Zápis. z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí 30. července 2007 od hodin.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis. z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí 30. července 2007 od 18.00 hodin."

Transkript

1 Zápis z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí 30. července 2007 od hodin. 1) Tepelné hospodářství. 2) Rozbor hospodaření k ) Vyúčtování položek výpočtu vodného a stočného - 1.JVS, a.s. 4) Vyúčtování ceny vodného a stočného VAK JČ, a.s. 5) Jednostranné zvýšení nájemného v bytech. 6) Návrh na zvýšení ceny nájemných pozemků. 7) Veřejné prostranství smlouva o užívání veřejného prostranství. 8) Zpracování povodňového plánu města. 9) Rozvojový plán města včetně jednotlivých osad. 10) Výstavba nového elektroměrného rozvaděče ÚV Otěvěk nabídka. 11) Zpracování studie na likvidaci čistírenských kalů. 12) Výstavba nové trafostanice E.ON, s.r.o. 13) Název nové ulice. 14) Žádost o umístění veřejného osvětlení. 15) Úprava výsadby živého plotu. 16) Půdní vestavba MŠ rozpočet a studie proveditelnosti cenová nabídka (bez materiálu) 17) Žádost o odkoupení pozemku. 18) ) Žádost o povolení umístění el. zařízení věcné břemeno. 20) Pronájem zemědělských pozemků. 21) Parkovací plocha v areálu fy ZENAP. 22) Návrh na vybudování RC dráhy pronájem pozemku. 23) Smlouva o přenechání majetku do užívání MPSV. 24) Žádost o schválení změn v knihovním řádu pro Městskou knihovnu 25) Žádost o rozpočtovou změnu MěKS. 26) Žádost o vyčlenění finanční částky - Divadlo Otty Schwarzmülera. 27) Pohlednice Svaté Trojice. 28) Nabídka ke spolupráci SOS. 29) Výroční zpráva ČMP. 30) Odvolání proti rozhodnutí rady města. 31) Autobusová zastávka u Atosu. 32) Cenová nabídka panoramatické snímky. 33) Výroční zpráva 1.JVS, a.s. 34) Návrh na řešení dopravní situace v lokalitě ulic Luční a K Leváčku. 35) Dodatek ke smlouvě o nájmu pozemků ve sportovním areálu. 36) Informace o práci Sociální komise a Komise veřejného pořádku. 37) Mateřské centrum. 38) Nájemní smlouva - zveřejnění přeložky II/ ) Různé 1) Tepelné hospodářství. Usnesení č. RM 276/07. Rada města odvolává jednatelku Ing. Ivanu Božákovou k Tepelného hospodářství Města Trhové Sviny s.r.o.

