dobový obrázek: všimněte si - kde je rudá hvězda?! Ještě o ní bude řeč

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "dobový obrázek: všimněte si - kde je rudá hvězda?! Ještě o ní bude řeč"

Transkript

1 Byl jsem požádán, abych poreferoval o hotelu Internacionál: můj puvoir k takové přednášce zřejmě spočívá v tom, že náš ateliér navrhl a realizoval generální rekonstrukci tohoto hotelu před tím, než byl prohlášen nemovitou památkou, a že jsme si při tom počínali tak, že nás chválili a chválí jak památkáři, tak majitel a provozovatel hotelu. dobový obrázek: všimněte si - kde je rudá hvězda?! Ještě o ní bude řeč 1

2 dovolil jsem si téma poněkud rozšířit pokusit se o přesahy směrem k paradigmatům památkové ochrany v České republice a k jejich důsledkům, - pokud se týče praktických přístupů k objektům, které jsou považovány za významné reprezentanty minulých dob, - a zejména, pokud se týče percepce takových objektů nebo jinak řečeno, jak tato paradigmata ovlivňují způsob, jakým je o (některých) památkách informována veřejnost 2

3 tady už rudá hvězda je podle aut a tramvaje se přitom jedná zřejmě o jeden snímek, jen rozdílně upravený Hotel International, před tím Družba, později Holiday Inn, dnes Crowne Plaza je pravděpodobně nejznámějším představitelem socialistického realizmu v české architektuře. Ve srovnání s jinými reprezentanty Jalta, ostravská Podkova, Poruba vůbec, Havířov, Nový Most nebo město Ostrov je to pravděpodobně představitel nejvíce prvoplánový, nejvíce poplatný sovětské předloze. Co to je socialistický realismus? Po únoru 1948, poté co se komunisté chopili moci, začali násilně prosazovat sovětské metody a vzory, označované jako socialistický realismus (v Československu zkráceně SORELA: Socialistický Realismus v Architektuře) = specifická definice??. Politické i architektonické myšlení čtyřicátých let bylo podřízeno vidině "vyššího celku", kterému se musely podřídit všechny individuální zájmy. Umělci se museli přizpůsobit. SORELA je synonymem tehdejší oficiální, státem podporované kultury a v našich podmínkách představuje především mocensky vnucený import import vnucený komunistickou vládnoucí stranou jako nástroj podpory prosazení diktatury proletariátu: na to bychom neměli, domnívám se zapomínat. Myslím, že je na místě položit si otázku, do jaké míry má takový fenomén ještě něco společného s kulturou (v užším také památkářském slova smyslu). V tomto ohledu je situace československé SORELY, domnívám se, 3

4 podstatně odlišná od původního sovětského socialistického realismu. Přesná definice toho, co vlastně socialistický realismus je, nebyla nikdy jasně specifikována. Pojem socialistický realizmus pravděpodobně poprvé použil spisovatel Ivan Gronskij na sjezdu moskevských spisovatelů v roce Poté se objevil v projevech Maxima Gorkého a Andreje Ždanova na I. všesvazovém sjezdu spisovatelů roku Nejasná definice Ždanovovy zásady neustále udržovala umělce v napětí, že se netrefí do nepřesně formulované státní objednávky a budou perzekuováni - tato situace byla důležitým prvkem k jejich kontrole. Na IX. sjedu KSČ v roce 1949 tehdejší ministr informací Václav Kopecký stanovil proslov Andreje Ždanova "O nejpokrokovější literatuře světa" jako závaznou řeč pro české umělce tvořící metodou socialistického realismu. Deklarativně se k socialistickému realismu přihlásila také I. celostátní konference delegátů českých a slovenských architektů, která se konala v roce Architektura se prohlásila za umění ideové, úkolem bylo vytvoření soustavy architektonických forem jako politickoideových znaků, které budou srozumitelné pracujícímu lidu, budou jej "naplňovat hrdostí na jeho vítězství a pracovní úspěchy". Pro sovětské centrálně řízené umění se stala typickou monumentální forma, která měla utvrzovat mocenské postavení politického establishmentu a posilovat víru v lepší, komunistickou budoucnost. Snaha po zdůraznění monumentality a patřičném vyjádření politické moci znamenaly obrat směrem k historizující inspiraci a tradičnosti, a to zejména v klasicizujících formách. V 50. letech tak byla česká architektura nucena opustit linii, kterou rozvíjela moderní avantgarda a podrobit se monumentalizujícímu historismu. K poznámce o mocenském importu vládnoucí komunistické strany a o nástroji podpora prosazení diktatury proletariátu se konečně sluší podotknout, že přijetí této změny nebylo zcela vynucené, sehrálo zde roli silné levicové zaměření části architektonické obce a dobový pocit slepé uličky funkcionalismu. Diskuse o socialistickém realismu probíhala v levicových kruzích již od 30. let byť se snad většina teoretiků a architektů dívala na situaci v Sovětském svazu s nedůvěrou. 3

5 Definici, genezi a východiskům socialistického realismu jsem věnoval takový prostor, protože vnímám jeho silné ideologické pozadí; v Československých podmínkách je možná přiléhavější hovořit o východiscích mocensko-ideologických, hegemonistických. Připadá mi důležité uvědomit si, co vlastně chráníme, případně se snažíme konzervovat, když například prohlásíme hotel International nemovitou kulturní památkou. Jistěže architektura odráží vždy tak či onak kulturu doby svého vzniku a tedy i ideologii v případě architektury socialistického realizmu se však jedná o ideologii a politickou diktaturu především, a navíc o ideologii a politiku, která je dnes 80ti % občanů ČR považována za zvrácenou, potažmo zločinnou v takové souvislosti můžeme také mluvit o štěstí nebo o smůle? že Albert Speer ve službách Adolfa Hitlera nestačil realizovat plány velkorysé přestavby Berlína na metropoli Třetí říše, respektive, že mu je notně pocuchala spojenecká bombardování 4

6 To by nás v duchu Evropské charty architektonického dědictví z r při návštěvě Berlína mohly vítat scenérie, podobné této Zdůrazním, že ve vztahu k Internacionálu mluvím o architektuře: ještě se k tomu dostanu teď jen předešlu, že odlišně vnímám situaci, pokud se umělecko-řemeslné a umělecké výbavy hotelu týče. 5

7 Iniciátorem stavby, známé především jako hotel International, byl ministr obrany Alexej Čepička, zeď prezidenta Gottwalda. Výstavba probíhala v letech 1952 až 1954 podle projektu Františka Jeřábka a jeho spolupracovníků Trmače a Brzáka, v dobovém tisku je citován i architekt Hudec, všichni z Vojenského projektového ústavu. Původně v roce 1951, kdy vznikl zastavovací plán území bývalé cihelny pod Juliskou - se mělo jednat o ubytovnu pro mimopražské důstojníky. Do tehdejšího Československa však přijížděly sovětské delegace a poradci, pro které nebylo k dispozici ubytování, které by odpovídalo představám jejich servilních hostitelů. To měla z iniciativy Alexeje Čepičky nabídnout novostavba v pražských Dejvicích. Původně běžný projekt nabýval na důležitosti a s ním rostla i nabubřelost a náročnost, které se zřetelně otiskly do vnější i vnitřní podoby stavby. 6

8 Plány z roku již ukazují stavbu členěnou do tří samostatných částí dvě symetrická křídla spojená uprostřed centrální částí s ústřední věží. 7

9 Zatímco v postranních křídlech byly plánovány malé garsoniéry pro důstojníky, centrální část měla sloužit jako neveřejný luxusní hotel pro sovětské poradce a prominentní vojenské šarže. V průběhu stavby se však základní koncept využití nadále proměňoval. Ukázalo se, že armáda takové množství ubytovacích prostor nevyužije a sovětské delegace by tuto předimenzovanou kapacitu nedokázaly naplnit. Bylo proto rozhodnuto, že z rozestavěné budovy vznikne pouze luxusní hotel. Daná koncepce již méně velkorysé řešení nepřipouštěla. Se změnou využití bylo nutné upravit dispoziční řešení bočních křídel a autoři se s tímto úkolem vypořádali s profesionální bravurou. 8

10 Rovněž prostoru v centrální části se dotkly nezbytné úpravy. Tělocvična byla proměněna v kongresový sál s barem v místě bývalého skladu žíněnek tak to tvrdí stavebně-historické prameny: při první návštěvě sálu v roce 1995 před zahájením přípravy generální rekonstrukce jsem žádný bar ani jeho pozůstatky nezaznamenal. Celkové pojetí sálu včetně tvaru oken a pozůstatků tělocvičného nářadí u stropu nenechávalo prostor pro pochyby o původní funkci prostoru, jehož atmosféru se nepodařilo překonat ani při generální rekonstrukci v devadesátých letech. 9

11 Vstupní hala, kavárna a restaurace oproti tomu zůstaly beze změn: ve stavu změněném jen málo - především zubem času - jsem zastihl hotelovou recepci při první pracovní návštěvě hotelu v roce

12 Francouzská restaurace 11

13 Stavba hotelu byla dokončena v roce 1956 a výzdoba interiérů až o rok později. 12

14 O absurditě doby a možná ještě více o způsobu myšlení Alexeje Čepičky má vypovídat historka, často uváděná i v odborné památkářské literatuře: při tak velkorysém projektu se předpokládalo, že slavnostního otevření hotelu se zúčastní i sám generalissimus Stalin. Aby mohlo na centrálním schodišti ve špalíru nastoupit všech tehdejších čtyřiačtyřicet československých generálů, musely být k již provedenému schodišti přidány dva další stupně navíc. To mělo znamenat značné stavební komplikace a konečnou změnu výškové úrovně celé střední části objektu, která je patrná dodnes. Každému, kdo se podívá na řez komentovanou částí budovy, musí být ovšem patrné, že se jedná o příběh, vykonstruovaný na základě principu historka nemusí být pravdivá, důležité je, že pobaví to se v daném případě zřejmě daří: uvedená historka je uváděna velmi často, obejde se bez ní jen málo která publikace. Skutečnost je ale taková, že pod hlavní restaurací hotelu, ke které stoupá uvedené schodiště, je původní přístupový koridor do sálu tělocvičny. Jeho světlá výška pod průvlaky je jen málo přes dva metry: zaplať Pánbu, že Československá lidová armáda měla 44 generálů, a ne třeba jen 42: to by se do tělocvičny muselo chodit se skloněnou hlavou 13

