dobový obrázek: všimněte si - kde je rudá hvězda?! Ještě o ní bude řeč

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "dobový obrázek: všimněte si - kde je rudá hvězda?! Ještě o ní bude řeč"

Transkript

1 Byl jsem požádán, abych poreferoval o hotelu Internacionál: můj puvoir k takové přednášce zřejmě spočívá v tom, že náš ateliér navrhl a realizoval generální rekonstrukci tohoto hotelu před tím, než byl prohlášen nemovitou památkou, a že jsme si při tom počínali tak, že nás chválili a chválí jak památkáři, tak majitel a provozovatel hotelu. dobový obrázek: všimněte si - kde je rudá hvězda?! Ještě o ní bude řeč 1

2 dovolil jsem si téma poněkud rozšířit pokusit se o přesahy směrem k paradigmatům památkové ochrany v České republice a k jejich důsledkům, - pokud se týče praktických přístupů k objektům, které jsou považovány za významné reprezentanty minulých dob, - a zejména, pokud se týče percepce takových objektů nebo jinak řečeno, jak tato paradigmata ovlivňují způsob, jakým je o (některých) památkách informována veřejnost 2

3 tady už rudá hvězda je podle aut a tramvaje se přitom jedná zřejmě o jeden snímek, jen rozdílně upravený Hotel International, před tím Družba, později Holiday Inn, dnes Crowne Plaza je pravděpodobně nejznámějším představitelem socialistického realizmu v české architektuře. Ve srovnání s jinými reprezentanty Jalta, ostravská Podkova, Poruba vůbec, Havířov, Nový Most nebo město Ostrov je to pravděpodobně představitel nejvíce prvoplánový, nejvíce poplatný sovětské předloze. Co to je socialistický realismus? Po únoru 1948, poté co se komunisté chopili moci, začali násilně prosazovat sovětské metody a vzory, označované jako socialistický realismus (v Československu zkráceně SORELA: Socialistický Realismus v Architektuře) = specifická definice??. Politické i architektonické myšlení čtyřicátých let bylo podřízeno vidině "vyššího celku", kterému se musely podřídit všechny individuální zájmy. Umělci se museli přizpůsobit. SORELA je synonymem tehdejší oficiální, státem podporované kultury a v našich podmínkách představuje především mocensky vnucený import import vnucený komunistickou vládnoucí stranou jako nástroj podpory prosazení diktatury proletariátu: na to bychom neměli, domnívám se zapomínat. Myslím, že je na místě položit si otázku, do jaké míry má takový fenomén ještě něco společného s kulturou (v užším také památkářském slova smyslu). V tomto ohledu je situace československé SORELY, domnívám se, 3

4 podstatně odlišná od původního sovětského socialistického realismu. Přesná definice toho, co vlastně socialistický realismus je, nebyla nikdy jasně specifikována. Pojem socialistický realizmus pravděpodobně poprvé použil spisovatel Ivan Gronskij na sjezdu moskevských spisovatelů v roce Poté se objevil v projevech Maxima Gorkého a Andreje Ždanova na I. všesvazovém sjezdu spisovatelů roku Nejasná definice Ždanovovy zásady neustále udržovala umělce v napětí, že se netrefí do nepřesně formulované státní objednávky a budou perzekuováni - tato situace byla důležitým prvkem k jejich kontrole. Na IX. sjedu KSČ v roce 1949 tehdejší ministr informací Václav Kopecký stanovil proslov Andreje Ždanova "O nejpokrokovější literatuře světa" jako závaznou řeč pro české umělce tvořící metodou socialistického realismu. Deklarativně se k socialistickému realismu přihlásila také I. celostátní konference delegátů českých a slovenských architektů, která se konala v roce Architektura se prohlásila za umění ideové, úkolem bylo vytvoření soustavy architektonických forem jako politickoideových znaků, které budou srozumitelné pracujícímu lidu, budou jej "naplňovat hrdostí na jeho vítězství a pracovní úspěchy". Pro sovětské centrálně řízené umění se stala typickou monumentální forma, která měla utvrzovat mocenské postavení politického establishmentu a posilovat víru v lepší, komunistickou budoucnost. Snaha po zdůraznění monumentality a patřičném vyjádření politické moci znamenaly obrat směrem k historizující inspiraci a tradičnosti, a to zejména v klasicizujících formách. V 50. letech tak byla česká architektura nucena opustit linii, kterou rozvíjela moderní avantgarda a podrobit se monumentalizujícímu historismu. K poznámce o mocenském importu vládnoucí komunistické strany a o nástroji podpora prosazení diktatury proletariátu se konečně sluší podotknout, že přijetí této změny nebylo zcela vynucené, sehrálo zde roli silné levicové zaměření části architektonické obce a dobový pocit slepé uličky funkcionalismu. Diskuse o socialistickém realismu probíhala v levicových kruzích již od 30. let byť se snad většina teoretiků a architektů dívala na situaci v Sovětském svazu s nedůvěrou. 3

5 Definici, genezi a východiskům socialistického realismu jsem věnoval takový prostor, protože vnímám jeho silné ideologické pozadí; v Československých podmínkách je možná přiléhavější hovořit o východiscích mocensko-ideologických, hegemonistických. Připadá mi důležité uvědomit si, co vlastně chráníme, případně se snažíme konzervovat, když například prohlásíme hotel International nemovitou kulturní památkou. Jistěže architektura odráží vždy tak či onak kulturu doby svého vzniku a tedy i ideologii v případě architektury socialistického realizmu se však jedná o ideologii a politickou diktaturu především, a navíc o ideologii a politiku, která je dnes 80ti % občanů ČR považována za zvrácenou, potažmo zločinnou v takové souvislosti můžeme také mluvit o štěstí nebo o smůle? že Albert Speer ve službách Adolfa Hitlera nestačil realizovat plány velkorysé přestavby Berlína na metropoli Třetí říše, respektive, že mu je notně pocuchala spojenecká bombardování 4

6 To by nás v duchu Evropské charty architektonického dědictví z r při návštěvě Berlína mohly vítat scenérie, podobné této Zdůrazním, že ve vztahu k Internacionálu mluvím o architektuře: ještě se k tomu dostanu teď jen předešlu, že odlišně vnímám situaci, pokud se umělecko-řemeslné a umělecké výbavy hotelu týče. 5

