Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola, střední škola a školní jídelna, Hostouň Chodské náměstí 131 VNITŘNÍ ŘÁD

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola, střední škola a školní jídelna, Hostouň Chodské náměstí 131 VNITŘNÍ ŘÁD"

Transkript

1 Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola, střední škola a školní jídelna, Hostouň Chodské náměstí 131 VNITŘNÍ ŘÁD Mgr. Jan Vojta Ředitel VÚ, DDŠ, ZŠ, SŠ a ŠJ Hostouň Plzeňský kraj V Hostouni dne : Platnost nabývá od

2 Obsah : 1. Úvod 1.1 Název zařízení, kontakty 1.2 Sídlo organizace 1.3 Základní ustanovení 1.4 Náplň činnosti 2. Součásti zařízení, organizační členění a charakteristika 2.1 Výchovný ústav v Hostouni 2.2 Dětský domov se školou 2.3 Výchovný ústav detašované pracoviště Nové Domky 2.4 TK Medvědí Kámen 2.5 Odloučené pracoviště v Peci pod Čerchovem 2.6 Sportovní areál Vodárna 2.7 Školní jídelna 3. Personální zabezpečení 4. Postup při přijímání, přemisťování a propouštění dětí 4.1 Příjem dětí 4.2 Přemístění a propuštění dítěte 5. Vymezení odpovědnosti ředitele 5.1 Práva ředitele zařízení 5.2 Povinnosti ředitele zařízení 6. Spolupráce s kompetentními orgány a institucemi 7. Zajišťování pomoci po propuštění ze zařízení 8. Organizace výchovně vzdělávacích činností 8.1 Organizace výchovných činností 8.2 Organizace vzdělávání 9. Organizace zájmových činností 10. Systém prevence sociálně patologických jevů 11. Organizace péče o děti v zařízení 11.1 Zařazení dětí do výchovných skupin 11.2 Ubytování dětí 11.3 Materiální zabezpečení 11.4 Finanční prostředky dětí 11.4,1 Osobní příjmy klientů

3 Evidence osobních příjmů Způsob hospodaření s finančními prostředky Organizace výplaty kapesného 11.5 Stravování klientů 11.6 Útěk ze zařízení Zjištění útěku Návrat dítěte z útěku Převoz dítěte po záchytu z útěku Dobrovolný návrat dítěte z útěku 12. Práva a povinnosti dětí 12.1 Práva dítěte s nařízenou ústavní výchovou 12.2 Povinnosti dítěte s nařízenou ústavní výchovou 12.3 Práva a povinnosti dítěte uloženou ochranou výchovou 13. Systém hodnocení a opatření ve výchově 12.1 Účel odměn a opatření 13.2 Podmínky pro udělování odměn 13.3 Podmínky pro udělování opatření ve výchově 13.4 Systém hodnocení dětí Formy hodnocení 14. Kapesné, osobní dary a věcné pomoc 14.1 Kapesné 14.2 Osobní dary 14.3 Věcná pomoc 15. Organizace dne 15.1 Pracovní dny 15.2 Dny pracovního klidu 16. Pobyt dětí mimo zařízení 16.1 Vycházky 16.2 Pobyt u rodičů a přechodné ubytování 17. Kontakty dětí s rodiči a dalšími osobami 18. Spoluspráva dětí 19. Podmínky zacházení dětí s majetkem zařízení 20. Smluvní pobyt zletilých nezaopatřených osob v zařízení 21. Práva a povinnosti osob odpovědných za výchovu 21.1 Práva zákonných zástupců dítěte

4 21.2 Povinnosti zákonných zástupců dítěte 22. Úhrada nákladů na péči o děti v zařízení 22.1 Příspěvek na úhradu péče o dítě 22.2 Vydání rozhodnutí 22.3 Způsob odvolání 23. Bezpečnost a ochrana zdraví 23.1 Zdravotní péče a zdravotní prevence 23.2 Bezpečnost a ochrana zdraví klientů 23.3 Postup při úrazech dětí Rozhodující údaje Záznam o úrazu Hlášení úrazu Zasílání záznamu o úrazu 24. Postup při onemocnění dětí 25. Postup při intoxikaci dítěte, sebepoškození, sebevražedném pokusu, při agresivitě dítěte

5 1. Úvod Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky uděluje právní subjektivitu Výchovnému ústavu v Hostouni na základě zřizovací listiny č.j /93-27 ze dne Název zařízení, kontakty Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola, střední škola a školní jídelna Hostouň, Chodské náměstí 131 Tel.: , 152 Fax.: , Sídlo organizace Hostouň, Plzeňský kraj, Česká republika 1.3 Základní ustanovení Výchovný ústav byl zřízen jako samostatný subjekt dne ve znění zřizovací listiny a jejích dodatků. Součástí zařízení je výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola, střední škola a školní jídelna. Identifikační číslo organizace je Zařízení je v působnosti Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy České republiky. Ve své činnosti se řídí platnými zákony a předpisy. Ke zřízení právního subjektu došlo v souladu se zákonem 564/90 Sb., ve znění zákona 171/90 Sb., 522/90 Sb. 1.4 Náplň činnosti zařízení Zajišťuje, na základě rozhodnutí soudu o předběžném opatření, o ústavní nebo ochranné výchově, vzdělávání a výchovu dětí s poruchami učení a chování, dětí sociálně handicapovaných, jejich integraci a přípravu na budoucí povolání. Je určeno pro děti a mládež ve věku 9 až 18 let, za určitých podmínek i starších.

