LITERATURA I. ROČNÍK Pracovní listy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LITERATURA I. ROČNÍK Pracovní listy"

Transkript

1 - 1 - LITERATURA I. ROČNÍK Pracovní listy

2 - 2 - Počátky písemnictví (asi př. n. l. 5. st. n. l.) Pravěk První slovesné projevy: magické průpovědi, zaříkadla, zaklínadla lyrické písně pranostiky pořekadla přísloví mýty Starověká literatura (3000 př. n. l. 5. stol. n. l.) Sumerská literatura Epos o Gilgamešovi Chammurapiho zákoník Výklad a doplnění učiva: prezentace 1

3 - 3 - Egyptská literatura Knihy mrtvých Achnatonův hymnus na Slunce Nauky Milostná poezie Vlastní životopis Sinuhetův Výklad a doplnění učiva: prezentace 2 Indická literatura Védy Mahábhárata Rámájana Kámasútra Výklad a doplnění učiva: prezentace 3

4 - 4 - Čínská literatura Kniha písní Konfucius ( př. n. l.) Výklad a doplnění učiva: prezentace 4 Perská literatura Avesta Hebrejská literatura Starý zákon Výklad a doplnění učiva: prezentace 5

5 - 5 - Antická literatura (přibližně od 8. stol. př. n. l. do 5 stol. n. l.) Řecká literatura (od 8. stol. př. n. l. do stol. př. n. l.) - dělí se na tři období 1. období archaické (od nejstarších dob do 6. stol př. n. l.) epika: Homér Ílias Odysseia Aisópos (Ezop) lyrika: Sapfó Anakreón Pindaros Výklad a doplnění učiva: prezentace 6

6 období attické ( st. př. n. l.) Představitelé řecké tragédie: Aischylos ( př. n. l) Oresteia Sofoklés (asi př. n. l.) Antigona Král Oidipús Eurípidés ( př. n. l.) Médeia Představitelé řecké komedie: Aristofanés (445 asi 388 př. n. l.) Jezdci Mír Lysistraté Výklad a doplnění učiva: prezentace 7

7 - 7 - Představitelé řecké prózy: - historie Hérodotos ( př. n. l.) Dějiny Thúkýdidés ( asi př. n. l.) Dějiny peloponéské války - řečnictví Démosthenés ( př. n. l.) filipiky - filozofie Platón ( př. n. l.) Obrana Sókratova Symposion Aristotelés ( př. n. l.) Poetika Rétorika 3. období helénistické (od 4. stol. př. n. l. do 2. do 1. stol. př. n. l.) Menandros ( př. n. l.) Dědek Theokritos ( př. n. l.) Výklad a doplnění učiva: prezentace 8

8 - 8 - Římská literatura (od stol. př. n. l. do konce 5. stol. n. l.) 1. období staré (3. 2. stol. př. n. l.) Plautus (asi př. n. l.) Lišák Pseudolus 2. období klasické (1. stol. př. n. l. 14 n. l.) - próza: Cicero ( př. n. l.) Caesar ( př. n. l.) Zápisky o válce galské - poezie: Publius Vergilius Maro (70 19 př. n. l.) Zpěvy pastýřské Zpěvy rolnické Aeneis Publius Ovidius Naso (43 př. n. l. 18 n. l.) Umění milovat Listy heroin (Listy lásky)

9 - 9 - Žalozpěvy (Tristia) Proměny (Metamorfoses) Quintus Horatius Flaccus (65 8 př. n. l.) Ódy 3. období postklasické (14. n. l stol. n. l.) Seneca (4. př. n. l. 65 n. l.) Phaedra Tacitus (asi n. l.) Letopisy Dějiny Germánie Petronius (zemřel 65) Satiricon 4. období úpadkové (2. stol. n. l stol. n. l.) Antonius Marcus Aurelius ( ) Hovory k sobě Výklad a doplnění učiva: prezentace 9

10 Středověká literatura ( ) Bible (řec. biblia = knihy) - Písmo svaté Starý zákon Jádrem je pět knih Mojžíšových (řecky Pentateuch, hebrejsky tóra): Genesis (počátek, vznik) líčí se vznik světa a prvních lidí (stvoření, ráj, pokušení, potopa a příběh Noemův, stavba babylonské věže, počátky Izraele, příběhy Abrahama, Izáka, Jákoba a Josefa). Exodus (odchod) vypráví se, jak Izraelité vedeni Mojžíšem opustili Egypt, kde žili v porobě. Seznamujeme se s Mojžíšovým narozením a jeho vyvolením, egyptskými ranami, s přechodem Izraelitů přes moře, pak následuje čtyřicetileté putování pouští. Těžištěm této části Bible je uzavření smlouvy mezi bohem a jeho lidmi prostřednictvím Mojžíše (tzv. Desatero deset přikázání, text vytesaný do dvou kamenných desek, jež dal Bůh Mojžíšovi na hoře Sinaj). Leviticus obsahuje rituální a kultické předpisy pro kněze. Numeri líčí ustanovení různých řádů izraelského lidu pod horou Sinaj a jeho další putování pod vedením Mojžíše napříč pouští. Deuteronomium jedná se o řadu Mojžíšových proslovů, jež vysvětlují smysl událostí Exodu na Sinaji. Kniha končí Mojžíšovým požehnáním dvanácti kmenům a jeho smrtí. Další části jsou např. Knihy soudců, Samuelovy knihy a Královské knihy zachycují osudy Izraelitů v době vlády králů Saula, Davida a Šalamouna v době rozděleného království (severní Izrael, jižní Judsko). Knihy prorocké zachycují vize o budoucnosti Izraele, proroci předvídají příchod Mesiáše. Mudroslovné knihy obsahují Žalmy, Přísloví, Píseň písní. Žalmy jedná se o 150 skladeb (asi polovina je připisována Davidovi), které vzdávají slávu a díky Bohu ve formě chvalozpěvů, obracejí se k němu o pomoc, další utěšují, tvoří pamětní zápisy a poučují. Soubor žalmů byl samostatně vydáván i jako žaltář. Přísloví jsou přisuzována Šalamounovi a týkají se morálky a víry. Píseň písní (tzv. Píseň Šalamounova) je knihou milostné a svatební lyriky.

