Katedra křesťanské sociální práce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Katedra křesťanské sociální práce"

Transkript

1 Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra křesťanské sociální práce Bakalářská práce 2012 Markéta Boţovská

2 Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra křesťanské sociální práce Charitativní a sociální práce Markéta Boţovská Název práce Porovnání vybraných rodinných dávek, porodné, rodičovský příspěvek a přídavek na dítě mezi Českou republikou, Slovenskou republikou a Spolkovou republikou Německo. Bakalářská práce Vedoucí práce: Mgr. Martin Bednář, Ph.D. 2012

3 Prohlášení: Prohlašuji, ţe jsem práci vypracovala samostatně a ţe jsem všechny pouţité zdroje uvedla v seznamu literatury. V Olomouci dne:... Markéta Boţovská

4 Poděkování: Touto cestou bych ráda poděkovala vedoucímu bakalářské práce panu Mgr. Martinu Bednářovi, Ph.D., za cenné rady, připomínky a odborné vedení při vypracování této práce. Děkuji také své rodině a pracovnímu kolektivu za pomoc a podporu.

5 Obsah Úvod Metodologie Definice pojmu rodinná politika Rodinná politika v EU Rodinná politika České republiky Rodinná politika Slovenské republiky Rodinná politika Spolkové republiky Německo Srovnávané dávky Česká republika Porodné Přídavek dítě Rodičovský příspěvek Srovnávané dávky Slovenská republika Porodné Příspěvek při narození dítěte Příplatek k příspěvku při narození dítěte Příspěvek rodičům, kterým se současně narodily tři děti Přídavek dítě Přídavek na dítě Příplatek k přídavku na dítě Rodičovský příspěvek Srovnávané dávky Spolková republika Německo Porodné Přídavek dítě Příspěvek k přídavku na dítě Rodičovský příspěvek Srovnání kritéria č. 1. Výše a doba vyplácení vybraných rodinných dávek v jednotlivých zemích Porodné Česká republika Slovenská republika Spolková republika Německo Přídavek na dítě Česká republika

6 5.2.2 Slovenská republika Spolková republika Německo Rodičovský příspěvek Česká republika Slovenská republika Spolková republika Německo Srovnání kritéria č. 2. podmínky, které je nutné splnit v rámci nároku na dávku Podmínky nároku na porodné Česká republika Slovenská republika Spolková republika Německo Podmínky nároku na přídavek na dítě Česká republika Slovenská republika Spolková republika Německo Podmínky nároku na rodičovský příspěvek Česká republika Slovenská republika Spolková republika Německo Shrnutí, informace plynoucí ze srovnání Závěr Seznam pouţitých zdrojů Seznam grafů

7 Úvod Sociální politika zastává důleţitou roli ve všech zemích. Prostřednictvím sociální politiky se stát snaţí lidem poskytnout vhodné podmínky pro kvalitní a plnohodnotný ţivot. Významnou částí sociální politiky je sociální zabezpečení. Cílem sociálního zabezpečení je poskytnout ochranu těm jedincům, kteří se ocitnou ve státem uznané sociální situaci. Jedná se o situace, kdy jedinec není schopen řešit sám svoji obtíţnou situaci. Mezi tyto situace řadíme například nemoc, stáří, mateřství, rodičovství. A právě podporou státu v rodičovství ve formě rodinných dávek se tato práce zabývá. Stát poskytuje rodinám podporu různými způsoby, finanční podpora je však povaţována za nejvýznamnější. Téma práce je zvoleno především pro jeho aktuálnost. V posledních letech dochází v oblasti rodinných dávek k mnoha legislativním úpravám a změnám. Podpora rodin s dětmi je velmi obsáhlou problematikou. Cílem této práce je porovnat vybrané rodinné dávky porodné, přídavek na dítě a rodičovský příspěvek v České republice, Slovenské republice a Spolkové republice Německo. V rámci srovnání bude sledována výše a délka vyplácení dávek a podmínky pro nárok na dávky. Také bude zjišťována výzkumná otázka, zda jsou dávky porodné, přídavek na dítě a rodičovský příspěvek, poskytovány všem rodinám, nebo jen rodinám s nízkými příjmy. Na toto zjištění bude navazovat zhodnocení, zda nastavené parametry pro přiznání dávek působí motivačně. Dobře sociálně a ekonomicky fungující rodina je cílem rodinné politiky kaţdého státu. Rodina dává dítěti duševní a materiální zázemí, které je nezbytné k jeho správnému vývoji. Prostřednictvím rodinných dávek by tedy stát měl vytvářet takové podmínky, aby se rodiče nemuseli rodičovství, a s tím spojené nové sociální situace, obávat. Pro srovnání jsou zvoleny Česká a Slovenská republika především z důvodu společné historie těchto zemí. Třetí srovnávanou zemí je Spolková republika Německo, která má s Českou republikou společné kořeny sociální ochrany, a v současnosti je povaţována za ekonomicky vyspělou. Snaha reflektovat dané téma v časopisu Sociální práce/sociálna práca, se z důvodu nenalezení vhodného vydání pojednávajícího o této problematice nezdařila. V práci je však pouţit a citován článek z tohoto časopisu, a to Moderní pojetí sociální práce s rodinami a dětmi v obtíţné rodinné situaci. Práce je rozdělena do čtyř částí. V první části jsou definovány pojmy rodinná politika a rodinná politika Evropské unie. Dále je zde popsána koncepce rodinné politiky jednotlivých srovnávaných zemí a to na základě informací získaných ze zainteresovaných ministerstev. V České republice je to ministerstvo práce a sociální věcí, ve Slovenské republice ministerstvo - 6 -

