Federální shromáždění Československé socialistické republiky I. v. o. Vládní návrh. Zákon. ze dne o mateřském příspěvku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Federální shromáždění Československé socialistické republiky 1971. I. v. o. Vládní návrh. Zákon. ze dne 1971. o mateřském příspěvku"

Transkript

1 Federální shromáždění Československé socialistické republiky 1971 I. v. o. 80 Vládní návrh Zákon ze dne 1971 o mateřském příspěvku Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně: 1 Účel zákona V zájmu zlepšení populačního vývoje se poskytuje ženám, jestliže se věnují péči o děti a nemají v této době příjem z pracovní činnosti, mateřský příspěvek podle dalších ustanovení tohoto zákona. Podmínky nároku 2 (1) Na mateřský příspěvek má nárok žena, jestliže a) celodenně a řádně pečuje o dítě do dvou let věku a b) vedle toho řádně pečuje o další dítě nebo děti ve věku do skončení povinné školní docházky, a jde-li o dítě invalidní, které vyžaduje stálé péče, do 26 let věku. (2) Ženě, která celodenně a řádně pečuje jen o dítě do dvou let věku, mateřský příspěvek náleží, a) jde-li o ženu neprovdanou, ovdovělou, rozvedenou nebo z jiných vážných důvodů osamělou, která nežije s druhem, nebo

2 2 b) jde-li o dítě, které je invalidní a vyžaduje stálé péče, nebo c) jde-li o dítě, které žena převzala do trvalé péče nahrazující mateřskou péči. (3) Mateřský příspěvek podle odstavce 2 náleží, jen jestliže žena a) splnila podmínky pro přiznání peněžité pomoci v mateřství, *) nebo b) byla ke dni porodu dítěte (převzetí dítěte do péče nahrazující mateřskou péči) zaměstnána (pracovně činna) v rozsahu zakládajícím účast na nemocenském pojištění pracovníků (nemocenském pojištění členů výrobních družstev, sociálním zabezpečení družstevních rolníků, důchodovém pojištění jednotlivě hospodařících rolníků a jiných osob samostatně hospodařících, nemocenské péči v ozbrojených silách a důchodovém zabezpečení občanů poskytujících služby a opravy na základě povolení národního výboru) a v období jednoho roku před porodem (převzetím dítěte do péče nahrazující mateřskou péči] byla účastná tohoto pojištění aspoň 90 dnů. (4) Jde-li o žákyně a studentky v denním studiu na školách poskytujících střední nebo vyšší vzděláni nebo o žákyně vojenských škol, hodnotí se studium jako zaměstnání [odstavec 3 písm. b)]. (5) Dítětem se pro účely tohoto zákona rozumí vlastní dítě ženy nebo dítě, které žena převzala do trvalé péče nahrazující mateřskou péči. Za dítě převzaté do trvalé péče nahrazující mateřskou péči se považuje dítě, jež bylo převzato do této péče na základě rozhodnutí příslušného orgánu, nebo dítě, jehož matka zemřela, anebo dítě manžela, které mu bylo svěřeno do výchovy rozhodnutím soudu. (6) Mateřský příspěvek náleží, jen jestliže děti uvedené v předchozích odstavcích mají státní občanství Československé socialistické republiky a žijí na jejím území. 3 (1) Mateřský příspěvek náleží, jen jestliže žena řádně pečuje o tělesně a duševní zdraví a výchovu všech dětí a v době těhotenství se podrobovala pravidelné péči o těhotné ženy ve zdravotnických zařízeních. *) Zákon č. 88/1268 Sb, o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění Zákon č. 103/1964 Sb, o sociálním zabezpečení družstevních rolníků, ve znění zákonů č 141/1965 Sb, č 116/ 1967 Sb, č 89/1968 Sb, č. 161/1963 Sb a č. 71/1970 Sb Vyhláška č. 21/1965 Sb., o důchodovém zabezpečení, nemocenském pojištěni a preventivní a léčebné péči některých občanů činných při poskytováni služeb. Předpisy zakládající u některých skupin pracujících účast na nemocenském pojištění pracovníků, zejména zákon č. 36/1964 Sb, o organizaci soudů a o volbách soudců, ve znění uveřejněném pod č 19/1970 Sb d zákon č. 57/1933 Sb, o advokacii

3 3 (2) Mateřský příspěvek se nepřizná nebo odejme, jestliže způsob života ženy je v rozporu se zásadami života občana socialistické společnosti a ohrožuje tím vývoj a výchovu dítěte nebo dětí. 4 (1) Mateřský příspěvek se poskytuje, jen jestliže žena v době péče o dítě do dvou let věku nemá nárok na mzdu {plat, pracovní odměnu, jiný příjem z výdělečné činnosti) ani nepobírá peněžité dávky nemocenského pojištění (zabezpečení v nemoci, zabezpečení matky a dítěte, nemocenské péče v ozbrojených silách) nahrazující mzdu ani příspěvek před nástupem nového zaměstnání, *) příspěvek před umístěním do zaměstnání**) nebo příspěvek po dobu přípravy pro povolání. ***) (2) Jestliže však žena pobírá nemocenské, peněžitou pomoc v mateřství nebo příspěvek před nástupem nového zaměstnání, příspěvek před umístěním nebo příspěvek po dobu přípravy pro povolání částkou, která je nižší, než by činil mateřský příspěvek, a žena jinak splňuje ostatní podmínky nároku na mateřský příspěvek, poskytuje se jí mateřský příspěvek ve výši rozdílu mezi tímto příspěvkem a uvedenou dávkou, popřípadě příspěvkem před nástupem nového zaměstnání, příspěvkem před umístěním do zaměstnání nebo příspěvkem po dobu přípravy pro povolání. (3) Jde-li o ženu neprovdanou, ovdovělou, rozvedenou nebo z jiných vážných důvodů osamělou, která nežije s druhem, náleží mateřský příspěvek, i když je žena výdělečně činná, jestliže dítě mladší dvou let nemohlo být z vážných důvodů umístěno v jeslích a žena mu po dobu výkonu zaměstnání (pracovní činnosti) jinak zajistila na svůj náklad potřebnou péči jinou osobou, než jsou rodiče nebo prarodiče otce nebo matky dítěte. 5 Doba poskytování mateřského příspěvku (1) Mateřský příspěvek se poskytuje nejdéle do dne, kdy dítě dosáhlo dvou let věku, i když po porodu tohoto dítěte další dítě [ 2 odst. l písm. b) zemřelo, ukončilo povinnou školní docházku, anebo invalidní dítě dosáhlo věku 26 let, přestalo být invalidní nebo odpadla potřeba stálé péče o ně. *) Vyhláška č. 74/1970 Sb., kterou se upravuje uvolňování, umísťování a hmotné zebezpečení pracovníků v souvislosti s prováděním racionalizačních a organizačních opatření. **) 72 zákona č. 101/1964 Sb., o sociálním zabezpečení, a 94 vyhlášky C. 102/1964 Sb, kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení. ***] 72 zákona č. 101/1964 Sb., 95 vyhlášky č. 102/1964 Sb., 108 zákona č. 103/1964 Sb., o sociálním zabeapečení družstevních rolníků, a 78 vyhlášky č. 104/1964 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení družstevních rolníků.

