EVANGELIUM PODLE JANA. Kapitola 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EVANGELIUM PODLE JANA. Kapitola 1"

Transkript

1 EVANGELIUM PODLE JANA

2 EVANGELIUM PODLE JANA Kapitola 1 =Prolog 1,1-18= 1:Na poèátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo byl Bùh. 2:To bylo na poèátku u Boha. 3:Všechno povstalo skrze nì a bez nìho nepovstalo nic, co jest. 4:V nìm byl život a život byl svìtlo lidí. 5:To svìtlo ve tmì svítí a tma je nepohltila. 6:Od Boha byl poslán èlovìk, jménem Jan. 7:Ten pøišel proto, aby vydal svìdectví o tom svìtle, aby všichni uvìøili skrze nìho. 8:Jan sám nebyl tím svìtlem, ale pøišel, aby o tom svìtle vydal svìdectví. 9:Bylo tu pravé svìtlo, které osvìcuje každého èlovìka; to pøicházelo do svìta. 10:Na svìtì byl, svìt skrze nìj povstal, ale svìt ho nepoznal. 11:Pøišel do svého vlastního, ale jeho vlastní ho nepøijali. 12:Tìm pak, kteøí ho pøijali a vìøí v jeho jméno, dal moc stát se Božími dìtmi. 13:Ti se nenarodili, jen jako se rodí lidé, jako dìti pozemských otcù, nýbrž se narodili z Boha. 14:A Slovo se stalo tìlema pøebývalo mezi námi. Spatøili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy. 15:Jan o nìm vydal svìdectví a volal: "To je ten, o nìmž jsem øekl: Pøichází za mnou, ale je vìtší, protože tu byl døíve než já." 16:Z jeho plnosti jsme byli obdarováni my všichni milostí za milostí. 17:Nebo Zákon byl dán skrze Mojžíše, milost a pravda se stala skrze Ježíše Krista. 18:Boha nikdy nikdo nevidìl; jednorozený Syn, který je v náruèi Otcovì, nám o nìm øekl. =Jan Køtitel 1,19-34= 19:Toto je svìdectví Janovo, když k nìmu Židé z Jeruzaléma poslali knìze a levity, aby se ho otázali: "Kdo jsi?" 20:Nic nepopøel a otevøenì vyznal: "Já nejsem Mesiáš." 21:Znovu se ho zeptali: "Jak to tedy je? Jsi Eliáš?" Øekl: "Nejsem." "Jsi ten Prorok?" Odpovìdìl: "Ne." 22:Øekli mu tedy: "Kdo jsi? A mùžeme pøinést odpovìï tìm, kdo nás poslali. Za koho se sám pokládáš?" 23:Øekl: "Jsem hlas volajícího na poušti: Urovnejte cestu Pánì - jak øekl prorok Izaiáš." 24:Ti vyslaní byli z øad farizeù. 25:Otázali se ho: "Proè tedy køtíš, když nejsi ani Mesiáš ani Eliáš ani ten Prorok?" 26:Jan jim odpovìdìl: "Já køtím vodou. Uprostøed vás stojí, koho vy neznáte - 27:ten, který pøichází za mnou; jemu nejsem hoden ani rozvázat øemínek u jeho obuvi." 28:To se stalo v Betanii, na druhém bøehu Jordánu, kde Jan køtil. 29:Druhého dne spatøil Jan Ježíše, jak jde k nìmu, a øekl: "Hle, beránek Boží, který snímá høích svìta. 30:To je ten, o nìmž jsem øekl: Za mnou pøichází nìkdo vìtší, nebo byl døíve, než já. 31:Já jsem nevìdìl, kdo to je, ale pøišel jsem køtít vodou proto, aby ho poznal Izrael." 32:Jan vydal svìdectví: "Spatøil jsem, jak Duch sestoupil jako holubice z nebe a zùstal na nìm. 33:A já jsem stále nevìdìl, kdo to je, ale ten, který mì poslal køtít vodou, mi øekl: 'Na koho spatøíš sestupovat Ducha a zùstávat na nìm, to je ten, který køtí Duchem svatým.' 34:Já jsem to vidìl a dosvìdèuji, že toto je Syn Boží." =Povolání uèedníkù 1,35-51= 35:Druhého dne tam byl opìt Jan s dvìma ze svých uèedníkù. 36:Spatøil Ježíše, jak jde okolo, a øekl: "Hle, beránek Boží." 37:Ti dva uèedníci slyšeli, co øekl, a šli za Ježíšem. 38:Když se Ježíš obrátil a uvidìl, že jdou za ním, otázal se jich: "Co chcete?" Øekli mu: "Rabi (což pøeloženo znamená: Mistøe), kde bydlíš?" 39:Odpovìdìl jim: "Pojïte a uvidíte!" Šli tedy, vidìli, kde bydlí, a zùstali ten den u nìho. Bylo kolem ètyø hodin odpoledne. 40:Jeden z tìchto dvou, kteøí slyšeli, co Jan øekl, a Ježíše následovali, byl Ondøej, bratr Šimona Petra. 41:Vyhledal nejprve svého bratra Šimona a øekl mu: "Nalezl jsem Mesiáše (což je v pøekladu: Kristus)." 42:Pøivedl ho k Ježíšovi. Ježíš na nìj pohledìl a øekl: "Ty jsi Šimon, syn Janùv; budeš se jmenovat Kéfas (což se pøekládá: Petr)." 43:Druhého dne se Ježíš rozhodl vydat na cestu do Galileje. Vyhledal Filipa a øekl mu: "Následuj mì!" 44:Filip byl z Betsaidy, mìsta Ondøejova a Petrova; 45:Filip zase vyhledal Natanaela a øekl mu: "Nalezli jsme toho, o nìmž psal Mojžíš v Zákonì i proroci, Ježíše, syna Josefova z Nazareta." 46:Natanael mu namítl: "Z Nazareta? Co odtamtud mùže vzejít dobrého?" Filip mu odpoví: "Pojï a pøesvìdè se!"

3 47:Ježíš spatøil Natanaela, jak k nìmu pøichází a øekl o nìm: "Hle, pravý Izraelita, v nìmž není lsti." 48:Øekl mu Natanael: "Odkud mì znáš?" Ježíš mu odpovìdìl: "Døíve, než tì Filip zavolal, vidìl jsem tì pod fíkem." 49:"Mistøe", øekl mu Natanael, "ty jsi Syn Boží, ty jsi král Izraele." 50:Ježíš mu odpovìdìl: "Ty vìøíš proto, že jsem ti øekl: 'Vidìl jsem tì pod fíkem?' Uvidíš vìci daleko vìtší." 51:A dodal: "Amen, amen, pravím vám, uzøíte nebesa otevøená a andìly Boží vystupovat a sestupovat na Syna èlovìka." Kapitola 2 =Svatba v Kánì Galilejské 2,1-12= 1:Tøetího dne byla svatba v Kánì Galilejské. Byla tam Ježíšova matka; 2:na svatbu byl pozván také Ježíš a jeho uèedníci. 3:Když se nedostávalo vína, øekla Ježíšovi jeho matka: "Už nemají víno." 4:Ježíš jí øekl: "Co to ode mne žádáš! Ještì nepøišla má hodina." 5:Matka øekla služebníkùm: "Udìlejte, cokoli vám naøídí." 6:Bylo tam šest kamenných nádob, urèených k židovskému oèiš ování, každá na dvì až tøi vìdra. 7:Ježíš øekl služebníkùm: "Naplòte ty nádoby vodou!" I naplnili je až po okraj. 8:Pak jim pøikázal: "Teï z nich naberte a doneste správci hostiny!" Uèinili tak. 9:Jakmile správce hostiny ochutnal vodu promìnìnou ve víno - nevìdìl, odkud je, ale služebníci, kteøí vodu nabírali, to vìdìli - zavolal si ženicha 10:a øekl mu: "Každý èlovìk podává nejprve dobré víno, a teprve když už se hosté napijí, víno horší. Ty jsi však uchoval dobré víno až pro tuto chvíli." 11:Tak uèinil Ježíš v Kánì Galilejské poèátek svých znamení a zjevil svou slávu. A jeho uèedníci v nìho uvìøili. 12:Potom odešel Ježíš, jeho matka, bratøi i uèedníci do Kafarnaum a zùstali tam nìkolik dní. =Oèištìní chrámu 2,13-25= 13:Byly blízko židovské velikonoce a Ježíš se vydal na cestu do Jeruzaléma. 14:V chrámu našel prodavaèe dobytka, ovcí a holubù i penìzomìnce, jak sedí za stoly. 15:Udìlal si z provazù biè a všechny z chrámu vyhnal, i s ovcemi a dobytkem, smìnárníkùm rozházel mince, stoly zpøevracel 16:a prodavaèùm holubù poruèil: "Pryè s tím odtud! Nedìlejte z domu mého Otce tržištì!" 17:Jeho uèedníci si vzpomnìli, že je psáno: 'Horlivost pro tvùj dùm mne stráví.' 18:Židé mu øekli: "Jakým znamením nám prokážeš, že to smíš èinit?" 19:Ježíš jim odpovìdìl: "Zboøte tento chrám a ve tøech dnech jej postavím." 20:Tu øekli Židé: "Ètyøicet šest let byl tento chrám budován, a ty jej chceš postavit ve tøech dnech?" 21:On však mluvil o chrámu svého tìla. 22:Když byl pak vzkøíšen z mrtvých, rozpomenuli se jeho uèedníci, že to øíkal, a uvìøili Písmu i slovu, které Ježíš povìdìl. 23:Když byl v Jeruzalémì o velikonoèních svátcích, mnozí uvìøili v jeho jméno, protože vidìli znamení, která èinil. 24:Ježíš jim však nesvìøoval, kdo je, ponìvadž všechny lidi znal; 25:nepotøeboval, aby mu nìkdo o nìm øíkal svùj soud. Sám dobøe vìdìl, co je v èlovìku. Kapitola 3 =Rozmluva s Nikodémem 3,1-21= 1:Mezi farizeji byl èlovìk jménem Nikodém, èlen židovské rady. 2:Ten pøišel k Ježíšovi v noci a øekl mu: "Mistøe, víme, že jsi uèitel, který pøišel od Boha. Nebo nikdo nemùže èinit ta znamení, která èiníš ty, není-li Bùh s ním." 3:Ježíš mu odpovìdìl: "Amen, amen, pravím tobì, nenarodí-li se kdo znovu, nemùže spatøit království Boží." 4:Nikodém mu øekl: "Jak se mùže èlovìk narodit, když už je starý? Nemùže pøece vstoupit do tìla své matky a podruhé se narodit." 5:Ježíš odpovìdìl: "Amen, amen, pravím tobì, nenarodí-li se kdo z vody a z Ducha, nemùže vejít do království Božího. 6:Co se narodilo z tìla, je tìlo, co se narodilo z Ducha, je duch. 7:Nediv se, že jsem ti øekl: Musíte se narodit znovu. 8:Vítr vane kam chce, jeho zvuk slyšíš, ale nevíš, odkud pøichází a kam smìøuje. Tak je to s každým, kdo se narodil z Ducha." 9:Nikodém se ho otázal: "Jak se to mùže stát?" 10:Ježíš mu øekl: "Ty jsi uèitel Izraele, a tohle nevíš? 11:Amen, amen, pravím tobì, že mluvíme o tom, co známe, a svìdèíme o tom, co jsme vidìli, ale vy naše svìdectví nepøijímáte.

4 12:Jestliže nevìøíte, když jsem vám mluvil o pozemských vìcech, jak uvìøíte, budu-li mluvit o nebeských? 13:Nikdo nevstoupil na nebesa, leè ten, který sestoupil z nebes, Syn èlovìka. 14:Jako Mojžíš vyvýšil hada na poušti, tak musí být vyvýšen Syn èlovìka, 15:aby každý, kdo v nìho vìøí, mìl život vìèný. 16:Nebo Bùh tak miloval svìt, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v nìho vìøí, nezahynul, ale mìl život vìèný. 17:Vždy Bùh neposlal svého Syna na svìt, aby soudil, ale aby skrze nìj byl svìt spasen. 18:Kdo v nìho vìøí, není souzen. Kdo nevìøí, je již odsouzen, nebo neuvìøil ve jméno jednorozeného Syna Božího. 19:Soud pak je v tom, že svìtlo pøišlo na svìt, ale lidé si zamilovali více tmu než svìtlo, protože jejich skutky byly zlé. 20:Nebo každý, kdo dìlá nìco špatného, nenávidí svìtlo a nepøichází k svìtlu, aby jeho skutky nevyšly najevo. 21:Kdo však èiní pravdu, pøichází ke svìtlu, aby se ukázalo, že jeho skutky jsou vykonány v Bohu." =Ježíš a Jan Køtitel 3,22-36= 22:Potom Ježíš odešel se svými uèedníky do judské zemì; tam s nimi pobýval a køtil. 23:Také Jan køtil v Ainon, blízko Salim, protože tam byl dostatek vody; lidé pøicházeli a dávali se køtít. 24:To bylo ještì pøed Janovým uvìznìním. 25:Mezi uèedníky Janovými a Židy došlo ke sporu o oèiš ování. 26:Pøišli k Janovi a øekli mu: "Mistøe, ten který byl s tebou na druhém bøehu Jordánu, o nìmž jsi vydal dobré svìdectví, nyní sám køtí a všichni chodí k nìmu." 27:Jan odpovìdìl: "Èlovìk si nic nemùže pøisvojit, není-li mu to dáno z nebe. 28:Vy sami jste svìdkové, že jsem øekl: Já nejsem Mesiáš, ale jsem vyslán jako jeho pøedchùdce. 29:Ženich je ten, kdo má nevìstu. Ženichùv pøítel, který u nìho stojí a èeká na jeho rozkaz, upøímnì se raduje, když uslyší ženichùv hlas. A tak je má radost dovršena. 30:On musí rùst, já však se menšit. 31:Kdo pøichází shùry, je nade všecky. Kdo pochází ze zemì, náleží zemi a mluví o pozemských vìcech. Kdo pøichází z nebe je nade všecky, 32:svìdèí o tom, co vidìl a slyšel, ale jeho svìdectví nikdo nepøijímá. 33:Kdo však jeho svìdectví pøijal, potvrdil tím, že Bùh je pravdivý. 34:Ten, koho poslal Bùh, mluví slova Boží, nebo Bùh udílí svého Ducha v plnosti. 35:Otec miluje Syna a všecku moc dal do jeho rukou. 36:Kdo vìøí v Syna, má život vìèný. Kdo Syna odmítá, neuzøí život, ale hnìv Boží na nìm zùstává." Kapitola 4 =Rozmluva se samaøskou ženou 4,1-42= 1:Když se Pán dovìdìl, že farizeové uslyšeli, jak on získává a køtí více uèedníkù než Jan - 2:aè Ježíš sám nekøtil, nýbrž jeho uèedníci - 3:opustil Judsko a odešel opìt do Galileje. 4:Musel však projít Samaøskem. 5:Na té cestì pøišel k samaøskému mìstu jménem Sychar, v blízkosti pole, jež dal Jákob svému syny Josefovi; 6:tam byla Jákobova studna. Ježíš, unaven cestou, usedl u té studny. Bylo kolem poledne. 7:Tu pøichází samaøská žena, aby naèerpala vody. Ježíš jí øekne: "Dej mi pít!" - 8:Jeho uèedníci odešli pøed tím do mìsta, aby nakoupili nìco k jídlu. - 9:Samaøská žena mu odpoví: "Jak ty jako Žid, mùžeš chtít ode mne, Samaøanky, abych ti dala napít?" Židé se totiž se Samaøany nestýkají. 10:Ježíš jí odpovìdìl: "Kdybys znala, co dává Bùh, a vìdìla, kdo ti øíká, abys mu dala pít, požádala bys ty jeho, a on by ti dal vodu živou." 11:Žena mu øekla: "Pane, ani vìdro nemáš a studna je hluboká, kde tedy vezmeš tu živou vodu? 12:Jsi snad vìtší než náš praotec Jákob, který nám tuto studnu dal? Sám z ní pil, stejnì jako jeho synové i jeho stáda." 13:Ježíš jí odpovìdìl: "Každý, kdo pije tuto vodu, bude mít opìt žízeò 14:Kdo by se však napil vody, kterou mu dám já, nebude žíznit navìky. Voda, kterou mu dám, stane se v nìm pramenem, vyvìrajícím k životu vìènému." 15:Ta žena mu øekla: "Pane, dej mi té vody, abych už nežíznila a nemusela už sem chodit pro vodu." 16:Ježíš jí øekl: "Jdi, zavolej svého muže a pøijï sem!" 17:Žena mu øekla: "Nemám muže." Nato jí øekl Ježíš: "Správnì jsi odpovìdìla, že nemáš muže. 18:Vždy jsi mìla pìt mužù, a ten, kterého máš nyní, není tvùj muž. To jsi øekla pravdu." 19:Žena mu øekla: "Pane, vidím, že jsi prorok. 20:Naši pøedkové uctívali Boha na této hoøe, ale vy øíkáte, že místo, na nìmž má být Bùh uctíván, je v Jeruzalémì!"

