SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ MINIMUM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ MINIMUM"

Transkript

1 SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ MINIMUM Vážení rodiče, rarodiče, blízcí našich acientů, nabízíme řehled dávek, výhod a kontaktů, který by Vám omohl lée zvládnout situaci, která vznikla v souvislosti s onemocněním Vašeho dítěte. Obraťte se na nás osobně telefonicky nebo elektronicky kdykoli budete otřebovat oradit, omoci nebo odořit ři řešení vaší sociální situace. Sociální racovnice FN Motol Sociální racovnice FN Motol Mgr. Alice Picková Mgr. Vendula Kosťuková budova ubytovny E - řízemí budova ubytovny E - řízemí Poradny: oradna ro osoby se zdravotním ostižením oradna ro rodiče dětí zdravotně ostižených oradna oskytující všechny druhy oradenství oradna ři finančních roblémech seznam krizových center a linek důvěry rávní oradna SZP Praha 8, Karlínské náměstí 12, tel Zásady ro řiznání řís ísěvk vků Jak žádat: ísemně na formulářích, které jsou dostuné na jednotlivých úřadech, jejich internetových stránkách, říadně na internetových stránkách MPSV (www.msv.cz) Co se u dávek osuzuje: 1. zdravotní stav (osudkovým lékařem) 2. říjem (úřadem) 3. zdravotní stav a říjem Co udělat, když vám dávku neřiznají nebo odejmou: můžete se odvolat ísemně ke krajskému úřadu rostřednictvím úřadu, který rozhodnutí vydal nebo v říadě neúsěchu ožádat o řezkumné řízení na MPSV

2 Přís ísěvek na éči Kde žádat ádat: ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ MĚSTSKÉHO ÚŘADU V MÍSTA TRVALÉHO BYDLIŠTĚ Právní úrava: ZÁKON O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH č.108/2006 s účinností od náleží dětem od jednoho roku věku a dosělým, kteří jsou z důvodu neříznivého zdravotního stavu závislí na omoci jiného člověka řísěvek náleží tomu, o koho je ečováno za nezletilé děti žádají rodiče, za nesvérávné osoby oatrovník řísěvek se vylácí zětně ode dne odání žádosti řísěvek se neočítá do říjmu rodiny a není závislý na říjmu nebo majetku výlata řísěvku v daném měsíci se nezastavuje, i když je říjemce dávky hositalizován ve zdravotnickém zařízení celý kalendářní měsíc ale musí být hositalizován s růvodcem; okud je dítě starší 6let, musí být dorovod schválen revizním lékařem ojišťovny Sociální zabezečení ení ečujících osob ečující osoba je zdravotně i sociálně ojištěná, okud ečuje o dosělého nebo dítě starší 10let s řiznaným minimálně II.stuněm závislosti nebo okud se jedná o dítě do 10 let s řiznaným minimálně I. stuněm závislosti Souběh řísěvku s rodičovský ovským řís ísěvkem u dětí d dlouhodobě zdravotně ostižených nebo dlouhodobě těžce zdravotně ostižených ených: u dětí do 7 let PnP + olovina základní výměry RP, ale vždy dohromady minimálně 7600,- u dětí od 7 do 10let buďto PnP nebo RP (3 000,-)

3 Jak robíhá osuzování racovník úřadu rovede sociální šetření v domácím rostředí, ři kterém se zjišťuje míra závislosti klienta na omoci druhé osoby odle očtu úkonů, které nezvládne (tabulka šetření obsahuje 36 úkonů) úkon se ovažuje za zvládnutý jen tehdy, jestliže je osoba schona dlouhodobě, samostatně, solehlivě a oakovaně rozoznat otřebu úkonu, úkon fyzicky rovádět obvyklým zůsobem a kontrolovat jeho srávnost X neostačuje částečné zvládnutí stueň závislosti vyhodnotí osudkový lékař na základě lékařské zrávy raktického, říadně odborného lékaře a výsledků sociálního šetření racovníka úřadu stuně závislosti děti dosělí úkony výše dávky úkony výše dávky a) I (lehká) , ,- b) II ( středně těžká) , ,- c) III ( těžká) , ,- d) IV ( úlná) , ,- Pokud děti do 18let nejsou schony zvládat bez ohledu na věk úkony a) řírava stravy q)rovedení si jednoduchého ošetření a r) dodržování léčebného režimu, rotože ři nich otřebují mimořádnou omoc, ovažují se tyto úkony automaticky za nezvládnuté; navíc se ro dosažení I. Stuně závislosti snižuje očet úkonů na 4; tím celkově roste šance na dosažení vyššího stuně řísěvku u dětí chronicky nebo dlouhodobě nemocných i nižšího věku Dávky státní sociální odory