4 l (2) Je-li dítě mladší dvou let nebo žena ze zdravotních důvodů v ústavním ošetřování po dobu delší než tři měsíce, mateřský příspěvek se počínajíc čtvrtým měsícem neposkytuje. Příslušný orgán ( 11) může však ze závažných důvodů rozhodnout, že se mateřský příspěvek bude poskytovat l nadále. Výše 6 mateřského příspěvku (1) Mateřský příspěvek činí, pečuje li žena o jedno dítě do dvou let věku 500 Kčs, o dvě děti do dvou let věku 800 Kčs, o tři a více dětí do dvou let věku 1200 Kčs za kalendářní měsíc. (2) Náleží li mateřský příspěvek jen po část měsíce, činí při péči o jedno dítě do dvou let věku 16 Kčs, o dvě děti do dvou let věku 26 Kčs, o tři a více dětí do dvou let věku 40 Kčs za kalendářní den. (3) Mateřský příspěvek se poskytuje měsíčně pozadu. 7 Změna a vrácení mateřského příspěvku (1) Změní li se nebo odpadnou li skutečnosti rozhodné pro nárok na mateřský příspěvek nebo jeho výší, nebo jestliže mateřský příspěvek byl přiznán na podkladě omylu, mateřský příspěvek se odejme nebo sníží anebo jeho výplatu zastaví dnem, kdy nastal některý z uvedených důvodů pro tato opatření; byl-li však mateřský příspěvek již vyplacen, provede se odnětí, snížení nebo zastavení výplaty příspěvku ode dne následujícího po posledním dnu, za nějž byl příspěvek již vyplacen. Zvýšení mateřského příspěvku se provede ode dne, od něhož náleží, pokud nárok na mateřský příspěvek za jednotlivý kalendářní měsíc není promlčen. (2) jestliže žena zavinila, že mateřský příspěvek byl vyplácen neprávem nebo v nesprávné výši, je povinna tento příspěvek vrátit; to platí zejména, jestliže příspěvek vylákala, zamlčela některou rozhodnou skutečnost nebo nesplnila jinou závažnou povinnost uloženou tímto zákonem. O povinnosti vrátit přeplatek rozhoduje orgán, který je příslušný rozhodovat o přiznání nebo odnětí mateřského příspěvku ( 11). Částky neprávem přijaté, pokud je žena povinna je vrátit na základě vykonatelného rozhodnutí, mohou být sráženy též z běžně vypláceného nebo později přiznaného mateřského příspěvku anebo ze mzdy nebo jiného pracovního příjmu; přitom platí obdobně předpisy o částkách,

5 5 které nelze zabavit při výkonu soudních rozhodnutí srážkou ze mzdy. *) (3) Vrácení částek vyplacených neprávem nebo v nesprávné výši může být požadováno nejdéle do jednoho roku ode dne, kdy příslušný orgán zjistil, že mateřský příspěvek byl vyplácen neprávem nebo v nesprávné výši, nejdéle však do tří let od jeho výplaty. 8 Promlčení nároku na mateřský příspěvek Nárok na mateřský příspěvek za kalendářní měsíc se promlčuje uplynutím jednoho roku od posledního dne v měsíci, za který příspěvek náležel. 9 Úhrada Výdaje vzniklé poskytováním mateřského příspěvku hradí stát. Organizace a řízení 10 Uplatnění nároku (1) Nárok na mateřský příspěvek uplatňují a) pracovnice v pracovním poměru a ženy, které jsou účastný nemocenského pojištění jako pracovnice, u organizace, provádějící jejich nemocenské pojištění, b] členky výrobních družstev u družstva, v němž jsou pracovně činné, c) družstevní rolnice u jednotného zemědělského družstva, v němž jsou pracovně činné, d] vojákyně v činné službě, příslušnice ozbrojených bezpečnostních sborů a příslušnice Sborů nápravné výchovy u orgánů, které provádějí jejich nemocenskou péči, e) ostatní ženy u okresního národního výboru příslušného podle jejich trvalého pobytu. (2) Má-li žena dvě nebo několik zaměstnání (pracovních činností], uplatní nárok na mateřský příspěvek u organizace, v níž dosahovala nejvyššího výdělku. 11 Orgány rozhodující o mateřském příspěvku (1] O mateřském příspěvku rozhoduje orgán příslušný k provádění nemocenského pojištění, jehož je žena účastná (zabezpečení v nemoci, nemocenské péče v ozbrojených silách); pro rozhodování o mateřském příspěvku, pro řízení o něm a pro jeho výplatu platí obdobně předpisy o nemo- *) 276 a násl. zákona č.. 99/1963 Sb. (občanský soudní řád).

6 6 cenském pojištění (zabezpečení v nemoci, nemocenské péči v ozbrojených silách). [2] V ostatních případech rozhoduje o mateřském příspěvku okresní národní výbor [ 10 odst. l písm. e]]; přitom postupuje podle správního řádu. Mateřský příspěvek vyplácí okresní národní výbor nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byly splněny podmínky pro nárok na tento příspěvek. (3) Pro úkoly závodu a orgánů nemocenského pojištění, jakož i pro vykazování, zúčtováni a úhradu mateřského příspěvku mezi závody a orgány nemocenského pojištění platí obdobně předpisy o nemocenském pojištění pracovníků. [4] Invaliditu posuzují pro účely tohoto zákona orgány sociálního zabezpečení. 12 Povinnosti oprávněné ženy (1) Žena, která uplatňuje nárok na mateřský příspěvek, je povinna osvědčit skutečnosti, kterých je třeba k rozhodnutí o mateřském příspěvku. (2) Zena je povinna hlásit změny ve skutečnostech, které jsou rozhodné pro nárok na mateřský příspěvek nebo jeho zánik anebo pro výši a výplatu mateřského příspěvku, nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy změna nastala. 13 Součinnost zdravotnických zařízení, školských orgánů a orgánů pověřených péčí o děti a mládež Zdravotnická zařízení, školské orgány a orgány pověřeně péčí o děti podávají v oboru své působnosti orgánům příslušným k rozhodování o nároku na mateřský příspěvek hlášení o okolnostech, které jsou rozhodné pro vznik a trvání nároku na mateřský příspěvek. 14 Odstraňování tvrdostí Tvrdosti, které by se vyskytly při provádění tohoto zákona, mohou odstraňovat okresní správy nemocenského pojištění, jde-li o ženy účastně nemocenského pojištění pracovníků, příslušný svaz výrobních družstev, jde-li o členky těchto družstev, účastné nemocenského pojištění členů výrobních družstev, orgány příslušné k odstraňování tvrdostí na úseku nemocenské péče v ozbrojených silách, jde-li o vojákyně v činné službě, příslušnice ozbrojených bezpečnostních sborů a příslušnice Sborů nápravné výchovy;

7 7 v ostatních případech může tyto tvrdosti odstraňovat okresní národní výbor. Přechodná a závěrečná ustanovení 15 (1) Mateřský příspěvek podle tohoto zákona přísluší od 1. října 1971 a nahrazuje mateřský příspěvek poskytovaný podle dosavadních předpisů. Ženám, které dne 1. října 1971 pečují o dítě do dvou let věku a splňují ostatní podmínky stanovené tímto zákonem, se poskytuje mateřský příspěvek od uvedeného dne po dobu stanovenou tímto zákonem. Příspěvek se poskytne, i když skutečnost uvedená v 5 odst. l nastala před tímto dnem. (2) Splnění podmínky podrobit se v době těhotenství pravidelně péči o těhotné ženy ve zdravotnických zařízeních ( 3 odst. 1) se nevyžaduje, jestliže se dítě narodí v době před 1. dubnem Federální ministerstvo práce a sociálních věcí může v dohodě s Ústřední radou Československého revolučního odborového hnutí a příslušnými ústředními orgány stanovit podrobností k provedení tohoto zákona, zejména o tom, jak se uplatňuje nárok na mateřský příspěvek a jak se tento příspěvek vykazuje, zúčtovává a uhrazuje. 17 Zrušuje se zákon č. 154/1969 Sb., o mateřském příspěvku. 18 Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

