PROBLEMATIKA HLUKU V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROBLEMATIKA HLUKU V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ"

Transkript

1 PROBLEMATIKA HLUKU V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ Hradec Králové NRL pro komunální hluk 1

2 Národní referenční laboratoř pro komunální hluk Ing. Tomáš Hellmuth, CSc. Ing. Dana Potužníková NRL pro komunální hluk 2

3 PROGRAM 1. Novela zákona č.258/2000 Sb. 2. Novela MNKom 3. Metodický blok I obecné přístupy 4. Metodický blok II příklady z praxe NRL pro komunální hluk 3

4 1 Novela zákona č.258/2000 Sb NRL pro komunální hluk 4

5 Nejdůležitější navržené změny 1. Fyzická osoba limit nebude 2. Doprava-splnění venku = splnění vevnitř 3. Hlasy lidí a zvířat 4. VPH ve venkovních prostorech (?) 5. Chráněný venkovní prostor = pozemky pro lázeňsko rehabilitační péči (nikoliv léčení) 6. Chráněný venkovní prostor staveb upřesnění 7. Chráněný vnitřní prostor staveb nové znění 8. Letiště x letecký provoz 9. ČOP náležitosti žádosti DP\OVZ 2014-vládní návrh-hluk.doc NRL pro komunální hluk 5

6 2 Novela metodického návodu pro měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí (MNKom) NRL pro komunální hluk 6

7 Obsah: Východiska (obecný úvod, novela ISO ) Hluk pozadí a zbytkový hluk Místo měření a umístění mikrofonu Doba měření a délka měření Výsledná hladina a výsledná hodnocená hladina Souběžné měření Korekce na prázdnou místnost Provozní podmínky zdrojů hluku Měření rychlosti a sčítání dopravy Doba měření-den x noc Meteorologické podmínky podmínky příznivé pro šíření (M3,M4) Zpracování výsledků a hodnocení Nejistota měření a konvenční nejistota Extrapolace na jiné podmínky (x AKS) Náležitosti protokolů příloha? Korekce na odrazy zahrnuta do MNKom=zrušení MNRefl NRL pro komunální hluk 7

8 ÚVOD Východiska - stávající legislativa - novela ISO a 2 - praxe Obecný úvod - filosofie Korekce na odrazy zahrnuta do MNKom=zrušení MNRefl Náležitosti protokolů příloha? NRL pro komunální hluk 8

9 MNKom - OBECNÝ ÚVOD Širší osvětlení základních přístupů k snižování a řízení hluku - Zdravotní rizika expozice hluku v komunálním prostředí - Hygienický limit hluku - Stanovení hodnot hygienických limitů hluku - Legislativní limity a analytický výsledek - posuzování shody - Obtěžování hlukem a zdravotní účinky hluku - Chráněný venkovní prostor staveb - Umisťování staveb v území nadlimitně exponovaném hlukem - Stará hluková zátěž NRL pro komunální hluk 9

10 HLUK POZADÍ A ZBYTKOVÝ HLUK - 1 Specifickým zvukem složka hluku prostředí, která může být specificky identifikována a může být spojena se specifikovaným zdrojem (ČSN ISO , odst ). Nespecifickým zvukem složka hluku prostředí, která nemůže být specificky identifikována a nemůže být spojena se specifikovaným zdrojem (např. vzdálené zdroje). Hlukem pozadí všechen zvuk, který je působen specifickými a nespecifickými zdroji, které nejsou předmětem daného měření (nejsou měřeným zdrojem hluku). Zbytkovým hlukem všechen zvuk, který zbývá v daném místě po potlačení respektive vyloučení hluku všech nebo části specifických zdrojů hluku pozadí z měření. (Upraveno z ČSN ISO , odst ) NRL pro komunální hluk 10

11 HLUK POZADÍ A ZBYTKOVÝ HLUK - 1 S S N N S S NRL pro komunální hluk 11

12 HLUK POZADÍ A ZBYTKOVÝ HLUK - 1 S S N N S S NRL pro komunální hluk 12

13 HLUK POZADÍ A ZBYTKOVÝ HLUK - 1 S S N N S S NRL pro komunální hluk 13

14 HLUK POZADÍ A ZBYTKOVÝ HLUK - 2 POZNÁMKA 1: Zbytkový hluk může ovlivnit hodnotu hladiny akustického tlaku měřeného zdroje. Případný příspěvek zbytkového hluku k naměřené hodnotě se eliminuje korekcí na zbytkový hluk dle odst tohoto MN. POZNÁMKA 2: Zbytkový hluk může ovlivnit hladinu akustického tlaku měřeného zdroje jen v případě, že se vyskytuje po stejnou dobu, jako hluk měřeného zdroje. To je třeba brát v úvahu zejména při vyhodnocení měření impulsního hluku a hladin maximálního akustického tlaku jednotlivých časově oddělených hlukových událostí NRL pro komunální hluk 14

15 L max korekce na proměnný hluk pozadí Korektní postup: každý jednotlivý (im)puls by měl být posouzen samostatně k hodnotě pozadí, existující v okamžiku jeho výskytu! NRL pro komunální hluk 15

16 MÍSTO MĚŘENÍ A UMÍSTĚNÍ MIKROFONU Místem měření zájmový prostor, ve kterém je hluk posuzován (většinou určeno adresním bodem) POZNÁMKA: Odpovídá pojmu místo příjmu dle bodu 3.1. ČSN ISO Umístění mikrofonu poloha mikrofonu definovaná bodem v prostoru místa měření, v němž je umístěn mikrofon zvukoměru NRL pro komunální hluk 16