7 Iniciátorem stavby, známé především jako hotel International, byl ministr obrany Alexej Čepička, zeď prezidenta Gottwalda. Výstavba probíhala v letech 1952 až 1954 podle projektu Františka Jeřábka a jeho spolupracovníků Trmače a Brzáka, v dobovém tisku je citován i architekt Hudec, všichni z Vojenského projektového ústavu. Původně v roce 1951, kdy vznikl zastavovací plán území bývalé cihelny pod Juliskou - se mělo jednat o ubytovnu pro mimopražské důstojníky. Do tehdejšího Československa však přijížděly sovětské delegace a poradci, pro které nebylo k dispozici ubytování, které by odpovídalo představám jejich servilních hostitelů. To měla z iniciativy Alexeje Čepičky nabídnout novostavba v pražských Dejvicích. Původně běžný projekt nabýval na důležitosti a s ním rostla i nabubřelost a náročnost, které se zřetelně otiskly do vnější i vnitřní podoby stavby. 6

8 Plány z roku již ukazují stavbu členěnou do tří samostatných částí dvě symetrická křídla spojená uprostřed centrální částí s ústřední věží. 7

9 Zatímco v postranních křídlech byly plánovány malé garsoniéry pro důstojníky, centrální část měla sloužit jako neveřejný luxusní hotel pro sovětské poradce a prominentní vojenské šarže. V průběhu stavby se však základní koncept využití nadále proměňoval. Ukázalo se, že armáda takové množství ubytovacích prostor nevyužije a sovětské delegace by tuto předimenzovanou kapacitu nedokázaly naplnit. Bylo proto rozhodnuto, že z rozestavěné budovy vznikne pouze luxusní hotel. Daná koncepce již méně velkorysé řešení nepřipouštěla. Se změnou využití bylo nutné upravit dispoziční řešení bočních křídel a autoři se s tímto úkolem vypořádali s profesionální bravurou. 8

10 Rovněž prostoru v centrální části se dotkly nezbytné úpravy. Tělocvična byla proměněna v kongresový sál s barem v místě bývalého skladu žíněnek tak to tvrdí stavebně-historické prameny: při první návštěvě sálu v roce 1995 před zahájením přípravy generální rekonstrukce jsem žádný bar ani jeho pozůstatky nezaznamenal. Celkové pojetí sálu včetně tvaru oken a pozůstatků tělocvičného nářadí u stropu nenechávalo prostor pro pochyby o původní funkci prostoru, jehož atmosféru se nepodařilo překonat ani při generální rekonstrukci v devadesátých letech. 9

11 Vstupní hala, kavárna a restaurace oproti tomu zůstaly beze změn: ve stavu změněném jen málo - především zubem času - jsem zastihl hotelovou recepci při první pracovní návštěvě hotelu v roce

12 Francouzská restaurace 11

13 Stavba hotelu byla dokončena v roce 1956 a výzdoba interiérů až o rok později. 12

14 O absurditě doby a možná ještě více o způsobu myšlení Alexeje Čepičky má vypovídat historka, často uváděná i v odborné památkářské literatuře: při tak velkorysém projektu se předpokládalo, že slavnostního otevření hotelu se zúčastní i sám generalissimus Stalin. Aby mohlo na centrálním schodišti ve špalíru nastoupit všech tehdejších čtyřiačtyřicet československých generálů, musely být k již provedenému schodišti přidány dva další stupně navíc. To mělo znamenat značné stavební komplikace a konečnou změnu výškové úrovně celé střední části objektu, která je patrná dodnes. Každému, kdo se podívá na řez komentovanou částí budovy, musí být ovšem patrné, že se jedná o příběh, vykonstruovaný na základě principu historka nemusí být pravdivá, důležité je, že pobaví to se v daném případě zřejmě daří: uvedená historka je uváděna velmi často, obejde se bez ní jen málo která publikace. Skutečnost je ale taková, že pod hlavní restaurací hotelu, ke které stoupá uvedené schodiště, je původní přístupový koridor do sálu tělocvičny. Jeho světlá výška pod průvlaky je jen málo přes dva metry: zaplať Pánbu, že Československá lidová armáda měla 44 generálů, a ne třeba jen 42: to by se do tělocvičny muselo chodit se skloněnou hlavou 13

15 S proměnou politické atmosféry druhé poloviny padesátých let se začal měnit i přístup vládnoucí garnitury k využití nového hotelu: původní myšlenka výsadního ubytování pro sovětské delegace ustoupila do pozadí, objekt byl převeden pod cestovní kancelář Čedok, od roku 1957 se stal kapacitně největším hotelem v Československu. 14

16 V témže roce se jeho název změnil z Družby nejprve na krátkou dobu na Čedok a vzápětí na International. 15

17 Další z populárních historek, uváděných v souvislosti s Internacionálem, se vztahuje k rudé hvězdě, umístěné na samém vrcholku hotelu na štíhlé ocelové konstrukci, vyrůstající z kovového tulipánového květu, který korunuje centrální věž budovy. Původní hvězda byla zasklena červeným rubínovým sklem a opatřena vnitřním osvětlením, aby ve tmě zářila. Špice byla konstruována tak, že bylo možné zasunout ji do tulipánu a korpusu věže a tam ji včetně hvězdy vyčistit (údržba se prováděla zpravidla v noci, aby zmizení hvězdy nezavdalo příčinu ke spekulacím). Při generální rekonstrukci se zjistilo, že údržba zasouvacího mechanismu probíhala způsobem, typickým pro éru, jíž je budova symbolem: mechanická porucha byla sanována tím, že se pohyblivé osazení zlikvidovalo a solidní sváry zajistily špici natrvalo ve vysunuté poloze. Opět i odborná literatura uvádí, že (cituji) Zvláštní shodou okolností došlo k tomu, že původní symbol pěticípá hvězda na vrcholku věže zůstala na svém místě dodnes. Dnešní hotelový řetězec Crown Plaza má paradoxně ve svém znaku rovněž pěticípou hvězdu, i když v barvě zelené. A tak nakonec stačila pouze výměna zasklení. Logotyp řetězce Crowne Plaza ovšem vypadá takto: 16

18 Připojil jsem i logotyp Holidy Innu, v jehož režii probíhala generální rekonstrukce (oba řetězce patří do jednoho koncernu odlišuje je standard služeb: Holiday Inn jsou tři hvězdy, Crowne Plaza čtyři ). Zelená hvězda na špici hotelu je nicméně skutečností 17

