Games 4 English. Zdokonal se ve své angličtině a staň se vynikajícím řečníkem. METODIKA CVIČENÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Games 4 English. Zdokonal se ve své angličtině a staň se vynikajícím řečníkem. METODIKA CVIČENÍ"

Transkript

1 Games 4 English Zdokonal se ve své angličtině a staň se vynikajícím řečníkem. METODIKA CVIČENÍ

2 Metodika cvičení Požadavky na prezentaci v jednotlivých kolech soutěže Návrh náplně cvičení při přípravě na soutěže...4 a. Školní kolo soutěže...4 b. Krajské a nadkrajské kolo soutěže...13 c. Shrnutí na závěr Systém a pravidla soutěží...21 a. Systém soutěže...21 b. Všeobecná pravidla chování během soutěže...28 Přílohy...29 Slovíčka...40 Poznámky...43 Literatura a odkazy

3 Po zvládnutí teoretických znalostí o verbální a neverbální komunikaci, po nastudování potřebných jazykových prostředků argumentačního jazyka a po získání praktických dovedností v PowerPointu je třeba vést uchazeče kurzu k tomu, aby byli schopni všechny nabyté znalosti a dovednosti skloubit v jeden celek a využít je v praxi. Své nové schopnosti si žáci ověří v soutěži. Předkládáme návrh cvičení (konzultačních hodin) k přípravě na jednotlivá kola soutěže. Navrhujeme následující časovou dotaci k přípravě na kola soutěže: Kolo: ŠKOLNÍ KRAJSKÉ NADKRAJSKÉ Časová dotace: 3 x 90 minut 2 x 90 minut 2 x 90 minut Kdo se připravuje: všichni účastníci kurzu, první dva soutěžící (vítězové ze školního kola); ostatní žáci se stávají porotci a pomáhají pedagogům s přípravou vítězů na soutěž, vítěz krajského kola; ostatní žáci jsou opět v roli porotců a pomáhají pedagogům s přípravou vítěze na soutěž. Pozn.: Vzhledem ke stejné časové dotaci příprav na kolo krajské a nadkrajské, předkládáme dále pro obě kola jeden společný návrh náplně cvičení. 2

4 »Požadavky na prezentaci v jednotlivých kolech soutěže«školní KOLO Rozsah PPT 10 slidů Požadavky na PPT zpracovat dle pokynů z Přílohy 1 (viz str. 29 ) Téma JÁ A MÍ NE/PŘÁTELÉ Časový limit na přednes podle prezentace 5 minut (minimálně 3 minuty, max. 7 minut) KRAJSKÉ KOLO 15 slidů - 1 zvukový soubor - 1 video - 3 hypertextové odkazy MOJE NE/OBLÍBENÉ MÍSTO 8 minut (minimálně 6 minut, max. 10 minut) 10 minut NADKRAJSKÉ KOLO 20 slidů nejsou stanoveny MOJE ŠKOLA (minimálně 8 minut, max. 12 minut) 3

5 »Návrh náplně cvičení při přípravě na soutěže «Zadání prezentace ke školnímu kolu (Příloha 1, str. 29) Návrh časové dotace na přípravu studentů: 3 x 90 minut. Délka přednesu podle PPT: 5 minut (minimálně 3 minuty, max. 7 minut). Rozsah PPT: 10 slidů. Požadavky na PPT: viz Příloha 1 Počet žáků: všichni účastníci kurzu - každý pracuje na vlastní prezentaci. Vyučovací jazyk: anglický. 1 Téma: JÁ A MÍ NE/PŘÁTELÉ. Před začátkem 1. konzultace žákům sdělíme téma soutěžní prezentace, se kterou se zúčastní školního kola soutěže. Téma jim sdělíme s předstihem proto, abychom co nejvíce zefektivnili proces přípravy na soutěž. Žáci si předem připraví osnovu vlastní soutěžní prezentace, zajistí si všechny potřebné materiály (např. textový podklad prezentace, potřebnou slovní zásobu, obrázky ). 1 Přestože by se mohlo zdát, že český jazyk urychluje přípravu na soutěž, není tomu tak. Žáci během soutěže mají mimo jiné prokázat také pohotovost a schopnost ihned reagovat na dotazy porotců v anglickém jazyce, proto prosíme vyučující, aby český jazyk užívali jen v krajních případech (tj. v situacích, kdy jim žáci nerozumí ani po několikerém způsobu vysvětlování). 4