11 Nový zákon Příběh Ježíše Podle křesťanského mýtu je Ježíš Kristus Boží syn, vytoužený Mesiáš, předpovídaný starozákonními proroky, který obětoval svůj život, aby vykoupil hříchy lidstva. Narodil se v Betlémě (dnešní Palestina) za vlády Heroda Velikého, a to buď v roce 4 nebo 6 př. Kr. Ježíšovou matkou byla Marie, otcem tesař Josef. Mládí prožil v Nazaretu. Janem Křtitelem byl pokřtěn v řece Jordán. Vybral si dvanáct učedníků (apoštolů) a s nimi procházel Palestinou a zvěstoval příchod Božího království. V tomto období uzdravoval nemocné, kázal a získával další učedníky pro svou nauku. V roce 30 (nebo také 33) byl Ježíš zatčen a na rozkaz římského prokurátora v Judeji Piláta Pontského (avšak z popudu nejvyšší židovské rady) ukřižován. Ježíše zradil a vydal představeným za třicet stříbrných Jidáš Iškarionský, jeden z dvanácti apoštolů. Ježíš byl po strastiplné cestě na popravčí vrch Golgota (pahorek ležící tenkrát za jeruzalémskými hradbami) v ranních hodinách ukřižován, jeho kříž byl vztyčen mezi kříži dvou lotrů. V odpoledních hodinách byl Ježíš mrtev, za tmy byl pak sňat z kříže, zabalen do plátna a pohřben ve skalním hrobě (to vše se podle liturgického kalendáře odehrálo na tzv. Velký pátek). V noci mezi tzv. Bílou sobotou a nedělním Hodem Božím velikonočním došlo ke vzkříšení. Zjevil se učedníkům a po 40 dnech vstoupil na Olivetské hoře na nebesa. Vrátit se má až v den posledního soudu. Další části Nového zákona: Skutky apoštolů zachycují působení Kristových žáků, pojednávají o rozvoji křesťanských náboženských obcí. Listy epištoly jsou listy apoštolů věřícím. Zjevení Janovo (Apokalypsa) je spis o konci světa a posledním soudu. Právě zde je motiv postupného rozlomení sedmi pečetí, z nichž jedna přivádí na svět čtyři apokalyptické jezdce, kterým byla dána moc, aby čtvrtinu země zahubili mečem, hladem, morem a dravými šelmami. Překlady Bible: - přeložena přibližně do 1800 jazyků a dialektů - nejstarší překlad do řečtiny ve 3. stol. - překlad do latiny 4. stol. - Vulgáta - překlad Bible na našem území 9. stol. Konstantin a Metoděj - staroslověnština - překlad do češtiny 60. léta 14. století - nejvýznamnější překlad Bible kralická 2. polovina 16. století (Jan Blahoslav) Doplnění učiva: prezentace 10

12 Arabská literatura Korán Tisíc a jedna noc Výklad a doplnění učiva: prezentace 11 Literární památky evropského středověku Hrdinská epika Beowulf (8. století) Píseň o Rolandovi (kolem r. 1100) Píseň o Cidovi (polovina 12. století) Rodrigo Ruy Diaz de Vivar Píseň o Nibelunzích (kolem roku 1200) Nibelungové Siegfried Kriemhilda

13 Slovo o pluku Igorově (konec 12. století) Byliny Edda (12. století) Rytířská (dvorská) epika Lancelot Perceval [perseval] Tristan a Izolda ( století) Alexandreida (kolem roku 1180) Dvorská lyrika Trubadúři, truvéři Minnesängři Alba Pastorála Epistola Měšťanská literatura Román o Lišákovi Fabliaux O Bleduli a Hněduli Středověké drama Výklad a doplnění učiva: prezentace 12

14 Počátky písemnictví u nás (od poč. 9. stol. do poč. 15. stol.) 9. století Konstantin Cyril ( ) Metoděj (zemřel 885) staroslověnština hlaholice Proglas Život Konstantina Život Metoděje Výklad a doplnění učiva: prezentace století Legenda o sv. Václavu (Život sv. Václava) Kristiánova legenda Vita et passio sancti Venceslai et sanctae Ludmilae aviae eius (Život a utrpení sv. Václava a sv. Ludmily, jeho babičky)

15 stol. Hospodine, pomiluj ny 12. stol. Kosmas ( ) Kronika česká (Chronica Boëmorum) Svatý Václave, vévodo české země 13. stol. První česká věta: Pavel dal jest Ploškovicích zemju, vlach dal jest Dolás zejmu Bogu i svatému Ščepánu se dvěma dušníkoma Bugučeja a Sedlatu. Pochází z počátku 13. století; jedná se o českou glosu v latinsky psané zakládací listině litoměřické kapituly z roku Ostrovská píseň (II. pol. 13. stol.) Kunhutina modlitba (kolem roku 1300) Výklad a doplnění učiva: prezentace 14

16 Rozmach české literatury (14. stol.) Česká světská epika Alexandreida (rozhraní 13. a 14. stol.) Dalimilova kronika (poč. 14. stol.) Mastičkář (asi polovina 14. stol.) Česká duchovní epika (legendistika): Legenda o sv. Prokopu Život sv. Kateřiny Česká světská lyrika (rozvoj ve 2. pol. 14. stol.) Dřěvo se listem odievá Ztratilať sem milého Výklad a doplnění učiva: prezentace 15

17 Latinská tvorba Karel IV. ( ) Vita Caroli Výklad a doplnění učiva: prezentace 16 Mravokárné a satirické skladby Píseň veselé chudiny (konec 14. stol.) Podkoní a žák (konec 14. stol.) Hradecký rukopis (kolem roku 1370) Satiry o řemeslnících a konšelích Desatero kázánie božie Smil Flaška z Pardubic (zemřel 1402) Nová rada Výklad a doplnění učiva: prezentace 17

18 Traktáty (učená pojednání) a kázání Konrád Waldhauser (zemřel 1369) Jan Milíč z Kroměříže (zemřel 1374) Matěj z Janova (zemřel 1394) Tomáš ze Štítného (mezi 1331 a 1335, zemřel 1409) Knížky šestery o obecných věcech křesťanských Řeči besední Výklad a doplnění učiva: prezentace 18 Husitská literatura (od poč. 15. stol. do poč. 70. let 15. stol) 1. Počátky husitského hnutí Jan Hus (asi ) - narozen v Husinci u Prachatic - studia na pražské univerzitě - stal se univerzitním profesorem - byl vysvěcen na kněze, kazatel v kapli Betlémské - zasloužil se o vydání Kutnohorského dekretu vystupoval proti bohatství církve, horlil proti mravní zkaženosti kněžstva, proti kupčení s odpustky - dochází k roztržce mezi Husem a církví Hus musí opustit Prahu (pobýval na Kozím Hrádku a na Krakovci) - na jaře 1414 císař Zikmund vyzval Husa, aby se očistil od nařčení z kacířství před kostnickým koncilem (církevní sněm) - Hus zde neodvolal své učení, nepodřídil se autoritě církve - 6. července 1415 odsouzen k upálení na hranici

19 latinská tvorba: De ecclesia (O církvi) česká tvorba: Dcerka Výklad Viery, Desatera a Páteře Knížky o svatokupectví Postila Listy O pravopise českém Výklad a doplnění učiva: prezentace Literatura revolučního období Jan Žižka z Trocnova (? ) Vojenský řád Jistebnický kancionál Budyšínský rukopis Václav, Havel a Tábor

20 Vavřinec z Březové (1370 -?1437) Husitská kronika 3. Období polipanské (pol. 30. let do konce 60. let 15. stol.) Petr Chelčický ( ) O trojím lidu O boji duchovním Sieť viery pravé Jednota bratrská (1458) Diplomatická aktivita Jiřího z Poděbrad obnovila styky s Evropou. Dokladem toho jsou literární díla: Václav Šašek z Biříkova Deník Jan z Rabštejna Dialogus Výklad a doplnění učiva: prezentace 20