15 S proměnou politické atmosféry druhé poloviny padesátých let se začal měnit i přístup vládnoucí garnitury k využití nového hotelu: původní myšlenka výsadního ubytování pro sovětské delegace ustoupila do pozadí, objekt byl převeden pod cestovní kancelář Čedok, od roku 1957 se stal kapacitně největším hotelem v Československu. 14

16 V témže roce se jeho název změnil z Družby nejprve na krátkou dobu na Čedok a vzápětí na International. 15

17 Další z populárních historek, uváděných v souvislosti s Internacionálem, se vztahuje k rudé hvězdě, umístěné na samém vrcholku hotelu na štíhlé ocelové konstrukci, vyrůstající z kovového tulipánového květu, který korunuje centrální věž budovy. Původní hvězda byla zasklena červeným rubínovým sklem a opatřena vnitřním osvětlením, aby ve tmě zářila. Špice byla konstruována tak, že bylo možné zasunout ji do tulipánu a korpusu věže a tam ji včetně hvězdy vyčistit (údržba se prováděla zpravidla v noci, aby zmizení hvězdy nezavdalo příčinu ke spekulacím). Při generální rekonstrukci se zjistilo, že údržba zasouvacího mechanismu probíhala způsobem, typickým pro éru, jíž je budova symbolem: mechanická porucha byla sanována tím, že se pohyblivé osazení zlikvidovalo a solidní sváry zajistily špici natrvalo ve vysunuté poloze. Opět i odborná literatura uvádí, že (cituji) Zvláštní shodou okolností došlo k tomu, že původní symbol pěticípá hvězda na vrcholku věže zůstala na svém místě dodnes. Dnešní hotelový řetězec Crown Plaza má paradoxně ve svém znaku rovněž pěticípou hvězdu, i když v barvě zelené. A tak nakonec stačila pouze výměna zasklení. Logotyp řetězce Crowne Plaza ovšem vypadá takto: 16

18 Připojil jsem i logotyp Holidy Innu, v jehož režii probíhala generální rekonstrukce (oba řetězce patří do jednoho koncernu odlišuje je standard služeb: Holiday Inn jsou tři hvězdy, Crowne Plaza čtyři ). Zelená hvězda na špici hotelu je nicméně skutečností 17

19 Vedle architektů, kteří přijali východiska SORELy, se na Internacionálu podílela plejáda umělců, jejichž význam a přínos vesměs přesahuje epizodu stalinismu v české kultuře. Jejich díla se uplatňují v poloze dekorace interiéru i detailů pláště budovy. Nejkvalitnější mezi nimi jsou práce z kovu a ze skla. 18

20 Kovolitecké práce a práce uměleckého kovářství zastoupené originálním zábradlím schodiště, nejrůznějšími mřížemi, klikami a kličkami jsou dílem Jana Nušla. Vegetabilní mříže na oknech parteru získaly takovou oblibu, že v průběhu rekonstrukce mizely zřejmě péčí sběratelů umění - stejně rychle, jako je restaurátoři doplňovali: ve dne instalace, přes noc sběr. 19

21 skleněné vitráže a reliéfy, skleněné panely s národními motivy od Jaroslavy Brychtové a Viléma Dostrašila 20

22 úchvatné typy skleněných lustrů a nástěnných svítidel, vyrobené ve sklárnách v Kamenickém Šenově a Valašském Meziříčí, dodnes upoutávají svou nadčasovostí a zpracováním. 21

23 Národní tématika se výrazně projevila při výzdobě stěn a stropů. Jedná se o sgrafita s rostlinnými motivy propletených lipových lístků a motivy s ovocem a zeleninou od Josefa Nováka a Stanislava Ullmana. Podobně byly řešeny nástěnné malby a obrazy s náměty ze života městského a venkovského lidu. Národní a lidová témata se objevují také na gobelínech. Podle návrhu Aloise Fišárka vznikl gobelín Tři tanečnice umístěný ve vstupní hotelové hale. Cyril Bouda je autorem dalších gobelínů. První, příznačně nazvaný Dary země, zdobí stěnu jednoho ze salonků v prvním patře, 22

24 druhý, nazvaný Praga Regina Musicae, je umístěn v lobby. 23

25 Podle návrhu Maxe Švabinského byla provedena nástěnná mozaika s motivem pestrobarevné kytice, 24

26 umístěná nad točitým schodištěm vedoucím do zimní zahrady v posledním patře centrální věže hotelu, vybaveném zasklenou arkádou. Mezi umělci, kteří svými díly přispěli k původní podobě Internacionálu, se dále uvádějí malíři W. Nowak a J. Gruss, sochaři Kodým, Hojerová a Sedlecká, nástropní malby jsou dílem umělců Kumpána, Solara a Liškové. Budovatelská a sovětskoosvoboditelská tématika řady závěsných obrazů a volných plastik je v devadesátých letech nejprve diskvalifikovala i ve vztahu k prosté účetní inventarizaci aby následně zmizely v průběhu střídání soukromých vlastníků hotelu: portrét samopalníka sice není v dnešní době zrovna sexy, ale Svolinský je Svolinský. 25

27 V pozůstalosti již zmíněného architekta Trmače se objevily náčrty, které ho identifikují jakou autora řady nábytkových kusů 26

28 sedacího nábytku, stolů i interiérového vybavení vidíte tu slohovou směsici?! 27

29 Ty zabudované například v původních kancelářích vedení hotelu, které se vesměs zachovaly ve více kusech a byly restaurovány a znovu použity při generální rekonstrukci v devadesátých letech, jsme už viděli. V Trmačově dokumentaci jsou konečně také předlohy ornamentů štukových i malovaných, které se rovněž zachovaly v hotelové lobby, v restauraci a v saloncích. Jsou to právě tato díla umělecko-řemeslná i umělecká která jsou nositelem kulturní - památkové, chcete-li hodnoty Internacionálu, nikoliv stavba sama. Je to logické, zákonité a obvyklé: architektura je to, čemu mocipáni včetně těch komunistickolampasáckých rozumějí a co se také dá kvantifikovat ve vztahu k jejich potřebám viz oněch 44 generálů Volná a volnější umění politici už tak bezprostředně ovládat nedokáží leda, že jsou výslovně antagonistická Proto se do budovy Internacionálu, reprezentující bolševickou ideologii a politickou diktaturu, propašovalo tolik děl, která na rozdíl od stavby skutečně reprezentují kulturu a kulturní odkaz. 28

30 Po roce 1989 se majitelem Internacionálu v kuponové privatizaci stala společnost Epic, která záhy přistoupila k jeho generální rekonstrukci a modernizaci s cílem překonat relikty socialistického provozu a hotel přizpůsobit současným mezinárodním standardům. Na straně investora akci řídil zkušený hoteliér Ivan Chadima ve spolupráci s dlouholetým ředitelem Internacionálu z dob Čedoku Felixem Křížkem, architektem byli MS architekti. K projektu jsme přizvali paní doc. Marii Benešovou, aby nám pomohla svými neocenitelnými znalostmi a zkušenostmi, a mimořádně konstruktivní a interaktivní byla i spolupráce s Karlem Ksandrem dnešním ředitelem NTM - který akci dozoroval za NPÚ. Stavebně-historický a umělecko-historický průzkum dělala Věra Mullerová. Jednou nebo dvakrát jsme se při práci na návrhu rekonstrukce a modernizace konzultativně setkali s architekty Trmačem a Brzákem. Na návrhu a projektu jsme pracovali v letech 1995 a 96 zčásti již v souběhu s probíhajícími stavebními a restaurátorskými pracemi, které probíhaly od března 1996 do dubna Z dodavatelů, kteří se na rekonstrukci podíleli, chci vyzvednout firmu UNO z Havlíčkova Brodu, která byla dodavatelem veškerých truhlářských prací. Jména dalších řemeslníků jsem už zapomněl, celkově však můžu konstatovat potěšitelnou skutečnost, že se nezdá, že by řemesla vymírala ani ta umělecká Limitujícím faktorem bývají cena a termíny 29

31 Z hlediska zásahu do dochovaného stavu v rámci rekonstrukce a modernizace je naší práci možné rozdělit do několika navzájem dosti odlišných oblastí: - z hlediska technického a technologického včetně řešení kompletně nového výrobního zázemí gastronomických provozů se jednalo v zásadě o rutinní práci: jednak se odehrávala v prostorách bez zvláštní stavebně-historické ceny, jednak se původní projekt ukazoval jako vcelku moderní a flexibilní: to platilo například pro trasy rozvodů médií. Nové šatny personálu jsme umístili do původního protiatomového krytu: ten by se možná býval mohl zachovat jako svědectví doby, nikdo o tom však nerozhodl ani to nepožadoval; téměř dva metry tlustý strop původního krytu s pískovou výplní konec konců zůstal zachovaný - v prostorách chodeb, schodišť, původní České restaurace nově Harvest Roomu a rozsáhlých salonků a kanceláří vedení hotelu na obou úrovních třetího podlaží se jednalo v podstatě o restaurování původního stavu: 30