17 DOBA MĚŘENÍ A DÉLKA MĚŘENÍ - 1 Dobou měření doba v rámci roku, měsíce, týdne, dne, denní a noční doby, během níž měření probíhá. POZNÁMKA 1: V protokolech se doba měření prezentuje kalendářním datem a časovým intervalem od příjezdu na místo měření do odjezdu z něho. Jde o celkový čas strávený v souvislosti s měřením na místě měření. POZNÁMKA 2: Slouží mj. i k popisu délky provozu zdroje hluku během místního šetření. Časovým intervalem měření časový interval, během něhož jsou v tomtéž místě měření nepřetržitě zaznamenávány hodnoty deskriptorů hluku. Délkou měření součet délek několika časových intervalů měření NRL pro komunální hluk 17

18 DOBA MĚŘENÍ A DÉLKA MĚŘENÍ - 2 Základním předpokladem pro správné určení hladiny akustického tlaku je zvolení vhodné doby měření (v roce, měsíci, týdnu, dni a hodině) a délky měření (celého měření i měřicích časových intervalů). Doba a délka měření se volí tak, aby změřené hodnoty reprezentovaly průměrnou resp. převažující standardní situaci provozu zdroje hluku, vztaženou k jeho dlouhodobému působení. Za minimální dobu dlouhodobého působení se považuje jeden kalendářní rok. U sezonně provozovaných průmyslových zdrojů hluku lze tuto dobu na základě hodnocení zdravotních rizik zkrátit NRL pro komunální hluk 18

19 VÝSLEDNÁ HLADINA A VÝSLEDNÁ HODNOCENÁ HLADINA - 1 Výslednou hladinou akustického tlaku hladina akustického tlaku relevantního deskriptoru hluku stanovená pro referenční časový interval přepočtem z naměřených hodnot podle tohoto metodického návodu. POZNÁMKA 1: Výsledná hodnota je konstruována jako výsledek zpracování souboru změřených hodnot včetně následného použití všech relevantních korekcí. POZNÁMKA 2: Výsledná hodnota se použije při hodnocení výsledků měření k porovnání s hodnotou hygienického limitu hluku stanoveného podle NV NRL pro komunální hluk 19

20 VÝSLEDNÁ HLADINA A VÝSLEDNÁ HODNOCENÁ HLADINA - 2 Výslednou hodnocenou hladinou akustického tlaku je v případě ekvivalentní hladiny akustického tlaku hladina akustického tlaku stanovená podle bodu 31 po odečtení absolutní hodnoty rozšířené kombinované nejistoty měření. V případě hladiny maximálního akustického tlaku je výsledná hodnocená hladina totožná s výslednou hladinou akustického tlaku stanovenou podle bodu 31. POZNÁMKA 1: Při hodnocení měření s ohledem na požadavek splnění podmínek právních předpisů se nominální hodnota výsledné hodnocené hladiny přímo porovnává s nominální hodnotou hygienického limitu hluku. POZNÁMKA 2: Veličinu výsledné hodnocené hladiny akustického tlaku nelze používat k hodnocení výsledků akustických výpočtů, protože nelze předjímat skutečnou hodnotu nejistoty při měření k ověření výsledků výpočtu NRL pro komunální hluk 20

21 Souběžné měření SOUBĚŽNÉ MĚŘENÍ Je-li příčinou hluku v místnosti nebo ve stavbě hluk pronikající z venkovního prostoru, měří se přednostně současně hluk v chráněném venkovním prostoru předmětné stavby. Není-li možné měřit současně, měří se vnější hluk před měřením nebo ihned po měření, jsou-li hlukové podmínky přibližně stejné jako v době měření v chráněném vnitřním prostoru stavby. Avšak v případě, že je požadováno měření hluku z dopravy na pozemních komunikacích v chráněném vnitřním i venkovním prostoru stavby při intenzitě dopravního proudu nižší než 1000 vozidel za hodinu, je vždy nutné měřit v obou chráněných prostorech současně NRL pro komunální hluk 21

22 KOREKCE NA PRÁZDNOU MÍSTNOST Korekce na prázdnou místnost (ČSN ISO čl. 9.5) Tato korekce se nepoužije Důvod: v CD/ISO (2014) již není požadováno NRL pro komunální hluk 22

23 PROVOZNÍ PODMÍNKY ZDROJŮ HLUKU Provozní podmínky zdrojů hluku [ČSN ISO :2009;6] Obecně Provozní podmínky zdroje musí být v případě sledovaného hlukového prostředí statisticky reprezentativní. K získání spolehlivého odhadu ekvivalentní hladiny akustického tlaku, stejně jako maximální hladiny akustického tlaku, musí časový interval měření zahrnovat minimální počet hlukových událostí. V této kapitole je uveden návod pro nejobecnější typy zdrojů hluku Silniční doprava Železniční doprava Průmyslové provozy NRL pro komunální hluk 23

24 MĚŘENÍ RYCHLOSTI A SČÍTÁNÍ DOPRAVY - 1 Sčítání silniční dopravy Údaje o sčítání dopravy musí být uvedeny v protokolu z měření, a to v časových intervalech shodných s dílčími časovými intervaly měření hluku z dopravy NRL pro komunální hluk 24

