uvedení akcionáři při uplatňování svých práv bance, že jsou oprávněnými akcionáři ve smyslu 5 odstavce 8 stanov ke dni uplatnění tohoto práva. V případě, že uvedení akcionáři toto oprávnění nedoloží, banka si údaj ověří výpisem ze zákonné evidence cenných papírů, pokud to tato evidence umožňuje. Tyto náklady je akcionář povinen bance uhradit nejpozději do 30 dnů od obdržení výzvy banky. (9) Po dobu trvání banky, ani při jejím zrušení, není akcionář oprávněn požadovat vrácení svých vkladů, které vložil do banky za účelem nabytí nebo zvýšení své majetkové účasti na bance. V případě zrušení banky s likvidací má však akcionář právo na příslušný podíl na likvidačním zůstatku banky. (10) Každý akcionář má právo požádat představenstvo o vydání kopie zápisu z valné hromady nebo jeho části za celou dobu existence banky. Žádost musí mít písemnou formu, kopie zápisu (nebo jeho části) se pořizuje na náklady banky. Kopie zápisu nebo jeho části je akcionáři k dispozici nejpozději do 60 dnů ode dne, kdy banka obdržela žádost akcionáře o její vydání, nejdříve však 30. den od ukončení valné hromady. 6 Výplata dividendy (1) Akcionář má právo na podíl ze zisku banky (dividendu), který valná hromada podle hospodářského výsledku banky a za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy schválila k rozdělení. (2) Představenstvo může podat příkaz k registraci samostatně převoditelného práva na vyplacení dividendy osobě, která vede evidenci zaknihovaných cenných papírů. (3) Právo na dividendu má akcionář, který je majitelem akcie 30. kalendářní den po dni konání valné hromady, která o výplatě dividend rozhodla. Pokud představenstvo rozhodne o registraci práva na vyplacení dividendy v evidenci zaknihovaných cenných papírů, má právo na dividendu akcionář, který má toto právo registrováno v evidenci zaknihovaných cenných papírů 30. kalendářní den po dni konání valné hromady, která o výplatě dividend rozhodla. Dividenda se stává splatnou uplynutím 30. dne ode dne, který byl rozhodný pro vznik nároku akcionáře podle tohoto odstavce. (4) Výplatu dividend banka uskuteční ke dni splatnosti dividendy jedním z níže uvedených způsobů: 4

5 a) zasláním platebního dokladu banky na adresu akcionáře nebo správce, b) bezhotovostním převodem z účtu banky na účet akcionáře nebo správce (u právnických osob jde o výlučný způsob výplaty). (5) Výplatu dividendy akcionáři, kterému je dividenda vyplácena prostřednictvím platebního dokladu banky, provede kterékoli výplatní místo banky. (6) Při výplatě dividend bezhotovostním způsobem právnickým osobám banka převede dividendu nejpozději 5 pracovních dní po obdržení požadovaných dokladů, nejdříve však v den splatnosti dividendy. Požadovanými doklady se rozumí: požadavek na výplatu dividend obsahující příslušné bankovní spojení, úředně ověřený aktuální výpis z obchodního rejstříku (nebo obdobný dokument o registraci u příslušného státního orgánu). Podpis statutárního orgánu akcionáře (nebo jeho zástupce) na požadavku na výplatu dividend musí být úředně ověřen. V případě zastoupení akcionáře jinou právnickou či fyzickou osobou je tento zástupce povinen doručit navíc úředně ověřené plné moci od všech zastupovaných subjektů a svůj úředně ověřený aktuální výpis z obchodního rejstříku. Banka nenese odpovědnost za správnost a aktuálnost údajů uvedených akcionářem. (7) Povinnost banky vyplatit dividendu je splněna okamžikem odeslání platebního dokladu banky na adresu akcionáře nebo správce uvedenou v evidenci zaknihovaných cenných papírů nebo odepsáním dividendy z účtu banky v případě bezhotovostních plateb. (8) Právo uplatnit nárok na výplatu dividendy se promlčí po uplynutí čtyř let od její splatnosti. (9) Pøedstavenstvo na základì rozhodnutí valné hromady oznámí den splatnosti dividendy, místo, zpùsob a rozhodný den její výplaty zpùsobem uvedeným v 39 stanov. VI. Orgány banky 7 Valná hromada Nejvyšším orgánem banky je valná hromada. 8 Působnost valné hromady Do působnosti valné hromady patří: a) rozhodnutí o doplňcích a změnách stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem nebo na základě jiných právních skutečností stanovených zákonem, b) rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu s výjimkou postupu podle 31 těchto stanov nebo o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči bance proti pohledávce na splacení emisního kursu, c) volba a odvolání členů dozorčí rady, s výjimkou volby a odvolání členů volených zaměstnanci banky ve smyslu 13 těchto stanov, d) schvalování zprávy představenstva o podnikatelské činnosti banky a stavu jejího majetku, a to nejméně jednou za účetní období, e) rozhodnutí o snížení základního kapitálu s tím, že ke snížení základního kapitálu je třeba předchozí souhlas České národní banky, pokud nejde o snížení ke krytí ztráty, f) rozhodnutí o změně druhu nebo formy akcií, g) rozhodnutí o vydání dluhopisů banky, 5

6 h) rozhodnutí o změně práv náležejících jednotlivým druhům akcií, i) schválení řádné účetní závěrky, mimořádné účetní závěrky, konsolidované účetní závěrky a v zákonem stanovených případech mezitímní účetní závěrky, j) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty, včetně stanovení tantiém, k) rozhodování o odměňování členů představenstva a členů dozorčí rady, nestanoví-li zákon jinak, l) rozhodnutí o sloučení banky s jinou zrušovanou bankou po předchozím souhlasu České národní banky, m) rozhodnutí o zrušení banky po předchozím souhlasu České národní banky, n) schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku majetku banky, o) rozhodnutí o registraci účastnických cenných papírů banky podle zvláštního právního předpisu a o zrušení jejich registrace, p) rozhodnutí o uzavření smlouvy, jejímž předmětem je převod podniku nebo jeho části a jeho nájem bankou s tím, že uzavření příslušné smlouvy o prodeji podniku nebo jeho části je podmíněno předchozím souhlasem České národní banky, nebo rozhodnutí o uzavření takové smlouvy ovládanou osobou, q) pověření představenstva, aby za podmínek určených obchodním zákoníkem a stanovami ( 31) rozhodlo o zvýšení základního kapitálu, r) rozhodnutí o nabývání vlastních akcií v souladu s příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku, s) rozhodnutí o vyloučení nebo o omezení přednostního práva na získání vyměnitelných a prioritních dluhopisů, o vyloučení nebo omezení přednostního práva na upisování nových akcií podle obchodního zákoníku, a) schválení ovládací smlouvy, smlouvy o převodu zisku a smlouvy o tichém společenství a jejich změn, b) souhlas s nabýváním nebo zcizováním majetku v případech, kdy tak vyžaduje zákon, c) rozhodnutí o dalších otázkách, které obecně závazný právní předpis nebo stanovy svěřují do působnosti valné hromady. 9 Svolávání valné hromady (1) Řádná valná hromada se koná nejméně jedenkrát do roka, nejpozději však do 6 měsíců od posledního dne účetního období. Svolává ji představenstvo, případně jeho člen, pokud se představenstvo na jejím svolání bez zbytečného odkladu neusneslo a zákon stanoví povinnost valnou hromadu svolat, anebo pokud představenstvo není dlouhodobě schopno se usnášet, nestanoví-li obecně závazný právní předpis jinak. (2) Mimořádná valná hromada se koná, jestliže o to požádají akcionáři uvedení v 5 odstavec 8. Mimořádná valná hromada se koná také tehdy, jestliže ji svolá představenstvo v případě potřeby řešení naléhavých otázek, které jsou v působnosti valné hromady. (3) Dozorčí rada svolává valnou hromadu, jestliže to vyžadují zájmy banky, a na valné hromadě navrhuje potřebná opatření. (4) Řádná valná hromada se svolává nejméně třicet dní před konáním valné hromady uveřejněním oznámení o konání valné hromady v Hospodářských novinách a na úředních deskách banky v jejím sídle. Oznámení o konání valné hromady obsahuje alespoň: a) obchodní firmu a sídlo banky, b) místo, datum a hodinu konání valné hromady, c) označení, zda se svolává řádná nebo mimořádná valná hromada, případně náhradní valná hromada, d) pořad jednání valné hromady, e) rozhodný den k účasti na valné hromadě, f) jiné údaje vyžadované zákonem. Jestliže má být na pořadu jednání valné hromady změna stanov, obsahuje oznámení o konání valné hromady buď návrh změny stanov nebo alespoň charakterizuje podstatu navrhovaných změn a návrh změn stanov je akcionářům k nahlédnutí minimálně v sídle banky ve lhůtě stanovené pro svolání valné hromady. Oznámení o konání valné hromady dále obsahuje upozornění akcionářům na právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a na své nebezpečí. (5) Jestliže požádají představenstvo o svolání mimořádné valné hromady akcionáři uvedení v 5 odstavec 8, musí být mimořádná valná hromada svolána tak, aby se konala nejpozději do čtyřiceti dnů ode dne, kdy 6

7 představenstvu došla žádost o její svolání. V případě, že představenstvo v této lhůtě nesvolá mimořádnou valnou hromadu, mohou se tito akcionáři obrátit na příslušný soud, aby je zmocnil svolat mimořádnou valnou hromadu a ke všem úkonům s ní souvisejícím. Oznámení o konání valné hromady se uveřejňuje způsobem uvedeným v 9 odstavec 5, přičemž se dbá na to, aby akcionáři byli uvědoměni o konání mimořádné valné hromady nejpozději 15 dnů před dnem konání mimořádné valné hromady. (6) V případě svolávání náhradní valné hromady z důvodu neschopnosti usnášet se na řádně svolané valné hromadě platí o způsobu svolání 11 odstavec 2 stanov. (7) Představenstvo zařadí na žádost akcionářů uvedených v 5 odstavec 8 jimi určenou záležitost na pořad jednání valné hromady. Pokud žádost došla po uveřejnění oznámení o konání valné hromady, uveřejní představenstvo doplnění pořadu jednání valné hromady ve lhůtě do deseti dnů před konáním valné hromady způsobem určeným obchodním zákoníkem a stanovami pro svolání valné hromady. Jestliže takové uveřejnění není již možné, lze určenou záležitost na pořad jednání této valné hromady zařadit jen postupem podle následujícího odstavce. (8) Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání valné hromady, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů banky. (9) Představenstvo informuje dozorčí radu o konání valné hromady nejpozději ve lhůtě stanovené obchodním zákoníkem pro svolání valné hromady. (10) Valnou hromadu lze odvolat nebo změnit datum jejího konání na pozdější dobu. Odvolání valné hromady nebo změna data jejího konání musí být oznámeny způsobem stanoveným obchodním zákoníkem a stanovami pro svolání valné hromady, a to nejpozději jeden týden před oznámeným datem jejího konání, jinak je banka povinna uhradit akcionářům, kteří se dostavili podle původního oznámení, účelně vynaložené náklady. Odvolat valnou hromadu může jen ten orgán banky, který ji svolal. Mimořádnou valnou hromadu svolanou na základě žádosti akcionářů uvedených v 5 odstavec 8 lze odvolat nebo změnit datum jejího konání na pozdější dobu, jen pokud o to požádají tito akcionáři. Při určení nového data konání valné hromady musí být dodržena lhůta uvedená v těchto stanovách pro svolání řádné nebo mimořádné valné hromady. 10 Jednání valné hromady (1) Akcionáři nebo jejich zástupci přítomní na valné hromadě se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje obchodní firmu nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popř. jejím zástupcem na základě písemné plné moci, jmenovitou hodnotu akcií, jež ji opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje k hlasování. Pokud banka odmítne zápis určité osoby do listiny přítomných provést, uvede tuto skutečnost do listiny přítomných včetně důvodu odmítnutí. Správnost listiny přítomných potvrzují svými podpisy předseda valné hromady a zapisovatel, zvolení většinou hlasů přítomných akcionářů. (2) Členové dozorčí rady i členové představenstva se účastní valné hromady banky. Valné hromady se mohou účastnit i další svolavatelem pozvané osoby, pokud valná hromada svým rozhodnutím jejich účast nevyloučí. (3) Představenstvo může pověřit zaměstnance banky nebo třetí osoby (dále jen pověřené osoby ) účastí na valné hromadě za účelem organizačního a technického zabezpečení valné hromady. Představenstvo je povinno zavázat tyto pověřené osoby k zachování mlčenlivosti o důvěrných informacích a skutečnostech, které by bance mohly způsobit škodu. Pověřené osoby jsou zejména oprávněny prověřovat při prezenci na valné hromadě právo akcionáře nebo jeho zástupce účastnit se valné hromady ve smyslu obecně závazných právních předpisů a těchto stanov. Pověřené osoby jsou do okamžiku zvolení osob pověřených sčítáním hlasů oprávněny vykonávat jejich funkci. (4) Jednání valné hromady zahájí člen představenstva, jehož tím představenstvo pověří. Zahajující valné hromady zajistí volbu předsedy valné hromady, dvou ověřovatelů zápisu, zapisovatele a osob pověřených sčítáním hlasů. Při jejich volbě se postupuje podle 5 odstavec 5. Další řízení valné hromady pak přísluší jejímu předsedovi. Pravidla týkající se techniky jednání a hlasování valné hromady jakož i další podrobnosti může upravit jednací řád, pokud jej valná hromada schválí. 7

