1. Učební osnovy Informační a komunikační technologie. ŠVP - učební osnovy - Naše škola

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Učební osnovy. 1.1. Informační a komunikační technologie. ŠVP - učební osnovy - Naše škola"

Transkript

1 1. Učební osnovy 1.1. Informační a komunikační technologie Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti - získat elementární dovednosti v ovládání výpočetní techniky a moderních informačních technologií, orientovat se ve světě informací, tvořivě pracovat s informacemi a využívat je při dalším vzdělávání i v praktickém životě. Vzhledem k narůstající potřebě osvojení si základních dovedností práce s výpočetní technikou byla vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie zařazena jako povinná součást základního vzdělávání na 1. a 2. stupni. Získané dovednosti jsou v informační společnosti nezbytným předpokladem uplatnění na trhu práce i podmínkou k efektivnímu rozvíjení profesní i zájmové činnosti. Zvládnutí výpočetní techniky, zejména rychlého vyhledávání a zpracování potřebných informací pomocí internetu a jiných digitálních médií, umožňuje realizovat metodu učení kdekoliv a kdykoliv, vede k žádoucímu odlehčení paměti při současné možnosti využít mnohonásobně většího počtu dat a informací než dosud, urychluje aktualizaci poznatků a vhodně doplňuje standardní učební texty a pomůcky. Dovednosti získané ve vzdělávacím oboru Informační a komunikační technologie umožňují žákům aplikovat výpočetní techniku s bohatou škálou vzdělávacího software a informačních zdrojů ve všech vzdělávacích oblastech celého základního vzdělávání. Tato aplikační rovina přesahuje rámec vzdělávacího obsahu vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie a stává se součástí všech vzdělávacích oblastí základního vzdělávání. Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k: - poznání úlohy informací a informačních činností a k využívání moderních informačních a komunikačních technologií - porozumění toku informací, počínaje jejich vznikem, uložením na médium, přenosem, zpracováním, vyhledáváním a praktickým využitím - schopnosti formulovat svůj požadavek a využívat při interakci s počítačem algoritmické myšlení - porovnávání informací a poznatků z většího množství alternativních informačních zdrojů, a tím k dosahování větší věrohodnosti vyhledaných informací - využívání výpočetní techniky, aplikačního i výukového software ke zvýšení efektivnosti učení a racionálnější organizaci práce - tvořivému využívání softwarových a hardwarových prostředků při prezentaci výsledků své práce - pochopení funkce výpočetní techniky jako prostředku simulace a modelování přírodních i sociálních jevů a procesů - respektování práv k duševnímu vlastnictví při využívání software - zaujetí odpovědného, etického přístupu k nevhodným obsahům vyskytujícím se na internetu či jiných médiích Strana 1 z 13

2 - šetrné práci s výpočetní technikou Informatika Cílem vyučovacího předmětu Informatika je naplňování vzdělávacího obsahu stanoveného ve výstupech vzdělávacího oboru Informační a komunikační technologie. Připravuje žáky na využívání ICT v jiných vyučovacích předmětech a umožňuje jim dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti (získat elementární dovednosti v ovládání výpočetní techniky a moderních informačních technologií, orientovat se ve světě informací, tvořivě pracovat s informacemi a využívat je při dalším vzdělávání i v praktickém životě). Vzhledem k narůstající potřebě osvojení si základních dovedností práce s výpočetní technikou je vzdělávací předmět zařazen jako povinná součást základního vzdělávání na 1. a 2. stupni. Získané dovednosti jsou v informační společnosti nezbytným předpokladem uplatnění na trhu práce i podmínkou k efektivnímu rozvíjení profesní i zájmové činnosti. Zvládnutí výpočetní techniky, zejména rychlého vyhledávání a zpracování potřebných informací pomocí internetu a jiných digitálních médií vede k žádoucímu odlehčení paměti při současné možnosti využít mnohonásobně většího počtu dat a informací než dosud a vhodně doplňuje standardní učební texty a pomůcky. Dovednosti získané ve vzdělávacím předmětu Informatika umožňují žákům aplikovat výpočetní techniku s bohatou škálou vzdělávacího software a informačních zdrojů ve všech vzdělávacích oblastech celého základního vzdělávání. Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu pomáhá žákovi orientovat se ve struktuřea činnosti počítače, poznat možnosti jeho využití, zacházet s počítačem a jeho přídavnými zařízeními uživatelským způsobem, pracovat s hotovými didaktickými programy, osvojit si základy práce s grafikou a databázemi a e-learningovým vzděláváním. Žáci se učí třídit informace, kriticky je posuzovat a aplikovat v praktickém životě v souladu se zákony o duševním vlastnictví. Osvojují si základy elektronické komunikace a její zásady. Svým vzdělávacím obsahem předmět úzce souvisí s průřezovým tématem a volitelným předmětem Mediální výchova. Informatika je povinný předmět s hodinovou dotací 1 hodina týdně v 5. až 9. ročníku. Výuka probíhá v budově školy v odborné učebně informatiky vybavené počítači. Při výuce se dbá na to, aby každý žák pracoval na vlastním počítači, prot se třídy dělí přivětším počtu žáků na skupiny. Žáci mají s dispozici tiskárnu, scanner a digitální fotoaparát, datavideoprojektor a zálohovací zařízení (disketa, flash disk, CD a DVD disk). Praktické využití informačních technologií probíhá dále v učebně cizích jazyků, kde se počítače využívají především na základě výukových programů. některé odborné učebny jsou dále vybaveny samostatnými počítače pro potřebu frontální prezentace. Učební plán předmětu Ročník Dotace Povinnost (skupina) Dotace skupiny povinný povinný povinný povinný povinný Strana 2 z 13