8 práce, sociálních věcí a rodiny a ve Spolkové republice Německo je to ministerstvo pro rodinu, ţeny, starší občany a mládeţ. V druhé části práce jsou, dle platné legislativy srovnávaných zemí, popsány srovnávané rodinné dávky porodné, přídavek na dítě a rodičovský příspěvek. Kapitoly týkající se rodičovského příspěvku v České republice, Slovenské republice a Spolkové republice Německo byly pouţity z mé absolventské práce (Boţovská, 2012). Srovnávané dávky jsou popsány postupně v jednotlivých srovnávaných státech Česká republika, Slovenská republika a Spolková republika Německo. Třetí, hlavní částí, je srovnání, a to podle dvou kritérií. Prvním kritériem je výše a délka vyplácení dávky a druhým kritériem jsou podmínky pro nárok na dávku v jednotlivých srovnávaných státech. Ve čtvrté, závěrečné části, je shrnutí poznatků plynoucích ze srovnání a závěr práce

9 Metodologie V rámci metodologie je pro tuto práci zvolena metoda komparace neboli srovnání. A to především dostupných dokumentů ve formě platné legislativy v České republice, Slovenské republice a Spolkové republice Německo. Pro účely hlavní srovnávací části této práce jsou pouţity a citovány zákony, dále jsou informace čerpány z pramenů zainteresovaných ministerstev, statistických úřadů a internetových zdrojů. Česká republika Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Ministerstvo práce a sociálních věcí dostupné na: Slovenská republika Zákon č. 571/2009 Z. O rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov. Zákon 235/1998 Z. O príspevku pri narodení dieťaťa, o príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá a ktorým sa menia ďalšie zákony v znení neskorších predpisov. Zákon 600/2003 Z. O prídavku na dieťa v znení neskorších predpisov. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky dostupný na: Spolková republika Německo Zákon Bundeselterngeld und Elternzeitgesetz-BEEG, platný od Zákon Bundeskindergeldgesetz / Kinderzuschlag BKGG. Spolkové ministerstvo pro rodinu, ţeny, starší občany a mládeţ dostupné na: Srovnání je provedeno podle dvou srovnávaných kritérií: Kritérium č. 1. Výše a doba vyplácení vybraných rodinných dávek v jednotlivých zemích. Výše dávek je srovnána s průměrnou mzdou jednotlivých států, která je zjištěna z dat statistických úřadů za období 1. aţ 3. čtvrtletí Kritérium č. 2. Podmínky, které je nutné splnit pro nárok na dávku

10 1 Definice pojmu rodinná politika Odborná literatura nabízí několik alternativ definice rodinné politiky. Například podle Polákové (In Krebs 2007, s ) je rodina, jako nejstarší a základní jednotka společnosti ve většině států předmětem podpory prostřednictvím rodinné politiky, která je nedílnou součástí sociální politiky státu. Tato podpora je obvykle realizována právními, ekonomickými a sociálními opařeními. Rodinná politika je tedy vědomé a cílené působení veřejných institucí na právní, ekonomický a sociální stav rodin. Nejvýznamnější podporu mají obvykle rodiny, v nichţ jsou přítomny ekonomicky závislé děti. V zásadě je hlavním cílem rodinné politiky v moderních státech zmírňování narůstajících nákladů rodin při opatrování mladé generace. Matoušek (2003, s. 49) poukazuje na to, ţe míra státní podpory rodiny byla a dosud je v jednotlivých evropských zemích určována jednak poměrem aktuálních politických sil, jednak tradicí. V časopise sociální práce (Vrtbovská, 2006, s. 37) je publikována následující myšlenka. Všichni se snadno shodneme na tom, ţe pro dítě je ideálním prostředím pro naplnění potřeb a rozvoj jeho vlastní fungující rodina. Podle uţšího pojetí zahrnuje rodinná politika dávky a sluţby s výhradním zaměřením na páry s dětmi či na osamělé rodiče. Definice zahrnuje hotovostní i věcnou podporu formou přímých finančních transferů rodinám a slev na daních pro rodiny s dětmi, mateřskou a rodičovskou dovolenou, zařízení péče o děti a dotace na zařízení, rodinné právo. V širším pojetí je rodinná politika rozšířena na všechny oblasti veřejných politik, které mohou mít potenciální vliv na blaho rodin, včetně politik a opatření ve veřejné dopravě, imigraci, bezpečnosti, vzdělání (Gauthier, 2002, s. 200). Není snadné vymezit, co spadá pod pojem rodinné politiky. Vnímání této problematiky se během posledních desetiletí velmi změnilo, pojem rodinné politiky je také závislý na kulturním prostředí. Kaţdý národ ho vnímá jinak a představí si pod pojmem rodinná politika různě vymezenou oblast působnosti (Neumannová, 2009, s. 97). Rodinnou politiku lze proto chápat jako komplexní systém podpory rodin nesměřující k upřednostnění jedné z jejich funkcí (např. populační), ale k posílení schopnosti rodin plnit všechny své přirozené funkce a dále je rozvíjet. Dlouhodobým celospolečenským cílem rodinné politiky je institucionální podpora zdravé funkční rodiny a podpora zakládání rodiny. Konkrétní vymezení hlavních podporovaných funkcí rodiny se však liší v závislosti na sociologickoekonomických a populačních faktorech a na kulturně-civilizačních poměrech. Dlouhodobým celospolečenským cílem rodinné politiky je institucionální podpora zdravé funkční rodiny a podpora zakládání rodin (Národní zpráva o rodině, 2004, s. 5)