6 (1 x 90 minut nebo 2 x 45 minut) Cílem této hodiny je přimět žáky k diskusi nad již připravenými osnovami vlastních prezentací. Během této hodiny si každý žák ujasní, zda chce prezentaci připravit podle svých původních představ, nebo ji poupraví podle návrhů, které vyplynou z diskuse. Prostřednictvím obhajoby vlastních názorů žáci uplatní prvky argumentačního jazyka a osvojí si tak potřebnou slovní zásobu k danému tématu. Doporučený postup Každý účastník cvičení dostane prostor ke stručnému představení osnovy vlastní prezentace. Aby se naučil obhajovat své názory, musí následovat diskuse. Nezapojí-li se do ní sami žáci, je nutné, aby ji vedl učitel, který by měl neustále pokládat otevřené otázky vyžadující volnou odpověď (např. proč právě toto považuje žák za důležité, proč zvolil tento konkrétní obrázek ). Prosíme učitele, aby návrhy žáků nehodnotil (tj. nezasahoval jim do náplně prezentace, neradil, co by měli do prezentace přidat, nebo naopak co by z prezentace měli vypustit apod.) - snažíme se poskytnout účastníkům co největší prostor k samostatnosti a kreativitě. Vyučující by měl už v této fázi přípravy vést žáky nejen ke správnému verbálnímu vyjadřování (v případě neznalosti slovní zásoby by je měl odkázat na příslušnou studijní literaturu, popř. jim pomoci s překladem slov/frází do anglického jazyka), ale také k adekvátní neverbální komunikaci (tj. vyzývá přednášející, aby udržovali s publikem oční kontakt, upozorňuje na nepřiměřenou gestikulaci, nevhodnou mimiku, intonaci ). Dále vedoucí učí žáky zapisovat si stručné a jasné poznámky z debaty, pobízí je k vyjádření všech dotazů a připomínek k prezentacím. 5

7 (1 x 90 minut nebo 2 x 45 minut) Dobrá prezentace (video) Špatná prezentace (video) Cílem druhého cvičení je naučit žáky vytvořit co nejlepší prezentaci. Pro větší názornost žáci zhlédnou 2 prezentace na stejné téma. Jedna z nich je zdařilá, pro žáky inspirativní (Dobrá prezentace), jedna nezdařilá, pro žáky odstrašující (Špatná prezentace). Po jejich zhodnocení se účastníci pokusí vytvořit vlastní prezentaci. Doporučený postup K vytvoření dobré powerpointové prezentace nestačí pouhá znalost PowerPointu. Je třeba respektovat základní pravidla k sestavení kvalitní prezentace - klademe důraz zejména na následující doporučení: Prezentace je pouze doplňkový materiál a jejím cílem je podtrhnout fakta, která komentujeme vlastními slovy. Myšlenky na prezentaci proto formulujeme do klíčových hesel, nikoli do složitých souvětí. Na každém snímku uvádíme těchto hesel maximálně 7. Aby posluchači věnovali přednesu maximální pozornost, doporučujeme každé heslo (každou odrážku) uvolňovat až po klepnutí myší (klávesou). Posluchači tak nemohou číst text dopředu a věnují pozornost právě tomu, o čem hovoří přednášející. Dbáme na gramatickou správnost textu (pozor na pravopisné chyby a překlepy). Z formálního hlediska respektujeme zásady správného psaní interpunkčních znamének (tj. např. za tečkou, čárkou je vždy mezera; ve výčtu po dvojtečce následuje malé písmeno a na konci každé odrážky píšeme čárku a v závěru tečku, apod.). 6

8 I v prezentacích platí heslo, že všeho moc škodí: animace proto užíváme efektivně a hlavně jednotně (nesnažme se v jedné prezentaci použít co nejvíce animací). Nepoužíváme automatické časování vždy totiž hovoříme pouze o tom, co posluchači právě vidí na plátně. Zvukové efekty užíváme jen účelně, tj. souvisí-li s tématem, doplňují-li / podtrhují-li téma prezentace. Za zcela nevhodné považujeme hudbu na pozadí ruší nejen řečníkův projev, ale i posluchačovu pozornost. Na nadpisy použijeme tzv. patkové fonty písma (tj. např. Times New Roman, Georgia ), neboť tento typ písma čte oko pomaleji. Na běžný text snímku uplatníme tzv. bezpatkové fonty (tj. např. Verdana, Arial, Tahoma, Trebuchet MS ), které čteme rychleji. Nezapomínejme, že text musí být čitelný odkudkoliv v místnosti, dbáme tedy na jeho správnou velikost (doporučujeme min. 20 bodů). Pro zvýraznění písma užíváme písmo tučné nebo barevné, ne však kurzívu. Ta se na plátně špatně čte. Pozornost věnujeme zejména ostrému kontrastu písma s pozadím. Doporučujeme světlejší pozadí a tmavší písmo. Obrázky používáme jen dostatečně ostré a velké, tj. viditelné odkudkoliv v místnosti. Nezapomínáme vždy uvádět popisek každého obrázku. Video také vkládáme pouze v případě, že doplňuje prezentaci. Délka videa by neměla přesáhnout 3 minuty (máme-li na prezentaci určený časový limit, musí být délka videa přiměřená celkové délce přednesu). Pro větší přehlednost a srozumitelnost doporučujeme dodržet jednotný vzhled celé prezentace, tj. pozadí, písmo, barvy, animace a přechody. Na konci prezentace uvádíme použité zdroje. Na posledním snímku by nemělo chybět poděkování posluchačům za pozornost. 7