3 Průřezová témata Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Lidské aktivity a problémy životního prostředí - Vztah člověka k prostředí MEDIÁLNÍ VÝCHOVA: - Fungování a vliv médií ve společnosti - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení - Práce v realizačním týmu - Stavba mediálních sdělení - Tvorba mediálního sdělení - Vnímání autora mediálních sdělení OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: - Komunikace - Kooperace a kompetice - Kreativita - Psychohygiena - Rozvoj schopností poznávání - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 5. ročník - dotace: 1, povinný Žák využívá základní standardní funkce počítače a jeho nejběžnější periferie - vysvětlí pojem informatika, informace a uvede příklady informací a zdrojů (klasické - knihy, encyklopedie a digitální); - zná základní pravidla bezpečnosti a hygieny práce s počítačem a uvědoměle je dodržuje; - ví, jak postupovat v případě závady na počítači nebo silovém či datovém připojení; - bezpečně zapne a správně počítač vypne; - popíše počítač a vysvětlí princip jeho funkce; - rozliší a určí, k čemu slouží jednotlivé periférie a aktivně je využívá (skener, tiskárna) - zadá vstupní informace pomocí klávesnice, popíše a s porozuměním používá numerickou klávesnici, klávesy enter, esc, delete, shift, backspace a další; - ovládá práci s okny: minimalizace, maximalizace, zavření přesun; Základy práce s počítačem - základní pojmy z informatiky, informační zdroje: klasické a digitální; - bezpečnost práce s počítačem, hygiena práce s digitální technikou; - péče o počítač, odstraňování drobných závad; - popis počítače, jeho struktura a funkce, periferní zařízení počítače: vstupní a výstupní; - klávesnice: popis jednotlivých částí a jejich praktická funkčnost; - práce s myší a její nastavení; nastavení monitoru z hlediska hygieny práce; - operační systém a jeho funkce; základní pojmy a prvky (ikony, okna - windows, složky, soubory, hlavní nabídka, plocha, hlavní panel atd.); Strana 3 z 13

4 - provádí základní operace s ikonou složka (vytvoření, otevření, pojmenování, přejmenování...) - využívá hlavní nabídku, otevře v ní program respektuje pravidla bezpečné práce s hardware i software a postupuje poučeně v případě jejich závady - tvorba a pojmenování složek, ukládání a pojmenování souborů, formáty souborů chrání data před poškozením, ztrátou a zneužitím OSV: ŘPRD, K MeV: KČPPMS, IVMSR, VAMS, FVM Žák pracuje s textem a obrázkem Zpracování a využití informací a informačních technologií - žák aktivně pracuje s různými typy výukových programů - spouští je, ovládá, bezpečně zavře - žák otevře jednoduchý grafický program, nakreslí obrázek, uloží a vytiskne jej - žák nakreslí daný obrázek za použití kreslících nástrojů a nástrojů pro kreslení geometr.tvarů - žák napíše jednoduchý text v text. editoru opraví připadné chyby, kterých se v textu dopustí - žák označí blok textu, blok zformátuje - žák vloží do dokumentu obrázek - žák použije ozdobné prvky - ozdobné pismo a grafiku - žák textový dokument uloží a vytiskne OSV: ŘPRD MeV: KČPPMS Žák chápe pojem informace a jeho význam - žák vysvětlí, co je internet a jaký je jeho význam - žák vysvětli a uvede přiklad, jak informace vzniká, jak ji lze přenášet, zpracovat a dále využit - výukové programy a práce s nimi - textový editor: základy psaní a editace textu; označování bloků; formátování textu; grafické prvky (WordArt); vkládání obrázků; úpravy před tiskem a tisk dokumentu - malování: bitmapový grafický editor Vyhledávání informací a komunikace - Internet jako zdroj informací - společenský tok informaci (vznik, přenos, transformace, zpracováni, distribuce informaci) - vývojové trendy informačnich technologií (historie a budoucnost) - základy práce s internetovými prohllžeči Strana 4 z 13

5 - žák uvede na přikladech, jak se informace (a jeji spol. tok) v průběhu historie měni Žák při vyhledávání na internetu používá jednoduché a vhodné cesty - žák ovládá práci s internetovými prohlížeči - žák se pohybuje na stránkách pomoci hypertextu - žák napiše do adresového polička danou adresu a stránku otevře - žák vyhledá požadovanou informaci za pomoci učitele (adresa, kde hledat) Žák komunikuje pomocí internetu - žák za pomoci učitele založí svou ovou adresu a napíše e.mail - žák aktivně komunikuje pomoci chatu - žák komunikuje pomocí programů typu Skype vyhledává informace na portálech, v knihovnách a databázích - vyhledáváni informací na Internetu - základni způsoby komunikace ( , chat, telefonováni) MeV: KČPPMS, IVMSR, VAMS 6. ročník - dotace: 1, povinný Klíčové kompetence Kompetence k řešení problémů žák vypracuje jednoduchou prezentaci v digitální podobě žák vytváří vizuální ztvárnění problémů Žák vyhledává na internetu - žák ovládá práci s internetovými prohlížeči - žák se pohybuje na stránkách pomoci hypertextu - žák napiše do adresového polička danou adresu a stránku otevře - žák vyhledá požadovanou informaci za pomoci učitele (adresa, kde hledat) - žák umí kopírovat a ukládat informace - žák stahuje obrázky z internetu a ukládá Textový editor - Školní pomůcky - rozvrh hodin - obal na žákovské knížky - vizitka - podložka do sešitu - informace na internetu a jejich význam pro uživatele - tabulka se školními potřebami Strana 5 z 13

