SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ MINIMUM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ MINIMUM"

Transkript

1 SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ MINIMUM Vážení rodiče, rarodiče, blízcí našich acientů, nabízíme řehled dávek, výhod a kontaktů, který by Vám omohl lée zvládnout situaci, která vznikla v souvislosti s onemocněním Vašeho dítěte. Obraťte se na nás osobně telefonicky nebo elektronicky kdykoli budete otřebovat oradit, omoci nebo odořit ři řešení vaší sociální situace. Sociální racovnice FN Motol Sociální racovnice FN Motol Mgr. Alice Picková Mgr. Vendula Kosťuková budova ubytovny E - řízemí budova ubytovny E - řízemí Poradny: oradna ro osoby se zdravotním ostižením oradna ro rodiče dětí zdravotně ostižených oradna oskytující všechny druhy oradenství oradna ři finančních roblémech seznam krizových center a linek důvěry rávní oradna SZP Praha 8, Karlínské náměstí 12, tel Zásady ro řiznání řís ísěvk vků Jak žádat: ísemně na formulářích, které jsou dostuné na jednotlivých úřadech, jejich internetových stránkách, říadně na internetových stránkách MPSV (www.msv.cz) Co se u dávek osuzuje: 1. zdravotní stav (osudkovým lékařem) 2. říjem (úřadem) 3. zdravotní stav a říjem Co udělat, když vám dávku neřiznají nebo odejmou: můžete se odvolat ísemně ke krajskému úřadu rostřednictvím úřadu, který rozhodnutí vydal nebo v říadě neúsěchu ožádat o řezkumné řízení na MPSV

2 Přís ísěvek na éči Kde žádat ádat: ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ MĚSTSKÉHO ÚŘADU V MÍSTA TRVALÉHO BYDLIŠTĚ Právní úrava: ZÁKON O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH č.108/2006 s účinností od náleží dětem od jednoho roku věku a dosělým, kteří jsou z důvodu neříznivého zdravotního stavu závislí na omoci jiného člověka řísěvek náleží tomu, o koho je ečováno za nezletilé děti žádají rodiče, za nesvérávné osoby oatrovník řísěvek se vylácí zětně ode dne odání žádosti řísěvek se neočítá do říjmu rodiny a není závislý na říjmu nebo majetku výlata řísěvku v daném měsíci se nezastavuje, i když je říjemce dávky hositalizován ve zdravotnickém zařízení celý kalendářní měsíc ale musí být hositalizován s růvodcem; okud je dítě starší 6let, musí být dorovod schválen revizním lékařem ojišťovny Sociální zabezečení ení ečujících osob ečující osoba je zdravotně i sociálně ojištěná, okud ečuje o dosělého nebo dítě starší 10let s řiznaným minimálně II.stuněm závislosti nebo okud se jedná o dítě do 10 let s řiznaným minimálně I. stuněm závislosti Souběh řísěvku s rodičovský ovským řís ísěvkem u dětí d dlouhodobě zdravotně ostižených nebo dlouhodobě těžce zdravotně ostižených ených: u dětí do 7 let PnP + olovina základní výměry RP, ale vždy dohromady minimálně 7600,- u dětí od 7 do 10let buďto PnP nebo RP (3 000,-)

3 Jak robíhá osuzování racovník úřadu rovede sociální šetření v domácím rostředí, ři kterém se zjišťuje míra závislosti klienta na omoci druhé osoby odle očtu úkonů, které nezvládne (tabulka šetření obsahuje 36 úkonů) úkon se ovažuje za zvládnutý jen tehdy, jestliže je osoba schona dlouhodobě, samostatně, solehlivě a oakovaně rozoznat otřebu úkonu, úkon fyzicky rovádět obvyklým zůsobem a kontrolovat jeho srávnost X neostačuje částečné zvládnutí stueň závislosti vyhodnotí osudkový lékař na základě lékařské zrávy raktického, říadně odborného lékaře a výsledků sociálního šetření racovníka úřadu stuně závislosti děti dosělí úkony výše dávky úkony výše dávky a) I (lehká) , ,- b) II ( středně těžká) , ,- c) III ( těžká) , ,- d) IV ( úlná) , ,- Pokud děti do 18let nejsou schony zvládat bez ohledu na věk úkony a) řírava stravy q)rovedení si jednoduchého ošetření a r) dodržování léčebného režimu, rotože ři nich otřebují mimořádnou omoc, ovažují se tyto úkony automaticky za nezvládnuté; navíc se ro dosažení I. Stuně závislosti snižuje očet úkonů na 4; tím celkově roste šance na dosažení vyššího stuně řísěvku u dětí chronicky nebo dlouhodobě nemocných i nižšího věku Dávky státní sociální odory

4 Právní úrava: ZÁKON O STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPOŘE č..117/1995 Sb. Kde žádat: ŽÁDOST SE PODÁVÁ NA ÚŘADU PRÁCE V MÍSTĚ TRVALÉHO BYDLIŠTĚ Rodičovský ovský řís ísěvek Podmínky nároku: rodič o celý kalendářní měsíc osobně, celodenně a řádně ečuje o dítě dítě mladší 3let navštěvuje jesle nebo MŠ nejvýše 5 kalendářních dnů v měsíci dítě starší 3let navštěvuje MŠ nebo jiné zařízení v rozsahu neřevyšujícím 4hoddenně nebo nejvýše 5 kalendářních dní dítě navštěvuje léčebně rehabilitační zařízení nebo jesle, MŠ či jiné zařízení ro zdravotně ostižené ředškolní děti v rozsahu neřevyšujícím 4hod denně dítě zdravotně ostiženého rodiče navštěvuje jesle, MŠ nebo jiné zařízení ro děti ředškolního věku v rozsahu neřevyšujícím 4hod denně rodič může být výdělečně činný, jeho říjem není testován, ale dítě musí být o dobu jeho výdělečné činnosti zajištěno éčí jiné zletilé osoby Výše dávky: forma čerání částka věk dítěte 0-22týdnů 22týdnů až 21 až až měsíců měsíců měsíců měsíců zvýšená zvýšená rychlejší čerání ,-Kč PPM výměra výměra základní základní základní klasické čerání 7 600,-Kč PPM výměra výměra výměra základní snížená snížená snížená omalejší čerání 7 600,- Kč PPM výměra výměra výměra výměra 3 800,-Kč omalejší čerání 7 600,-Kč základní základní snížená snížená snížená bez nároku na PPM 3 600,-Kč výměra výměra výměra výměra výměra Jak žádat O vybranou dobu a výši čerání ísemně ožádat říslušný úřad odbor SSP