8 (5) Pokud v průběhu valné hromady přestane některý ze zvolených funkcionářů dle odstavce 4 vykonávat svou funkci, zvolí valná hromada nového funkcionáře. Tuto volbu organizuje předseda valné hromady nebo osoba, kterou tím představenstvo, popřípadě dozorčí rada, pověří. (6) Vyhotovení zápisu o valné hromadě zabezpečuje představenstvo banky do 30 dnů od jejího ukončení. Zápis o valné hromadě obsahuje: a) firmu a sídlo banky, b) místo a dobu konání valné hromady, c) jméno předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů, d) popis projednání bodů programu, e) rozhodnutí valné hromady a výsledek hlasování, f) obsah protestu akcionáře, člena představenstva nebo dozorčí rady, týkajícího se rozhodnutí valné hromady, jestliže o to protestující požádá. K zápisu se přiloží návrhy a prohlášení předložená na valné hromadě k projednání a listina přítomných na valné hromadě. Zápis podepisuje zapisovatel a předseda zasedání valné hromady a dva zvolení ověřovatelé. (7) Zápisy o valné hromadì spolu s oznámením o konání valné hromady a listina pøítomných akcionáøù se uchovávají v archivu banky po celou dobu jejího trvání. Likvidátor zajistí archivaci nebo úschovu tìchto zápisù ještì po dobu 10 rokù po zániku banky. 11 Schopnost valné hromady usnášet se a hlasování na valné hromadě (1) Valná hromada je schopná usnášení, pokud přítomní akcionáři mají akcie se jmenovitou hodnotou přesahující úhrnem více než 30 % základního kapitálu banky, pokud jim obecně závazné právní předpisy přiznávají hlasovací právo. (2) Není-li valná hromada schopna se usnášet, svolá pøedstavenstvo (pøípadnì dozorèí rada, pokud byla svolavatelem valné hromady nebo akcionáøi zmocnìní soudem ke svolání mimoøádné valné hromady podle obchodního zákoníku) náhradní valnou hromadu. Náhradní valná hromada je svolávána novým oznámením o konání valné hromady zpùsobem uvedeným v 9 odstavec 5 stanov s tím, že lhùta tam uvedená se zkracuje na 15 dnù. Náhradní valná hromada se koná do šesti týdnù ode dne, kdy se mìla konat valná hromada pùvodnì svolaná. Takto svolaná náhradní valná hromada musí mít nezmìnìný poøad jednání a je schopna se usnášet bez ohledu na ustanovení 11 odstavec 1. (3) Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, není-li právním předpisem požadována kvalifikovaná většina hlasů. (4) Při posuzování způsobilosti valné hromady činit rozhodnutí a při každém jednotlivém hlasování na valné hromadě se nepřihlíží k akciím, s nimiž není spojeno právo hlasovat nebo pokud hlasovací právo s nimi spojené nelze vykonat. 12 Působnost dozorčí rady (1) Dozorčí rada banky dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti banky. (2) Dozorčí rada zejména: 8

9 a) svolává mimořádnou valnou hromadu, vyžadují-li to zájmy banky ( 9 odstavec 3) a navrhuje valné hromadě potřebná opatření, b) volí a odvolává členy představenstva, c) schvaluje smlouvy o výkonu funkce členů představenstva a plnění ve prospěch členů představenstva, vyhodnocuje plnění smluv o výkonu funkce uzavřených se členy představenstva, d) přezkoumává řádnou, mimořádnou, mezitímní a konsolidovanou účetní závěrku, návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě, e) je oprávněna prostřednictvím kteréhokoli člena nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti banky, f) kontroluje, zda účetní zápisy a evidence jsou řádně vedeny v souladu se skutečností a zda podnikatelská činnost banky se uskutečňuje v souladu s obecně závaznými právními předpisy, stanovami banky a usneseními a pokyny valné hromady, g) dává představenstvu stanovisko k výběru externího auditora, h) zastupuje banku vůči členům představenstva v řízení před soudy a jinými orgány, i) seznamuje valnou hromadu s výsledky své kontrolní činnosti, j) může omezit právo představenstva jednat jménem banky, a to i v jednotlivé věci, avšak toto omezení není účinné vůči třetím osobám, k) dává představenstvu stanovisko ke koncepci a ročnímu plánu činnosti útvaru vnitřní audita kontrola, l) dává souhlas k nabývání nebo zcizování majetku v případech, kdy tak vyžaduje zákon, m) přezkoumává zprávu o vztazích mezi propojenými osobami ve smyslu obchodního zákoníku a předkládá informaci o přezkoumání této zprávy valné hromadě, pokud to vyžaduje zákon. 13 Volba a odvolání členů dozorčí rady (1) Dozorčí rada se skládá z devíti členů, fyzických osob, které splňují podmínky stanovené obecně závaznými právními předpisy. Funkční období člena dozorčí rady činí 4 roky. Dvě třetiny členů dozorčí rady volí a odvolává valná hromada a jednu třetinu zaměstnanci banky. Člen dozorčí rady je oprávněn ze své funkce odstoupit, je však povinen oznámit to dozorčí radě banky. Výkon jeho funkce končí dnem, kdy jeho odstoupení projednala nebo měla projednat dozorčí rada. Jestliže člen dozorčí rady, který odstupuje z funkce, oznámí své odstoupení na zasedání dozorčí rady, končí výkon jeho funkce uplynutím dvou měsíců po takovém oznámení, neschválí-li dozorčí rada na žádost tohoto člena dozorčí rady jiný okamžik zániku funkce. Dozorčí rada o odstoupení svého člena informuje nejbližší valnou hromadu. Podrobnosti volby a odvolávání členů dozorčí rady volených zaměstnanci stanoví volební řád. (2) Pokud člen dozorčí rady zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, musí valná hromada banky do tří měsíců zvolit nového člena dozorčí rady. Pokud počet členů dozorčí rady zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může dozorčí rada na návrh výboru dozorčí rady pro odměňování a personální otázky jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady. 14 Práva a povinnosti členů dozorčí rady (1) Dozorčí rada vykonává svá práva společně všemi svými členy nebo svými jednotlivými členy. Provádění kontroly může dozorčí rada svým usnesením rozdělit mezi jednotlivé členy dozorčí rady. O takovém usnesení dozorčí rada informuje valnou hromadu a představenstvo. Členové dozorčí rady mají právo za účelem provádění kontroly vstupovat do prostor banky a vyžadovat si příslušné doklady a záznamy. Rozdělením kontrolní činnosti není dotčena odpovědnost člena dozorčí rady ani jeho právo vykonávat další kontrolní činnost. (2) Dozorčí rada je oprávněna požadovat od členů představenstva, aby se dostavili na zasedání dozorčí rady a podali vysvětlení týkající se skutečnosti, která souvisí s bankou nebo s její činností. 9

10 (3) Dozorčí rada se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s obecně závaznými právními předpisy a stanovami. Porušení schválených zásad a pokynů nemá vliv na účinky jednání členů dozorčí rady vůči třetím osobám. (4) Èlenové dozorèí rady jsou povinni vykonávat svou pùsobnost s péèí øádného hospodáøe a sledovat vždy nejlepší zájem banky. Jsou povinni zachovávat mlèenlivost o dùvìrných informacích a skuteènostech, které jsou pøedmìtem bankovního tajemství, a dalších skuteènostech, jejichž prozrazení tøetím osobám by mohlo bance zpùsobit škodu. Ti èlenové dozorèí rady, kteøí zpùsobili bance porušením svých povinností èi pøijatých závazkù pøi výkonu pùsobnosti dozorèí rady škodu, odpovídají za tuto škodu spoleènì a nerozdílnì. Èlenové dozorèí rady odpovídají za škodu, kterou zpùsobili bance plnìním pokynu valné hromady, jen je-li pokyn valné hromady v rozporu s právními pøedpisy. Další odpovìdnost èlenù dozorèí rady je stanovena obchodním zákoníkem. (5) Členové dozorčí rady, kteří odpovídají bance za škodu, ručí za závazky banky společně a nerozdílně, jestliže odpovědný člen dozorčí rady škodu neuhradil a věřitelé nemohou dosáhnout uspokojení své pohledávky z majetku banky pro její platební neschopnost nebo z důvodu, že banka zastavila platby. Rozsah ručení je omezen rozsahem povinnosti členů dozorčí rady k náhradě škody. Ručení člena dozorčí rady zaniká, jakmile způsobenou škodu uhradí. (6) Člen dozorčí rady nesmí podnikat v oboru stejném nebo obdobném oboru podnikání banky ani vstupovat s bankou do obchodních vztahů, nesmí zprostředkovávat nebo obstarávat pro jiné osoby obchody banky, nesmí se zúčastnit na podnikání jiné společnosti jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo podobným předmětem podnikání a rovněž nesmí vykonávat činnost jako statutární orgán nebo člen statutárního nebo jiného orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem podnikání, ledaže jde o koncern. Členové dozorčí rady mohou uzavírat jako fyzické osoby (klienti) bankovní obchody, pokud budou tyto obchody uzavřeny za podmínek obvyklých v obchodním styku. (7) Porušení povinností uvedených v pøedchozím odstavci opravòuje banku požadovat, aby èlen dozorèí rady, který tento zákaz porušil, svùj obchod pøenechal bance nebo vydal prospìch z takového jednání, pøípadnì pøevedl své nároky na banku. Právo banky na náhradu škody èi další dùsledky spojené s pøípadným porušením povinností tím není dotèeno. Nárok banky zaniká, pokud jej banka neuplatnila do tøí mìsícù ode dne, kdy se o porušení povinnosti dozvìdìla, nejpozdìji však uplynutím jednoho roku od jejich vzniku. Ustanovení pøedchozí vìty se netýká nároku na náhradu škody. (8) Banka má povinnost uhradit členům dozorčí rady nutně nebo účelně vynaložené náklady při výkonu funkce člena dozorčí rady. (9) Přestane-li člen dozorčí rady splňovat podmínky vyžadované obecně závaznými právními předpisy a těmito stanovami pro výkon funkce člena dozorčí rady, je povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit bance. 15 Zasedání dozorčí rady (1) Dozorèí rada si volí,, ze svého støedu pøedsedu a místopøedsedu dozorèí rady.. Pøedseda a místopøedseda dozorèí rady musí být zvoleni nadpolovièní vìtšinou všech èlenù dozorèí rady. Pøedseda dozorèí rady, resp. pøi jeho nepøítomnosti její místopøedseda, svolává zasedání dozorèí rady. Pøedseda mùže povìøit svoláním dozorèí rady nìkterého jejího èlena. Dozorèí rada musí být svolána i tehdy, jestliže to požaduje nìkterý z jejích èlenù. (2) Dozorčí rada je schopná usnášení jestliže je na zasedání přítomno alespoň pět členů dozorčí rady. K přijetí usnesení dozorčí rady je třeba souhlas nadpoloviční většiny všech členů dozorčí rady. (3) Zasedání dozorčí rady se koná minimálně 1x za kalendářní čtvrtletí a svolává se písemně tak, aby každý člen dozorčí rady obdržel pozvánku s materiály k jednání nejméně sedm kalendářních dní před termínem zasedání. (4) Výkon funkce člena dozorčí rady je nezastupitelný. 10

