Katedra křesťanské sociální práce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Katedra křesťanské sociální práce"

Transkript

1 Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra křesťanské sociální práce Bakalářská práce 2012 Markéta Boţovská

2 Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra křesťanské sociální práce Charitativní a sociální práce Markéta Boţovská Název práce Porovnání vybraných rodinných dávek, porodné, rodičovský příspěvek a přídavek na dítě mezi Českou republikou, Slovenskou republikou a Spolkovou republikou Německo. Bakalářská práce Vedoucí práce: Mgr. Martin Bednář, Ph.D. 2012

3 Prohlášení: Prohlašuji, ţe jsem práci vypracovala samostatně a ţe jsem všechny pouţité zdroje uvedla v seznamu literatury. V Olomouci dne:... Markéta Boţovská

4 Poděkování: Touto cestou bych ráda poděkovala vedoucímu bakalářské práce panu Mgr. Martinu Bednářovi, Ph.D., za cenné rady, připomínky a odborné vedení při vypracování této práce. Děkuji také své rodině a pracovnímu kolektivu za pomoc a podporu.

5 Obsah Úvod Metodologie Definice pojmu rodinná politika Rodinná politika v EU Rodinná politika České republiky Rodinná politika Slovenské republiky Rodinná politika Spolkové republiky Německo Srovnávané dávky Česká republika Porodné Přídavek dítě Rodičovský příspěvek Srovnávané dávky Slovenská republika Porodné Příspěvek při narození dítěte Příplatek k příspěvku při narození dítěte Příspěvek rodičům, kterým se současně narodily tři děti Přídavek dítě Přídavek na dítě Příplatek k přídavku na dítě Rodičovský příspěvek Srovnávané dávky Spolková republika Německo Porodné Přídavek dítě Příspěvek k přídavku na dítě Rodičovský příspěvek Srovnání kritéria č. 1. Výše a doba vyplácení vybraných rodinných dávek v jednotlivých zemích Porodné Česká republika Slovenská republika Spolková republika Německo Přídavek na dítě Česká republika

6 5.2.2 Slovenská republika Spolková republika Německo Rodičovský příspěvek Česká republika Slovenská republika Spolková republika Německo Srovnání kritéria č. 2. podmínky, které je nutné splnit v rámci nároku na dávku Podmínky nároku na porodné Česká republika Slovenská republika Spolková republika Německo Podmínky nároku na přídavek na dítě Česká republika Slovenská republika Spolková republika Německo Podmínky nároku na rodičovský příspěvek Česká republika Slovenská republika Spolková republika Německo Shrnutí, informace plynoucí ze srovnání Závěr Seznam pouţitých zdrojů Seznam grafů

7 Úvod Sociální politika zastává důleţitou roli ve všech zemích. Prostřednictvím sociální politiky se stát snaţí lidem poskytnout vhodné podmínky pro kvalitní a plnohodnotný ţivot. Významnou částí sociální politiky je sociální zabezpečení. Cílem sociálního zabezpečení je poskytnout ochranu těm jedincům, kteří se ocitnou ve státem uznané sociální situaci. Jedná se o situace, kdy jedinec není schopen řešit sám svoji obtíţnou situaci. Mezi tyto situace řadíme například nemoc, stáří, mateřství, rodičovství. A právě podporou státu v rodičovství ve formě rodinných dávek se tato práce zabývá. Stát poskytuje rodinám podporu různými způsoby, finanční podpora je však povaţována za nejvýznamnější. Téma práce je zvoleno především pro jeho aktuálnost. V posledních letech dochází v oblasti rodinných dávek k mnoha legislativním úpravám a změnám. Podpora rodin s dětmi je velmi obsáhlou problematikou. Cílem této práce je porovnat vybrané rodinné dávky porodné, přídavek na dítě a rodičovský příspěvek v České republice, Slovenské republice a Spolkové republice Německo. V rámci srovnání bude sledována výše a délka vyplácení dávek a podmínky pro nárok na dávky. Také bude zjišťována výzkumná otázka, zda jsou dávky porodné, přídavek na dítě a rodičovský příspěvek, poskytovány všem rodinám, nebo jen rodinám s nízkými příjmy. Na toto zjištění bude navazovat zhodnocení, zda nastavené parametry pro přiznání dávek působí motivačně. Dobře sociálně a ekonomicky fungující rodina je cílem rodinné politiky kaţdého státu. Rodina dává dítěti duševní a materiální zázemí, které je nezbytné k jeho správnému vývoji. Prostřednictvím rodinných dávek by tedy stát měl vytvářet takové podmínky, aby se rodiče nemuseli rodičovství, a s tím spojené nové sociální situace, obávat. Pro srovnání jsou zvoleny Česká a Slovenská republika především z důvodu společné historie těchto zemí. Třetí srovnávanou zemí je Spolková republika Německo, která má s Českou republikou společné kořeny sociální ochrany, a v současnosti je povaţována za ekonomicky vyspělou. Snaha reflektovat dané téma v časopisu Sociální práce/sociálna práca, se z důvodu nenalezení vhodného vydání pojednávajícího o této problematice nezdařila. V práci je však pouţit a citován článek z tohoto časopisu, a to Moderní pojetí sociální práce s rodinami a dětmi v obtíţné rodinné situaci. Práce je rozdělena do čtyř částí. V první části jsou definovány pojmy rodinná politika a rodinná politika Evropské unie. Dále je zde popsána koncepce rodinné politiky jednotlivých srovnávaných zemí a to na základě informací získaných ze zainteresovaných ministerstev. V České republice je to ministerstvo práce a sociální věcí, ve Slovenské republice ministerstvo - 6 -

8 práce, sociálních věcí a rodiny a ve Spolkové republice Německo je to ministerstvo pro rodinu, ţeny, starší občany a mládeţ. V druhé části práce jsou, dle platné legislativy srovnávaných zemí, popsány srovnávané rodinné dávky porodné, přídavek na dítě a rodičovský příspěvek. Kapitoly týkající se rodičovského příspěvku v České republice, Slovenské republice a Spolkové republice Německo byly pouţity z mé absolventské práce (Boţovská, 2012). Srovnávané dávky jsou popsány postupně v jednotlivých srovnávaných státech Česká republika, Slovenská republika a Spolková republika Německo. Třetí, hlavní částí, je srovnání, a to podle dvou kritérií. Prvním kritériem je výše a délka vyplácení dávky a druhým kritériem jsou podmínky pro nárok na dávku v jednotlivých srovnávaných státech. Ve čtvrté, závěrečné části, je shrnutí poznatků plynoucích ze srovnání a závěr práce

9 Metodologie V rámci metodologie je pro tuto práci zvolena metoda komparace neboli srovnání. A to především dostupných dokumentů ve formě platné legislativy v České republice, Slovenské republice a Spolkové republice Německo. Pro účely hlavní srovnávací části této práce jsou pouţity a citovány zákony, dále jsou informace čerpány z pramenů zainteresovaných ministerstev, statistických úřadů a internetových zdrojů. Česká republika Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Ministerstvo práce a sociálních věcí dostupné na: Slovenská republika Zákon č. 571/2009 Z. O rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov. Zákon 235/1998 Z. O príspevku pri narodení dieťaťa, o príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá a ktorým sa menia ďalšie zákony v znení neskorších predpisov. Zákon 600/2003 Z. O prídavku na dieťa v znení neskorších predpisov. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky dostupný na: Spolková republika Německo Zákon Bundeselterngeld und Elternzeitgesetz-BEEG, platný od Zákon Bundeskindergeldgesetz / Kinderzuschlag BKGG. Spolkové ministerstvo pro rodinu, ţeny, starší občany a mládeţ dostupné na: Srovnání je provedeno podle dvou srovnávaných kritérií: Kritérium č. 1. Výše a doba vyplácení vybraných rodinných dávek v jednotlivých zemích. Výše dávek je srovnána s průměrnou mzdou jednotlivých států, která je zjištěna z dat statistických úřadů za období 1. aţ 3. čtvrtletí Kritérium č. 2. Podmínky, které je nutné splnit pro nárok na dávku