5 rychlejší čerání musí rodič ožádat nejozději v kalendářním měsíci následujícím o měsíci, ve kterém nejmladší dítě dosáhne 22 týdnů života (současně narozené nejmladší děti dosáhnou 31 týdnů života) klasické čerání musí rodič ožádat nejozději v kalendářním měsíci, ve kterém nejmladší dítě dosáhne 21. měsíce věku okud rodič neožádá o rychlejší či klasické čerání RP, je mu o 21. měsíci roku věku dítěte vylácen RP ve snížené výměře = režim omalejšího čerání o učiněném rozhodnutí je vybraná možnost nezměnitelná (i ři střídání rodičů na RP) Výjimky u dlouhodobě zdravotně ostižených a dlouhodobě těžce zdravotně ostižených dětí u zdravotně ostižených dětí do 7 let věku má rodič nárok ode dne osouzení dlouhodobě neříznivého zdravotního stavu dítěte osudkovým lékařem na RP v základní výměře 7 600Kč, a to bez ohledu na dříve zvolenou možnost čerání; okud je v rodině více dětí, rodič si vždy může zvolit, že chce obírat RP na dítě zdravotně ostižené, okud je to ro něj výhodnější u zdravotně ostižených dětí od 7 do 10let věku má rodič nárok na RP ve výši 3000,-Kč soub ouběh RP a řís ísěvku na éči u dětí do 7let rodič obírá PnP a olovinu základní výměry RP (minimálně 7600,- Kč) u dětí od 7 do 10let obírá buďto PnP nebo RP ve výši 3000,-Kč Podmínky nároku: Sociální řílatek éče alesoň o jedno nezaoatřené dítě říjem neřevyšuje 2,0 násobek životního minima rodiny osuzuje se říjem za ředchozí kalendářní čtvrtletí do říjmu se nezaočítává výživné, které latí osoba dítěti, se kterým je ro účely této dávky solečně osuzovanou navýšení sociálního řílatku ílatku: dítě je dlouhodobě těžce zdravotně ostižené, dlouhodobě zdravotně ostižené nebo dlouhodobě nemocné; zohledněny jsou také zdravotní ostižení nebo osamělost rodiče v rodině se narodí více dětí současně, a to v době do tří let jejich věku

6 dítě studuje na střední škole v denní formě nebo na vysoké škole v rezenční formě studia Přídavek na dítě Podmínky nároku: nezaoatřené dítě do 26 let říjem neřevyšuje 2,4 násobek životního minima rodiny osuzuje se říjem za ředchozí kalendářní rok do říjmu se nezaočítává výživné, které v rozhodném období latila osoba dítěti, se kterým je ro účely této dávky solečně osuzovanou Výše Dávky: Věk dítěte výše řídavku do 6 let 500,-Kč 6-15 let 610,-Kč let 700,-Kč Přís ísěvek na bydlení Podmínky nároku: nárok má vlastník nebo nájemce bytu, který je v bytě řihlášen k trvalému obytu, jestliže 30% (v Praze 35%) říjmů rodiny nestačí k okrytí nákladů na bydlení a zároveň těchto 30% (35%) říjmů rodiny je nižší než říslušné normativní náklady stanovené zákonem ( normativní náklady jsou roočítány na řiměřené velikosti bytů ro daný očet osob v nich trvale bydlících) Výše dávky: výše řísěvku se stanoví jako rozdíl mezi normativními náklady na bydlení a násobkem rozhodného říjmu a koeficientu 0,30(v Praze 0,35) Porodné Podmínky nároku: žena, která orodila dítě; jestliže žena, která orodila zemře a dávka jí nebyla vylacena, má nárok na dávku otec osoba, která řevzala dítě do jednoho roku do trvalé éče nahrazující éči rodičů Výše dávky: ,-Kč řís ísěvek na úhradu otřeb dítěte te Nárok: Dávky ěstounské éče

7 nezletilé dítě svěřené do ěstounské éče, i o dosažení zletilosti, nejdéle však do 26 let, okud je nezaoatřené a okud žije ve solečné domácnosti s osobou, která byla do dosažení zletilosti jeho ěstounem Výše: 2,30 násobek ŽM u nezaoatřeného dítěte 1,40 násobek ŽM u zaoatřeného nezletilého dítěte 2,35 násobek ŽM u zdravotně ostiženého dítěte 2,90 násobek ŽM u dlouhodobě zdravotně ostiženého d. 3,10 násobek ŽM u dlouhodobě těžce zdrav. ostiženého Odměna ěstouna Kč za měsíc = výše životního minima jednotlivce za každé dítě svěřené do PP Ve zvláštních říadech: Pěstoun se stará alesoň o tři děti v PP nebo je-li ěstounovi svěřeno alesoň jedno dítě, které je osobou závislou na omoci ve stuni II.,III.,IV. Výše odměny činí: součin částky ŽM jednotlivce a koeficientu 5,50 a za každé další svěřené dítě se odměna zvyšuje o 0,5 ŽM jednotlivce a o 0,75 ŽM jednotlivce jde-li o další dítě s II.,III., nebo IV. Stuněm závislosti Přís ísěvek ři i řevzetí dítěte te Nárok rok: ěstoun, který řevzal dítě do ěstounské éče Výše: do 6 let Kč 6-15 let Kč let Kč Přís ísěvek na náku (nebo oravu) motorového vozidla Nárok: ěstoun, který se v PP stará minimálně o 4 děti a vozidlo neoužívá k výdělečné činnosti Výše: závisí na ceně vozidla a může činit až 70% ceny, maximálně však Kč. Životní a existenční minimum imum DÁVKY HMOTNÉ NOUZE Právní úrava: ZÁKON č.110/2006 Sb. O ŽIVOZNÍM A EXISTENČNÍM MINIMU ZÁKON č.111/2006 Sb. O POMOCI V HMOTNÉ NOUZI

8 Kde žádat o dávky HN: SOCIÁLNÍ ODBOR OBECNÍHO ÚŘADU V PRAZE ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PODLE MÍSTA TRVALÉHO BYDLIŠTĚ Výše životního minima: jednotlivec rvní dosělou osobu v domácnosti druhou a další dosělou osobu v domácnosti nezaoatřené dítě do 6let nezaoatřené dítě od 6 do 15let nezaoatřené dítě od 15 do 26 let 3126 Kč 2880 Kč 2600 Kč 1600 Kč 1960 Kč 2250 Kč Výše existenčního ního minima: 2020 Kč Uozornění: ní: životní ani existenční minimum nezahrnují nezbytné náklady na bydlení, ochrana v oblasti bydlení je řešena v rámci systému státní sociální odory řísěvkem na bydlení a v systému omoci v hmotné nouzi dolatkem na bydlení existenční minimum nelze oužít u nezaoatřeného dítěte, starobního důchodce a lně invalidní osoby a osoby starší 65let Solečně osuzované osoby: Rodiče a nezletilé nezaoatřené děti Manželé Rodiče a děti nezletilé zaoatřené nebo zletilé, okud tyto děti s rodiči užívají byt a nejsou osuzovány s jinými osobami Jiné osoby solečně užívající byt, okud ísemně nerohlásí, že solu trvale nežijí a solečně neuhrazují náklady na své otřeby Osoby, které se řechodně, z důvodu soustavné říravy na budoucí ovolání, zdravotních nebo racovních důvodů /včetně dobrovolnické služby/ zdržují mimo byt Zaočitatelné říjmy íjmy: všechny čisté eněžní říjmy z racovní činnosti, z odnikání, z kaitálového majetku, z ronájmu, důchody, dávky NP, SSP a ostatní sociální dávky, odory v nezaměstnanosti, výživné, atd. Nezaočítává se: Přísěvek na bydlení a jednorázové sociální dávky Příjmy z rodeje nemovitostí a odstuného za uvolnění bytu oužité k úhradě nákladů na usokojení bytové otřeby Náhrady škody a finanční rostředky na odstranění následků živelné ohromy Peněžní omoc obětem trestné činnosti

