PROBLEMATIKA HLUKU V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROBLEMATIKA HLUKU V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ"

Transkript

1 PROBLEMATIKA HLUKU V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ Hradec Králové NRL pro komunální hluk 1

2 Národní referenční laboratoř pro komunální hluk Ing. Tomáš Hellmuth, CSc. Ing. Dana Potužníková NRL pro komunální hluk 2

3 PROGRAM 1. Novela zákona č.258/2000 Sb. 2. Novela MNKom 3. Metodický blok I obecné přístupy 4. Metodický blok II příklady z praxe NRL pro komunální hluk 3

4 1 Novela zákona č.258/2000 Sb NRL pro komunální hluk 4

5 Nejdůležitější navržené změny 1. Fyzická osoba limit nebude 2. Doprava-splnění venku = splnění vevnitř 3. Hlasy lidí a zvířat 4. VPH ve venkovních prostorech (?) 5. Chráněný venkovní prostor = pozemky pro lázeňsko rehabilitační péči (nikoliv léčení) 6. Chráněný venkovní prostor staveb upřesnění 7. Chráněný vnitřní prostor staveb nové znění 8. Letiště x letecký provoz 9. ČOP náležitosti žádosti DP\OVZ 2014-vládní návrh-hluk.doc NRL pro komunální hluk 5

6 2 Novela metodického návodu pro měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí (MNKom) NRL pro komunální hluk 6

7 Obsah: Východiska (obecný úvod, novela ISO ) Hluk pozadí a zbytkový hluk Místo měření a umístění mikrofonu Doba měření a délka měření Výsledná hladina a výsledná hodnocená hladina Souběžné měření Korekce na prázdnou místnost Provozní podmínky zdrojů hluku Měření rychlosti a sčítání dopravy Doba měření-den x noc Meteorologické podmínky podmínky příznivé pro šíření (M3,M4) Zpracování výsledků a hodnocení Nejistota měření a konvenční nejistota Extrapolace na jiné podmínky (x AKS) Náležitosti protokolů příloha? Korekce na odrazy zahrnuta do MNKom=zrušení MNRefl NRL pro komunální hluk 7

8 ÚVOD Východiska - stávající legislativa - novela ISO a 2 - praxe Obecný úvod - filosofie Korekce na odrazy zahrnuta do MNKom=zrušení MNRefl Náležitosti protokolů příloha? NRL pro komunální hluk 8

9 MNKom - OBECNÝ ÚVOD Širší osvětlení základních přístupů k snižování a řízení hluku - Zdravotní rizika expozice hluku v komunálním prostředí - Hygienický limit hluku - Stanovení hodnot hygienických limitů hluku - Legislativní limity a analytický výsledek - posuzování shody - Obtěžování hlukem a zdravotní účinky hluku - Chráněný venkovní prostor staveb - Umisťování staveb v území nadlimitně exponovaném hlukem - Stará hluková zátěž NRL pro komunální hluk 9

10 HLUK POZADÍ A ZBYTKOVÝ HLUK - 1 Specifickým zvukem složka hluku prostředí, která může být specificky identifikována a může být spojena se specifikovaným zdrojem (ČSN ISO , odst ). Nespecifickým zvukem složka hluku prostředí, která nemůže být specificky identifikována a nemůže být spojena se specifikovaným zdrojem (např. vzdálené zdroje). Hlukem pozadí všechen zvuk, který je působen specifickými a nespecifickými zdroji, které nejsou předmětem daného měření (nejsou měřeným zdrojem hluku). Zbytkovým hlukem všechen zvuk, který zbývá v daném místě po potlačení respektive vyloučení hluku všech nebo části specifických zdrojů hluku pozadí z měření. (Upraveno z ČSN ISO , odst ) NRL pro komunální hluk 10

11 HLUK POZADÍ A ZBYTKOVÝ HLUK - 1 S S N N S S NRL pro komunální hluk 11

12 HLUK POZADÍ A ZBYTKOVÝ HLUK - 1 S S N N S S NRL pro komunální hluk 12

13 HLUK POZADÍ A ZBYTKOVÝ HLUK - 1 S S N N S S NRL pro komunální hluk 13

14 HLUK POZADÍ A ZBYTKOVÝ HLUK - 2 POZNÁMKA 1: Zbytkový hluk může ovlivnit hodnotu hladiny akustického tlaku měřeného zdroje. Případný příspěvek zbytkového hluku k naměřené hodnotě se eliminuje korekcí na zbytkový hluk dle odst tohoto MN. POZNÁMKA 2: Zbytkový hluk může ovlivnit hladinu akustického tlaku měřeného zdroje jen v případě, že se vyskytuje po stejnou dobu, jako hluk měřeného zdroje. To je třeba brát v úvahu zejména při vyhodnocení měření impulsního hluku a hladin maximálního akustického tlaku jednotlivých časově oddělených hlukových událostí NRL pro komunální hluk 14

15 L max korekce na proměnný hluk pozadí Korektní postup: každý jednotlivý (im)puls by měl být posouzen samostatně k hodnotě pozadí, existující v okamžiku jeho výskytu! NRL pro komunální hluk 15

16 MÍSTO MĚŘENÍ A UMÍSTĚNÍ MIKROFONU Místem měření zájmový prostor, ve kterém je hluk posuzován (většinou určeno adresním bodem) POZNÁMKA: Odpovídá pojmu místo příjmu dle bodu 3.1. ČSN ISO Umístění mikrofonu poloha mikrofonu definovaná bodem v prostoru místa měření, v němž je umístěn mikrofon zvukoměru NRL pro komunální hluk 16

17 DOBA MĚŘENÍ A DÉLKA MĚŘENÍ - 1 Dobou měření doba v rámci roku, měsíce, týdne, dne, denní a noční doby, během níž měření probíhá. POZNÁMKA 1: V protokolech se doba měření prezentuje kalendářním datem a časovým intervalem od příjezdu na místo měření do odjezdu z něho. Jde o celkový čas strávený v souvislosti s měřením na místě měření. POZNÁMKA 2: Slouží mj. i k popisu délky provozu zdroje hluku během místního šetření. Časovým intervalem měření časový interval, během něhož jsou v tomtéž místě měření nepřetržitě zaznamenávány hodnoty deskriptorů hluku. Délkou měření součet délek několika časových intervalů měření NRL pro komunální hluk 17

18 DOBA MĚŘENÍ A DÉLKA MĚŘENÍ - 2 Základním předpokladem pro správné určení hladiny akustického tlaku je zvolení vhodné doby měření (v roce, měsíci, týdnu, dni a hodině) a délky měření (celého měření i měřicích časových intervalů). Doba a délka měření se volí tak, aby změřené hodnoty reprezentovaly průměrnou resp. převažující standardní situaci provozu zdroje hluku, vztaženou k jeho dlouhodobému působení. Za minimální dobu dlouhodobého působení se považuje jeden kalendářní rok. U sezonně provozovaných průmyslových zdrojů hluku lze tuto dobu na základě hodnocení zdravotních rizik zkrátit NRL pro komunální hluk 18

19 VÝSLEDNÁ HLADINA A VÝSLEDNÁ HODNOCENÁ HLADINA - 1 Výslednou hladinou akustického tlaku hladina akustického tlaku relevantního deskriptoru hluku stanovená pro referenční časový interval přepočtem z naměřených hodnot podle tohoto metodického návodu. POZNÁMKA 1: Výsledná hodnota je konstruována jako výsledek zpracování souboru změřených hodnot včetně následného použití všech relevantních korekcí. POZNÁMKA 2: Výsledná hodnota se použije při hodnocení výsledků měření k porovnání s hodnotou hygienického limitu hluku stanoveného podle NV NRL pro komunální hluk 19

20 VÝSLEDNÁ HLADINA A VÝSLEDNÁ HODNOCENÁ HLADINA - 2 Výslednou hodnocenou hladinou akustického tlaku je v případě ekvivalentní hladiny akustického tlaku hladina akustického tlaku stanovená podle bodu 31 po odečtení absolutní hodnoty rozšířené kombinované nejistoty měření. V případě hladiny maximálního akustického tlaku je výsledná hodnocená hladina totožná s výslednou hladinou akustického tlaku stanovenou podle bodu 31. POZNÁMKA 1: Při hodnocení měření s ohledem na požadavek splnění podmínek právních předpisů se nominální hodnota výsledné hodnocené hladiny přímo porovnává s nominální hodnotou hygienického limitu hluku. POZNÁMKA 2: Veličinu výsledné hodnocené hladiny akustického tlaku nelze používat k hodnocení výsledků akustických výpočtů, protože nelze předjímat skutečnou hodnotu nejistoty při měření k ověření výsledků výpočtu NRL pro komunální hluk 20

21 Souběžné měření SOUBĚŽNÉ MĚŘENÍ Je-li příčinou hluku v místnosti nebo ve stavbě hluk pronikající z venkovního prostoru, měří se přednostně současně hluk v chráněném venkovním prostoru předmětné stavby. Není-li možné měřit současně, měří se vnější hluk před měřením nebo ihned po měření, jsou-li hlukové podmínky přibližně stejné jako v době měření v chráněném vnitřním prostoru stavby. Avšak v případě, že je požadováno měření hluku z dopravy na pozemních komunikacích v chráněném vnitřním i venkovním prostoru stavby při intenzitě dopravního proudu nižší než 1000 vozidel za hodinu, je vždy nutné měřit v obou chráněných prostorech současně NRL pro komunální hluk 21

