1. Učební osnovy Informační a komunikační technologie. ŠVP - učební osnovy - Naše škola

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Učební osnovy. 1.1. Informační a komunikační technologie. ŠVP - učební osnovy - Naše škola"

Transkript

1 1. Učební osnovy 1.1. Informační a komunikační technologie Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti - získat elementární dovednosti v ovládání výpočetní techniky a moderních informačních technologií, orientovat se ve světě informací, tvořivě pracovat s informacemi a využívat je při dalším vzdělávání i v praktickém životě. Vzhledem k narůstající potřebě osvojení si základních dovedností práce s výpočetní technikou byla vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie zařazena jako povinná součást základního vzdělávání na 1. a 2. stupni. Získané dovednosti jsou v informační společnosti nezbytným předpokladem uplatnění na trhu práce i podmínkou k efektivnímu rozvíjení profesní i zájmové činnosti. Zvládnutí výpočetní techniky, zejména rychlého vyhledávání a zpracování potřebných informací pomocí internetu a jiných digitálních médií, umožňuje realizovat metodu učení kdekoliv a kdykoliv, vede k žádoucímu odlehčení paměti při současné možnosti využít mnohonásobně většího počtu dat a informací než dosud, urychluje aktualizaci poznatků a vhodně doplňuje standardní učební texty a pomůcky. Dovednosti získané ve vzdělávacím oboru Informační a komunikační technologie umožňují žákům aplikovat výpočetní techniku s bohatou škálou vzdělávacího software a informačních zdrojů ve všech vzdělávacích oblastech celého základního vzdělávání. Tato aplikační rovina přesahuje rámec vzdělávacího obsahu vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie a stává se součástí všech vzdělávacích oblastí základního vzdělávání. Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k: - poznání úlohy informací a informačních činností a k využívání moderních informačních a komunikačních technologií - porozumění toku informací, počínaje jejich vznikem, uložením na médium, přenosem, zpracováním, vyhledáváním a praktickým využitím - schopnosti formulovat svůj požadavek a využívat při interakci s počítačem algoritmické myšlení - porovnávání informací a poznatků z většího množství alternativních informačních zdrojů, a tím k dosahování větší věrohodnosti vyhledaných informací - využívání výpočetní techniky, aplikačního i výukového software ke zvýšení efektivnosti učení a racionálnější organizaci práce - tvořivému využívání softwarových a hardwarových prostředků při prezentaci výsledků své práce - pochopení funkce výpočetní techniky jako prostředku simulace a modelování přírodních i sociálních jevů a procesů - respektování práv k duševnímu vlastnictví při využívání software - zaujetí odpovědného, etického přístupu k nevhodným obsahům vyskytujícím se na internetu či jiných médiích Strana 1 z 13