9 Sociální výomoc oskytovaná zaměstnavatelem Podora z rostředků nadací a občanských sdružení Stiendia Odměny za darování krve Daňový bonus Přísěvek na éči Část sociálního řílatku a řísěvku na úhradu otřeb dítěte, které náleží ze zdravotních důvodů Dávky sociální éče oskytované ze zdravotních důvodů Zvláštní řísěvek k důchodu ro účastníky národního boje za vznik a osvobození Československa Jaké jsou dávky hmotné nouze Přís ísěvek na živobytí + navýšení řís ísěvku z důvodu dietního stravování (otvrzení vystavuje odborný lékař) Dolatek na bydlení nárok má vlastník nebo nájemce bytu, odmínkou je vznik nároku na řísěvek na živobytí a řísěvek na bydlení Mimořádná okamž itá omoc Podmínky řiznání Dávka se řiznává od data odání žádosti a má latnost 30 dní Zkoumají se říjmy všech solečně žijících osob Rozhodným obdobím k osouzení říjmů ro účel vzniku nároku na dávku je období ředcházejících 3 měsíců řed odáním žádosti o dávku. Zvýšení říjmu vlastním řičiněním nejlée vlastní rací se nezkoumá v těchto říadech: osob starších 65 let starobních a lně invalidních důchodců rodič celodenně, osobně a řádně ečující o dítě do 4 let věku, nebo starší, které nemůže být z vážných umístěno v kolektivním zařízení, nebo o dítě dlouhodobě těžce zdravotně ostižené osoba trvale a osobně ečující o osobu, která je osouzena jako 3 a 4. st. závislosti na éči druhé osoby. Mimořádné výhody I.-III. I III. stuně (r růkazky TP,ZTP,ZTP/P) Právní úrava: VYHLÁŠKA č.182/1991sb. Kde žádat: NA ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ MĚSTSKÉHO ÚŘADU PODLE MÍSTA TRVALÉHO BYDLIŠTĚ

10 Podmínky řiznání výhody se řiznávají ouze na základě osouzení zdravotního stavu osudkovým lékařem, který si vyžádá lékařskou zrávu žádost je možné odat od jednoho roku věku dítěte výhody se řiznávají zětně ode dne odání žádosti Jaké výhody růkazky mají růkazka TP: nárok na vyhrazené místo k sezení ve veřejných doravních rostředcích nárok na řednost ři osobním rojednávání věcí (mimo nákuu v obchodě a obstarávání lacených služeb a ošetření ve zdravotnických zařízeních) růkazka ZTP: výhody růkazky TP řísěvek na rovoz motorového vozidla ve výši 3000 Kč ročně zvláštní označení motorového vozidla č.01, které oravňuje nedodržovat zákaz stání a arkovat řednostně na vyhrazených místech ro invalidy arkování zdarma v areálu FN Motol zdarma vjezd na dálnici bez dálniční známky, okud je držitel růkazky v autě nebo se dá rokázat, že se ro něj jede nárok na bezlatnou doravu ravidelnými soji MHD slevu ve výši 75% jízdného ve 2.třídě osobního vlaku a rychlíku ve vnitrostátní doravě slevu ve výši 62% v ravidelných vnitrostátních sojích autobusové doravy sleva ve výši 50% vstuného na kulturní a sortovní odniky růkazka ZTP/P: výhody růkazu ZTP řísěvek na rovoz motorového vozidla 7920 Kč ročně nárok na bezlatnou doravu růvodce veřejnými doravními rostředky v místní i dálkové řeravě daňové úlevy ro olatníky, jejichž dítě je držitelem růkazky úleva se odečítá z vyočtené daně Výjimka ro děti d léčené na KDHO Pokud je dítě léčeno ro zhoubné onkologické onemocnění nebo hemoblastózu a je v akutní fázi léčby, rodič má nárok na řísěvek na rovoz motorového vozidla ve výši 9900,-Kč, růkazka není odmínkou Právní úrava: Kde žádat: Jednorázové řís ísěvky VYHLÁŠKA č.182/1991sb. NA ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ MĚSTSKÉHO ÚŘADU PODLE MÍSTA TRVALÉHO BYDLIŠTĚ Přís ísěvek na rovoz motorového vozidla a řís ísěvek na úhradu ojistného / 36/ Přís ísěvek náleží

11 občanovi, který je držitelem motorového vozidla a toto vozidlo bude oužívat ro ravidelnou doravu dítěte, kterému byla řiznána růkazka ZTP - výše řísěvku je 3 000Kč ročně růkazka ZTP/P - výše řísěvku je 7 920Kč ročně rodiči dítěte, které je léčeno na klinice fakultní nemocnice ro onemocnění zhoubným nádorem nebo hemoblastosou, a to v době akutní fáze léčby onemocnění výše řísěvku je Kč ročně Přís ísěvek na individuální doravu / 37/ Přís ísěvek náleží občanovi, který nevlastní motorové vozidlo a neobírá řísěvek na rovoz motorového vozidla a má: dítě s těžkou vadou nosného nebo ohybového ústrojí uvedenou v říloze 5 ísm. a)-g) dítě léčené na klinice fakultní nemocnice ro onemocnění zhoubným nádorem nebo hemoblastosou dítě nevidomé Výše řís ísěvku: 6 500,- ročně Přís ísěvek na zakouení, celkovou oravu a zvláštní úravu motorového vozidla / 35/ Podmínky řiznání žádost je možné odat od 3let věku dítěte dítěti s těžkou vadou nosného nebo ohybového ústrojí (uvedenou v říloze č.5 ísm. a)-g) vyhl. 182/1991Sb. nevidomému nebo mentálně ostiženému s růkazkou ZTP/P Výše řís ísěvku až ,- na oravu až ,- na zakouení Jednorázové řís ísěvky na oatření zvláštních omůcek Podmínky řiznání těžce zdravotně ostiženým občanům, kteří k odstranění zmírnění nebo řekonání následků svých ostižení otřebují užívat otřebnou omůcku omůcku neroůjčuje, ani lně nehradí zdravotní ojišťovna řihlíží se k ekonomickým a majetkovým oměrům rodiny Právní úrava: ZÁKON č. 155/1995 Sb. Invalidní důchod Kde žádat: MÍSTNĚ PŘÍSLUŠNÁ SPRÁVĚ SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Kdy žádat ádat: PŘI DLOUHODOBĚ NEPŘÍZNIVÉM ZDRAVOTNÍM STAVU OD 18 LET VĚKU Podmínka žádosti: doba účasti na ojištění do 20let méně než jeden rok