19 Vedle architektů, kteří přijali východiska SORELy, se na Internacionálu podílela plejáda umělců, jejichž význam a přínos vesměs přesahuje epizodu stalinismu v české kultuře. Jejich díla se uplatňují v poloze dekorace interiéru i detailů pláště budovy. Nejkvalitnější mezi nimi jsou práce z kovu a ze skla. 18

20 Kovolitecké práce a práce uměleckého kovářství zastoupené originálním zábradlím schodiště, nejrůznějšími mřížemi, klikami a kličkami jsou dílem Jana Nušla. Vegetabilní mříže na oknech parteru získaly takovou oblibu, že v průběhu rekonstrukce mizely zřejmě péčí sběratelů umění - stejně rychle, jako je restaurátoři doplňovali: ve dne instalace, přes noc sběr. 19

21 skleněné vitráže a reliéfy, skleněné panely s národními motivy od Jaroslavy Brychtové a Viléma Dostrašila 20

22 úchvatné typy skleněných lustrů a nástěnných svítidel, vyrobené ve sklárnách v Kamenickém Šenově a Valašském Meziříčí, dodnes upoutávají svou nadčasovostí a zpracováním. 21

23 Národní tématika se výrazně projevila při výzdobě stěn a stropů. Jedná se o sgrafita s rostlinnými motivy propletených lipových lístků a motivy s ovocem a zeleninou od Josefa Nováka a Stanislava Ullmana. Podobně byly řešeny nástěnné malby a obrazy s náměty ze života městského a venkovského lidu. Národní a lidová témata se objevují také na gobelínech. Podle návrhu Aloise Fišárka vznikl gobelín Tři tanečnice umístěný ve vstupní hotelové hale. Cyril Bouda je autorem dalších gobelínů. První, příznačně nazvaný Dary země, zdobí stěnu jednoho ze salonků v prvním patře, 22

24 druhý, nazvaný Praga Regina Musicae, je umístěn v lobby. 23

25 Podle návrhu Maxe Švabinského byla provedena nástěnná mozaika s motivem pestrobarevné kytice, 24

26 umístěná nad točitým schodištěm vedoucím do zimní zahrady v posledním patře centrální věže hotelu, vybaveném zasklenou arkádou. Mezi umělci, kteří svými díly přispěli k původní podobě Internacionálu, se dále uvádějí malíři W. Nowak a J. Gruss, sochaři Kodým, Hojerová a Sedlecká, nástropní malby jsou dílem umělců Kumpána, Solara a Liškové. Budovatelská a sovětskoosvoboditelská tématika řady závěsných obrazů a volných plastik je v devadesátých letech nejprve diskvalifikovala i ve vztahu k prosté účetní inventarizaci aby následně zmizely v průběhu střídání soukromých vlastníků hotelu: portrét samopalníka sice není v dnešní době zrovna sexy, ale Svolinský je Svolinský. 25

27 V pozůstalosti již zmíněného architekta Trmače se objevily náčrty, které ho identifikují jakou autora řady nábytkových kusů 26

28 sedacího nábytku, stolů i interiérového vybavení vidíte tu slohovou směsici?! 27

29 Ty zabudované například v původních kancelářích vedení hotelu, které se vesměs zachovaly ve více kusech a byly restaurovány a znovu použity při generální rekonstrukci v devadesátých letech, jsme už viděli. V Trmačově dokumentaci jsou konečně také předlohy ornamentů štukových i malovaných, které se rovněž zachovaly v hotelové lobby, v restauraci a v saloncích. Jsou to právě tato díla umělecko-řemeslná i umělecká která jsou nositelem kulturní - památkové, chcete-li hodnoty Internacionálu, nikoliv stavba sama. Je to logické, zákonité a obvyklé: architektura je to, čemu mocipáni včetně těch komunistickolampasáckých rozumějí a co se také dá kvantifikovat ve vztahu k jejich potřebám viz oněch 44 generálů Volná a volnější umění politici už tak bezprostředně ovládat nedokáží leda, že jsou výslovně antagonistická Proto se do budovy Internacionálu, reprezentující bolševickou ideologii a politickou diktaturu, propašovalo tolik děl, která na rozdíl od stavby skutečně reprezentují kulturu a kulturní odkaz. 28

30 Po roce 1989 se majitelem Internacionálu v kuponové privatizaci stala společnost Epic, která záhy přistoupila k jeho generální rekonstrukci a modernizaci s cílem překonat relikty socialistického provozu a hotel přizpůsobit současným mezinárodním standardům. Na straně investora akci řídil zkušený hoteliér Ivan Chadima ve spolupráci s dlouholetým ředitelem Internacionálu z dob Čedoku Felixem Křížkem, architektem byli MS architekti. K projektu jsme přizvali paní doc. Marii Benešovou, aby nám pomohla svými neocenitelnými znalostmi a zkušenostmi, a mimořádně konstruktivní a interaktivní byla i spolupráce s Karlem Ksandrem dnešním ředitelem NTM - který akci dozoroval za NPÚ. Stavebně-historický a umělecko-historický průzkum dělala Věra Mullerová. Jednou nebo dvakrát jsme se při práci na návrhu rekonstrukce a modernizace konzultativně setkali s architekty Trmačem a Brzákem. Na návrhu a projektu jsme pracovali v letech 1995 a 96 zčásti již v souběhu s probíhajícími stavebními a restaurátorskými pracemi, které probíhaly od března 1996 do dubna Z dodavatelů, kteří se na rekonstrukci podíleli, chci vyzvednout firmu UNO z Havlíčkova Brodu, která byla dodavatelem veškerých truhlářských prací. Jména dalších řemeslníků jsem už zapomněl, celkově však můžu konstatovat potěšitelnou skutečnost, že se nezdá, že by řemesla vymírala ani ta umělecká Limitujícím faktorem bývají cena a termíny 29

31 Z hlediska zásahu do dochovaného stavu v rámci rekonstrukce a modernizace je naší práci možné rozdělit do několika navzájem dosti odlišných oblastí: - z hlediska technického a technologického včetně řešení kompletně nového výrobního zázemí gastronomických provozů se jednalo v zásadě o rutinní práci: jednak se odehrávala v prostorách bez zvláštní stavebně-historické ceny, jednak se původní projekt ukazoval jako vcelku moderní a flexibilní: to platilo například pro trasy rozvodů médií. Nové šatny personálu jsme umístili do původního protiatomového krytu: ten by se možná býval mohl zachovat jako svědectví doby, nikdo o tom však nerozhodl ani to nepožadoval; téměř dva metry tlustý strop původního krytu s pískovou výplní konec konců zůstal zachovaný - v prostorách chodeb, schodišť, původní České restaurace nově Harvest Roomu a rozsáhlých salonků a kanceláří vedení hotelu na obou úrovních třetího podlaží se jednalo v podstatě o restaurování původního stavu: 30

