Games 4 English. Zdokonal se ve své angličtině a staň se vynikajícím řečníkem. METODIKA CVIČENÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Games 4 English. Zdokonal se ve své angličtině a staň se vynikajícím řečníkem. METODIKA CVIČENÍ"

Transkript

1 Games 4 English Zdokonal se ve své angličtině a staň se vynikajícím řečníkem. METODIKA CVIČENÍ

2 Metodika cvičení Požadavky na prezentaci v jednotlivých kolech soutěže Návrh náplně cvičení při přípravě na soutěže...4 a. Školní kolo soutěže...4 b. Krajské a nadkrajské kolo soutěže...13 c. Shrnutí na závěr Systém a pravidla soutěží...21 a. Systém soutěže...21 b. Všeobecná pravidla chování během soutěže...28 Přílohy...29 Slovíčka...40 Poznámky...43 Literatura a odkazy

3 Po zvládnutí teoretických znalostí o verbální a neverbální komunikaci, po nastudování potřebných jazykových prostředků argumentačního jazyka a po získání praktických dovedností v PowerPointu je třeba vést uchazeče kurzu k tomu, aby byli schopni všechny nabyté znalosti a dovednosti skloubit v jeden celek a využít je v praxi. Své nové schopnosti si žáci ověří v soutěži. Předkládáme návrh cvičení (konzultačních hodin) k přípravě na jednotlivá kola soutěže. Navrhujeme následující časovou dotaci k přípravě na kola soutěže: Kolo: ŠKOLNÍ KRAJSKÉ NADKRAJSKÉ Časová dotace: 3 x 90 minut 2 x 90 minut 2 x 90 minut Kdo se připravuje: všichni účastníci kurzu, první dva soutěžící (vítězové ze školního kola); ostatní žáci se stávají porotci a pomáhají pedagogům s přípravou vítězů na soutěž, vítěz krajského kola; ostatní žáci jsou opět v roli porotců a pomáhají pedagogům s přípravou vítěze na soutěž. Pozn.: Vzhledem ke stejné časové dotaci příprav na kolo krajské a nadkrajské, předkládáme dále pro obě kola jeden společný návrh náplně cvičení. 2

4 »Požadavky na prezentaci v jednotlivých kolech soutěže«školní KOLO Rozsah PPT 10 slidů Požadavky na PPT zpracovat dle pokynů z Přílohy 1 (viz str. 29 ) Téma JÁ A MÍ NE/PŘÁTELÉ Časový limit na přednes podle prezentace 5 minut (minimálně 3 minuty, max. 7 minut) KRAJSKÉ KOLO 15 slidů - 1 zvukový soubor - 1 video - 3 hypertextové odkazy MOJE NE/OBLÍBENÉ MÍSTO 8 minut (minimálně 6 minut, max. 10 minut) 10 minut NADKRAJSKÉ KOLO 20 slidů nejsou stanoveny MOJE ŠKOLA (minimálně 8 minut, max. 12 minut) 3

5 »Návrh náplně cvičení při přípravě na soutěže «Zadání prezentace ke školnímu kolu (Příloha 1, str. 29) Návrh časové dotace na přípravu studentů: 3 x 90 minut. Délka přednesu podle PPT: 5 minut (minimálně 3 minuty, max. 7 minut). Rozsah PPT: 10 slidů. Požadavky na PPT: viz Příloha 1 Počet žáků: všichni účastníci kurzu - každý pracuje na vlastní prezentaci. Vyučovací jazyk: anglický. 1 Téma: JÁ A MÍ NE/PŘÁTELÉ. Před začátkem 1. konzultace žákům sdělíme téma soutěžní prezentace, se kterou se zúčastní školního kola soutěže. Téma jim sdělíme s předstihem proto, abychom co nejvíce zefektivnili proces přípravy na soutěž. Žáci si předem připraví osnovu vlastní soutěžní prezentace, zajistí si všechny potřebné materiály (např. textový podklad prezentace, potřebnou slovní zásobu, obrázky ). 1 Přestože by se mohlo zdát, že český jazyk urychluje přípravu na soutěž, není tomu tak. Žáci během soutěže mají mimo jiné prokázat také pohotovost a schopnost ihned reagovat na dotazy porotců v anglickém jazyce, proto prosíme vyučující, aby český jazyk užívali jen v krajních případech (tj. v situacích, kdy jim žáci nerozumí ani po několikerém způsobu vysvětlování). 4

6 (1 x 90 minut nebo 2 x 45 minut) Cílem této hodiny je přimět žáky k diskusi nad již připravenými osnovami vlastních prezentací. Během této hodiny si každý žák ujasní, zda chce prezentaci připravit podle svých původních představ, nebo ji poupraví podle návrhů, které vyplynou z diskuse. Prostřednictvím obhajoby vlastních názorů žáci uplatní prvky argumentačního jazyka a osvojí si tak potřebnou slovní zásobu k danému tématu. Doporučený postup Každý účastník cvičení dostane prostor ke stručnému představení osnovy vlastní prezentace. Aby se naučil obhajovat své názory, musí následovat diskuse. Nezapojí-li se do ní sami žáci, je nutné, aby ji vedl učitel, který by měl neustále pokládat otevřené otázky vyžadující volnou odpověď (např. proč právě toto považuje žák za důležité, proč zvolil tento konkrétní obrázek ). Prosíme učitele, aby návrhy žáků nehodnotil (tj. nezasahoval jim do náplně prezentace, neradil, co by měli do prezentace přidat, nebo naopak co by z prezentace měli vypustit apod.) - snažíme se poskytnout účastníkům co největší prostor k samostatnosti a kreativitě. Vyučující by měl už v této fázi přípravy vést žáky nejen ke správnému verbálnímu vyjadřování (v případě neznalosti slovní zásoby by je měl odkázat na příslušnou studijní literaturu, popř. jim pomoci s překladem slov/frází do anglického jazyka), ale také k adekvátní neverbální komunikaci (tj. vyzývá přednášející, aby udržovali s publikem oční kontakt, upozorňuje na nepřiměřenou gestikulaci, nevhodnou mimiku, intonaci ). Dále vedoucí učí žáky zapisovat si stručné a jasné poznámky z debaty, pobízí je k vyjádření všech dotazů a připomínek k prezentacím. 5