11 (5) O zasedáních dozorčí rady se pořizuje zápis, který podepisuje předseda a zapisovatel. V zápisu se uvedou i stanoviska menšiny členů, jestliže tito o to požádají a vždy se uvede odchylný názor členů dozorčí rady zvolených zaměstnanci. Zápis musí být archivován po celou dobu existence banky. V tomto zápisu musí být zachycen průběh jednání a všechna přijatá usnesení. (6) Dozorèí rada vykonává své pravomoce vùèi orgánùm banky formou svých usnesení. (7) Zasedání dozorčí rady může být výjimečně svoláno pomocí prostředků sdělovací techniky či jiným vhodným způsobem. O konání zasedání musí být informováni všichni členové dozorčí rady. V tomto případě neplatí sedmidenní lhůta pro předkládání materiálů, materiály mohou být předloženy až na jednání. (8) Předseda nebo v jeho nepřítomnosti místopředseda, popř. pověřený člen dozorčí rady může vyvolat usnesení per rollam písemným hlasováním nebo hlasováním pomocí prostředků sdělovací techniky u všech členů dozorčí rady, pokud s tímto způsobem hlasování vysloví všichni členové dozorčí rady souhlas. Takové usnesení je přijaté tehdy, jestliže pro ně hlasovalo alespoň 5 členů dozorčí rady. Usnesení per rollam musí být na nejbližším zasedání dozorčí rady zapsáno do zápisu o zasedání dozorčí rady. (9) Podrobnosti o způsobu zasedání stanoví jednací řád dozorčí rady. 16 Výbory dozorčí rady (1) Dozorčí rada v rámci svých kompetencí zřizuje nejméně dva výbory (dále jen "výbory dozorčí rady") jako své poradní a iniciativní orgány, a to: a) výbor pro odměňování a personální otázky, b) výbor pro audit. (2) Výbor pro odmìòování a personální otázky, stejnì jako výbor pro audit, má tøi èleny. (3) Členové výborů dozorčí rady jsou voleni a odvoláváni dozorčí radou. (4) Výbor pro odměňování a personální otázky: a) podává dozorèí radì doporuèení, pokud jde o volbu a odvolání èlenù pøedstavenstva, b) dává stanovisko dozorèí radì k návrhu pøedstavenstva týkajícím se smluv o výkonu funkce uzavíraných se èleny pøedstavenstva a plnìní ve prospìch èlenù pøedstavenstva, c) vyhodnocuje plnìní smluv o výkonu funkce uzavøených se èleny pøedstavenstva, d) dává stanovisko k návrhu na rozvržení tantiém mezi jednotlivé èleny orgánù banky, e) podává dozorèí radì návrhy týkající se obsazování funkcí ve výborech dozorèí rady. (5) Výbor pro audit: a) kontroluje úèetní doklady a zápisy, sleduje, zda je øádnì vedeno úèetnictví, zejména zda jsou úèetní záznamy vedeny v souladu se skuteèností, b) spolupracuje s útvarem vnitøního auditu a kontroly banky a externími auditory banky, využívá jejich poznatkù pro svoji kontrolní èinnost. (6) Každý z výborů dozorčí rady volí svého předsedu a jeho místopředsedu, který zastupuje předsedu v době jeho nepřítomnosti. (7) Výbory dozorčí rady se scházejí podle potřeby, nejméně však 1x ročně. 11

12 (8) Zasedání výboru dozorčí rady svolává předseda tohoto výboru, resp. jeho místopředseda v době nepřítomnosti předsedy, nebo jiný pověřený člen tohoto výboru dozorčí rady. (9) Každý z výborů dozorčí rady je schopný usnášení, jestliže všichni členové tohoto výboru byli řádně pozváni na zasedání tohoto výboru, a je-li na zasedání přítomna prostá většina všech členů tohoto výboru. (10) K pøijetí usnesení každého z výborù dozorèí rady je tøeba souhlasu nadpolovièní vìtšiny všech jeho èlenù. (11) O zasedáních výborů dozorčí rady se pořizuje zápis, který podepisuje předseda, resp. místopředseda nebo jiný pověřený člen výboru. V zápisu se uvedou i stanoviska menšiny členů, pokud o to požádají. Zápis musí být archivován po celou dobu existence banky. (12) Podrobnosti o způsobu zasedání výborů dozorčí rady stanoví jednací řád každého z výborů dozorčí rady. 17 Představenstvo (1) Představenstvo je statutárním orgánem, který řídí činnost banky a jedná jejím jménem. Představenstvo zabezpečuje obchodní vedení včetně řádného vedení účetnictví banky. (2) Představenstvo se řídí obecně závaznými právními předpisy, stanovami, usneseními a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami. Porušení schválených pokynů nemá vliv na účinky jednání členů představenstva vůči třetím osobám. (3) Zpùsob jednání pøedstavenstvem je upraven v 38 stanov. 18 (1) Pøedstavenstvo se skládá z šesti èlenù, fyzických osob, které splòují podmínky stanovené právními pøedpisy a které volí dozorèí rada na návrh svého výboru pro odmìòování a personální otázky nadpoloviční většinou všech členů dozorčí rady. Funkční období člena představenstva je čtyřleté. (2) Pokud člen představenstva zemře, odstoupí z funkce nebo je odvolán z funkce nebo jinak skončí jeho funkční období, zvolí dozorčí rada nového člena představenstva nejpozději do třech měsíců ode dne, kdy uplynulo jeho funkční období nebo kdy jinak skončila jeho funkce. (3) O odvolání člena představenstva má právo kdykoli rozhodnout dozorčí rada nadpoloviční většinou všech svých členů. Dozorčí rada přitom vychází z návrhu výboru dozorčí rady pro odměňování a personální otázky. Člen představenstva přestává vykonávat svou funkci doručením odvolání, a to buď osobně nebo poštou na adresu uvedenou ve smlouvě o výkonu funkce, pokud není v odvolání uveden den pozdější. Povinnost doručení je splněna i v případě, že je písemnost bance poštou vrácena jako nedoručitelná nebo člen představenstva svým jednáním či opomenutím doručení zmaří. (4) Člen představenstva může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným představenstvu nebo dozorčí radě. V takovém případě končí výkon jeho funkce dnem, kdy jeho odstoupení projednala nebo měla projednat dozorčí rada. Dozorčí rada je povinna projednat jeho odstoupení na nejbližším zasedání poté, co se o jeho odstoupení dověděla. Jestliže člen představenstva, který odstupuje z funkce, oznámí své odstoupení na zasedání dozorčí rady, končí výkon jeho funkce uplynutím dvou měsíců po takovém oznámení, neschválí-li dozorčí rada na žádost tohoto člena představenstva jiný okamžik zániku funkce. (5) Èlenové pøedstavenstva volí ze svého støedu pøedsedu pøedstavenstva a místopøedsedu pøedstavenstva. V pøípadì, že není zvolen pøedseda nebo místopøedseda pøedstavenstva, povìøí pøedstavenstvo k výkonu funkce pøedsedy nebo místopøedsedy nìkterého z èlenù pøedstavenstva.. Pøedseda a místopøedseda pøedstavenstva musí být zvoleni nadpolovièní vìtšinou všech èlenù pøedstavenstva. 12

13 (6) Zasedání představenstva pravidelně svolává (nejméně 20x ročně) a řídí jeho předseda, v případě jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva. V případě nepřítomnosti předsedy a místopředsedy představenstva zasedání svolává a řídí představenstvem pověřený člen představenstva. Kterýkoli člen představenstva může požádat o svolání zasedání představenstva s uvedením důvodu tohoto svolání. Nebude-li v takovém případě zasedání představenstva svoláno nejpozději do 5 dnů od doručení žádosti o svolání předsedovi popř. místopředsedovi představenstva, je uvedený člen představenstva oprávněn svolat a řídit zasedání představenstva sám. (7) Zasedání pøedstavenstva se svolává písemnì tak, aby každý èlen pøedstavenstva obdržel pozvánku s materiály k jednání nejménì tøi kalendáøní dny pøed termínem zasedání. Pozvánka musí obsahovat místo, datum a program zasedání pøedstavenstva. Výkon funkce èlena pøedstavenstva je nezastupitelný. O bodu, který nebyl v programu zasedání pøedstavenstva, jedná pøedstavenstvo jen tehdy, souhlasí-li všichni èlenové pøedstavenstva. (8 Zasedání pøedstavenstva mùže být výjimeènì svoláno pomocí prostøedkù sdìlovací techniky èi jiným vhodným zpùsobem. O konání zasedání musí být informováni všichni èlenové pøedstavenstva. V tomto pøípadì neplatí tøídenní lhùta pro pøedkládání materiálù, materiály mohou být pøedloženy až na jednání. Èlenové pøedstavenstva se mohou dohodnout na pravidelném konání zasedání pøedstavenstva v dohodnutých termínech. (9) Představenstvo je schopné usnášení, jestliže se zasedání účastní nadpoloviční většina členů představenstva. (10) Usnesení představenstva se přijímá nadpoloviční většinou přítomných členů představenstva. Při rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedajícího ve smyslu 18 odstavec 6. (11) Předseda představenstva, nebo v jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva, popř. pověřený člen představenstva může vyvolat usnesení per rollam písemným hlasováním nebo hlasováním pomocí prostředků sdělovací techniky u všech členů představenstva, pokud s tímto způsobem hlasování vysloví všichni členové představenstva souhlas. Takové usnesení je přijato tehdy, jestliže pro ně hlasovala většina všech členů představenstva. Usnesení per rollam musí být na nejbližším zasedání představenstva zapsáno do zápisu o tomto jednání. (12) O všech zasedáních představenstva se sepíše zápis, který podepisuje předseda, další člen představenstva jako ověřovatel a zapisovatel. V zápisu z jednání musí být jmenovitě uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením představenstva nebo se zdrželi hlasování. Pokud není prokázáno něco jiného, platí, že neuvedení členové hlasovali pro přijetí usnesení. Zápis nesmí být skartován a musí být archivován po celou dobu trvání banky. V tomto zápisu musí být zachycen průběh jednání a všechna přijatá rozhodnutí. (13)Podrobnosti o způsobu zasedání představenstva stanoví jeho jednací řád. 19 Působnost představenstva (1) Do výlučné působnosti představenstva náleží: a) svolávat valnou hromadu a vykonávat její usnesení, b) předkládat valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou a konsolidovanou účetní závěrku, mezitímní účetní závěrku s návrhem na rozdělení zisku (přičemž je povinno umožnit akcionářům, aby se s ní seznámili nejméně třicet dnů před konáním valné hromady), včetně návrhu na úhradu ztráty, c) předkládat valné hromadě návrhy na doplňky a změny stanov, jakož i návrhy na zvýšení nebo snížení základního kapitálu banky, 13