2 - šetrné práci s výpočetní technikou Informatika Cílem vyučovacího předmětu Informatika je naplňování vzdělávacího obsahu stanoveného ve výstupech vzdělávacího oboru Informační a komunikační technologie. Připravuje žáky na využívání ICT v jiných vyučovacích předmětech a umožňuje jim dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti (získat elementární dovednosti v ovládání výpočetní techniky a moderních informačních technologií, orientovat se ve světě informací, tvořivě pracovat s informacemi a využívat je při dalším vzdělávání i v praktickém životě). Vzhledem k narůstající potřebě osvojení si základních dovedností práce s výpočetní technikou je vzdělávací předmět zařazen jako povinná součást základního vzdělávání na 1. a 2. stupni. Získané dovednosti jsou v informační společnosti nezbytným předpokladem uplatnění na trhu práce i podmínkou k efektivnímu rozvíjení profesní i zájmové činnosti. Zvládnutí výpočetní techniky, zejména rychlého vyhledávání a zpracování potřebných informací pomocí internetu a jiných digitálních médií vede k žádoucímu odlehčení paměti při současné možnosti využít mnohonásobně většího počtu dat a informací než dosud a vhodně doplňuje standardní učební texty a pomůcky. Dovednosti získané ve vzdělávacím předmětu Informatika umožňují žákům aplikovat výpočetní techniku s bohatou škálou vzdělávacího software a informačních zdrojů ve všech vzdělávacích oblastech celého základního vzdělávání. Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu pomáhá žákovi orientovat se ve struktuřea činnosti počítače, poznat možnosti jeho využití, zacházet s počítačem a jeho přídavnými zařízeními uživatelským způsobem, pracovat s hotovými didaktickými programy, osvojit si základy práce s grafikou a databázemi a e-learningovým vzděláváním. Žáci se učí třídit informace, kriticky je posuzovat a aplikovat v praktickém životě v souladu se zákony o duševním vlastnictví. Osvojují si základy elektronické komunikace a její zásady. Svým vzdělávacím obsahem předmět úzce souvisí s průřezovým tématem a volitelným předmětem Mediální výchova. Informatika je povinný předmět s hodinovou dotací 1 hodina týdně v 5. až 9. ročníku. Výuka probíhá v budově školy v odborné učebně informatiky vybavené počítači. Při výuce se dbá na to, aby každý žák pracoval na vlastním počítači, prot se třídy dělí přivětším počtu žáků na skupiny. Žáci mají s dispozici tiskárnu, scanner a digitální fotoaparát, datavideoprojektor a zálohovací zařízení (disketa, flash disk, CD a DVD disk). Praktické využití informačních technologií probíhá dále v učebně cizích jazyků, kde se počítače využívají především na základě výukových programů. některé odborné učebny jsou dále vybaveny samostatnými počítače pro potřebu frontální prezentace. Učební plán předmětu Ročník Dotace Povinnost (skupina) Dotace skupiny povinný povinný povinný povinný povinný Strana 2 z 13

3 Průřezová témata Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Lidské aktivity a problémy životního prostředí - Vztah člověka k prostředí MEDIÁLNÍ VÝCHOVA: - Fungování a vliv médií ve společnosti - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení - Práce v realizačním týmu - Stavba mediálních sdělení - Tvorba mediálního sdělení - Vnímání autora mediálních sdělení OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: - Komunikace - Kooperace a kompetice - Kreativita - Psychohygiena - Rozvoj schopností poznávání - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 5. ročník - dotace: 1, povinný Žák využívá základní standardní funkce počítače a jeho nejběžnější periferie - vysvětlí pojem informatika, informace a uvede příklady informací a zdrojů (klasické - knihy, encyklopedie a digitální); - zná základní pravidla bezpečnosti a hygieny práce s počítačem a uvědoměle je dodržuje; - ví, jak postupovat v případě závady na počítači nebo silovém či datovém připojení; - bezpečně zapne a správně počítač vypne; - popíše počítač a vysvětlí princip jeho funkce; - rozliší a určí, k čemu slouží jednotlivé periférie a aktivně je využívá (skener, tiskárna) - zadá vstupní informace pomocí klávesnice, popíše a s porozuměním používá numerickou klávesnici, klávesy enter, esc, delete, shift, backspace a další; - ovládá práci s okny: minimalizace, maximalizace, zavření přesun; Základy práce s počítačem - základní pojmy z informatiky, informační zdroje: klasické a digitální; - bezpečnost práce s počítačem, hygiena práce s digitální technikou; - péče o počítač, odstraňování drobných závad; - popis počítače, jeho struktura a funkce, periferní zařízení počítače: vstupní a výstupní; - klávesnice: popis jednotlivých částí a jejich praktická funkčnost; - práce s myší a její nastavení; nastavení monitoru z hlediska hygieny práce; - operační systém a jeho funkce; základní pojmy a prvky (ikony, okna - windows, složky, soubory, hlavní nabídka, plocha, hlavní panel atd.); Strana 3 z 13