32 frekventovaně zde nalézal uplatnění i restaurovaný původní mobiliář, 31

33 - vesměs nové někdy ovšem s dekorem podle původních předloh byly textilie včetně koberců - hotelové pokoje se ukázaly jako tak vhodně prostorově disponované, a zároveň bez zvláštní stavebně historické ceny, že jsme bez problémů mohli navrhnout nové koupelny původní pokoje často neměly vlastní koupelny a nový interiér 32

34 - zásadní byly intervence ve vstupní hale a v lobby: i zde jsme celkem snadno dospěli k souladu s hlediska památkové péče, když jsme je uvolnili, prostorově scelili a vyčistili od ubytovenských vestaveb vše při zachování původních náročných kamenných a štukových povrchů a struktur - největším zásahem generální rekonstrukce bylo zrušení původní Francouzské restaurace snad nejhezčího prostoru původního hotelu, byť s neadekvátním vstupem: stísněný, nevyhovující přístup do velkého kongresového sálu původní tělocvičny byl už komentován; bylo rozhodnuto přeměnit původní Francouzskou restauraci ve foyer kongresového sálu: takové řešení vytvořilo na jedné straně jedinečnou přidanou hodnotu kongresového sálu výtvarné kvality původní restaurace jsem už komentoval, navíc kolik kongresových sálů v Praze má foyer s přímým přístupem do hotelové zahrady? Na druhé straně řešení je spojeno se ztraceným spádem bývalá Francouzská restaurace se nachází cca dva metry pod úrovní podlahy v lobby i v kongresovém sále a široké nové schodiště, které ji propojilo se sálem, kvalitě jejího prostoru nepřispělo. Navíc tělocvična stále zůstává tělocvičnou 33

35 - vnějšek hotelu byl v zásadě podroben pouze rekonstrukčním a restaurátorským zásahům, jedinou komplikací bylo vnější spirálové požárně únikové schodiště, přisazené k centrální věži i to snad nakonec dopadlo přijatelně Do prostorů 12. patra tzv. Čepičkova apartmá a přilehlých salonků pro jednání nejvyššího velení armády a vedení ministerstva národní obrany a do konferenčních prostorů ve 14. patře a zimní zahrady o podlaží výše s náročnou v hotelu zřejmě nejlepší umělecko-řemeslnou a výtvarnou výbavou rekonstrukce pod vedením Epic nedošla. Podlaží Čepičkova apartmá zůstalo několik let nevyužívané rekonstruováno a modernizováno bylo až za dalšího vlastníka hotelu Austria Hotels, dceřinné společnosti pojišťovny UNIQA. 34

36 Původní morbidní, tmavým mramorem obložené koupelny a toalety při tom vzaly za své žádná škoda podle mého názoru zachovány a restaurovány naopak byly dekorované stropy salonků. Osud 14. a 15. byl dlouhou dobu neuzavřený: rekonstrukční rozpočet Epicu byl vyčerpán, prostory tedy byly v dochovaném stavu pronajaty balkánskému provozovateli kasina, aby je upravil vlastním nákladem: za své při tom vzala nejen zeleň, ale i většina terakotových rabat, zachovaly se naštěstí původní podlahy včetně vestavěného schodiště, pasířské výrobky především zábradlí a kapotáž arkádových oken, mozaika podle Švabinského předlohy, centrální lustr i dekorované stropy. 35

37 Pro Austria Hotels jsme po té, co kasino takřka přes noc beze stopy zmizelo - zpracovali několik variant architektonicko-provozního řešení revitalizace těchto jedinečných prostorů pro konferenční účely, executive appartments, nakonec pro business-lounge. Důvodem dlouhého váhání byla jednak převažující individuální a skupinová klientela hotelu, která takové prostory nepotřebuje, jednak špatná dostupnost těchto podlaží: výtah pro hosty končí ve 14. patře do 15. se musí pěšky, a výtah pro obsluhu není k dispozici vůbec 36

38 To je škoda: jsou to, jak jsem už možná naznačil, nejhezčí (spolu s bývalou Francouzskou restaurací) a z hlediska uměleckého a umělecko- řemeslného nejlépe vybavené prostory hotelu, jejich arkádová okna se navíc otevírají do čtyř světových stran na terasy a k unikátním výhledům Za Austria Hotels proběhla řada dalších stavebních úprav hotelové pokoje byly vybaveny klimatizací, v přízemí jižního křídla bylo vybudováno fitness centrum tyto zásahy byly však vesměs rutinní a bez vlivu na umělecko-historickou výbavu hotelu. 37

39 Smutnější ale snad nikoliv nevratné - je, že původní mobiliář, restaurovaný a využitý při generální rekonstrukci, je postupně vytlačován novým, konfekčním: v rozporu s oficiálními deklaracemi o zájmu návštěvníků o tyto doklady uměleckého řemesla padesátých let se tak děje, protože vedení hotelu má za to, že dobový mobiliář, byť restaurovaný, neodpovídá očekáváním klientů Ilustrativní je příběh těchto křesílek: ve skutečnosti jsou, myslím, ještě hezčí než na této fotografii. Když byla po restaurování rozmístěna v hotelovém lobby, přišla stížnost, že se v nich špatně sedí mají totiž příliš dlouhý sedák. Pokusili jsme se situaci napravit tím, že jsme do každého křesla přidali tuhý polštář, o který se sedící opře stejně křesílka začala postupně mizet ve skladu a na jejich místa přišly konfekční, anonymní fotely. V čem je pointa? Zkušení hoteliéři v lobby ve skutečnosti chtějí mít nepohodlný nábytek v lobby totiž nemá host co vysedávat, protože nedělá žádnou útratu pohodlí ať si udělá v kavárně nebo v lobby-baru, kde mu nezbyde, než si objednat aspoň Mattoni 38