5 21:Ježíš jí odpoví: "Vìø mi, ženo, že pøichází hodina, kdy nebudete ctít Otce ani na této hoøe ani v Jeruzalémì. 22:Vy uctíváte, co neznáte; my uctíváme, co známe, nebo spása je ze Židù. 23:Ale pøichází hodina, ano již je tu, kdy ti, kteøí Boha opravdovì ctí, budou ho uctívat v Duchu a v pravdì. A Otec si pøeje, aby ho lidé takto ctili. 24:Bùh je Duch a ti, kdo ho uctívají, mají tak èinit v Duchu a v pravdì." 25:Žena mu øekla: "Vím, že pøichází Mesiáš, zvaný Kristus. Ten až pøijde, oznámí nám všecko." 26:Ježíš jí øekl: "Já jsem to - ten, který k tobì mluví." 27:Vtom pøišli jeho uèedníci a divili se, že rozmlouvá s ženou. Nikdo však neøekl 'naè se ptáš' nebo 'proè s ní mluvíš?' 28:Žena tam nechala svùj džbán a odešla do mìsta a øekla lidem: 29:"Pojïte se podívat na èlovìka, který mi øekl všecko co jsem dìlala. Není to snad Mesiáš?" 30:Vyšli tedy z mìsta a šli k nìmu. 31:Mezi tím ho prosili jeho uèedníci: "Mistøe, pojez nìco!" 32:On jim øekl: "Já mám k nasycení pokrm, který vy neznáte." 33:Uèedníci si mezi sebou øíkali: "Pøinesl mu snad nìkdo nìco k jídlu?" 34:Ježíš jim øekl: "Mùj pokrm jest, abych èinil vùli toho, který mì poslal, a dokonal jeho dílo. 35:Neøíkáte snad: Ještì ètyøi mìsíce a budou žnì? Hle, pravím vám, pozvednìte zraky a pohleïte na pole, že již zbìlela ke žni. 36:Již pøijímá odmìnu ten, kdo žne, a shromažïuje úrodu k vìènému životu, aby se spoleènì radovali rozsévaè i žnec. 37:Pøitom je pravdivé rèení, že jeden rozsévá a druhý žne. 38:Já jsem vás poslal, abyste žali tam, kde jste nepracovali. Jiní pracovali a vy v jejich práci pokraèujete." 39:Mnoho Samaøanù z onoho mìsta v nìho uvìøilo pro slovo té ženy, která svìdèila: "Všecko mi øekl, co jsem dìlala." 40:Když k nìmu ti Samaøané pøišli, prosili ho, aby u nich zùstal. I zùstal tam dva dny. 41:A ještì mnohem víc jich uvìøilo pro jeho slovo. 42:Oné ženì pak øíkali: "Teï už vìøíme ne proto, cos nám o nìm øekla; sami jsme ho slyšeli a víme, že toto je opravdu Spasitel svìta." =Uzdravení syna královského služebníka 4,43-54= 43:Po dvou dnech odešel Ježíš odtamtud do Galileje. 44:Sám totiž dosvìdèil, že prorok nemá vážnosti ve své vlasti. 45:Když pøišel do Galileje, Galilejští jej pøijali, protože vidìli všecko, co uèinil v Jeruzalémì o svátcích, které tam také slavili. 46:Pøišel tedy opìt do Kány Galilejské, kde pøed tím promìnil vodu ve víno. V Kafarnaum byl jeden královský služebník, jehož syn byl nemocen. 47:Když uslyšel, že Ježíš pøišel z Judska do Galileje, vydal se k nìmu a prosil ho, aby pøišel a uzdravil jeho syna, který už byl blízek smrti. 48:Ježíš mu odpovìdìl: "Neuvidíte-li zázraky a znamení, neuvìøíte." 49:Královský služebník mu øekl: "Pane, pojï, než mé dítì umøe!" 50:Ježíš mu odpovìdìl: "Vra se domù, tvùj syn je živ!" Ten èlovìk uvìøil slovu, které mu Ježíš øekl, a šel. 51:Ještì když byl na cestì, šli mu naproti jeho sluhové a oznámili mu: "Tvùj syn žije." 52:Zeptal se jich, v kterou hodinu se mu zaèalo daøit lépe. Odpovìdìli mu: "Vèera hodinu po poledni mu pøestala horeèka." 53:Tu otec poznal, že to bylo právì v tu chvíli, kdy mu Ježíš øekl: "Tvùj syn je živ." A uvìøil on i všichni v jeho domì. - 54:To druhé znamení uèinil Ježíš opìt v Galileji, kam pøišel z Judska. Kapitola 5 =Uzdravení u rybníka Bethesda 5,1-18= 1:Potom byly židovské svátky a Ježíš se vydal do Jeruzaléma. 2:V Jeruzalémì je u Ovèí brány rybník, hebrejsky zvaný Bethesda, a u nìho pìt sloupoøadí. 3:V nich lehávalo množství nemocných, slepých, chromých a ochrnutých [èekajících na pohyb vody. 4:Nebo andìl Pánì èas od èasu sestupoval do rybníka a víøil vodu; kdo první po tom zvíøení vstoupil do vody, býval uzdraven, a trpìl kteroukoli nemocí.] 5:Byl tam i jeden èlovìk, nemocný již tøicet osm let. 6:Když Ježíš spatøil, jak tam leží, a poznal, že je už dlouho nemocen, øekl mu: "Chceš být zdráv?" 7:Nemocný mu odpovìdìl: "Pane, nemám nikoho, kdo by mì odnesl do rybníka, jakmile se voda rozvíøí. Než se tam sám dostanu, jiný mì pøedejde." 8:Ježíš mu øekl: "Vstaò, vezmi lože své a choï!" 9:A hned byl ten èlovìk uzdraven; vzal své lože a chodil. Toho dne však byla sobota. 10:Židé øekli tomu uzdravenému: "Je sobota, a proto nesmíš nosit lože."

6 11:Odpovìdìl jim: "Ten, který mì uzdravil, mi øekl: Vezmi své lože a choï!" 12:Zeptali se ho: "Kdo byl ten èlovìk, který ti øekl: Vezmi je a choï?" 13:Ale uzdravený nevìdìl, kdo to je, nebo Ježíš se mu ztratil v zástupu, který tam byl. 14:Pozdìji vyhledal Ježíš toho èlovìka v chrámì a øekl mu: "Hle, jsi zdráv. Už nehøeš, aby tì nepotkalo nìco horšího!" 15:Ten èlovìk šel a oznámil Židùm, že je to Ježíš, kdo ho uzdravil. 16:A proto Židé zaèali Ježíš pronásledovat, že takové vìci dìlal v sobotu. 17:On však jim odpovìdìl: "Mùj Otec pracuje bez pøestání, proto i já pracuji." 18:To bylo pøíèinou, že Židé ještì více usilovali Ježíše zabít, protože nejen znesvìcoval sobotu, ale dokonce nazýval Boha svým vlastním Otcem, a tak se mu stavìl na roveò. =O Synovu poslání 5,19-30= 19:Ježíš jim øekl: "Amen, amen, pravím vám: Syn nemùže sám od sebe èinit nic než to, co vidí èinit Otce. Co èiní Otec, stejnì èiní i jeho Syn. 20:Vždy Otec miluje Syna a ukazuje mu všecko, co sám èiní; a ukáže mu ještì vìtší skutky, takže užasnete. 21:Jako Otec mrtvé køísí a probouzí k životu, tak i Syn probouzí k životu, které chce. 22:Otec nikoho nesoudí, ale všechen soud dal do rukou Synovi, 23:aby všichni ctili Syna, jako ctí Otce. Kdo nemá v úctì Syna, nemá v úctì ani Otce, který ho poslal. 24:Amen, amen, pravím vám, kdo slyší mé slovo a vìøí tomu, který mì poslal, má život vìèný a neopodléhá soudu, ale pøešel již ze smrti do života. 25:Amen, amen, pravím vám, pøichází hodina, ano, už je tu, kdy mrtví uslyší hlas Božího Syna, a kteøí uslyší, budou žít. 26:Nebo jako Otec má život sám v sobì, tak dal i Synovi, aby mìl život sám v sobì. 27:A dal mu moc konat soud, ponìvadž je Syn èlovìka. 28:Nedivte se tomu, nebo pøichází hodina, kdy všichni v hrobech uslyší jeho hlas 29:a vyjdou; ti, kdo èinili dobré, vstanou k životu, a ti, kdo èinili zlé, vstanou k odsouzení. 30:Sám od sebe nemohu dìlat nic; jak mi Bùh pøikazuje, tak soudím, a mùj soud je spravedlivý, nebo nehledám vùli svou, ale vùli toho, který mì poslal." =Ježíšovo svìdectví 5,31-47= 31:"Svìdèím-li sám o sobì, mé svìdectví není pravé. 32:Je však jiný, který o mì svìdèí, a já vím, že svìdectví, které o mì vydává, je pravé. 33:Poslali jste k Janovi a on vydal svìdectví pravdì. 34:Já nepotøebuji svìdectví od èlovìka - ale øíkám to proto, abyste vy byli spaseni. 35:Jan byl svíce hoøící a záøící, a vy jste se chtìli na chvíli radovat v jeho svìtle. 36:Svìdectví, které mám já, je vìtší než Janovo: skutky, jež mi Otec svìøil, abych je vykonal. Tyto skutky, které èiním, svìdèí o tom, že mì Otec poslal. 37:A sám Otec, který mì poslal, vydal o mì svìdectví. Vy jste však nikdy neslyšeli jeho hlas ani jste nespatøili jeho tváø 38:a jeho slovo je ve vás nezùstává, ponìvadž nevìøíte tomu, koho on poslal. 39:Zkoumáte Písma a myslíte si, že v nich máte vìèný život; a Písma svìdèí o mnì. 40:Ale vy nechcete pøijít ke mnì, abyste mìli život. 41:Neèekám slávu od lidí. 42:Ale o vás jsem se pøesvìdèil, že v sobì nemáte lásku k Bohu. 43:Pøišel jsem ve jménu svého Otce, ale nepøijímáte mne. Kdyby pøišel nìkdo ve svém vlastním jménu, toho pøijmete. 44:Jak byste mohli uvìøit, když oslavujete sebe navzájem, ale slávu od samého Boha nehledáte! 45:Nedomnívejte se, že já budu na vás u Otce žalovat; vaším žalobcem je Mojžíš, v nìhož jste složili svou nadìji. 46:Kdybyste opravdu vìøili Mojžíšovi, vìøili byste i mnì, nebo on psal o mnì. 47:Nevìøíte-li tomu, co on napsal, jak uvìøíte mým slovùm?" Kapitola 6 =Nasycení pìti tisícù 6,1-15= 1:Potom odešel Ježíš na druhý bøeh Tiberiadského jezera v Galileji. 2:Šel za ním velký zástup, ponìvadž vidìli znamení, která èinil na nemocných. 3:Ježíš vystoupil na horu a tam se posadil se svými uèedníky. 4:Byly blízko židovské svátky velikonoèní. 5:Když se Ježíš rozhlédl a vidìl, že k nìmu pøichází èetný zástup, øekl Filipovi: "Kde nakoupíme chleba, aby se všichni najedli?" 6:To však øekl, aby ho zkoušel; sám totiž vìdìl, co chce uèinit. 7:Filip mu odpovìdìl: "Ani za dvì stì denárù chleba nepostaèí, aby se na každého aspoò nìco dostalo." 8:Øekne mu jeden z uèedníkù, Ondøej, bratr Šimona Petra:

7 9:"Je tu jeden chlapec, který má pìt jeèných chlebù a dvì ryby; ale co je to pro tolik lidí!" 10:Ježíš øekl: "A se všichni posadí!" Na tom místì bylo mnoho trávy. Posadili se tedy, mužù bylo asi pìt tisíc. 11:Pak vzal Ježíš chleby, vzdal díky a rozdílel sedícím; stejnì i ryby, kolik kdo chtìl. 12:Když se nasytili, øekl svým uèedníkùm: "Seberte zbylé nalámané chleby, aby nic nepøišlo nazmar!" 13:Sebrali je tedy a naplnili dvanáct košù nalámanými díly, které z tìch pìti jeèných chlebù po jídle zbyly. 14:Když lidé vidìli znamení, které Ježíš uèinil, øíkali: "Opravdu je to ten Prorok, který má pøijít na svìt!" 15:Když Ježíš poznal, že chtìjí pøijít a zmocnit se ho, aby ho provolali králem, odešel opìt na horu, zcela sám. =Ježíš kráèí po moøi 6,16-21= 16:Když nastal veèer, sestoupili jeho uèedníci k moøi, 17:vstoupili na loï a jeli na druhý bøeh do Kafarnaum. Už se setmìlo a Ježíš s nimi stále ještì nebyl. 18:Moøe se vzdouvalo mocným náporem vìtru. 19:Když veslovali asi pìtadvacet nebo tøicet stadií, spatøili Ježíše, jak kráèí po moøi a blíží se k lodi; zmocnil se jich strach. 20:On jim však øekl: "Já to jsem, nebojte se!" 21:Chtìli jej vzít na loï, a hned se loï ocitla u bøehu, k nìmuž jeli. =O chlebu života 6,22-59= 22:Zástup zùstal na protìjším bøehu moøe. Druhého dne si uvìdomili, že tam byl jen jeden èlun a že Ježíš na nìj nevstoupil spoleènì se svými uèedníky, ale že uèedníci odjeli sami. 23:Jiné èluny z Tiberiady však pøistály nedaleko místa, kde jedli chléb, nad nímž Pán vzdal díky. 24:Když tedy zástup shledal, že Ježíš ani jeho uèedníci tam nejsou, vstoupili na ty èluny a jeli ho do Kafarnaum hledat. 25:Když jej na druhém bøehu moøe nalezli, øekli mu: "Mistøe, kdy ses sem dostal?" 26:Ježíš jim odpovìdìl: "Amen, amen, pravím vám, hledáte mì ne proto, že jste vidìli znamení, ale proto, že jste jedli chléb a nasytili jste se. 27:Neusilujte o pomíjející pokrm, ale o pokrm zùstávající pro život vìèný; ten vám dá Syn èlovìka, jemuž jeho Otec, Bùh, vtiskl svou peèe." 28:Øekli mu: "Jak máme jednat, abychom konali skutky Boží?" 29:Ježíš jim odpovìdìl: "Toto je skutek, který žádá Bùh: abyste vìøili v toho, koho on poslal." 30:Øekli mu: "Jaké znamení uèiníš, abychom je vidìli a uvìøili ti? Co dokážeš? 31:Naši otcové jedli na poušti manu, jak je psáno: 'Dal jim jíst chléb z nebe'." 32:Ježíš jim øekl: "Amen, amen, pravím vám, chléb z nebe vám nedal Mojžíš; pravý chléb z nebe vám dává mùj Otec. 33:Nebo Boží chléb je ten, který sestupuje z nebe a dává život svìtu." 34:Øekli mu: "Pane, dávej nám ten chléb stále!" 35:Ježíš jim øekl: "Já jsem chléb života; kdo pøichází ke mnì, nikdy nebude hladovìt, a kdo vìøí ve mnì, nikdy nebude žíznit. 36:Ale øekl jsem vám: Vidìli jste [mì], a pøece nevìøíte. 37:Všichni, které mi Otec dává, pøijdou ke mnì; a kdo ke mnì pøijde, toho nevyženu ven, 38:nebo jsem sestoupil z nebe, ne abych èinil vùli svou, ale abych èinil vùli toho, který mì poslal; 39:a jeho vùle jest, abych neztratil nikoho z tìch, které mi dal, ale vzkøísil je v poslední den. 40:Nebo to je vùle mého Otce, aby každý, kdo vidí Syna a vìøí v nìho, mìl život vìèný; a já jej vzkøísím v poslední den." 41:Židé proti nìmu reptali, že øekl: 'Já jsem chléb, který sestoupil z nebe'. 42:A øíkali: "Což tohle není Ježíš, syn Josefùv? Vždy známe jeho otce i matku! Jak tedy mùže øíkat: 'Sestoupil jsem z nebe'!" 43:Ježíš jim odpovìdìl: "Nereptejte mezi sebou! 44:Nikdo nemùže pøijít ke mnì, jestliže ho nepøitáhne Otec, který mì poslal; a já ho vzkøísím v poslední den. 45:Je psáno v prorocích: 'Všichni budou vyuèeni od Boha'. Každý, kdo slyšel Otce a vyuèil se u nìho, pøichází ke mnì. 46:Ne že by nìkdo Otce vidìl; jen ten, kdo je u Boha, vidìl Otce. 47:Amen, amen, pravím vám, kdo vìøí, má život vìèný. 48:Já jsem chléb života. 49:Vaši Otcové jedli na poušti manu, a zemøeli. 50:Toto je chléb, který sestupuje z nebe: kdo z nìho jí, nezemøe. 51:Já jsem ten chléb živý, který sestoupil z nebe; kdo jí z toho chleba, živ bude na vìky. A chléb, který já dám, je mé tìlo, dané za život svìta." 52:Židé se mezi sebou pøeli: "Jak nám ten èlovìk mùže dát k jídlu své tìlo?" 53:Ježíš jim øekl: "Amen, amen, pravím vám, nebudete-li jíst tìlo Syna èlovìka a pít jeho krev, nebudete mít v sobì život. 54:Kdo jí mé tìlo a pije mou krev, má život vìèný a já ho vzkøísím v poslední den. 55:Nebo mé tìlo je pravý pokrm a má krev pravý nápoj. 56:Kdo jí mé tìlo a pije mou krev, zùstává ve mnì a já v nìm.