9 (1 x 90 minut nebo 2 x 45 minut) Cílem této hodiny je naučit žáky správně přednést vlastní prezentaci. Pozornost zaměříme zejména na kultivovanost mluveného projevu a správnost neverbální komunikace. Tuto fázi přípravy rozhodně nepodceňujeme, neboť mnohé studie potvrzují, že 10 % sdělujeme slovy, 50 % neverbálními projevy a 40 % způsobem, jakým sdělení řekneme. Doporučený postup Před tím, než dáme soutěžícím prostor k přednesení vlastní prezentace, upozorníme je na základní pravidla úspěšné prezentace. Před začátkem každého vystoupení je třeba si zkontrolovat, zda je technicky možné spustit připravenou prezentaci. Vyhneme se tak případnému strachu z technických obtíží po odstartování prezentace. Máme na paměti, že po celou dobu prezentace mluvíme hlasitě, pomalu, srozumitelně a výstižně, snímky měníme pomalu, a to tak, aby text souhlasil s mluveným slovem. Nikdy nečteme doslova to, co snímky obsahují. Zásady slušného chování nás vyzývají k tomu, abychom se v úvodu po pozdravení posluchačů představili, poté stručně a poutavě nastínili obsah prezentace, v závěru shrnuli hlavní myšlenky prezentace a na konci poděkovali za pozornost a vyzvali k otázkám. 8

10 Při prezentování se vyučující zaměří na žákův verbální a neverbální projev. U verbálního projevu se zaměříme zejména na správnou výslovnost, hlasitost projevu, kvalitu řeči, výšku tónu hlasu, barvu hlasu a intonaci, emoční zabarvení projevu, plynulost řeči, rychlost řeči, chyby v projevu atd. Dáváme pozor na výskyt parazitních slov (např. er uhm apod.), která ruší posluchače a snižují jeho pozornost. Pozornost posluchače naopak přitáhneme triky s melodií řeči: gradace hlasu, střídání tempa výkladu, chvíle mlčení apod. Tipy ke zvládnutí úspěšné prezentace Uvítejte obecenstvo Řekněte, o čem bude vaše prezentace Zaujměte pozornost publika Začněte otázkou, legračním příběhem, něčím provokativním, humorným nebo zajímavým Vymyslet úvod je obtížné sepište si jej až jako poslední Musí být jasný souhrn toho, o čem se chystáte hovořit. ÚVOD Své hlavní myšlenky uvádějte v logickém pořadí Dělejte ve své promluvě pauzy umožníte tak lidem přemýšlet o tom, co jste řekli, poskytnete čas pro záznam poznámek STAŤ Předznamenejte přechod na další myšlenku Používejte jasné příklady Krátce shrňte hlavní myšlenky Odpovězte na otázky ZÁVĚR Poděkujte obecenstvu za to, že poslouchalo, a za pozornost Dejte jasně najevo, kdy je vaše prezentace u konce

11 SAMPLE PHRASES I m going to talk about Today I want to explain I will concentrate on the following points: First of all... Then...This will lead to... And finally... INTRODUCTION The next point is that OK, now I am going to talk about BODY Right. Now I d like to explain Of course, we must not forget that However, it s important to realise that To sum up So, in conclusion OK, to recap the main points I think you can now see that My intention was..., and it should now be clear that Thank you. Are there any questions? CONCLUSION