40 Návrh na prohlášení Internacionálu za nemovitou kulturní památku zpracoval Státní ústav památkové péče Karel Ksandr v roce Uvádí se v něm, že inženýři a architekti pracovali na základě předem vybrané a určené urbanistické studie a hovoří se o typu Lomonosovy univerzity. Forma budovy jmenovitě ta vnější - je tedy charakterizována jako nepůvodní a nevěrohodná s tím lze jen souhlasit, pamatujme na to ve vztahu k definici kulturních hodnot stavební památky. Skutečné kulturní hodnoty uvádí až popis interiéru: uvádí se zde Architektonická forma byla promýšlena s ohledem na měřítko a proporce všech prvků a detailů. 39

41 Tomu člověk nemůže nedat za pravdu třeba ve vstupním loubí dále se píše o řadě předních umělců, kteří pro hotel vytvořili několik pozoruhodných originálů. vybavení objektu navrženo jako specielní typy, vyráběné klasickými technologiemi z klasických materiálů. Převážná část původního dochovaného nábytky v hotelu není ve stylu sorely, ale lze zde nalézt nábytek jak kubistický, tak i v duchu amerického artdeco. To už jsme si ukazovali Památková hodnota nemovitosti je v návrhu popsána stručně a povšechně, uvádí se: Budova představuje v současné době unikátní doklad reprezentativní epochy?? českého socialistického realismu pohnutých padesátých let Architektonický styl lze charakterizovat jako zajímavý průnik působení dobového politicko-historického vývoje a typicky české výrazové specifikace. je považován z hlediska historie umění za vzácnou a cennou památku, dosud ne zcela zhodnocenou pro svoji politickou minulost a vzhledovou kuriosnost. - ano, tomu rozumím řeč je o uměleckých dílech, odlišena označením za kuriozní je stavba (i když to není úplně precizní), a připomenuty jsou společenské okolnosti vzniku Ministerstvo kultury návrhu SÚPP vyhovělo až v roce 2000, tedy po skončení rozhodující rekonstrukce. Důvodová část rozhodnutí je (kromě formalit) dost stručná: Budova hotelu, postavená v letech podle projektu architekta Františka Jeřábka ve spolupráci s architekty Milanem Brzákem a Frantičkem Trmačem, je 40

42 unikátním dokladem české výrazové specifikace slohového období SORELA, typické originální kombinací sovětské porevoluční klasicizující architektury, prvků ar deco amerického typu a české folklorní inspirace. Zčásti, především ve společenských prostorech je dochována původní výzdoba interiérů a jejich vybavení. Důležitý je také urbanistický význam objektu, který tvoří věžovou výškovou dominantu Dejvic. Tečka. Nevím jak vám, ale mě to připadá jako popis nějakého jiného objektu, než o jakém se psalo v návrhu o jeho historii a společenském pozadí vzniku nemluvě. Chcete-li se dnes dozvědět něco o hotelu Internacionál ať už na internetu nebo v tištěných periodicích, záhy na vás vyskočí buďto historka o čtyřiatřiceti generálech a o dvou schodech navíc, nebo o přeměně rudé hvězdy na zelenou. Dozvíte se také, že hotel je místními přezdíván sen šíleného cukráře nebo Lomonosova univerzita (osobně jsem se ani s jedním ani s druhým alias nesetkal ). Fundovaných odborných článků najdete pomálu z autorů jmenujme již zmíněného Karla Ksandra, Kateřinu Hubrtovou či Radomíru Sedlákovou ani v jednom případě se však nejedná o soustavnou monografii, kterou by si desítky, ba stovky uměleckých děl a unikátních umělecko-řemeslných výrobků, soustředěných v jednom projektu, zřejmě zasloužily. Nejsoustavnější je v tomto ohledu dokumentace připomenutého průzkumu Věry Mullerové z roku 1995 ta však nevyšla tiskem (ani k tomu účelu nebyla připravována) kromě archivu autorky má po jednom výtisku NPÚ, náš ateliér a snad majitel hotelu. Vesměs se dočtete, že rekonstrukce je zdařilá a citlivá (jeden zdroj z roku 2004 dokonce uvádí, že žádná rekonstrukce neproběhla to můžu chápat jako památkářskou poklonu ): cosi se tedy zřejmě zachovalo, není ale moc jasné, co to vlastně je kromě oněch čtyřiačtyřiceti generálů a dvou schodů navíc K tomu přičtěme postupné mizení původního, při generální rekonstrukci restaurovaného a znovu instalovaného nábytku snad ve skladech, a obecný obraz nabývá jasnější kontury: vnímavější část návštěvníků snad oceňuje zabudované umělecké a umělecko-řemeslné předměty. A co vlastní stavebně-historické, architektonické hodnoty? Jaká je percepce hotelu International jako nemovité památky? Připomeňme si definici dovolím si citovat architekta Solaře z ústředního pracoviště NPÚ: Kulturní hodnoty historických staveb a jimi tvořeného prostředí jsou spojeny s historickou věrohodností, schopností vydávat svědectví o minulosti, s architektonickou kvalitou, s estetickou a emocionální působivostí, se stářím vzácností. Z osobní zkušenosti i na základě rešerše literatury tvrdím, že širší veřejnost si mnoho takových hodnot s Internacionálem nespojuje nejen proto, že odborníci je adekvátně nekomunikují: ony jsou totiž jaksi roztříštěné, protiřečící si, jsou nesoustavné, z hlediska celku minoritní a útržkovité. Svědectví Internacionálu jako stavby je převážně svědectvím kulturně společenským, politickým a sociálním, a v této poloze se jedná o svědectví tristní, ostudné, ba i tragické. Netvrdím, že porevoluční sovětská socialisticko-realistická literatura a výtvarné umění nejsou kulturním fenoménem, nebo že tento fenomén si nezaslouží studium a evaluaci: 40