12 20-22let 1 rok 22-24let 2roky 24-26let 3roky 26-28let 4roky nad 28let 5roků ro slnění odmínky otřebné doby ojištění se od doba studia na střední nebo vysoké škole neovažuje Jak žádat: osobně, řihláška se vylňuje elektronicky na SSZ v zastouení na základě lné moci notářsky ověřené Doklady k žádosti ádosti: latný OP, doklad o nejvyšším ukončeném vzdělání, vojenskou či modrou knížku nebo doklad o náhradní vojenské službě, seznam zaměstnání, otvrzení o evidenci na ÚP, říadně doklady o odnikání, k žádosti je možné řiložit Žádost o zasílání důchodu na účet otvrzenou od eněžního ústavu, který účet sravuje Rozhoduje: lékařská osudková komise SSZ Od se zaveden třístuňový systém invalidních důchodů: 1. invalidita I.stuně racovní schonost oklesla o 35-49% 2. invalidita II.stuně - racovní schonost oklesla o 50-69% 3. invalidita III.stuně - racovní schonost oklesla o 70 a více % Jak se odvolat: roti rozhodnutí se nelze odvolat, ale ouze odat žalobu k říslušnému soudu dle místa trvalého bydliště Vylácí: ČSSZ (česká sráva sociálního zabezečení) Cestovné hrazené zdravotní ojišťovnou ovnou Kdy žádat: dítě má na základě rozhodnutí lékaře nárok na řevoz sanitkou; oté je možné místo sanitky zvolit doravu osobním autem Jak žádat: Cestovní říkaz vyíše obvodní lékař v místě bydliště nebo odborný lékař v nemocnici rolácí se všechny jízdy, kdy jede dítě a očet jízd za rok není omezen otvrzený cestovní říkaz se odává na zdravotní ojišťovnu v místě trvalého bydliště, kde se rolácejí jízdy

13 Parkování ve FN Motol zdarma ro rodiče dětí d dlouhodobě nemocných Kde žádat: otvrzuje oddělení, kde se dítě dlouhodobě léčí s otvrzeným formulářem je nutné se obrátit na službu atrového arkoviště, které vydává kartu na bezlatné arkování Podmínky obytu a latby osoby dorovázející dítě v nemocnici Přehledná tabulka účtování acienta s dorovodem účet na ZP Regulační olatek faktura za Nárok na stravu acient do 6 let OD 006** ANO reg.olatky ANO dorovod na lůžku na klinice nebo na ubytovně OD ANO reg.olatky ANO acient nad 6 let OD 006** ANO reg.olatky ANO dorovod na lůžku na klinice nebo na ubytovně schválen RL OD ANO reg.olatky ANO acient nad 6 let OD 006** ANO reg.olatky ANO dorovod na lůžku na klinice neschválen RL NE obyt NE acient bez ohledu na věk OD 006** ANO reg.olatky ANO dorovod na ubytovně - samolátce NE obyt NE nárok na stravu : dorovod obdrží na říslušné klinice lístky do zaměstnanecké jídelny s denním limitem na stravu, nad limit si latí sám Od regulačního olatku jsou rodič i dítě osvobozeni v říadě, že jsou v hmotné nouzi, což doloží otvrzením z úřadu.

SOCIÁLNÍ MINIMUM. Obecné zásady pro přiznání příspěvků. Vážení rodiče,

SOCIÁLNÍ MINIMUM. Obecné zásady pro přiznání příspěvků. Vážení rodiče, SOCIÁLNÍ MINIMUM Vážení rodiče, Rádi bychom uvedly stručný přehled dávek a výhod, který by Vám mohl pomoci orientovat se, případně lépe zvládnout situaci, která vznikla onemocněním Vašeho dítěte. Jedná

Více

SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ MINIMUM (aktualizace duben 2012)

SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ MINIMUM (aktualizace duben 2012) SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ MINIMUM (aktualizace duben 2012) Vážení rodiče, prarodiče, blízcí našich pacientů léčených na KDHO Nabízíme přehled dávek, výhod a kontaktů, který by Vám pomohl lépe zvládnout situaci,

Více

Dávky státní sociální podpory

Dávky státní sociální podpory Dávky státní sociální podpory Tyto dávky najdeme v zákonu č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Kde lze o dávky SSP požádat? O dávky SSP se žádá na pracovištích úřadů

Více

Změny státní sociální podpory po 1. lednu 2007

Změny státní sociální podpory po 1. lednu 2007 Změny státní sociální podpory po 1. lednu 2007 V návaznosti na novou úpravu životního minima, kterou přináší zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, dochází od 1. ledna 2007 ke změnám dávek

Více

SOCIÁLNÍ OBLAST. O co můžete požádat: (aktualizace září 2013)

SOCIÁLNÍ OBLAST. O co můžete požádat: (aktualizace září 2013) SOCIÁLNÍ OBLAST (aktualizace září 2013) Vážení rodiče, předkládáme přehled dávek a výhod, který vám snad pomůže se lépe orientovat v sociální oblasti, kdy je možné z důvodu nepříznivého dlouhodobého zdravotního

Více

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou,

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou, o peněžních dávkách státní sociální podpory a sociální péče Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Více

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349 Systém sociálního zabezpečení (někdy se též používá pojem sociální ochrana) v České republice tvoří tři základní systémy: sociální pojištění státního sociální podpora sociální pomoc (péče). Systém sociálního

Více

SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ MINIMUM (aktualizace leden 2013)

SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ MINIMUM (aktualizace leden 2013) SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ MINIMUM (aktualizace leden 2013) Vážení rodiče, prarodiče, blízcí našich pacientů léčených na Klinice dětské hematologie a onkologie (KDHO) Nabízíme přehled dávek, výhod a kontaktů, který

Více

Příspěvek na péči Příspěvek na mobilitu Příspěvek na zvláštní pomůcku (ruční řízení) Průkaz pro osoby se zdravotním postižením Parkovací karta a

Příspěvek na péči Příspěvek na mobilitu Příspěvek na zvláštní pomůcku (ruční řízení) Průkaz pro osoby se zdravotním postižením Parkovací karta a Příspěvek na péči Příspěvek na mobilitu Příspěvek na zvláštní pomůcku (ruční řízení) Průkaz pro osoby se zdravotním postižením Parkovací karta a vyhrazené parkovací místo Úlevy na poplatcích (dálnice,

Více

Zákon č. 110/2006 Sb.

