Malakostratigrafie holocénního pěnovce u Kalivod (přírodní park Džbán, severozápadní Čechy)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Malakostratigrafie holocénního pěnovce u Kalivod (přírodní park Džbán, severozápadní Čechy)"

Transkript

1 Bohemia centralis, Praha, 29: 29 35, 2009 Malakostratigrafie holocénního pěnovce u Kalivod (přírodní park Džbán, severozápadní Čechy) Malacostratigraphy of the Holocene tufa deposit at Kalivody (Nature park Džbán Tableland, north-western Bohemia) Vojen Ložek Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Středisko Praha, U Šalamounky 41, CZ Praha 5 Geologický ústav AV ČR, Rozvojová 135, CZ Praha 6 Abstract. The investigated tufa deposit is situated in the western vicinity of the Kalivody village at the bottom of an open valley. It has formed in a calcareous spring area, located in a quiet toeslope position. Its lithology is shown in the figure on p. 32. The lower part of the sequence (layers 6 4) consists of very fine-grained marly tufas that include a snail assemblage of a deciduous closed-canopy forest. The upper part (layers 3 1) is dominated by coarser-grained tufas whose molluscan fauna shows a gradual retreat of woodland species associated with an impressive increase in heliophilous grassland and marshland elements, which reflects a clearing of woodland and expansion of moist meadows. The malacocoenoses of the lower complex are characteristic of the late Climatic Optimum (Epiatlantic Period), whereas their later retreat probably reflects the cultivation of the adjacent landscape during the final Bronze Age as well as the climatic change in the Subboreal Period. Of local importance is the fact that the woodland fauna of the lower strata does not include a number of otherwise widespread mid-european forest species. Such reduced snail communities occur in areas fringing the inner Bohemian chernozem belt that was cultivated by the first Neolithic farmers prior to the culmination of woodland biocoenoses during the late Climatic Optimum. Key words: Džbán Tableland, NW Bohemia, marshland tufa, molluscan succession, late Holocene 29

2 BOHEMIA CENTRALIS 29 Úvod Tabulová plošina Džbán na rozvodí mezi Ohří, Berounkou a Vltavou představuje v rámci českého termofytika osobitou lesnatou krajinu obklopenou bezlesými pláněmi Rakovnicka, dolního Poohří a Slánska, která jen na jihu volně navazuje na rozlehlé lesy Křivoklátska. V povědomí přírodovědecké veřejnosti je známá především výskytem řady pozoruhodných rostlin, zejména kýchavice černé, medvědice lékařské a lněnky zobánkaté, nehledě k pěchavinám na opukových stěnách a společenstvům vápnitých močálů. Podobně je tomu i v případě malakofauny. Lesní malakocenósy jsou sice ochuzené o řadu prvků žijících na sousedním Křivoklátsku i jinde v jižní polovině středních Čech (Petasina unidentata, Vitrea diaphana, Aegopinella nitens, Ruthenica filograna aj.), zato však opukové stěny hostí celé populace ve středočeské oblasti jinak vzácného nebo chybějícího druhu Laciniaria plicata a ve Smradovském údolí se nachází izolovaný výskyt karpatského prvku Plicuteria lubomirskii. Základní otázkou je, zda absence zmíněných lesních druhů vychází z přirozeného poledového vývoje nebo je důsledkem ochuzení podmíněného antropickými zásahy v pravěku. Odpověď mohou podat fosilní malakofauny pěnovců, které zatím byly zkoumány na dvou lokalitách. V Malém dolíku u Bílichova, přímo na lokalitě kýchavice černé, se podařilo zachytit bohatý sled faun parkové krajiny starého holocénu a fragment mladších lesních společenstev zachovaný jen v povrchové půdě ložiska, jehož tvorba byla ukončena erozí na rozhraní boreálu a atlantiku (Ložek 2006). Naproti tomu druhé naleziště nedaleko obce Kalivody poskytlo sled odpovídající holocénu střednímu až mladému, který plně zachycuje kulminaci poledového lesního období, jak ukazuje jeho podrobný rozbor předložený v této studii. Poloha a popis profilu Ložisko pěnovce, v němž byl výkopem 12/ odkryt zde analyzovaný profil, se nachází západně od obce Kalivody v poloze Marasty (Ložek 1968, Kovanda 1971, ložisko 13) v nadmořské výšce 375 m. Roční průměr srážek obnáší zhruba 530 mm, teploty 7,0 7,5 C. Jde o velmi mírný svah přecházející do nivy malého potoka podmáčený bočními prameništi, tedy o typické bažinné pěnovce s velmi jemnozrnnými almovitými a humózními ( slatinnými ) polohami, usazované v klidném trvale vlhkém prostředí neovlivňovaném svahovými ani nivními procesy, což výrazně omezuje přínos ulit z větší vzdálenosti. Podrobný popis vrstevního sledu je uveden u vyobrazení profilu (obr. 1). V podloží pěnovců vystupuje oglejená hlína s úlomky opuky snesenými s horních úseků přilehlých svahů. V profilu lze rozlišit dvě souvrství spodní, pozůstávající z šedých slínitých almů, jehož svrchní polohu (4) tvoří výrazně 30

3 Vojen Ložek: Malakostratigrafie holocénního pěnovce u Kalivod (přírodní park Džbán, severozápadní Čechy) tmavší almovitý pěnovec, svrchní pak představují sypké pěnovce, na bázi ještě se slatinnou příměsí (3), výše pak běložlutý hrubší pěnovec s většími inkrustacemi (2), na němž leží povrchová hnědošedá pěnovcová hlína současná půda (1). Vzdor malé mocnosti ložiska odpovídá popsaný sled běžnému vývoji známému i z mnohem mocnějších uloženin obdobného typu. Měkkýší fauna Schránky měkkýšů byly vyplaveny a vybrány ze vzorků o objemu zhruba 8 dm 3 odebraných z jednotlivých vrstev ložiska, určeny a zpracovány podle jednotné metodiky (Ložek 1964). Výsledky shrnuje tabulka nálezů (tab. 1), která krom abundance jednotlivých druhů obsahuje i základní údaje o jejich environmentální a klimatické výpovědi. Celý sled se na první pohled jeví jako značně homogenní, bez výraznějších změn, což platí i pro druhové bohatství jednotlivých vrstev. Nicméně podrobnější rozbor odhalí rozdíl mezi spodním (vrstvy 6 4) a svrchním úsekem profilu (3 1), který je v souladu s již zmíněným vývojem litologickým. Spodní souvrství charakterizuje mírná, nicméně zřetelná převaha lesních druhů (ekoskupiny 1 3) (sensu Ložek 1964) za poměrně vyrovnaného početního stavu (abundance) všech zastoupených skupin. Zvláštní pozornost zasluhují ekologicky citlivější lesní druhy jako Platyla polita, Sphyradium doliolum, Vertigo pusilla a Urticicola umbrosus, které v nadloží již nebyly zjištěny, a ovšem jednotlivé nálezy staroholocénních prvků Discus ruderatus a Vertigo substriata, které ve starším holocénu byly ve Džbánu zřejmě běžné (Ložek 2006). Druhy otevřené krajiny (ekoskupina 5) a zejména převážně heliofilní prvky mokřadní skupiny 9 vystupují v nižších počtech, popř. v některých polohách chybějí. Uvedené složení malakofauny nasvědčuje, že prostor prameniště pokrýval stinný svěží až zamokřený les, v němž však třeba jen dočasně přetrvávaly otevřené plošky (patches). Svrchní souvrství (3 1) se vyznačuje postupným mizením lesních prvků, zvláště skupin 1 a 3, a nápadným vzestupem početních stavů řady druhů otevřené krajiny, především Vallonia costata, V. pulchella a Vertigo pygmaea, jakož i heliofilních prvků mokřadních jako Vallonia enniensis, Vertigo angustior i V. antivertigo. Podobně je tomu i u euryekní Cochlicopa lubrica, jejíž populace dosahují nejvyšších stavů rovněž v otevřené krajině. V povrchové půdě (1) se téměř vytrácejí lesní druhy skupin 1 a 3 a jen zde byl zjištěn dnes v oblasti častý moderní přistěhovalec Oxychilus cellarius. Uvedené změny obrážejí prosvětlení lesa, který postupně přechází ve vlhkou louku. 31

