Obec: VŠELIBICE. Základní údaje o obci Počet obyvatel: 536 (k ) Rozloha k.ú: 18,44 km 2, tj ha

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obec: VŠELIBICE. Základní údaje o obci Počet obyvatel: 536 (k 31. 12. 2013) Rozloha k.ú: 18,44 km 2, tj. 1 844 ha"

Transkript

1 Pořadové číslo pro potřeby ÚAP: 27 Obec: VŠELIBICE Kód obce Základní údaje o obci Počet obyvatel: 536 (k ) Rozloha k.ú: 18,44 km 2, tj ha Základní ekonomické údaje Míra nezaměstnanosti: 5,3 % (k ) Ekonomicky aktivní obyvatelstvo: SLDB 2001 EAO = 243 SLDB 2011 EAO = 278 Základní občanská vybavenost V obci není Poloha obce v ORP Liberec: jih OBECNÁ VÝCHODISKA Obec má platný Program rozvoje venkova na rok Obec je součástí Mikroregionu a MAS Podještědí. I. ZAMĚSTNANOST Hodnocení vývoje zaměstnanosti vychází z ukazatele míry registrované nezaměstnanosti vždy k let 2000 až 2011 a vzdělanostní struktury v letech 2001 a 2011 dle SLDB. Vývoj míry nezaměstnanosti Výpočet míry nezaměstnanosti je prováděn jako podíl počtu dosažitelných uchazečů o práci k počtu ekonomicky aktivního obyvatelstva (EAO) v obci. Do roku 2010 byla pro ukazatel EAO používána data ze SLDB Pro rok 2011 byly již použity údaje ze SLDB Míra nezaměstnanosti vykazuje poměrně velké výkyvy, jež jsou vyvolány nízkým počtem ekonomicky aktivního obyvatelstva, kdy ztráta zaměstnání u několika málo osob vyvolává razantní zvýšení míry nezaměstnanosti. Zejména nepříznivý vývoj tohoto ukazatele byl v letech , kdy jeho hodnoty vysoce překračovaly celorepublikový i krajský průměr, a to v období, kdy ekonomika vykazovala silný a stabilní růst. Nezaměstnanost tak představovala pro obec vždy jeden ze závažných problémů.

2 Všelibice Míra nezaměstnanosti v % ,9 4,6 11,2 10,7 10,7 10,7 7,8 7,8 6,2 9,5 11,5 5, Rok Obr. 1: Vývoj míry nezaměstnanosti k v letech 2000 až 2011 (v %) Zdroj: ČSÚ, MPSV, zpracování vlastní Vzdělanostní struktura Z hlediska zaměstnatelnosti je důležitá vzdělanostní struktura obyvatelstva v obci. Relevantní data vyplývají ze SDLB z let 2001 a Tab. Všelibice-1: Vzdělanostní struktura obyvatel starších 15 let Obyvatelstvo 15leté a starší bez vzdělání 0 1 základní včetně neukončeného v tom vyučení a střední odborné bez podle maturity stupně vzdělání úplné střední s maturitou vyšší odborné a nástavbové vysokoškolské Zdroj: SLDB, 2011 Z uvedených dat je v obci patrný nárůst počtu lidí s úplným středoškolským vzděláním (s maturitou), ale také osob s vyšším odborným a vysokoškolským vzděláním. Dle výsledků SLDB z let 2001 a 2011 se celkově zvýšil podíl osob s maturitou a vzděláním vyšším než středoškolským na celkovém počtu osob starších 15 let cca o 12 procentních bodů. Lze předpokládat, že uvedený trend by se mohl pozitivně odrazit na vývoji zaměstnanosti obyvatel obce. II. EKONOMICKÁ AKTIVITA Dle databáze ARES se v obci k červnu 2014 nacházelo celkem 210 ekonomických subjektů, z toho 149 aktivních. Oproti roku 2012 došlo k poklesu aktivních ekonomických subjektů o 7 jednotek. Tab. Všelibice-2: Přehled vývoje počtu ekonomických subjektů v obci celkem z toho aktivní celkem z toho aktivní celkem z toho aktivní četnost ekonomických subjektů v obci Zdroj: databáze MF ARES 2010, 2012, 2014 Největší firmy působí v odvětvích plastikářského a dřevozpracujícího průmyslu a v zemědělství. Dle počtu zaměstnanců se většinou jedná o drobné a malé podniky. Dle dotazníkového šetření je pro obec významná firma ZICO s. r. o., která se zabývá výrobou plastů pro automobilový průmysl, se

3 sídlem v Turnově, v obci Všelibice ul. Březová se nachází její provozovna (10 až 19 zaměstnanců). Dále to jsou firmy Dřevoplast Ludvík s. r. o. a Družstvo Borek. Tab. Všelibice 3: Přehled firem s největším počtem zaměstnanců Hl. předmět podnikání CZ-NACE Hl. předmět podnikání Firma Sídlo Počet zaměstnanců Komentář ke změně k Výroba plastových výrobků Smíšené hospodářství Výroba pilařská a impregnace dřeva Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace Výroba ostatních plastových výrobků Dřevoplast Ludvík s.r.o Všelibice - Roveň Družstvo Borek Všelibice PARKET- COMPONENT s.r.o. Proven, s.r.o. KOLEX-V, spol. s r.o. původně Všelibice - Malčice Všelibice - Budíkov, ev.č Všelibice - Vrtky, Vrtky Zdroj: databáze MF ARES 2010, 2014, Magnus web 2014, webové stránky jednotlivých firem dohledána konkrétní hodnota 36 zaměstnanců dohledána konkrétní hodnota 33 zaměstnanců, zjištěn nárůst přesun sídla do Prahy 15 - Hostivař dohledána konkrétní hodnota 3 zaměstnanců Zemědělská výroba Zemědělskou výrobou se v obci v současné době zabývá 22 subjektů, mezi nimiž jsou dvě honební společenstva, 3 myslivecká sdružení, 1 družstvo a dvě společnosti s ručením omezeným. Mezi nejvýznamnější firmy v oblasti zemědělství patří Družstvo Borek (smíšené hospodářství), Zemědělská společnost Dubnice s.r.o. (pěstování obilovin (kromě rýže), luštěnin a olejnatých semen) a zemědělští podnikatelé Stanislav Vlach (chov jiného skotu) a Josef Štěpán (pěstování obilovin). Sektorové zaměření ekonomických aktivit v obci je hodnoceno jako podíl zaměstnaných dle odvětví ekonomické činností na celkovém počtu zaměstnaných osob v obci, a to pomocí ukazatelů: - Podíl zaměstnaných v priméru byl 6,1 %; - Podíl zaměstnaných v sekundéru 48,4 %. Zdroj dat: SLDB 2011, ukazatel byl v rámci SLDB 2011 oproti šetření v roce 2001 metodicky změněn. Inovační aktivity znalostních odvětví dominantních firem v obci Z hlediska odvětvového zaměření významných firem pro obec Všelibice dle počtu zaměstnanců lze konstatovat, že v obci se nacházejí firmy, které dle metodiky OECD působí v tzv. znalostních odvětvích. Jedná se o odvětví CZ-NACE: 222 Výroba plastových výrobků U znalostních odvětví ČSÚ provádí dotazníkové šetření inovací pod označením TI zkoumající aktivity takto zaměřených firem se sídlem v České republice, a to za dvě období. První období zahrnuje roky 2008 až 2010 a druhé 2010 až V roce 2010 bylo celkově vyhodnocováno 5 151, v roce 2012 se jednalo o respondentů za všechna znalostní odvětví v ČR (viz metodický postup). Bylo provedeno šetření v oblasti předpokládaného chování firem v tzv. znalostních odvětvích z hlediska inovačních aktivit. V obci Všelibice bylo sledováno odvětví 222. Z hlediska velikosti se v obci nacházejí malé firmy s uvedeným odvětvím v hlavním předmětu podnikání. Viz tab. 4. a 5.