Zákon č. 110/2006 Sb. Zákon č. 110/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o životním a existenčním minimu Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy 1 (1) Tento zákon stanoví životní minimum jako minimální

Více

Přehled dávek pro zdravotně postižené a staré občany

Přehled dávek pro zdravotně postižené a staré občany Přehled dávek pro zdravotně postižené a staré občany 1. dávky jednorázové - mimořádné výhody pro těžce zdravotně postižené občany - jednorázové peněžité a věcné dávky - jednorázový příspěvek na opatření

Více

May 24, 2013. VY_52_INOVACE_20.notebook. Existenční minimum. Životní minimum. SOŠ InterDACT s.r.o. Bc. Vébrová Ilona

May 24, 2013. VY_52_INOVACE_20.notebook. Existenční minimum. Životní minimum. SOŠ InterDACT s.r.o. Bc. Vébrová Ilona Existenční minimum Životní minimum SOŠ InterDACT s.r.o. Bc. Vébrová Ilona 1 Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek SOŠ InterDact s.r.o. Most Bc. Ilona Vébrová V/2_Inovace

Více

Systém státní sociální podpory

Systém státní sociální podpory Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 7 Systém státní sociální podpory Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb

Více

Státní sociální podpora

Státní sociální podpora Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Státní správu podle tohoto zákona vykonávají od 1.4.2004

Více

Sociální politika. Březen 2012

Sociální politika. Březen 2012 Sociální politika Březen 2012 V oblasti sociální politiky máme Systém státní sociální podpory Dávky vyplácí úřady práce Státní politiku zaměstnanosti Dávky vyplácí úřady práce Systém sociálního zabezpečení

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Než začte vylňovat tiskois, řečtěte te si, rosím, okyny. Finančnímu úřadu ro / Secializovanému finančnímu úřadu Pardubický kraj Územnímu racovišti v, ve, ro Moravské Třebové T 0 Daňové identifikační číslo

Více

Sociální reformy KARTA SOCIÁLNÍCH SYSTÉMŮ

Sociální reformy KARTA SOCIÁLNÍCH SYSTÉMŮ Sociální reformy VÝPLATA DÁVEK Od 1. ledna 2012 dojde v rámci celkové sociální reformy k podstatným změnám v oblasti dávek: - pro osoby zdravotně postižené, - pro osoby, které jsou příjemci příspěvku na

Více

SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY

SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY Koncepce SSP Vytvoření systému státní sociální podpory bylo součástí procesu sociální reformy. Na konci roku 1989 patřil k výchozím principům společenské a ekonomické transformace

Více

PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. Státní sociální podpora. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. Státní sociální podpora. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Právní úprava: zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minumu Základní

Více

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 110/2006 Sb. ze dne 14. března 2006. o životním a existenčním minimu

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 110/2006 Sb. ze dne 14. března 2006. o životním a existenčním minimu VYBRANÁ USTANOVENÍ ZÁKONA č. 110/2006 Sb. ze dne 14. března 2006 o životním a existenčním minimu Změna: 261/2007 Sb. Změna: 239/2008 Sb. Změna: 261/2007 Sb. (část), 129/2008 Sb. Změna: 306/2008 Sb. Parlament

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří. Sociální péče. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. S

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří. Sociální péče. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. S Sociální péče Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. S Obsah 1. Teoretická část... 3 1.1 Prameny... 3 1.2 Pojmy... 3 1.3 Postupy... 4 1.4 Správa... 4 1.5 Doporučení... 5 2. Praktická část... 6 2 1. Teoretická

Více

Právní úprava. Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi.

Právní úprava. Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. Právní úprava Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. je definováno jako minimální hranice příjmů osob, která se považuje za nezbytnou k zajištění

Více

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test)

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test) Přijímací řízení ro akademický rok 24/5 na magisterský studijní rogram PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (ísemný test) U každé otázky či odotázky v následujícím zadání vyberte srávnou odověď zakroužkováním

Více

Příručka nejen pro rodiče diabetických dětí. Informace o pravidlech a pomoci ze sociálního systému

Příručka nejen pro rodiče diabetických dětí. Informace o pravidlech a pomoci ze sociálního systému 2010 Příručka nejen pro rodiče diabetických dětí Informace o pravidlech a pomoci ze sociálního systému Příručka nejen pro rodiče diabetických dětí v roce 2010 Informace o pravidlech a pomoci ze sociálního

Více

prezentace spojená s interaktivitou, skupinová práce na PC ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008

prezentace spojená s interaktivitou, skupinová práce na PC ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008 Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; ( 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací

Více

Sociální pomoc VŠFS 12.2.2015

Sociální pomoc VŠFS 12.2.2015 Sociální pomoc VŠFS 12.2.2015 1 Obsah Sociální pomoc Obecně Principy Cíle Životní a existenční minimum Dávky hmotné nouze Dávky sociální péče 2 Sociální pomoc Systém sociálního zabezpečení je rozdělen

Více

Zákon č. 329/ 2011 o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením Publikováno ve sbírce zákonů dne: 13. října 2011 Účinnost od 1. 1.

Zákon č. 329/ 2011 o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením Publikováno ve sbírce zákonů dne: 13. října 2011 Účinnost od 1. 1. Sociální reforma Zákon č. 329/ 2011 o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením Publikováno ve sbírce zákonů dne: 13. října 2011 Účinnost od 1. 1. 2012 Změny dalších zákonů s tím související Martina

Více

Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku

Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku Úřad práce ČR DOZP Tiskopis prosím vyplňte čitelně podací razítko Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku A. Žadatel Příjmení: Jméno 1) : Rodné příjmení 2) : Titul před jménem: za jménem: Rodné číslo 3)

Více

110/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o životním a existenčním minimu. Předmět úpravy

110/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o životním a existenčním minimu. Předmět úpravy 110/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o životním a existenčním minimu Změna: 261/2007 Sb. Změna: 239/2008 Sb. Změna: 261/2007 Sb.(část), 129/2008 Sb. Změna: 306/2008 Sb. Změna: 85/2010 Sb. Změna: 73/2011

Více

Systém sociální pomoci v hmotné nouzi

Systém sociální pomoci v hmotné nouzi Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 8 Systém sociální pomoci v hmotné nouzi Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních

Více

Přehled sociálních dávek v roce 2009

Přehled sociálních dávek v roce 2009 Přehled sociálních dávek v roce 2009 27.12.08 - http://www.blesk.cz/clanek/106266/prehled-socialnich-davek-v-roce-2009.html Český sociální systém procházel v uplynulých dvou letech výraznými změnami. Rok

Více

SYSTÉMEM SOCIÁLNÍ POMOCI

SYSTÉMEM SOCIÁLNÍ POMOCI Průvodce SYSTÉMEM SOCIÁLNÍ POMOCI pro občany Prahy 1 2009 Publikace je určena zejména pro: seniory nezaměstnané občany se zdravotním postižením nemocné osoby matky samoživitelky pěstouny Naleznete zde