4 Právní úrava: ZÁKON O STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPOŘE č..117/1995 Sb. Kde žádat: ŽÁDOST SE PODÁVÁ NA ÚŘADU PRÁCE V MÍSTĚ TRVALÉHO BYDLIŠTĚ Rodičovský ovský řís ísěvek Podmínky nároku: rodič o celý kalendářní měsíc osobně, celodenně a řádně ečuje o dítě dítě mladší 3let navštěvuje jesle nebo MŠ nejvýše 5 kalendářních dnů v měsíci dítě starší 3let navštěvuje MŠ nebo jiné zařízení v rozsahu neřevyšujícím 4hoddenně nebo nejvýše 5 kalendářních dní dítě navštěvuje léčebně rehabilitační zařízení nebo jesle, MŠ či jiné zařízení ro zdravotně ostižené ředškolní děti v rozsahu neřevyšujícím 4hod denně dítě zdravotně ostiženého rodiče navštěvuje jesle, MŠ nebo jiné zařízení ro děti ředškolního věku v rozsahu neřevyšujícím 4hod denně rodič může být výdělečně činný, jeho říjem není testován, ale dítě musí být o dobu jeho výdělečné činnosti zajištěno éčí jiné zletilé osoby Výše dávky: forma čerání částka věk dítěte 0-22týdnů 22týdnů až 21 až až měsíců měsíců měsíců měsíců zvýšená zvýšená rychlejší čerání ,-Kč PPM výměra výměra základní základní základní klasické čerání 7 600,-Kč PPM výměra výměra výměra základní snížená snížená snížená omalejší čerání 7 600,- Kč PPM výměra výměra výměra výměra 3 800,-Kč omalejší čerání 7 600,-Kč základní základní snížená snížená snížená bez nároku na PPM 3 600,-Kč výměra výměra výměra výměra výměra Jak žádat O vybranou dobu a výši čerání ísemně ožádat říslušný úřad odbor SSP

5 rychlejší čerání musí rodič ožádat nejozději v kalendářním měsíci následujícím o měsíci, ve kterém nejmladší dítě dosáhne 22 týdnů života (současně narozené nejmladší děti dosáhnou 31 týdnů života) klasické čerání musí rodič ožádat nejozději v kalendářním měsíci, ve kterém nejmladší dítě dosáhne 21. měsíce věku okud rodič neožádá o rychlejší či klasické čerání RP, je mu o 21. měsíci roku věku dítěte vylácen RP ve snížené výměře = režim omalejšího čerání o učiněném rozhodnutí je vybraná možnost nezměnitelná (i ři střídání rodičů na RP) Výjimky u dlouhodobě zdravotně ostižených a dlouhodobě těžce zdravotně ostižených dětí u zdravotně ostižených dětí do 7 let věku má rodič nárok ode dne osouzení dlouhodobě neříznivého zdravotního stavu dítěte osudkovým lékařem na RP v základní výměře 7 600Kč, a to bez ohledu na dříve zvolenou možnost čerání; okud je v rodině více dětí, rodič si vždy může zvolit, že chce obírat RP na dítě zdravotně ostižené, okud je to ro něj výhodnější u zdravotně ostižených dětí od 7 do 10let věku má rodič nárok na RP ve výši 3000,-Kč soub ouběh RP a řís ísěvku na éči u dětí do 7let rodič obírá PnP a olovinu základní výměry RP (minimálně 7600,- Kč) u dětí od 7 do 10let obírá buďto PnP nebo RP ve výši 3000,-Kč Podmínky nároku: Sociální řílatek éče alesoň o jedno nezaoatřené dítě říjem neřevyšuje 2,0 násobek životního minima rodiny osuzuje se říjem za ředchozí kalendářní čtvrtletí do říjmu se nezaočítává výživné, které latí osoba dítěti, se kterým je ro účely této dávky solečně osuzovanou navýšení sociálního řílatku ílatku: dítě je dlouhodobě těžce zdravotně ostižené, dlouhodobě zdravotně ostižené nebo dlouhodobě nemocné; zohledněny jsou také zdravotní ostižení nebo osamělost rodiče v rodině se narodí více dětí současně, a to v době do tří let jejich věku