14 d) předkládat valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti banky, o stavu jejího majetku a informaci o zásadách ročního plánu banky, a to nejméně jedenkrát za účetní období,, e) udělovat i odvolávat prokuru, f) rozhodovat o jmenování, odvolání a odměňování vybraných manažerů banky, g) schvalovat úkony v souvislosti s realizací zajišovacích instrumentù u pohledávek banky, u nichž cena pøi vzniku pohledávky banky byla vyšší než ,- Kè, pokud jejich pøedpokládaná realizaèní cena bude nižší než 50 % ceny takového zajišovacího instrumentu zjištìné pøi uzavøení úvìrové smlouvy, h) předkládat dozorčí radě k informaci čtvrtletní a pololetní účetní výkazy, i) rozhodovat o úkonech, které jsou mimo běžný obchodní styk banky, j) schvalovat strategické plány banky, roční plány a rozpočty banky, strategické plány a roční plány právnických osob, v nichž má banka kontrolu ve smyslu zákona o bankách, k) schvalovat výběr externího auditora, l) informovat dozorčí radu o konání valné hromady nejpozději ve lhůtě stanovené obchodním zákoníkem pro svolání valné hromady, m) navrhovat vydání dluhopisů banky, n) rozhodovat o zvýšení základního kapitálu na základě pověření valnou hromadou, o) uzavírat kolektivní smlouvu, p) rozhodovat o poskytnutí úvěrů nebo zajištění závazků osobám se zvláštním vztahem k bance ve smyslu zákona o bankách, q) schvalovat koncepci a roční plán činnosti útvaru vnitřní audit a kontrola a předkládat ho ke stanovisku dozorčí radě, r) schvalovat výroční zprávy banky, s) schvalovat bezpečnostní politiku banky, t) rozhodovat o zřizování dalších fondů a pravidlech jejich tvorby a čerpání, u) schvalovat zprávu o vztazích mezi propojenými osobami ve smyslu obchodního zákoníku. (2) Představenstvu dále přísluší zejména: a) řídit činnost banky a obchodně ji vést, b) zabezpečovat řádné vedení účetnictví banky, c) vykonávat zaměstnavatelská práva, d) vykonávat práva v majetkových účastech banky vyplývající z vlastnického podílu banky, e) schvalovat organizační řád banky, f) schvalovat pořizování nebo zcizování investičního majetku banky nad , - Kč v jednotlivém případě nebo ve více spolu souvisejících případech, g) schvalovat plán zabezpečení kontinuity podnikání a plán požární ochrany. 20 Povinnosti členů představenstva (1) Èlenové pøedstavenstva jsou povinni vykonávat svou pùsobnost s péèí øádného hospodáøe a sledovat vždy nejlepší zájem banky. Jsou povinni zachovávat mlèenlivost o dùvìrných informacích a skuteènostech, jejichž prozrazení tøetím osobám by mohlo bance zpùsobit škodu. Ti èlenové pøedstavenstva, kteøí zpùsobili bance porušením svých povinností èi pøijatých závazkù pøi výkonu pùsobnosti pøedstavenstva škodu, odpovídají za tuto škodu spoleènì a nerozdílnì. Èlenové pøedstavenstva odpovídají za škodu, kterou zpùsobili bance plnìním pokynu valné hromady, jen je-li pokyn valné hromady v rozporu s právními pøedpisy. (2) Členové představenstva, kteří odpovídají bance za škodu, ručí za závazky banky společně a nerozdílně, jestliže odpovědný člen představenstva škodu neuhradil a věřitelé nemohou dosáhnout uspokojení své pohledávky z majetku banky pro její platební neschopnost nebo z důvodu, že banka zastavila platby. Rozsah ručení je omezen rozsahem povinnosti členů představenstva k náhradě škody. Ručení člena představenstva zaniká, jakmile způsobenou škodu uhradí. (3) Člen představenstva nesmí podnikat v oboru stejném nebo obdobném oboru podnikání banky ani vstupovat s bankou do obchodních vztahů, nesmí zprostředkovávat nebo obstarávat pro jiné osoby obchody banky, nesmí se účastnit na podnikání jiné společnosti jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo podobným předmětem podnikání a vykonávat činnost jako statutární 14

15 orgán nebo člen statutárního nebo jiného orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem podnikání, ledaže jde o koncern. Členové představenstva mohou uzavírat jako fyzické osoby (klienti) bankovní obchody s bankou, pokud nebudou daný bankovní obchod zároveň uzavírat jménem banky a pokud bude obchod uzavřen za podmínek obvyklých v obchodním styku. Banka je oprávněna požadovat, aby člen představenstva, který tento zákaz porušil, vydal prospěch z obchodu, při kterém porušil zákaz konkurence, anebo převedl tomu odpovídající práva na banku. Tím není dotčeno právo na náhradu škody či další důsledky spojené s případným porušením povinností. (4) Práva banky podle předchozího odstavce zanikají, pokud nebyla uplatněna u odpovědné osoby do tří měsíců ode dne, kdy se banka o této skutečnosti dověděla, nejpozději však uplynutím jednoho roku od jejich vzniku. (5) Člen představenstva dále nesmí být současně statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu nebo členem dozorčí rady jiné právnické osoby, která je podnikatelem, s výjimkou členství ve statutárním orgánu nebo dozorčí radě finanční instituce pod kontrolou banky, právnické osoby oprávněné organizovat poptávku a nabídku cenných papírů a podniku pomocných bankovních služeb ve smyslu zákona o bankách. (6) Představenstvo svolá valnou hromadu bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že celková ztráta banky na základě jakékoliv účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů banky by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti předpokládat nebo pokud zjistí, že se banka dostala do úpadku, a navrhne valné hromadě zrušení banky a její vstup do likvidace nebo přijetí jiného opatření, nestanoví-li zvláštní právní předpis něco jiného. (7) Představenstvo je povinno podat bez zbytečného odkladu příslušnému soudu návrh na prohlášení konkurzu na banku nebo návrh na povolení vyrovnání, jestliže jsou splněny podmínky stanovené obecně závazným právním předpisem, a to na základě rozhodnutí valné hromady svolané podle odstavce 6. Jestliže tuto povinnost členové představenstva nesplní, odpovídají věřitelům za škodu, která jim tím vznikla, ledaže prokáží, že škodu nezavinili. (8) Přestane-li člen představenstva splňovat podmínky vyžadované obecně závaznými právními předpisy a těmito stanovami pro výkon funkce člena představenstva, je povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit bance. VII. Audit 21 (1) Banka je povinna prostřednictvím auditorů podle obecně závazného právního předpisu i podle mezinárodních účetních standardů zajistit: a) ověření účetní závěrky banky, b) ověřenířídícího a kontrolního systému banky včetně systému řízení rizik, a) vypracování zpráv o ověření účetní závěrky a systémů podle písmene b) tohoto ustanovení. (2) Banka zajistí předložení těchto zpráv České národní bance ve stanovených termínech. (3) K výběru vnějšího auditora si představenstvo banky vyžádá stanovisko dozorčí rady. VIII. 15

16 Hospodaření banky Účetní období začíná 1. lednem a končí 31. prosincem kalendářního roku, nestanoví-li právní předpis jinak Účetní závěrka (1) Banka vede předepsaným způsobem a v souladu s obecně závaznými právními předpisy své účetnictví. Řádné vedení účetnictví zabezpečuje představenstvo, které předkládá auditorům řádnou, mimořádnou a konsolidovanou účetní závěrku spolu se žádostí o ověření hospodaření banky za příslušný rok. Po obdržení zprávy od auditorů o ověření účetní závěrky a ročního hospodaření banky předá představenstvo účetní závěrku spolu se zprávou auditorů a návrhem na rozdělení zisku nebo krytí ztráty ihned dozorčí radě k přezkoumání. (2) Valné hromadě předkládá řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popř. mezitímní účetní závěrku ke schválení představenstvo. Dozorčí rada přezkoumá řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popř. mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě. (3) Banka je povinna zveřejňovat hlavní údaje z účetních závěrek ověřených auditorem a vydávat za účelem uveřejnění, způsobem upraveným obecně závaznými právními předpisy, výroční zprávu. 24 Účetní výkazy banky Představenstvo je povinno předložit dozorčí radě čtvrtletní a pololetní účetní výkazy, které tvoří, ve smyslu příslušných účetních předpisů, účetní závěrku banky, to znamená rozvahu a výkaz zisku a ztrát, a to vždy do 30 dnů od konce kalendářního čtvrtletí, resp. pololetí. 25 Rozdělení zisku (1) O rozdělení zisku banky rozhoduje valná hromada na návrh představenstva po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou. (2) Zisk po zdanění může valná hromada rozdělit zejména následujícími způsoby. Pořadí způsobů rozdělení zisku uvedené v tomto ustanovení není pro valnou hromadu závazné, pokud valná hromada na základě obecně závazných právních předpisů nestanoví jinak: a) přídělem do rezervního fondu podle 27 stanov, b) přídělem do fondů banky, c) na výplatu dividend, d) na výplatu tantiém pro členy představenstva a dozorčí rady, e) použitím na zvýšení základního kapitálu banky, f) na výplatu podílů zaměstnanců na zisku (pokud o tom rozhodla valná hromada banky), g) jako nerozdělený zisk, h) na úhradu ztráty předchozích let, i) na emise dluhopisů s podílem majitele dluhopisu na zisku, j) na výplatu zisku na základě smlouvy o tichém společenství. 16

17 (3) Ustanovení odst. 2 písm. b), c), d), e), f) a h) lze použít i na rozdělení nerozděleného zisku minulých let. Banka není oprávněna rozdělit zisk nebo jiné vlastní zdroje banky mezi akcionáře, pokud by výše vlastního kapitálu zjištěná z řádné nebo mimořádné účetní závěrky neodpovídala minimální výši, při které je podle obchodního zákoníku banka oprávněna rozdělit zisk nebo jiné vlastní zdroje banky mezi akcionáře. (4) Výše rozdělovaného zisku nesmí být dále vyšší, než je hospodářský výsledek účetního období vykázaný v účetní závěrce snížený o povinný příděl do rezervního fondu a o neuhrazené ztráty minulých let a zvýšený o nerozdělený zisk minulých let a fondy ze zisku, které banka může použít dle svého volného uvážení. (1) Valná hromada rozhoduje o způsobu krytí ztráty. 26 Způsob úhrady ztráty banky (2) Případné účetní ztráty banky z ročních výsledků budou kryty především následujícími způsoby: a) z nerozděleného zisku z minulých let, b) z rezervního fondu banky, c) z dalších fondů banky, d) snížením základního kapitálu banky. Poøadí zpùsobù krytí ztráty uvedené v tomto ustanovení není pro valnou hromadu závazné. 27 Rezervní fond (1) Rezervní fond banky se člení na tyto fondy: a) rezervní fond vytvářený z čistého zisku, b) rezervní fond vytvářený z důvodu nabytí vlastních akcií. (2) Rezervní fond vytvářený z čistého zisku vytváří banka do výše 20 % základního kapitálu společnosti. Pokud fond nedosahuje této výše, je banka povinna fond doplňovat každý rok 5 % z čistého zisku až do jejího dosažení. Pokud v důsledku použití nebo v důsledku zvýšení základního kapitálu banky poklesne hodnota rezervního fondu vytvářeného ze zisku pod částku 20 % základního kapitálu, obnovuje se povinnost banky doplňovat rezervní fond každoročně 5 % ze zisku až do dosažení výše 20 % základního kapitálu. Rezervní fond společnosti vytvářený z čistého zisku slouží výhradně ke krytí ztrát. O použití tohoto rezervního fondu rozhoduje valná hromada. (3) Rezervní fond vytvářený z důvodu nabytí vlastních akcií vytváří banka ve výši hodnoty vlastních akcií vykázaných v rozvaze v aktivech. Tento rezervní fond vytváří banka ze zisku nebo z jiných fondů, se kterými může volně nakládat. Tento rezervní fond je povinno představenstvo snížit, pokud banka vlastní akcie zcela nebo zčásti zcizí nebo je použije na snížení základního kapitálu. 28 Vytváření dalších fondů Banka může vytvářet i další fondy. O zřízení dalších fondů rozhoduje představenstvo, které současně stanoví pravidla jejich tvorby a čerpání. Pokud se tyto fondy vytvářejí nebo doplňují ze zisku, schvaluje příděl do těchto fondů valná hromada. 17

