STIGA DUO LINE SNOW FALL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STIGA DUO LINE SNOW FALL"

Transkript

1 STIGA DUO LINE SNOW FALL BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJEET BRUGSANVISNING BRUKSANVISNING GEBRAUCHSANWEISUNG MODE D EMPLOI ISTRUZIONI PER L USO INSTRUKCJA OBS UGI»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl NÁVOD K POU ITÍ NAVODILA ZA UPORABO

2 Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 2

3 Fig. 4 Fig. 5 Fig. 7 Fig. 6 Fig. 8 3

4 Fig. 9 Fig.13 Fig. 10 Fig. 14 Fig. 11 Fig. 12 Fig. 15 4

5 CS ČEŠTINA 1 SYMBOLY Na stroji jsou umístěny následující symboly. Informují vás, kdy je při jeho používání třeba dbát zvýšené opatrnosti. Symboly mají následující význam: Výstraha. Upozorňuje na nebezpečí zranění osob nebo poškození majetku. Před použitím stroje si přečtěte uživatelskou příručku a seznamte se s jejími pokyny. Důkladně si pročtěte bezpečnostní pokyny. Uživatel si musí být vědom všech nebezpečí, která při práci se strojem hrozí. Otáčející se díly. Ruce, nohy a jiné části těla udržujte vždy v bezpečné vzdálenosti od pohyblivých částí stroje. Nikdy se nedotýkejte dílů nebo částí stroje, které nejsou zcela v klidu. Některé části se otáčejí vlastní silou i po vypnutí stroje. Nikdy nesahejte do vyhazovacího komínu. Nohy i ostatní části těla vždy udržujte v bezpečné vzdálenosti od otáčejícího se šneku. Z vyhazovacího komína vylétá sníh a kameny. Nikdy jím nemiřte přímo na lidi, zvířata, automobily, okna nebo na cokoliv, co by vylétající sníh a kameny mohly poškodit. Nebezpečí popálení. 2 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 2.1 OBECNĚ Pročtěte si, prosím, pečlivě tyto pokyny. Seznamte se se všemi ovládacími prvky a naučte se správně používat zařízení. Nikdy nenechávejte stroj obsluhovat dětmi ani jinými osobami, které nejsou seznámeny s těmito pokyny. Věk obsluhující osoby může být omezen místními předpisy. Nikdy stroj nepoužívejte, pokud jsou v jeho blízkosti jiné osoby, zejména děti nebo zvířata. Pamatujte, že obsluha je zodpovědná za poranění osob či poškození majetku způsobené provozem stroje. Dávejte pozor, abyste neuklouzli nebo neupadli, zejména pokud se strojem couváte. Nikdy nepoužívejte stroj, pokud jste pod vlivem alkoholu, léků nebo pokud jste unavení či nemocní. 2.2 PŘÍPRAVA Z místa, ze kterého budete odklízet sníh, odstraňte všechny cizí předměty. Před spuštěním motoru vypněte všechny ovládací prvky. Se sněhovou frézou pracujte vždy pouze ve vhodném oblečení. Noste boty, které dobře drží na kluzkém povrchu. Výstraha benzín je vysoce hořlavá látka. A. Palivo vždy skladujte ve zvláštních nádobách, které jsou k tomuto účelu speciálně určeny. B. Palivo nalévejte nebo doplňujte pouze venku a při této práci nikdy nekuřte. C. Palivo nalévejte dříve, než spustíte motor. Nikdy neodstraňujte víčko nádrže a nedoplňujte benzín, pokud je motor v chodu nebo je dosud horký. D. Pevně našroubujte zpět víčko palivové nádrže a rozlité palivo otřete. Nastavte výšku skříně nabíracího šroubu tak, aby se nedotýkala povrchu štěrkových cest. Za žádných okolností neprovádějte jakékoliv nastavení stroje, je-li motor v chodu (pokud tak není uvedeno v pokynech). Než začnete odklízet sníh, vyčkejte, až se sněhová fréza přizpůsobí vnější teplotě. Při práci se strojem, jeho údržbě i opravách vždy používejte ochranné brýle nebo štít. 2.3 PROVOZ Ruce a chodidla udržujte v dostatečné vzdálenosti od otáčejících se součástek. Vyhýbejte se otvoru vyhazovacího komínu. Buďte opatrní při přejíždění nebo pojíždění po štěrkových cestách, chodnících a silnicích. Dávejte pozor na skrytá nebezpečí a projíždějící vozidla. Vyhazovací komín nikdy nesměrujte na veřejné komunikace a vozidla. Narazí-li sněhová fréza na cizí předmět, vypněte motor, odpojte kabel svíčky a pečlivě prohlédněte stroj, zda nedošlo k jeho poškození. Před opětovným použitím stroj opravte. Začne-li stroj nadměrně vibrovat, vypněte motor a okamžitě se pokuste nalézt příčinu vibrací. Vibrace často signalizují, že se strojem není něco v pořádku. V následujících případech vypněte motor a odpojte kabel od zapalovací svíčky: A. Pokud opouštíte místo obsluhy, B. Je-li podávací šroub nebo vyhazovací komín ucpaný a je třeba je pročistit, C. Než začnete stroj seřizovat nebo opravovat. Před čištěním, opravou či prohlídkou stroje se ujistěte, že všechny otáčející se části jsou v klidu a všechny ovládací prvky jsou vypnuty. Pokud chcete nechat stroj bez dozoru, vypněte všechny ovládací prvky, zařaďte neutrál, vypněte motor a vyjměte klíček ze zapalování. Nikdy nenechávejte motor běžet v uzavřených prostorách; výjimku tvoří vyjíždění a zajíždění na místo uskladnění. V takovém případě musí být dveře budovy otevřené. Výfukové plyny jsou jedovaté. 64

6 ČEŠTINA CS Nikdy nejezděte napříč svahem. Po svahu se pohybujte shora dolů a zdola nahoru. Při změně směru pohybu po svahu buďte opatrní. Nepracujte na příkrých svazích. Stroj nikdy nepoužívejte bez dostatečné ochrany nebo s odmontovanými ochrannými prvky. Stávající ochranné prvky nesmí být odmontovány ani odpojeny. Neměňte nastavení regulátoru motoru a nevytáčejte jej do vysokých otáček. Běží-li motor ve vysokých otáčkách, zvyšuje se nebezpečí zranění osob. Používáte-li sněhovou frézu v blízkosti hrazení, vozidel, oken, sjezdovek apod. vždy nejprve správně nastavte deflektor a vyhazovací komín. Děti musí být vždy v bezpečné vzdálenosti od pracovní oblasti stroje. Dohledem nad dětmi pověřte další dospělou osobu. Nepřetěžujte stroj, neodklízejte sníh příliš rychle. Při couvání buďte opatrní. Před couváním i během něj se dívejte za sebe a kontrolujte, zda za vámi nejsou žádné překážky. Vyhazovací komín nikdy nesměrujte na přihlížející osoby. Nenechávejte nikoho stát před strojem. Pokud stroj nepoužíváte nebo při jeho přepravě odpojte náhon šroubu. Při přepravě stroje na kluzkém povrchu nepojíždějte příliš rychle. Používejte pouze příslušenství schválené výrobcem stroje. Sněhovou frézu nikdy nepoužívejte při špatné viditelnosti nebo slabém světle. Za každých okolností si zachovejte rovnováhu a pevně držte rukojeť. Sněhovou frézu nikdy nepoužívejte na střeše budov. Nedotýkejte se součástí motoru, které se za chodu zahřívají. Hrozí nebezpečí popálení. 2.4 ÚDRŽBA A USKLADNĚNÍ Utáhněte všechny šrouby a matice, aby byl stroj v bezpečném provozním stavu. Pravidelně kontrolujte pojistné šrouby. Vždy používejte originální náhradní díly. Jiné než originální náhradní díly mohou představovat nebezpečí zranění, i když se ke stroji hodí. Stroj, v jehož nádrži je palivo, neskladujte v budovách, kde se mohou benzínové výpary dostat do styku s otevřeným ohněm nebo jiskrami. Než stroj uložíte, nechte motor vychladnout. Před uložením stroje na delší dobu si přečtěte pokyny výrobce. Vyměňte poškozené výstražné a instrukční nálepky. Po použití nechte stroj s otáčejícím se šroubem několik minut běžet. Zabráníte tak zamrznutí šroubu. 3 MONTÁŽ Poznámka: Pravá a levá strana uváděná v pokynech je myšlena z pozice obsluhy stojící za strojem. 3.1 OBSAH DODÁVKY Balení obsahuje: Sněhovou frézu Uživatelskou příručku Čistící stěrku Upínací řemínky 2 bezpečnostní šrouby s maticemi (náhradní) 3.2 VYBALENÍ 1. Z krabice vyjměte všechny volné díly. 2. Vyjměte sněhovou frézu z krabice. 3.3 MONTÁŽ Montáž stroje proveďte podle následujících šesti kroků. Viz obr Povolte matici rukojeti. 2. Vyklopte rukojeť. 3. Zajistěte matici rukojeti. 4. Odstraňte matici, podložku a šroub na levé straně deflektoru. Vyklopte deflektor až k zarážce na horní části vyhazovacího komínu. 5. Našroubujte matici, podložku a šroub na levé straně deflektoru. Utáhněte. 6. Pomocí dvou upínacích řemínků upevněte kabely k rukojeti. 3.4 PALIVOVÁ NÁDRŽ Odšroubujte víčko nádrže a vyjměte plastový kryt chránící ústí nádrže. Kryt již nebudete potřebovat. Vyhoďte jej do odpovídajícího odpadu. 3.5 TLAK V PNEUMATIKÁCH Zkontrolujte tlak v pneumatikách. Správný tlak: 0,9-1,1 bar. 4 OVLÁDACÍ PRVKY Viz obr OVLADAČ PLYNU (1) Řídí otáčky motoru. Ovladač plynu má tři polohy: 1. Plný plyn 2. Chod naprázdno 3. Poloha stop motor se zastaví. 65