6 dítě studuje na střední škole v denní formě nebo na vysoké škole v rezenční formě studia Přídavek na dítě Podmínky nároku: nezaoatřené dítě do 26 let říjem neřevyšuje 2,4 násobek životního minima rodiny osuzuje se říjem za ředchozí kalendářní rok do říjmu se nezaočítává výživné, které v rozhodném období latila osoba dítěti, se kterým je ro účely této dávky solečně osuzovanou Výše Dávky: Věk dítěte výše řídavku do 6 let 500,-Kč 6-15 let 610,-Kč let 700,-Kč Přís ísěvek na bydlení Podmínky nároku: nárok má vlastník nebo nájemce bytu, který je v bytě řihlášen k trvalému obytu, jestliže 30% (v Praze 35%) říjmů rodiny nestačí k okrytí nákladů na bydlení a zároveň těchto 30% (35%) říjmů rodiny je nižší než říslušné normativní náklady stanovené zákonem ( normativní náklady jsou roočítány na řiměřené velikosti bytů ro daný očet osob v nich trvale bydlících) Výše dávky: výše řísěvku se stanoví jako rozdíl mezi normativními náklady na bydlení a násobkem rozhodného říjmu a koeficientu 0,30(v Praze 0,35) Porodné Podmínky nároku: žena, která orodila dítě; jestliže žena, která orodila zemře a dávka jí nebyla vylacena, má nárok na dávku otec osoba, která řevzala dítě do jednoho roku do trvalé éče nahrazující éči rodičů Výše dávky: ,-Kč řís ísěvek na úhradu otřeb dítěte te Nárok: Dávky ěstounské éče

7 nezletilé dítě svěřené do ěstounské éče, i o dosažení zletilosti, nejdéle však do 26 let, okud je nezaoatřené a okud žije ve solečné domácnosti s osobou, která byla do dosažení zletilosti jeho ěstounem Výše: 2,30 násobek ŽM u nezaoatřeného dítěte 1,40 násobek ŽM u zaoatřeného nezletilého dítěte 2,35 násobek ŽM u zdravotně ostiženého dítěte 2,90 násobek ŽM u dlouhodobě zdravotně ostiženého d. 3,10 násobek ŽM u dlouhodobě těžce zdrav. ostiženého Odměna ěstouna Kč za měsíc = výše životního minima jednotlivce za každé dítě svěřené do PP Ve zvláštních říadech: Pěstoun se stará alesoň o tři děti v PP nebo je-li ěstounovi svěřeno alesoň jedno dítě, které je osobou závislou na omoci ve stuni II.,III.,IV. Výše odměny činí: součin částky ŽM jednotlivce a koeficientu 5,50 a za každé další svěřené dítě se odměna zvyšuje o 0,5 ŽM jednotlivce a o 0,75 ŽM jednotlivce jde-li o další dítě s II.,III., nebo IV. Stuněm závislosti Přís ísěvek ři i řevzetí dítěte te Nárok rok: ěstoun, který řevzal dítě do ěstounské éče Výše: do 6 let Kč 6-15 let Kč let Kč Přís ísěvek na náku (nebo oravu) motorového vozidla Nárok: ěstoun, který se v PP stará minimálně o 4 děti a vozidlo neoužívá k výdělečné činnosti Výše: závisí na ceně vozidla a může činit až 70% ceny, maximálně však Kč. Životní a existenční minimum imum DÁVKY HMOTNÉ NOUZE Právní úrava: ZÁKON č.110/2006 Sb. O ŽIVOZNÍM A EXISTENČNÍM MINIMU ZÁKON č.111/2006 Sb. O POMOCI V HMOTNÉ NOUZI