6 2. Součásti zařízení, jejich organizační členění a charakteristika Výchovné zařízení v Hostouni se skládá z pěti pracovišť: 2.1 Výchovný ústav v Hostouni, Chodské náměstí 131 Jedná se o nekoedukované pracoviště určené maximálně pro 48 klientů s ukončenou povinnou školní docházkou, kteří jsou rozděleni do 5 výchovných skupin po 8 chlapcích s nařízenou ústavní výchovou a 1 výchovné skupiny pro klienty s uloženou ochrannou výchovou. Součástí je střední škola, která se skládá z tříletého dvouoborového učiliště (kuchařské práce a farmářské práce). 2.2 Dětský domov se školou v Hostouni, Osvobození 143 Toto chlapecké zařízení má kapacitu 44 dětí ve věku od 9 let do doby zakončení povinné školní docházky, s nařízenou ústavní výchovou, rozdělených do 4 výchovných skupin po 8 dětech a výchovně léčebné jednotky o 2 skupinách po 6 klientech s výraznou emoční disbalancí, agresivitou, popřípadě nesamostatností, kteří vyžadují stálý dohled a vedení. Součástí je základní škola praktická. 2.3 Výchovný ústav na detašovaném pracovišti Nové Domky Toto pracoviště je určené pro 48 klientů, kteří jsou rozděleni do 5 výchovných skupin po 8 dětech s nařízenou ústavní výchovou a šesté s klienty s nařízenou ochrannou výchovou. Součástí je dvouletá škola praktická o čtyřech třídách a dvě pracovně výchovné skupiny. 2.4 TK Medvětí Kámen Koedukované pracoviště o 3 výchovných skupinách po 5 klientech zaměřené na výchovně léčebnou činnost s drogově závislými klienty ve věku od 16 do 19 let s nařízenou ústavní výchovou. 2.5 Elokované pracoviště v Peci pod Čerchovem Je využíváno jednotlivými výchovnými skupinami pro intenzivní budování kohezních vztahů a k vhodnějšímu a účinnějšímu působení na jednotlivé osobnostní zvláštnosti klientů, které brání nebo mohou bránit dalšímu převýchovnému procesu, formou interakčních a dynamických psychoterapeutických aktivit a přístupů a modelových situací, za využití relaxačních technik a za spolupůsobení přírodního prostředí.

7 2.6 Sportovní areál Vodárna 2.6 Školní jídelna 3. Personální zabezpečení Personální zabezpečení k realizaci edukačně reedukačních a socializačně resocializačních programů je zajištěno týmem vysokoškolsky a středoškolsky vzdělaných vychovatelů se specializací speciální pedagogika, sociální pedagogika, psychologie, a doplňujícím vzděláním psychoterapeutickým a dalšími vzdělávacími kurzy. Vzdělání zajišťuje učitelský sbor vysokoškolsky vzdělaných kantorů, absolventů speciální pedagogiky a dalšího odborného vzdělávání formou zážitkových výcvikových kurzů a seminářů. Součástí pedagogického týmu jsou asistenti pedagoga a zdravotní sestry. Důležitou úlohu mají sociální pracovnice, speciální pedagog a externí pracovníci psycholog a psychiatr. Materiální, ekonomické a ostatní zázemí zajišťuje hospodářská správa ústavu, která zaměstnává hospodářku, účetní, údržbáře, pradleny a pracovníky školního stravování. Ústav je řízen ředitelem ústavu, kterého zastupuje statutární zástupce ve funkci vedoucího detašovaného pracoviště Nové Domky. 4. Postup při přijímání, přemísťování a propouštění dětí 4.1 Příjem dětí Děti jsou do Výchovného ústavu přijímány z Diagnostického ústavu, Praha 2, Lublaňská 33, do Dětského domova se školou z Dětského diagnostického ústavu Plzeň vždy po předchozí dohodě s příslušným orgánem sociálně právní ochrany dětí. Nebo přeloženy z jiného Výchovného ústavu či DDŠ z rozhodnutí výše zmíněných diagnostických ústavů, po předchozí dohodě s příslušným orgánem sociálně právní ochrany dětí a na základě rozhodnutí ve správním řízení dle 10 zákona č. 500/2004Sb., a na základě 24, odst. 3 písm.c) zákona č. 109/2002Sb, v platném znění. Popřípadě přeložením ze zdravotnického zařízení opět z rozhodnutí Diagnostického ústavu Praha 2, Lublaňská 33 nebo Dětského diagnostického ústavu Plzeň po předchozí dohodě s příslušným orgánem sociálně právní ochrany dětí a na základě rozhodnutí ve správním řízení dle 10 zákona č. 500/2004Sb., a na základě 24, odst. 3 písm.c) zákona č. 109/2002Sb., v platném znění.

8 Sociální pracovnice zařízení zajistí převzetí dokumentace dítěte a provede s dítětem vstupní pohovor. Vychovatel ve službě seznámí dítě s Vnitřním řádem zařízení, s právy a povinnostmi klienta a s režimem zařízení. Provedení tohoto úkonu potvrdí klient podpisem a doklad je založen do osobního spisu klienta. Klient je zařazen do výchovné skupiny a je mu přiděleno lůžko, osobní skříňka, osobní potřeby včetně ošacení, školních potřeb a dalšího vybavení. Etoped zařízení zpracuje Program rozvoje osobnosti dítěte na základě komplexní diagnostické zprávy, a to ve spolupráci s odborným pracovníkem diagnostického ústavu, který nejméně dvakrát ročně ověřuje účelnost a výsledky výchovně vzdělávacích činností v zařízení. Současně ředitel zařízení zajistí, aby se s programem seznámili všichni pedagogičtí pracovníci zařízení. Při přijetí dítěte přikládá (DÚM,VÚM, zdravotnické zařízení) nebo orgán sociálně právní ochrany dětí, či osoba odpovědná za výchovu následující doklady: Souhlas s umístěním z DÚM Pravomocné rozhodnutí soudu o ústavní či ochranné výchově, nebo usnesení o předběžném opatření Osobní list Rodný list Občanský průkaz Poslední školní vysvědčení nebo výpis z katalogového listu s vyznačením roku školní docházky Průkaz zdravotní pojišťovny, očkovací průkaz Písemné vyjádření lékaře o aktuálním zdravotním stavu dítěte Občanské průkazy, cestovní pasy přijímá ústav do úschovy na písemnou žádost klienta Vkladní knížky a ostatní cennosti přijímá ústav do úschovy na písemnou žádost klienta Není-li možno ze závažných důvodů při přijetí dítěte předložit některé z výše uvedených dokladů, s výjimkou rozhodnutí o ústavní výchově či předběžném opatření, zajistí orgán sociálně právní ochrany dětí jejich předložení bez zbytečného odkladu dodatečně.