8 57:Jako mne poslal živý Otec a já mám život z Otce, tak i ten, kdo mne jí, bude mít život ze mne. 58:Toto je ten chléb, který sestoupil z nebe - ne jako jedli vaši otcové, a zemøeli. Kdo jí tento chléb, živ bude navìky." 59:To øekl, když uèil v synagóze v Kafarnaum. =Petrovo vyznání 6,60-71= 60:Když to jeho uèedníci slyšeli, mnozí z nich øekli: "To je hrozná øeè! Kdo to mùže poslouchat?" 61:Ježíš poznal, že uèedníci na to reptají, a øekl jim: "Nad tím se urážíte? 62:Což až uvidíte Syna èlovìka vystupovat tam, kde byl døíve? 63:Co dává život, je Duch, tìlo samo nic neznamená. Slova, která jsem k vám mluvil, jsou Duch a jsou život. 64:Ale nìkteøí z vás nevìøí." Ježíš totiž od poèátku vìdìl, kteøí nevìøí a kdo je ten, který ho zradí. - 65:A øekl: "Proto jsem vám pravil, že nikdo ke mnì nemùže pøijít, není-li mu to dáno od Otce." 66:Od té chvíle ho mnoho jeho uèedníkù opustilo a už s ním nechodili. 67:Ježíš øekl Dvanácti: "I vy chcete odejít?" 68:Šimon Petr mu odpovìdìl: "Pane, ke komu bychom šli? Ty máš slova vìèného života. 69:A my jsme uvìøili a poznali, že ty jsi ten Svatý Boží." 70:Ježíš jim odpovìdìl: "Nevyvolil jsem si vás dvanáct? A pøece jeden z vás je ïábel." 71:Mínil Jidáše, syna Šimona Iškariotského. Ten ho totiž mìl zradit, jeden z Dvanácti. Kapitola 7 =Vystoupení o slavnosti stánkù 7,1-52= 1:Potom chodil Ježíš po Galileji; nechtìl chodit po Judsku, protože mu Židé ukládali o život. 2:Byly blízko židovské svátky stánkù, 3:a jeho bratøí mu øekli: "Jdi odtud do Judska, aby tvoji uèedníci vidìli skutky, které èiníš. 4:Nikdo pøece nezùstává se svými skutky v ústraní, chce-li být známý na veøejnosti. Èiníš-li takové vìci, ukaž se svìtu!" 5:Ani jeho bratøi v nìj totiž nevìøili. 6:Ježíš jim øekl: "Mùj èas ještì nenastal, ale pro vás je stále vhodný èas. 7:Vás nemùže svìt nenávidìt, mne však nenávidí, protože ho usvìdèuji z jeho zlých skutkù. 8:Vy na svátky jdìte, já na tyto svátky ještì nejdu, protože mùj èas se dosud nenaplnil." 9:To ji øekl a zùstal v Galileji. 10:Když jeho bratøi odešli na svátky, tu šel také on - ale nepozorovanì, aby se o tom nevìdìlo. 11:Židé ho o svátcích hledali a øíkali: "Kde je?" 12:Bylo o nìm mezi lidmi mnoho dohadù. Jedni øíkali: "Je dobrý." Jiní øíkali: "Není, vždy svádí lid." 13:Nikdo ovšem ze strachu pøed Židy o nìm nemluvil veøejnì. 14:Když bylo uprostøed svátkù, vstoupil Ježíš do chrámu a uèil. 15:Židé se divili a øíkali: "Jak to pøijde, že se vyzná v Písmech, když ho tomu nikdo neuèil?" 16:Ježíš jim odpovìdìl: "Mé uèení není mé, ale toho, kdo mì poslal. 17:Kdo chce èinit jeho vùli, pozná, zda je mé uèení z Boha, nebo mluvím-li sám za sebe. 18:Kdo mluví sám za sebe, hledá svou vlastní slávu; kdo však hledá slávu toho, který ho poslal, ten je pravdivý a není v nìm nepravosti. 19:Nedal vám Mojžíš zákon? A nikdo z vás zákon neplní. Proè mne chcete zabít?" 20:Zástup odpovìdìl: "Jsi posedlý? Kdo tì chce zabít?" 21:Ježíš jim odpovìdìl: "Jediný skutek jsem uèinil a všichni se nad tím pozastavujete. 22:Mojžíš vám dal obøízku - ne že by pocházela teprve od Mojžíše, je od praotcù - a vy obøezáváte èlovìka i v sobotu. 23:Pøijímá-li èlovìk v sobotu obøízku, aby byl dodržen Mojžíšùv zákon, proè se na mne zlobíte, že jsem v sobotu uzdravil celého èlovìka? 24:Nesuïte podle zdání, ale suïte spravedlivým soudem!" 25:Tu øekli nìkteøí Jeruzalémští: "Není to ten, kterého chtìjí zabít? 26:A hleïte, mluví veøejnì, a nic mu neøíkají. Snad nedošli pøední muži opravdu k poznání, že je to Mesiáš? 27:Ale o tomto èlovìku víme, odkud je. Až pøijde Mesiáš, nikdo nebude vìdìt, odkud je." 28:Tu Ježíš, když uèil v chrámì, hlasitì zvolal: "Znáte mì a víte také, odkud jsem. A pøece jsem nepøišel sám od sebe, ale poslal mì ten, který je pravdivý; toho vy neznáte. 29:Já ho však znám, nebo jsem od nìho a on mì poslal." 30:Tehdy se ho chtìli zmocnit; ale nikdo na nìj nevztáhl ruku, nebo ještì nepøišla jeho hodina. 31:Ale mnozí ze zástupu v nìj uvìøili a øíkali: "Až pøijde Mesiáš, bude snad èinit více znamení než on?" 32:Farizeové se doslechli, že se to v zástupu o nìm øíká, a tak spoleènì s veleknìžími poslali chrámovou stráž, aby ho zatkli. 33:Ježíš øekl: "Ještì krátký èas budu s vámi a pak odejdu k tomu, který mì poslal. 34:Budete mì hledat, ale nenajdete. A kde jsem já, tam vy pøijít nemùžete." 35:Židé si øíkali mezi sebou: "Kam hodlá jít, že ho nenajdeme? Chce snad jít mezi pohany a tam uèit? 36:Co znamenají slova, jež øekl: 'Budete mì hledat a nenajdete, a tam, kde jsem já, vy nemùžete pøijít'?" 37:V poslední, velký den svátkù Ježíš vystoupil a zvolal: "Jestliže kdo žízní, a pøijde ke mnì a pije!

9 38:Kdo vìøí ve mne, 'proud živé vody poplyne z jeho nitra', jak praví Písmo." 39:To øekl o Duchu, jejž mìli pøijmout ti, kteøí v nìj uvìøili. Dosud totiž Duch [svatý] nebyl dán, nebo Ježíš ještì nebyl oslaven. 40:Když nìkteøí ze zástupu slyšeli ta slova, øíkali: "To je skuteènì ten Prorok!" 41:Druzí prohlašovali: "Je to Mesiáš!" Jiní namítali: "Což pøijde Mesiáš z Galileje? 42:Neøíká Písmo, že Mesiáš vzejde z potomstva Davidova a z Betléma, odkud byl David?" 43:A tak došlo v zástupu kvùli nìmu k roztržce. 44:Nìkteøí ho chtìli zadržet; ale nikdo na nìj nevztáhl ruku. 45:Chrámová stráž se vrátila k veleknìžím a farizeùm a ti se jich ptali: "Proè jste ho nepøivedli?" 46:Oni odpovìdìli: "Nikdo nikdy takto nemluvil!" 47:Farizeové jim øekli: "I vy jste se dali svést? 48:Uvìøil v nìj nìkdo z pøedních mužù èi farizeù? 49:Jen tahle chátra, která nezná zákon - kletba na nì!" 50:Jeden z nich, Nikodém, který za Ježíšem již pøedtím pøišel, jim øekl: 51:"Odsoudí náš zákon nìkoho, aniž ho napøed vyslechne a zjistí, èeho se dopustil?" 52:Øekli mu: "Nejsi ty také z Galileje? Hledej v Písmu a uvidíš, že z Galileje prorok nikdy nepovstane!" =Ježíš a cizoložnice 7,53-8,11= 53:Všichni se vrátili do svých domovù Kapitola 8 1:Ježíš však odešel na Olivovou horu. 2:Na úsvitì pøišel opìt do chrámu a všechen lid se k nìmu shromažïoval. On se posadil a uèil je. 3:Tu k nìmu zákoníci a farizeové pøivedou ženu, pøistiženou pøi cizoložství; postavili ji doprostøed 4:a øeknou mu: "Mistøe, tato žena byla pøistižena pøi èinu jako cizoložnice. 5:V zákonì nám Mojžíš pøikázal takové kamenovat. Co øíkáš ty?" 6:Tou otázkou ho zkoušeli, aby ho mohli obžalovat. Ježíš se sklonil a psal prstem po zemi. 7:Když však na nìj nepøestávali naléhat, zvedl se a øekl: "Kdo z vás je bez høíchu, první hoï na ni kamenem!" 8:A opìt se sklonil a psal po zemi. 9:Když to uslyšeli, [zahanbeni ve svém svìdomí] vytráceli se jeden po druhém, starší nejprve, až tam zùstal sám s tou ženou, která stála pøed ním. 10:Ježíš se zvedl a øekl jí: "Ženo, kde jsou ti, kdo na tebe žalovali? Nikdo tì neodsoudil?" 11:Ona øekla: "Nikdo, Pane." Ježíš jí øekl: "Ani já tì neodsuzuji. Jdi a už nehøeš!" =Spor o Ježíšùv pùvod 8,12-30= 12:Ježíš k nim opìt promluvil a øekl: "Já jsem svìtlo svìta; kdo mì následuje, nebude chodit ve tmì, ale bude mít svìtlo života." 13:Farizeové mu øekli: "Ty vydáváš svìdectví sám o sobì, proto tvé svìdectví není pravé." 14:Ježíš jim odpovìdìl: "I když vydávám svìdectví sám o sobì, moje svìdectví je pravé, nebo vím, odkud jsem pøišel a kam jdu. Vy nevíte, odkud pøicházím a kam jdu. 15:Vy soudíte podle zdání. Já nesoudím nikoho. 16:Jestliže já pøece soudím, je mùj soud pravdivý, nebo nesoudím sám, ale se mnou i ten, který mì poslal. 17:I ve vašem zákonì je pøece psáno, že svìdectví dvou osob je pravé. 18:Jsem to já, kdo svìdèí sám o sobì; a svìdèí o mnì také Otec, který mì poslal." 19:Zeptali se ho: "Kde je tvùj otec?" Ježíš odpovìdìl: "Neznáte ani mì ani mého Otce. Kdybyste znali mne, znali byste i mého Otce." 20:Ta slova øekl v síni pokladnic, když uèil v chrámì. Ale nezatkli ho, protože dosud nepøišla jeho hodina. 21:Opìt jim øekl: "Já odcházím; budete mì hledat, ale umøete ve svém høíchu. Kam já jdu, tam vy pøijít nemùžete." 22:Židé øekli: "Chce si snad vzít život, že øíká: Kam já jdu, tam vy nemùžete pøijít?" 23:I øekl jim: "Vy jste zdola, ale já jsem shùry. Vy jste z tohoto svìta. 24:Proto jsem vám øekl, že zemøete ve svých høíších. Jestliže neuvìøíte, že já to jsem, zemøete ve svých høíších." 25:Øekli jemu: "Kdo jsi ty?" Ježíš jim odpovìdìl: "Co vám od zaèátku øíkám. 26:Mám o vás mnoho co øíci, a to slova soudu; ten, který mì poslal, je pravdivý, a já oznamuji svìtu to, co jsem slyšel od nìho." 27:Nepoznali, že k nim mluví o Otci. 28:Ježíš jim øekl: "Teprve, až vyvýšíte Syna èlovìka, poznáte, že já jsem to a že sám od sebe neèiním nic, ale mluvím tak, jak mì nauèil Otec. 29:Ten, který mì poslal, je se mnou; nenechal mì samotného, nebo stále dìlám, co se líbí jemu." 30:Když takto mluvil, mnozí v nìho uvìøili.

10 =Spor o otcovství Abrahamovo 8,31-59= 31:Ježíš øekl Židùm, kteøí mu uvìøili: "Zùstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými uèedníky. 32:Poznáte pravdu a pravda vás uèiní svobodnými." 33:Odpovìdìli mu: "Jsme potomci Abrahamovi a nikdy jsme nikomu neotroèili. Jak mùžeš øíkat: stanete se svobodnými?" 34:Ježíš jim odpovìdìl: "Amen, amen, pravím vám, že každý, kdo høeší, je otrokem høíchu. 35:Otrok nezùstává v domì navždy; navždy zùstává syn. 36:Když vás Syn osvobodí, budete skuteènì svobodni. 37:Vím, že jste potomci Abrahamovi; ale chcete mì zabít, nebo pro mé slovo není u vás místa. 38:Já mluvím o tom, co jsem vidìl u Otce; a vy dìláte, co jste slyšeli od vašeho otce." 39:Odpovìdìli mu: "Náš otec je Abraham." Ježíš jim øekl: "Kdybyste byli dìti Abrahamovy, jednali byste jako on. 40:Já jsem mluvil pravdu, kterou jsem slyšel od Boha, a vy mì chcete zabít. Tak Abraham nejednal. 41:Vy konáte skutky svého otce." Øekli mu: "Nenarodili jsme se ze smilstva, máme jednoho Otce, Boha." 42:Ježíš jim øekl: "Kdyby Bùh byl váš Otec, milovali byste mì, nebo jsem od Boha vyšel a od nìho pøicházím. Nepøišel jsem sám od sebe, ale on mì poslal. 43:Proè mou øeè nechápete? Proto, že nemùžete snést mé slovo. 44:Váš otec je ïábel a vy chcete dìlat, co on žádá. On byl vrah od poèátku a nestál v pravdì, ponìvadž v nìm pravda není. Když mluví, nemùže jinak než lhát, protože je lháø a otec lži. 45:Já mluvím pravdu, a proto mi nevìøíte. 46:Kdo z vás mì usvìdèí z høíchu? Mluvím-li pravdu, proè mi nevìøíte? 47:Kdo je z Boha, slyší Boží øeè. Vy proto neslyšíte, že z Boha nejste." 48:Židé mu odpovìdìli: "Neøekli jsme správnì, že jsi Samaøan a jsi posedlý zlým duchem?" 49:Ježíš odpovìdìl: "Nejsem posedlý, ale vzdávám èest svému Otci, vy však mi èest upíráte. 50:Já sám nehledám svou slávu. Jest, kdo ji pro mne hledá, a ten soudí. 51:Amen, amen, pravím vám, kdo zachovává mé slovo, nezemøe navìky." 52:Židé mu øekli: "Teï jsme poznali, že jsi posedlý! Umøel Abraham, stejnì i proroci, a ty pravíš: Kdo zachovává mé slovo, neokusí smrti navìky." 53:Jsi snad vìtší, než náš otec Abraham, který umøel? Také proroci umøeli. Co ze sebe dìláš?" 54:Ježíš odpovìdìl: "Kdybych oslavoval sám sebe, má sláva by nic nebyla. Mne oslavuje mùj Otec, o nìmž vy øíkáte, že je to váš Bùh. 55:Vy jste ho nepoznali, ale já ho znám. Kdybych øekl, že ho neznám, budu lháø jako vy. Ale znám ho a jeho slovo zachovávám. 56:Váš otec Abraham zajásal, že spatøí mùj den; spatøil jej a zaradoval se." 57:Židé mu øekli: "Ještì ti není padesát a vidìl jsi Abrahama?" 58:Ježíš jim odpovìdìl: "Amen, amen, pravím vám, døíve než se Abraham narodil, já jsem." 59:Tu se chopili kamenù a chtìli je po nìm házet. Ježíš se však ukryl v zástupu a vyšel z chrámu. Kapitola 9 =Uzdravení slepého 9,1-41= 1:Cestou uvidìl èlovìka, který byl od narození slepý. 2:Jeho uèedníci se ho zeptali: "Mistøe, kdo se prohøešil, že se ten èlovìk narodil slepý? On sám, nebo jeho rodièe?" 3:Ježíš odpovìdìl: "Nezhøešil ani on ani jeho rodièe; je slepý, aby se na nìm zjevily skutky Boží. 4:Musíme konat skutky toho, který mì poslal, dokud je den. Pøichází noc, kdy nikdo nebude moci pracovat. 5:Pokud jsem na svìtì, jsem svìtlo svìta." 6:Když to øekl, plivl na zem, udìlal ze sliny bláto, potøel slepému tím blátem oèi 7:a øekl mu: "Jdi, umyj se v rybníce Siloe." (To jméno znamená 'Poslaný'.) On tedy šel, umyl se, a když se vrátil, vidìl. 8:Sousedé a ti, kteøí jej døíve vídali žebrat, se ptali: "Není to ten, kdo tu sedával a žebral?" 9:Jedni øíkali: "Je to on." Jiní pak: "Není, ale je mu podoben." On sám øekl: "Jsem to já." 10:I øekli mu: "Jak to, že se ti otevøely oèi?" 11:Odpovìdìl: "Èlovìk jménem Ježíš udìlal bláto, potøel mi oèi a øekl mi: Jdi k Siloe a umyj se! Šel jsem tedy, umyl jsem se a vidím." 12:Øekli mu: "Kde je ten èlovìk?" Odpovìdìl: "To nevím." 13:Pøivedou toho, který byl døíve slepý, k farizeùm; 14:toho dne, kdy Ježíš udìlal bláto a otevøel mu oèi, byla totiž sobota. 15:Proto se ho farizeové znovu dotazovali, jak nabyl zraku. A on jim øekl: "Položil mi bláto na oèi, umyl jsem se a vidím." 16:Nìkteøí z farizeù øíkali: "Ten èlovìk není od Boha, protože nezachovává sobotu." Jiní naopak øíkali: "Jak by mohl høíšný èlovìk èinit taková znamení?" A došlo mezi nimi k roztržce. 17:Øekli tedy znovu tomu slepému: "Za koho ty jej pokládáš, když ti otevøel oèi?" On odpovìdìl: "Je to prorok."