8 8 Důvodová zpráva I. Všeobecná část Po uspokojivém vývoji a vysoké úrovní porodnosti v prvých létech po roce 1945 se populační situace v našich zemích zhoršovala. Po roce 1952 počet narozených dětí na 1000 obyvatel značně klesl a vlivem změn ve věkové skladbě obyvatelstva se dále snižoval. Tempo poklesu se zrychlilo po přijetí zákona o umělém přerušení těhotenství. Po dočasném zlepšení reprodukce v letech 1963 až 1964 úroveň porodnosti znovu poklesla a v roce 1968 byl zaznamenán nejnižší počet živě narozených dětí. Průměr za léta (rok) Počet živě narozených absolutně na 1000 obyvatel k absolutnímu počtu dětí indexní čísla období = 100 % k počtu na 1000 obyvatel předběžný údaj , 4 22, 0 18, 5 16, 3 15, 5 15, 9 100, 00 97, 55 86, 23 79, 12 77, 49 79, , 00 98, 21 82, 59 72, 77 69, 20 71, 88 V roce 1968 a dalších létech byla proto přijata některá propopulační opatření, jimiž se sledovalo Čelit tomuto nepříznivému vývoji. Patří k nim zejména prodloužení placené mateřské dovolené na 26 týdnů, zvýšení přídavků na děti, prodloužení další (neplacené) dovolené do dvou let věku dítěte a zavedení mateřského příspěvku. Mateřský příspěvek jako nová populační dávka, zavedený s účinností od 1. července 1970 zákonem č. 154/1969 Sb., umožnil ekonomicky činným ženám, aby se mohly věnovat osobní péči o dítě, a sledoval aspoň částečně nahradit ušlý výdělek po zanechání výdělečné činnosti. Mateřský příspěvek se podle dosavadní úpravy poskytuje ženám, které celodenně a řádně pečují aspoň o dvě děti, z nichž jedno je ve věku do jednoho roku a druhé dítě (další děti) jsou ve věku do skončení povinné školní docházky nebo ve věku do 26 let, jde-li o dítě, které je invalidní a vyžaduje stálé péče. Výjimečně bylo umožněno poskytnout příspěvek i pří péči o jedno dítě v případech, kdy je situace žen zvláště svízelná, jako je tomu u osamělých matek, anebo v případech zvláštního zájmu společnosti na zajištění zvýšené péče o děti, např. při osvojení. Příspěvek se poskytuje ve výši 500 Kčs měsíčně. Jde-li o péči o dvě děti ve věku do jednoho roku, poskytuje se příspěvek ve výši 800 Kčs měsíčně a při péči o tři nebo více dětí do jednoho roku ve výši 1200 Kčs měsíčně. Tato úprava tedy dává možnost volby matkám malých dětí, aby po uplynutí placené mateřské dovolené, podle osobní a rodinně situace a podle kvalifikačních i pracovních podmínek buď dále pracovaly nebo se věnovaly péči o nejmenší děti doma. Podle průzkumu o využití mateřského příspěvku vyplývá, že mateřský příspěvek čerpalo téměř žen. Představuje to zhruba 90% z těch, které by mateřský příspěvek mohly obdržet. Ve využití mateřského příspěvku se ukazuje, že velmi výrazně působí u žen dva faktory, které ovlivňují jejich rozhodování, a to stupeň vzdělání a výše příjmu v zaměstnání. S růstem vzdělání a se vzestupem pracovních příjmů klesá tendence k využití mateřského- příspěvku. Využití mateřského příspěvku podle šetření u žen na mateřské dovolené Je patrné z následujícího přehledu (v %):

9 9 základním 91, 9 Ženy se vzděláním středním 86, 3 vysokým 62, 5 VMv pracovního příjmu na rozhodnutí pro mateřský příspěvek je značný. Při výdělku do 1500 Kčs využívá mateřský příspěvek průměrně 90 % žen, ve vyšších příjmových pásmech toto využití klesá takto: měsíční příjem v Kčs využití mateřského příspěvku v % 90, 0 89, 7 90, 5 76, 5 67, 7 I když zákon o mateřském příspěvku působí poměrně krátkou dobu, stejně Jako novela zákoníku práce, kterou se prodloužila s účinností od 1. ledna 1970 další mateřská dovolená z jednoho roku na dva roky, lze v podstatě hodnotit tyto úpravy kladně. Uvedená opatření spolu s prodloužením placené mateřské dovoleně a se zvýšením přídavků na děti realizovaným v roce 1968 přispěla ke zlepšení populačního klimatu v ČSSR. Populační vývoj je charakterizován především počtem živě narozených dětí na 1000 obyvatel. Jeho hodnoty činí v roce , 9, v roce , 5, v roce , 9 a v roce 1971 (odhad) 16, 5. Příznivější vývoj porodnosti v posledních dvou letech naznačuje, že přijatá opatření přinášejí výsledky, že však nebyla dostatečně účinná, aby bylo dosaženo výrazného pokroku. Tato skutečnost se projevuje jako určitý nedostatek dosavadní úpravy. Omezená působnost zákona o mateřském příspěvku je zejména dána okruhem žen (týká se jen žen ekonomicky činných), délkou doby, po kterou se mateřský příspěvek poskytuje, a tím, že se poskytuje až od druhého dítěte. Na druhé straně nelze však otázku zlepšení vývoje populace zužovat jen na uvedené skutečnosti. Významným faktorem ovlivňujícím populační vývoj je vysoká zaměstnanost žen, i když je jinak v souladu s potřebami naší ekonomiky; pokud však jde o ženy v mladém věku, je jednou z příčin nepříznivého vývoje populace. Podle předběžných výsledků sčítání lidu k 1. prosinci 1970 byla zjištěna tato ekonomická aktivita obyvatelstva (v tis. osob): Území Rok Osoby ekonomicky aktivní Celkem Muži Zeny 'o z celkového počtu obyvatel % žen z úhrnu ekonomicky aktivních ČSSR ČSR SSR , 9 48, 1 49, 1 50, 6 41, 8 43, 7 40, 8 44, 8 43, 1 46, 0 35, 5 41, 8 Především byl zaznamenán růst ekonomické aktivity žen. Z celkového přírůstku ekonomicky aktivních za posledních 10 let, který činí 513 tisíc osob, bylo 490 tisíc žen a jen 23 tisíc mužů. Mezi další skutečnosti, které nepříznivě ovlivňují vývoj populace, patří nedostatek bytů, sociálně ekonomická situace rodin s více dětmi apod. Proto také výrazné zlepšení porodnosti lze očekávat, jen pokud bude celý soubor opatření aspoň částečně řešit tyto problémy. Je třeba se záměro vat na postupné, přitom však systematické řešení hlavních problémů, které vývoj natality, výchovu rodiny všeobecné ovliv- děti v rodinách a vývoj ňuji nejsilněji XIV sjezd Komunistické strany Československa v souvislosti s otázkami rozvoje životní úrovně uložil věnovat pozornost péči o matku a rodiny s dětmi a dalšímu populačnímu vývoji, vytvářet rodinám lepší podmínky v prvním období po narození dítěte zejména postupným rozšiřováním finanční pomoci; je třeba dosáhnout toho, aby ženy měly mocnost volby mezi dočasnou péčí o děti v domácnosti nebo návratem do zaměstnání

