Zapnutí počítače a načtení W indows 9 Jak počítač ovládat pom ocí myši 10 O vládáme počítač pom ocí klávesnice 12 Ovládání počítače pom ocí gest 14

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zapnutí počítače a načtení W indows 9 Jak počítač ovládat pom ocí myši 10 O vládáme počítač pom ocí klávesnice 12 Ovládání počítače pom ocí gest 14"

Transkript

1 Obsah Kapitola 1 Seznámení s W indows 8 9 Začínáme s W indow s 9 Zapnutí počítače a načtení W indows 9 Jak počítač ovládat pom ocí myši 10 O vládáme počítač pom ocí klávesnice 12 Ovládání počítače pom ocí gest 14 Základy práce s W indow s v p ro stře d í M e tro 14 Startujem e na úvodní obrazovce 14 Spuštění program u a pohyb v program u 16 Přepínání m ezi program y a zavření program u 18 Děláme si pořádek v dlaždicích 19 Základy práce s W indow s v p ro stře d í AERO 21 Plocha systému W indows 21 Ikony a Zástupci na ploše 22 Vytvoření zástupce na ploše 24 Spuštění program u a otevření složky na ploše 25 Pracujeme s košem 25 Používáme hlavní panel v pro stře d í Aero 27 Přepínání m ezi spuštěným i program y 28 Co skrývá Oznamovací oblast 29 Nastavení data, času, síly zvuku a schém atu napájení 29 Okna a d ia lo g y ve W indow s 32 Jak ovládat o kn o 33 Změna velikosti okna 34 Co dělat, když se zobrazí dialog 34 S oubory a složky 35 Co to jsou soubory a složky 35 Procházíme strukturou složek 36 Zobrazení obsahu složek 37 Kopírování, přesunování a mazání souborů a složek 38 Hledání d o kum e n tů, h u d b y či obrázků v počítači 40 Instalace a o d in sta lo vání p ro g ra m ů 42

2 M ěním e vzhled W indow s 44 Vzhled prostředí M etro 44 Vzhled prostředí Aero 45 Spořič obrazovky 46 V ypnutí, uspání nebo re startování počítače 49 Kapitola 2 Píšeme pozvánku ve W ordu 51 Co všechno lze ve W ordu d ě la t 51 Jak spustím e W ord 51 Jak se ve W ordu o rie n to v a t a o vládat ho 52 Pohyb v dokum entu 53 Jak používat nástroje na kartách 54 Píšeme p rvn í te x t 55 Jak psát na klávesnici 56 Praktická zkouška psaním pozvánky 57 Jak se rychle vrátit o krok zpět 58 Píšeme slova s háčky a čárkami a speciální znaky 60 Klávesnice nepíše česky? Zm ěním e jazyk klávesnice 61 Uložení a o te vře n í d o k u m e n tu 61 Uložení d o ku m e n tu 62 Ukončení W ordu 63 O tevření existujícího dokum entu 64 Uložit ja ko 65 Založení nového dokum entu 65 Zručné fo rm á to vání a úprava p o d o b y pozvánky 66 Provádíme výběr části textu 66 Kopírování a přesouvání vybraného textu 68 Změna písma, tučnost a kurziva 69 Zarovnání textu na stránce 70 Odrážky a číslování 71 Používáme rychlé styly 72 Změna sady stylů 74 Vkládání rovnic 75 Jednoduché úpravy se skrytým i texty 76 Přibližujeme dokum ent 76 K ontrola pravopisu a g ra m a tiky 77 Tisk do ku m e n tu 79 Tisk pozvánky 79 Náhled před tiskem 79 V ytvářím e o b á lky 80

