LITERATURA I. ROČNÍK Pracovní listy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LITERATURA I. ROČNÍK Pracovní listy"

Transkript

1 - 1 - LITERATURA I. ROČNÍK Pracovní listy

2 - 2 - Počátky písemnictví (asi př. n. l. 5. st. n. l.) Pravěk První slovesné projevy: magické průpovědi, zaříkadla, zaklínadla lyrické písně pranostiky pořekadla přísloví mýty Starověká literatura (3000 př. n. l. 5. stol. n. l.) Sumerská literatura Epos o Gilgamešovi Chammurapiho zákoník Výklad a doplnění učiva: prezentace 1

3 - 3 - Egyptská literatura Knihy mrtvých Achnatonův hymnus na Slunce Nauky Milostná poezie Vlastní životopis Sinuhetův Výklad a doplnění učiva: prezentace 2 Indická literatura Védy Mahábhárata Rámájana Kámasútra Výklad a doplnění učiva: prezentace 3

4 - 4 - Čínská literatura Kniha písní Konfucius ( př. n. l.) Výklad a doplnění učiva: prezentace 4 Perská literatura Avesta Hebrejská literatura Starý zákon Výklad a doplnění učiva: prezentace 5

5 - 5 - Antická literatura (přibližně od 8. stol. př. n. l. do 5 stol. n. l.) Řecká literatura (od 8. stol. př. n. l. do stol. př. n. l.) - dělí se na tři období 1. období archaické (od nejstarších dob do 6. stol př. n. l.) epika: Homér Ílias Odysseia Aisópos (Ezop) lyrika: Sapfó Anakreón Pindaros Výklad a doplnění učiva: prezentace 6

6 období attické ( st. př. n. l.) Představitelé řecké tragédie: Aischylos ( př. n. l) Oresteia Sofoklés (asi př. n. l.) Antigona Král Oidipús Eurípidés ( př. n. l.) Médeia Představitelé řecké komedie: Aristofanés (445 asi 388 př. n. l.) Jezdci Mír Lysistraté Výklad a doplnění učiva: prezentace 7

7 - 7 - Představitelé řecké prózy: - historie Hérodotos ( př. n. l.) Dějiny Thúkýdidés ( asi př. n. l.) Dějiny peloponéské války - řečnictví Démosthenés ( př. n. l.) filipiky - filozofie Platón ( př. n. l.) Obrana Sókratova Symposion Aristotelés ( př. n. l.) Poetika Rétorika 3. období helénistické (od 4. stol. př. n. l. do 2. do 1. stol. př. n. l.) Menandros ( př. n. l.) Dědek Theokritos ( př. n. l.) Výklad a doplnění učiva: prezentace 8

8 - 8 - Římská literatura (od stol. př. n. l. do konce 5. stol. n. l.) 1. období staré (3. 2. stol. př. n. l.) Plautus (asi př. n. l.) Lišák Pseudolus 2. období klasické (1. stol. př. n. l. 14 n. l.) - próza: Cicero ( př. n. l.) Caesar ( př. n. l.) Zápisky o válce galské - poezie: Publius Vergilius Maro (70 19 př. n. l.) Zpěvy pastýřské Zpěvy rolnické Aeneis Publius Ovidius Naso (43 př. n. l. 18 n. l.) Umění milovat Listy heroin (Listy lásky)

9 - 9 - Žalozpěvy (Tristia) Proměny (Metamorfoses) Quintus Horatius Flaccus (65 8 př. n. l.) Ódy 3. období postklasické (14. n. l stol. n. l.) Seneca (4. př. n. l. 65 n. l.) Phaedra Tacitus (asi n. l.) Letopisy Dějiny Germánie Petronius (zemřel 65) Satiricon 4. období úpadkové (2. stol. n. l stol. n. l.) Antonius Marcus Aurelius ( ) Hovory k sobě Výklad a doplnění učiva: prezentace 9

10 Středověká literatura ( ) Bible (řec. biblia = knihy) - Písmo svaté Starý zákon Jádrem je pět knih Mojžíšových (řecky Pentateuch, hebrejsky tóra): Genesis (počátek, vznik) líčí se vznik světa a prvních lidí (stvoření, ráj, pokušení, potopa a příběh Noemův, stavba babylonské věže, počátky Izraele, příběhy Abrahama, Izáka, Jákoba a Josefa). Exodus (odchod) vypráví se, jak Izraelité vedeni Mojžíšem opustili Egypt, kde žili v porobě. Seznamujeme se s Mojžíšovým narozením a jeho vyvolením, egyptskými ranami, s přechodem Izraelitů přes moře, pak následuje čtyřicetileté putování pouští. Těžištěm této části Bible je uzavření smlouvy mezi bohem a jeho lidmi prostřednictvím Mojžíše (tzv. Desatero deset přikázání, text vytesaný do dvou kamenných desek, jež dal Bůh Mojžíšovi na hoře Sinaj). Leviticus obsahuje rituální a kultické předpisy pro kněze. Numeri líčí ustanovení různých řádů izraelského lidu pod horou Sinaj a jeho další putování pod vedením Mojžíše napříč pouští. Deuteronomium jedná se o řadu Mojžíšových proslovů, jež vysvětlují smysl událostí Exodu na Sinaji. Kniha končí Mojžíšovým požehnáním dvanácti kmenům a jeho smrtí. Další části jsou např. Knihy soudců, Samuelovy knihy a Královské knihy zachycují osudy Izraelitů v době vlády králů Saula, Davida a Šalamouna v době rozděleného království (severní Izrael, jižní Judsko). Knihy prorocké zachycují vize o budoucnosti Izraele, proroci předvídají příchod Mesiáše. Mudroslovné knihy obsahují Žalmy, Přísloví, Píseň písní. Žalmy jedná se o 150 skladeb (asi polovina je připisována Davidovi), které vzdávají slávu a díky Bohu ve formě chvalozpěvů, obracejí se k němu o pomoc, další utěšují, tvoří pamětní zápisy a poučují. Soubor žalmů byl samostatně vydáván i jako žaltář. Přísloví jsou přisuzována Šalamounovi a týkají se morálky a víry. Píseň písní (tzv. Píseň Šalamounova) je knihou milostné a svatební lyriky.