43 mluvím o implantaci vnějších znaků této kultury o dvacet let později v českém prostředí, která byla v rozhodující míře nesena zvrácenou, ba zločinnou ideologií a politikou. Tím se nechci dotknout architektů Jeřábka, Trmače a Brzáka vlastně naopak: dělali v dobových podmínkách co mohli, respektive plavali s proudem jako většina včetně výtvarníků, podílejících se na stavbě Internacionálu jejichž dílo hodnotím výše, než architekturu hotelu. Architektura je vždy také dílem stavebníka: o Alexeji Čepičkovi, zeti Klementa Gottwalda byla řeč, jeho kariéra byla stejně strmá jako krátká: již v roce 1956 byl zbaven všech funkcí a vyloučen z vládnoucí strany. Není to však (jen) tato historie, s čím mám problém, když se snažím vnímat hotel Intenacionál jako nemovitou kulturní památku. Jako praktikující architekt čtu prostorové řešení hotelu a příliš často v něm nalézám negativní projevy svévolné, nekompetentní a nepoučené moci stavebníka. Takový druh stavebníka nezmizel s Alexejem Čepičkou: dnešní developeři sice už nemohou poslat architekta do jáchymovských dolů, pokud neplní jejich pokyny, ale někteří z nich mu kazí práci (co na tom, že v konečném důsledku k vlastní škodě) podobně jako Gottwaldův zeť architektu Jeřábkovi. Nekompetentní a asertivní stavebník je charakteristický tím, že architekturu umí, leckde leccos viděl a trvá na tom, aby to bylo i v jeho stavbě ; Čapkovu pohádku o tom, Jak pejsek s kočičkou pekli dort nečetl nebo zapomněl; do jeho architektonického know-how neproniklo, že architektura je především o vztazích, souvislostech o struktuře a pak teprve o detailu. V hotelu Internacionál byla a je řada beze sporu jedinečných uměleckých a umělecko-řemeslných děl, architekti v něm vytvořili řadu jedinečných prostorů ale v dortu, co upatlali pejsek s kočičkou byla taky řada dobrot Máme štěstí - Praha má štěstí, že v případě Internacionálu udrželi architekti nejspíš navzdory soudruhu ministrovi alespoň (vnější) dortovou formu ve figuře 40

44 Asi je správné prohlásit nemovitou kulturní památkou i takový dort pejska a kočičky, respektive Alexeje Čepičky, respektive komunistické vládnoucí strany, pokud je jedinečný. O to důležitější pak ale je správná, srozumitelná a dobře komunikovaná = veřejnosti sdělená evaluace hodnot takové památky. V případě hotelu Internacionál toto postrádám. možná přehnané srovnání s architekturou třetí říše jsem si dovolil použít v zájmu podnícení diskuse o tom, jak se ve vztahu k extrémním příkladům, za něž asi můžeme považovat SORELu, projevují, k jakým výsledkům vedou psaná i nepsaná, legislativně zakotvená i postoji konkrétních úředníků a expertů (- jednou s uvozovkami, podruhé bez ) formovaná paradigmata památkové ochrany. Může být, že v případě SORELy (možná nejen) si památková péče bere větší sousto, než na jaké je připravena. Hotel Internacionál vznikl jako výslednice pohnutek, které byly nízké, ba zavržení hodné: materiální projevy takových pohnutek samy o sobě neodpovídají definici nemovité kulturní památky a z podstaty věci nespadají do sféry ochrany nemovitých památek. Do jejich struktury však pronikly projevy, které definici kulturního dědictví naplňují a ochranu zasluhují - umělecká díla, umělecká řemesla, řešení interiérů a detaily pláště budovy: co s tím? Odpověď neznám, a možná jednoznačná ani neexistuje všechno se do muzea nebo galerie umístit nedá jakkoli některé z dochovaných artefaktů, dochovaných by si to zasluhovaly Za jisté však považuji, že by projevy jedné a druhé povahy měly být zřetelně pojmenovány a odlišeny: v případě Internacionálu to ministerstvo kultury neudělalo, NPÚ v návrhovém materiálu jen 41

VĚSTNÍK KLUBU ZA STAROU PRAHU

VĚSTNÍK KLUBU ZA STAROU PRAHU ROČNÍK XXXVI. (VII.) ČÍSLO 2 / 2006 VĚSTNÍK KLUBU ZA STAROU PRAHU Foto Jan Bečka, červenec 2006. Že kočka není pes, že včera není dnes, to každý ví, to každý zná Že Myšák není myš a Čapek není Gočár, je

Více

České výtvarné umění a architektura 60. let 20. století Czech Fine Art and Architecture of the 1960 s

České výtvarné umění a architektura 60. let 20. století Czech Fine Art and Architecture of the 1960 s VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ARCHITEKTURY Mgr., MgA. Kateřina Pažoutová České výtvarné umění a architektura 60. let 20. století Czech Fine Art and Architecture of the 1960 s Zkrácená verze Ph.D.

Více

HOTEL CONTINENTAL. Masarykova univerzita Filozofická fakulta Seminář dějin umění. Bakalářská diplomová práce. Vypracovala: Ing. arch.

HOTEL CONTINENTAL. Masarykova univerzita Filozofická fakulta Seminář dějin umění. Bakalářská diplomová práce. Vypracovala: Ing. arch. Masarykova univerzita Filozofická fakulta Seminář dějin umění HOTEL CONTINENTAL Bakalářská diplomová práce Vypracovala: Ing. arch. Petra Gajdová Vedoucí práce: prof. PhDr. Jiří Kroupa, CSc. Brno 2008 Prohlašuji,

Více

Foto Martin Krise, září 2007. Spi sladce, Sladovno! (Čtěte článek Pražský industriál nekrology 2002 2007 na str. 13). O b s a h ISSN 1213-4228

Foto Martin Krise, září 2007. Spi sladce, Sladovno! (Čtěte článek Pražský industriál nekrology 2002 2007 na str. 13). O b s a h ISSN 1213-4228 ROčNÍK XXXVII. (VIII.) číslo 2 3 / 2007 věstník KLUBU ZA STAROU PRAHU Foto Martin Krise, září 2007 Spi sladce, Sladovno! (Čtěte článek Pražský industriál nekrology 2002 2007 na str. 13). O b s a h Stane

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Eva Jandová

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Eva Jandová BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Eva Jandová JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH FILOZOFICKÁ FAKULTA ÚSTAV DĚJIN UMĚNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE HOTEL VYŠEHRAD V ČESKÉM KRUMLOVĚ V SOUVISLOSTECH ČESKOSLOVENSKÉ POVÁLEČNÉ

Více

Martin Maleček SÍDLIŠTĚ LESNÁ - UNIKÁTNÍ PŘÍKLAD PANELOVÉHO OBYTNÉHO CELKU

Martin Maleček SÍDLIŠTĚ LESNÁ - UNIKÁTNÍ PŘÍKLAD PANELOVÉHO OBYTNÉHO CELKU Martin Maleček SÍDLIŠTĚ LESNÁ - UNIKÁTNÍ PŘÍKLAD PANELOVÉHO OBYTNÉHO CELKU Dodnes v původní podobě zachovalý areál Obzor, 1974. Foto Rudolf Křepela. (zdroj: archiv Stavoprojekty Brno) Když byl v roce 1958