25 MĚŘENÍ RYCHLOSTI A SČÍTÁNÍ DOPRAVY - 2 Měření rychlosti dopravního proudu Smyslem měření rychlosti dopravního proudu je ověření standardnosti dopravní situace, např. ověření, zda v průběhu měření hluku nedošlo k situaci neodpovídající dlouhodobým průměrným poměrům. Pokud nejsou k dispozici odpovídající přístroje pro měření rychlosti vozidel, lze použít úsekové měření rychlosti projíždějících vozidel, a to i ze záznamu. Pro orientační posouzení rychlosti dopravního proudu lze použít sledování rychloměru vybraného vozidla zařazeného do proudu vozidel v době měření. Toto orientační měření rychlosti by mělo proběhnout během měření několikrát. Způsob měření rychlosti a jeho výsledky musí být uvedeny v protokolu z měření NRL pro komunální hluk 25

26 DOBA MĚŘENÍ-DEN x NOC Pokud průmyslový zdroj hluku provozovaný v denní době nelze z různých objektivních důvodů v denní době změřit (např. z důvodu malého odstupu zbytkového hluku), může se tento zdroj změřit za příznivějších podmínek v noční době, pokud je zajištěno, že režim a podmínky povozu zdroje hluku jsou stejné jako v denní době a naopak NRL pro komunální hluk 26

27 METEOROLOGICKÉ PODMÍNKY DLE ISO/CD Sledování zvrstvení atmosféry - 4 meteotřídy M1 M4 Dlouhodobé měření - Měřicí okna (kombinace metotřídy a emisní třídy zdroje) Jednorázová resp. krátkodobá měření - Příznivé podmínky šíření = meteotřída M3-M4 Výška 10 m Není uvedeno, kde se na cestě šíření měří NRL pro komunální hluk 27

28 METEOROLOGICKÉ PODMÍNKY DLE MNKom Jednorázová resp. krátkodobá měření - Příznivé podmínky šíření = meteotřída M3-M4 Výška není stanovena NRL pro komunální hluk 28

29 METEOROLOGICKÉ PODMÍNKY DLE MNKom Příznivé podmínky šíření zvuku V případě inspekčních měření pro účely státního zdravotního dozoru je třeba měření provádět především při příznivých podmínkách měření, pokud nejsou nepříznivé podmínky pro dané místo převažující. To je případ při poměrně stabilních podmínkách šíření zvuku. V případě jednoho dominantního zdroje se meteorologické podmínky volí při zakřivení zvukového paprsku směrem dolů od zdroje do místa příjmu (kriteria) Vzhledem k dlouhodobé zátěži představují výsledky měření za příznivých meteorologických podmínek její horní odhad NRL pro komunální hluk 29

30 NEJISTOTA MĚŘENÍ A KONVENČNÍ NEJISTOTA NEJISTOTA MĚŘENÍ - Nejistota stanovená postupem dle MNKom, ČSN resp. dalších akreditovaných postupů (SOP) - Je ukazatelem kvality měření (z velké části je určena úsilím měřiče) - Je povinnou součástí deklarace výsledné naměřené hodnoty KONVENČNÍ NEJISTOTA - Hodnota nejistoty stanovená MNKom, která respektuje existenci nejistoty měření i nejistoty stanovení hygienického limitu. - U k = ± 2 db - Použije se při hodnocení naměřené výsledné hodnoty NRL pro komunální hluk 30

31 ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDKŮ A HODNOCENÍ Zpracování výsledků měření 8.1. Obecně Zpracování výsledků měření je proces, který vede ke stanovení výsledné hladiny akustického tlaku a její nejistoty Stanovení výsledné ekvivalentní hladiny akustického tlaku 8.3 Stanovení výsledné hladiny maximálního akustického tlaku NRL pro komunální hluk 31

32 ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDKŮ A HODNOCENÍ Hodnocení měření Všeobecně Hodnocení měření, tj. zjištění, zda výsledná hodnota deskriptoru hluku znamená naplnění nebo nenaplnění protiprávního stavu, se provádí porovnáním výsledné hodnoty stanoveného deskriptoru hluku s hygienickým limitem podle 20 odst.3. NV. Pokud rozšířená hodnota nejistoty U překračuje hodnotu 2 db, použije se pro hodnocení výsledné hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku podle 20 odst.3 NV standardní konvenční hodnota nejistoty, která se rovná 2 db. Použití konvenční nejistoty respektuje existenci nejistoty měření i nejistoty stanovení hygienického limitu NRL pro komunální hluk 32

33 EXTRAPOLACE NA JINÉ PODMÍNKY (MNKom, kap.10) NRL pro komunální hluk 33

34 Určení hladin hluku prostředí použitím kombinace měření a výpočtu NRL pro komunální hluk 34

35 LEGITIMITA 1. Povinnosti osob stanoví 30 zákona 258/2000 Sb. 2. Zákon zmocňuje k vydání prováděcího předpisu, který upraví limity, způsob měření a hodnocení nař. vl. č. 272/2011 Sb. stanoví: Při měření hluku a vibrací a při hodnocení hluku a vibrací se postupuje podle metod a terminologie týkajících se oborů elektroakustiky, akustiky a vibrací, obsažených v příslušných českých technických normách. Při jejich dodržení se výsledek považuje za prokázaný. 4. Postup podle ČSN ISO převzatý do MNKom je "lege artis" a lze jej použít jako důkaz v případném správním řízení NRL pro komunální hluk 35

36 PODMÍNKY Extrapolace na jiné podmínky Použití kombinace měření a výpočtu (metodika): Výjimečné použití standardní postup nelze provést z objektivních důvodů, např.: - Vysoká hladina zbytkového hluku (pozadí) - Nedostupnost místa z technických nebo právních důvodů Důvody nutno důkladně popsat a zdůvodnit v protokolu Uvést metodiku výpočtu - neexistují zatím žádné kompletní mezinárodně uznávané metody výpočtu Vhodné zejména pro stacionární zdroje Spolehlivost výsledné hodnoty závisí na poměru vzdálenosti místa měření a výpočtového bodu od zdroje! NRL pro komunální hluk 36