11 Nový zákon Příběh Ježíše Podle křesťanského mýtu je Ježíš Kristus Boží syn, vytoužený Mesiáš, předpovídaný starozákonními proroky, který obětoval svůj život, aby vykoupil hříchy lidstva. Narodil se v Betlémě (dnešní Palestina) za vlády Heroda Velikého, a to buď v roce 4 nebo 6 př. Kr. Ježíšovou matkou byla Marie, otcem tesař Josef. Mládí prožil v Nazaretu. Janem Křtitelem byl pokřtěn v řece Jordán. Vybral si dvanáct učedníků (apoštolů) a s nimi procházel Palestinou a zvěstoval příchod Božího království. V tomto období uzdravoval nemocné, kázal a získával další učedníky pro svou nauku. V roce 30 (nebo také 33) byl Ježíš zatčen a na rozkaz římského prokurátora v Judeji Piláta Pontského (avšak z popudu nejvyšší židovské rady) ukřižován. Ježíše zradil a vydal představeným za třicet stříbrných Jidáš Iškarionský, jeden z dvanácti apoštolů. Ježíš byl po strastiplné cestě na popravčí vrch Golgota (pahorek ležící tenkrát za jeruzalémskými hradbami) v ranních hodinách ukřižován, jeho kříž byl vztyčen mezi kříži dvou lotrů. V odpoledních hodinách byl Ježíš mrtev, za tmy byl pak sňat z kříže, zabalen do plátna a pohřben ve skalním hrobě (to vše se podle liturgického kalendáře odehrálo na tzv. Velký pátek). V noci mezi tzv. Bílou sobotou a nedělním Hodem Božím velikonočním došlo ke vzkříšení. Zjevil se učedníkům a po 40 dnech vstoupil na Olivetské hoře na nebesa. Vrátit se má až v den posledního soudu. Další části Nového zákona: Skutky apoštolů zachycují působení Kristových žáků, pojednávají o rozvoji křesťanských náboženských obcí. Listy epištoly jsou listy apoštolů věřícím. Zjevení Janovo (Apokalypsa) je spis o konci světa a posledním soudu. Právě zde je motiv postupného rozlomení sedmi pečetí, z nichž jedna přivádí na svět čtyři apokalyptické jezdce, kterým byla dána moc, aby čtvrtinu země zahubili mečem, hladem, morem a dravými šelmami. Překlady Bible: - přeložena přibližně do 1800 jazyků a dialektů - nejstarší překlad do řečtiny ve 3. stol. - překlad do latiny 4. stol. - Vulgáta - překlad Bible na našem území 9. stol. Konstantin a Metoděj - staroslověnština - překlad do češtiny 60. léta 14. století - nejvýznamnější překlad Bible kralická 2. polovina 16. století (Jan Blahoslav) Doplnění učiva: prezentace 10

12 Arabská literatura Korán Tisíc a jedna noc Výklad a doplnění učiva: prezentace 11 Literární památky evropského středověku Hrdinská epika Beowulf (8. století) Píseň o Rolandovi (kolem r. 1100) Píseň o Cidovi (polovina 12. století) Rodrigo Ruy Diaz de Vivar Píseň o Nibelunzích (kolem roku 1200) Nibelungové Siegfried Kriemhilda

13 Slovo o pluku Igorově (konec 12. století) Byliny Edda (12. století) Rytířská (dvorská) epika Lancelot Perceval [perseval] Tristan a Izolda ( století) Alexandreida (kolem roku 1180) Dvorská lyrika Trubadúři, truvéři Minnesängři Alba Pastorála Epistola Měšťanská literatura Román o Lišákovi Fabliaux O Bleduli a Hněduli Středověké drama Výklad a doplnění učiva: prezentace 12

14 Počátky písemnictví u nás (od poč. 9. stol. do poč. 15. stol.) 9. století Konstantin Cyril ( ) Metoděj (zemřel 885) staroslověnština hlaholice Proglas Život Konstantina Život Metoděje Výklad a doplnění učiva: prezentace století Legenda o sv. Václavu (Život sv. Václava) Kristiánova legenda Vita et passio sancti Venceslai et sanctae Ludmilae aviae eius (Život a utrpení sv. Václava a sv. Ludmily, jeho babičky)

15 stol. Hospodine, pomiluj ny 12. stol. Kosmas ( ) Kronika česká (Chronica Boëmorum) Svatý Václave, vévodo české země 13. stol. První česká věta: Pavel dal jest Ploškovicích zemju, vlach dal jest Dolás zejmu Bogu i svatému Ščepánu se dvěma dušníkoma Bugučeja a Sedlatu. Pochází z počátku 13. století; jedná se o českou glosu v latinsky psané zakládací listině litoměřické kapituly z roku Ostrovská píseň (II. pol. 13. stol.) Kunhutina modlitba (kolem roku 1300) Výklad a doplnění učiva: prezentace 14