32 frekventovaně zde nalézal uplatnění i restaurovaný původní mobiliář, 31

33 - vesměs nové někdy ovšem s dekorem podle původních předloh byly textilie včetně koberců - hotelové pokoje se ukázaly jako tak vhodně prostorově disponované, a zároveň bez zvláštní stavebně historické ceny, že jsme bez problémů mohli navrhnout nové koupelny původní pokoje často neměly vlastní koupelny a nový interiér 32

34 - zásadní byly intervence ve vstupní hale a v lobby: i zde jsme celkem snadno dospěli k souladu s hlediska památkové péče, když jsme je uvolnili, prostorově scelili a vyčistili od ubytovenských vestaveb vše při zachování původních náročných kamenných a štukových povrchů a struktur - největším zásahem generální rekonstrukce bylo zrušení původní Francouzské restaurace snad nejhezčího prostoru původního hotelu, byť s neadekvátním vstupem: stísněný, nevyhovující přístup do velkého kongresového sálu původní tělocvičny byl už komentován; bylo rozhodnuto přeměnit původní Francouzskou restauraci ve foyer kongresového sálu: takové řešení vytvořilo na jedné straně jedinečnou přidanou hodnotu kongresového sálu výtvarné kvality původní restaurace jsem už komentoval, navíc kolik kongresových sálů v Praze má foyer s přímým přístupem do hotelové zahrady? Na druhé straně řešení je spojeno se ztraceným spádem bývalá Francouzská restaurace se nachází cca dva metry pod úrovní podlahy v lobby i v kongresovém sále a široké nové schodiště, které ji propojilo se sálem, kvalitě jejího prostoru nepřispělo. Navíc tělocvična stále zůstává tělocvičnou 33

35 - vnějšek hotelu byl v zásadě podroben pouze rekonstrukčním a restaurátorským zásahům, jedinou komplikací bylo vnější spirálové požárně únikové schodiště, přisazené k centrální věži i to snad nakonec dopadlo přijatelně Do prostorů 12. patra tzv. Čepičkova apartmá a přilehlých salonků pro jednání nejvyššího velení armády a vedení ministerstva národní obrany a do konferenčních prostorů ve 14. patře a zimní zahrady o podlaží výše s náročnou v hotelu zřejmě nejlepší umělecko-řemeslnou a výtvarnou výbavou rekonstrukce pod vedením Epic nedošla. Podlaží Čepičkova apartmá zůstalo několik let nevyužívané rekonstruováno a modernizováno bylo až za dalšího vlastníka hotelu Austria Hotels, dceřinné společnosti pojišťovny UNIQA. 34

36 Původní morbidní, tmavým mramorem obložené koupelny a toalety při tom vzaly za své žádná škoda podle mého názoru zachovány a restaurovány naopak byly dekorované stropy salonků. Osud 14. a 15. byl dlouhou dobu neuzavřený: rekonstrukční rozpočet Epicu byl vyčerpán, prostory tedy byly v dochovaném stavu pronajaty balkánskému provozovateli kasina, aby je upravil vlastním nákladem: za své při tom vzala nejen zeleň, ale i většina terakotových rabat, zachovaly se naštěstí původní podlahy včetně vestavěného schodiště, pasířské výrobky především zábradlí a kapotáž arkádových oken, mozaika podle Švabinského předlohy, centrální lustr i dekorované stropy. 35

37 Pro Austria Hotels jsme po té, co kasino takřka přes noc beze stopy zmizelo - zpracovali několik variant architektonicko-provozního řešení revitalizace těchto jedinečných prostorů pro konferenční účely, executive appartments, nakonec pro business-lounge. Důvodem dlouhého váhání byla jednak převažující individuální a skupinová klientela hotelu, která takové prostory nepotřebuje, jednak špatná dostupnost těchto podlaží: výtah pro hosty končí ve 14. patře do 15. se musí pěšky, a výtah pro obsluhu není k dispozici vůbec 36

38 To je škoda: jsou to, jak jsem už možná naznačil, nejhezčí (spolu s bývalou Francouzskou restaurací) a z hlediska uměleckého a umělecko- řemeslného nejlépe vybavené prostory hotelu, jejich arkádová okna se navíc otevírají do čtyř světových stran na terasy a k unikátním výhledům Za Austria Hotels proběhla řada dalších stavebních úprav hotelové pokoje byly vybaveny klimatizací, v přízemí jižního křídla bylo vybudováno fitness centrum tyto zásahy byly však vesměs rutinní a bez vlivu na umělecko-historickou výbavu hotelu. 37

39 Smutnější ale snad nikoliv nevratné - je, že původní mobiliář, restaurovaný a využitý při generální rekonstrukci, je postupně vytlačován novým, konfekčním: v rozporu s oficiálními deklaracemi o zájmu návštěvníků o tyto doklady uměleckého řemesla padesátých let se tak děje, protože vedení hotelu má za to, že dobový mobiliář, byť restaurovaný, neodpovídá očekáváním klientů Ilustrativní je příběh těchto křesílek: ve skutečnosti jsou, myslím, ještě hezčí než na této fotografii. Když byla po restaurování rozmístěna v hotelovém lobby, přišla stížnost, že se v nich špatně sedí mají totiž příliš dlouhý sedák. Pokusili jsme se situaci napravit tím, že jsme do každého křesla přidali tuhý polštář, o který se sedící opře stejně křesílka začala postupně mizet ve skladu a na jejich místa přišly konfekční, anonymní fotely. V čem je pointa? Zkušení hoteliéři v lobby ve skutečnosti chtějí mít nepohodlný nábytek v lobby totiž nemá host co vysedávat, protože nedělá žádnou útratu pohodlí ať si udělá v kavárně nebo v lobby-baru, kde mu nezbyde, než si objednat aspoň Mattoni 38

40 Návrh na prohlášení Internacionálu za nemovitou kulturní památku zpracoval Státní ústav památkové péče Karel Ksandr v roce Uvádí se v něm, že inženýři a architekti pracovali na základě předem vybrané a určené urbanistické studie a hovoří se o typu Lomonosovy univerzity. Forma budovy jmenovitě ta vnější - je tedy charakterizována jako nepůvodní a nevěrohodná s tím lze jen souhlasit, pamatujme na to ve vztahu k definici kulturních hodnot stavební památky. Skutečné kulturní hodnoty uvádí až popis interiéru: uvádí se zde Architektonická forma byla promýšlena s ohledem na měřítko a proporce všech prvků a detailů. 39

41 Tomu člověk nemůže nedat za pravdu třeba ve vstupním loubí dále se píše o řadě předních umělců, kteří pro hotel vytvořili několik pozoruhodných originálů. vybavení objektu navrženo jako specielní typy, vyráběné klasickými technologiemi z klasických materiálů. Převážná část původního dochovaného nábytky v hotelu není ve stylu sorely, ale lze zde nalézt nábytek jak kubistický, tak i v duchu amerického artdeco. To už jsme si ukazovali Památková hodnota nemovitosti je v návrhu popsána stručně a povšechně, uvádí se: Budova představuje v současné době unikátní doklad reprezentativní epochy?? českého socialistického realismu pohnutých padesátých let Architektonický styl lze charakterizovat jako zajímavý průnik působení dobového politicko-historického vývoje a typicky české výrazové specifikace. je považován z hlediska historie umění za vzácnou a cennou památku, dosud ne zcela zhodnocenou pro svoji politickou minulost a vzhledovou kuriosnost. - ano, tomu rozumím řeč je o uměleckých dílech, odlišena označením za kuriozní je stavba (i když to není úplně precizní), a připomenuty jsou společenské okolnosti vzniku Ministerstvo kultury návrhu SÚPP vyhovělo až v roce 2000, tedy po skončení rozhodující rekonstrukce. Důvodová část rozhodnutí je (kromě formalit) dost stručná: Budova hotelu, postavená v letech podle projektu architekta Františka Jeřábka ve spolupráci s architekty Milanem Brzákem a Frantičkem Trmačem, je 40

42 unikátním dokladem české výrazové specifikace slohového období SORELA, typické originální kombinací sovětské porevoluční klasicizující architektury, prvků ar deco amerického typu a české folklorní inspirace. Zčásti, především ve společenských prostorech je dochována původní výzdoba interiérů a jejich vybavení. Důležitý je také urbanistický význam objektu, který tvoří věžovou výškovou dominantu Dejvic. Tečka. Nevím jak vám, ale mě to připadá jako popis nějakého jiného objektu, než o jakém se psalo v návrhu o jeho historii a společenském pozadí vzniku nemluvě. Chcete-li se dnes dozvědět něco o hotelu Internacionál ať už na internetu nebo v tištěných periodicích, záhy na vás vyskočí buďto historka o čtyřiatřiceti generálech a o dvou schodech navíc, nebo o přeměně rudé hvězdy na zelenou. Dozvíte se také, že hotel je místními přezdíván sen šíleného cukráře nebo Lomonosova univerzita (osobně jsem se ani s jedním ani s druhým alias nesetkal ). Fundovaných odborných článků najdete pomálu z autorů jmenujme již zmíněného Karla Ksandra, Kateřinu Hubrtovou či Radomíru Sedlákovou ani v jednom případě se však nejedná o soustavnou monografii, kterou by si desítky, ba stovky uměleckých děl a unikátních umělecko-řemeslných výrobků, soustředěných v jednom projektu, zřejmě zasloužily. Nejsoustavnější je v tomto ohledu dokumentace připomenutého průzkumu Věry Mullerové z roku 1995 ta však nevyšla tiskem (ani k tomu účelu nebyla připravována) kromě archivu autorky má po jednom výtisku NPÚ, náš ateliér a snad majitel hotelu. Vesměs se dočtete, že rekonstrukce je zdařilá a citlivá (jeden zdroj z roku 2004 dokonce uvádí, že žádná rekonstrukce neproběhla to můžu chápat jako památkářskou poklonu ): cosi se tedy zřejmě zachovalo, není ale moc jasné, co to vlastně je kromě oněch čtyřiačtyřiceti generálů a dvou schodů navíc K tomu přičtěme postupné mizení původního, při generální rekonstrukci restaurovaného a znovu instalovaného nábytku snad ve skladech, a obecný obraz nabývá jasnější kontury: vnímavější část návštěvníků snad oceňuje zabudované umělecké a umělecko-řemeslné předměty. A co vlastní stavebně-historické, architektonické hodnoty? Jaká je percepce hotelu International jako nemovité památky? Připomeňme si definici dovolím si citovat architekta Solaře z ústředního pracoviště NPÚ: Kulturní hodnoty historických staveb a jimi tvořeného prostředí jsou spojeny s historickou věrohodností, schopností vydávat svědectví o minulosti, s architektonickou kvalitou, s estetickou a emocionální působivostí, se stářím vzácností. Z osobní zkušenosti i na základě rešerše literatury tvrdím, že širší veřejnost si mnoho takových hodnot s Internacionálem nespojuje nejen proto, že odborníci je adekvátně nekomunikují: ony jsou totiž jaksi roztříštěné, protiřečící si, jsou nesoustavné, z hlediska celku minoritní a útržkovité. Svědectví Internacionálu jako stavby je převážně svědectvím kulturně společenským, politickým a sociálním, a v této poloze se jedná o svědectví tristní, ostudné, ba i tragické. Netvrdím, že porevoluční sovětská socialisticko-realistická literatura a výtvarné umění nejsou kulturním fenoménem, nebo že tento fenomén si nezaslouží studium a evaluaci: 40