9 4.2 Přemístění a propuštění dítěte Ze zařízení dítě odchází: Po nabytí zletilosti. Ukončením ústavní výchovy rozsudkem soudu. Nebo dobou vyznačenou na rozsudku v případě prodloužení do 19 let. Popřípadě přeložením jiného výchovného či specializovaného zařízení (ÚSP, zdravotnické zařízení) a to na základě rozhodnutí ve správním řízení dle 10 zákona č. 500/2004Sb., a na základě 24, odst. 3 písm.c) zákona č. 109/2002Sb., ve znění pozdějších předpisů, a souhlasu orgánu sociálně právní ochrany dětí a zákonných zástupců. Přemístit dítě do jiného výchovného ústavu může jen diagnostický ústav na základě vlastního podnětu nebo odůvodněné písemné žádosti zařízení, v němž je dítě umístěno, nebo zákonných zástupců dítěte, nebo dítěte, nebo orgánu sociálně právní ochrany dětí. Jestliže je dítě dlouhodobě na útěku, ve výkonu vazby nebo výkonu trestu odnětí svobody, a vyžadují-li to provozní podmínky zařízení, může být přemístěno v době uvedeného pobytu mimo zařízení. Po uplynutí 3 měsíců od vykonatelnosti předběžného opatření u dítěte, nebylo-li před uplynutím této doby zahájeno řízení ve věci samé v součinnosti s dozorem státního zastupitelství. Před propuštěním dítěte zletilostí ústav 6 měsíců předem oznámí tuto skutečnost orgánu sociálně právní ochrany dětí. Při propuštění dítěte přikládá Výchovný ústav, DDŠ Hostouň následující doklady: nezbytnou dokumentaci školní vysvědčení potvrzení o pobytu dítěte ve školském zařízení výpis z osobního konta s celkovým vyúčtováním a seznamem osobních věcí dítěte

10 5. Vymezení odpovědnosti ředitele 5.1 Práva ředitele zařízení Ředitel zařízení je oprávněn : Povolit dítěti pobyt mimo zařízení u rodičů, popřípadě u jiných fyzických osob po předchozím písemném souhlasu orgánu sociálně právní ochrany dětí, pokud získání tohoto souhlasu nebrání vážná překážka. Má právo požádat pracovníky OSPOD o informace o poměrech v rodině dítěte. Povolit dítěti s nařízenou ústavní výchovou po splnění povinné školní docházky přechodné ubytování mimo zařízení v souvislosti s jeho studiem nebo pracovním poměrem; za tímto účelem podat soudu návrh na podmíněné umístění mimo zařízení podle zvláštního právního předpisu. Zrušit pobyt nebo přechodné ubytování, jestliže se dítě řádně nechová nebo péče o něj není dostatečně zabezpečena nebo došlo-li ke změně důvodů, pro něž byl pobyt mimo zařízení povolen. Zakázat nebo přerušit návštěvu osob odpovědných za výchovu nebo jiných osob v zařízení v případě jejich nevhodného chování, které by nepříznivě působilo na výchovu dětí. Být přítomen ( pověřit zodpovědnou osobu) při otevření listovní nebo balíkové zásilky dítětem, pokud je důvodné podezření, že zásilka má z výchovného hlediska závadný obsah nebo by mohla ohrozit zdraví či bezpečnost dětí. Převzít od dítěte do dočasné úschovy cenné předměty, finanční hotovost převyšující výši kapesného stanoveného ve Vnitřním řádu a předměty ohrožující výchovu, zdraví či bezpečnost dětí. Písemný zápis o převzetí ověřený ředitelem, dalším odborným pracovníkem zařízení a dítětem je založen do osobní dokumentace dítěte. Povolit dětem starším 15let cestovat do místa pobytu nebo přechodného ubytování, nebo místa podmíněného umístění mimo zařízení bez dozoru. Dát soudu návrh na přeměnu ochranné výchovy v ústavní výchovu, plní-li dítě dlouhodobě vzorně své povinnosti a v konkrétním případě je takový postup vhodný s ohledem na další výchovu a vývoj dítěte.

11 Schvalovat opatření ve výchově navržená příslušným pedagogickým pracovníkem. Zastoupit dítě v běžných záležitostech. Žádat dítě o poskytnutí dokladů o jeho příjmech. Nařídit vyšetření dítěte, zda není ovlivněno alkoholem nebo jinou návykovou látkou. 5.2 Povinnosti ředitele zařízení Ředitel zařízení je povinen Seznámit dítě s jeho právy a povinnostmi. Dát příslušnému soudu podnět ke zrušení ústavní výchovy, pominuly-li důvody pro její nařízení. Dát příslušnému soudu podnět ke zrušení ochranné výchovy, jestliže bylo dosaženo účelu ochranné výchovy nebo pominuly-li před jejím započetím okolnosti, pro něž byla uložena, s tím, že předběžně projedná postup s příslušnou pověřenou obcí s rozšířenou působností a osobami odpovědnými za výchovu. Podat po předchozím projednání s příslušnou pověřenou obcí s rozšířenou působností, příslušnému soudu podnět k prodloužení ústavní výchovy nebo podat návrh na prodloužení ochranné výchovy, vyžaduje-li to zájem dítěte. Podávat informace o dítěti zákonným zástupcům nebo příslušné obci s rozšířenou působností na jejich žádost. Projednat předem opatření zásadní důležitosti se zákonnými zástupci dítěte, nehrozíli nebezpečí z prodlení a bezodkladně je informovat o provedeném opatření; nejsou-li dosažitelná, navrhnout soudu ustanovení opatrovníka. Informovat v zájmu zaručení návaznosti péče příslušnou obec s rozšířenou působností o nadcházejícím propuštění dítěte ze zařízení, a to v termínu nejméně 6 měsíců před propuštěním dítěte. Umožnit dítěti, jednání se sociálním kurátorem. Uskutečňovat program rozvoje osobnosti dítěte a záznamy o jeho plnění. Vydávat a měnit Vnitřní řád zařízení. Oznamovat bezodkladně příslušnému diagnostickému ústavu změny v počtech dětí a podstatné informace o účinnosti uskutečňovaných soudních rozhodnutí o ústavní výchově nebo ochranné výchově nebo předběžném opatření. Stanovit výši příspěvku na úhradu péče poskytované dětem v zařízení, vydávat rozhodnutí o úhradě nákladů na zdravotní péči, léčiva a zdravotnické prostředky, které

