Hodnocení muzejních výstav v souvislosti s kritérii Národní soutěže muzeí Gloria Musealis

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hodnocení muzejních výstav v souvislosti s kritérii Národní soutěže muzeí Gloria Musealis"

Transkript

1 Projekt oblasti podpory OP VK Další vzdělávání Hodnocení muzejních výstav v souvislosti s kritérii Národní soutěže muzeí Gloria Musealis Václav Rutar metodika přednášky

2

3 Úvod do problematiky principy tvorby metodiky Hodnocení muzejních výstav, v literatuře pojednáváno v kapitolách o evaluaci práce muzeí, je účinným nástrojem k vývoji prezentačních technik. Muzea v České republice si vyhodnocují vlastní výstavy podle klasických kritérií (často např. počet návštěvníků), ovšem díky Národní soutěži Gloria Musaealis, jejíž první ročník proběhl v roce 2002, jsou hodnocena i na základě jasně daných měřítek odbornou porotou. Porota je sedmičlenná a kromě vyhlašování ceny za muzejní výstavu roku rozhoduje i v dalších dvou kategoriích muzejním počinu a muzejní publikaci roku. Posuzovány jsou pouze řádně přihlášené projekty, nikoli výstavy na základě vlastního výběru poroty. Výstavy jsou v případě soutěže Gloria Musaealis hodnoceny bodově z několika hledisek. Kritérií je dohromady devět a ve svém celku zaručují téměř všestranný pohled na příslušné projekty. Kritéria jsou definována jednou větou v jednacím řádu poroty soutěže pod písmeny a-i. Pro vypracování metodiky hodnocení muzejních výstav mi přišlo jako cenné vzít si je za témata jednotlivých kapitol. Metodiku tedy dělím do jednotlivých kapitol, ty pak dále na stručný rozbor kritéria a heslovité uvedení souvisejících okruhů. Závěrečnou kapitolu věnuji pohledu na některé zahraniční obdobné soutěže a případnou rozdílnost v nastavených způsobech hodnocení. Volba tématu výstavy nebo stálé expozice, a to zejména s přihlédnutím k tomu, jaké nadčasové nebo naopak aktuální poznatky o přírodě nebo společnosti veřejnosti prezentuje Hodnocení vybraného tématu výstavy či expozice je zcela nejobecnějším kritériem, k němuž následující lze pojímat jako doplňková, ovšem v konečném výsledku rozhodující. Jedná se o posouzení oprávněnosti námětu přihlášeného projektu právě z výše uvedených vlastností nadčasovosti či aktuálnosti. Posuzování námětu je pro jakoukoliv porotu situací problematickou členové nemusí znát pozadí výběru zrovna konkrétní prezentace, což může vést někdy k tomu, že např. komunitně zaměřované výstavy nebo výstavy, související pouze s regionální historií nemusí být posuzovány zcela objektivně. Nicméně je třeba uvést, že u úspěšné výstavy je důležitým bodem právě přesah mimo vymezené území k širší veřejnosti, resp. k širší cílové skupině. Nadčasovost je mírně vágním pojmem, ale v případě tohoto kritéria ji lze docela dobře chápat. Výstava či expozice by v takovém případě měla být prezentací tématu, které není spjaté s dílčí, později se již neopakující událostí. Předpokládá se, že předložený projekt přináší pohled buď nejobecnějšího charakteru (např. nové stálé expozice) či celkové uzavřené pojednání tématicky vymezené oblasti (např. tématicky specializované expozice techniky apod.). Druhým přístupem k požadavku nadčasovosti může být vyhodnocování celého komplexu přihlašované výstavy či expozice. Zde hrají výraznou roli další z uvedených Hodnocení muzejních výstav v souvislosti s kritérii Národní soutěže muzeí Gloria Musealis 3

4 kritérií, která mohou nadčasovost poznatků výrazně podtrhnout. Jedná se konkrétně o doprovodné programy či propagační materiály, uvádějící do tématu. Při prezentaci aktuálních poznatků bývá obtížné zvolit správný charakter muzejní řeči. Zatímco u nadčasovosti je nasnadě vytváření výstav populárně naučných, aktuálnost (v tomto případě myšlena jako novost) svádí k prezentaci sušší, co možná nejrychleji realizované, s výrazně vystupující rolí kurátora-odborníka v celém procesu. Jedná se však pouze o terminologický rozpor tzv. aktuálnost zahrnuje v mnoha případech i období několika let, tedy je na přípravu výstavy dostatek času. Problémem zůstává snad jen to, že při delší době realizace může původně aktuální problematika pozvolna zastarávat. - Co je nadčasový a co aktuální poznatek? Existují i jiné poznatky? A jaké? - Postačuje sama nadčasovost či aktuálnost k pozitivnímu hodnocení? - Časový rozměr aktuálnosti. Způsob interpretace poznatků o přírodě nebo společnosti z hlediska přitažlivosti pro veřejnost nebo pro skupinu návštěvníků, jíž je výstava určena Uvedené kritérium pracuje s těžko vymezitelným pojmem přitažlivost. Navíc přináší informaci o tom, že úspěšná výstava může být určena jen skupině návštěvníků (ta takto obecně může být i úzká), což je pro hodnocení přinejmenším sporné. Přesto je otázka přitažlivosti jednou z nejdůležitějších přitáhne-li výstava či expozice dostatek pozornosti, je odvislé mj. i od správných marketingových strategií, zde jde však o přitažlivou interpretaci poznatků (nejlépe nadčasových či aktuálních, viz předchozí kritérium), tedy o téma navýsost muzeografické/ muzeologické. Muzejní interpretaci tématu můžeme rozdělit do dvou částí. Lze ji chápat v souvislosti s doprovodnými programy, především komentovanými prohlídkami nebo souběžnými přednáškami, prezentacemi apod. Pro úspěšnou interpretaci tohoto druhu musí muzeum logicky využívat konkrétní odborníky (autory výstav, oborové kolegy atd.), ale i pracovníky, školené pro práci s veřejností (PR oddělení, dobrovolníci, učitelé). Zdar interpretace obsahu muzejní výstavy veřejnosti či skupině návštěvníků závisí kromě odbornosti a srozumitelnosti např. i na využití interaktivních a participačních technik, které mohou být do budoucna znakem přitažlivosti. V obecnějším měřítku můžeme interpretaci poznatků vztáhnout k materiální povaze výstavy. Otevírají se zde tak ale v tomto případě i záležitosti, řešené v dalších kritériích. Zvolené téma muzeum interpretuje určitými autentiky, určitými doplňkovými prezentačními prostředky, určitými propagačními materiály, určitým grafickým, výtvarným a scénografickým zpracováním a nakonec i prostorem, do kterého výstavu umístí. Způsob interpretace prostředků v obou chápáních musí být jasný už při zpracovávání scénáře, resp. aktualizováno v rámci průběžné evaluace (např. kontrolních dnů). Při hodnocení výstavy z hlediska tohoto kritéria je třeba vést tento fakt v patrnosti posuzovatelům je předkládán konečný výsledek, soutěžící považují zvolený způsob interpretace za nejlepší možný. Je-li jej možno snadno zpochybnit, je zpochybněna i kvalita výstavy. Hodnocení muzejních výstav v souvislosti s kritérii Národní soutěže muzeí Gloria Musealis 4