43 mluvím o implantaci vnějších znaků této kultury o dvacet let později v českém prostředí, která byla v rozhodující míře nesena zvrácenou, ba zločinnou ideologií a politikou. Tím se nechci dotknout architektů Jeřábka, Trmače a Brzáka vlastně naopak: dělali v dobových podmínkách co mohli, respektive plavali s proudem jako většina včetně výtvarníků, podílejících se na stavbě Internacionálu jejichž dílo hodnotím výše, než architekturu hotelu. Architektura je vždy také dílem stavebníka: o Alexeji Čepičkovi, zeti Klementa Gottwalda byla řeč, jeho kariéra byla stejně strmá jako krátká: již v roce 1956 byl zbaven všech funkcí a vyloučen z vládnoucí strany. Není to však (jen) tato historie, s čím mám problém, když se snažím vnímat hotel Intenacionál jako nemovitou kulturní památku. Jako praktikující architekt čtu prostorové řešení hotelu a příliš často v něm nalézám negativní projevy svévolné, nekompetentní a nepoučené moci stavebníka. Takový druh stavebníka nezmizel s Alexejem Čepičkou: dnešní developeři sice už nemohou poslat architekta do jáchymovských dolů, pokud neplní jejich pokyny, ale někteří z nich mu kazí práci (co na tom, že v konečném důsledku k vlastní škodě) podobně jako Gottwaldův zeť architektu Jeřábkovi. Nekompetentní a asertivní stavebník je charakteristický tím, že architekturu umí, leckde leccos viděl a trvá na tom, aby to bylo i v jeho stavbě ; Čapkovu pohádku o tom, Jak pejsek s kočičkou pekli dort nečetl nebo zapomněl; do jeho architektonického know-how neproniklo, že architektura je především o vztazích, souvislostech o struktuře a pak teprve o detailu. V hotelu Internacionál byla a je řada beze sporu jedinečných uměleckých a umělecko-řemeslných děl, architekti v něm vytvořili řadu jedinečných prostorů ale v dortu, co upatlali pejsek s kočičkou byla taky řada dobrot Máme štěstí - Praha má štěstí, že v případě Internacionálu udrželi architekti nejspíš navzdory soudruhu ministrovi alespoň (vnější) dortovou formu ve figuře 40

44 Asi je správné prohlásit nemovitou kulturní památkou i takový dort pejska a kočičky, respektive Alexeje Čepičky, respektive komunistické vládnoucí strany, pokud je jedinečný. O to důležitější pak ale je správná, srozumitelná a dobře komunikovaná = veřejnosti sdělená evaluace hodnot takové památky. V případě hotelu Internacionál toto postrádám. možná přehnané srovnání s architekturou třetí říše jsem si dovolil použít v zájmu podnícení diskuse o tom, jak se ve vztahu k extrémním příkladům, za něž asi můžeme považovat SORELu, projevují, k jakým výsledkům vedou psaná i nepsaná, legislativně zakotvená i postoji konkrétních úředníků a expertů (- jednou s uvozovkami, podruhé bez ) formovaná paradigmata památkové ochrany. Může být, že v případě SORELy (možná nejen) si památková péče bere větší sousto, než na jaké je připravena. Hotel Internacionál vznikl jako výslednice pohnutek, které byly nízké, ba zavržení hodné: materiální projevy takových pohnutek samy o sobě neodpovídají definici nemovité kulturní památky a z podstaty věci nespadají do sféry ochrany nemovitých památek. Do jejich struktury však pronikly projevy, které definici kulturního dědictví naplňují a ochranu zasluhují - umělecká díla, umělecká řemesla, řešení interiérů a detaily pláště budovy: co s tím? Odpověď neznám, a možná jednoznačná ani neexistuje všechno se do muzea nebo galerie umístit nedá jakkoli některé z dochovaných artefaktů, dochovaných by si to zasluhovaly Za jisté však považuji, že by projevy jedné a druhé povahy měly být zřetelně pojmenovány a odlišeny: v případě Internacionálu to ministerstvo kultury neudělalo, NPÚ v návrhovém materiálu jen 41

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Seznam příloh soutěžního návrhu: Obálka Zpáteční adresa Obálka Autor (+CD)

Více

Po stopách bruselského stylu v architektuře v Brně

Po stopách bruselského stylu v architektuře v Brně Po stopách bruselského stylu v architektuře v Brně Během krátké návštěvy Brna jsem navštívila několik míst spojených s bruselským stylem. Většina těchto míst se nachází v centru Brna. Navštívila jsem dva

Více

Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové

Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové Statutární město Hradec Králové 10/2013-12/2014 Kralovehradecký kraj Společnost BAK stavební společnost, a.s. jako vedoucí sdružení se společností RenoArt s.r.o.

Více

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT Praha, 11. června Dlouho očekávaná rekonstrukce fasády historické budovy Národního divadla právě začíná. Náročné opravy budou probíhat až do konce roku 2015, ale chod

Více

Zámek čp. 26 v Hošťálkovech. Seminář Zámky, na které stát zapomněl 30.-31.7.2015, Slezské Rudoltice

Zámek čp. 26 v Hošťálkovech. Seminář Zámky, na které stát zapomněl 30.-31.7.2015, Slezské Rudoltice Zámek čp. 26 v Hošťálkovech Seminář Zámky, na které stát zapomněl 30.-31.7.2015, Slezské Rudoltice Hošťálkovy Letecký snímek areálu zámku V celém okrese Bruntál unikátně dochovaný zámek Hošťálkovy čp.

Více

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 RUPRECHTICE BEDŘICHOV SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ S výstaviště LIDOVÉ SADY BEDŘICHOV Severočeské muzeum

Více

Obr. 2. V. Amort: Zápas staré a nové doby, fasáda Schierova domu na Staroměstském náměstí, 1897.

Obr. 2. V. Amort: Zápas staré a nové doby, fasáda Schierova domu na Staroměstském náměstí, 1897. Obr. 1. Projekt asanace Starého Města a Josefova, 1887 pokus o kompletní převrstvení dochované struktury města. Obr. 2. V. Amort: Zápas staré a nové doby, fasáda Schierova domu na Staroměstském náměstí,

Více

Žižkovská věž znovuotevřena pro veřejnost

Žižkovská věž znovuotevřena pro veřejnost Tisková zpráva Žižkovská věž znovuotevřena pro veřejnost V Praze, dne 24. května 2013 Žižkovská televizní věž prošla kompletní a náročnou rekonstrukcí, která začala koncem roku 2011 a jejíž první etapa

Více

Nabídka ubytovacího areálu Hotel Cristal*** v Železném Brodu ulice Vaněčkova 200

Nabídka ubytovacího areálu Hotel Cristal*** v Železném Brodu ulice Vaněčkova 200 Nabídka ubytovacího areálu Hotel Cristal*** v Železném Brodu ulice Vaněčkova 200 Budova hotelu: Leží na vlastním pozemku. Sestává z hlavní budovy, dvorního traktu a budovy tzv. ubytovny. V současné době

Více

Byt. mladého muže. Oslovil nás čtenář, kterému je 29 let, pracuje. proměny bytu

Byt. mladého muže. Oslovil nás čtenář, kterému je 29 let, pracuje. proměny bytu proměny bytu Byt Text a vizualizace: Kateřina Mlejnková mladého muže Do redakce dochází stále více žádostí od lidí, kteří se rozhodli renovovat svůj byt, abychom jim poradili při jejich úvahách o rekonstrukci

Více

PRAGUE PRIME HOMES OVENECKÁ N

PRAGUE PRIME HOMES OVENECKÁ N PRAGUE PRIME HOMES OVENECKÁ N O. 33 O PROJEKTU Rezidenční projekt OVENECKÁ N O. 33 představuje nadstandardní bydlení pro náročné. Během přestavby je zdůrazňován původní modernistický koncept a současně

Více

Atelier GNS s.r.o. OBECNÍ DŮM MOUTNICE. architektonická studie. autor: Ing. arch. Martin Navrkal, Ph.D.