12 nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění, pokud byla péče vyžádána zákonnými zástupci dítěte. Předat dítě mladší 18 let po ukončení jeho pobytu v zařízení osobám odpovědným za výchovu nebo jiným osobám uvedeným v rozhodnutí, na jehož základě dochází k propuštění dítěte, nedošlo-li k předání dítěte dříve; současně těmto osobám předá věci, jež jsou ve vlastnictví dítěte. Informovat nezaopatřenou osobu o možnosti podat žádost uzavření smlouvy o prodlouženém pobytu v zařízení. Ředitel dále rozhoduje o Zamítnutí žádosti o povolení pobytu mimo zařízení. Zrušení pobytu mimo zařízení. Ředitel zařízení uzavře smlouvu o prodlouženém pobytu v zařízení s nezaopatřenou osobou, připravuje-li se tato osoba soustavně na budoucí povolání i po dosažení zletilosti, a to na základě její žádosti. Ředitel zařízení ukončí pobyt dítěte v zařízení Jestliže soud zrušil ústavní výchovu nebo ochrannou výchovu. Dosáhne-li zletilosti, pokud v zařízení dobrovolně nesetrvá do ukončení přípravy na povolání. Dosáhne-li věku 19 let, byla-li mu prodloužena ústavní výchova nebo ochranná výchova, pokud v zařízení dobrovolně nesetrvá do ukončení přípravy na povolání. Po uplynutí 3 měsíců od vykonatelnosti předběžného opatření u dítěte, nebylo-li před uplynutím této doby zahájeno řízení ve věci samé v součinnosti s dozorovým státním zastupitelstvím. 6. Spolupráce s kompetentními orgány a institucemi Policie české republiky Orgán sociálně právní ochrany Soudy Pedagogicko psychologická poradna

13 Úřady práce Probačně mediační služba Zdravotnická zařízení Zařízení následné péče 7. Zajišťování pomoci po propuštění ze zařízení Dítěti, jemuž byl ukončen pobyt v zařízení zletilostí, se podle jeho skutečné potřeby v době propuštění a podle hledisek stanovených Vnitřním řádem poskytne věcná pomoc nebo jednorázový peněžitý příspěvek v hodnotě nejvýše ,-Kč. Dále se dítěti ve spolupráci s orgánem sociálně právní ochrany dětí poskytuje poradenská pomoc se zajištěním bydlení a práce, a dále je dítěti i po opuštění zařízení poskytována poradenská pomoc při řešení tíživých životních situací. Výchovný ústav Hostouň zajišťuje katamnestické sledování klientů po skončení výkonu ústavní výchovy v intervalech 1-3 let. 8. Organizace výchovně vzdělávacích činností v zařízení 8.1Organizace výchovných činností Organizace výchovných činností se řídí socializačním a resocializačním programem. 8.2 Organizace vzdělávacích činností Organizace vzdělávání dětí je zajišťována Základní školou praktickou v Hostouni, která je součástí Dětského domova se školou a Střední školou v Hostouni, která disponuje tříletými učebními obory Stravovací a ubytovací služby a Zemědělské práce a v odloučeném pracovišti Nové Domky Praktickou školou dvouletou. Škola zajišťuje současně individuální vzdělávání žáků. - základní škola praktická s pěti třídami - 5. až 9. postupný ročník, cílový počet žáků: 44 - střední škola, cílový počet studentů: 80 z toho odborné učiliště tříleté, dvou oborové, počet žáků: 48 ( Stravovací a ubytovací služby, Zemědělské práce) z toho praktická škola dvouletá, počet žáků: 16

14 (detašované pracoviště Nové Domky) 9. Organizace zájmových činností V rámci socializačního a resocializačního programu jsou děti zapojovány standardně do ekologické výchovy, hippoterapie a v individuálně zájmové činnosti v keramické dílně a výtvarném atelieru jsou součástí ústavu. Dále celá řada sportovních aktivit provozovaných ve vlastním sportovním areálu či v součinnosti s městskými sportovními kluby ( kopaná, odbíjená, atletika, stolní tenis, plavání, zimních sportů, rybářský kroužek, střelecký, myslivecký, turistický, cyklistický, posilovna). Děti mají také omezený přístup k internetu. 10. Systém prevence sociálně patologických jevů Systém prevence sociálně patologických jevů je rozpracován z ohledem na skladbu dětí jednotlivých pracovišť, řídí se doporučením MŠMT a je začleněn do celého systém edukačně reedukačního včetně prevence kriminality a kontroly klientů na přítomnost alkoholu a nealkoholových drog. 11. Organizace péče o děti v zařízení 11.1 Zařazení dětí do výchovných skupin, rodinných skupin Děti do výchovných skupin zařazuje ředitel nebo vedoucí vychovatel, přičemž se zohledňují individuální zvláštnosti dětí, jejich zájmy a sourozenectví. Diagnostický ústav zajišťuje podle potřeby, nejméně však dvakrát v kalendářním roce, činnost odborného pracovníka diagnostického ústavu v zařízeních ve svém územním obvodu za účelem metodického vedení, koordinace a ověřování účelnosti postupu a výsledků výchovné péče.

15 11.2 Ubytování dětí Děti jsou ubytovány ve dvoulůžkových nebo třílůžkových pokojích se samostatnými toaletami. Obývací společenské místnosti jsou určeny pro jednu výchovnou skupinu a jsou vybaveny vždy kuchyňským koutem Materiální zabezpečení Dětem a nezaopatřeným osobám v zařízení je dle zákona č.109/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, poskytováno: Stravování, ubytování a ošacení včetně obuvi. Učební potřeby a pomůcky. Úhrada nezbytně nutných nákladů na vzdělávání. Úhrada nákladů na zdravotní péči, léčiva a zdravotnické prostředky, které nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění, pokud nebyla péče vyžádána zákonnými zástupci dítěte. Kapesné, osobní dary a věcná pomoc při odchodu zletilých ze zařízení. Úhrada nákladů na dopravu do sídla školy. Potřeby pro využití volného času a rekreaci. Náklady na kulturní, uměleckou, sportovní a oddechovou činnost. Náklady na soutěžní akce, rekreace. Náklady na dopravu k osobám odpovědným za výchovu. Bezpečné domácí a elektrické přístroje v bezpečnostním provedení (bateriové) Finanční prostředky dětí Osobní příjmy klientů Osobní příjmy klientů jsou tvořeny sirotčími důchody, invalidními důchody, odměnami za pracovní terapii, poukázanými finančními částkami, převody osobních kont z jiných ústavů a částkou státního kapesného, případně jinými příjmy Evidence osobních příjmů klientů Veškeré příjmy klientů jsou připisovány na jejich osobní konta. Tuto evidenci vede sociální pracovnice a kmenový vychovatel Způsob hospodaření s finančními prostředky klientů