8 Kde žádat o dávky HN: SOCIÁLNÍ ODBOR OBECNÍHO ÚŘADU V PRAZE ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PODLE MÍSTA TRVALÉHO BYDLIŠTĚ Výše životního minima: jednotlivec rvní dosělou osobu v domácnosti druhou a další dosělou osobu v domácnosti nezaoatřené dítě do 6let nezaoatřené dítě od 6 do 15let nezaoatřené dítě od 15 do 26 let 3126 Kč 2880 Kč 2600 Kč 1600 Kč 1960 Kč 2250 Kč Výše existenčního ního minima: 2020 Kč Uozornění: ní: životní ani existenční minimum nezahrnují nezbytné náklady na bydlení, ochrana v oblasti bydlení je řešena v rámci systému státní sociální odory řísěvkem na bydlení a v systému omoci v hmotné nouzi dolatkem na bydlení existenční minimum nelze oužít u nezaoatřeného dítěte, starobního důchodce a lně invalidní osoby a osoby starší 65let Solečně osuzované osoby: Rodiče a nezletilé nezaoatřené děti Manželé Rodiče a děti nezletilé zaoatřené nebo zletilé, okud tyto děti s rodiči užívají byt a nejsou osuzovány s jinými osobami Jiné osoby solečně užívající byt, okud ísemně nerohlásí, že solu trvale nežijí a solečně neuhrazují náklady na své otřeby Osoby, které se řechodně, z důvodu soustavné říravy na budoucí ovolání, zdravotních nebo racovních důvodů /včetně dobrovolnické služby/ zdržují mimo byt Zaočitatelné říjmy íjmy: všechny čisté eněžní říjmy z racovní činnosti, z odnikání, z kaitálového majetku, z ronájmu, důchody, dávky NP, SSP a ostatní sociální dávky, odory v nezaměstnanosti, výživné, atd. Nezaočítává se: Přísěvek na bydlení a jednorázové sociální dávky Příjmy z rodeje nemovitostí a odstuného za uvolnění bytu oužité k úhradě nákladů na usokojení bytové otřeby Náhrady škody a finanční rostředky na odstranění následků živelné ohromy Peněžní omoc obětem trestné činnosti

9 Sociální výomoc oskytovaná zaměstnavatelem Podora z rostředků nadací a občanských sdružení Stiendia Odměny za darování krve Daňový bonus Přísěvek na éči Část sociálního řílatku a řísěvku na úhradu otřeb dítěte, které náleží ze zdravotních důvodů Dávky sociální éče oskytované ze zdravotních důvodů Zvláštní řísěvek k důchodu ro účastníky národního boje za vznik a osvobození Československa Jaké jsou dávky hmotné nouze Přís ísěvek na živobytí + navýšení řís ísěvku z důvodu dietního stravování (otvrzení vystavuje odborný lékař) Dolatek na bydlení nárok má vlastník nebo nájemce bytu, odmínkou je vznik nároku na řísěvek na živobytí a řísěvek na bydlení Mimořádná okamž itá omoc Podmínky řiznání Dávka se řiznává od data odání žádosti a má latnost 30 dní Zkoumají se říjmy všech solečně žijících osob Rozhodným obdobím k osouzení říjmů ro účel vzniku nároku na dávku je období ředcházejících 3 měsíců řed odáním žádosti o dávku. Zvýšení říjmu vlastním řičiněním nejlée vlastní rací se nezkoumá v těchto říadech: osob starších 65 let starobních a lně invalidních důchodců rodič celodenně, osobně a řádně ečující o dítě do 4 let věku, nebo starší, které nemůže být z vážných umístěno v kolektivním zařízení, nebo o dítě dlouhodobě těžce zdravotně ostižené osoba trvale a osobně ečující o osobu, která je osouzena jako 3 a 4. st. závislosti na éči druhé osoby. Mimořádné výhody I.-III. I III. stuně (r růkazky TP,ZTP,ZTP/P) Právní úrava: VYHLÁŠKA č.182/1991sb. Kde žádat: NA ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ MĚSTSKÉHO ÚŘADU PODLE MÍSTA TRVALÉHO BYDLIŠTĚ