7 CS ČEŠTINA 4.2 OVLÁDÁNÍ SYTIČE (2) Slouží ke spouštění studeného motoru. Páčka sytiče má tři polohy: Vlevo. Bez sytiče. Normální pracovní poloha, ve které by páčka měla být, jakmile se motor zahřeje. Uprostřed. Poloviční sytič. Tuto polohu lze použít jako přechod mezi plným a vypnutým sytičem při velmi chladném počasí. Vpravo. Plný sytič. Nastavte do této polohy při každém startování studeného motoru. Nepoužívejte, jakmile se motor zahřeje. 4.3 TLAČÍTKO PŘÍMÉHO VSTŘIKU PALIVA (3) Stisknutím tlačítka přímého vstřiku se načerpá více paliva přímo do karburátoru, což usnadní spuštění studeného motoru. 4.4 KLÍČEK ZAPALOVÁNÍ (4) Musí být zcela zasunut, jinak motor nenaskočí. Klíčkem neotáčejte! 1. Klíček zcela zasunut motor lze spustit. 2. Klíček vytažen motor nelze spustit. 4.5RUKOJEŤ STARTÉRU (5) Samonavíjecí ruční startér 4.6 OLEJOVÁ MĚRKA (6) Slouží k doplňování a kontrole hladiny motorového oleje. Olejová měrka má dvě značky: FULL = maximální hladina oleje ADD = minimální hladina oleje 4.7 VÍČKO PALIVOVÉ NÁDRŽE (7) Pro doplňování paliva. 4.8 VYPOUŠTĚCÍ ZÁTKA OLEJE (8) Pro vypouštění starého oleje při jeho výměně. 4.9 STARTOVACÍ TLAČÍTKO ELEKTRICKÉ SPOUŠTĚNÍ (9) Volitelné příslušenství Spouští motor elektrického startéru ELEKTRICKÝ KABEL ELEKTRICKÉ SPOUŠTĚNÍ (10) Volitelné příslušenství Slouží k napájení startéru. Kabel připojte k uzemněné zásuvce o napětí 220/230 V pomocí třížilového prodlužovacího kabelu. Je vhodné použít zemněný zkratovací jistič ZAPALOVACÍ SVÍČKA (11) Pravidelně svíčku kontrolujte/vyměňujte. Viz oddíl Údržba. Při provádění údržby vždy odpojte kabel od svíčky PÁKA SPOJKY POHON KOL (12) Přitažením páky k rukojeti se aktivuje pohon kol PÁKA SPOJKY POHON ŠNEKU (13) Přitlačením páky k rukojeti se aktivuje pohon nabíracího šneku a vrtule DEFLEKTOR (14) Povolte křídlatou matku a nastavte výšku deflektoru. Níže sníh je vyhazován do menší vzdálenosti. Zdvižený sníh je vyhazován do větší vzdálenosti VYHAZOVACÍ KOMÍN (15) Slouží k nastavení směru vyhazovaného sněhu. Je-li to možné, sníh by měl být vyhazován směrem po větru. Nikdy nevyhazujte sníh na lidi, zvířata nebo na objekty, které by se mohly poškodit PATKY NABÍRACÍHO ÚSTROJÍ (16) Slouží k nastavení výšky skříně nabíracího šroubu nad zemí ČISTÍCÍ STĚRKA (17) Na horní straně skříně nabíracího šneku je čistící stěrka, kterou lze použít k odstraňování usazeného sněhu nebo jiných nežádoucích předmětů. 5 POUŽITÍ STROJE 5.1 OBECNĚ Motor nespouštějte dříve, než provedete všechny kroky uvedené v kapitole MONTÁŽ. Před použitím sněhové frézy si důkladně přečtěte pokyny a výstražné a informační štítky na stroji a obeznamte se s jejich významem. Při práci se strojem, jeho údržbě i opravách vždy používejte ochranné brýle nebo štít. 5.2 PŘED SPUŠTĚNÍM Před použitím stroje vždy zkontrolujte hladinu oleje v motoru. Pokud není v předepsaném rozmezí, motor nestartujte. Při nedostatku oleje může dojít k vážnému poškození motoru. 1. Umístěte stroj na vodorovnou podložku. 2. Vysuňte měrku (6) a odečtěte hladinu oleje. Viz obr Hladina oleje musí být mezi značkami ADD a FULL. Viz obr V případě potřeby doplňte hladinu oleje do značky FULL. Viz obr Používejte kvalitní olej označený jako A.P.I třída SF, SG nebo SH. Používejte olej typu SAE 5W30. Při teplotách pod 18 C používejte olej typu SAE OW30. Nepoužívejte olej typu SAE 10W40. 66

8 ČEŠTINA CS 5.3 PLNĚNÍ PALIVOVÉ NÁDRŽE Používejte výhradně bezolovnatý benzín. Nikdy nepoužívejte směs benzínu s olejem pro dvoutaktní motory. UPOZORNĚNÍ! Běžný bezolovnatý benzín podléhá zkáze. Nekupujte větší množství benzínu, než spotřebujete během třiceti dní. Lze používat benzín šetrný k prostředí, tj. alkylátový benzín. Složení benzínu tohoto typu je méně škodlivé pro lidi a přírodu. Benzín je vysoce hořlavý. Palivo vždy skladujte v kanystrech, které jsou k tomuto účelu speciálně vyrobeny. Palivo skladujte na suchém dobře větraném místě ne v uzavřené budově. Palivo skladujte mimo dosah dětí. Nádrž plňte benzínem výhradně venku a nikdy při této činnosti nekuřte. Palivo doplňujte před spuštěním motoru. Nikdy neodstraňujte víčko nádrže a nedoplňujte benzín, pokud je motor v chodu nebo je dosud horký. Neplňte palivovou nádrž až po okraj. Po doplnění paliva pevně našroubujte zpět víčko palivové nádrže a rozlité palivo otřete. 5.4 SPOUŠTĚNÍ MOTORU (BEZ ELEKTRICKÉHO STARTÉRU) Nikdy nenechávejte motor běžet v uzavřených prostorách. Výfukové plyny obsahují oxid uhelnatý, velmi toxický plyn. 1. Páky spojek pohonu kol a nabíracího šroubu musí být uvolněné (13) na obr Páku plynu posuňte nahoru do polohy. 3. Zasuňte klíček zapalování. Klíček musí zapadnout. Klíčkem neotáčejte! 4. Nastavte sytič do polohy vpravo (plný sytič). Pozn. Je-li motor zahřátý, nepoužívejte sytič. 5. Dvakrát nebo třikrát stiskněte gumové tlačítko přímého vstřiku (3). Viz obr. 4. Tisknete-li tlačítko přímého vstřiku, otvor musí být zakrytý (obr. 6). Poznámka: Tlačítko přímého vstřiku nepoužívejte, je-li motor teplý. 6. Pomalu vytahujte startovací lanko, dokud neucítíte odpor. Prudkým zatažení za lanko motor nastartujte. 7. Jakmile motor naskočí, otáčejte pákou sytiče proti směru hodinových ručiček až po jeho úplné vypnutí. 5.5 SPOUŠTĚNÍ MOTORU (S ELEKTRICKÝM STARTÉREM) Nikdy nenechávejte motor běžet v uzavřených prostorách. Výfukové plyny obsahují oxid uhelnatý, velmi toxický plyn. 1. Spojovací kabel u motoru připojte k třížilovému prodlužovacímu kabelu.. Prodlužovaní kabel poté zapojte do uzemněné zásuvky 220/230 V se svodovým jističem. 2. Páky spojek pohonu kol a nabíracího šroubu musí být uvolněné (13) na obr Páku plynu posuňte nahoru do polohy. 4. Zasuňte klíček zapalování. Klíček musí zapadnout. Klíčkem neotáčejte! 5. Nastavte sytič do polohy vpravo (plný sytič). Pozn. Je-li motor zahřátý, nepoužívejte sytič. 6. Dvakrát nebo třikrát stiskněte gumové tlačítko přímého vstřiku (3). Viz obr. 4. Tisknete-li tlačítko přímého vstřiku, otvor musí být zakrytý (obr. 6). Poznámka: Tuto funkci nepoužívejte, je-li motor teplý. 7. Spuštění motoru: A. Stisknutím startovacího tlačítka spusťte motor startéru. B. Jakmile motor naskočí, uvolněte tlačítko startéru a pomalým otáčením páčky sytiče proti směru hodinových ručiček do otevřené polohy sytič vypněte. C. Začne-li se motor dusit, ihned sytič zapněte a postupně jej znovu vypínejte. D. Nejprve vytáhněte prodlužovací kabel ze zásuvky. Poté prodlužovací kabel odpojte od motoru. Poznámka: Elektrický startér je vybaven tepelnou pojistkou. Při přehřátí se automaticky vypne. Startér nelze znovu použít, dokud se pojistka neochladí, což trvá přibližně 5-10 minut. 8. Jakmile motor naskočí, otáčejte pákou sytiče proti směru hodinových ručiček až po jeho úplné vypnutí. 5.6 VYPÍNÁNÍ MOTORU 1. Uvolněte páky obou spojek. Poznámka: Pokud se šroub frézy nadále otáčí - viz níže SEŘÍZENÍ HNACÍCH ŘEMENŮ. 2. Páku plynu posuňte dolů do polohy volnoběhu. Nechte motor několik minut běžet, aby roztál usazený sníh. 3a. Stroje bez elektrického startéru: Nechte motor běžet a několikrát za sebou rychle vytáhněte lanko ručního startéru, abyste zabránili jeho zamrznutí. Ozve se neobvyklý chřestivý zvuk. Tento úkon nepoškozuje motor. 3b. Stroje s elektrických startérem: Nechte motor běžet. Stiskněte a několik sekund držte tlačítko startéru, abyste zabránili jeho zamrznutí (připojení elektrického kabelu viz výše). Ozve se neobvyklý chřestivý zvuk. Tento úkon nepoškozuje motor. 4. Páku plynu zatlačte dolů do polohy. 5. Ze zapalování vyjměte klíček. Klíčkem neotáčejte! Chcete-li ponechat stroj bez dozoru, vypněte motor a vyjměte klíček zapalování. 5.7 UVEDENÍ STROJE DO POHYBU 1. Podle výše uvedených pokynů nastartujte motor. Několik minut jej nechte běžet, aby se před použitím zahřál. 2. Nastavte deflektor vyhazovacího komínu. 3. Nastavte vyhazovací komín tak, aby sníh vylétal po směru větru. 4. Stisknutím páky spojky šneku (13 na obr. 4) se aktivuje nabírací šnek a vrtule vyfukovacího mechanismu. Dávejte pozor na otáčející se šroub. Ruce, chodidla, vlasy a volné části oděvu mějte vždy v bezpečné vzdálenosti od pohyblivých částí stroje. 6. Uvolněte páku spojky pohonu kol (12 na obr. 4). Fréza se začne pohybovat vpřed. 67