21 Renesance a humanismus (od poč. 14. stol. do konce 17. stol.) Renesance (z franc. la renaissance = znovuzrození) - myšlenkový a umělecký proud, který vzniká na přelomu 13. a 14. stol. v Itálii. Znaky: - člověk je tvůrcem všech hodnot a je schopen být sám sobě soudcem, - rozvoj přírodních věd a věd o člověku, - kult smyslů a příklon k pozemským radostem, - obrození antiky, - rozvoj literatury v národních jazycích, - nový světový názor humanismus (latin. humanus - lidský). Významnou pomocí humanistům byl vynález knihtisku. Vynálezcem byl Němec Johannes Gutenberg, který tiskl v r v Mohuči první knihy (knihy vytištěné do r inkunabule = prvotisky) Výtvarné umění: - ovlivněno studiem antiky, - znovu nalezena krása lidského těla (harmonický soulad tělesných proporcí), - vznikají portréty významných osobností, - objev perspektivy a ztvárnění přírody. Výtvarní umělci: Sandro Botticelli ( ), Michelangelo Buonarroti ( ), Leonardo da Vinci ( ), Raffael Santi ( ), Albrecht Dürer ( ), Hieronymus Bosch ( ) Architektura: - prosazují se antické prvky (půlkruhový oblouk, kopule, hlavice sloupů...), dbá se na přesné proporce a stavby jsou navrhovány spíše do šířky než do výšky; - středověké hrady jsou nahrazeny honosnými zámky a vilami. Významné renesanční stavby: budovy sirotčince a kupole dómu ve Florencii (F. Brunelleschi), bazilika sv. Petra v Římě, francouzské zámky Chambord a Fontainebleau; Belvedér, zámek v Litomyšli, Opočně, Častolovicích, renesanční náměstí v Novém Městě nad Metují atd. Věda: - vychází z pozorování života, přírodních zákonitostí, - lékaři zkoumali pomocí pitev lidské tělo, - astronomové (Mikuláš Koperník a Johannes Kepler) přišli se zcela jinou představou uspořádání vesmíru (Země je kulatá, otáčí se kolem své osy a kolem Slunce, je součástí vesmíru). Reformace: - kritika církve, úsilí o její nápravu a návrat k původní apoštolské církvi; - reformátorům se nelíbilo, že papež usiluje o světskou moc, církev hromadí majetek; - Luther, Kalvín a další reformátoři přestali věřit v nápravu katolické církve, a proto založili na počátku 16. stol. nové církve protestantské. Doplnění učiva: prezentace 21

22 Itálie Dante Alighieri [aligjéri] ( ) Božská komedie Francesco Petrarca [frančesko petrarka] ( ) Zpěvník Giovanni Boccaccio [džovany bokačo] ( ) Dekameron Niccolo Machiavelli [nikolo makjaveli] ( ) Vladař Výklad a doplnění učiva: prezentace 22

23 Francie François Villon [fransua vijon] (1431?1463) původním jménem Francois de Montcorbier [d monkorbjé] Malá a Velká závěť François Rabelais [fransua rablé] ( ) Gargantua a Pantagruel [gargantya a pantagriel] Michel de Montaigne [mišel d monteň] ( ) Eseje Výklad a doplnění učiva: prezentace 23 Španělsko Lope de Vega ( ) Ovčí pramen (Fuente ovejuna [ovechuna]) Tirso de Molina ( ) Svůdce sevillský a kamenný host

24 Miguel de Cervantes y Saavedra [migel de servantes savedra] ( ) Důmyslný rytíř don Quijote de la Mancha [kychot de la manča] Nizozemí Erasmus Rotterdamský ( ) Chvála bláznovství Výklad a doplnění učiva: prezentace 24 Anglie Geoffeery Chaucer [džefri čósr] (1340? 1400) Canterburské povídky [kentrberské] Thomas More ( ) Utopie William Shakespeare [viljem šejkspír] ( ) I. období tvorby: a) komedie: Zkrocení zlé ženy (1593)

25 Sen noci svatojánské (1595) Veselé windsorské paničky (1600) b) díla historická: Richard III. ( ) Jindřich IV. ( ) c) vzniká i raná tragédie Romeo a Julie (1595) II. období tvorby Hamlet, kralevic dánský (1601) Othello (1604) Macbeth [mekbet] (1605) Král Lear [lír] (1606) III. období tvorby Zimní pohádka (1609) Cymbelin (1610) Bouře (1611) Sonety Výklad a doplnění učiva: prezentace 25

26 Česká renesanční a humanistická literatura (od 70. let 15. stol. do 30. let. 17. stol.) Znaky literatury: - zaměřena k problematice společenské a náboženské, - důraz se klade na naučný a vzdělávací ráz, - objevuje se snaha o vyrovnání s kulturou jiných zemí (Itálie, Německo) - funkce estetická a zábavná ustupuje do pozadí. 1. Raný humanismus Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic (? ) Žaloba k sv. Václavu Viktorin Kornel ze Všehrd ( ) Předmluva k překladu díla Jana Zlatoústého Knihy o napravení padlého Knihy devatery (O práviech, o súdiech i o dskách země české knihy devatery) Hynek z Poděbrad (? ) Májový sen 2. Vrcholný humanismus (od 30. let 16. stol. do 30. let 17. stol.) Dějepisectví Václav Hájek z Libočan (zemřel 1553) Kronika česká

27 Cestopisy Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic ( ) Putování aneb Cesta z Království českého do Benátek, odtud po moři do země Svaté, země judské a dále do Egypta Daniel Adam z Veleslavína ( ) Kalendář historický Jan Blahoslav ( ) Filipika proti misomusům Muzika Kancionál šamotulský Gramatika česká Bible kralická ( ) Knížky lidového čtení: Historie o bratru Janovi Palečkovi Trojánská kronika Výklad a doplnění učiva: prezentace 26