11 Cílem rodinné politiky a politiky zaměstnanosti je dosáhnout slučitelnosti rodinného a profesního ţivota dospělých a práceschopných lidí. Jinými slovy, muţi by se měli pokusit stejně jako ţeny, pokud moţno bez společenských a hospodářsko-politických překáţek, sloučit své povolání a kariérní cíle s rodinným ţivotem a péčí o dítě, jakoţ i s případnou péčí o potřebné osoby v rodině (Huthmacher, 2004, str ). Fungující rodina je velmi důleţitá, podílí se na rozvoji celé společnosti. Její funkce je nenahraditelná. Toto je nutné si neustále uvědomovat a snaţit se při zachování její autonomie vytvářet příznivé podmínky tak, aby mohla plnit všechny své funkce. Gola (2007, s. 1) tvrdí, ţe v téměř všech zemích Evropy dochází k úbytku obyvatel. Tento problém postihuje i země Evropské unie. Kaţdým rokem se totiţ rodí méně a méně dětí. Vlády evropských států se všemoţně snaţí porodnost zvýšit a tak upravují délku mateřské dovolené nebo zvyšuji přídavky na děti. Státní rodinná politika by měla vycházet z předpokladu, ţe rodiče zpravidla jednají sami v nejlepším zájmu dětí. Podle Polákové (In Krebs 2007, s. 371) rodina plní významné společenské funkce a to biologickou, ekonomickou, sociální a výchovnou. Cílem rodinné politiky je zmírňování narůstajících nákladů rodin souvisejících s přítomností dětí v rodině. 1.1 Rodinná politika v EU Od 60. let 20. století proţívá Evropa značný pokles úrovně plodnosti. Úhrnná plodnost (dále jen up) klesla na bezprecedentně nízkou hodnotu, kdyţ na přelomu století dosahovala v zemích EU-15 v průměru 1,45. Úroveň plodnosti se v evropských zemích značně liší. V jiţní Evropě (Itálie, Řecko, Španělsko), ve východní Evropě a v německy mluvících zemích (Rakousko a Německo) klesla plodnost na úroveň tzv. extrémně nízké plodnosti (pod 1,35 up), zatímco Irsko (1,96 up), Francie (1,89 up), skandinávské státy (Norsko: 1,78 up, Dánsko: 1,74 up, Finsko: 1,73 up, avšak nikoliv Švédsko: 1,57 up), jakoţ i Nizozemsko (1,71 up) a Belgie (1,64 up) patři mezi země s nejvyšší up v Evropě (Neyer, 2009, s ). V České republice a potaţmo i v Evropě se počet plozených dětí nachází hluboko pod hranicí obnovy obyvatelstva

12 Tab. Hrubá míra porodnosti ve vybraných evropských zemích v letech (Eurostat, 2009) Země Počet ţivě narozených na obyvatel Live births per 1,000 population Česká republika 16,3 15,1 14,9 12,6 8,8 8,9 9,1 9,2 9,6 10,0 10,3 11,1 11,5 11,3 Německo 17,4 13,3 10,1 11,5 9,3 8,9 8,7 8,6 8,6 8,3 8,2 8,3 p 8,3 p 8,1 Slovensko 21,7 17,8 19,1 15,1 10,2 9,5 9,5 9,6 10,0 10,1 10,0 10,1 10,6 11,3 Je důleţité zlepšit ekonomické a sociální podmínky rodin s dětmi a tím vyřešit nepříznivý demografický vývoj obyvatelstva v budoucnosti. Rodinná politika je v rámci Evropské unie v kompetenci jednotlivých států. Je chápána jako soubor opatření na podporu rodin, její obsah však není na mezinárodní úrovni přesně vymezen. Přes výrazné odlišnosti lze v nástrojích rodinné politiky evropských zemí nalézt řadu společných trendů, a to především z toho důvodu, ţe instituce rodiny prochází ve všech zemích podobným vývojem. Jedním ze společných prvků je adaptace rodinné politiky na zvyšující se variabilitu rodinných forem (především v souvislosti se zvyšováním podílu neúplných rodin a riziku chudoby, které je s tímto typem rodinného uspořádání častěji spojováno). Prioritou rodinné politiky ve státech EU je v současnosti otázka sladění práce a rodinného ţivota, především prostřednictvím nástrojů, které se vyznačují větší flexibilitou a zohledňují rovný přístup k muţům a ţenám. Cílem rodinné politiky by mělo být odstraňování překáţek jak na straně pracovního trhu, tak v oblasti zajištění péče o malé děti, a to takovým způsobem, aby jednotlivé rodiny mohly co nejlépe volit strategie podle svých osobních preferencí (Holub, 2010, s ). Péče státu o rodiny s dětmi, zejména v ekonomické oblasti, je povaţována za nejdůleţitější propopulační opatření. Kaţdá společnost, ať socialistická nebo demokratická, se snaţí podporovat rodiny s dětmi a chránit oprávněné zájmy nezletilých dětí. Rozdíl je ve formách a celkovém rozsahu této péče (Zborovská, 2011, s. 19). 1.2 Rodinná politika České republiky Vláda České republiky uvádí, ţe rodina má prioritní význam jako základní jednotka společnosti v prostoru tvorby lidského kapitálu, na jejíţ prosperitě závisí udrţitelný rozvoj naší společnosti, rozvoj kulturní, sociální i ekonomický. Prioritní charakter rodinné politiky pro Českou republiku je, podobně jako v ostatních evropských zemích, akcentován také vzhledem k nepříznivému demografickému vývoji. V České republice je nepříznivý