6 Źák vytváří jednoduchou grafiku a spojuje ji s textem - vkládá tabulku a formátuje ji - vkládá objekty vytvořené ve WordArtu nebo podobném nástroji - kopíruje a vkládá přes schránku - mění velikost a řez písma OSV: ŘPRD, K, KaK Žák vytváří jednoduchou tabulku v kalkulátoru, formátuje ji, zadává vzorce - zná pojem buňka, využívá adresu buňky - umí vkládat jiné objekty do listu - využívá funkce list a sešit - formátuje tabulku- barvy, písmo, číslo - zadává základní vzorce - umí vytvořit odkaz na jinou buňku - zvládá užití logické funkce "když" - tvioří zdrojovou tabulku a graf OSV: ŘPRD, HPPE, SaS Tabulkový kalkulátor - Prospěch - tabulka s kapesným - tabulka průměru známek - tabulka evidence žáků - tabulka oblíbených jídel - sestavení grafu oblíbenosti Textový editor, foto editor, internetový prohlížeč - Cestička do školy Žák zpracuje a prezentuje obrazové informace - rozlišuje bitmapovou a vektorovou grafiku - pracuje se skenerem - ve foto editoru upravuje fotografie - rozumí pojmu formát.jpg,.bmp... Źák vytváří jednoduchou grafiku a spojuje ji s textem - vkládá tabulku a formátuje ji - vkládá objekty vytvořené ve WordArtu nebo podobném nástroji - kopíruje a vkládá přes schránku - mění velikost a řez písma Tvorba prezentací - Moje práce - práce se skenerem - vkládání objektů do textového editoru - práce s foto editorem: úprava obrázků - vytváření složek, ukládání souborů - práce s foto editorem: úprava obrázků - tvorba vlastní prezentace: vkládání obrázků a pozadí, textů Strana 6 z 13

7 Žák zpracuje a prezentuje obrazové informace - rozlišuje bitmapovou a vektorovou grafiku - pracuje se skenerem - ve foto editoru upravuje fotografie - rozumí pojmu formát.jpg,.bmp... Žák uplatňuje estetická a typografická pravidla při práci s textem a obrazem - vkládá do prezentace obrázky a další objekty - provádí animaci jednotlivých snímků - posuzuje čitelnost a vnímatelnost jednotlivých objektů - vkládá do prezentace zvuky - překonvertuje prezentaci na www stránky Žák pracuje s informacemi v souladu se zákony o duševním vlastnictví - vkládá do prezentací bibliografické údaje o pramenech - uvádí autory prací, fotografií apod. OSV: ŘPRD, SaS, K, Ko 7. ročník - dotace: 0 + 1, povinný Klíčové kompetence Kompetence k řešení problémů žák vypracuje jednoduchou prezentaci v digitální podobě žák vytváří vizuální ztvárnění problémů Žák vkládá tabulky v textovém editoru a další objekty - vkládá tabulku a formátuje ji - vkládá objekty vytvořené ve WordArtu nebo podobném nástroji - kopíruje a vkládá přes schránku - mění velikost a řez písma - vkládá textové pole a formátuje ho - do buněk a textového pole vpisuje text Žák formátuje text, zápatí, záhlaví Textový editor - Rodokmen - rodný list - formulář pro dotazník (tabulky, vkládání textu do tabulek, kopírování přes schránku, WordArt) - řidičský nebo občanský průkaz (tabulky, vkládání textu do tabulek, kopírování přes schránku, WordArt) - rodokmen (formáty rámečků a čar, seskupování objektů, formát textového pole) Strana 7 z 13

8 - žák napíše jednoduchý text v text. editoru opraví připadné chyby, kterých se v textu dopustí - žák označí blok textu, blok zformátuje - žák vloží do dokumentu obrázek - žák použije ozdobné prvky - ozdobné pismo a grafiku - žák textový dokument uloží a vytiskne - žák využívá nástroje editoru: záhlaví, zápatí, stránkování OSV: MV Žák vytváří tabulku, zadává vzorce, vkládá jiné objekty - zná pojem buňka, využívá adresu buňky - umí vkládat jiné objekty do listu - využívá funkce list a sešit - formátuje tabulku- barvy, písmo, číslo - zadává základní vzorce - umí vytvořit odkaz na jinou buňku - zvládá užití logické funkce "když" - tvoří zdrojovou tabulku a graf - vloží do listu jiný objekt (obrázek) OSV: MV, Ko Žák zpracuje a prezentuje počítačovou grafiku - ovládá vytváření jednoduchých objektů - umí rozbít objekt na křivky, pracuje s Bezierovými křivkami - tvaruje křivku pomocí bodů - kopíruje podle osy symetrie a spojuje objekty - vytváří obraz ve více hladinách a spojuje je - importuje fotografie do editoru - exportuje obrázky do formátu.jpg - pracuje s galeriemi OSV: SaS, K Tabulkový kalkulátor - Člověk Grafický editor - Naše tělo - tabulky, přehledy, statistické výpočty - funkce. suma, aritmetický průměr, odkaz na buňku, odkaz na list, základní vzorce, rámování, pozadí - rekordy - míry a váhy - jídelníček - kolik sníme - dary a dárky - co mi platí rodiče - školní výlet - grafický editor Zoner Callisto - nástroje grafického editoru, tvarování křivek - tvorba postavy - tvorba portrétu podle předlohy - vznik klipartu Strana 8 z 13

9 Žák zpracuje a prezentuje počítačovou grafiku - ovládá vytváření jednoduchých objektů - umí rozbít objekt na křivky, pracuje s Bezierovými křivkami - tvaruje křivku pomocí bodů - kopíruje podle osy symetrie a spojuje objekty - vytváří obraz ve více hladinách a spojuje je - importuje fotografie do editoru - exportuje obrázky do formátu.jpg - pracuje s galeriemi Žák prezentuje výsledky vlastní práce pomocí počítače - upravuje pozadí snímků - vkládá do snímku pozadí - vkládá do snímku jednotlivé objekty - pro vložené objekty zvolí efekty a časování - celou prezentaci uloží jako samospustitelnou OSV: K, PL, MV Prezentační program - To je život - opakování základů práce s prezentačním programem - sestavování jednotlivých snímků a časování - kopírování snímků, přetahování objektů z jiného programu - odladění prezentace 8. ročník - dotace: 0 + 1, povinný Klíčové kompetence Kompetence k řešení problémů žák posoudí, zda jeho řešení dává smysl žák posoudí konkrétní pozitivní i negativní důsledky řešení problému žák vypracuje jednoduchou prezentaci v digitální podobě žák vytváří vizuální ztvárnění problémů Kompetence pracovní žák provede finanční rozpočet na danou akci školy, porovná případně náklady a zisk žák přichází s novými nápady a je schopen je realizovat Žák vytváří grafiku v textovém editoru - vkládá tabulku a formátuje ji Textový editor - Podnikání, dokumenty - opakování orientace ve Windows - opakování nástrojů textového editoru - tvorba šablony firemních dokumentů (hlavičkový papír) Strana 9 z 13