10 1 Definice pojmu rodinná politika Odborná literatura nabízí několik alternativ definice rodinné politiky. Například podle Polákové (In Krebs 2007, s ) je rodina, jako nejstarší a základní jednotka společnosti ve většině států předmětem podpory prostřednictvím rodinné politiky, která je nedílnou součástí sociální politiky státu. Tato podpora je obvykle realizována právními, ekonomickými a sociálními opařeními. Rodinná politika je tedy vědomé a cílené působení veřejných institucí na právní, ekonomický a sociální stav rodin. Nejvýznamnější podporu mají obvykle rodiny, v nichţ jsou přítomny ekonomicky závislé děti. V zásadě je hlavním cílem rodinné politiky v moderních státech zmírňování narůstajících nákladů rodin při opatrování mladé generace. Matoušek (2003, s. 49) poukazuje na to, ţe míra státní podpory rodiny byla a dosud je v jednotlivých evropských zemích určována jednak poměrem aktuálních politických sil, jednak tradicí. V časopise sociální práce (Vrtbovská, 2006, s. 37) je publikována následující myšlenka. Všichni se snadno shodneme na tom, ţe pro dítě je ideálním prostředím pro naplnění potřeb a rozvoj jeho vlastní fungující rodina. Podle uţšího pojetí zahrnuje rodinná politika dávky a sluţby s výhradním zaměřením na páry s dětmi či na osamělé rodiče. Definice zahrnuje hotovostní i věcnou podporu formou přímých finančních transferů rodinám a slev na daních pro rodiny s dětmi, mateřskou a rodičovskou dovolenou, zařízení péče o děti a dotace na zařízení, rodinné právo. V širším pojetí je rodinná politika rozšířena na všechny oblasti veřejných politik, které mohou mít potenciální vliv na blaho rodin, včetně politik a opatření ve veřejné dopravě, imigraci, bezpečnosti, vzdělání (Gauthier, 2002, s. 200). Není snadné vymezit, co spadá pod pojem rodinné politiky. Vnímání této problematiky se během posledních desetiletí velmi změnilo, pojem rodinné politiky je také závislý na kulturním prostředí. Kaţdý národ ho vnímá jinak a představí si pod pojmem rodinná politika různě vymezenou oblast působnosti (Neumannová, 2009, s. 97). Rodinnou politiku lze proto chápat jako komplexní systém podpory rodin nesměřující k upřednostnění jedné z jejich funkcí (např. populační), ale k posílení schopnosti rodin plnit všechny své přirozené funkce a dále je rozvíjet. Dlouhodobým celospolečenským cílem rodinné politiky je institucionální podpora zdravé funkční rodiny a podpora zakládání rodiny. Konkrétní vymezení hlavních podporovaných funkcí rodiny se však liší v závislosti na sociologickoekonomických a populačních faktorech a na kulturně-civilizačních poměrech. Dlouhodobým celospolečenským cílem rodinné politiky je institucionální podpora zdravé funkční rodiny a podpora zakládání rodin (Národní zpráva o rodině, 2004, s. 5)

11 Cílem rodinné politiky a politiky zaměstnanosti je dosáhnout slučitelnosti rodinného a profesního ţivota dospělých a práceschopných lidí. Jinými slovy, muţi by se měli pokusit stejně jako ţeny, pokud moţno bez společenských a hospodářsko-politických překáţek, sloučit své povolání a kariérní cíle s rodinným ţivotem a péčí o dítě, jakoţ i s případnou péčí o potřebné osoby v rodině (Huthmacher, 2004, str ). Fungující rodina je velmi důleţitá, podílí se na rozvoji celé společnosti. Její funkce je nenahraditelná. Toto je nutné si neustále uvědomovat a snaţit se při zachování její autonomie vytvářet příznivé podmínky tak, aby mohla plnit všechny své funkce. Gola (2007, s. 1) tvrdí, ţe v téměř všech zemích Evropy dochází k úbytku obyvatel. Tento problém postihuje i země Evropské unie. Kaţdým rokem se totiţ rodí méně a méně dětí. Vlády evropských států se všemoţně snaţí porodnost zvýšit a tak upravují délku mateřské dovolené nebo zvyšuji přídavky na děti. Státní rodinná politika by měla vycházet z předpokladu, ţe rodiče zpravidla jednají sami v nejlepším zájmu dětí. Podle Polákové (In Krebs 2007, s. 371) rodina plní významné společenské funkce a to biologickou, ekonomickou, sociální a výchovnou. Cílem rodinné politiky je zmírňování narůstajících nákladů rodin souvisejících s přítomností dětí v rodině. 1.1 Rodinná politika v EU Od 60. let 20. století proţívá Evropa značný pokles úrovně plodnosti. Úhrnná plodnost (dále jen up) klesla na bezprecedentně nízkou hodnotu, kdyţ na přelomu století dosahovala v zemích EU-15 v průměru 1,45. Úroveň plodnosti se v evropských zemích značně liší. V jiţní Evropě (Itálie, Řecko, Španělsko), ve východní Evropě a v německy mluvících zemích (Rakousko a Německo) klesla plodnost na úroveň tzv. extrémně nízké plodnosti (pod 1,35 up), zatímco Irsko (1,96 up), Francie (1,89 up), skandinávské státy (Norsko: 1,78 up, Dánsko: 1,74 up, Finsko: 1,73 up, avšak nikoliv Švédsko: 1,57 up), jakoţ i Nizozemsko (1,71 up) a Belgie (1,64 up) patři mezi země s nejvyšší up v Evropě (Neyer, 2009, s ). V České republice a potaţmo i v Evropě se počet plozených dětí nachází hluboko pod hranicí obnovy obyvatelstva

12 Tab. Hrubá míra porodnosti ve vybraných evropských zemích v letech (Eurostat, 2009) Země Počet ţivě narozených na obyvatel Live births per 1,000 population Česká republika 16,3 15,1 14,9 12,6 8,8 8,9 9,1 9,2 9,6 10,0 10,3 11,1 11,5 11,3 Německo 17,4 13,3 10,1 11,5 9,3 8,9 8,7 8,6 8,6 8,3 8,2 8,3 p 8,3 p 8,1 Slovensko 21,7 17,8 19,1 15,1 10,2 9,5 9,5 9,6 10,0 10,1 10,0 10,1 10,6 11,3 Je důleţité zlepšit ekonomické a sociální podmínky rodin s dětmi a tím vyřešit nepříznivý demografický vývoj obyvatelstva v budoucnosti. Rodinná politika je v rámci Evropské unie v kompetenci jednotlivých států. Je chápána jako soubor opatření na podporu rodin, její obsah však není na mezinárodní úrovni přesně vymezen. Přes výrazné odlišnosti lze v nástrojích rodinné politiky evropských zemí nalézt řadu společných trendů, a to především z toho důvodu, ţe instituce rodiny prochází ve všech zemích podobným vývojem. Jedním ze společných prvků je adaptace rodinné politiky na zvyšující se variabilitu rodinných forem (především v souvislosti se zvyšováním podílu neúplných rodin a riziku chudoby, které je s tímto typem rodinného uspořádání častěji spojováno). Prioritou rodinné politiky ve státech EU je v současnosti otázka sladění práce a rodinného ţivota, především prostřednictvím nástrojů, které se vyznačují větší flexibilitou a zohledňují rovný přístup k muţům a ţenám. Cílem rodinné politiky by mělo být odstraňování překáţek jak na straně pracovního trhu, tak v oblasti zajištění péče o malé děti, a to takovým způsobem, aby jednotlivé rodiny mohly co nejlépe volit strategie podle svých osobních preferencí (Holub, 2010, s ). Péče státu o rodiny s dětmi, zejména v ekonomické oblasti, je povaţována za nejdůleţitější propopulační opatření. Kaţdá společnost, ať socialistická nebo demokratická, se snaţí podporovat rodiny s dětmi a chránit oprávněné zájmy nezletilých dětí. Rozdíl je ve formách a celkovém rozsahu této péče (Zborovská, 2011, s. 19). 1.2 Rodinná politika České republiky Vláda České republiky uvádí, ţe rodina má prioritní význam jako základní jednotka společnosti v prostoru tvorby lidského kapitálu, na jejíţ prosperitě závisí udrţitelný rozvoj naší společnosti, rozvoj kulturní, sociální i ekonomický. Prioritní charakter rodinné politiky pro Českou republiku je, podobně jako v ostatních evropských zemích, akcentován také vzhledem k nepříznivému demografickému vývoji. V České republice je nepříznivý