28 Baroko (17. stol) Baroko je nový sloh, který je svázán především s katolickými zeměmi a určoval podobu umění až do 18. století. Jeho název by se dal přeložit jako nepravidelná perla (portugalsky barocco). Třicetiletá válka ( ) byla konfliktem mocenským i náboženským. Střetly se v ní dva velké tábory Protestantská unie (1608) a Katolická liga (1609). Vestfálský mír (1648) potvrdil nové uspořádání v Evropě z roku 1624, Evropa se definitivně rozdělila na dvě oblasti katolickou a protestantskou. Katolická církev se snažila zastavit rostoucí vliv protestantů. Proto Karel V. svolal tridentský koncil ( ), na němž byla přijata řada důležitých zásad, které se staly základem protireformace a rekatolizace. Rekatolizace měla různé podoby pokojné (katolické misie, kazatelská činnost, budování církevních staveb, podpora umění a vzdělávání) i násilné (inkvizice, hon na čarodějnice, cenzura, náboženské války s protestanty). Architektura, malířství, sochařství V katolických státech bylo umění ve službách rekatolizace. Baroko chce především ohromit. Zdůrazňuje kontrast mezi lidskou nicotností a Boží všemohoucností. Náboženské náměty jsou zpracovány velmi dramaticky (přehnaný výraz i gesta), oblíbená je iluzivní malba, obrovské oltáře a štuková výzdoba. Tyto znaky ovlivnily i světskou tvorbu hlavně architekturu (zámecký komplex Kuks), méně už malířství a sochařství (antické náměty). Protestantské umění je mnohem skromnější, protože reaguje spíše na osobní poptávku než na velkolepé zakázky církve. Oblíbené byly krajinomalby, portréty, výjevy z běžného života, zátiší nebo veduty (pohled na město). Významné barokní stavby (v oblibě byly křivky, oblouky, eliptické půdorysy): - Invalidovna v Paříži, zámek Schönbrunn ve Vídni; - pražské Klementinum (Carlo Lurago), zámek v Chlumci nad Cidlinou, kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře (Jan Blažej Santini), chrám sv. Mikuláše v Praze na Malé Straně, Loreta (Kryštof a Kilián Ignác Dientzenhoferové). Významní malíři: Ital Caravaggio ( ), Španěl Diego Velázquez ( ), Nizozemci Peter Paul Rubens ( ), Rembrandt van Rijn ( ) a Vermeer van Delft ( ). Karel Škréta ( ), Jan Kupecký ( ), Petr Brandl ( ) a Václav Vavřinec Reiner ( ); grafik Václav Hollar ( ) působil v Anglii. Významní sochaři: Matyáš Bernard Braun ( ) (Kuks), Jan a Ferdinand Maxmilián Brokofové (sochy světců na Karlově mostě) Významní skladatelé: Italové Claudio Monteverdi ( ) a Antonio Vivaldi ( ) a Němci Johann Sebastian Bach ( ) a Georg Friedrich Händel ( ). V Čechách vynikl Jakub Jan Ryba ( ), autor vánoční mše Hej mistře, vstaň bystře. Doplnění učiva: prezentace 27

29 Itálie Torquato Tasso [torkáto taso] ( ) Osvobozený Jeruzalém Španělsko Pedro Calderón de la Barca [kalderón dela barka] ( ) Život je sen Anglie John Milton [džon milton] ( ) Ztracený ráj Výklad a doplnění učiva: prezentace 28 Pobělohorská literatura v období baroka (od 30. let 17. stol. do 70. let 18. stol.) 1. Exulantská literatura Pavel Stránský ( ) O státě českém Pavel Skála ze Zhoře (1583 asi 1640) Historie církevní

30 Jan Amos Komenský ( ) - narodil se pravděpodobně v Nivnici - vzdělání nabyl na bratrských školách v Přerově, ve Strážnici, dovršil je v zahraničí (Herborn, Heidelberg) - po návratu působí jako učitel a bratrský kněz v Přerově a Fulneku - po Bílé hoře se skrýval na různých místech východních Čech (Brandýs n. Orlicí panství Karla staršího ze Žerotína) - r odchází do polského Lešna - potom pobývá v Německu, Anglii, Uhrách, Švédsku a nakonec v Holandsku, kde Amsterodamu zemřel (pohřben je v Naardenu) Nábožensko-filozofické spisy: Labyrint světa a ráj srdce Hlubina bezpečnosti Kšaft umírající matky Jednoty bratrské Pedagogické práce: Velká didaktika (Didactica magna) Informatorium školy mateřské Svět v obrazech (Orbis pictus) Brána jazyků otevřená

31 Schola ludus (Škola na jevišti) Další díla: Poklad jazyka českého Všeobecná porada o nápravě věcí lidských Anděl míru Význam J. Á. Komenského: Výklad a doplnění učiva: prezentace Domácí literatura (od 60. let 17. stol. do 70. let 18. stol.) Literaturu dělíme na: - oficiální - pololidovou - ústní lidovou slovesnost A. Literatura oficiální - navazuje na katolickou tradici české literatury - východiska této tvorby se hledala v době Karla IV. - převažují agitační spisy, životopisy svatých, náboženská rozjímání, duchovní lyrika - záměrně se zdůrazňují pověry, mystika, zázraky - líčí se pekelné tresty, sílí pocit marnosti, časté jsou úvahy o smrti Bedřich Bridel ( ) Co Bůh? Člověk? Adam Michna z Otradovic (?1600?1676) Česká mariánská muzika Bohuslav Balbín ( )

32 narodil se v Hradci Králové - pro své vlastenecké smýšlení podezírán z protivládních názorů a proto byl pronásledován představenými (pobýval v Častolovicích, Kostelci) Rozprava na obranu jazyka slovanského, zvláště českého (Balbínova Obrana) Antonín Koniáš ( ) Klíč kacířské bludy k rozeznání otevírající Výklad a doplnění učiva: prezentace 30 B. Literatura pololidová: - interludia (mezihry) Václav František Kocmánek ( ) - zábavné čtení - kramářské písně - písmácké paměti František Jan Vavák ( ) C. Ústní lidová slovesnost - stala se hlavní představitelkou slovesné kultury celého národa - vzniká především na venkově - typické znaky: anonymita, šíření ústním podáním - útvary: - lidová pověst - pohádka - lidová píseň drama, divadlo loutkové nejznámější z loutkářů byl Matěj Kopecký (zemřel 1847) Výklad a doplnění učiva: prezentace 31

33 Klasicismus (2. pol. 17. stol., 18. stol.) Historické souvislosti Vznik klasicismu je spojen s vládou Ludvíka XIV., krále Slunce, a obecně s rozvojem absolutistických monarchií v Evropě. Znaky: - podpora absolutismu a aristokracie (umění dvorské); - návaznost na antiku; - důraz klade na rozum; - usiluje o přesný řád a formu; - požaduje harmonii, střídmost; - umění se dělí na žánry vysoké a nízké. Architektura: - vycházela z antiky; - stavěly se zejména světské stavby (divadla, nemocnice, budovy úřadů a bank); - typická byla jednoduchá výzdoba, rovné čisté linie, trojúhelníkové štíty, antické sloupy; - příznačné byly i francouzské parky, založené na principech symetrie, plné altánů, alejí vodotrysků a stromů sestříhaných do geometrických tvarů. Významné stavby: Pantheon a Vítězný oblouk v Paříži, Versailles, Národní galerie a Britské muzeum v Londýně, Braniborská brána v Berlíně, historické jádro Petrohradu atd. Malířství a sochařství: - důraz na figurální kompozici; - zobrazení ideálních typů postav, snaha vyjádřit souměrnost a ušlechtilost; - rozvoj krajinářství; - v sochařství byly oblíbené obelisky a busty. Významní malíři: Jacques Louis David (dvorní malíř Napoleona Bonaparte), Jean Dominique Ingres, Nicolas Poussin. Sochař Antonio Canova. Hudba Nejvýznamnější skladatelé Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven. Doplnění učiva: prezentace 32 A) Žánry vysoké Drama

34 Pierre Corneille [pjer kornej] ( ) Cid Jean Racine ( ) Faidra B. Žánry nízké Moliére [molijér] ( ) - vlastním jménem Jean Baptiste Poquelin [žan batyst poklen] - syn zámožného měšťana (královského čalouníka) - odmítl pokračovat v otcově povolání, odešel k divadlu (změna jména herectví bylo opovrhovaným povoláním) - herec, režisér, posléze ředitel divadelní společnosti - na jevišti i zemřel - jako dramatik se přidržoval svou vzorů: domácí frašky, italské commedie dell arte - napsal 33 komedií Tartuffe [tartyf] (1664) Don Juan [donchuan] (1665) Misantrop (1666) Lakomec (1668) Měšťák šlechticem (1670) Zdravý nemocný (1673)