9 CS ČEŠTINA 5.8 RADY PRO POUŽITÍ STROJE Během provozu se tlumič výfuku a přilehlé díly velmi zahřejí. Nebezpečí popálení. Patky vždy nastavte tak, aby fréza nenabírala štěrk a kameny. Rychle odlétající kameny by mohly zranit přihlížející osoby. Pokud sníh ucpe vyhazovací komín, před jeho čištěním nejprve: - uvolněte páky obou spojek., - vypněte motor, - ze zapalování vytáhněte klíček, - kabel zapalování odpojte od svíčky. - do prostoru vyhazovacího komínu nebo nabíracího šroubu nevkládejte ruce; Použijte čistící stěrku. 1. Motor vždy udržujte v nejvyšších nebo skoro maximálních otáčkách. 2. Nejefektivněji lze odklidit čerstvě napadaný sníh. 3. Je-li to možné, odhazujte sníh vždy po směru větru. 4. Nastavte optimálně patky nabíracího ústrojí. Viz Nastavení patek nabíracího ústrojí 5.9 PO POUŽITÍ 1. Zkontrolujte, zda některé díly nejsou uvolněny nebo poškozeny. Je-li třeba, poškozené díly vyměňte. 2. Utáhněte povolené šrouby a matice. 3. Kartáčem ze stroje očistěte veškerý sníh. 4. Všechny ovládací prvky několikrát posuňte mezi krajními polohami. 5. Páčku sytiče otočte doprava. 6. Kabel zapalování odpojte od svíčky. Nepřikrývejte stroj, dokud je motor a tlumič výfuku teplý. 6 ÚDRŽBA 6.1 VÝMĚNA OLEJE První výměnu oleje proveďte po 5 hodinách provozu a potom olej vyměňujte vždy po 50 hodinách provozu nebo nejméně jednou za sezónu. Olej vyměňujte, když je motor teplý. Pokud se olej vypouští bezprostředně po vypnutí motoru, může být velmi horký. Proto několik minut počkejte, aby motor zchladl, a teprve potom začněte olej vypouštět. 1. Frézu skloňte mírně vzad, aby se ústí trubky pro vypouštění oleje dostalo do nejnižší polohy. 2. Vyšroubujte vypouštěcí zátku (8), viz obr Nechte olej vytékat do sběrné nádoby. 4. Vypouštěcí zátku zašroubujte zpět. 5. Motorovou skříň naplňte novým olejem: Typ oleje viz výše kapitola PŘED SPUŠTĚNÍM. Před použitím stroje nalijte do motorové skříně 0,62 litrů oleje. 6.2 ZAPALOVACÍ SVÍČKA Viz (11) na obr. 4. Zapalovací svíčku zkontrolujte jednou za rok nebo každých sto provozních hodin. Pokud jsou elektrody opálené, svíčku vyčistěte nebo vyměňte. Výrobce motoru doporučuje: Champion RJ19LM nebo ekvivalentní typ. Správná mezera mezi kontakty svíčky: 0,7-0,8 mm, viz obr KARBURÁTOR Karburátor je správně seřízen od výrobce. Pokud je nezbytné jej seřídit, obraťte se na autorizované servisní středisko. 7 SERVIS A OPRAVY Údržbu stroje lze provádět teprve: - po vypnutí motoru, - vyjmutí klíčku ze zapalování, - odpojení kabelu od zapalovací svíčky. Pokud je v pokynech uvedeno, že je stroj třeba naklonit dopředu a opřít o skříň nabíracího šroubu, musíte nejprve vyprázdnit palivovou nádrž. Palivovou nádrž vyprazdňujte pouze venku a je-li motor studený. Při práci nekuřte. Nádrž vyprázdněte do nádoby určené pro palivo. 7.1 VÝMĚNA STÍRACÍHO NOŽE Po dlouhodobém používání dochází k opotřebení stíracího nože. Vyměňte jej takto: 1. Odšroubujte čtyři matice a odstraňte podložky. Viz obr Sejměte opotřebený stírací nůž a nasaďte nový. 3. Nasaďte podložky a matice a utáhněte. Po výměně stíracího nože je třeba nastavit nebo vyměnit patky nabíracího ústrojí. Viz níže. 7.2 VÝMĚNA PATEK NABÍRACÍHO ÚSTROJÍ. Nabírací patky na pravé a levé straně jsou stejné. Vyměňte je takto: 1. Odšroubujte dvě matice a odstraňte podložky. Viz obr Sejměte opotřebené nabírací patky a nasaďte nové. 3. Nasaďte podložky a matice a podle následujícího postupu nastavte polohu patek. 7.3 NASTAVENÍ NABÍRACÍCH PATEK Patky musí být nastaveny na obou stranách na stejnou výšku. Vzdálenost A musí být v rozmezí 3-30 mm, měřeno od spodní hrany stíracího nože ke spodní hraně nabíracích patek. Viz obr. 10. Doporučujeme nastavit následující vzdálenost (A): Rovný povrch, např. asfalt; A = přibližně 3 mm. - Nerovný povrch, např. štěrkové cesty, A = přibližně 30 mm. Patky vždy nastavte tak, aby fréza nenabírala štěrk a kameny. Rychle odlétající kameny by mohly zranit přihlížející osoby. Nabírací patky nastavte takto: 1. Odšroubujte dvě matice. Viz obr Nastavte nabírací patku do odpovídající polohy (A). 3. Utáhněte matice. 68