13 demografický vývoj provázán se zvláště intenzivním stárnutím populace spojeným s mnoha negativními socio-ekonomickými důsledky (Národní koncepce podpory rodin s dětmi, 2009, s. 3-6). V rámci národní koncepce podpory rodin s dětmi jsou vymezeny základní cíle, které mají zabezpečit vznik a stabilní fungování rodin. Základní cíle rodinné politiky: - vytvořit všestranně příznivější společenské klima a podmínky, - odstraňovat bariéry a společenské tlaky, kterým jsou rodiny vystaveny a které ohroţují jejich funkčnost, - podporovat a posilovat vědomí a význam rodinných hodnot ve společnosti a přijímat všechna potřebná politická opatření. Odvozené cíle rodinné politiky: - posilovat ekonomickou a sociální autonomii a tím mezigenerační solidaritu a soudrţnost rodin tak, aby byla schopna plnit svoje přirozené funkce ve všech obdobích svého vývojového cyklu a vůči všem svým členům, - posilovat vědomí hodnoty rodičovství a rodičovské kompetence a podporovat rodiny k vlastní zodpovědnosti za jejich funkčnost a stabilitu, - podporovat institut manţelství jako formy ţivota rodin s dětmi, která vykazuje vyšší míru stability, niţší výskyt sociálně-patologických jevů a současně klade nejniţší nároky na státní rozpočet, ve srovnání s ostatními formami ţivota rodin s dětmi, - věnovat pozornost rodinám se specifickou potřebou a přijímat cílená opatření, která přispějí k tomu, aby jejich členové měli rovný přístup ke vzdělání, uplatnění na trhu práce a ve společnosti a nestávali se tak sociálně vyloučenými, - do tvorby a realizace rodinné politiky zapojit všechny dotčené aktéry, tzn. orgány státní správy i samosprávy na ústřední i místní úrovni, sociální partnery, občanský sektor, komerční sektor, odborníky, média, širokou občanskou veřejnost včetně samotných rodin tak, aby jejich spolupůsobením byly posilovány vzájemné synergické pozitivní efekty a omezeny negativní vedlejší efekty politiky na rodinu (Národní koncepce podpory rodin s dětmi, 2009, s. 5-6). Při tvorbě a realizaci rodinné politiky jsou respektovány tyto principy rodinné politiky: - politická a správní reprezentace země přijme za svá základní východiska realizace rodinné politiky, tj. její prioritní charakter v rámci veřejné a sociální politiky, dlouhodobost, otevřenost a celospolečenská průřezovost. - bude uplatňován princip komplexní průřezové podpory rodin prostřednictvím spolupůsobení různých typů rodinně politických opatření, která budou postupně zaváděna, a to v rámci relevantních politik, především politiky sociálního začleňování, hospodářské politiky, politiky

14 zaměstnanosti, vzdělávací politiky, bytové politiky, zdravotní politiky a politiky sociálního zabezpečení. - budou respektovány měnící se diferencované zájmy a potřeby různých typů rodin. - bude uplatňován přístup zaloţený na právech, tzn. k rodičům a dětem bude přistupováno jako k nositelům práv a povinností, které jsou jim zaručeny základními dokumenty týkajícími se ochrany lidských práv. - bude plně respektována autonomie a moţnost svobodné volby rodin s tím, ţe k intervenci do rodiny bez souhlasu rodičů bude přikročeno pouze za účelem ochrany dětí, popř. včasné realizace preventivních opatření. - rodiče budou chápáni jako ti, kdo mají primární zodpovědnost za své děti, jejich výchovu a péči o ně v souladu s nejlepším zájmem dítěte a bude k nim i k jejich dětem přistupováno jako k partnerům. - bude uplatňován přístup zaloţený na podpoře aktivního zapojení obou rodičů do péče o děti a rodinu s respektem ke komplementaritě jejich rolí. Stát nebude s ohledem na autonomii rodiny zasahovat do vnitřního rozdělení rodičovských rolí v rodině a do vztahů mezi členy rodiny (Národní koncepce podpory rodin s dětmi, 2009, s. 7-8). Rodiny s dětmi v České republice se potýkají s řadou socio-ekonomických překáţek. Mezi tyto překáţky patří především finanční nedostupnost bydlení a obtíţe se zapojením na trhu práce. Také vzrůstající náročnost vzdělávání přispívá k trendu odkladů sňatků a porodů do vyššího věku. Stejně jako jiné evropské státy se i Česká republika potýká s nízkou porodností (Národní koncepce podpory rodin s dětmi, 2009, s. 9). Finanční pomoc rodinám s dětmi v České republice se odehrává ve dvou hlavních oblastech, a to v oblasti daňových opatření a v oblasti systému sociálního zabezpečení. Do oblasti daňových opatření podpory rodin s dětmi patří například daňové zvýhodnění na vyţivované dítě poskytované formou slevy na dani nebo formou daňového bonusu. Daňová opatření pro rodiny s dětmi jsou řešena v resortu ministerstva financí České republiky (Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, 2011). V rámci systému sociálního zabezpečení jsou rodiny s dětmi podporovány především v rámci tří pilířů sociálního zabezpečení České republiky a to systémem sociálního pojištění, státní sociální podpory a sociální pomoci. Systém sociálního pojištění můţeme charakterizovat jako plánované odloţení části současného příjmu na budoucí sociální situace. Můţeme říci, ţe jde o zodpovědné chování občanů, kteří jsou v rámci pojištění zodpovědní nejen k sobě, ale i ke své rodině. Tuto formu lze povaţovat za nejvhodnější formu zajištění. Pojistit se lze na situace spojené s mateřstvím, invaliditou, ztrátou příjmu, nemoci, stáří, ztráty

15 ţivitele. Cílem takového pojištění je v těchto situacích udrţet přiměřeně dosaţený individuální ţivotní standard. Plnění, které z pojištění vyplývá, naplňuje princip sociální spravedlnosti, poněvadţ toto plnění je závislé na výši vloţeného pojistného. Úroveň zabezpečení bude moţno navíc individuálně zvýšit dobrovolným pojištěním (Kepková, 1997, s. 29). Druhý pilíř sociálního zabezpečení, tedy státní sociální podpora, je instituce, která je primárně určena rodinám s nezaopatřenými dětmi. Kepková státní sociální podporu charakterizuje jako instituci: Kterou stát povinně přispívá k zabezpečení občanů pro případ státem uznané sociální události. Je výrazem sociálního přerozdělování mezi nepotřebnými a potřebnými, tj. mezi vysoko příjmovými a nízko příjmovými rodinami a mezi bezdětnými a rodinami s dětmi, a je projevem státem organizované solidarity (Kepková, 1997, s. 29). Dávky státní sociální podpory jsou vţdy vypláceny v niţší výši, neţ jsou skutečné náklady. Stát těmito dávkami pomáhá rodinám krýt náklady spojené s přítomností nezaopatřených dětí. Financování systému státní sociální podpory je hrazeno plně ze státních prostředků. Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Podle tohoto zákona se poskytují následující dávky přídavek na dítě, rodičovský příspěvek, příspěvek na bydlení, dávky pěstounské péče, porodné a pohřebné. Sociální pomoc jako třetí pilíř sociálního zabezpečení v České republice představuje soubor prostředků, kterými stát lidem v nouzi poskytuje nutnou či přiměřenou ochranu k zajištění základních a nezbytně nutných ţivotních potřeb. Vţdy však platí, ţe stát přichází se sociální pomocí na řadu aţ tehdy, kdyţ osoba vyčerpá všechny moţnosti zabezpečit své ţivotní potřeby sama. Kepková sociální pomoc charakterizuje jako instituci: Která je občanům v nouzi poskytována sociálními subjekty k uspokojování jejich potřeb v rozsahu, který se povaţuje za nezbytný nebo přiměřený. Je výrazem sociální funkce státu a naplňuje princip garance pomoci k zajištění základních ţivotních podmínek (Kepková, 1997, s. 29). Tento systém vychází z předpokladu, ţe v podmínkách naší demokratické společnosti má kaţdý občan odpovědnost sám za sebe a svou rodinu. Ocitne-li se však v situaci, kterou není schopen sám ani s pomocí rodiny řešit, je zde systém sociální pomoci. Z tohoto systému jsou vypláceny nejen dávky sociální péče příspěvek na ţivobytí, mimořádná okamţitá pomoc a doplatek na bydlení ale zahrnuje také poradenství, sociální prevenci, sociálně právní ochranu a sociální sluţby. 1.3 Rodinná politika Slovenské republiky Slovenská koncepce vychází z představy paralelní existence sociální a rodinné politiky. Naproti tomu populační politika je chápána jako součást rodinné politiky. Paralelní