4 - provádí základní operace s ikonou složka (vytvoření, otevření, pojmenování, přejmenování...) - využívá hlavní nabídku, otevře v ní program respektuje pravidla bezpečné práce s hardware i software a postupuje poučeně v případě jejich závady - tvorba a pojmenování složek, ukládání a pojmenování souborů, formáty souborů chrání data před poškozením, ztrátou a zneužitím OSV: ŘPRD, K MeV: KČPPMS, IVMSR, VAMS, FVM Žák pracuje s textem a obrázkem Zpracování a využití informací a informačních technologií - žák aktivně pracuje s různými typy výukových programů - spouští je, ovládá, bezpečně zavře - žák otevře jednoduchý grafický program, nakreslí obrázek, uloží a vytiskne jej - žák nakreslí daný obrázek za použití kreslících nástrojů a nástrojů pro kreslení geometr.tvarů - žák napíše jednoduchý text v text. editoru opraví připadné chyby, kterých se v textu dopustí - žák označí blok textu, blok zformátuje - žák vloží do dokumentu obrázek - žák použije ozdobné prvky - ozdobné pismo a grafiku - žák textový dokument uloží a vytiskne OSV: ŘPRD MeV: KČPPMS Žák chápe pojem informace a jeho význam - žák vysvětlí, co je internet a jaký je jeho význam - žák vysvětli a uvede přiklad, jak informace vzniká, jak ji lze přenášet, zpracovat a dále využit - výukové programy a práce s nimi - textový editor: základy psaní a editace textu; označování bloků; formátování textu; grafické prvky (WordArt); vkládání obrázků; úpravy před tiskem a tisk dokumentu - malování: bitmapový grafický editor Vyhledávání informací a komunikace - Internet jako zdroj informací - společenský tok informaci (vznik, přenos, transformace, zpracováni, distribuce informaci) - vývojové trendy informačnich technologií (historie a budoucnost) - základy práce s internetovými prohllžeči Strana 4 z 13

5 - žák uvede na přikladech, jak se informace (a jeji spol. tok) v průběhu historie měni Žák při vyhledávání na internetu používá jednoduché a vhodné cesty - žák ovládá práci s internetovými prohlížeči - žák se pohybuje na stránkách pomoci hypertextu - žák napiše do adresového polička danou adresu a stránku otevře - žák vyhledá požadovanou informaci za pomoci učitele (adresa, kde hledat) Žák komunikuje pomocí internetu - žák za pomoci učitele založí svou ovou adresu a napíše e.mail - žák aktivně komunikuje pomoci chatu - žák komunikuje pomocí programů typu Skype vyhledává informace na portálech, v knihovnách a databázích - vyhledáváni informací na Internetu - základni způsoby komunikace ( , chat, telefonováni) MeV: KČPPMS, IVMSR, VAMS 6. ročník - dotace: 1, povinný Klíčové kompetence Kompetence k řešení problémů žák vypracuje jednoduchou prezentaci v digitální podobě žák vytváří vizuální ztvárnění problémů Žák vyhledává na internetu - žák ovládá práci s internetovými prohlížeči - žák se pohybuje na stránkách pomoci hypertextu - žák napiše do adresového polička danou adresu a stránku otevře - žák vyhledá požadovanou informaci za pomoci učitele (adresa, kde hledat) - žák umí kopírovat a ukládat informace - žák stahuje obrázky z internetu a ukládá Textový editor - Školní pomůcky - rozvrh hodin - obal na žákovské knížky - vizitka - podložka do sešitu - informace na internetu a jejich význam pro uživatele - tabulka se školními potřebami Strana 5 z 13