12 Slovíčka Sample phrases body - stať conclusion - závěr introduction - úvod However, it s important to realise that... Nicméně je důležité si uvědomit, že... I think you can now see that... Myslím, že nyní chápete, že... I will concentrate on the following points: First of all... Then...This will lead to...and finally... Zaměřím se na následující body: Nejprve Potom Čímž se dostaneme k A na závěr I m going to talk about Budu mluvit o My intention was..., and it should now be clear that... Mým záměrem bylo a nyní by tedy mělo být zřejmé, že Of course, we must not forget that... Samozřejmě nesmíme zapomenout, že... OK, now I am going to talk about... Teď budu mluvit o... OK, to recap the main points... Abych zrekapituloval hlavní body... Right. Now I d like to explain... Dobrá, teď bych vám chtěl vysvětlit... So, in conclusion... Závěrem... Thank you. Are there any questions? Děkuji vám za pozornost. Máte nějaké otázky? The next point is that... Dalším bodem je, že... To sum up... Abych to shrnul... Today I want to explain... Dnes bych chtěl vysvětlit 11

13 Z hlediska neverbální komunikace dbáme na správnou řeč těla, která tvoří ¾ projevu, proto ji nesmíme v žádném případě podceňovat: Po celou dobu prezentace sledujeme, zda mluvčí udržuje s posluchači oční kontakt. Ten je pro úspěšnou prezentaci nezbytný, neboť signály vysílané očima jsou při všech setkáních základem veškeré komunikace. Při přednesu mluveného slova nechodíme po místnosti - to působí dynamicky, rušivě. Nesmíme však ani sedět doporučuje se stát rovně a vzpřímeně. Nikdy nepřednášíme s rukama v kapsách, nepoužíváme útočná gesta (např. šermování prstem, ruce v bok apod.). Pokoušíme se naopak posluchače zaujmout vhodným gestem otevřené ruky (tj. dlaně nahoru). 12

14 Návrh časové dotace na přípravu soutěžících: 2 x 90 minut. Počet žáků (krajské kolo): všichni účastníci kurzu (na soutěž se připravují dva žáci - 2 vítězové ze školního kola. Ostatní účastníci kurzu se podílejí na jejich přípravě v roli porotců konzultantů ). Počet žáků (nadkrajské kolo): Vyučovací jazyk: všichni účastníci kurzu (na soutěž se připravuje 1 vítěz kola krajského, ostatní účastníci kurzu se podílejí na jeho přípravě v roli porotců konzultantů ). anglický. Rozsah PPT Požadavky na PPT Téma Časový limit na přednes podle prezentace KRAJSKÉ KOLO 15 slidů - 1 zvukový soubor - 1 video - 3 hypertextové odkazy MOJE NE/OBLÍBENÉ MÍSTO 8 minut (minimálně 6 minut, max. 10 minut) 10 minut NADKRAJSKÉ KOLO 20 slidů nejsou stanoveny MOJE ŠKOLA (minimálně 8 minut, max. 12 minut) Před začátkem 1. konzultace žákům sdělíme téma soutěžní prezentace, se kterou se zúčastní dalších kol soutěže: a) krajské kolo: MOJE NE/OBLÍBENÉ MÍSTO; b) nadkrajské kolo: MOJE ŠKOLA. 13

15 Soutěžící si před 1. hodinou sestaví osnovu vlastní soutěžní prezentace, připraví si, popř. zajistí, všechny potřebné materiály (např. textový podklad prezentace, potřebnou slovní zásobu, obrázky atd.). (1 x 90 minut nebo 2 x 45 minut) Na první hodinu si soutěžící přinesou předem připravené podklady pro tvorbu prezentace a v hodině prezentaci pod vedením učitele vytvoří. Žáci nezapomenou na časové rozvržení prezentace: všechny slidy musí být představeny a okomentovány v limitu 8 minut pro krajské kolo a 10 minut pro nadkrajské kolo. Doporučujeme, aby se první hodiny zúčastnili pouze soutěžící. Zajistíte tak žákům individuální přístup při přípravě na soutěž. Ostatní žáci, kteří již nesoutěží, však budou plnit nezastupitelnou úlohu v příští hodině. Stanou se dětským porotcem a budou hodnotit připravené soutěžní prezentace. Žáci tak budou stále ve hře, budou moci podporovat zástupce své školy v jeho další přípravě a pomáhat mu. Hodnocením prezentace a zdůvodňováním svého názoru se budou i nadále cvičit v umění argumentace a debaty (viz Karta dětského porotce, str. 36). Doporučený postup Učitel se pro soutěžící stává odborným konzultantem: zodpovídá dotazy žáků, rozvíjí v nich schopnost požádat o radu a o pomoc. V závěru této první lekce by měli mít soutěžící svou prezentaci hotovou, tj. připravenou k přednesu. Proto usilujeme o to, aby v prezentaci nebyly žádné formální nedostatky. Držíme se následujících zásad: Na 2. snímku je osnova: představení hlavních témat přednesu je nezbytné pro úspěšný úvod. Na žádném snímku není víc než 7 bodů (hesel), velikost použitého písma je minimálně 20 bodů, nadpisy jsou psány patkovým typem písma (tj. např. Times New Roman, Georgia ), běžný text snímku je naopak psán bezpatkovým fontem (tj. např. Verdana, Arial, Tahoma, Trebuchet MS ), zvýraznění písma tučným písmem nebo jinou barvou, ne však kurzívou, Dbáme na správný kontrast pozadí a písma. 14