16 Rozmach české literatury (14. stol.) Česká světská epika Alexandreida (rozhraní 13. a 14. stol.) Dalimilova kronika (poč. 14. stol.) Mastičkář (asi polovina 14. stol.) Česká duchovní epika (legendistika): Legenda o sv. Prokopu Život sv. Kateřiny Česká světská lyrika (rozvoj ve 2. pol. 14. stol.) Dřěvo se listem odievá Ztratilať sem milého Výklad a doplnění učiva: prezentace 15

17 Latinská tvorba Karel IV. ( ) Vita Caroli Výklad a doplnění učiva: prezentace 16 Mravokárné a satirické skladby Píseň veselé chudiny (konec 14. stol.) Podkoní a žák (konec 14. stol.) Hradecký rukopis (kolem roku 1370) Satiry o řemeslnících a konšelích Desatero kázánie božie Smil Flaška z Pardubic (zemřel 1402) Nová rada Výklad a doplnění učiva: prezentace 17

18 Traktáty (učená pojednání) a kázání Konrád Waldhauser (zemřel 1369) Jan Milíč z Kroměříže (zemřel 1374) Matěj z Janova (zemřel 1394) Tomáš ze Štítného (mezi 1331 a 1335, zemřel 1409) Knížky šestery o obecných věcech křesťanských Řeči besední Výklad a doplnění učiva: prezentace 18 Husitská literatura (od poč. 15. stol. do poč. 70. let 15. stol) 1. Počátky husitského hnutí Jan Hus (asi ) - narozen v Husinci u Prachatic - studia na pražské univerzitě - stal se univerzitním profesorem - byl vysvěcen na kněze, kazatel v kapli Betlémské - zasloužil se o vydání Kutnohorského dekretu vystupoval proti bohatství církve, horlil proti mravní zkaženosti kněžstva, proti kupčení s odpustky - dochází k roztržce mezi Husem a církví Hus musí opustit Prahu (pobýval na Kozím Hrádku a na Krakovci) - na jaře 1414 císař Zikmund vyzval Husa, aby se očistil od nařčení z kacířství před kostnickým koncilem (církevní sněm) - Hus zde neodvolal své učení, nepodřídil se autoritě církve - 6. července 1415 odsouzen k upálení na hranici

19 latinská tvorba: De ecclesia (O církvi) česká tvorba: Dcerka Výklad Viery, Desatera a Páteře Knížky o svatokupectví Postila Listy O pravopise českém Výklad a doplnění učiva: prezentace Literatura revolučního období Jan Žižka z Trocnova (? ) Vojenský řád Jistebnický kancionál Budyšínský rukopis Václav, Havel a Tábor

20 Vavřinec z Březové (1370 -?1437) Husitská kronika 3. Období polipanské (pol. 30. let do konce 60. let 15. stol.) Petr Chelčický ( ) O trojím lidu O boji duchovním Sieť viery pravé Jednota bratrská (1458) Diplomatická aktivita Jiřího z Poděbrad obnovila styky s Evropou. Dokladem toho jsou literární díla: Václav Šašek z Biříkova Deník Jan z Rabštejna Dialogus Výklad a doplnění učiva: prezentace 20

21 Renesance a humanismus (od poč. 14. stol. do konce 17. stol.) Renesance (z franc. la renaissance = znovuzrození) - myšlenkový a umělecký proud, který vzniká na přelomu 13. a 14. stol. v Itálii. Znaky: - člověk je tvůrcem všech hodnot a je schopen být sám sobě soudcem, - rozvoj přírodních věd a věd o člověku, - kult smyslů a příklon k pozemským radostem, - obrození antiky, - rozvoj literatury v národních jazycích, - nový světový názor humanismus (latin. humanus - lidský). Významnou pomocí humanistům byl vynález knihtisku. Vynálezcem byl Němec Johannes Gutenberg, který tiskl v r v Mohuči první knihy (knihy vytištěné do r inkunabule = prvotisky) Výtvarné umění: - ovlivněno studiem antiky, - znovu nalezena krása lidského těla (harmonický soulad tělesných proporcí), - vznikají portréty významných osobností, - objev perspektivy a ztvárnění přírody. Výtvarní umělci: Sandro Botticelli ( ), Michelangelo Buonarroti ( ), Leonardo da Vinci ( ), Raffael Santi ( ), Albrecht Dürer ( ), Hieronymus Bosch ( ) Architektura: - prosazují se antické prvky (půlkruhový oblouk, kopule, hlavice sloupů...), dbá se na přesné proporce a stavby jsou navrhovány spíše do šířky než do výšky; - středověké hrady jsou nahrazeny honosnými zámky a vilami. Významné renesanční stavby: budovy sirotčince a kupole dómu ve Florencii (F. Brunelleschi), bazilika sv. Petra v Římě, francouzské zámky Chambord a Fontainebleau; Belvedér, zámek v Litomyšli, Opočně, Častolovicích, renesanční náměstí v Novém Městě nad Metují atd. Věda: - vychází z pozorování života, přírodních zákonitostí, - lékaři zkoumali pomocí pitev lidské tělo, - astronomové (Mikuláš Koperník a Johannes Kepler) přišli se zcela jinou představou uspořádání vesmíru (Země je kulatá, otáčí se kolem své osy a kolem Slunce, je součástí vesmíru). Reformace: - kritika církve, úsilí o její nápravu a návrat k původní apoštolské církvi; - reformátorům se nelíbilo, že papež usiluje o světskou moc, církev hromadí majetek; - Luther, Kalvín a další reformátoři přestali věřit v nápravu katolické církve, a proto založili na počátku 16. stol. nové církve protestantské. Doplnění učiva: prezentace 21