4 BOHEMIA CENTRALIS 29 Profil pěnovcovým ložiskem u Kalivod 1 hnědá pěnovcová hlína s roztroušenými CaCO 3 inkrustacemi, 2 běložlutě a rzivě mramorovaný sypký pěnovec s roztroušenými hrubšími inkrustacemi, 3 šedý slatinný pěnovec, 4 tmavošedý slatinný almovitý pěnovec, 5 šedý slínitý alm, 6 světlešedý slínitý alm, 7 rezavohnědě a šedě mramorovaná jílovitá hlína s úlomky opuky. Section through the tufa deposit at Kalivody 1 brownish grey tufaceous loam with scattered CaCO 3 -aggregations, 2 whitish yellow medium-grained tufa with scattered CaCO 3 - aggregations, iron staining throughout, 3 grey peaty tufa, 4 dark grey peaty alm-like tufa, 5 grey marly alm, 6 pale grey marly alm (paludal lime), 7 grey clayey loam with marlstone fragments, iron staining throughout. Vysvětlivky k tab. 1 Explanation to tab. 1 Sloupec l Column l: Ekologické skupiny a biostratigrafické indexy Ecologic groups and biostratigraphic indexes Ekologické skupiny Ecologic groups: 1 les/woodland, 2 převážně les, podružně různá polootevřená až otevřená stanoviště / predominantly woodland, occasionally various semi-open to open habitats, 3 vlhký les, luh / damp woodland, alluvial forest. 4 stepi, xerotermní skály / steppe, xerothermic rocks, 5 otevřená stanoviště všeobecně / open habitats in general. Les i bezlesí / woodland and open country: 6 převážně suché / preminantly dry, 7 středně nebo různě vlhké / mesic or indifferent, 8 převážně vlhké / predominantly damp, 9 mokřady, břehy / wetlands, riparian habitats, 10 vody / aquatic habitats Biostratigrafické indexy Biostratigraphic indexes:! druhy teplých období /warm-climate species, (!) eurytermní druhy teplých období / eurythermal warm-climate species. + sprašové druhy /loess species, (+) místní nebo příležitostné druhy sprašové / local or occasional loess species, G druhy přežívající glaciál mimo sprašové pásmo / species surviving the glacial out of the loess zone. (G) jako relikty / as relics, M novodobí přistěhovalci / modern immigrants. 32

5 Vojen Ložek: Malakostratigrafie holocénního pěnovce u Kalivod (přírodní park Džbán, severozápadní Čechy) Tab. 1. Kalivody, Marasty malakofauna pěnovcového ložiska. Tab. 1. Kalivody, Marasty molluscan fauna of the tufa deposit. Ekologické a biostratigrafické Měkkýši Vrstva indexy ! Acanthinula aculeata ! Aegopinella pura ! Cochlodina laminata (G) Discus ruderatus 2! Ena montana 1? ! Helicodonta obvoluta ! Isognomostoma isognomostomos ! Macrogastra plicatula ! Monachoides incarnatus ! Platyla polita 4 2 6! Sphyradium doliolum 1 1 (!) Vertigo pusilla 1! Alinda biplicata ! Cepaea hortensis ? 1 1?! Discus rotundatus ! Aegopinella minor 13? ? (!) Fruticicola fruticum ! Helix pomatia (+) Vitrea crystallina 1! Macrogastra ventricosa ? 3! Urticicola umbrosus G Perforatella bidentata M Xerolenta obvia 1 + Pupilla muscorum (+) Vallonia costata G Vallonia pulchella (G) Vertigo pygmaea 1? (!) Euomphalia strigella ! Tandonia rustica 1 (+) Cochlicopa lubrica (+) Agriolimacidae/Limacidae M Oxychilus cellarius 3 (+) Perpolita hammonis (+) Punctum pygmaeum Trochulus hispidus 2! Vitrea contracta (G) Vitrina pellucida 15 (+) Cf. Clausilia parvula 1! Helicigona lapicida 1 1! Carychium tridentatum (G) Perpolita petronella Succinella oblonga (G) Vertigo substriata 1 G Carychium minimum G Euconulus praticola 3? 4? 2? 9? 4? (G) Oxyloma elegans 10? (+) Succinea putris (et cf.putris) (!) Vallonia enniensis (G) Vertigo angustior (G) Vertigo antivertigo G Zonitoides nitidus 2 2 Cf. Alzoniella sp (+) Galba truncatula Radix peregra 2 (+) Pisidium casertanum/personatum Počet druhů

6 BOHEMIA CENTRALIS 29 Vývoj přírodního prostředí Uvedené poznatky doplňují obraz postglaciálního vývoje džbánské přírody, jehož starší úsek je podrobně zachycen v pěnovcovém ložisku v Malém dolíku (Ložek 2006). Spodní souvrství v Kalivodech rámcově odpovídá vrcholnému vývoji zapojených lesů v mladší fázi klimatického optima epiatlantiku, svrchní úsek pak mladšímu holocénu subboreálu až subrecentu, kdy došlo nejen ke zhoršení podnebí, ale nepochybně i k antropickým zásahům souvisejícím s pravěkým i pozdějším osídlením Džbánu a jeho okolí. Nicméně pravěké osídlení se vždy přidržovalo spíše okrajů džbánské tabule, takže jádro Džbánu včetně jeho jižního okraje v sousedství Křivoklátska si zřejmě dlouho uchovávalo svůj přírodní charakter. Tato okolnost má značný význam pro posouzení vývoje lesních biocenóz, které se aspoň z malakologického hlediska jeví jako mírně ochuzené, přičemž zjištěné okolnosti nasvědčují, že toto ochuzení má ryze přírodní ráz, neovlivněný lidskými zásahy. Ostatně naprostá většina druhů zjištěných ve fosilním záznamu se na různých místech Džbánu udržela dodnes. V tomto směru připomíná Džbán západní křídlo Českého středohoří, severovýchodní polovinu Českého krasu i jiné okrsky na periférii starosídelní oblasti, třeba v mladoboleslavském Pojizeří, kam nepronikla během poledové doby řada jinak běžně rozšířených lesních prvků, ač se nabízela dostatečně vlhká lesní stanoviště, kde by jejich existence jistě byla možná. Do jaké míry se při tom uplatnily bariéry vzniklé v důsledku kultivace okolní krajiny zůstává zatím otázkou odkrytí dalších vhodně umístěných nalezišť fosilní fauny, popřípadě flóry. Otevřenou otázkou zůstává i nález ojedinělé ulitky trpasličího podzemního předožábrého plže, zde provizorně uvedeného jako Alzoniella sp. Jde o zcela nečekaný výskyt druhu podzemních puklinových vod, jehož případnou přítomnost v okolních pramenech se zatím nepodařilo potvrdit. Závěr Fosilní malakofauna od Kalivod dokládá, že v údolích Džbánu se v mladší polovině klimatického optima holocénu se vytvořily svěží zapojené lesy, v jejichž malakofauně však od počátku chyběly některé jinak v Čechách rozšířené lesní druhy, což je význačné pro lesní okrsky suchého termofytika. I v těchto uzavřených porostech se však místy udržovaly omezené plošky bezlesí na vápnitých prameništních mokřadech, kde přežívaly různé heliofilní druhy jako Vertigo angustior, ale i Vallonia costata a V. pulchella, jejichž populace po rozvolnění lesního krytu v mladším holocénu, počínaje pravděpodobně subboreálem, prudce zvýšily svou početnost a opět poklesly v důsledku odvodňovacích zásahů v historické době. Společenstva pozdního 34