11 18:Židé nevìøili, že byl slepý a že prohlédl, dokud si nezavolali jeho rodièe 19:a nezeptali se jich: "Je to váš syn, o nìmž øíkáte, že se narodil slepý? Jak to že nyní vidí?" 20:Rodièe odpovìdìl: "Víme, že je to náš syn a že se narodil slepý. 21:Jak to, že nyní vidí, to nevíme, a kdo mu otevøel oèi, také ne. Jeho se zeptejte, je dospìlý, a mluví sám za sebe!" 22:To øekli jeho rodièe, protože se báli Židù, nebo Židé se usnesli, aby ten, kdo kdo Ježíš vyzná jako Mesiáše, byl vylouèen ze synagógy. 23:Proto øekli jeho rodièe: Je dospìlý, zeptejte se ho! 24:Zavolali tedy ještì jednou toho èlovìka, který byl døíve slepý, a øekli mu: "Vyznej pøed Bohem pravdu! My víme, že ten èlovìk je høíšník." 25:Odpovìdìl: "Je-li høíšník, nevím; jedno však vím, že jsem byl slepý a nyní vidím." 26:Øekli mu: "Co s tebou uèinil? Jak ti otevøel oèi?" 27:Odpovìdìl jim: "Již jsem vám to øekl, ale vy jste to nevzali na vìdomí. Proè to chcete slyšet znovu? Chcete se snad i vy stát jeho uèedníky?" 28:Osopili se na nìho: "Ty jsi jeho uèedník, ale my jsme uèedníci Mojžíšovi. 29:My víme, že k Mojžíšovi mluvil Bùh, o tomhle však nevíme, odkud je." 30:Ten èlovìk jim odpovìdìl: "To je právì divné: Vy nevíte odkud je - a otevøel mi oèi! 31:Víme, že høíšníky Bùh neslyší; slyší však toho, kdo ctí a èiní jeho vùli. 32:Co je svìt svìtem, nebylo slýcháno, že by nìkdo otevøel oèi slepého od narození. 33:Kdyby tento èlovìk nebyl od Boha, nemohl by nic takového uèinit." 34:Odpovìdìli mu: "Celý ses narodil v høíchu, a nás chceš pouèovat?" A vyhnali ho. 35:Ježíš se dovìdìl, že ho vyhnali; vyhledal ho a øekl mu: "Vìøíš v Syna èlovìka?" 36:Odpovìdìl: "A kdo je to, pane, abych v nìho uvìøil?" 37:Ježíš mu øekl: "Vidíš ho; je to ten, kdo s tebou mluví." 38:On na to øekl: "Vìøím, Pane," a padl pøed ním na kolena. 39:Ježíš øekl: "Pøišel jsem na tento svìt k soudu: aby ti, kdo nevidí, vidìli, a ti, kdo vidí, byli slepí." 40:Farizeové, kteøí tam byli, to slyšeli a øekli mu: "Jsme snad i my slepí?" 41:Ježíš jim odpovìdìl: "Kdybyste byli slepí, høích byste nemìli. Vy však øíkáte: Vidíme. A tak zùstáváte v høíchu Kapitola 10 =O dobrém pastýøi 10,1-21= 1:"Amen, amen, pravím vám: Kdo nevchází do ovèince dveømi, ale pøelézá ohradu, je zlodìj a lupiè. 2:Kdo však vchází dveømi, je pastýø ovcí. 3:Vrátný mu otvírá a ovce slyší jeho hlas. Volá své ovce jménem a vyvádí je. 4:Když je má všecky venku, kráèí pøed nimi a ovce jdou za ním, protože znají jeho hlas. 5:Za cizím však nepùjdou, ale uteèou od nìho, protože hlas cizích neznají." 6:Toto pøirovnání jim Ježíš øekl; oni však nepochopili, co tím chtìl øíci. 7:Øekl jim tedy Ježíš znovu: "Amen, amen, pravím vám, já jsem dveøe pro ovce. 8:Všichni, kdo pøišli pøede mnou, jsou zlodìji a lupièi. Ale ovce je neposlouchaly. 9:Já jsem dveøe. Kdo vejde skrze mne, bude zachránìn, bude vcházet i vycházet a nalezne pastvu. 10:Zlodìj pøichází, jen aby kradl, zabíjel a nièil. Já jsem pøišel, aby mìly život a mìly ho v hojnosti. 11:Já jsem dobrý pastýø. Dobrý pastýø položí svùj život za ovce. 12:Ten, kdo není pastýø, kdo pracuje jen za mzdu a ovce nejsou jeho vlastní, opouští je a utíká, když vidí, že se blíží vlk. A vlk ovce trhá a rozhání. 13:Tomu, kdo je najat za mzdu, na nich nezáleží. 14:Já jsem dobrý pastýø; znám své ovce a ony znají mne, 15:tak jako mì zná Otec a já znám Otce. A svùj život dávám za ovce. 16:Mám i jiné ovce, které nejsou z tohoto ovèince. I ty musím pøivést. Uslyší mùj hlas a bude jedno stádo a jeden pastýø. 17:Proto mì Otec miluje, že dávám svùj život, abych jej opìt pøijal. 18:Nikdo mi ho nebere, ale já jej dávám sám od sebe. Mám moc svùj život dát a mám moc jej opìt pøijmout. Takový pøíkaz jsem pøijal od svého Otce." 19:Pro tato slova došlo mezi Židy opìt k roztržce. 20:Mnozí z nich øíkali: "Je posedlý zlým duchem a blázní. Proè ho posloucháte?" 21:Jiní øíkali: "Tak nemluví posedlý. Což mùže zlý duch otevøít oèi slepých?" =Rozmluva ve svátek posvìcení chrámu 10,22-42= 22:Byly právì svátky posvìcení Jeruzalémského chrámu; bylo to v zimì. 23:Ježíš se procházel v chrámì, v sloupoví Šalomounovì. 24:Židé ho obklopili a øekli mu: "Jak dlouho nás chceš držet v nejistotì? Jsi-li Mesiáš, øekni nám to otevøenì!" 25:Ježíš jim odpovìdìl: "Øekl jsem vám to, a nevìøíte. Skutky, které èiním ve jménu Otce, ty o mnì vydávají svìdectví. 26:Ale vy nevìøíte, protože nejste z mých ovcí. 27:Moje ovce slyší mùj hlas, já je znám, jdou za mnou

12 28:a já jim dávám vìèný život: nezahynou navìky a nikdo je z mé ruky nevyrve. 29:Mùj Otec, který mi je dal, je vìtší nade všecky, a nikdo je nemùže vyrvat z Otcovy ruky. 30:Já a Otec jsme jedno." 31:Židé se opìt chopili kamenù, aby ho ukamenovali. 32:Ježíš jim øekl: "Ukázal jsem vám mnoho dobrých skutkù od Otce. Pro který z nich mne chcete kamenovat?" 33:Židé mu odpovìdìli: "Nechceme tì kamenovat pro dobrý skutek, ale pro rouhání: jsi èlovìk a tvrdíš, že jsi Bùh." 34:Ježíš jim øekl: "Ve vašem zákonì je pøece psáno: 'Øekl jsem: jste bohové.' 35:Jestliže Bùh ty, jichž se týká toto slovo, nazval bohy - a Písmo musí platit - 36:jak mùžete obviòovat mne, kterého Otec posvìtil a poslal do svìta, že se rouhám, protože jsem øekl: Jsem Boží Syn? 37:Neèiním-li skutky svého Otce, nevìøte mi! 38:Jestliže je však èiním a nevìøíte mnì, vìøte tìm skutkùm, abyste jednou provždy pochopili, že Otec je ve mnì a já v Otci." 39:Opìt se ho chtìli zmocnit, on jim však unikl. 40:Odešel znovu na druhý bøeh Jordánu, na místo, kde døíve køtil Jan, a tam se zdržoval. 41:Mnozí k nìmu pøicházeli a øíkali: "Jan sice neuèinil žádné znamení, ale vše, co o nìm øekl, je pravda." 42:A mnoho lidí tam v Ježíše uvìøilo. Kapitola 11 =Vzkøíšení Lazara 11,1-44= 1:Byl nemocen jeden èlovìk, Lazar z Betanie, z vesnice, kde bydlela Marie a její sestra Marta. 2:To byla ta Marie, která pomazala Pána vzácným olejem a nohy mu otøela svými vlasy; a její bratr Lazar byl nemocen. 3:Sestry mu vzkázaly: "Pane, ten, kterého máš rád, je nemocen." 4:Když to Ježíš uslyšel, øekl: "Ta nemoc není k smrti, ale k slávì Boží, aby Syn Boží byl skrze ni oslaven." 5:Ježíš Martu, její sestru i Lazara miloval. 6:Když uslyšel, že je Lazar nemocen, zùstal ještì dva dny na tom místì, kde byl. 7:Teprve potom øekl svým uèedníkùm: "Pojïme opìt do Judska!" 8:Uèedníci mu øekl: "Mistøe, není to dávno, co tì chtìli Židé ukamenovat, a zase tam chceš jít?" 9:Ježíš odpovìdìl: "Což nemá den dvanáct hodin? Kdo chodí ve dne, neklopýtne, nebo vidí svìtlo tohoto svìta. 10:Kdo však chodí v noci, klopýtá, ponìvadž v nìm není svìtla." 11:To povìdìl a dodal: "Náš pøítel Lazar usnul. Ale jdu ho probudit." 12:Uèedníci mu øekli: "Pane, spí-li, uzdraví se." 13:Ježíš mluvil o jeho smrti, ale oni mysleli, že mluví o pouhém spánku. 14:Tehdy jim Ježíš øekl: "Lazar umøel. 15:A jsem rád, že jsem tam nebyl, kvùli vám, abyste uvìøili. Pojïme k nìmu!" 16:Tomáš, jinak Didymos, øekl ostatním uèedníkùm: "Pojïme i my, a zemøeme spolu s ním!" 17:Když Ježíš pøišel, shledal, že Lazar je již ètyøi dny v hrobì. 18:Betanie byla blízko Jeruzaléma, necelou hodinu cesty, 19:a mnozí z Židù pøišli k Marii a Martì, aby je potìšili v jejich zármutku nad jejich bratrem. 20:Když Marta uslyšela, že Ježíš pøichází, šla mu naproti. Marie zùstala doma. 21:Marta øekla Ježíšovi: "Pane, kdybys byl zde, nebyl by mùj bratr umøel. 22:Ale i tak vím, že zaèkoli požádáš Boha, Bùh ti dá." 23:Ježíš jí øekl: "Tvùj bratr vstane." 24:Øekla mu Marta: "Vím, že vstane pøi vzkøíšení v poslední den." 25:Ježíš jí øekl: "Já jsem vzkøíšení i život. Kdo vìøí ve mne, i kdyby umøel, bude žít. 26:A každý, kdo žije a vìøí ve mne, neumøe navìky. Vìøíš tomu?" 27:Øekla mu: "Ano, Pane. Já jsem uvìøila, že ty jsi Mesiáš, Syn Boží, který má pøijít na svìt." 28:S tìmi slovy odešla, zavolala svou sestru Marii stranou a øekla jí: "Je tu Mistr a volá tì." 29:Jak to Marie uslyšela, rychle vstala a šla k nìmu. 30:Ježíš totiž ještì nedošel do vesnice a byl na tom místì, kde se s ním Marta setkala. 31:Když vidìli Židé, kteøí byli s Marií v domì a tìšili ji, že rychle vstala a vyšla, šli za ní; domnívali se, že jde k hrobu, aby se tam vyplakala. 32:Jakmile Marie pøišla tam, kde byl Ježíš, a spatøila ho, padla mu k nohám a øekla: "Pane, kdybys byl zde, nebyl by mùj bratr umøel." 33:Když Ježíš vidìl, jak pláèe a jak pláèou i Židé, kteøí pøišli s ní, v Duchu se rozhorlil a vzrušen 34:øekl: "Kam jste ho položili?" Øekli mu: "Pane, pojï se podívat!" 35:Ježíšovi vstoupily do oèí slzy. 36:Židé øíkali: "Hle, jak jej miloval!" 37:Nìkteøí z nich však øekli: "Když otevøel oèi slepému, nemohl zpùsobit, aby tento èlovìk neumøel?"

13 38:Ježíš, znovu rozhorlen, pøichází k hrobu. Byla to jeskynì a na ní ležel kámen. 39:Ježíš øekl: "Zvednìte ten kámen!" sestra zemøelého Marta mu øekla: "Pane, už je v rozkladu, vždy je to ètvrtý den." 40:Ježíš jí odpovìdìl: "Neøekl jsem ti, že uvidíš slávu Boží, budeš-li vìøit?" 41:Zvedli tedy kámen. Ježíš pohlédl vzhùru a øekl: "Otèe, dìkuji ti, žes mì vyslyšel. 42:Vìdìl jsem sice, že mì vždycky slyšíš, ale øekl jsem to kvùli zástupu, který stojí kolem, aby uvìøili, že ty jsi mì poslal." 43:Když to øekl, zvolal mocným hlasem: "Lazare, pojï ven!" 44:Zemøelý vyšel, mìl plátnem svázány ruce i nohy a tváø mìl zahalenu šátkem. Ježíš jim øekl: "Rozvažte ho a nechte odejít!" =Úmysl veleknìží 11,45-57= 45:Mnozí z Židù, kteøí pøišli k Marii a vidìli, co Ježíš uèinil, uvìøili v nìho. 46:Ale nìkteøí z nich šli k farizeùm a oznámili jim, co uèinil. 47:Veleknìží a farizeové svolali radu a øekli: "Co si poèneme? Ten èlovìk èiní mnohá znamení 48:Když proti nìmu nezakroèíme, všichni v nìj uvìøí, a pøijdou Øímané a znièí nám toto svaté místo i národ." 49:Jeden z nich, Kaifáš, veleknìz toho roku, jim øekl: "Vy nièemu nerozumíte; 50:nechápete, že je pro vás lépe, aby jeden èlovìk zemøel za lid, než aby zahynul celý národ." 51:To však neøekl sám ze sebe, ale jako veleknìz toho roku vyøkl proroctví, že Ježíš má zemøít za národ, 52:a nejenom za národ, ale také proto, aby rozptýlené dìti Boží shromáždil v jedno. 53:Od toho dne byli tedy smluveni, že ho zabijí. 54:Proto už Ježíš nechodil veøejnì mezi Židy, ale odešel odtud do kraje blízko pouštì, do mìsta jménem Efraim, a tam zùstal s uèedníky. 55:Bylo krátce pøed židovskými velikonocemi a mnozí z té krajiny pøišli pøed svátky do Jeruzaléma, aby se oèistili. 56:Hledali Ježíše, a jak stáli v chrámì, øíkali si mezi sebou: "Co myslíte? Pøijde na svátky?" 57:Veleknìží a farizeové vydali totiž naøízení, že každý, kdo by vìdìl, kde se zdržuje, má to oznámit, aby ho mohli zatknout. Kapitola 12 =Pomazání v Betanii 12,1-11= 1:Šest dní pøed velikonocemi pøišel Ježíš do Betanie, kde bydlel Lazar, kterého vzkøísil z mrtvých. 2:Pøipravili mu tam veèeøi; Marta pøi ní obsluhovala a Lazar byl jeden z tìch, kteøí byli s Ježíšem u stolu. 3:Tu vzala Marie libru drahého oleje z pravého nardu, pomazala Ježíšovi nohy a otøela je svými vlasy. Dùm se naplnil vùní té masti. 4:Jidáš Iškariotský, jeden z jeho uèedníkù, který jej mìl zradit, øekl: 5:"Proè nebyl ten olej prodán za tøi sta denárù a peníze dány chudým?" 6:To øekl ne proto, že by mu záleželo na chudých, ale že byl zlodìj: mìl na starosti pokladnici a bral z toho, co se do ní dávalo. 7:Ježíš øekl: "Nech ji, uchovala to ke dni mého pohøbu! 8:Chudé máte vždycky s sebou, ale mne nemáte vždycky." 9:Velký zástup Židù se dovìdìl, že tam Ježíš je; a pøišli nejen kvùli nìmu, ale také aby vidìli Lazara, kterého vzkøísil z mrtvých. 10:Proto se veleknìží uradili, že zabijí i Lazara; 11:nebo mnozí Židé kvùli nìmu odcházeli a vìøili v Ježíše. =Vjezd do Jeruzaléma 12,12-19= 12:Druhého dne se dovìdìlo mnoho poutníkù, kteøí pøišli na svátky, že Ježíš pøichází do Jeruzaléma. 13:Vzali palmové ratolesti, šli ho uvítat a volali: "Hosanna, požehnaný, jenž pøichází ve jménu Hospodinovì, král izraelský." 14:Ježíš nalezl oslátko a vsedl na nì, jak je psáno: 15:'Neboj se, dcero Siónská, hle, král tvùj pøichází, sedì na oslátku.' 16:Jeho uèedníci tomu v té chvíli nerozumìli, ale když byl Ježíš oslaven, tu se rozpomenuli, že to o nìm bylo psáno a že se tak stalo. 17:Zástup, který byl s ním, když vyvolal Lazara z hrobu z vzkøísil ho z mrtvých, vydával o tom svìdectví. 18:Proto ho také pøišlo uvítat množství lidu, nebo slyšeli, že uèinil toto znamení. 19:Farizeové si øekli: "Vidíte, že nic nezmùžete! Celý svìt se dal za ním." =Odpovìï øeckým poutníkùm 12,20-26= 20:Nìkteøí z poutníkù, kteøí se pøišli o svátcích klanìt Bohu, byli Øekové. 21:Ti pøistoupili k Filipovi, který byl z Betsaidy v Galileji, a prosili ho: "Pane, rádi bychom vidìli Ježíše." 22:Filip šel a øekl to Ondøejovi, Ondøej a Filip to šli øíci Ježíšovi. 23:Ježíš jim odpovìdìl: "Pøišla hodina, aby byl oslaven Syn èlovìka. 24:Amen, amen, pravím vám, jestliže pšenièné zrno nepadne do zemì a nezemøe, zùstane samo. Zemøe-li