22 Itálie Dante Alighieri [aligjéri] ( ) Božská komedie Francesco Petrarca [frančesko petrarka] ( ) Zpěvník Giovanni Boccaccio [džovany bokačo] ( ) Dekameron Niccolo Machiavelli [nikolo makjaveli] ( ) Vladař Výklad a doplnění učiva: prezentace 22

23 Francie François Villon [fransua vijon] (1431?1463) původním jménem Francois de Montcorbier [d monkorbjé] Malá a Velká závěť François Rabelais [fransua rablé] ( ) Gargantua a Pantagruel [gargantya a pantagriel] Michel de Montaigne [mišel d monteň] ( ) Eseje Výklad a doplnění učiva: prezentace 23 Španělsko Lope de Vega ( ) Ovčí pramen (Fuente ovejuna [ovechuna]) Tirso de Molina ( ) Svůdce sevillský a kamenný host

24 Miguel de Cervantes y Saavedra [migel de servantes savedra] ( ) Důmyslný rytíř don Quijote de la Mancha [kychot de la manča] Nizozemí Erasmus Rotterdamský ( ) Chvála bláznovství Výklad a doplnění učiva: prezentace 24 Anglie Geoffeery Chaucer [džefri čósr] (1340? 1400) Canterburské povídky [kentrberské] Thomas More ( ) Utopie William Shakespeare [viljem šejkspír] ( ) I. období tvorby: a) komedie: Zkrocení zlé ženy (1593)

25 Sen noci svatojánské (1595) Veselé windsorské paničky (1600) b) díla historická: Richard III. ( ) Jindřich IV. ( ) c) vzniká i raná tragédie Romeo a Julie (1595) II. období tvorby Hamlet, kralevic dánský (1601) Othello (1604) Macbeth [mekbet] (1605) Král Lear [lír] (1606) III. období tvorby Zimní pohádka (1609) Cymbelin (1610) Bouře (1611) Sonety Výklad a doplnění učiva: prezentace 25

26 Česká renesanční a humanistická literatura (od 70. let 15. stol. do 30. let. 17. stol.) Znaky literatury: - zaměřena k problematice společenské a náboženské, - důraz se klade na naučný a vzdělávací ráz, - objevuje se snaha o vyrovnání s kulturou jiných zemí (Itálie, Německo) - funkce estetická a zábavná ustupuje do pozadí. 1. Raný humanismus Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic (? ) Žaloba k sv. Václavu Viktorin Kornel ze Všehrd ( ) Předmluva k překladu díla Jana Zlatoústého Knihy o napravení padlého Knihy devatery (O práviech, o súdiech i o dskách země české knihy devatery) Hynek z Poděbrad (? ) Májový sen 2. Vrcholný humanismus (od 30. let 16. stol. do 30. let 17. stol.) Dějepisectví Václav Hájek z Libočan (zemřel 1553) Kronika česká

27 Cestopisy Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic ( ) Putování aneb Cesta z Království českého do Benátek, odtud po moři do země Svaté, země judské a dále do Egypta Daniel Adam z Veleslavína ( ) Kalendář historický Jan Blahoslav ( ) Filipika proti misomusům Muzika Kancionál šamotulský Gramatika česká Bible kralická ( ) Knížky lidového čtení: Historie o bratru Janovi Palečkovi Trojánská kronika Výklad a doplnění učiva: prezentace 26

28 Baroko (17. stol) Baroko je nový sloh, který je svázán především s katolickými zeměmi a určoval podobu umění až do 18. století. Jeho název by se dal přeložit jako nepravidelná perla (portugalsky barocco). Třicetiletá válka ( ) byla konfliktem mocenským i náboženským. Střetly se v ní dva velké tábory Protestantská unie (1608) a Katolická liga (1609). Vestfálský mír (1648) potvrdil nové uspořádání v Evropě z roku 1624, Evropa se definitivně rozdělila na dvě oblasti katolickou a protestantskou. Katolická církev se snažila zastavit rostoucí vliv protestantů. Proto Karel V. svolal tridentský koncil ( ), na němž byla přijata řada důležitých zásad, které se staly základem protireformace a rekatolizace. Rekatolizace měla různé podoby pokojné (katolické misie, kazatelská činnost, budování církevních staveb, podpora umění a vzdělávání) i násilné (inkvizice, hon na čarodějnice, cenzura, náboženské války s protestanty). Architektura, malířství, sochařství V katolických státech bylo umění ve službách rekatolizace. Baroko chce především ohromit. Zdůrazňuje kontrast mezi lidskou nicotností a Boží všemohoucností. Náboženské náměty jsou zpracovány velmi dramaticky (přehnaný výraz i gesta), oblíbená je iluzivní malba, obrovské oltáře a štuková výzdoba. Tyto znaky ovlivnily i světskou tvorbu hlavně architekturu (zámecký komplex Kuks), méně už malířství a sochařství (antické náměty). Protestantské umění je mnohem skromnější, protože reaguje spíše na osobní poptávku než na velkolepé zakázky církve. Oblíbené byly krajinomalby, portréty, výjevy z běžného života, zátiší nebo veduty (pohled na město). Významné barokní stavby (v oblibě byly křivky, oblouky, eliptické půdorysy): - Invalidovna v Paříži, zámek Schönbrunn ve Vídni; - pražské Klementinum (Carlo Lurago), zámek v Chlumci nad Cidlinou, kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře (Jan Blažej Santini), chrám sv. Mikuláše v Praze na Malé Straně, Loreta (Kryštof a Kilián Ignác Dientzenhoferové). Významní malíři: Ital Caravaggio ( ), Španěl Diego Velázquez ( ), Nizozemci Peter Paul Rubens ( ), Rembrandt van Rijn ( ) a Vermeer van Delft ( ). Karel Škréta ( ), Jan Kupecký ( ), Petr Brandl ( ) a Václav Vavřinec Reiner ( ); grafik Václav Hollar ( ) působil v Anglii. Významní sochaři: Matyáš Bernard Braun ( ) (Kuks), Jan a Ferdinand Maxmilián Brokofové (sochy světců na Karlově mostě) Významní skladatelé: Italové Claudio Monteverdi ( ) a Antonio Vivaldi ( ) a Němci Johann Sebastian Bach ( ) a Georg Friedrich Händel ( ). V Čechách vynikl Jakub Jan Ryba ( ), autor vánoční mše Hej mistře, vstaň bystře. Doplnění učiva: prezentace 27