37 POSTUP Extrapolace na jiné podmínky Spolehlivost výsledné hodnoty pro bodový stacionární zdroj hluku: - l max = největší rozměr zdroje hluku NRL pro komunální hluk 37

38 l max = max (š,d,v) v š d NRL pro komunální hluk 38

39 POSTUP Extrapolace na jiné podmínky Spolehlivost výsledné hodnoty pro bodový stacionární zdroj hluku: - l max = největší rozměr zdroje hluku - R m = vzdálenost místa měření od zdroje - R b = vzdálenost posuzovaného místa od zdroje NRL pro komunální hluk 39

40 ZZ ZMM ZVB R m R b NRL pro komunální hluk 40

41 POSTUP Extrapolace na jiné podmínky Spolehlivost výsledné hodnoty pro bodový stacionární zdroj hluku: 1. R m» l max (zdroj je bodový) R b R m (obě vzdálenosti jsou si velmi blízké) => R m R b < 1,12*R m Pak rozdíl hladin naměřených v bodě R m a R b by neměl překročit hodnotu 1 db, za podmínky: mezi MM a VB nesmí být signál výrazně ovlivněn dodatečnými zdroji, odrazy a pohlcováním NRL pro komunální hluk 41

42 ZZ ZMM ZVB R m R b NRL pro komunální hluk 42

43 limitní hodnoty vzdálenosti R m R b R b -R m [m] [m] [m] NRL pro komunální hluk 43

44 Rb/m/ Max. vzdálenost R b pro dl 1 db (bodový zdroj) Rm /m/ NRL pro komunální hluk 44

45 POSTUP Extrapolace na jiné podmínky Spolehlivost výsledné hodnoty pro bodový stacionární zdroj hluku: 1. R m» l max (zdroj je bodový) R b R m (obě vzdálenosti jsou si velmi blízké) => R m R b < 1,12*R m Pak rozdíl hladin naměřených v bodě R m a R b by neměl překročit hodnotu 1 db, za podmínky: mezi MM a VB nesmí být signál výrazně ovlivněn dodatečnými zdroji, odrazy a pohlcováním Extrapolovaná (vypočtená) hodnota může být součástí protokolu z měření supluje naměřenou hodnotu NRL pro komunální hluk 45

46 POSTUP Extrapolace na jiné podmínky (odst.10) Spolehlivost výsledné hodnoty pro bodový stacionární zdroj hluku: 2. Pokud podmínky v bodě 1 nejsou splněny, zejména je-li R b» R m (vzdálenost výpočtového bodu je mnohem větší než vzdálenost místa měření od zdroje), je třeba k výsledné hodnotě přistupovat jako v případě výpočtové studie NRL pro komunální hluk 46

47 ZZ ZMM ZVB R m R b NRL pro komunální hluk 47

48 POSTUP Extrapolace na jiné podmínky (odst.10) Spolehlivost výsledné hodnoty pro bodový stacionární zdroj hluku: 2. Pokud podmínky v bodě 1 nejsou splněny, zejména je-li R b» R m (vzdálenost výpočtového bodu je mnohem větší než vzdálenost místa měření), je třeba k výsledné hodnotě přistupovat jako v případě výpočtové studie Extrapolovaná (vypočtená) hodnota nemůže být součástí protokolu z měření např. expertíza v příloze protokolu NRL pro komunální hluk 48

49 VÝPOČET ČSN ISO , odst NRL pro komunální hluk 49

50 ČSN ISO :2009 Určování hladin hluku prostředí výpočtem (odst.11) Metodické opatření HH ze dne Výpočtové akustické studie, hodnocení pro účely ochrany veřejného zdraví před hlukem" NRL pro komunální hluk 50

51 NRL pro komunální hluk 51

52 3 METODICKÝ BLOK I NRL pro komunální hluk 52

53 Obsah: Obtěžování a legislativa Obtěžování a materiální stránka deliktu Prokazatelnost změny Hluk potrubí NRL pro komunální hluk 53

54 1. OBTĚŽOVÁNÍ A LEGISLATIVA NRL pro komunální hluk 54

55 Problém Stávající legislativa v ochraně veřejného zdraví před hlukem v komunálním prostředí selhává v případě: - Ojedinělých nebo krátkodobých expozic (OKEH) - Obecného obtěžování hlukem Kulturní, sportovní, společenské, volnočasové aktivity Hudební open air festivaly NRL pro komunální hluk 55

56 Meze stávající úpravy Zákon č.258/2000 Sb. v části týkající se ochrany před hlukem vychází z filosofie vyhlášky MZ ČSR č.13/1977 Sb., která řešila zejména přímé zdravotní účinky hluku, přednostně v pracovním prostředí, a nepředpokládala použití pro řešení obtěžování hlukem a OKEH v komunálním prostředí NRL pro komunální hluk 56

57 Důsledek Důsledné uplatnění hygienických limitů hluku přesně dle zákona prakticky likviduje jakékoliv kulturní, sportovní a společenské aktivity obcí (HL jsou prakticky vždy překročeny) Stávající zákon neumožňuje adekvátním způsobem regulovat obtěžování tak, jak je tomu v jiných členských zemích EU NRL pro komunální hluk 57