22 KOREKCE NA PRÁZDNOU MÍSTNOST Korekce na prázdnou místnost (ČSN ISO čl. 9.5) Tato korekce se nepoužije Důvod: v CD/ISO (2014) již není požadováno NRL pro komunální hluk 22

23 PROVOZNÍ PODMÍNKY ZDROJŮ HLUKU Provozní podmínky zdrojů hluku [ČSN ISO :2009;6] Obecně Provozní podmínky zdroje musí být v případě sledovaného hlukového prostředí statisticky reprezentativní. K získání spolehlivého odhadu ekvivalentní hladiny akustického tlaku, stejně jako maximální hladiny akustického tlaku, musí časový interval měření zahrnovat minimální počet hlukových událostí. V této kapitole je uveden návod pro nejobecnější typy zdrojů hluku Silniční doprava Železniční doprava Průmyslové provozy NRL pro komunální hluk 23

24 MĚŘENÍ RYCHLOSTI A SČÍTÁNÍ DOPRAVY - 1 Sčítání silniční dopravy Údaje o sčítání dopravy musí být uvedeny v protokolu z měření, a to v časových intervalech shodných s dílčími časovými intervaly měření hluku z dopravy NRL pro komunální hluk 24

25 MĚŘENÍ RYCHLOSTI A SČÍTÁNÍ DOPRAVY - 2 Měření rychlosti dopravního proudu Smyslem měření rychlosti dopravního proudu je ověření standardnosti dopravní situace, např. ověření, zda v průběhu měření hluku nedošlo k situaci neodpovídající dlouhodobým průměrným poměrům. Pokud nejsou k dispozici odpovídající přístroje pro měření rychlosti vozidel, lze použít úsekové měření rychlosti projíždějících vozidel, a to i ze záznamu. Pro orientační posouzení rychlosti dopravního proudu lze použít sledování rychloměru vybraného vozidla zařazeného do proudu vozidel v době měření. Toto orientační měření rychlosti by mělo proběhnout během měření několikrát. Způsob měření rychlosti a jeho výsledky musí být uvedeny v protokolu z měření NRL pro komunální hluk 25

26 DOBA MĚŘENÍ-DEN x NOC Pokud průmyslový zdroj hluku provozovaný v denní době nelze z různých objektivních důvodů v denní době změřit (např. z důvodu malého odstupu zbytkového hluku), může se tento zdroj změřit za příznivějších podmínek v noční době, pokud je zajištěno, že režim a podmínky povozu zdroje hluku jsou stejné jako v denní době a naopak NRL pro komunální hluk 26

27 METEOROLOGICKÉ PODMÍNKY DLE ISO/CD Sledování zvrstvení atmosféry - 4 meteotřídy M1 M4 Dlouhodobé měření - Měřicí okna (kombinace metotřídy a emisní třídy zdroje) Jednorázová resp. krátkodobá měření - Příznivé podmínky šíření = meteotřída M3-M4 Výška 10 m Není uvedeno, kde se na cestě šíření měří NRL pro komunální hluk 27

28 METEOROLOGICKÉ PODMÍNKY DLE MNKom Jednorázová resp. krátkodobá měření - Příznivé podmínky šíření = meteotřída M3-M4 Výška není stanovena NRL pro komunální hluk 28

29 METEOROLOGICKÉ PODMÍNKY DLE MNKom Příznivé podmínky šíření zvuku V případě inspekčních měření pro účely státního zdravotního dozoru je třeba měření provádět především při příznivých podmínkách měření, pokud nejsou nepříznivé podmínky pro dané místo převažující. To je případ při poměrně stabilních podmínkách šíření zvuku. V případě jednoho dominantního zdroje se meteorologické podmínky volí při zakřivení zvukového paprsku směrem dolů od zdroje do místa příjmu (kriteria) Vzhledem k dlouhodobé zátěži představují výsledky měření za příznivých meteorologických podmínek její horní odhad NRL pro komunální hluk 29

30 NEJISTOTA MĚŘENÍ A KONVENČNÍ NEJISTOTA NEJISTOTA MĚŘENÍ - Nejistota stanovená postupem dle MNKom, ČSN resp. dalších akreditovaných postupů (SOP) - Je ukazatelem kvality měření (z velké části je určena úsilím měřiče) - Je povinnou součástí deklarace výsledné naměřené hodnoty KONVENČNÍ NEJISTOTA - Hodnota nejistoty stanovená MNKom, která respektuje existenci nejistoty měření i nejistoty stanovení hygienického limitu. - U k = ± 2 db - Použije se při hodnocení naměřené výsledné hodnoty NRL pro komunální hluk 30

31 ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDKŮ A HODNOCENÍ Zpracování výsledků měření 8.1. Obecně Zpracování výsledků měření je proces, který vede ke stanovení výsledné hladiny akustického tlaku a její nejistoty Stanovení výsledné ekvivalentní hladiny akustického tlaku 8.3 Stanovení výsledné hladiny maximálního akustického tlaku NRL pro komunální hluk 31

32 ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDKŮ A HODNOCENÍ Hodnocení měření Všeobecně Hodnocení měření, tj. zjištění, zda výsledná hodnota deskriptoru hluku znamená naplnění nebo nenaplnění protiprávního stavu, se provádí porovnáním výsledné hodnoty stanoveného deskriptoru hluku s hygienickým limitem podle 20 odst.3. NV. Pokud rozšířená hodnota nejistoty U překračuje hodnotu 2 db, použije se pro hodnocení výsledné hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku podle 20 odst.3 NV standardní konvenční hodnota nejistoty, která se rovná 2 db. Použití konvenční nejistoty respektuje existenci nejistoty měření i nejistoty stanovení hygienického limitu NRL pro komunální hluk 32

33 EXTRAPOLACE NA JINÉ PODMÍNKY (MNKom, kap.10) NRL pro komunální hluk 33

34 Určení hladin hluku prostředí použitím kombinace měření a výpočtu NRL pro komunální hluk 34

35 LEGITIMITA 1. Povinnosti osob stanoví 30 zákona 258/2000 Sb. 2. Zákon zmocňuje k vydání prováděcího předpisu, který upraví limity, způsob měření a hodnocení nař. vl. č. 272/2011 Sb. stanoví: Při měření hluku a vibrací a při hodnocení hluku a vibrací se postupuje podle metod a terminologie týkajících se oborů elektroakustiky, akustiky a vibrací, obsažených v příslušných českých technických normách. Při jejich dodržení se výsledek považuje za prokázaný. 4. Postup podle ČSN ISO převzatý do MNKom je "lege artis" a lze jej použít jako důkaz v případném správním řízení NRL pro komunální hluk 35

36 PODMÍNKY Extrapolace na jiné podmínky Použití kombinace měření a výpočtu (metodika): Výjimečné použití standardní postup nelze provést z objektivních důvodů, např.: - Vysoká hladina zbytkového hluku (pozadí) - Nedostupnost místa z technických nebo právních důvodů Důvody nutno důkladně popsat a zdůvodnit v protokolu Uvést metodiku výpočtu - neexistují zatím žádné kompletní mezinárodně uznávané metody výpočtu Vhodné zejména pro stacionární zdroje Spolehlivost výsledné hodnoty závisí na poměru vzdálenosti místa měření a výpočtového bodu od zdroje! NRL pro komunální hluk 36

37 POSTUP Extrapolace na jiné podmínky Spolehlivost výsledné hodnoty pro bodový stacionární zdroj hluku: - l max = největší rozměr zdroje hluku NRL pro komunální hluk 37

38 l max = max (š,d,v) v š d NRL pro komunální hluk 38

39 POSTUP Extrapolace na jiné podmínky Spolehlivost výsledné hodnoty pro bodový stacionární zdroj hluku: - l max = největší rozměr zdroje hluku - R m = vzdálenost místa měření od zdroje - R b = vzdálenost posuzovaného místa od zdroje NRL pro komunální hluk 39

40 ZZ ZMM ZVB R m R b NRL pro komunální hluk 40

41 POSTUP Extrapolace na jiné podmínky Spolehlivost výsledné hodnoty pro bodový stacionární zdroj hluku: 1. R m» l max (zdroj je bodový) R b R m (obě vzdálenosti jsou si velmi blízké) => R m R b < 1,12*R m Pak rozdíl hladin naměřených v bodě R m a R b by neměl překročit hodnotu 1 db, za podmínky: mezi MM a VB nesmí být signál výrazně ovlivněn dodatečnými zdroji, odrazy a pohlcováním NRL pro komunální hluk 41

42 ZZ ZMM ZVB R m R b NRL pro komunální hluk 42

43 limitní hodnoty vzdálenosti R m R b R b -R m [m] [m] [m] NRL pro komunální hluk 43

44 Rb/m/ Max. vzdálenost R b pro dl 1 db (bodový zdroj) Rm /m/ NRL pro komunální hluk 44

45 POSTUP Extrapolace na jiné podmínky Spolehlivost výsledné hodnoty pro bodový stacionární zdroj hluku: 1. R m» l max (zdroj je bodový) R b R m (obě vzdálenosti jsou si velmi blízké) => R m R b < 1,12*R m Pak rozdíl hladin naměřených v bodě R m a R b by neměl překročit hodnotu 1 db, za podmínky: mezi MM a VB nesmí být signál výrazně ovlivněn dodatečnými zdroji, odrazy a pohlcováním Extrapolovaná (vypočtená) hodnota může být součástí protokolu z měření supluje naměřenou hodnotu NRL pro komunální hluk 45