13 demografický vývoj provázán se zvláště intenzivním stárnutím populace spojeným s mnoha negativními socio-ekonomickými důsledky (Národní koncepce podpory rodin s dětmi, 2009, s. 3-6). V rámci národní koncepce podpory rodin s dětmi jsou vymezeny základní cíle, které mají zabezpečit vznik a stabilní fungování rodin. Základní cíle rodinné politiky: - vytvořit všestranně příznivější společenské klima a podmínky, - odstraňovat bariéry a společenské tlaky, kterým jsou rodiny vystaveny a které ohroţují jejich funkčnost, - podporovat a posilovat vědomí a význam rodinných hodnot ve společnosti a přijímat všechna potřebná politická opatření. Odvozené cíle rodinné politiky: - posilovat ekonomickou a sociální autonomii a tím mezigenerační solidaritu a soudrţnost rodin tak, aby byla schopna plnit svoje přirozené funkce ve všech obdobích svého vývojového cyklu a vůči všem svým členům, - posilovat vědomí hodnoty rodičovství a rodičovské kompetence a podporovat rodiny k vlastní zodpovědnosti za jejich funkčnost a stabilitu, - podporovat institut manţelství jako formy ţivota rodin s dětmi, která vykazuje vyšší míru stability, niţší výskyt sociálně-patologických jevů a současně klade nejniţší nároky na státní rozpočet, ve srovnání s ostatními formami ţivota rodin s dětmi, - věnovat pozornost rodinám se specifickou potřebou a přijímat cílená opatření, která přispějí k tomu, aby jejich členové měli rovný přístup ke vzdělání, uplatnění na trhu práce a ve společnosti a nestávali se tak sociálně vyloučenými, - do tvorby a realizace rodinné politiky zapojit všechny dotčené aktéry, tzn. orgány státní správy i samosprávy na ústřední i místní úrovni, sociální partnery, občanský sektor, komerční sektor, odborníky, média, širokou občanskou veřejnost včetně samotných rodin tak, aby jejich spolupůsobením byly posilovány vzájemné synergické pozitivní efekty a omezeny negativní vedlejší efekty politiky na rodinu (Národní koncepce podpory rodin s dětmi, 2009, s. 5-6). Při tvorbě a realizaci rodinné politiky jsou respektovány tyto principy rodinné politiky: - politická a správní reprezentace země přijme za svá základní východiska realizace rodinné politiky, tj. její prioritní charakter v rámci veřejné a sociální politiky, dlouhodobost, otevřenost a celospolečenská průřezovost. - bude uplatňován princip komplexní průřezové podpory rodin prostřednictvím spolupůsobení různých typů rodinně politických opatření, která budou postupně zaváděna, a to v rámci relevantních politik, především politiky sociálního začleňování, hospodářské politiky, politiky

14 zaměstnanosti, vzdělávací politiky, bytové politiky, zdravotní politiky a politiky sociálního zabezpečení. - budou respektovány měnící se diferencované zájmy a potřeby různých typů rodin. - bude uplatňován přístup zaloţený na právech, tzn. k rodičům a dětem bude přistupováno jako k nositelům práv a povinností, které jsou jim zaručeny základními dokumenty týkajícími se ochrany lidských práv. - bude plně respektována autonomie a moţnost svobodné volby rodin s tím, ţe k intervenci do rodiny bez souhlasu rodičů bude přikročeno pouze za účelem ochrany dětí, popř. včasné realizace preventivních opatření. - rodiče budou chápáni jako ti, kdo mají primární zodpovědnost za své děti, jejich výchovu a péči o ně v souladu s nejlepším zájmem dítěte a bude k nim i k jejich dětem přistupováno jako k partnerům. - bude uplatňován přístup zaloţený na podpoře aktivního zapojení obou rodičů do péče o děti a rodinu s respektem ke komplementaritě jejich rolí. Stát nebude s ohledem na autonomii rodiny zasahovat do vnitřního rozdělení rodičovských rolí v rodině a do vztahů mezi členy rodiny (Národní koncepce podpory rodin s dětmi, 2009, s. 7-8). Rodiny s dětmi v České republice se potýkají s řadou socio-ekonomických překáţek. Mezi tyto překáţky patří především finanční nedostupnost bydlení a obtíţe se zapojením na trhu práce. Také vzrůstající náročnost vzdělávání přispívá k trendu odkladů sňatků a porodů do vyššího věku. Stejně jako jiné evropské státy se i Česká republika potýká s nízkou porodností (Národní koncepce podpory rodin s dětmi, 2009, s. 9). Finanční pomoc rodinám s dětmi v České republice se odehrává ve dvou hlavních oblastech, a to v oblasti daňových opatření a v oblasti systému sociálního zabezpečení. Do oblasti daňových opatření podpory rodin s dětmi patří například daňové zvýhodnění na vyţivované dítě poskytované formou slevy na dani nebo formou daňového bonusu. Daňová opatření pro rodiny s dětmi jsou řešena v resortu ministerstva financí České republiky (Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, 2011). V rámci systému sociálního zabezpečení jsou rodiny s dětmi podporovány především v rámci tří pilířů sociálního zabezpečení České republiky a to systémem sociálního pojištění, státní sociální podpory a sociální pomoci. Systém sociálního pojištění můţeme charakterizovat jako plánované odloţení části současného příjmu na budoucí sociální situace. Můţeme říci, ţe jde o zodpovědné chování občanů, kteří jsou v rámci pojištění zodpovědní nejen k sobě, ale i ke své rodině. Tuto formu lze povaţovat za nejvhodnější formu zajištění. Pojistit se lze na situace spojené s mateřstvím, invaliditou, ztrátou příjmu, nemoci, stáří, ztráty