29 Itálie Torquato Tasso [torkáto taso] ( ) Osvobozený Jeruzalém Španělsko Pedro Calderón de la Barca [kalderón dela barka] ( ) Život je sen Anglie John Milton [džon milton] ( ) Ztracený ráj Výklad a doplnění učiva: prezentace 28 Pobělohorská literatura v období baroka (od 30. let 17. stol. do 70. let 18. stol.) 1. Exulantská literatura Pavel Stránský ( ) O státě českém Pavel Skála ze Zhoře (1583 asi 1640) Historie církevní

30 Jan Amos Komenský ( ) - narodil se pravděpodobně v Nivnici - vzdělání nabyl na bratrských školách v Přerově, ve Strážnici, dovršil je v zahraničí (Herborn, Heidelberg) - po návratu působí jako učitel a bratrský kněz v Přerově a Fulneku - po Bílé hoře se skrýval na různých místech východních Čech (Brandýs n. Orlicí panství Karla staršího ze Žerotína) - r odchází do polského Lešna - potom pobývá v Německu, Anglii, Uhrách, Švédsku a nakonec v Holandsku, kde Amsterodamu zemřel (pohřben je v Naardenu) Nábožensko-filozofické spisy: Labyrint světa a ráj srdce Hlubina bezpečnosti Kšaft umírající matky Jednoty bratrské Pedagogické práce: Velká didaktika (Didactica magna) Informatorium školy mateřské Svět v obrazech (Orbis pictus) Brána jazyků otevřená

31 Schola ludus (Škola na jevišti) Další díla: Poklad jazyka českého Všeobecná porada o nápravě věcí lidských Anděl míru Význam J. Á. Komenského: Výklad a doplnění učiva: prezentace Domácí literatura (od 60. let 17. stol. do 70. let 18. stol.) Literaturu dělíme na: - oficiální - pololidovou - ústní lidovou slovesnost A. Literatura oficiální - navazuje na katolickou tradici české literatury - východiska této tvorby se hledala v době Karla IV. - převažují agitační spisy, životopisy svatých, náboženská rozjímání, duchovní lyrika - záměrně se zdůrazňují pověry, mystika, zázraky - líčí se pekelné tresty, sílí pocit marnosti, časté jsou úvahy o smrti Bedřich Bridel ( ) Co Bůh? Člověk? Adam Michna z Otradovic (?1600?1676) Česká mariánská muzika Bohuslav Balbín ( )

32 narodil se v Hradci Králové - pro své vlastenecké smýšlení podezírán z protivládních názorů a proto byl pronásledován představenými (pobýval v Častolovicích, Kostelci) Rozprava na obranu jazyka slovanského, zvláště českého (Balbínova Obrana) Antonín Koniáš ( ) Klíč kacířské bludy k rozeznání otevírající Výklad a doplnění učiva: prezentace 30 B. Literatura pololidová: - interludia (mezihry) Václav František Kocmánek ( ) - zábavné čtení - kramářské písně - písmácké paměti František Jan Vavák ( ) C. Ústní lidová slovesnost - stala se hlavní představitelkou slovesné kultury celého národa - vzniká především na venkově - typické znaky: anonymita, šíření ústním podáním - útvary: - lidová pověst - pohádka - lidová píseň drama, divadlo loutkové nejznámější z loutkářů byl Matěj Kopecký (zemřel 1847) Výklad a doplnění učiva: prezentace 31

33 Klasicismus (2. pol. 17. stol., 18. stol.) Historické souvislosti Vznik klasicismu je spojen s vládou Ludvíka XIV., krále Slunce, a obecně s rozvojem absolutistických monarchií v Evropě. Znaky: - podpora absolutismu a aristokracie (umění dvorské); - návaznost na antiku; - důraz klade na rozum; - usiluje o přesný řád a formu; - požaduje harmonii, střídmost; - umění se dělí na žánry vysoké a nízké. Architektura: - vycházela z antiky; - stavěly se zejména světské stavby (divadla, nemocnice, budovy úřadů a bank); - typická byla jednoduchá výzdoba, rovné čisté linie, trojúhelníkové štíty, antické sloupy; - příznačné byly i francouzské parky, založené na principech symetrie, plné altánů, alejí vodotrysků a stromů sestříhaných do geometrických tvarů. Významné stavby: Pantheon a Vítězný oblouk v Paříži, Versailles, Národní galerie a Britské muzeum v Londýně, Braniborská brána v Berlíně, historické jádro Petrohradu atd. Malířství a sochařství: - důraz na figurální kompozici; - zobrazení ideálních typů postav, snaha vyjádřit souměrnost a ušlechtilost; - rozvoj krajinářství; - v sochařství byly oblíbené obelisky a busty. Významní malíři: Jacques Louis David (dvorní malíř Napoleona Bonaparte), Jean Dominique Ingres, Nicolas Poussin. Sochař Antonio Canova. Hudba Nejvýznamnější skladatelé Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven. Doplnění učiva: prezentace 32 A) Žánry vysoké Drama