18 29 Zvýšení základního kapitálu (1) O zvýšení základního kapitálu rozhoduje valná hromada nebo představenstvo společnosti na základě pověření valnou hromadou podle 31. (2) Oznámení o konání valné hromady, která má jednat o zvýšení základního kapitálu, musí obsahovat vedle obecných náležitostí oznámení o konání valné hromady dle 9 odstavec 5 stanov, dále i důvody navrhovaného zvýšení základního kapitálu, způsob a rozsah tohoto zvýšení, navrhovaný druh, podobu, formu a počet akcií, které mají být nově vydány, jmenovitou hodnotu nových akcií nebo novou jmenovitou hodnotu dosavadních akcií a, navrhuje-li se provedení zvýšení základního kapitálu upisováním nových akcií, rovněž lhůtu pro jejich upsání a navrhovanou výši emisního kurzu nebo způsob jeho určení nebo údaj o tom, že jeho určením bude pověřeno představenstvo, včetně případné minimální výše, v níž může být emisní kurz představenstvem určen. Navrhuje-li se vydání nového druhu akcií, uvedou se práva s nimi spojená a důsledky, které bude mít jejich vydání na práva spojená s akciemi dříve vydanými. Pokud se emisní kurz splácí nepeněžitými vklady, uvede se v oznámení o konání valné hromady jeho předmět a ocenění uvedené v posudku znalce nebo znalců podle obchodního zákoníku. Pokud se valné hromadě navrhuje vyslovení souhlasu se započtením pohledávky na splacení emisního kurzu proti pohledávce vůči společnosti, uvedou se v pozvánce pohledávky, které mají být započteny a důvody navrhovaného započtení. Pokud se valné hromadě navrhuje vyloučení nebo omezení přednostního práva, uvede se v oznámení o konání valné hromady důvod, proč má dojít k omezení nebo vyloučení přednostního práva. (3) Každý stávající akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu banky, pokud se akcie upisují peněžitými vklady. Toto přednostní právo je samostatně převoditelné ode dne, kdy bylo do obchodního rejstříku zapsáno rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Akcionář má také přednostní právo na získání vyměnitelných a prioritních dluhopisů. Přednostní právo akcionářů na upisování nových akcií nebo na získání vyměnitelných a prioritních dluhopisů lze vyloučit nebo omezit usnesením valné hromady jen v důležitém zájmu banky. Jestliže má valná hromada rozhodnout o omezení nebo vyloučení přednostního práva akcionářů, musí představenstvo předložit valné hromadě písemnou zprávu, ve které uvede důvody vyloučení nebo omezení přednostního práva akcionářů a odůvodní navržený emisní kurz, způsob jeho určení nebo pověření představenstva určit emisní kurz. (4) Bližší podmínky upisování akcií stanoví usnesení valné hromady. Realizaci usnesení zabezpečí představenstvo. (5) Do 30 dnů od usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu upsáním akcií je představenstvo povinno podat návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku. Po jeho zápisu představenstvo usnesení bez zbytečného odkladu zveřejní. Upisování akcií nemůže začít před tímto zápisem, ledaže byl podán návrh na tento zápis a upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. (6) Po upsání akcií odpovídajících rozsahu zvýšení základního kapitálu a po jejich splacení je představenstvo povinno podat návrh na zápis výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. (7) Upisovatel je povinen splatit celý emisní kurz jím upsaných akcií ve lhůtě určené těmito stanovami popř. valnou hromadou. Pokud upisovatel neuhradí celý emisní kurz akcií ve stanovené lhůtě, je úpis těchto akcií neúčinný. (8) Upsat akcie na zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady je možné pouze v důležitém zájmu banky. O připuštění nepeněžitého vkladu rozhoduje valná hromada podle příslušných obecně závazných právních předpisů. Představenstvo musí předložit valné hromadě písemnou zprávu, ve které uvede důvody upisování akcií nepeněžitými vklady a odůvodní výši navrhovaného emisního kurzu nebo způsobu jeho určení. Je-li připuštěn nepeněžitý vklad, musí být v listině upisovatelů uveden předmět vkladu a jeho ocenění ve výši, jakou schválila valná hromada. Nepeněžité vklady musí být splaceny před podáním návrhu na zápis zvýšeného základního kapitálu do obchodního rejstříku. (9) Valná hromada může také rozhodnout o podmíněném zvýšení základního kapitálu banky v rozsahu, v jakém mohou být uplatněna výměnná práva z vyměnitelných dluhopisů (tj. s nimiž je spojeno právo na jejich výměnu za akcie banky) nebo přednostní práva z prioritních dluhopisů (tj. s nimiž je spojeno přednostní právo na upisování akcií banky), o jejichž vydání současně rozhodne. Podmíněné zvýšení základního kapitálu nesmí 18

19 přesáhnout polovinu základního kapitálu zapsaného v obchodním rejstříku ke dni usnesení valné hromady. Podmínky vydání dluhopisů a podmíněného zvýšení základního kapitálu, které nestanoví obecně závazné právní předpisy ani usnesení valné hromady, určí představenstvo. (10) Představenstvo podá návrh na zápis usnesení valné hromady o podmíněném zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku do 30 dnů ode dne, kdy valná hromada toto usnesení přijala. Vydávání vyměnitelných a prioritních dluhopisů začne až po zapsání usnesení valné hromady do obchodního rejstříku a po jeho zveřejnění podle ustanovení 39 stanov. Výměnné právo se uplatňuje u banky doručením písemné žádosti o výměnu dluhopisů za akcie banky. Doručení písemné žádosti do místa a ve lhůtě stanovené valnou hromadou nahrazuje upsání a splacení akcií. Přednostní právo se uplatňuje upsáním akcií banky. Na postup při upsání akcií se použije 29 odstavec 6 a 32 těchto stanov, bližší podmínky určí usnesení valné hromady. Banka vydá akcie v rozsahu uplatněných výměnných a přednostních práv až po zápisu zvýšení základního kapitálu v obchodním rejstříku. 30 Zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů banky Valná hromada může za podmínek stanovených příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů rozhodnout na návrh představenstva o zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů banky. 31 Zvýšení základního kapitálu rozhodnutím představenstva Valná hromada může usnesením pověřit představenstvo ke zvýšení základního kapitálu upisováním akcií nebo z vlastních zdrojů banky nejvýše o jednu třetinu výše základního kapitálu v době, kdy valná hromada představenstvo zvýšením základního kapitálu pověřila za podmínek stanovených obchodním zákoníkem a těmito stanovamipředstavenstvo je oprávněno rozhodnout o změně stanov, jde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem, podle tohoto ustanovení stanov ( 31). 32 Způsob splácení akcií (1) V případě upisování akcií peněžitými vklady je upisovatel povinen splatit celou jmenovitou hodnotu akcií, které upsal, i případné emisní ážio do 5 pracovních dnů od úpisu, nerozhodne-li valná hromada jinak. V opačném případě je upsání akcií neúčinné a banka vrátí upisovateli dosud zaplacenou částku včetně úroků ve výši stanovené podle obchodního zákoníku. K upsání akcie na základě veřejné nabídky akcií dochází zápisem do listiny upisovatelů, přičemž zápis musí obsahovat náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy. Splacení upsaných akcií se v případě peněžitého vkladu provede převodem na účet zřízený představenstvem banky. (2) V případě splacení akcií upsaných nepeněžitými vklady lze upsat akcie pouze takovými nepeněžitými vklady a s takovým oceněním, které schválila valná hromada. Nepeněžité vklady musí být splaceny před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 33 Důsledky porušení povinností při splácení akcií 19

20 Pokud upisovatel neuhradí hodnotu emisního kurzu akcie včas, je úpis akcií neúčinný a banka může upustit od vydání akcií, s nimiž je upisovatel v prodlení se splácením emisního kurzu postupem podle obchodního zákoníku. 34 Snížení základního kapitálu (1) O snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada dvoutřetinovou většinou přítomných hlasů. Ke snížení základního kapitálu je potřebný předchozí souhlas České národní banky, pokud nejde o snížení základního kapitálu ke krytí ztráty. Základní kapitál banky lze snížit těmito způsoby: a) snížením jmenovité hodnoty akcií banky, b) vzetím akcií z oběhu, na základě návrhu akcionářům, c) upuštěním od vydání akcií ve smyslu 33 stanov, d) zrušením nebo zničením vlastních akcií v majetku banky. (2) V oznámení o svolání valné hromady se uvedou důvody navrhovaného snížení základního kapitálu, jakož i způsob a rozsah tohoto snížení a způsob, jak bude s částkou odpovídající snížení základního kapitálu naloženo. Pokud má být snížen základní kapitál na základě návrhu akcionářům, uvedou se v oznámení o konání valné hromady i další údaje stanovené obecně závaznými právními předpisy. (3) Představenstvo podá do 30 dnů od přijetí usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu návrh na jeho zápis do obchodního rejstříku. 35 Snížení jmenovité hodnoty akcií Snížení jmenovité hodnoty akcií banky se provede změnou zápisu o výši jmenovité hodnoty akcií v zákonem stanovené evidenci zaknihovaných cenných papírů na základě příkazu banky. 36 Vzetí akcií z oběhu na základě návrhu O způsobu vzetí akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy rozhodne valná hromada. Rozhodnutí valné hromady může určit, že základní kapitál bude snížen v rozsahu jmenovitých hodnot akcií, které byly vzaty z oběhu, nebo že bude snížen o pevnou částku. IX. Ustanovení společná, přechodná a závěrečná 37 Zrušení a zánik banky 20

Návrh změny stanov pro valnou hromadu konanou dne 26. 4. 2006. Předmět podnikání

Návrh změny stanov pro valnou hromadu konanou dne 26. 4. 2006. Předmět podnikání Návrh změny stanov pro valnou hromadu konanou dne 26. 4. 2006 Předmět podnikání 2 Předmět podnikání banky vyplývá z ustanovení zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon

Více

Stanovy akciové společnosti. MAM Group a.s.

Stanovy akciové společnosti. MAM Group a.s. Stanovy akciové společnosti MAM Group a.s. 1. FIRMA A SÍDLO SPOLEČNOSTI 1.1. Obchodní firma společnosti zní: MAM Group a.s. (dále jen společnost ). 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo společnosti, je: Praha.

Více

Stanovy akciové společnosti REENGINE CZ a.s.