Atelier GNS s.r.o. OBECNÍ DŮM MOUTNICE. architektonická studie. autor: Ing. arch. Martin Navrkal, Ph.D. Atelier GNS s.r.o. OBECNÍ DŮM MOUTNICE architektonická studie autor: Ing. arch. Martin Navrkal, Ph.D. 10/2012 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE investor: autor: OBECNÍ DŮM MOUTNICE architektonická studie Obec Moutnice,

Více

PROJEKT INTERIERU REKONSTRUKCE RECEPCE A VSTUPNÍ HALY FILOSOFICKÉHO ÚSTAVU AKADEMIE VĚD ČR. Filosofický ústav Akademie věd ČR Jilská 1, 110 00 Praha 1

PROJEKT INTERIERU REKONSTRUKCE RECEPCE A VSTUPNÍ HALY FILOSOFICKÉHO ÚSTAVU AKADEMIE VĚD ČR. Filosofický ústav Akademie věd ČR Jilská 1, 110 00 Praha 1 REKONSTRUKCE RECEPCE A VSTUPNÍ HALY FILOSOFICKÉHO ÚSTAVU AKADEMIE VĚD ČR PROJEKT INTERIERU Zadavatel: Filosofický ústav Akademie věd ČR Jilská 1, 110 00 Praha 1 Autor: Ing. arch. Petr Doležal - STUDIO

Více

str. 1/9 Rekonstrukce mezonetového bytu Autorská zpráva k projektu

str. 1/9 Rekonstrukce mezonetového bytu Autorská zpráva k projektu str. 1/9 Rekonstrukce mezonetového bytu Autorská zpráva k projektu Koncepce Mezonetový byt na pražských Vinohradech vznikl adaptací podkroví bytového domu a propojením jednotlivých podkrovních prostor.

Více

vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce

vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce proti průmyslové civilizaci Secesi charakterizuje přesycenost

Více

Konzultace k návrhu rodinného domu v Malých Kyšicích.

Konzultace k návrhu rodinného domu v Malých Kyšicích. Konzultace k návrhu rodinného domu v Malých Kyšicích. Pozemek se nachází v okrajové části obce Malé Kyšice. V širším okolí je nejvýraznější přírodní dominanta Vysoký vrch, který je viditelný i z parcely

Více

Víceúčelové kulturní centrum Rožnov pod Radhoštěm

Víceúčelové kulturní centrum Rožnov pod Radhoštěm Víceúčelové kulturní centrum Rožnov pod Radhoštěm Seznam příloh 1. situace 1:1000, 1:500 2. půdorys 1. pp a 1. np 1:200 3. půdorys 2. a 3. np 1:200 4. půdorys 4. np a řezy 1:200 5. pohledy 1:200 6. perspektivy

Více

OBRAZOVÁ PŘÍLOHA. v Brně 1937 1939, interiér, Muzeum města Brna. Reprofoto: Marcela

OBRAZOVÁ PŘÍLOHA. v Brně 1937 1939, interiér, Muzeum města Brna. Reprofoto: Marcela OBRAZOVÁ PŘÍLOHA 1. Otakar Oplatek, fotogalerie Petra Oplatka. Reprofoto: 2. Brno, oddělení územního plánování v padesátých letech na Zemském národním výboře, fotogalerie Petra Oplatka. Reprofoto: 3. Brno,

Více

Objekt nepřístupný* VSTUP GPS: 50 4'34.468"N, 14 25'8.537"E

Objekt nepřístupný* VSTUP GPS: 50 4'34.468N, 14 25'8.537E Objekt nepřístupný* SPRÁVA ÚČELOVÝCH ZAŘÍZENÍ (SÚZ) VÝDEJNA Karlovo náměstí Karlovo náměstí 13, 121 35 Praha 3 - Nové Město Tel.: 224 357 339 Web: http://www.suz.cvut.cz/menzy/vydejna-karlovonamesti GPS:

Více

Vize. Flow East koupil budovu Václavské náměstí 47 v roce 1994 a kompletně ji zrekonstruoval v roce 1996.

Vize. Flow East koupil budovu Václavské náměstí 47 v roce 1994 a kompletně ji zrekonstruoval v roce 1996. Design Vize Flow East koupil budovu Václavské náměstí 47 v roce 1994 a kompletně ji zrekonstruoval v roce 1996. Rekonstrukce nicméně odhalila mnohá neodstranitelná poškození způsobená stářím budovy a použitým

Více

ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE

ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE ID Název/motiv mozaiky MSK-OV001 Smuteční průvod Autor návrh Mira Haberernová, realizace? Datace 1966 Místo GPS souřadnice Rozměry mozaiky, umístění Výška umístění mozaiky nad zemí

Více

DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE. Autor: Bc. Robert Hubička

DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE. Autor: Bc. Robert Hubička DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE Autor: Bc. Robert Hubička Vedoucí diplomího projektu: Doc. Ing. arch. Miroslav Cikán Asistent: Mgr. Art. Peter Búš FA ČVUT, 15127 ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ I zima

Více

Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka v Brně

Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka v Brně www.skanska.cz Základní informace Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária 23/8/2010 14/7/2011 Zastavěná plocha : 1725 m2 Obestavěný prostor celkem: 17322 m3 Kubatura -

Více

Vaše akce je pro nás velice důležitá! Tým Hotelu Černigov

Vaše akce je pro nás velice důležitá! Tým Hotelu Černigov Vaše akce je pro nás velice důležitá! Děkujeme za Váš zájem o Hotel Černigov *** hotel s ideálními prostory pro Vaše semináře, školení, konference, prezentace nebo společenské akce. Tímto si Vám dovolujeme

Více

NOVINKY 2012 EUROLINE 21 NOVÝCH DOMŮ NEJNOVĚJŠÍ TRENDY V BYDLENÍ VYSOKÁ ÚSPORNOST

NOVINKY 2012 EUROLINE 21 NOVÝCH DOMŮ NEJNOVĚJŠÍ TRENDY V BYDLENÍ VYSOKÁ ÚSPORNOST NOVINKY 2012 EUROLINE 21 NOVÝCH DOMŮ NEJNOVĚJŠÍ TRENDY V BYDLENÍ VYSOKÁ ÚSPORNOST EUROLINE SLOVAKIA 2012 6 250 000 Kč 3 750 000 Kč AKTIV BASE 3 500 000 Kč 2 250 000 Kč AKTIV BASE -128 000 Kč -78 000 Kč

Více

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny. Politické strany první republiky

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny. Politické strany první republiky Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Zlepšení podmínek

Více

Marta Maštálková Jan Novák Matěj Činčera. explikace řešení vizuální identity projektu Brněnské architektonické stezky. značka

Marta Maštálková Jan Novák Matěj Činčera. explikace řešení vizuální identity projektu Brněnské architektonické stezky. značka explikace řešení vizuální identity projektu Brněnské architektonické stezky Marta Maštálková Jan Novák Matěj Činčera značka Značka projektu BAM v sobě odráží geometrii funkcionalistických domů a vychází

Více

Žatec město chmele Památky pěstování a zpracování chmele a výroby piva. Kandidát na zápis do Seznamu světového dědictví UNESCO

Žatec město chmele Památky pěstování a zpracování chmele a výroby piva. Kandidát na zápis do Seznamu světového dědictví UNESCO Žatec město chmele Památky pěstování a zpracování chmele a výroby piva Kandidát na zápis do Seznamu světového dědictví UNESCO Žatec je město s celosvětově největší koncentraci staveb spojených se zpracováním

Více

Dopravní terminál v Českém Brodě

Dopravní terminál v Českém Brodě Dopravní terminál v Českém Brodě V Českém Brodě je dlouhodobým záměrem vybudovat přestupní terminál Pražské integrované dopravy (PID). Obrat cestujících je cca 5 000 za pracovní den, což je nejvíce v rámci

Více

Investor: Praha 6 169 02. Popis objektu:

Investor: Praha 6 169 02. Popis objektu: Zadávací dokumentace "Adaptace prostor na zaměstnaneckou mateřskou školu" pro zhotovení projektové dokumentace ÚVN Praha 2014 Investor: Ústřední vojenská nemocnice Vojenské nemocnice 1200 Praha 6 169 02

Více

ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB BYLO ZALOŽENO ZA ÚČELEM ZPŘÍSTUPNĚNÍ A ZNOVUOŽIVENÍ ÚZEMÍ NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY A EVROPSKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB BYLO ZALOŽENO ZA ÚČELEM ZPŘÍSTUPNĚNÍ A ZNOVUOŽIVENÍ ÚZEMÍ NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY A EVROPSKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB BYLO ZALOŽENO ZA ÚČELEM ZPŘÍSTUPNĚNÍ A ZNOVUOŽIVENÍ ÚZEMÍ NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY A EVROPSKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ EDUKATIVNÍ OSVĚTA, EXPOZICE PRŮMYSLU, PRŮMYSLOVÝCH

Více

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Zpráva ze semináře v ČESKÉM KRUMLOVĚ: KA4 Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Popis podpořené činnosti: Restaurátorský přístup v péči o autentické památky, seminář

Více

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 6.101 KULTURNÍ PAMÁTKA. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu. Právní předpisy

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 6.101 KULTURNÍ PAMÁTKA. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu. Právní předpisy Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 6.101 KULTURNÍ PAMÁTKA

Více

Účast zástupců světovým mocností na pohřbu Václava Havla vzbudila u většiny Čechů pocit národní hrdosti

Účast zástupců světovým mocností na pohřbu Václava Havla vzbudila u většiny Čechů pocit národní hrdosti Účast zástupců světovým mocností na pohřbu Václava Havla vzbudila u většiny Čechů pocit národní hrdosti Domácí veřejnost si prvního prezidenta České republiky Václava Havla uchová v paměti zejména jako

Více

Právo na život v komunitě je jednou z klíčových podmínek občanství. Chceme upozornit na důležitost občanství. Mnoho lidí toto právo nemá možnost

Právo na život v komunitě je jednou z klíčových podmínek občanství. Chceme upozornit na důležitost občanství. Mnoho lidí toto právo nemá možnost Právo na život v komunitě je jednou z klíčových podmínek občanství. Chceme upozornit na důležitost občanství. Mnoho lidí toto právo nemá možnost naplnit. Politici, úředníci a často ani poskytovatelé sociálních