2 Usnesení č. RM 277/07. Rada města jmenuje Mgr. Jana Steinbauera jednatelem Tepelného hospodářství Města Trhové Sviny s.r.o. k Usnesení č. RM 278/07. a) Rada města ukládá odvolané jednatelce předat neodkladně veškerou dokumentaci o TH nově jmenovanému jednateli. b) Rada města pověřuje místostarostu města k zajištění notářského zápisu, který bude podkladem pro k vložení do obchodního rejstříku. c) Rada města pověřuje starostu města vkladem do obchodního rejstříku Usnesení č. RM 279/07. Rada města souhlasí se zpracováním právního rozboru problematiky vymáhání ušlého zisku pro Tepelné hospodářství města při výrobě elektrické energie na firmě Schiestl, s.r.o., který nastal z důvodu požáru na zařízení vyrábějící el. energii. Dále rada města souhlasí, aby právní rozbor byl zadán jak Mgr. Davidu Fyrbachovi a JUDr. Janu Brodcovi, tak Advokátní kanceláři Kříženecký & partneři, v.o.s. Náklady spojené s rozborem uhradí město. Usnesení č. RM 280/07. Rada města pověřuje jednatele Tepelného hospodářství, aby zahájil jednání s oběma subjekty, které budou zpracovávat právní rozbor pro Tepelné hospodářství 2) Rozbor hospodaření k Usnesení č. RM 281/07. Rada města vzala na vědomí rozbor hospodaření k ) Vyúčtování položek výpočtu vodného a stočného - 1.JVS, a.s. Usnesení č. RM 282/07. Rada města vzala na vědomí celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné v Trhových Svinech za období od do předloženou provozovatelem vodohospodářského majetku města 1.JVS, a.s.. 4) Vyúčtování ceny vodného a stočného VAK JČ, a.s. Usnesení č. RM 283/07. Rada města vzala na vědomí výslednou kalkulaci ceny vodného ve výnosové a nákladové části za rok 2006, jak byla předložena správcem vodovodů v Todni a Něchově VAK JČ, a.s. 5) Jednostranné zvýšení nájemného v bytech. Usnesení č. RM 284/07. Rada města schválila podle zákona 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšováním nájemného navýšení nájemného v obecních bytech od ) Návrh na zvýšení ceny nájemných pozemků. Usnesení č. RM 285/07. Rada města rozhodla o výši nájemného z obecních pozemků kromě zemědělských pozemků a zahrad takto: nájemné obecního pozemku 4,-Kč/m2/rok, nejméně však 100,-Kč v případě, že by cena nájemného vzhledem k výměře byla nižší než 100,-Kč.

3 7) Veřejné prostranství smlouva o užívání veřejného prostranství. Usnesení č. RM 286/07. Rada města doporučuje ZM schválit změnu Obecně závazné vyhlášky č.4/2005 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství v čl. 6, bod c změna nájemní smlouvy na smlouvu o užívání. 8) Zpracování povodňového plánu města. Usnesení č. RM 287/07. Rada města souhlasí se zpracováním povodňového plánu města včetně obcí ve správním území města. 9) Rozvojový plán města včetně jednotlivých osad. Usnesení č. RM 288/07. Rada města ukládá MěÚ předložit do jednání RM návrh okruhů (např. sportoviště, bydlení apod.), které budou potřebné pro zpracování územního plánu jak města, tak obcí ve správním území města. 10) Výstavba nového elektroměrného rozvaděče ÚV Otěvěk nabídka. Usnesení č. RM 289/07. Rada města ukládá MěÚ projednat s 1.JVS, a.s., možnost umístění elektroměrného zařízení uvnitř úpravny vody v Otěvěku a v kladném případě předložit novou cenovou nabídku. 11) Zpracování studie na likvidaci čistírenských kalů. Usnesení č. RM 290/07. Rada města souhlasí se zadáním projektu Studie na likvidaci kalů z čističky odpadních vod s cílem projektu navrhnout zefektivnění likvidace čistírenských kalů z ČOV s možností následného využití jako paliva pro centrální kotelnu předložené firmou CEVTECH Soběslav dle I. varianty. Cena činí ,-Kč z toho dotace je ,-Kč. Město se bude podílet částkou ,-Kč (podíl města vůči dotaci je min ,-Kč) 12) Výstavba nové trafostanice E.ON, s.r.o. Usnesení č. RM 291/07. Rada města souhlasí s výstavbou nové trafostanice na pozemku města s tím, že požaduje předložit stanovisko odd. kulturních památek MěÚ k plánované stavbě trafostanice vzhledem ke stávající kapličce. 13) Název nové ulice. Usnesení č. RM 292/07. Rada města doporučuje ZM schválit název nově vznikající ulice dle návrhu, která bude navazovat na ulici U Stadionu, s názvem Stará Cesta. Ukládá SÚMM přesně určit hranice nově vzniklé ulice. Po schválení ukládá novou ulici zapsat do pasportu komunikací 14) Žádost o umístění veřejného osvětlení. Usnesení č. RM 293/07. Rada města souhlasí s instalací jednoho sloupu s veřejným osvětlením u domu čp v Budovatelské ulici.