10 ČEŠTINA CS 7.4 VÝMĚNA HNACÍCH ŘEMENŮ Podle následujícího postupu sejměte hnací řemen nabíracího šneku: 1. Odšroubujte šroub na pravé straně krytu a zatlačte západky. Sejměte kryt řemenu. Viz obr Sejměte řemen nabíracího šneku z řemenice motoru. 3. Stiskněte páku spojky (13) na obr. 4 tak, aby jste mohli řemen sejmout z velké řemenice. 4. Uvolněte páku spojky a vytlačte řemen mezi pružinu a řemenici motoru. Podle následujícího postupu sejměte hnací řemen kol: 1. Přitiskněte řemen na stranu vedle spodní řemenice. 2. Zároveň otočte hřídelí motoru. 3. Sejměte řemen. Montáž proveďte v opačném pořadí. Zkontrolujte, zda pružina na obr. 13 je na svém místě. V opačném případě by nefungoval náhon vpřed. Podle níže uvedeného postupu seřiďte hnací řemen šneku. 7.5 SEŘÍZENÍ HNACÍCH ŘEMENŮ Hnací řemen kol není třeba seřizovat. K jeho správnému nastavení slouží pružina na obr. 14. Hnací řemen nabíracího šneku seřiďte takto: 1. Odšroubujte šroub na pravé straně krytu a zatlačte západky. Sejměte kryt řemenu. Viz obr Napětí hnacího řemene nastavte pomocí objímky na obr. 15 tak, aby se pružina na obr. 13 začala otevírat při polovičním přitažení páky spojky (13) na obr. 4 směrem k rukojeti. 7.6 VÝMĚNA POJISTNÝCH ŠROUBŮ, VIZ OBR. 31 Nabírací šroub je k hřídeli připevněn zvláštními šrouby, které se v případě uvíznutí cizího tělesa ve skříni šroubu zlomí. Vždy používejte originální pojistné šrouby. Jiné typy šroubů by mohly způsobit vážné poškození stroje. 1. Vypněte motor. 2. Kabel zapalování odpojte od svíčky. 3. Přesvědčte se, zda jsou všechny otáčející se součástky v klidu. 4. Vyjměte předmět, který uvízl v prostoru šroubu. 5. Otvory hřídele vyrovnejte s otvory šneku. 6. Odstraňte zbytky poškozeného šroubu. 7. Našroubujte nový originální šroub. 8 USKLADNĚNÍ V uzavřených, špatně větraných prostorách nikdy neskladujte sněhovou frézu s palivem v nádrži. Benzínové výpary by se mohly dostat k otevřenému ohni, jiskrám, cigaretám apod. Chystáte-li se sněhovou frézu uskladnit na déle než 30 dní, doporučujeme provést následující opatření: 1. Vyprázdněte palivovou nádrž. 2. Spusťte motor a nechte jej běžet, dokud nedojde palivo. 3. Stisknutím vypouštěcího ventilu vyprázdněte karburátor na obr. 12. Vypouštěcí ventil lze stisknout ze spodní strany skříně (B) na obr. 4. Palivovou nádrž a karburátor vyprazdňujte pouze venku a je-li motor studený. Při práci nekuřte. Nádrž vyprázdněte do nádoby určené pro palivo. 4. Vyměňte olej, pokud byla poslední výměna provedena před více než třemi měsíci. 5. Vyšroubujte zapalovací svíčku a do otvoru nalijte malé množství motorového oleje (asi 30 ml). Několikrát zatočte motorem (pomocí startovacího lanka). Zašroubujte zpět zapalovací svíčku. 6. Celý stroj pečlivě vyčistěte. 7. Všechny díly promažte podle pokynů uvedených v kapitole MAZÁNÍ výše. 8. Zkontrolujte, zda sněhová fréza není poškozena. Je-li třeba, opravte ji. 9. Opravte všechna poškození laku. 10. Nelakované kovové díly ochraňte proti korozi. 11. Je-li to možné, uskladněte sněhovou frézu na krytém místě. 9 V PŘÍPADĚ POŠKOZENÍ Opravy a servis provádějí autorizované servisní dílny. Tyto dílny vždy používají originální náhradní díly. Provádíte si jednoduché opravy sami? Vždy používejte originální náhradní díly. Dokonale se hodí na své místo a usnadňují tak práci. Náhradní díly získáte u svého prodejce nebo v servisních dílnách. Při objednávání náhradních dílů: Uveďte model, rok zakoupení, model a typové číslo motoru. 10 SMLUVNÍ PODMÍNKY PRODEJE Na výrobní a materiálové závady se vztahuje plná záruka. Uživatel je povinen řídit se pokyny uvedenými v přiložené dokumentaci ZÁRUČNÍ DOBA Uživatelské použití: Dva roky od data nákupu. Komerční použití: Tři měsíce od data nákupu VÝJIMKY Záruka se nevztahuje na vady vzniklé v důsledku: - toho, že se uživatel neseznámil s doprovodnou dokumentací, - nedbalosti, - nesprávného nebo nedovoleného užívání nebo montáže, - použití jiných než originálních náhradních dílů - a použití přídavných zařízení, která nebyla dodána nebo schválena společností Stiga. Záruka se nevztahuje ani na: - opotřebení dílů jako jsou například hnací řemeny, nabírací šrouby, světla, kola, pojistné šrouby a kabely, - běžné opotřebení, - a motory. Na motor se vztahují samostatné termíny a podmínky záruky výrobce motoru. Na kupujícího se vztahují ustanovení národních zákonů příslušné země. Tato záruka neomezuje práva udělená kupujícímu uvedenými zákony. 69

11 MOWING AHEAD GGP Sweden AB Box 1006 SE TRANÅS

STIGA DUO LINE. Snow Rise SV... 5 FI... 12 DA. 19 NO. 26 DE.. 33 EN.. 40 FR... 47 IT... 54 PL... 61 RU.. 69 CS... 78 HU. 85 SL...

STIGA DUO LINE. Snow Rise SV... 5 FI... 12 DA. 19 NO. 26 DE.. 33 EN.. 40 FR... 47 IT... 54 PL... 61 RU.. 69 CS... 78 HU. 85 SL... STIGA DUO LINE Snow Rise BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJEET BRUGSANVISNING BRUKSANVISNING GEBRAUCHSANWEISUNG INSTRUCTIONS FOR USE MODE D EMPLOI ISTRUZIONI PER L USO INSTRUKCJA OBS UGI»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl NÁVOD

Více

STIGA DUO LINE DUO 15 LINE+

STIGA DUO LINE DUO 15 LINE+ STIGA DUO LINE DUO 15 LINE+ MONTERINGSANVISNING ASENNUSOHJE MONTERINGSANVISNING MONTERINGSVEILEDNING MONTAGEANLEITUNG GUIDE D'INSTALLATION GUIDA DI MONTAGGIO INSTRUKCJA MONTAŻU РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ NÁVOD

Více

SNĚHOVÁ FRÉZA NÁVOD K POUŽITÍ MODEL: ST 650 (ST 2200)

SNĚHOVÁ FRÉZA NÁVOD K POUŽITÍ MODEL: ST 650 (ST 2200) SNĚHOVÁ FRÉZA NÁVOD K POUŽITÍ MODEL: ST 650 (ST 2200) 1 1. ochrana zapalovací svíčky 2. kohout paliva 3. sytič 4. řadicí páka 5. seřizovací páka 6. páka spojky - jízda 7. páka spojky - šnek 8. nádrž 9.

Více

STIGA PARK COMPACT COMPACT HST COMPACT 4WD

STIGA PARK COMPACT COMPACT HST COMPACT 4WD STIGA PARK COMPACT COMPACT HST COMPACT 4WD ISTRUZIONI PER L USO INSTRUCCIONES DE USO INSTRUÇõES DE UTILIZAÇÃO INSTRUKCJA OBS UGI»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl NÁVOD K POU ITÍ HASZNÁLATI UTASÍTÁS NAVODILA ZA UPORABO

Více

Česky. Motor. Návod k obsluze GTE140. Pokyny pro obsluhu a údržbu

Česky. Motor. Návod k obsluze GTE140. Pokyny pro obsluhu a údržbu Motor Návod k obsluze GTE140 Pokyny pro obsluhu a údržbu PŘED OBSLUHOU MOTORU Přečtěte si všechny pokyny pro obsluhu a údržbu tohoto motoru a také pokyny pro obsluhu zařízení poháněného tímto motorem.

Více

ZAHRADNÍ ŘADA BILLY GOAT VŠEOBECNÁ PRAVIDLA BEZPEČNOSTI A ZÁRUKY

ZAHRADNÍ ŘADA BILLY GOAT VŠEOBECNÁ PRAVIDLA BEZPEČNOSTI A ZÁRUKY ZAHRADNÍ ŘADA BILLY GOAT VŠEOBECNÁ PRAVIDLA BEZPEČNOSTI A ZÁRUKY 1 ZAHRADNÍ ŘADA BILLY GOAT Zahrnuje modely Modely AE AE401 AE401H AE401H5T AE900H AE1300H Modely PLUGR PL1800 PL1800H PL2500 PL2500SPH Modely

Více

STIGA GARDEN COMBI MULTICLIP 8211-0202-11

STIGA GARDEN COMBI MULTICLIP 8211-0202-11 STIGA GARDEN COMBI MULTICLIP 8211-0202-11 1. 5. - H I G + 2. 6. D 3. 7. G C 4. 8. 9. 13. 10. 14. N M 11. 15. 12. 16. 17. 5 2 3 18. 6 1 7 3 4 3. 19. CZ ČEŠTINA OBECNĚ SYMBOLY Tento symbol znamená VÝSTRAHU.

Více

Řetězová pila NÁVOD K OBSLUZE

Řetězová pila NÁVOD K OBSLUZE FZP 4516 B EN Obsah 27 CZ Řetězová pila Děkujeme vám, že jste si zakoupili tuto řetězovou pilu. Než ji začnete používat, přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a uschovejte jej pro případ dalšího

Více

Úvod. Sněhové frézy Power Max. Návod k obsluze

Úvod. Sněhové frézy Power Max. Návod k obsluze Sněhové frézy Power Max Form No. 3365-666 Rev A Číslo modelu 38597 Výrobní číslo 311000001 a vyšší Číslo modelu 38629 Výrobní číslo 311000001 a vyšší Číslo modelu 38637 Výrobní číslo 311000001 a vyšší

Více

STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02

STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02 STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02 S SVENSKA 1 2 3 4 5 7 A B 6 SVENSKA 8 9 X Z S Y W V 10 ČEŠTINA CZ SYMBOLY Na stroji jsou umístěny následující symboly. Informují vás, kdy je při jeho používání třeba dbát

Více

ORIGINÁLNÍ (PŮVODNÍ) NÁVOD K OBSLUZE Elektrický travní provzdušňovač COMBI 2 v 1 REV 3816

ORIGINÁLNÍ (PŮVODNÍ) NÁVOD K OBSLUZE Elektrický travní provzdušňovač COMBI 2 v 1 REV 3816 ORIGINÁLNÍ (PŮVODNÍ) NÁVOD K OBSLUZE Elektrický travní provzdušňovač COMBI 2 v 1 REV 3816 Výrobce: GARLAND distributor, s.r.o., Hradecká 1136, 50601 Jičín, Česká republika Strana 1 z 8 VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ

Více

Návod k použití. Benzínový vysavač / foukač BV 3100

Návod k použití. Benzínový vysavač / foukač BV 3100 Návod k použití Benzínový vysavač / foukač BV 3100 Před prvním používáním stroje si pozorně přečtěte návod! Garland distributor, s.r.o., Hradecká 1136, 506 01 Jičín BV3100 Dvoutaktní mulčovací vysavač