Více

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory Rodinný rozpočet Doporučený postup: 1. Sepsat všechny čisté příjmy domácnosti (rodiny) 2. Sepsat seznam všech měsíčních výdajů 3. Porovnat rozdíl mezi příjmy a výdaji Příjmy: - plat,mzda (na základě pracovního

Více

Dávky pro osoby se zdravotním postižením

Dávky pro osoby se zdravotním postižením Dávky pro osoby se zdravotním postižením - příspěvek na mobilitu, - příspěvek na zvláštní pomůcku, - průkaz osoby se zdravotním postižením a některé benefity, které z něj vyplývají Příspěvek na mobilitu

Více

Úvodní slovo ministryně práce a sociálních věcí

Úvodní slovo ministryně práce a sociálních věcí Dávky pěstounské péče 2013 Úvodní slovo ministryně práce a sociálních věcí Milí čtenáři, do rukou se vám dostává užitečná publikace, která v rámci sociální reformy shrnuje všechny podstatné změny v oblasti

Více

Czech Statistical Office Eurostat Grant no. 32100.2005.004-2005-215

Czech Statistical Office Eurostat Grant no. 32100.2005.004-2005-215 Annex 3 National version of explanatory notes Metodické pokyny F0601 Cílem otázky není nástup do starobního důchodu ale věk ukončení aktivit na trhu práce. Odpověď se tedy může významně lišit od věku odchodu

Více

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test)

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test) Přijímací řízení ro akademický rok 2007/08 na magisterský studijní rogram: Zde nalete své univerzitní číslo PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (ísemný test) U každé otázky či odotázky v následujícím

Více

Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku

Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku Úřad práce ČR DOZP Tiskopis prosím vyplňte čitelně podací razítko Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku A. Žadatel Příjmení: Jméno 1) : Rodné příjmení 2) : Titul před jménem: za jménem: Rodné číslo 3)

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Polská ZŠ Dr. Olszaka 156, Karviná- Fryštát 6. 9. tř. Sekce Předmět

Více

Sociální zabezpečení 4. ročník Sociální činnost

Sociální zabezpečení 4. ročník Sociální činnost Sociální zabezpečení 4. ročník Sociální činnost Mgr. et Mgr. Veronika Nosková 1. vydání Učební a studijní texty vzniklé v rámci projektu Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK, vydalo

Více

Mimořádné výhody pro sluchově postižené Průkazky ZTP, ZTP/P, kde žádat a další užitečné informace

Mimořádné výhody pro sluchově postižené Průkazky ZTP, ZTP/P, kde žádat a další užitečné informace Mimořádné výhody pro sluchově postižené Průkazky ZTP, ZTP/P, kde žádat a další užitečné informace 2008 Spolek neslyšících Plzeň Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Obsah Komu jsou průkazky ZTP a ZTP/P

Více

Krajské pobočky Úřadu práce ČR 8.4.2015

Krajské pobočky Úřadu práce ČR 8.4.2015 Zákon č. 117/1995 Sb., O státní sociální podpoře, Zákon č.359/1999v Sb., O sociální ochraně dětí Dávkový systém Přídavek na dítě Příspěvek na bydlení Porodné Rodičovský příspěvek pohřebné Krajské pobočky

Více

Sociální služby. Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Sociální služby. Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením Sociální služby Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením Posláním sociálních služeb je pomoci lidem udržet si nebo znovu získat své místo ve společnosti, v komunitě, kde žijí. Sociální

Více

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Hlinecko Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu

Více

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 Tisková zpráva 21. 12. 2010 PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 V roce 2011 dochází k celé řadě změn v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). K 1. 1. 2011 se mění: Podpora v nezaměstnanosti

Více

VYBRANÉ PROBLÉMY SOCIÁLNÍ POLITIKY

VYBRANÉ PROBLÉMY SOCIÁLNÍ POLITIKY VYBRANÉ PROBLÉMY SOCIÁLNÍ POLITIKY dílčí podklad ke studiu ak. rok 2009/2010 ZABEZPEČENÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE - VEŘEJNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Znaky programu: jednotný účel: plně nebo částečně hrazená zdravotní

Více

Změny v roce 2015. INFO OS ZPTNS 1/2015 Předsedům VZO. MOTTO: Spolupráce a solidarita. Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Změny v roce 2015. INFO OS ZPTNS 1/2015 Předsedům VZO. MOTTO: Spolupráce a solidarita. Vážené kolegyně, vážení kolegové, Předsedům VZO Změny v roce 2015 Vážené kolegyně, vážení kolegové, již tradičně v prvním čísle roku 2015 uvádíme přehled dávek, které budou státem poskytovány v tomto roce a jejich případných změn, základní

Více

Místo pro podací razítko

Místo pro podací razítko Místo pro podací razítko ŽÁDOST O PRONÁJEM OBECNÍHO BYTU v městské části Brno - Židenice 1. ŽADATEL O PRONÁJEM OBECNÍHO BYTU Příjmení: Jméno: Roz.: Datum narození: Stav: St. obč.: ulice, číslo domu obec

Více

Pomoc v hmotné nouzi - zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi

Pomoc v hmotné nouzi - zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi Pomoc v hmotné nouzi - zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi Pomoc v hmotné nouzi je určena pro občany, kteří ani s využitím jiných sociálních systémů nebo vlastní iniciativou, ani využitím vlastního

Více

Sociální zabezpečení Obsah Úvod ÚVOD DO PROBLEMATIKY VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ ŽIVOTNÍ MINIMUM EXISTENČNÍ MINIMUM SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Sociální zabezpečení Obsah Úvod ÚVOD DO PROBLEMATIKY VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ ŽIVOTNÍ MINIMUM EXISTENČNÍ MINIMUM SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Sociální zabezpečení Obsah Úvod ÚVOD DO PROBLEMATIKY VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ ŽIVOTNÍ MINIMUM EXISTENČNÍ MINIMUM SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Zdravotní pojištění Sociální pojištění NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evroský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší udoucnosti Ekonomika odniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd akulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Vztahy

Více

Dávky v roce 2013. INFO OS ZPTNS 1/2013 Předsedům VZO

Dávky v roce 2013. INFO OS ZPTNS 1/2013 Předsedům VZO Předsedům VZO Dávky v roce 2013 Vážené kolegyně, vážení kolegové, již tradičně v prvním čísle roku 2013 uvádíme přehled změn u dávek, které budou státem poskytovány v tomto roce a dalších každoročně měněných

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649. Daň z příjmů - fyzické osoby VY_32_INOVACE_345. Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_345

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649. Daň z příjmů - fyzické osoby VY_32_INOVACE_345. Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_345 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

SOCIÁLNÍ PROBLEMATIKA

SOCIÁLNÍ PROBLEMATIKA SOCIÁLNÍ PROBLEMATIKA Mgr. Vyletová Klára Zdravotně-sociální pracovnice Oddělení sociální péče FN Plzeň 30. 5. 2015 Oddělení sociální péče FN Plzeň Personální obsazení: 1 VDZSP, 8 ZSP FN Lochotín, vchod

Více

Pojištění Kdo vás podrží ve zlých časech?