16 působení sociální a rodinné politiky spočívá v tom, ţe obě politiky uplatňují systémový přístup, který má charakter nepřímých propopulačních opatření. Ta se musí vyhnout nebezpečí kampaňovitého nátlaku na rodiče a jejich cílem můţe být pouze vytvoření takových podmínek, aby rodiny mohly mít tolik dětí, kolik si přejí. V rámci zabezpečení rodin s dětmi Slovensko uvádí pět strategických cílů: 1. dosaţení relativní ekonomické nezávislosti rodin jako základ jejich občanské nezávislosti a uplatnění jejich zodpovědnosti při volbě vlastní budoucnosti, 2. úspěšnost rodin v realizaci jejich funkcí, 3. stabilita a sociální kvalita manţelských a rodičovských vztahů ve smyslu rovnoprávnosti a společné dělby rodinných rolí, 4. vytváření optimálních podmínek pro sebereprodukci společnosti, 5. přijetí takových opatření, která umoţní důsledně uplatňovat princip volby, resp. slučitelnosti při rozhodování se rodičů pro rodičovskou, resp. pracovní roli. Cílem je, aby přechod na nový sociálně - ekonomický model společnosti byl i v demografické oblasti plynulý, aby reprodukce obyvatelstva byla přijatelná, to znamená, aby nedošlo k nezvratným oslabením věkových skupin a k nerovnováze mezi předproduktivní, ekonomicky aktivní a poproduktivní sloţkou populace (Zeman, 2000, s. 3). Úkolem rodinné politiky je především plánovat, podporovat a koordinovat realizaci politiky jiných resortů tak, aby vyjadřovaly jednotnou perspektivu rodiny a jejích členů. Koncipování rodinné politiky tak vyţaduje úzkou spolupráci s jinými resorty. Cílem je aktualizace vybraných oblastí rodinné politiky a sladění rodinné politiky s probíhajícími reformami v jiných oblastech. K dosaţení tohoto cíle je třeba koncepčně a systémově sjednotit a propojit strategické nástroje rodinné politiky, které se připravují nebo jiţ platí v politikách jednotlivých resortů. Na Slovensku probíhají ve více oblastech reformní procesy, které mají přímý dopad na rodinu. Rodina je tedy vystavena mnoţství sociálních a ekonomických změn. V intencích probíhajících reforem a současného společenskoekonomického klimatu je v zájmu vlády Slovenské republiky zaměřit se prioritně na ty oblasti rodinné politiky, které vyţadují nejrozsáhlejší veřejnou podporu ze strany společnosti. Jde o potřebu podpory uvedených prioritně rovnocenných oblastí: - zlepšení přístupu ke vzdělávání, - dostupnost bydlení, - sladění pracovního a rodinného ţivota

17 - právní ochrana rodiny a pomoc v krizových situacích (Koncepcia štátnej rodinnej politiky, 2007). V případě Slovenské republiky nelze v její dosavadní krátké historii o reagování rodinné politiky resp. jednotlivých nástrojů na vývoj ve společnosti hovořit. Kroky zejména v daňově-dávkové oblasti byly motivovány buď politickým cyklem, nebo stavem veřejných financí. Nejvýznamnější zásahy do rodinné politiky tak byly motivovány především snahou zabránit zneuţívání systému sociální ochrany zejména v případě vícečlenných rodin, dále pak snahou zjednodušit celkovou konstrukci systému a zvýšit důraz na daňové nástroje (daňový bonus, moţnost sníţení sazby pojistného). Určitou reakcí na vývoj společnosti pak bylo zpracování státní koncepce rodinné politiky, která zahrnovala i opatření směřující do oblasti právní ochrany rodiny a opatření usnadňující vstup a udrţení ţen s dětmi na trhu práce (Vančurová, 2007, s. 99). Podobně jako v ostatních evropských státech je na Slovensku kladen důraz na aspekty sloučení rodiny a pracovního ţivota. V oblasti rodinných dávek můţe být inspirující i konstrukce přídavků na děti. Přídavky jsou na Slovensku vypláceny plošně (Matějková, 2003, str. 246). Do oblasti daňových opatření podpory rodin s dětmi patří daňové zvýhodnění na vyţivované dítě ţijící s poplatníkem v domácnosti, poskytované formou slevy na dani. Daňová opatření pro rodiny s dětmi jsou řešena v resortu Ministerstva financí Slovenské republiky. Obdobně jako v České republice mimo jiné vedle nemocenského a důchodového pojištění existuje také státní sociální podpora. V rámci státní sociální podpory stát podporuje rodiny s dětmi jednorázovými a opakovanými státními sociálními dávkami, s cílem finančně přispět rodičům na výdaje spojené s narozením dítěte nebo více dětí současně a se zajištěním péče o nezaopatřené děti, jejich výchovu a výţivou. Při poskytování podpory rodinám s dětmi se nesleduje příjem rodiny. Výjimkou je poskytování náhradního výţivného. Dávky poskytované rodinám s dětmi v rámci systému státní sociální podpory jsou financovány výlučně ze státního rozpočtu. Poskytování jednotlivých dávek je legislativně upraveno zákony, které stanoví podmínky nároku na jednotlivé dávky, jejich výši, způsob a postup při jejich vyplácení, včetně ustanovení zaměřených na minimalizaci moţností neúčelným vyuţití prostředků. Rodinám s dětmi jsou určeny následující příspěvky: - přídavek na dítě, - příplatek k přídavku na dítě, - rodičovský příspěvek, - příspěvek při narození dítěte, - příplatek k příspěvku při narození,

18 - příspěvek rodičům, kterým se současně narodily tři nebo více dětí nebo kterým se v průběhu dvou let opakovaně narodila dvojčata, - příspěvek na péči o dítě, - náhradní výţivné, - příspěvky na podporu náhradní péče o dítě (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, 2011). 1.4 Rodinná politika Spolkové republiky Německo Tvorba a uplatňování rodinné politiky spadají pod Spolkové ministerstvo zdravotnictví a sociálního zabezpečení (Bundesministerium für Gesundheit und Soziale Sicherung). V kompetenci ministerstva je tvorba systému financování a organizace sociálního pojištění, hospodářské vztahy sociální a zdravotní politiky, daňová politika, mezinárodní koordinace práva sociálního zabezpečení a smlouvy se zahraničím, sociální kodex práv (Sozialgesetzbuch) a nemocenské pojištění. Rodinná politika Spolkové republiky Německo dále spadá pod Spolkové ministerstvo rodiny, seniorů, ţen a mládeţe (Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend). V působnosti tohoto ministerstva je peněţitá pomoc rodinám (přídavek na dítě, rodičovský příspěvek, výţivné, podpora v mateřství), ochrana zájmů rodiny (např. v systému zdanění, příspěvku na bydlení apod.), tvorba podmínek pro partnerskou odpovědnost otců a matek vůči rodičovství (rodičovský příspěvek, rodině nakloněné pracovní podmínky, denní předškolní péče o děti), budování společenského povědomí pomocí modulů posilnění rolí otců v rodině, nenásilné výchovy, prevence chudoby, tvorba zázemí pro existenci aktérů rodinné sociální práce (rodinné spolky, rodinné vzdělávání, poradenství, dobrovolnická svépomoc, organizování volnočasových a prázdninových aktivit) a podpora výzkumu rodinné situace a rozvoje rodin (Matějová, 2003, str. 246). Rodinná politika Německa má určité znaky, kterými se odlišuje od dalších Evropských zemí. Je třeba si uvědomit, ţe současné Německo sestává z dvou německých států, které poměrně dlouhou dobu fungovaly samostatně a navíc v rámci jiného politického reţimu, coţ se bezesporu promítne i do rodinné politiky současného společného státu. Sloučení obou států znamenalo přizpůsobení bývalého východního Německa systému západnímu (Vančurová, 2007, s. 49). Cílem rodinné politiky v rámci daňových nástrojů je sníţení daňového zatíţení rodičů, kterým vznikají náklady v souvislosti s péčí o děti. Prvního ledna 2007 začal v Německu platit Zákon o spolkovém rodičovském příspěvku a rodičovské dovolené (BEEG), který představuje vzorový obrat směrem ke skandinávskému modelu. Jedním z hlavních cílů této v podstatě nové rodinné politiky je růst