16 Užíváme jen vhodné obrázky (jsou kvalitní a souvisí s obsahem). Obrázek doplňuje téma sdělení, ne zdvojnásobuje. Video užíváme v prezentaci jen účelně a užitečně: max. 3 minuty dlouhé, související s tématem. Video doplňuje téma sdělení, ne zdvojnásobuje. Zvukové efekty používáme jen v místech, kde jsou nezbytně nutné. Nepoužíváme hudbu k dobarvení atmosféry prezentace. Hudba posluchače rozptyluje a odvádí jejich pozornost od přednášejícího. Nepoužíváme automatické časování: na obrazovce je vždy vidět pouze to, o čem v danou chvíli mluví přednášející. Dodržujeme jednotný vzhled celé prezentace, nejednotnost způsobuje nesrozumitelnost. Po celou dobu přípravy na soutěže (krajské i nadkrajské kolo) vedeme účastníky kurzu k dovednosti požádat ostatní o pomoc. Snažíme se jim vysvětlit, že není chyba ptát se ostatních, ale přesvědčení, že všechno zvládneme sami. Klademe důraz na to, aby si žáci uvědomili, že poradí-li jim někdo to, co je samotné nenapadlo, nebo s čím i nesouhlasí, přiměje je to k zamyšlení a k diskusi. Diskuse jim pomůže utřídit si myšlenky a přijít na nová řešení. Debatou se soutěžící připravují samozřejmě i na případné dotazy poroty, které na soutěži přijdou po skončení prezentace. Přestože se soutěžící jistě snaží udělat prezentaci co nejlepší, může se vloudit nějaký nedostatek (například překlep, nevhodná vazba, gramatická nebo jiná chyba apod.), kterého si autor prezentace sám nevšimne, protože svůj záměr textové opory už zná téměř zpaměti. Proto je nezbytné naučit žáky požádat někoho o přečtení konečné verze prezentace. 15

17 (1 x 90 minut nebo 2 x 45 minut) Karta dětského porotce (Příloha 4, viz str. 36) Cílem této hodiny je naučit žáky přednést vlastní prezentaci. Stejně jako u přípravy na školní kolo zaměříme i zde pozornost na kultivovanost mluveného projevu a správnou neverbální komunikaci. Doporučujeme, aby se tohoto cvičení zúčastnili všichni žáci zapojení do projektu, neboť se v této chvíli stávají dětskými porotci, kteří pomáhají cennými radami a připomínkami připravit soutěžícího na další kolo soutěže. Prosíme však vyučující, aby porotcům vysvětlili zásady objektivního posuzování. Projděte se žáky Kartu studentského porotce. Po absolvování školního kola soutěže již předpokládáme, že jsou soutěžící schopni připravit prezentaci bez formálních nedostatků. Oproti školnímu kolu klademe v těchto kolech důraz na image soutěžícího, úvodní i závěrečnou část prezentace a zbavení se trémy, která se nejvíce projevuje v hlasovém projevu. 16