Stanovy akciové společnosti REENGINE CZ a.s. Stanovy akciové společnosti REENGINE CZ a.s. Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti zní: REENGINE CZ a.s. ------------------------------------------ 2. Sídlo společnosti:

Více

Oddíl I. Základní ustanovení. Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti. Článek 2 Předmět podnikání. Článek 3 Výše základního kapitálu

Oddíl I. Základní ustanovení. Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti. Článek 2 Předmět podnikání. Článek 3 Výše základního kapitálu NÁVRH NOVÉHO ÚPLNÉHO ZNĚNÍ STANOV PRO VALNOU HROMADU DNE 26.6.2014 Stanovy akciové společnosti Oddíl I. Základní ustanovení Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti 1) Obchodní firma společnosti zní:

Více

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU V souvislosti se změnou zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, provedenou zákonem č. 104/2008

Více

Jednací a hlasovací řád valné hromady

Jednací a hlasovací řád valné hromady Jednací a hlasovací řád valné hromady Tento jednací a hlasovací řád byl vydán k upřesnění postupu jednání valné hromady podle č. VII. A stanov a. s., byl schválen valnou hromadou dne 15.05.2014 a platí

Více

Stanovy. KOMERČNÍ BANKY, a. s. úplné znění

Stanovy. KOMERČNÍ BANKY, a. s. úplné znění Stanovy KOMERČNÍ BANKY, a. s. úplné znění 29. dubna 2008 I. Základní ustanovení 1 Obchodní firma a sídlo (1) Obchodní firma akciové společnosti zní: "Komerční banka, a. s." (dále jen "banka"). (2) Obchodní

Více

Práva a povinnosti akcionářů

Práva a povinnosti akcionářů k Komerční banka, a.s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1, IČO: 45 31 70 54 povinně uveřejňovaná informace dle 120b odst.1 ZPKT zveřejněno 23. března 2010 v 16:00 SEČ VALNÁ HROMADA KOMERČNÍ BANKY, a. s., DNE

Více

S t a n o v y Česká spořitelna penzijní společnosti, a.s.

S t a n o v y Česká spořitelna penzijní společnosti, a.s. ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti je Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. (dále jen společnost ). 2. Sídlem společnosti je Praha. Předmětem

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. CENTROPOL HOLDING, a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. CENTROPOL HOLDING, a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CENTROPOL HOLDING, a.s. Úplné znění ke dni 1. ledna 2015 Článek 1 Podřízení se zákonu o obchodních korporacích Akciová společnost CENTROPOL HOLDING, a.s. (dále jen společnost

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE. Obchodní firma, sídlo společnosti

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE. Obchodní firma, sídlo společnosti STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE I. Základní ustanovení 1 Obchodní firma, sídlo společnosti 1. Obchodní firma (dále jen firma ) společnosti zní: CHEMPEX - HTE, a.s. (dále jen společnost ). 2. Sídlo

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Příloha pozvánky: STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1 Firma a sídlo 1. Obchodní firma společnosti zní: AHARP a.s. ------- ---- 2. Obec, v níž je umístěno sídlo: Praha. --- --- 2 Internetová stránka Na adrese:

Více

předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního

předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního S T A N O V Y A K C I O V É S P O L E Č N O S T I DEVO INVEST a.s. 1. Obchodní firma 1.1. Obchodní firma společnosti zní: DEVO INVEST a.s. -------------------------------------- 2. Sídlo společnosti 2.1.

Více

Stanovy. KOMERČNÍ BANKY, a. s. úplné znění

Stanovy. KOMERČNÍ BANKY, a. s. úplné znění Stanovy KOMERČNÍ BANKY, a. s. úplné znění 29. dubna 2010 I. Základní ustanovení 1 Obchodní firma a sídlo (1) Obchodní firma akciové společnosti zní: "Komerční banka, a. s." (dále jen "banka"). (2) Obchodní

Více

STANOVY akciové společnosti TOOL SERVICE, a. s. Článek 1. Obchodní firma Společnosti. Článek 2. Sídlo Společnosti.

STANOVY akciové společnosti TOOL SERVICE, a. s. Článek 1. Obchodní firma Společnosti. Článek 2. Sídlo Společnosti. STANOVY akciové společnosti TOOL SERVICE, a. s. Článek 1. Obchodní firma Společnosti. Obchodní firma Společnosti zní: TOOL SERVICE, a. s. Článek 2. Sídlo Společnosti. Sídlo Společnosti je umístěno v obci:

Více

Návrh změn stanov AGROCHOV STARÁ PAKA a.s.

Návrh změn stanov AGROCHOV STARÁ PAKA a.s. Návrh změn stanov AGROCHOV STARÁ PAKA a.s. V souladu se zákony č. 89 a 90/2012 Sb., navrhne dozorčí rada a představenstvo valné hromadě tuto změnu stanov AGROCHOV STARÁ PAKA: 1. Článek 2. bod 2. vymazat

Více

STANOVY. obchodní společnosti. KYHOS, a. s. zapsané v OR vedeném MS v Praze v oddílu B, vložka 234, IČ: 00565393 NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV

STANOVY. obchodní společnosti. KYHOS, a. s. zapsané v OR vedeném MS v Praze v oddílu B, vložka 234, IČ: 00565393 NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV STANOVY obchodní společnosti KYHOS, a. s. zapsané v OR vedeném MS v Praze v oddílu B, vložka 234, IČ: 00565393 NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV Část první Obecná ustanovení Článek 1 Vznik akciové společnosti Tyto

Více

S T A N O V Y. akciové společnosti ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení akciové společnosti

S T A N O V Y. akciové společnosti ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení akciové společnosti S T A N O V Y akciové společnosti Zemědělství Blatná, a.s. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti Založení akciové společnosti bylo schváleno usnesením členské s chůze ZOD Blatná konané

Více

AGRIE, akciová společnost STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

AGRIE, akciová společnost STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI AGRIE, akciová společnost STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Tyto stanovy byly schváleny řádnou valnou hromadou společnosti konanou dne 23.6.2015 Základní ustanovení 1 Založení akciové společnosti AGRIE, akciová

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma, sídlo a předmět podnikání 1. Obchodní firma: Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. 2. Sídlo

Více

Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost )

Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost ) Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost ) ------------------------------------------------------------- I. ------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------

Více

STANOVY T.I.S.C. akciová společnost

STANOVY T.I.S.C. akciová společnost STANOVY T.I.S.C. akciová společnost Čl. I 1. T.I.S.C. akciová společnost vznikla 17.6.2002 (dále jen společnost ). 2. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------

------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------ ---------------------------------------------- akciové společnosti ---------------------------------------------

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV SPOLEČNOSTI RENTERA, a.s.

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV SPOLEČNOSTI RENTERA, a.s. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV SPOLEČNOSTI RENTERA, a.s. 1. Obchodní firma zní: RENTERA, a.s. 2. Sídlo společnosti je na adrese: Praha. Článek 1 Firma a sídlo společnosti Článek 2 Předmět podnikání společnosti Předmětem

Více

svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 29.6. 2015 od 09:00 hodin v sídle společnosti

svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 29.6. 2015 od 09:00 hodin v sídle společnosti 1 Představenstvo akciové společnosti ELROZ a. s. se sídlem Plesná, Průmyslová čp. 278, PSČ 351 35, IČ: 497 89 431, společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni,oddíl B., vložka

Více

Ú P L N É Z N Ě N Í S T A N O V Y. JESAN Adofovice, a.s.

Ú P L N É Z N Ě N Í S T A N O V Y. JESAN Adofovice, a.s. Ú P L N É Z N Ě N Í S T A N O V Y JESAN Adofovice, a.s. Úplné znění platné od 19.6.2014 Základní ustanovení Článek 1 Založení společnosti Akciová společnost (dále jen akciová společnost nebo společnost

Více

Stanovy I. Obchodní firma a sídlo společnosti -----------------------------------------------------------------

Stanovy I. Obchodní firma a sídlo společnosti ----------------------------------------------------------------- Návrh znění stanov společnosti JIRASGAMES, a.s. Stanovy I. Obchodní firma a sídlo společnosti ----------------------------------------------------------------- 1. Obchodní firma společnosti zní: JIRASGAMES,

Více

Oznámení o konání valné hromady

Oznámení o konání valné hromady Oznámení o konání valné hromady Představenstvo společnosti s obchodní firmou ENERGOAQUA, a. s. se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, 1. máje 823, PSČ 756 61, ČR, IČ: 155 03 461 zapsané v obch. rejstříku vedeném

Více

akciové společnosti Kalora a.s.

akciové společnosti Kalora a.s. STANOVY akciové společnosti Kalora a.s. V aktuálním znění přijatém valnou hromadou konanou dne 14.6.2002. Upravené dle zákona č.90/2012 Sb. a schválené valnou hromadou dne 20.6.2014 Obsah: Díl první: Díl

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ice - industrial services a.s. (dále jen společnost ) v úplném znění ke dni 28. Srpna 2014. 1. Všeobecná ustanovení

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ice - industrial services a.s. (dále jen společnost ) v úplném znění ke dni 28. Srpna 2014. 1. Všeobecná ustanovení STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ice - industrial services a.s. (dále jen společnost ) v úplném znění ke dni 28. Srpna 2014 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Obchodní firma společnosti zní: ice industrial services

Více

FILINGER a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

FILINGER a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI FILINGER a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1 Vznik společnosti Společnost FILINGER a.s. je založena zakladatelskou listinou ze dne 7. listopadu 1997 a rozhodnutí zakladatelů o založení společnosti ze dne

Více

Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s.

Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s. Návrh stanov akciové společnosti - investičního fondu kvalifikovaných investorů Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s. se sídlem Praha 4, Doudlebská 1699/5, PSČ 140 00 IČ: 284 70 729 Článek 1

Více

Dům kultury města Ostravy, a.s.

Dům kultury města Ostravy, a.s. Dům kultury města Ostravy, a.s. Stanovy společnosti Úplné znění k 25. 6. 2014 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek l Založení akciové společnosti Obchodní společnost Dům kultury města Ostravy, a.s. (dále jen

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI KOMTERM, A.S.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI KOMTERM, A.S. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI KOMTERM, A.S. v souladu s ustanovením 250 a násl. zákona číslo 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) 1. OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CENTROPOL ENERGY, a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CENTROPOL ENERGY, a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CENTROPOL ENERGY, a.s. Úplné znění ke dni 13. ledna 2015 Článek 1 Podřízení se zákonu o obchodních korporacích Akciová společnost CENTROPOL ENERGY, a.s. (dále jen společnost

Více

STANOVY akciové společnosti Marienbad Waters a.s.

STANOVY akciové společnosti Marienbad Waters a.s. STANOVY akciové společnosti Marienbad Waters a.s. Čl. 1 STANOVY A VZNIK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1. Tyto stanovy jsou dokumentem akciové společnosti (dále společnost ), která vznikla zápisem do obchodního rejstříku

Více

Stanovy akciové společnosti ESO9 international a.s.

Stanovy akciové společnosti ESO9 international a.s. Stanovy akciové společnosti ESO9 international a.s. (dále jen "společnost") Strana třetí: Článek 1 Založení akciové společnosti Společnost je akciovou společností, která vznikla přeměnou společnosti ESO9

Více

NÁVRH Stanovy akciové společnosti TORQUES a.s. se sídlem Brno, Bzenecká 4157/10, PSČ 628 00

NÁVRH Stanovy akciové společnosti TORQUES a.s. se sídlem Brno, Bzenecká 4157/10, PSČ 628 00 NÁVRH Stanovy akciové společnosti TORQUES a.s. se sídlem Brno, Bzenecká 4157/10, PSČ 628 00 ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení Článek 1 Založení a vznik akciové společnosti 1) TORQUES a.s. (dále jen společnost

Více

Termín obchodního zákoníku nahradit termínem zákoně o obchodních korporacích

Termín obchodního zákoníku nahradit termínem zákoně o obchodních korporacích JUDr. Richard Třeštík, advokát se sídlem v Ústí nad Labem, Masarykova 43 tel./fax: 475 210 986, mob. tel.: 602 105 585, e-mail: trestik@aktrestik.cz, IČO 66202060, zapsán v seznamu advokátů ČAK pod č.