34 Pierre Corneille [pjer kornej] ( ) Cid Jean Racine ( ) Faidra B. Žánry nízké Moliére [molijér] ( ) - vlastním jménem Jean Baptiste Poquelin [žan batyst poklen] - syn zámožného měšťana (královského čalouníka) - odmítl pokračovat v otcově povolání, odešel k divadlu (změna jména herectví bylo opovrhovaným povoláním) - herec, režisér, posléze ředitel divadelní společnosti - na jevišti i zemřel - jako dramatik se přidržoval svou vzorů: domácí frašky, italské commedie dell arte - napsal 33 komedií Tartuffe [tartyf] (1664) Don Juan [donchuan] (1665) Misantrop (1666) Lakomec (1668) Měšťák šlechticem (1670) Zdravý nemocný (1673)

35 Jean de La Fontaine [žan d lafontén] ( ) Bajky Itálie tzv. commedia dell arte [komédyja dellarte] Carlo Goldoni [karlo goldóny] ( ) Poprask na laguně Sluha dvou pánů Výklad a doplnění učiva: prezentace 33 Osvícenství ( stol.) Osvícenství komplex myšlenkových proudů, které vyjadřovaly odvrat od víry a církevních dogmat ve prospěch rozumu, vědeckého poznání a tolerance. V osvícenských názorech na smysl lidské existence již nedominovala spása člověka, ale prosazování lepších podmínek pro život člověka na Zemi. - ve střední a východní Evropě se prosazuje osvícenský absolutismus (Marie Terezie a Josef II. - Rakousko, Kateřina Veliká - Rusko, Fridrich II. Veliký Prusko) - v západní Evropě dochází k revolucím Velká francouzská revoluce ( ) Znaky osvícenství: - začíná kritizovat vládu panovníka (nemá vládnout despoticky, ale osvíceně ); - klade důraz na rozum a vzdělání (víru v boha nahrazuje vírou v rozum); - vyjadřuje odpor k autoritě církve; - prosazuje rovnost mezi lidmi, svobodu myšlení; - literatura je těsně spjata s filozofií.

36 Francie Charles de Montesquieu [šárl d monteskijé] ( ) Duch zákonů Perské listy Voltaire [voltér] ( ) - vl. jménem François-Marie Arouet [fransua mari arue] Candide neboli Optimismus Velká encyklopedie ( ) Denis Diderot ( ) Jeptiška Jakub fatalista a jeho pán Anglie Daniel Defoe ( ) Robinson Crusoe Moll Flandersová Jonathan Swift ( ) Gulliverovy cesty Výklad a doplnění učiva: prezentace 34

37 Preromantismus (2. pol. 18. stol.) Časově se shoduje s obdobím osvícenství a s národním obrozením u řady evropských národů. Znaky: - důraz na cit, neporušenou přírodu, vzdálenou minulost; - návrat k lidové slovesnosti; - hledá se vnitřně čistý, nezkažený, prostý člověk. Francie Jean Jacques Rousseau [žan žak rusó] ( ) Emil čili O výchově Antoine Francois Prévost [antuan fransua prévo] ( ) Manon Lescaut [lesko] Německo Gotthold Ephraim Lessing [efrajm] ( ) Emilia Galotti Johann Gottfried Herder [gotfríd] ( ) Myšlenky k filozofii dějin lidstva

38 Johann Wolfgang Goethe [géte] ( ) Sturm und Drang [šturm] (Bouře a vzdor) Utrpení mladého Werthera (1787) Faust (I. díl 1808, II. díl 1833) Friedrich Schiller [fridrich šiler] ( ) Óda na radost Loupežníci Rusko Ivan Andrejevič Krylov ( ) Bajky Výklad a doplnění učiva: prezentace 35

39 Národní obrození (od 70. let 18. stol. do pol. 19. stol) 3 generace obrozenců 1. generace (obranná fáze národního obrození): - psali především německy a latinsky; - vytvářeli základní jazykové a teoretické předpoklady pro českou literární tvorbu (Dobrovský); - odstraňovali z obrazu české minulosti různá zkreslení a nepravdy vnesené sem protireformací (Dobner); - prosazovali myšlenky osvícenství; - byli většinou dost skeptičtí (nevěřili v možnost obrození národního jazyka). Představitelé: Gelasius Dobner ( ) František Martin Pelcl ( ) Josef Dobrovský ( ) Podrobná mluvnice češtiny Německo- český slovník Dějiny českého řeči a literatury Mluvnice staroslověnštiny

40 Václav Matěj Kramerius ( ) Václav Thám (1765?1816) Antonín Jaroslav Puchmajer ( ) 2. generace národního obrození (fáze ofenzivní): - psali česky; - pěstovali vědeckou literaturu; - vytvořili umělecky náročnou poezii; - prosazovali myšlenky preromantismu; - splnili tři důležité předpoklady literárního rozvoje: a) vypracovali básnický a odborný jazyk Josef Jungmann ( ) Rozmlouvání o jazyce českém Slovník česko-německý Slovesnost Historie literatury české b) posilovali historické vědomí František Palacký ( ) Dějiny národu českého v Čechách i na Moravě

41 Pavel Josef Šafařík ( ) Slovanské starožitnosti c) formulovali a propagovali slovanské myšlenky v poezii Jan Kollár ( ) Slávy dcera František Ladislav Čelakovský ( ) Ohlas písní ruských Ohlas písní českých Slovanské národní písně Mudrosloví národa slovanského ve příslovích Václav Kliment Klicpera ( ) Divotvorný klobouk Rohovín Čtverrohý