7 Vojen Ložek: Malakostratigrafie holocénního pěnovce u Kalivod (přírodní park Džbán, severozápadní Čechy) klimatického optima se ve Džbánu zachovala v plném druhém bohatství, ovšem jen v místech, která nebyla postižena výsadbou jehličnatých monokultur nebo melioračními zásahy. Literatura Kovanda J. (1971): Kvartérní vápence Československa. SGV, ř. A Antropozoikum, 7, 236 stran, 20 tab. Praha. Ložek V. (1964): Quartärmollusken der Tschechoslowakei. Rozpravy Ústřed. ústavu geologického, 31, 374 stran. Praha. Ložek V. (1968): Paleogeografický výzkum československého holocénu. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1966 : Praha Ložek V. (2006): Staroholocenní pěnovec v Malém dolíku u Bílichova (Džbán, severozápadní Čechy). Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005 : Praha. Recenzovala RNDr. Lucie Juřičková, Ph.D. 35

Přehled terestrických plžů CHKO Křivoklátsko

Přehled terestrických plžů CHKO Křivoklátsko Erica, Plzeň, 12: 83 91, 2004 83 Libor DVOŘÁK 1) & Petra TUČKOVÁ 2) 1) Správa NP a CHKO Šumava, Sušická 399, 341 92 Kašperské Hory, e-mail: libor.dvorak@npsumava.cz 2) Správa CHKO Křivoklátsko, 270 24

Více

Reliktní malakocenózy Jarvové louky u Sedlčánek a PR Slatinné louky u Liblic

Reliktní malakocenózy Jarvové louky u Sedlčánek a PR Slatinné louky u Liblic Bohemia centralis, Praha, 30: 109 113, 2010 Reliktní malakocenózy Jarvové louky u Sedlčánek a PR Slatinné louky u Liblic Relict malacocoenoses of Jarvová louka at Sedlčánky and Nature Reserve Slatinná

Více

Inventarizační malakozoologický výzkum PR Bažantnice u Pracejovic (Jižní Čechy, okres Strakonice)

Inventarizační malakozoologický výzkum PR Bažantnice u Pracejovic (Jižní Čechy, okres Strakonice) Malacologica Bohemoslovaca (Československá slimač), 2 (2003): 31 36 Inventarizační malakozoologický výzkum PR Bažantnice u Pracejovic (Jižní Čechy, okres Strakonice) Malacozoological inventory of the Bažantnice

Více

zoogeografie 1 A W-PAL S x x x x x x x x x x x 10 D EUS S x x x x x x x 1 A EUR S x x x x x x x x x x x x 10 D EUR S x x x x x x x x x x x

zoogeografie 1 A W-PAL S x x x x x x x x x x x 10 D EUS S x x x x x x x 1 A EUR S x x x x x x x x x x x x 10 D EUR S x x x x x x x x x x x Příloha Tabulka 2: Seznam všech druhů měkkýšů nalezených v jednotlivých pohořích České republiky. Nomenklatura je uvedena dle Horsák et al. (2010). Za názvem druhu následuje ekologická skupina (Ložek,

Více

Geologický ústav AV ČR, v. v. i., Rozvojová 269, 165 00 Praha 6

Geologický ústav AV ČR, v. v. i., Rozvojová 269, 165 00 Praha 6 Geologický ústav AV ČR, v. v. i., Rozvojová 269, 165 00 Praha 6 Skála Posledného komína vystupuje na s. okraji levobřežního skalního defilé Zádielské tiesňavy (viz obr. 1). Její severní kolmá stěna je

Více

MĚKKÝŠÍ FAUNA DLOUHÉ MEZE V CHKO ŽELEZNÉ HORY

MĚKKÝŠÍ FAUNA DLOUHÉ MEZE V CHKO ŽELEZNÉ HORY Vč. sb. přír. - Práce a studie, 10 (2002): 273-283 ISBN: 80-86046-64-8 MĚKKÝŠÍ FAUNA DLOUHÉ MEZE V CHKO ŽELEZNÉ HORY Molluscs of the Dlouhá mez in the Protected Landscape Area Železné hory Mts. (East Bohemia,

Více

Měkkýši přírodní rezervace Karlické údolí

Měkkýši přírodní rezervace Karlické údolí Bohemia centralis, Praha, 28: 393 410, 2007 Měkkýši přírodní rezervace Karlické údolí Mollusca of the Nature Reserve Karlické údolí Vojen Ložek Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, středisko Praha, U

Více

Výsledky malakologického inventarizačního průzkumu PR Lazurový vrch (Slavkovský les, západní Čechy)

Výsledky malakologického inventarizačního průzkumu PR Lazurový vrch (Slavkovský les, západní Čechy) Malacologica Bohemoslovaca (2009), 8: 31 37 ISSN 1336-6939 Výsledky malakologického inventarizačního průzkumu PR Lazurový vrch (Slavkovský les, západní Čechy) The results of the malacological survey of

Více

MALAKOFAUNA HŘBITOVŮ BRATISLAVY A NĚKTERÝCH PŘILEHLÝCH MĚST A OBCÍ

MALAKOFAUNA HŘBITOVŮ BRATISLAVY A NĚKTERÝCH PŘILEHLÝCH MĚST A OBCÍ Folia faunistica Slovaca, 2004, 9 (1): 1-14 ISSN 1335-7522 MALAKOFAUNA HŘBITOVŮ BRATISLAVY A NĚKTERÝCH PŘILEHLÝCH MĚST A OBCÍ LIBOR DVOŘÁK 1, TOMÁŠ ČEJKA 2 1 Správa NP a CHKO Šumava, Sušická 399, 34192

Více

Měkkýši přírodních rezervací Podhorní vrch a Holina u Mariánských Lázní

Měkkýši přírodních rezervací Podhorní vrch a Holina u Mariánských Lázní Erica, Plzeň, 13: 37 42, 2006 37 Libor DVOŘÁK 1) a Lucie JUŘIČKOVÁ 2) 1) Správa NP a CHKO Šumava, Sušická 399, 34192 Kašperské Hory, e-mail: libor.dvorak@npsumava.cz 2) Katedra zoologie, Přírodovědecká

Více

Nivní malakofauna řeky Ohře její minulost a současnost

Nivní malakofauna řeky Ohře její minulost a současnost Malacologica Bohemoslovaca (2011), 10: 51 64 ISSN 1336-6939 Nivní malakofauna řeky Ohře její minulost a současnost The floodplain molluscan fauna of the Ohře River (Czech Republic) its past and present

Více

M kkýši národní p írodní rezervace Koda v Českém krasu

M kkýši národní p írodní rezervace Koda v Českém krasu Bohemia centralis, Praha, 32: 189 211, 2014 M kkýši národní p írodní rezervace Koda v Českém krasu Molluscs (Mollusca) of the Koda National Nature Reserve in the Český kras/bohemian Karst Jitka Horáčková

Více

Měkkýši národní přírodní památky Kopičácký rybník (střední Čechy)

Měkkýši národní přírodní památky Kopičácký rybník (střední Čechy) Malacologica Bohemoslovaca (2013), 12: 93 98 ISSN 1336-6939 Měkkýši národní přírodní památky Kopičácký rybník (střední Čechy) Molluscs of the Kopičácký rybník National Nature Monument (Central Bohemia)

Více

Malakologický průzkum na území PR Suchá Dora

Malakologický průzkum na území PR Suchá Dora 1.19.1. Malakologický průzkum na území PR Suchá Dora Cíl průzkumu: Inventarizační průzkum malakofauny na území PR Metodika průzkumu: Průzkum byl proveden na ploše celé rezervace, detailně byly zkoumány