Více

MeTOdický pokyn. k umísťování firemních označení, reklamních a informačních zařízení na území Městské památkové zóny Český Těšín

MeTOdický pokyn. k umísťování firemních označení, reklamních a informačních zařízení na území Městské památkové zóny Český Těšín MeTOdický pokyn k umísťování firemních označení, reklamních a informačních zařízení na území Městské památkové zóny Český Těšín Městský úřad Český Těšín Odbor územního rozvoje, úsek státní památkové péče

Více

Obraz v domácnosti. Pravidla umístění obrazu

Obraz v domácnosti. Pravidla umístění obrazu Obraz v domácnosti Pravidla umístění obrazu Závěsný obraz v interiéru bytu Správné umístění obrazu v interiéru má podporovat a zdůrazňovat umělecké hodnoty obrazu. Umístění obrazu má tvůrčí charakter,velký

Více

Decentně luxusní inteligentní dům Velkorysý dům, ve kterém vládne prostor a světlo, těsné propojení se zahradou a inteligentní řízení, jež majitelům

Decentně luxusní inteligentní dům Velkorysý dům, ve kterém vládne prostor a světlo, těsné propojení se zahradou a inteligentní řízení, jež majitelům Decentně luxusní inteligentní dům Velkorysý dům, ve kterém vládne prostor a světlo, těsné propojení se zahradou a inteligentní řízení, jež majitelům zajišťuje dokonalý přehled o celém objektu. Projekt

Více

PĚTADVACETILETÝ ŘETĚZ REKONSTRUKČNÍCH PRACÍ NA BUDOVĚ MUZEA

PĚTADVACETILETÝ ŘETĚZ REKONSTRUKČNÍCH PRACÍ NA BUDOVĚ MUZEA PĚTADVACETILETÝ ŘETĚZ REKONSTRUKČNÍCH PRACÍ NA BUDOVĚ MUZEA Dům muzea umění je státem chráněnou kulturní památkou. Byl vystavěn počátkem minulého století v secesním slohu, který se zachoval především na

Více

VILA TUGENDHAT LUDWIG MIES VAN DER ROHE. postaveno 1930 rekonstrukce 2012

VILA TUGENDHAT LUDWIG MIES VAN DER ROHE. postaveno 1930 rekonstrukce 2012 VILA TUGENDHAT LUDWIG MIES VAN DER ROHE postaveno 1930 rekonstrukce 2012 1930 2012 Vila TUGENDHAT od architekta Mies van der Rohe je jedním ze zásadních objektů určených k bydlení z první poloviny dvacátého

Více

Portfolio fa čvut. Pešková Klára - diplomní projekt 2010/2011. rehabilitace a dostavba areálu tvrze ve Slavkově modul památkvé péče

Portfolio fa čvut. Pešková Klára - diplomní projekt 2010/2011. rehabilitace a dostavba areálu tvrze ve Slavkově modul památkvé péče Portfolio fa čvut Pešková Klára - diplomní projekt 2010/2011 rehabilitace a dostavba areálu tvrze ve Slavkově modul památkvé péče průvodní technická zpráva Identifikační údaje Název stavby : Rehabilitace

Více

Leo Vodáček, Oľga Vodáčková, 2006 Cover Petr Foltera, 2006 Všechna práva vyhrazena ISBN 80-7261-143-7

Leo Vodáček, Oľga Vodáčková, 2006 Cover Petr Foltera, 2006 Všechna práva vyhrazena ISBN 80-7261-143-7 Leo Vodáček, Oľga Vodáčková, 2006 Cover Petr Foltera, 2006 Všechna práva vyhrazena ISBN 80-7261-143-7 Obsah Slovo ke čtenáři 7 ČÁST I Základy managementu a vztah k podnikání 9 11. Vymezení základních pojmů

Více

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Kolín Pražská 112, Kolín 2

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Kolín Pražská 112, Kolín 2 Středoškolská technika 2012 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT ARCHITEKTONICKÝ KONCEPT HOTELU V GOLFOVÉM AREÁLU ( DESIGN EXTERIÉRU, INTERIÉRU ) Martin Slánský Střední odborná škola

Více

Obsluhoval jsem anglického krále. pracovní listy k interpretaci prózy Bohumila Hrabala

Obsluhoval jsem anglického krále. pracovní listy k interpretaci prózy Bohumila Hrabala Obsluhoval jsem anglického krále pracovní listy k interpretaci prózy Bohumila Hrabala 1. Analyzujte text po jazykové a stylistické stránce. Čí, je typický? Proč si myslíte, že autor volí právě takovou

Více

Budova navržená jako Národní shromáždění, dostavěná jako Federální shromáždění, následně užívaná Radiem Svobodná Evropa, nyní Budova Národního Muzea

Budova navržená jako Národní shromáždění, dostavěná jako Federální shromáždění, následně užívaná Radiem Svobodná Evropa, nyní Budova Národního Muzea Budova navržená jako Národní shromáždění, dostavěná jako Federální shromáždění, následně užívaná Radiem Svobodná Evropa, nyní Budova Národního Muzea Něco z historie a něco z toho, co už neexistuje nebo

Více

Národní muzeum fotografie a dílna tapisérií centrum původních řemesel a unikátních technologií. Představení projektu města Jindřichův Hradec

Národní muzeum fotografie a dílna tapisérií centrum původních řemesel a unikátních technologií. Představení projektu města Jindřichův Hradec Národní muzeum fotografie a dílna tapisérií centrum původních řemesel a unikátních technologií Představení projektu města Jindřichův Hradec Základní údaje o příjemci Město Jindřichův Hradec IČ: 00246875

Více

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE Ing. Zdeněk Kobza Rockwool a.s., Cihelní 769, 735 31

Více

Domácí stupnice slávy

Domácí stupnice slávy téma Architekt Tomáš Klanc navrhl do obývacího pokoje v dřevostavbě atypickou sestavu knihovny a schodiště z laminovaných a dřevěných desek. Jsou kotveny pomocí ocelových trnů přímo do nosné konstrukce

Více

Multifunkční vzdělávací, komunitní a kulturní centrum. Město Svitavy, T.G. Masaryka 35, 568 02 Svitavy, http://www.svitavy.cz

Multifunkční vzdělávací, komunitní a kulturní centrum. Město Svitavy, T.G. Masaryka 35, 568 02 Svitavy, http://www.svitavy.cz Multifunkční vzdělávací, komunitní a kulturní centrum Město Svitavy, T.G. Masaryka 35, 568 02 Svitavy, http://www.svitavy.cz Multifunkční vzdělávací, komunitní a kulturní centrum fabrika projekt, který

Více

stories stories srpen architektura, design, koncepty od Ateliéru Kunc architects

stories stories srpen architektura, design, koncepty od Ateliéru Kunc architects stories srpen 2015 12 architektura, design, koncepty od Ateliéru Kunc architects 1 PŘEHLED 3 EDITORIAL stories 4 TÉMA: BYT PUŠKINOVO NÁMĚSTÍ PRAHA 5 VILA BŘEVNOV 6 RODINNÝ DŮM MATĚJSKÁ 7 HISTORIE: TŘI

Více

Diplomová práce Centrum pro evropské záležitosti. doc. akad. arch. Vladimír Soukenka, FA ČVUT

Diplomová práce Centrum pro evropské záležitosti. doc. akad. arch. Vladimír Soukenka, FA ČVUT Diplomová práce Centrum pro evropské záležitosti Ústav interiéru a výstavnictví, Letní semestr 2011/2012, Ivan Šach doc. akad. arch. Vladimír Soukenka, FA ČVUT Obsah Evropské záležitosti 3 Popis objektu

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Úvod

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Úvod PRŮVODNÍ ZPRÁVA Úvod Yverdon-les-Bains je švýcarské lázeňské město nacházející se se na břehu jezera Neuchâtel. Současná situace je výsledkem takřka třísetletého vývoje, ačkoliv Yverdon byl jako město

Více

PŘÍBĚHU POKRAČOVÁNÍ NÁVŠTĚVA

PŘÍBĚHU POKRAČOVÁNÍ NÁVŠTĚVA NÁVŠTĚVA POKRAČOVÁNÍ PŘÍBĚHU Přestože byl navštívený dům postaven v roce 2004, za svůj moderní vzhled a funkční architektonickou koncepci by se nemusel stydět ani v porovnání se současnými novostavbami.

Více

STUDIE SÝPKA HORNÍ BOJANOVICE

STUDIE SÝPKA HORNÍ BOJANOVICE STUDIE SÝPKA HORNÍ BOJANOVICE Udolím řeky Pradlenky klikatá cesta se vine, strom za stromem jako každá ubíhá, přec něco je na ní jiné. V zákrutách svých daleké pohledy na vinice, na údolí malebné, Horní

Více

dobový soulad text foto

dobový soulad text foto dobový soulad V novostavbě rodinného domu se podařilo vkusně zkombinovat kuchyni v shakerském stylu, nábytek z minulého století a současné luxusní zařízení vyrobené na míru. text Šárka Drbohlavová foto

Více

1:5000. kterém se lázeňský soubor rozkládá.