58 SNIŽOVÁNÍ A ŘÍZENÍ HLUKU V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ kategorie působení hluku na člověka: 1. Přímé zdravotní účinky (Health effects, Health endpoints) 2. Kvalita života (Quality of life) akustický komfort = míra celkového obtěžování hlukem NRL pro komunální hluk 58

59 1. Technické ZDROJE HLUKU 2 kategorie (reprodukovatelná akustická emise) Doprava Stroje a zařízení 2. Náhodné/stochastické (hluk se mění okamžitě, náhodně a nepředvídatelně =nereprodukovatelná akustická emise + OKEH) Hlasy lidí a zvířat Sousedský hluk - činnosti spojené s běžným užíváním bytů a pozemků Sportovní, kulturní, společenské a volnočasové aktivity NRL pro komunální hluk 59

60 ZDROJE HLUKU A PŮSOBENÍ NA ČLOVĚKA 1. Technické přímé zdravotní účinky + obtěžování 2. Náhodné - obtěžování NRL pro komunální hluk 60

61 ZDRAVOTNÍ ÚČINKY WHO prokázané přímé zdravotní účinky = definován vztah expozice-odezva (Expose-Response Function, ERF) 1. Subjektivní Vysoké rušení spánku (High Sleep Disturbance, HSD) 2. Objektivní Kardiovaskulární onemocnění (KVO) - infarkt myokardu - hypertenze NRL pro komunální hluk 61

62 OBTĚŽOVÁNÍ (annoyance, nuisance) obtěžování hlukem popisuje situaci mezi akustickou situací a osobou, která je nucena dělat věci, které on nebo ona nechce, která vědomě /rozumově (cognitively) a emocionálně hodnotí tuto situaci a cítí se částečně bezmocná (Guski (1999) ) Obtěžování hlukem se projevuje jako forma psychologického stresu Opakující se obtěžování má vliv na kvalitu života a může vést ke zvýšení negativních zdravotních účinků, nemá však přímý zdravotní efekt NRL pro komunální hluk 62

63 OBTĚŽOVÁNÍ problém kvantifikace Obtěžování hlukem neodráží právě jen akustické charakteristiky Nezávislost na fyzikálních parametrech zvuku je typická především pro rušivé a obtěžující účinky (Havránek, 1990) Jen asi jedna třetina změn v obtěžování hlukem může být vysvětlena akustickými faktory (např. SPL, špičková hladina, spektrum zvuku, počet a četnost hlukových událostí) Ostatní část je dána neakustickými faktory (osobnostní charakteristiky, citlivost exponované osoby, socio-ekonomické, kulturní, historické a další souvislosti + další faktory) Nelze stanovit exaktní vztah mezi expozicí a odezvou NRL pro komunální hluk 63

64 ZÁKLADNÍ PŘÍSTUPY K REGULACI HLUKU V ŽP Technické zdroje dlouhodobé působení Přímé zdravotní účinky Reprodukovatelná akustická emise Lze objektivizovat měřením - regulace = HL Existuje ERF Možnost predikce Státní zdravotní dozor OOVZ Náhodné zdroje obtěžování Zhoršení akustického komfortu (kvalita života) Nereprodukovatelná akustická emise Nelze objektivizovat měřením - nelze regulovat k HL Neexistuje ERF Nemožnost predikce Obce (organizační opatření)+ občanskoprávní řízení (soudy) NRL pro komunální hluk 64

65 Závěrečné motto: pouhý výskyt škodlivého faktoru ještě neznamená, že jeho expozice bude mít škodlivé účinky na zdraví NRL pro komunální hluk 65

66 2. OBTĚŽOVÁNÍ A MATERIÁLNÍ STRÁNKA DELIKTU DP\1.2 VOJTĚCHOV 2014_Materiální stránka+sankce.ppt NRL pro komunální hluk 66

67 3. PROKAZATELNOST ZMĚNY NRL pro komunální hluk 67

68 NV 20 odst. 4 Při hodnocení změny hodnot hlukového ukazatele v chráněných venkovních prostorech staveb, chráněném venkovním prostoru a v chráněných vnitřních prostorech staveb nelze považovat za hodnotitelnou změnu jejich rozdíl pohybující se v intervalu od 0,1 do 0,9 db NRL pro komunální hluk 68

69 Rozdíl veličin a nejistota Stanovení fyzikálních veličin je zatíženo nejistotou Nejistotou je zatíženo i stanovení jejich rozdílu S nejistotou rozdílu dvou veličin se musí počítat při jakýchkoliv úvahách o prokazatelnosti jejich vzájemného rozlišení NRL pro komunální hluk 69

70 Rozdíl veličin a nejistota Rozhodnutí, zda se dvě (naměřené nebo vypočtené) hodnoty od sebe liší, závisí nejen na rozdílu jejich středních hodnot, ale i na velikosti nejistoty jejich stanovení. Významnost rozdílu středních hodnot se exaktně testuje statistickými metodami NRL pro komunální hluk 70

71 n % -U +U X X st NRL pro komunální hluk 71

72 ΔX n % -U +U -U +U X X st X st NRL pro komunální hluk 72

73 n % ΔX ΔX > U -U +U -U +U X X st X st NRL pro komunální hluk 73

74 ΔX n % ΔX U -U +U -U +U X X st X st NRL pro komunální hluk 74

75 Ustanovení uvedené v 20 odst. 4 nařízení vlády č.272/2011 Sb. lze považovat za vymezení tzv. diskriminační konstanty metody měření deskriptorů hluku, tedy hodnoty, která určuje schopnost metody rozlišit dva akustické stavy. Ustanovení se používá k hodnocení změny akustické situace např. při realizaci protihlukových opatření (PHO), tedy zda mělo dané opatření nějaký efekt. Pokud se změřené hodnoty před a po realizaci PHO liší o méně než 1 db, pak vzhledem k nejistotě měření nelze rozhodnout, zda ke změně došlo, či nikoliv. Situaci pak hodnotíme tak, že k žádné změně prakticky nedošlo. Pokud se změřené hodnoty liší o více než 1 db je třeba k posouzení prokazatelnosti jejich rozdílu uvážit jejich nejistoty NRL pro komunální hluk 75