18 Doporučený postup Utváříme-li si o někom dojem, nepůsobí na nás jen slova, mimika a gesta, ale také celkový vzhled řečníka. Proto soutěžící upozorňujeme na důležitost jejich vlastní image. Řečník by měl být oblečen o stupínek lépe než posluchači. Nezapomínejme však na to, že pro dobrý vnitřní pocit a pohodu se musí přednášející ve svém reprezentativním oděvu cítit také dobře a pohodlně. ÚVOD V úvodu, který nesmí z celkového času přesáhnout víc než 10 %, by se měl soutěžící snažit co nejvíce zaujmout posluchače. Jedná se o nejvíce emociální zážitek z celé prezentace, při němž si mluvčí buduje vztah s posluchači a současně vytváří pracovní atmosféru. V úvodu vystupuje řečník sám ze sebe, bez zajímavostí z prezentace, proto by neměl chybět srdečný pozdrav a představení se. Aby se posluchači snadněji orientovali v celé prezentaci, měl by zde soutěžící stručně nastínit obsah prezentace. STAŤ Při celé prezentaci by soutěžící měl dbát na kultivovanost projevu, která usnadňuje porozumění sdělení. Měli bychom vést žáky k tomu, aby se neučili celý text zpaměti, neboť by při zapomenutí jednoho jediného slova mohli zapomenout celý text. Aby se soutěžící nebáli, že zkomolí méně známá slova, doporučíme jim užívat jen slova srozumitelná a více zažitá. Lepšímu porozumění také jistě pomůže užívání přirovnání a synonym ke slovům, o nichž se soutěžící domnívá, že by je posluchači nemuseli znát. Výrazně rušivým prvkem mluveného projevu jsou tzv. parazitní slova (např. um, er apod.). Upozorníme na ně soutěžící vždy, když je používají. K dalšímu základnímu předpokladu kvalitního mluveného projevu patří dobré psychické rozpoložení prezentujícího. Přílišná nervozita může mít rozličné nežádoucí projevy jako sucho v ústech, knedlík v krku, chvění či úplné selhání hlasu. Zbavit se trémy je proto prvním krokem k dobrému hlasovému projevu. Abychom soutěžícím pomohli zbavit se trémy, vedeme je k ovládnutí dechu. Dokážeme-li svůj 17

19 dech prohloubit a uklidnit, nervozita poklesne. Proto uvádíme několik námětů na dechová cvičení, 2 např.: Co nejdéle vyslovujte dlouhé samohlásky ó, á, é, í nebo souhlásku sssss. (Cílem tohoto cvičení je co nejdéle udržet výdechový proud, abychom z plic dostali všechen vzduch, včetně rezervního, který v nich zůstává při běžném mluvení). Přečtěte na jeden nádech (nebo se alespoň pokoušejte přečíst najednou co nejdelší úsek). Poté se pokuste celý text odříkávat několikrát za sebou a nadechujte se vždy jen na začátku každého opakování (ne uprostřed): o Uděláme to v pondělí. Neuděláme-li to v pondělí, uděláme to v úterý. Neuděláme-li to v pondělí ani v úterý, uděláme to ve středu. Neuděláme-li to v pondělí, úterý ani ve středu, uděláme to ve čtvrtek. Neuděláme-li to v pondělí, úterý, ve středu ani ve čtvrtek, uděláme to v pátek. Neuděláme-li to v pondělí, úterý, ve středu, ve čtvrtek ani v pátek, uděláme to v sobotu. Neuděláme-li to v pondělí, úterý, ve středu, ve čtvrtek, v pátek ani v sobotu, uděláme to v neděli. Neuděláme-li to v pondělí, úterý, ve středu, ve čtvrtek, v pátek, v sobotu ani v neděli, neuděláme to celý týden. o ABCD - kočka přede, EFGH - kuře běhá, IJKL - pes někam šel, MNOP - koník kope, RSŠT - kozy vezte, UVXYZ - jen za peníze. o Deset korálků, devět korálků, osm korálků, sedm korálků, šest korálků, pět korálků, čtyři korálky, tři korálky, dva korálky, jeden korálek se potkaly se stejně barevnými deseti korálky, devíti korálky, osmi korálky, sedmi korálky, šesti korálky, pěti korálky, čtyřmi korálky, třemi korálky, dvěma korálky, jedním korálkem a šli spolu na kafe. o Máma mi dala korunu, abych koupil rybu, a já místo ryby, ryby, koupil velrybu, co dělá ryba, ocasem hýbá, proč, proč, protože je ryba, ryba. Máma mi dala KROBOTOVÁ, M. Spisovná výslovnost a kultura mluveného projevu. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, ISBN Přestože po celou dobu přípravy navrhujeme užívat anglický jazyk, dechová cvičení uvádíme záměrně v českém jazyce. To proto, aby při nich soutěžící věnovali všechnu svoji pozornost jejich záměru (tj. ovládnout nervozitu). V případě rozmluvení se však prosím užívejte jazykolamy v anglickém jazyce. Viz např. 18