6 Źák vytváří jednoduchou grafiku a spojuje ji s textem - vkládá tabulku a formátuje ji - vkládá objekty vytvořené ve WordArtu nebo podobném nástroji - kopíruje a vkládá přes schránku - mění velikost a řez písma OSV: ŘPRD, K, KaK Žák vytváří jednoduchou tabulku v kalkulátoru, formátuje ji, zadává vzorce - zná pojem buňka, využívá adresu buňky - umí vkládat jiné objekty do listu - využívá funkce list a sešit - formátuje tabulku- barvy, písmo, číslo - zadává základní vzorce - umí vytvořit odkaz na jinou buňku - zvládá užití logické funkce "když" - tvioří zdrojovou tabulku a graf OSV: ŘPRD, HPPE, SaS Tabulkový kalkulátor - Prospěch - tabulka s kapesným - tabulka průměru známek - tabulka evidence žáků - tabulka oblíbených jídel - sestavení grafu oblíbenosti Textový editor, foto editor, internetový prohlížeč - Cestička do školy Žák zpracuje a prezentuje obrazové informace - rozlišuje bitmapovou a vektorovou grafiku - pracuje se skenerem - ve foto editoru upravuje fotografie - rozumí pojmu formát.jpg,.bmp... Źák vytváří jednoduchou grafiku a spojuje ji s textem - vkládá tabulku a formátuje ji - vkládá objekty vytvořené ve WordArtu nebo podobném nástroji - kopíruje a vkládá přes schránku - mění velikost a řez písma Tvorba prezentací - Moje práce - práce se skenerem - vkládání objektů do textového editoru - práce s foto editorem: úprava obrázků - vytváření složek, ukládání souborů - práce s foto editorem: úprava obrázků - tvorba vlastní prezentace: vkládání obrázků a pozadí, textů Strana 6 z 13

7 Žák zpracuje a prezentuje obrazové informace - rozlišuje bitmapovou a vektorovou grafiku - pracuje se skenerem - ve foto editoru upravuje fotografie - rozumí pojmu formát.jpg,.bmp... Žák uplatňuje estetická a typografická pravidla při práci s textem a obrazem - vkládá do prezentace obrázky a další objekty - provádí animaci jednotlivých snímků - posuzuje čitelnost a vnímatelnost jednotlivých objektů - vkládá do prezentace zvuky - překonvertuje prezentaci na www stránky Žák pracuje s informacemi v souladu se zákony o duševním vlastnictví - vkládá do prezentací bibliografické údaje o pramenech - uvádí autory prací, fotografií apod. OSV: ŘPRD, SaS, K, Ko 7. ročník - dotace: 0 + 1, povinný Klíčové kompetence Kompetence k řešení problémů žák vypracuje jednoduchou prezentaci v digitální podobě žák vytváří vizuální ztvárnění problémů Žák vkládá tabulky v textovém editoru a další objekty - vkládá tabulku a formátuje ji - vkládá objekty vytvořené ve WordArtu nebo podobném nástroji - kopíruje a vkládá přes schránku - mění velikost a řez písma - vkládá textové pole a formátuje ho - do buněk a textového pole vpisuje text Žák formátuje text, zápatí, záhlaví Textový editor - Rodokmen - rodný list - formulář pro dotazník (tabulky, vkládání textu do tabulek, kopírování přes schránku, WordArt) - řidičský nebo občanský průkaz (tabulky, vkládání textu do tabulek, kopírování přes schránku, WordArt) - rodokmen (formáty rámečků a čar, seskupování objektů, formát textového pole) Strana 7 z 13

8 - žák napíše jednoduchý text v text. editoru opraví připadné chyby, kterých se v textu dopustí - žák označí blok textu, blok zformátuje - žák vloží do dokumentu obrázek - žák použije ozdobné prvky - ozdobné pismo a grafiku - žák textový dokument uloží a vytiskne - žák využívá nástroje editoru: záhlaví, zápatí, stránkování OSV: MV Žák vytváří tabulku, zadává vzorce, vkládá jiné objekty - zná pojem buňka, využívá adresu buňky - umí vkládat jiné objekty do listu - využívá funkce list a sešit - formátuje tabulku- barvy, písmo, číslo - zadává základní vzorce - umí vytvořit odkaz na jinou buňku - zvládá užití logické funkce "když" - tvoří zdrojovou tabulku a graf - vloží do listu jiný objekt (obrázek) OSV: MV, Ko Žák zpracuje a prezentuje počítačovou grafiku - ovládá vytváření jednoduchých objektů - umí rozbít objekt na křivky, pracuje s Bezierovými křivkami - tvaruje křivku pomocí bodů - kopíruje podle osy symetrie a spojuje objekty - vytváří obraz ve více hladinách a spojuje je - importuje fotografie do editoru - exportuje obrázky do formátu.jpg - pracuje s galeriemi OSV: SaS, K Tabulkový kalkulátor - Člověk Grafický editor - Naše tělo - tabulky, přehledy, statistické výpočty - funkce. suma, aritmetický průměr, odkaz na buňku, odkaz na list, základní vzorce, rámování, pozadí - rekordy - míry a váhy - jídelníček - kolik sníme - dary a dárky - co mi platí rodiče - školní výlet - grafický editor Zoner Callisto - nástroje grafického editoru, tvarování křivek - tvorba postavy - tvorba portrétu podle předlohy - vznik klipartu Strana 8 z 13