46 POSTUP Extrapolace na jiné podmínky (odst.10) Spolehlivost výsledné hodnoty pro bodový stacionární zdroj hluku: 2. Pokud podmínky v bodě 1 nejsou splněny, zejména je-li R b» R m (vzdálenost výpočtového bodu je mnohem větší než vzdálenost místa měření od zdroje), je třeba k výsledné hodnotě přistupovat jako v případě výpočtové studie NRL pro komunální hluk 46

47 ZZ ZMM ZVB R m R b NRL pro komunální hluk 47

48 POSTUP Extrapolace na jiné podmínky (odst.10) Spolehlivost výsledné hodnoty pro bodový stacionární zdroj hluku: 2. Pokud podmínky v bodě 1 nejsou splněny, zejména je-li R b» R m (vzdálenost výpočtového bodu je mnohem větší než vzdálenost místa měření), je třeba k výsledné hodnotě přistupovat jako v případě výpočtové studie Extrapolovaná (vypočtená) hodnota nemůže být součástí protokolu z měření např. expertíza v příloze protokolu NRL pro komunální hluk 48

49 VÝPOČET ČSN ISO , odst NRL pro komunální hluk 49

50 ČSN ISO :2009 Určování hladin hluku prostředí výpočtem (odst.11) Metodické opatření HH ze dne Výpočtové akustické studie, hodnocení pro účely ochrany veřejného zdraví před hlukem" NRL pro komunální hluk 50

51 NRL pro komunální hluk 51

52 3 METODICKÝ BLOK I NRL pro komunální hluk 52

53 Obsah: Obtěžování a legislativa Obtěžování a materiální stránka deliktu Prokazatelnost změny Hluk potrubí NRL pro komunální hluk 53

54 1. OBTĚŽOVÁNÍ A LEGISLATIVA NRL pro komunální hluk 54

55 Problém Stávající legislativa v ochraně veřejného zdraví před hlukem v komunálním prostředí selhává v případě: - Ojedinělých nebo krátkodobých expozic (OKEH) - Obecného obtěžování hlukem Kulturní, sportovní, společenské, volnočasové aktivity Hudební open air festivaly NRL pro komunální hluk 55

56 Meze stávající úpravy Zákon č.258/2000 Sb. v části týkající se ochrany před hlukem vychází z filosofie vyhlášky MZ ČSR č.13/1977 Sb., která řešila zejména přímé zdravotní účinky hluku, přednostně v pracovním prostředí, a nepředpokládala použití pro řešení obtěžování hlukem a OKEH v komunálním prostředí NRL pro komunální hluk 56

57 Důsledek Důsledné uplatnění hygienických limitů hluku přesně dle zákona prakticky likviduje jakékoliv kulturní, sportovní a společenské aktivity obcí (HL jsou prakticky vždy překročeny) Stávající zákon neumožňuje adekvátním způsobem regulovat obtěžování tak, jak je tomu v jiných členských zemích EU NRL pro komunální hluk 57

58 SNIŽOVÁNÍ A ŘÍZENÍ HLUKU V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ kategorie působení hluku na člověka: 1. Přímé zdravotní účinky (Health effects, Health endpoints) 2. Kvalita života (Quality of life) akustický komfort = míra celkového obtěžování hlukem NRL pro komunální hluk 58

59 1. Technické ZDROJE HLUKU 2 kategorie (reprodukovatelná akustická emise) Doprava Stroje a zařízení 2. Náhodné/stochastické (hluk se mění okamžitě, náhodně a nepředvídatelně =nereprodukovatelná akustická emise + OKEH) Hlasy lidí a zvířat Sousedský hluk - činnosti spojené s běžným užíváním bytů a pozemků Sportovní, kulturní, společenské a volnočasové aktivity NRL pro komunální hluk 59

60 ZDROJE HLUKU A PŮSOBENÍ NA ČLOVĚKA 1. Technické přímé zdravotní účinky + obtěžování 2. Náhodné - obtěžování NRL pro komunální hluk 60

61 ZDRAVOTNÍ ÚČINKY WHO prokázané přímé zdravotní účinky = definován vztah expozice-odezva (Expose-Response Function, ERF) 1. Subjektivní Vysoké rušení spánku (High Sleep Disturbance, HSD) 2. Objektivní Kardiovaskulární onemocnění (KVO) - infarkt myokardu - hypertenze NRL pro komunální hluk 61

62 OBTĚŽOVÁNÍ (annoyance, nuisance) obtěžování hlukem popisuje situaci mezi akustickou situací a osobou, která je nucena dělat věci, které on nebo ona nechce, která vědomě /rozumově (cognitively) a emocionálně hodnotí tuto situaci a cítí se částečně bezmocná (Guski (1999) ) Obtěžování hlukem se projevuje jako forma psychologického stresu Opakující se obtěžování má vliv na kvalitu života a může vést ke zvýšení negativních zdravotních účinků, nemá však přímý zdravotní efekt NRL pro komunální hluk 62

63 OBTĚŽOVÁNÍ problém kvantifikace Obtěžování hlukem neodráží právě jen akustické charakteristiky Nezávislost na fyzikálních parametrech zvuku je typická především pro rušivé a obtěžující účinky (Havránek, 1990) Jen asi jedna třetina změn v obtěžování hlukem může být vysvětlena akustickými faktory (např. SPL, špičková hladina, spektrum zvuku, počet a četnost hlukových událostí) Ostatní část je dána neakustickými faktory (osobnostní charakteristiky, citlivost exponované osoby, socio-ekonomické, kulturní, historické a další souvislosti + další faktory) Nelze stanovit exaktní vztah mezi expozicí a odezvou NRL pro komunální hluk 63

64 ZÁKLADNÍ PŘÍSTUPY K REGULACI HLUKU V ŽP Technické zdroje dlouhodobé působení Přímé zdravotní účinky Reprodukovatelná akustická emise Lze objektivizovat měřením - regulace = HL Existuje ERF Možnost predikce Státní zdravotní dozor OOVZ Náhodné zdroje obtěžování Zhoršení akustického komfortu (kvalita života) Nereprodukovatelná akustická emise Nelze objektivizovat měřením - nelze regulovat k HL Neexistuje ERF Nemožnost predikce Obce (organizační opatření)+ občanskoprávní řízení (soudy) NRL pro komunální hluk 64

65 Závěrečné motto: pouhý výskyt škodlivého faktoru ještě neznamená, že jeho expozice bude mít škodlivé účinky na zdraví NRL pro komunální hluk 65

66 2. OBTĚŽOVÁNÍ A MATERIÁLNÍ STRÁNKA DELIKTU DP\1.2 VOJTĚCHOV 2014_Materiální stránka+sankce.ppt NRL pro komunální hluk 66

67 3. PROKAZATELNOST ZMĚNY NRL pro komunální hluk 67

68 NV 20 odst. 4 Při hodnocení změny hodnot hlukového ukazatele v chráněných venkovních prostorech staveb, chráněném venkovním prostoru a v chráněných vnitřních prostorech staveb nelze považovat za hodnotitelnou změnu jejich rozdíl pohybující se v intervalu od 0,1 do 0,9 db NRL pro komunální hluk 68

69 Rozdíl veličin a nejistota Stanovení fyzikálních veličin je zatíženo nejistotou Nejistotou je zatíženo i stanovení jejich rozdílu S nejistotou rozdílu dvou veličin se musí počítat při jakýchkoliv úvahách o prokazatelnosti jejich vzájemného rozlišení NRL pro komunální hluk 69

70 Rozdíl veličin a nejistota Rozhodnutí, zda se dvě (naměřené nebo vypočtené) hodnoty od sebe liší, závisí nejen na rozdílu jejich středních hodnot, ale i na velikosti nejistoty jejich stanovení. Významnost rozdílu středních hodnot se exaktně testuje statistickými metodami NRL pro komunální hluk 70

71 n % -U +U X X st NRL pro komunální hluk 71

72 ΔX n % -U +U -U +U X X st X st NRL pro komunální hluk 72

73 n % ΔX ΔX > U -U +U -U +U X X st X st NRL pro komunální hluk 73

74 ΔX n % ΔX U -U +U -U +U X X st X st NRL pro komunální hluk 74

75 Ustanovení uvedené v 20 odst. 4 nařízení vlády č.272/2011 Sb. lze považovat za vymezení tzv. diskriminační konstanty metody měření deskriptorů hluku, tedy hodnoty, která určuje schopnost metody rozlišit dva akustické stavy. Ustanovení se používá k hodnocení změny akustické situace např. při realizaci protihlukových opatření (PHO), tedy zda mělo dané opatření nějaký efekt. Pokud se změřené hodnoty před a po realizaci PHO liší o méně než 1 db, pak vzhledem k nejistotě měření nelze rozhodnout, zda ke změně došlo, či nikoliv. Situaci pak hodnotíme tak, že k žádné změně prakticky nedošlo. Pokud se změřené hodnoty liší o více než 1 db je třeba k posouzení prokazatelnosti jejich rozdílu uvážit jejich nejistoty NRL pro komunální hluk 75

76 Uvedené ustanovení nelze používat pro hodnocení naměřené hodnoty vzhledem k hodnotě hygienického limitu. To by totiž mohlo vést k tzv. salámové metodě, která odporuje smyslu ochrany zdraví před hlukem a byla jasně odmítnuta nejvyšším správním soudem. Znamená to, že průkazné překročení hygienického limitu, tj. po odečtení nejistoty od naměřené hodnoty, třeba jen o 0,1 db zůstává prokazatelným překročením. Doporučení NRL: Ustanovení přesunout do MNKom NRL pro komunální hluk 76