1:5000. kterém se lázeňský soubor rozkládá. Yverdon-les-Bains je švýcarské lázeňské město nacházející se se na břehu jezera Neuchâtel. Současná situace je výsledkem takřka třísetletého vývoje, ačkoliv Yverdon byl jako město s termálním pramenem

Více

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2007, ročník VII, řada stavební. Karel KUBEČKA 1 OSUD STAVBY

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2007, ročník VII, řada stavební. Karel KUBEČKA 1 OSUD STAVBY Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2007, ročník VII, řada stavební Karel KUBEČKA 1 OSUD STAVBY Abstract Znalec z oboru 1.projektování, 2.stavebnictví,

Více

ARCHITEKTONICKÁ VIZE REKONSTRUKCE CENTRÁLNÍHO PROSTORU HODSLAVIC jakub červenka / 2011

ARCHITEKTONICKÁ VIZE REKONSTRUKCE CENTRÁLNÍHO PROSTORU HODSLAVIC jakub červenka / 2011 ARCHITEKTONICKÁ VIZE PRŮVODNÍ ZPRÁVA Identifikční údaje Název stavby: Rekonstrukce centráního prostoru Hodslavic Místo stavby: Obec Hodslavice Stupeň dokumentace: Architektonická vize Stavebník: Obec Hodslavice

Více

Karlovy Vary 13. 15. září 2005 POŘÁDATEL: STUŽ - REGONÁLNÍ POBOČKA K. VARY ZA FINANČNÍ PODPORY STÁTNÍHO FONDU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ.

Karlovy Vary 13. 15. září 2005 POŘÁDATEL: STUŽ - REGONÁLNÍ POBOČKA K. VARY ZA FINANČNÍ PODPORY STÁTNÍHO FONDU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. 9.. meziinárodníí konfference:: DOPRAVA A TECHNOLOGIIE E K UDRŽIITELNÉMU ROZVOJII Karlovy Vary 13. 15. září 2005 POŘÁDATEL: STUŽ - REGONÁLNÍ POBOČKA K. VARY ZA FINANČNÍ PODPORY STÁTNÍHO FONDU ŽIVOTNÍHO

Více

PRŮVODNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA R2D2A3 BILANCE Celková výměra parcely: 674 m 2 Počet nadzemních podlaží: 3 Zastavěná plocha: 273 m 2 Užitná plocha: 578 m 2 IDEA Domov s pečovatelskou službou či penzion pro důchodce

Více

Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu. Alžběta Cedidlová Václav Stárek Asociace hotelů a restaurací ČR

Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu. Alžběta Cedidlová Václav Stárek Asociace hotelů a restaurací ČR Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu Alžběta Cedidlová Václav Stárek Asociace hotelů a restaurací ČR KDO JSME? Asociace hotelů a restaurací České republiky profesní svaz

Více

JEDNODUCHÉ BYDLENÍ VÍKENDOVÁ CHATA - HORNÍ ZÁLEZLY JAN HARCINÍK, ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY, NAUKA O STAVBÁCH, 2. SEMESTR

JEDNODUCHÉ BYDLENÍ VÍKENDOVÁ CHATA - HORNÍ ZÁLEZLY JAN HARCINÍK, ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY, NAUKA O STAVBÁCH, 2. SEMESTR JEDNODUCHÉ BYDLENÍ VÍKENDOVÁ CHATA - HORNÍ ZÁLEZLY JAN HARCINÍK, ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY, NAUKA O STAVBÁCH, 2. SEMESTR Víkendová chata, Horní Zálezly 10, okres Ústí nad Labem Projekt: Stavitel: ing.

Více

Nabídka dárcům projektu

Nabídka dárcům projektu Popis projektu Nabídka dárcům projektu Kulturní projekt e-moc-e je neziskovým občanským sdružením, jehož cílem je propagace nekomerčního umění v České republice a podpora umělců samotných. Na internetové

Více

Jiří Mezera. semestrální úkol letní sonda do rodinného bydlení první krůčky architektury

Jiří Mezera. semestrální úkol letní sonda do rodinného bydlení první krůčky architektury Jiří Mezera semestrální úkol letní 2013-2014 sonda do rodinného bydlení první krůčky architektury zadání hlavní téma: sonda do rodinného bydlení lokalita na výběr: Le Corbusiere, villa Savoye, Vila La

Více

Orientační restaurátorský průzkum omítkových event. barevných vrstev v interiéru zámku ÚSP na Žampachu pro II. etapu stavebních prací.

Orientační restaurátorský průzkum omítkových event. barevných vrstev v interiéru zámku ÚSP na Žampachu pro II. etapu stavebních prací. Orientační restaurátorský průzkum omítkových event. barevných vrstev v interiéru zámku ÚSP na Žampachu pro II. etapu stavebních prací. Šárka a Petr Bergerovi akad. mal. a restaurátoři 2007 Na přání zástupců

Více

NÁVŠTĚVA 80 DŮM&ZAHRADA

NÁVŠTĚVA 80 DŮM&ZAHRADA Ve svahu Stavět na svažitém pozemku je možné různými způsoby majitelé navštíveného domu zvolili jeden z méně běžných. Na rozdíl od obvyklého zapuštění objektu, které vyžaduje zemní práce v celkem velkém

Více

POŽÁRNÍ OCHRANA ENGINEERS CZ

POŽÁRNÍ OCHRANA ENGINEERS CZ POŽÁRNÍ OCHRANA Projekční ateliér: ENGINEERS CZ s.r.o. IČO: 24127663 Projektant : Ing. Novák IČO: 14711770 Tel.: +420 252 546 463 info@engineers cz.cz Razítko: Kr.Úřad: Hlavní město Praha Místní Úřad:

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉŘE, LÁZEŘSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Číslo jednací: 110/KR/11-10

Více

ARCHITEKTONICKÁ STUDIE GRAND HOTELU TŘEBOŇ - HUSOVA UL. č.p. 19 A MASARYKOVO NÁM. č.p. 20

ARCHITEKTONICKÁ STUDIE GRAND HOTELU TŘEBOŇ - HUSOVA UL. č.p. 19 A MASARYKOVO NÁM. č.p. 20 PC ATELIER, PAŤANKA 2611/5A, 160 00 PRAHA 6 DEJVICE NÁZEV STAVBY: REKONSTRUKCE DOMŮ NA HOTEL MÍSTO STAVBY: p.č. 516 a 518, k.ú. TŘEBOŇ INVESTOR: MARIE KONĚTOPSKÁ, K ZÁMECKÉ OBOŘE 334, DOLNÍ BŘEŽANY VYPRACOVAL:

Více

H i s t o r i e p r o f e s n í c h ř e m e s l n ý c h o r g a n i z a c í o d s t ř e d o v ě k u p o s o u č a s n o s t

H i s t o r i e p r o f e s n í c h ř e m e s l n ý c h o r g a n i z a c í o d s t ř e d o v ě k u p o s o u č a s n o s t M U Z E U M H L A V N Í H O M Ě S T A P R A H Y Z Á M E C K Ý A R E Á L C T Ě N I C E B o h d a n e č s k á 2 5 9 / 1, 1 9 0 1 7 P r a h a 9 V i n o ř H i s t o r i e p r o f e s n í c h ř e m e s l n

Více

v moderním duchu Osvědčená kvalita stavba návštěva

v moderním duchu Osvědčená kvalita stavba návštěva stavba návštěva Osvědčená kvalita v moderním duchu Maloměstská vilka z třicátých let 20. století po rekonstrukci prokoukla novou fasádou a moderně řešeným interiérem. Celková stavebně-technická obnova

Více

OBNOVA LÁZNÍ KYSELKA MONUMENTA VIVA. Mezinárodní konference PÉČE O KULTURNÍ DĚDICTVÍ V OBLASTECH BÝVALÝCH SUDET

OBNOVA LÁZNÍ KYSELKA MONUMENTA VIVA. Mezinárodní konference PÉČE O KULTURNÍ DĚDICTVÍ V OBLASTECH BÝVALÝCH SUDET OBNOVA LÁZNÍ KYSELKA Mezinárodní konference MONUMENTA VIVA PÉČE O KULTURNÍ DĚDICTVÍ V OBLASTECH BÝVALÝCH SUDET OBNOVA LÁZNÍ KYSELKA DOKUMENTACE A POPIS ÚZEMÍ OBNOVA LÁZNÍ KYSELKA OBNOVA LÁZNÍ KYSELKA Stavební

Více

MODERNÍ ÚŘAD Úřad městské části Prahy 6. Pavel Hajský obchodní konzultant

MODERNÍ ÚŘAD Úřad městské části Prahy 6. Pavel Hajský obchodní konzultant MODERNÍ ÚŘAD Úřad městské části Prahy 6 Pavel Hajský obchodní konzultant MODERNÍ OTEVŘENÝ ÚŘAD Sál zastupitelstva OBČANÉ Místnost RADY Kanceláře vedoucích odborů ZAMĚSTNANCI ÚŘADU VEDENÍ ÚŘADU OSTATNÍ

Více

Nabídka prostor k pronájmu

Nabídka prostor k pronájmu Nabídka prostor k pronájmu 2014 Národní zemědělské muzeum Praha Kostelní 44 170 00 Praha 7 Kontaktní osoby: Ing. Ladislav Petránek, správa budovy, tel.: 220 308 163, e-mail: ladislav.petranek@nzm.cz Mgr.