9 Žák zpracuje a prezentuje počítačovou grafiku - ovládá vytváření jednoduchých objektů - umí rozbít objekt na křivky, pracuje s Bezierovými křivkami - tvaruje křivku pomocí bodů - kopíruje podle osy symetrie a spojuje objekty - vytváří obraz ve více hladinách a spojuje je - importuje fotografie do editoru - exportuje obrázky do formátu.jpg - pracuje s galeriemi Žák prezentuje výsledky vlastní práce pomocí počítače - upravuje pozadí snímků - vkládá do snímku pozadí - vkládá do snímku jednotlivé objekty - pro vložené objekty zvolí efekty a časování - celou prezentaci uloží jako samospustitelnou OSV: K, PL, MV Prezentační program - To je život - opakování základů práce s prezentačním programem - sestavování jednotlivých snímků a časování - kopírování snímků, přetahování objektů z jiného programu - odladění prezentace 8. ročník - dotace: 0 + 1, povinný Klíčové kompetence Kompetence k řešení problémů žák posoudí, zda jeho řešení dává smysl žák posoudí konkrétní pozitivní i negativní důsledky řešení problému žák vypracuje jednoduchou prezentaci v digitální podobě žák vytváří vizuální ztvárnění problémů Kompetence pracovní žák provede finanční rozpočet na danou akci školy, porovná případně náklady a zisk žák přichází s novými nápady a je schopen je realizovat Žák vytváří grafiku v textovém editoru - vkládá tabulku a formátuje ji Textový editor - Podnikání, dokumenty - opakování orientace ve Windows - opakování nástrojů textového editoru - tvorba šablony firemních dokumentů (hlavičkový papír) Strana 9 z 13

10 - vkládá objekty vytvořené ve WordArtu nebo podobném nástroji - kopíruje a vkládá přes schránku - mění velikost a řez písma - využívá nástroje záhlaví a zápatí - rozumí pojmu šablona a aplikuje ho Žák komunikuje pomocí u - žák založí svou ovou adresu a napíše e.mail - žák odesílá zprávy s přílohami Žák uplatňuje estetická a typografická pravidla při tvorbě na počítači - volí vhodný tvar písma - vybírá vhodné barvy pozadí, rámování (sytost apod.) - pochopí a aplikuje poučku o jednoduchosti a názornosti - vybírá a aplikuje vhodný typ WordArtu, klipartu Źák chápe a využívá spojení výhod práce na PC s praktickým řešením situací - vyhledává na internetu informace o firmách - zkouší vypočítávat splátky - chápe pojem úrok - uvědomuje si cenu "práce s informacemi" - chápe pojmy ztráta a zisk v podnikání - rozhoduje o opatřeních snižujících ztrátu - tvoří si představu o struktuře firmy a jejím fungování OSV: ŘPRD, HPPE, K, PL, MV, Ko, KaK Žák komunikuje pomocí u - žák založí svou ovou adresu a napíše e.mail - žák odesílá zprávy s přílohami Žák uplatňuje estetická a typografická pravidla při tvorbě na počítači - volí vhodný tvar písma - vybírá vhodné barvy pozadí, rámování (sytost apod.) - tvorba vizitky - grafické schéma firmy - plán činnosti firmy (vkládání objektů) - schéma použití osobních počítačů ve firmě (textová pole, vkládání klipartů, uspořádávání objektů) - práce s em (odesílání úkolů) Tabulkový kalkulátor - Podnikáme, máme na to? - spolupráce několika dokumentů - provázání tabulek a grafů - sestavení soupisu majetku a věcí potřebných pro podnikání (zadávání vzorců do tabulky) - finanční kalkulace na vybavení počítači - vyhledávání informací na internetu - propojení listů v sešitě kalkulátoru - práce s procenty, funkcí suma - kopírování tabulek, přenášení dat,využití logických funkcí Strana 10 z 13