5 - Výstavy pro veřejnost a výstavy s jasně určenou cílovou skupinou - Interpretace slovem, předmětem, výstavou - Volba a revize způsobu interpretace Míra a způsob využívání autentických dokladů (sbírkových předmětů) Autentika jsou jednoznačně hlavním výrazovým prostředkem muzea a jsou prostředkem specifickým, odlišujícím muzejní výstavy od jiných způsobů prezentace. Kritérium klade značné nároky na odbornost poroty, neexistuje a ani nemůže existovat jasná míra využitých autentických dokladů ve výstavách, způsob jejich využití se také značně odlišuje, nelze jej tak tedy unifikovat. Jde zde jednoznačně o posouzení nalezení citlivého přístupu využití muzejních sbírkových předmětů v souvislosti s podávaným tématem. Přestože jsou autentika pro muzejní prezentaci základem, neplatí žádné pravidlo o tom, že čím více jich je na výstavě představeno, tím lépe. Samotná autentika netvoří nikdy (až na výjimky, např. v případě výstav, kde jsou prezentovány nejnovější přírůstky apod.) samostatnou skupinu. K vytvoření úspěšné řeči výstavy je vyžadováno sestavování znakových soustav s pomocí tzv. ikonik, textik, exaktik a symbolik, samotnou roli hraje i architektura apod. (viz ostatní kritéria níže). Muzejní výstava tak není hodnocena pouze prismatem odborníka (ten bude většinou míru představených autentik považovat za nedostatečnou), ale též z pozice návštěvníka, kterému jsou obvykle přístupnější výstavy, založené právě na kombinaci autentických a neautentických prostředků. Návštěva muzea je vždy zážitkem z autentik - emocionální rovina vnímání však vždy musí být podpořena rovinou druhou, racionální. I proto je množství výstav vytvářeno v modu populárně-naučném. Autentické doklady ve výstavách a expozicích můžeme rozdělit zhruba do tří skupin jedná se především o autentika dokladová, na kterých výstava stojí a o míře a způsobu jejich využití se nejvíce diskutuje. Autentika ilustrativní téma spíše podporují, jelikož se však jedná o sbírkové předměty, i zde jich autoři musí využívat s rozmyslem. Konečně autentika doplňující nemusí ani evidovanými muzejními předměty být, jsou využita spíše na dokreslení atmosféry. Je jasné, že pokud by však druhý a třetí typ převažoval, muzejní výstava by mohla směřovat k pouhé divadelní prezentaci vybraného tématu. - Zahlcení výstavy autentiky vs autentika jako stafáž - Působení osamocených autentik a role neautentických prezentačních prostředků - Způsob prezentace autentiky z hlediska zvolené muzejní řeči Hodnocení muzejních výstav v souvislosti s kritérii Národní soutěže muzeí Gloria Musealis 5

6 Míra a způsob využívání ikonografických prvků, textů a dalších výstavních prostředků pro interpretaci poznatků o přírodě nebo společnosti Další okruh zkoumaných vlastností zahrnuje muzeografickou problematiku, která byla pojednána na stránkách mnoha publikací z poslední doby, včetně českých. Existují podrobné návody na to, jak velké má být písmo a v jakém rozsahu má být využito či jak má být pracováno s obrazovým doprovodem a barvami. Problematika je přímo spjata s otázkou dobré spolupráce a dialogu autora výstavy s grafikem a architektem výstavy. Výsledkem přípravy zmíněných prvků je muzejní scénář, resp. i scénář technický. Do skupiny ikonografických prvků jsou řazeny fotografie, kresby apod., hovoříme zde o ikonické shodě s autentikem. Z teoretického hlediska není úplně jasný status fotografie ve výstavě, v určitých případech je ji možno považovat za sbírkový předmět (logicky tehdy, je-li vedena ve sbírkové evidenci muzea). Vysoká míra využívání tohoto typu prostředků, často ve spojení s množstvím textu přináší ve výsledku papírové výstavy, které nejsou muzejně specifické, tedy je nelze hodnotit nijak vysoko. Nejviditelněji je to zřetelné zejména na zpracování doprovodných panelů k výstavám. Zapanelované výstavy-knihy jsou blízké prezentaci veletržní spíše než muzejní. Jak z výše uvedeného plyne, důležitou kapitolou přípravy výstavy je zvolená míra využití textu. Je třeba zvážit, zdali je třeba téma, prezentovatelné dobře autentickými doklady, ještě podrobně dovysvětlovat obšírnými texty ve výstavě. Zpravidla se však již se zvýšenou mírou psaného doprovodu ve výstavách nesetkáváme, detailní pojednání se přesunuly do katalogů či drobnějších doplňkových materiálů. Převládající využívání textů ve výstavě ve formě hlavní text tématický text popisek je osvědčeným přístupem. Pokud jde o způsob využívání neautentických prezentačních prvků, jde ve výsledku především o komfort návštěvníka, tzv. vizuální únava je negativním prvkem, výrazně ovlivňujícím prožitek výstavy. Měly by být zváženy schopnosti běžného uživatele této hlavní muzejní služby výstavy udržení pozornosti, kapacita paměti, ale i fyzické možnosti. Na závěr však poznamenejme, že míra i způsob využití pojednávaných prostředků se bude lišit v závislosti na typu výstavy (např. galerijní vs klasicky muzejní prezentace). - Rozdíly v množství využívání doprovodných prostředků v souvislosti s typem výstavy - Vzájemné ovlivňování textů, barvy, ikonického doprovodu - Neautentické prezentační prvky a komfort návštěvníka Úroveň výtvarného, scénografického, architektonického a grafického řešení Je-li hodnocena muzejní výstava či expozice v rámci národní soutěže, lze předpokládat, že nepůjde pouze o narychlo udělanou prezentaci vlastními silami muzea, ale že se na její podobě bude podílet širší výstavní tým. Zásadní otázkou je, jak již bylo několikrát zmíněno výše, dobrá komunikace. Vzhledem k platné legislativě není Hodnocení muzejních výstav v souvislosti s kritérii Národní soutěže muzeí Gloria Musealis 6

7 dnes snadné ke spolupráci získat partnery, které by za normálních okolností muzeum oslovilo zcela samozřejmě. Prvořadým úkolem je tedy po sestavení výstavního týmu jasně vysvětlit své záměry. Muzeum musí mít jasný plán realizace výstavy, k jeho kontrole je využíváno tzv. kontrolních dnů, setkání všech členů týmu, nejlépe v realizované výstavě/expozici. I v otázkách výtvarných, grafických atd. je významným průběžným nástrojem evaluace, vyhodnocování aktuálního stavu příprav. Při posuzování zmíněných řešení, hraje při vstupu do výstavy hlavní roli první dojem především výtvarné, scénografické a architektonické pojetí zde vystupuje do popředí. Porota je již seznámena z materiálů, přiložených k přihlášce s rámcovými vhledy, ovšem teprve na místě vyhodnocuje autentický prožitek. Často již po chvilce prohlídky začíná být zřetelné, do jaké míry byly vyváženy role jednotlivých členů týmu. Klasickým případem je neuhlídání prosazování výtvarných a architektonických řešení na úkor prezentace tématu či v horším případě v rozporu s ním. Práce externích odborníků tak může ve výsledku zastínit původně zamýšlený záměr neruší to možnost emocionálního zážitku návštěvníka, který by však neměl být složen nakonec z dojmů z barev, architektury výstavy, scén bez využití autentických prostředků apod. Grafické řešení se dotýká mj. i zpracování textů zde je dobré akceptovat již zřetelně formulované zásady, známé z literatury. Porota může velký důraz klást též na prvek inovativnosti právě tato vlastnost dostává výstavu/expozici na novou úroveň, odlišuje ji a vyčleňuje ze skupiny klasických muzejních prezentací. Platí však bezezbytku tam, kde jdou inovace proti smyslu muzejního poslání a činí z muzejní výstavy v prvé řadě prezentace práce architekta či scénografa, není v soutěži nakonec co hodnotit. - Výstavní tým role muzejníků a externích odborníků - První dojem, interpretace tématu výtvarným, architektonickým, scénografickým a grafickým řešením - Inovativnost a její význam pro úspěch výstavy/expozice Míru a doba zpřístupnění výstavy veřejnosti Toto obecné kritérium zasahuje muzea do slabého místa otevírací doby. Muzea jen obtížně řeší problém otevírací doby během pracovního týdne, kdy jsou přístupna právě v čase, kdy jsou jejich potencionální návštěvníci v zaměstnání. U většiny institucí je výrazný rozdíl mezi počtem návštěvníků o víkendech a během zbylých pěti dní. V muzejní literatuře se problematika muzejní bariéry nikdy není otevřeno objevuje často. V jádru není tato situace řešitelná, nicméně dopady na návštěvnost (která je pro vnitřní evaluaci výstav) se dají několika postupy alespoň zmírnit. Mnoho muzeí se snaží zmiňovaný problém řešit prodloužením přístupnosti muzea, někdy je výrazně prodloužena otevírací doba jednou týdně či jednou v měsíci. Vyhodnocování tohoto přístupu však ukázalo, že navýšení návštěvnosti je jen velmi malé v porovnání se zvětšením provozních nákladů (osvětlení, napájení interaktivních prvků, topení, placený dozor atd.). Lze vysledovat, že se od tohoto principu odstupuje. Porota může hodnotit i dobu zpřístupnění ve smyslu délky výstavy. V případě expozice v rámci rok trvající soutěže je toto irelevantní. Zpravidla uváděné tři měsíce pro trvání výstavy jsou z určitého problému problematické během tří měsíců je omezenější prostor pro rozvinutí doprovodných programů, mají-li přesah za zdi muzea, např. do oblasti elektronických médií, kdy nelze příliš Hodnocení muzejních výstav v souvislosti s kritérii Národní soutěže muzeí Gloria Musealis 7