4 Tab. Všelibice-4: Hodnocení znalostních odvětví dle zaměření významných zaměstnavatelů v obci znalostní nejvýznamnější odvětví trh odvětví změna počtu zaměstnanců respondentů v odvětví v ČR v % změna výkonnosti respondentů v odvětví (tis. Kč/1 ZAM) v % podíl inovačních firem odvětví z celk. počtu respondentů v % faktory omezující inovační aktivitu firem ČR v daném odvětví Tab. Všelibice-5: Doplňující informace ke zdrojům inovačních aktivit inovujících firem Financování inovací z veřejných zdrojů znalostní 7. RP EU v % SF EU v % odvětví Nejvýznamnější subjekty Inovační spolupráce CZ- velikost 08/10 10/12 08/10 10/12 08/10 10/12 08/10 10/12 3 nejvýznamnější NACE fy 222 malé národní trh národní trh nedostatek finančních prostředků v podniku -vysoké inovační náklady -trh ovládaný zavedenými firmami Zdroj: vlastní zpracování dat z ČSÚ, TI 2010 a 2012 Pozn.: Inovační firma je dle manuálu OECD taková, která ve sledovaném roce realizovala alespoň jednu inovaci, a to buď technickou (procesní, produktovou) nebo netechnickou (marketingovou, organizační). odpovídalo místní Stát (ústřední x % nebo vláda) inovačních regionální v % firem úřad v % CZ- fa 08/10 10/12 08/10 10/12 08/10 10/12 08/10 10/12 08/10 10/12 NACE 222 M počet podniků spolupracujících s jinými podniky nebo institucemi na své inovační aktivitě Zdroj: vlastní zpracování dat z ČSÚ, TI 2010 a 2012 Respondenti z malých firem odvětví 222 v období let 2008 až 2010 propouštěli zaměstnance, což částečně přetrvalo i ve druhém období. Výkonnost na zaměstnance v tomto odvětví se v roce 2012 zlepšila. Typ inovací: u malých firem odvětví 222 převažují v obou obdobích inovace netechnické, a to konkrétně organizační. Financování inovačních projektů probíhá v malých firmách analyzovaného odvětví z veřejných zdrojů jen v malém rozsahu. Nejvíce ze strukturálních fondů Evropské unie. III. STAV A TRENDY VE VYUŽITÍ ÚZEMÍ OBCE V kapitole je nejprve vyhodnocen stav opuštěných provozních areálů v obci, následně je charakterizováno využití území obce. Brownfields / Opuštěné výrobní areály a objekty Dle dotazníkového průzkumu z dubna 2009 se v obci nacházel brownfields v podobě zemědělského areálu Vrtky, využíván z části ke skladování. Areál byl majetkem Družstva Borek. V r obec nedodala vyplněný dotazník. Dle databáze brownfields (Liberecký kraj) nebyly v obci zaznamenány žádné lokality tohoto typu. Využití území obce Způsob využití území v letech 2001 až 2012 vystihuje struktura pozemků, která je uvedena v tab. 6. Pro dané území je charakteristický vysoký podíl orné půdy (32 % z celkové výměry). Změnu využití území v jednotlivých kategoriích pozemků v obci mezi rokem 2001 a 2012 vystihuje index změny využití území, který dosáhl hodnoty 0,87 %. Výsledek pod hranicí 1 % naznačuje, že změny využití území nedosahují výraznější intenzity; pouze 0,87 % plochy daného území změnilo v tomto období kategorii využití.

5 Tab. Všelibice-6: Struktura jednotlivých druhů pozemků na území obce Všelibice v letech 2001 a Druh pozemku ha % ha % Zemědělská půda 992,91 53,86 986,32 53,48 Zahrnuje: orná půda 600,88 32,59 585,90 31,77 zahrady 67,21 3,65 67,60 3,67 sady 9,43 0,51 8,75 0,47 chmelnice vinice trvalý travní porost 315,39 17,11 324,08 17,57 Lesní půda 747,82 40,57 754,14 40,89 Vodní plochy 4,42 0,24 4,46 0,24 Zastavěné a ostatní plochy 98,34 5,33 99,50 5,39 Celková výměra 1 843,49 100, ,43 100,00 Zdroj: Vlastní zpracování za použití dat ČSÚ Jak se změny projevily ve struktuře pozemků, je patrné z tab. 7, kde jsou uvedeny relativní změny v charakteru využití vybraných druhů pozemků. Z environmentálního hlediska je možné pozitivně hodnotit změnu struktury zemědělské půdy ve prospěch trvalých travních porostů, a nárůst rozlohy lesních porostů. Proces zatravňování je identifikovaný jako dominantní z hlediska krajinotvorné činnosti, se středně silnou intenzitou. Je tedy patrný mírný nárůst ploch ekonomicky nestabilních na úkor stabilních. Tab. Všelibice-7: Relativní změna vybraných druhů využití pozemků v obci Všelibice mezi roky 2001 a 2012 Změna Druh pozemku % ha Zemědělská půda -0,71-6,59 Orná půda -2,54-14,98 Zahrady 0,53 0,39 Sady -7,26-0,68 Trvalý travní porost 2,70 8,69 Lesní půda 0,79 6,32 Vodní plochy 0,85 0,04 Zastavěné plochy a ostatní 1,13 1,16 Pozn. Zelená barva plocha stabilní z hlediska udržitelnosti rozvoje území; oranžová barva plocha nestabilní Zdroj: Vlastní zpracování za použití dat ČSÚ Ekologická stabilita (vyjádřená jako podíl stabilních a nestabilních ploch) řešeného území, vyjádřená pomocí koeficientu ekologické stability (dále také KES), dosahovala v roce 2012 výše 1,69 (tab. 8). Tato hodnota se nachází nad stanoveným limitem udržitelnosti a lze konstatovat, že se jedná o vyváženou krajinu, ve které jsou technické objekty relativně v souladu s dochovanými přírodními strukturami. Od roku 2001 dochází k mírnému zlepšení KES. Tab. Všelibice-8: Koeficient ekologické stability (KES) obec Všelibice, období 2001 až 2012 Rok Stabilní plochy Nestabilní plochy KES ,27 699,22 1, ,21 699,26 1, ,16 699,29 1, ,10 690,37 1, ,40 690,06 1, ,37 690,09 1, ,59 690,13 1, ,34 690,28 1,6708