19 porodnosti. Tento nový zákon, na rozdíl od zákona starého, poţaduje pro oba rodiče slučitelnost rodinného a profesního ţivota. Tento model se snaţí o to, aby byl z hlediska rodinné politiky vytvořen takový systém, který by uspokojil rostoucí touhu ţen po zaměstnání tak, aby bylo přesto docíleno růstu porodnosti (Mlčoch, 2009). Potíţe s nízkou porodností a stárnutím obyvatelstva má celá Evropa. Z evropské patnáctky je na tom s výjimkou Itálie nejhůře Spolková republika Německo. Podle statistik dnes na jednu Němku připadá jen 1,23 narozených dětí. Zůstane-li očekávaná délka ţivota taková, jaká je v současné době, ubude ve Spolkové republice Německo kaţdý rok lidí. Neuspokojivé jsou téţ výsledky boje se stárnutím populace. Populační krize má významné důsledky pro celou německou ekonomiku (Vančurová, 2007, s. 59)

20 2 Srovnávané dávky Česká republika 2.1 Porodné Touto dávkou se rodině s nízkými příjmy jednorázově přispívá na náklady související s narozením prvního dítěte. Nárok na porodné je vázán na stanovenou hranici příjmů v rodině, která v kalendářním čtvrtletí předcházejícím narození dítěte musí být niţší neţ 2,4 násobek ţivotního minima rodiny. Důleţitou podmínkou pro splnění nároku na dávku je bydliště na území České republiky (Zákon o stání sociální podpoře, 3). Výše porodného činí Kč na první ţivě narozené dítě, narodí-li se s prvním ţivě narozeným dítětem další ţivě narozené dítě nebo děti, výše porodného činí Kč (Zákon o stání sociální podpoře, 46). Porodné je jednou z dávek státní sociální podpory, v níţ nastaly zákonem č. 347/2010 Sb. výrazné změny. Především se z dávky netestované stává dávka testovaná, tedy je zkoumán příjem rodiny. Nárok na porodné má, nepřevyšuje-li rozhodný příjem v rodině součin částky ţivotního minima rodiny a koeficientu 2,40 ţena: - která porodila své první ţivé dítě, - které se současně s prvním ţivě narozeným dítětem narodilo další ţivé dítě nebo děti, pokud jí před tímto porodem nevznikl nárok na porodné. Nárok na porodné má rovněţ otec prvního ţivě narozeného dítěte nebo dětí, které se narodily současně s prvním dítětem ţeny, jestliţe ţena, která dítě (děti) porodila, zemřela a ke dni porodu splnila podmínky uvedené výše a porodné nebylo vyplaceno jí ani jiné osobě, - nárok na porodné vzniká dnem porodu dítěte, není-li dále stanoveno jinak (Zákon o stání sociální podpoře, 44). Nárok na porodné má také ode dne převzetí dítěte do trvalé péče nahrazující péči rodičů osoba, která převzala dítě do takové péče do jednoho roku jeho věku, toto dítě bylo prvním dítětem této osoby, na které z důvodu jeho převzetí vznikl nárok na porodné, a před převzetím tohoto dítěte do péče této osobě nevznikl nárok na porodné. Za podmínek uvedených ve větě první má nárok na porodné také osoba, která převzala do trvalé péče nahrazující péči rodičů dvou nebo více současně narozených dětí (Zákon o stání sociální podpoře, 45). Rozhodný příjem je kritériem pro přiznání dávky státní sociální podpory závislé na příjmu. Co se pro účely zákona povaţuje za příjem, stanoví taxativně 5 zákona o státní sociální podpoře a odkazuje na jednotlivá ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Odkazuje také na zákon č.187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, na zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou,

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou, o peněžních dávkách státní sociální podpory a sociální péče Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Více

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349 Systém sociálního zabezpečení (někdy se též používá pojem sociální ochrana) v České republice tvoří tři základní systémy: sociální pojištění státního sociální podpora sociální pomoc (péče). Systém sociálního

Více

Systém státní sociální podpory

Systém státní sociální podpory Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 7 Systém státní sociální podpory Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb

Více

Dávky státní sociální podpory

Dávky státní sociální podpory Dávky státní sociální podpory Tyto dávky najdeme v zákonu č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Kde lze o dávky SSP požádat? O dávky SSP se žádá na pracovištích úřadů

Více

SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY

SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY Koncepce SSP Vytvoření systému státní sociální podpory bylo součástí procesu sociální reformy. Na konci roku 1989 patřil k výchozím principům společenské a ekonomické transformace

Více

AKTUÁLNÍ OTÁZKY RODINNÉ

AKTUÁLNÍ OTÁZKY RODINNÉ AKTUÁLNÍ OTÁZKY RODINNÉ POLITIKY ETF Pastorační a sociální práce VOŠ Jabok 2014 Mgr. Michael Martinek, Th.D. RODINNÁ POLITIKA NENÍ SOCIÁLNÍ POLITIKA! Sociální politika: řeší situace potenciálního nebo

Více

Změny státní sociální podpory po 1. lednu 2007

Změny státní sociální podpory po 1. lednu 2007 Změny státní sociální podpory po 1. lednu 2007 V návaznosti na novou úpravu životního minima, kterou přináší zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, dochází od 1. ledna 2007 ke změnám dávek

Více

Státní sociální podpora

Státní sociální podpora Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Státní správu podle tohoto zákona vykonávají od 1.4.2004

Více

Zákon č. 110/2006 Sb.

Zákon č. 110/2006 Sb. Zákon č. 110/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o životním a existenčním minimu Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy 1 (1) Tento zákon stanoví životní minimum jako minimální

Více

PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. Státní sociální podpora. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. Státní sociální podpora. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Právní úprava: zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minumu Základní

Více

Rodičovský příspěvek nově

Rodičovský příspěvek nově Rodičovský příspěvek nově Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, výrazným způsobem zasáhl do právní úpravy rodičovského příspěvku tím, že novelizoval mj. s účinností od 1.1.2008, zákon

Více

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA s komentářem a příklady

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA s komentářem a příklady STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA s komentářem a příklady 1. aktualizace k 31. 1. 2011 Charakteristika hlavních změn provedených novelizacemi Okruh započitatelných příjmů, k nimž se přihlíží, je v zákoně o státní

Více

Sociální politika. Březen 2012

Sociální politika. Březen 2012 Sociální politika Březen 2012 V oblasti sociální politiky máme Systém státní sociální podpory Dávky vyplácí úřady práce Státní politiku zaměstnanosti Dávky vyplácí úřady práce Systém sociálního zabezpečení

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV.

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. S Obsah Teoretická část... 3 Pojmy... 3 Dávky... 4 Správa... 5 Doporučení... 5 Praktická část... 6 2 Teoretická část nemocenské pojištění upraveno zákonem

Více

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna 12ZadDPPOdmPes.pdf DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE Tiskopis prosím vyplňte čitelně podací razítko Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna A. Žadatel - pěstoun, poručník 1) nebo osoba, která má zájem stát

Více

Právo sociálního zabezpečení otázky

Právo sociálního zabezpečení otázky Právo sociálního zabezpečení otázky Tyto otázky představují pouze příklady otázek, které se mohou objevit v testu. Je celkem pravděpodobné, že se některé z nich v testu reálně objeví. Kromě nich se však

Více

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Český důchodový systém se skládá ze tří částí Prvním pilířem je povinné základní důchodové pojištění, dávkově definované a průběžně financované.