10 10 Jedním z opatření, jimiž se sleduje vytváření lepších podmínek v prvním období po narození dítěte a tím i ovlivnění dalšího populačního vývoje, je rozšíření nároku na mateřský příspěvek, l když nelze dosud poskytovat mateřský příspěvek všem ženám už od prvního dítěte, je možno podle dosavadních zkušeností důvodně očekávat, že navrhované opatření se příznivě projeví v populačním vývoji. To sleduje i současně připravované nařízení vlády Československé socialistické republiky o zvýšeni podpory při narození dítěte z částky 1000 Kčs na částku 2000 Kčs na každé narozené dítě. Navrhovaná úprava Návrh zákona rozšiřuje proti dosavadní úpravě okruh žen, kterým náleží mateřský příspěvek, pečují-li aspoň o dvě dětí, z nichž jedno je mladší dvou let. Do okruhu žen, jimž se bude poskytovat mateřský příspěvek, spadají podle předloženého návrhu jak ekonomicky činné ženy, tak i ženy, které před porodem nebo počátkem péče o dítě nebyly zaměstnány (pracovně činné). Jde převážně o ženy, které nemohou být pracovně činné proto, že pečují o malé děti, nebo ženy, u kterých vstupu do zaměstnání brání jejich nepříznivý zdravotní stav, anebo ženy, které nemohou být zaměstnány pro nedostatek vhodných pracovních příležitostí pro ženy. Podle předloženého návrhu získají nárok na mateřský příspěvek také ženy, které jsou sice pracovně činné, ale jejich činnost je jen malého rozsahu a nezakládá dosud nárok na mateřský příspěvek. Rozšiřuje se i okruh žen, kterým se poskytuje mateřský příspěvek již na první dítě. Dosud tento příspěvek náležel, jen šlo-li o osamělou ženu nebo ženu, která převzala cizí dítě do své trvalé péče. Podle navrhované úpravy se bude poskytovat mateřský příspěvek při péči o jedno dítě také tehdy, jde-li o dítě invalidní, které vyžaduje zvláštní péče. U žen, které pečují jen o jedno dítě, se však bude nadále vyžadovat, aby šlo o ženy ekonomicky činné, tj. aby ke dni porodu dítěte, popřípadě ke dni převzetí dítěte do trvalé péče nahrazující mateřskou péči, byla žena z důvodu zaměstnání (pracovní činnosti) účastná nemocenského pojištění, popřípadě jiného druhu zabezpečení v nemoci a mateřství. U těchto žen totiž nejsou zvláštní důvody, které by jim bránily před porodem dítěte v pracovní činnosti. Žena bude mít nárok na mateřský příspěvek vždy, když splní podmínky pro nárok na peněžitou pomoc v mateřství nebo byla-li zaměstnána nebo pracovně činná v posledním roce před porodem aspoň po dobu 90 dní. Stejně jako dosud bude náležet mateřský příspěvek, jen nepobírá-li žena mzdu, plat, jiný příjem z výdělečné činnosti, peněžité dávky nemocenského pojištění nebo jiné dávky nebo příspěvky. I nadále se okruh oprávněných žen omezuje jen na ženy, které žijí s dětmi na území ČSSR; nedotčena zůstává rovněž podmínka, že děti mají československou státní příslušnost. Vzhledem k tomu, že dochází k podstatnému rozšíření okruhu žen, jimž se bude poskytovat mateřský příspěvek, je nutné přímo v zákoně stanovit další podmínky pro nárok na tuto dávku. Opatření sledující rozšíření populace musí současně zajišťovat i její kvalitu. Stát věnuje značné prostředky na zdravotní péči o ženy a těhotně matky a péče o narozené děti a jejich další zdravý vývoj má mimořádně vysokou úroveň. Návrh zákona proto výslovně stanoví jako podmínku nároku na mateřský příspěvek péči o tělesné a duševní zdraví a výchovu všech dětí a povinnost ženy v době těhotenství se podrobovat pravidelné péči o těhotné ženy ve zdravotnických zařízeních. Návrh zákona také umožňuje nepřiznat mateřský příspěvek, popřípadě ho odejmout, jestliže žena nevede řádný život pracujícího člověka a ohrožuje tím vývoj a výchovu dětí. Potřebu zpřísnění podmínek si vyžadují i negativní zkušenosti z některých průzkumů. Např. podle výběrového šetření, které bylo prováděno v Praze, se v roce 1970 narodilo 586 dětí mimo manželství. Více než 16 % matek, které porodily děti mimo manželství, nebylo před porodem zaměstnáno a spolu s cikánskými rodičkami stoupl tento podíl na 22 %. Ve srovnání s kontrolovanou skupinou vdaných rodiček se u mimomanželských matek častěji zjistil alkoholismus, prostituce, promiskuita i trestná činnost. Sociálně ekonomické poměry byly u mimomanželských matek obecně horší, návštěvnost prenatální poradny nižší a rovněž názor zdravotních pracovnic na kvalitu budoucí péče o dítě vyzněl v neprospěch těchto žen. Uvedené skutečnosti však naprosto nelze u skupiny žen, rodících mimo manželství, zobecňovat, neboť většina těchto žen nejen chce, ale je též schopna se o dítě řádně starat. Proto je naopak třeba v těchto případech poskytnout výraznější hmotnou a morální pomoc společností. Zmíněné problémy se ostatně vyskytují i při péči o děti v úplné rodině. Výše příspěvku zůstává nezměněna a činí Kčs 500 měsíčně; při péči o dvě děti ve věku do dvou let věku dítěte činí výše mateřského příspěvku Kčs 800 měsíčně, a jde-li o tři nebo více dětí do dvou let věku, 1200 Kčs měsíčně. Významná změna, kterou navrhovaná úprava přináší, spočívá v prodloužení doby, po kterou se poskytuje mateřský příspěvek. Podle dosavadní úpravy se mateřský příspěvek poskytoval nejdéle do jednoho roku věku dítěte. Podle předloženého

11 11 návrhu se tato doba prodlužuje do dvou let věku dítěte. Toto prodloužení doby poskytování mateřského příspěvku si nevyžádá změnu pracovněprávních předpisů, protože od 1. ledna 1970 se poskytuje ženám další mateřská dovolená až do dvou let věku dítěte. Naopak lze předpokládat, že dojde ve větším rozsahu k žádoucímu využívání možnosti čerpat další mateřskou dovolenou po dobu dvou let. Dosud se vycházelo z úvahy, že relativně krátká mateřská dovolená stačí pro uspokojení základních fyziologických a psychologických potřeb kojence, zatímco další vývoj dítěte měl být zabezpečován v jeslích a později v mateřské škole. Význam prvních několika let péče o dítě v rodině byl podceněn a předčasný návrat žen do zaměstnání snížil úroveň péče o dítě a někdy i poškodil jeho zdravotní stav. Také kapacita jeslí a jejich rozmístění nevyhovují vždy potřebám a Jejich provoz je značně nákladný. Pokud jde o orgány příslušné k rozhodování o mateřském příspěvku, přejímá se dosavadní úprava, která se osvědčila. U žen zaměstnaných (pracovně činných) budou rozhodovat orgány, které jinak rozhodují o dávkách v mateřství. U pracovnic v pracovním nebo obdobném poměru budou o mateřském příspěvku rozhodovat orgány Revolučního odborového hnutí a závod, v němž jsou zaměstnány, u členek výrobních družstev příslušný orgán výrobních družstev, u družstevních rolnic jednotná zemědělská družstva, a půjde-li o vojákyně v činné službě a příslušnice ozbrojených bezpečnostních sborů a Sborů nápravné výchovy, orgány příslušné pro provádění jejich nemocenské péče; v ostatních případech budou rozhodovat okresní národní výbory. Předpokládá se, že mateřský příspěvek ve druhém roce věku dítěte využije % zaměstnaných žen, což představuje zhruba 56 tisíc žen a asi 34 tisíce žen, které nejsou ekonomicky činné. Celkem využije rozšíření mateřského příspěvku v celé ČSSR zhruba 90 tisíc žen. Rámcově lze odhadnout, že v ročním průměru by se snížil počet pracovních sil zhruba o 34 tisíce osob, vezme-li se v úvahu, že už nyní část zaměstnaných žen využívala další mateřské dovolené ve druhém roce věku dítěte. V bilanci pracovních sil na období páté pětiletky se počítá s rezervou, která tento úbytek plně kryje. Nutno vzít také v úvahu, že úbytek žen v pracovním procesu je možno nahradit asi ze 30 až 40% zvýšením produktivity práce a úspornými opatřeními na podnicích a organizacích. V roce 1971 bude zvýšení nákladů na mateřský příspěvek činit asi 124 mil. Kčs (v ČSR 70 mil. Kčs a v SSR 54 mil. Kčs). V průběhu páté pětiletky se úprava (zvýšení nákladů) projeví takto (v mil. Kčs): ČSSR ČSR SSR Pokud zvýšení nákladů vyplývajících z navrhovaného zákona pro rok 1971 nebude možno uhradit v rámci schválených státních rozpočtů republik na rok 1971, bude třeba k úhradě zvýšených nákladů použít přebytku státního rozpočtu federace na rok Náklady na navrhovanou úpravu Podle přibližných propočtů se odhaduje, že z celkového očekávaného počtu 235 tisíc živě narozených dětí v ČSSR v roce 1972 bude 124 tisíce dětí, zakládajících nárok na mateřský příspěvek (prvé děti, u nichž výjimečně vzniká nárok na mateřský příspěvek, druhé 'a další děti). Rozložení podle republik a podle ekonomické aktivity žen vyplývá z tohoto přehledu (v tisících): Celkem počet dětí z toho u ekonomicky činných žen u ostatních žen ČSSR ČSR SSR II. Zvláštní část K 2 odst. l písm. a) Celodenní a řádnou péči je třeba rozumět bezprostřední péči, odpovídající věku a zdravotnímu stavu dítěte, zajišťující jeho zdravý vývoj a vykonávanou matkou, jde-li o vlastní dítě, popřípadě ženců, která převzala cizí dítě do své trvalé péče nahrazující mateřskou péči. Přitom podmínku celodenní péče je třeba vykládat v souvislosti s dalšími úkoly ženy v rodině, s nutností péče o její vlastní zdravotní stav, kulturní vyžití apod.; podmínka celodenní péče je v těchto případech i při krátkodobé nepřítomnosti matky splněna, je-li o dítě jinak postaráno. Podmínkou řádné péče je třeba vykládat v souvislosti s povinnostmi rodičů při výchově dětí, uloženými právními předpisy, zejména zákonem o rodině.