7 (1 x 90 minut nebo 2 x 45 minut) Dobrá prezentace (video) Špatná prezentace (video) Cílem druhého cvičení je naučit žáky vytvořit co nejlepší prezentaci. Pro větší názornost žáci zhlédnou 2 prezentace na stejné téma. Jedna z nich je zdařilá, pro žáky inspirativní (Dobrá prezentace), jedna nezdařilá, pro žáky odstrašující (Špatná prezentace). Po jejich zhodnocení se účastníci pokusí vytvořit vlastní prezentaci. Doporučený postup K vytvoření dobré powerpointové prezentace nestačí pouhá znalost PowerPointu. Je třeba respektovat základní pravidla k sestavení kvalitní prezentace - klademe důraz zejména na následující doporučení: Prezentace je pouze doplňkový materiál a jejím cílem je podtrhnout fakta, která komentujeme vlastními slovy. Myšlenky na prezentaci proto formulujeme do klíčových hesel, nikoli do složitých souvětí. Na každém snímku uvádíme těchto hesel maximálně 7. Aby posluchači věnovali přednesu maximální pozornost, doporučujeme každé heslo (každou odrážku) uvolňovat až po klepnutí myší (klávesou). Posluchači tak nemohou číst text dopředu a věnují pozornost právě tomu, o čem hovoří přednášející. Dbáme na gramatickou správnost textu (pozor na pravopisné chyby a překlepy). Z formálního hlediska respektujeme zásady správného psaní interpunkčních znamének (tj. např. za tečkou, čárkou je vždy mezera; ve výčtu po dvojtečce následuje malé písmeno a na konci každé odrážky píšeme čárku a v závěru tečku, apod.). 6

8 I v prezentacích platí heslo, že všeho moc škodí: animace proto užíváme efektivně a hlavně jednotně (nesnažme se v jedné prezentaci použít co nejvíce animací). Nepoužíváme automatické časování vždy totiž hovoříme pouze o tom, co posluchači právě vidí na plátně. Zvukové efekty užíváme jen účelně, tj. souvisí-li s tématem, doplňují-li / podtrhují-li téma prezentace. Za zcela nevhodné považujeme hudbu na pozadí ruší nejen řečníkův projev, ale i posluchačovu pozornost. Na nadpisy použijeme tzv. patkové fonty písma (tj. např. Times New Roman, Georgia ), neboť tento typ písma čte oko pomaleji. Na běžný text snímku uplatníme tzv. bezpatkové fonty (tj. např. Verdana, Arial, Tahoma, Trebuchet MS ), které čteme rychleji. Nezapomínejme, že text musí být čitelný odkudkoliv v místnosti, dbáme tedy na jeho správnou velikost (doporučujeme min. 20 bodů). Pro zvýraznění písma užíváme písmo tučné nebo barevné, ne však kurzívu. Ta se na plátně špatně čte. Pozornost věnujeme zejména ostrému kontrastu písma s pozadím. Doporučujeme světlejší pozadí a tmavší písmo. Obrázky používáme jen dostatečně ostré a velké, tj. viditelné odkudkoliv v místnosti. Nezapomínáme vždy uvádět popisek každého obrázku. Video také vkládáme pouze v případě, že doplňuje prezentaci. Délka videa by neměla přesáhnout 3 minuty (máme-li na prezentaci určený časový limit, musí být délka videa přiměřená celkové délce přednesu). Pro větší přehlednost a srozumitelnost doporučujeme dodržet jednotný vzhled celé prezentace, tj. pozadí, písmo, barvy, animace a přechody. Na konci prezentace uvádíme použité zdroje. Na posledním snímku by nemělo chybět poděkování posluchačům za pozornost. 7

9 (1 x 90 minut nebo 2 x 45 minut) Cílem této hodiny je naučit žáky správně přednést vlastní prezentaci. Pozornost zaměříme zejména na kultivovanost mluveného projevu a správnost neverbální komunikace. Tuto fázi přípravy rozhodně nepodceňujeme, neboť mnohé studie potvrzují, že 10 % sdělujeme slovy, 50 % neverbálními projevy a 40 % způsobem, jakým sdělení řekneme. Doporučený postup Před tím, než dáme soutěžícím prostor k přednesení vlastní prezentace, upozorníme je na základní pravidla úspěšné prezentace. Před začátkem každého vystoupení je třeba si zkontrolovat, zda je technicky možné spustit připravenou prezentaci. Vyhneme se tak případnému strachu z technických obtíží po odstartování prezentace. Máme na paměti, že po celou dobu prezentace mluvíme hlasitě, pomalu, srozumitelně a výstižně, snímky měníme pomalu, a to tak, aby text souhlasil s mluveným slovem. Nikdy nečteme doslova to, co snímky obsahují. Zásady slušného chování nás vyzývají k tomu, abychom se v úvodu po pozdravení posluchačů představili, poté stručně a poutavě nastínili obsah prezentace, v závěru shrnuli hlavní myšlenky prezentace a na konci poděkovali za pozornost a vyzvali k otázkám. 8