35 Jean de La Fontaine [žan d lafontén] ( ) Bajky Itálie tzv. commedia dell arte [komédyja dellarte] Carlo Goldoni [karlo goldóny] ( ) Poprask na laguně Sluha dvou pánů Výklad a doplnění učiva: prezentace 33 Osvícenství ( stol.) Osvícenství komplex myšlenkových proudů, které vyjadřovaly odvrat od víry a církevních dogmat ve prospěch rozumu, vědeckého poznání a tolerance. V osvícenských názorech na smysl lidské existence již nedominovala spása člověka, ale prosazování lepších podmínek pro život člověka na Zemi. - ve střední a východní Evropě se prosazuje osvícenský absolutismus (Marie Terezie a Josef II. - Rakousko, Kateřina Veliká - Rusko, Fridrich II. Veliký Prusko) - v západní Evropě dochází k revolucím Velká francouzská revoluce ( ) Znaky osvícenství: - začíná kritizovat vládu panovníka (nemá vládnout despoticky, ale osvíceně ); - klade důraz na rozum a vzdělání (víru v boha nahrazuje vírou v rozum); - vyjadřuje odpor k autoritě církve; - prosazuje rovnost mezi lidmi, svobodu myšlení; - literatura je těsně spjata s filozofií.

36 Francie Charles de Montesquieu [šárl d monteskijé] ( ) Duch zákonů Perské listy Voltaire [voltér] ( ) - vl. jménem François-Marie Arouet [fransua mari arue] Candide neboli Optimismus Velká encyklopedie ( ) Denis Diderot ( ) Jeptiška Jakub fatalista a jeho pán Anglie Daniel Defoe ( ) Robinson Crusoe Moll Flandersová Jonathan Swift ( ) Gulliverovy cesty Výklad a doplnění učiva: prezentace 34

37 Preromantismus (2. pol. 18. stol.) Časově se shoduje s obdobím osvícenství a s národním obrozením u řady evropských národů. Znaky: - důraz na cit, neporušenou přírodu, vzdálenou minulost; - návrat k lidové slovesnosti; - hledá se vnitřně čistý, nezkažený, prostý člověk. Francie Jean Jacques Rousseau [žan žak rusó] ( ) Emil čili O výchově Antoine Francois Prévost [antuan fransua prévo] ( ) Manon Lescaut [lesko] Německo Gotthold Ephraim Lessing [efrajm] ( ) Emilia Galotti Johann Gottfried Herder [gotfríd] ( ) Myšlenky k filozofii dějin lidstva

38 Johann Wolfgang Goethe [géte] ( ) Sturm und Drang [šturm] (Bouře a vzdor) Utrpení mladého Werthera (1787) Faust (I. díl 1808, II. díl 1833) Friedrich Schiller [fridrich šiler] ( ) Óda na radost Loupežníci Rusko Ivan Andrejevič Krylov ( ) Bajky Výklad a doplnění učiva: prezentace 35

39 Národní obrození (od 70. let 18. stol. do pol. 19. stol) 3 generace obrozenců 1. generace (obranná fáze národního obrození): - psali především německy a latinsky; - vytvářeli základní jazykové a teoretické předpoklady pro českou literární tvorbu (Dobrovský); - odstraňovali z obrazu české minulosti různá zkreslení a nepravdy vnesené sem protireformací (Dobner); - prosazovali myšlenky osvícenství; - byli většinou dost skeptičtí (nevěřili v možnost obrození národního jazyka). Představitelé: Gelasius Dobner ( ) František Martin Pelcl ( ) Josef Dobrovský ( ) Podrobná mluvnice češtiny Německo- český slovník Dějiny českého řeči a literatury Mluvnice staroslověnštiny

40 Václav Matěj Kramerius ( ) Václav Thám (1765?1816) Antonín Jaroslav Puchmajer ( ) 2. generace národního obrození (fáze ofenzivní): - psali česky; - pěstovali vědeckou literaturu; - vytvořili umělecky náročnou poezii; - prosazovali myšlenky preromantismu; - splnili tři důležité předpoklady literárního rozvoje: a) vypracovali básnický a odborný jazyk Josef Jungmann ( ) Rozmlouvání o jazyce českém Slovník česko-německý Slovesnost Historie literatury české b) posilovali historické vědomí František Palacký ( ) Dějiny národu českého v Čechách i na Moravě

41 Pavel Josef Šafařík ( ) Slovanské starožitnosti c) formulovali a propagovali slovanské myšlenky v poezii Jan Kollár ( ) Slávy dcera František Ladislav Čelakovský ( ) Ohlas písní ruských Ohlas písní českých Slovanské národní písně Mudrosloví národa slovanského ve příslovích Václav Kliment Klicpera ( ) Divotvorný klobouk Rohovín Čtverrohý

42 RKZ 3. generace NO: - vytvářejí literaturu uměleckou, jsou ovlivněni romantismem. Představitelé: Karel Hynek Mácha ( ) Karel Jaromír Erben ( ) Josef Kajetán Tyl ( ) Karel Sabina ( ) Výklad a doplnění učiva: prezentace 36, 37

43 Seznam použité literatury: Bláhová, Renata a kol.: Literatura pro 1. ročník středních škol. DIDAKTIS, Brno 2008 Hánová, Eva a kol.: Odmaturuj z literatury. DIDAKTIS, Brno 2002 Soukal, Josef a kol.: Literatura pro 1. ročník středních škol. SPN, Praha 2000 Veselý, Zdeněk: Přehled učiva k maturitní zkoušce z dějepisu. Fortuna, Praha 2001

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

PhDr. Jana Bros-Svobodová. Počátky psané literatury ve světě. Evropská renesanční literatura test

PhDr. Jana Bros-Svobodová. Počátky psané literatury ve světě. Evropská renesanční literatura test Autor: Tematický celek: Učivo (téma): Stručná charakteristika: PhDr. Jana Bros-Svobodová Počátky psané literatury ve světě Evropská renesanční literatura test Pracovní list nabízí testovací otázky, které

Více

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Středověká literatura - test. VY_32_INOVACE_CJL1.1.11a PhDr. Olga Šimandlová září Jazyk a jazyková komunikace. 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

Středověká literatura - test. VY_32_INOVACE_CJL1.1.11a PhDr. Olga Šimandlová září Jazyk a jazyková komunikace. 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Český jazyk - literární komunikace 5. ročník osmiletého gymnázia 1. ročník čtyřletého gymnázia

Český jazyk - literární komunikace 5. ročník osmiletého gymnázia 1. ročník čtyřletého gymnázia Český jazyk - literární komunikace 5. ročník osmiletého gymnázia 1. ročník čtyřletého gymnázia Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) chápe význam umění pro člověka zařadí typická díla k jednotlivým