15 ţivitele. Cílem takového pojištění je v těchto situacích udrţet přiměřeně dosaţený individuální ţivotní standard. Plnění, které z pojištění vyplývá, naplňuje princip sociální spravedlnosti, poněvadţ toto plnění je závislé na výši vloţeného pojistného. Úroveň zabezpečení bude moţno navíc individuálně zvýšit dobrovolným pojištěním (Kepková, 1997, s. 29). Druhý pilíř sociálního zabezpečení, tedy státní sociální podpora, je instituce, která je primárně určena rodinám s nezaopatřenými dětmi. Kepková státní sociální podporu charakterizuje jako instituci: Kterou stát povinně přispívá k zabezpečení občanů pro případ státem uznané sociální události. Je výrazem sociálního přerozdělování mezi nepotřebnými a potřebnými, tj. mezi vysoko příjmovými a nízko příjmovými rodinami a mezi bezdětnými a rodinami s dětmi, a je projevem státem organizované solidarity (Kepková, 1997, s. 29). Dávky státní sociální podpory jsou vţdy vypláceny v niţší výši, neţ jsou skutečné náklady. Stát těmito dávkami pomáhá rodinám krýt náklady spojené s přítomností nezaopatřených dětí. Financování systému státní sociální podpory je hrazeno plně ze státních prostředků. Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Podle tohoto zákona se poskytují následující dávky přídavek na dítě, rodičovský příspěvek, příspěvek na bydlení, dávky pěstounské péče, porodné a pohřebné. Sociální pomoc jako třetí pilíř sociálního zabezpečení v České republice představuje soubor prostředků, kterými stát lidem v nouzi poskytuje nutnou či přiměřenou ochranu k zajištění základních a nezbytně nutných ţivotních potřeb. Vţdy však platí, ţe stát přichází se sociální pomocí na řadu aţ tehdy, kdyţ osoba vyčerpá všechny moţnosti zabezpečit své ţivotní potřeby sama. Kepková sociální pomoc charakterizuje jako instituci: Která je občanům v nouzi poskytována sociálními subjekty k uspokojování jejich potřeb v rozsahu, který se povaţuje za nezbytný nebo přiměřený. Je výrazem sociální funkce státu a naplňuje princip garance pomoci k zajištění základních ţivotních podmínek (Kepková, 1997, s. 29). Tento systém vychází z předpokladu, ţe v podmínkách naší demokratické společnosti má kaţdý občan odpovědnost sám za sebe a svou rodinu. Ocitne-li se však v situaci, kterou není schopen sám ani s pomocí rodiny řešit, je zde systém sociální pomoci. Z tohoto systému jsou vypláceny nejen dávky sociální péče příspěvek na ţivobytí, mimořádná okamţitá pomoc a doplatek na bydlení ale zahrnuje také poradenství, sociální prevenci, sociálně právní ochranu a sociální sluţby. 1.3 Rodinná politika Slovenské republiky Slovenská koncepce vychází z představy paralelní existence sociální a rodinné politiky. Naproti tomu populační politika je chápána jako součást rodinné politiky. Paralelní

16 působení sociální a rodinné politiky spočívá v tom, ţe obě politiky uplatňují systémový přístup, který má charakter nepřímých propopulačních opatření. Ta se musí vyhnout nebezpečí kampaňovitého nátlaku na rodiče a jejich cílem můţe být pouze vytvoření takových podmínek, aby rodiny mohly mít tolik dětí, kolik si přejí. V rámci zabezpečení rodin s dětmi Slovensko uvádí pět strategických cílů: 1. dosaţení relativní ekonomické nezávislosti rodin jako základ jejich občanské nezávislosti a uplatnění jejich zodpovědnosti při volbě vlastní budoucnosti, 2. úspěšnost rodin v realizaci jejich funkcí, 3. stabilita a sociální kvalita manţelských a rodičovských vztahů ve smyslu rovnoprávnosti a společné dělby rodinných rolí, 4. vytváření optimálních podmínek pro sebereprodukci společnosti, 5. přijetí takových opatření, která umoţní důsledně uplatňovat princip volby, resp. slučitelnosti při rozhodování se rodičů pro rodičovskou, resp. pracovní roli. Cílem je, aby přechod na nový sociálně - ekonomický model společnosti byl i v demografické oblasti plynulý, aby reprodukce obyvatelstva byla přijatelná, to znamená, aby nedošlo k nezvratným oslabením věkových skupin a k nerovnováze mezi předproduktivní, ekonomicky aktivní a poproduktivní sloţkou populace (Zeman, 2000, s. 3). Úkolem rodinné politiky je především plánovat, podporovat a koordinovat realizaci politiky jiných resortů tak, aby vyjadřovaly jednotnou perspektivu rodiny a jejích členů. Koncipování rodinné politiky tak vyţaduje úzkou spolupráci s jinými resorty. Cílem je aktualizace vybraných oblastí rodinné politiky a sladění rodinné politiky s probíhajícími reformami v jiných oblastech. K dosaţení tohoto cíle je třeba koncepčně a systémově sjednotit a propojit strategické nástroje rodinné politiky, které se připravují nebo jiţ platí v politikách jednotlivých resortů. Na Slovensku probíhají ve více oblastech reformní procesy, které mají přímý dopad na rodinu. Rodina je tedy vystavena mnoţství sociálních a ekonomických změn. V intencích probíhajících reforem a současného společenskoekonomického klimatu je v zájmu vlády Slovenské republiky zaměřit se prioritně na ty oblasti rodinné politiky, které vyţadují nejrozsáhlejší veřejnou podporu ze strany společnosti. Jde o potřebu podpory uvedených prioritně rovnocenných oblastí: - zlepšení přístupu ke vzdělávání, - dostupnost bydlení, - sladění pracovního a rodinného ţivota