3 Kapitola З Vytvářím e tabulky a grafy v Excelu Spuštění p ro g ra m u Excel Orientace v Excelu a je h o ovládání Buňky, řádky a sloupce Jak m ěnit obsah buněk Jak pracovat s listy Ukládání sešitu Excelu Vytvářím e ta b u lk u výsledků Vkládání dat d o tabulky Zm ěna velikosti řádků a sloupců Vložení nového sloupce a řádku Form átujem e ta b u lk u výsledků Form átování a zarovnání obsahu buněk Zm ěna barvy pozadí buněk a vytvoření rámečků A utom atické form átování celé tabulky Řadíme a filtru je m e data v ta bulce výsledků Provádíme filtrování Provádíme řazení Tisknem e ta b u lk y Náhled listu před tiskem Tisk jednotlivých listů Kapitola 4 Domácí rozpočet v Excelu Vytvářím e ta b u lk y pro rozpočet Form átujem e a upra vu je m e b u ň ky ta b u lk y Formátování vzhledu tabulek Přidělení význam u buňkám Výdaje a p říjm y v rozpočtu Součet výdajů a příjm ů Jak fu n gují funkce V ýpočet rozdílu m ezi p říjm y a výdaji Jak fu n g u jí vzorce Počítáme rozdíl Jak se chovají v ý p o č ty к buňkám Kopírování buněk s výpočty Přidávání buněk v tabulce s výpočtem V ýpočet s b u ň kam i z různých listů V ytvářím e g ra f výdajů

4 Vytvoření grafu 122 Změna p o d o b y grafu 124 Kapitola 5 Prezentace v PowerPointu do práce i pro zábavu 127 Spuštění Pow erpointu a základy je h o ovládání 127 V ytvářím e prezentaci 129 Název prezentace v prvním snímku 129 Tvoříme další snímky prezentace 130 Pohyb mezi snímky a jejich přesun 132 Vkládáme a upravujem e obrázky a fotky 133 Vkládáme a upravujem e diagram y 136 Zkrášlujem e výsledný sním ek 137 M ěním e m otiv snímku 138 Změna variant m otivu 139 Volíme styl pozadí sním ku 140 A nim ované přechody m ezi sním ky 141 Spuštění a průběh prezentace 144 V ytvoření nové prezentace ze šablony 145 Uložení prezentace a je jí odeslání e-m ailem 147 Uložení prezentace 147 Odeslání prezentace e-m ailem 149 Kapitola 6 Prezentujem e a upravujeme fotografie 151 Stažení fo te k z fo to a p a rá tu d o počítače 151 Prohlížím e a ukazujem e své fo tk y 154 Jak fo to g ra fie o to č it 155 O říznutí fo to g ra fie 156 Použití fo to g ra fie pro dlaždici aplikace či pozadí 158 Zm enšení fo tk y 159 Jak do fo tk y d o p ln it b u b lin u s te xte m 161 Čarujem e s fo tk a m i v aplikaci Fotogalerie 163 Autom atická úprava 164 Ladíme fotku až к dokonalosti 165 O říznutí snímku 167 Odstranění červených očí 168 Vracíme provedené opravy 170 Sdílíme fotografie na Facebooku 170

5 V ytvoření film o v é prezentace fo to g ra fií 171 Vložení fotek a videa d o prezentace 171 Autom atické vytvoření film u 172 Úprava hotové film ové prezentace 174 Přidáváme hudbu nebo m luvené slovo 176 Ukládání a otevírání vytvořeného film u 177 Kapitola 7 Přehrávám e hudbu, film ová DVD a sledujem e televizi 179 Jak na h u d b u v počítači 179 Kde najdem e hudbu v počítači 180 Přehráváme hudbu v počítači 181 Vytváříme seznamy skladeb 183 Přehráváme hudbu z hudebního CD 184 Kopírujem e h u d b u z CD, na CD a do MP3 přehrávače 186 Kopírování hudebního CD d o počítače 186 Nastavení kopírování hudby 187 Vypálení hudby z počítače na CD 188 Kopírování h u d b y z počítače d o MP3 přehrávače 188 S ledujem e film y na DVD v počítači 190 Kapitola 8 Plánování času v kalendáři 193 Zobrazení ka lendá ře 193 V kládání nové u d á lo sti 195 Nastavení U pozornění na u d álost a je jí opaková ní 196 Kapitola 9 Internet a e-m ail v počítači 199 Jak spustím e prohlížeč In te rn e tu 199 Prohlížím e In te rn e t pom ocí prohlížeče 200 Pohybujeme se Internetem 201 Uložení obrázků a dokum entů z Internetu d o počítače 203 Tiskneme internetovou stránku 205 Zvětšujem e internetovou stránku 206 Prohlížeč M o zilla Firefox 207 H ledání na In te rn e tu 209 Co lze hledat 209 Hledání v katalogu 210 H ledáni ve vyhledávači 213