76 Uvedené ustanovení nelze používat pro hodnocení naměřené hodnoty vzhledem k hodnotě hygienického limitu. To by totiž mohlo vést k tzv. salámové metodě, která odporuje smyslu ochrany zdraví před hlukem a byla jasně odmítnuta nejvyšším správním soudem. Znamená to, že průkazné překročení hygienického limitu, tj. po odečtení nejistoty od naměřené hodnoty, třeba jen o 0,1 db zůstává prokazatelným překročením. Doporučení NRL: Ustanovení přesunout do MNKom NRL pro komunální hluk 76

77 4. HLUK INSTALAČNÍCH POTRUBÍ A ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ NRL pro komunální hluk 77

78 Vyhl. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 14 Ochrana proti hluku a vibracím (5) Instalační potrubí se musí vést a připevnit tak, aby nepřenášela do chráněných vnitřních prostorů stavby hluk způsobený při jejich používání ani zachycený hluk cizí NRL pro komunální hluk 78

79 Sanitární zařízení bytu Používání zařizovacích předmětů (včetně proudění a dopadu vody) Náhodný hluk SOUSEDSKÝ HLUK (běžné používání bytu) Regulace: - HL dle NV 272/2011 Sb. se neuplatní - dodržení a kontrola stavebně akustických požadavků na stavby (ČSN ) STAVEBNÍ ZÁVADA Stavební úřad NRL pro komunální hluk 79

80 Včetně armatury Instalační potrubí Hluk šířený konstrukcí objektu Regulace - HL dle NV 272/2011 Sb. se uplatní (HL platí obecně) - ČSN neúčinná - Dodržení podmínky 14 odst.5 STP STAVEBNÍ ZÁVADA Stavební úřad Otázka: podmínky měření? (ČSN ISO EN referenční podmínky?) NRL pro komunální hluk 80

81 Poznámky Běžné užívání bytu a ČSN Excesy občansko-právní spor Předměty a zařízení pevně spojené s konstrukcí objektu - Původně: rozlišení technologie a vybavení domácnosti - Nyní: již není zcela jednoznačné (klimatizace, vířivky atd.) NRL pro komunální hluk 81

82 4 METODICKÝ BLOK II Pozitivní a negativní zkušenosti a příklady z hygienické praxe NRL pro komunální hluk 82

83 Obsah: 1. Akustické studie - Použití SHM DP\AS a SHM.ppt - Hlasy DP\Hlasy...MŠ.ppt 2. Chráněné venkovní prostory - 0,1 až 0,9 db DP\0,1-0,9.ppt - Pietní místa DP\CHVP - hřbitovy.ppt - Polyfunkční, multifunkční, víceúčelové objekty DP\Polyfunkční, multifunkční, vícefunkční objekty.ppt 3. Tónová složka DP\TS.ppt 4. Pozadí DP\Pozadí.ppt NRL pro komunální hluk 83

84 Děkujeme za pozornost NRL pro komunální hluk 84

85 NRL pro komunální hluk 85

Instalace technologie výroby šroubů do haly Kamax - Vesecko

Instalace technologie výroby šroubů do haly Kamax - Vesecko Hodnocení zdravotních rizik expozice hluku Instalace technologie výroby šroubů do haly Kamax - Vesecko Zdroj: ENVIGEA, s.r.o. Zpracovatelka: Ing. Dana Potužníková autorizovaná osoba k hodnocení zdravotních

Více

Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy - lokalita Drasty

Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy - lokalita Drasty 1/43 Dokumentace posouzení vlivu záměru na životní prostředí podle přílohy č.4 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů Řešení energetického využití

Více

VÝVOJ AKUSTICKÉ ZÁTĚŽE V INTRAVILÁNU DOPRAVNĚ VÝZNAMNÉ KOMUNIKACE DIPLOMOVÁ PRÁCE

VÝVOJ AKUSTICKÉ ZÁTĚŽE V INTRAVILÁNU DOPRAVNĚ VÝZNAMNÉ KOMUNIKACE DIPLOMOVÁ PRÁCE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ KATEDRA VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A ENVIRONMENTÁLNÍHO MODELOVÁNÍ VÝVOJ AKUSTICKÉ ZÁTĚŽE V INTRAVILÁNU DOPRAVNĚ VÝZNAMNÉ KOMUNIKACE DIPLOMOVÁ PRÁCE

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 24. srpna 2011 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 24. srpna 2011 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací Strana 3338 Sbírka zákonů č. 272 / 2011 Částka 97 272 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 24. srpna 2011 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací Vláda nařizuje podle 108 odst. 3 zákona č. 258/ /2000

Více

REGENERACE SÍDLIŠTĚ MÁJ ČESKÉ BUDĚJOVICE ÚSEK 06 VÝCHOD MILADY HORÁKOVÉ

REGENERACE SÍDLIŠTĚ MÁJ ČESKÉ BUDĚJOVICE ÚSEK 06 VÝCHOD MILADY HORÁKOVÉ OZNÁMENÍ ZÁMĚRU podle 6 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí zpracované podle přílohy č. 3 REGENERACE SÍDLIŠTĚ MÁJ ČESKÉ BUDĚJOVICE ÚSEK 06 VÝCHOD MILADY HORÁKOVÉ Příloha B.1

Více

1. Úvodem, co je to vlastně hluk?