Více

OBNOVA OKENNÍCH VÝPLNÍ A VÝKLADCŮ

OBNOVA OKENNÍCH VÝPLNÍ A VÝKLADCŮ NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV ústřední pracoviště OBNOVA OKENNÍCH VÝPLNÍ A VÝKLADCŮ Praha 2010 1 OBNOVA OKENNÍCH VÝPLNÍ A VÝKLADCŮ Marie Báčová Martin Ebel Petra Lesniaková Alfréd Schubert Miloš Solař Ladislav

Více

VEŘEJNÁ SPRÁVA V OBLASTI PAMÁTKOVÉ

VEŘEJNÁ SPRÁVA V OBLASTI PAMÁTKOVÉ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA PODNIKOHOSPODÁŘSKÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA V OBLASTI PAMÁTKOVÉ PÉČE PŘÍRUČKA ZDENĚK NOVÁK 1. vydání PRAHA 2009 Motto: Ani ohněm ani mečem, ba ani válečnými pohromami se tolik

Více

KONGRESOVÉ CENTRUM ZLÍN

KONGRESOVÉ CENTRUM ZLÍN Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav hudební vědy Management v kultuře BcA. Aneta Janečková Magisterská diplomová práce KONGRESOVÉ CENTRUM ZLÍN Analýza fungování v kontextu zlínské kultury Vedoucí

Více

Zpráva pracovní skupiny pro využití komplexu budov tzv. Staré radnice [bývalého okresního soudu a vězení] ve Vysokém Mýtě

Zpráva pracovní skupiny pro využití komplexu budov tzv. Staré radnice [bývalého okresního soudu a vězení] ve Vysokém Mýtě Zpráva pracovní skupiny pro využití komplexu budov tzv. Staré radnice [bývalého okresního soudu a vězení] ve Vysokém Mýtě Město Vysoké Mýto Říjen 2005 Detail kresby Josefa Šembery Vysokě Mýto v 17. století

Více

Udržitelné stavění a navrhování staveb a sídelních struktur Poznatky z případových studií rozvoje, úpadku a obnovy průmyslových lokalit

Udržitelné stavění a navrhování staveb a sídelních struktur Poznatky z případových studií rozvoje, úpadku a obnovy průmyslových lokalit Udržitelné stavění a navrhování staveb a sídelních struktur Poznatky z případových studií rozvoje, úpadku a obnovy průmyslových lokalit Inovativní produkt v rámci projektu OPPA Praha Adaptabilita: Vzděláváním

Více

Negrelliho viadukt 19. Palác Langhans 19. Palác Lucerna 20. Palác Metro 20. Parní mlýny 21 PORT#58 21. Port X 22. Tančící dům 23.

Negrelliho viadukt 19. Palác Langhans 19. Palác Lucerna 20. Palác Metro 20. Parní mlýny 21 PORT#58 21. Port X 22. Tančící dům 23. PROGRAM 16. 17. 5. 2015 Obsah Úvodní slovo 3 Festival ve světě 4 Záštity 5 Jak si Open House užít 6 ArtGen 9 Danube House 9 Dům odborových svazů 10 Dům U Dvou zlatých medvědů 10 Elektrárna Štvanice 11

Více

VĚSTNÍK KLUBU ZA STAROU PRAHU

VĚSTNÍK KLUBU ZA STAROU PRAHU ROČNÍK XXXVII. (VIII.) ČÍSLO 1 / 2007 VĚSTNÍK KLUBU ZA STAROU PRAHU Foto Martin Micka, květen 2007. Zákres a text Klub Za starou Prahu Vidím město veliké, výška jehož domů hvězd se dotýká (Čtěte článek

Více

Nápomocné mi byly nejen tištěné texty, ale i internetové zdroje. Podnětný byl rovněž článek Ing. arch. Evy Rozehnalové, vydaný v upomínku 100.

Nápomocné mi byly nejen tištěné texty, ale i internetové zdroje. Podnětný byl rovněž článek Ing. arch. Evy Rozehnalové, vydaný v upomínku 100. OBSAH: 1.ÚVOD 2 2.ARCHITEKTURA V MEZIVÁLEČNÉM ČESKOSLOVENSKU 4 2.1.BRNĚNSKÁ MEZIVÁLEČNÁ ARCHITEKTURA 6 3. BEDŘICH ROZEHNAL 9 3.1. OSOBNOST 9 3.2. INSPIRACE A TVORBA 12 4. MĚSTSKÉ NÁJEMNÉ BYTY V BRNĚ 15

Více

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav informačních studií a knihovnictví Mgr. Ilja Šedo Systémy muzejních digitálních informací na WWW Rigorózní práce Konzultant rigorózní práce PhDr. Eva

Více

ZŘÍCENINY HRADŮ A MĚSTSKÉ HRADBY V SOUČASNÉ PRAXI PAMÁTKOVÉ PÉČE. Vladislav Razím. Metodika NPÚ [s. 6 11, 12 13] (obr. 1 6) Aktuální praxe (obr.

ZŘÍCENINY HRADŮ A MĚSTSKÉ HRADBY V SOUČASNÉ PRAXI PAMÁTKOVÉ PÉČE. Vladislav Razím. Metodika NPÚ [s. 6 11, 12 13] (obr. 1 6) Aktuální praxe (obr. ZŘÍCENINY HRADŮ A MĚSTSKÉ HRADBY V SOUČASNÉ PRAXI PAMÁTKOVÉ PÉČE Vladislav Razím Významnou součástí památkového fondu jsou torzálně dochované stavby zříceniny či ruiny, zastoupené zejména hrady a městskými

Více

Architektonická studie rozvoje Sokola Brno I generel SBI Předprojektová dokumentace areálu na Kounicově ulici v Brně

Architektonická studie rozvoje Sokola Brno I generel SBI Předprojektová dokumentace areálu na Kounicově ulici v Brně Architektonická studie rozvoje Sokola Brno I generel SBI Předprojektová dokumentace areálu na Kounicově ulici v Brně Ing. Robert Václavík, architekt Prosinec 2013 Obsah Stadion na Kounicově ulici Textová

Více

podlahové konstrukce časopis stavba roku: Regiocentrum Královéhradeckého kraje Fórum českého stavebnictví 02/09 www.casopisstavebnictvi.