10 - vkládá objekty vytvořené ve WordArtu nebo podobném nástroji - kopíruje a vkládá přes schránku - mění velikost a řez písma - využívá nástroje záhlaví a zápatí - rozumí pojmu šablona a aplikuje ho Žák komunikuje pomocí u - žák založí svou ovou adresu a napíše e.mail - žák odesílá zprávy s přílohami Žák uplatňuje estetická a typografická pravidla při tvorbě na počítači - volí vhodný tvar písma - vybírá vhodné barvy pozadí, rámování (sytost apod.) - pochopí a aplikuje poučku o jednoduchosti a názornosti - vybírá a aplikuje vhodný typ WordArtu, klipartu Źák chápe a využívá spojení výhod práce na PC s praktickým řešením situací - vyhledává na internetu informace o firmách - zkouší vypočítávat splátky - chápe pojem úrok - uvědomuje si cenu "práce s informacemi" - chápe pojmy ztráta a zisk v podnikání - rozhoduje o opatřeních snižujících ztrátu - tvoří si představu o struktuře firmy a jejím fungování OSV: ŘPRD, HPPE, K, PL, MV, Ko, KaK Žák komunikuje pomocí u - žák založí svou ovou adresu a napíše e.mail - žák odesílá zprávy s přílohami Žák uplatňuje estetická a typografická pravidla při tvorbě na počítači - volí vhodný tvar písma - vybírá vhodné barvy pozadí, rámování (sytost apod.) - tvorba vizitky - grafické schéma firmy - plán činnosti firmy (vkládání objektů) - schéma použití osobních počítačů ve firmě (textová pole, vkládání klipartů, uspořádávání objektů) - práce s em (odesílání úkolů) Tabulkový kalkulátor - Podnikáme, máme na to? - spolupráce několika dokumentů - provázání tabulek a grafů - sestavení soupisu majetku a věcí potřebných pro podnikání (zadávání vzorců do tabulky) - finanční kalkulace na vybavení počítači - vyhledávání informací na internetu - propojení listů v sešitě kalkulátoru - práce s procenty, funkcí suma - kopírování tabulek, přenášení dat,využití logických funkcí Strana 10 z 13

11 - pochopí a aplikuje poučku o jednoduchosti a názornosti - vybírá a aplikuje vhodný typ WordArtu, klipartu Žák využívá funkcí tabulkového kalkulátoru - zná pojem buňka, využívá adresu buňky - umí vkládat jiné objekty do listu - využívá funkce list a sešit - formátuje tabulku - barvy, písmo, číslo - zadává základní vzorce - umí vytvořit odkaz na jinou buňku - zvládá užití logické funkce "když" - tvoří zdrojovou tabulku a graf Źák chápe a využívá spojení výhod práce na PC s praktickým řešením situací - vyhledává na internetu informace o firmách - zkouší vypočítávat splátky - chápe pojem úrok - uvědomuje si cenu "práce s informacemi" - chápe pojmy ztráta a zisk v podnikání - rozhoduje o opatřeních snižujících ztrátu - tvoří si představu o struktuře firmy a jejím fungování OSV: ŘPRD, HPPE, K, MV, Ko, KaK Žák vytváří grafiku v textovém editoru - vkládá tabulku a formátuje ji - vkládá objekty vytvořené ve WordArtu nebo podobném nástroji - kopíruje a vkládá přes schránku - mění velikost a řez písma - využívá nástroje záhlaví a zápatí - rozumí pojmu šablona a aplikuje ho Žák uplatňuje estetická a typografická pravidla při tvorbě na počítači - volí vhodný tvar písma - vybírá vhodné barvy pozadí, rámování (sytost apod.) - pochopí a aplikuje poučku o jednoduchosti a názornosti - vybírá a aplikuje vhodný typ WordArtu, klipartu Tvorba školního časopisu - textový editor - tvorba různých typů grafů a vazba na zdrojové tabulky - práce v textovém editoru - tvorba hlavičky časopisu - využití záhlaví a zápatí, stránkování - zalamování textu do bloku - vkládání obrázků a tabulek - dodržování autorského zákona - vkládání textových polí - úprava obrázků ve fotoeditoru (základní) - převod do formátu.pdf - tisk, snášení a vazba Strana 11 z 13

12 OSV: ŘPRD, K, Ko, KaK VDO: OSŠ MuV: LV EV: VČP MeV: KČPPMS, IVMSR, SMS, VAMS, FVM, TMS, PRT 9. ročník - dotace: 0 + 1, povinný Klíčové kompetence Kompetence k řešení problémů žák vypracuje jednoduchou prezentaci v digitální podobě žák vytváří vizuální ztvárnění problémů Žák zpracuje text do formy školního časopisu - vloží objekt (obrázek) do Wordu - zarovná text do bloku - vloží čísla stránek OSV: Ko Žák využívá funkcí tabulkového kalkulátoru - vytvoří tabulky se vzorci pro součty - vytvoří tabulky se vzorci pro průměr a výpočet procent - propojí jednotlivé listy souboru kalkulátoru OSV: K Žák zpracuje prezentaci v prezentačním programu - upravuje kvalitu fotografie ve foto editoru - provádí výřez, zvětšování a zmenšování obrázků Textový editor Word Tabulkový kalkulátor Excel Prezentační program, foto editor - tvorba grafického symbolu - loga - tvorba záhlaví a zápatí - dopisní papír, šablona - tvorba do školního časopisu - zadávání složitějších vzorců - tvorba databáze domácí knihovny, diskotéky - rozdíly mezi bitmapovou a vektorovou grafikou - úpravy bitmapových obrázků - práce s editorem Zoner Photo Studio (výřezy, grafické efekty) - práce s Power Point Strana 12 z 13