8 rozvíjet participační možnosti. Stejně tak kratší doba nabízí méně možností pro vytvoření delšího tematického cyklu přednášek atd. Zároveň je ale pravda, že navyšování doby trvání výstavy může nepřímo vést k domněnce, že muzeum nemá nic dalšího připraveno, což může následně vést k nedodržení zákonných standardů. Míra zpřístupnění výstavy může být chápána také jako dostupnost fyzická. To je samozřejmé významné téma, navazující mj. na architektonická řešení vstupů do budov muzeí, do výstav, veřejných nesbírkových prostor (toalety, kavárna). Otázky práce s handicapovanými souvisí i s množstvím ostatních kritérií, např. s využíváním ikonografických a textových prvků (viz výše), vezmeme-li v potaz skupinu návštěvníků se slabým zrakem či nevidomých. - Otevírací doba jako slabé místo práce muzeí - Délka zpřístupnění výstavy a dopad jejího působení na veřejnost - Míra zpřístupnění výstavy ve smyslu fyzické dostupnosti Způsob propagace výstavy Muzejní marketing a public relations, odvětví, která se bouřlivě rozvíjejí zejména v posledních letech v souvislosti s nástupem elektronických médií, uvědoměním si staronových soupeřů v soutěži o volný čas možných uživatelů, a to nejen z kulturní sféry (obchodní centra) a také zvyšující se dostupností i muzejně orientovaných publikací, jenž problematiku pojednávají, se stávají důležitým nástrojem práce muzeí. Otevírání se muzeí veřejnosti a interní souboj kurátorů a restaurátorů s PR odděleními vede k zamyšlení nad tím, co je vlastně z trojice muzejních činností nejdůležitější selekce, tezaurace či prezentace? V oblasti propagace jsou posuzovány vesměs všechny výstupy muzea k veřejnosti, související s představovanou výstavou. Muzea k přihláškám do soutěže přikládají záznamy o veškeré prezentaci výstavy v tisku, ohlasy v rozhlase, případně v televizi, výstava je propagována na banerech, plakátech či jiných tiskovinách. Stále důležitější roli hraje představení výstavy v kyberprostoru, tedy hlavně na internetu prezentace může probíhat jak na hlavních stránkách muzea, tak na vlastním webu výstavy, jsou využívány možnosti sociálních sítí. Kromě způsobu propagace výstavy by v tomto kritériu měla být posuzována i míra, neboť zde ve většině případů platí, že čím důkladnější a výraznější postup bude zvolen, tím širší veřejnost bude oslovena. Byla-li by však míra propagace tím hlavním pro rozhodování, byla by menší a chudá muzea ve značné nevýhodě. Je trendem Národní soutěže Gloria Musaealis hodnotit v tomto ohledu objektivně i možnosti menších muzeí, které jsou jejich postavení úměrné. Muzea, působící na omezeném území (městská a regionální muzea) zajímá přednostně oslovení své územně cílové skupiny. Vyhodnocování propagace výstavy je zamýšlena i jako posuzování propagačních materiálů z hledisek výtvarně grafických. Úroveň je zpravidla odvislá od dvou věcí talentovaného zaměstnance-grafika, případně dostatku financí na grafika-výtvarníka externího a schopnosti jasného zadání. Samozřejmostí je jednotná tvář doprovodných materiálů. - Marketing a PR v nové době - Muzejní výstavy v kyberprostoru - Propagační materiály jako tvář muzea Hodnocení muzejních výstav v souvislosti s kritérii Národní soutěže muzeí Gloria Musealis 8

9 Existence a úroveň doprovodných programů a služeb k výstavě Vytváření doprovodných programů k výstavám/expozicím by mělo bezesporu být standardem. Patří sem např. tématické přednášky, komentované prohlídky či různé soutěže. Některé prezentace mohou být doprovázeny semináři a konferencemi, výstava může být zařazena do širšího komplexu výstav v daném regionu, případně na území republiky. Pokud jde o služby, jedná se o prodej příslušných publikací nebo podávání informací k výstavám. Sem lze zahrnout jak stručné poučení o obsahu od zaměstnanců v informacích a na pokladnách a od dozoru v expozicích, tak od odborných kurátorů, kteří mohou výstavou pravidelně procházet (i mimo komentované prohlídky). Hovoříme-li o pohledu na úroveň těchto programu a služeb, je třeba zvážit více faktorů. Podávané informace musí být pravdivé, odborné, ale zároveň podávané srozumitelně s ohledem na cílovou, resp. provázenou skupinu. Jedná se tak především o způsob interpretace předkládané výstavy školeni jsou v něm především muzejní pedagogové, ale povědomí o tom, jak komunikovat s návštěvníky, by měli mít i samotní kurátoři. Výklad, který dokáže vzbudit zájem a podnítí interakci mezi interpretujícím a návštěvníkem, případně přímo mezi výstavou a návštěvníkem, přispívá ke konečnému dojmu z výstavy. Komentované prohlídky patří k nejklasičtějším doprovodným programům a jsou vždy vyhledávané. Každý doprovodný program rozšiřuje možnosti, jak je možné výstavou zapůsobit na návštěvníka, jak mu ji přiblížit. Patří sem i přímá spolupráce se školami a vypracovávání pracovních listů. Existují dětské dílny a experimentária, pro děti jsou pořádány tématické programy, kterých se mohou účastnit samy či s rodiči. Stále častěji se objevují výstavy, kde jsou využívány elektronické prvky ve formě tabletů či chytrých telefonů, dopomáhající vytvoření příběhů, hře v expozici apod. Mezi výrazné doprovodné služby patří prodej upomínkových předmětů čím nápaditější, tím lépe. Kromě knih sem patří pohlednice, leporela, hrnky, šátky, trička či další součásti oblečení, puzzle, přívěšky, tužky, gumy, pouzdra na brýle a mnoho dalších. Koupě suvenýrů a jejich prezentace vně muzea je též zvláštním typem propagace. - Komentovaná prohlídka a způsoby interpretace, tématické přednášky - Programy pro školy - Prodej upomínkových předmětů doprovodná služba a propagace Úroveň prostředí v budově, v níž je výstava instalována, úroveň služeb pro návštěvníky poskytovaných muzeem obecně Závěrečné hodnotící kritérium cílí především do oblasti muzejní architektury v souvislosti s pohodlím návštěvníka, není již určeno přímo výstavě. Muzejní budova funguje v několika rovinách. V prvé řadě je prvním dojmem z muzejní instituce muzejní exteriéry mohou pozitivně, ale i negativně naladit návštěvníka na návštěvu. Stejně i prostředí po vstupu do muzejní budovy může původní pocit umocnit. Postupuje-li návštěvník dále přímo do sálů, určených výstavě/expozici, návaznost dojmů je obdobná. V tomto ohledu může být výhodou, jedná-li se o prezentaci ve speciálně vytvořeném prostředí, nikoli jen o vystavení v daných prostorech, které nemusí s tématem korespondovat. Problematika prostředí muzejních budov je velice široká, důležité aspekty zmiňme. Hodnocení muzejních výstav v souvislosti s kritérii Národní soutěže muzeí Gloria Musealis 9