1. Úvodem, co je to vlastně hluk? OBSAH 1. Úvodem, co je to vlastně hluk?... 2 1. 1. Vymezení hluku... 2 1. 2. Účinky hluku... 3 1. 3. Zdroje hluku... 3 1. 4. Jak hluk omezovat?... 3 1. 5. Prameny právní úpravy... 4 2. Ochrana před hlukovými

Více

VÝPOČET HLUKU Z AUTOMOBILOVÉ DOPRAVY MANUÁL 2011. Účelová publikace pro Ředitelství silnic a dálnic České republiky

VÝPOČET HLUKU Z AUTOMOBILOVÉ DOPRAVY MANUÁL 2011. Účelová publikace pro Ředitelství silnic a dálnic České republiky Účelová publikace pro Ředitelství silnic a dálnic České republiky VÝPOČET HLUKU Z AUTOMOBILOVÉ DOPRAVY MANUÁL 2011 RNDr. Miloš Liberko, ENVICONSULT Praha Ing. Libor Ládyš, EKOLA group, s.r.o., Praha Praha,

Více

VĚSTNÍK DOPRAVY Informace z resortu ministerstva dopravy. Číslo 11/2013

VĚSTNÍK DOPRAVY Informace z resortu ministerstva dopravy. Číslo 11/2013 VĚSTNÍK DOPRAVY Informace z resortu ministerstva dopravy Číslo 11/2013 22. května 2013 Obsah Část oznamovací... 2 Prováděcí pokyny pro hodnocení efektivnosti investic projektů železniční infrastruktury...

Více

ÚVOD DO PRÁCE S ELEKTRONICKÝMI INFORMAČNÍMI ZDROJI OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOPRAVĚ

ÚVOD DO PRÁCE S ELEKTRONICKÝMI INFORMAČNÍMI ZDROJI OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOPRAVĚ ÚVOD DO PRÁCE S ELEKTRONICKÝMI INFORMAČNÍMI ZDROJI OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOPRAVĚ ČÁST MODELOVÁNÍ EMISÍ, IMISÍ V DOPRAVĚ Ing. Vítězslav Křivánek, Ph.D. Mgr. Ivo Dostál Ing. Jakub Tichý Ing. Jiří

Více

ABSTRAKT ABSTRACT. měřených materiálů.

ABSTRAKT ABSTRACT. měřených materiálů. Studium akustických vlastností vybraných plastových materiálů Petr Hřebačka Bakalářská práce 2007 ABSTRAKT Tato práce se zabývá měřením frekvenční závislosti koeficientu zvukové pohltivosti vybraných

Více

AKČNÍ HLUKOVÝ PLÁN pro hlavní pozemní komunikace

AKČNÍ HLUKOVÝ PLÁN pro hlavní pozemní komunikace Červenec 2008 AP AKČNÍ HLUKOVÝ PLÁN pro hlavní pozemní komunikace STŘEDOČESKÝ KRAJ Pořizovatel: Ministerstvo dopravy ČR nábř. L. Svobody 1222/12 110 15 Praha 1 Pověřená org. zpracováním: Ředitelství silnic

Více

SME FIT: Business Support Programme II. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

SME FIT: Business Support Programme II. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI SME FIT: Business Support Programme II. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 1 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI Vzhledem k tomu, že zavedení systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Více

Občanské sdružení Nad Drahaňským údolím Zaječická 836, 184 00 Praha 8 IČ: 26984199, DIČ: CZ26984199. Praha, 8.12.2009

Občanské sdružení Nad Drahaňským údolím Zaječická 836, 184 00 Praha 8 IČ: 26984199, DIČ: CZ26984199. Praha, 8.12.2009 Magistrát hlavního města Prahy Odbor územního plánu Ing. Jitka Cvetlerová ředitelka Jungmannova 35/29 111 21 Praha 1 Občanské sdružení Nad Drahaňským údolím Praha, 8.12.2009 Věc: Připomínky ke Konceptu

Více

!"#$% & '()#*+,-. /01/2)"(3!

!#$% & '()#*+,-. /01/2)(3! 0123453675847582333723323754753378!"#$%& '()#*+,-./01/2)"(3! Vyhodnocení vlivů Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje na životní prostředí Metodika hodnocení V následujícím textu je uvedeno metodické

Více

Část G Ekologická újma

Část G Ekologická újma Část G Ekologická újma podle zákona č. 167/2008 Sb. o předcházení ekologické újmě a o její nápravě Obsah Povinnosti firem v podnikové ekologii 1. Úvod 1 2. Základní pojmy...3 3. Obecné povinnosti...7

Více

Část 4 Stanovení a zabezpečení garantované hladiny akustického výkonu

Část 4 Stanovení a zabezpečení garantované hladiny akustického výkonu Část 4 Stanovení a zabezpečení garantované hladiny akustického výkonu Obsah 1. Úvod 2. Oblast působnosti 3. Definice 3.1 Definice uvedené ve směrnici 3.2 Obecné definice 3.2.1 Nejistoty způsobené postupem