13 - vytváří na fotografii grafické efekty - spojuje v prezentaci obrázky a text, vkládá další objekty (bubliny, šipky, rámce) - vkládá do prezentace zvuk - multimediální prezentace - samostatně vytvoří scénář prezentace a realizuje jej pro jiný předmět OSV: K, Ko Žák zpracuje prezentaci v prezentačním programu - upravuje kvalitu fotografie ve foto editoru - provádí výřez, zvětšování a zmenšování obrázků - vytváří na fotografii grafické efekty - spojuje v prezentaci obrázky a text, vkládá další objekty (bubliny, šipky, rámce) - vkládá do prezentace zvuk - multimediální prezentace - samostatně vytvoří scénář prezentace a realizuje jej pro jiný předmět Tvorba webových stránek OSV: K, Ko, KaK EV: ŽP, VČP MeV: KČPPMS, IVMSR, SMS, VAMS, FVM, TMS, PRT - vytváření prezentací pro jiné výukové předměty - tvorba webových stránek pomocí programu MS Power Point - tvorba webových stránek pomocí HTML, CSS - pojmy. doména, tagy, index, fulltextový odkaz,... Strana 13 z 13

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň 5.3.1. Informatika pro 2. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti - získat

Více

Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 Povinný Povinný Celkem Název předmětu Oblast Charakteristika předmětu

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Předmět je vyučován v 6. ročníku s časovou dotací jedné vyučovací hodiny týdně. Žákům umožňuje získat základní dovednosti v ovládání výpočetní techniky a moderních

Více

5.4. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

5.4. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 5.4. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Je realizována v předmětu Informatika. 5.4.1. Charakteristika vzdělávací oblasti Výuka informatiky umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti

Více

5.4. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

5.4. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 5.4. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Je realizována v předmětu Informatika. 5.4.1. Charakteristika vzdělávací oblasti Výuka informatiky umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. ( zpracovaný podle RVP ZV) ŠKOLA PRO KAŽDÉHO

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. ( zpracovaný podle RVP ZV) ŠKOLA PRO KAŽDÉHO Č.j. 033 / 2007 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ( zpracovaný podle RVP ZV) ŠKOLA PRO KAŽDÉHO Vzdělávací oblast : informační a komunikační technologie ( Informatika ) Adresa školy: Ředitelka:

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět:: INFORMATIKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu U vyučovacího předmětu informatika je časové vymezení dáno učebním plánem. V

Více

5. 3. Informační a komunikační technologie

5. 3. Informační a komunikační technologie 5. 3. Informační a komunikační technologie 5.3.1. Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu INFORMATIKA I. Obsahové vymezení Žáci se orientují v základní terminologii, osvojují si zacházení s počítačem

Více

Pojmenuje a ovládá základní funkce počítače, seznámí se s jednoduchou historií vývoje počítačů. Pojmenuje a ovládá základní funkce počítače

Pojmenuje a ovládá základní funkce počítače, seznámí se s jednoduchou historií vývoje počítačů. Pojmenuje a ovládá základní funkce počítače Informatika PŘEDMĚT: Informatika Ročník: 5. RVP Výstup Ročníkový výstup Doporučené učivo Průřezová témata ZÁKLADY PRÁCE S POČÍTAČEM 1. Využívá základní standardní funkce počítače a jeho nejběžnější periferie

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět informatika se

Více

Informační a komunikační technologie Informatika 5.třída

Informační a komunikační technologie Informatika 5.třída Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Informační a komunikační technologie Informatika 5.třída Charakteristika předmětu V předmětu Informatika je realizován obsah vzdělávací oblasti Informační a komunikační

Více

3 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE UČEBNÍ OSNOVY Informační a komunikační technologie

3 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE UČEBNÍ OSNOVY Informační a komunikační technologie 3 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE UČEBNÍ OSNOVY 3. 1 Informační a komunikační technologie Časová dotace 4. ročník 1 hodina 5. ročník 1 hodina Celková dotace na 1. stupni je 2 hodiny. 6. ročník 1 hodina

Více

Učební osnovy ZŠ Petra Bezruče

Učební osnovy ZŠ Petra Bezruče Učební osnovy ZŠ Petra Bezruče Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Informační a komunikační technologie Informatika Charakteristika předmětu V předmětu Informatika je realizován obsah vzdělávací oblasti

Více

Informatika. Charakteristika vyučovacího předmětu. Cíle vzdělávací oblasti. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení

Informatika. Charakteristika vyučovacího předmětu. Cíle vzdělávací oblasti. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Ve vyučovacím předmětu Informatika se realizují cíle vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie. Žák dosáhne základní úrovně informační gramotnosti

Více

Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět

Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět Charakteristika předmětu V předmětu Informatika je realizován obsah vzdělávací oblasti Informační

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Informační a komunikační technologie / IT

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Informační a komunikační technologie / IT I. název vzdělávacího oboru: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE (IT) II. charakteristika vzdělávacího oboru: a) organizace: I. a II. stupeň ZŠ Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie v

Více

Vyučovací předmět: informatika a výpočetní technika

Vyučovací předmět: informatika a výpočetní technika Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia (kvinta) a čtyřleté gymnázium

Více

I. Sekaniny1804 Informatika

I. Sekaniny1804 Informatika Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Ve vyučovacím předmětu Informatika se realizují cíle vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie. Žák dosáhne základní úrovně informační gramotnosti

Více

Informační a komunikační technologie Informatika

Informační a komunikační technologie Informatika Učební osnovy Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Informační a komunikační technologie Informatika Charakteristika předmětu V předmětu Informatika je realizován obsah vzdělávací oblasti Informační

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Informační a komunikační technologie / IT

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Informační a komunikační technologie / IT I. název vzdělávacího oboru: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE (IT) II. charakteristika vzdělávacího oboru: a) organizace: I. a II. stupeň ZŠ Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie v