10 Podmínky řiznání výhody se řiznávají ouze na základě osouzení zdravotního stavu osudkovým lékařem, který si vyžádá lékařskou zrávu žádost je možné odat od jednoho roku věku dítěte výhody se řiznávají zětně ode dne odání žádosti Jaké výhody růkazky mají růkazka TP: nárok na vyhrazené místo k sezení ve veřejných doravních rostředcích nárok na řednost ři osobním rojednávání věcí (mimo nákuu v obchodě a obstarávání lacených služeb a ošetření ve zdravotnických zařízeních) růkazka ZTP: výhody růkazky TP řísěvek na rovoz motorového vozidla ve výši 3000 Kč ročně zvláštní označení motorového vozidla č.01, které oravňuje nedodržovat zákaz stání a arkovat řednostně na vyhrazených místech ro invalidy arkování zdarma v areálu FN Motol zdarma vjezd na dálnici bez dálniční známky, okud je držitel růkazky v autě nebo se dá rokázat, že se ro něj jede nárok na bezlatnou doravu ravidelnými soji MHD slevu ve výši 75% jízdného ve 2.třídě osobního vlaku a rychlíku ve vnitrostátní doravě slevu ve výši 62% v ravidelných vnitrostátních sojích autobusové doravy sleva ve výši 50% vstuného na kulturní a sortovní odniky růkazka ZTP/P: výhody růkazu ZTP řísěvek na rovoz motorového vozidla 7920 Kč ročně nárok na bezlatnou doravu růvodce veřejnými doravními rostředky v místní i dálkové řeravě daňové úlevy ro olatníky, jejichž dítě je držitelem růkazky úleva se odečítá z vyočtené daně Výjimka ro děti d léčené na KDHO Pokud je dítě léčeno ro zhoubné onkologické onemocnění nebo hemoblastózu a je v akutní fázi léčby, rodič má nárok na řísěvek na rovoz motorového vozidla ve výši 9900,-Kč, růkazka není odmínkou Právní úrava: Kde žádat: Jednorázové řís ísěvky VYHLÁŠKA č.182/1991sb. NA ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ MĚSTSKÉHO ÚŘADU PODLE MÍSTA TRVALÉHO BYDLIŠTĚ Přís ísěvek na rovoz motorového vozidla a řís ísěvek na úhradu ojistného / 36/ Přís ísěvek náleží

11 občanovi, který je držitelem motorového vozidla a toto vozidlo bude oužívat ro ravidelnou doravu dítěte, kterému byla řiznána růkazka ZTP - výše řísěvku je 3 000Kč ročně růkazka ZTP/P - výše řísěvku je 7 920Kč ročně rodiči dítěte, které je léčeno na klinice fakultní nemocnice ro onemocnění zhoubným nádorem nebo hemoblastosou, a to v době akutní fáze léčby onemocnění výše řísěvku je Kč ročně Přís ísěvek na individuální doravu / 37/ Přís ísěvek náleží občanovi, který nevlastní motorové vozidlo a neobírá řísěvek na rovoz motorového vozidla a má: dítě s těžkou vadou nosného nebo ohybového ústrojí uvedenou v říloze 5 ísm. a)-g) dítě léčené na klinice fakultní nemocnice ro onemocnění zhoubným nádorem nebo hemoblastosou dítě nevidomé Výše řís ísěvku: 6 500,- ročně Přís ísěvek na zakouení, celkovou oravu a zvláštní úravu motorového vozidla / 35/ Podmínky řiznání žádost je možné odat od 3let věku dítěte dítěti s těžkou vadou nosného nebo ohybového ústrojí (uvedenou v říloze č.5 ísm. a)-g) vyhl. 182/1991Sb. nevidomému nebo mentálně ostiženému s růkazkou ZTP/P Výše řís ísěvku až ,- na oravu až ,- na zakouení Jednorázové řís ísěvky na oatření zvláštních omůcek Podmínky řiznání těžce zdravotně ostiženým občanům, kteří k odstranění zmírnění nebo řekonání následků svých ostižení otřebují užívat otřebnou omůcku omůcku neroůjčuje, ani lně nehradí zdravotní ojišťovna řihlíží se k ekonomickým a majetkovým oměrům rodiny Právní úrava: ZÁKON č. 155/1995 Sb. Invalidní důchod Kde žádat: MÍSTNĚ PŘÍSLUŠNÁ SPRÁVĚ SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Kdy žádat ádat: PŘI DLOUHODOBĚ NEPŘÍZNIVÉM ZDRAVOTNÍM STAVU OD 18 LET VĚKU Podmínka žádosti: doba účasti na ojištění do 20let méně než jeden rok