77 4. HLUK INSTALAČNÍCH POTRUBÍ A ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ NRL pro komunální hluk 77

78 Vyhl. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 14 Ochrana proti hluku a vibracím (5) Instalační potrubí se musí vést a připevnit tak, aby nepřenášela do chráněných vnitřních prostorů stavby hluk způsobený při jejich používání ani zachycený hluk cizí NRL pro komunální hluk 78

79 Sanitární zařízení bytu Používání zařizovacích předmětů (včetně proudění a dopadu vody) Náhodný hluk SOUSEDSKÝ HLUK (běžné používání bytu) Regulace: - HL dle NV 272/2011 Sb. se neuplatní - dodržení a kontrola stavebně akustických požadavků na stavby (ČSN ) STAVEBNÍ ZÁVADA Stavební úřad NRL pro komunální hluk 79

80 Včetně armatury Instalační potrubí Hluk šířený konstrukcí objektu Regulace - HL dle NV 272/2011 Sb. se uplatní (HL platí obecně) - ČSN neúčinná - Dodržení podmínky 14 odst.5 STP STAVEBNÍ ZÁVADA Stavební úřad Otázka: podmínky měření? (ČSN ISO EN referenční podmínky?) NRL pro komunální hluk 80

81 Poznámky Běžné užívání bytu a ČSN Excesy občansko-právní spor Předměty a zařízení pevně spojené s konstrukcí objektu - Původně: rozlišení technologie a vybavení domácnosti - Nyní: již není zcela jednoznačné (klimatizace, vířivky atd.) NRL pro komunální hluk 81

82 4 METODICKÝ BLOK II Pozitivní a negativní zkušenosti a příklady z hygienické praxe NRL pro komunální hluk 82

83 Obsah: 1. Akustické studie - Použití SHM DP\AS a SHM.ppt - Hlasy DP\Hlasy...MŠ.ppt 2. Chráněné venkovní prostory - 0,1 až 0,9 db DP\0,1-0,9.ppt - Pietní místa DP\CHVP - hřbitovy.ppt - Polyfunkční, multifunkční, víceúčelové objekty DP\Polyfunkční, multifunkční, vícefunkční objekty.ppt 3. Tónová složka DP\TS.ppt 4. Pozadí DP\Pozadí.ppt NRL pro komunální hluk 83

84 Děkujeme za pozornost NRL pro komunální hluk 84

85 NRL pro komunální hluk 85

PROBLEMATIKA HLUKU V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ

PROBLEMATIKA HLUKU V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ PROBLEMATIKA HLUKU V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ Praha 8.9. a 25.10. 2016 Hradec Králové 15.9.2016 9.9.2016 NRL pro komunální hluk 1 Národní referenční laboratoř pro komunální hluk Ing. Tomáš Hellmuth, CSc. Ing.

Více

Hluk ze silniční dopravy Hygienické limity hluku Změny v hodnocení hluku

Hluk ze silniční dopravy Hygienické limity hluku Změny v hodnocení hluku Hluk ze silniční dopravy Změny v hodnocení hluku 2 Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 30 34 Hluk a vibrace povinnosti provozovatelů zdrojů hluku definování

Více

Protokol o měření hluku

Protokol o měření hluku OBJEDNATEL: Městská část Praha - Satalice František Jenčík starosta MČ K Radonicům 81 190 15 Praha 9 - Satalice Protokol o měření hluku Zak. č.: 1206018 Název měření: 24 hodinové kontinuální měření hluku

Více

Hodnocení zdravotních rizik expozice hluku

Hodnocení zdravotních rizik expozice hluku Hodnocení zdravotních rizik expozice hluku Dana Potužníková dana.potuznikova@zu.cz Národní referenční laboratoř pro komunální hluk 24.11.2011 HRA, PVZ co to je? Hodnocení zdravotních rizik (Health Risk

Více

MĚŘENÍ AKUSTICKÝCH VELIČIN. Ing. Barbora Hrubá, Ing. Jiří Winkler Kat. 225 Pozemní stavitelství 2014

MĚŘENÍ AKUSTICKÝCH VELIČIN. Ing. Barbora Hrubá, Ing. Jiří Winkler Kat. 225 Pozemní stavitelství 2014 MĚŘENÍ AKUSTICKÝCH VELIČIN Ing. Barbora Hrubá, Ing. Jiří Winkler Kat. 225 Pozemní stavitelství 2014 TERMÍNY A DEFINICE MÍSTO PŘÍJMU Místo ve kterém je hluk posuzován ČASOVÝ INTERVAL MĚŘENÍ Časový interval

Více

5.6.10.7. Hluk http://www.guard7.cz/lexikon/lexikon-bozp/kategorizace-praci/hluk Dle Vyhlášky č. 432/2003 Sb. zařazujeme do 4 kategorií. Problematiku a ochranu zdraví před nepříznivými účinky hluku stanovuje

Více

Hodnocení zdravotních rizik expozice hluku

Hodnocení zdravotních rizik expozice hluku Hodnocení zdravotních rizik expozice hluku Dana Potužníková dana.potuznikova@zuova.cz Národní referenční laboratoř pro komunální hluk 20.9.2012 Cíl prezentace HRA a PVZ pro hluk z dopravy Odborná literatura

Více

K O M P R A H, s. r. o. Masarykova 141, MODŘICE IČO: , tel: , HLUKOVÁ STUDIE

K O M P R A H, s. r. o. Masarykova 141, MODŘICE IČO: , tel: ,   HLUKOVÁ STUDIE K O M P R A H, s. r. o. Masarykova 141, 664 42 MODŘICE IČO: 277 01 638, tel: 739 470 261, email: komprah@komprah.cz HLUKOVÁ STUDIE Předmět studie: NOSISLAV, LOKALITA Z2, Z20 - HODNOCENÍ HLUKU DOPRAVY V

Více

NRL pro komunální hluk 1

NRL pro komunální hluk 1 21.4.2011 NRL pro komunální hluk 1 EKOMONITOR AKUSTICKÉ STUDIE V PROCESU EIA 21.4.2011 21.4.2011 NRL pro komunální hluk 2 AKUSTICKÉ STUDIE pro účely ochrany veřejného zdraví dle NV č.148/2006 Sb. 21.4.2011

Více

Ing. Barbora Hrubá, Ing. Jiří Winkler Kat. 225 Pozemní stavitelství 2014

Ing. Barbora Hrubá, Ing. Jiří Winkler Kat. 225 Pozemní stavitelství 2014 MĚŘENÍ AKUSTICKÝCH VELIČIN Ing. Barbora Hrubá, Ing. Jiří Winkler Kat. 225 Pozemní stavitelství 2014 Základní pojmy ZVUK Mechanické vlnění v látkovém prostředí, které je schopno vyvolat sluchový vjem. Frekvence

Více

Měření hluku v rámci systému monitorování v kontextu s požadavky legislativy

Měření hluku v rámci systému monitorování v kontextu s požadavky legislativy Měření hluku v rámci systému monitorování v kontextu s požadavky legislativy MUDr. Zdeňka Vandasová ve spolupráci s KHS Jihomoravského kraje, územním pracovištěm Znojmo, Ing. Stehlíkem KHS hlavního města

Více

Modelování dopravního hluku

Modelování dopravního hluku Modelování dopravního hluku Ing. Rudolf Cholava Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., http://szp.cdv.cz Modelování dopravního hluku Hluk z dopravy nejvýznamnější zdroj nadměrného hluku v životním prostředí

Více

Problematika hlukové zátěže z dopravy (koncepční přístupy)

Problematika hlukové zátěže z dopravy (koncepční přístupy) Problematika hlukové zátěže z dopravy (koncepční přístupy) MUDr. Michael Vít, PhD hlavní hygienik CR Nové směry v železniční dopravě 14. 15. 6. 2011 Ostrava Strategické hlukové mapy na hlavních železničních

Více

HLUKOVÁ STUDIE Výpočet hladin akustického tlaku liniových zdrojů hluku, porovnání s hyg. limity

HLUKOVÁ STUDIE Výpočet hladin akustického tlaku liniových zdrojů hluku, porovnání s hyg. limity HLUKOVÁ STUDIE Výpočet hladin akustického tlaku liniových zdrojů hluku, porovnání s hyg. limity Objednatel: Obec Strančice, Revoluční 383, 251 63 Strančice Zpracovatel: Ing. Aleš Kaluža, Nár. odboje 283,

Více

AKUSTICKÁ STUDIE. Ing. arch. Tomáš Slavík, Komenského nám. 17, Brandýs nad Orlicí

AKUSTICKÁ STUDIE. Ing. arch. Tomáš Slavík, Komenského nám. 17, Brandýs nad Orlicí Havlíčkova ul. 26, 412 01 Litoměřice Tel./Fax: 416-742981 http://www.revita.cz E-mail: info@revita.cz ODDĚLENÍ EXPERTIZ, VÝVOJE A PROJEKCE AKUSTICKÁ STUDIE Č. 2977-S34-12 Předmět posouzení : Výstavba RD

Více

EXPERIMENTÁLNÍ METODY I 10. Měření hluku

EXPERIMENTÁLNÍ METODY I 10. Měření hluku FSI VUT v Brně, Energetický ústav Odbor termomechaniky a techniky prostředí prof. Ing. Milan Pavelek, CSc. EXPERIMENTÁLNÍ METODY I 10. Měření hluku OSNOVA 10. KAPITOLY Úvod do měření hluku Teoretické základy