Více

Informatika - 7. ročník

Informatika - 7. ročník Informatika - 7. ročník Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, průřezová témata I. čtvrtletí - 9 h upravuje si základní uživatelské nastavení počítače, nastavuje si plochu, spořič,

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. Charakteristika vyučovacího předmětu:

VZDĚLÁVACÍ OBLAST INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. Charakteristika vyučovacího předmětu: VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět I/IKTje zařazen samostatně v 6. - 9. ročníku v hodinové dotaci 1 hod. týdně. Svým obsahem navazuje na výuku

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Informační a komunikační technologie / IT

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Informační a komunikační technologie / IT I. název vyučovacího předmětu: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE (IT) II. charakteristika vyučovacího předmětu: a) organizace: I. a II. stupeň ZŠ Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie

Více

Práce s počítačem: 5. ročník

Práce s počítačem: 5. ročník 5.3 Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie 5.3.1 Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 5.3.1.1 Vyučovací předmět: Práce s počítačem Informatika Charakteristika vyučovacího

Více

5.3.1 Informatika (Inf)

5.3.1 Informatika (Inf) 5.3.1 Informatika (Inf) 5.3.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Informatika je vyučován ve 4. až 6. ročníku

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační a počítačové gramotnosti - získat elementární dovednosti

Více

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Informatika Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Informatika Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249 školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 PLACE HERE ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 Název školy Adresa Název ŠVP Plešivec 249, 381 01 Český Krumlov ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec

Více

5.3 Informační a komunikační technologie

5.3 Informační a komunikační technologie 5.3 Informační a komunikační technologie Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům získat základní dovednosti v ovládání výpočetní techniky,

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie 5. 6. ročník 1 hodina týdně počítačová

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 3 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE UČEBNÍ OSNOVY 3. 2 Informatika pro pokročilé Časová dotace 9. ročník 1 hodina Charakteristika: Předmět informatika pro pokročilé doplňuje vzdělávací obsah předmětu

Více

CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ INFORMATIKA Ing. Irena Martinovská Vyučovací předmět informatika je zařazen samostatně ve 4. - 9. ročníku v hodinové dotaci 1 hodina týdně.

Více

PŘEDMĚT: INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA

PŘEDMĚT: INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA PŘEDMĚT: INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA ROČNÍK: PRIMA Ţák: využívá základní standardní funkce počítače a jeho nejběžnější periferie respektuje pravidla bezpečné práce s hardware i software a postupuje

Více

Charakteristika vzdělávací oblasti

Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační

Více

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.3. Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Informatika. Informatika je zařazena do ŠVP jako povinný předmět

Více

5.3 Informační a komunikační technologie

5.3 Informační a komunikační technologie 5.3 Informační a komunikační technologie Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům získat základní dovednosti v ovládání výpočetní techniky,

Více

Učební osnovy. Doplňující vzdělávací obory Informatika-volitelný předmět. Charakteristika předmětu. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět :

Učební osnovy. Doplňující vzdělávací obory Informatika-volitelný předmět. Charakteristika předmětu. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Učební osnovy Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Doplňující vzdělávací obory Informatika-volitelný předmět Charakteristika předmětu V předmětu Informatika je realizován obsah vzdělávací oblasti Informační

Více

Informatika 5.ročník

Informatika 5.ročník Informatika 5.ročník vztahy,průř.témata září umí korektně zapnout a vypnout stanici a přihlásit se do a odhlásit ze sítě, využívá základní standartní funkce počítače a jeho nejběžnější periferie Postup

Více

Blok předmětů: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. Název předmětu: INFORMATIKA

Blok předmětů: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. Název předmětu: INFORMATIKA Blok předmětů: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Název předmětu: INFORMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Cílem vyučovacího předmětu Informatika je naplňování vzdělávacího obsahu stanoveného

Více

Používá paměťová média pro přenos dat mezi počítači, vyjmenuje nejpoužívanější paměťová média.

Používá paměťová média pro přenos dat mezi počítači, vyjmenuje nejpoužívanější paměťová média. Vyučovací předmět: Informační a komunikační technologie (ICT) Ročník Předmět Průřezová témata Mezipředmět. vazby Školní výstupy Učivo (pojmy) Poznámka 1 Zapne a korektně vypne počítač; přihlásí se do školní

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Informatika 6. ročník Zpracovala: Mgr. Ivana Kubátová Vyhledávání informací a komunikace ověřuje věrohodnost informací a informačních zdrojů, posuzuje jejich závažnost

Více

Příloha č. 17 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Příloha č. 17 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Ovládá a využívá techniku a základní funkce operačního systému v souladu s pravidly Dodržuje ergonomická pravidla pro práci s počítačem Rozumí fungování počítačových sítí, chápe význam protokolu, zná a

Více

Informační technologie

Informační technologie 1 Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 1 1 1 0 0 0 3 Povinný Povinný Povinný Název předmětu Oblast Charakteristika

Více

Informatika 5.ročník

Informatika 5.ročník Informatika 5.ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence vztahy,průř.témata září umí korektně zapnout a vypnout stanici a přihlásit se do a odhlásit ze sítě, využívá základní standartní funkce počítače

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět:: INFORMATIKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu U vyučovacího předmětu informatika je časové vymezení dáno učebním plánem. V

Více

I. Sekaniny1804 Informatika

I. Sekaniny1804 Informatika Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Ve vyučovacím předmětu Informatika se realizují cíle vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie. Žák dosáhne základní úrovně informační gramotnosti

Více

Vzdělávací obsah předmětu se skládá z tematických celků: Základy práce s počítačem Vyhledávání informací a komunikace Zpracování a využití informací

Vzdělávací obsah předmětu se skládá z tematických celků: Základy práce s počítačem Vyhledávání informací a komunikace Zpracování a využití informací Příloha č. 1 5.1.3. Informační a komunikační technologie 5.1.3.1. Informatika (In) a) Obsahové vymezení Předmět Informatika je součástí vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie a na I. stupni

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení INFORMATIKA VOLITELNÝ PŘEDMĚT Informatika - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Informatika.