Více

Literatura v době renesanční a barokní

Literatura v době renesanční a barokní Literatura v době renesanční a barokní Tematická oblast Datum vytvoření Ročník Stručný obsah Způsob využití Autor Kód Český jazyk - literatura 8. 6. 2013 1. nebo 2. ročník čtyřletého, 5. nebo 6. ročník

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU. Zpracování tohoto DUM bylo financováno z projektu OPVK, výzva 1.5

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU. Zpracování tohoto DUM bylo financováno z projektu OPVK, výzva 1.5 GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 10.4.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Renesance a humanismus

Renesance a humanismus Renesance a humanismus Anotace: seznámení s renesanční literaturou, autory a díly Dětský diagnostický ústav,středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec 9. ročník ZŠ

Více

převážně v katolických zemích, protože bylo zatíženo katolickou propagandou

převážně v katolických zemích, protože bylo zatíženo katolickou propagandou 05 Baroko Otázka číslo: 1 Po bitvě na Bílé Hoře (1620) a restauraci císařské moci v Českém království dostává rozsáhlé pravomoci v oblasti školství a vzdělávání řád založený Ignácem z Loyoly Tovaryšstvo

Více

VY_32_INOVACE_CJL1.1.20a PhDr. Olga Šimandlová září 2013. Jazyk a jazyková komunikace. 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

VY_32_INOVACE_CJL1.1.20a PhDr. Olga Šimandlová září 2013. Jazyk a jazyková komunikace. 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

PhDr. Jana Bros-Svobodová. Literatura období baroka test

PhDr. Jana Bros-Svobodová. Literatura období baroka test Autor: Tematický celek: Učivo (téma): Stručná charakteristika: PhDr. Jana Bros-Svobodová Česká literatura Literatura období baroka test Pracovní list nabízí otázky a tvrzení, které slouží k ověření získaných

Více

Středověká literatura. Dějiny umění a literatury

Středověká literatura. Dějiny umění a literatury Středověká literatura Dějiny umění a literatury Co nás čeká v této lekci? Přiblížit společensko historickou situaci Zopakovat si znaky dobového umění a uvést si příklady Charakterizovat literaturu tohoto

Více

PhDr. Olga Šimandlová září 2013. Český jazyk a literatura. Český jazyk a literatura. 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

PhDr. Olga Šimandlová září 2013. Český jazyk a literatura. Český jazyk a literatura. 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Literatura

Více

06 Klasicismus, osvícenství

06 Klasicismus, osvícenství 06 Klasicismus, osvícenství Otázka číslo: 1 Klasicismus se datuje do období: 16./17. století 17./18. století 18./19. století Otázka číslo: 2 Centrem klasicismu je: Anglie Itálie Francie Otázka číslo: 3

Více

maturitního okruhu a úkoly září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

maturitního okruhu a úkoly září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti ICT

Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti ICT Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti ICT aktivity Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací

Více

Český humanismus: literatura v národním jazyce

Český humanismus: literatura v národním jazyce Český humanismus: literatura v národním jazyce Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Číslo a název šablony klíčové aktivity: Identifikátor: Škola: Předmět: Tematická oblast: Název: I/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Ověření ve výuce: Třída:

Ověření ve výuce: Třída: ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 Litoměřice 412 01 www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948 Šablona: 32_01 Sada: III Ověření ve výuce: Třída: 8.A Datum: 23.3.

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

počátek 14. století počátek 17. století

počátek 14. století počátek 17. století počátek 14. století počátek 17. století UDÁLOSTI FAKTA zámořské plavby a objevy (Vasco da Gama, Kryštof Kolumbus, Ferdnando Magalhaes) rozvoj přírodních věd (Mikuláš Koperník, Galileo Galilei, Giordano

Více

BAROKO. Matyášova brána na Pražském hradě první barokní stavba u nás

BAROKO. Matyášova brána na Pražském hradě první barokní stavba u nás BAROKO portugalsky "barocco" = perla vzniká v 2.pol.16.stol. v jižní Evropě, postupně se šíří do střední Evropy, hlavně katolických států spjaté s protireformací a rekatolizací hlavně církevní stavby a

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Hrnčířová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Hrnčířová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Hrnčířová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Střední

Více

PhDr. Olga Šimandlová září 2013. Český jazyk a literatura. Český jazyk a literatura. 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

PhDr. Olga Šimandlová září 2013. Český jazyk a literatura. Český jazyk a literatura. 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Středověká

Více

Literatura starověku a antiky - test. VY_32_INOVACE_CJL1.1.05a PhDr. Olga Šimandlová září 2013. Jazyk a jazyková komunikace

Literatura starověku a antiky - test. VY_32_INOVACE_CJL1.1.05a PhDr. Olga Šimandlová září 2013. Jazyk a jazyková komunikace Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

KLASICISMUS. 2. polovina 17.století -18.století. z lat. = vynikající,vzorný. Klasicistní hudba. Zámek Kynžvart

KLASICISMUS. 2. polovina 17.století -18.století. z lat. = vynikající,vzorný. Klasicistní hudba. Zámek Kynžvart 5.KLASICISMUS KLASICISMUS 2. polovina 17.století -18.století KLASICISMUS z lat. = vynikající,vzorný Klasicistní hudba Zámek Kynžvart Stavovské divadlo Krátký živůtek s nařasenými rukávy a splývavá empírová

Více

České baroko (autoři)

České baroko (autoři) České baroko (autoři) MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012 VY_32_INOVACE_VYC36 České baroko Hlavní autoři české barokní literatury Hlavní autoři české barokní literatury Jan Amos Komenský Bohuslav Balbín Bedřich

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

17.století první polovina 18.století

17.století první polovina 18.století 17.století první polovina 18.století UDÁLOSTI FAKTA ÚKOLY: porážka českých protestantů (1620 Bílá hora) Obnovené zřízení zemské (1628 prohabsburské, katolické zákony) rekatolizace, germanizace nevolnictví

Více

Literatura období humanismu a renesance I

Literatura období humanismu a renesance I Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Literatura

Více

Kvíz (Mgr. Lucie Vychodilová, 2012) VY_32_INOVACE_VYC24

Kvíz (Mgr. Lucie Vychodilová, 2012) VY_32_INOVACE_VYC24 Kvíz (Mgr. Lucie Vychodilová, 2012) VY_32_INOVACE_VYC24 Období: Osobnosti: Dílo: Najdi: chybu 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 Kdy se začalo projevovat baroko? Od poloviny 16. století do poloviny

Více

nástavbové studium 1. ročník čtyřletý obor 1. ročník

nástavbové studium 1. ročník čtyřletý obor 1. ročník BAROKO Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslava Kholová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno

Více

Šablona: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti

Šablona: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 4)Vznik česky psané literatury (přelom 13. a 14. století) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století) 1)Písemnictví staroslověnské

Více

Humanismus a renesance (Itálie)

Humanismus a renesance (Itálie) Humanismus a renesance (Itálie) MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012) VY_32_INOVACE_VYC27 Hlavní autoři Humanismus a renesance Hlavní autoři Dante Alighieri Francesco Petrarca Giovanni Boccaccio Niccolò Machiavelli

Více

Starověká mimoevropská literatura

Starověká mimoevropská literatura Starověká mimoevropská literatura Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Číslo a název šablony klíčové aktivity: Identifikátor: Škola: Předmět: Tematická oblast: Název: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

Středověká literatura

Středověká literatura MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2013/14) PŘEDMĚT TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) literatura sekunda Mgr. Pavla

Více

Preromantismus ve světové literatuře

Preromantismus ve světové literatuře Preromantismus ve světové literatuře Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Číslo a název šablony klíčové aktivity: Identifikátor: Škola: Předmět: Tematická oblast: Název: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Vývoj světové a české literatury I.