Více

PŮVODNÍ POKYNY VAROVÁNÍ NEBEZPEČÍ

PŮVODNÍ POKYNY VAROVÁNÍ NEBEZPEČÍ EBV245A FUKAR A VYSAVAČ LISTÍ PŮVODNÍ POKYNY VAROVÁNÍ NEBEZPEČÍ Důkladně si prostudujte pravidla pro bezpečný provoz a veškeré pokyny. Tento návod k použití, který dodáváme spolu se strojem, je nutné si

Více

K06 FORMULÁŘ Č. 769-0327B

K06 FORMULÁŘ Č. 769-0327B K06 FORMULÁŘ Č. 769-0327B 18(4VSHYGXW%OXMIRKIWIPPWGLEJX 7EEVFVµGOIR +IVQER] 1 2 Tento montážní krok 1 je vyžadován pouze pro traktory řady 600 a 700 bez upínacího systému Fast-Attach. Příklad: Číslo modelu

Více

Příručka pro Obsluhu. 1024829 Rev. 00 (02-2006) *1024829*

Příručka pro Obsluhu. 1024829 Rev. 00 (02-2006) *1024829* 2370 Příručka pro Obsluhu Č. modelu: M23702004-230V/50HZ M23702094-230V/50HZ U.K. 1010330-230V/240V/50HZ 1010331-220V/60HZ www.tennantco.com 1024829 Rev. 00 (02-2006) *1024829* OBSLUHA Tato příručka je

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Travní sekačka

NÁVOD K OBSLUZE. Travní sekačka NÁVOD K OBSLUZE Travní sekačka CZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY, KTERÉ JE NUTNÉ DODRŽOVAT A) PŘEDBĚŽNÉ INFORMACE 1) Přečtěte si pozorně tuto instrukční příručku. Seznamte se s ovládacími prvky a správným použitím

Více

První stupeň geometrický objem 25,4.10-6 m 3 tlak maximální. Druhý stupeň geometrický objem 1,8.10-6 m 3

První stupeň geometrický objem 25,4.10-6 m 3 tlak maximální. Druhý stupeň geometrický objem 1,8.10-6 m 3 Mobilní hydraulický agregát HA 8110 provozní příručka Provozní příručka obsahuje veškeré informace pro správné a bezpečné používání mobilního hydraulického agregátu. Tuto příručku si pečlivě prostudujte

Více

NÁVOD K OBSLUZE TRÁVNÍ SEKAČKA S BENZÍNOVÝM MOTOREM SP 48 HW ALU

NÁVOD K OBSLUZE TRÁVNÍ SEKAČKA S BENZÍNOVÝM MOTOREM SP 48 HW ALU NÁVOD K OBSLUZE TRÁVNÍ SEKAČKA S BENZÍNOVÝM MOTOREM SP 48 HW ALU (překlad z originálního návodu) BEZPEČNOST OBSLUHA SESTAVENÍ ÚDRŽBA POZOR: Přečtěte si a dodržujte všechny bezpečnostní předpisy a pokyny

Více

Úvod. Sněhová fréza Power Max 724 OE Číslo modelu 38811 Výrobní číslo 316000001 a vyšší. Návod k obsluze

Úvod. Sněhová fréza Power Max 724 OE Číslo modelu 38811 Výrobní číslo 316000001 a vyšší. Návod k obsluze STOP Sněhová fréza Power Max 724 OE Číslo modelu 38811 Výrobní číslo 316000001 a vyšší Form No. 3396-497 Rev A Návod k obsluze Tento výrobek je v souladu se všemi příslušnými evropskými směrnicemi. Více

Více

Radlice ASR - 1000. Původní návod k používání

Radlice ASR - 1000. Původní návod k používání Radlice ASR - 1000 Původní návod k používání Obsah 1 Základní informace.... 3 2 Úvod.... 4 2.1 Základní upozornění.... 4 3 Bezpečnost provozu.... 5 3.1 Bezpečnostní předpisy.... 5 4 Použití, technické

Více

XS 50 TR/W XT 50 TR - XT 50 TR/W

XS 50 TR/W XT 50 TR - XT 50 TR/W CZ Návod k obsluze XS 50 TR/W XT 50 TR - XT 50 TR/W Výhradní dovozce a distributor: Verze návodu 2010/1 Copyright a autorská práva k překladu: GLOBAL ENTERPRISES LTD., spol. s r.o. Vizovice. Kopírovat

Více

GKS 108 # 94077. Güde GmbH & Co. KG Birkichstraße 6 D-74549 Wolpertshausen. Güde Scandinavia A/S Engelsholmvej 33 DK-8900 Randers

GKS 108 # 94077. Güde GmbH & Co. KG Birkichstraße 6 D-74549 Wolpertshausen. Güde Scandinavia A/S Engelsholmvej 33 DK-8900 Randers GKS 108 # 94077 Güde GmbH & Co. KG Birkichstraße 6 D-74549 Wolpertshausen Güde Scandinavia A/S Engelsholmvej 33 DK-8900 Randers GÜDE CZECH, s.r.o. Počernická 120 36017 Karlovy Vary GÜDE Slovakia s.r.o

Více

NÁVOD K POUŽITÍ Z Á R U Č N Í P O D M Í N K Y ELEKTROCENTRÁLY MGC 1101. UPOZORNĚNÍ! Před nastartováním generátoru si pozorně přečtěte tento návod!

NÁVOD K POUŽITÍ Z Á R U Č N Í P O D M Í N K Y ELEKTROCENTRÁLY MGC 1101. UPOZORNĚNÍ! Před nastartováním generátoru si pozorně přečtěte tento návod! Z Á R U Č N Í P O D M Í N K Y Záruční list je průkazem práva uživatele ve smyslu 620 občanského zákoníku. Ve vlastním zájmu je proto pečlivě uschovejte. V souladu s ustanovením 619 627 a za podmínek dodržení

Více

Betjeningsvejledning. Bruksanvisning. Käyttöohje. Brukerhåndbok User manual 1-24 25-48 49-72 73-96 2015-01

Betjeningsvejledning. Bruksanvisning. Käyttöohje. Brukerhåndbok User manual 1-24 25-48 49-72 73-96 2015-01 1-24 Betjeningsvejledning 25-48 Bruksanvisning 49-72 Käyttöohje 73-96 Brukerhåndbok Uživatelská příručka97-120 User manual 2015-01 Sériové číslo: Registrační číslo: Telefonní číslo servisu: Dodavatel:

Více

UŽÍVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽÍVATELSKÁ PŘÍRUČKA VÝROBNÍ ČÍSLO A TYP MOTORU UŽÍVATELSKÁ PŘÍRUČKA Vážený zákazníku, Děkujeme vám za zakoupení si motoru Honda. Tato příručka obsahuje pokyny pro údržbu a provoz motorů GCV135 (E) a GCV160 (E). Všechny informace

Více

M U Návod M 8 k 1 použití 00 mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o.

M U Návod M 8 k 1 použití 00 mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. Návod k použití MUM 8100 Bezpečnostní pokyny Nebezpečí zasažení elektrickým proudem! Spotřebič připojujte a uvádějte do provozu jen podle údajů uvedených na typovém štítku. Používejte jej pouze v uzavřených

Více

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl NÁVOD K POU ITÍ 8211-0276-07

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl NÁVOD K POU ITÍ 8211-0276-07 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl NÁVOD K POU ITÍ 8211-0276-07 PARK 19 18 15 1. 2. 6 4 5 3 1 3. PARK 14 11 14 8 11 7 9 7 9 15 16 4. President - Comfort 5. Royal 13

Více

travních sekaček s benzínovým motorem

travních sekaček s benzínovým motorem travních sekaček s benzínovým motorem GARLAND distributor, spol. s r.o., Hradecká 1136, Jičín Bezpečnostní opatření Sledujte pozorně A) ÚVOD 1) Přečtěte si pozorně návod k použití. Seznamte se s ovládáním

Více

NÁVOD K POUŽITÍ PLOTOSTŘIH

NÁVOD K POUŽITÍ PLOTOSTŘIH NÁVOD K POUŽITÍ PLOTOSTŘIH VAROVNÉ BEZPEČNOSTNÍ SYMBOLY Tento symbol Vás vyzve k instrukcím týkajícím se Vaší bezpečnosti. SLEDUJTE TENTO SYMBOL Ukazuje důležité bezpečnostní opatření. Znamená POZOR! PŘIJDE

Více

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE Vždy, když uvidíte v textu níže uvedené symboly, dodržujte u nich uvedené pokyny! Dodržujte bezpečné postupy při provozu i údržbě. VAROVÁNÍ Tento výstražný symbol označuje speciální

Více

Grow 154F 91392160 09/12

Grow 154F 91392160 09/12 Grow 154F Deutsch 3 English 8 Français 13 Italiano 18 Nederlands 23 Español 28 Português 33 Dansk 38 Norsk 43 Svenska 48 Suomi 53 Ελληνικά 58 Türkçe 63 Русский 68 Magyar 73 Čeština 78 Slovenščina 83 Polski

Více

Ruční kotoučová pila MKS 185 Ec

Ruční kotoučová pila MKS 185 Ec Ruční kotoučová pila MKS 185 Ec Návod k obsluze 924801 UPOZORNĚNÍ! Tento návod k použití obsahuje pokyny k bezpečné práci s tímto strojem. Proto si jej pečlivě přečtěte! ES Prohlášení o shodě Tímto prohlašujeme,

Více

6.1 Připojení k el.síti... 6. 6.2 Diamantové kotouče... 6 7 MONTÁŽ... 6. 7.1 Montáž dělícího nože (obr 1)... 6

6.1 Připojení k el.síti... 6. 6.2 Diamantové kotouče... 6 7 MONTÁŽ... 6. 7.1 Montáž dělícího nože (obr 1)... 6 1 OBLAST POUŽITÍ... 3 2 POPIS (OBR A)... 3 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 3 4 SYMBOLY... 4 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE (EN61029-1:2000)... 4 6 DALŠÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO ŘEZAČKY...