Pojištění Kdo vás podrží ve zlých časech? Pojištění Kdo vás održí ve zlých časech? Základní myšlenkou ojištění je solidarita a vzájemné jištění všech, kdo se rozhodli se ojistit. Na očátku byla tato myšlenka: složme se, a okud by se někomu z nás

Více

Šířením elektronické verze testu způsobíte, že na další testování a kvalitní služby nebudeme mít dostatek peněz. Přejeme příjemné počtení.

Šířením elektronické verze testu způsobíte, že na další testování a kvalitní služby nebudeme mít dostatek peněz. Přejeme příjemné počtení. Děkujeme vám, že jste si stáhli informace z www.dtest.cz. I díky Vašim enězům může časois dtest hradit vysoké náklady na testování výrobků a oskytovat rvotřídní služby sotřebitelům. Šířením elektronické

Více

Pomoc v hmotné nouzi

Pomoc v hmotné nouzi Pomoc v hmotné nouzi KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU PŘIPRAVIT PRO ŽIVOT (CZ.1.07/1.3.46/01.0019) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Systém pomoci v

Více

SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Systém sociálního zabezpečení (někdy se též používá pojem sociální ochrana) v České republice tvoří tři základní systémy: sociální pojištění státního sociální podpora sociální

Více

Právo sociálního zabezpečení otázky

Právo sociálního zabezpečení otázky Právo sociálního zabezpečení otázky Tyto otázky představují pouze příklady otázek, které se mohou objevit v testu. Je celkem pravděpodobné, že se některé z nich v testu reálně objeví. Kromě nich se však

Více

Dávky v roce 2012. INFO OS ZPTNS 1/2012 Předsedům VZO. MOTTO: Věřme sami sobě. Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Dávky v roce 2012. INFO OS ZPTNS 1/2012 Předsedům VZO. MOTTO: Věřme sami sobě. Vážené kolegyně, vážení kolegové, Předsedům VZO Dávky v roce 2012 Vážené kolegyně, vážení kolegové, první číslo v roce 2012 přináší tradičně přehled změn u dávek, které budou státem poskytovány v letošním roce a dalších každoročně měněných

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304 Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace

Více

Jak pomáhá Telefonická krizová. 800 157 157 Mgr. Jana Kosařová manažerka sociálních služeb ŽIVOTa90

Jak pomáhá Telefonická krizová. 800 157 157 Mgr. Jana Kosařová manažerka sociálních služeb ŽIVOTa90 Jak pomáhá Telefonická krizová pomoc Senior telefon 800 157 157 Mgr. Jana Kosařová manažerka sociálních služeb ŽIVOTa90 Co je Senior telefon? Senior telefon je sociální služba Telefonické krizové pomoci

Více

5. Finanční hlediska podnikatelského rozhodování. Časová hodnota peněz. Podnikatelské riziko ve finančním rozhodování.

5. Finanční hlediska podnikatelského rozhodování. Časová hodnota peněz. Podnikatelské riziko ve finančním rozhodování. 5. Finanční hlediska odnikatelského rozhodování. Časová hodnota eněz. Podnikatelské riziko ve finančním rozhodování. FINANČNÍ HLEDISKA PODNIKATELSKÉHO ROZHODOVÁNÍ Základní zásady finančního rozhodování:

Více

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Vysokomýtsko Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního

Více

Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku. Trvalý pobyt: Obec:... Část obce:... Ulice:... Č. p. 5) :... Č. orient.:... PSČ:...

Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku. Trvalý pobyt: Obec:... Část obce:... Ulice:... Č. p. 5) :... Č. orient.:... PSČ:... ÚŘAD PRÁCE ČR DOZP Tiskopis prosím vyplňte čitelně podací razítko Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku A. Žadatel Příjmení: Jméno 1) : Rodné příjmení 2) : Titul před jménem: za jménem: Rodné číslo v

Více

Rodičovský příspěvek nově

Rodičovský příspěvek nově Rodičovský příspěvek nově Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, výrazným způsobem zasáhl do právní úpravy rodičovského příspěvku tím, že novelizoval mj. s účinností od 1.1.2008, zákon

Více

Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku. Obec:... Část obce:...

Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku. Obec:... Část obce:... ÚŘAD PRÁCE ČR OZP Tiskopis prosím vyplňte čitelně podací razítko A. Žadatel: Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku Trvalý pobyt: 1. doručování 5) : Rodinný stav 6) : Manžel(ka) 7) : Rodiče 8) : Bydliště

Více

pomoci (asistenční služba), dávky z kolektivního vyjednávání, speciální systémy pro státní zaměstnance, dávky pro oběti války nebo následků války

pomoci (asistenční služba), dávky z kolektivního vyjednávání, speciální systémy pro státní zaměstnance, dávky pro oběti války nebo následků války Sociální zabezpečení EU Věcný rozsah koordinace Věcný rozsah koordinace okruh dávek, které jsou poskytovány; problém je v tom, že nařízení 1408/71 nevymezuje charakteristiku dávky, dávkové schéma ani dávkovou

Více

ŽÁDOST O NÁJEM BYTU PRO SOCIÁLNĚ POTŘEBNÉ OBČANY

ŽÁDOST O NÁJEM BYTU PRO SOCIÁLNĚ POTŘEBNÉ OBČANY ŽÁDOST O NÁJEM BYTU PRO SOCIÁLNĚ POTŘEBNÉ OBČANY Žadatel Příjmení: Rodné číslo: Rodinný stav: Trvalý pobyt v Praze 2 od: Adresa trvalého pobytu: Adresa faktického pobytu pokud se liší od TP: Jméno: Telefon:

Více

Sociální pojištění, Zdravotní pojištění, Dávky státní sociální podpory, Dávky pomoci v hmotnej nouzi, Dávky sociální péče

Sociální pojištění, Zdravotní pojištění, Dávky státní sociální podpory, Dávky pomoci v hmotnej nouzi, Dávky sociální péče spracovala Lívia Keseličková Sociální pojištění, Zdravotní pojištění, Dávky státní sociální podpory, Dávky pomoci v hmotnej nouzi, Dávky sociální péče Sociální pojištění Pojistné je příjmem státního rozpočtu

Více

OBSAH. I. Systém dávek sociální péče...2

OBSAH. I. Systém dávek sociální péče...2 OBSAH I. Systém dávek sociální péče...2 Příspěvek na živobytí...2 Doplatek na bydlení...3 Mimořádná okamžitá pomoc...3 Příspěvek na péči...4 Dávky sociální péče pro těžce zdravotně postižené občany...5

Více

Způsobilost. Data a parametry. Menu: QCExpert Způsobilost

Způsobilost. Data a parametry. Menu: QCExpert Způsobilost Zůsobilost Menu: QExert Zůsobilost Modul očítá na základě dat a zadaných secifikačních mezí hodnoty různých indexů zůsobilosti (caability index, ) a výkonnosti (erformance index, ). Dále jsou vyočítány