Více

NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. BusLine a.s. Hlava I. Úvodní ustanovení

NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. BusLine a.s. Hlava I. Úvodní ustanovení NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI BusLine a.s. Hlava I. Úvodní ustanovení 1 Firma společnosti Firma společnosti zní: BusLine a.s. -----------------------------------------------------------------------

Více

STATEK KOSTELEC NA HANÉ, a. s. Smržická 537, 798 41 Kostelec na Hané, okres Prostějov ÚPLNÉ ZNĚNÍ S T A N O V Y

STATEK KOSTELEC NA HANÉ, a. s. Smržická 537, 798 41 Kostelec na Hané, okres Prostějov ÚPLNÉ ZNĚNÍ S T A N O V Y STATEK KOSTELEC NA HANÉ, a. s. Smržická 537, 798 41 Kostelec na Hané, okres Prostějov ÚPLNÉ ZNĚNÍ S T A N O V Y Schváleno řádnou valnou hromadou společnosti dne 1 I. Obecná ustanovení 1 Firma a sídlo společnosti

Více

1 STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1. Založení a účel společnosti Společnost je právnickou osobu, která byla založena zakladateli za účelem podnikání na základě zakladatelské smlouvy ze dne 10.11.1999 2. Obchodní

Více

na 30.6. 2015 v 9:00 hod. v sídle společnosti Registrace akcionářů bude probíhat od 8:00 hodin do 8:45 hodin v místě konání valné hromady.

na 30.6. 2015 v 9:00 hod. v sídle společnosti Registrace akcionářů bude probíhat od 8:00 hodin do 8:45 hodin v místě konání valné hromady. Oznámení Představenstvo společnosti Kromexim a. s. Kroměříž se sídlem Kroměříž, Hulínská 3445, IČ: 499 693 31 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1209 svolává

Více

STANOVY akciové společnosti Zemědělská společnost Slapy a.s. se sídlem Slapy čp. 100, PSČ 391 76 v úplném znění

STANOVY akciové společnosti Zemědělská společnost Slapy a.s. se sídlem Slapy čp. 100, PSČ 391 76 v úplném znění STANOVY akciové společnosti Zemědělská společnost Slapy a.s. se sídlem Slapy čp. 100, PSČ 391 76 v úplném znění I. Obchodní firma Obchodní firma společnosti zní: Zemědělská společnost Slapy a.s. II. Sídlo

Více

Stanovy společnosti BusLine a.s. Návrh změn pro valnou hromadu konanou 27. 2. 2015 (text ve znění navržených změn) Legenda: Varianty návrhu

Stanovy společnosti BusLine a.s. Návrh změn pro valnou hromadu konanou 27. 2. 2015 (text ve znění navržených změn) Legenda: Varianty návrhu Stanovy společnosti BusLine a.s. Návrh změn pro valnou hromadu konanou 27. 2. 2015 (text ve znění navržených změn) Legenda: Varianty návrhu Hlava I. Úvodní ustanovení ---------------------------------------------------------------------

Více

STANOVY. Akciové společnosti Údržba pozemků, a.s. Část první Základní ustanovení. Článek 1 Založení akciové společnosti

STANOVY. Akciové společnosti Údržba pozemků, a.s. Část první Základní ustanovení. Článek 1 Založení akciové společnosti STANOVY Akciové společnosti Údržba pozemků, a.s Část první Základní ustanovení Článek 1 Založení akciové společnosti ----- Akciová společnost byla založena bez veřejné nabídky akcií na základě zakladatelské

Více

S t a n o v y a k c i o v é s p o l e č n o s t i E4U a.s.

S t a n o v y a k c i o v é s p o l e č n o s t i E4U a.s. S t a n o v y a k c i o v é s p o l e č n o s t i E4U a.s. ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti Tyto stanovy upravují právní poměry obchodní společnosti E4U, a.s. (dále jen

Více

STANOVY akciové společnosti Moravan, a.s.

STANOVY akciové společnosti Moravan, a.s. STANOVY akciové společnosti Moravan, a.s. 1. Obchodní firma a sídlo společnosti 1.1. Obchodní firma společnosti zní: "Moravan, a.s." (dále jen "Společnost"). 1.2. Sídlem Společnosti jsou Kateřinice. 1.3.

Více

-------stanovy akciové společnosti------- ----------v dualistickém systému---------

-------stanovy akciové společnosti------- ----------v dualistickém systému--------- -------stanovy akciové společnosti------- ----------v dualistickém systému--------- Článek 1 - Firma a sídlo společnosti -------------------------- 1.1. Obchodní firma společnosti zní: STAVEBNÍ PODNIK

Více

Stanovy akciové společnosti SPORT PARK a.s.

Stanovy akciové společnosti SPORT PARK a.s. Stanovy akciové společnosti SPORT PARK a.s. 1. Firma, sídlo a trvání společnosti -------------------------------------------------------------- 1.1. Obchodní firma společnosti zní: SPORT PARK a.s. (dále

Více

Stanovy společnosti Nemocnice Říčany a.s. ČÁST PRVNÍ POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Stanovy společnosti Nemocnice Říčany a.s. ČÁST PRVNÍ POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Stanovy společnosti Nemocnice Říčany a.s. ČÁST PRVNÍ POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I. Firma a sídlo společnosti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více

POZVÁNKA. na řádnou valnou hromadu společnosti. POHL cz, a.s. IČ: 25606468 se sídlem Nádražní 25, Roztoky, PSČ: 252 63 (dále jen Společnost )

POZVÁNKA. na řádnou valnou hromadu společnosti. POHL cz, a.s. IČ: 25606468 se sídlem Nádražní 25, Roztoky, PSČ: 252 63 (dále jen Společnost ) POZVÁNKA na řádnou valnou hromadu společnosti POHL cz, a.s. IČ: 25606468 se sídlem Nádražní 25, Roztoky, PSČ: 252 63 (dále jen Společnost ) Představenstvo Společnosti tímto svolává řádnou valnou hromadu

Více

1. Firma společnosti zní: REFLECTA Development a.s. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. Firma společnosti zní: REFLECTA Development a.s. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ČÁST PRVNÍ POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I. Firma a sídlo společnosti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více

Stanovy akciové společnosti Bobrava a.s.

Stanovy akciové společnosti Bobrava a.s. Stanovy akciové společnosti Bobrava a.s. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Založení a právní základ společnosti 1.1 Společnost (dále jen "společnost") je právnickou osobou, obchodní korporací, která byla založena

Více

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení a vznik akciové společnosti

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení a vznik akciové společnosti STANOVY SPOLEČNOSTI I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení a vznik akciové společnosti 1. Akciová společnost PALABA (dále jen "společnost") byla založena jednorázově Fondem národního majetku ČR jako

Více

Návrh na usnesení valné hromady Agraspol Předmíř, a.s. Valná hromada schvaluje tyto změny stanov společnosti:

Návrh na usnesení valné hromady Agraspol Předmíř, a.s. Valná hromada schvaluje tyto změny stanov společnosti: 1 Návrh na usnesení valné hromady Agraspol Předmíř, a.s. Valná hromada schvaluje tyto změny stanov společnosti: ČLÁNEK 3 PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ Bod 1 dosavadní znění se ruší a nahrazuje se takto: 1. a) rostlinná

Více

zákona o obchodních korporacích.

zákona o obchodních korporacích. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI LEIS, a.s. 1. Základní ustanovení 1.1 Vznik společnosti 1.1.1 Akciová společnost LEIS, a.s. (dále jen společnost ) byla založena zakladatelskou listinou ze dne 10. 5. 1999.

Více

STANOVY. Společnosti Zámecká kolonáda a.s. ( Společnost ) I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI. Článek 1 Obchodní firma a sídlo Společnosti

STANOVY. Společnosti Zámecká kolonáda a.s. ( Společnost ) I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI. Článek 1 Obchodní firma a sídlo Společnosti STANOVY Společnosti Zámecká kolonáda a.s. ( Společnost ) I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Článek 1 Obchodní firma a sídlo Společnosti (1) Obchodní firma Společnosti zní: Zámecká kolonáda a.s. (2) Sídlo

Více

STANOVY AKRO investiční společnost, a.s.

STANOVY AKRO investiční společnost, a.s. STANOVY AKRO investiční společnost, a.s. 1. Firma a sídlo společnosti 1.1. Obchodní firma společnosti zní: AKRO investiční společnost, a.s. (dále jen společnost ). ----------------------------------------------------------------------------------

Více

1. Zahájení valné hromady a kontrola schopnosti usnášení; 2. Volba orgánů valné hromady; 3. Schválení změny stanov společnosti; 4.

1. Zahájení valné hromady a kontrola schopnosti usnášení; 2. Volba orgánů valné hromady; 3. Schválení změny stanov společnosti; 4. Představenstvo společnosti BN LEASING, a.s., IČO 61672726, se sídlem Benešov, Tyršova 2070, zapsané u Městského soudu v Praze oddíl B, vložky 3472, svolává řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti LBtech a.s., IČ: 150 35 808, se sídlem Litomyšl, Moravská 786, PSČ 570 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,

Více

Stanovy akciové společnosti AGRO NAČEŠICE a.s. I. Založení akciové společnosti Článek 1. Článek 2. Článek 3. Článek 4 II.

Stanovy akciové společnosti AGRO NAČEŠICE a.s. I. Založení akciové společnosti Článek 1. Článek 2. Článek 3. Článek 4 II. Stanovy akciové společnosti AGRO NAČEŠICE a.s I. Založení akciové společnosti Článek 1 Obchodní společnost AGRO NAČEŠICE a.s. se sídlem Načešice 3, 538 03 Heřmanův Městec, okres Chrudim (dále jen společnost)

Více

Příloha č. 1 k Pozvánce na řádnou valnou hromadu Společnosti STANOVY akciové společnosti PETKA CZ, a.s.

Příloha č. 1 k Pozvánce na řádnou valnou hromadu Společnosti STANOVY akciové společnosti PETKA CZ, a.s. Příloha č. 1 k Pozvánce na řádnou valnou hromadu Společnosti STANOVY akciové společnosti PETKA CZ, a.s. I. Základní ustanovení 1 Firma a sídlo 1. Obchodní firma společnosti zní: PETKA CZ, a. s. 2. Sídlo

Více

*** Část druhá * Orgány společnosti

*** Část druhá * Orgány společnosti Stanovy obchodní společnosti SKALIČAN a.s. Část první Základní ustanovení Článek 1 Vznik společnosti a její právní forma 1. SKALIČAN a.s., (dále jen společnost ) vznikla dne 4.5.1992 zápisem do obchodního

Více

Úplné znění stanov společnosti. MRAZÍRNY PLZEŇ DÝŠINA a.s.

Úplné znění stanov společnosti. MRAZÍRNY PLZEŇ DÝŠINA a.s. Úplné znění stanov společnosti MRAZÍRNY PLZEŇ DÝŠINA a.s. účinné ke dni 20.6.2014 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 1. OBECNÉ Tyto stanovy upravují právní poměry obchodní společnosti MRAZÍRNY PLZEŇ DÝŠINA a.s.

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. AQUATIS a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. AQUATIS a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI AQUATIS a.s. 1 O B S A H I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Založení a právní základ společnosti 2. Obchodní firma a sídlo společnosti 3. Předmět podnikání (činnosti) společnosti 4.