16 Z příjmů je hrazen příspěvek na úhradu péče podle 27 zákona č. 109/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Výdaje z vkladní knížky klienta (vlastní příjmy) na nadstandardní potřeby jsou realizovány na základě žádanek, které podepisuje klient, sociální pracovnice a ředitel. Podle zákona č. 109/2002 Sb., 31 a ve znění pozdějších předpisů, dětem a nezaopatřeným osobám, kterým se poskytuje plné přímé zaopatření, náleží kapesné, jehož výše činí za kalendářní měsíc nejvíce. a) 210,-Kč, jde-li o dítě do 15-ti let věku b) 300,-Kč, jde-li o dítě starší 15let nebo nezaopatřenou osobu Nejméně však dvě třetiny částky podle písmen a) a b) Organizace výplaty kapesného dětem Výplata kapesného se řídí pokynem ředitele ústavu v souladu s příslušným ustanovením zákona č.109/2002 Sb., 31 ve znění pozdějších předpisů. Výplatu kapesného zajišťuje hospodářská správa 1x měsíčně, doklady o výplatě kapesného jsou podepisovány kmenovým vychovatelem, který kapesné přijal, a klientem kterému kapesné předal. Nevyplacené kapesné z opatření ve výchově se do příslušného dne zapisuje do formuláře,,kapesné v příslušné kolonce a je též vyznačeno na příslušné žádance o kapesné. Opatření ve výchově spojené s omezením kapesného je vždy okomentováno v etopedickém a odměnovém listu. Klienti, vychovatelé a sociální pracovnice musí mít k dispozici přehled o aktuálním stavu osobních kont vždy do 15-ti dnů po měsíčním vyúčtování Stravování klientů Všechny děti mají nárok na 2 hlavní jídla (oběd, večeře) a 4 jídla ostatní (snídaně, přesnídávka, svačina a druhá večeře). Děti v dietním režimu mají uspořádané stravování dle dietního jídelníčku. Každé pracoviště disponuje školní jídelnou, jen na Medvědí Kámen je strava dovážena v předepsaných termo. nádobách dle příslušných hygienických norem Útěk ze zařízení Zjištění útěku

17 Pracovník ústavu při jehož službě dítě uteklo vyrozumí Obvodní odd. PČR o útěku dítěte a vyhotoví oznámení o útěku na předepsaném formuláři, vyhotovený formulář a jeho kopii si nechá potvrdit na PČR a současně odesílá formulář faxem na odd. policie do Domažlic či Tachova. Kopii formuláře potvrzenou PČR založí sociální pracovnice do osobního spisu dítěte Návrat dítěte z útěku Pracovník ústavu vyrozumí opět písemně PČR o návratu dítěte do zařízení. Vyrozumění se podává ve dvojím vyhotovení. Potvrzenou kopii zakládá sociální pracovnice do spisu dítěte. Při umístění dítěte zadrženého na útěku či dobrovolného návratu se provedou potřebná hygienická a protiepidemická opatření a zajistí se bezodkladná zdravotní péče, vyžaduje-li to jeho zdravotní stav. Dítě se umyje, zdravotní sestra provede prohlídku (stav kůže, pohmožděniny, vyšetření TK.) udělá testy na zjištění přítomnosti návykových látek v moči. Vše se zapíše do zdravotní dokumentace dítěte. Klienta zjevně majícího přenosné onemocnění umísťuje zdravotní sestra na zdravotní izolaci do doby dalšího vyhodnocení lékařem. S dítětem zadrženým na útěku je po přijetí vykonán pohovor vedoucím vychovatelem zařízení nebo etopedem. Nejsou li zjištěny zdravotní nebo psychické překážky, může být dítě umístěno do odpovídající výchovné skupiny. Sociální pracovnice písemně vyrozumí zákonného zástupce a oddělení sociálně právní ochrany dětí o návratu a způsobu návratu dítěte do zařízení Převoz dítěte po záchytu při útěku V případě oznámení PČR o zadržení dítěte jej na tomto odd. vyzvedne pedagogický pracovník zařízení nebo dle okolností a technických možností, které vyhodnotí ředitel zařízení, dítě převáží PČR na záchytné pracoviště DÚM Praha 2, Lublaňská 33 či DDÚ Plzeň, Karlovarská. Pokud náklady na převoz dítěte zpět do zařízení vzniknou třetí osobě (PČR), má vůči ní povinnost tyto náklady uhradit zařízení, ve kterém je dítě umístěno. Dítě zadržené na útěku přijímá DÚ v případě, že zdravotní stav dítěte není v rozporu se zvláštním předpisem, ten vyhodnotí dle zdravotního stavu dítěte, zda se bude převážet do

18 zdravotnického zařízení. DÚ vyrozumí o této skutečnosti Výchovný ústav Hostouň, který je povinen si dítě do 2 dnů vyzvednout Dobrovolný návrat dítěte z útěku Postupuje se stejně, jako když je dítě přivezeno. (dítě se písemně odhlásí na PČR, písmeně se to oznámí příslušnému OPD, zákonnému zástupci). Zdravotní sestra postupuje stejně jako viz. výše. U dítěte, které neprošlo záchytným pracovištěm DÚ, je třeba zajistit po návratu z útěku obdobné zdravotnické úkony jako na záchytném pracovišti. 12. Práva a povinnosti dětí 12.1 Dítě s nařízenou ústavní výchovou má právo a) na zajištění plného přímého zaopatření b) na rozvíjení tělesných, duševních a citových schopností a sociálních dovedností c) na respektování lidské důstojnosti d) na společné umístění se svými sourozenci, nebrání-li tomu závažné okolnosti ve vývoji a vztazích sourozenců e) na vytváření podmínek pro dosažení vzdělání a pro přípravu na povolání v souladu s jeho schopnostmi, nadáním a potřebami f) na svobodu náboženství, při respektování práv a povinností osob odpovědných za výchovu usměrňovat dítě v míře odpovídající jeho rozumovým schopnostem g) být seznámeno se svými právy a povinnostmi, radit se svým obhájcem nebo opatrovníkem ustanoveným pro řízení podle zvláštního zákona, bez přítomnosti třetích osob a za tímto účelem přijímat a odesílat korespondenci bez kontroly jejího obsahu h) účastnit se činností a aktivit zařízení organizovaných v rámci výchovného programu s výjimkou zákazu či omezení v rámci opatření ve výchově, i) obracet se s žádostmi, stížnostmi a návrhy na ředitele a pedagogické pracovníky zařízení a požadovat, aby podání adresovaná příslušným státním orgánům, orgánům územní samosprávy a právnickým a fyzickým osobám, jsou-li pověřeny výkonem sociálně právní ochrany dětí, byla ze zařízení