6 ,81 689,78 1, ,90 689,74 1, ,01 685,73 1, ,03 685,40 1,6910 Zdroj: Vlastní zpracování za použití dat ČSÚ Spádovost obce Spádovost obce je hodnocena jednak z hlediska dat ze šetření využívání veřejné dopravy (data IS KORID) a jednak z dat ze SLDB Na základě vyhodnocení převažujícího směru vyjížďky veřejnou dopravou (z analýzy dat KORID, rok 2011) lze konstatovat, že obec spáduje do Českého Dubu. Všelibice jsou současně spádovou obcí pro Hlavici. Dále byla vyhodnocena spádovost obce na základě dat ze Sčítání lidu, domů a bytů z roku 2011, zahrnující veřejnou i individuální dopravu. Na základě dat vyplývá, že za prací vyjíždí 91 osob a dalších 57 osob vyjíždí do škol, přičemž převážná část vyjížďky se uskutečňuje v rámci okresu (viz tab. 9). Tab. Všelibice-9: Vyjíždějící do zaměstnání a škol Vyjíždějící celkem 148 v tom vyjíždějící do zaměstnání 91 v tom v rámci obce 7 do jiné obce okresu 58 do jiného okresu kraje 9 do jiného kraje 17 do zahraničí - vyjíždějící do škol 57 v tom v rámci obce - Zdroj: SDLB, 2011 mimo obec 57 Z podrobnější analýzy důvodu vyjížďky dle SLDB 2011 pomocí rozkladu dat převažujícího směru vyjížďky, je zřejmé, že nejsilnější vyjížďkový tok z obce směřuje do Českého Dubu (30 osob za prací, 25 do škol) a do Liberce (19 za prací, 9 do škol). Na základě dat specifikujících funkční subregiony České republiky lze konstatovat příslušnost obce k funkčnímu subregionu Český Dub (viz web EF TUL). IV. POTENCIÁL ROZVOJE OBCE Hodnocení silných a slabých stránek obce bylo provedeno dle jednotlivých faktorů hospodářského rozvoje (viz metodika) a následně porovnáno s pořadím poslední obce České republiky, která ještě nemá v daném faktoru problémy (na základě stanovené hranice dynamiky rozvoje). V rámci spolupráce s ČSÚ byla na konci roku 2010 provedena inventarizace vstupních dat a následně i korekce výpočtů faktorů. Jako vstupní data z ČSÚ pro aktualizace faktorů hospodářského rozvoje byly vybírány adekvátní ukazatele s předpokladem dlouhodobého sledování. Pro možnost porovnání sledovaného prvního období (rok 2006), druhého období (rok 2009) a navazujících byly faktory vymezeny ve vazbě na inventarizaci dat v roce Ve stejném trendu pokračoval i výpočet faktorů za rok Vývoj šetřených faktorů lze porovnat pomocí stanovené hranice dynamiky rozvoje, která zobrazuje nulový stav faktorového skóre daného faktoru. Další možností je porovnání vývoje pořadí obce v rámci celé ČR v daném faktoru. Hlavním přínosem realizované faktorové analýzy je vymezení jevů, které jsou důležité pro hodnocení rozvoje obce sledovat, viz tab. Všelibice-10 a obr. Všelibice-2.

7 F7 (ekonomická aktivita) F6 (struktura ekonomiky) F1 (nezaměstnanost) F2 (atraktivita místa k bydlení) F3 (osídlení) F5 (občanská vybavenost) F4 (věková struktura) Obr. Všelibice-2 (rok 2011): Hospodářský rozvoj obce (srovnání pořadí v rámci ČR po inventarizaci dat ČSÚ) Zdroj: Výzkum EF (HF) TUL (data za rok 2011), projekt TA ČR č. TD V následujících tabulkách (viz tab. Všelibice-10) je předložen přehled vývoje ukazatelů za období let 2006 a 2009, které naplňují jednotlivé faktory. V posledním sloupci je vždy uvedeno hodnocení vývoje ukazatele dle toho, zda se jedná o maximalizační typ (čím vyšší hodnota ukazatele, tím lepší stav) nebo minimalizační typ (čím menší hodnota ukazatele, tím lepší stav). Tab. Všelibice-10: Vývoj ukazatelů sytících faktory v letech 2006, 2009 a Faktor nezaměstnanosti Registrovaná nezaměstnanost [%] 10,70 9,47 5,30 zlepšení Účast voličů při volbách do PS PČR [%] 69,61 69,42 69,42 beze změny 2. Faktor atraktivity místa bydlení Intenzita přírůstku obyvatelstva za 5 let 0,03 0,02 0,03 min. zlepšení Průměrný věk obyvatel 41,50 43,23 43,35 zhoršení Počet dokončených bytů za 5 let [/1000 obyv.] - 11,39 17,05 zlepšení Průměrná obytná plocha dokončeného bytu [m 2 ] 37,00 73, Faktor osídlení Obecná hustota zalidnění [obyv./km 2 ] 28,53 28,86 28,64 min. zhoršení Specifická hustota zalidnění (zast. plocha) [obyv./km 2 ] 2776, , ,95 zhoršení 4. Faktor věkové struktury obyvatelstva Počet obyvatel ve věku 3 5 let na 1 mateřskou školu* Průměrný věk obyvatel 41,5 43,23 43,35 zhoršení Průměrná obytná plocha dokončeného bytu [m 2 ] 37,00 73, Index stáří 1,01 1,37 1,19 zlepšení Index ekonomického zatížení obyvatelstva 0,41 0,36 0,35 zlepšení * Údaj vyhodnocován jen při existenci zařízení. Hranice dynamiky rozvoje Všelibice 2011

8 5. Faktor občanské vybavenosti Podíl lůžek v hotelech a penzionech na celkové kapacitě HUZ Počet obyvatel na ordinaci praktického lékaře* Počet obyvatel na ambulantní zdravotnické zařízení* Počet lékáren na 1000 obyvatel beze změny Počet obyvatel ve věku 3 5 let na 1 mateřskou školu* Počet obyvatel ve věku 6 14 let na 1 základní školu* Počet obyvatel ve věku let na 1 střední školu* Průměrná obytná plocha dokončeného bytu [m 2 ] 37 73, Specifická hustota zalidnění (zast. plocha) [obyv./km 2 ] 2776, , ,95 zhoršení * Údaj vyhodnocován jen při existenci zařízení. 6. Faktor struktury ekonomiky Podíl aktivních subjektů ve službách 0,47 0,48 0,48 beze změny Podíl aktivních subjektů v zemědělství a lesnictví 0,33 0,19 0,17 zhoršení 7. Faktor ekonomické aktivity Podíl soukromých podnikatelů na populaci ve věku let 0,28 0,28 0,30 min. zlepšení Kapacita hromadných ubytovacích zařízení [počet lůžek/1000 obyv.] Podíl ekonomických subjektů na populaci ve věku let 0,35 0,36 0,34 min. zhoršení Komentáře k obr. Všelibice-2 a tab. Všelibice-10 V hodnocení faktoru nezaměstnanosti se obec v roce 2011 nacházela nad hranicí dynamiky rozvoje. Oproti roku 2009 došlo ke snížení míry registrované nezaměstnanosti cca o čtyři procentní body. Z pohledu atraktivity místa k bydlení lze konstatovat, že v roce 2011 se obec v hodnocení tohoto faktoru pohybovala pod hranicí dynamiky rozvoje. V obci dlouhodobě převažuje přírůstek obyvatelstva nad úbytkem. V hodnocení faktoru osídlení se obec v roce 2011 nacházela pod hranicí dynamiky rozvoje. Ve dvou posuzovaných ukazatelích zaměřených na hustotu zalidnění bylo možno pozorovat zhoršení oproti roku 2009, jejich hodnoty se pohybovaly pod průměrnými hodnotami kraje. V roce 2011 se obec hodnocením faktoru věkové struktury obyvatelstva pohybovala pod hranicí dynamiky rozvoje. Věková struktura obyvatelstva se vyznačovala převahou seniorské složky nad dětskou složkou, z dlouhodobého pohledu obyvatelstvo postupně stárne. Příznivý byl vyšší podíl obyvatelstva v produktivním věku. V hodnocení faktoru občanské vybavenosti se obec v roce 2011 nacházela pod hranicí dynamiky rozvoje. V obci chybí základní vzdělávací a zdravotnická zařízení, což je pravděpodobně ovlivněno nízkým počtem obyvatel. Hodnocení faktoru struktury ekonomiky v obci v roce 2011 bylo pod hranicí dynamiky rozvoje. Struktura ekonomiky se vyznačuje relativně vysokým podílem aktivních ekonomických subjektů v sektoru zemědělství a lesnictví (17 %). Obec se v hodnocení faktoru ekonomické aktivity nacházela v roce 2011 blízko hranice dynamiky rozvoje, oproti roku 2009 nenastaly výraznější změny ve vývoji ukazatelů sytících tento faktor.