podlahové konstrukce časopis stavba roku: Regiocentrum Královéhradeckého kraje Fórum českého stavebnictví 02/09 www.casopisstavebnictvi. 2009 MK ČR E 17014 02/09 Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Český svaz stavebních inženýrů Svaz podnikatelů stavebnictví v ČR časopis Časopis stavebních inženýrů, techniků

Více

BYDLENÍ A OBYTNÉ PROSTŘEDÍ NA PRAZE 3 z pohledu udržitelného rozvoje

BYDLENÍ A OBYTNÉ PROSTŘEDÍ NA PRAZE 3 z pohledu udržitelného rozvoje z pohledu udržitelného rozvoje Inovativní produkt v rámci projektu OPPA Praha Adaptabilita: Vzděláváním k rozvoji environmentálně vyspělých staveb Modul 4- Environmentální přínos staveb Ing. arch. Tereza

Více

Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR. Ministerstvo pro místní rozvoj. Ústav územního rozvoje

Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR. Ministerstvo pro místní rozvoj. Ústav územního rozvoje sborník ze semináře litomyšl 2010 Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR Ministerstvo pro místní rozvoj Ústav územního rozvoje Příloha časopisu Urbanismus a územní rozvoj č. 4/2010 Letecký pohled

Více

20 LET PROGRAMU REGENERACE MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH ZÓN 1992-2012

20 LET PROGRAMU REGENERACE MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH ZÓN 1992-2012 20 LET PROGRAMU REGENERACE MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH ZÓN 1992-2012 Úvod Historie Čech a Moravy zanechala současníkům bohatou strukturu osídlení dokumentující hospodářskou

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta architektury. Ing. Jitka Brabcová PREZENTACE, POPULARIZACE A PROPAGACE KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta architektury. Ing. Jitka Brabcová PREZENTACE, POPULARIZACE A PROPAGACE KULTURNÍHO DĚDICTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta architektury Ing. Jitka Brabcová PREZENTACE, POPULARIZACE A PROPAGACE KULTURNÍHO DĚDICTVÍ PRESENTATION, POPULARIZATION AND PROMOTION OF CULTURAL HERITAGE ZKRÁCENÁ

Více

ANALÝZA STAVEBNÍ KULTURY. Podklad pro řešení problematiky POLITIKA ROZVOJE (ARCHITEKTURY)

ANALÝZA STAVEBNÍ KULTURY. Podklad pro řešení problematiky POLITIKA ROZVOJE (ARCHITEKTURY) ANALÝZA STAVEBNÍ KULTURY Podklad pro řešení problematiky POLITIKA ROZVOJE STAVEBNÍ KULTURY (ARCHITEKTURY) Analýza stavební kultury Podklad pro řešení problematiky POLITIKA ROZVOJE STAVEBNÍ KULTURY (ARCHITEKTURY)

Více

ZIMA 2014. Kapitoly z historie přírodovědného oddělení libereckého muzea díl II. Miloslav Nevrlý, bývalý vedoucí přírodovědného oddělení SM

ZIMA 2014. Kapitoly z historie přírodovědného oddělení libereckého muzea díl II. Miloslav Nevrlý, bývalý vedoucí přírodovědného oddělení SM ZIMA 2014 ČTVRTLETNÍK SEVEROČESKÉHO MUZEA V LIBERCI Informační a programové periodikum. K dostání zdarma v síti informačních center a muzeí Libereckého kraje a Eurorionu Nisa. V nákladu 2 000 ks vydává

Více

2/2012. Nestačí mít velké ideály. Slova mají jen tehdy smysl, jsme-li ochotni za ně ručit činy. Václav Havel. Rok 2011 v útulku

2/2012. Nestačí mít velké ideály. Slova mají jen tehdy smysl, jsme-li ochotni za ně ručit činy. Václav Havel. Rok 2011 v útulku Nestačí mít velké ideály. Slova mají jen tehdy smysl, jsme-li ochotni za ně ručit činy. Václav Havel 2/2012 Kongresové centrum bilancuje 4 Rok 2011 v útulku 19 Talent designu 2011 21 staré fotky Vážení

Více

životní cyklus staveb časopis diskuze: pozice stavebních inženýrů a architektů v České republice stavba roku: Rekonstrukce Malostranské besedy 03/11

životní cyklus staveb časopis diskuze: pozice stavebních inženýrů a architektů v České republice stavba roku: Rekonstrukce Malostranské besedy 03/11 2011 MK ČR E 17014 03/11 Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Český svaz stavebních inženýrů Svaz podnikatelů stavebnictví v ČR časopis Časopis stavebních inženýrů, techniků

Více

Koncepce Muzea hlavního města Prahy se zaměřením na období 2009-2014

Koncepce Muzea hlavního města Prahy se zaměřením na období 2009-2014 Koncepce Muzea hlavního města Prahy se zaměřením na období 2009-2014 Zpracovala: PhDr. Zuzana Strnadová, ředitelka Muzea hlavního města Prahy ve spolupráci s členy vedení muzea - 1 - Obsah: 1. Úvod 2.

Více

Masarykova univerzita. Mediální výchova v České republice a Spojených státech amerických

Masarykova univerzita. Mediální výchova v České republice a Spojených státech amerických Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Katedra pedagogiky Mediální výchova v České republice a Spojených státech amerických Diplomová práce Brno 2011 Vedoucí práce: Mgr. Jana Krátká, Ph.D. Autor: Michal

Více

Veřejná zakázka Profesní informační systém ČKAIT Autorizační, dozorčí a profesní rada informují

Veřejná zakázka Profesní informační systém ČKAIT Autorizační, dozorčí a profesní rada informují 4 2013 zprávy a informace České komory autorizovaných inženýrů a techniků téma tohoto čísla Veřejná zakázka Profesní informační systém ČKAIT Autorizační, dozorčí a profesní rada informují Autorská práva

Více

2.4 KULTURNÍ HODNOTY A PAMÁTKOVÁ OCHRANA MĚSTA

2.4 KULTURNÍ HODNOTY A PAMÁTKOVÁ OCHRANA MĚSTA 2.4 KULTURNÍ HODNOTY A PAMÁTKOVÁ OCHRANA MĚSTA 2.4.1 CHARAKTERISTIKA PRAHY Z HLEDISKA HISTORICKÝCH A KULTURNÍCH HODNOT Historie města Prahy sahá do hloubi paleolitu. Doloženy jsou archeologické nálezy

Více