Více

Cíle průzkumu Metodika 10) 11)

Cíle průzkumu Metodika 10) 11) Cíle průzkumu i) shromáždění literárních údajů o malakofauně vybrané oblasti ii) kvalitativní a kvantitativní poznání a zhodnocení malakofauny vybrané oblasti Metodika Průzkum byl prováděn od podzimu 2009

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE Plži Přírodní rezervace Oheb

DIPLOMOVÁ PRÁCE Plži Přírodní rezervace Oheb JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA Studijní program: N4106 Speciální zemědělství Studijní obor: Biologie a ochrana zájmových organismů Katedra: Biologických disciplín Vedoucí

Více

Výsledky malakologického průzkumu na území lokality Staré duby

Výsledky malakologického průzkumu na území lokality Staré duby Výsledky malakologického průzkumu na území lokality Staré duby (závěrečná zpráva průzkumu malakofauny v letech 2009-2010, zpracovala Veronika Schenková) Cíl průzkumu: Výsledky prvního komplexního průzkumu

Více

Malakofauna PR Hemže-Mýtkov

Malakofauna PR Hemže-Mýtkov Malacologica Bohemoslovaca (2009), 8: 56 62 ISSN 1336-6939 Malakofauna PR Hemže-Mýtkov Mollusc fauna of the Hemže-Mýtkov Nature Reserve JAN MYŠÁK Rösslerova 1414, CZ-56002 Česká Třebová, Czech Republic,

Více

Malakofauna v nivě Jizery (Severní Čechy)

Malakofauna v nivě Jizery (Severní Čechy) Malacologica Bohemoslovaca (2013), 12: 48 59 ISSN 1336-6939 Malakofauna v nivě Jizery (Severní Čechy) The mollusc fauna of the Jizera River floodplain (North Bohemia) Jitka Horáčková 1,2, Vojen Ložek 2

Více

Měkkýši NPR Strabišov Oulehla u Litenčic (jižní Morava, Česká republika)

Měkkýši NPR Strabišov Oulehla u Litenčic (jižní Morava, Česká republika) Malacologica Bohemoslovaca (2007), 6: 3 10 ISSN 1336-6939 Měkkýši NPR Strabišov Oulehla u Litenčic (jižní Morava, Česká republika) Molluscs of the Strabišov Oulehla National Nature Reserve near Litenčice

Více

Měkkýši v nivě Milešovského potoka

Měkkýši v nivě Milešovského potoka Malacologica Bohemoslovaca (2011), 10: 24 34 ISSN 1336-6939 Měkkýši v nivě Milešovského potoka Molluscs of the Milešovský Potok floodplain (Northwest Bohemia, Czech Republic) Jitka Horáčková 1, Vojen Ložek

Více

Měkkýši Dolanského rybníka (severní Čechy) příspěvek k poznání měkkýšů CHKO Kokořínsko Máchův kraj

Měkkýši Dolanského rybníka (severní Čechy) příspěvek k poznání měkkýšů CHKO Kokořínsko Máchův kraj Malacologica Bohemoslovaca (2017), 16: 1 6 ISSN 1336-6939 Měkkýši Dolanského rybníka (severní Čechy) příspěvek k poznání měkkýšů CHKO Kokořínsko Máchův kraj Molluscs of the Dolanský rybník Pond (Northern

Více

MĚKKÝŠI HRADU VALDEKA A POZNÁMKY K MALAKOFAUNĚ BRD. Molluscs of the Valdek Castle and comments on the malacofauna of the Brdy Mts

MĚKKÝŠI HRADU VALDEKA A POZNÁMKY K MALAKOFAUNĚ BRD. Molluscs of the Valdek Castle and comments on the malacofauna of the Brdy Mts Bohemia centralis 23: 7-22,1994 MĚKKÝŠI HRADU VALDEKA A POZNÁMKY K MALAKOFAUNĚ BRD Molluscs of the Valdek Castle and comments on the malacofauna of the Brdy Mts Vojen Ložek Úvod Brdy v poslední době vzbuzují

Více

Nivní malakofauna povodí Úštěckého potoka a její vývoj během holocénu

Nivní malakofauna povodí Úštěckého potoka a její vývoj během holocénu Malacologica Bohemoslovaca (2013), 12: 26 39 ISSN 1336-6939 Nivní malakofauna povodí Úštěckého potoka a její vývoj během holocénu The floodplain mollusc fauna of the Úštěcký Brook catchment basin and its

Více

PR Skalní potok ukázka typické malakofauny Hrubého Jeseníku

PR Skalní potok ukázka typické malakofauny Hrubého Jeseníku Malacologica Bohemoslovaca (2012), 11: 22 28 ISSN 1336-6939 PR Skalní potok ukázka typické malakofauny Hrubého Jeseníku Skalní Potok Nature Reserve an example of a typical malacofauna in the Hrubý Jeseník

Více

Rozšíření vřetenatky moravské Vestia ranojevici moravica (Brabenec, 1952) v Hostýnských vrších 1. díl

Rozšíření vřetenatky moravské Vestia ranojevici moravica (Brabenec, 1952) v Hostýnských vrších 1. díl Malacologica Bohemoslovaca (2010), 9: 21 25 ISSN 1336-6939 Rozšíření vřetenatky moravské Vestia ranojevici moravica (Brabenec, 1952) v Hostýnských vrších 1. díl The distribution of Vestia ranojevici moravica

Více

Prales NPR Mionší malakozoologický ráj v Beskydech

Prales NPR Mionší malakozoologický ráj v Beskydech Malacologica Bohemoslovaca (2006), 5: 18 24 ISSN 1336-6939 Prales NPR Mionší malakozoologický ráj v Beskydech Virgin forest of the Mionší National Nature Reserve a malacological Eden in the Beskydy Mts

Více

Environmentální archeologie archeologie minulého přírodního prostředí

Environmentální archeologie archeologie minulého přírodního prostředí ENVIRONMENTÁLNÍ ARCHEOLOGIE - DODATKY 2011 Environmentální archeologie archeologie minulého přírodního prostředí ve kterém žil, kterým byl formován a které spoluvytvářel člověk www.gli.cas.cz/kvarter www.pedologie.cz

Více

Malakologický průzkum na území PR Skalka

Malakologický průzkum na území PR Skalka 1.18.1. Malakologický průzkum na území PR Skalka Cíl průzkumu: Inventarizační průzkum malakofauny na území PR Metodika průzkumu: Průzkum byl proveden na ploše celé rezervace, detailně bylo zkoumáno na

Více

Malakologický průzkum na území PR Skučák

Malakologický průzkum na území PR Skučák 1.22.1. Malakologický průzkum na území PR Skučák Cíl průzkumu: Inventarizační průzkum malakofauny na území PR Metodika průzkumu: Průzkum byl proveden na ploše celé rezervace, detailně bylo zkoumáno na

Více

MÄKKÝŠE (MOLLUSCA) ZVOLENSKEJ KOTLINY

MÄKKÝŠE (MOLLUSCA) ZVOLENSKEJ KOTLINY Folia faunistica Slovaca, 2000, 5: 6368 MÄKKÝŠE (MOLLUSCA) ZVOLENSKEJ KOTLINY JOZEF ŠTEFFEK Ústav ekológie lesa SAV, 969 01 Fándlyho 1, Banská Štiavnica [email: steffekjozef@hotmail.com] ŠTEFFEK, J., 2000:

Více

Malakofauna Přírodní rezervace Údolí Teplé (západní Čechy)

Malakofauna Přírodní rezervace Údolí Teplé (západní Čechy) Malacologica Bohemoslovaca (2008), 7: 1 8 ISSN 1336-6939 Malakofauna Přírodní rezervace Údolí Teplé (západní Čechy) Mollusc assemblage of the Údolí Teplé Nature Reserve (Czech Republic: West Bohemia) LIBOR