9 ZÁVĚRY, DOPORUČENÍ, OKRUHY PROBLÉMŮ K ŘEŠENÍ V rámci dotazníkového šetření z května 2014 obec nedodala vyplněný dotazník. Závěry a doporučení tak vycházejí z vypracované SWOT analýzy: SILNÉ STRÁNKY - chybí mateřská a základní škola - chybí základní zdravotnické zařízení - část obce není napojena na veřejný vodovod, složení vody neodpovídá normě - významná část obce není napojena na kanalizaci s ČOV - chybí plynofikace - nepříznivá odvětvová struktura hospodářství - dochovaná struktura zástavby s původními objekty statků a chalup převážně v dobrém stavebním stavu - architektonicky cenné objekty - zpracovaný program rozvoje obce SLABÉ STRÁNKY PŘÍLEŽITOSTI - vysoká strukturální nezaměstnanost - stárnutí obyvatelstva - postupný úbytek obyvatelstva - dokončení veřejné infrastruktury - rozvoj rekreačního zázemí pro obyvatele měst - zlepšující se vzdělanostní struktura obyvatelstva HROZBY Významnými zaměstnavateli v obci jsou malé firmy působící v odvětvích plastikářského a dřevozpracujícího průmyslu, nezanedbatelná je také zaměstnanost ekonomicky aktivního obyvatelstva v zemědělství. Postupný útlum zemědělské výroby v kombinaci s nepříznivou vzdělanostní strukturou obyvatelstva je příčinou vysoké strukturální nezaměstnanosti. Vzhledem k dlouhodobě vyšší míře nezaměstnanosti v obci lze doporučit více podpořit zaměstnávání v rámci veřejně prospěšných prací. Významná část obyvatelstva za prací vyjíždí. Je proto třeba věnovat pozornost dopravní dostupnosti a obslužnosti obce. Věková struktura obyvatelstva se nevyvíjí příznivě. Dlouhodobě se zhoršuje poměr mezi předproduktivní a poproduktivní složkou obyvatelstva, zvyšuje se průměrný věk obyvatel. Stárnutí obyvatelstva bude zvyšovat poptávku po sociálních službách, které v obci chybí. Počet trvale bydlících obyvatel se snižuje. Příčinou je stárnutí obyvatelstva a prakticky nulová bytová výstavba. Bariérou bytové výstavby je nedokončená technická infrastruktura. Ve většině obce chybí kanalizace s napojením na ČOV. Plynofikace nebyla provedena. Obci lze doporučit orientaci na rozvoj technické infrastruktury. Vzhledem k dochované struktuře zástavby s původními objekty chalup může obec plnit funkci rekreačního zázemí pro obyvatele měst.

Obr. 1: Vývoj míry nezaměstnanosti k 31. 12. v letech 2000 až 2011 (v %) Zdroj: ČSÚ, MPSV, zpracování vlastní

Obr. 1: Vývoj míry nezaměstnanosti k 31. 12. v letech 2000 až 2011 (v %) Zdroj: ČSÚ, MPSV, zpracování vlastní Pořadové číslo pro potřeby ÚAP: 25 Obec: SVĚTLÁ POD JEŠTĚDEM Kód obce 564427 Základní údaje o obci Počet obyvatel: 937 (k 31. 12. 2013) Rozloha k.ú: 13,2 km 2, tj. 1 320 ha Základní ekonomické údaje Míra

Více

Obec: JANOVICE V PODJEŠTĚDÍ. Základní údaje o obci Počet obyvatel: 91 (k 31. 12. 2013) Rozloha k.ú: 6,34 km 2, tj. 634 ha

Obec: JANOVICE V PODJEŠTĚDÍ. Základní údaje o obci Počet obyvatel: 91 (k 31. 12. 2013) Rozloha k.ú: 6,34 km 2, tj. 634 ha Pořadové číslo pro potřeby ÚAP: 12 Obec: JANOVICE V PODJEŠTĚDÍ Kód obce 561657 Základní údaje o obci Počet obyvatel: 91 (k 31. 12. 2013) Rozloha k.ú: 6,34 km 2, tj. 634 ha Základní ekonomické údaje Míra

Více

Jablonné v Podještědí

Jablonné v Podještědí Pořadové číslo pro potřeby ÚAP: 11 Město: JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ Kód obce 561631 Základní údaje o obci Počet obyvatel: 3 672 (31. 12. 2013) Rozloha k.ú: 57,85 km 2, tj. 5 785 ha Základní ekonomické údaje

Více

V obci byl zaznamenán meziroční ( ) zanedbatelný nárůst počtu obyvatel, v obci je jich 553.

V obci byl zaznamenán meziroční ( ) zanedbatelný nárůst počtu obyvatel, v obci je jich 553. Pořadové číslo pro potřeby ÚAP: 27 Obec: VŠELIBICE DOPLNĚNÍ DAT AKTUALIZACE OD ROKU 2014 Kód obce 564532 V obci byl zaznamenán meziroční (2014-2015) zanedbatelný nárůst počtu obyvatel, v obci je jich 553.

Více

V obci byl zaznamenán meziroční ( ) mírný přírůstek počtu obyvatel, nově je počet obyvatel v obci 120.

V obci byl zaznamenán meziroční ( ) mírný přírůstek počtu obyvatel, nově je počet obyvatel v obci 120. Pořadové číslo pro potřeby ÚAP: 3 Obec: CETENOV Kód obce 563943 V obci byl zaznamenán meziroční (2014-15) mírný přírůstek počtu obyvatel, nově je počet obyvatel v obci 120. I. ZAMĚSTNANOST Od roku 2012

Více

V obci byl zaznamenán meziroční ( ) zanedbatelný nárůst počtu obyvatel, v obci je jich 284.

V obci byl zaznamenán meziroční ( ) zanedbatelný nárůst počtu obyvatel, v obci je jich 284. Pořadové číslo pro potřeby ÚAP: 28 Obec: ZDISLAVA DOPLNĚNÍ DAT AKTUALIZACE OD ROKU 2014 Kód obce 564541 V obci byl zaznamenán meziroční (2014-2015) zanedbatelný nárůst počtu obyvatel, v obci je jich 284.

Více

DOPLNĚNÍ DAT AKTUALIZACE OD ROKU 2014 V obci byl zaznamenán meziroční ( ) mírný pokles počtu obyvatel, v obci je jich 346.

DOPLNĚNÍ DAT AKTUALIZACE OD ROKU 2014 V obci byl zaznamenán meziroční ( ) mírný pokles počtu obyvatel, v obci je jich 346. Pořadové číslo pro potřeby ÚAP: 15 Obec: KRYŠTOFO ÚDOLÍ DOPLNĚNÍ DAT AKTUALIZACE OD ROKU 2014 V obci byl zaznamenán meziroční (2014-2015) mírný pokles počtu obyvatel, v obci je jich 346. I. ZAMĚSTNANOST

Více

DOPLNĚNÍ DAT AKTUALIZACE OD ROKU 2014 V obci byl zaznamenán meziroční ( ) mírný nárůst počtu obyvatel, v obci je jich 349.