10 Existuje několik druhů budov, ve kterých jsou muzea umístěna. Je rozdíl mezi situováním do budovy pro muzeum postavené a budovou historickou (což mohou být zámky, staré radnice, staré školy či dokonce kláštery). Především u budov historických naráží tvorba expozic (obzvláště) na potíže s přizpůsobováním prostorů. Mnohdy je velice obtížné vytvořit přátelský vstupní prostor, často je obtížná orientace hned po vstupu. Úroveň prostředí v budově výrazně ovlivňují jasné požadavky čistota, odpovídající hladina zvuku, teplota. Imperativem je jednoznačně opět komfort zákazníka návštěvníka. Mnohdy je obtížné vysledovat, v čem je muzejní prostředí pro návštěvníka obtěžující, jakožto zaměstnanci prostory procházíme každý den a některé problémy ani nezaregistrujeme. Ačkoli není vcelku pochopitelně úroveň návštěvních knih nijak přeceňována, vážně míněné zápisy poukazují v negativní rovině pravidelně právě na obecné problémy, které jsou přehlížené. Klasickým nedostatkem jsou poukazy k teplu/zimě či nemožnosti si během prohlídky odpočinout. Poskytnutí prostoru pro odpočinek patří k základním požadavkům na služby ve výstavě. Samozřejmostí jsou snadno dostupné toalety. Pozitivně ovlivňující službou návštěvníkovi je možnost občerstvení, byť i formou automatů. Výhodou je muzejní obchod, v menších muzeích pak poskytování materiálů na pokladnách. Podobně jako je tomu u propagačních materiálů k výstavám, i zde se nekladou meze v druzích suvenýrů, souvisejících s muzeem obecně. - Má muzejní stavba vliv na pozdější dojmy z výstavy? - Komfort návštěvníka jako imperativ poskytovaných služeb - Možnosti ovlivňování objektivních problémů muzejních budov Vybrané muzejní soutěže v zahraničí The Museums + Heritage Awards for Excellence (http:// Soutěženo celkem ve 12 kategoriích, jednou z nich i Permanent Exhibition Award. National Association for Museum Exhibition Awards (NAME) (http://name-aam.org/home). Asociace působí již od roku 1981, je jednou z profesních skupin American Alliance of Museums (AAM). Ceny jsou sponzorovány i jinými skupinami v rámci AAM - Committee on Audience Research and Evaluation (CARE), Curators Committee (CurCom) a Education Committee (EdCom). Stránky NAME přináší i velmi podrobné standardy pro muzejní výstavy. Hodnotí se výstavy jako celek, inovativní přístupy či orientace na specializovaná témata. European Museum of the Year Award (EMYA) (http://www.europeanmuseumforum.info/emya.html). Je nejstarší a nejprestižnější soutěží v Evropě, založena byla v roce 1977 Kennethem Hudsonem. Není však soustředěna přímo na výstavy, ale přímo na muzea, případně ve spojení s jejich expozicemi. The Museum of the Year Award (http://www.artfund.org/ what-we-do/museum-of-the-year-2013). Tato cena je udělována od roku 2003 výhradně britským muzeím, je obdobou EMYA. The European Museum Academy Prize (EMA) (http://www.europeanmuseumacademy.eu). Udělována ve dvou kategoriích The Luigi Micheletti Award a zejména The Children s Museum Award, která je určena pro výstavy, zacílené na dětské publikum. Hodnocení muzejních výstav v souvislosti s kritérii Národní soutěže muzeí Gloria Musealis 10

11 Victorian Museum Awards (Austrálie) (http://www.mavic.asn.au/awards). Ceny nejsou udělovány přímo za výstavy, ale jedincům i organizacím, jejichž práce měla výrazný vliv na dění v muzejním sektoru. Museums & Galleries National Awards, MAGNA (Austrálie). (http://www.museumsaustralia.org.au/site/ magna.php). Jedná se nejvýznamnější muzejní ceny, udělované v Austrálii, jedna z kategorií je věnována i výstavám hodnocena je jak nejlepší výstava, tak expozice. Stránky přinášejí přehled kategorií, kritérií a přibližují též smysl udílení cen. Současně probíhá i soutěž MAPDA, věnovaná publikacím a designu. NZ Museums Awards (Museums Aotearoa Awards) (http://www.museums-aotearoa.org.nz/nz-museumawards). Stránky novozélandských cen, udělovaných od roku 2008, přinášejí bohaté informace zaměření a smysl cen, kategorie (z nichž Award of outstanding Achievement je věnována i výstavám, publikacím, marketingu atd.) a spolupráci. Hodnocení muzejních výstav v souvislosti s kritérii Národní soutěže muzeí Gloria Musealis 11

12 Hodnocení muzejních výstav v souvislosti s kritérii Národní soutěže muzeí Gloria Musealis metodika přednášky Mgr. Václav Rutar vedoucí oddělení centrální evidence a administrace sbírek Národní technické muzeum Kostelní 42, Praha 7 tel.: mobil: , Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, Hradec Králové 1 tel.: ,

STŘEDNÍ ŠKOLY. Interaktivní programy. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro

STŘEDNÍ ŠKOLY. Interaktivní programy. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro STŘEDNÍ ŠKOLY 2015 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512 391 +420 604

Více

Strategie vztahu muzea k veřejnosti

Strategie vztahu muzea k veřejnosti Projekt oblasti podpory OP VK Další vzdělávání Strategie vztahu muzea k veřejnosti Alexandra Brabcová metodika přednášky Projekt oblasti podpory OP VK Další vzdělávání STRATEGIE MUZEA VE VZTAHU K VEŘEJNOSTI

Více

ZNÁSOBTE SVŮJ VLIV POKROČILÉ PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI VZHLEDEM K MAXIMALIZACI ÚČINKU NA POSLUCHAČE

ZNÁSOBTE SVŮJ VLIV POKROČILÉ PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI VZHLEDEM K MAXIMALIZACI ÚČINKU NA POSLUCHAČE ZNÁSOBTE SVŮJ VLIV POKROČILÉ PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI VZHLEDEM K MAXIMALIZACI ÚČINKU NA POSLUCHAČE Všichni jsme potencionálně svobodni naučit se tomu, co chceme, dělat to, co chceme, a stát se tím, čím chceme.

Více

Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha Institute of Technology, Sligo REALIZACE STÁLÉ EXPOZICE OBUVNICTVÍ PROJEKT ROČNÍKOVÉ PRÁCE

Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha Institute of Technology, Sligo REALIZACE STÁLÉ EXPOZICE OBUVNICTVÍ PROJEKT ROČNÍKOVÉ PRÁCE Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha Institute of Technology, Sligo REALIZACE STÁLÉ EXPOZICE OBUVNICTVÍ PROJEKT ROČNÍKOVÉ PRÁCE student: Eva Bártková vedoucí práce: PhDr. Hana Slámová, Ph.D.

Více

Studie webů automobilek

Studie webů automobilek Studie webů automobilek červen 2006 [manažerské shrnutí] Obsah Obsah... 1 Manažerské shrnutí... 2 Kvalita obsahu a použitelnost webu... 3 Základní nedostatky negativně ovlivňují použitelnost většiny webů...

Více

CENTRUM PRO PREZENTACI KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

CENTRUM PRO PREZENTACI KULTURNÍHO DĚDICTVÍ CENTRUM PRO PREZENTACI KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Nové možnosti prezentace předmětů kulturního dědictví METODICKÁ CENTRA MINISTERSTVA KULTURY ČR 1 Metodické pracoviště pro otázky evidence a inventarizace sbírek

Více

Publikování digitalizovaných sbírek online.