Více

AKTUALIZACE PROGRAMU ROZVOJE ÚZEMNÍHO OBVODU OLOMOUCKÉHO KRAJE

AKTUALIZACE PROGRAMU ROZVOJE ÚZEMNÍHO OBVODU OLOMOUCKÉHO KRAJE AKTUALIZACE PROGRAMU ROZVOJE ÚZEMNÍHO OBVODU OLOMOUCKÉHO KRAJE Posouzení vlivu na veřejné zdraví Zadavatel: DHV ČR spol. s r.o. Adresa: Černopolní 231/39 613 00 Brno Zpracovatel: RNDr. Marcela Zambojová

Více

Aplikace ergonomických norem při konstrukci strojního zařízení

Aplikace ergonomických norem při konstrukci strojního zařízení Úvod Ergonomický přístup k posuzování pracovního prostředí a pracovního procesu je možné převzít z jakéhokoliv projektu zabývajícího se navrhováním nebo nákupem pracovního zařízení. Ergonomický přístup

Více

Tento dokument je součástí systému TP online. Byl vytvořen zpracovatelem v elektronické podobě shodné se schváleným zněním MD.

Tento dokument je součástí systému TP online. Byl vytvořen zpracovatelem v elektronické podobě shodné se schváleným zněním MD. STANOVENÍ INTENZIT DOPRAVY NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH (II. VYDÁNÍ) Schváleno MD OPK čj. 279/2012-120-STSP/2 ze dne 5. června 2012, s účinností od 6. června 2012 Současně se ruší a nahrazují Technické podmínky

Více

VYHLÁŠKA Č. 428/2001 SB. 428 VYHLÁ KA

VYHLÁŠKA Č. 428/2001 SB. 428 VYHLÁ KA VYHLÁŠKA Č. 428/2001 SB. 428 VYHLÁ KA Ministerstva zemûdûlství ze dne 16. listopadu 2001, kterou se provádí zákon ã. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro vefiejnou potfiebu a o zmûnû nûkter ch

Více

OPERAČNÍ PROGRAM DOPRAVA PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 VYHODNOCENÍ KONCEPCE Z HLEDISKA VLIVŮ NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ

OPERAČNÍ PROGRAM DOPRAVA PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 VYHODNOCENÍ KONCEPCE Z HLEDISKA VLIVŮ NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ OPERAČNÍ PROGRAM DOPRAVA PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 VYHODNOCENÍ KONCEPCE Z HLEDISKA VLIVŮ NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ P R A H A Duben 2014 OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. DETERMINANTY ZDRAVÍ... 3 3. ZDRAVOTNÍ STAV OBYVATEL...

Více

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001 Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001 Obsah 1.0 Úvod 1.1 Oblast environmentálního managementu (EMS, EMAS) 1.2 Oblast managementu bezpečnosti a

Více

P Ř Í L O H A Č. 7 Metodiky, návody a infolisty (správná praxe)

P Ř Í L O H A Č. 7 Metodiky, návody a infolisty (správná praxe) P Ř Í L O H A Č. 7 Metodiky, návody a infolisty (správná praxe) Projekt Stres na pracovišti možnosti prevence Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i Obsah 1. Úvod... 3 2. Indikátory... 6 3. Metodiky a

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Oceňování majetku Srovnání tržního ocenění a ocenění dle předpisu Bakalářská práce Autor: Lucie Havlíčková Oceňování majetku Vedoucí práce: Ing. Petr Ort, Ph.D.

Více

O POŽADAVCÍCH NA PROJEKT JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ k zajištění jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, fyzické ochrany a havarijní připravenosti

O POŽADAVCÍCH NA PROJEKT JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ k zajištění jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, fyzické ochrany a havarijní připravenosti Státní úřad pro jadernou bezpečnost jaderná bezpečnost O POŽADAVCÍCH NA PROJEKT JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ k zajištění jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, fyzické ochrany a havarijní připravenosti bezpečnostní

Více

Implementace ergonomických zásad na konkrétní pracoviště ve společnosti Schlote-Automotive Czech s.r.o. Bc. Barbora Hamplová

Implementace ergonomických zásad na konkrétní pracoviště ve společnosti Schlote-Automotive Czech s.r.o. Bc. Barbora Hamplová Implementace ergonomických zásad na konkrétní pracoviště ve společnosti Schlote-Automotive Czech s.r.o. Bc. Barbora Hamplová Diplomová práce 2014 PROHLÁŠENÍ AUTORA DIPLOMOVÉ PRÁCE Beru na vědomí, že:

Více

Zpráva o činnosti Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu za rok 2007

Zpráva o činnosti Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu za rok 2007 Oblastní inspektorát práce pro hlavní město Prahu se sídlem v Praze Kladenská 103/105, 160 00 Praha 6 Zpráva o činnosti Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu za rok 2007 Praha, únor 2008

Více

Zdravotní ústav se sídlem v Brně

Zdravotní ústav se sídlem v Brně Zdravotní ústav se sídlem v Brně Centrum ochrany a podpory zdraví Oddělení hodnocení rizik Gorkého 6 60200 Brno Hodnocení zdravotních rizik Vliv imisních koncentrací PM 10 a hluku ze záměru výstavby recyklační

Více

Příručka jakosti a environmentálního managementu

Příručka jakosti a environmentálního managementu Příručka jakosti a environmentálního managementu Tato příručka jakosti a environmentu zahrnuje základní ustanovení systému jakosti dle normy ISO 9001:2000 (QMS) a systému řízení a ochrany životního prostředí

Více

Ergonomie pracovních míst

Ergonomie pracovních míst Ergonomie pracovních míst a pracovní podmínky zaměstnanců se zdravotním postižením Petr Skřehot a kolektiv Ergonomie pracovních míst a pracovní podmínky zaměstnanců se zdravotním postižením 1. ÚVOD V České

Více