19 odeslána v následující pracovní den po jejich odevzdání pracovníkům zařízení, a to bez kontroly jejich obsahu; tyto žádosti, stížnosti, návrhy a podání je zařízení povinno evidovat. j) vyjádřit svůj názor na zamýšlená a prováděná opatření, která se ho dotýkají; názorům dítěte musí být věnována patřičná pozornost odpovídající jeho věku a rozumové vyspělosti k) požádat o osobní rozhovor a uskutečnit osobní rozhovor s pověřeným zaměstnancem orgánu sociálně právní ochrany dětí, zaměstnancem České školní inspekce, ministerstva nebo orgánu kraje, a to bez přítomnosti dalších osob l) být hodnoceno a odměňováno a ke svému hodnocení se vyjadřovat m) na informace o stavu svých úspor či pohledávek n) na udržování kontaktu s osobami odpovědnými za výchovu a dalšími blízkými osobami a to formou korespondence, telefonických hovorů a osobních návštěv o) přijímat v zařízení s vědomím pedagogického pracovníka návštěvy osob, které nejsou odpovědny za jeho výchovu, pokud nedošlo k zákazu nebo omezení v rámci opatření ve výchově. p) opustit samostatně se souhlasem pedagogického pracovníka zařízení za účelem vycházky, pokud nedošlo k zákazu nebo omezení v rámci opatření ve výchově stanovených tímto zákonem 12.2 Dítě s nařízenou ústavní výchovou má povinnost: a) dodržovat stanovený pořádek a kázeň, plnit pokyny a příkazy zaměstnanců zařízení, šetrně zacházet se svěřenými věcmi, nepoškozovat cizí majetek, dodržovat zásady slušného jednání s osobami, s nimiž přichází do styku, v prostorách zařízení a v osobních věcech udržovat pořádek a čistotu a i jinak zachovávat ustanovení Vnitřního řádu zařízení b) dodržovat předpisy a pokyny k ochraně bezpečnosti a zdraví, s nimiž bylo řádně seznámeno c) hradit ze svých příjmů náklady spojené s přepravou do zařízení, které neoprávněně opustilo nebo se do něj nevrátilo d) poskytnout na výzvu ředitele doklady o svých příjmech e) předat do úschovy na výzvu ředitele předměty ohrožující výchovu, zdraví a bezpečnost; doba úschovy těchto předmětů nesmí přesáhnout dobu pobytu

20 dítěte v zařízení a při jeho ukončení musí být tyto předměty dítěti nebo osobě odpovědné za výchovu vydány f) podrobit se na výzvu ředitele zařízení vyšetření zda není ovlivněno alkoholem nebo jinou návykovou látkou. Je-li pro vyšetření třeba odebrat krev, je dítě povinno strpět, aby mu lékař nebo odborný zdravotnický pracovník odebral krev, pokud to není spojeno s nebezpečím pro jeho zdraví 12.3 Práva a povinnosti dětí s uloženou ochrannou výchovou Podle Zákona č. 373/2006 Sb. o sociálně právní ochraně dětí též s ohledem na Zákon 383/2005 jsou povinnosti i práva obdobná jako práva a povinnosti dětí s nařízenou ústavní výchovou. Důležitý je zvýšený dohled, intenzivní spolupráce se specialisty z oboru psychologie a psychiatrie. Děti s uloženou ochrannou výchovou nemají nárok na volné vycházky a odjezdy na dovolenky. Pouze v případech dlouhodobého zlepšení chování a nehrozí-li akutní obavy z negativního působení prostředí, do kterého dítě na přechodnou dobu odchází, povoluje ředitel zařízení dovolenku nejdéle na 14 dní, a to pouze o letních a Vánočních prázdnin, jen ve výjimečných případech i v jiném termínu. Vždy musí být zajištěn doprovod zákonného zástupce dítěte na místo určení a zase zpět do ústavu. 13. Systém hodnocení a opatření ve výchově Výchovný proces u dětí je možný jen za předpokladu jednotného působení, kdy všichni pracovníci ústavu jsou pro ně příkladem, zejména pak v oblasti kázně a pořádku, mají na chlapce jednotné požadavky a spravedlivě je hodnotí Účel odměn a opatření Odměny a opatření musí působit jako výchovný prostředek, který je udělován po náležitém zvážení se zřetelem na individuální zvláštnosti svěřence. Při každém omezení určité výhody, musí být dána svěřenci možnost tuto výhodu získat zpět. Opět je nutno brát na zřetel jeho osobnostní zvláštnosti.

ZÁKON č. 109/2002 Sb. ze dne 5. února 2002

ZÁKON č. 109/2002 Sb. ze dne 5. února 2002 ZÁKON č. 109/2002 Sb. ze dne 5. února 2002 o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů Parlament

Více

Husova 623, 534 11 Holice

Husova 623, 534 11 Holice DĚTSKÝ DOMOV HOLICE Husova 623, 534 11 Holice VNITŘNÍ ŘÁD Platnost od 1. 3. 2013 1 Vnitřní řád je vydaný na základě Zákona č. 109/2002 Sb. Čl. 1. Charakteristika zařízení Dětský domov Holice, Husova 623,

Více

Zákon č. 109/2002 Sb.

Zákon č. 109/2002 Sb. Zákon č. 109/2002 Sb. ZÁKON ze dne 5. února 2002 o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů ve

Více

Základní škola, Střední škola, Dětský domov, Školní jídelna a Internát, Velké Heraltice, Opavská 1, příspěvková organizace. ředitel: Mgr.