4 15) Úprava výsadby živého plotu. Usnesení č. RM 294/07. Rada města schválila přesazení části živého plotu na pozemku parc.č. 334/8 v k.ú. Trhové Sviny, který zasahuje až k hranici místní komunikace tak, aby nebylo bráněno ve výhledu při výjezdu od čp. 220 na místní komunikaci. 16) Půdní vestavba MŠ rozpočet a studie proveditelnosti cenová nabídka (bez materiálu) Usnesení č. RM 295/07. Rada města rozhodla ve věci vestavby podkroví v objektu Mateřské školy v Trhových Svinech ve Školní ulici zadat zpracování studie proveditelnosti (povinná příloha k žádosti o dotaci) firmě KP PROJEKT s.r.o. České Budějovice za cenu ,-Kč bez DPH. Dále souhlasí s doplněním projektové dokumentace výše uvedené vestavby Ing. Janem Benešem za cenu 5950,-Kč včetně DPH. 17) Žádost o odkoupení pozemku. Usnesení č. RM 296/07. Rada města doporučuje ZM schválit žádost o koupi části pozemku parc.č. 45/1 v k.ú. Trhové Sviny. 18) Žádost o odkoupení pozemku. Usnesení č. RM 297/07. Rada města nesouhlasí se žádostí o odkoupení částí pozemků parc.č. 322/326 a 344/2 v k.ú. Trhové Sviny. 19) Žádost o povolení umístění el. zařízení věcné břemeno. Usnesení č. RM 298/07. Rada města doporučuje ZM schválit Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na stavbu Trhové Sviny K 322/100 kabel NN 20) Pronájem zemědělských pozemků. Usnesení č. RM 299/07. Rada města rozhodla o pronájmu zemědělských pozemků firmě Farma Veselka, s.r.o. takto: pozemky v k.ú Otěvěk za cenu 401,-Kč/ha/rok: parc.č ; 573; 574; 626/1; 626/2; 760; 761; 762; 763/3; 842/2; 1009; 1010; 1011; 1012; 1013; 1014; 1068/1; 1241; 1270; 1471; 1539/2; 1067; 1291/1; 763/2 o celkové výměře 18,3036 ha. pozemky v k.ú. Březí za cenu 277,-Kč/ha/rok: parc.č. 1161/1 o celkové výměře 0,9892 ha pozemky v k.ú. Rankov za cenu 361,-Kč/ha/rok: parc.č. 159/2; 159/1; 159/2; 211/1; 720; 721o celkové vým,ěře 4,5160 ha 21) Parkovací plocha v areálu fy ZENAP. Usnesení č. RM 300/07. Rada města pověřuje starost města jednat ve věci prodeje či dlouhodobého pronájmu pozemku parc.č. 635/2 v k.ú. Trhové Sviny v majetku firmy ZENAP městu.