10 Při prezentování se vyučující zaměří na žákův verbální a neverbální projev. U verbálního projevu se zaměříme zejména na správnou výslovnost, hlasitost projevu, kvalitu řeči, výšku tónu hlasu, barvu hlasu a intonaci, emoční zabarvení projevu, plynulost řeči, rychlost řeči, chyby v projevu atd. Dáváme pozor na výskyt parazitních slov (např. er uhm apod.), která ruší posluchače a snižují jeho pozornost. Pozornost posluchače naopak přitáhneme triky s melodií řeči: gradace hlasu, střídání tempa výkladu, chvíle mlčení apod. Tipy ke zvládnutí úspěšné prezentace Uvítejte obecenstvo Řekněte, o čem bude vaše prezentace Zaujměte pozornost publika Začněte otázkou, legračním příběhem, něčím provokativním, humorným nebo zajímavým Vymyslet úvod je obtížné sepište si jej až jako poslední Musí být jasný souhrn toho, o čem se chystáte hovořit. ÚVOD Své hlavní myšlenky uvádějte v logickém pořadí Dělejte ve své promluvě pauzy umožníte tak lidem přemýšlet o tom, co jste řekli, poskytnete čas pro záznam poznámek STAŤ Předznamenejte přechod na další myšlenku Používejte jasné příklady Krátce shrňte hlavní myšlenky Odpovězte na otázky ZÁVĚR Poděkujte obecenstvu za to, že poslouchalo, a za pozornost Dejte jasně najevo, kdy je vaše prezentace u konce

11 SAMPLE PHRASES I m going to talk about Today I want to explain I will concentrate on the following points: First of all... Then...This will lead to... And finally... INTRODUCTION The next point is that OK, now I am going to talk about BODY Right. Now I d like to explain Of course, we must not forget that However, it s important to realise that To sum up So, in conclusion OK, to recap the main points I think you can now see that My intention was..., and it should now be clear that Thank you. Are there any questions? CONCLUSION

12 Slovíčka Sample phrases body - stať conclusion - závěr introduction - úvod However, it s important to realise that... Nicméně je důležité si uvědomit, že... I think you can now see that... Myslím, že nyní chápete, že... I will concentrate on the following points: First of all... Then...This will lead to...and finally... Zaměřím se na následující body: Nejprve Potom Čímž se dostaneme k A na závěr I m going to talk about Budu mluvit o My intention was..., and it should now be clear that... Mým záměrem bylo a nyní by tedy mělo být zřejmé, že Of course, we must not forget that... Samozřejmě nesmíme zapomenout, že... OK, now I am going to talk about... Teď budu mluvit o... OK, to recap the main points... Abych zrekapituloval hlavní body... Right. Now I d like to explain... Dobrá, teď bych vám chtěl vysvětlit... So, in conclusion... Závěrem... Thank you. Are there any questions? Děkuji vám za pozornost. Máte nějaké otázky? The next point is that... Dalším bodem je, že... To sum up... Abych to shrnul... Today I want to explain... Dnes bych chtěl vysvětlit 11

13 Z hlediska neverbální komunikace dbáme na správnou řeč těla, která tvoří ¾ projevu, proto ji nesmíme v žádném případě podceňovat: Po celou dobu prezentace sledujeme, zda mluvčí udržuje s posluchači oční kontakt. Ten je pro úspěšnou prezentaci nezbytný, neboť signály vysílané očima jsou při všech setkáních základem veškeré komunikace. Při přednesu mluveného slova nechodíme po místnosti - to působí dynamicky, rušivě. Nesmíme však ani sedět doporučuje se stát rovně a vzpřímeně. Nikdy nepřednášíme s rukama v kapsách, nepoužíváme útočná gesta (např. šermování prstem, ruce v bok apod.). Pokoušíme se naopak posluchače zaujmout vhodným gestem otevřené ruky (tj. dlaně nahoru). 12

14 Návrh časové dotace na přípravu soutěžících: 2 x 90 minut. Počet žáků (krajské kolo): všichni účastníci kurzu (na soutěž se připravují dva žáci - 2 vítězové ze školního kola. Ostatní účastníci kurzu se podílejí na jejich přípravě v roli porotců konzultantů ). Počet žáků (nadkrajské kolo): Vyučovací jazyk: všichni účastníci kurzu (na soutěž se připravuje 1 vítěz kola krajského, ostatní účastníci kurzu se podílejí na jeho přípravě v roli porotců konzultantů ). anglický. Rozsah PPT Požadavky na PPT Téma Časový limit na přednes podle prezentace KRAJSKÉ KOLO 15 slidů - 1 zvukový soubor - 1 video - 3 hypertextové odkazy MOJE NE/OBLÍBENÉ MÍSTO 8 minut (minimálně 6 minut, max. 10 minut) 10 minut NADKRAJSKÉ KOLO 20 slidů nejsou stanoveny MOJE ŠKOLA (minimálně 8 minut, max. 12 minut) Před začátkem 1. konzultace žákům sdělíme téma soutěžní prezentace, se kterou se zúčastní dalších kol soutěže: a) krajské kolo: MOJE NE/OBLÍBENÉ MÍSTO; b) nadkrajské kolo: MOJE ŠKOLA. 13