Více

Hlavní změny právní úpravy ve vztahu k osobám se zdravotním postižením pro rok 2012 a následující

Hlavní změny právní úpravy ve vztahu k osobám se zdravotním postižením pro rok 2012 a následující Hlavní změny právní úpravy ve vztahu k osobám se zdravotním postižením pro rok 2012 a následující. Systém důchodového pojištění Jediná významnější změna se týká zavedení nového tzv. druhého pilíře důchodového

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 1. Vznik a vývoj sociálního zabezpečení ve světě a na území Česka. Obecná teorie konstrukce dávky. 2. Struktura sociálního zabezpečení v ČR, organizace a provádění

Více

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna 12ZadDPPOdmPes.pdf DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE Tiskopis prosím vyplňte čitelně podací razítko Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna A. Žadatel - pěstoun, poručník 1) nebo osoba, která má zájem stát

Více

Souvislosti důchodového systému. Seminář Odborné komise pro důchodovou reformu Praha, 7.května 2015 RNDr. Jiří Schlanger

Souvislosti důchodového systému. Seminář Odborné komise pro důchodovou reformu Praha, 7.května 2015 RNDr. Jiří Schlanger Souvislosti důchodového systému Seminář Odborné komise pro důchodovou reformu Praha, 7.května 2015 RNDr. Jiří Schlanger Mandát odborné komise Základní cíle: změny důchodového systému v širším sociálně

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Úvod do práva sociálního zabezpečení II

Úvod do práva sociálního zabezpečení II Vysoká škola Karlovy Vary, obecně prospěšná společnost SYLABUS PŘEDMĚTU Anglicky Identifikace Typ předmětu Úvod do práva sociálního zabezpečení II Social insurance law II PSZ II povinný oborový ECTS kredity

Více

Tarif společnosti RegioJet a.s. pro železniční přepravu cestujících a zavazadel

Tarif společnosti RegioJet a.s. pro železniční přepravu cestujících a zavazadel Tarif společnosti RegioJet a.s. pro železniční přepravu cestujících a zavazadel ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Tarif dopravce se řídí platným výměrem Ministerstva financí ČR. Podmínky, za nichž dopravce nabízí

Více

Modelování čistých příjmů domácností pro účely zmapování disparit ve finanční dostupnosti bydlení

Modelování čistých příjmů domácností pro účely zmapování disparit ve finanční dostupnosti bydlení Modelování čistých příjmů domácností pro účely zmapování disparit ve finanční dostupnosti bydlení Petr SUNEGA petr.sunega@soc.cas.cz Telefon: 221 183 225 http://seb.soc.cas.cz Oddělení ekonomické sociologie,

Více

Příručka pro osoby se zdravotním postižením v roce 2014

Příručka pro osoby se zdravotním postižením v roce 2014 Příručka pro osoby se zdravotním postižením v roce 2014 Informace o pravidlech i pomoci na trhu práce a ze sociálního systému 1 2 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO MINISTRA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ... 5 1. PRŮKAZ OSOBY

Více

Stát. Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Stát. Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Stát Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení VY_32_INOVACE_Kalandrova18 materiálu Vypracoval,

Více

OČNÍ VYŠETŘENÍ PRO POSUDKOVÉ ÚČELY

OČNÍ VYŠETŘENÍ PRO POSUDKOVÉ ÚČELY OČNÍ VYŠETŘENÍ PRO POSUDKOVÉ ÚČELY Lidmila PROCHÁZKOVÁ Oční odd. Masarykovy nemocnice Ústí n.l. prim. MUDr. Pavel Sušický CO PACIENTI ŽÁDAJÍ částečný invalidní důchod (ČID) plný invalidní důchod (PID)

Více

ŽADATEL O VÝMĚNU OBECNÍHO BYTU

ŽADATEL O VÝMĚNU OBECNÍHO BYTU 1. Statutární město Brno, Městská část Brno-Bosonohy Bosonožské nám. 1, 642 00 BRNO ŽADATEL O VÝMĚNU OBECNÍHO BYTU Příjmení: Jméno: Roz.: Datum narození: Stav: St. obč.: obec ulice, číslo domu PSČ Adresa

Více

Publikace vychází díky podpoře z programu Transition Facility EU.

Publikace vychází díky podpoře z programu Transition Facility EU. Publikace vychází díky podpoře z programu Transition Facility EU. BRNO 2007 Liga za práva vozíčkářů, o. s., 2007 Illustrations René Janoštík, 2007 Nápadník K vydání připravila Hana Valová, DiS. Ilustrace

Více

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202 ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202 DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM POBYTOVÁ SOCIÁLNÍ SLUŽBA (7776586) ODLEHČOVACÍ SLUŽBA (9346727) Číslo jednací Došlo dne:

Více

11 Dávky sociálního zabezpečení v ČR a jejich konstrukce

11 Dávky sociálního zabezpečení v ČR a jejich konstrukce 11 Dávky sociálního zabezpečení v ČR a jejich konstrukce 11.6 Dávky státní sociální péče Dávky státní sociální péče jsou poskytovány z titulu pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé sociální situaci

Více

Hlavní změny právní úpravy ve vztahu k osobám se zdravotním postižením pro rok 2012 a následující. JUDr. Jan Hutař

Hlavní změny právní úpravy ve vztahu k osobám se zdravotním postižením pro rok 2012 a následující. JUDr. Jan Hutař Hlavní změny právní úpravy ve vztahu k osobám se zdravotním postižením pro rok 2012 a následující JUDr. Jan Hutař I. Systém důchodového pojištění Jediná významnější změna se týká zavedení nového tzv. druhého

Více

Opatření k podpoře rodin s dětmi 2004-2013. Ministerstvo práce a sociálních věcí

Opatření k podpoře rodin s dětmi 2004-2013. Ministerstvo práce a sociálních věcí Opatření k podpoře rodin s dětmi 2004-2013 Ministerstvo práce a sociálních věcí Oblasti Dokumenty k rodinné politice Usnesení vlády k oblasti služeb péče o děti Návrhy právní úpravy v oblasti služeb péče

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Bakalářský studijní program Studijní obor: B6202 Hospodářská politika a správa Regionální rozvoj a veřejná správa SOCIÁLNÍ POLITIKA 2. část Ing. Věra Nečadová 2011 Recenzovali:

Více

Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky. Název materiálu: Daň ze mzdy, zdravotní a sociální pojištění

Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky. Název materiálu: Daň ze mzdy, zdravotní a sociální pojištění Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky Autor : Ing. Jaroslava Pospíšilová

Více

Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy

Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy ~ 1 ~ Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy Budeme se pohybovat v dimenzích Zákona o zaměstnanosti konkrétně mezi 4-62. Ihned v úvodu tj. 4 ZZ hovoří o účastnících právních vztahů,

Více