Více

STANLEY. Tichý invertorový generátor

STANLEY. Tichý invertorový generátor STANLEY Tichý invertorový generátor CZ CZ Překlad originálního návodu Vyrobeno v licenci společnosti: MATRIX sro - Postauer Straße 26 - D-84109 Wörth / Isar - www.matrix-direct.net Stanley je registrovaná

Více

STRUČNÝ NÁVOD K OBSLUZE GENERÁTOROVÝCH SOUSTROJÍ EUROPOWER

STRUČNÝ NÁVOD K OBSLUZE GENERÁTOROVÝCH SOUSTROJÍ EUROPOWER EUROPOWER NÁVOD K OBSLUZE GENERÁTOROVÝCH SOUSTROJÍ Str 1/7 STRUČNÝ NÁVOD K OBSLUZE GENERÁTOROVÝCH SOUSTROJÍ EUROPOWER 0. Úvod Tento návod platí výhradně pro standardní provedení generátorových soustrojí

Více

LWA STIGA DINO. Model:... Type:... (Year)... S/N...

LWA STIGA DINO. Model:... Type:... (Year)... S/N... STIGA DINO Model:................ Type:........... (Year)....... S/N................ LWA db BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJEET BRUGSANVISNING BRUKSANVISNING GEBRAUCHSANWEISUNG INSTRUCTIONS FOR USE MODE D EMPLOI

Více

2200W elektrická motorová pila

2200W elektrická motorová pila ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ PRO ZAHRÁDKÁŘE 2200W elektrická motorová pila Strana 1 1. POPIS SYMBOLŮ Symboly jsou v tomto návodu použity, aby vás upozornily na možná rizika. Bezpečnostním symbolům a vysvětlivkám,

Více

NÁVOD K POUŽITÍ KŘOVINOŘEZ

NÁVOD K POUŽITÍ KŘOVINOŘEZ NÁVOD K POUŽITÍ KŘOVINOŘEZ OBSAH VÝZNAM SYMBOLŮ 3 [1] VŠEOBECNÝ POPIS... 4 [2] PRAVIDLA PRO BEZPEČNOST... 5 [3] BEZPEČNOST PŘI POUŽÍVÁNÍ... 7 [4] BENZÍNOVÁ SMĚS... 9 [5] MONTÁŽ BEZPEČNOSTNÍHO KRYTU...

Více

URČENÍ STROJE KZ 500: BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

URČENÍ STROJE KZ 500: BEZPEČNOSTNÍ POKYNY URČENÍ STROJE KZ 500: Zametací rotační kartáč KZ 500 se záběrem 95 cm a hmotnosti 65 kg spolu s kultivátorem řady MS je určen pro zametání a úklid různých zpevněných ploch a to jak pro odmetení do strany,

Více

Celkový pohled. Bezpečnostní pokyny. Pokyny pro likvidaci. Ovládání

Celkový pohled. Bezpečnostní pokyny. Pokyny pro likvidaci. Ovládání MUM 74.. B-212-01 2 Tento spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti. Spotřebič používejte pouze pro taková množství a v takových časových intervalech, které jsou pro použití v domácnosti obvyklé,

Více

GC135 * GC160. Návod k obsluze HONDA EUROPE NV. (EEC)

GC135 * GC160. Návod k obsluze HONDA EUROPE NV. (EEC) GC135 * GC160 Návod k obsluze HONDA EUROPE NV. (EEC) 2 Obsah: 1. Bezpečnostní instrukce.... 5 2. Popis motoru.. 7 3. Kontrola před spuštěním.. 8 4. Startování motoru.. 12 5. Provoz motoru 15 6. Vypnutí

Více

ROTAČNÍ SEKAČKA. Nevystavujte stroj dešti. Nepracujte za mokra. Stroj skladujte na suchém místě. Nebezpečí poranění vlivem vymrštěných kamenů

ROTAČNÍ SEKAČKA. Nevystavujte stroj dešti. Nepracujte za mokra. Stroj skladujte na suchém místě. Nebezpečí poranění vlivem vymrštěných kamenů ROTAČNÍ SEKAČKA NÁVOD K OBSLUZE Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosíme, pečlivě si přečtěte tento návod k obsluze a uschovejte jej i pro pozdější nahlédnutí. Pokud výrobek předáváte další osobě,

Více

MOTOR GX100 TYP MOTORU VÝROBNÍ ČÍSLO NÁVOD K OBSLUZE

MOTOR GX100 TYP MOTORU VÝROBNÍ ČÍSLO NÁVOD K OBSLUZE MOTOR GX100 TYP MOTORU VÝROBNÍ ČÍSLO NÁVOD K OBSLUZE Děkujeme vám za zakoupení tohoto motoru Honda. Tento návod k obsluze popisuje obsluhu a údržbu vašeho motoru: GX100 Všechny informace obsažené v této

Více

Sněhová fréza Powerlite

Sněhová fréza Powerlite Sněhová fréza Powerlite Číslo modelu 38273 Výrobní číslo 311000001 a vyšší Form No. 3365-594 Rev A Návod k obsluze Úvod Tato sněhová fréza je určena pro majitele domů i pro najímané profesionály. Je určena

Více

PROTECO VYŽÍNAČ STRUNOVÝ 350W PROTECO 51.06-VS-350

PROTECO VYŽÍNAČ STRUNOVÝ 350W PROTECO 51.06-VS-350 VYŽÍNAČ STRUNOVÝ 350W PROTECO 51.06-VS-350 2 1 obr. 1 obr. 2 b a 5 4 3 6 7 obr. 3 obr. 4 8 12 9 1. oddělitelná rukojeť 2. aretační tlačítko 3. vypínač 4. úchyt pro zajištění prodlužovacího kabelu 5. aretační

Více

DYNAPAC Stroje pro práci s betonem

DYNAPAC Stroje pro práci s betonem DYNAPAC Stroje pro práci s betonem Vibrační hladicí lať BV30 Návod k obsluze a katalog náhradních dílů BV30 - IS - 10631 1 - CZE Bezpečnostní pokyny - STROJE: Poháněné: elektrickým proudem, stlačeným vzduchem,

Více

Obr. 2 Obr. 3. Obr. 4 Obr. 5. Obr. 6 Obr. 7. Obr. 8 Obr. 9

Obr. 2 Obr. 3. Obr. 4 Obr. 5. Obr. 6 Obr. 7. Obr. 8 Obr. 9 Mod. 2481 CZ Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 Obr. 6 Obr. 7 Obr. 8 Obr. 9 Obr. 10 Obr. 11 Obr. 12 Obr. 13 VYSOKÉ NAPĚTÍ Nesundávejte kryty! Uvnitř je vysoké napětí! Obr. 14 Důležité varování TENTO SPOTŘEBIČ

Více

Ponorné čerpadlo Překlad původního návodu k použití a údržbě

Ponorné čerpadlo Překlad původního návodu k použití a údržbě CZ Ponorné čerpadlo Překlad původního návodu k použití a údržbě [v1_2011 12 15] Réf. / Art. Nr. : PRPVC249/1 / 511306 Dovozce: Ribimex SA; F 77340 Pontault Combault VAROVÁNÍ: Pečlivě si přečtěte tento

Více

Originál návodu. www.metabo.cz

Originál návodu. www.metabo.cz Originál návodu www.metabo.cz Vážený zákazníku, dekujeme Vám za důvěru, kterou jste nám svěřil při nákupu nového stroje značky METABO. Všechny výrobky jsou řádně testovány a podléhají přísným kontrolám

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Čtěte tento manuál pozorně. Obsahuje důležité bezpečnostní informace.

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Čtěte tento manuál pozorně. Obsahuje důležité bezpečnostní informace. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Čtěte tento manuál pozorně. Obsahuje důležité bezpečnostní informace. 50 70 90 110 ÚVOD Tento manuál poskytuje jasné detaily k užívání tohoto vozidla. Tento manuál zároveň obsahuje

Více

Důležité Přečtěte tuto uživatelskou příručku dříve, než budete používat a uschovejte jej pro budoucí použití.

Důležité Přečtěte tuto uživatelskou příručku dříve, než budete používat a uschovejte jej pro budoucí použití. Důležité Přečtěte tuto uživatelskou příručku dříve, než budete používat a uschovejte jej pro budoucí použití. Nebezpečí Udržujte nabíječku a dezinfekční stanici mimo dosahu vody či jiných čisticích prostředků.