Více

Opatření k podpoře rodin s dětmi 2004-2013. Ministerstvo práce a sociálních věcí

Opatření k podpoře rodin s dětmi 2004-2013. Ministerstvo práce a sociálních věcí Opatření k podpoře rodin s dětmi 2004-2013 Ministerstvo práce a sociálních věcí Oblasti Dokumenty k rodinné politice Usnesení vlády k oblasti služeb péče o děti Návrhy právní úpravy v oblasti služeb péče

Více

Úvodní slovo ministryně práce a sociálních věcí

Úvodní slovo ministryně práce a sociálních věcí Dávky pěstounské péče 2013 Úvodní slovo ministryně práce a sociálních věcí Milí čtenáři, do rukou se vám dostává užitečná publikace, která v rámci sociální reformy shrnuje všechny podstatné změny v oblasti

Více

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 110/2006 Sb. ze dne 14. března 2006. o životním a existenčním minimu

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 110/2006 Sb. ze dne 14. března 2006. o životním a existenčním minimu VYBRANÁ USTANOVENÍ ZÁKONA č. 110/2006 Sb. ze dne 14. března 2006 o životním a existenčním minimu Změna: 261/2007 Sb. Změna: 239/2008 Sb. Změna: 261/2007 Sb. (část), 129/2008 Sb. Změna: 306/2008 Sb. Parlament

Více

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna 13ZadDPPOdmPes.pdf DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE Tiskopis prosím vyplňte čitelně podací razítko Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna A. Žadatel - osoba pečující o dítě nebo osoba v evidenci 1) : Příjmení:

Více

Vdovský a vdovecký důchod

Vdovský a vdovecký důchod Vdovský a vdovecký důchod Důchody pozůstalých, tj. nejen vdovské důchody, ale i důchody vdovecké a sirotčí, patří historicky mezi nejstarší dávky, a to i v zahraničních důchodových systémech. V ČR jsou

Více

MINIMÁLNÍ ÚROVEŇ POSKYTOVANÝCH SLUŽEB V OP RUMBURK platné od 1. 9. 2009. 1. 2. 3. 4. Info Rada Akt.pomoc Asistence

MINIMÁLNÍ ÚROVEŇ POSKYTOVANÝCH SLUŽEB V OP RUMBURK platné od 1. 9. 2009. 1. 2. 3. 4. Info Rada Akt.pomoc Asistence MINIMÁLNÍ ÚROVEŇ POSKYTOVANÝCH SLUŽEB V OP RUMBURK platné od 1. 9. 2009 1. 2. 3. 4. Info Rada Akt.pomoc Asistence 1. Sociální dávky - celkem 1.1. Dávky státní sociální podpory 1.1.1. Dávky poskytované

Více

110/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o životním a existenčním minimu. Předmět úpravy

110/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o životním a existenčním minimu. Předmět úpravy 110/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o životním a existenčním minimu Změna: 261/2007 Sb. Změna: 239/2008 Sb. Změna: 261/2007 Sb.(část), 129/2008 Sb. Změna: 306/2008 Sb. Změna: 85/2010 Sb. Změna: 73/2011

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649. Daň z příjmů - fyzické osoby VY_32_INOVACE_345. Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_345

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649. Daň z příjmů - fyzické osoby VY_32_INOVACE_345. Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_345 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 1. Vznik a vývoj sociálního zabezpečení ve světě a na území Česka. Obecná teorie konstrukce dávky. 2. Struktura sociálního zabezpečení v ČR, organizace a provádění

Více

I. pilíř důchodové reformy

I. pilíř důchodové reformy I. pilíř důchodové reformy KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Důchody Základním

Více

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Důchodová reforma Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Zvyšování věkové hranice pro nárok na starobní důchod Omezení možnosti předčasného odchodu do důchodu Omezení zápočtu

Více

Zaměstnávání zahraničních pracovníků z hlediska úřadu práce

Zaměstnávání zahraničních pracovníků z hlediska úřadu práce Zaměstnávání zahraničních pracovníků z hlediska úřadu práce Mgr. Lenka Navrátilová, Petra Jandová, Úřad práce Brno-město Zaměstnávání cizích státních příslušníků ve vědě a výzkumu; 11.3.2010 1 TRH PRÁCE

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304 Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace

Více

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ)

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) I. pilíř SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) Dávky vyplácené z I. pilíře a) dávky nemocenského pojištění b) dávky důchodového pojištění c) státní politika zaměstnanosti (podpora v nezaměstnanosti

Více

prezentace spojená s interaktivitou, skupinová práce na PC ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008

prezentace spojená s interaktivitou, skupinová práce na PC ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008 Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; ( 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací

Více

3 Mzdy/Číselníky mezd/hodnoty mzdových složek

3 Mzdy/Číselníky mezd/hodnoty mzdových složek WAK INTRA Změny a novinky v modulu zaměstnanci pro rok 2015 Strana 1 1 Mzdy/Číselníky mezd/zákl. nemoc. dávek Číselník byl rozšířen o nové hranice redukující vyměřovací základ při výpočtu dočasné pracovní

Více

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu:

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: ZDROJE FINANCOVÁNÍ Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: 1. na činnost tzn. na redistribuci dávek a pokrytí sociálních služeb, které směřují k uživateli, 2. na správu potřebnou k činnosti, která

Více

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 Tisková zpráva 21. 12. 2010 PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 V roce 2011 dochází k celé řadě změn v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). K 1. 1. 2011 se mění: Podpora v nezaměstnanosti

Více

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Ing. Pavlína Novotná Placení pojistného na sociální zabezpečení upravuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

Více

Nároky na rodinné dávky v rámci Evropské unie

Nároky na rodinné dávky v rámci Evropské unie Nároky na rodinné dávky v rámci Evropské unie Eurocentrum Praha Mgr. Gabriela Obermannová Ministerstvo práce a sociálních věcí Odbor rodiny a dávkových systémů Obsah Definice rodinných dávek Rodinné dávky

Více

Krajské pobočky Úřadu práce ČR 8.4.2015

Krajské pobočky Úřadu práce ČR 8.4.2015 Zákon č. 117/1995 Sb., O státní sociální podpoře, Zákon č.359/1999v Sb., O sociální ochraně dětí Dávkový systém Přídavek na dítě Příspěvek na bydlení Porodné Rodičovský příspěvek pohřebné Krajské pobočky

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany 1 Přehled změn od 1. 1. 2011 Od 1. 1. 2011 změny v oblasti: Nemocenských dávek Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová

DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky zřídil Úřad práce ČR (dále jen ÚP ), stanovil organizační členění ÚP, stanovil úkoly

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ (SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ, SOCIÁLNÍ PÉČE) Obor vzdělání: Výchovná a humanitární činnost -

Více

Pokyny k vyplnění Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti

Pokyny k vyplnění Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti Pokyny k vyplnění Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti K oddílu 1 Identifikace osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) 1. 3. Titul, Jméno, Příjmení vyplňte Vaše jméno,

Více

Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku

Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku Úřad práce ČR DOZP Tiskopis prosím vyplňte čitelně podací razítko Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku A. Žadatel Příjmení: Jméno 1) : Rodné příjmení 2) : Titul před jménem: za jménem: Rodné číslo 3)

Více

Sociální politika. 1. ročník. Studijní obor: Sociální činnost. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

Sociální politika. 1. ročník. Studijní obor: Sociální činnost. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK Sociální politika 1. ročník Studijní obor: Sociální činnost RODINNÁ POLITIKA Rodina je nejstarší a základní jednotka společnosti, nejpřirozenější místo života lidí. FUNKCE RODINY: biologická výchovná citová

Více

SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Systém sociálního zabezpečení (někdy se též používá pojem sociální ochrana) v České republice tvoří tři základní systémy: sociální pojištění státního sociální podpora sociální

Více

DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE

DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE 1. vydání 1. aktualizace k 1. 5. 2014 Publikace Důchodový systém v České republice je i v roce 2014 praktickou pomůckou, která čtenáře přehledně a srozumitelně seznamuje

Více

Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku

Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku Úřad práce ČR DOZP Tiskopis prosím vyplňte čitelně podací razítko Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku A. Žadatel Příjmení: Jméno 1) : Rodné příjmení 2) : Titul před jménem: za jménem: Rodné číslo 3)

Více

Zpracoval: Magion Praha s.r.o., květen 2012 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

Zpracoval: Magion Praha s.r.o., květen 2012 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI PODNIKÁNÍ V INVALIDNÍM DŮCHODU Studijní materiál pro účastníky kurzu Začínající podnikatel pořádaného o. s. Okamžik. Tento kurz je financován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Praha-Adaptabilita.