15 Soutěžící si před 1. hodinou sestaví osnovu vlastní soutěžní prezentace, připraví si, popř. zajistí, všechny potřebné materiály (např. textový podklad prezentace, potřebnou slovní zásobu, obrázky atd.). (1 x 90 minut nebo 2 x 45 minut) Na první hodinu si soutěžící přinesou předem připravené podklady pro tvorbu prezentace a v hodině prezentaci pod vedením učitele vytvoří. Žáci nezapomenou na časové rozvržení prezentace: všechny slidy musí být představeny a okomentovány v limitu 8 minut pro krajské kolo a 10 minut pro nadkrajské kolo. Doporučujeme, aby se první hodiny zúčastnili pouze soutěžící. Zajistíte tak žákům individuální přístup při přípravě na soutěž. Ostatní žáci, kteří již nesoutěží, však budou plnit nezastupitelnou úlohu v příští hodině. Stanou se dětským porotcem a budou hodnotit připravené soutěžní prezentace. Žáci tak budou stále ve hře, budou moci podporovat zástupce své školy v jeho další přípravě a pomáhat mu. Hodnocením prezentace a zdůvodňováním svého názoru se budou i nadále cvičit v umění argumentace a debaty (viz Karta dětského porotce, str. 36). Doporučený postup Učitel se pro soutěžící stává odborným konzultantem: zodpovídá dotazy žáků, rozvíjí v nich schopnost požádat o radu a o pomoc. V závěru této první lekce by měli mít soutěžící svou prezentaci hotovou, tj. připravenou k přednesu. Proto usilujeme o to, aby v prezentaci nebyly žádné formální nedostatky. Držíme se následujících zásad: Na 2. snímku je osnova: představení hlavních témat přednesu je nezbytné pro úspěšný úvod. Na žádném snímku není víc než 7 bodů (hesel), velikost použitého písma je minimálně 20 bodů, nadpisy jsou psány patkovým typem písma (tj. např. Times New Roman, Georgia ), běžný text snímku je naopak psán bezpatkovým fontem (tj. např. Verdana, Arial, Tahoma, Trebuchet MS ), zvýraznění písma tučným písmem nebo jinou barvou, ne však kurzívou, Dbáme na správný kontrast pozadí a písma. 14

16 Užíváme jen vhodné obrázky (jsou kvalitní a souvisí s obsahem). Obrázek doplňuje téma sdělení, ne zdvojnásobuje. Video užíváme v prezentaci jen účelně a užitečně: max. 3 minuty dlouhé, související s tématem. Video doplňuje téma sdělení, ne zdvojnásobuje. Zvukové efekty používáme jen v místech, kde jsou nezbytně nutné. Nepoužíváme hudbu k dobarvení atmosféry prezentace. Hudba posluchače rozptyluje a odvádí jejich pozornost od přednášejícího. Nepoužíváme automatické časování: na obrazovce je vždy vidět pouze to, o čem v danou chvíli mluví přednášející. Dodržujeme jednotný vzhled celé prezentace, nejednotnost způsobuje nesrozumitelnost. Po celou dobu přípravy na soutěže (krajské i nadkrajské kolo) vedeme účastníky kurzu k dovednosti požádat ostatní o pomoc. Snažíme se jim vysvětlit, že není chyba ptát se ostatních, ale přesvědčení, že všechno zvládneme sami. Klademe důraz na to, aby si žáci uvědomili, že poradí-li jim někdo to, co je samotné nenapadlo, nebo s čím i nesouhlasí, přiměje je to k zamyšlení a k diskusi. Diskuse jim pomůže utřídit si myšlenky a přijít na nová řešení. Debatou se soutěžící připravují samozřejmě i na případné dotazy poroty, které na soutěži přijdou po skončení prezentace. Přestože se soutěžící jistě snaží udělat prezentaci co nejlepší, může se vloudit nějaký nedostatek (například překlep, nevhodná vazba, gramatická nebo jiná chyba apod.), kterého si autor prezentace sám nevšimne, protože svůj záměr textové opory už zná téměř zpaměti. Proto je nezbytné naučit žáky požádat někoho o přečtení konečné verze prezentace. 15

17 (1 x 90 minut nebo 2 x 45 minut) Karta dětského porotce (Příloha 4, viz str. 36) Cílem této hodiny je naučit žáky přednést vlastní prezentaci. Stejně jako u přípravy na školní kolo zaměříme i zde pozornost na kultivovanost mluveného projevu a správnou neverbální komunikaci. Doporučujeme, aby se tohoto cvičení zúčastnili všichni žáci zapojení do projektu, neboť se v této chvíli stávají dětskými porotci, kteří pomáhají cennými radami a připomínkami připravit soutěžícího na další kolo soutěže. Prosíme však vyučující, aby porotcům vysvětlili zásady objektivního posuzování. Projděte se žáky Kartu studentského porotce. Po absolvování školního kola soutěže již předpokládáme, že jsou soutěžící schopni připravit prezentaci bez formálních nedostatků. Oproti školnímu kolu klademe v těchto kolech důraz na image soutěžícího, úvodní i závěrečnou část prezentace a zbavení se trémy, která se nejvíce projevuje v hlasovém projevu. 16

18 Doporučený postup Utváříme-li si o někom dojem, nepůsobí na nás jen slova, mimika a gesta, ale také celkový vzhled řečníka. Proto soutěžící upozorňujeme na důležitost jejich vlastní image. Řečník by měl být oblečen o stupínek lépe než posluchači. Nezapomínejme však na to, že pro dobrý vnitřní pocit a pohodu se musí přednášející ve svém reprezentativním oděvu cítit také dobře a pohodlně. ÚVOD V úvodu, který nesmí z celkového času přesáhnout víc než 10 %, by se měl soutěžící snažit co nejvíce zaujmout posluchače. Jedná se o nejvíce emociální zážitek z celé prezentace, při němž si mluvčí buduje vztah s posluchači a současně vytváří pracovní atmosféru. V úvodu vystupuje řečník sám ze sebe, bez zajímavostí z prezentace, proto by neměl chybět srdečný pozdrav a představení se. Aby se posluchači snadněji orientovali v celé prezentaci, měl by zde soutěžící stručně nastínit obsah prezentace. STAŤ Při celé prezentaci by soutěžící měl dbát na kultivovanost projevu, která usnadňuje porozumění sdělení. Měli bychom vést žáky k tomu, aby se neučili celý text zpaměti, neboť by při zapomenutí jednoho jediného slova mohli zapomenout celý text. Aby se soutěžící nebáli, že zkomolí méně známá slova, doporučíme jim užívat jen slova srozumitelná a více zažitá. Lepšímu porozumění také jistě pomůže užívání přirovnání a synonym ke slovům, o nichž se soutěžící domnívá, že by je posluchači nemuseli znát. Výrazně rušivým prvkem mluveného projevu jsou tzv. parazitní slova (např. um, er apod.). Upozorníme na ně soutěžící vždy, když je používají. K dalšímu základnímu předpokladu kvalitního mluveného projevu patří dobré psychické rozpoložení prezentujícího. Přílišná nervozita může mít rozličné nežádoucí projevy jako sucho v ústech, knedlík v krku, chvění či úplné selhání hlasu. Zbavit se trémy je proto prvním krokem k dobrému hlasovému projevu. Abychom soutěžícím pomohli zbavit se trémy, vedeme je k ovládnutí dechu. Dokážeme-li svůj 17