5 22) Návrh na vybudování RC dráhy pronájem pozemku. Usnesení č. RM 301/07. Rada města souhlasí se záměrem pana Cyrila Maška na vybudování RC dráhy v souladu s usnesením rady města č. 239/ ) Smlouva o přenechání majetku do užívání MPSV. Usnesení č. RM 302/07. Rada města rozhodla uzavřít s Ministerstvem práce a sociálních věcí Smlouvu o přenechání majetku do užívání. Jedná se o bezúplatné přenechání do užívání technologických prvků informačního systému pomoci v hmotné nouzi a jeho datové sítě 24) Žádost o schválení změn v knihovním řádu pro Městskou knihovnu. Usnesení č. RM 303/07. Rada města schválila změnu Knihovního řádu Městské knihovny v Trhových Svinech v odstavci V. Pokyny pro využívání počítačových prostředků čtenáři a odstavci VI. Ceník poplatků dle předložené přílohy č. 2 Návrh změn. 25) Žádost o rozpočtovou změnu MěKS. Usnesení č. RM 304/07. Rada města souhlasí s rozpočtovou změnou v rámci rozpočtu Městského kulturního střediska s tím, že částky ,-Kč z fondu reprodukce investičního majetku MěKS a dále ,- Kč určená na opravy a udržování budou převedeny na investici ve výši ,-Kč na nákup digitální stmívačů E-Pro firmy LSC. 26) Žádost o vyčlenění finanční částky - Divadlo Otty Schwarzmülera. Usnesení č. RM 305/07. Rada města souhlasí s vyčleněním částky ,-Kč z vybraného vstupného za divadelní představení Hrátky s čertem ve dnech 13.7., 14.7., a Částka bude použita na občerstvení souboru ve dnech konání představení. 27) Pohlednice Svaté Trojice. Usnesení č. RM 306/07. Rada města souhlasí s realizací pohlednic Svaté Trojice dle cenové nabídky Fotografického studia Petr Hnilička v počtu kusů 2000 za celkovou cenu 6900,-Kč. 28) Nabídka ke spolupráci SOS. Usnesení č. RM 307/07. Rada města ukládá předložit do jednání RM vyhodnocení žádosti Sdružení obrany spotřebitelů ve věci speciálního odkazu na poradenské služby SOS na webových stránkách města. 29) Výroční zpráva ČMP. Usnesení č. RM 308/07. Rada města Vzala na vědomí výroční zprávu České maltézské pomoci České Budějovice. 30) Odvolání proti rozhodnutí rady města. Usnesení č. RM 309/07. Rada města trvá na svém původním usnesení č. 264/07.

6 31) Autobusová zastávka u Atosu. Usnesení č. RM 310/07. Rada města požaduje, aby autobusová zastávka v Trocnovské ulici byla cca 5 6 m dlouhá. 32) Cenová nabídka panoramatické snímky. Usnesení č. RM 311/07. Na základě cenové nabídky firmy AMIDO letecké snímky, s.r.o., rada města rozhodla koupit digitální formát snímků včetně autorských práv v ceně 3900,-Kč včetně DPH. 33) Výroční zpráva 1.JVS, a..s. Usnesení č. RM 312/07. Rada města vzala na vědomí výroční zprávu JVS, a.s. 34) Návrh na řešení dopravní situace v lokalitě ulic Luční a K Leváčku. Usnesení č. RM 313/07. Rada města doporučuje zrušit dopravní značení obytná zóna v lokalitě ulic U Leváčku a Luční. 35) Dodatek ke smlouvě o nájmu pozemků ve sportovním areálu. Usnesení č. RM 314/07. Rada města souhlasí s Dodatkem č. 1 ke Smlouvě o nájmu pozemků ve sportovním areálu města Trhové Sviny ze dne , kterou město uzavřelo s Tělovýchovnou jednotou Spartak Trhové Sviny, o.s. 36) Informace o práci Sociální komise a Komise veřejného pořádku. Usnesení č. RM 315/07. Rada města vzala na vědomí ústní informaci o práci Sociální komise a Komise veřejného pořádku. 37) Mateřské centrum. Usnesení č. RM 316/07. Rada města rozhodla přijmou záměr o pronájmu prostor po bývalé ordinaci MUDr. F. Busty Mateřskému centru pro jejich činnost. Nájemné doporučuje ve výši 1,-Kč/rok. Náklady na provoz bude hradit sdružení. 38) Nájemní smlouva - zveřejnění přeložky II/156. Usnesení č. RM 317/07. Rada města souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na prostor výkladu (pro zveřejnění ÚPD) v čp. 29 na Žižkově nám. s majitelem. 39) Různé. - MVDr. Mrázek upozornil na přeplněné kontejnery tříděného odpadu Usnesení č. RM 318/07. Rada města ukládá MěÚ předložit statistické vyhodnocení tříděného odpadu

Zápis. z 21. jednání rady města, které se konalo v pondělí 28.7. 2014. dle prezenční listiny Ing. Radislav Bušek. Nepřítomen: Program jednání:

Zápis. z 21. jednání rady města, které se konalo v pondělí 28.7. 2014. dle prezenční listiny Ing. Radislav Bušek. Nepřítomen: Program jednání: Zápis z 21. jednání rady města, které se konalo v pondělí 28.7. 2014 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: dle prezenční listiny Ing. Radislav Bušek Program jednání: 1. Finanční vyrovnání-nebytové prostory Bufet,nám.