Více

St ol ní kot oučová pila

St ol ní kot oučová pila 1.1 St ol ní kot oučová pila Pr ovozní návod Čísl o artiklu: 276 02 OBSAH PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EU Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 3 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní pokyny 3 Popis stroje

Více

Aku nýtovací pistole 10,8 V č. výr. 132229

Aku nýtovací pistole 10,8 V č. výr. 132229 č. výr. 132229 Návod k použití Preventivní opatření v provozu Všeobecné bezpečnostní pokyny VÝSTRAHA 1. Uvažované pracovní prostředí. Nástroje nevystavujte dešti. Nepoužívejte nástroje v páře nebo ve vlhkém

Více

Generátor GSE 2700 ZÁRUČNÍ LIST NÁVOD K OBSLUZE. nářadí s.r.o. VÝROBEK: TYP: Výrobní číslo nebo kódové číslo výroby: Razítko a podpis prodejny:

Generátor GSE 2700 ZÁRUČNÍ LIST NÁVOD K OBSLUZE. nářadí s.r.o. VÝROBEK: TYP: Výrobní číslo nebo kódové číslo výroby: Razítko a podpis prodejny: nářadí s.r.o. ZÁRUČNÍ LIST NÁVOD K OBSLUZE VÝROBEK: TYP: Razítko a podpis prodejny: Výrobní číslo nebo kódové číslo výroby: Generátor GSE 2700 Obj. číslo 40628 Datum prodeje: Číslo výrobku Číslo zakázky

Více

Drtič zahradního odpadu. Návod k obsluze GTS 1300 M. www.gtmprofessional.com. (Překlad z originálního návodu)

Drtič zahradního odpadu. Návod k obsluze GTS 1300 M. www.gtmprofessional.com. (Překlad z originálního návodu) Drtič zahradního odpadu Návod k obsluze GTS 1300 M www.gtmprofessional.com (Překlad z originálního návodu) 1 2 GTS 1300 M Instrukce k montáži 1a 1b 1 d a 2 3 4 e f b c g 2a 5 9 6 5 165 kg 2b 6 3 4 8 7

Více

zametací stroj Limpar 67 4 F

zametací stroj Limpar 67 4 F Návod k obsluze pro zametací stroj Limpar 67 4KM-KW01 4 F Maschinentechnik GmbH, 49453 Rehden, Obsah Batňovice 269, 542 32 Úpice, Tel: 498 100 050 1. Všeobecně 1.1 Účel použití 1.2 Údaje k výrobku (výrobce,

Více

NÁVOD K OBSLUZE. www.gtmprofessional.com. (Překlad z originálního návodu) SEKAČKY NA TRÁVU

NÁVOD K OBSLUZE. www.gtmprofessional.com. (Překlad z originálního návodu) SEKAČKY NA TRÁVU NÁVOD K OBSLUZE (Překlad z originálního návodu) SEKAČKY NA TRÁVU www.gtmprofessional.com Obsah: 1. Důležité bezpečnostní provozní pokyny...3 2. Nalezení čísla modelu...7 3. Volání na linku podpory pro

Více

Teplovodní tlaková myčka Série W

Teplovodní tlaková myčka Série W Teplovodní tlaková myčka Série W W17/250;W21/200;W25/200; W30/200;W20/300 1 1. Použití Přístroj je určen výhradně k mytí a čištění strojů, automobilů, budov, nářadí a různých omyvatelných ploch, které

Více

CZ Ponorná čerpadla [v1_2015 03 10]

CZ Ponorná čerpadla [v1_2015 03 10] CZ Ponorná čerpadla [v1_2015 03 10] Návod k použití a údržbě POZOR: Pečlivě si přečtěte tento návod k použití před prvním použitím tohoto přístroje. Chybná obsluha může způsobit zranění a/nebo poškození.

Více

GSV160 GSV190 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ÚVOD ČESKY BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PŘEDCHÁZENÍ ŠKODÁM BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

GSV160 GSV190 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ÚVOD ČESKY BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PŘEDCHÁZENÍ ŠKODÁM BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE ÚVOD Děkujeme vám, že jste se rozhodli pro motor značky Honda. Tato vám pomůže s novým motorem dosáhnout nejlepších výsledků a bezpečného provozu. Obsahuje informace o tom, jak toho dosáhnout, a proto

Více

DEUTSCH TORNADO 45 8211-3389-07

DEUTSCH TORNADO 45 8211-3389-07 DEUTSCH D TORNADO 45 8211-3389-07 SVENSKA S 1. 2. 1 2 3 4 3. 4. FULL ADD ADD FULL 5. 6. Briggs & Stratton STOP MAX MIN G MAX MIN B 7. Tecumseh 8. 3 S SVENSKA 9. Briggs & Stratton 3x 3x 10. Tecumseh 3 2

Více

PÍSKOVÁ FILTRACE STANDARD

PÍSKOVÁ FILTRACE STANDARD PÍSKOVÁ FILTRACE STANDARD Návod k použití model: 58271 CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme, že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží

Více

NÁVOD K OBSLUZE OHÝBAČKA NA PLECH W 2,0 1 000 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE OHÝBAČKA NA PLECH W 2,0 1 000 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno

Více

NÁVOD K OBSLUZE AKU RÁZOVÝ UTAHOVÁK ½ S REGULACÍ IWJB1924T ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE AKU RÁZOVÝ UTAHOVÁK ½ S REGULACÍ IWJB1924T ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky prodávané společností KH Trading je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 6 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na

Více

Návod na použití. Okružní pila W 8402CI

Návod na použití. Okružní pila W 8402CI Návod na použití Okružní pila W 8402CI RYOBI W-6402NC W-8402NC Kotoučová pila Návod k použití Popis 1. Šroub se šestihrannou zápustnou hlavou 2. Klíč 3. Vnější příruba 4. Spodní ochranná lišta 5. Páka

Více

Návod k použití KŘOVINOŘEZ. Profi 750, Profi 1800

Návod k použití KŘOVINOŘEZ. Profi 750, Profi 1800 Návod k použití KŘOVINOŘEZ Profi 750, Profi 1800 CZ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Před uvedením křovinořezu do provozu si pozorně přečtěte tento návod. Dodržujte všechny uvedené pokyny. Návod

Více

Návod k obsluze ŘEZAČKA EBA 435 E EBA 435 EP

Návod k obsluze ŘEZAČKA EBA 435 E EBA 435 EP ŘEZAČKA Návod k obsluze EBA 435 E EBA 435 EP 1 Bezpečnostní opatření Prosím přečtěte si instrukce k obsluze a dodržujte bezpečnostní upozornění. Návod k obsluze musí být vždy dostupný. Stroj nesmí být

Více

Invertorová svářečka BWIG180

Invertorová svářečka BWIG180 berlan Verze 1.1 Invertorová svářečka BWIG180 Návod k obsluze CE Číslo výrobku: 101 69 Označení výrobku: BWIG180 OBSAH Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné používání 3 Všeobecné bezpečnostní

Více

POWX1110 5 4 3 6 2 1 14 7 8 17 9 12 14 13 16 15 11 10 18 8 Fig A Copyright 2015 VARO www.varo.com

POWX1110 5 4 3 6 2 1 14 7 8 17 9 12 14 13 16 15 11 10 18 8 Fig A Copyright 2015 VARO www.varo.com POWX1110 5 4 3 6 2 1 14 7 12 8 9 14 17 13 16 11 10 15 Fig A 18 8 Copyright 2015 VARO www.varo.com POWX1110 Fig 1 Fig 2 2 1 Fig 4 Fig 3 4 5 Fig 5 Fig 6a Copyright 2015 VARO www.varo.com POWX1110 Fig 6b

Více

PROTECO VYŽÍNAČ STRUNOVÝ 500W PROTECO 51.06-VS-500

PROTECO VYŽÍNAČ STRUNOVÝ 500W PROTECO 51.06-VS-500 VYŽÍNAČ STRUNOVÝ 500W PROTECO 51.06-VS-500 4 5 1 1 2 3 7 Nastavení pro začišťování okrajů trávníku 15 9 10 13 6 8 1. Rukojeť 2. Vypínač 3. Úchyt pro zajištění prodlužovacího kabelu 4. Přední stavitelná

Více

GCV140 GCV160 GCV190 NÁVOD K OBSLUZE. (Původní pokyny) EM5. 429187-Rev 5 [2] [1] [3] [6] [5] [10] [9] [4] [8] [7] UMÍSTĚNÍ SOUČÁSTÍ

GCV140 GCV160 GCV190 NÁVOD K OBSLUZE. (Původní pokyny) EM5. 429187-Rev 5 [2] [1] [3] [6] [5] [10] [9] [4] [8] [7] UMÍSTĚNÍ SOUČÁSTÍ NÁVOD K OBSLUZE (Původní pokyny) GCV140 GCV160 GCV190 (Finální aplikace může mít odlišný vzhled) (Vybrané typy) [5] [10] [9] [6] [8] [7] UMÍSTĚNÍ SOUČÁSTÍ 1 Uzávěr plnicího otvoru paliva 2 Rukojeť startéru

Více

Návod. obsluze zametacího stroje. Limpar 82. Pro. 4KM-Ko01. 4 F Maschinentechnik GmbH, 49453 Rehden,

Návod. obsluze zametacího stroje. Limpar 82. Pro. 4KM-Ko01. 4 F Maschinentechnik GmbH, 49453 Rehden, Návod k obsluze zametacího stroje Limpar 82 Pro 4KM-Ko01 4 F Maschinentechnik GmbH, 49453 Rehden, Obsah 1. Všeobecně 1.1 Účel použití 1.2 Údaje k výrobku (výrobce, označení, data...) 2. Bezpečnost 2.1

Více

SNĚŽNÁ FRÉZA STEm 7062 Premium, STEm 7162 Premium, STEm 9062E

SNĚŽNÁ FRÉZA STEm 7062 Premium, STEm 7162 Premium, STEm 9062E SNĚŽNÁ FRÉZA STEm 7062 Premium, STEm 7162 Premium, STEm 9062E INTERNOVA-CZ GmbH, spol. s r.o., 26.dubna 245, 68801 Uherský Brod Te.:+420 572 632 108, 572 633 464, Fax: +420 573 631 206, www.internova.cz,

Více

stříkací pistole s kompresorem

stříkací pistole s kompresorem stříkací pistole s kompresorem 51.04-PSK-230 CZ 2 5 4 1 7 15 16 6 3 10 8 13 11 12 14 PROTECO nářadí s.r.o. 9 2 1. Tělo stříkací pistole 2. Rozdělovací kroužek vzduchu 3. Vzduchová tryska 4. Tryska 5. O

Více

ŠTÍPAČKA DŘÍVÍ NÁVOD K OBSLUZE. Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosíme, přečtěte si pečlivě tento návod k obsluze.