Více

Výpočet hluku ze silniční dopravy

Výpočet hluku ze silniční dopravy Výpočet hluku ze silniční dopravy ÚVOD Výpočet hluku z předpokládaného provozu běžné silniční dopravy pro venkovní prostor intravilánu města Přerov je zpracován jako orientační podklad pro zhotovitele

Více

RNDr.Jiří Matěj, poradenská a konzultační činnost v akustice Machátova 13, Olomouc, tel: ,IČ: S T U D I E

RNDr.Jiří Matěj, poradenská a konzultační činnost v akustice Machátova 13, Olomouc, tel: ,IČ: S T U D I E RNDr.Jiří Matěj, poradenská a konzultační činnost v akustice Machátova 13, 783 01 Olomouc, tel: 585433141,IČ: 65907850 S T U D I E M o d e l o v ý v ý p o č e t hladin akustického tlaku ve venkovním prostoru

Více

Příloha 1. Výstup pod Baštou. - propojení ulic Palackého a Podhorské (Mostecké) Hluková studie. Člen České asociace akustiků, o.s. Datum:

Příloha 1. Výstup pod Baštou. - propojení ulic Palackého a Podhorské (Mostecké) Hluková studie. Člen České asociace akustiků, o.s. Datum: Příloha 1 Výstup pod Baštou - propojení ulic Palackého a Podhorské (Mostecké) Hluková studie Zpracoval: Mgr. Radomír Smetana Člen České asociace akustiků, o.s. Datum: 25. 8. 2015 Zakázka č.: 15/0610 Počet

Více

VYHLÁŠKA č. 523/2006 Sb. ze dne 21. listopadu 2006,

VYHLÁŠKA č. 523/2006 Sb. ze dne 21. listopadu 2006, VYHLÁŠKA č. 523/2006 Sb. ze dne 21. listopadu 2006, kterou se stanoví mezní hodnoty hlukových ukazatelů, jejich výpočet, základní požadavky na obsah strategických hlukových map a akčních plánů a podmínky

Více

Hodnocení zdravotních rizik expozice hluku

Hodnocení zdravotních rizik expozice hluku Hodnocení zdravotních rizik expozice hluku Ing. Dana Potužníková dana.potuznikova@zu.cz Národní referenční laboratoř pro komunální hluk 24.11.2010 Cíl prezentace HRA a PVZ Základní postup Podklady Ukázky

Více

523/2006 Sb. VYHLÁŠKA

523/2006 Sb. VYHLÁŠKA 523/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. listopadu 2006, kterou se stanoví mezní hodnoty hlukových ukazatelů, jejich výpočet, základní požadavky na obsah strategických hlukových map a akčních plánů a podmínky

Více

Zkušební laboratoř ATELIER DEK akreditovaná Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. pod číslem 1565 podle ČSN EN ISO/IEC 17025

Zkušební laboratoř ATELIER DEK akreditovaná Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. pod číslem 1565 podle ČSN EN ISO/IEC 17025 Zakázka číslo: 2017-012527-JP/01 Protokol o zkoušce Měření hluku Palackého třída, náměstí Jana Pernera Pardubice Zkušební laboratoř ATELIER DEK akreditovaná Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. pod

Více

Mgr. Aleš Peřina, Ph. D.

Mgr. Aleš Peřina, Ph. D. Mgr. Aleš Peřina, Ph. D. Fyziologie slyšení Fyzikální podstata hluku Zvuk mechanické kmitání pružného prostředí Hz (Hertz): počet kmitů za sekundu Frekvenční rozsah slyšení u člověka: 16 Hz - 16 khz Infrazvuk:

Více

Ochrana před hlukem. Ochrana před hlukem

Ochrana před hlukem. Ochrana před hlukem - hluk dle zákona č. 258/2000 Sb. = zvuk, který může být škodlivý pro zdraví a jehož imisní hygienický limit stanoví prováděcí právní předpis - cílem hlukových limitů je ochrana návštěvníků koncertů a

Více

D11, stavba 1101, km 0,0 exit Jirny, modernizace dálnice na šestipruhové uspořádání

D11, stavba 1101, km 0,0 exit Jirny, modernizace dálnice na šestipruhové uspořádání EKOLA group, spol. s r.o. Držitel certifikátů: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 ČSN OHSAS 18001:2008 D11, stavba 1101, km 0,0 exit Jirny, modernizace dálnice na šestipruhové uspořádání Pilotní

Více

NÁRODNÍ REFERENČNÍ LABORATOŘ PRO KOMUNÁLNÍ HLUK

NÁRODNÍ REFERENČNÍ LABORATOŘ PRO KOMUNÁLNÍ HLUK ZDRAVOTNÍ ÚSTAV se sídlem v Ostravě NÁRODNÍ REFERENČNÍ LABORATOŘ PRO KOMUNÁLNÍ HLUK Jana a Jos. Kovářů 1412, 562 06 Ústí nad Orlicí Návrh nového nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky

Více

SPOLEČENSKÉ A OBCHODNÍ CENTRUM ZLÍN - BŘEZNICKÁ

SPOLEČENSKÉ A OBCHODNÍ CENTRUM ZLÍN - BŘEZNICKÁ Červen 2009 SPOLEČENSKÉ A OBCHODNÍ CENTRUM ZLÍN - BŘEZNICKÁ EKOLA group, spol. s r.o. Dodatek k akustické studii Podklad k dokumentaci o hodnocení vlivů stavby na životní prostředí EKOLA group, spol. s

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 15. června 2016, kterým se mění nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 15. června 2016, kterým se mění nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací Strana 3290 Sbírka zákonů č. 217 / 2016 217 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 15. června 2016, kterým se mění nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací Vláda nařizuje

Více

obr. č. 1, Situace umístění měřícího místa M1

obr. č. 1, Situace umístění měřícího místa M1 Protokol o měření hluku č.: 14/16 Strana č.: 2 Obsah: 1. Situace měřících míst... 2 2. Použitá měřící souprava... 4 3. Metoda a podmínky měření... 4 4. Citace předpisů... 6 5. Popis měření... 6 6. Popis

Více

Protokol o zkoušce č. 586-MHK-07

Protokol o zkoušce č. 586-MHK-07 Protokol o zkoušce č. 586-MHK-07 Protokol schválil: Ing. Josef Novák, vedoucí laboratoře 1. Objednatel Akustika Praha s. r. o., Thákurova 7, 166 29 Praha 6, IČ: 60490608, DIČ CZ60490608 Mgr. Daniel Musil,

Více

Ing. Kozel Ing. Kozel Mgr. Reichlová RNDr. Bosák 0 04/ vydání

Ing. Kozel Ing. Kozel Mgr. Reichlová RNDr. Bosák 0 04/ vydání Doplňující údaje: Ing. Kozel Ing. Kozel Mgr. Reichlová RNDr. Bosák 0 04/2016 1.vydání v.r. v.r. Rev. Datum Popis Vypracoval Kreslil/psal Kontroloval Schválil Objednatel: Souprava: MORAVIA CONSULT Olomouc,

Více

PROBLEMATIKA HLUKU V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ

PROBLEMATIKA HLUKU V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ PROBLEMATIKA HLUKU V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ Praha 12.11.2015 Hradec Králové 19.11.2015 NRL pro komunální hluk 1 Národní referenční laboratoř pro komunální hluk Ing. Tomáš Hellmuth, CSc. Ing. Dana Potužníková

Více

Hluková studie. aktualizovaná studie. Objednatel: Posuzovaný objekt: Ing. Aleš Jiráska. Poradenství v oboru technická akustika IČO: 656 82 203

Hluková studie. aktualizovaná studie. Objednatel: Posuzovaný objekt: Ing. Aleš Jiráska. Poradenství v oboru technická akustika IČO: 656 82 203 Ing. Aleš Jiráska Poradenství v oboru technická akustika IČO: 656 82 203 Hluková studie aktualizovaná studie Objednatel: S & M CZ s.r.o. Třebovská 809 569 43 Jevíčko Posuzovaný objekt: Farma větrných elektráren

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 15. června 2016, kterým se mění nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 15. června 2016, kterým se mění nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 217 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 15. června 2016, kterým se mění nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací Vláda nařizuje podle 108 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb.,

Více

5/3.5.2 ZÁTùÎ HLUKEM A VIBRACEMI

5/3.5.2 ZÁTùÎ HLUKEM A VIBRACEMI část 5, díl 3, kapitola 5.2, str. 1 5/3.5.2 ZÁTùÎ HLUKEM A VIBRACEMI Metody hodnocení hlukové expozice, jejích účinků na sluch a metody předpovědi sluchových ztrát jsou mezinárodně normalizovány (ČSN ISO

Více

Akustická studie. Hygienická laboratoř, s.r.o. Plucárna 1, Hodonín mobil , fax/tel ,

Akustická studie. Hygienická laboratoř, s.r.o. Plucárna 1, Hodonín mobil , fax/tel , Hygienická laboratoř, s.r.o. Plucárna 1, 695 01 Hodonín mobil 606550094, fax/tel 518323647, e-mail hyg.lab@gmail.com, www.hyglab.cz Město Veselí nad Moravou tř. Masarykova 119 698 13 Veselí nad Moravou