Publikování digitalizovaných sbírek online. Publikování digitalizovaných sbírek online. Možnosti, příklady. Ivana Havlíková Národní muzeum - Centrum pro prezentaci kulturního dědictví Postupné fáze digitalizace Krok 1 vstup dat Krok 2 správa, uložení,

Více

CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ

CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ Centrum pro rozvoj muzejní pedagogiky a práce muzeí se zdravotně postiženou mládeží bylo zřízeno při oddělení

Více

Hodnocení oponenta bakalářské práce

Hodnocení oponenta bakalářské práce Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta multimediálních komunikací Hodnocení oponenta bakalářské práce Jméno a příjmení studenta Nike Silná Vedoucí práce MgA. Václav Ondroušek Obor/ateliér Multimedia a

Více

Muzejní prezentace pro návštěvníky s poruchami zraku

Muzejní prezentace pro návštěvníky s poruchami zraku Muzejní prezentace pro návštěvníky s poruchami zraku Petra Belaňová Národní muzeum petra_belanova@nm.cz Zdroj: fotoarchiv NM Počátky taktilního výstavnictví 80. léta 20. století NG (1983) Sochařský portrét

Více

Charta služeb. Marketingová strategie a propagace charty. Jak užívat chartu ke zlepšení služeb

Charta služeb. Marketingová strategie a propagace charty. Jak užívat chartu ke zlepšení služeb Marketingová strategie a propagace charty Jak užívat chartu ke zlepšení služeb Vyhlášení charty Po zpracování definitivní verze charty nastává čas jejího zveřejnění. Pro zajištění maximální informovanosti

Více

Muzeologie Muzeum a komunikace s veřejností

Muzeologie Muzeum a komunikace s veřejností Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Muzeologie Muzeum a komunikace s veřejností přednášející: Ing. Mgr. Ivana Havlíková Úvod Návštěvník Komunikace Muzejní komunikace Marketingová

Více

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4 Květen 2011 Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4 HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Projekt Prezentace a propagace církevních památek a kulturně-historického

Více

Interaktivní programy STŘEDNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. říjen prosinec 2013

Interaktivní programy STŘEDNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. říjen prosinec 2013 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro STŘEDNÍ ŠKOLY říjen prosinec 2013 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512

Více

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti OVIII - cíle Zajistit kvalifikované lidské zdroje pro vědu a výzkum (VaV pracovníky, pedagogy, studenty)

Více

Veletrh DSB - Dřevo a stavby Brno. Souběžně probíhají: 23. 26. 4. 2014 Brno - Výstaviště

Veletrh DSB - Dřevo a stavby Brno. Souběžně probíhají: 23. 26. 4. 2014 Brno - Výstaviště Veletrh DSB - Dřevo a stavby Brno Souběžně probíhají: 23. 26. 4. 2014 Brno - Výstaviště Veletrh DSB - Dřevo a stavby Brno Veletrh DSB Dřevo a stavby Brno je samostatným veletrhem v rámci Stavebních veletrhů

Více

V TECHNICE JE BUDOUCNOST

V TECHNICE JE BUDOUCNOST V TECHNICE JE BUDOUCNOST - METODICKÉ POKYNY PRO PEDAGOGY - Vážené pedagožky, vážení pedagogové, velmi nás těší, že jste pro své žáky vybrali některý z programů projektu Národního technického muzea V technice

Více

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. leden červen 2013

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. leden červen 2013 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro leden červen 2013 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512 391 +420 495

Více

Hodnoticí standard. Muzejní edukátor (kód: T) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Umění a užité umění (kód: 82)

Hodnoticí standard. Muzejní edukátor (kód: T) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Umění a užité umění (kód: 82) Muzejní edukátor (kód: 82-041-T) Autorizující orgán: Ministerstvo kultury Skupina oborů: Umění a užité umění (kód: 82) Týká se povolání: Muzejní edukátor Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 7 Odborná způsobilost

Více

Interaktivní programy. ZÁKLADNÍ ŠKOLY a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2013

Interaktivní programy. ZÁKLADNÍ ŠKOLY a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2013 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro a nižší stupeň víceletých gymnázií září prosinec 2013 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové

Více

10. - 13. 12. 2015 KAFKŮV DŮM, NÁM. FRANZE KAFKY 3, PRAHA 1

10. - 13. 12. 2015 KAFKŮV DŮM, NÁM. FRANZE KAFKY 3, PRAHA 1 9. MEZINÁRODNÍ PRODEJNÍ FESTIVAL A MEETING POINT SOUČASNÉ ČESKÉ DESIGNOVÉ SCÉNY JEDNOU ZA ROK, PŘED VÁNOCI S TRADICÍ OD ROKU 2007 10. - 13. 12. 2015 KAFKŮV DŮM, NÁM. FRANZE KAFKY 3, PRAHA 1 UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK

Více

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie jako Pověřená osoba v oblasti náhradní rodinné péče má zpracovanou METODIKU - funkční systém vnitřních

Více

Muzeum média veřejnost

Muzeum média veřejnost Muzeum média veřejnost Ivana Havlíková, Centrum pro prezentaci kulturního dědictví www.nm.cz Public relations? PR/Vztahy s veřejností/reputation management udržování vztahů s veřejností udržování vztahů

Více

STŘEDNÍ ŠKOLY. Interaktivní programy. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro

STŘEDNÍ ŠKOLY. Interaktivní programy. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro STŘEDNÍ ŠKOLY 2014 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512 391 +420 604

Více

Muzeologie Muzeum a muzeologie

Muzeologie Muzeum a muzeologie Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Muzeologie Muzeum a muzeologie přednášející: PhDr. Pavel Douša, Ph.D. kurátor a dalších 59 muzejních profesí KURÁTOR Sběratel Správce

Více

Milé kolegyně, milí kolegové,

Milé kolegyně, milí kolegové, Zpravodaj 1/2015 Milé kolegyně, milí kolegové, rád bych Vám představil Zpravodaj portálu esbírky. Ten budou v online podobě dostávat všichni partneři a přátelé této online aplikace. Každého čtvrt roku

Více

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. leden červen 2012

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. leden červen 2012 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY leden červen 2012 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha. Institute of Technology, Sligo

Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha. Institute of Technology, Sligo Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha Institute of Technology, Sligo Projekt k ročníkové práci Dokumentace přírůstků v Národním technickém muzeu Autor: Veronika Hovorková Vedoucí práce: MgA. Petr

Více

úhel POHLEDU MIRKa KAUFMANa FRANTIŠEK KINSKÝ představuje/presents

úhel POHLEDU MIRKa KAUFMANa FRANTIŠEK KINSKÝ představuje/presents FRANTIŠEK KINSKÝ představuje/presents úhel POHLEDU MIRKa KAUFMANa GALERIE KINSKÝ / KOSTELEC NAD ORLICÍ / 15. 6. - 28. 7. 2013 PROJEKT S NÁZVEM ÚHEL POHLEDU SI KLADE ZA CÍL ZMAPOVAT A PŘEDSTAVIT TVORBU

Více

PRAVIDLA PUBLICITY PROJEKTŮ

PRAVIDLA PUBLICITY PROJEKTŮ Obecná pravidla PRAVIDLA PUBLICITY PROJEKTŮ Na základě Nařízení Evropské komise č. 1159/2000 je každý příjemce podpory povinen informovat širokou veřejnost o tom, že daný projekt je spolufinancován z Evropské

Více

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací obor: Výtvarná výchova Obsahové, časové a organizační vymezení Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 5. ročník 2 hodiny týdně Vzdělávací obor Výtvarná výchova zahrnuje využití

Více

Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Klíčové aktivity realizované v Královéhradeckém kraji

Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Klíčové aktivity realizované v Královéhradeckém kraji Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Klíčové aktivity realizované v Královéhradeckém kraji Hradec Králové, 16. 10. 2012 Klíčové aktivity projektu 1) Návrh optimalizace

Více

PRÁZDNINY V MUZEU 1. 7. 31. 8. 2012

PRÁZDNINY V MUZEU 1. 7. 31. 8. 2012 PRÁZDNINY V MUZEU 1. 7. 31. 8. 2012 pro organizované skupiny, příměstské tábory, DD, kolektivy dětí a mládeže atd. www.muzeumhk.cz Stezky muzejní budovou 1) Stezky po muzeu Účastníci tohoto putování muzejní

Více

Dobrá praxe plánování interpretace

Dobrá praxe plánování interpretace plánování interpretace Standardy National Association for Interpretation upravené pro potřeby interpretace přírodního dědictví překlad Michal Medek, 2015 Oblasti standardů: Ochrana dědictví Terminologie

Více

www.cemach.cz Cíl: Edukace české a slovenské mládeže v tematické oblasti novodobého Izraele,

www.cemach.cz Cíl: Edukace české a slovenské mládeže v tematické oblasti novodobého Izraele, www.cemach.cz Soutěž CEMACH je kreativní soutěž určená především studentům českých a slovenských středních škol s maturitou a žákům vybraných základních škol 1 v poznávání moderního Izraele. Cíl: Edukace

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Metodologie... 4 2.1 Základní nástroje sběr dat:... 4 2.2 Základní nástroje analýza a syntéza:...