19 dech prohloubit a uklidnit, nervozita poklesne. Proto uvádíme několik námětů na dechová cvičení, 2 např.: Co nejdéle vyslovujte dlouhé samohlásky ó, á, é, í nebo souhlásku sssss. (Cílem tohoto cvičení je co nejdéle udržet výdechový proud, abychom z plic dostali všechen vzduch, včetně rezervního, který v nich zůstává při běžném mluvení). Přečtěte na jeden nádech (nebo se alespoň pokoušejte přečíst najednou co nejdelší úsek). Poté se pokuste celý text odříkávat několikrát za sebou a nadechujte se vždy jen na začátku každého opakování (ne uprostřed): o Uděláme to v pondělí. Neuděláme-li to v pondělí, uděláme to v úterý. Neuděláme-li to v pondělí ani v úterý, uděláme to ve středu. Neuděláme-li to v pondělí, úterý ani ve středu, uděláme to ve čtvrtek. Neuděláme-li to v pondělí, úterý, ve středu ani ve čtvrtek, uděláme to v pátek. Neuděláme-li to v pondělí, úterý, ve středu, ve čtvrtek ani v pátek, uděláme to v sobotu. Neuděláme-li to v pondělí, úterý, ve středu, ve čtvrtek, v pátek ani v sobotu, uděláme to v neděli. Neuděláme-li to v pondělí, úterý, ve středu, ve čtvrtek, v pátek, v sobotu ani v neděli, neuděláme to celý týden. o ABCD - kočka přede, EFGH - kuře běhá, IJKL - pes někam šel, MNOP - koník kope, RSŠT - kozy vezte, UVXYZ - jen za peníze. o Deset korálků, devět korálků, osm korálků, sedm korálků, šest korálků, pět korálků, čtyři korálky, tři korálky, dva korálky, jeden korálek se potkaly se stejně barevnými deseti korálky, devíti korálky, osmi korálky, sedmi korálky, šesti korálky, pěti korálky, čtyřmi korálky, třemi korálky, dvěma korálky, jedním korálkem a šli spolu na kafe. o Máma mi dala korunu, abych koupil rybu, a já místo ryby, ryby, koupil velrybu, co dělá ryba, ocasem hýbá, proč, proč, protože je ryba, ryba. Máma mi dala KROBOTOVÁ, M. Spisovná výslovnost a kultura mluveného projevu. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, ISBN Přestože po celou dobu přípravy navrhujeme užívat anglický jazyk, dechová cvičení uvádíme záměrně v českém jazyce. To proto, aby při nich soutěžící věnovali všechnu svoji pozornost jejich záměru (tj. ovládnout nervozitu). V případě rozmluvení se však prosím užívejte jazykolamy v anglickém jazyce. Viz např. 18

20 K rychlejšímu a zejména přesnému porozumění promluvy přispívá správné frázování, tj. logické členění myšlenek. Správné frázování svědčí o připravenosti mluvčího, neboť je výsledkem pochopení obsahu sdělení. Monotónním přednesem nikdy nikdo nikoho nezaujal. Proto vedeme soutěžící k práci s hlasem, tempu projevu apod. Abychom upoutali pozornost posluchačů, přizpůsobíme tempo řeči jejich věku. Rychlí řečníci brzy obecenstvo unaví, a tím odbourají jejich pozornost. Dále soutěžící učíme několikrát zopakovat důležité body, mluvit spisovně, jasně, pomalu a k věci, používat důraz, intonovat, měnit hlasitost a tempo řeči. Přechody mezi jednotlivými snímky, popřípadě tématy, by měly být logické, proto by soutěží měl jasně informovat o vztahu následující části k části předchozí. To však není možné bez propojovacích formulací, např. Now let s turn to because ; Let me move on to because ZÁVĚR Závěru by se mluvčí, stejně jako úvodu, měl věnovat maximálně 10 % z celkového času. Jelikož závěr obsahuje shrnutí všeho důležitého, je nutné upozornit posluchače na to, že se soutěžící dostává k této části. Maximálně tím vzbudí pozornost posluchače. Může používat fráze, jako jsou např. Finally, To sum up my presentation, I d like to finish with V závěru shrne mluvčí maximálně 3 základní body prezentace, zdůrazní hlavní myšlenku, a vytvoří tak prostor pro otázky publika. Publikum k otázkám přímo vyzve. V přípravných cvičeních nepodceňujeme práci s otázkami. Aby při soutěži nedošlo k nedorozumění, a tím znejistění soutěžícího, učíme přednášejícího položenou otázku ještě jednou zopakovat. Tím se řečník ujistí, že otázku pochopil správně. Není-li si soutěžící jistý, zda otázku pochopil správně, neváhá požádat o vysvětlení. S odpovědí nemusí soutěžící pospíchat, protože menší zamyšlení nemusí vždy znamenat mínusové body. Snaha porozumět může naopak zvýšit prestiž řečníka, protože jí vyjadřuje respekt k tazateli i k samotné otázce. Vedeme žáky k tomu, aby se nebáli přiznat, že neznají odpověď na otázku (např. týkáli se třeba historie školy/města, údajů o městě/škole ). Nezná-li však prezentující odpověď, měl by vždy odkázat na zdroj, v němž je možné ji získat, nebo si poradit jiným způsobem (zeptá se např. ostatních soutěžících/přítomných učitelů, zda odpověď vědí ). Za otázku by soutěžící měl poděkovat, čímž dá najevo, že si dotazu a zájmu posluchačů cení. 19