Základní škola, Střední škola, Dětský domov, Školní jídelna a Internát, Velké Heraltice, Opavská 1, příspěvková organizace. ředitel: Mgr. platný od 31.12.2013 ředitel: Mgr.Tomáš Široký Obsah: 1. Charakteristika a struktura zařízení... 4 1.1. Název zařízení, adresa, kontakt... 4 1.2. Součásti zařízení a jejich organizační členění... 4 1.3.

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Č.j. :DDMelč/5/2014

Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Č.j. :DDMelč/5/2014 Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Č.j. :DDMelč/5/2014 Vnitřní řád v souladu se zákonem č. 109/2002 Sb. v platném znění a vyhl. č. 438/2006 Sb., vč. přílohy a dle zák.č.333/2012

Více

O b s a h: 4. Organizace péče o děti v DDÚ 4.1. Ubytování a materiální zajištění 4.2. Stravování dětí 4.3. Opatření při útěku dítěte z DDÚ

O b s a h: 4. Organizace péče o děti v DDÚ 4.1. Ubytování a materiální zajištění 4.2. Stravování dětí 4.3. Opatření při útěku dítěte z DDÚ Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Brno, Hlinky 140 tel.: 543420751, fax.: 543 213 543, email: ddu@ddubrno.cz VNITŘNÍ ŘÁD O b s a h: 1. Charakteristika

Více

Dětský domov, Hrotovice, Sokolská 362, příspěvková organizace se sídlem Sokolská 362, Hrotovice 675 55

Dětský domov, Hrotovice, Sokolská 362, příspěvková organizace se sídlem Sokolská 362, Hrotovice 675 55 Dětský domov, Hrotovice, Sokolská 362 se sídlem Sokolská 362, 675 55 Hrotovice, příspěvková organizace Kraje Vysočina Směrnice č. 02 VNITŘNÍ ŘÁD Č.j.: Sp.zn. Skartační znak DDHr/005/2015 DDHr/029/2015/28

Více

DĚTSKÝ DOMOV KARLOVY VARY A OSTROV. se sídlem: Dukelských hrdinů 610, 363 01 Ostrov VNITŘNÍ ŘÁD. Zpracoval: Mgr. Petr Zmuda. Kontrolu dodržování

DĚTSKÝ DOMOV KARLOVY VARY A OSTROV. se sídlem: Dukelských hrdinů 610, 363 01 Ostrov VNITŘNÍ ŘÁD. Zpracoval: Mgr. Petr Zmuda. Kontrolu dodržování DĚTSKÝ DOMOV KARLOVY VARY A OSTROV se sídlem: Dukelských hrdinů 610, 363 01 Ostrov VNITŘNÍ ŘÁD Zpracoval: Mgr. Petr Zmuda Kontrolu dodržování předpisu provádí: Ředitel dětského domova, vedoucí zaměstnanci

Více

Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Lazy 3695 VNITŘNÍ ŘÁD DD

Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Lazy 3695 VNITŘNÍ ŘÁD DD Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Lazy 3695 VNITŘNÍ ŘÁD DD 1 OBSAH strana 1. Charakteristika a struktura zařízení 3 2. Postup při přijímání, přemísťování a propouštění

Více

VNITŘNÍ ŘÁD. Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Slezská Ostrava, Bukovanského 25, příspěvková organizace

VNITŘNÍ ŘÁD. Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Slezská Ostrava, Bukovanského 25, příspěvková organizace Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Slezská Ostrava, Bukovanského 25, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD Vnitřní řád Dětského domova a Školní jídelny, Ostrava Slezská Ostrava, Bukovanského 25, příspěvkové

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ZAŘÍZENÍ

VNITŘNÍ ŘÁD ZAŘÍZENÍ DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, PŘEROV, SUŠILOVA 25 Sušilova 25/2392, 750 02 Přerov Č. j. 1358/2009/Řed VNITŘNÍ ŘÁD ZAŘÍZENÍ Platný s účinností od 1. ledna 2010 Mgr. Jan Pavlas DDÚ, SVP, ZŠ a ŠJ ředitel

Více

V N I T Ř N Í Ř Á D DIAGNOSTICKÝ ÚSTAV A STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE. Schválil: Tento Vnitřní řád nabývá účinnosti dnem 1.1.2007.

V N I T Ř N Í Ř Á D DIAGNOSTICKÝ ÚSTAV A STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE. Schválil: Tento Vnitřní řád nabývá účinnosti dnem 1.1.2007. DIAGNOSTICKÝ ÚSTAV A STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE Na Dlouhé mezi 19, Praha 4 - Hodkovičky V N I T Ř N Í Ř Á D Schválil: Tento Vnitřní řád nabývá účinnosti dnem 1.1.2007. Obsah 1. Charakteristika a struktura

Více

Dětský domov, Základní škola a Praktická škola Valašské Klobouky Smolina 16, 766 01. VNITŘNÍ ŘÁD pro dětský domov

Dětský domov, Základní škola a Praktická škola Valašské Klobouky Smolina 16, 766 01. VNITŘNÍ ŘÁD pro dětský domov Dětský domov, Základní škola a Praktická škola Valašské Klobouky Smolina 16, 766 01 VNITŘNÍ ŘÁD pro dětský domov Leden 2014 1 1. Charakteristika a struktura zařízení Název, kontakty: Součásti zařízení:

Více

Vnitřní řád Dětský domov a Školní jídelna, Sazená 39

Vnitřní řád Dětský domov a Školní jídelna, Sazená 39 Vnitřní řád Dětský domov a Školní jídelna, Sazená 39 Článek I. CHARAKTERISTIKA A STRUKTURA DOMOVA 1. Název, adresa, spojení: D Ě T S K Ý D O M O V A Š K O L N Í J Í D E L N A, S A Z E N Á 39 273 24 Velvary,

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Krnsko, Horní Krnsko 180 V N I T Ř N Í Ř Á D

Dětský domov a Školní jídelna, Krnsko, Horní Krnsko 180 V N I T Ř N Í Ř Á D Dětský domov a Školní jídelna, Krnsko, Horní Krnsko 180 V N I T Ř N Í Ř Á D Obsah: Čl. 1. Charakteristika a struktura školského zařízení Čl. 2. Postup při příjímání, přemísťování a propouštění dětí a další

Více

DOMÁCÍ VNITŘNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA A ŠKOLNÍ JÍDELNY, příspěvková organizace