14 však, vydá mnohý užitek. 25:Kdo miluje svùj život, ztratí jej; kdo nenávidí svùj život v tomto svìtì, uchrání jej pro život vìèný. 26:Kdo mnì chce sloužit, a mì následuje, a kde jsem já, tam bude i mùj služebník. Kdo mnì slouží, dojde cti od Otce." =Pøedpovìï utrpení 12,27-50= 27:"Nyní je má duše sevøena úzkostí. Mám snad øíci: Otèe, zachraò mì od této hodiny? Vždy pro tuto hodinu jsem pøišel. 28:Otèe, oslav své jméno!" Z nebe zaznìl hlas: "Oslavil jsem a ještì oslavím." 29:Zástup, který tam stál a slyšel to, øíkal, že zahømìlo. Jiní tvrdili: "Andìl k nìmu promluvil." 30:Ježíš na to øekl: "Tento hlas se neozval kvùli mnì, ale kvùli vám. 31:Nyní je soud nad tímto svìtem, nyní bude vládce tohoto svìta vyvržen ven. 32:A já, až budu vyvýšen ze zemì, pøitáhnu všecky k sobì." 33:To øekl, aby naznaèil, jakou smrtí má zemøít. 34:Zástup mu odpovìdìl: "My jsme slyšeli ze zákona, že Mesiáš má zùstat navìky; jak ty mùžeš øíkat, že Syn èlovìka musí být vyvýšen? Kdo je ten Syn èlovìka?" 35:Ježíš jim øekl: "Ještì jen malou chvíli je svìtlo mezi vámi. Dokud máte svìtlo, neustávejte v cestì, aby vás nepøekvapila tma; kdo chodí ve tmì, neví, kam jde. 36:Dokud máte svìtlo, vìøte ve svìtlo, abyste se stali syny svìtla." Tak promluvil Ježíš; potom odešel a skryl se pøed nimi. 37:Aè pøed nimi uèinil taková znamení, nevìøili v nìho; 38:a tak se naplnilo slovo, které øekl prorok Izaiáš: 'Hospodine, kdo uvìøil našemu kázání? A komu byla zjevena moc Hospodinova?' 39:Proto nemohli vìøit, nebo Izaiáš také øekl: 40:'Oslepil jim oèi a zatvrdil jim srdce, takže nevidí oèima a srdce nepochopí, neobrátí se a já je neuzdravím.' 41:Tak øekl Izaiáš, nebo vidìl jeho slávu a mluvil o nìm. 42:Pøesto v nìho uvìøili mnozí z pøedních mužù, ale kvùli farizeùm se k nìmu nepøiznávali, aby nebyli vylouèeni ze synagógy. 43:Zamilovali si lidskou slávu víc než slávu Boží. 44:Ježíš hlasitì zvolal: "Kdo vìøí ve mne, ne ve mne vìøí, ale v toho, který mì poslal. 45:A kdo vidí mne, vidí toho, který mì poslal. 46:Já jsem pøišel na svìt jako svìtlo, aby nikdo, kdo ve mne vìøí, nezùstal ve tmì. 47:Kdo slyší má slova a nezachovává je, toho já nesoudím. Nepøišel jsem, abych soudil svìt, ale abych svìt spasil. 48:Kdo mì odmítá a nepøijímá moje slova, má, kdo by jej soudil: Slovo, které jsem mluvil, to jej bude soudit v poslední den. 49:Nebo jsem nemluvil sám ze sebe, ale Otec, který mì poslal, pøikázal mi, jak mám mluvit a co øíci. 50:A vím, že jeho pøikázání je vìèný život. Co tedy mluví, mluvím tak, jak mi povìdìl Otec." Kapitola 13 =Umývání nohou uèedníkùm 13,1-20= 1:Bylo pøed velikonoèními svátky. Ježíš vìdìl, že pøišla jeho hodina, aby z tohoto svìta šel k Otci; miloval své, kteøí jsou ve svìtì, a prokázal svou lásku k nim až do konce. 2:Když byli u veèeøe a ïábel již vložil do srdce Jidáše Iškariotského, syna Šimonova, aby ho zradil, 3:Ježíš vstal od stolu a vìdom si toho, že mu Otec dal všecko do rukou a že od Boha vyšel a k Bohu odchází, 4:odložil svrchní šat, vzal lnìné plátno a pøepásal se; 5:pak nalil vodu do umyvadla a zaèal uèedníkùm umývat nohy a utírat je plátnem, jímž byl pøepásán. 6:Pøišel k Šimonu Petrovi a ten mu øekl: "Pane, ty mi chceš mýt nohy?" 7:Ježíš odpovìdìl: "Co já èiním, nyní nechápeš, potom však to pochopíš." 8:Petr mu øekl: "Nikdy mi nebudeš mýt nohy!" Ježíš odpovìdìl: "Jestliže tì neumyji, nebudeš mít se mnou podíl." 9:Øekl mu Šimon Petr: "Pane, pak tedy nejenom nohy, ale i ruce a hlavu!" 10:Ježíš mu øekl: "Kdo je vykoupán, nepotøebuje než nohy umýt, nebo je celý èistý. I vy jste èistí, ale ne všichni." 11:Vìdìl, kdo ho zradí, a proto øekl: Ne všichni jste èistí. 12:Když jim umyl nohy, oblékl si svùj šat, opìt se posadil a øekl jim: "Chápete, co jsem vám uèinil? 13:Nazýváte mì Mistrem a Pánem, a máte pravdu: Skuteènì jsem. 14:Jestliže tedy já, Pán a Mistr, jsem vám umyl nohy, i vy máte jeden druhému nohy umývat. 15:Dal jsem vám pøíklad, abyste i vy jednali, jako jsem jednal já. 16:Amen, amen, pravím vám, sluha není vìtší než jeho pán a posel není vìtší než ten, kdo ho poslal. 17:Když to víte, blaze vám, jestliže to také èiníte. 18:Nemluvím o vás všech. Já vím, které jsem vyvolil. Ale má se naplnit slovo Písma: 'Ten, který se mnou jí chléb, zvedl proti mnì patu.'

15 19:Øíkám vám to již nyní pøedem, abyste potom, až se to stane, uvìøili, že já jsem to. 20:Amen, amen, pravím vám, kdo pøijímá toho, koho pošlu, mne pøijímá. A kdo pøijímá mne, pøijímá toho, který mì poslal. =Oznaèení zrádce 13,21-30= 21:Když to Ježíš øekl, v hlubokém zármutku dosvìdèil: "Amen, amen, pravím vám, jeden z vás mì zradí." 22:Uèedníci se dívali jeden na druhého v nejistotì, o kom to mluví. 23:Jeden z uèedníkù, kterého Ježíš miloval, byl u stolu po jeho boku. 24:Na toho se Šimon obrátil a øekl: "Zeptej se, o kom to mluví!" 25:Ten uèedník se naklonil tìsnì k Ježíšovi a zeptal se: "Pane, kdo to je?" 26:Ježíš odpovìdìl: "Je to ten pro koho omoèím tuto skývu chleba a podám mu ji." Omoèil tedy skývu, vzal ji a dal Jidášovi Iškariotskému, synu Šimonovu. 27:Tehdy, po té skývì vstoupil do nìho satan. Ježíš mu øekl: "Co chceš uèinit, uèiò hned!" 28:Nikdo u stolu nepochopil, proè mu to øekl. 29:Protože mìl Jidáš u sebe pokladnici, domnívali se nìkteøí, že ho poslal nakoupit, co potøebují na svátky, nebo dát nìco chudým. 30:Jidáš pøijal skývu, a hned vyšel ven. byla noc. =O Ježíšovì odchodu 13,31-14,31= 31:Když Jidáš vyšel ven, Ježíš øekl: "Nyní byl oslaven Syn èlovìka a Bùh byl oslaven v nìm; 32:Bùh jej také oslaví v sobì a oslaví jej hned. 33:Dítky, ještì jen krátký èas jsem s vámi. Budete mì hledat, a jako jsem øekl Židùm, tak nyní øíkám i vám: Kam já odcházím, tam vy pøijít nemùžete. 34:Nové pøikázání vám dávám, abyste se navzájem milovali; jako já jsem miloval vás, i vy se milujte navzájem. 35:Podle toho všichni poznají, že jste moji uèedníci, budete-li mít lásku jedni k druhým." 36:Šimon Petr mu øekl: "Pane, kam odcházíš?" Ježíš odpovìdìl: "Kam já jdu, tam mne nyní následovat nemùžeš; budeš mne však následovat pozdìji." 37:Šimon Petr mu øekl: "Pane, proè tì nemohu nyní následovat?" Svùj život za tebe položím." 38:Ježíš odpovìdìl: "Svùj život za mne položíš? Amen, amen, pravím tobì: Než kohout zakokrhá, tøikrát mì zapøeš." Kapitola 14 1:"Vaše srdce a se nechvìje úzkostí! Vìøíte v Boha, vìøte i ve mne. 2:V domì mého Otce je mnoho pøíbytkù; kdyby tomu tak nebylo, øekl bych vám to. Jdu, abych vám pøipravil místo. 3:A odejdu-li, abych vám pøipravil místo, opìt pøijdu a vezmu vás k sobì, abyste i vy byli, kde jsem já. 4:A cestu, kam jdu, znáte." 5:Øekne mu Tomáš: "Pane, nevíme, kam jdeš. Jak bychom mohli znát cestu?" 6:Ježíš mu odpovìdìl: "Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepøichází k Otci než skrze mne. 7:Kdybyste znali mne, znali byste i mého Otce. Nyní ho již znáte, nebo jste ho vidìli." 8:Filip mu øekl: "Pane, ukaž nám Otce, a víc nepotøebujeme!" 9:Ježíš mu odpovìdìl: "Tak dlouho jsem s vámi, Filipe, a ty mì neznáš? Kdo vidí mne, vidí Otce. Jak tedy mùžeš øíkat: Ukaž nám Otce? 10:Nevìøíš, že já jsem v Otci a Otec je ve mnì? Slova, která vám mluvím, nemluvím sám od sebe; Otec, který ve mnì pøebývá, èiní své skutky. 11:Vìøte mi, že já jsem v Otci a Otec ve mnì; ne-li, vìøte aspoò pro ty skutky! 12:Amen, amen, pravím vám: Kdo vìøí ve mne, i on bude èinit skutky, které já èiním, a ještì vìtší, nebo já jdu k Otci. 13:A zaèkoli budete prosit ve jménu mém, uèiním to, aby byl Otec oslaven v Synu. 14:Budete-li mne o nìco prosit ve jménu mém, já to uèiním. 15:Milujete-li mne, budete zachovávat má pøikázání; 16:a já požádám Otce a on vám dá jiného Pøímluvce, aby byl s vámi navìky - 17:Ducha pravdy, kterého svìt nemùže pøijmout, ponìvadž ho nevidí ani nezná. Vy jej znáte, nebo s vámi zùstává a ve vás bude. 18:Nezanechám vás osiøelé, pøijdu k vám. 19:Ještì malou chvíli a svìt mne už neuzøí, vy však mì uzøíte, ponìvadž já jsem živ a také vy budete živi. 20:V onen den poznáte, že já jsem ve svém Otci, vy ve mnì a já ve vás. 21:Kdo pøijal má pøikázání a zachovává je, ten mì miluje. A toho, kdo mì miluje, bude milovat mùj Otec; i já ho budu milovat a dám mu to poznat." 22:Øekl mu Juda, ne ten Iškariotský: "Pane, jak to, že se chceš dát poznat nám, ale ne svìtu?" 23:Ježíš mu odpovìdìl: "Kdo mì miluje, bude zachovávat mé slovo, a mùj Otec ho bude milovat; pøijdeme k nìmu a uèiníme si u nìho pøíbytek. 24:Kdo mì nemiluje, nezachovává má slova. A slovo, které slyšíte, není moje, ale mého Otce, který mì poslal.

16 25:Toto vám pravím, dokud jsem s vámi. 26:Ale Pøímluvce, Duch svatý, kterého pošle Otec ve jménu mém, ten vás nauèí všemu a pøipomene vám všecko, co jsem vám øekl. 27:Pokoj vám zanechávám, svùj pokoj vám dávám; ne jako dává svìt, já vám dávám. A se srdce vaše nechvìje a nedìsí! 28:Slyšeli jste, že jsem vám øekl: Odcházím - a pøijdu k vám. Jestliže mì milujete, mìli byste se radovat, že jdu k Otci; nebo Otec je vìtší než já. 29:Øekl jsem vám to nyní pøedem, abyste potom, až se to stane, uvìøili. 30:Již s vámi nebudu mnoho mluvit, nebo pøichází vládce tohoto svìta. Proti mnì nic nezmùže. 31:Ale svìt má poznat, že miluji Otce a jednám, jak mi pøikázal. - Vstaòte, pojïme odtud!" Kapitola 15 =O kmeni a ratolestech 15,1-11= 1:"Já jsem pravý vinný kmen a mùj Otec je vinaø. 2:Každou mou ratolest, která nenese ovoce, odøezává, a každou, která nese ovoce, èistí, aby nesla hojnìjší ovoce. 3:Vy jste již èisti pro slovo, které jsem k vám mluvil. 4:Zùstaòte ve mnì, a já ve vás. Jako ratolest nemùže nést ovoce sama od sebe, nezùstane-li pøi kmeni, tak ani vy, nezùstanete-li pøi mnì. 5:Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zùstává ve mnì a já v nìm, ten nese hojné ovoce; nebo beze mne nemùžete èinit nic. 6:Kdo nezùstane ve mnì, bude vyvržen ven jako ratolest a uschne; pak ji seberou, hodí do ohnì a spálí. 7:Zùstanete-li ve mnì a zùstanou-li má slova ve vás, proste, oè chcete, a stane se vám. 8:Tím bude oslaven mùj Otec, když ponesete hojné ovoce a budete mými uèedníky. 9:Jako si Otec zamiloval mne, tak jsem si já zamiloval vás. Zùstaòte v mé lásce. 10:Zachováte-li má pøikázání, zùstanete v mé lásce, jako já zachovávám pøikázání svého Otce a zùstávám v jeho lásce. 11:To jsem vám povìdìl, aby moje radost byla ve vás a vaše radost aby byla plná." =O poslání uèedníkù 15,12-16,4a= 12:"To je mé pøikázání, abyste se milovali navzájem, jako jsem já miloval vás. 13:Nikdo nemá vìtší lásku než ten, kdo položí život za své pøátele. 14:Vy jste moji pøátelé, èiníte-li, co vám pøikazuji. 15:Už vás nenazývám služebníky, protože služebník neví, co èiní jeho pán. Nazval jsem vás pøáteli, nebo jsem vám dal poznat všechno, co jsem slyšel od svého Otce. 16:Ne vy jste vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás a ustanovil jsem vás, abyste šli a nesli ovoce a vaše ovoce aby zùstalo; a Otec vám dá, oè byste ho prosili v mém jménu. 17:To vám pøikazuji, abyste jeden druhého milovali. 18:Nenávidí-li vás svìt, vìzte, že mì nenávidìl døíve než vás. 19:Kdybyste náleželi svìtu, svìt by miloval to, co je jeho. Protože však nejste ze svìta, ale já jsem vás ze svìta vyvolil, proto vás svìt nenávidí. 20:Vzpomeòte si na slovo, které jsem vám øekl: Sluha není nad svého pána. Jestliže pronásledovali mne, i vás budou pronásledovat - jestliže mé slovo zachovali, i vaše zachovají. 21:Ale to vše vám uèiní pro mé jméno, ponìvadž neznají toho,který mì poslal. 22:Kdybych byl nepøišel a nemluvil k nim, byli by bez høíchu. Nyní však nemají výmluvu pro svùj høích. 23:Kdo nenávidí mne, nenávidí i mého Otce. 24:Kdybych byl mezi nimi neèinil skutky, jaké nikdo jiný nedokázal, byli by bez høíchu. Ale oni je vidìli, a pøece mají v nenávisti i mne i mého Otce. 25:To proto, aby se naplnilo slovo napsané v jejich zákonì: 'Nenávidìli mì bez pøíèiny'. 26:Až pøijde Pøímluvce, kterého vám pošlu od Otce, Duch pravdy, jenž od Otce vychází, ten o mnì vydá svìdectví. 27:Také vy vydávejte svìdectví, nebo jste se mnou od zaèátku 1:To jsem vám povìdìl, abyste se nedali svést. 2:Budou vás vyluèovat za synagóg; ano, pøichází hodina, že ten, kdo vás zabije, bude se domnívat, že tím uctívá Boha. 3:To s vámi budou èinit, protože nepoznali Otce ani mne. 4a:Ale to jsem vám povìdìl, abyste si vzpomnìli na má slova, až pøijde ta hodina." =O pøíchodu Pøímluvce 16,4b-33= Kapitola 16