11 - pochopí a aplikuje poučku o jednoduchosti a názornosti - vybírá a aplikuje vhodný typ WordArtu, klipartu Žák využívá funkcí tabulkového kalkulátoru - zná pojem buňka, využívá adresu buňky - umí vkládat jiné objekty do listu - využívá funkce list a sešit - formátuje tabulku - barvy, písmo, číslo - zadává základní vzorce - umí vytvořit odkaz na jinou buňku - zvládá užití logické funkce "když" - tvoří zdrojovou tabulku a graf Źák chápe a využívá spojení výhod práce na PC s praktickým řešením situací - vyhledává na internetu informace o firmách - zkouší vypočítávat splátky - chápe pojem úrok - uvědomuje si cenu "práce s informacemi" - chápe pojmy ztráta a zisk v podnikání - rozhoduje o opatřeních snižujících ztrátu - tvoří si představu o struktuře firmy a jejím fungování OSV: ŘPRD, HPPE, K, MV, Ko, KaK Žák vytváří grafiku v textovém editoru - vkládá tabulku a formátuje ji - vkládá objekty vytvořené ve WordArtu nebo podobném nástroji - kopíruje a vkládá přes schránku - mění velikost a řez písma - využívá nástroje záhlaví a zápatí - rozumí pojmu šablona a aplikuje ho Žák uplatňuje estetická a typografická pravidla při tvorbě na počítači - volí vhodný tvar písma - vybírá vhodné barvy pozadí, rámování (sytost apod.) - pochopí a aplikuje poučku o jednoduchosti a názornosti - vybírá a aplikuje vhodný typ WordArtu, klipartu Tvorba školního časopisu - textový editor - tvorba různých typů grafů a vazba na zdrojové tabulky - práce v textovém editoru - tvorba hlavičky časopisu - využití záhlaví a zápatí, stránkování - zalamování textu do bloku - vkládání obrázků a tabulek - dodržování autorského zákona - vkládání textových polí - úprava obrázků ve fotoeditoru (základní) - převod do formátu.pdf - tisk, snášení a vazba Strana 11 z 13

12 OSV: ŘPRD, K, Ko, KaK VDO: OSŠ MuV: LV EV: VČP MeV: KČPPMS, IVMSR, SMS, VAMS, FVM, TMS, PRT 9. ročník - dotace: 0 + 1, povinný Klíčové kompetence Kompetence k řešení problémů žák vypracuje jednoduchou prezentaci v digitální podobě žák vytváří vizuální ztvárnění problémů Žák zpracuje text do formy školního časopisu - vloží objekt (obrázek) do Wordu - zarovná text do bloku - vloží čísla stránek OSV: Ko Žák využívá funkcí tabulkového kalkulátoru - vytvoří tabulky se vzorci pro součty - vytvoří tabulky se vzorci pro průměr a výpočet procent - propojí jednotlivé listy souboru kalkulátoru OSV: K Žák zpracuje prezentaci v prezentačním programu - upravuje kvalitu fotografie ve foto editoru - provádí výřez, zvětšování a zmenšování obrázků Textový editor Word Tabulkový kalkulátor Excel Prezentační program, foto editor - tvorba grafického symbolu - loga - tvorba záhlaví a zápatí - dopisní papír, šablona - tvorba do školního časopisu - zadávání složitějších vzorců - tvorba databáze domácí knihovny, diskotéky - rozdíly mezi bitmapovou a vektorovou grafikou - úpravy bitmapových obrázků - práce s editorem Zoner Photo Studio (výřezy, grafické efekty) - práce s Power Point Strana 12 z 13