Více

Malakofauna navrhované NPR Obírka-Kopánky a okolí

Malakofauna navrhované NPR Obírka-Kopánky a okolí Malacologica Bohemoslovaca (2017), 16: 7 11 ISSN 1336-6939 Malakofauna navrhované NPR Obírka-Kopánky a okolí Mollusc fauna of the proposed Obírka-Kopánky National Nature Reserve and its surroundings Jan

Více

Atlas rozšíření suchozemských plžů v CHKO Bílé Karpaty

Atlas rozšíření suchozemských plžů v CHKO Bílé Karpaty Atlas rozšíření suchozemských plžů v CHKO Bílé Karpaty Distribution atlas of terrestrial gastropods in the White Carpathians Protected Landscape Area Jana Dvořáková 1*, Vojen Ložek 2, Michal Horsák 1 &

Více

Les & měkkýši. a historický exkurz navrch. Michal Horsák UBZ PřF MU Brno

Les & měkkýši. a historický exkurz navrch. Michal Horsák UBZ PřF MU Brno Les & měkkýši a historický exkurz navrch Michal Horsák UBZ PřF MU Brno Měkkýši jako modelová skupina dobrá znalost autekologie jasně definované hlavní ekologické faktory, společné pro většinu druhů 1.

Více

Molluscs of the Krkonoše Mts. (Czech Republic)

Molluscs of the Krkonoše Mts. (Czech Republic) Malacologica Bohemoslovaca (2008), 7: 55 69 ISSN 1336-6939 Molluscs of the Krkonoše Mts. (Czech Republic) LUCIE JUŘIČKOVÁ 1 & VOJEN LOŽEK 2 1 Department of Zoology, Faculty of Science, Charles University,

Více

Příspěvek k poznání měkkýšů (Mollusca) NPR Větrušické rokle

Příspěvek k poznání měkkýšů (Mollusca) NPR Větrušické rokle Bohemia centralis, Praha, 30: 101 108, 2010 Příspěvek k poznání měkkýšů (Mollusca) NPR Větrušické rokle A contribution to the knowledge of molluscs (Mollusca) of the Větrušické rokle National Nature Reserve

Více

Měkkýši přírodní rezervace U Nového hradu a přilehlé zříceniny (Česká republika)

Měkkýši přírodní rezervace U Nového hradu a přilehlé zříceniny (Česká republika) Malacologica Bohemoslovaca (2016), 15: 14 20 ISSN 1336-6939 Měkkýši přírodní rezervace U Nového hradu a přilehlé zříceniny (Česká republika) Molluscs of the U Nového hradu Nature Reserve and the nearby

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ CENTRUM BIOLOGIE, GEOVĚD A ENVIGOGIKY VODNÍ A MOKŘADNÍ MĚKKÝŠI ŘEKY TŘEMOŠENKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Martina Šalomová Biologie se zaměřením na vzdělávání (2012-2015)

Více

17. Mě k k ý š i. 17. Mo l l u s c s. M. Horsák. Měkkýši (Mollusca) jsou po členovcích

17. Mě k k ý š i. 17. Mo l l u s c s. M. Horsák. Měkkýši (Mollusca) jsou po členovcích 17. Mě k k ý š i M. Horsák 17.2 Páskovka žíhaná (Cepaea vindobonensis); 18,4 : 21,8 mm. 17.1 Výzkum historického vývoje mokřadů vyžaduje na první pohled destruktivní odběr vzorků. Na snímku je zachycen

Více

Malakofauna zájmové oblasti Vápenného vrchu u Černé v Pošumaví (CHKO Šumava)

Malakofauna zájmové oblasti Vápenného vrchu u Černé v Pošumaví (CHKO Šumava) Silva Gabreta vol. 10 p. 87 96 Vimperk, 2004 Malakofauna zájmové oblasti Vápenného vrchu u Černé v Pošumaví (CHKO Šumava) Molluscs of the area of interest on Vápenný Vrch hill near Černá v Pošumaví (Šumava

Více

STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST. Porovnání diversity malakofauny přírodní rezervace U Nového hradu na Blanensku a přilehlé zříceniny.

STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST. Porovnání diversity malakofauny přírodní rezervace U Nového hradu na Blanensku a přilehlé zříceniny. STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST Porovnání diversity malakofauny přírodní rezervace U Nového hradu na Blanensku a přilehlé zříceniny Matěj Chytrý Brno 2016 Středoškolská odborná činnost Obor č. 8, Ochrana

Více

PÁTEK, LEVOUSY A CHLUMČANY významné fosiliferní středoplestocénní lokality na pravém břehu Ohře mezi Louny a Libochovicemi

PÁTEK, LEVOUSY A CHLUMČANY významné fosiliferní středoplestocénní lokality na pravém břehu Ohře mezi Louny a Libochovicemi 89 PÁTEK, LEVOUSY A CHLUMČANY významné fosiliferní středoplestocénní lokality na pravém břehu Ohře mezi Louny a Libochovicemi Pátek, Levousy and Chlumčany important mid-pleistocene localities on the right

Více

Nivní malakofauna Ploučnice (Severní Čechy)

Nivní malakofauna Ploučnice (Severní Čechy) Malacologica Bohemoslovaca (2013), 12: 40 47 ISSN 1336-6939 Nivní malakofauna Ploučnice (Severní Čechy) The floodplain mollusc fauna of the Ploučnice River (North Bohemia) Jitka Horáčková 1,2 & Lucie Juřičková

Více

Měkkýši Národní přírodní rezervace Karlštejn v Českém krasu

Měkkýši Národní přírodní rezervace Karlštejn v Českém krasu Malacologica Bohemoslovaca (2015), 14: 21 73 ISSN 1336-6939 Měkkýši Národní přírodní rezervace Karlštejn v Českém krasu Molluscs of the Karlštejn National Nature Reserve in the Bohemian Karst Štěpánka

Více

Přirozené lesy v oblasti pramenů Javorné malakozoologický ráj v Jeseníkách

Přirozené lesy v oblasti pramenů Javorné malakozoologický ráj v Jeseníkách Malacologica Bohemoslovaca (2010), 9: 16 20 ISSN 1336-6939 Přirozené lesy v oblasti pramenů Javorné malakozoologický ráj v Jeseníkách The natural forests in the headwaters of the Javorná River malacological

Více

Výsledky průzkumu měkkýšů (Mollusca: Gastropoda, Bivalvia) v okolí města Blatná v jihozápadních Čechách

Výsledky průzkumu měkkýšů (Mollusca: Gastropoda, Bivalvia) v okolí města Blatná v jihozápadních Čechách Malacologica Bohemoslovaca (2008), 7: 33 46 ISSN 1336-6939 Výsledky průzkumu měkkýšů (Mollusca: Gastropoda, Bivalvia) v okolí města Blatná v jihozápadních Čechách Results of the faunistic survey of molluscs

Více

Měkkýši (Mollusca) NPR Mazák (Moravskoslezské Beskydy, Česká republika)

Měkkýši (Mollusca) NPR Mazák (Moravskoslezské Beskydy, Česká republika) Malacologica Bohemoslovaca (2013), 12: 17 25 ISSN 1336-6939 Měkkýši (Mollusca) NPR Mazák (Moravskoslezské Beskydy, Česká republika) Molluscs of the Mazák National Natural Reserve (Moravian-Silesian Beskydy

Více

MĚKKÝŠI (MOLLUSCA) HRADŮ JAKO EKOLOGICKÉHO FENOMÉNU (ČESKÁ REPUBLIKA)