21 V závěru naší metodiky shrnujeme nejdůležitější kroky úspěšné prezentace, v nichž vycházíme ze seznamu nejčastějších chyb prezentování: Sestavte kvalitní prezentaci, tj. správný kontrast, text v bodech, čitelné písmo, jednotnost prezentace, vhodné animace, obrázky, videa. Při představení vlastní prezentace: Neseďte. Nestůjte ve strnulé pozici. Nemějte ruce v kapsách. Nepohrávejte si s tužkou/křídou. Nečtěte prezentaci ze zápisků, nepředčítejte poznámky ze snímků. Usmívejte se, buďte milí. Poznámky či připomínky přijímejte s rozvahou. Používejte krátké věty a srozumitelná slova. Mluvte pomalu. Měňte tempo řeči. Používejte důraz a frázování. Využívejte melodii a hlasitost hlasu. Zbavte se slovních parazit. Propojujte všechna témata, u přechodů na ně využívejte zásad logičnosti. Gesta používejte efektivně a kontrolovatelně. Udržujte oční kontakt s publikem. Dodržujte časový plán, neboť v této souvislosti je aktuální i myšlenka E. Hubbarta: Řečnictví je jako umění řídit automobil: napřed musíme vědět, jak zastavit. 20

22 » Systém a pravidla soutěží «Soutěž probíhá ve třech kolech (úrovních), jimiž jsou: 1 školní kolo (účastní se 15 škol ze tří krajů) 2 krajské kolo (účastní se 15 škol ze tří krajů) 3 nadkrajské kolo (účastní se 3 školy ze tří krajů) Hlavní vítěz soutěže (tj. vítěz nejvyššího kola) získává týdenní zájezd do Londýna pro dvě osoby. Cílem všech kol soutěže je zpracování powerpointové prezentace, představení této prezentace porotě a její obhájení. Pro každé kolo soutěže je vypsáno jiné téma, jiný počet slidů prezentace a rozdílný časový limit pro přednes. V případě, že prezentující tento čas o více než 2 minuty zkrátí nebo naopak prodlouží, bude penalizován 10 body. Splní-li časový limit, nebudou odečteny žádné body z celkového skóre, ale ani přičteny. Počet slidů každé prezentace je pevně daný, proto není stanovena žádná tolerance pro snížení nebo zvýšení počtu slidů. Pokud soutěžící tento počet nedodrží, bude mu odečteno 10 bodů z celkového počtu bodů. Stejným počtem trestných bodů bude penalizováno nedodržení tématu. Odečtení 10 bodů nastane také v případě, že se v prezentaci neobjeví všechny zadané požadavky (jen školní a krajské kolo). 21

23 Diagram postupu soutěžících Legenda: soutěže se účastní všichni žáci základní školy soutěže se účastní 2 žáci soutěže se účastní 1 žák 1) Školní kolo Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezský kraj ZŠ 1 ZŠ 2 ZŠ 3 ZŠ 4 ZŠ 5 ZŠ 6 ZŠ 7 ZŠ 8 ZŠ 9 ZŠ 10 ZŠ 11 ZŠ 12 ZŠ 13 ZŠ 14 ZŠ 15 2 vítězové z každé školy = 10 žáků 2 vítězové z každé školy = 10 žáků 2 vítězové z každé školy = 10 žáků 2) Krajské kolo Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezský kraj ZŠ 1 ZŠ 2 ZŠ 3 ZŠ 4 ZŠ 5 ZŠ 6 ZŠ 7 ZŠ 8 ZŠ 9 ZŠ 10 ZŠ 11 ZŠ 12 ZŠ 13 ZŠ 14 ZŠ 15 1 vítěz z kraje (soutěží mezi sebou 5 místních škol) 1 vítěz z kraje (soutěží mezi sebou 5 místních škol)) 1 vítěz z kraje (soutěží mezi sebou 5 místních škol) 3) Nadkrajské kolo Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezský kraj ZŠ 1 ZŠ 2 ZŠ 3 1 konečný vítěz = výherce ceny 22

24 Školního kola se zúčastní všichni žáci každé z patnácti škol, kteří navštěvovali kurz Games4English. Toto první kolo probíhá na půdě každé zúčastněné školy. Každý soutěžící si připraví prezentaci v rozsahu 10 slidů, kterou zpracuje podle pokynů odborné poroty (viz Příloha č. 1, str. 29). Tématem školního kola je JÁ A MÍ NE/PŘÁTELÉ. Časový limit verbálního projevu prezentace je 5 minut (akceptovatelný čas bez penalizace je 3 7 minut). Z každé školy postupují dva nejlepší žáci. Krajské kolo: V každém kraji mezi sebou soutěží 5 místních škol: každou školu zastupují dva soutěžící - vítězové školního kola. Do prezentace v rozsahu 15 slidů (téma MOJE NE/OBLÍBENÉ MÍSTO) vloží soutěžící jeden zvukový soubor, jedno video a tři hypertextové odkazy. Zadaný časový limit pro představení prezentace je 8 minut (akceptovatelný čas bez penalizace je 6 10 minut). V každém kraji vítězí jeden žák, který postupuje do posledního kola soutěže. Nadkrajského kola se zúčastní tři vítězové kola krajského (1 vítěz z každého kraje). Tématem nadkrajského kola je MOJE ŠKOLA. Prezentaci soutěžící připraví jen podle svého vlastního uvážení, nejsou stanoveny žádné požadavky na její grafickou či technickou stránku. Prezentace musí obsahovat 20 slidů, časový limit tohoto kola je 10 minut (bez penalizace bude představení prezentace v čase 8 12 minut). Shrnutí: ŠKOLNÍ KOLO Rozsah PPT 10 slidů Požadavky na PPT viz Příloha 1, str.29 Téma JÁ A MÍ NE/PŘÁTELÉ Časový limit na přednes dle prezentace 5 minut (minimálně 3 minuty, max. 7 minut) Penalizace: Odečtení 10 bodů za každé nedodržení následujících požadavků: - časový limit (kratší nebo delší mluvený projev o více než 2 minuty), - počet slidů, - téma (odklon od tématu), - chybějící prvky v prezentaci (viz Příloha 1). 23