17 - právní ochrana rodiny a pomoc v krizových situacích (Koncepcia štátnej rodinnej politiky, 2007). V případě Slovenské republiky nelze v její dosavadní krátké historii o reagování rodinné politiky resp. jednotlivých nástrojů na vývoj ve společnosti hovořit. Kroky zejména v daňově-dávkové oblasti byly motivovány buď politickým cyklem, nebo stavem veřejných financí. Nejvýznamnější zásahy do rodinné politiky tak byly motivovány především snahou zabránit zneuţívání systému sociální ochrany zejména v případě vícečlenných rodin, dále pak snahou zjednodušit celkovou konstrukci systému a zvýšit důraz na daňové nástroje (daňový bonus, moţnost sníţení sazby pojistného). Určitou reakcí na vývoj společnosti pak bylo zpracování státní koncepce rodinné politiky, která zahrnovala i opatření směřující do oblasti právní ochrany rodiny a opatření usnadňující vstup a udrţení ţen s dětmi na trhu práce (Vančurová, 2007, s. 99). Podobně jako v ostatních evropských státech je na Slovensku kladen důraz na aspekty sloučení rodiny a pracovního ţivota. V oblasti rodinných dávek můţe být inspirující i konstrukce přídavků na děti. Přídavky jsou na Slovensku vypláceny plošně (Matějková, 2003, str. 246). Do oblasti daňových opatření podpory rodin s dětmi patří daňové zvýhodnění na vyţivované dítě ţijící s poplatníkem v domácnosti, poskytované formou slevy na dani. Daňová opatření pro rodiny s dětmi jsou řešena v resortu Ministerstva financí Slovenské republiky. Obdobně jako v České republice mimo jiné vedle nemocenského a důchodového pojištění existuje také státní sociální podpora. V rámci státní sociální podpory stát podporuje rodiny s dětmi jednorázovými a opakovanými státními sociálními dávkami, s cílem finančně přispět rodičům na výdaje spojené s narozením dítěte nebo více dětí současně a se zajištěním péče o nezaopatřené děti, jejich výchovu a výţivou. Při poskytování podpory rodinám s dětmi se nesleduje příjem rodiny. Výjimkou je poskytování náhradního výţivného. Dávky poskytované rodinám s dětmi v rámci systému státní sociální podpory jsou financovány výlučně ze státního rozpočtu. Poskytování jednotlivých dávek je legislativně upraveno zákony, které stanoví podmínky nároku na jednotlivé dávky, jejich výši, způsob a postup při jejich vyplácení, včetně ustanovení zaměřených na minimalizaci moţností neúčelným vyuţití prostředků. Rodinám s dětmi jsou určeny následující příspěvky: - přídavek na dítě, - příplatek k přídavku na dítě, - rodičovský příspěvek, - příspěvek při narození dítěte, - příplatek k příspěvku při narození,

18 - příspěvek rodičům, kterým se současně narodily tři nebo více dětí nebo kterým se v průběhu dvou let opakovaně narodila dvojčata, - příspěvek na péči o dítě, - náhradní výţivné, - příspěvky na podporu náhradní péče o dítě (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, 2011). 1.4 Rodinná politika Spolkové republiky Německo Tvorba a uplatňování rodinné politiky spadají pod Spolkové ministerstvo zdravotnictví a sociálního zabezpečení (Bundesministerium für Gesundheit und Soziale Sicherung). V kompetenci ministerstva je tvorba systému financování a organizace sociálního pojištění, hospodářské vztahy sociální a zdravotní politiky, daňová politika, mezinárodní koordinace práva sociálního zabezpečení a smlouvy se zahraničím, sociální kodex práv (Sozialgesetzbuch) a nemocenské pojištění. Rodinná politika Spolkové republiky Německo dále spadá pod Spolkové ministerstvo rodiny, seniorů, ţen a mládeţe (Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend). V působnosti tohoto ministerstva je peněţitá pomoc rodinám (přídavek na dítě, rodičovský příspěvek, výţivné, podpora v mateřství), ochrana zájmů rodiny (např. v systému zdanění, příspěvku na bydlení apod.), tvorba podmínek pro partnerskou odpovědnost otců a matek vůči rodičovství (rodičovský příspěvek, rodině nakloněné pracovní podmínky, denní předškolní péče o děti), budování společenského povědomí pomocí modulů posilnění rolí otců v rodině, nenásilné výchovy, prevence chudoby, tvorba zázemí pro existenci aktérů rodinné sociální práce (rodinné spolky, rodinné vzdělávání, poradenství, dobrovolnická svépomoc, organizování volnočasových a prázdninových aktivit) a podpora výzkumu rodinné situace a rozvoje rodin (Matějová, 2003, str. 246). Rodinná politika Německa má určité znaky, kterými se odlišuje od dalších Evropských zemí. Je třeba si uvědomit, ţe současné Německo sestává z dvou německých států, které poměrně dlouhou dobu fungovaly samostatně a navíc v rámci jiného politického reţimu, coţ se bezesporu promítne i do rodinné politiky současného společného státu. Sloučení obou států znamenalo přizpůsobení bývalého východního Německa systému západnímu (Vančurová, 2007, s. 49). Cílem rodinné politiky v rámci daňových nástrojů je sníţení daňového zatíţení rodičů, kterým vznikají náklady v souvislosti s péčí o děti. Prvního ledna 2007 začal v Německu platit Zákon o spolkovém rodičovském příspěvku a rodičovské dovolené (BEEG), který představuje vzorový obrat směrem ke skandinávskému modelu. Jedním z hlavních cílů této v podstatě nové rodinné politiky je růst