6 Elektronická pošta n e b o li e-m ail 216 ová adresa a schránka 217 Založení e-m ailové schránky 217 Poštovní schránka na Internetu 219 Elektronická pošta ve W indow s 222 Propojení poštovního program u a schránky na Internetu 223 Stažení a čtení pošty 226 Píšeme a odesíláme e-m ail a pripojujem e prílohy 227 O dpověď na e-m ail a přeposílání 229 H ledáni zprávy 229 Kapitola 10 Povídáme si a telefonujem e pomocí program u Skype 231 Со budem e p o tře b o v a t 231 Instalace p rogram u Skype 232 První spuštění Skypu 233 Z áklady práce v p rogram u Skype 235 Přidáváme kontakty d o seznamu 236 Píšeme si 238 Posíláme a přijím ám e fotografie a jin é soubory 240 Telefonujem e přes In te rn e t 242 Připojení sluchátek s m ikrofonem 242 Jak telefonovat 242 V průběhu hovoru 245 Řešíme problém y se zvukem 246 V ideohovory 247 Instalace a zprovoznění w ebové kamery 248 Upravujeme profilovou fotografii 248 Telefonujem e s obrazem 249 Kapitola 11 Facebook 251 Registrace a založení p ro filu 251 Oprava profilu 254 Přidávání přátel 255 Kom unikace a přidávání fo to g ra fií 257 Rejstřík 259

Obsahy kurzů MS Office

Obsahy kurzů MS Office Obsahy kurzů MS Office V současné době probíhají kurzy MS Office 2010 s následující osnovou: 1. Základy práce na PC, MS Office - praktické užití Kurz je určen pro všechny, kteří mají s prací na PC minimální

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ PRÁCE S TEXTEM. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ PRÁCE S TEXTEM. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ

Více

Přehled nabízených kurzů

Přehled nabízených kurzů WINDOWS XP ZÁKLADY OBSLUHY Seznámení s osobním počítačem Periferie osobního počítače (monitory, tiskárny, skenery...) Obsluha klávesnice Práce s myší Prostředí MS Windows XP Plocha Menu Start Soubor, ikona,

Více

OBSAHY E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ

OBSAHY E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ OBSAHY E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ MS Word - ZAČÁTEČNÍCI (rozsah 39 kapitol) Naučíte se základy práce s dokumentem Zorientujete se v pracovní ploše aplikace Dozvíte se, jak vytvářet plnohodnotné texty, formátovat

Více

Obsah akreditovaných kurzů. Code Creator, Nové sady 2, Brno 602 00, info@eduzona.cz, www.eduzona.cz

Obsah akreditovaných kurzů. Code Creator, Nové sady 2, Brno 602 00, info@eduzona.cz, www.eduzona.cz Obsah akreditovaných kurzů 1. Využití tabletu ve výuce Využití tabletu ve výuce a při procvičování učiva pomocí výukových aplikací. Základní pravidla práce s tabletem, výběr vhodných výukových aplikací

Více

Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 12. 1 Úvod do Excelu 2003 13

Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 12. 1 Úvod do Excelu 2003 13 Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 12 1 Úvod do Excelu 2003 13 Spuštění a ukončení Excelu 14 Spuštění Excelu 14 Ukončení práce s Excelem 15 Přepínání mezi otevřenými sešity 16 Oprava aplikace

Více

Excel pro začátečníky

Excel pro začátečníky Excel pro začátečníky (12-14 hodin) 1. Základy práce s tabulkami (2 hodiny) Aktivní buňka Vkládání dat do buňky Řádek vzorců Oprava zapsaných údajů Pohyb po tabulce a listech Výběr oblasti Výška řádku

Více

Obsah akreditovaných kurzů

Obsah akreditovaných kurzů Obsah akreditovaných kurzů Školní noviny, časopis Textový procesor WORD a jeho funkce pro vytvoření školních novin či časopisu písmo (font, velikost, barva), odrážky a číslování, využití a tvorba stylů

Více

Rekvalifikační projekt Podnikatelské ekonomické minimum, činnost: základy podnikání

Rekvalifikační projekt Podnikatelské ekonomické minimum, činnost: základy podnikání Modul č. 3 - Informační technologie Citát: Kdo nikdy neudělal chybu, nikdy nevyzkoušel nic nového. Albert Einstein Specifický cíl: Cílem tohoto modulu je ukázat posluchačům možnosti informačních technologii