13 - vytváří na fotografii grafické efekty - spojuje v prezentaci obrázky a text, vkládá další objekty (bubliny, šipky, rámce) - vkládá do prezentace zvuk - multimediální prezentace - samostatně vytvoří scénář prezentace a realizuje jej pro jiný předmět OSV: K, Ko Žák zpracuje prezentaci v prezentačním programu - upravuje kvalitu fotografie ve foto editoru - provádí výřez, zvětšování a zmenšování obrázků - vytváří na fotografii grafické efekty - spojuje v prezentaci obrázky a text, vkládá další objekty (bubliny, šipky, rámce) - vkládá do prezentace zvuk - multimediální prezentace - samostatně vytvoří scénář prezentace a realizuje jej pro jiný předmět Tvorba webových stránek OSV: K, Ko, KaK EV: ŽP, VČP MeV: KČPPMS, IVMSR, SMS, VAMS, FVM, TMS, PRT - vytváření prezentací pro jiné výukové předměty - tvorba webových stránek pomocí programu MS Power Point - tvorba webových stránek pomocí HTML, CSS - pojmy. doména, tagy, index, fulltextový odkaz,... Strana 13 z 13

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Školní vzdělávací program IVT Gymnázium Strakonice, Máchova 174 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem

Více

Blok předmětů: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. Název předmětu: INFORMATIKA

Blok předmětů: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. Název předmětu: INFORMATIKA Blok předmětů: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Název předmětu: INFORMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Cílem vyučovacího předmětu Informatika je naplňování vzdělávacího obsahu stanoveného

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie 5.11. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Informatika

Více

Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie. Obor vzdělávací oblasti: Charakteristika vzdělávacího oblasti:

Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie. Obor vzdělávací oblasti: Charakteristika vzdělávacího oblasti: Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Obor vzdělávací oblasti: Charakteristika vzdělávacího oblasti: Vzdělávací oblast v 1. období (1. 3. ročník) se nevyučuje v samostatném předmětu,

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět:: INFORMATIKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu U vyučovacího předmětu informatika je časové vymezení dáno učebním plánem. V

Více

Informatika / Svět informatiky. Charakteristika předmětu druhý stupeň

Informatika / Svět informatiky. Charakteristika předmětu druhý stupeň Informatika / Svět informatiky Charakteristika předmětu druhý stupeň Dovednosti získané ve vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie umožňují žákům aplikovat výpočetní techniku s bohatou

Více

5. 3 Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie

5. 3 Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie 5. 3 Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie 5. 3. 1 Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie je určena pro 4. a 5. ročník 1. stupně a všechny

Více

Vzdělávací předmět: Informatika. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie. Charakteristika předmětu:

Vzdělávací předmět: Informatika. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie. Charakteristika předmětu: Vzdělávací předmět: Informatika Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu: 1.Obsahové vymezení Vyučovací předmět Informatika je vyučován od 5. do 9. ročníku ZŠ. Jeho

Více

Investice do rozvoje vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání Investice do rozvoje vzdělávání Autoři: Dagmar Bulanová Pavla Havlová Šárka Holečková Barbora Charvátová Věra Komárková Stanislava Trappová Jaromír Vadinský Marcela Vaníčková Obsah I. část Podpora výuky

Více

INFORMATIKA. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

INFORMATIKA. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 5. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Informatika je realizován v 5. 9. ročníku s časovou dotací 1 hodiny týdně v každém ročníku. V

Více

Předmět: Informatika. 5.3 Oblast: Informační a komunikační technologie. 5.3.1 Obor: Informační a komunikační technologie

Předmět: Informatika. 5.3 Oblast: Informační a komunikační technologie. 5.3.1 Obor: Informační a komunikační technologie 5.3 Oblast: 5.3.1 Obor: Předmět: Informatika Charakteristika předmětu informatika 2. stupeň Předmět Informatika spadá do vzdělávacího oboru. Předmět zaměřen na aktivní využívání informačních technologií