19 porodnosti. Tento nový zákon, na rozdíl od zákona starého, poţaduje pro oba rodiče slučitelnost rodinného a profesního ţivota. Tento model se snaţí o to, aby byl z hlediska rodinné politiky vytvořen takový systém, který by uspokojil rostoucí touhu ţen po zaměstnání tak, aby bylo přesto docíleno růstu porodnosti (Mlčoch, 2009). Potíţe s nízkou porodností a stárnutím obyvatelstva má celá Evropa. Z evropské patnáctky je na tom s výjimkou Itálie nejhůře Spolková republika Německo. Podle statistik dnes na jednu Němku připadá jen 1,23 narozených dětí. Zůstane-li očekávaná délka ţivota taková, jaká je v současné době, ubude ve Spolkové republice Německo kaţdý rok lidí. Neuspokojivé jsou téţ výsledky boje se stárnutím populace. Populační krize má významné důsledky pro celou německou ekonomiku (Vančurová, 2007, s. 59)

20 2 Srovnávané dávky Česká republika 2.1 Porodné Touto dávkou se rodině s nízkými příjmy jednorázově přispívá na náklady související s narozením prvního dítěte. Nárok na porodné je vázán na stanovenou hranici příjmů v rodině, která v kalendářním čtvrtletí předcházejícím narození dítěte musí být niţší neţ 2,4 násobek ţivotního minima rodiny. Důleţitou podmínkou pro splnění nároku na dávku je bydliště na území České republiky (Zákon o stání sociální podpoře, 3). Výše porodného činí Kč na první ţivě narozené dítě, narodí-li se s prvním ţivě narozeným dítětem další ţivě narozené dítě nebo děti, výše porodného činí Kč (Zákon o stání sociální podpoře, 46). Porodné je jednou z dávek státní sociální podpory, v níţ nastaly zákonem č. 347/2010 Sb. výrazné změny. Především se z dávky netestované stává dávka testovaná, tedy je zkoumán příjem rodiny. Nárok na porodné má, nepřevyšuje-li rozhodný příjem v rodině součin částky ţivotního minima rodiny a koeficientu 2,40 ţena: - která porodila své první ţivé dítě, - které se současně s prvním ţivě narozeným dítětem narodilo další ţivé dítě nebo děti, pokud jí před tímto porodem nevznikl nárok na porodné. Nárok na porodné má rovněţ otec prvního ţivě narozeného dítěte nebo dětí, které se narodily současně s prvním dítětem ţeny, jestliţe ţena, která dítě (děti) porodila, zemřela a ke dni porodu splnila podmínky uvedené výše a porodné nebylo vyplaceno jí ani jiné osobě, - nárok na porodné vzniká dnem porodu dítěte, není-li dále stanoveno jinak (Zákon o stání sociální podpoře, 44). Nárok na porodné má také ode dne převzetí dítěte do trvalé péče nahrazující péči rodičů osoba, která převzala dítě do takové péče do jednoho roku jeho věku, toto dítě bylo prvním dítětem této osoby, na které z důvodu jeho převzetí vznikl nárok na porodné, a před převzetím tohoto dítěte do péče této osobě nevznikl nárok na porodné. Za podmínek uvedených ve větě první má nárok na porodné také osoba, která převzala do trvalé péče nahrazující péči rodičů dvou nebo více současně narozených dětí (Zákon o stání sociální podpoře, 45). Rozhodný příjem je kritériem pro přiznání dávky státní sociální podpory závislé na příjmu. Co se pro účely zákona povaţuje za příjem, stanoví taxativně 5 zákona o státní sociální podpoře a odkazuje na jednotlivá ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Odkazuje také na zákon č.187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, na zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění

Organizace a řízení ve věcech státní sociální podpory

Organizace a řízení ve věcech státní sociální podpory Právnická fakulta Masarykovy univerzity Veřejná správa Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Diplomová práce Organizace a řízení ve věcech státní sociální podpory Dagmar Šerá 2012 Prohlašuji,

Více

Analýza systému podpory rodin s dětmi

Analýza systému podpory rodin s dětmi Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Analýza systému podpory rodin s dětmi Diplomová práce Autor: Eva Švecová Finance Vedoucí práce: doc. Ing. František Pavelka, CSc. Praha Duben,

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Brno 2010 Irena Pěnčíková UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut

Více

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA JAKO NÁSTROJ STÁTNÍ RODINNÉ A POPULULAČNÍ POLITIKY

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA JAKO NÁSTROJ STÁTNÍ RODINNÉ A POPULULAČNÍ POLITIKY Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Bakalářská práce STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA JAKO NÁSTROJ STÁTNÍ RODINNÉ A POPULULAČNÍ POLITIKY Jana Tomanová 2009

Více

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA STATE SOCIAL SUPPORT

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA STATE SOCIAL SUPPORT Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Sociálních studií a speciální pedagogiky Studijní program: Sociální práce Studijní obor: Sociální pracovník STÁTNÍ SOCIÁLNÍ

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Problematika rodin dlouhodobě žijících na sociálních dávkách BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: JUDr.