Více

Dobrodružství vápna a písku

Dobrodružství vápna a písku Speciální komentované technologické prohlídky Dobrodružství vápna a písku vyhodnocení dotazníkové ankety Zpracovala: Ing. Gabriela Setunská, listopad 2011 Úvod K zajištění zpětné vazby od návštěvníků,

Více

Marketingová komunikace organizace

Marketingová komunikace organizace Zadání projektu pro finále soutěže pro téma Marketingová komunikace organizace Stručná charakteristika řešeného problému Helvetia College je vysoká škola, která má své kořeny ve Švýcarsku. V ČR začíná

Více

PŘIJĎTE DO MUZEA Podněty k budování péče o návštěvníky

PŘIJĎTE DO MUZEA Podněty k budování péče o návštěvníky PŘIJĎTE DO MUZEA Podněty k budování péče o návštěvníky Text: Mgr. Kateřina Tomešková, Ph.D. Foto z programů: Fotoarchív MKP/Jitka Hanáková Patří starost o blaho návštěvníků opravdu k prioritám současných

Více

Komunikace muzea a školy při realizaci preventivních programů ve světle orientačního šetření

Komunikace muzea a školy při realizaci preventivních programů ve světle orientačního šetření Komunikace muzea a školy při realizaci preventivních programů ve světle orientačního šetření / 16 / orientační šetření. příklad dobré praxe. Mgr. Jitka KRÁLOVÁ / Komunikace muzea a školy při realizaci

Více

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY a nižší stupeň víceletých gymnázií 2014 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové

Více

Public Relations 2 (B_PR_2) LS 08

Public Relations 2 (B_PR_2) LS 08 Public Relations 2 (B_PR_2) LS 08 Bakalářské studium Garant předmětu:. Ing. V. Kunz, Ph.D. Vyučující:.. Ing. T. Dvořáková Ing. P. Klička Ing. V. Kunz, Ph.D. Mgr. M. Kykalová Typ studijního předmětu: povinný

Více

ZAHRADA HROU GRANTOVÁ VÝZVA 2015

ZAHRADA HROU GRANTOVÁ VÝZVA 2015 ZAHRADA HROU GRANTOVÁ VÝZVA 2015 METODIKA PRO ŽADATELE O NADAČNÍ PODPORU Nadace Proměny (dále jen nadace ) vyhlašuje Grantovou výzvu 2015 v programu Zahrada hrou (dále jen grantová výzva ). Program Zahrada

Více

Muzeum stoleté. Sbíráme Vaše vzpomínky

Muzeum stoleté. Sbíráme Vaše vzpomínky 1913-2013 Muzeum Sbíráme Vaše vzpomínky Muzeum východních Čech v Hradci Králové Sbíráme Vaše vzpomínky V roce 2013 oslavíme sto let od otevření královéhradeckého muzea. Budova muzea je považována za nejvýznamnější

Více

H-11 ŘÁD PRO CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ČLENŮ ČESKÉ LÉKÁRNICKÉ KOMORY

H-11 ŘÁD PRO CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ČLENŮ ČESKÉ LÉKÁRNICKÉ KOMORY H-11 ŘÁD PRO CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ČLENŮ ČESKÉ LÉKÁRNICKÉ KOMORY Na základě ustanovení 2, odst. 1, písm. a) a b) zákona ČNR č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České

Více

Metodický pokyn č. 4

Metodický pokyn č. 4 Metodický pokyn č. 4 Poradna pro cizince a uprchlíky DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Velké náměstí 37/46, 500 01 Hradec Králové, IČO: 42197449 Název: Poslání, cíle a principy poradny pro cizince

Více

Grantový projekt Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků středních škol Středočeského kraje PRAXÍ KE KVALITĚ

Grantový projekt Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků středních škol Středočeského kraje PRAXÍ KE KVALITĚ Grantový projekt Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků středních škol Středočeského kraje PRAXÍ KE KVALITĚ Projekt je zaměřen na rozvoj odborných i pedagogických kompetencí učitelů ve středním

Více

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost 1. Úvod V souladu s aktivitami projektu byl výukový modul Ekonomická gramotnost pilotně ověřen na primární (děti) i sekundární (pedagogové) cílové skupině.

Více

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 2009/2010. I. Evaluace výuky studenty prvních a druhých ročníků

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 2009/2010. I. Evaluace výuky studenty prvních a druhých ročníků VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 9/ Závěrečná zpráva Za účelem vnitřního zajištění kvality vzdělávací činnosti na VŠRR je každoročně realizována evaluace výuky studenty.

Více

I. CÍL A ZAMĚŘENÍ GRANTOVÉ VÝZVY 2016

I. CÍL A ZAMĚŘENÍ GRANTOVÉ VÝZVY 2016 Nadace Proměny Karla Komárka (dále jen nadace ) vyhlašuje Grantovou výzvu 2016 v programu Proměň své město (dále také jen grantová výzva nebo výzva ). Program Proměň své město (dále jen program ) se zaměřuje

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Slezská univerzita v Opavě Fakulta veřejných politik v Opavě PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Distanční studijní opora Iva Tichá Miroslava Vaštíková Karviná 2013 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176) Rozvoj

Více

PRAVIDLA PRO PUBLICITU

PRAVIDLA PRO PUBLICITU PRAVIDLA PRO PUBLICITU I. Obecná pravidla Na základě Nařízení Evropské komise č. 1159/2000 je každý příjemce podpory povinen informovat širokou veřejnost o tom, že daný projekt je spolufinancován z Evropské

Více

KOTVA - Systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v primární prevenci rizikového chování. Mgr. Jana Kadlecová Ing.

KOTVA - Systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v primární prevenci rizikového chování. Mgr. Jana Kadlecová Ing. KOTVA - Systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v primární prevenci rizikového chování Mgr. Jana Kadlecová Ing. Michaela Šilhavá VÝCHODISKA činnost P-centra, střediska primární prevence CPPT,

Více

30 LET TAKTILNÍHO VYSTAVOVÁNÍ (NEJENOM) PRO NEVIDOMÉ A SLABOZRAKÉ NÁVŠTĚVNÍKY MUZEÍ MOŽNOSTI PŘÍSTUPŮ A REALIZACÍ

30 LET TAKTILNÍHO VYSTAVOVÁNÍ (NEJENOM) PRO NEVIDOMÉ A SLABOZRAKÉ NÁVŠTĚVNÍKY MUZEÍ MOŽNOSTI PŘÍSTUPŮ A REALIZACÍ 30 LET TAKTILNÍHO VYSTAVOVÁNÍ (NEJENOM) PRO NEVIDOMÉ A SLABOZRAKÉ NÁVŠTĚVNÍKY MUZEÍ MOŽNOSTI PŘÍSTUPŮ A REALIZACÍ TAKTILNÍ VYSTAVOVÁNÍ V ČR 1983: FRANCOUZSKÉ UMĚNÍ 19./20. st. Národní galerie v Praze,

Více

Směrnici naplňování standardů časové, ekonomické a fyzické dostupnosti

Směrnici naplňování standardů časové, ekonomické a fyzické dostupnosti Na základě zákona č. 122/2000 Sb., ve znění zákona č. 483/2004 Sb., a Metodického pokynu Ministerstva kultury ČR k provádění zákona č. 122/2000 Sb., ve znění zákona č. 483/2004 Sb., ze dne 11. dubna 2005

Více

Metodika využití národního rámce kvality při inspekční činnosti ve školách a školských zařízeních

Metodika využití národního rámce kvality při inspekční činnosti ve školách a školských zařízeních Metodika využití národního rámce kvality při inspekční činnosti Praha, červen 2015 Obsah 1 Úvod... 3 2 Role národního rámce kvality při inspekční činnosti... 3 3 Cíle metodiky využití národního rámce kvality