Více

Dávky v roce 2012. INFO OS ZPTNS 1/2012 Předsedům VZO. MOTTO: Věřme sami sobě. Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Dávky v roce 2012. INFO OS ZPTNS 1/2012 Předsedům VZO. MOTTO: Věřme sami sobě. Vážené kolegyně, vážení kolegové, Předsedům VZO Dávky v roce 2012 Vážené kolegyně, vážení kolegové, první číslo v roce 2012 přináší tradičně přehled změn u dávek, které budou státem poskytovány v letošním roce a dalších každoročně měněných

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Polská ZŠ Dr. Olszaka 156, Karviná- Fryštát 6. 9. tř. Sekce Předmět

Více

Dávky v roce 2013. INFO OS ZPTNS 1/2013 Předsedům VZO

Dávky v roce 2013. INFO OS ZPTNS 1/2013 Předsedům VZO Předsedům VZO Dávky v roce 2013 Vážené kolegyně, vážení kolegové, již tradičně v prvním čísle roku 2013 uvádíme přehled změn u dávek, které budou státem poskytovány v tomto roce a dalších každoročně měněných

Více

Změny v roce 2015. INFO OS ZPTNS 1/2015 Předsedům VZO. MOTTO: Spolupráce a solidarita. Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Změny v roce 2015. INFO OS ZPTNS 1/2015 Předsedům VZO. MOTTO: Spolupráce a solidarita. Vážené kolegyně, vážení kolegové, Předsedům VZO Změny v roce 2015 Vážené kolegyně, vážení kolegové, již tradičně v prvním čísle roku 2015 uvádíme přehled dávek, které budou státem poskytovány v tomto roce a jejich případných změn, základní

Více

Mohou se žáci bez zdravotního postižení vzdělávat i nadále v základních školách s upraveným vzdělávacím programem?

Mohou se žáci bez zdravotního postižení vzdělávat i nadále v základních školách s upraveným vzdělávacím programem? Výklad vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění vyhlášky č. 147/2011 Sb. nejčastější otázky

Více

TEZE K PROBLEMATICE SOCIÁLNÍ POLITIKY ak.rok 2009/2010

TEZE K PROBLEMATICE SOCIÁLNÍ POLITIKY ak.rok 2009/2010 TEZE K PROBLEMATICE SOCIÁLNÍ POLITIKY ak.rok 2009/2010 OBSAH, FUNKCE, PRINCIPY, NÁSTROJE, AKTÉŘI SOCIÁLNÍ POLITIKY Funkce sociální politiky: ochranná, aktivizační, redistribuční, homogenizační, preventivní,

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v září 2013

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v září 2013 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v 2013 Obsah: strana 1) Vývoj počtu důchodců a výdajů důchodového pojištění 2 2) Vývoj výdajů na dávky nemocenského pojištění a vývoj dočasné pracovní

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ SOCIÁLNÍ PÉČE Obor vzdělání: Výchovná a humanitární činnost - Sociálně administrativní činnost Kód

Více

Evropské dny práce 2009 v Pardubicích

Evropské dny práce 2009 v Pardubicích Evropské dny práce 2009 v Pardubicích Bc. Ilona Knížková Vedoucí oddělení důchodového pojištění OSSZ Pardubice ČSSZ Praha http://www.cssz.cz/cz/o-cssz/ Nová právní úprava rozlišuje vedle nároku na starobní

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ PÉČE (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Obor vzdělání: Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M/005

Více

HLAVA II DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE

HLAVA II DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE Dávky pěstounské péče 47e HLAVA II DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE 47e Okruh dávek pěstounské péče Dávkami pěstounské péče jsou a) příspěvek na úhradu potřeb dítěte, b) odměna pěstouna, c) příspěvek při převzetí

Více

6 Zdravotní pojištění

6 Zdravotní pojištění 6 Zdravotní pojištění Zdravotní pojištění 6.1 Účast zaměstnanců na pojištění Pro účely zdravotního pojištění jsou za zaměstnance označovány osoby, kterým plynou nebo by měly plynout příjmy ze závislé činnosti

Více

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo 1. Základní právní pojmy právo, právní systém, právní řád, právní

Více

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 117/1995 Sb. ze dne 26. května 1995. o státní sociální podpoře

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 117/1995 Sb. ze dne 26. května 1995. o státní sociální podpoře VYBRANÁ USTANOVENÍ ZÁKONA č. 117/1995 Sb. ze dne 26. května 1995 o státní sociální podpoře Změna: 129/2008 Sb Změna: 239/2008 Sb. Změna: 305/2008 Sb., Změna: 306/2008 Sb., Změna: 382/2008 Sb., Změna: 414/2008

Více

Souvislosti důchodového systému. Seminář Odborné komise pro důchodovou reformu Praha, 7.května 2015 RNDr. Jiří Schlanger

Souvislosti důchodového systému. Seminář Odborné komise pro důchodovou reformu Praha, 7.května 2015 RNDr. Jiří Schlanger Souvislosti důchodového systému Seminář Odborné komise pro důchodovou reformu Praha, 7.května 2015 RNDr. Jiří Schlanger Mandát odborné komise Základní cíle: změny důchodového systému v širším sociálně

Více

Sociální reformy KARTA SOCIÁLNÍCH SYSTÉMŮ

Sociální reformy KARTA SOCIÁLNÍCH SYSTÉMŮ Sociální reformy VÝPLATA DÁVEK Od 1. ledna 2012 dojde v rámci celkové sociální reformy k podstatným změnám v oblasti dávek: - pro osoby zdravotně postižené, - pro osoby, které jsou příjemci příspěvku na

Více

Právní úprava. Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi.

Právní úprava. Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. Právní úprava Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. je definováno jako minimální hranice příjmů osob, která se považuje za nezbytnou k zajištění

Více

Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku. Obec:... Část obce:...

Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku. Obec:... Část obce:... ÚŘAD PRÁCE ČR OZP Tiskopis prosím vyplňte čitelně podací razítko A. Žadatel: Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku Trvalý pobyt: 1. doručování 5) : Rodinný stav 6) : Manžel(ka) 7) : Rodiče 8) : Bydliště

Více

Normativní instrukce č. 5/2013

Normativní instrukce č. 5/2013 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY Normativní instrukce č. 5/2013 Dávky pěstounské péče podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů Datum

Více

SOCIÁLNÍ NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ

SOCIÁLNÍ NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍ NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ MŮŽEME MÍT prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc. vedoucí katedry rozpočtové politiky a managementu veřejného sektoru 19. 11. 2008 OSNOVA Studium veřejných financí na VŠFS Hypotéza

Více

Zákon o životním minimu

Zákon o životním minimu Zákon o životním minimu Zákon ze dne 29.října 1991 č.463/1991 Sb., o životním minimu, ve znění zákona č.10/1993 Sb., zákona č.84/1993 Sb., zákona č.118/1995 Sb., zákona č.289/1997 Sb., zákona č.492/2000

Více

a k tomu širokým zadáním cíle činnosti odborné komise a mnohem užším vymezením konkrétního mandátu.

a k tomu širokým zadáním cíle činnosti odborné komise a mnohem užším vymezením konkrétního mandátu. Téze souvislostí důchodového systému. PROČ? V práci důchodové komise se potkáváme s příčinami a důsledky řady společenských jevů, které mají souvislost s důchodovým systémem a pro které chceme hledat řešení

Více

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Sociální pojištění 1. Rozhodné období, plátci pojistného, sazby a splatnost pojistného. 2. Vyměřovací základ zaměstnance a zaměstnavatele. 3. Vyměřovací základ OSVČ. Daňový