MĚKKÝŠI (MOLLUSCA) HRADŮ JAKO EKOLOGICKÉHO FENOMÉNU (ČESKÁ REPUBLIKA) 100 101 MĚKKÝŠI (MOLLUSCA) HRADŮ JAKO EKOLOGICKÉHO FENOMÉNU (ČESKÁ REPUBLIKA) Molluscs (Mollusca) of castles as an ecological phenomenon (Czech Republic) Lucie Katedra zoologie, Přírodovědecká fakulta

Více

Malakozoologie. Clausiliidae

Malakozoologie. Clausiliidae Cochlodina orthostoma - vřetenovka rovnoústá; 13,0:3,0, středovýchodoevropská; zachovalé suťové a listnaté lesy, roztroušeně po celém území Cochlodina costata commutata - vřetenovka zaměněná; 15,0:3,4,

Více

MĚKKÝŠI LABSKÉ NIVY U PŘELOUČE

MĚKKÝŠI LABSKÉ NIVY U PŘELOUČE Vč. sb. přír. - Práce a studie, 8(2000): 237-246 ISBN: 80-86046 - 49-4 MĚKKÝŠI LABSKÉ NIVY U PŘELOUČE Molluscs of the Labe river floodplain near Přelouč town (North-eastern Bohemia) Jaroslav VAŠÁTKO 1

Více

parnassia MĚKKÝŠI ŽĎÁRSKÝCH VRCHŮ (Mollusca) AOPK ČR

parnassia MĚKKÝŠI ŽĎÁRSKÝCH VRCHŮ (Mollusca) AOPK ČR parnassia MĚKKÝŠI (Mollusca) ŽĎÁRSKÝCH VRCHŮ AOPK ČR Měkkýši (Mollusca) Žďárských vrchů. Molluscs (Mollusca) of the Žďárské vrchy Mts. Autoři / Authors: Magda Drvotová, Jaroslav Č. Hlaváč, Michal Horsák,

Více

Autoři: S. Vacek, M. Mikeska, Z. Vacek, L. Bílek, V. Štícha

Autoři: S. Vacek, M. Mikeska, Z. Vacek, L. Bílek, V. Štícha Soubor map: Hodnoty biodiverzity jednotlivých SLT podle výskytu prioritních přírodních stanovišť soustavy Natura 2000 ve vybraných VZCHÚ (GIS Správa KRNAP Vrchlabí) Autoři: S. Vacek, M. Mikeska, Z. Vacek,

Více

ZHODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU A PÉČE O LESNÍ REZERVACE UHERSKOHRADIŠŤSKA

ZHODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU A PÉČE O LESNÍ REZERVACE UHERSKOHRADIŠŤSKA ZHODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU A PÉČE O LESNÍ REZERVACE UHERSKOHRADIŠŤSKA EVALUATION OF PRESENT STATE AND MANEGEMENT OF FOREST PROTECTED AREAS OF UHERSKOHRADIŠŤSKO Kateřina Rebrošová, Jiří Schneider ABSTRAKT

Více

Příspěvek k poznání vodních měkkýšů dolního toku Berounky

Příspěvek k poznání vodních měkkýšů dolního toku Berounky Bohemia centralis, Praha, 26: 45 51, 2003 Příspěvek k poznání vodních měkkýšů dolního toku Berounky Contribution to the knowledge of aquatic molluscs of the lower reach of the Berounka River (Czech Republic)

Více

Nálezy vzácných a ohrožených druhů bezobratlých živočichů v CHKO Litovelské Pomoraví, Javoříčském krasu a na Grygovských kopečcích

Nálezy vzácných a ohrožených druhů bezobratlých živočichů v CHKO Litovelské Pomoraví, Javoříčském krasu a na Grygovských kopečcích Nálezy vzácných a ohrožených druhů bezobratlých živočichů v CHKO Litovelské Pomoraví, Javoříčském krasu a na Grygovských kopečcích Michal Horsák, Petr Kment, Jan Sychra, Michal Straka (horsak@sci.muni.cz;

Více

Měkkýši chráněného území Drbákov Albertovy skály

Měkkýši chráněného území Drbákov Albertovy skály Bohemia centralis, Praha, 17: 139 144, 1988 Měkkýši chráněného území Drbákov Albertovy skály Weichtiere des Naturschutzgebietes Drbákov Albertovy skály Vojen LOŽEK Albertovy skály, ležící ve státní přírodní

Více

Diverzita vodních. v PR Petrovka a přilehlé. rybniční soustavy

Diverzita vodních. v PR Petrovka a přilehlé. rybniční soustavy Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Centrum biologie, geověd a envigogiky Diplomová práce Diverzita vodních a mokřadních malakocenóz v PR Petrovka a přilehlé části povodí bolevecké rybniční

Více

Poznámky k ekologii, rozšíření a ochraně vřetence horského (Pseudofusulus varians) v České republice

Poznámky k ekologii, rozšíření a ochraně vřetence horského (Pseudofusulus varians) v České republice Malacologica Bohemoslovaca (2011), 10: 18 23 ISSN 1336-6939 Poznámky k ekologii, rozšíření a ochraně vřetence horského (Pseudofusulus varians) v České republice Notes to the ecology, distribution and protection

Více

je také vystavena neustále aktualizovaná mapka seismicity za posledních 6 měsíců.

je také vystavena neustále aktualizovaná mapka seismicity za posledních 6 měsíců. Radka TILŠAROVÁ 1, Vladimír NEHYBKA 2 ZÁPADNÍ ČECHY 1991-2005 PŘEHLED SEISMICKÉ AKTIVITY PODLE OBLASTÍ WESTERN BOHEMIA 1991-2005 OVERVIEW OF SEISMIC ACTIVITY IN PARTICULAR AREAS Abstract The contribution

Více

POČET ROČNÍKŮ JEHLIC POPULACÍ BOROVICE LESNÍ. Needle year classes of Scots pine progenies. Jarmila Nárovcová. Abstract

POČET ROČNÍKŮ JEHLIC POPULACÍ BOROVICE LESNÍ. Needle year classes of Scots pine progenies. Jarmila Nárovcová. Abstract POČET ROČNÍKŮ JEHLIC POPULACÍ BOROVICE LESNÍ Needle year classes of Scots pine progenies Jarmila Nárovcová Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. Výzkumná stanice Opočno Na Olivě 550

Více

BAZICKÉ VÝCHOZY V OKOLÍ RALSKA:

BAZICKÉ VÝCHOZY V OKOLÍ RALSKA: BAZICKÉ VÝCHOZY V OKOLÍ RALSKA: ORNITODISPERZNÍ VÝSADKY, NEBO REFUGIA POSTGLACIÁLNÍ MALAKOFAUNY? LUKÁŠ NEHASIL, JASNA SIMONOVÁ, ŠIMON KAPIC, JAN HEGRLÍK, BARBORA KADLECOVÁ, JOHANA SIMONOVÁ, MILOŠ HALDA,

Více

VODNÍ MĚKKÝŠI OHŘE U HOSTĚNIC

VODNÍ MĚKKÝŠI OHŘE U HOSTĚNIC VODNÍ MĚKKÝŠI OHŘE U HOSTĚNIC Obr. 1. Pravý břeh Ohře s rybím přechodem. Zde má být umístěna MVE. ZHOTOVITEL: RNDr. Luboš Beran, PhD. Křivenice 58 277 03 Horní Počaply e-mail: lubos.beran.krivenice@seznam.cz

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRN PÍRODOVDECKÁ FAKULTA ÚSTAV BOTANIKY A ZOOLOGIE

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRN PÍRODOVDECKÁ FAKULTA ÚSTAV BOTANIKY A ZOOLOGIE MASARYKOVA UNIVERZITA V BRN PÍRODOVDECKÁ FAKULTA ÚSTAV BOTANIKY A ZOOLOGIE Spoleenstva mkkýš lesních lokalit v rzných sukcesních stádiích na území CHKO Bílé Karpaty Bakaláská práce Brno 2006 Autor: Sylvie

Více

1 Úvod Historie malakologického výzkumu v chko Bílé karpaty

1 Úvod Historie malakologického výzkumu v chko Bílé karpaty 1 Úvod (J. D.) Suchozemští plži jsou poměrně dobře prostudovanou živočišnou skupinou. Minimálně na území střední a západní Evropy je dobře známo jejich druhové spektrum, rozšíření jednotlivých druhů a

Více

v jihozápadních Čechách

v jihozápadních Čechách Sborník muzea Karlovarského kraje 19 () 425 Hnízdění hohola severního (Bucephala clangula) v jihozápadních Čechách Pavel Růžek a Libor Schröpfer ÚVOD Hohol severní (Bucephala clangula) patří k ptačím druhům,

Více

6. Zeleň na území hlavního města Prahy

6. Zeleň na území hlavního města Prahy 6. Zeleň na území hlavního města Prahy (Ing. Miroslav Kubový) Pro potřeby tohoto úkolu zpracoval stať týkající se zeleně v Praze Ing. Miroslav Kubový, autorizovaný architekt pro obor krajinářská architektura.