Více

na víceúčelovém hřišti za rok 2011

na víceúčelovém hřišti za rok 2011 ze dne usnesení text usnesení termín plnění zodpovědná osoba splněné/nesplněnáhradní termín poznámka 23.1.2012 1/1/12 Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti

Více

Z á p i s. z 22. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 15.12.2004 od 17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice

Z á p i s. z 22. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 15.12.2004 od 17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice Z á p i s z 22. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 15.12.2004 od 17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, Mgr. Janík, Ing. Kokeš, Mgr. Plíva,

Více

U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 28. 8. 2007

U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 28. 8. 2007 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 28. 8. 2007 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 2279/13/2007 Zpráva o činnosti MP Nový Jičín za II. čtvrtletí

Více

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25.

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25. Zápis z, konaného dne 25. června 2008 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal - starosta města - místostarosta města - člen rady města

Více

Město Vrchlabí Rada města

Město Vrchlabí Rada města Město Vrchlabí Rada města Zápis a usnesení z 16. schůze dne 13.12.2011 od 15 hodin konaného v malé zasedací síni městského úřadu UPRAVENÁ VERZE ZÁPISU S ANONYMIZOVANÝMI OSOBNÍMI ÚDAJI. ORIGINÁL ZÁPISU

Více

Zápis. z jednání rady města Úvaly. č. R-7/2008

Zápis. z jednání rady města Úvaly. č. R-7/2008 Zápis z jednání rady města Úvaly č. R-7/2008 které se konalo v pondělí 16.6..2008 od 18:30 hod v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni : Členové rady města : 4 MUDr. Jan Šťastný, Ing. Helena Váňová, Jaromír

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Město Horažďovice Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 13. ledna 2015 (RM č. 2)

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 13. ledna 2015 (RM č. 2) VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 13. ledna 2015 (RM č. 2) Jedna se pouze o výpis z usnesení dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisu, byly

Více

U S N E S E N Í č. 28 z 27. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 19.3. a 21.3.2012

U S N E S E N Í č. 28 z 27. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 19.3. a 21.3.2012 U S N E S E N Í č. 28 z 27. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 19.3. a 21.3.2012 I. Rada města schvaluje : - za zapisovatele: Ing. Pavla Vavřinu, - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť,

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Usnesení č. 691 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10. 7. 2006. Usnesení č. 692 Rada města souhlasí se zněním Dohody o provedení vynucené

Více

Zápis. O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 14. zasedání rady města, konaného dne 8. června 2007.

Zápis. O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 14. zasedání rady města, konaného dne 8. června 2007. Zápis z 14. zasedání rady města, konaného dne 8. června 2007 P ř í t o m n i: Jakub Kleindienst PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. MVDr. Zdeněk Beneš Zdeněk Šanda PhDr. Miroslav Roček - starosta města - místostarosta

Více

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011 Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011 které se konalo ve středu 19. 10. 2011 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : 5 MUDr. Jan Šťastný JUDr. Ing. Petr Petržílek,

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

USNESENÍ ZE 119. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 13.08.2014

USNESENÍ ZE 119. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 13.08.2014 USNESENÍ ZE 119. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 13.08.2014 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 68 přijetí dotace od MPSV na SPOD 2. splátka dotace 558/2014-119 3. Rozpočtové opatření č. 76