42 RKZ 3. generace NO: - vytvářejí literaturu uměleckou, jsou ovlivněni romantismem. Představitelé: Karel Hynek Mácha ( ) Karel Jaromír Erben ( ) Josef Kajetán Tyl ( ) Karel Sabina ( ) Výklad a doplnění učiva: prezentace 36, 37

43 Seznam použité literatury: Bláhová, Renata a kol.: Literatura pro 1. ročník středních škol. DIDAKTIS, Brno 2008 Hánová, Eva a kol.: Odmaturuj z literatury. DIDAKTIS, Brno 2002 Soukal, Josef a kol.: Literatura pro 1. ročník středních škol. SPN, Praha 2000 Veselý, Zdeněk: Přehled učiva k maturitní zkoušce z dějepisu. Fortuna, Praha 2001

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Copyright Petr Zelinka 2002-2003 VYPRACOVANÉ MATURITNÍ OKRUHY http://tlbx.ic.cz/tlbx.php?title=skola Český jazyk a literatura Přínos starověkých kultur pro evropskou vzdělanost... 2 Bible, středověké evropské

Více

3. Humanismus a renesance, baroko, pobělohorská lit.

3. Humanismus a renesance, baroko, pobělohorská lit. 3. Humanismus a renesance, baroko, pobělohorská lit. Renesance a humanismus /14.stol. 16.stol./ - vznik: Itálie 14. stol. - konec: Itálie poč. 16. stol., zaalpské země 16. stol. 1. pol. 17. stol. - významné

Více

Nechť je toto někomu k užitku. Martin Plicka

Nechť je toto někomu k užitku. Martin Plicka Nechť je toto někomu k užitku Martin Plicka V šem, které nebaví vypracovávání maturitních otázek, jsem vytvořil tento dokument z vlastních učebních zdrojů. V případě, že vše nedopadne dle vašich představ,

Více

(NE)PŘEHLEDNÉ, avšak podrobné, kompletní a místy i vtipné, DĚJINY LITERATURY napsal JAKUB SALÁT

(NE)PŘEHLEDNÉ, avšak podrobné, kompletní a místy i vtipné, DĚJINY LITERATURY napsal JAKUB SALÁT (NE)PŘEHLEDNÉ, avšak podrobné, kompletní a místy i vtipné, DĚJINY LITERATURY napsal JAKUB SALÁT Hlavní inspirační zdroje: - profesor českého jazyka Petr Šimek (Gymnázium Omská), který mě učil na střední

Více

Středověká literatura na našem území

Středověká literatura na našem území Středověká literatura na našem území Úvod: - písemnictví se na našem území objevuje až ve vrcholném středověku - české písemnictví ještě později. První souvislá česká věta je v zakládací listině litoměřické

Více

a úkoly září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

a úkoly září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Odmaturuj z češtiny, by PD

Odmaturuj z češtiny, by PD Odmaturuj z češtiny, by PD 1. Počátky slovesného umění, nejstarší umělecké projevy, ÚLS, vliv slovesnosti na literatur 19.st Celá kniha: B. Němcová, K.J.Erben: pohádky; Eduard Petiška: Staré Řecké báje

Více

5. Renesance. 5.1. Charakteristika renesance

5. Renesance. 5.1. Charakteristika renesance 5. Renesance 5.1. Charakteristika renesance Renesance je nový umělecký sloh. Myšlenkově je založen na humanismu. Humanus znamená lidský. Člověk se svou individualitou, rozumem, poznáváním světa, člověk

Více

3.RENESANCE A HUMANISMUS. A)Evropská renesance B)Renesance a humanismus v Čechách

3.RENESANCE A HUMANISMUS. A)Evropská renesance B)Renesance a humanismus v Čechách 3.RENESANCE A HUMANISMUS A)Evropská renesance B)Renesance a humanismus v Čechách RENESANCE A HUMANISMUS počátek 14.století počátek 17.století Renesance z fr. la renaissance = znovuzrození Humanismus z

Více

2. Římská literatura

2. Římská literatura 2. Řecká literatura Aischylos Oresteia Peršané Anakreón 5 knih anakreonské poezie Pijácké písně Aristofanés Lýsistraté Ptáci Žáby Aristoteles Poetika Rétorika Epikuros O přírodě Euripides Médea Orestés

Více

Renesance a humanismus

Renesance a humanismus Renesance a humanismus Co je renesance a humanismus? Kultura a životní styl 14.-16. století Období vytváření novověké evropské společnosti a kultury Nejprve u sebevědomých měšťanů, posléze i u aristokracie

Více

Jakub Valenta Poznámky ke státnicím, duben 2014

Jakub Valenta Poznámky ke státnicím, duben 2014 Jakub Valenta Poznámky ke státnicím, duben 2014 Zdroje Vypracované otázky, které kolují z předešlých let: http://files.jakubvalenta.cz/statnice/statnice_vypracovane_otazky.zip Gombrich http://search.mlp.cz/cz/titul/40916/

Více

Literatura pro 4. ročník gymnázia. (Od starověku do preromantismu)

Literatura pro 4. ročník gymnázia. (Od starověku do preromantismu) Literatura pro 4. ročník gymnázia (Od starověku do preromantismu) Gymnázium Velké Meziříčí 2015 Doporučená četba (platí pro všechny, první dva tituly zadány již v 1. ročníku): Bible. Části ze Starého zákona:

Více

Národní obrození v Čechách Charakteristika doby

Národní obrození v Čechách Charakteristika doby Národní obrození v Čechách Charakteristika doby V 18. a 19. století bylo naše území stále součástí mnohonárodnostní habsburské monarchie. V této době však započalo postupné potlačování feudalismu a prosazovalo