12 12 K 2 odst. 3 písm. b) Podle tohoto ustanovení vznikne nárok na mateřský příspěvek i ženám, které jsou sice účastný pojištění (zabezpečení), ale podle předpisů pro ně platných jim nevzniká nárok na peněžitou pomoc v mateřství. Jde o ženy účastné důchodového pojištění jednotlivě hospodařících rolníků a jiných osob samostatně hospodařících, o ženy účastné důchodového zabezpečení občanů poskytujících služby a opravy na základě povolení národního výboru a o vysokoškolské studentky, které jsou sice účastný nemocenského pojištění, ale u nichž je vznik nároku na peněžitou pomoc v mateřství vázán podmínkou pobírání stipendia z důvodů sociální potřebnosti. Toto ustanovení zabezpečuje nárok na mateřský příspěvek i ženám, které nesplňují podmínky pro přiznání peněžité pomoci v mateřství zejména proto, že nezískaly 270 dnů pojištění (zabezpečení), splňují však mírnější podmínky tohoto ustanovení, protože byly v posledním roce před porodem zaměstnány (účastný pojištění, zabezpečení) aspoň 90 dnů. K 2 odst. 4 Podle vyhlášky č. 102/1957 Ú. l. jsou žačky a studentky škol poskytujících střední a vyšší vzdělání nemocensky pojištěny, jen jestliže byly bezprostředně před přijetím do školy již pojištěny po dobu 6 měsíců. Vzhledem k tomu, že pro nárok na mateřský příspěvek podle tohoto ustanovení je třeba získat 90 dnů pojištění (zabezpečení) a doba účasti na pojištění (zabezpečení) musí trvat ke dni porodu (převzetí dítěte), je třeba stanovit, že doba studia na školách poskytujících střední a vyšší vzdělání se hodnotí jako zaměstnání a tím jako doba účasti na pojištění (zabezpečení). K 3 odst. 1 Pokud má žena více dětí, je třeba podmínku řádné péče splnit u všech dětí ve věku do skončení povinné školní docházky. K dětem, které byly svěřeny rozhodnutím příslušných orgánů do výchovy druhého rodiče nebo jiného občana, se nebude při zkoumání této podmínky přihlížet. Půjde zejména o případy, kdy žena po rozvodu, při kterém bylo dítě z tohoto manželství svěřeno do výchovy manžela, založí novou rodinu. Jestliže některé z dětí ženy bylo umístěno v dětském domově proto, že žena zanedbávala péči o toto dítě, mateřský příspěvek nenáleží. Ustanovením, že mateřský příspěvek náleží, jen jestliže žena během těhotenství se pravidelně podrobuje prenatální péči o těhotné ženy, se sleduje zabezpečit zdravý vývoj dítěte. Poradny pro těhotné ženy jsou vybudovány na celém území ČSSR, takže každá žena má možnost tato zařízení navštěvovat. S tímto ustanovením souvisí i ustanovení 13, podle něhož zdravotnická zařízení podávají orgánům příslušným k rozhodování o nároku na mateřský příspěvek potřebná hlášení. K 4 odst. 3 Toto výjimečné ustanovení umožňuje poskytovat mateřský příspěvek osamělé matce i po dobu ale jen po tuto dobu kdy dítě nemohlo být umístěno v jeslích, např. proto, že v místě bydliště nejsou jesle, že dítě nesnáší pobyt v jeslích, pro infekční chorobu dítěte, pro karanténu nebo z jiných vážných důvodů a matka musela si pro péči o dítě sjednat na svůj náklad pomoc jiné osoby, pokud nejde o rodiče nebo prarodiče otce nebo matky dítěte. K 15 odst. 2 Podmínka podrobit se v době těhotenství pravidelné péči o těhotné ženy ve zdravotnických zařízeních ( 3 odst. 1) se stanoví nově a bude třeba určité doby, aby se všechny ženy seznámily s povinností, která se jim v tomto smyslu navrhovaným zákonem ukládá. Proto se nebude vyžadovat splnění této podmínky v případech, jestliže se dítě narodí před 1. dubnem Příslušnost Federálního shromáždění k vydání navrhovaného zákona je odůvodněna tím, že další rozšíření mateřského příspěvku vyžaduje se zřetelem na jeho vliv v oblasti sociální a populační politiky, v oblasti pracovněprávní i v oblasti hospodaření s pracovními silami jednotnou úpravu, která má povahu jednotných zásad sociální politiky. Stanovení takových zásad náleží podle čl. 22 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci, do příslušnosti Československé socialistické republiky. V Praze dne 1. září 1971 Předseda vlády ČSSR: Dr. Štrougal v. r. Ministr práce a sociálních věcí ČSSR: Štanceľ v. r. StT

Rodičovský příspěvek nově

Rodičovský příspěvek nově Rodičovský příspěvek nově Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, výrazným způsobem zasáhl do právní úpravy rodičovského příspěvku tím, že novelizoval mj. s účinností od 1.1.2008, zákon

Více

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou,

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou, o peněžních dávkách státní sociální podpory a sociální péče Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1980. Uverejnené: 27.08.1980 Účinnosť od: 01.09.1980

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1980. Uverejnené: 27.08.1980 Účinnosť od: 01.09.1980 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1980 Uverejnené: 27.08.1980 Účinnosť od: 01.09.1980 114 V Y H L Á Š K A Ministerstva školství České socialistické republiky ze dne 23. července 1980 o poskytování

Více

Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn 3 Vymezení některých pojmů V tomto zákoně se rozumí a) pojištěncem fyzická osoba, která je účastna pojištění;

Více

Vdovský a vdovecký důchod

Vdovský a vdovecký důchod Vdovský a vdovecký důchod Důchody pozůstalých, tj. nejen vdovské důchody, ale i důchody vdovecké a sirotčí, patří historicky mezi nejstarší dávky, a to i v zahraničních důchodových systémech. V ČR jsou

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1990 Vyhlásené: 27.04.1990 Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 125 Z Á K O N České národní

Více

Platné znění právních předpisů s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění právních předpisů s vyznačením navrhovaných změn Platné znění právních předpisů s vyznačením navrhovaných změn Platná znění příslušných ustanovení zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných

Více

117/1995 Sb. ZÁKON ze dne 26. května 1995 o státní sociální podpoře

117/1995 Sb. ZÁKON ze dne 26. května 1995 o státní sociální podpoře 117/1995 Sb. ZÁKON ze dne 26. května 1995 o státní sociální podpoře (platí od 15. 81. 7. 2017 do 30. 914. 8. 2017) ve znění zákona č. 137/1996 Sb., zákona č. 132/1997 Sb., zákona č. 242/1997 Sb., v úplném

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 393/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 393/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 393/0 Návrh poslanců Soni Markové, Stanislava Grospiče, Stanislava Mackovíka, Miroslava Opálky a Josefa Šenfelda na vydání zákona, kterým

Více

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Ing. Pavlína Novotná Placení pojistného na sociální zabezpečení upravuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

Více

12.1 Zmûny v nemocenském poji tûní od roku 2008

12.1 Zmûny v nemocenském poji tûní od roku 2008 Účetnictví, daně a právo v praxi 12.1 Změny v nemocenském pojištění od roku 2008 Pro rok 2008 mají v oblasti nemocenského pojištění zásadní význam změny, které přinesl zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci

Více

SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY

SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY Koncepce SSP Vytvoření systému státní sociální podpory bylo součástí procesu sociální reformy. Na konci roku 1989 patřil k výchozím principům společenské a ekonomické transformace

Více

Dávky státní sociální podpory

Dávky státní sociální podpory Dávky státní sociální podpory Tyto dávky najdeme v zákonu č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Kde lze o dávky SSP požádat? O dávky SSP se žádá na pracovištích úřadů

Více

1 Základní informace o nemocenském pojištění 1. 2 Parametry pro výpočet nemocenského 2. 3 Parametry pro výpočet peněžité pomoci v mateřství 3

1 Základní informace o nemocenském pojištění 1. 2 Parametry pro výpočet nemocenského 2. 3 Parametry pro výpočet peněžité pomoci v mateřství 3 Nemocenské pojištění str. 1 Základní informace o nemocenském pojištění 1 2 Parametry pro výpočet nemocenského 2 3 Parametry pro výpočet peněžité pomoci v mateřství 3 4 Příklady výpočtu všech nemocenských

Více

I. pilíř důchodové reformy

I. pilíř důchodové reformy I. pilíř důchodové reformy KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Důchody Základním

Více

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Český důchodový systém se skládá ze tří částí Prvním pilířem je povinné základní důchodové pojištění, dávkově definované a průběžně financované.