Více

ZDRAVOTNÍ RIZIKA Z IMISÍ HLUKU PŘI PROVOZU MOBILNÍ RECYKLAČNÍ LINKY V IVANČICÍCH

ZDRAVOTNÍ RIZIKA Z IMISÍ HLUKU PŘI PROVOZU MOBILNÍ RECYKLAČNÍ LINKY V IVANČICÍCH Zdravotní ústav se sídlem v Brně Centrum ochrany a podpory zdraví Oddělení hodnocení rizik Gorkého 6 60200 Brno ZDRAVOTNÍ RIZIKA Z IMISÍ HLUKU PŘI PROVOZU MOBILNÍ RECYKLAČNÍ LINKY V IVANČICÍCH Zpracovali

Více

PROTOKOL O AUTORIZOVANÉM MĚŘENÍ č. A autorizační set G2

PROTOKOL O AUTORIZOVANÉM MĚŘENÍ č. A autorizační set G2 strana: 1 z počtu: 12 stran č. protokolu: A-2013-0-31 Praha 9 - Letňany, Novosvětská 188, 199 00 286 920 966, mobil: 602 385 914, fax: 286 920 966, e- mail : milos.mertl@mertlakustika.cz Pracoviště s osobou

Více

Ing. Jan Mareš, G r e i f a k u s t i k a s.r.o. Měření hluku tepelných čerpadel vzduch - voda

Ing. Jan Mareš, G r e i f a k u s t i k a s.r.o. Měření hluku tepelných čerpadel vzduch - voda Ing. Jan Mareš, G r e i f a k u s t i k a s.r.o. Měření hluku tepelných čerpadel vzduch - voda 1. Legislativa 2. Co je hladina akustického tlaku a výkonu 3. Hodnoty uváděné výrobci a jak s nimi pracovat

Více

(riziko pro mladistvé)

(riziko pro mladistvé) Problematika hluku na pracovišti (riziko pro mladistvé) Ing. Zdeněk Jandák, CSc. Sá Státní zdravotní íústav Praha SZÚ, Konzultační den, 5. dubna 2011 Počty zaměstnanců v riziku Kategorizace práce, vyhl.

Více

Vyjádření k oznámení záměru Letiště Vodochody pro zjišťovací řízení v rámci posuzování vlivů na životní prostředí (EIA)

Vyjádření k oznámení záměru Letiště Vodochody pro zjišťovací řízení v rámci posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) Vyjádření k oznámení záměru Letiště Vodochody pro zjišťovací řízení v rámci posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) Na základě požadavku OÚ Postřižín jsme provedli vyhodnocení materiálu, který byl

Více

Akustická studie pro dokumentaci stavebních úprav bytového domu Tusarova 1235/32, Praha 7

Akustická studie pro dokumentaci stavebních úprav bytového domu Tusarova 1235/32, Praha 7 Akustická studie pro dokumentaci stavebních úprav bytového domu Tusarova 1235/32, Praha 7 Červenec 2014 Zpráva č. 373-SHJ-14 Akustika Praha s. r. o., Thákurova 7, 166 29 Praha 6, Czech Republic IČ 60 49

Více

Náležitosti protokolů z měření hluku

Náležitosti protokolů z měření hluku Náležitosti protokolů z měření hluku A. OBECNĚ Protokol musí mít všechny náležitosti dané akreditačními nebo autorizačními požadavky a metodickými návody Ministerstva zdravotnictví (dále jen MZ ) musí

Více

obyvatelstva ČR R ve vztahu k životn ivotnímu prostřed edí DNY ZEMĚ

obyvatelstva ČR R ve vztahu k životn ivotnímu prostřed edí DNY ZEMĚ Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ČR R ve vztahu k životn ivotnímu prostřed edí ZDRAVOTNÍ DŮSLEDKY A RUŠIV IVÉ ÚČINKY HLUKU DNY ZEMĚ 1 PRINCIPY A PODMÍNKY MONITORINGU Subsystém III Zdravotní

Více

ÚZEMNÍ PLÁN Š T Ě M Ě CH Y

ÚZEMNÍ PLÁN Š T Ě M Ě CH Y URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- ÚZEMNÍ PLÁN Š T Ě M Ě CH Y PRŮZKUMY A ROZBORY (DOPLNĚNÍ)

Více

Protokol o zkoušce č. 307-MHC-13 Protokol schválil: Datum:

Protokol o zkoušce č. 307-MHC-13 Protokol schválil: Datum: Protokol o zkoušce č. 307-MHC-13 Protokol schválil: Datum: Akustika Praha s. r. o., Thákurova 7, 166 29 Praha 6, Czech Republic, ič: 60400608, dič: CZ60490608 tel.: (+420) 224 312 419, tel./fax: (+420)

Více

Zdravotní ústav se sídlem v Pardubicích Centrum hygienických laboratoří

Zdravotní ústav se sídlem v Pardubicích Centrum hygienických laboratoří Zdravotní ústav se sídlem v Pardubicích Centrum hygienických laboratoří J. a J. Kovářů 1412, 562 6 Ústí nad Orlicí tel: 465 352 1, fax 465 524 328 e-mail: podatelna@zupu.cz, internet: www.zupu.cz Laboratoř

Více

HLUKOVÁ STUDIE č. 1408S85

HLUKOVÁ STUDIE č. 1408S85 Ing. Pavel Berka, Ph.D. IČO: 724 06 046, Tel.: 604 356 221 E-mail: bp.akustika@seznam.cz Web: www.bpakustika.cz HLUKOVÁ STUDIE č. 1408S85 Objednatel: Ing. Zdeněk Buček Ulička 14 623 00 Brno IČO: 134 18

Více

Akustická studie č. 63/14

Akustická studie č. 63/14 . Počet listů: 13 Počet výtisků: 3 Zakázka č.: 261 Akustická studie č. 63/14 Zákazník: Kovárna VIVA a.s. třída Tomáše Bati 5333 760 01 Zlín Název záměru: Kovárna Viva a.s. Výrobní hala 72/2 Místo záměru:

Více

HLUKOVÁ STUDIE. Obchvat města Kuřimi - 2. varianty varianta 1 - severní obchvat varianta 2 - jižní obchvat

HLUKOVÁ STUDIE. Obchvat města Kuřimi - 2. varianty varianta 1 - severní obchvat varianta 2 - jižní obchvat Objednatel: Město Kuřim, Jungmannova 968, 664 34 Kuřim Zpracovatel: EMPLA AG spol s r.o., Hradec Králové Název: Obchvat města Kuřimi - 2. varianty varianta 1 - severní obchvat varianta 2 - jižní obchvat

Více

Územní plánování zákon č. 258/2000 Sb.

Územní plánování zákon č. 258/2000 Sb. Územní plánování zákon č. 258/2000 Sb. Krajský úřad Královéhradeckého kraje Porada pracovníků měst a obcí 28. června 2016 MUDr. Libuše Jůvová libuse.juvova@khshk.cz Krajská hygienická stanice Královéhradeckého

Více

Stavba ZŠ Na Líše 936/16, Praha 4, k.ú. Michle realizace multifunkčního sportoviště

Stavba ZŠ Na Líše 936/16, Praha 4, k.ú. Michle realizace multifunkčního sportoviště Stavba ZŠ Na Líše 936/16, Praha 4, k.ú. Michle realizace multifunkčního sportoviště Hluková studie stupeň STUDIE zakázkové číslo 13/2012 číslo dokumentu 13/2012 P1 revize 0 datum únor 2012 autor Ing. Petr

Více

Hluková studie. Objednatel: Posuzovaný objekt: Ing. Aleš Jiráska. Poradenství v oboru technická akustika IČO: 656 82 203. Duben 2008...

Hluková studie. Objednatel: Posuzovaný objekt: Ing. Aleš Jiráska. Poradenství v oboru technická akustika IČO: 656 82 203. Duben 2008... Ing. Aleš Jiráska Poradenství v oboru technická akustika IČO: 656 82 203 Hluková studie Objednatel: M3V Praha, a.s. Drahobejlova 2215/6 190 00 Praha 9 Posuzovaný objekt: Větrné elektrárny Enercon E82 Duben

Více

Protokol o měření hluku vyvolaného leteckým provozem číslo zakázky 0109, číslo protokolu 52LKPR09

Protokol o měření hluku vyvolaného leteckým provozem číslo zakázky 0109, číslo protokolu 52LKPR09 MaREXCOM zkušební laboratoř, akreditovaná ČIA Sosnovecká 578/2, 18100 Praha 8 - Troja Protokol o měření hluku vyvolaného leteckým provozem číslo zakázky 0109, číslo protokolu 52LKPR09 K Horoměřicům 1112/27,

Více

OBYTNÁ ZÓNA CHRÁST, POD NÁDRAŽÍM

OBYTNÁ ZÓNA CHRÁST, POD NÁDRAŽÍM OBYTNÁ ZÓNA CHRÁST, POD NÁDRAŽÍM HLUKOVÁ STUDIE Zpracováno podle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací a zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

D35, 3507 Litomyšl Janov

D35, 3507 Litomyšl Janov EKOLA group, spol. s r.o. Držitel certifikátů: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 ČSN OHSAS 18001:2008 D35, 3507 Litomyšl Janov Akustické posouzení Zakázkové číslo: 16.0221-01 EKOLA group, spol.