Více

5. Humanismus a renesance ve světové a české literatuře ( počátek 14. století počátek 17. století )

5. Humanismus a renesance ve světové a české literatuře ( počátek 14. století počátek 17. století ) 1 5. Humanismus a renesance ve světové a české literatuře ( počátek 14. století počátek 17. století ) Středověký člověk se ocitl na křižovatce rozumového rozhodnutí: slepě poslouchat, věřit církvi, jejich

Více

Čítanka 9 Slovníček autorů

Čítanka 9 Slovníček autorů A Joseph Alexander ALTSHELER /džouzif eligzándr óltšelr/ (29. 4. 1862 Three Springs, Kentucky, USA 5. 6. 1919 New York, USA) Americký novinář a prozaik, jeden z nejpopulárnějších autorů dobrodružné literatury

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 2. stupeň ZŠ Se

Více

1. Renesance a humanismus

1. Renesance a humanismus 1. Renesance a humanismus Rozvoj obchodu a řemeslné výroby v době vrcholného středovku výrazně posílil hospodářské postavění především měst. Hospodářský vzestup měšťanů postupně měnil tradiční uspořádání

Více

B U S T Y A P A M Ě T N Í D E S K Y

B U S T Y A P A M Ě T N Í D E S K Y P AMĚŤ PRAHY B U S T Y A P A M Ě T N Í D E S K Y V P R A Ž S K É P A M Á T K O V É R E Z E R V A C I U N E S C O P AMĚŤ PRAHY VÝZNAM PAMĚTNÍCH DESEK V PRAZE VÝZNAM PAMĚTNÍCH DESEK V PRAZE Každý návštěvník

Více

DĚJINY KULTURY POJIZEŘÍ

DĚJINY KULTURY POJIZEŘÍ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horky nad Jizerou 35 Operační program: Cesta k modernímu vzdělávání DĚJINY KULTURY POJIZEŘÍ textová část: Mgr. Jaromír Šebek, Mgr. Jana Vyšohlídová fotografie:

Více

Renezance a humanismus

Renezance a humanismus Renezance a humanismus vz. v Itálii ve 14. st., umělecký směr obrat k člověku, důraz na pozemský život, klesá zájem o víru není ovlivněno církví hl. nositelé: měšťanstvo stává se novou významnou vrstvou

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Předmět Český jazyk a literatura má komplexní charakter a jeho výuka je tradičně organizována do tří složek: literární výchovy, jazykové výchovy a komunikační a slohové výchovy.

Více

Literatura pro 1. ročník gymnázia. Od českého národního obrození po realismus (konec 18. století 2. polovina 19. století)

Literatura pro 1. ročník gymnázia. Od českého národního obrození po realismus (konec 18. století 2. polovina 19. století) Literatura pro 1. ročník gymnázia Od českého národního obrození po realismus (konec 18. století 2. polovina 19. století) Gymnázium Velké Meziříčí 2012 1 Povinná četba (platí pro všechny) zapsat do KD i

Více

AISCHYLOS THUKYDIDÉS HÉRODOTOS DÉMOSTHENES SOKRATES PLATÓN

AISCHYLOS THUKYDIDÉS HÉRODOTOS DÉMOSTHENES SOKRATES PLATÓN 1. Vznik literatury, nejstarší světvé literární památky Mezptámie SUMEROVÉ piktgrafické, pak klínvé písm BABYLOŇANÉ (1800 500 PŘ. N. L) Eps Gilgamešvi Egypt 4000 př. n. l. - Epigramy - Hymny - Achnatn

Více

1. Vznik literatury, nejstarší světové literární památky

1. Vznik literatury, nejstarší světové literární památky 1. Vznik literatury, nejstarší světvé literární památky 1. Vznik literatury, nejstarší světvé literární památky Vznik literatury - příčiny, účely zachytit událsti, sdělit infrmace, vyjádřit myšlenky a

Více

Mons. Jan Graubner arcibiskup olomoucký

Mons. Jan Graubner arcibiskup olomoucký OTEVŘENÉ BRÁNY Jsem rád, že k loňské zkušenosti s projektem Otevřené brány se letos přidávají další kostely. Kdysi bylo samozřejmostí, že kostely byly otevřené denně a zastavovali se v nich nejen věřící

Více

Janáčkova konzervatoř a Gymnázium v Ostravě

Janáčkova konzervatoř a Gymnázium v Ostravě Janáčkova konzervatoř a Gymnázium v Ostravě DĚJINY HUDBY pro studenty hudebního gymnázia PhDr. Hana Adámková Heidrová PhD. Ostrava 2010 1 OBSAH 1. Úvod do dějin hudby 3 1.1 Dějiny hudby jako vědní obor

Více

Renesance a humanismus

Renesance a humanismus Renesance a humanismus Renesance: vznik a rozvoj Období ve vývoji kultury a umění Začíná ve 14. století v Itálii ve městech, jako Florencie či Benátky Renesanční kultura byla původně výsadou bohatých měst

Více

Literatura. maturitní otázky 2007/08

Literatura. maturitní otázky 2007/08 Literatura maturitní tázky 2007/08 Maturitní tázky z českéh jazyka a literatury šklní rk 2007/2008 1. a) Starvěká rientální literatura 5 b) Jazykvěda a její discipliny 7 2. a) Antická literatura a její

Více

Česká literatura od nejstarších dob do 15.století

Česká literatura od nejstarších dob do 15.století Česká literatura od nejstarších dob do 15.století Charakteristika doby Prvním státním útvarem na našem území byla Velkomoravská říše: 9. počátek 10.století. Říše se musela bránit útokům ze strany Francké

Více