DOMÁCÍ VNITŘNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA A ŠKOLNÍ JÍDELNY, příspěvková organizace 1 Dětský domov a Školní jídelna, příspěvková organizace Lipová u Šluknova 417, 407 81 Lipová u Šluknova Tel.: 412 391 322, fax.: 412 391 714, e-mail.: ddlip@interdata.cz IČ: 0041074 DOMÁCÍ VNITŘNÍ ŘÁD

Více

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Jiříkov, Čapkova 814/5 V n i t ř n í ř á d

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Jiříkov, Čapkova 814/5 V n i t ř n í ř á d Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Jiříkov, Čapkova 814/5 V n i t ř n í ř á d Platný od 1. 1. 2014 Mgr. Dušan Šimonka ředitel DDŠ 2 Obsah: 1. Charakteristika a struktura dětského

Více

Dětský domov, Praha 9 Klánovice, Smržovská 77 VNITŘNÍ ŘÁD. Platný od 1.2. 2009. Vypracovala: Dana Kuchtová Josef Černý

Dětský domov, Praha 9 Klánovice, Smržovská 77 VNITŘNÍ ŘÁD. Platný od 1.2. 2009. Vypracovala: Dana Kuchtová Josef Černý Dětský domov, Praha 9 Klánovice, Smržovská 77 VNITŘNÍ ŘÁD Platný od 1.2. 2009 Vypracovala: Dana Kuchtová Josef Černý 1 Obsah: 1. Charakteristika a struktura Dětského domova - název DD, adresa a telefonní

Více

Dětský domov Loreta a Školní jídelna, Fulnek, příspěvková organizace

Dětský domov Loreta a Školní jídelna, Fulnek, příspěvková organizace Dětský domov Loreta a Školní jídelna, Fulnek, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (zpracovaný podle zákona č. 561/2005 Sb. v platném znění) Školní rok 2011/2012 2015/2016 Platnost od 1. 2.

Více

169/1999 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 1999 o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů

169/1999 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 1999 o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů 169/1999 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 1999 o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů Změna: 359/1999 Sb. Změna: 3/2002 Sb. Změna: 320/2002 Sb. Změna: 218/2003 Sb. Změna: 52/2004

Více

Vnitřní pracovní řád. Střední škola stavební Třebíč. Kubišova 1214/9

Vnitřní pracovní řád. Střední škola stavební Třebíč. Kubišova 1214/9 Vnitřní pracovní řád Střední školy stavební Třebíč Kubišova 1214/9 Střední škola stavební Třebíč Kubišova 1214/9 (dále jen škola nebo školy ) podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění

Více

Návrh ZÁKON. ze dne 2012,

Návrh ZÁKON. ze dne 2012, Příloha III Návrh ZÁKON ze dne 2012, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180

Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180 Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180 Školní řád Č.j.: 27/03/14 Účinnost od: 1. 9. 2014 Počet příloh: 3 Změny: pozbývá platnosti předchozí školní

Více

Organizační směrnice č. 28/2014/SŘ Školní řád

Organizační směrnice č. 28/2014/SŘ Školní řád Organizační směrnice č. 28/2014/SŘ Školní řád Č. j.: SŠNM/1392/2014 Vydala: PaedDr. Olga Talášková, ředitelka školy V Novém Městě nad Metují dne 31. července 2014 Dokument byl schválen Školskou radou dne

Více

METODICKÝ POKYN UPŘESŇUJÍCÍ PODMÍNKY ČINNOSTI STŘEDISEK VÝCHOVNÉ PÉČE

METODICKÝ POKYN UPŘESŇUJÍCÍ PODMÍNKY ČINNOSTI STŘEDISEK VÝCHOVNÉ PÉČE METODICKÝ POKYN UPŘESŇUJÍCÍ PODMÍNKY ČINNOSTI STŘEDISEK VÝCHOVNÉ PÉČE Čl. 1 PŘEDMĚT ÚPRAVY Metodický pokyn upřesňuje podrobnosti týkající se obsahu výchovně vzdělávací péče 1 ) ve střediscích výchovné

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00. Č.j.: ZŠŠ 66/2014

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00. Č.j.: ZŠŠ 66/2014 Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: ZŠŠ 66/2014 Aktualizoval: Schválila: Mgr. Petr Přerovský Mgr. Eva Čuříková, ředitelka školy Pedagogická

Více

ŠKOLNÍ A KLASIFIKAČNÍ ŘÁD PRO STŘEDNÍ ŠKOLU (SŠ) 1 ŠKOLNÍ ŘÁD PRO STŘEDNÍ ŠKOLU 2 2 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD PRO STŘEDNÍ ŠKOLU 7

ŠKOLNÍ A KLASIFIKAČNÍ ŘÁD PRO STŘEDNÍ ŠKOLU (SŠ) 1 ŠKOLNÍ ŘÁD PRO STŘEDNÍ ŠKOLU 2 2 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD PRO STŘEDNÍ ŠKOLU 7 ŠKOLNÍ A KLASIFIKAČNÍ ŘÁD PRO STŘEDNÍ ŠKOLU (SŠ) Obsah školní rok 2009-2010 VOŠ obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, přísp. org 1 ŠKOLNÍ ŘÁD PRO STŘEDNÍ ŠKOLU 2 1.1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH R O Č N Í K LXIII V ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY SEŠIT 9 Vydáno: ZÁŘÍ 2007 Cena: 156 Kč Část normativní OBSAH Příkaz ministryně školství, mládeže a tělovýchovy č.

Více

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností!

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Barborka Domov pro osoby se zdravotním postižením K. Čapka 3333, 767 01 Kroměříž D o m o v n í ř á d Platnost: 20. 1.

Více

Školní řád Ř - 03-1. Počet stran: 1/25 Vydání č.: 1.0. Schválil: Mgr. Richard Červený. Zpracoval: Mgr. Richard Červený. Platnost od: 01.09.

Školní řád Ř - 03-1. Počet stran: 1/25 Vydání č.: 1.0. Schválil: Mgr. Richard Červený. Zpracoval: Mgr. Richard Červený. Platnost od: 01.09. Počet stran: 1/25 Obsah: A 1. Práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců ve škole a pravidla vzájemných vztahů žáků a zákonných zástupců žáků s pedagogickými pracovníky. 1.1 Práva a povinnosti žáků ve

Více