12 20-22let 1 rok 22-24let 2roky 24-26let 3roky 26-28let 4roky nad 28let 5roků ro slnění odmínky otřebné doby ojištění se od doba studia na střední nebo vysoké škole neovažuje Jak žádat: osobně, řihláška se vylňuje elektronicky na SSZ v zastouení na základě lné moci notářsky ověřené Doklady k žádosti ádosti: latný OP, doklad o nejvyšším ukončeném vzdělání, vojenskou či modrou knížku nebo doklad o náhradní vojenské službě, seznam zaměstnání, otvrzení o evidenci na ÚP, říadně doklady o odnikání, k žádosti je možné řiložit Žádost o zasílání důchodu na účet otvrzenou od eněžního ústavu, který účet sravuje Rozhoduje: lékařská osudková komise SSZ Od se zaveden třístuňový systém invalidních důchodů: 1. invalidita I.stuně racovní schonost oklesla o 35-49% 2. invalidita II.stuně - racovní schonost oklesla o 50-69% 3. invalidita III.stuně - racovní schonost oklesla o 70 a více % Jak se odvolat: roti rozhodnutí se nelze odvolat, ale ouze odat žalobu k říslušnému soudu dle místa trvalého bydliště Vylácí: ČSSZ (česká sráva sociálního zabezečení) Cestovné hrazené zdravotní ojišťovnou ovnou Kdy žádat: dítě má na základě rozhodnutí lékaře nárok na řevoz sanitkou; oté je možné místo sanitky zvolit doravu osobním autem Jak žádat: Cestovní říkaz vyíše obvodní lékař v místě bydliště nebo odborný lékař v nemocnici rolácí se všechny jízdy, kdy jede dítě a očet jízd za rok není omezen otvrzený cestovní říkaz se odává na zdravotní ojišťovnu v místě trvalého bydliště, kde se rolácejí jízdy

13 Parkování ve FN Motol zdarma ro rodiče dětí d dlouhodobě nemocných Kde žádat: otvrzuje oddělení, kde se dítě dlouhodobě léčí s otvrzeným formulářem je nutné se obrátit na službu atrového arkoviště, které vydává kartu na bezlatné arkování Podmínky obytu a latby osoby dorovázející dítě v nemocnici Přehledná tabulka účtování acienta s dorovodem účet na ZP Regulační olatek faktura za Nárok na stravu acient do 6 let OD 006** ANO reg.olatky ANO dorovod na lůžku na klinice nebo na ubytovně OD ANO reg.olatky ANO acient nad 6 let OD 006** ANO reg.olatky ANO dorovod na lůžku na klinice nebo na ubytovně schválen RL OD ANO reg.olatky ANO acient nad 6 let OD 006** ANO reg.olatky ANO dorovod na lůžku na klinice neschválen RL NE obyt NE acient bez ohledu na věk OD 006** ANO reg.olatky ANO dorovod na ubytovně - samolátce NE obyt NE nárok na stravu : dorovod obdrží na říslušné klinice lístky do zaměstnanecké jídelny s denním limitem na stravu, nad limit si latí sám Od regulačního olatku jsou rodič i dítě osvobozeni v říadě, že jsou v hmotné nouzi, což doloží otvrzením z úřadu.

SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ MINIMUM (aktualizace duben 2012)

SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ MINIMUM (aktualizace duben 2012) SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ MINIMUM (aktualizace duben 2012) Vážení rodiče, prarodiče, blízcí našich pacientů léčených na KDHO Nabízíme přehled dávek, výhod a kontaktů, který by Vám pomohl lépe zvládnout situaci,

Více

SYSTÉMEM SOCIÁLNÍ POMOCI

SYSTÉMEM SOCIÁLNÍ POMOCI Průvodce SYSTÉMEM SOCIÁLNÍ POMOCI pro občany Prahy 1 2009 Publikace je určena zejména pro: seniory nezaměstnané občany se zdravotním postižením nemocné osoby matky samoživitelky pěstouny Naleznete zde