Více

Možnosti řešení hlukové zátěže z pozice provozovatele dráhy v kontextu stávající právní úpravy

Možnosti řešení hlukové zátěže z pozice provozovatele dráhy v kontextu stávající právní úpravy Možnosti řešení hlukové zátěže z pozice provozovatele dráhy v kontextu stávající právní úpravy Bohumír Trávníček Konference Železniční dopravní cesta 2010 Pardubice, 23.3.2010 Možná definice hluku: HLUK

Více

AKUSTICKÁ STUDIE č. 358F/2/2017. pro záměr. Starý Mateřov Obytné území u hřiště (Zelená čtvrť)

AKUSTICKÁ STUDIE č. 358F/2/2017. pro záměr. Starý Mateřov Obytné území u hřiště (Zelená čtvrť) AKUSTICKÁ STUDIE č. 358F/2/2017 pro záměr Starý Mateřov Obytné území u hřiště (Zelená čtvrť) Zadavatel: Yaqoub Y. A. M. Alradhwan b 2 s3 H68 Bayan Kuvajtský stát Zakázka č. 358/2017 Datum zpracování: 24.

Více

217/2016 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

217/2016 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 217/2016 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 15. června 2016, kterým se mění nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací Vláda nařizuje podle 108 odst. 3 zákona č. 258/2000

Více

MĚŘENÍ HLUKU V MIMOPRACOVNÍM PROSTŘEDÍ

MĚŘENÍ HLUKU V MIMOPRACOVNÍM PROSTŘEDÍ Akustika Brod s.r.o. Zkušební laboratoř Tel./Fax: +420 569 431 983 Žižkova 1667 GSM: +420 602 558 756 580 01 Havlíčkův Brod GSM: +420 605 261 729 IČ: 28786360 E-mail: info@akustikabrod.cz Protokol o zkoušce

Více

Vývoj hluku v životním prostředí měst Výsledky 20 let monitoringu hluku prováděného Státním zdravotním ústavem v městských lokalitách ČR

Vývoj hluku v životním prostředí měst Výsledky 20 let monitoringu hluku prováděného Státním zdravotním ústavem v městských lokalitách ČR Vývoj hluku v životním prostředí měst Výsledky 20 let monitoringu hluku prováděného Státním zdravotním ústavem v městských lokalitách ČR MUDr. Zdeňka Vandasová Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva

Více

Rev. Datum Popis Vypracoval Kreslil/psal Kontroloval Schválil

Rev. Datum Popis Vypracoval Kreslil/psal Kontroloval Schválil Doplňující údaje: 0 12. 2012 1.vydání Ing. Kreuziger Ing. Kreuziger Mgr. Bussinow RNDr. Bosák v.r. v.r. Rev. Datum Popis Vypracoval Kreslil/psal Kontroloval Schválil Objednatel: Souprava: MALOCH spol.

Více

Akustická studie. Hygienická laboratoř, s.r.o. Plucárna 1, Hodonín mobil , fax/tel ,

Akustická studie. Hygienická laboratoř, s.r.o. Plucárna 1, Hodonín mobil , fax/tel , Hygienická laboratoř, s.r.o. Plucárna 1, 695 01 Hodonín mobil 606550094, fax/tel 518323647, e-mail hyg.lab@gmail.com, www.hyglab.cz Město Veselí nad Moravou tř. Masarykova 119 698 13 Veselí nad Moravou

Více

Novela NV 2016 dotazy

Novela NV 2016 dotazy Novela NV 2016 dotazy 1. K 2, odst. p) upřesnit, zda mezi stacionární zdroje hluku (zejména u bytových domů) související s činnostmi spojenými s běžným užíváním lze zařadit výtahy, parkovací plošiny, garážová

Více

Protokol o měření hluku a sčítání intenzit dopravy

Protokol o měření hluku a sčítání intenzit dopravy Objednatel: Městská část Praha Satalice K Radonicům 81 190 15 Praha 9 - Satalice IČ: 00240711 DIČ: CZ00240711 Zak. č.: 1404016 Protokol o měření hluku a sčítání intenzit dopravy Název měření: Hluk z provozu

Více

Měření hluku z dopravy v ulicích Nová, Komenského v Hranicích

Měření hluku z dopravy v ulicích Nová, Komenského v Hranicích Měření hluku z dopravy v ulicích Nová, Komenského v Hranicích Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Líšeňská 33a, 636 00 Brno www.cdv.cz cz Požadavky zadání Měření hluku z dopravy na komunikaci Nová a Komenského,

Více

Kvalita v laboratorní a kontrolní praxi

Kvalita v laboratorní a kontrolní praxi Kvalita v laboratorní a kontrolní praxi Část: Rozhodování o shodě se specifikací (limitem) Vladimír Kocourek Praha, 2016 Shoda se specifikací / limitem Posuzování shody se specifikací / limitem Cílem měření

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice HLUK A VIBRACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů

Více

M E T O D I C K Á O P A T Ř E N Í

M E T O D I C K Á O P A T Ř E N Í M E T O D I C K Á O P A T Ř E N Í MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ - HLAVNÍ HYGIENIK ČESKÉ REPUBLIKY METODICKÝ NÁVOD pro měření a hodnocení hluku v pracovním prostředí a vibrací V Praze dne 26.4.2001 Č.j. HEM-300-26.4.01-16344

Více

Akustická měření. Michaela Špačková, 1.S

Akustická měření. Michaela Špačková, 1.S Akustická měření Michaela Špačková, 1.S Akustická měření: Měříme: - akustické vlastnosti stavebních konstrukcí a vnitřních prostorů - hluk ve vnitřních i vnějších prostorech a pracovištích - vibrace v

Více

Strategické hlukové mapy

Strategické hlukové mapy Ing. Pavel Junek, Ing. Jiří Michal pavel.junek@zu.cz Národní referenční laboratoř pro komunální hluk 21. Konference GIS ESRI Praha, 24.10. 25.10. 2012 Cíl prezentace Představení NRL pro komunální hluk

Více

5. KVĚTNA 752 Tel./fax: LOMNICE NAD POPELKOU Mobil :

5. KVĚTNA 752 Tel./fax: LOMNICE NAD POPELKOU Mobil : 1 PROJEKČNÍ ATELIER Ing. Jaroslav Kaplan, Ph.D. 5. KVĚTNA 752 Tel./fax: 481 672 662 LOMNICE NAD POPELKOU 512 51 Mobil : 602 458 516 http://www.jak-cz.cz E-mail:jakcz@tiscali.cz H L U K O V Á S T U D I

Více

Nová dot ovací a t ídící linka komunálního odpadu, rné a t ídící místo pro stavební odpad, plocha pro skladování v tví, zpevn

Nová dot ovací a t ídící linka komunálního odpadu, rné a t ídící místo pro stavební odpad, plocha pro skladování v tví, zpevn Nová dotřiďovací a třídící linka komunálního odpadu, sběrné a třídící místo pro stavební odpad, plocha pro skladování větví, zpevněné plochy, sklady a další vybavení Vliv hluku z provozu Hluková studie

Více

148/2006 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 15. března 2006 ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY

148/2006 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 15. března 2006 ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY 148/2006 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 15. března 2006 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací Vláda nařizuje podle 108 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně

Více

H L U K O V Á S T U D I E C h r á n ě n ý v e n k o v n í p r o s t o r s t a v e b

H L U K O V Á S T U D I E C h r á n ě n ý v e n k o v n í p r o s t o r s t a v e b inženýrské, organizační a realizační činnosti v ekologii Staňkova 557/18a, 602 00 Brno společnost vedená u RS v Brně, spisová značka C. 5939 tel./fax: 549 210 356, 541 240 857 e-mail: enving@enving.cz,

Více

EKOME, spol. s r. o 1. ÚVOD

EKOME, spol. s r. o 1. ÚVOD . Příloha č. 4 Počet listů: 13 Počet výtisků: 3 Zakázka č.: 283 Hluková studie č. 55/10 Zákazník: Ing. arch. Pavel Šiška S.M.S projekční a architektonická kancelář M. Knesla 3999, 760 01 Zlín Název záměru:

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.140 2004 Akustika - Popis, měření a hodnocení hluku prostředí - Část 1: Základní veličiny a postupy pro hodnocení ČSN ISO 1996-1 01 1621 Srpen Acoustics - Description, measurement

Více

Rev. Datum Popis Vypracoval Kreslil/psal Kontroloval Schválil. Číslo projektu: Rekonstrukce koleje č.2 Brno Královo Pole - Kuřim

Rev. Datum Popis Vypracoval Kreslil/psal Kontroloval Schválil. Číslo projektu: Rekonstrukce koleje č.2 Brno Královo Pole - Kuřim Doplňující údaje: 0 08.2012 1.vydání Ing. Cápal Ing. Cápal Mgr. Bussinow RNDr. Bosák Rev. Datum Popis Vypracoval Kreslil/psal Kontroloval Schválil Objednatel: SUDOP BRNO, spol. s r.o. Kounicova 26 611

Více

MOŽNOSTI VYUŽITÍ VÝSLEDKŮ STRATEGICKÉHO HLUKOVÉHO MAPOVÁNÍ V HYGIENICKÉ PRAXI

MOŽNOSTI VYUŽITÍ VÝSLEDKŮ STRATEGICKÉHO HLUKOVÉHO MAPOVÁNÍ V HYGIENICKÉ PRAXI HYGIENA 2014 59(2) 74 78 PŮVODNÍ PRÁCE 74 MOŽNOSTI VYUŽITÍ VÝSLEDKŮ STRATEGICKÉHO HLUKOVÉHO MAPOVÁNÍ V HYGIENICKÉ PRAXI SOUHRN OPTIONS FOR USE OF STRATEGIC NOISE MAPPING IN PUBLIC HEALTH DANA POTUŽNÍKOVÁ