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

13. jednání Rady města Úvaly, konané dne 11.9.2013 v 18:00 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly

13. jednání Rady města Úvaly, konané dne 11.9.2013 v 18:00 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly Město Úvaly ZÁPIS 13. jednání Rady města Úvaly, konané dne 11.9.2013 v 18:00 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly Přítomni: MUDr. Jan Šťastný, Ing. Michal Breda, JUDr. Ing. Petr Petržílek, Josef

Více

Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012

Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012 Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012 které se konalo ve středu 19. 12. 2012 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : Tajemník MěÚ: MUDr. Jan Šťastný

Více

IV. RIaSM (realizace investic) č.usnesení:09/06/4/01 - Výzva k podání nabídky Realizace nového chodníku z ulice Bořivojova

IV. RIaSM (realizace investic) č.usnesení:09/06/4/01 - Výzva k podání nabídky Realizace nového chodníku z ulice Bořivojova Výpis usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 24. února 2009 (RM č. 6) I. Organizační záležitosti - schválení programu, kontrola zápisu č.usnesení:09/06/1/01 - Schválení programu RM č. 6 RM

Více

Usnesení RM č. 11/2015-RADA ze dne 23.04.2015

Usnesení RM č. 11/2015-RADA ze dne 23.04.2015 11/2015-RADA/609-11. Rada města ověřovatelem zápisu RM Petra Procházku 11/2015-RADA/610-11. Rada města předložený program jednání RM 11/2015-RADA/611-11. Rada města informaci tajemníka MěÚ o splněných

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 1. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 9.1.2015 Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

Město Vrchlabí Rada města

Město Vrchlabí Rada města Město Vrchlabí Rada města Zápis a usnesení ze 40. schůze dne 29.01.2014 od 13 hodin konané v malé zasedací síni městského úřadu UPRAVENÁ VERZE ZÁPISU S ANONYMIZOVANÝMI OSOBNÍMI ÚDAJI. ORIGINÁL ZÁPISU K

Více

Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny

Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč číslo 283 listopad 2013 Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny Vedení Města Sedlec-Prčice děkuje touto cestou rodičům a pedagogickým

Více

Rada Města na svém 76. zasedání konaném dne 15.12.2004...

Rada Města na svém 76. zasedání konaném dne 15.12.2004... Rada Města na svém 76. zasedání konaném dne 15.12.2004... - schvaluje dodatek č. 3 ke smlouvě č. 2040012525 o přeložce rozvodného zařízení (zóna), uzavřené mezi Středočeskou energetickou a.s. (vlastník

Více

U S N E S E N Í. z jednání 1.schůze rady města konané dne 9.11.2006

U S N E S E N Í. z jednání 1.schůze rady města konané dne 9.11.2006 U S N E S E N Í z jednání 1.schůze rady města konané dne 9.11.2006 Přítomno: 7 členů rady Omluven: 0 Tajemník: Ing.Vavera Hynek Hosté: p. Berkovec Stanislav-jednatel Služeb obce M.Albrechtice s.r.o. Číslo

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

Rada města Příbora. 100/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy.

Rada města Příbora. 100/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 100. schůze Rady města Příbora konané dne 22. července 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse Přítomni: Bc. David J. Klíma, Mgr. Vladimír Svatoň, MUDr. Jana Srbová, Václava Soupírová, Karel

Více

ZÁPIS č. 10/2003. Do pracovního předsednictva byli navrženi: Do návrhové komise byli jmenováni:

ZÁPIS č. 10/2003. Do pracovního předsednictva byli navrženi: Do návrhové komise byli jmenováni: - 1 - ZÁPIS č. 10/2003 ze zasedání Zastupitelstva města Kostelec nad Orlicí, konaného v pondělí 15. 12. 2003 v sále SK Rabštejn. Přítomno: Omluveni: 20 členů zastupitelstva města, listina přítomných je

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 12. schůzi dne 9. 6. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více