Více

Měkkýši (Mollusca) CHKO Kokořínsko

Měkkýši (Mollusca) CHKO Kokořínsko Bohemia centralis, Praha, 27: 41 73, 2006 Měkkýši (Mollusca) CHKO Kokořínsko Molluscs (Mollusca) of Kokořínsko Protected Landscape Area Luboš Beran Správa chráněné krajinné oblasti Kokořínsko, Česká 149,

Více

Verkohlte Holzfunde auf der Lokalität Mladá Boleslav-Čejetičky (Choboty)

Verkohlte Holzfunde auf der Lokalität Mladá Boleslav-Čejetičky (Choboty) Bohemia centralis 20: 29-34, 1991 Nálezy zuhelnatělého dřeva na lokalitě Mladá Boleslav- Čejetičky (Choboty) Verkohlte Holzfunde auf der Lokalität Mladá Boleslav-Čejetičky (Choboty) Emanuel OPRAVIL POPIS

Více

Výskyt kriticky ohroženého plže vrkoče Geyerova (Vertigo geyeri) na vybraných rašeliništích v kraji Vysočina

Výskyt kriticky ohroženého plže vrkoče Geyerova (Vertigo geyeri) na vybraných rašeliništích v kraji Vysočina Výskyt kriticky ohroženého plže vrkoče Geyerova (Vertigo geyeri) na vybraných rašeliništích v kraji Vysočina Závěrečná zpráva průzkumu malakofauny v období duben srpen 2012 Veronika Schenková & Michal

Více

Režim teploty a vlhkosti půdy na lokalitě Ratíškovice. Tomáš Litschmann 1, Jaroslav Rožnovský 2, Mojmír Kohut 2

Režim teploty a vlhkosti půdy na lokalitě Ratíškovice. Tomáš Litschmann 1, Jaroslav Rožnovský 2, Mojmír Kohut 2 Režim teploty a vlhkosti půdy na lokalitě Ratíškovice Tomáš Litschmann 1, Jaroslav Rožnovský 2, Mojmír Kohut 2 AMET, Velké Bílovice 1 Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno 2 Úvod: V našich podmínkách

Více

Malacologica Bohemoslovaca. Vol. 6 (2007)

Malacologica Bohemoslovaca. Vol. 6 (2007) ISSN 1336-6939 (online version only) Malacologica Bohemoslovaca Vol. 6 (2007) http://mollusca.sav.sk - Journal about molluscs in Central Europe Published by Institute of Zoology, Slovak Academy of Sciences

Více

The Over-Head Cam (OHC) Valve Train Computer Model

The Over-Head Cam (OHC) Valve Train Computer Model The Over-Head Cam (OHC) Valve Train Computer Model Radek Tichanek, David Fremut Robert Cihak Josef Bozek Research Center of Engine and Content Introduction Work Objectives Model Description Cam Design

Více

CHANGES OF SPECIES COMPOSITION IN GRASS VEGETATION ASSOCIATION SANGUISORBA-FESTUCETUM COMUTATAE

CHANGES OF SPECIES COMPOSITION IN GRASS VEGETATION ASSOCIATION SANGUISORBA-FESTUCETUM COMUTATAE CHANGES OF SPECIES COMPOSITION IN GRASS VEGETATION ASSOCIATION SANGUISORBA-FESTUCETUM COMUTATAE ZMĚNY DRUHOVÉ SKLADBY TRAVNÍHO POROSTU ASOCIACE SANGUISORBA-FESTUCETUM COMUTATAE Heger P., Skládanka J.,

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Právní formy podnikání v ČR

Právní formy podnikání v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Právní formy podnikání v ČR Bakalářská práce Prokeš Václav Leden, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví Právní formy podnikání v ČR Bakalářská

Více

Měkkýši Českého lesa IV. Nové údaje pro jižní část Českého lesa

Měkkýši Českého lesa IV. Nové údaje pro jižní část Českého lesa Malacologica Bohemoslovaca (2008), 7: 81 92 ISSN 1336-6939 Měkkýši Českého lesa IV. Nové údaje pro jižní část Českého lesa Molluscs of the Český Les Mts. IV. New data for the southern part of the Český

Více

PRŮCHOD POVODNĚ V ČERVNU 2013 VLTAVSKOU KASKÁDOU

PRŮCHOD POVODNĚ V ČERVNU 2013 VLTAVSKOU KASKÁDOU PRŮCHOD POVODNĚ V ČERVNU 2013 VLTAVSKOU KASKÁDOU VLTAVA RIVER CASCADE DURING THE FLOOD IN JUNE 2013 Tomáš Kendík, Karel Březina Abstrakt: Povodňová situace, kterou bylo zasaženo území povodí Vltavy na

Více

ALERGICI A ASTMATICI VE ŠKOLE 21. STOLETÍ

ALERGICI A ASTMATICI VE ŠKOLE 21. STOLETÍ Škola a zdraví 21, 2009, Obecné otázky výchovy ke zdraví ALERGICI A ASTMATICI VE ŠKOLE 21. STOLETÍ Marie HAVELKOVÁ, Petr KACHLÍK, Kamila SYNKOVÁ, Martina POKORNÁ Abstrakt: Práce prezentuje výsledky získané

Více

Povodeň ve škole. Shrnutí. Cílová skupina. Časová náročnost. Prostorové požadavky. Klíčové otázky. Získané dovednosti a znalosti

Povodeň ve škole. Shrnutí. Cílová skupina. Časová náročnost. Prostorové požadavky. Klíčové otázky. Získané dovednosti a znalosti Povodeň ve škole Shrnutí Úloha studenty seznámí s činností vody a s významem pobřežních rostlin v blízkosti vodních toků a stojatých vod. Na základě jednoduchého experimentu, který simuluje rozvodněnou

Více

Vodní měkkýši přírodní rezervace Všetatská černava

Vodní měkkýši přírodní rezervace Všetatská černava Bohemia centralis, Praha, 28: 377 381, 2007 Vodní měkkýši přírodní rezervace Všetatská černava Aquatic molluscs of the Všetatská černava Nature Reserve (Central Bohemia, Czech Republic) Luboš Beran Správa

Více

Bohemia centralis, Praha, 12:91-113,1983. Gegenwärtiger Zustand der Naturumwelt des Křivoklát - Gebietes. nach der Aussage der Weichtierfauna

Bohemia centralis, Praha, 12:91-113,1983. Gegenwärtiger Zustand der Naturumwelt des Křivoklát - Gebietes. nach der Aussage der Weichtierfauna Bohemia centralis, Praha, 12:91-113,1983 Současný stav přírodního prostředí Křivoklátska podle výpovědi malakofauny Gegenwärtiger Zustand der Naturumwelt des Křivoklát - Gebietes nach der Aussage der Weichtierfauna