Více

SPOLEČENSKO OBCHODNÍ CENTRUM BŘEZNICKÁ

SPOLEČENSKO OBCHODNÍ CENTRUM BŘEZNICKÁ DIVIZE MORAVA LUCEMBURSKÉHO 229, 686 01 UH. HRADIŠTĚ TEL/FAX : 572 550 572, MOBIL : 775 112 769 E m a i l : e k o l a. u h @ e k o l a g r o u p. c z S Í D L O : M I S T R O V S K Á 4, 1 0 8 0 0 P R A

Více

A T E M. Ateliér ekologických modelů, s. r. o. AKUSTICKÉ POSOUZENÍ AREÁL INTERLOVU PRAHA 11

A T E M. Ateliér ekologických modelů, s. r. o. AKUSTICKÉ POSOUZENÍ AREÁL INTERLOVU PRAHA 11 A T E M Ateliér ekologických modelů, s. r. o. Květen 2015 Akustické posouzení Areál Interlovu Praha 11 ZADAL: Passerinvest Group, a. s. Vyskočilova 1461/2a 140 00 Praha Michle ZPRACOVAL: ATEM Ateliér ekologických

Více

Nový zákon o ochraně ovzduší

Nový zákon o ochraně ovzduší Užitečné semináře Hradec Králové, 24.10.2012 Nový zákon o ochraně ovzduší Kurt Dědič odbor ochrany ovzduší MŽP tis. tun Ilustrativní vývoj emisí vybraných ZL v ČR v letech 1989-2008 4000 3500 3000 2500

Více

PROBLEMATIKA HLUKU V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ

PROBLEMATIKA HLUKU V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ PROBLEMATIKA HLUKU V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ Hradec Králové 9.4.2013 9.4.2013 NRL pro komunální hluk 1 Národní referenční laboratoř pro komunální hluk Ing. Tomáš Hellmuth, CSc. Ing. Dana Potužníková tomas.hellmuth@zuova.cz

Více

P R O T O K O L o měření evid.č.36/2010

P R O T O K O L o měření evid.č.36/2010 SON servis spol. s r.o., Šlechtitelů 1, 772 00 Olomouc, tel.: 602704256 P R O T O K O L o měření evid.č.36/2010 Objednatel: EKOSYSTEM, spol. s r.o. Podkovářská 800/6 Strana č.: 1 190 00 Praha 9 Místo měření:

Více

Obytný soubor Májovková, Praha 22 - Pitkovice HLUKOVÁ STUDIE

Obytný soubor Májovková, Praha 22 - Pitkovice HLUKOVÁ STUDIE Objednatel: CENTRAL GROUP a.s., Na Strži 65/1702, 140 00 Praha 4 Místo: Hlavní město Praha, Pitkovice, k.ú. Pitkovice Zpracovatel: EMPLA AG spol. s r.o., Hradec Králové Název: Obytný soubor Májovková,

Více

Název dokumentu. ODBORNÉ DOPORUČENÍ pro regulaci expozice hluku z produkce hudby pořádané ve venkovním prostoru

Název dokumentu. ODBORNÉ DOPORUČENÍ pro regulaci expozice hluku z produkce hudby pořádané ve venkovním prostoru V Praze dne 2. 5. 2016 Č.j.: MZDR 10076/2016-6/OVZ *MZDRX00UKN8P* MZDRX00UKN8P Zpracoval: NRL pro komunální hluk, Odbor OVZ, MZ ČR OSH MZ ČR Projednáno: Svaz měst a obcí České republiky Platnost od: 2.

Více

PROTOKOL O AKREDITOVANÉM MĚŘENÍ č. 97/2013

PROTOKOL O AKREDITOVANÉM MĚŘENÍ č. 97/2013 K O M P R A H, s. r. o. zkušební laboratoř Mayerova 784, 664 42 MODŘICE IČO: 277 01 638, tel: 739 470 261, email: komprah@komprah.cz Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod registračním číslem 1516 PROTOKOL

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 24. srpna 2011 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 24. srpna 2011 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací Strana 3338 Sbírka zákonů č. 272 / 2011 Částka 97 272 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 24. srpna 2011 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací Vláda nařizuje podle 108 odst. 3 zákona č. 258/ /2000

Více

AKUSTICKÁ STUDIE. Posouzení změny akustické situace v obci Miskovice vlivem výstavby přeložky silnice I/2

AKUSTICKÁ STUDIE. Posouzení změny akustické situace v obci Miskovice vlivem výstavby přeložky silnice I/2 AKUSTICKÁ STUDIE Posouzení změny akustické situace v obci Miskovice vlivem výstavby přeložky silnice I/2 Zadavatel: Mgr. Jiří Bělohlávek TISEA Bylany 66 284 01 Kutná Hora Datum zpracování: 22. ledna 2013

Více

Zdravotní důsledky a rušivé účinky hluku

Zdravotní důsledky a rušivé účinky hluku Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ČR ve vztahu k životnímu prostředí Subsystém III Zdravotní důsledky a rušivé účinky hluku Odborná zpráva za rok 2014 Státní zdravotní ústav Praha, srpen

Více

L I B E R E C K Ý K R A J

L I B E R E C K Ý K R A J Krajský úřad Libereckého kraje Akční plán pro komunikace II. a III. tříd ve správě kraje pro L I B E R E C K Ý K R A J dle 81, zák. č. 258/2000 Sb. v platném znění Krajský úřad Libereckého kraje a CPE,

Více

Prezentace Strategických hlukových map veřejnosti

Prezentace Strategických hlukových map veřejnosti Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Národní referenční laboratoř pro komunální hluk Jana a Jos. Kovářů 1412, 562 06 Ústí nad Orlicí WWW.NRL.CZ WWW.ZUOVA.CZ Prezentace Strategických hlukových map veřejnosti

Více

Problematika hluku z větrných elektráren. ČEZ Obnovitelné zdroje s.r.o.

Problematika hluku z větrných elektráren. ČEZ Obnovitelné zdroje s.r.o. Problematika hluku z větrných elektráren ČEZ Obnovitelné zdroje s.r.o. Definice podle legislativy Hlukem se rozumí zvuk, který může být zdraví škodlivý a jehož hygienický limit stanoví prováděcí právní

Více

Vztah mezi obtěžováním hlukem a vybranými ukazateli zdravotního stavu. MUDr. Zdeňka Vandasová Mgr. Ondřej Vencálek Ph.D.

Vztah mezi obtěžováním hlukem a vybranými ukazateli zdravotního stavu. MUDr. Zdeňka Vandasová Mgr. Ondřej Vencálek Ph.D. Vztah mezi obtěžováním hlukem a vybranými ukazateli zdravotního stavu MUDr. Zdeňka Vandasová Mgr. Ondřej Vencálek Ph.D. Zkoumání vztahů mezi hlukem a jeho zdravotními účinky Vztah mezi hlukem a výskytem

Více

AKUSTICKÁ STUDIE 4507-S Změna užívání a stavební úpravy části objektu na p.p.č 5146/3 v k.ú. Česká Lípa

AKUSTICKÁ STUDIE 4507-S Změna užívání a stavební úpravy části objektu na p.p.č 5146/3 v k.ú. Česká Lípa Havlíčkova ul. 26, 412 01 Litoměřice Tel./Fax: 416-742981 http://www.revita.cz E-mail: info@revita.cz ODDĚLENÍ EXPERTIZ, VÝVOJE A PROJEKCE AKUSTICKÁ STUDIE Č. 4507-S44-17 Předmět posouzení : Změna užívání

Více

Dopravní infrastruktura v ČR. Cesta pátá: Cena za uživatelský komfort a udržitelné prostředí 11. listopadu 2010

Dopravní infrastruktura v ČR. Cesta pátá: Cena za uživatelský komfort a udržitelné prostředí 11. listopadu 2010 Dopravní infrastruktura v ČR Cesta pátá: Cena za uživatelský komfort a udržitelné prostředí 11. listopadu 2010 vliv Může být rozvoj dopravní infrastruktury MUDr. Michael Vít, Ph.D. hlavní hygienik ČR Součástí

Více

II/150 Havlíčkův Brod ul. Dolní, Žižkova, Na Ostrově

II/150 Havlíčkův Brod ul. Dolní, Žižkova, Na Ostrově Akustická studie /1 Havlíčkův Brod ul. Dolní, Žižkova, Na Ostrově Objednatel: M-PROJEKT, nženýrské a mostní konstrukce, s.r.o. Vodní 1 2 00 Brno Datum zpracování: březen 2011 Počet výtisků: 5 Výtisk č.

Více

Přestavlky 7, 783 57 Tršice e-mail: mivall@email.cz, tel.: 585 000 527, 737 350 884, IČ: 02175622. Hluková studie. č.: 1001/2014

Přestavlky 7, 783 57 Tršice e-mail: mivall@email.cz, tel.: 585 000 527, 737 350 884, IČ: 02175622. Hluková studie. č.: 1001/2014 Mgr. Michaela Vallová e-mail: mivall@email.cz, tel.: 585 000 527, 737 350 884, IČ: 02175622 Počet stran: 18 Počet příloh: 18 Digitální verze: 1 č.: 1001/2014 Pro záměr: Územní studie silnice v úseku Brankovice

Více

EPBD Semináře Články 8 & 9

EPBD Semináře Články 8 & 9 EPBD Semináře Články 8 & 9 Zdeněk Kodytek Říjen 2005 Požadavky Směrnice v článcích 8 a 9 V článcích 8 a 9 Směrnice požaduje, aby členské státy aplikovaly pravidelné inspekce kotlů spalujících neobnovitelná

Více