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Informatika Období: 1. - 2. období Počet hodin ročník: 0 0 0 0 33 Učební texty: 1 1. 2. období

Více

Volitelný předmět INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Volitelný předmět INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Volitelný předmět INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: - realizován v 7., 8. a 9. ročníku - žáci v 7. ročníku navazují

Více

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí: 5.3 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti získat elementární dovednosti v ovládání

Více

3 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE UČEBNÍ OSNOVY

3 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE UČEBNÍ OSNOVY 3 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE UČEBNÍ OSNOVY 3. 1 Informační a komunikační technologie Časová dotace 4. ročník 1 hodina 5. ročník 1 hodina Celková dotace na 1. stupni je 2 hodiny. 6. ročník 1 hodina

Více

INFORMATIKA (5. 7. ročník)

INFORMATIKA (5. 7. ročník) INFORMATIKA (5. 7. ročník) Charakteristika předmětu Obsahem vyučovacího předmětu Informatika je orientace v základních pojmech z oblasti informačních technologií, seznámení se základními součástmi výpočetní

Více

Informační a komunikační technologie (výpočetní technika)

Informační a komunikační technologie (výpočetní technika) (výpočetní technika) Předmět je vyučován od 6. do 9. ročníku s časovou dotací 8 hodin. Žáci jsou vedeni k chápání a správnému užívání pojmů z oblasti hardwaru a softwaru, k praktickému zvládnutí práce

Více

Počítačová.grafika Digitální technologie

Počítačová.grafika Digitální technologie Počítačová.grafika Digitální technologie Charakteristika vyučovacích předmětů Volitelné předměty Počítačová grafika a Digitální technologie úzce navazují na povinný vyučovací předmět Informatika. Realizují

Více

INFORMATIKA - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí)

INFORMATIKA - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí) INFORMATIKA - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Výuka směřuje k následujícím cílům: Vyučovací

Více

CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ INFORMATIKA Ing. Irena Martinovská Vyučovací předmět Informatika je zařazen samostatně ve 4. - 9. ročníku v hodinové dotaci 1 hodina týdně.

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.2.5.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Informační a komunikační technologie PŘEDMĚT: Informatika ROČNÍK: 6. Výstupy Učivo Průřezová témata - orientuje se v druzích PC - vysvětlí

Více

Příloha č. 17 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Příloha č. 17 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Ovládá a využívá techniku a základní funkce operačního systému v souladu s pravidly Dodržuje ergonomická pravidla pro práci s počítačem Rozumí fungování počítačových sítí, chápe význam protokolu, zná a

Více

5. 3 Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie

5. 3 Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie 5. 3 Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie 5. 3. 1 Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie je určena pro 4. a 5. ročník 1. stupně a všechny

Více

Blok předmětů: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. Název předmětu: INFORMATIKA DISPONABILNÍ HODINY, VOLITELNÝ PŘEDMĚT

Blok předmětů: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. Název předmětu: INFORMATIKA DISPONABILNÍ HODINY, VOLITELNÝ PŘEDMĚT Blok předmětů: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Název předmětu: INFORMATIKA DISPONABILNÍ HODINY, VOLITELNÝ PŘEDMĚT Charakteristika vyučovacího předmětu Cílem vyučovacího předmětu Informatika je naplňování

Více

Volitelné předměty Informační a komunikační technologie

Volitelné předměty Informační a komunikační technologie Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Informační a komunikační technologie Informatika Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Informatika je

Více

Informatika a výpočetní technika

Informatika a výpočetní technika Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Informatika a výpočetní technika Charakteristika

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ 171 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace

Více

INFORMATIKA. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

INFORMATIKA. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 5. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Informatika je realizován v 5. 9. ročníku s časovou dotací 1 hodiny týdně v každém ročníku. V

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.3 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 5.3.1 INFORMATIKA 5.3.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Informatika vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Informační a komunikační

Více

5.4 INFORMATIKA 5.4.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.4 INFORMATIKA 5.4.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.4 INFORMATIKA 5.4.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah vyučovacího předmětu Informatika je dán obsahem vzdělávací oblasti Informační a komunikační

Více

5.3 Informační a komunikační technologie

5.3 Informační a komunikační technologie 5.3 Informační a komunikační technologie 5.3.1 Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie patří do vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie.

Více

INFORMATIKA (5. 6. ročník)

INFORMATIKA (5. 6. ročník) INFORMATIKA (5. 6. ročník) Charakteristika předmětu Obsahem vyučovacího předmětu Informatika je orientace v základních pojmech z oblasti informačních technologií, seznámení se základními součástmi výpočetní

Více

Vyučovací předmět: Informatika Ročník: 7. upravuje si základní uživatelské nastavení počítače, nastavuje si plochu, spořič, nastavení obrazovky, zvuku

Vyučovací předmět: Informatika Ročník: 7. upravuje si základní uživatelské nastavení počítače, nastavuje si plochu, spořič, nastavení obrazovky, zvuku Vyučovací předmět: Informatika Ročník: 7. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo upravuje si základní uživatelské nastavení počítače, nastavuje si plochu, spořič, nastavení obrazovky,

Více

Práce s počítačem. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Práce s počítačem. Charakteristika vyučovacího předmětu: Práce s počítačem Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Práce s počítačem vychází ze vzdělávacího oboru Informační a komunikační technologie RVP

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět:: INFORMATIKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu U vyučovacího předmětu informatika je časové vymezení dáno učebním plánem. V

Více

V předmětu Informatika se uplatňují průřezová témata Osobnostní a sociální výchova a Mediální výchova.