Více

A. IDENTIFIKAČNÍ ČÁST B. PROJEKTOVÁ ČÁST

A. IDENTIFIKAČNÍ ČÁST B. PROJEKTOVÁ ČÁST A. IDENTIFIKAČNÍ ČÁST Název stavby: PŘESTAVBA OBJEKTU KLÍNEC ČP 138 Místo stavby: Klínec 138, 252 10 Mníšek pod Brdy, okres Praha - západ Stavba na pozemcích: p.č. St. 270, 529/2 Katastrální území: Investor

Více

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Průzkumy potřeb zákazníků pro sektory hotelnictví, gastronomie, cateringu, wellness, průvodců, cestovních kanceláří a agentur ZÁVĚREČNÁ SOUHRNNÁ ZPRÁVA Průzkum potřeb zákazníků pro sektor

Více

Boccaccio slavnostní a konferenční sál

Boccaccio slavnostní a konferenční sál Boccaccio slavnostní a konferenční sál Grand Hotel Bohemia***** Luxusní ubytování v 79 moderně vybavených pokojích a suitách pěti různých kategorií Superior, DeLuxe, Executive, Junior Suite a Suity Steiner

Více

MYSLENÍ NOV. MOVEO Glas. Dverní technika. Automatika. Kování na sklo. Záchranné a únikové cesty. Posuvné delicí stěny

MYSLENÍ NOV. MOVEO Glas. Dverní technika. Automatika. Kování na sklo. Záchranné a únikové cesty. Posuvné delicí stěny Dverní technika Automatika MOVEO Glas WN 053 532 51532, CZ, 5, BD, 01/09, změny vyhrazeny. Kování na sklo Záchranné a únikové cesty Posuvné delicí stěny DORMA dveřní technika ČR, s. r. o Vinohradská 184

Více

Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě

Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě V Moravskoslezském kraji se rodí unikátní projekt operačního a krizového řízení

Více

17STRAN BUNGALOVY 11/14 MAREK OBTULOVIČ ČESKÝ ARCHITEKT, KTERÝ DOBYL VIETNAM NEJLEPŠÍ ENERGIE BYDLENÍ BEZ SCHODŮ SI ZAMILUJETE I VY

17STRAN BUNGALOVY 11/14 MAREK OBTULOVIČ ČESKÝ ARCHITEKT, KTERÝ DOBYL VIETNAM NEJLEPŠÍ ENERGIE BYDLENÍ BEZ SCHODŮ SI ZAMILUJETE I VY 19. ročník / listopad 2014 NEJČTENĚJŠÍ ČASOPIS O BYDLENÍ 11/14 www.dumazahrada.cz MAREK OBTULOVIČ ČESKÝ ARCHITEKT, KTERÝ DOBYL VIETNAM SPECIÁLNÍ TÉMA 17STRAN ENERGIE VELKOPLOŠNÉ VYTÁPĚNÍ ZMĚNA DODAVATELE

Více

2. část veřejné zakázky Nábytek pro divize Plumlov a Lipník nad Bečvou 2014 Myslejovice lesní správa

2. část veřejné zakázky Nábytek pro divize Plumlov a Lipník nad Bečvou 2014 Myslejovice lesní správa 2. část veřejné zakázky Nábytek pro divize Plumlov a Lipník nad Bečvou 204 Myslejovice lesní správa TECHNICKÝ POPIS Technický popis k veřejné zakázce malého rozsahu Interiér a mobiliář pro objekty VLS

Více

STAVÍME LEVNĚ! STAVÍME ŠPATNĚ? diskusní setkání STAVEBNÍ FÓRUM 2011 RNDr. Evžen Korec, CSc.

STAVÍME LEVNĚ! STAVÍME ŠPATNĚ? diskusní setkání STAVEBNÍ FÓRUM 2011 RNDr. Evžen Korec, CSc. STAVÍME LEVNĚ! STAVÍME ŠPATNĚ? diskusní setkání STAVEBNÍ FÓRUM 2011 RNDr. Evžen Korec, CSc. Představení EKOSPOL a.s. přední česká developerská společnost prodej bytů prodej parcel k výstavbě rodinných

Více

KATALOGOVÝ LIST RD Fata Morgana, Praha Trója

KATALOGOVÝ LIST RD Fata Morgana, Praha Trója RODINNÝ DŮM K PRODEJI Dům je na výjimečném místě pod zahradami Fata Morgany s jedinečným výhledem do Pražské Zoo a na Vinice Sv. Kláry. Kupující si může zvolit dle svého vkusu povrchy podlah malby stěn

Více

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce listopad 2007 Bc. Marek Binko Má-li mít vysokorychlostní železniční systém vůbec nějaký smysl, musí být navržen tak, aby byl obchodně

Více

Ing. Josef Žikovský. Prostorová akustika. Koncertní sály. Divadelní sály. Multifunkční haly a víceúčelové sály

Ing. Josef Žikovský. Prostorová akustika. Koncertní sály. Divadelní sály. Multifunkční haly a víceúčelové sály Ing. Josef Žikovský Prostorová akustika Prostorová akustika je obor akustiky, který se zabývá šířením zvuku v uzavřeném prostoru. Tolik citace normy ČSN 730527. Je až s podivem, kolik lidí zaměňuje prostorovou

Více

Zápis ze 143. jednání Sboru expertů

Zápis ze 143. jednání Sboru expertů Zápis ze 143. jednání Sboru expertů 4. 6. 2015 Magistrát hlavního města Prahy odbor památkové péče Přítomni: PhDr. Zdeněk Dragoun Ing. arch. Eva Dvořáková doc. Ing. arch. Michal Hexner Doc. akad. arch.

Více

N a b í d k a. Brožura Radnice v Karviné Karviná. Zámecký porcelán

N a b í d k a. Brožura Radnice v Karviné Karviná. Zámecký porcelán N a b í d k a Karviná. Město v kráse památek Zaniklý zámek Ráj v osudech staletí Lottyhaus. Vedlejší křídlo zámku Fryštát v Karviné Příběh manželství Larisch-Mönnichů Minulostí zámeckých parků v Karviné

Více

PROJEKT INTERIERU CARLA - CENTRUM PODPORY HUMANITNÍCH VĚD MU - REKONSTRUKCE AREÁLU FILOZOFICKÉ FAKULTY ULICE ARNE NOVÁKA, BRNO REPASE NÁBYTKU

PROJEKT INTERIERU CARLA - CENTRUM PODPORY HUMANITNÍCH VĚD MU - REKONSTRUKCE AREÁLU FILOZOFICKÉ FAKULTY ULICE ARNE NOVÁKA, BRNO REPASE NÁBYTKU CARLA - CENTRUM PODPORY HUMANITNÍCH VĚD MU - REKONSTRUKCE AREÁLU FILOZOFICKÉ FAKULTY ULICE ARNE NOVÁKA, BRNO REPASE NÁBYTKU BRNO ÚNOR 2011 STAVEBNÍK MASARYKOVA UNIVERZITA ŽEROTÍNOVO NÁMĚSTÍ 9 601 77 BRNO

Více

Socialistická hospodářská soustava v textu Ústavy Československé socialistické republiky z r. 1960

Socialistická hospodářská soustava v textu Ústavy Československé socialistické republiky z r. 1960 VY_32_INOVACE_DEJ_36 Socialistická hospodářská soustava v textu Ústavy Československé socialistické republiky z r. 1960 Mgr. Veronika Brynychová Období vytvoření: únor 2013 Ročník: 2., příp. 3. Tematická

Více

Výroční zpráva předmětové komise výtvarné výchovy za školní rok 204-15

Výroční zpráva předmětové komise výtvarné výchovy za školní rok 204-15 Výroční zpráva předmětové komise výtvarné výchovy za školní rok 204-15 Ve školním roce 2014-15 probíhala výuka výtvarné výuky v časových dotacích: Prima celá třída, 2 hodiny týdně Sekunda celá třída, 2

Více

Nová klubovna Golf & Country Club Svobodné Hamry. Teze návrhů

Nová klubovna Golf & Country Club Svobodné Hamry. Teze návrhů Nová klubovna Golf & Country Club Svobodné Hamry Teze návrhů Předkládáme dvě varianty nové klubovny, na kterých se snažíme prezentovat náš přístup k začlenění stavby do krásného přírodního prostředí údolí

Více

Moje přednáška má jen stručně poukázat na rozdíl mezi Energetickým štítkem obálky budovy a Průkazem energetické náročnosti budovy a to podle

Moje přednáška má jen stručně poukázat na rozdíl mezi Energetickým štítkem obálky budovy a Průkazem energetické náročnosti budovy a to podle Moje přednáška má jen stručně poukázat na rozdíl mezi Energetickým štítkem obálky budovy a Průkazem energetické náročnosti budovy a to podle vyhl.148/2007 Sb. a vyhl.78/2013 Sb. Na prvním obrázku vidíte

Více

Příklady revitalizací a konverzí vesnických objektů v studentských projektech Ústavu památkové péče na Fakultě architektury ČVUT Praha

Příklady revitalizací a konverzí vesnických objektů v studentských projektech Ústavu památkové péče na Fakultě architektury ČVUT Praha Příklady revitalizací a konverzí vesnických objektů v studentských projektech Ústavu památkové péče na Fakultě architektury ČVUT Praha Ing. arch. Tomáš Efler Ústav památkové péče - FA ČVUT Praha - teoretické

Více

PROSTĚJOVSKÁ MÉDIA & VZTAH S NOVINÁŘI

PROSTĚJOVSKÁ MÉDIA & VZTAH S NOVINÁŘI PROSTĚJOVSKÁ MÉDIA & VZTAH S NOVINÁŘI Jak s nimi co nejlépe spolupracovat? Historie struktura médií analytická data pochopení práce novináře doporučení Struktura prostějovských médií Regionální tištěné

Více

Dobřichovice se chlubí Stavbou roku 2015

Dobřichovice se chlubí Stavbou roku 2015 Dobřichovice se chlubí Stavbou roku 2015 Navzdory velké konkurenci získala dostavba budovy ZŠ v Dobřichovicích čestný titul Stavba roku 2015. Cenu uděluje odborná veřejnost. Sdílet článek: Facebook Twitter

Více

Slohové útvary se zřetelem ke komunikační situaci

Slohové útvary se zřetelem ke komunikační situaci Slohové útvary se zřetelem ke komunikační situaci ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI Soupis slohových útvarů pro zadání písemné práce vypravování úvahový text popis (popis prostý, popis odborný, subjektivně zabarvený

Více

Lázeňský komplex lázně Hluboká voda

Lázeňský komplex lázně Hluboká voda Lázeňský komplex lázně Hluboká voda Riziková zpráva se zaměřuje na požární riziko 8 objektů včetně technického zázemí Komplex samostatně stojících objektů, v některých případech stavebně a komunikačně

Více