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Informační a komunikační technologie / IT

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Informační a komunikační technologie / IT I. název vyučovacího předmětu: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE (IT) II. charakteristika vyučovacího předmětu: a) organizace: I. a II. stupeň ZŠ Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie

Více

Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU INFORMATIKA. Vyučovací předmět:

Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU INFORMATIKA. Vyučovací předmět: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie INFORMATIKA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační

Více

5.3 Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie 5.3.1 Informatika 5.3.2 Informatika volitelný předmět 5.3.

5.3 Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie 5.3.1 Informatika 5.3.2 Informatika volitelný předmět 5.3. 5.3 Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie 5.3.1 Informatika 5.3.2 Informatika volitelný předmět 5.3.3 Informatika v AJ Ročník 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Informatika 2 0 0 0 Informatika

Více

5.3.2 Informatika - 2. stupeň

5.3.2 Informatika - 2. stupeň 5.3.2 Informatika - 2. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Předmět Informatika umožňuje žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti

Více

1. Učební osnovy. 1.1. Informatika a informační a komunikační technologie. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25

1. Učební osnovy. 1.1. Informatika a informační a komunikační technologie. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 1. Učební osnovy 1.1. Informatika a informační a komunikační technologie Charakteristika vzdělávací oblasti Oblast Informatika a informační a komunikační technologie (dále jen Informatika a ICT) na gymnáziu

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět informatika se

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení INFORMATIKA VOLITELNÝ PŘEDMĚT Informatika - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Informatika.

Více

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ZÁKLADY INFORMATIKY

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ZÁKLADY INFORMATIKY 478 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ZÁKLADY INFORMATIKY CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 0+1 0+1 0+1 0+1 Povinnost

Více

7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie

7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie 7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie je vytvořen ze vzdělávacího oboru Informatika

Více

Informatika a výpočetní technika nižší gymnázium

Informatika a výpočetní technika nižší gymnázium Informatika a výpočetní technika nižší gymnázium Obsahové vymezení Předmět Informatika a výpočetní technika vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie z ZV a

Více

7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie

7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie 7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie je vytvořen ze vzdělávacího oboru Informatika

Více

Informatika a výpočetní technika

Informatika a výpočetní technika Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Informatika a výpočetní technika Charakteristika

Více

Vyučovací předmět: Informatika Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie

Vyučovací předmět: Informatika Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Informatika Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu informatika Vyučovací předmět má časovou dotaci 1 hodiny týdně. Vyučuje se v

Více

PŘEDMĚT: INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA

PŘEDMĚT: INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA PŘEDMĚT: INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA ROČNÍK: PRIMA Ţák: využívá základní standardní funkce počítače a jeho nejběžnější periferie respektuje pravidla bezpečné práce s hardware i software a postupuje

Více

Volitelné předměty Informační a komunikační technologie

Volitelné předměty Informační a komunikační technologie Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Informační a komunikační technologie Informatika Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Informatika je

Více

průřezová témata mezipředmětové vztahy, projekty další poznámky ORV školní výstup téma učivo VVS

průřezová témata mezipředmětové vztahy, projekty další poznámky ORV školní výstup téma učivo VVS VVS ORV školní výstup téma učivo průřezová témata projekty předčasné specializace a přetěžování v jednotlivých sportech dokáže vyjmenovat a uplatňovat principy zdravé výživy a pitného režimu usiluje o

Více

5.6 Informační a komunikační technologie. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.6 Informační a komunikační technologie. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.6 Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie vychází ze vzdělávacího

Více

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie 5. 6. ročník 1 hodina týdně počítačová

Více

5.2.1 Matematika a její aplikace 1. stupeň

5.2.1 Matematika a její aplikace 1. stupeň 5.2 Matematika a její aplikace 5.2.1 Matematika a její aplikace 1. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v matematice je především zaměřeno na výchovu přemýšlivého člověka, který umí používat

Více