20 K rychlejšímu a zejména přesnému porozumění promluvy přispívá správné frázování, tj. logické členění myšlenek. Správné frázování svědčí o připravenosti mluvčího, neboť je výsledkem pochopení obsahu sdělení. Monotónním přednesem nikdy nikdo nikoho nezaujal. Proto vedeme soutěžící k práci s hlasem, tempu projevu apod. Abychom upoutali pozornost posluchačů, přizpůsobíme tempo řeči jejich věku. Rychlí řečníci brzy obecenstvo unaví, a tím odbourají jejich pozornost. Dále soutěžící učíme několikrát zopakovat důležité body, mluvit spisovně, jasně, pomalu a k věci, používat důraz, intonovat, měnit hlasitost a tempo řeči. Přechody mezi jednotlivými snímky, popřípadě tématy, by měly být logické, proto by soutěží měl jasně informovat o vztahu následující části k části předchozí. To však není možné bez propojovacích formulací, např. Now let s turn to because ; Let me move on to because ZÁVĚR Závěru by se mluvčí, stejně jako úvodu, měl věnovat maximálně 10 % z celkového času. Jelikož závěr obsahuje shrnutí všeho důležitého, je nutné upozornit posluchače na to, že se soutěžící dostává k této části. Maximálně tím vzbudí pozornost posluchače. Může používat fráze, jako jsou např. Finally, To sum up my presentation, I d like to finish with V závěru shrne mluvčí maximálně 3 základní body prezentace, zdůrazní hlavní myšlenku, a vytvoří tak prostor pro otázky publika. Publikum k otázkám přímo vyzve. V přípravných cvičeních nepodceňujeme práci s otázkami. Aby při soutěži nedošlo k nedorozumění, a tím znejistění soutěžícího, učíme přednášejícího položenou otázku ještě jednou zopakovat. Tím se řečník ujistí, že otázku pochopil správně. Není-li si soutěžící jistý, zda otázku pochopil správně, neváhá požádat o vysvětlení. S odpovědí nemusí soutěžící pospíchat, protože menší zamyšlení nemusí vždy znamenat mínusové body. Snaha porozumět může naopak zvýšit prestiž řečníka, protože jí vyjadřuje respekt k tazateli i k samotné otázce. Vedeme žáky k tomu, aby se nebáli přiznat, že neznají odpověď na otázku (např. týkáli se třeba historie školy/města, údajů o městě/škole ). Nezná-li však prezentující odpověď, měl by vždy odkázat na zdroj, v němž je možné ji získat, nebo si poradit jiným způsobem (zeptá se např. ostatních soutěžících/přítomných učitelů, zda odpověď vědí ). Za otázku by soutěžící měl poděkovat, čímž dá najevo, že si dotazu a zájmu posluchačů cení. 19

21 V závěru naší metodiky shrnujeme nejdůležitější kroky úspěšné prezentace, v nichž vycházíme ze seznamu nejčastějších chyb prezentování: Sestavte kvalitní prezentaci, tj. správný kontrast, text v bodech, čitelné písmo, jednotnost prezentace, vhodné animace, obrázky, videa. Při představení vlastní prezentace: Neseďte. Nestůjte ve strnulé pozici. Nemějte ruce v kapsách. Nepohrávejte si s tužkou/křídou. Nečtěte prezentaci ze zápisků, nepředčítejte poznámky ze snímků. Usmívejte se, buďte milí. Poznámky či připomínky přijímejte s rozvahou. Používejte krátké věty a srozumitelná slova. Mluvte pomalu. Měňte tempo řeči. Používejte důraz a frázování. Využívejte melodii a hlasitost hlasu. Zbavte se slovních parazit. Propojujte všechna témata, u přechodů na ně využívejte zásad logičnosti. Gesta používejte efektivně a kontrolovatelně. Udržujte oční kontakt s publikem. Dodržujte časový plán, neboť v této souvislosti je aktuální i myšlenka E. Hubbarta: Řečnictví je jako umění řídit automobil: napřed musíme vědět, jak zastavit. 20

22 » Systém a pravidla soutěží «Soutěž probíhá ve třech kolech (úrovních), jimiž jsou: 1 školní kolo (účastní se 15 škol ze tří krajů) 2 krajské kolo (účastní se 15 škol ze tří krajů) 3 nadkrajské kolo (účastní se 3 školy ze tří krajů) Hlavní vítěz soutěže (tj. vítěz nejvyššího kola) získává týdenní zájezd do Londýna pro dvě osoby. Cílem všech kol soutěže je zpracování powerpointové prezentace, představení této prezentace porotě a její obhájení. Pro každé kolo soutěže je vypsáno jiné téma, jiný počet slidů prezentace a rozdílný časový limit pro přednes. V případě, že prezentující tento čas o více než 2 minuty zkrátí nebo naopak prodlouží, bude penalizován 10 body. Splní-li časový limit, nebudou odečteny žádné body z celkového skóre, ale ani přičteny. Počet slidů každé prezentace je pevně daný, proto není stanovena žádná tolerance pro snížení nebo zvýšení počtu slidů. Pokud soutěžící tento počet nedodrží, bude mu odečteno 10 bodů z celkového počtu bodů. Stejným počtem trestných bodů bude penalizováno nedodržení tématu. Odečtení 10 bodů nastane také v případě, že se v prezentaci neobjeví všechny zadané požadavky (jen školní a krajské kolo). 21