Projekt Profese pro tebe, registrační číslo CZ.1.04/3.3.05/96.00149, je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České

Projekt Profese pro tebe, registrační číslo CZ.1.04/3.3.05/96.00149, je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České Projekt Profese pro tebe, registrační číslo CZ.1.04/3.3.05/96.00149, je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

Klíčové kompetence vedoucího pracovníka v procesu řízení školy Efektivní metody v řízení vzdělávacího procesu při uplatňování BOZP Zástupce ředitele

Klíčové kompetence vedoucího pracovníka v procesu řízení školy Efektivní metody v řízení vzdělávacího procesu při uplatňování BOZP Zástupce ředitele Klíčové kompetence vedoucího pracovníka v procesu řízení školy Efektivní metody v řízení vzdělávacího procesu při uplatňování BOZP Zástupce ředitele a personální práce Základní kompetence v hospodaření

Více

Prezentační a komunikační dovednosti

Prezentační a komunikační dovednosti CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Prezentační a komunikační dovednosti Studijní text Komplexní vzdělávací program pro lektory zaměřený na Evropskou unii a zpracování evropských projektů CENTRUM

Více

JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI

JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI Mendelova univerzita v Brně Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI Jana Borůvková Brno 2010 Obsah 1 ÚVOD... 7 2 ÚVOD DO TYPOGRAFIE... 9 2.1 ODSTAVEC... 9 2.2 PÍSMO...

Více

Studijní materiály k e-learningovému kurzu Prezentační dovednosti

Studijní materiály k e-learningovému kurzu Prezentační dovednosti Studijní materiály k e-learningovému kurzu Prezentační dovednosti 2013 RENTEL a.s. Odborné praxe jsou realizovány v rámci klíčové aktivity Odborné praxe CS studenti VŠ projektu Budoucnost technických oborů

Více

Cizí jazyky interaktivně v podmínkách Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Metodická příručka

Cizí jazyky interaktivně v podmínkách Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Metodická příručka Cizí jazyky interaktivně v podmínkách Společného evropského referenčního rámce pro jazyky Metodická příručka pro tvůrce interaktivních výukových materiálů německého jazyka Regionální skupina SEVER Kolektiv

Více

Komunikace na střední odborné škole BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Komunikace na střední odborné škole BAKALÁŘSKÁ PRÁCE MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA DIDAKTICKÝCH TECHNOLOGIÍ Komunikace na střední odborné škole BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Brno 2008 Vedoucí práce Mgr. Miroslav Janda Vypracovala Naděžda Kučerová

Více

Prezentační dovednosti

Prezentační dovednosti Prezentační dovednosti Ing. Jaromír Procházka, Ing. Zdeněk Vokál Tento studijní text je určen pro potřeby účastníků projektu OPPA Další vzdělávání pedagogických pracovníků vyšších odborných škol v oblasti

Více

Využití vyprávění příběhů v hodině anglického jazyka na prvním stupni se zaměřením na rozvoj řečových dovedností

Využití vyprávění příběhů v hodině anglického jazyka na prvním stupni se zaměřením na rozvoj řečových dovedností Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Katedra anglického jazyka Diplomová práce Využití vyprávění příběhů v hodině anglického jazyka na prvním stupni se zaměřením na rozvoj řečových dovedností

Více

ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA. Handouty pro učitele

ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA. Handouty pro učitele ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA Handouty pro učitele ZAPAMATOVÁNÍ INFORMACÍ Kolik z nových poznatků si vybavíme po určitém čase: SLYŠENO VIDĚNO ZAŽITO po 3 týdnech 70 % 72 % 85 % po 3 měsících 10 % 32 % 65 % motto

Více

Cizí jazyky interaktivně v podmínkách Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Metodická příručka

Cizí jazyky interaktivně v podmínkách Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Metodická příručka Cizí jazyky interaktivně v podmínkách Společného evropského referenčního rámce pro jazyky Metodická příručka pro tvůrce interaktivních výukových materiálů ruského jazyka Kolektiv autorů: PaedDr. Václava

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA. Formální úprava bakalářské práce

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA. Formální úprava bakalářské práce VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Formální úprava bakalářské práce Typografická pravidla pro studenty VŠPJ RNDr. Jana Borůvková, Ph.D. Jihlava 2009 Obsah 1 ÚVOD DO TYPOGRAFIE... 3 1.1 ODSTAVEC... 3 1.2

Více

Zlatá pravidla komunikace a obchodního jednání s klientem

Zlatá pravidla komunikace a obchodního jednání s klientem Zlatá pravidla komunikace a obchodního jednání s klientem Golden rules of communication and business negotiation with the client Bc. Jiří Šťastný Diplomová práce 2010 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované

Více

Profesní praxe v pregraduální přípravě učitelů 2. stupně ZŠ a SŠ

Profesní praxe v pregraduální přípravě učitelů 2. stupně ZŠ a SŠ Pr ojekt OP VpK Ter ciární vzdělávání výzkum a vývoj Vysokoškolské vzdělávání Marie Solárová Jan Netolička Profesní praxe v pregraduální přípravě učitelů 2. stupně ZŠ a SŠ Tato studijní opora je spolufinancována

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra anglistiky. Diplomová práce

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra anglistiky. Diplomová práce Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra anglistiky Diplomová práce Alternativní metody ve výuce cizích jazyků Alternative methods in teaching of foreign languages Vypracovala:

Více

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Provozně ekonomická fakulta. prací. Diplomová práce. Vedoucí práce: Doc. Ing. Karel Horák, CSc.