17 4b:"Neøekl jsem vám to na zaèátku, ponìvadž jsem byl s vámi. 5:Nyní však odcházím k tomu, který mì poslal, a nikdo z vás se mì nezeptá: Kam jdeš? 6:Ale že jsem s vámi tak mluvil, zármutek naplnil vaše srdce. 7:Øíkám vám však pravdu: Prospìje vám, abych odešel. Když neodejdu, Pøímluvce k vám nepøijde. Odejduli, pošlu ho k vám. 8:On pøijde a ukáže svìtu, v èem je høích, spravedlnost a soud: 9:Høích v tom, že ve mne nevìøí; 10:spravedlnost v tom, že odcházím k Otci a již mne nespatøíte; 11:soud v tom, že vládce tohoto svìta je již odsouzen. 12:Ještì mnoho jiného bych vám mìl povìdìt, ale nyní byste to neunesli. 13:Jakmile však pøijde on, Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy, nebo nebude mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit, co uslyší. A oznámí vám, co má pøijít. 14:On mì oslaví, nebo vám bude zvìstovat, co pøijme ode mne. 15:Všecko, co má Otec, jest mé. Proto jsem øekl, že vám bude zvìstovat, co pøijme ode mne. 16:Zanedlouho mì již nespatøíte a zanedlouho mì opìt uzøíte." 17:Nìkteøí z jeho uèedníkù si mezi sebou øekli: "Co znamenají slova 'zanedlouho mì nespatøíte a zanedlouho mì opìt uzøíte' a 'odcházím k Otci'?" 18:Øíkali: "Co znamená ono: zanedlouho? Nevíme, o èem mluví." 19:Ježíš poznal, že se ho chtìjí otázat, a øekl jim: "Dohadujete se mezi sebou o tom, že jsem øekl: Zanedlouho mì nespatøíte a zanedlouho mì opìt uzøíte? 20:Amen, amen, pravím vám, vy budete plakat a naøíkat, ale svìt se bude radovat; vy se budete rmoutit, ale váš zármutek se promìní v radost. 21:Žena, když rodí, má zármutek, nebo pøišla její hodina; ale když porodí dítì, nevzpomíná už na soužení pro radost, že na svìt pøišel èlovìk. 22:I vy máte nyní zármutek. Uvidím vás však opìt a vaše srdce se zaraduje a vaši radost vám nikdo nevezme. 23:V onen den se mì nebudete již na nic ptát. Amen, amen, pravím vám, budete-li o nìco prosit Otce ve jménu mém, dá vám to. 24:Až dosud jste o nic neprosili v mém jménu. Proste a dostanete, aby vaše radost byla plná. 25:To vše jsem vám øíkal v obrazech. Pøichází hodina, kdy k vám už nebudu mluvit o Otci v obrazech, ale budu jej zvìstovat pøímo. 26:V onen den budete prosit v mém jménu a neøíkám vám, že já budu prosit Otce za vás; 27:vždy Otec sám vás miluje, protože vy milujete mne a uvìøili jste, že jsem vyšel od Boha. 28:Vyšel jsem od Otce a pøišel jsem na svìt. Teï svìt opouštím a navracím se k Otci." 29:Jeho uèedníci mu øekli: "Nyní mluvíš pøímo a bez obrazù. 30:Nyní víme, že víš všecko a že nepotøebuješ, aby ti nìkdo kladl otázky. Proto vìøíme, že jsi vyšel od Boha." 31:Ježíš jim odpovìdìl: "Teï vìøíte? 32:Hle, pøichází hodina, a již je zde, kdy se rozprchnete každý do svého domova a mne necháte samotného. Ale nejsem sám, nebo Otec je se mnou. 33:To jsem vám povìdìl, abyste nalezli ve mnì pokoj. Ve svìtì máte soužení. Ale vzchopte se, já jsem pøemohl svìt. Kapitola 17 =Ježíšova modlitba za uèedníky 17,1-26= 1:Po tìch slovech Ježíš pozvedl oèi k nebi a øekl: "Otèe, pøišla má hodina. Oslav svého Syna, aby Syn oslavil tebe, 2:stejnì, jako jsi uèinil, když jsi mu dal moc nad všemi lidmi, aby vše, co jsi mu svìøil, dal jim: život vìèný. 3:A život vìèný je v tom, když poznají tebe, jediného pravého Boha, a toho, kterého jsi poslal, Ježíš Krista. 4:Já jsem tì oslavil na zemi, když jsem dokonal dílo, které jsi mi svìøil. 5:A nyní ty, Otèe, oslav mne svou slávou, kterou jsem mìl u tebe, døíve, než byl svìt. 6:Zjevil jsem tvé jméno lidem, které jsi mi ze svìta dal. Byli tvoji a mnì jsi je dal; a tvoje slovo zachovali. 7:Nyní poznali, že všecko, co jsi mi dal, je od tebe; 8:nebo slova, která jsi mi svìøil, dal jsem jim a oni je pøijali. V pravdì poznali, že jsem od tebe vyšel, a uvìøili, že ty jsi mì poslal. 9:Za nì prosím. Ne za svìt prosím, ale za ty, které jsi mi dal, nebo jsou tvoji; 10:a všecko mé je tvé, a co je tvé, je moje. V nich jsem oslaven. 11:Již nejsem ve svìtì, ale oni jsou ve svìtì, a já jdu k tobì. Otèe svatý, zachovej je ve svém jménu, které jsi mi dal; nech jsou jedno jako my. 12:Dokud jsem byl s nimi, zachovával jsem je v tvém jménu, které jsi i dal; ochránil jsem je, takže žádný z nich nezahynul, kromì toho, který byl zavržen, aby se naplnilo Písmo. 13:Nyní jdu k tobì, ale toto mluvím ještì na svìtì, aby v sobì mìli plnost mé radosti. 14:Dal jsem jim tvé slovo, ale svìt k nim pojal nenávist, ponìvadž nejsou ze svìta, jako ani já nejsem ze

18 svìta. 15:Neprosím, abys je vzal ze svìta, ale abys je zachoval od zlého. 16:Nejsou ze svìta, jako ani já nejsem ze svìta. 17:Posvì je pravdou; tvoje slovo je pravda. 18:Jako ty jsi mne poslal do svìta, tak i já jsem je poslal do svìta. 19:Sám sebe za nì posvìcuji, aby i oni byli v pravdì posvìceni. 20:Neprosím však jen za nì, ale i za ty, kteøí skrze jejich slovo ve mne uvìøí; 21:aby všichni byli jedno jako ty, Otèe, ve mnì a já v tobì, aby i oni byli v nás, aby tak svìt uvìøil, že jsi mì poslal. 22:Slávu, kterou jsi mi dal, dal jsem jim, aby byli jedno, jako my jsme jedno - 23:já v nich a ty ve mnì; aby byli uvedeni v dokonalost jednoty a svìt aby poznal, že ty jsi mì poslal a zamiloval sis je tak jako mne. 24:Otèe, chci, aby také ti, které jsi mi dal, byli se mnou tam, kde jsem já; a hledí na mou slávu, kterou jsi mi dal, nebo jsi mì miloval již pøed založením svìta. 25:Spravedlivý Otèe, svìt tì nepoznal, ale já jsem tì poznal, a také oni poznali, že jsi mì poslal. 26:Dal jsem jim poznat tvé jméno a ještì dám poznat, aby v nich byla láska, kterou máš ke mnì, a já abych byl v nich." Kapitola 18 =Zatèení 18,1-14= 1:Po tìch slovech odešel Ježíš s uèedníky za potok Cedron, kde byla zahrada; a do ní vstoupil on i jeho uèedníci. 2:Také Jidáš, který ho zradil, znal to místo, nebo Ježíš tam se svými uèedníky èasto býval. 3:Jidáš vzal s sebou oddíl vojákù, k tomu stráž od veleknìží a farizeù, a pøišli tam s pochodnìmi, lucernami a zbranìmi. 4:Ježíš, který vìdìl všecko, co ho má potkat, vyšel a øekl jim: "Koho hledáte?" 5:Odpovìdìli mu: "Ježíše Nazaretského." Øekl jim: "To jsem já." Stál s nimi i Jidáš, který ho zradil. 6:Jakmile jim øekl 'to jsem já', couvli a padli na zem. 7:Opìt se jich otázal: "Koho hledáte?" A oni øekli: "Ježíše Nazaretského." 8:Ježíš odpovìdìl: "Øekl jsem vám, že jsem to já. Hledáte-li mne, nechte ostatní odejít." 9:Tak se mìlo naplnit slovo: 'Z tìch, které jsi mi dal, neztratil jsem ani jednoho.' 10:Šimon Petr vytasil meè, který mìl u sebe, zasáhl jednoho veleknìzova sluhu a u al mu ucho. Ten sluha se jmenoval Malchos. 11:Ježíš øekl Petrovi: "Schovej ten meè do pochvy! Což nemám pít kalich, který mi dal Otec?" 12:Vojáci s dùstojníkem a židovská stráž se zmocnili Ježíše a spoutali ho. 13:Pøivedli ho nejprve k Annášovi; byl totiž tchánem Kaifáše, který byl toho roku veleknìzem. 14:Byl to ten Kaifáš, který poradil židùm, že je lépe, aby jeden èlovìk zemøel za lid. =Ježíš pøed veleknìzem 18,15-24= 15:Za Ježíšem šel Šimon Petr a jiný uèedník. Ten uèedník byl znám veleknìzi a vešel do nádvoøí veleknìzova domu. 16:Petr zùstal venku pøed vraty. Ten druhý uèedník, který byl znám veleknìzi, vyšel, promluvil s vrátnou a zavedl Petra dovnitø. 17:Tu øekla služka vrátná Petrovi: "Nepatøíš i ty k uèedníkùm toho èlovìka?" On øekl: "Nepatøím." 18:Ponìvadž bylo chladno, udìlali si sluhové a strážci oheò a stáli kolem nìho, aby se ohøáli. I Petr stál s nimi a ohøíval se. 19:Veleknìz se dotazoval Ježíše na jeho uèedníky a na jeho uèení. 20:Ježíš mu øekl: "Já jsem mluvil k svìtu veøejnì. Vždycky jsem uèil v synagóze a v chrámì, kde se shromažïují všichni židé, a nic jsem neøíkal tajnì. 21:Proè se mì ptáš? Zeptej se tìch, kteøí slyšeli, co jsem øíkal. Ti pøece vìdí, co jsem øekl." 22:Po tìch slovech jeden ze strážcù, který stál poblíž, udeøil Ježíše do oblièeje a øekl: "Tak se odpovídá veleknìzi?" 23:Ježíš mu odpovìdìl: "Øekl-li jsem nìco špatného, prokaž, že je to špatné. Jestliže to bylo správné, proè mì biješ?" 24:Annáš jej tedy poslal spoutaného veleknìzi Kaifášovi. =Petrovo zapøení 18,25-27= 25:Šimon Petr stál ještì u ohnì a zahøíval se. Øekli mu: "Nejsi i ty z jeho uèedníkù?" On to zapøel: "Nejsem." 26:Jeden z veleknìzových sluhù, pøíbuzný toho, jemuž Petr u al ucho, øekl: "Cožpak jsem tì s ním nevidìl v zahradì?" 27:Petr opìt zapøel a vtom zakokrhal kohout. =Ježíš pøed Pilátem 18,28-19,16= 28:Od Kaifáše vedli Ježíše do místodržitelského paláce. Bylo èasnì zrána. Židé sami do paláce nevešli, aby se neposkvrnili a mohli jíst velikonoèního beránka.

19 30:Odpovìdìli: "Kdyby nebyl zloèinec, nebyli bychom ti ho vydali." 31:Pilát jim øekl: "Vezmìte si ho vy a suïte podle svého zákona!" Židé mu odpovìdìli: "Není nám dovoleno nikoho popravit." 32:To aby se naplnilo slovo Ježíšovo, kterým naznaèil, jakou smrtí má zemøít. 33:Pilát vešel opìt do svého paláce, zavolal Ježíše a øekl mu: "Ty jsi král židovský?" 34:Ježíš odpovìdìl:"øíkáš to sám od sebe, nebo ti to o mnì øekli jiní?" 35:Pilát odpovìdìl: "Jsem snad žid? Tvùj národ a veleknìží mi tì vydali. Èím ses provinil?" 36:Ježíš øekl: "Moje království není z tohoto svìta. Kdyby mé království bylo z tohoto svìta, moji služebníci by bojovali, abych nebyl vydán Židùm; mé království však není odtud." 37:Pilát mu øekl: "Jsi tedy pøece král?" Ježíš odpovìdìl: "Ty sám øíkáš, že jsem král. Já jsem se proto narodil a proto jsem pøišel na svìt, abych vydal svìdectví pravdì. Každý, kdo je z pravdy, slyší mùj hlas." 38:Pilát mu øekl: "Co je pravda?" Po tìch slovech vyšel opìt k Židùm a øekl jim: "Já na nìm žádnou vinu nenalézám. 39:Je zvykem, že vám o velikonocích propouštím na svobodu jednoho vìznì. Chcete-li, propustím vám tohoto židovského krále." 40:Na to se dali do køiku: "Toho ne, ale Barabáše!" Ten Barabáš byl vzbouøenec. Kapitola 19 1:Tehdy dal Pilát Ježíše zbièovat. 2:Vojáci upletli z trní korunu, vložili mu ji na hlavu a pøes ramena mu pøehodili purpurový pláš. 3:Pak pøed nìho pøedstupovali a øíkali: "Buï pozdraven, králi židovský!" Pøitom ho bili do oblièeje. 4:Pilát znovu vyšel a øekl Židùm: "Hleïte, vedu vám ho ven, abyste vìdìli, že na nìm nenalézám žádnou vinu." 5:Ježíš vyšel ven s trnovou korunou na hlavì a v purpurovém plášti. Pilát jim øekl: "Hle, èlovìk!" 6:Když ho veleknìží a jejich služebníci uvidìli, dali se do køiku: "Ukøižovat, ukøižovat!" Pilát jim øekl: "Vy sami si ho køižujete! Já na nìm vinu nenalézám." 7:Židé mu odpovìdìli: "My máme zákon, a podle toho zákona musí zemøít, protože se vydával za Syna Božího." 8:Když to Pilát uslyšel, ještì více se ulekl. 9:Vešel znovu do paláce a øekl Ježíšovi: "Odkud jsi?" Ale Ježíš mu nedal žádnou odpovìï. 10:Pilát øekl: "Nemluvíš se mnou? Nevíš, že mám moc tì propustit, a mám moc tì ukøižovat?" 11:Ježíš odpovìdìl: "Nemìl bys nade mnou žádnou moc, kdyby ti nebyla dána shùry. Proto ten, kdo mì tobì vydal, má vìtší vinu." 12:Od té chvíle ho Pilát usiloval propustit. Ale Židé køièeli: "Jestliže ho propustíš, jsi nepøítel císaøùv. Každý, kdo se vydává za krále, je proti císaøi." 13:Když to Pilát uslyšel, dal vyvést Ježíše ven a zasedl k soudu na místì zvaném 'Na dláždìní', hebrejsky Gabbatha. 14:Byl den pøípravy pøed svátky velikonoèními, kolem poledne. Pilát Židùm øekl: "Hle, váš král!" 15:Oni se dali do køiku: "Pryè s ním, pryè s ním, ukøižuj ho!" Pilát jim øekl: "Vašeho krále mám dát ukøižovat?" Veleknìží odpovìdìli: "Nemáme krále, jen císaøe." 16:Tu jim ho vydal, aby byl ukøižován, a oni se Ježíše chopili. =Ukøižování 19,17-27= 17:Nesl svùj køíž a vyšel z mìsta na místo zvané Lebka, hebrejsky Golgota. 18:Tam ho ukøižovali a s ním jiné dva, z každé strany jednoho a Ježíše uprostøed. 19:Pilát dal napsat nápis a pøipevnit jej na køíž. Stálo tam: Ježíš Nazaretský, král židovský. 20:Ten nápis èetlo mnoho Židù, nebo místo, kde byl ukøižován, bylo blízko mìsta; byl napsán hebrejsky, latinsky a øecky. 21:Židovští veleknìží øekli Pilátovi: "Nemìls psát 'židovský král', nýbrž 'vydával se za židovského krále'." 22:Pilát odpovìdìl: "Co jsem napsal, napsal jsem." 23:Když vojáci Ježíše ukøižovali, vzali jeho šaty a rozdìlili je na ètyøi díly, každému vojákovi díl; zbýval ještì spodní šat. Ten byl beze švù, od shora vcelku utkaný. 24:Øekli mezi sebou: "Netrhejme jej, ale losujme, èí bude.!" To proto, aby se naplnilo Písmo: 'Rozdìlili si mé šaty a o odìv mùj metali los.' To tedy vojáci provedli. 25:U Ježíšova køíže stály jeho matka a sestra jeho matky, Marie Kleofášova a Marie Magdalská. 26:Když Ježíš spatøil matku a vedle ní uèedníka, kterého miloval, øekl matce: "Ženo, hle, tvùj syn!" 27:Potom øekl tomu uèedníkovi: "Hle, tvá matka!" V tu hodinu ji onen uèedník pøijal k sobì. =Ježíšova smrt 19,28-37= 28:Ježíš vìdìl, že vše je již dokonáno; a proto, aby se až do konce naplnilo Písmo, øekl: "Žízním." 29:Stála tam nádoba plná octa; namoèili tedy houbu do octa a na yzopu mu ji podali k ústùm. 30:Když Ježíš okusil octa, øekl: "Dokonáno jest." A nakloniv hlavu, skonal. 31:Ponìvadž byl den pøípravy a tìla nesmìla zùstat pøes sobotu na køíži - na tu sobotu totiž pøipadal veliký svátek - požádali Židé Piláta, aby odsouzeným byly zlámány kosti a aby byli sòati s køíže.