Více

Příručka nejen pro rodiče diabetických dětí. Informace o pravidlech a pomoci ze sociálního systému

Příručka nejen pro rodiče diabetických dětí. Informace o pravidlech a pomoci ze sociálního systému 2010 Příručka nejen pro rodiče diabetických dětí Informace o pravidlech a pomoci ze sociálního systému Příručka nejen pro rodiče diabetických dětí v roce 2010 Informace o pravidlech a pomoci ze sociálního

Více

Příručka pro osoby se zdravotním postižením v roce 2014

Příručka pro osoby se zdravotním postižením v roce 2014 Příručka pro osoby se zdravotním postižením v roce 2014 Informace o pravidlech i pomoci na trhu práce a ze sociálního systému 1 2 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO MINISTRA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ... 5 1. PRŮKAZ OSOBY

Více

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Pardubicko Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu

Více

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Přeloučsko Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu

Více

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Žamberecko Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu

Více

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Vysokomýtsko Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního

Více

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Moravskotřebovsko Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního

Více

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Ústeckoorlicko Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního

Více

Sociální zabezpečení 4. ročník Sociální činnost

Sociální zabezpečení 4. ročník Sociální činnost Sociální zabezpečení 4. ročník Sociální činnost Mgr. et Mgr. Veronika Nosková 1. vydání Učební a studijní texty vzniklé v rámci projektu Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK, vydalo

Více

Sociální politika je jedním ze základních pilířů vzdělání v oboru sociální činnost. Je třeba pochopit teoretický rámec a souvislosti mezi konkrétním sociálním problémem, který je z jiných pohledů probírán

Více

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou,

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou, o peněžních dávkách státní sociální podpory a sociální péče Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Více

Publikace vychází díky podpoře z programu Transition Facility EU.

Publikace vychází díky podpoře z programu Transition Facility EU. Publikace vychází díky podpoře z programu Transition Facility EU. BRNO 2007 Liga za práva vozíčkářů, o. s., 2007 Illustrations René Janoštík, 2007 Nápadník K vydání připravila Hana Valová, DiS. Ilustrace

Více

1 SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

1 SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ 1 SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Sociální zabezpečení je systém institucí, zařízení a opatření, které pomáhají předcházet sociálním událostem občanů a zmírňovat či odstraňovat jejich následky. Jde o pomoc

Více

Sociální zabezpečení Obsah Úvod ÚVOD DO PROBLEMATIKY VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ ŽIVOTNÍ MINIMUM EXISTENČNÍ MINIMUM SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Sociální zabezpečení Obsah Úvod ÚVOD DO PROBLEMATIKY VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ ŽIVOTNÍ MINIMUM EXISTENČNÍ MINIMUM SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Sociální zabezpečení Obsah Úvod ÚVOD DO PROBLEMATIKY VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ ŽIVOTNÍ MINIMUM EXISTENČNÍ MINIMUM SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Zdravotní pojištění Sociální pojištění NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ

Více

SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Systém sociálního zabezpečení (někdy se též používá pojem sociální ochrana) v České republice tvoří tři základní systémy: sociální pojištění státního sociální podpora sociální

Více

Systém sociálního zabezpečení v České republice

Systém sociálního zabezpečení v České republice České předsednictví v Radě EU 2009 Systém sociálního zabezpečení v České republice České předsednictví v Radě EU www.eu2009.cz www.mpsv.cz Systém sociálního zabezpečení v České republice Ministerstvo práce

Více

Sociální zabezpečení v ČR. Právo sociálního zabezpečení

Sociální zabezpečení v ČR. Právo sociálního zabezpečení Právo sociálního zabezpečení Cíle Cílem této opory je poskytnutí základních informací o právní úpravě práva sociálního zabezpečení. Nejdůležitější cíl této opory spočívá v definici sociálního zabezpečení

Více

PRŮVODCE SOCIÁLNÍ PROBLEMATIKOU PRO PACIENTY S ROZTROUŠENOU SKLERÓZOU

PRŮVODCE SOCIÁLNÍ PROBLEMATIKOU PRO PACIENTY S ROZTROUŠENOU SKLERÓZOU PRŮVODCE SOCIÁLNÍ PROBLEMATIKOU PRO PACIENTY S ROZTROUŠENOU SKLERÓZOU Hana Potměšilová Zmeny v sociálním systému od 2012 Od roku 2012 dochází k výrazným změnám v sociálním systému České republiky. Veškeré

Více

Pojištění Kdo vás podrží ve zlých časech?