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Provozně ekonomická fakulta. prací. Diplomová práce. Vedoucí práce: Doc. Ing. Karel Horák, CSc. Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Provozně ekonomická fakulta Doporučení pro úpravu závěrečných prací Diplomová práce Vedoucí práce: Doc. Ing. Karel Horák, CSc. Jan Novák Brno 2009 2 Je mou povinností

Více

KOOPERATIVNÍ UČENÍ V PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK NA I. STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

KOOPERATIVNÍ UČENÍ V PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK NA I. STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra primárního vzdělávání Katedra: Studijní program: M7503 Učitelství pro základní školy Učitelství pro 1. stupeň základní

Více

Kultura a technika mluveného projevu

Kultura a technika mluveného projevu Kultura a technika mluveného projevu Inovace vzdělávacích programů dle požadavků podnikatelské praxe v rámci procesu stabilizace VOŠE Zlín reg. č. CZ.1.07/2.1.00/32.0038 Kultura a technika mluveného projevu

Více

Vytvořila: Lenka Dvořáčková

Vytvořila: Lenka Dvořáčková Jak uspět u přijímacího pohovoru Vytvořila: Lenka Dvořáčková Rozvojové a poradenské centrum Vysoká škola ekonomická v Praze nám. W. Churchilla 4 130 67 Praha 3 1 tel.: +420 224 095 630 fax: +420 224 095

Více

Jdeme s kůží na trh. Motivační semináře Musíš chtít sám/sama. Ivana Mariánková Lucie Houthoofdtová

Jdeme s kůží na trh. Motivační semináře Musíš chtít sám/sama. Ivana Mariánková Lucie Houthoofdtová Chelčického 4 tel.: +420 737 505 288 ebanka: 231208036/2400 702 00 Ostrava 1 email: info@eico.cz ič: 69610720 Česká republika www.eico.cz dič: CZ69610720 Motivační semináře Musíš chtít sám/sama Jdeme s

Více

Právo pro každý den. Lucia Madleňáková

Právo pro každý den. Lucia Madleňáková Právo pro každý den Lucia Madleňáková Olomouc 2012 Úvodní slovo Vážení a milí kolegové, dostává se vám do rukou příručka, jejímž cílem je usnadnit vám zejména první kroky v předmětu Právo pro každý den

Více

FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ. Komunikace mezi členy zdravotnického týmu v intenzivní péči z pohledu sestry

FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ. Komunikace mezi členy zdravotnického týmu v intenzivní péči z pohledu sestry FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Ošetřovatelství B 5341 Barbora Altmanová Studijní obor: Všeobecná sestra 5341R009 Komunikace mezi členy zdravotnického týmu v intenzivní péči z pohledu sestry

Více

Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců

Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců Projekt Využití potenciálu a kvalifikace imigrantů na českém pracovním trhu, CZ1.04/5.1.01/77.00292 financovaný z Evropského sociálního

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. ČESKÝ JAZYK 1. období

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. ČESKÝ JAZYK 1. období 7. 1.Vzdělávací oblast JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace má rozhodující postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury patří k podstatným

Více

Kurz komunikačních a prezentačních dovedností

Kurz komunikačních a prezentačních dovedností Kurz komunikačních a prezentačních dovedností Studijní texty a pracovní listy Nataša Kužníková Gabriel Juchelka 2011/2012 Texty vznikly v rámci projektu Postilión projekt zvyšování kvality vzdělávání v

Více

Projekt Efektivní komunikace cesta k úspěchu

Projekt Efektivní komunikace cesta k úspěchu Projekt Efektivní komunikace cesta k úspěchu Tento projekt je spolufinancován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR Efektivní komunikace cesta k úspěchu Modul 2: Komunikace verbální a nonverbální

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta MANUÁL PRO PSANÍ DIPLOMOVÝCH PRACÍ NA KATEDŘE PSYCHOLOGIE FF UP V OLOMOUCI

Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta MANUÁL PRO PSANÍ DIPLOMOVÝCH PRACÍ NA KATEDŘE PSYCHOLOGIE FF UP V OLOMOUCI Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta MANUÁL PRO PSANÍ DIPLOMOVÝCH PRACÍ NA KATEDŘE PSYCHOLOGIE FF UP V OLOMOUCI Klára Bendová, Martin Dolejš, Miroslav Charvát, Marek Kolařík, Olga Pechová,

Více

ŠKOLENÍ JAK USPĚT PŘI PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ. Projekt CZ.2.17/2.1.00/35195. Zaměstnání po rodičovské dovolené: jak ho získat a jak si ho udržet

ŠKOLENÍ JAK USPĚT PŘI PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ. Projekt CZ.2.17/2.1.00/35195. Zaměstnání po rodičovské dovolené: jak ho získat a jak si ho udržet Projekt CZ.2.17/2.1.00/35195 Zaměstnání po rodičovské dovolené: jak ho získat a jak si ho udržet ŠKOLENÍ JAK USPĚT PŘI PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ www.rodicedoprace.cz www.nsgmorison.cz www.facebook.com/rodicedoprace

Více

Manuál pro psaní diplomových prací na Katedře psychologie FF UP v Olomouci

Manuál pro psaní diplomových prací na Katedře psychologie FF UP v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra psychologie Manuál pro psaní diplomových prací na Katedře psychologie FF UP v Olomouci Autoři práce: PhDr. Klára Bendová PhDr. Martin Dolejš,

Více

jazyky.studium.práce

jazyky.studium.práce Průvodce světem jazyků jazykovky, výuka, překlady, zahraničí www.jazyky.com brno jazyky.studium.práce jazykové školy, agentury, studium a práce v zahraničí vydání pro léto a podzim 2006 9 771801 713000

Více