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI od 22.5.2014 Star Development Corporation, a.s., IČ 25080253, I. Základní ustanovení. II. Akcionáři

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI od 22.5.2014 Star Development Corporation, a.s., IČ 25080253, I. Základní ustanovení. II. Akcionáři STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI od 22.5.2014 Star Development Corporation, a.s., IČ 25080253, zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4320 I. Základní ustanovení 1.1 Obchodní

Více

Pozvánka na valnou hromadu

Pozvánka na valnou hromadu Pozvánka na valnou hromadu Pozvánka na jednání valné hromady obchodní společnosti RAVY CZ a.s., která se bude konat dne 27.6.2014 od 10.00 hodin v notářské kanceláři JUDr. Edity Volné, Rumunská 655/9,

Více

STANOVY. DALTEK GROUP a.s.

STANOVY. DALTEK GROUP a.s. Strana první. STANOVY akciové společnosti DALTEK GROUP a.s. Čl. 1 Základní ustanovení Odd. 1 OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO SPOLEČNOSTI 1. Obchodní firma společnosti zní DALTEK GROUP, a.s. -------------------------------------------------------

Více

Návrh představenstva pro jednání valné hromady dne 24.11.2014. STANOVY společnosti BKP GROUP, a.s. ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení

Návrh představenstva pro jednání valné hromady dne 24.11.2014. STANOVY společnosti BKP GROUP, a.s. ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení STANOVY společnosti BKP GROUP, a.s. ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení Článek 1 Akciová společnost 1.1. Tyto stanovy upravují právní poměry společnosti BKP GROUP, a.s. (dále jen Společnost ). 1.2. Společnost

Více

Stanovy Vodní zdroje GLS Praha a.s. IČO: 45273171

Stanovy Vodní zdroje GLS Praha a.s. IČO: 45273171 Strana první Stanovy Vodní zdroje GLS Praha a.s. IČO: 45273171 1Článek I. Základní ustanovení 1.1. Firma společnosti : Vodní zdroje GLS Praha a.s. ---------------------------------------------------------

Více

Návrh stanov akciové společnosti ENFIN CZ a.s.

Návrh stanov akciové společnosti ENFIN CZ a.s. Návrh stanov akciové společnosti ENFIN CZ a.s. Akciová společnost ENFIN CZ a.s. (dále jen společnost ) se postupem dle ust. 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích (dále jen Zákon o

Více

Navrhované znění stanov s podrobením se zákonu o obchodních korporacích. Stanovy akciové společnosti DGF a.s.

Navrhované znění stanov s podrobením se zákonu o obchodních korporacích. Stanovy akciové společnosti DGF a.s. Navrhované znění stanov s podrobením se zákonu o obchodních korporacích Stanovy akciové společnosti DGF a.s. Článek I Založení a vznik akciové společnosti 1. Akciová společnost DGF a.s. byla založena na

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SAB Finance a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SAB Finance a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SAB Finance a.s. 1. OBCHODNÍ FIRMA, SÍDLO, DOBA TRVÁNÍ 1.1 Obchodní firma společnosti: SAB Finance a.s. 1.2 Sídlo společnosti: Praha 1.3 Společnost se zakládá na dobu neurčitou.

Více

Stanovy akciové společností. SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014

Stanovy akciové společností. SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014 Stanovy akciové společností SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014 Článek 1 Založení akciové společnosti Akciová společnost SPORTZONE, a.s. (dále jen společnost

Více

STANOVY. ČÁST I. Založení a vznik

STANOVY. ČÁST I. Založení a vznik STANOVY obchodní společnosti Moravská společnost pro kapitálové investice, a.s. ČÁST I. Založení a vznik Čl.1 ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI 1) Investiční privatizační fond s názvem "Moravský investiční fond, akciová

Více

I. Úvodní ustanovení

I. Úvodní ustanovení I. Úvodní ustanovení Obchodní společnost ACP Traductera, a. s., IČ 27 19 82 86 je původní obchodní společností ACP Traductera, s. r. o. se sídlem Jindřichův Hradec, Na Piketě 173, PSČ 377 01, IČ 27 19

Více

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění:

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: STANOVY přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: článek I. Základní ustanovení (1) Obchodní firma zní: CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s.

Více

S T A N O V Y. společnosti FANO TeX, a.s.

S T A N O V Y. společnosti FANO TeX, a.s. S T A N O V Y společnosti FANO TeX, a.s. květen 2014 Část I. Základní ustanovení I. Založení akciové společnosti a právní postavení FANO TeX, a. s. (dále jen společnost) je právnickou osobou, která byla

Více

S T A N O V Y. akciové společnosti Kovoplast Chlumec nad Cidlinou, a.s. 1 Obchodní firma a sídlo

S T A N O V Y. akciové společnosti Kovoplast Chlumec nad Cidlinou, a.s. 1 Obchodní firma a sídlo S T A N O V Y akciové společnosti Kovoplast Chlumec nad Cidlinou, a.s. Akciová společnost Kovoplast Chlumec nad Cidlinou, a.s. (dále jen společnost ) byla založena jednorázově Fondem národního majetku

Více

Stanovy ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení akciové společnosti. Článek 2 Obchodní firma a sídlo společnosti

Stanovy ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení akciové společnosti. Článek 2 Obchodní firma a sídlo společnosti Stanovy společnosti Pražský projekt a.s. ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti Tyto stanovy upravují právní poměry obchodní společnosti Pražský projekt a.s. (dále jen společnost

Více

STANOVY akciové společnosti Moravská zemědělská, akciová společnost

STANOVY akciové společnosti Moravská zemědělská, akciová společnost STANOVY akciové společnosti Moravská zemědělská, akciová společnost 1. Obchodní firma a sídlo společnosti 1.1. Obchodní firma společnosti zní: "Moravská zemědělská, akciová společnost" (dále jen "Společnost").

Více

Článek II. Předmět podnikání! Předmětem podnikání společnosti je: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Článek II. Předmět podnikání! Předmětem podnikání společnosti je: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Akciová společnost Zemědělská kooperace ZEKO a.s. byla založena notářským zápisem osvědčenou zakladatelskou smlouvou zemědělských družstev v Budíkově, Hořicích, Jiřicích, Senožatech, Želivi a Školního

Více

Projekt změny právní formy

Projekt změny právní formy Projekt změny právní formy Jednatel obchodní společnosti: ŠVÁRA STAVBY, s.r.o., IČ 29017157, se sídlem Marešova 643/6, 198 00 Praha 9 Černý Most, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti TAUER ELEKTRO a.s., IČ: 25921100, se sídlem Svitavy, Milady Horákové 357/4, PSČ 568 02, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

Návrh znění stanov obchodní společnosti JIRASGAMES, a.s. k projednání na valné hromadě ze dne 31.7.2014. Čl.I. Obchodní firma a sídlo společnosti

Návrh znění stanov obchodní společnosti JIRASGAMES, a.s. k projednání na valné hromadě ze dne 31.7.2014. Čl.I. Obchodní firma a sídlo společnosti Návrh znění stanov obchodní společnosti JIRASGAMES, a.s. k projednání na valné hromadě ze dne 31.7.2014 Čl.I. Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti: JIRASGAMES, a.s.----------

Více

JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY

JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY Výzkumný ústav pro hnědé uhlí akciová společnost M o s t JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY Výzkumný ústav pro hnědé uhlí akciová společnost M o s t předkládáno valné hromadě dne 18. května 2015 Část A - Úvod Jednací

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Pozvánka na řádnou valnou hromadu Pozvánka na řádnou valnou hromadu Představenstvo akciové společnosti PROXIMA ALFA TRADE, a.s., se sídlem Kyjov, Riegrova 384/23, PSČ 697 01, IČ 292 82 047, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským

Více

5 Internetové stránky --------------------------------------------------------------------------

5 Internetové stránky -------------------------------------------------------------------------- Stanovy společnosti BusLine a.s. Návrh změn pro valnou hromadu konanou 27. 2. 2015 Legenda: Nově navržený text stanov Návrh na vypuštění textu stanov Varianty návrhu Hlava I. Úvodní ustanovení ---------------------------------------------------------------------

Více

S T A N O V Y. III. Základní kapitál - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

S T A N O V Y. III. Základní kapitál - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - S T A N O V Y Zemědělská společnost Zhoř a.s. ČÁST PRVNÍ I. POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I. Firma a sídlo společnosti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více

Stanovy 2014. D Ú B R A V A A G R O, a.s. se sídlem Kuželov 106

Stanovy 2014. D Ú B R A V A A G R O, a.s. se sídlem Kuželov 106 Stanovy 2014 D Ú B R A V A A G R O, a.s. se sídlem Kuželov 106 1 Č á s t I. Založení akciové společnosti a obecná ustanovení 1 Založení a vznik společnosti, podřízení se zákonu o obchodních korporacích

Více

Stanovy společnosti VRL Praha a.s. 1.1. Obchodní firma společnosti zní: VRL Praha a.s. (dále jen společnost ).

Stanovy společnosti VRL Praha a.s. 1.1. Obchodní firma společnosti zní: VRL Praha a.s. (dále jen společnost ). 1. Firma a sídlo společnosti Stanovy společnosti VRL Praha a.s. 1.1. Obchodní firma společnosti zní: VRL Praha a.s. (dále jen společnost ). 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo, je: Praha. 2. Internetová

Více

STANOVY SPOLEČNOSTI B.I.R.T. GROUP, a.s.

STANOVY SPOLEČNOSTI B.I.R.T. GROUP, a.s. STANOVY SPOLEČNOSTI B.I.R.T. GROUP, a.s. I. Obchodní firma a sídlo společnosti Obchodní firma zní: B.I.R.T. GROUP, a.s. Sídlo společnosti: Praha. Společnost je právnickou osobou způsobilou mít v mezích

Více

Návrh. STANOV akciové společnosti. Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.

Návrh. STANOV akciové společnosti. Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. Návrh STANOV akciové společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. strana první Článek 1 Založení společnosti, zápis do obchodního rejstříku a vznik společnosti Akciová společnost (dále jen společnost

Více

Stanovy akciové společnosti AGRO Poleň, a.s.

Stanovy akciové společnosti AGRO Poleň, a.s. Stanovy akciové společnosti AGRO Poleň, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ článek 1 Založení společnosti: Společnost byla založena zakladatelskou smlouvou ze dne 24. 7. 1993 v souladu s usnesením členské schůze

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI KALAHA a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI KALAHA a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI KALAHA a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Založení a právní základ společnosti 1.1 Akciová společnost KALAHA a.s. (dále jen "společnost") je právnickou osobou, obchodní korporací,

Více

S T A N O V Y AGROCHOV STARÁ PAKA. akciové společnosti. se sídlem ve Staré Pace, okres Jičín. akciové společnosti

S T A N O V Y AGROCHOV STARÁ PAKA. akciové společnosti. se sídlem ve Staré Pace, okres Jičín. akciové společnosti S T A N O V Y akciové společnosti AGROCHOV STARÁ PAKA se sídlem ve Staré Pace, okres Jičín S T A N O V Y akciové společnosti Článek 1 Založení akciové společnosti Akciová společnost AGROCHOV STARÁ PAKA

Více

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246 Oznámení o konání valné hromady Představenstvo akciové společnosti E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka

Více

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění:

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: STANOVY přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: (1) Obchodní firma zní: Fastport a.s. (2) Sídlem společnosti jsou Pardubice.

Více

STANOVY. akciové společnosti ZP Hospříz, a.s. Článek I. Založení akciové společnosti

STANOVY. akciové společnosti ZP Hospříz, a.s. Článek I. Založení akciové společnosti STANOVY akciové společnosti ZP Hospříz, a.s. Článek I. Založení akciové společnosti Akciová společnost ZP Hospříz, a. s. (dále jen společnost) byla založena zakladatelskou listinou ve smyslu ustanovení

Více