Více

BULLETIN. 174. Žofínské fórum. Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR

BULLETIN. 174. Žofínské fórum. Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR BULLETIN 174. Žofínské fórum Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR 16. prosince 2014 174. Žofínské fórum Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR 16. prosince 2014 Obsah: - Přednášející v hlavní

Více

OP LZZ - Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu

OP LZZ - Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu OP LZZ - Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu Základní údaje o projektu individuální projekt Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) poskytovatel dotace -

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Číslo projektu Autor Název šablony PODNIKATELSKÝ PLÁN Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2011

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2011 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY září prosinec 2011 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512

Více

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba TÝMOVÝ VÝSTUP Týmový výstup 360 zpětné vazby 360 zpětná vazba ÚVOD Týmový výstup nabízí přehled výsledky napříč zvolenou skupinou. Výstup odpovídá strukturou individuálním výstupním zprávám a pracuje s

Více

Dopadová studie Význam obchodu jako zaměstnavatele

Dopadová studie Význam obchodu jako zaměstnavatele Dopadová studie Význam obchodu jako zaměstnavatele Zpracovaná v rámci projektu Posilování bipartitního dialogu v odvětvích číslo projektu: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských

Více

Krátká prezentační elektronická zpráva o plnění projektu č.dag/54/11/005398/2009

Krátká prezentační elektronická zpráva o plnění projektu č.dag/54/11/005398/2009 Krátká prezentační elektronická zpráva o plnění projektu č.dag/54/11/005398/2009 Ekologická a mykologická osvěta, poradenská a informační činnost zaměřená na velké houby-makromycety, s cílem zvýšení prevence

Více

Veletrhy a výstavy. III. přednáška

Veletrhy a výstavy. III. přednáška Veletrhy a výstavy III. přednáška Komunikační specifika veletrhů a výstav 1. slouží ke komunikaci informací v daném oboru 2. představují i širší komunikační souvislosti 3. časoprostorová danost 4. působení

Více

PRACOVNÍ PŘEKLAD POSTUPY PRO ZAJIŠTĚNÍ PUBLICITY

PRACOVNÍ PŘEKLAD POSTUPY PRO ZAJIŠTĚNÍ PUBLICITY PRACOVNÍ PŘEKLAD POSTUPY PRO ZAJIŠTĚNÍ PUBLICITY Finanční mechanismus EHP a Norský finanční mechanismus 1 1. ÚVOD... 3 2. OPATŘENÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ VŠEOBECNÉ PUBLICITY... 3 3. OPATŘENÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ PUBLICITY

Více

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity IV/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

VEŘEJNÉ POLITIKY ÚVOD DO STUDIA ÚVOD VYMEZENÍ VYMEZEN ZÁKLADNÍCH

VEŘEJNÉ POLITIKY ÚVOD DO STUDIA ÚVOD VYMEZENÍ VYMEZEN ZÁKLADNÍCH VEŘEJNÉ POLITIKY ÚVOD DO STUDIA VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ TEMATICKÉ OKRUHY STUDIA Veřejná politika vymezení oblastí zájmu studia Hodnotové zakotvení veřejných politik Veřejný zájem Proces identifikace,

Více

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ MANUÁL PRO LEKTORY VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů

Více

10. - 13. 12. 2015 KAFKŮV DŮM, NÁM. FRANZE KAFKY 3, PRAHA 1

10. - 13. 12. 2015 KAFKŮV DŮM, NÁM. FRANZE KAFKY 3, PRAHA 1 9. MEZINÁRODNÍ PRODEJNÍ FESTIVAL A MEETING POINT SOUČASNÉ ČESKÉ DESIGNOVÉ SCÉNY JEDNOU ZA ROK, PŘED VÁNOCI S TRADICÍ OD ROKU 2007 10. - 13. 12. 2015 KAFKŮV DŮM, NÁM. FRANZE KAFKY 3, PRAHA 1 UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK

Více

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK K ÚČASTI:

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK K ÚČASTI: MEZINÁRODNÍ PRODEJNÍ FESTIVAL A MEETING POINT SOUČASNÉ ČESKÉ DESIGNOVÉ SCÉNY 10. ROČNÍK 7. - 11. 12. 2016 KAFKŮV DŮM, NÁM. FRANZE KAFKY 3, PRAHA 1 UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK K ÚČASTI: 1. 9. 2016 I. ZÁKLADNÍ INFORMACE

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1276_Marketingová komunikace. Vztahy s veřejností_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1276_Marketingová komunikace. Vztahy s veřejností_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1276_Marketingová komunikace. Vztahy s veřejností_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy:

Více

MORAVSKÁ GALERIE BRNO. Koncept rozvoje, poslání, cíle a řízení organizace. Obsah

MORAVSKÁ GALERIE BRNO. Koncept rozvoje, poslání, cíle a řízení organizace. Obsah MORAVSKÁ GALERIE BRNO Koncept rozvoje, poslání, cíle a řízení organizace Obsah 1. Úvod 2. Cíle, rozvoj a poslání MG dle státní kulturní politiky 3. Analýza současného stavu 4. Návrhy dalšího rozvoje pro

Více

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Č. j.: 5056/2010-41 Příloha č. 5 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Zvyšování kvalifikace a odborných kompetencí

Více

7. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU SOUČASNÉHO DESIGNU V PRAZE

7. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU SOUČASNÉHO DESIGNU V PRAZE PODMÍNKY ÚČASTI 7. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU SOUČASNÉHO DESIGNU V PRAZE 4. 8. 12. 2013 KAFKŮV DŮM NÁM. FRANZE KAFKY 3, PRAHA 1 O DESIGNSUPERMARKETU designsupermarket je mezinárodní festival současného

Více

ČASOVÝ HARMONOGRAM VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ENERSOL 2009

ČASOVÝ HARMONOGRAM VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ENERSOL 2009 OSOBNÍ GESCI NA PODPORU PROJEKTU ENERSOL 2009 PŘEVZALI MINISTŘI PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A PRO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ A TĚLOVÝCHOVU ENERSOL 2009 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ÚSPORY ENERGIÍ, OBNOVITELNÉ

Více

Hravý architekt Děti na Pražském hradě 2014 (v rámci mezinárodního festivalu architektury Architecture Week Praha 2014)

Hravý architekt Děti na Pražském hradě 2014 (v rámci mezinárodního festivalu architektury Architecture Week Praha 2014) Hravý architekt Děti na Pražském hradě 2014 (v rámci mezinárodního festivalu architektury Architecture Week Praha 2014) Základní informace o projektu Charakteristika: mezinárodní výtvarně-architektonický

Více

STANDARDIZACE PRÁCE SE SBÍRKAMI

STANDARDIZACE PRÁCE SE SBÍRKAMI STANDARDIZACE PRÁCE SE SBÍRKAMI PROJEKT RG ČR A SPOLUPRÁCE MC MVU DAGMAR JELÍNKOVÁ BEZPEČNOST MUZEJNÍCH SBÍREK III - MINIMÁLNÍ STANDARD ZABEZPEČENÍ MVU OBSAH Veřejné služby a kvalita Národní politika kvality

Více

Úvod do audiovizuální komunikace. Jana Dannhoferová Ústav informa3ky PEF MZLU v Brně Audiovizuální komunikace (AVK)

Úvod do audiovizuální komunikace. Jana Dannhoferová Ústav informa3ky PEF MZLU v Brně Audiovizuální komunikace (AVK) Úvod do audiovizuální komunikace Jana Dannhoferová Ústav informa3ky PEF MZLU v Brně Audiovizuální komunikace (AVK) Co nás dnes čeká? Představení předmětu Organizace přednášek a cvičení Ukončení předmětu

Více

Minimální kompetenční profil (MKP) Lektor vzdělávacích aktivit v oblasti práce s dětmi a mládeží programový pořadatel kurzů

Minimální kompetenční profil (MKP) Lektor vzdělávacích aktivit v oblasti práce s dětmi a mládeží programový pořadatel kurzů Název příkladu dobré praxe (PDP) Lektor - organizátor Minimální kompetenční profil (MKP) Lektor vzdělávacích aktivit v oblasti práce s dětmi a mládeží programový pořadatel kurzů Garant PDP (jméno a příjmení,

Více

Cílem grantové výzvy je podpořit rozvoj veřejných městských prostranství v České republice.