20 32:Pøišli tedy vojáci a zlámali kosti prvnímu i druhému, kteøí byli ukøižováni s ním. 33:Když pøišli k Ježíšovi a vidìli, že je již mrtev, kosti mu nelámali, 34:ale jeden z vojákù mu probodl kopím bok; a ihned vyšla krev a voda. 35:A ten, který to vidìl, vydal o tom svìdectví, a jeho svìdectví je pravdivé; on ví, že mluví pravdu, abyste i vy uvìøili. 36:Nebo se to stalo, aby se naplnilo Písmo: 'Ani kost mu nebude zlomena'. 37:A na jiném místì Písmo praví: 'Uvidí, koho probodli.' =Pohøeb Ježíšùv 19,38-42= 38:Potom požádal Piláta Josef z Arimatie - byl to Ježíšùv uèedník, ale tajný, protože se bál Židù - aby smìl Ježíšovo tìlo sejmout z køíže. Když Pilát k tomu dal souhlas, Josef šel a tìlo sòal. 39:Pøišel také Nikodém, který kdysi navštívil Ježíše v noci, a pøinesl sto liber smìsi myrhy a aloe. 40:Vzali Ježíšovo tìlo a zabalili je s vonnými látkami do lnìných pláten, jak je to u Židù pøi pohøbu zvykem. 41:V tìch místech, kde byl Ježíš ukøižován, byla zahrada a v ní nový hrob, v nìmž dosud nikdo nebyl pochován. 42:Tam položili Ježíše, protože byl den pøípravy a hrob byl blízko. Kapitola 20 =Prázdný hrob 20,1-10= 1:První den po sobotì, když ještì byla tma, šla Marie Magdalská k hrobu a spatøila, že kámen je od hrobu odvalen. 2:Bìžela k Šimonu Petrovi a k tomu uèedníkovi, kterého Ježíš miloval, a øekla jim: "Vzali Pána z hrobu, a nevíme, kam ho položili." 3:Petr a ten druhý uèedník vstali a šli k hrobu. 4:Oba dva bìželi, ale ten druhý uèedník pøedbìhl Petra a byl u hrobu první. 5:Sehnul se a vidìl tam ležet lnìná plátna, ale dovnitø nevešel. 6:Po nìm pøišel Šimon Petr a vešel do hrobu. Uvidìl tam ležet lnìná plátna, 7:ale šátek, jímž ovázali Ježíšovu hlavu, neležel mezi plátny, nýbrž byl svinut na jiném místì. 8:Potom vešel dovnitø i ten druhý uèedník, který pøišel k hrobu døív; spatøil vše a uvìøil. 9:Dosud totiž nevìdìli, že podle Písma musí vstát z mrtvých. 10:Oba uèedníci se pak vrátili domù. =Zjevení Marie Magdalské 20,11-18= 11:Ale Marie stála venku pøed hrobem a plakala. Pøitom se naklonila do hrobu 12:a spatøila dva andìly v bílém rouchu, sedící na místì, kde pøed tím leželo Ježíšovo tìlo, jednoho u hlavy a druhého u nohou. 13:Otázali se Marie: "Proè pláèeš?" Odpovìdìla jim: "Odnesli mého Pána a nevím, kam ho položili." 14:Po tìch slovech se obrátila a spatøila za sebou Ježíše; ale nepoznala, že je to on. 15:Ježíš jí øekl: "Proè pláèeš? Koho hledáš?" V domnìní, že je to zahradník, mu odpovìdìla: "Jestliže tys jej, pane, odnesl, øekni mi, kam jsi ho položil, a já pro nìj pùjdu." 16:Ježíš jí øekl: "Marie!" Obrátila se a zvolala hebrejsky: "Rabbuni", to znamená 'Mistøe'. 17:Ježíš jí øekl: "Nedotýkej se mne, dosud jsem nevystoupil k Otci. Ale jdi k mým bratøím a povìz jim, že vystupuji k Otci svému i Otci vašemu a k Bohu svému i Bohu vašemu." 18:Marie Magdalská šla k uèedníkùm a oznámila jim: "Vidìla jsem Pána a toto mi øekl." =Dvojí zjevení v Jeruzalémì 20,19-29= 19:Téhož dne veèer - prvního dne po sobotì - když byli uèedníci ze strachu pøed Židy shromáždìni za zavøenými dveømi, pøišel Ježíš a postavil se uprostøed nich a øekl: "Pokoj vám." 20:Když to øekl, ukázal jim ruce a bok. Uèedníci se zaradovali, když spatøili Pána. 21:Ježíš jim znovu øekl: "Pokoj vám. Jako mne poslal Otec, tak já posílám vás." 22:Po tìch slovech na nì dechl a øekl jim: "Pøijmìte Ducha svatého. 23:Komu odpustíte høíchy, tomu jsou odpuštìny, a komu je neodpustíte, tomu odpuštìny nejsou." 24:Tomáš, jinak Didymos, jeden z dvanácti uèedníkù, nebyl s nimi, když Ježíš pøišel. 25:Ostatní mu øekli: "Vidìli jsme Pána." Odpovìdìl jim: "Dokud neuvidím na jeho rukou stopy po høebech a dokud nevložím do nich svùj prst a svou ruku do rány v jeho boku, neuvìøím." 26:Osmého dne potom byli uèedníci opìt uvnitø a Tomáš s nimi. Aè byly dveøe zavøeny, Ježíš pøišel, postavil se a øekl: "Pokoj vám." 27:Potom øekl Tomášovi: "Polož svùj prst sem, pohleï na mé ruce a vlož svou ruku do rány v mém boku. Nepochybuj a vìø!" 28:Tomáš mu odpovìdìl: "Mùj Pána a mùj Bùh." 29:Ježíš mu øekl: "Že jsi mì vidìl, vìøíš. Blahoslavení, kteøí nevidìli, a uvìøili." =První dovìtek 20,30-31= 30:Ještì mnoho jiných znamení uèinil Ježíš pøed oèima uèedníkù, a ta nejsou zapsána v této knize.

Jan 1:1 1 Jan 1:22. Jan. V něm byl život a ten život byl světlo lidí. 5. A to světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila. 6

Jan 1:1 1 Jan 1:22. Jan. V něm byl život a ten život byl světlo lidí. 5. A to světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila. 6 Jan 1:1 1 Jan 1:22 Jan 1 Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. 2 To bylo na počátku u Boha. 3 Všechno vzniklo skrze ně a bez něho nevzniklo vůbec nic, co je. 4 V něm byl život

Více

Světový den modliteb z Egypta pátek 7. března 2014

Světový den modliteb z Egypta pátek 7. března 2014 Prameny v poušti Pořad bohoslužby Přivítání Píseň Světový den modliteb z Egypta pátek 7. března 2014 Vedoucí : Vítejte k bohoslužbě SDM, připravené v tomto roce v Egyptě. V myslích mnoha lidí je Egypt

Více

Kladno 16.6.2013 strana 1

Kladno 16.6.2013 strana 1 Kladno 16.6.2013 strana 1 J 4,13 Ježíš jí odpověděl: "Každý, kdo pije tuto vodu, bude mít opět žízeň 14 Kdo by se však napil vody, kterou mu dám já, nebude žíznit navěky. Voda, kterou mu dám, stane se

Více

Z ČEHO NÁS VLASTNĚ JEŽÍŠ VYKOUPIL? Mírně dekadentní úvaha v době předvelikonočního půstu

Z ČEHO NÁS VLASTNĚ JEŽÍŠ VYKOUPIL? Mírně dekadentní úvaha v době předvelikonočního půstu Z ČEHO NÁS VLASTNĚ JEŽÍŠ VYKOUPIL? Mírně dekadentní úvaha v době předvelikonočního půstu 1 Hospodin Bůh pak z prachu země zformoval člověka a do jeho chřípí vdechl dech života. Tak se člověk stal živou

Více

poznejbibli biblické příběhy pro děti

poznejbibli biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: 1. Příběh: Slepec vidí poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Lukáš 18,35-43 Klíčový verš: Lukáš 18,43 Požádej někoho,

Více

Kázání, Levice, 25.10.2015. Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen.

Kázání, Levice, 25.10.2015. Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen. Kázání, Levice, 25.10.2015 Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen. Jan 6:14 21 Když lidé viděli znamení, které Ježíš učinil, říkali: "Opravdu je to ten Prorok, který má přijít na svět!"

Více

MODLITBY MODLITBOVÝ BOJ MODLITBOVÁ KAMPAÒ

MODLITBY MODLITBOVÝ BOJ MODLITBOVÁ KAMPAÒ MODLITBY MODLITBOVÝ BOJ MODLITBOVÁ KAMPAÒ PRO KAŽDÉHO ÈLOVÌKA NYNÍ - NA KONCI ÈASÙ Modlitby "MODLITEBNÍHO BOJE" které dostala vizionáøka Marie Božího Milosrdenství od Nebeského Otce, Ježíše Krista a Panny

Více

Spasení z milosti a služba z lásky, část 1. strana 1

Spasení z milosti a služba z lásky, část 1. strana 1 Spasení z milosti a služba z lásky, část 1. strana 1 Spasení - záchrana, smíření s Bohem, věčný život máme jistotu, že jsme spasení? Nevědět, mít nejistotu, jestli jsem spasen je hrozné. Bůh to ví, a proto

Více

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015 10. neděle po svátku Trojice 9. srpna 2015 evangelium podle Jana 14 Ježíš řekl: 1 Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. 2 V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak

Více

Slovo dětem: Píseň ze Svítá:

Slovo dětem: Píseň ze Svítá: 1 Vršovice 5.12.2010 Pozdrav: Milé děti, milé sestry, milí bratři, vítám vás na bohoslužbách v 2. neděli adventní, při kterých bude pokřtěna Viktorka Venclů a zdravím vás apoštolským pozdravem: Milost

Více

Bůh povznese Josefaotroka

Bůh povznese Josefaotroka Bible pro děti představuje Bůh povznese Josefaotroka Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot; Lazarus Upravili: M. Maillot; Sarah S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Nad evangeliem podle Matouše

Nad evangeliem podle Matouše Silvano Fausti Nad evangeliem podle Matouše Porozumět Božfmu slovu KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOV NA ČR ÚVOD Fausti, Silvano Nad evangeliem podle Matouše: porozumět Božímu slovu / Silvano Fausti;

Více

JEŽÍŠOVY ZÁZRAKY Ježíš nebyl jen učitel, který vykládal nádherná podobenství, ale dělal také mnoho zázraků. Ježíšovo učení bylo tak vznešené a božské, že takové věci mohl učit jenom Bůh. Aby však všichni

Více

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B 25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B VSTUPNÍ ANTIFONA Srov. Iz 40,5 Pán mi řekl: Ty jsi můj Syn, já jsem tě dnes zplodil. Nebo: Radujte se všichni v Pánu, protože se nám narodil Spasitel. Dnes

Více

Motto: Je to i tvůj příběh?!

Motto: Je to i tvůj příběh?! GENERACE VÍRY Studijní setkání III / 22.11.2014 Motto: Je to i tvůj příběh?! Přečti si a promysli: 7 Hospodin pokračoval: "Zřetelně jsem viděl trápení svého lidu v Egyptě, slyšel jsem i jejich naříkání

Více

neděle 18. (5.) října 2015

neděle 18. (5.) října 2015 neděle 18. (5.) října 2015 Otázky na opakování 1. Učí nás Pán Ježíš milovat jenom své přátele? 2. Co je to modlitba? 3. Proč nám někdy Bůh hned nesplní vše za co Ho 4. v modlitbě prosíme? 5. Uveďte konkrétní

Více

Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh.

Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. Jan 1,1 V něm byl život a ten život byl světlo lidí. Jan 1,4 1 Ježíš k nim opět promluvil: Já jsem světlo světa. Kdo mne následuje, nebude

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

CB Kladno 4. dubna 2011 strana 1

CB Kladno 4. dubna 2011 strana 1 CB Kladno 4. dubna 2011 strana 1 O pravém štěstí Bible 21 29 Zatímco kolem něj houstly davy, Ježíš pokračoval: "Toto pokolení je zlé. Vyžaduje znamení, ale žádné znamení nedostane, kromě znamení Jonášova.

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

Kladno 17.7.2011 strana 1

Kladno 17.7.2011 strana 1 Kladno 17.7.2011 strana 1 Ž 33,13 Hospodin se dívá z nebe, vidí všechny lidské syny, 14 ze svého pevného trůnu shlíží na všechny, kdo obývají zemi. 15 On utvořil srdce každého z nich, on též rozumí všem

Více

Introitus: # Hosanna Synu Davidovu! Požehnaný, který přichází ve jménu Hospodinově! Hosanna na výsostech! Matoušovo evangelium 21:9#

Introitus: # Hosanna Synu Davidovu! Požehnaný, který přichází ve jménu Hospodinově! Hosanna na výsostech! Matoušovo evangelium 21:9# Introitus: Hosanna Synu Davidovu! Požehnaný, který přichází ve jménu Hospodinově! Hosanna na výsostech! Matoušovo evangelium 21:9 Čtení ze Staré smlouvy: Exodus 12:1-13 Čtení z epištol: Efezským 2,1-7

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

Kategorie C 2. kolo Nehemjáš kviz

Kategorie C 2. kolo Nehemjáš kviz 2. kolo Nehemjáš kviz 1) Po 3 dnech pobytu v Jeruzalémě se Nehemjáš vydal na obhlídku města. Vyjel a) v noci b) na svém věrném velbloudovi c) po obědě a vyjel s celým průvodem Neh 2, 12 2) Kolik lidí bylo

Více

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSÁKŮ 2011 Kategorie = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící Soutěžní tým (z organizace, oddílu, příp. další informace) Jméno, příjmení

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa

Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa Filipským 3,2-11 - 1 Žižkov 26.2.2012 Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa Jestliže účelem mého pobytu ve Francii má být, aby se ze mě stal člověk světa, prohlašuji, že peníze věnované k tomuto

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

Studna tří bratří: Ježíš Kristus včera i dnes je tentýž, i na věky Ježíš Kristus včera...

Studna tří bratří: Ježíš Kristus včera i dnes je tentýž, i na věky Ježíš Kristus včera... Studna tří bratří: Ježíš Kristus včera i dnes je tentýž, i na věky Ježíš Kristus včera... Ježíš Kristus včera i dnes je tentýž, i na věky. (Žd13,8, Nová smlouva, Křesťanská misijní společnost, 1994) Kdy

Více

NEŠPORY SVATÉ RODINY ÚVODNÍ VERŠ. Kněz: Lid: Slyš. Sláva Otci i Synu, * jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky.

NEŠPORY SVATÉ RODINY ÚVODNÍ VERŠ. Kněz: Lid: Slyš. Sláva Otci i Synu, * jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky. NEŠPORY SVATÉ RODINY revidovaná verze Kněz: Bo Slyš - že, po - spěš mi Lid: Kněz: na - še vo ÚVODNÍ VERŠ Sláva Otci i Synu, * Lid: po - moc! na - lá - ní! i Du - chu sva jako byla na počátku i nyní i vždycky,

Více

KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem?

KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem? KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem? Tím, kdo pro lidstvo vykonal nejvíce dobra? Tím, kdo žil nejsvatějším životem? 1 /

Více

každý den Zdroj: Internetové stránky Taizé

každý den Zdroj: Internetové stránky Taizé Na každý den 1. 5. 2012 až 31. 8. 2012 Zdroj: Internetové stránky Taizé ČAS VELIKONOC - ZJEVOVÁNÍ PÁNĚ Úterý - 1. 5. 2012 Všechna tvá přikázání, Hospodine, jsou pravda. Podle svého milosrdenství mi zachovej

Více

SPIRITIZMUS A BIBLE. Strašnice 24. dubna 2013

SPIRITIZMUS A BIBLE. Strašnice 24. dubna 2013 SPIRITIZMUS A BIBLE Strašnice 24. dubna 2013 TOUHA Znát budoucnost Být fit a zdráv Nahlédnout do tajemna Finanční prospěch SPIRITIZMUS SE JEVÍ JAKO CESTA CO JE TO SPIRITIZMUS? SPIRITIZMUS Založen na domněnce,

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

neděle 20. (7.) září 2015

neděle 20. (7.) září 2015 neděle 20. (7.) září 2015 Narození Přesvaté Bohorodice pondělí 21. (8.) září Otázky na opakování 1. Jaká jsou dvě největší přikázání? 2. Co o Bohu víme a jak Ho můžeme poznávat? 3. Určete, která tvrzení

Více

2.12.2012 1. neděle adventní

2.12.2012 1. neděle adventní 2.12.2012 1. neděle adventní Milost vám a pokoj od toho, kterýž jest, kterýž byl a kterýž přijíti má. Rozjásej se, sijónská dcero, dcero jeruzalémská, propukni v hlahol! Hle, přichází k tobě tvůj král,

Více

César farao Herodes Jakub

César farao Herodes Jakub Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro starší žáky PoznejBibli 1. LEKCE: První Vánoce - To není možné! Jaký nejlepší dárek jsi kdy k Vánocům

Více

ŽIVOTNÍ CYKLUS ÚSPĚCHU. Praha, 22. dubna 2010

ŽIVOTNÍ CYKLUS ÚSPĚCHU. Praha, 22. dubna 2010 ŽIVOTNÍ CYKLUS ÚSPĚCHU Praha, 22. dubna 2010 1. Životní cyklus soukromé společnosti 1. Rok 1991 Založení firmy 1. Rok 1993 BB Centrum před dokončením 1. Rok 1996 Rok zahájení 1. etapy BB Centra 1. Rok

Více

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006 Týden od 16. září do 22. září 2006 OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU Text na tento týden: Oz 1 3 Základní verš Hospodin mi řekl: Jdi opět a miluj ženu, milenku jiného, cizoložnici. Právě tak miluje Hospodin

Více

OD 2. DUBNA 2012 DO 31. KVÌTNA 2012 8. DÍL KNIHA PRAVDY A VELKÉ VAROVÁNÍ

OD 2. DUBNA 2012 DO 31. KVÌTNA 2012 8. DÍL KNIHA PRAVDY A VELKÉ VAROVÁNÍ OD 2. DUBNA 2012 DO 31. KVÌTNA 2012 8. DÍL KNIHA PRAVDY A VELKÉ VAROVÁNÍ VELKÉ VAROVÁNÍ BOHA DNEŠNÍMU SVÌTU KNIHA PRAVDY 8. DÍL Poselství od 2. dubna 2012 do 31. kvìtna 2012 Poznámka korektora: Pøekladatelé

Více

Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje?

Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? 1 2 Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? Rozpor? Bůh je láska 1. Janova 4,16. Mnozí lidé znají tento text z dopisu učedníka Jana a často bývá také citován v kázáních.

Více

Titul: TV_1303_Duchovné praktikovanie a úprimnosť pomáhajú planéte_iii Zdravím, Mistryně! (Ahoj.) Ano?

Titul: TV_1303_Duchovné praktikovanie a úprimnosť pomáhajú planéte_iii Zdravím, Mistryně! (Ahoj.) Ano? Zdravím, Mistryně! (Ahoj.) Ano? Dělám to teď dobře. Velice ráda Vás vidím! Já také, drahá, já také. Jste tak hezká! A toto je moje tchýně. Och, ano? Celá rodina je tady, dobrá! Dobrá, zpět k vaší poezii.

Více

OD 1. SRPNA 2011 DO 30. ZÁØÍ 2011 4. DÍL KNIHA PRAVDY

OD 1. SRPNA 2011 DO 30. ZÁØÍ 2011 4. DÍL KNIHA PRAVDY OD 1. SRPNA 2011 DO 30. ZÁØÍ 2011 4. DÍL KNIHA PRAVDY A VELKÉ VAROVÁNÍ VELKÉ VAROVÁNÍ BOHA DNEŠNÍMU SVÌTU KNIHA PRAVDY 4. DÍL Poselství od 1. srpna 2011 do 30. záøí 2011 Poznámka korektora: Pøekladatelé

Více

3.3.2012 9/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

3.3.2012 9/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 3.3.2012 9/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 3. března 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Haluzová Helena 10.30 10.45 Přestávka

Více

9. Tøi støelecké terèe

9. Tøi støelecké terèe 9. Tøi støelecké terèe Zoltov Tak už maluješ, holoubku? Kupecký Jako støelecké terèe se to snad hodí. Zoltov Oho, nahá žena vystupuje z vany! Jsi chlapík! Chlapík! Ptal ses, jestli je Petr na mužské. Není.