DOPLNĚNÍ DAT AKTUALIZACE OD ROKU 2014 V obci byl zaznamenán meziroční ( ) mírný nárůst počtu obyvatel, v obci je jich 349. Pořadové číslo pro potřeby ÚAP: 22 Obec: PROSEČ POD JEŠTĚDEM DOPLNĚNÍ DAT AKTUALIZACE OD ROKU 2014 V obci byl zaznamenán meziroční (2014-2015) mírný nárůst počtu obyvatel, v obci je jich 349. I. ZAMĚSTNANOST

Více

V obci nebyla zaznamenána meziročně ( ) významná změna počtu obyvatel, nově je počet obyvatel v obci 235.

V obci nebyla zaznamenána meziročně ( ) významná změna počtu obyvatel, nově je počet obyvatel v obci 235. Pořadové číslo pro potřeby ÚAP: 6 Obec: HLAVICE Kód obce 564052 V obci nebyla zaznamenána meziročně (2014-15) významná změna počtu obyvatel, nově je počet obyvatel v obci 235. I. ZAMĚSTNANOST Od roku 2012

Více

V obci nebyla zaznamenána meziroční ( ) významná změna počtu obyvatel, v obci je jich 490.

V obci nebyla zaznamenána meziroční ( ) významná změna počtu obyvatel, v obci je jich 490. Pořadové číslo pro potřeby ÚAP: 14 Obec: JEŘMANICE DOPLNĚNÍ DAT AKTUALIZACE OD ROKU 2014 Kód obce 530484 V obci nebyla zaznamenána meziroční (2014-2015) významná změna počtu obyvatel, v obci je jich 490.

Více

V obci byl zaznamenán meziroční ( ) zanedbatelný nárůst počtu obyvatel, v obci je jich

V obci byl zaznamenán meziroční ( ) zanedbatelný nárůst počtu obyvatel, v obci je jich Pořadové číslo pro potřeby ÚAP: 26 Obec: ŠIMONOVICE DOPLNĚNÍ DAT AKTUALIZACE OD ROKU 2014 Kód obce 564460 V obci byl zaznamenán meziroční (2014-2015) zanedbatelný nárůst počtu obyvatel, v obci je jich

Více

V obci byl zaznamenán meziroční ( ) pokles počtu obyvatel (o 20), v obci je jich 755.

V obci byl zaznamenán meziroční ( ) pokles počtu obyvatel (o 20), v obci je jich 755. Pořadové číslo pro potřeby ÚAP: 23 Obec: RYNOLTICE DOPLNĚNÍ DAT AKTUALIZACE OD ROKU 20 Kód obce 564397 V obci byl zaznamenán meziroční (20-2015) pokles počtu obyvatel (o 20), v obci je jich 755. I. ZAMĚSTNANOST

Více

V obci byl zaznamenán meziroční ( ) přírůstek počtu obyvatel o 10, nově je počet obyvatel v obci 936.

V obci byl zaznamenán meziroční ( ) přírůstek počtu obyvatel o 10, nově je počet obyvatel v obci 936. Pořadové číslo pro potřeby ÚAP: 1 Obec: BÍLÁ DOPLNĚNÍ DAT AKTUALIZACE OD ROKU 20 Kód obce 563901 V obci byl zaznamenán meziroční (20-2015) přírůstek počtu obyvatel o, nově je počet obyvatel v obci 936.

Více

Město: HODKOVICE NAD MOHELKOU

Město: HODKOVICE NAD MOHELKOU Pořadové číslo pro potřeby ÚAP: 7 Město: HODKOVICE NAD MOHELKOU Kód obce 564061 V obci nebyla zaznamenána meziroční (2014-15) významná změna počtu obyvatel (přírůstek o 16 obyvatel), nově je počet obyvatel

Více

V obci byl zaznamenán meziroční ( ) mírný nárůst počtu obyvatel, v obci je jich

V obci byl zaznamenán meziroční ( ) mírný nárůst počtu obyvatel, v obci je jich Pořadové číslo pro potřeby ÚAP: 18 Obec: MNÍŠEK DOPLNĚNÍ DAT AKTUALIZACE OD ROKU 2014 Kód obce 564231 V obci byl zaznamenán meziroční (2014-2015) mírný nárůst počtu obyvatel, v obci je jich 1 508. I. ZAMĚSTNANOST

Více

Obec: DLOUHÝ MOST. Základní údaje o obci Počet obyvatel: 816 (k ) Rozloha k.ú: 4,44 km 2, tj. 444 ha

Obec: DLOUHÝ MOST. Základní údaje o obci Počet obyvatel: 816 (k ) Rozloha k.ú: 4,44 km 2, tj. 444 ha Pořadové číslo pro potřeby ÚAP: 5 Obec: DLOUHÝ MOST Kód obce 530468 Základní údaje o obci Počet obyvatel: 816 (k 31. 12. 2013) Rozloha k.ú: 4,44 km 2, tj. 444 ha Základní ekonomické údaje Míra nezaměstnanosti:

Více

V obci byl zaznamenán meziroční ( ) mírný nárůst počtu obyvatel, v obci je jich

V obci byl zaznamenán meziroční ( ) mírný nárůst počtu obyvatel, v obci je jich Pořadové číslo pro potřeby ÚAP: 21 Město: OSEČNÁ DOPLNĚNÍ DAT AKTUALIZACE OD ROKU 2014 Kód obce 564290 V obci byl zaznamenán meziroční (2014-2015) mírný nárůst počtu obyvatel, v obci je jich 1 100. I.

Více

DOPLNĚNÍ DAT AKTUALIZACE OD ROKU 2014 V obci byl zaznamenán meziroční ( ) nárůst počtu obyvatel, v obci je jich 856.

DOPLNĚNÍ DAT AKTUALIZACE OD ROKU 2014 V obci byl zaznamenán meziroční ( ) nárůst počtu obyvatel, v obci je jich 856. Pořadové číslo pro potřeby ÚAP: 16 Obec: KŘIŽANY DOPLNĚNÍ DAT AKTUALIZACE OD ROKU 2014 V obci byl zaznamenán meziroční (2014-2015) nárůst počtu obyvatel, v obci je jich 856. Kód obce 564184 I. ZAMĚSTNANOST

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Střítež pod Křemešníkem Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 375 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 46

Více

V obci byl zaznamenán meziroční ( ) přírůstek obyvatel, tedy nově je počet obyvatel v obci 993.

V obci byl zaznamenán meziroční ( ) přírůstek obyvatel, tedy nově je počet obyvatel v obci 993. Pořadové číslo pro potřeby ÚAP: 9 Obec: CHOTYNĚ DOPLNĚNÍ DAT AKTUALIZACE OD ROKU 2014 Kód obce 564109 V obci byl zaznamenán meziroční (2014-15) přírůstek obyvatel, tedy nově je počet obyvatel v obci 993.

Více

V obci byl zaznamenán meziroční ( ) mírný pokles počtu obyvatel, nově je počet obyvatel v obci 2718.

V obci byl zaznamenán meziroční ( ) mírný pokles počtu obyvatel, nově je počet obyvatel v obci 2718. Pořadové číslo pro potřeby ÚAP: 4 Město: ČESKÝ DUB Kód obce 563960 V obci byl zaznamenán meziroční (2014-15) mírný pokles počtu obyvatel, nově je počet obyvatel v obci 2718. I. ZAMĚSTNANOST Od roku 2012

Více

V obci byl zaznamenán meziroční ( ) mírný pokles obyvatel, nově je počet obyvatel v obci 3656.