Více

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA s komentářem a příklady

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA s komentářem a příklady STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA s komentářem a příklady 1. aktualizace k 31. 1. 2011 Charakteristika hlavních změn provedených novelizacemi Okruh započitatelných příjmů, k nimž se přihlíží, je v zákoně o státní

Více

359/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 9. prosince o sociálně-právní ochraně dětí

359/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 9. prosince o sociálně-právní ochraně dětí Změna: 257/2000 Sb. Změna: 272/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb., 518/2002 Sb. Změna: 222/2003 Sb. Změna: 315/2004 Sb. Změna: 52/2004 Sb. Změna: 436/2004 Sb. Změna: 57/2005 Sb. Změna: 501/2004 Sb., 381/2005

Více

Státní sociální podpora

Státní sociální podpora Státní sociální podpora Státní sociální podpora (též nazývaná v obecné teorii sociálním zaopatřením) se vztahuje na sociální situace, které jsou obecně společností akceptovány a považovány za potřebné

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1991 Vyhlásené: 27.05.1991 Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 183 V Y H L Á Š K A ministerstva

Více

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 Tisková zpráva 21. 12. 2010 PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 V roce 2011 dochází k celé řadě změn v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). K 1. 1. 2011 se mění: Podpora v nezaměstnanosti

Více

D O H O D A o používání Úmluvy mezi republikou Československou a republikou Polskou o sociálním pojištění podepsané ve Varšavě 5.

D O H O D A o používání Úmluvy mezi republikou Československou a republikou Polskou o sociálním pojištění podepsané ve Varšavě 5. D O H O D A o používání Úmluvy mezi republikou Československou a republikou Polskou o sociálním pojištění podepsané ve Varšavě 5. dubna 1948 Na základě čl. 1 odst. 6, článku 4 odst. 1, čl. 14 odst. 7 a

Více

114/1988 Sb. ZÁKON. Část první. Orgány sociálního zabezpečení a jejich úkoly. Orgány sociálního zabezpečení

114/1988 Sb. ZÁKON. Část první. Orgány sociálního zabezpečení a jejich úkoly. Orgány sociálního zabezpečení Stav k 5.3.2007 114/1988 Sb. ZÁKON ze dne 27. června 1988 České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem České národní

Více

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu:

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: ZDROJE FINANCOVÁNÍ Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: 1. na činnost tzn. na redistribuci dávek a pokrytí sociálních služeb, které směřují k uživateli, 2. na správu potřebnou k činnosti, která

Více

MEMORANDUM. Téma je rozděleno do 5 tematických okruhů:

MEMORANDUM. Téma je rozděleno do 5 tematických okruhů: MEMORANDUM PRO: OD: Spolek Centrum komunitní práce Ústí nad Labem JUDr. Helena Grout, advokát DATUM: 15. května 2015 RE: Doporučení pro ošetření tématu odchody / příchody na MD, RD jak z pozice zaměstnaných,

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1991 Vyhlásené: 01.11.1991 Časová verzia predpisu účinná od: 01.11.1991 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 426 V Y H L Á Š K A ministerstva spravedlnosti

Více

Systém státní sociální podpory

Systém státní sociální podpory Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 7 Systém státní sociální podpory Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb

Více

Školení ve dnech 16.4.-17.4. 2010. Nemocenské pojištění v roce 2010

Školení ve dnech 16.4.-17.4. 2010. Nemocenské pojištění v roce 2010 Školení ve dnech 16.4.-17.4. 2010 Nemocenské pojištění v roce 2010 ZÁKON č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění 1 Rozsah působnosti Působnost zákona se dotýká všech ekonomicky činných osob, účastných

Více

Federální shromáždění Československé socialistické republiky 1973. II. v. o. Vládní návrh. Zákon. ze dne 1973. o pěstounské péči

Federální shromáždění Československé socialistické republiky 1973. II. v. o. Vládní návrh. Zákon. ze dne 1973. o pěstounské péči Federální shromáždění Československé socialistické republiky 1973 II. v. o. 23 Vládní návrh Zákon ze dne 1973 o pěstounské péči Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na

Více

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna 12ZadDPPOdmPes.pdf DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE Tiskopis prosím vyplňte čitelně podací razítko Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna A. Žadatel - pěstoun, poručník 1) nebo osoba, která má zájem stát

Více

Státní sociální podpora po 1. lednu 2008

Státní sociální podpora po 1. lednu 2008 Státní sociální podpora po 1. lednu 2008 Přijetím zákona č. 261/2007 o stabilizaci veřejných rozpočtů, dochází od 1. ledna 2008 ke změnám dávek poskytovaných podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální

Více

201/1997 Sb. ZÁKON. ze dne 31. července 1997

201/1997 Sb. ZÁKON. ze dne 31. července 1997 201/1997 Sb. ZÁKON ze dne 31. července 1997 o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových

Více

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Sociální pojištění 1. Rozhodné období, plátci pojistného, sazby a splatnost pojistného. 2. Vyměřovací základ zaměstnance a zaměstnavatele. 3. Vyměřovací základ OSVČ. Daňový

Více

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349 Systém sociálního zabezpečení (někdy se též používá pojem sociální ochrana) v České republice tvoří tři základní systémy: sociální pojištění státního sociální podpora sociální pomoc (péče). Systém sociálního

Více

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ)

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) I. pilíř SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) Dávky vyplácené z I. pilíře a) dávky nemocenského pojištění b) dávky důchodového pojištění c) státní politika zaměstnanosti (podpora v nezaměstnanosti

Více

Zákon o životním minimu

Zákon o životním minimu Zákon o životním minimu Zákon ze dne 29.října 1991 č.463/1991 Sb., o životním minimu, ve znění zákona č.10/1993 Sb., zákona č.84/1993 Sb., zákona č.118/1995 Sb., zákona č.289/1997 Sb., zákona č.492/2000

Více

ZÁKON ze dne..2011, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

ZÁKON ze dne..2011, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony ZÁKON ze dne..2011, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna

Více

Systém finančních dávek určených převážně pro rodiny s nezaopatřenými dětmi.

Systém finančních dávek určených převážně pro rodiny s nezaopatřenými dětmi. Otázka: Státní sociální podpora Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Dorilas Státní sociální podpora druhy dávek, nárokovost Státní sociální podpora je třetím pilířem sociální politiky Systém

Více

Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn * * * * *

Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn * * * * * V. Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn Platné znění některých ustanovení zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 862/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 862/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VI. volební období 862/0 Návrh poslance Davida Ratha na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2392 Sbírka zákonů č. 203 / 2015 203 ZÁKON ze dne 23. července 2015, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců

Více

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P o s l a n e c k á s n ě m o v n a 2004 4. volební období 528/2 Pozměňovací návrhy k vládnímu návrhu na vydání zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od:

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1991 Vyhlásené: 29.11.1991 Časová verzia predpisu účinná od: 29.11.1991 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 482 Z Á K O N České národní rady ze

Více

FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY IV. volební období. o výsluhovém přídavku ve stavebnictví

FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY IV. volební období. o výsluhovém přídavku ve stavebnictví FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY IV. volební období 158 Zásady zákona o výsluhovém přídavku ve stavebnictví Zásada č. l Výsluhový přídavek se poskytuje pracovníkům, kteří vykončívali

Více

Platná znění zákonů s vyznačením navrhovaných změn

Platná znění zákonů s vyznačením navrhovaných změn Platná znění zákonů s vyznačením navrhovaných změn I. Platné znění částí zákona č. 357/2005 Sb., o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich,

Více

Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn Platné znění některých ustanovení zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění

Více

Základní důchodové pojištění tvoří spolu s nemocenským pojištěním součást sociálního zabezpečení v užším slova smyslu.