Pojištění Kdo vás podrží ve zlých časech? Pojištění Kdo vás održí ve zlých časech? Základní myšlenkou ojištění je solidarita a vzájemné jištění všech, kdo se rozhodli se ojistit. Na očátku byla tato myšlenka: složme se, a okud by se někomu z nás

Více

Změny v roce 2015. INFO OS ZPTNS 1/2015 Předsedům VZO. MOTTO: Spolupráce a solidarita. Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Změny v roce 2015. INFO OS ZPTNS 1/2015 Předsedům VZO. MOTTO: Spolupráce a solidarita. Vážené kolegyně, vážení kolegové, Předsedům VZO Změny v roce 2015 Vážené kolegyně, vážení kolegové, již tradičně v prvním čísle roku 2015 uvádíme přehled dávek, které budou státem poskytovány v tomto roce a jejich případných změn, základní

Více

Dávky v roce 2012. INFO OS ZPTNS 1/2012 Předsedům VZO. MOTTO: Věřme sami sobě. Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Dávky v roce 2012. INFO OS ZPTNS 1/2012 Předsedům VZO. MOTTO: Věřme sami sobě. Vážené kolegyně, vážení kolegové, Předsedům VZO Dávky v roce 2012 Vážené kolegyně, vážení kolegové, první číslo v roce 2012 přináší tradičně přehled změn u dávek, které budou státem poskytovány v letošním roce a dalších každoročně měněných

Více

Příspěvek na péči Příspěvek na mobilitu Příspěvek na zvláštní pomůcku (ruční řízení) Průkaz pro osoby se zdravotním postižením Parkovací karta a

Příspěvek na péči Příspěvek na mobilitu Příspěvek na zvláštní pomůcku (ruční řízení) Průkaz pro osoby se zdravotním postižením Parkovací karta a Příspěvek na péči Příspěvek na mobilitu Příspěvek na zvláštní pomůcku (ruční řízení) Průkaz pro osoby se zdravotním postižením Parkovací karta a vyhrazené parkovací místo Úlevy na poplatcích (dálnice,

Více

Systém sociální pomoci v hmotné nouzi

Systém sociální pomoci v hmotné nouzi Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 8 Systém sociální pomoci v hmotné nouzi Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních

Více

Sociální pojištění, Zdravotní pojištění, Dávky státní sociální podpory, Dávky pomoci v hmotnej nouzi, Dávky sociální péče

Sociální pojištění, Zdravotní pojištění, Dávky státní sociální podpory, Dávky pomoci v hmotnej nouzi, Dávky sociální péče spracovala Lívia Keseličková Sociální pojištění, Zdravotní pojištění, Dávky státní sociální podpory, Dávky pomoci v hmotnej nouzi, Dávky sociální péče Sociální pojištění Pojistné je příjmem státního rozpočtu

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Bakalářský studijní program Studijní obor: B6202 Hospodářská politika a správa Regionální rozvoj a veřejná správa SOCIÁLNÍ POLITIKA 2. část Ing. Věra Nečadová 2011 Recenzovali:

Více

Ing. Vojtěch Beck, 2015

Ing. Vojtěch Beck, 2015 Ing. Vojtěch Beck, 2015 1 Sociální zabezpečení je interpretováno v různých zemích různě: Zákonem Soustavou samostatných zákonů vymezeno, co do sociálního zabezpečení náleží Konsensus v praxi, co za sociální

Více

SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY

SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY Koncepce SSP Vytvoření systému státní sociální podpory bylo součástí procesu sociální reformy. Na konci roku 1989 patřil k výchozím principům společenské a ekonomické transformace

Více

v sociální a zdravotní oblasti

v sociální a zdravotní oblasti KDE HLEDAT DALŠÍ POMOC v sociální a zdravotní oblasti Kde hledat další pomoc v sociální a zdravotní oblasti? Být s druhým ani daleko, ani blízko, ve správné vzdálenosti. Onkologické onemocnění je třeba

Více