V obci byl zaznamenán meziroční ( ) mírný pokles obyvatel, nově je počet obyvatel v obci 3656. Pořadové číslo pro potřeby ÚAP: 11 Město: JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ DOPLNĚNÍ DAT AKTUALIZACE OD ROKU 20 Kód obce 561631 V obci byl zaznamenán meziroční (20-2015) mírný pokles obyvatel, nově je počet obyvatel

Více

Obr. Bílý Kostel nad Nisou-1: Vývoj míry nezaměstnanosti k 31. 12. v letech 2000 až 2011 (v %) Zdroj: ČSÚ, MPSV, zpracování vlastní

Obr. Bílý Kostel nad Nisou-1: Vývoj míry nezaměstnanosti k 31. 12. v letech 2000 až 2011 (v %) Zdroj: ČSÚ, MPSV, zpracování vlastní Pořadové číslo pro potřeby ÚAP: 2 Obec: BÍLÝ KOSTEL NAD NISOU Kód obce 563919 Základní údaje o obci Počet obyvatel: 927 (k 31. 12. 2013) Rozloha k.ú: 25,73 km 2, tj. 2 573 ha Základní ekonomické údaje

Více

ÚAP ORP Telč, 3. úplná aktualizace (2014)

ÚAP ORP Telč, 3. úplná aktualizace (2014) OBEC: BOROVNÁ Základní identifikace řešeného území : Status: Obec částí obce: 1 ZUJ (kód obce): 587 184 NUTS 4 CZ0632 - Jihlava NUTS3: CZ063 - Vysočina NUTS2: CZ06 - Jihovýchod Obec s pověřeným obecním

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA JABLUNKOVA 2015-2023 STATISTICKÝ POPIS MĚSTA JABLUNKOVA A JEHO SROVNÁNÍ S REFERENČNÍMI ÚZEMNÍMI JEDNOTKAMI

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA JABLUNKOVA 2015-2023 STATISTICKÝ POPIS MĚSTA JABLUNKOVA A JEHO SROVNÁNÍ S REFERENČNÍMI ÚZEMNÍMI JEDNOTKAMI STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA JABLUNKOVA 2015-2023 STATISTICKÝ POPIS MĚSTA JABLUNKOVA A JEHO SROVNÁNÍ S REFERENČNÍMI ÚZEMNÍMI JEDNOTKAMI 2015 OBSAH ÚVOD 2 1. OBYVATELSTVO A JEHO CHARAKTERISTIKY 3 1.1

Více

V obci byl zaznamenán meziročně ( ) mírný přírůstek obyvatel, nově je počet obyvatel v obci 6213.

V obci byl zaznamenán meziročně ( ) mírný přírůstek obyvatel, nově je počet obyvatel v obci 6213. Pořadové číslo pro potřeby ÚAP: 10 Město: CHRASTAVA DOPLNĚNÍ DAT AKTUALIZACE OD ROKU 2014 Kód obce 564117 V obci byl zaznamenán meziročně (2014-15) mírný přírůstek obyvatel, nově je počet obyvatel v obci

Více

V obci byl zaznamenán meziroční ( ) přírůstek obyvatel o 14 lidí, tedy nově je počet obyvatel v obci 943.

V obci byl zaznamenán meziroční ( ) přírůstek obyvatel o 14 lidí, tedy nově je počet obyvatel v obci 943. Pořadové číslo pro potřeby ÚAP: 2 Obec: BÍLÝ KOSTEL NAD NISOU DOPLNĚNÍ DAT AKTUALIZACE OD ROKU 2014 Kód obce 563919 V obci byl zaznamenán meziroční (2014-2015) přírůstek obyvatel o 14 lidí, tedy nově je

Více

PODKLADY - MAPOVÉ, ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ, OSTATNÍ

PODKLADY - MAPOVÉ, ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ, OSTATNÍ OBEC: NOVÁ ŘÍŠE Základní identifikace řešeného území : Status: Městys částí obce: 1 ZUJ (kód obce): 587 591 NUTS 4 CZ0632 - Jihlava NUTS3: CZ063 - Vysočina NUTS2: CZ06 - Jihovýchod Obec s pověřeným obecním

Více

Lovčovice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Lovčovice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Lovčovice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

Jankov. Charakteristika

Jankov. Charakteristika Jankov Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Knihovna

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Dobrá Voda u Pacova zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Velké Hostěrádky. ss2/zus - Silnice II. třídy zatěžuje zastavěné území

Velké Hostěrádky. ss2/zus - Silnice II. třídy zatěžuje zastavěné území Velké Hostěrádky Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Pelhřimov Počet částí obce: 27 Počet katastrálních území: 24 Výměra obce: 9527 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 16707 Hustota

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Útěchovice pod Stražištěm zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy.

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. Brumovice Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

Palonín. ssd/zus - Dálnice nebo rychlostní silnice zatěžuje zastavěné území

Palonín. ssd/zus - Dálnice nebo rychlostní silnice zatěžuje zastavěné území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zhořec zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Krchleby. Slabá stránka: Zhoršená kvalita ovzduší vzhledem k existenci stacionárních zdrojů znečištění ovzduší (příznivé životní prostředí)

Krchleby. Slabá stránka: Zhoršená kvalita ovzduší vzhledem k existenci stacionárních zdrojů znečištění ovzduší (příznivé životní prostředí) Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Lesná zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Svépravice Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 515 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 120 Hustota obyvatel:

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Buřenice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Hlavatce. Pamětihodnosti

Hlavatce. Pamětihodnosti Hlavatce Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Hřiště

Více

1. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HUSTOPEČE

1. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HUSTOPEČE 1. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HUSTOPEČE ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ TEXTOVÁ ZPRÁVA Pořizovatel: Zhotovitel: Městský úřad Hustopeče

Více

Šumvald. ss2/zus - Silnice II. třídy zatěžuje zastavěné území sse/zus - Stará ekologická zátěž zatěžuje zastavěné území

Šumvald. ss2/zus - Silnice II. třídy zatěžuje zastavěné území sse/zus - Stará ekologická zátěž zatěžuje zastavěné území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Stojčín Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 387 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 122 Hustota obyvatel:

Více

Hrdějovice. Pamětihodnosti

Hrdějovice. Pamětihodnosti Hrdějovice Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce

Více

ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ PODKLADY název zhotovitel datum poznámky Politika územního rozvoje ČR 2008 (PÚR 2008) ----- Dne 20.7.2009

ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ PODKLADY název zhotovitel datum poznámky Politika územního rozvoje ČR 2008 (PÚR 2008) ----- Dne 20.7.2009 MĚSTO: TELČ Základní identifikace řešeného území : Status: Město ZUJ (kód obce): 765546 NUTS 4 CZ0632 - Jihlava NUTS3: CZ063 - Vysočina NUTS2: CZ06 - Jihovýchod Obec s pověřeným obecním úřadem: Telč Obec

Více

DOJÍŽĎKA A VYJÍŽĎKA DO ZAMĚSTNÁNÍ DO/Z HL. M. PRAHY

DOJÍŽĎKA A VYJÍŽĎKA DO ZAMĚSTNÁNÍ DO/Z HL. M. PRAHY DOJÍŽĎKA A VYJÍŽĎKA DO ZAMĚSTNÁNÍ DO/Z HL. M. PRAHY Analýza základních charakteristik a vývoje Ing. Jiří Mejstřík září 2012 Dojížďka a vyjížďka do zaměstnání do/z hl. m. Prahy aktualizace 2012 Analýza