Více

333 tipů a triků pro Microsoft Office 2013

333 tipů a triků pro Microsoft Office 2013 333 tipů a triků pro Microsoft Office Karel Klatovský Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah Obsah Obecné...10 1. Jaké jsou novinky v Microsoft Office?...10 2. Jaké existují edice

Více

1. Základy informatiky, informační zdroje. 2. Digitální technologie kolem nás. 3. Hardwarová konfigurace počítače.

1. Základy informatiky, informační zdroje. 2. Digitální technologie kolem nás. 3. Hardwarová konfigurace počítače. 1. Základy informatiky, informační zdroje. historie výpočetní techniky oblasti použití výpočetní techniky základní pojmy (bit, byte, hardware, software,... ) ukládání dat na pevný disk, CD, DVD, paměťové

Více

INFORMAČNÍ A POČÍTAČOVÁ GRAMOTNOST

INFORMAČNÍ A POČÍTAČOVÁ GRAMOTNOST OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA INFORMAČNÍ A POČÍTAČOVÁ GRAMOTNOST INGRID NAGYOVÁ ALEŠ OUJEZDSKÝ STUDIJNÍ OBOR: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ OSTRAVA 2006 POUŽITÉ GRAFICKÉ SYMBOLY

Více

E-learningové školení IT znalostí

E-learningové školení IT znalostí E-learningové školení IT znalostí Rádi bych Vás informovali, že od 1. 6. 2011 začíná e-learningové testování IT znalostí v rámci projektu Vzdělávání zaměstnanců JAMU, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/15.0044, financovaného

Více

Microsoft Word základní

Microsoft Word základní Časový rozsah: 2 dny (8:30-14:00) Cena: 2400 Kč + DPH Microsoft Word základní Tvorba kratších dokumentů se zaměřením na korespondenci. Základy tvorby a formátování písma a odstavců. Vkládání tabulek a

Více

EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE SYLABUS VERZE 4.0

EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE SYLABUS VERZE 4.0 EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE SYLABUS VERZE 4.0 Copyright @ 2002 The ECDL Foundation Ltd. Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto dokumentu nesmí být reprodukována žádným způsobem bez svolení ECDL

Více

Microsoft Office. Výukový balíček. 2003 a 2007. Video-Office s.r.o. Vzdělávací balíček jako skvělá investice. Přizpůsobte si balíček vlastním požadavkům

Microsoft Office. Výukový balíček. 2003 a 2007. Video-Office s.r.o. Vzdělávací balíček jako skvělá investice. Přizpůsobte si balíček vlastním požadavkům Vzdělávací balíček jako skvělá investice Programy jsou znamenitým prostředkem pro zvýšení vaší kvalifikace nejpodrobnější video příručky pro MS Excel, Word a PowerPoint zábavné příklady pro začátečníky,

Více

1. Začínáme s FrontPage 2003 11

1. Začínáme s FrontPage 2003 11 Úvod 9 1. Začínáme s FrontPage 2003 11 Instalace programu 12 Spuštění a ukončení programu 15 Základní ovládání 16 Hledání souborů 30 Najít a nahradit 31 Tisk 32 Schránka sady Office 34 Nápověda 36 Varianty

Více

Stručný obsah Pracovní prostředí pás karet, skupiny příkazů Instalace a konfigurace Excelu, uživatelská nastavení Práce se soubory

Stručný obsah Pracovní prostředí pás karet, skupiny příkazů Instalace a konfigurace Excelu, uživatelská nastavení Práce se soubory Stručný obsah Pracovní prostředí pás karet, skupiny příkazů 35 Instalace a konfigurace Excelu, uživatelská nastavení 44 Práce se soubory 54 Práce se sešity a šablonami 58 Práce s listy 85 Výběr, vkládání

Více

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 4: TABULKOVÝ PROCESOR Metodika Zpracoval: Ing. Miroslav Hrdý srpen 2009 V rámci výuky žáku střední

Více

Občanské sdružení STUDNICE. Katalog vzdělávacích akcí a služeb

Občanské sdružení STUDNICE. Katalog vzdělávacích akcí a služeb Občanské sdružení STUDNICE Katalog vzdělávacích akcí a služeb Období: ZÁŘÍ PROSINEC 2011 Občanské sdružení STUDNICE Vzdělávací centrum - Skvrňanská 12, Plzeň tel.: 378 229 490, 602 255 786 e-mail: eva.sykorova@cca.cz