Více

POTENCIÁLNÍ OHROŽENOST PŮD JIŽNÍ MORAVY VĚTRNOU EROZÍ

POTENCIÁLNÍ OHROŽENOST PŮD JIŽNÍ MORAVY VĚTRNOU EROZÍ ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ Ročník LII 5 Číslo 2, 2004 POTENCIÁLNÍ OHROŽENOST PŮD JIŽNÍ MORAVY VĚTRNOU

Více

VODNÍ MĚKKÝŠI RYBNÍKŮ V PŘÍRODNÍM PARKU LANŠKROUNSKÉ RYBNÍKY VE VÝCHODNÍCH ČECHÁCH

VODNÍ MĚKKÝŠI RYBNÍKŮ V PŘÍRODNÍM PARKU LANŠKROUNSKÉ RYBNÍKY VE VÝCHODNÍCH ČECHÁCH VČ. SB. PŘÍR. - PRÁCE A STUDIE, 12 (2005): 119-124 ISBN: 80-86046-75-3 VODNÍ MĚKKÝŠI RYBNÍKŮ V PŘÍRODNÍM PARKU LANŠKROUNSKÉ RYBNÍKY VE VÝCHODNÍCH ČECHÁCH Aquatic molluscs of ponds in the Lanškrounské rybníky

Více

Cílem je realizace inventarizačních průzkumů vybraných skupin organismů na níže uvedených lokalitách.

Cílem je realizace inventarizačních průzkumů vybraných skupin organismů na níže uvedených lokalitách. Cílem je realizace inventarizačních průzkumů vybraných skupin organismů na níže uvedených lokalitách. motýli Průzkum bude zaměřen na denní i noční motýly. Výstupem bude zpráva se seznamem nalezených druhů

Více

SLEDOVÁNÍ JARNÍCH FENOLOGICKÝCH FÁZÍ U BUKU LESNÍHO VE SMÍŠENÉM POROSTU KAMEROVÝM SYSTÉMEM

SLEDOVÁNÍ JARNÍCH FENOLOGICKÝCH FÁZÍ U BUKU LESNÍHO VE SMÍŠENÉM POROSTU KAMEROVÝM SYSTÉMEM SLEDOVÁNÍ JARNÍCH FENOLOGICKÝCH FÁZÍ U BUKU LESNÍHO VE SMÍŠENÉM POROSTU KAMEROVÝM SYSTÉMEM Bednářová, E. 1, Kučera, J. 2, Merklová, L. 3 1,3 Ústav ekologie lesa Lesnická a dřevařská fakulta, Mendelova

Více

Hořec hořepník (Gentiana pneumonanthe)

Hořec hořepník (Gentiana pneumonanthe) Hořec hořepník (Gentiana pneumonanthe) rozšíření a management v Bílých Karpatech Zpracovali Eva Hettenbergerová & Karel Fajmon 2014 Obsah Úvod... 3 Metodika průzkumu... 3 Výsledky... 5 Závěr a poznámky

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 18. prosince 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 67049/2014 KUSP 67049/2014 ŽPZE-MJ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 18. prosince 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 67049/2014 KUSP 67049/2014 ŽPZE-MJ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 18. prosince 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 67049/2014 KUSP

Více

Výsledky ichtyologického průzkumu nádrže Nová Říše v roce 2013

Výsledky ichtyologického průzkumu nádrže Nová Říše v roce 2013 Výsledky ichtyologického průzkumu nádrže Nová Říše v roce 213 HYDROBIOLOGICKÝ ÚSTAV Biologické centrum AV ČR, v.v.i. Na Sádkách 7 České Budějovice 375 tel.: +42 385 31 262 fax: +42 385 31 248 email: hbu@hbu.cas.cz

Více

Malakofauna středoevropských skleníků na příkladu botanické zahrady v Brně

Malakofauna středoevropských skleníků na příkladu botanické zahrady v Brně Malakofauna středoevropských skleníků na příkladu botanické zahrady v Brně Masarykova univerzita v Brně Přírodovědecká fakulta Katedra zoologie a ekologie Malakofauna středoevropských skleníků na příkladu

Více

Geologický průzkum navrženého chráněného území na Vanovicích

Geologický průzkum navrženého chráněného území na Vanovicích Bohemia centralis 22: 83-91, 1993 Geologický průzkum navrženého chráněného území na Vanovicích Zoological research of a proposed protected area Na Vanovicích" Anna JANSOVÁ K ochraně navržené chráněné území

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. Česká republika základní informace

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. Česká republika základní informace Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Trhovky CZ0213078

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Trhovky CZ0213078 Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Trhovky CZ0213078 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Trhovky Kód lokality: CZ0213078 Kód lokality v ÚSOP: 2606

Více

Koncept rodinného domu, šetrného ke krajinnému rázu a životnímu prostředí The concept of the family house, friendly to the nature and the environment

Koncept rodinného domu, šetrného ke krajinnému rázu a životnímu prostředí The concept of the family house, friendly to the nature and the environment Koncept rodinného domu, šetrného ke krajinnému rázu a životnímu prostředí The concept of the family house, friendly to the nature and the environment Ing. Jan Pečman ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Thákurova

Více

Anglický jazyk. Specifikace oboru. Australia and 1. New Zealand. ssgbrno.cz. Co je to polygrafie Australia and New Zealand

Anglický jazyk. Specifikace oboru. Australia and 1. New Zealand. ssgbrno.cz.  Co je to polygrafie Australia and New Zealand Specifikace oboru Co je Anglický to POLYGRAFIE jazyk Australia and 1. New Zealand www.isspolygr.cz ssgbrno.cz Integrovaná Strřední škola grafická střední Brno škola polygrafická, Brno, Šmahova Šmahova

Více

Ideální les a jeho poruchy v kvartérním klimatickém cyklu. Petr Pokorný; CTS a PřF UK

Ideální les a jeho poruchy v kvartérním klimatickém cyklu. Petr Pokorný; CTS a PřF UK Ideální les a jeho poruchy v kvartérním klimatickém cyklu Petr Pokorný; CTS a PřF UK Část 1: Teoretická východiska Teorie ideálního lesa (D. Storch, Vesmír 90, červen 2011) - Proč je les ultimátním typem

Více

PAINTING SCHEMES CATALOGUE 2012

PAINTING SCHEMES CATALOGUE 2012 Evektor-Aerotechnik a.s., Letecká č.p. 84, 686 04 Kunovice, Czech Republic Phone: +40 57 57 Fax: +40 57 57 90 E-mail: sales@evektor.cz Web site: www.evektoraircraft.com PAINTING SCHEMES CATALOGUE 0 Painting

Více

Seznam floristických a faunistických nálezů z terénní exkurze do CHKO Kokořínsko a některých přilehlých oblastí (Bioléto 2009)

Seznam floristických a faunistických nálezů z terénní exkurze do CHKO Kokořínsko a některých přilehlých oblastí (Bioléto 2009) Seznam floristických a faunistických nálezů z terénní exkurze do CHKO Kokořínsko a některých přilehlých oblastí (Bioléto 2009) Michal Horsák, Jan Roleček, Jan Sychra, Petr Kment, (horsak@sci.muni.cz; honza.rolecek@centrum.cz;

Více

NEW TRANSPORT TECHNOLOGY - BUSES ON CALL

NEW TRANSPORT TECHNOLOGY - BUSES ON CALL NEW TRANSPORT TECHNOLOGY - BUSES ON CALL Jiří Čejka, Ladislav Bartuška 1 ABSTRACT The article deals with the provision of transport services through an alternative method - buses on call. This new technology

Více

Plán péče o přírodní památku Smrčina

Plán péče o přírodní památku Smrčina Plán péče o přírodní památku Smrčina (návrh na vyhlášení) na období 2015-2024 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační údaje evidenční číslo: 946 kategorie ochrany: přírodní

Více