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Nová Buková Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 516 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 93 Hustota obyvatel: 18 obyv/km

Více

Kojatice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Kojatice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Kojatice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Moraveč Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 901 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 212 Hustota obyvatel: 24 obyv/km 2

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Útěchovice Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 624 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 66 Hustota obyvatel:

Více

1. Analytická část... 6. 1.1. Vymezení a stav území... 6. 1.1.1. Obyvatelstvo na území MAS Třešťsko... 11

1. Analytická část... 6. 1.1. Vymezení a stav území... 6. 1.1.1. Obyvatelstvo na území MAS Třešťsko... 11 1 Obsah 1. Analytická část... 6 1.1. Vymezení a stav území... 6 1.1.1. Obyvatelstvo na území MAS Třešťsko... 11 1.1.2. Podnikání, zaměstnanost a vzdělávání... 16 1.1.3. Zdravotnictví a sociální služby,

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Vysoká Lhota zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Libín. Vybavenost obce Požární zbrojnice Hostinec Hřiště Knihovna Hřbitov Ubytování

Libín. Vybavenost obce Požární zbrojnice Hostinec Hřiště Knihovna Hřbitov Ubytování Libín Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Požární

Více

Dokument je zpracováván na období 2015 až 2024

Dokument je zpracováván na období 2015 až 2024 Strategie území správního obvodu ORP Hlučín v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a bezpečnosti v obcích a dopravě Dokument je zpracováván na období

Více

Zliv Základní informace Zliv 1421 ha 3635 256 obyv/km2 3718 261 obyv/km2 Město Zliv Charakteristika

Zliv Základní informace Zliv 1421 ha 3635 256 obyv/km2 3718 261 obyv/km2 Město Zliv Charakteristika Zliv zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Požární

Více

Prioritní oblast 1: Ekonomika a cestovní ruch

Prioritní oblast 1: Ekonomika a cestovní ruch Prioritní oblast 1: Ekonomika a cestovní ruch Hospodaření a správa města členství města v několika regionálních uskupeních (mikroregion, místní akční skupina, partnerská města, ) zvýšený zájem o věci veřejné

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽERANOVICE

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽERANOVICE PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽERANOVICE NA OBDOBÍ LET 2015-2020 Tento dokument schválilo Zastupitelstvo obce Žeranovice na svém 9. zasedání dne 8. ledna 2016 usnesením č. 9/5. Platnost od 8. ledna 2016. PROGRAM

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Žirovnice Počet částí obce: 6 Počet katastrálních území: 6 Výměra obce: 4440 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 3070 Hustota obyvatel: 69 obyv/km

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BENEŠOV NAD PLOUČNICÍ A. ANALYTICKÁ ČÁST. Pořizovatel:

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BENEŠOV NAD PLOUČNICÍ A. ANALYTICKÁ ČÁST. Pořizovatel: STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BENEŠOV NAD PLOUČNICÍ A. ANALYTICKÁ ČÁST Pořizovatel: Zpracovatel: Město Benešov nad Ploučnicí, náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí SPF Group, s.r.o., Bozděchova

Více

ROZVOJOVÝ PROGRAM OBCE TISÁ C. ANALÝZA SWOT. SPF Group, v.o.s., Bozděchova 99/6, 400 01 Ústí nad Labem. Obec Tisá, Tisá 205, 403 36 Tisá

ROZVOJOVÝ PROGRAM OBCE TISÁ C. ANALÝZA SWOT. SPF Group, v.o.s., Bozděchova 99/6, 400 01 Ústí nad Labem. Obec Tisá, Tisá 205, 403 36 Tisá ROZVOJOVÝ PROGRAM OBCE TISÁ C. ANALÝZA SWOT Zadavatel: Zpracovatel: Obec Tisá, Tisá 205, 403 36 Tisá SPF Group, v.o.s., Bozděchova 99/6, 400 01 Ústí nad Labem Datum zpracování: únor březen 2014 OBSAH Obsah...

Více

Zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území (Zpracováno v souladu s požadavky 4, odst. 1, části. 1. bodu b) vyhlášky č. 500/2006 Sb.

Zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území (Zpracováno v souladu s požadavky 4, odst. 1, části. 1. bodu b) vyhlášky č. 500/2006 Sb. Střížov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Požární

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE 3. ÚPLNÁ AKTUALIZACE PODKLADY PRO ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ A ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ souhrnná textová část Zpracovatel:

Více

Liberecký kraj. v èíslech

Liberecký kraj. v èíslech 2 3 7 9 4 5 8 2 1 Liberecký kraj 9 6 8 v èíslech 4 5 7 1 3 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2008 Úvodní slovo 1 Základní geografická charakteristika 2 Administrativní èlenìní 4 Obyvatelstvo

Více

Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v 1. pololetí 2014

Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v 1. pololetí 2014 Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v 1. pololetí 2014 I. Hlavní tendence ve vývoji zaměstnanosti a nezaměstnanosti... 2 II. Zaměstnanost... 7 1. STAV A VÝVOJ ZAMĚSTNANOSTI... 7 2. STRUKTURA

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Pošná zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Boleslavsko 2014-2020

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Boleslavsko 2014-2020 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Boleslavsko 2014-2020 Dokument SCLLD byl zpracován s přispěním Středočeského kraje. Na zpracování tohoto dokumentu finančně přispěly města a obce: Bakov

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje místní akční skupiny Stolové hory pro období 2014 2020. Strategická část

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje místní akční skupiny Stolové hory pro období 2014 2020. Strategická část Strategie komunitně vedeného místního rozvoje místní akční skupiny Stolové hory pro období 2014 2020 Strategická část 1 2 Obsah 1 Definování vize a principů dodržovaných při realizaci strategie... 5 2

Více

Obyvatelstvo a bydlení

Obyvatelstvo a bydlení Strategický plán města Plzně Tematická analýza Obyvatelstvo a bydlení (pracovní verze k 6. 5. 2016) Plzeň, květen 2016 1 Zpracovatelský kolektiv Členové pracovní skupiny: RNDr. Miroslav Kopecký Ing. Zdeněk

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ PACOV

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ PACOV ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ PACOV ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ III. AKTUALIZACE 2014 TEXTOVÁ ZPRÁVA METODIKA ZPRACOVÁNÍ Pořizovatel: Zhotovitel aktualizace:

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Boleslavsko 2014-2020

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Boleslavsko 2014-2020 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Boleslavsko 2014-2020 Obsah 1. POPIS ÚZEMÍ A ZDŮVODNĚNÍ VÝBĚRU... 5 1.1 Základní informace o MAS Boleslavsko... 5 1.1.2 Základní informace o MAS a zdůvodnění

Více

2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Královéhradeckém kraji

2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Královéhradeckém kraji 2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Královéhradeckém kraji 2.1. Charakteristika domovního a bytového fondu a úrovně bydlení Ucelené informace o domovním a bytovém fondu poskytuje

Více

3.ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ ORP NEPOMUK

3.ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ ORP NEPOMUK 3.ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ ORP NEPOMUK V Nepomuku dne 12.12.2014 Vypracoval: Ing. Jiří Levý Tel.: 371 51 97 30 e-mail: jiri.levy@urad-nepomuk.cz www.urad-nepomuk.cz Stránka 1 Obsah

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ TEXTOVÁ ZPRÁVA Pořizovatel: Zhotovitel: Magistrát města České Budějovice Institut

Více

Výstupy evaluace PŘÍLOHA 4. Analytická část. Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020. Programu rozvoje KHK 2008 2010

Výstupy evaluace PŘÍLOHA 4. Analytická část. Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020. Programu rozvoje KHK 2008 2010 Výstupy evaluace Programu rozvoje KHK 2008 2010 Analytická část Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020 PŘÍLOHA 4 Zpracovatelský tým: Centrum EP, oddělení rozvoje Soukenická 54 500 03 Hradec

Více

Nová Ves Nachází se asi 3,5 km na severovýchod od Olešníka. Prochází zde silnice II/105. Je zde evidováno 24 adres. Trvale zde žije 29 obyvatel.