ŠTÍPAČKA DŘÍVÍ NÁVOD K OBSLUZE. Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosíme, přečtěte si pečlivě tento návod k obsluze. NÁVOD K OBSLUZE Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosíme, přečtěte si pečlivě tento návod k obsluze. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Předáváte-li výrobek jiné osobě, předejte jí i

Více

GCV 160 * GCV 190. Návod k obsluze. AMERICAN HONDA MOTOR CO., INC. 2003 Vydání české verze 26/06/2006 Copyright

GCV 160 * GCV 190. Návod k obsluze. AMERICAN HONDA MOTOR CO., INC. 2003 Vydání české verze 26/06/2006 Copyright GCV 160 * GCV 190 Návod k obsluze AMERICAN HONDA MOTOR CO., INC. 2003 Vydání české verze 26/06/2006 Copyright 2 OBSAH: ÚVOD... 4 1. BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE. 5 2 POPIS KOMPONENTŮ A OVLÁDÁNÍ MOTORU... 6 3.

Více

PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE

PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

Elektrický bezolejový pístový kompresor. Návod k obsluze

Elektrický bezolejový pístový kompresor. Návod k obsluze Elektrický bezolejový pístový kompresor Návod k obsluze VAROVÁNÍ Než začnete s kompresorem pracovat, musíte si tento návod přečíst a porozumět mu. PŘEČTĚTE SI NÁVOD K POUŽITÍ Dříve, než kompresor nainstalujte,

Více

Benzínové vodní čerpadlo BWP80-60

Benzínové vodní čerpadlo BWP80-60 Benzínové vodní čerpadlo BWP80-60 Návod k obsluze Č.artiklu. 10087 Ozn.artiklu: BWP80-60 OBSAH Důležitá upozornění 2 Před uvedením do provozu 2 Použití podle účelu určení 3 Všeobecné bezpečnostní pokyny

Více

SPOJOVAČKA PLASTŮ S REGULACÍ LIGHT

SPOJOVAČKA PLASTŮ S REGULACÍ LIGHT ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

Model ANG-1. Návod k použití a údržbě

Model ANG-1. Návod k použití a údržbě Model ANG-1 Návod k použití a údržbě Důležitá pravidla bezpečnosti Tento výrobek není určen pro děti Při prvním použitím elektrického spotřebiče si důkladně pročtěte tento návod! NEBEZPEČÍ: Chcete-li snížit

Více

PARNÍ ČISTIČ CS 2000. Návod k použití

PARNÍ ČISTIČ CS 2000. Návod k použití PARNÍ ČISTIČ CS 2000 Návod k použití Blahopřejeme Vám k nákupu parního čističe CS - 2000! VLASTNOSTI: výkon 1350 W, velmi nízká úroveň hluku při provozu, Dodávané příslušenství: prodlužovací trubice podlahový

Více

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-115

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-115 Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-115 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze, tak jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

ARTEMIS. Distributor: firma Dalap

ARTEMIS. Distributor: firma Dalap ARTEMIS Distributor: firma Dalap BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 1. Tento spotřebič není určen pro užívání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo s nedostatkem

Více

DEUTSCH. Multiclip 46 SE 46 S 8211-0203-08

DEUTSCH. Multiclip 46 SE 46 S 8211-0203-08 DEUTSCH D Multiclip 46 S 46 SE 8211-0203-08 SVENSKA S A 1. 2. F E E 3. 4. FULL ADD ADD FULL 5. Multiclip 46 SE 6. Briggs & Stratton LS 45 / LS 38 ADD FULL 0,15 l. 7. Briggs & Stratton ES 45 8. Honda ADD

Více

Návod k použití. MVVS 58 IRS č.: 3001L MVVS 58 IRS Prosport č.: 3001P MVVS 58 IRS Limitovaná edice č.: 3001LE. Verze 1.7

Návod k použití. MVVS 58 IRS č.: 3001L MVVS 58 IRS Prosport č.: 3001P MVVS 58 IRS Limitovaná edice č.: 3001LE. Verze 1.7 Návod k použití MVVS 58 IRS č.: 3001L MVVS 58 IRS Prosport č.: 3001P MVVS 58 IRS Limitovaná edice č.: 3001LE Před použitím motoru si přečtěte následující instrukce. Blahopřejeme Vám ke koupi benzínového

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Model č. 45-02152 45-02152 - AF 2151 TAŽENÉ ROZMETADLO 100 LB. VAROVÁNÍ: Pozorně si přečtěte Pokyny a pravidla pro bezpečný provoz

NÁVOD K OBSLUZE. Model č. 45-02152 45-02152 - AF 2151 TAŽENÉ ROZMETADLO 100 LB. VAROVÁNÍ: Pozorně si přečtěte Pokyny a pravidla pro bezpečný provoz NÁVOD K OBSLUZE Model č. 45-02152 45-02152 - AF 2151 TAŽENÉ ROZMETADLO 100 LB. VAROVÁNÍ: Pozorně si přečtěte Pokyny a pravidla pro bezpečný provoz Montáž Provoz Údržba Náhradní díly FORMULÁŘ Č. 48321 (Rev.

Více

NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRICKÁ ČISTIČKA ODPADŮ CLEARMAX

NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRICKÁ ČISTIČKA ODPADŮ CLEARMAX ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky prodávané společností KH Trading je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se

Více

Benzinový vibrátor betonu HBBR5,5

Benzinový vibrátor betonu HBBR5,5 Version 1.2 česky Benzinový vibrátor betonu HBBR5,5 Návod na obsluhu Art.-Nr.: 100 06 Art.-Bez.: HBBR5,5 Obsah: Poznámky: Důležité upozornění 2 Před použitím 3 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní předpisy

Více

Pásová a kotoučová bruska. bts 900x

Pásová a kotoučová bruska. bts 900x Pásová a kotoučová bruska bts 900x 2 3 Výrobce scheppach Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH Günzburger Straße 69 D-89335 Ichenhausen Vážený zákazníku Přejeme Vám příjemné a úspěšné pracovní

Více

Korunková vrtačka HKB2600-255

Korunková vrtačka HKB2600-255 Verze 1.1, česká Korunková vrtačka HKB2600-255 Návod k obsluze Prodejce Č. výr.: 11101 OBSAH PROHLÁŠENÍ O SHODĚ Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 3 Používání v souladu s určeným účelem 3 Všeobecné

Více

Benzinový kypřič BMH360-5.0

Benzinový kypřič BMH360-5.0 Version 1.2 česky Benzinový kypřič BMH360-5.0 Návod na obsluhu Art.-Nr.: 278 01 Art.-Bez.: BMH360-5.0 Obsah: Prohlášení o shodě EU Důležitá upozornění 2 Před uvedením do provozu 3 Řádné použití 3 Všeobecné

Více

Ruční kotoučová pila KSP 65 F 915101 915111 Návod k obsluze

Ruční kotoučová pila KSP 65 F 915101 915111 Návod k obsluze Ruční kotoučová pila KSP 65 F 915101 915111 Návod k obsluze Pozor: tento návod k provozu obsahuje upozornění, která jsou důležitá pro bezpečnou práci s tímto strojem. Proto sí bezpodmínečně peč1ivě přečtěte

Více

HS1023 STROBOSKOPICKÁ LAMPA NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST

HS1023 STROBOSKOPICKÁ LAMPA NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno

Více

URČENÍ STROJE SF 602: BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

URČENÍ STROJE SF 602: BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Původní návod k použití URČENÍ STROJE SF 602: Dvoustupňová sněhová fréza SF 602 je určena k připojení k níže uvedeným kultivátorům řady MS, které jsou vybaveny zpomalovací redukcí pojezdu. Slouží k odklízení

Více

Návod k použití B-345-01

Návod k použití B-345-01 Návod k použití BMS 1300 B-345-01 Popis spotřebiče 1 držadlo vysavače 2 přívodní kabel s automatickým navíjením 3 výfuková mřížka 4 přípojka na přívod kapaliny 5 přívod kapaliny 6 plnicí otvor na čisticí

Více

MV 4 MV 4 Premium. www.kaercher.com/register-and-win 59653160 03/14

MV 4 MV 4 Premium. www.kaercher.com/register-and-win 59653160 03/14 MV 4 MV 4 Premium Deutsch 5 English 11 Français 17 Italiano 24 Nederlands 30 Español 36 Português 42 Dansk 48 Norsk 54 Svenska 60 Suomi 66 Ελληνικά 72 Türkçe 79 Русский 85 Magyar 93 Čeština 99 Slovenščina

Více

MTD OHV Series FORM NO. 769-08890B. jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó

MTD OHV Series FORM NO. 769-08890B. jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó MTD OHV Series J15 FORM NO. 769-08890B jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó 4 11 19 27 35 43 51 58 65 72 79 87 96 104 112 119 126 134 141 148 155 162 171 179 188 197 206 213 221

Více

mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. Návod k použití MUM 7 mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o.

mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. Návod k použití MUM 7 mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. Návod k použití MUM 7 Tento spotřebič je určen pro práci v domácnosti. Spotřebič používejte pouze pro taková množství a v takových časových intervalech, které jsou pro použití v domácnosti obvyklé, viz

Více

NÁVOD K OBSLUZE NŮŽKY/PILKA NA PLECH - KIT ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE NŮŽKY/PILKA NA PLECH - KIT ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno

Více