Základní důchodové pojištění tvoří spolu s nemocenským pojištěním součást sociálního zabezpečení v užším slova smyslu. DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ Obsah: Popis systému Druhy dávek Základní důchodové pojištění tvoří spolu s nemocenským pojištěním součást sociálního zabezpečení v užším slova smyslu. Popis systému Český důchodový

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 854/1

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 854/1 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 854/1 Usnesení výboru pro sociální politiku č. 238 ze dne 15. prosince 2016 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995

Více

Platná znění zákonů. 19a

Platná znění zákonů. 19a Platná znění zákonů Platné znění zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění 19a (1) Starobní a invalidní důchod pojištěnce,

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví

Ukázka knihy z internetového knihkupectví Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 2 1 4 4 1 6 Edice Účetnictví a daně

Více

- Zákon o všeobecném sociálním pojištění upravuje tří druhy pojištění:

- Zákon o všeobecném sociálním pojištění upravuje tří druhy pojištění: Otázka: Sociální pojištění Předmět: Ekonomie Přidal(a): Dudis - Zákon o všeobecném sociálním pojištění upravuje tří druhy pojištění: Důchodové Nemocenské Příspěvek na státní politiku zaměstnanosti PLÁTCI

Více

DVANÁCTÁ ZPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY O PLNĚNÍ EVROPSKÉHO ZÁKONÍKU SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. za období od 1. července 2013 do 30.

DVANÁCTÁ ZPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY O PLNĚNÍ EVROPSKÉHO ZÁKONÍKU SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. za období od 1. července 2013 do 30. 2. DVANÁCTÁ ZPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY O PLNĚNÍ EVROPSKÉHO ZÁKONÍKU SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ za období od 1. července 2013 do 30. června 2014 Seznam právních předpisů: ODDÍL I. Část II Zdravotní péče zákon č.

Více

Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn *** 61 Povinnosti ošetřujícího lékaře

Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn *** 61 Povinnosti ošetřujícího lékaře Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn Ošetřující lékař je povinen *** 61 Povinnosti ošetřujícího lékaře a) rozhodnout o vzniku dočasné pracovní

Více

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Čl. I

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Čl. I ZÁKON ze dne 2006, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 117/1995 Sb., o státní

Více

Platná znění částí dotčených zákonů

Platná znění částí dotčených zákonů Platná znění částí dotčených zákonů Platná znění příslušných ustanovení zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, s vyznačením navrhovaných změn HLAVA SEDMÁ ZVYŠOVÁNÍ DŮCHODŮ 67 (1) Vyplácené důchody

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

Podklad pro jednání Odborné komise pro důchodovou reformu, pracovního týmu 2. Potřebná doba pojištění pro nárok na starobní důchod

Podklad pro jednání Odborné komise pro důchodovou reformu, pracovního týmu 2. Potřebná doba pojištění pro nárok na starobní důchod Podklad pro jednání Odborné komise pro důchodovou reformu, pracovního týmu 2 Potřebná doba pojištění pro nárok na starobní důchod Doba pojištění a náhradní doba pojištění jsou jedním ze základních institutů

Více

Platná znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn

Platná znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn Příloha IV Platná znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn Platné znění některých ustanovení zákona č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, s vyznačením navrhovaných změn 91 Obecné

Více

Federální shromáždění Československé socialistické republiky 1982. IV. volební období. Vládní návrh. Zákon. změnách zákona o sociálním zabezpečení,

Federální shromáždění Československé socialistické republiky 1982. IV. volební období. Vládní návrh. Zákon. změnách zákona o sociálním zabezpečení, Federální shromáždění Československé socialistické republiky 1982 IV. volební období 43 Vládní návrh Zákon ze dne 1982 o změnách zákona o sociálním zabezpečení a předpisů o nemocenském pojištění Federální

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV.

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. S Obsah Teoretická část... 3 Pojmy... 3 Dávky... 4 Správa... 5 Doporučení... 5 Praktická část... 6 2 Teoretická část nemocenské pojištění upraveno zákonem

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1983. Uverejnené: 18.02.1983 Účinnosť od: 01.04.1983

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1983. Uverejnené: 18.02.1983 Účinnosť od: 01.04.1983 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1983 Uverejnené: 18.02.1983 Účinnosť od: 01.04.1983 12 V Y H L Á Š K A m i n i s t e r s t v a f i n a n c í Č e s k é s o c i a l i s t i c k é r e p u b l

Více

kterým se mění a doplňuje 92 a 105 zákoníku práce Zásada č. 1: Nepřetržitý odpočinek v týdnu jednou za dva týdny

kterým se mění a doplňuje 92 a 105 zákoníku práce Zásada č. 1: Nepřetržitý odpočinek v týdnu jednou za dva týdny FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY IV. volební období 157 Zásady zákona, kterým se mění a doplňuje 92 a 105 zákoníku práce Zásada č. 1: Nepřetržitý odpočinek v týdnu jednou za

Více

Státní sociální podpora

Státní sociální podpora Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Státní správu podle tohoto zákona vykonávají od 1.4.2004

Více

Důsledky nálezu Ústavního soudu. v nemocenském pojištění

Důsledky nálezu Ústavního soudu. v nemocenském pojištění Změny v nemocenském pojištění v souvislosti s Nálezem Důsledky nálezu Ústavního soudu (č. 166/2008 Sb.) Ústavního soudu v nemocenském pojištění Petr Nečas místopředseda vlády ministr Květen práce 2008

Více

Správa sociálního zabezpečení. Nemocenské pojištění druhá část

Správa sociálního zabezpečení. Nemocenské pojištění druhá část Správa sociálního zabezpečení Nemocenské pojištění druhá část Ostatní dávky nemocenského pojištění ošetřovné peněžitá pomoc v mateřství vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství Ošetřovné základní

Více

Zákon č. 110/2006 Sb.

Zákon č. 110/2006 Sb. Zákon č. 110/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o životním a existenčním minimu Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy 1 (1) Tento zákon stanoví životní minimum jako minimální

Více

163/1998 Sb. ZÁKON. ze dne 11. června 1998,

163/1998 Sb. ZÁKON. ze dne 11. června 1998, 163/1998 Sb. ZÁKON ze dne 11. června 1998, kterým se mění zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl.I Zákon č. 133/1985

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1990 Vyhlásené: 30.08.1990 Časová verzia predpisu účinná od: 01.09.1990 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 365 V Y H L Á Š K A ministerstva školství,

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Částka 72 Sbírka zákonů č. 200 / 2017 Strana 2057 200 ZÁKON ze dne 8. června 2017, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Více

KURZ SOCIÁLNÍ PRÁVO kombinované studium JUDr. Iva Kernová SOCIÁLNÍ PRÁVO

KURZ SOCIÁLNÍ PRÁVO kombinované studium JUDr. Iva Kernová SOCIÁLNÍ PRÁVO KURZ SOCIÁLNÍ PRÁVO kombinované studium JUDr. Iva Kernová Vyučující: JUDr. Iva Kernová Kurz navazuje na kurz základy práva. SOCIÁLNÍ PRÁVO sylabus Cíl: Uvést studenty hlouběji do současného stavu sociálního

Více

Platné znění příslušných ustanovení zákonů s vyznačením navrhovaných změn: Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře

Platné znění příslušných ustanovení zákonů s vyznačením navrhovaných změn: Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře Platné znění příslušných ustanovení zákonů s vyznačením navrhovaných změn: Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře 30 Podmínky nároku na rodičovský příspěvek a jeho výše (1) Rodič, který po celý

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1992 Vyhlásené: 25.03.1992 Časová verzia predpisu účinná od: 25.03.1992 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 115 V Y H L Á Š K A ministerstva práce

Více

SPRÁVNÍ DOHODA o provádění Úmluvy mezi Československou republikou a Federativní lidovou republikou Jugoslávií o sociálním pojištění.