V předmětu Informatika se uplatňují průřezová témata Osobnostní a sociální výchova a Mediální výchova. 5.3 Oblast: Informační a komunikační technologie Předmět: Informatika 5.3.1 Obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu Informatika 1. stupeň Výuka počítačů a práce s informacemi

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE Vzdělávací oblast Cílové zaměření vzdělávací oblasti Učíme žáky poznávat úlohy informací a informačních činností a využívat moderní informační a komunikační technologie

Více

7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie

7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie 7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie je vytvořen ze vzdělávacího oboru Informatika

Více

5.2.3.2. Výpočetní technika (volitelná výuka)

5.2.3.2. Výpočetní technika (volitelná výuka) 5.2.3.2. Výpočetní technika (volitelná výuka) Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Předmět Výpočetní technika je předmětem volitelným a navazuje na předmět Informatika v 6. ročníku. Vzdělávací

Více

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení realizován v 6. ročníku (1 vyučovací hodina týdně), dále v rámci pracovních činností Žáci jsou

Více

Informační a komunikační technologie Informatika

Informační a komunikační technologie Informatika Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Informační a komunikační technologie Informatika Ročník : 1. 2. 3. 4. 5. Počet hodin týdně: 1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v předmětu směřuje

Více

5.2.3.1. Informatika. 5.2.3. Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie

5.2.3.1. Informatika. 5.2.3. Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie 5.2.3. Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie 5.2.3.1. Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Posláním vyučování informatiky je vést žáky k pochopení základních pojmů,

Více

5. UČEBNÍ OSNOVY. 5.1 Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Český jazyk. Blok předmětů: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. Název předmětu: INFORMATIKA

5. UČEBNÍ OSNOVY. 5.1 Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Český jazyk. Blok předmětů: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. Název předmětu: INFORMATIKA 5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1 Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Český jazyk Blok předmětů: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Název předmětu: INFORMATIKA Charakteristika vyučovací oblasti Vzdělávací oblast Informační

Více

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU INFORMATIKA

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU INFORMATIKA UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU INFORMATIKA OBSAHOVÉ VYMEZENÍ Vyučovací předmět Informatika přináší poznatky a dovednosti v ovládání moderních informačních technologií, orientaci ve světě informací,

Více

Práce s počítačem. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Práce s počítačem. Charakteristika vyučovacího předmětu: Práce s počítačem Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Práce s počítačem vychází ze vzdělávacího oboru Informační a komunikační technologie RVP

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu V.9.3. Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Inormatika a informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Informatika Ročník: 1. ročník + kvinta chápe a používá základní termíny

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacíh předmětu Informatika Obsahem předmětu Informatika jsou informace, jejich vyhledávání prostřednictvím

Více

7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie

7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie 7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie je vytvořen ze vzdělávacího oboru Informatika

Více

ÚPRAVY V ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI, V ZABEZPEČNÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH A VE VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH

ÚPRAVY V ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI, V ZABEZPEČNÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH A VE VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH 8. úprava 25.8.2015 ÚPRAVY V ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI, V ZABEZPEČNÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH A VE VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH 1 ÚPRAVY V ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI

Více

POČÍTAČOVÉ PRAKTIKUM. 6. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

POČÍTAČOVÉ PRAKTIKUM. 6. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 6. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Realizován v 6. až 9. ročníku po jedné hodině týdně. Obsahuje část vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Informační

Více

5. UČEBNÍ OSNOVY 5.3 Informační a komunikační technologie Informatika volitelná INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE.

5. UČEBNÍ OSNOVY 5.3 Informační a komunikační technologie Informatika volitelná INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. 5. UČEBNÍ OSNOVY 5.3 Informační a komunikační technologie 5.3.1 Informatika volitelná Blok předmětů: Název předmětu: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE INFORMATIKA DISPONABILNÍ HODINY, VOLITELNÝ PŘEDMĚT

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 1 týdně, povinný Informace v historii Žák: seznámí se s historií informací pozná vznik a vývoj počítačů - pojem informace - vznik a vývoj počítačů Komunikace Anglický jazyk Angličtina

Více

Předmět : Informatika Konkretizované výstupy OBSAH UČIVA Vazby a přesahy Poznámky

Předmět : Informatika Konkretizované výstupy OBSAH UČIVA Vazby a přesahy Poznámky 6.2. II.stupeň Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie 6.2.4. Vyučovací předmět: INFORMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Vzdělávání ve vyučovacím předmětu je zaměřeno

Více

Seminář z informatiky

Seminář z informatiky Seminář z informatiky 1 II. stupeň 7. ročník ŠKOLNÍ VÝSTUP UČIVO TÉMA PRŮŘEZOVÁ TÉMATA MEZIPŘED- MĚTOVÉ VZTAHY EVALUACE 1. ZÁKLADY PRÁCE S POČÍTAČEM zná historii výpočetní techniky dovede blíže popsat

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.3 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 5.3.1 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Informatika 6. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo VYHLEDÁVÁNÍ

Více

Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Časové vymezení vyučovacího předmětu praktika z informatiky je podle

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie směřující k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie směřující k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Období / ročník Počet hodin Charakteristika vyučovacího předmětu INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE INFORMATIKA 1.stupeň / 5.ročník 1hod. / týd Tato vzdělávací oblast

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.15 Učební osnovy: Informatika a výpočetní technika

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.15 Učební osnovy: Informatika a výpočetní technika Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Podle těchto učebních osnov se vyučuje ve třídách 1.N a 2.N šestiletého gymnázia od školního roku 2013/2014. Zpracování osnovy předmětu Informatika a

Více

V.3. Informační a komunikační technologie

V.3. Informační a komunikační technologie 1/6 V.3. Informační a komunikační technologie V.3. II 2. stupeň V.3. II. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět je zařazen v hodinové dotaci do ročníku. Žáci mohou být

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Informatika a výpočetní technika (IVT) Úvod do předmětu, základní pojmy IVT, operační systém MS Windows, Internet, e-mail, číselné soustavy a uložení dat v

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE VZDĚLÁVACÍ OBOR INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

VZDĚLÁVACÍ OBLAST INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE VZDĚLÁVACÍ OBOR INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 5.3. 5.3.1. VZDĚLÁVACÍ OBLAST INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE VZDĚLÁVACÍ OBOR INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU INFORMATIKA: Vyučovací předmět Informatika vychází

Více