Vývoj světové a české literatury I. STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ Vývoj světové a české literatury I. 02 Starověká orientální literatura AUTOR: Mgr. Lenka Kutalová DATUM : 26.5.2012 Osnova Mezopotámie - sumerská literatura Egypt

Více

Klasicismus ve světové literatuře

Klasicismus ve světové literatuře Klasicismus ve světové literatuře Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Číslo a název šablony klíčové aktivity: Identifikátor: Škola: Předmět: Tematická oblast: Název: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Literatura starověku. Český jazyk - literatura

Literatura starověku. Český jazyk - literatura Literatura starověku Tematická oblast Datum vytvoření Ročník Stručný obsah Způsob využití Autor Kód Český jazyk - literatura 1. 6. 2013 1. nebo 2. ročník čtyřletého, 5. nebo 6. ročník osmiletého gymnázia

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 27.1.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 5)Literatura předhusitská a husitská (konec 14. století - polovina 15.století) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století)

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

Mgr. Blanka Šteindlerová

Mgr. Blanka Šteindlerová Identifikátor materiálu EU: ICT 3 42 Anotace Žák se seznámí s pojmem renesance, získá základní informace. Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT =Předmět /téma Očekávaný výstup Speciální vzdělávací

Více

Preromantismus: autoři

Preromantismus: autoři Preromantismus: autoři MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012 VY_32_INOVACE_VYC40 Hlavní autoři Jean Jacques Rousseau Johann Wolfgang Goethe Friedrich Schiller Gotthold Ephraim Lessing Johann Gottfried Herder Jean

Více

Kvíz (Mgr. Lucie Vychodilová, 2012) VY_32_INOVACE_VYC23

Kvíz (Mgr. Lucie Vychodilová, 2012) VY_32_INOVACE_VYC23 Kvíz (Mgr. Lucie Vychodilová, 2012) VY_32_INOVACE_VYC23 Období: Osobnosti: Dílo: Najdi: chybu 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 Kdy se renesance začala rozvíjet v českých zemích? Až v 16. století.

Více

Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti ICT

Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti ICT Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti ICT aktivity Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880

Více

Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 05.02.2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_24_CJL_L

Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 05.02.2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_24_CJL_L Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 05.02.2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_24_CJL_L Ročník: I. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0301

CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Kultura raného

Více

1 Renesance a humanismus v evropské a české literatuře

1 Renesance a humanismus v evropské a české literatuře 1 Renesance a humanismus v evropské a české literatuře 1.1 Renesance Pojmem renesance je označován umělecký sloh a historická epocha trvající od 14. do 17. století. Vyznačoval se mj. zesvětštěním, individualismem

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

druhá polovina 17.století 18.století

druhá polovina 17.století 18.století druhá polovina 17.století 18.století UDÁLOSTI FAKTA po třicetileté válce nejsilnější velmocí Francie moc a vliv Habsburků oslabeny relativní klid pro průmyslový vývoj měla Anglie vývoj dvou rozdílných

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Hrnčířová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Hrnčířová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Hrnčířová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Střední

Více

Anglická renesanční literatura

Anglická renesanční literatura Anglická renesanční literatura Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Číslo a název šablony klíčové aktivity: Identifikátor: Škola: Předmět: Tematická oblast: Název: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk

Více

PREROMANTISMUS. 2. polovina 18. století. zhruba v polovině 18. století vzniká nový umělecký směr preromantismus

PREROMANTISMUS. 2. polovina 18. století. zhruba v polovině 18. století vzniká nový umělecký směr preromantismus 7.PREROMANTISMUS PREROMANTISMUS 2. polovina 18. století zhruba v polovině 18. století vzniká nový umělecký směr preromantismus Ossianovy zpěvy zdůrazňuje právo autora řídit se víc citem než rozumem Fonthill

Více

ukázky textů obrazová příloha III/2-CJ1/1.4/Šv

ukázky textů obrazová příloha III/2-CJ1/1.4/Šv ukázky textů obrazová příloha III/2-CJ1/1.4/Šv 1. Opakování 2. Nový zákon obecná charakteristika 3. Evangelia 4. Epištoly 5. Zjevení Janovo 6. Použitá literatura a zdroje Co již víme o Bibli? základní

Více

Humanismus a renesance (ostatní autoři)

Humanismus a renesance (ostatní autoři) Humanismus a renesance (ostatní autoři) MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012 VY_32_INOVACE_VYC30 Hlavní autoři Erasmus Rotterdamský Miguel de Cervantes y Saavedra Lope de Vega William Shakespeare François Villon

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - popíše osídlení Evropy po rozpadu západořímské říše - charakterizuje první státní útvary na

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Křesťanství Ročník 2. Datum tvorby 17.9.2012 Anotace

Více

BAROKNÍ KULTURA. Vypracoval Mgr. David Mikoláš 5. října 2009

BAROKNÍ KULTURA. Vypracoval Mgr. David Mikoláš 5. října 2009 BAROKNÍ KULTURA Vypracoval Mgr. David Mikoláš 5. října 2009 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA poslední komplexní umělecko-kulturní směr ( Gesamtkunstwerk ) vznik v 16. století v Itálii v 17. a 18. stol. rozšíření

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS Dějepis 7. ročník

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS Dějepis 7. ročník KŘESŤANSTVÍ A STŘEDOVĚKÁ EVROPA D-9-4-01 popíše podstatnou změnu evropské situace, která nastala v důsledku příchodu nových etnik, christianizace a vzniku států - určí časově příchod nových etnik na evropské

Více

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky 1.STAROVĚKÁ LITERATURA A)Nejstarší písemné památky LITERATURA PŘEDNÍHO VÝCHODU ve 4. tisíciletí př. Kr. (před Kristem) se v Mezopotámii objevuje písmo a s ním i psaná literatura (v povodí velkých řek Eufratu,

Více

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se BIBLE Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se na tuto výrobu specializovalo. Další označení

Více

DĚJINY A KULTURA PhDr. Věra Radváková

DĚJINY A KULTURA PhDr. Věra Radváková DĚJINY A KULTURA PhDr. Věra Radváková NEJSTARŠÍ CIVILIZACE CIVILIZACE PŘEDNÍHO VÝCHODU 3. tisíciletí př.n.l. Sumerové, Akkadové, Babylóňané (území Mezopotámie) EGYPT, INDIE, ČÍNA Starověké kultury byly

Více

VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ

VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ OSOBNOSTI 1 Jak se jmenoval český jazykovědec, autor první české mluvnice, který svá díla psal německy a latinsky a nevěřil

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukamoderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

Literatura v době klasicismu a preromantismu

Literatura v době klasicismu a preromantismu Literatura v době klasicismu a preromantismu Tematická oblast Datum vytvoření Český jazyk - literatura 16. 6. 2013 Ročník 1. nebo 2. ročník čtyřletého, 5. nebo 6. ročník osmiletého gymnázia Stručný obsah

Více

Kultura obecné vymezení a dělení. Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: září 2012

Kultura obecné vymezení a dělení. Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: září 2012 Kultura obecné vymezení a dělení Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: září 2012 Křesťanství Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: listopad 2012 ANOTACE Kód DUMu: VY_6_INOVACE_3.ZSV.6 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0851

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Dostupné z: Autor Tematická oblast -Sada 39 Téma Typ materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0880 VY_32_INOVACE_761_Bible_pwp Střední odborná škola a Střední odborné učiliště

Více

ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 1.

ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 1. ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 1. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2011 Mgr. Domalípová Marcela, Mgr. Fořtová Jana 1 z 13 České národní

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Kvíz (Mgr. Lucie Vychodilová, 2012) VY_32_INOVACE_VYC25

Kvíz (Mgr. Lucie Vychodilová, 2012) VY_32_INOVACE_VYC25 Kvíz (Mgr. Lucie Vychodilová, 2012) VY_32_INOVACE_VYC25 Autor: život Autor: tvorba Dílo: poznání Dílo: informace Najdi: chybu 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 - Živil se jako novinář,

Více

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st.

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. NÁRODNÍ OBROZENÍ = české národní hnutí 18. a 19. století snaha o obnovení potlačené české kultury / jazyka, literatury, divadelního umění / SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. součástí Rakouska / habsburská

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslava Kholová. Dostupné z Metodického portálu

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslava Kholová. Dostupné z Metodického portálu Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslava Kholová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Střední

Více

Doba husitská a obraz husitství v české literatuře

Doba husitská a obraz husitství v české literatuře Maturitní otázka č. 4, E4 Zdeněk Tobolík Doba husitská a obraz husitství v české literatuře Osnova: 1. Charakteristika politických a společenských poměrů za vlády Václava IV. 2. Kritici církve, Jan Hus

Více

Téma: Renesance. Vypracoval/a: Mgr. Zdeňka Báčová

Téma: Renesance. Vypracoval/a: Mgr. Zdeňka Báčová Téma: Renesance Vypracoval/a: Mgr. Zdeňka Báčová TE NTO PR OJ E KT J E S POLUFINANC OVÁN EVR OPS KÝ M S OC IÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. RENESANCE konec 13.století až polovina 17.století

Více

HABSBURSKÁ MONARCHIE V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOL.

HABSBURSKÁ MONARCHIE V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOL. HABSBURSKÁ MONARCHIE V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOL. František II. (1792 1835) syn Leopolda II. zavedl policejní absolutismus a cenzuru. 1804 zanikla Svatá říše římská místo toho vzniklo Rakouské císařství

Více

Ict9- D- 15 JAN HUS. (asi ) Vypracovala Tereza Zalabáková

Ict9- D- 15 JAN HUS. (asi ) Vypracovala Tereza Zalabáková Ict9- D- 15 JAN HUS (asi 1371-6. 7. 1415) Vypracovala Tereza Zalabáková KNĚZ KAZATEL SPISOVATEL MYSLITEL MLÁDÍ Narodil se v Husinci u Prachatic Studoval na pražské univerzitě, kde později i přednášel Kolem

Více

Klasicismus a osvícenství

Klasicismus a osvícenství Klasicismus a osvícenství Evropa 1. Charakteristika období 2. Anglické osvícenství Defoe Swift 3. Francouzský klasicismus Corneille, Racin Moliere 4. Francouzské osvícenství Voltaire České národní obrození

Více

Autoři husitských válek

Autoři husitských válek Autoři husitských válek MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012 VY_32_INOVACE_VYC19 Období husitských válek Hlavní autoři a významná díla Hlavní autoři a významná díla Jan Hus Petr Chelčický Vavřinec z Březové Tomáš

Více

J. A. Komenský. Kdo to byl Komenský a o co usiloval?

J. A. Komenský. Kdo to byl Komenský a o co usiloval? Kdo to byl Komenský a o co usiloval? Životopis Jan Amos Komenský (latinsky Comenius) se narodil 28. března 1592 na jihovýchodní Moravě. Byl posledním biskupem Jednoty bratrské. Místo jeho narození není

Více

VY_32_INOVACE_06.02 1/5 3.2.06.2. IQ cesta raným novověkem

VY_32_INOVACE_06.02 1/5 3.2.06.2. IQ cesta raným novověkem 1/5 3.2.06.2 Pravidla hry: 1. Hra je určena minimálně pro 2 hráče. 2. Jeden hráč (může se účastnit i hry) bude kontrolovat správnost odpovědí na Listině odpovědí. 3. Každý si vybere figurku jiné barvy

Více

Národní hrdost (pracovní list)

Národní hrdost (pracovní list) Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity, okres Příbram 6. ročník Národní hrdost (pracovní list) Mgr. Jana Vršecká VY_32_INOVACE_VO.Vr.20-1 - Popis Předmět: Výchova k občanství Stupeň vzdělávání: druhý

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

Prezentace 11-CJL -1-ročník Preromantismus

Prezentace 11-CJL -1-ročník Preromantismus Prezentace 11-CJL -1-ročník Preromantismus Preromantismus = módní směr, který se odvíjí od filozofie dobového osvícenství, je spojnicí mezi racionálním klasicismem a nastávající romantikou 19. století.

Více

Otázkové okruhy pro státní závěrečné zkoušky. magisterského studia dějepisu

Otázkové okruhy pro státní závěrečné zkoušky. magisterského studia dějepisu Otázkové okruhy pro státní závěrečné zkoušky magisterského studia dějepisu Program Učitelství pro základní školy obor Učitelství dějepisu pro ZŠ Výsledkem magisterského studia historie na KHI a obsahem

Více

Husovi předchůdci poznámky 5.A GVN

Husovi předchůdci poznámky 5.A GVN Husovi předchůdci poznámky 5.A GVN Tereza Matoušková, GVN 26. dubna - Obrazem soudobých společenských rozporů, které byly pociťovány jako vady církve, se stala náboženskovzdělavatelná literatura - Autoři

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í RENESANCE

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í RENESANCE RENESANCE ÚLOHA 1: Přečtěte si následující citace. Co o renesanci říkají? Nyní může každý opravdu bystrý duch děkovat bohu, že byl vybrán, aby mohl žít v tomto novém věku tak plném naděje a příslibů, který

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 1)Písemnictví staroslověnské (pol. 9.století Velká Morava) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století) 1)Písemnictví staroslověnské

Více

Česká středověká literatura

Česká středověká literatura Česká středověká literatura Číslo projektu Kódování materiálu Označení materiálu Název školy Autor Anotace Předmět Tematická oblast Téma Očekávané výstupy Klíčová slova Druh učebního materiálu Ročník Cílová

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk

Více

Renezance a humanismus

Renezance a humanismus Renezance a humanismus vz. v Itálii ve 14. st., umělecký směr obrat k člověku, důraz na pozemský život, klesá zájem o víru není ovlivněno církví hl. nositelé: měšťanstvo stává se novou významnou vrstvou

Více