SPRÁVNÍ DOHODA o provádění Úmluvy mezi Československou republikou a Federativní lidovou republikou Jugoslávií o sociálním pojištění. SPRÁVNÍ DOHODA o provádění Úmluvy mezi Československou republikou a Federativní lidovou republikou Jugoslávií o sociálním pojištění. Na základě čl. 22 Úmluvy mezi Československou republikou a Federativní

Více

Federální shromáždění Československé socialistické republiky I v. o. Návrh. ústavně právních výborů Sněmovny lidu a Sněmovny národů

Federální shromáždění Československé socialistické republiky I v. o. Návrh. ústavně právních výborů Sněmovny lidu a Sněmovny národů Federální shromáždění Československé socialistické republiky 1969 I v. o. 6 Návrh ústavně právních výborů a na vydání ústavního zákona, Ústavně právní výbory a navrhují podle čl. 45 ústavního za kona č.

Více

11. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 854 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 8.

11. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 854 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 8. 115 11. funkční období 115 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (Navazuje na sněmovní tisk č. 854 ze 7.

Více

Zákon č. 140/1994 Sb.

Zákon č. 140/1994 Sb. Zákon č. 140/1994 Sb. PŘEDSEDA POSLANECKÉ SNĚMOVNY vyhlašuje úplné znění zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem č. 110/1990 Sb., zákonem č.

Více

372/2004 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

372/2004 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 372/2004 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2. června 2004 o poskytování náhrad některých výdajů státním zástupcům přiděleným k výkonu funkce státního zástupce v zahraničí Změna: 538/2005 Sb. Vláda nařizuje podle

Více

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 905 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 28.

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 905 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 28. 143 9. funkční období 143 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,

Více

Změny státní sociální podpory po 1. lednu 2007

Změny státní sociální podpory po 1. lednu 2007 Změny státní sociální podpory po 1. lednu 2007 V návaznosti na novou úpravu životního minima, kterou přináší zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, dochází od 1. ledna 2007 ke změnám dávek

Více

Platné znění dotčených částí zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění dotčených částí zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře s vyznačením navrhovaných změn Platné znění dotčených částí zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře s vyznačením navrhovaných změn 7 (1) Za rodinu se pro účely tohoto zákona považuje, není-li dále stanoveno jinak, oprávněná

Více

Co dělat při dlouhodobé nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením

Co dělat při dlouhodobé nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením Co dělat při dlouhodobé nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením 1. Co je dlouhodobá nezaměstnanost Dlouhodobá nezaměstnanost je nezaměstnanost je taková, která trvá déle než jeden rok. Tak je statisticky

Více

6 Zdravotní pojištění

6 Zdravotní pojištění 6 Zdravotní pojištění Zdravotní pojištění 6.1 Účast zaměstnanců na pojištění Pro účely zdravotního pojištění jsou za zaměstnance označovány osoby, kterým plynou nebo by měly plynout příjmy ze závislé činnosti

Více

N á v r h NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 2014, kterým se stanoví rozsah a způsob poskytování údajů do Informačního systému o služebním platu vojáků z povolání

N á v r h NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 2014, kterým se stanoví rozsah a způsob poskytování údajů do Informačního systému o služebním platu vojáků z povolání N á v r h NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2014, kterým se stanoví rozsah a způsob poskytování údajů do Informačního systému o služebním platu vojáků z povolání Vláda nařizuje podle 68q odst. 2 zákona č. 221/1999

Více

1/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o zaměstnanosti

1/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o zaměstnanosti 1/2012 Sb. ZÁKON ze dne 9. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

SDĚLENĺ. Ministerstva zahraničních věcí. Správní ujednání o provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o sociálním zabezpečení

SDĚLENĺ. Ministerstva zahraničních věcí. Správní ujednání o provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o sociálním zabezpečení 117/2002 Sb. m. s. SDĚLENĺ Ministerstva zahraničních věcí Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 8. ledna 1993 bylo v Bratislavě podepsáno Správní ujednání o provádění Smlouvy mezi Českou republikou

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2 Sbírka zákonů č. 1 / 2012 1 ZÁKON ze dne 9. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2004 IV. volební období. Návrh

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2004 IV. volební období. Návrh PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2004 IV. volební období 677 Návrh poslanců Josefa Janečka, Viléma Holáně a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální

Více

364/2011 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o nemocenském pojištění

364/2011 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o nemocenském pojištění 364/2011 Sb. ZÁKON ze dne 6. listopadu 2011, kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

JAKÉ MÁM MOŽNOSTI, POKUD MĚ NEVEZMOU ANI NA ODVOLÁNÍ?

JAKÉ MÁM MOŽNOSTI, POKUD MĚ NEVEZMOU ANI NA ODVOLÁNÍ? JAKÉ MÁM MOŽNOSTI, POKUD MĚ NEVEZMOU ANI NA ODVOLÁNÍ? 1. Studium na vyšší odborné škole Nabídka dalšího vzdělávání formou vyššího odborného studia je opravdu široká, je dobré mít přihlášku na některé VOŠ

Více

8. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

8. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 8. funkční období 230 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (Navazuje na sněmovní tisk č. 444 z 6. volebního období

Více

Část zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění s vyznačením navrhovaných změn. ZÁKON o stání sociální podpoře

Část zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění s vyznačením navrhovaných změn. ZÁKON o stání sociální podpoře Část zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění s vyznačením navrhovaných změn ZÁKON o stání sociální podpoře (1) Za příjem se pro účely stanovení rozhodného příjmu považují 5 a)

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis Příloha č.1 Tarifní stupnice Příloha č.2 Prémie za splnění prémiových úkolů 2014 Úvodní

Více

Metodický pokyn č. 1/2011

Metodický pokyn č. 1/2011 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor rodiny a dávkových systémů Č. j.: 2011/4258-21 V Praze dne 17. ledna 2011 Vyřizuje: Mgr. Petr Beck, PaedDr. Petr Niederle Metodický pokyn č. 1/2011 k rozšíření

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1969. Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1969. Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1969 Vyhlásené: 21.07.1969 Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 78 Z Á K O N N É O P A T

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 4560 Sbírka zákonů č. 306 / 2008 306 ZÁKON ze dne 17. července 2008, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci

Více

I. pilíř sociálního zabezpečení Zdravotní pojištění (zákon č.48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění) Sociální pojištění (zákon č. 589/1992 Sb. o

I. pilíř sociálního zabezpečení Zdravotní pojištění (zákon č.48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění) Sociální pojištění (zákon č. 589/1992 Sb. o Přednáška č.5 I. pilíř sociálního zabezpečení Sociální pojištění I. pilíř sociálního zabezpečení Zdravotní pojištění (zákon č.48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění) Sociální pojištění (zákon č. 589/1992

Více

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o předškolním vzdělávání Změna: 43/2006 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 23 odst. 3, 35 odst. 2 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004

Více

IV. volební období. Vládni návrh

IV. volební období. Vládni návrh FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY 1982 IV. volební období 28 Vládni návrh Zákonné opatřeni předsednictva Federálního shromáždění ze dne ledna 1982 o zvýšení důchodů a o některých

Více

Metodický pokyn. Zákon č. 154/2002 Sb., o přechodném financování některých sociálně zdravotních dávek horníků, v 1 stanoví

Metodický pokyn. Zákon č. 154/2002 Sb., o přechodném financování některých sociálně zdravotních dávek horníků, v 1 stanoví Ministerstvo průmyslu a obchodu odbor hornictví č. j.: 48560/10/03100 Metodický pokyn k zabezpečení výplaty mandatorních dávek podle zákona č. 154/2002 Sb., o přechodném financování některých sociálně

Více

* * * * * 3 Vymezení některých pojmů

* * * * * 3 Vymezení některých pojmů Platná znění příslušných ustanovení zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn 1 Rozsah působnosti (1) Tento zákon upravuje nemocenské

Více