Více

Velký pátek. Samotná jitøní celý text a notace

Velký pátek. Samotná jitøní celý text a notace Velký pátek Samotná jitøní celý text a notace Velkopáteèní jitøní Jitøní bohoslu ba se ètením dvanácti evangelií Kanonický èas pro zaèátek této jitøní je ve ètvrtek 2. hodina noèní (tj. 19. 20. hodina

Více

poznejbibli b12 biblické příběhy pro děti

poznejbibli b12 biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: e-mail: Vedoucí skupiny: 1. Příběh Josef a anděl poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Matouš 1,18-25 Na Josefa a Marii čekala spousta

Více

Yahova Láska k homosexuálům

Yahova Láska k homosexuálům Yahova Láska k homosexuálům Nejkrásnější slova, která kdy dolehla k lidskému sluchu, jsou slova Yahushui vyřčená k ženě, která byla nachytána při cizoložství: Aniž já tebe odsuzuji. Jdiž a nehřeš více.

Více

neděle 1. listopadu (19. října)

neděle 1. listopadu (19. října) neděle 1. listopadu (19. října) Otázky na opakování 1. Co je to podobenství? 2. Proč Pán Ježíš Kristus učí v podobenstvích? 3. Co v podobenství o rozsévači znamená semeno, půda a kdo je tím rozsévačem?

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky Škaredá středa Středa svatého týdne, říká se jí také škaredá středa. Proč? Máme před očima Jidáše, jednoho z dvanácti apoštolů, jak se domlouvá s farizeji. Na čem? Farizejové se rozhodli Ježíše zahubit.

Více

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce Bible pro děti představuje První Velikonoce Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Janie Forest Upravili: Lyn Doerksen Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible for Children,

Více

Křížová cesta A co já?

Křížová cesta A co já? Křížová cesta A co já? Úvod Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Úvodní modlitba: Pane Ježíši Kriste, který jsi za nás zemřel na kříži, pomoz nám na chvíli poodstoupit od všeho, co nás rozptyluje

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

8. Boží přikázání: NEPROMLUVÍŠ KŘIVÉHO SVĚDECTVÍ PROTI SVÉMU BLIŽNÍMU

8. Boží přikázání: NEPROMLUVÍŠ KŘIVÉHO SVĚDECTVÍ PROTI SVÉMU BLIŽNÍMU 8. Boží přikázání: NEPROMLUVÍŠ KŘIVÉHO SVĚDECTVÍ PROTI SVÉMU BLIŽNÍMU Pán Ježíš miloval velice pravdu. Často doporučoval, abychom byli upřímní a pravdomluvní. Ďábla nazýváme správně otcem veškeré lži,

Více

VÁNOČNÍ PŘÍBĚH A KOLEDY

VÁNOČNÍ PŘÍBĚH A KOLEDY Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 VÁNOČNÍ

Více

nový Život Život křesťana Poslušný život Blok B 1. studie Ježíš je Pán PřeČTi Si: Jan 13,12-17

nový Život Život křesťana Poslušný život Blok B 1. studie Ježíš je Pán PřeČTi Si: Jan 13,12-17 BiBlický STudiJní kurz Tato studie patří: 1. studie Poslušný život Blok B Ježíš je Pán PřeČTi Si: Jan 1,1-17 Ježíš měl mnoho učedníků, ale pouze dvanáct z nich vybral, aby se stalo jeho zvláštními společníky.

Více

Kázání Prázdné a plné sítě Neděle 13.2.2011. Lk 5

Kázání Prázdné a plné sítě Neděle 13.2.2011. Lk 5 Kázání Prázdné a plné sítě Neděle 13.2.2011 Lk 5 1Jednou se na něj lidé tlačili, aby slyšeli Boží slovo, a on stál u břehu jezera Genezaretského; 2tu uviděl, že u břehu jsou dvě lodi. Rybáři z nich vystoupili

Více

Ježíš. On vysvobodí lidi od hříchů. Josef udělal, jak mu řekl anděl, a ještě téhož dne si vzal Pannu Marii za ženu.

Ježíš. On vysvobodí lidi od hříchů. Josef udělal, jak mu řekl anděl, a ještě téhož dne si vzal Pannu Marii za ženu. NAROZENÍ PÁNĚ Ježíšovo narození byla největší událost lidských dějin. Tehdy si však této události všimlo jen několik málo lidí. Pastýři přišli k jeskyni jenom proto, že je tam poslal anděl. Přišli také

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

Kladno 25.12.2014 strana 1

Kladno 25.12.2014 strana 1 Kladno 25.12.2014 strana 1 Galatským 4:4 Když se však naplnil stanovený čas, poslal Bůh svého Syna, narozeného z ženy, podrobeného zákonu, 5 aby vykoupil ty, kteří jsou zákonu podrobeni, tak abychom byli

Více

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31.

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31. Týden od 25. do 31. května 2008 Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7 Základní verš Když viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako

Více

Miroslava Baštánová. Vzpomínka na. Josefa Kramoliše. pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945

Miroslava Baštánová. Vzpomínka na. Josefa Kramoliše. pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945 Miroslava Baštánová Vzpomínka na Josefa Kramoliše pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945 2012 Miroslava Baštánová Vzpomínka na Josefa Kramoliše pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech

Více

VELKÉ VAROVÁNÍ A KNIHA PRAVDY

VELKÉ VAROVÁNÍ A KNIHA PRAVDY DUBEN 2013 VELKÉ VAROVÁNÍ A KNIHA PRAVDY Svatý Jakub (mladší) Svatý Jakub (mladší) VELKÉ VAROVÁNÍ BOHA DNEŠNÍMU SVÌTU KNIHA PRAVDY DUBEN 2013 Já, váš milovaný Otec, jsem koneènì urèil den pro Varování.

Více

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Pastorale Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20 Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Hudba: Bohdan Mikolášek Liturgie: Jana Mikolášková Nebojte se! Liturgická vánoční slavnost pořad:

Více

Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I

Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I POBO NOST I 277 Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I Od svící na oltáøi se rozsvítí velikonoèní svíce. Knìz mù e zùstat ve fialovém ornátì nebo obléci pluviál. Kde jsou k tomu vhodné podmínky,

Více

Slovo víry 08/2015. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

Slovo víry 08/2015. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Slovo víry 08/2015 A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

Třetího měsíce potom, co Izraelci vyšli z egyptské země, téhož dne, přišli na Sínajskou poušť. Vytáhli z Refídimu, přišli na Sínajskou poušť a

Třetího měsíce potom, co Izraelci vyšli z egyptské země, téhož dne, přišli na Sínajskou poušť. Vytáhli z Refídimu, přišli na Sínajskou poušť a Třetího měsíce potom, co Izraelci vyšli z egyptské země, téhož dne, přišli na Sínajskou poušť. Vytáhli z Refídimu, přišli na Sínajskou poušť a utábořili se v poušti; Izrael se tam utábořil naproti hoře.

Více

Sv. Jan z Avily, kněz (1500-1569)

Sv. Jan z Avily, kněz (1500-1569) Sv. Jan z Avily, kněz (1500-1569) 1. den novény: Jan z Avily se narodil roku 1500 v Almodovaru del Campo v jižním Španělsku v zámožné rodině. Jeho otec byl židovského původu, avšak byl křesťanem. Jan byl

Více

Josef a jeho bratři. Text biblického příběhu: www.deti.vira.cz Nakreslil: Jan Brázdil

Josef a jeho bratři. Text biblického příběhu: www.deti.vira.cz Nakreslil: Jan Brázdil Josef a jeho bratři Text biblického příběhu: www.deti.vira.cz Nakreslil: Jan Brázdil Jákob měl dvanáct synů. Jmenovali se Ruben, Šimeón, Levi, Juda, Isachar a Zabulon (synové Ley), Gád a Ašer (synové Zilpy,

Více

Vernířovice 172 788 15 Velké Losiny www.svagrov.cz. Milí rodiče a milé děti,

Vernířovice 172 788 15 Velké Losiny www.svagrov.cz. Milí rodiče a milé děti, Vernířovice 172 788 15 Velké Losiny www.svagrov.cz Milí rodiče a milé děti, už skutečně ubývá dne a brzy se šeří, proto se nám blíží čas Martinských slavností. Sejdeme se na Švagrově v sobotu 9. 11. 2013

Více

TAJNÉ MARKOVO EVANGELIUM

TAJNÉ MARKOVO EVANGELIUM TAJNÉ MARKOVO EVANGELIUM V roce 1958 nalezl Morton Smith, profesor starověkých dějin na Kolumbijské univerzitě, v klášteře Már Sábá necelých 20 kilometrů jihovýchodně od Jeruzaléma částečný přepis neznámého

Více

SYCENÍ DUŠE CHIJIOKE NWAUCHE. (Konference Kunčice pod Ondřejníkem, říjen 2013)

SYCENÍ DUŠE CHIJIOKE NWAUCHE. (Konference Kunčice pod Ondřejníkem, říjen 2013) SYCENÍ DUŠE CHIJIOKE NWAUCHE (Konference Kunčice pod Ondřejníkem, říjen 2013) Moc se mi líbilo, jak jsi mluvil o sedmi aktivitách duše. O sycení se, o kněžství Já věřím, že je pro mě velmi důležité, abych

Více

Klasické pohádky. Medvídek Pú. http://deti.e-papa.cz Page 1/5

Klasické pohádky. Medvídek Pú. http://deti.e-papa.cz Page 1/5 Klasické pohádky Medvídek Pú Page 1/5 Tady jde ze schodů za Kryštůfkem Robinem Michal Medvěd hlavou napřed, bum, bum, bum. Jinak to ani neumí, ale někdy mu připadá, že to přece jen musí jít taky jinak,

Více

poznejbibli Princ biblické studie pro mladé

poznejbibli Princ biblické studie pro mladé Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: poznejbibli biblické studie pro mladé Vedoucí skupiny: LEKCE 1: Mojžíš Princ Další doporučená čtení: Numeri 26,58-59 Skutky 7, 17-29 Přečti si:

Více

www.faslavicin.cz Mìrou, jakou v tobì roste láska, roste i tvá krása, protože láska je krásou duše.

www.faslavicin.cz Mìrou, jakou v tobì roste láska, roste i tvá krása, protože láska je krásou duše. Roèník 18 Èíslo 2 25. 12. 2012 Mìrou, jakou v tobì roste láska, roste i tvá krása, protože láska je krásou duše. Králi králù, Pane pánù, nerozpakoval ses pøijít jako služebník, abys nám ukázal, že pravá

Více

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování 27. kapitola Uzdravení snu I. Obraz ukřižování 1. Přání, aby s vámi bylo zacházeno nespravedlivě, představuje pokus učinit kompromis, který by spojil útok s nevinou. Kdo však dokáže spojit to, co je naprosto

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

3 březen 2003. Muž spravedlivý

3 březen 2003. Muž spravedlivý 3 březen 2003 Muž spravedlivý J osef - muž Marie a před zákonem otec Ježíše Krista je v Písmu a liturgii spojován s příchodem Božího Syna na svět, tedy s událostmi kolem Kristova narození a dětství. Tam

Více

Neděle 31. (18.) ledna

Neděle 31. (18.) ledna Neděle 31. (18.) ledna Otázky na opakování 1. Co je to svatá tajina pokání? 2. Mohou být v tajině pokání odpuštěny všechny hříchy? 3. Proč nás Bůh stvořil? 4. Co je to Boží zjevení? 5. Který egyptský poustevník

Více

Potom jsem uviděl anděla sestupujícího z nebe, který měl v ruce klíč od propasti a veliký řetěz.

Potom jsem uviděl anděla sestupujícího z nebe, který měl v ruce klíč od propasti a veliký řetěz. Klíč ke dveřím Klíč ke dveřím Chci přečíst 1. verš 20. kapitoly knihy Zjevení. Potom jsem uviděl anděla sestupujícího z nebe, který měl v ruce klíč od propasti a veliký řetěz. Chtěl bych teď promlouvat

Více

ŽIV O T JEŽÍŠE KRISTA FRANT IŠE K MICHAE L WILLA M V KRAJI A LIDU IZRAE LSKÉ M. "VYŠEHRAD", SPOL. S R.O. V PRAZE r935. Veškerá práva vyhrazena

ŽIV O T JEŽÍŠE KRISTA FRANT IŠE K MICHAE L WILLA M V KRAJI A LIDU IZRAE LSKÉ M. VYŠEHRAD, SPOL. S R.O. V PRAZE r935. Veškerá práva vyhrazena FRANT IŠE K MICHAE L WILLA M ŽIV O T JEŽÍŠE Veškerá práva vyhrazena KRISTA V KRAJI A LIDU IZRAE LSKÉ M Aut orisovaný překlad z němčiny opatřil Ant. Stříž S 33 pttvodními fotografiekými snímky autorovými

Více

neděle 13. září (31. srpna) 2015

neděle 13. září (31. srpna) 2015 ВОСКРЕСЕНиЕ neděle 13. září (31. srpna) 2015 V pondělí 14. září začíná nový církevní rok 7 524 od stvoření světa Zopakujme si, co už známe z minulého čísla 1. Kdo je společný Otec všech lidí? 2. Proč je

Více

Píseň: 176 Někdo mě vede za ruku

Píseň: 176 Někdo mě vede za ruku 1 Vršovice 6.3.2011 Pozdrav: Milé děti, milé sestry, milí bratři, vítám vás na bohoslužbách v Neděli masopustní a zdravím vás apoštolským pozdravem: Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a přítomnost

Více

ŠKVORECKÝ ZÁMEK Tìším se dovnitø, já ve Škvorci vyrostla, ale teï poprvé mám možnost do zámku se podívat, nechala se slyšet jedna sedmdesátiletá dáma. Bylo to v sobotu 18. záøí, v rámci Škvoreckého jarmarku,

Více

Novéna před biřmováním

Novéna před biřmováním Novéna před biřmováním Před sesláním Ducha svatého o Letnicích apoštolové setrvávali v modlitbách spolu se ženami, s Ježíšovou matkou Marií a s jeho příbuznými. Církev před velikými svátky spojenými s

Více

PO STOPÁCH IZRAELE. Soutěž Po stopách Izraele : ABRAHÁM (1.Moj. 11,26-12,9 + 1.Moj. 15.kap. + 1.Moj. 17.kap.)

PO STOPÁCH IZRAELE. Soutěž Po stopách Izraele : ABRAHÁM (1.Moj. 11,26-12,9 + 1.Moj. 15.kap. + 1.Moj. 17.kap.) PO STOPÁCH IZRAELE Téma: ABRAHAM aneb VÍRA A POSLUŠNOST Text 1. Mojžíšova 15,1-7 Úvod Úvodní text: Židům 11,8 a) Jak se projevila Abrahamova poslušnost z víry? b) Jak by se měla projevovat poslušnost člověka,

Více

Glen Sanderfur. Jak filozofie nejznámìjšího amerického mystika Edgara Cayceho autorovi pomohla vyrovnat se s tragickou událostí.

Glen Sanderfur. Jak filozofie nejznámìjšího amerického mystika Edgara Cayceho autorovi pomohla vyrovnat se s tragickou událostí. Glen Sanderfur Jak filozofie nejznámìjšího amerického mystika Edgara Cayceho autorovi pomohla vyrovnat se s tragickou událostí Eko konzult Co se mi stalo 3 Smrtelné zranìní Glenna Sanderfursta pøivedlo

Více

JEŽÍŠ JE PRAVÝ BŮH Ježíš nám svými zázraky dal poznat, že je Pán všech věcí. Mohl dělat zázraky, protože byl Bůh. Katechismus o tom říká: Ježíš vrátil v pouhém okamžiku slepým zrak, hluchým sluch, němým

Více

1. zastavení: Maria obětuje Ježíše v chrámě a slyší předpověď o meči, který probodne její srdce

1. zastavení: Maria obětuje Ježíše v chrámě a slyší předpověď o meči, který probodne její srdce CESTA SEDMIBOLESTNÉ 1. zastavení: Maria obětuje Ježíše v chrámě a slyší předpověď o meči, který probodne její srdce píseň 810 Ó Maria útočiště naše, 3. sloka: 3. Když jsi v chrámě svoje nemluvňátko / Simeonu

Více

Velikonoční triduum Jana Šustová

Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum, což znamená "doba tří dnů" (z lat. tres - tři, a dies - den), tvoří Večerní slavnost na Zelený čtvrtek (Památka Večeře Páně), liturgie Velkého pátku

Více

Fotografie Jiřího Ortena: originály archiválií jsou uložené v Památníku národního písemnictví literární archiv.

Fotografie Jiřího Ortena: originály archiválií jsou uložené v Památníku národního písemnictví literární archiv. Znění tohoto textu vychází z díla Knihy veršů tak, jak bylo vydáno nakladatelstvím Český spisovatel v roce 1995 (ORTEN, Jiří. Knihy veršů. 1. vyd. Praha: Český spisovatel, 1995. 301 s. Spisy Jiřího Ortena,

Více

Krátký život pro zlaté tele

Krátký život pro zlaté tele Krátký život pro zlaté tele Ex 32: 1 Když lid viděl, že Mojžíš dlouho nesestupuje z hory, shromáždil se k Áronovi a naléhali na něho: "Vstaň a udělej nám boha, který by šel před námi. Vždyť nevíme, co

Více

Rodina v Bibli I. Téma Rodina v Bibli

Rodina v Bibli I. Téma Rodina v Bibli Rodina v Bibli I. Dnešní téma by mělo být aktuální pro většinu přítomných. Téma Rodina v Bibli/ne manželství, ale rodina/. Většina z nás žijeme uprostřed rodiny ať už v roli rodičů, dětí, dědečků či babiček.

Více

Klasické pohádky. Ropucha. http://deti.e-papa.cz Page 1/5

Klasické pohádky. Ropucha. http://deti.e-papa.cz Page 1/5 Klasické pohádky Ropucha Page 1/5 Studna byla hluboká, proto musilo být také lano na vytahování vody hodně dlouhé. Když přehazovali okov s vodou přes roubení studny, hřídel se těžce otáčela. Slunce se

Více

Vážení ètenáøi, dovolujeme si vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího (aby

Více

Alison Gross Am G C E7 Am G C Dm E7 1. Když zapadlo slunce a vkradla se noc a v šedivých mracích se ztrácel den, Am G C E7 Am G Am a když síly zla ve tmě převzaly moc, tu Alison Gross vyšla z hradu ven.

Více