Více

Problematiky lidí v sociální a ekonomické nouzi

Problematiky lidí v sociální a ekonomické nouzi Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Problematiky lidí v sociální a ekonomické nouzi Bakalářská práce Autor: Renáta Solichová Ekonomika a management zdravotních a sociálních

Více

Finanční zabezpečení neúplných rodin dlouhodobě pobírajících dávky pomoci v hmotné nouzi v oblasti Rožnovska

Finanční zabezpečení neúplných rodin dlouhodobě pobírajících dávky pomoci v hmotné nouzi v oblasti Rožnovska Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky Finanční zabezpečení neúplných rodin dlouhodobě pobírajících dávky pomoci v hmotné nouzi v oblasti Rožnovska The long-term

Více

Systém sociálního zabezpečení v České republice

Systém sociálního zabezpečení v České republice České předsednictví v Radě EU 2009 Systém sociálního zabezpečení v České republice České předsednictví v Radě EU www.eu2009.cz www.mpsv.cz Systém sociálního zabezpečení v České republice Ministerstvo práce

Více

Systémy podpory rodin s dětmi ve vybraných zemích EU

Systémy podpory rodin s dětmi ve vybraných zemích EU w w w. s o c i o f a c t o r. e u Systémy podpory rodin s dětmi ve vybraných zemích EU (komparativní studie) 1 Obsah Metodologie... 5 Východiska jednotlivých systémů... 8 Okruh nároků rodin s dětmi (služby,

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Pomoc v hmotné nouzi Studijní program: B6804 Právní specializace Studijní obor:

Více

Postavení Úřadu práce v systému sociálního zabezpečení

Postavení Úřadu práce v systému sociálního zabezpečení Právnická fakulta Masarykovy univerzity Veřejná správa Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Diplomová práce Postavení Úřadu práce v systému sociálního zabezpečení Bc. Vladimír Marcián 2013

Více

Ing. Vojtěch Beck, 2015

Ing. Vojtěch Beck, 2015 Ing. Vojtěch Beck, 2015 1 Sociální zabezpečení je interpretováno v různých zemích různě: Zákonem Soustavou samostatných zákonů vymezeno, co do sociálního zabezpečení náleží Konsensus v praxi, co za sociální

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Bakalářský studijní program Studijní obor: B6202 Hospodářská politika a správa Regionální rozvoj a veřejná správa SOCIÁLNÍ POLITIKA 2. část Ing. Věra Nečadová 2011 Recenzovali:

Více

Sami na děti, sami na vše ostatní?

Sami na děti, sami na vše ostatní? APERIO SPOLEČNOST PRO ZDRAVÉ RODIČOVSTVÍ, O.S. Sami na děti, sami na vše ostatní? Analýza postavení sólo rodičů ve Velké Británii, Irsku, na Slovensku a v České republice APERIO Společnost pro zdravé rodičovství,

Více

ANALÝZA VYPLACENÝCH DÁVEK HMOTNÉ NOUZE V JIHOMORAVSKÉM KRAJI

ANALÝZA VYPLACENÝCH DÁVEK HMOTNÉ NOUZE V JIHOMORAVSKÉM KRAJI SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb ANALÝZA VYPLACENÝCH DÁVEK HMOTNÉ NOUZE V JIHOMORAVSKÉM

Více

Sociální politika je jedním ze základních pilířů vzdělání v oboru sociální činnost. Je třeba pochopit teoretický rámec a souvislosti mezi konkrétním sociálním problémem, který je z jiných pohledů probírán

Více

Systémy zdravotního a sociálního pojištění u nás a v zahraničí

Systémy zdravotního a sociálního pojištění u nás a v zahraničí Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančnictví a ekonomických disciplín Systémy zdravotního a sociálního pojištění u nás a v zahraničí Diplomová práce Autor: Bc. Renáta Davidová Finance Vedoucí

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Zhodnocení významu evidenčních listů důchodového pojištění. Diplomová práce

Bankovní institut vysoká škola Praha. Zhodnocení významu evidenčních listů důchodového pojištění. Diplomová práce Bankovní institut vysoká škola Praha Zhodnocení významu evidenčních listů důchodového pojištění Diplomová práce Bc. Veronika Vorobljevová Duben 2015 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí

Více

FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ

FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Martina Malá Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomie Důchodová reforma v České republice Martina Malá Bakalářská

Více

Pomoc v hmotné nouzi orgány, struktura

Pomoc v hmotné nouzi orgány, struktura Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor veřejná správa Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Bakalářská práce Pomoc v hmotné nouzi orgány, struktura Bc. Eva Kročilová 2012/2013 Prohlašuji,

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Komparace důchodového systému v České republice a v Německu Comparison of the pension system in the Czech Republic and Germany Bc. Hana

Více

VYBRANÉ KAPITOLY ZE SOCIÁLNÍ POLITIKY

VYBRANÉ KAPITOLY ZE SOCIÁLNÍ POLITIKY UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta VYBRANÉ KAPITOLY ZE SOCIÁLNÍ POLITIKY Miroslava Jirásková Jitka Tomanová OLOMOUC 2011 1 OBSAH str. Úvod 3 1 Vybrané sociální události 4 1.1 Zdraví, nemoc

Více

Sociální zabezpečení 4. ročník Sociální činnost

Sociální zabezpečení 4. ročník Sociální činnost Sociální zabezpečení 4. ročník Sociální činnost Mgr. et Mgr. Veronika Nosková 1. vydání Učební a studijní texty vzniklé v rámci projektu Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK, vydalo

Více

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Pardubicko Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu

Více

SOCIÁLNÍ TRANSFERY V ČESKÉ REPUBLICE

SOCIÁLNÍ TRANSFERY V ČESKÉ REPUBLICE SOCIÁLNÍ TRANSFERY V ČESKÉ REPUBLICE IVANA TURKOVÁ Abstrakt Sociální dávky a problematika jejich efektivního uplatnění patří mezi velmi často diskutovaná témata, podporovaná různými návrhy, vedoucími ke

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Člověk se zdravotním postiţením jako zaměstnanec

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Člověk se zdravotním postiţením jako zaměstnanec CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Člověk se zdravotním postiţením jako zaměstnanec Markéta Slívová, DiS. Vedoucí práce: PhDr. Mgr. Libor Novosád, PhD. Olomouc 2015 Prohlášení

Více

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Moravskotřebovsko Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního

Více

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Vysokomýtsko Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního

Více

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Přeloučsko Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu

Více