Více

Přehled sociálních dávek v roce 2009

Přehled sociálních dávek v roce 2009 Přehled sociálních dávek v roce 2009 27.12.08 - http://www.blesk.cz/clanek/106266/prehled-socialnich-davek-v-roce-2009.html Český sociální systém procházel v uplynulých dvou letech výraznými změnami. Rok

Více

VYBRANÉ PROBLÉMY SOCIÁLNÍ POLITIKY

VYBRANÉ PROBLÉMY SOCIÁLNÍ POLITIKY VYBRANÉ PROBLÉMY SOCIÁLNÍ POLITIKY dílčí podklad ke studiu ak. rok 2009/2010 ZABEZPEČENÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE - VEŘEJNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Znaky programu: jednotný účel: plně nebo částečně hrazená zdravotní

Více

Normativní instrukce č. 11/2013

Normativní instrukce č. 11/2013 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY Normativní instrukce č. 11/2013 Státní příspěvek na výkon pěstounské péče podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších

Více

Zákon o důchodovém pojištění

Zákon o důchodovém pojištění Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 155/1995 Sb Zákon o důchodovém pojištění Ve znění: 261/2007 Znění platné od 1.1.2008 do 31.12.2008 Zákon o důchodovém pojištění ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Více

Systém sociálního zabezpečení v České republice

Systém sociálního zabezpečení v České republice České předsednictví v Radě EU 2009 Systém sociálního zabezpečení v České republice České předsednictví v Radě EU www.eu2009.cz www.mpsv.cz Systém sociálního zabezpečení v České republice Ministerstvo práce

Více

Úvod do práva sociálního zabezpečení II

Úvod do práva sociálního zabezpečení II Vysoká škola Karlovy Vary, obecně prospěšná společnost SYLABUS PŘEDMĚTU Anglicky Identifikace Typ předmětu Úvod do práva sociálního zabezpečení II Social insurance law II PSZ II povinný oborový ECTS kredity

Více

Problematika seniorů v České republice

Problematika seniorů v České republice Problematika seniorů v České republice Obsah Demografický vývoj v České republice a Evropské unii Aktivní stárnutí z pohledu MPSV Národní akční plán podporující pozitivního stárnutí pro období 2013 až

Více

pomoci (asistenční služba), dávky z kolektivního vyjednávání, speciální systémy pro státní zaměstnance, dávky pro oběti války nebo následků války

pomoci (asistenční služba), dávky z kolektivního vyjednávání, speciální systémy pro státní zaměstnance, dávky pro oběti války nebo následků války Sociální zabezpečení EU Věcný rozsah koordinace Věcný rozsah koordinace okruh dávek, které jsou poskytovány; problém je v tom, že nařízení 1408/71 nevymezuje charakteristiku dávky, dávkové schéma ani dávkovou

Více

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Stejně jako jsme se potýkali loni v lednu se sociální reformou, kdy byly převáděny veškeré dávky na ÚP, tak od letošního ledna bojujeme s novelou zákona o

Více

PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. Důchodové pojištění. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. Důchodové pojištění. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz Právní úprava: zákon č. 155/1995 Sb., zákon o důchodovém pojištění prováděcí předpisy (zvláštní úprava např. pro horníky,

Více

Sociální politika. 1. ročník. Studijní obor: Sociální činnost. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

Sociální politika. 1. ročník. Studijní obor: Sociální činnost. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK Sociální politika 1. ročník Studijní obor: Sociální činnost ZDRAVOTNÍ POLITIKA zdraví je stav úplného tělesného, duševního a sociálního blaha jedince zdravotní stav lidí determinuje mnoho faktorů: genetické

Více

Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku. Trvalý pobyt: Obec:... Část obce:... Ulice:... Č. p. 5) :... Č. orient.:... PSČ:...

Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku. Trvalý pobyt: Obec:... Část obce:... Ulice:... Č. p. 5) :... Č. orient.:... PSČ:... ÚŘAD PRÁCE ČR DOZP Tiskopis prosím vyplňte čitelně podací razítko Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku A. Žadatel Příjmení: Jméno 1) : Rodné příjmení 2) : Titul před jménem: za jménem: Rodné číslo v

Více

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků Příjmení Jméno(-a) Titul Rodné číslo 1 ) Číslo pasu 1 ) Adresa bydliště (místa trvalého pobytu) PSČ Prohlášení

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 4562 Sbírka zákonů č. 364 / 2011 364 ZÁKON ze dne 6. listopadu 2011, kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí Parlament

Více

Sociální pojištění. Bc. Alena Kozubová

Sociální pojištění. Bc. Alena Kozubová Sociální pojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění - upravuje nárok na důchod a stanovení

Více

Právnická fakulta Masarykovy univerzity

Právnická fakulta Masarykovy univerzity Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor právo sociálního zabezpečení Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Bakalářská práce Pozůstalostní důchody (Survivor Benefits) Haunerová Zdeňka 2010/2011

Více

MKOS. Úsporná opatření vpůsobnosti MPSV a daních z příjmů

MKOS. Úsporná opatření vpůsobnosti MPSV a daních z příjmů MKOS Úsporná opatření vpůsobnosti MPSV a daních z příjmů Přehled dotčených oblastí Změny platné od 1.1.2011 v oblasti Nemocenských dávkách Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany

Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Situace v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením Na úřadech

Více

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Příloha č. 2 Legislativa materiálu Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Pracovní materiál vytvořený v rámci KA č. 1 projektu Diverzita pro OZP, OP

Více

Maturitní témata profilová část

Maturitní témata profilová část Témata: Sociální politika a její význam ve společnosti * pojem, cíl, úkoly * subjekty a objekty sociální politiky * oblasti sociální politiky ve vztazích k sociálním skupinám - principy SoP, sociální politika

Více

Rodina a svět práce. rodinného a osobního života. Ministerstvo práce a sociálních věcí. Mgr. Jiřina Pipková

Rodina a svět práce. rodinného a osobního života. Ministerstvo práce a sociálních věcí. Mgr. Jiřina Pipková Rodina a svět práce Opatření v oblasti sladění profesního, rodinného a osobního života Ministerstvo práce a sociálních věcí Mgr. Jiřina Pipková Podpora v oblasti sladění v Programovém prohlášení vlády

Více

ZÁKON ze dne 12. listopadu 2010, kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí

ZÁKON ze dne 12. listopadu 2010, kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí Strana 4752 Sbírka zákonů č.347 / 2010 Částka 127 347 ZÁKON ze dne 12. listopadu 2010, kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí

Více

Regionální pobočka Červeného kříže v Plovdivu a její aktivity v oblasti sociální péče Případová studie (Bulharsko)

Regionální pobočka Červeného kříže v Plovdivu a její aktivity v oblasti sociální péče Případová studie (Bulharsko) Regionální pobočka Červeného kříže v Plovdivu a její aktivity v oblasti sociální péče Případová studie (Bulharsko) 1. Úvod Tato případová studie pojednává o aktivitách, které nabízí regionální pobočka

Více

Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy

Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy ~ 1 ~ Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy Budeme se pohybovat v dimenzích Zákona o zaměstnanosti konkrétně mezi 4-62. Ihned v úvodu tj. 4 ZZ hovoří o účastnících právních vztahů,

Více

Sociální pomoc VŠFS 12.2.2015

Sociální pomoc VŠFS 12.2.2015 Sociální pomoc VŠFS 12.2.2015 1 Obsah Sociální pomoc Obecně Principy Cíle Životní a existenční minimum Dávky hmotné nouze Dávky sociální péče 2 Sociální pomoc Systém sociálního zabezpečení je rozdělen

Více

Rozpočet Základem práce s penězi je vytvoření rodinného rozpočtu Poměrně jednoduchou matematikou mohu ušetřit mnoho peněz.

Rozpočet Základem práce s penězi je vytvoření rodinného rozpočtu Poměrně jednoduchou matematikou mohu ušetřit mnoho peněz. Rozpočet Základem práce s penězi je vytvoření rodinného rozpočtu umožňuje odhalení různých neřestí je základem práce s klientem tvoří základ pro tvorbu rezerv Poměrně jednoduchou matematikou mohu ušetřit

Více