Cílem grantové výzvy je podpořit rozvoj veřejných městských prostranství v České republice. Nadace Proměny (dále jen nadace ) vyhlašuje Grantovou výzvu 2014 v programu Parky (dále jen grantová výzva ). Program Parky pomáhá městům rozvíjet veřejná prostranství, která vycházejí z potřeb jejich

Více

podnikatelských koncepcí, objasnit přístupy sektoru finančních služeb k trhu a

podnikatelských koncepcí, objasnit přístupy sektoru finančních služeb k trhu a Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia ------------------------------------------------------------------------------------- Název tematického celku: MARKETINGOVÉ ŘÍZENÍ. KLIENT. Cíl:

Více

HREA Excellence Award 2013

HREA Excellence Award 2013 HREA Excellence Award 2013 I. Základní informace o projektu 2. kategorie společnost nad 500 zaměstnanců Název projektu: Kariérní plánování v centru sdílených služeb Siemens, s.r.o. Career@GSS Předkladatel

Více

ZÁKLADY MUZEJNÍ PEDAGOGIKY

ZÁKLADY MUZEJNÍ PEDAGOGIKY KURZ ZÁKLADY MUZEJNÍ PEDAGOGIKY 29. září 2014 1. ZÁKLADY OBECNÉ PEDAGOGIKY, VÝVOJ MUZEJNÍ EDUKACE Mgr. Dagmar Hamalová Lekce uvede posluchače do obecné pedagogiky a didaktiky oborů, které jsou nutným předpokladem

Více

Možnosti spolupráce KK a dalších subjektů. Mgr. Tomáš Gec Krajská knihovna Vysočiny v Havlíčkově Brodě

Možnosti spolupráce KK a dalších subjektů. Mgr. Tomáš Gec Krajská knihovna Vysočiny v Havlíčkově Brodě Možnosti spolupráce KK a dalších subjektů Mgr. Tomáš Gec Krajská knihovna Vysočiny v Havlíčkově Brodě Spolupráce KK a krajského úřadu I. Koncepční - Příprava koncepce systému veřejných knihoven a koncepce

Více

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 4.9.40. Psychologie Dvouletý volitelný předmět PSYCHOLOGIE (pro 3. ročník, septima) navazuje na základní okruhy probírané v hodinách ZSV. Zaměřuje se na rozšíření poznatků jak teoretických psychologických

Více

23. 26. 4. 2014 Brno - Výstaviště

23. 26. 4. 2014 Brno - Výstaviště 23. 26. 4. 2014 Brno - Výstaviště Komplex veletrhů Mezinárodní veletrh investičních příležitostí, podnikání a rozvoje v regionech Mezinárodní veletrh komunálních technologií a služeb Mezinárodní veletrh

Více

KURZ ZÁKLADY MUZEJNÍ PEDAGOGIKY

KURZ ZÁKLADY MUZEJNÍ PEDAGOGIKY KURZ ZÁKLADY MUZEJNÍ PEDAGOGIKY 21. září 2015 1. ZÁKLADY OBECNÉ PEDAGOGIKY, VÝVOJ MUZEJNÍ EDUKACE Mgr. Dagmar Hamalová Lekce uvede posluchače do obecné pedagogiky a didaktiky oborů, které jsou nutným předpokladem

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

Zážitkové a edukační programy KGVUZ pro Základní školy. www.galeriezlin.cz

Zážitkové a edukační programy KGVUZ pro Základní školy. www.galeriezlin.cz Zážitkové a edukační programy KGVUZ pro Základní školy www.galeriezlin.cz Návštěvnost edukačních programů KGVUZ: V roce 2011-1706 z toho základní školy 76 V roce 2012 - zatím 1247 z toho základní školy

Více

VYBRANÁ MUZEA USA A JEJICH PŘÍSTUP K NÁVŠTĚVNÍKŮM S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE

VYBRANÁ MUZEA USA A JEJICH PŘÍSTUP K NÁVŠTĚVNÍKŮM S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE VYBRANÁ MUZEA USA A JEJICH PŘÍSTUP K NÁVŠTĚVNÍKŮM S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE SELECTED MUSEUMS IN THE USA AND WHAT THEY OFFER TO THE HANDICAPPED SAN FRANCISCO CARMEL SANTA CRUZ NEW YORK CÍL

Více

Příklad dobré praxe IV

Příklad dobré praxe IV Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe IV pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Olga Gajdošíková

Více

VHODNÉ AKTIVITY. rekonstrukce, revitalizace a jiná opatření k zachování a obnově přírodních a kulturních atraktivit

VHODNÉ AKTIVITY. rekonstrukce, revitalizace a jiná opatření k zachování a obnově přírodních a kulturních atraktivit PRIORITNÍ OSA 2 ROZVOJ POTENCIÁLU PŘÍRODNÍCH A KULTURNÍCH ZDROJŮ PRO PODPORU ZAMĚSTNANOSTI VHODNÉ AKTIVITY Detailní specifikace aktivit podporovaných v rámci prioritní osy 2 Rozvoj potenciálu přírodních

Více

Indikátory efektivnosti preventivní konzervace v muzeu

Indikátory efektivnosti preventivní konzervace v muzeu Indikátory efektivnosti preventivní konzervace v muzeu Indikátory ICCROM kontrolní seznam 35 otázek určených pro muzea byly vytvořeny v rámci projektu Teamwork for Preventive Conservation mají napomoci

Více

NEDOSTATEČNÝ A NEÚČINNÝ MARKETING CR V ORP Účinný marketing CR v ORP Chomutov. Roky Plán 1 1 Skutečnost 0 Popis měřítka:

NEDOSTATEČNÝ A NEÚČINNÝ MARKETING CR V ORP Účinný marketing CR v ORP Chomutov. Roky Plán 1 1 Skutečnost 0 Popis měřítka: Problémový okruh 1 Cíl D1 Číslo indikátoru D 1 NEDOSTATEČNÝ A NEÚČINNÝ MARKETING CR V ORP Účinný marketing CR v ORP Chomutov Společná marketingová strategie Vytvořený dokument strategie (ANO/NE) Chomutov,

Více

K otázkám strategie zpřístupňování elektronických informačních zdrojů pro oblast výzkumu a vývoje

K otázkám strategie zpřístupňování elektronických informačních zdrojů pro oblast výzkumu a vývoje K otázkám strategie zpřístupňování elektronických informačních zdrojů pro oblast výzkumu a vývoje Úvod: Stanovisko Asociace knihoven vysokých škol ČR Předkládaný materiál shrnuje zkušenosti, poznatky a

Více

Návštěvníci s mentálním postižením v muzeu. Mgr. Soňa Mertová, Muzeum bez bariér, 14.-15. 10. 2015

Návštěvníci s mentálním postižením v muzeu. Mgr. Soňa Mertová, Muzeum bez bariér, 14.-15. 10. 2015 Návštěvníci s mentálním postižením v muzeu Mgr. Soňa Mertová, Muzeum bez bariér, 14.-15. 10. 2015 mentální postižení vrozené nebo do 2 let získané postižení psychických schopností člověka nemožnost dosáhnout

Více

4. Učitel jako předpoklad kvalitní výuky

4. Učitel jako předpoklad kvalitní výuky MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 2020 4. Učitel jako předpoklad kvalitní výuky Praha, březen 2013 Úvod V lednu 2013 zahájilo Ministerstvo

Více

Přístupnost webů knihoven příklady dobré a špatné praxe. Radek PAVLÍČEK, TyfloCentrum Brno, o. p. s., projekt Blind Friendly Web

Přístupnost webů knihoven příklady dobré a špatné praxe. Radek PAVLÍČEK, TyfloCentrum Brno, o. p. s., projekt Blind Friendly Web Přístupnost webů knihoven příklady dobré a špatné praxe Radek PAVLÍČEK, TyfloCentrum Brno, o. p. s., projekt Blind Friendly Web Máte rádi CAPTCHA? Líbila by se vám takto prezentovaná stránka vaší knihovny?

Více