Nová Ves Nachází se asi 3,5 km na severovýchod od Olešníka. Prochází zde silnice II/105. Je zde evidováno 24 adres. Trvale zde žije 29 obyvatel. Olešník Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Požární

Více

4. Ekonomická aktivita obyvatelstva

4. Ekonomická aktivita obyvatelstva 4. Ekonomická aktivita obyvatelstva Ekonomická aktivita charakterizuje ekonomický status osoby, její zařazení mezi osoby zaměstnané, nezaměstnané nebo ekonomicky neaktivní. Otázku o ekonomické aktivitě

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Obrataň zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Nová Ves. Vybavenost obce Knihovna Mateřská škola Obchody Hostinec Pošta Benzínová pumpa Hřiště Požární zbrojnice

Nová Ves. Vybavenost obce Knihovna Mateřská škola Obchody Hostinec Pošta Benzínová pumpa Hřiště Požární zbrojnice Nová Ves Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Knihovna

Více

Zliv Základní informace Zliv 1421 ha 3561 250,6 obyv/km2 Město Zliv Charakteristika

Zliv Základní informace Zliv 1421 ha 3561 250,6 obyv/km2 Město Zliv Charakteristika Zliv Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Požární

Více

Strategie rozvoje mikroregionu Sever Socioekonomická analýza

Strategie rozvoje mikroregionu Sever Socioekonomická analýza 2. SOCIOEKONOMICKÁ ANAL ZA 2.1. Základní charakteristika území Mikroregion Sever je tvořen 10 obcemi, které vyplňují větší část území Šluknovského výběžku v severovýchodní části okresu Děčín. Územním vymezením

Více

II. úplná aktualizace Územně analytických podkladů ORP Kadaň 2012. Rozbor udržitelného rozvoje území OBCE RAČETICE

II. úplná aktualizace Územně analytických podkladů ORP Kadaň 2012. Rozbor udržitelného rozvoje území OBCE RAČETICE II. úplná aktualizace Územně analytických podkladů ORP Kadaň 2012 Rozbor udržitelného rozvoje území OBCE RAČETICE POŘIZOVATEL A ZPRACOVATEL: Městský úřad Kadaň Odbor regionálního rozvoje, územního plánování

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Těchobuz zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

DEMOGRAFICKÁ STUDIE DOPADŮ BYTOVÉ VÝSTAVBY NA ÚZEMÍ MĚSTA HOSTIVICE

DEMOGRAFICKÁ STUDIE DOPADŮ BYTOVÉ VÝSTAVBY NA ÚZEMÍ MĚSTA HOSTIVICE DEMOGRAFICKÁ STUDIE DOPADŮ BYTOVÉ VÝSTAVBY NA ÚZEMÍ MĚSTA HOSTIVICE Listopad 2014 Zpracovatel: RNDr. Milan Polednik DEMOGRAFICKÁ STUDIE DOPADŮ BYTOVÉ VÝSTAVBY NA ÚZEMÍ MĚSTA HOSTIVICE 1. Úvod V rámci ověření

Více

SWOT ANALÝZA pro obec Vraný (Lukov, Horní Kamenice)

SWOT ANALÝZA pro obec Vraný (Lukov, Horní Kamenice) SWOT ANALÝZA pro obec Vraný (Lukov, Téma Silné stránky (Strenghts) Slabé stránky (Weaknesses) Příležitosti (Opportunities) Hrozby (Threats) Horninové prostředí, geologie Vodní režim Hygiena životního prostředí

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Horní Pomoraví 2007-2013

Integrovaná strategie rozvoje MAS Horní Pomoraví 2007-2013 Integrovaná strategie rozvoje MAS Horní Pomoraví 2007-2013 1 Analytická část 2 I. Úvod... 5 II. Jednotlivé části integrované strategie rozvoje MAS... 5 II. Analytická část... 6 A. Situační analýza regionu...

Více

Litohoř - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Litohoř - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Litohoř - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

březen 2015 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR

březen 2015 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR Strategie území správního obvodu ORP Jablonec nad Nisou v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství, cestovního ruchu a dopravní obslužnosti regionu a

Více

územní plán Labská Stráň návrh pro společné jednání

územní plán Labská Stráň návrh pro společné jednání územní plán Labská Stráň návrh pro společné jednání část: vyhodnocení vlivu územního plánu na udržitelný rozvoj území 2014 Územní plán Labská Stráň Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hlavního města Prahy

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hlavního města Prahy Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hlavního města Prahy PRAHA 2006 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŠKOLSTVÍ ODBOR UMĚLECKÝCH ŠKOL, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Obsah

Více

Analýza demografického vývoje s ohledem na dopady do oblasti trhu práce

Analýza demografického vývoje s ohledem na dopady do oblasti trhu práce Analýza demografického vývoje s ohledem na dopady do oblasti trhu práce Sociotrendy 2015 ISBN 978-80-87742-30-3 Obsah 1. Obsah a cíle demografické analýzy... 3 2. Metodologie analýzy... 3 3. Analýza vývoje

Více

Oblast 1.5 Ekonomika

Oblast 1.5 Ekonomika Oblast 1.5 Ekonomika 1.5.1 Struktura ekonomických subjektů Vývoj počtu ekonomických subjektů na daném území je jedním z ukazatelů ekonomické aktivity. Mezi těmito subjekty jsou zahrnuty nejen soukromé

Více

PROGRAM PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE ČESKÁ REPUBLIKA POLSKÁ REPUBLIKA 2014 2020

PROGRAM PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE ČESKÁ REPUBLIKA POLSKÁ REPUBLIKA 2014 2020 PROGRAM PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE ČESKÁ REPUBLIKA POLSKÁ REPUBLIKA 2014 2020 Návrh č. 1 srpen 2014 Obsah ODDÍL 1 STRATEGIE, NA JEJÍMŽ ZÁKLADĚ BUDE PROGRAM SPOLUPRÁCE PŘISPÍVAT KE STRATEGII UNIE PRO INTELIGENTNÍ

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje místní akční skupiny Stolové hory pro období 2014 2020. Analytická část

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje místní akční skupiny Stolové hory pro období 2014 2020. Analytická část Strategie komunitně vedeného místního rozvoje místní akční skupiny Stolové hory pro období 2014 2020 Analytická část 2 Obsah 1 Základní informace o MAS Stolové hory... 7 1.1 Historie MAS... 7 1.2 Odůvodnění

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Chvojno

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Chvojno Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Chvojno zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Vědomice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Vědomice Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Vědomice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

HMDIS - pasport Hrochův Týnec 571491 - Hrochův Týnec - Základní údaje. 571491 - Hrochův Týnec - Administrativa

HMDIS - pasport Hrochův Týnec 571491 - Hrochův Týnec - Základní údaje. 571491 - Hrochův Týnec - Administrativa HMDIS - pasport Hrochův Týnec 571491 - Hrochův Týnec - Základní údaje Pasport municipality (obce/městysu/města) vznikl v rámci řešení výzkumného úkolu podporovaného Ministerstvem pro místní rozvoj Název

Více