Více

Informace a informační zdroje (etické zásady a právní normy související s informatikou, autorská práva)

Informace a informační zdroje (etické zásady a právní normy související s informatikou, autorská práva) Referát č. 1 Informace a informační zdroje (Informace a její charakter, informační zdroje a jejich kvalita, metainformace, etické zásady a právní normy související s informatikou, autorská práva) Vysvětlit

Více

Katalog kurzů DIGI Akademie 2015 Stránka 1 z 71. Obsah

Katalog kurzů DIGI Akademie 2015 Stránka 1 z 71. Obsah Katalog kurzů DIGI Akademie 2015 Stránka 1 z 71 Obsah Služby Microsoft Office 365... 3 Microsoft Office 2013 rozdíly a nové funkce oproti 2007/2010... 4 Microsoft Office 2010 rozdíly a nové funkce oproti

Více

Obsah 1 WORD... 5. 1.1 Tisk souboru a náhled tisku... 5. 1.2 Práce s textem... 5. 1.3 Formátování ve Wordu... 7. 1.3.1 Formátování písma...

Obsah 1 WORD... 5. 1.1 Tisk souboru a náhled tisku... 5. 1.2 Práce s textem... 5. 1.3 Formátování ve Wordu... 7. 1.3.1 Formátování písma... [Zadejte text.] Obsah 1 WORD... 5 1.1 Tisk souboru a náhled tisku... 5 1.2 Práce s textem... 5 1.3 Formátování ve Wordu... 7 1.3.1 Formátování písma... 7 1.3.2 Formátování odstavce... 8 1.4 Odrážky a číslování...

Více

WORD PRO ZAČÁTEČNÍKY (I POKROČILÉ) MANUÁL

WORD PRO ZAČÁTEČNÍKY (I POKROČILÉ) MANUÁL WORD PRO ZAČÁTEČNÍKY (I POKROČILÉ) MANUÁL aktualizace červen 2011 elektronická verze ke stažení na http://213.211.37.49/egon/materialy Kapitola 1 První kroky s programem Word... 2 Kapitola 2 Práce s dokumenty...

Více

Základy práce v textovém editoru Microsoft Word. Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Základy práce v textovém editoru Microsoft Word. Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Základy práce v textovém editoru Microsoft Word Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně 2012 Obsah 1. Vzhled a ovládání aplikace Word 2010... 3 2. Vytvoření a uložení

Více

Počítačové kurzy buildit

Počítačové kurzy buildit Počítačové kurzy buildit Kurz MS Windows - základy 1 590 Kč principy systému Windows, ovládání systému, práce s aplikacemi a okny, správa souborů a složek, multitasking, práce se schránkou Uživatelům,

Více

PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint

PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint SOŠS a SOU Kadaň Školení SIPVZ Prezentace, program MS PowerPoint PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint 2005 OBSAH CO JE TO PowerPoint...3 PREZENTACE...3 MO NOSTI PUBLIKOVÁNÍ PREZENTACÍ...3 K ÈEMU PREZENTACE

Více

PŘEDMĚT: INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA

PŘEDMĚT: INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA PŘEDMĚT: INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA ROČNÍK: PRIMA Ţák: využívá základní standardní funkce počítače a jeho nejběžnější periferie respektuje pravidla bezpečné práce s hardware i software a postupuje

Více

Vzdělávací předmět: Informatika. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie. Charakteristika předmětu:

Vzdělávací předmět: Informatika. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie. Charakteristika předmětu: Vzdělávací předmět: Informatika Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu: 1.Obsahové vymezení Vyučovací předmět Informatika je vyučován od 5. do 9. ročníku ZŠ. Jeho

Více

Microsoft Office POWERPOINT 2003. METODICKÁ PŘÍRUČKA pro výuku. V rámci vzdělávacích kurzů projektu Stejná šance na vzdělávání

Microsoft Office POWERPOINT 2003. METODICKÁ PŘÍRUČKA pro výuku. V rámci vzdělávacích kurzů projektu Stejná šance na vzdělávání V rámci vzdělávacích kurzů projektu Stejná šance na vzdělávání METODICKÁ PŘÍRUČKA pro výuku TVORBA PREZENTACÍ POMOCÍ PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Tento projekt byl podpořen v rámci OP Praha

Více