23 Diagram postupu soutěžících Legenda: soutěže se účastní všichni žáci základní školy soutěže se účastní 2 žáci soutěže se účastní 1 žák 1) Školní kolo Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezský kraj ZŠ 1 ZŠ 2 ZŠ 3 ZŠ 4 ZŠ 5 ZŠ 6 ZŠ 7 ZŠ 8 ZŠ 9 ZŠ 10 ZŠ 11 ZŠ 12 ZŠ 13 ZŠ 14 ZŠ 15 2 vítězové z každé školy = 10 žáků 2 vítězové z každé školy = 10 žáků 2 vítězové z každé školy = 10 žáků 2) Krajské kolo Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezský kraj ZŠ 1 ZŠ 2 ZŠ 3 ZŠ 4 ZŠ 5 ZŠ 6 ZŠ 7 ZŠ 8 ZŠ 9 ZŠ 10 ZŠ 11 ZŠ 12 ZŠ 13 ZŠ 14 ZŠ 15 1 vítěz z kraje (soutěží mezi sebou 5 místních škol) 1 vítěz z kraje (soutěží mezi sebou 5 místních škol)) 1 vítěz z kraje (soutěží mezi sebou 5 místních škol) 3) Nadkrajské kolo Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezský kraj ZŠ 1 ZŠ 2 ZŠ 3 1 konečný vítěz = výherce ceny 22

24 Školního kola se zúčastní všichni žáci každé z patnácti škol, kteří navštěvovali kurz Games4English. Toto první kolo probíhá na půdě každé zúčastněné školy. Každý soutěžící si připraví prezentaci v rozsahu 10 slidů, kterou zpracuje podle pokynů odborné poroty (viz Příloha č. 1, str. 29). Tématem školního kola je JÁ A MÍ NE/PŘÁTELÉ. Časový limit verbálního projevu prezentace je 5 minut (akceptovatelný čas bez penalizace je 3 7 minut). Z každé školy postupují dva nejlepší žáci. Krajské kolo: V každém kraji mezi sebou soutěží 5 místních škol: každou školu zastupují dva soutěžící - vítězové školního kola. Do prezentace v rozsahu 15 slidů (téma MOJE NE/OBLÍBENÉ MÍSTO) vloží soutěžící jeden zvukový soubor, jedno video a tři hypertextové odkazy. Zadaný časový limit pro představení prezentace je 8 minut (akceptovatelný čas bez penalizace je 6 10 minut). V každém kraji vítězí jeden žák, který postupuje do posledního kola soutěže. Nadkrajského kola se zúčastní tři vítězové kola krajského (1 vítěz z každého kraje). Tématem nadkrajského kola je MOJE ŠKOLA. Prezentaci soutěžící připraví jen podle svého vlastního uvážení, nejsou stanoveny žádné požadavky na její grafickou či technickou stránku. Prezentace musí obsahovat 20 slidů, časový limit tohoto kola je 10 minut (bez penalizace bude představení prezentace v čase 8 12 minut). Shrnutí: ŠKOLNÍ KOLO Rozsah PPT 10 slidů Požadavky na PPT viz Příloha 1, str.29 Téma JÁ A MÍ NE/PŘÁTELÉ Časový limit na přednes dle prezentace 5 minut (minimálně 3 minuty, max. 7 minut) Penalizace: Odečtení 10 bodů za každé nedodržení následujících požadavků: - časový limit (kratší nebo delší mluvený projev o více než 2 minuty), - počet slidů, - téma (odklon od tématu), - chybějící prvky v prezentaci (viz Příloha 1). 23

IVT. Prezentace pravidla a postupy. 8. ročník

IVT. Prezentace pravidla a postupy. 8. ročník IVT Prezentace pravidla a postupy 8. ročník listopad, prosinec 2013 Autor: Mgr. Dana Kaprálová Zpracováno v rámci projektu Krok za krokem na ZŠ Želatovská ve 21. století registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3443

Více

Zásady správné prezentace

Zásady správné prezentace Zásady správné prezentace méně je více Jiří Machač SPŠ sdělovací techniky 5. února 00 Jiří Machač (www.panska.cz/ivt) Zásady správné prezentace 5. února 00 / 8 Výkon prezentujícího Prezentace je pouze

Více

MICROSOFT POWERPOINT 2010

MICROSOFT POWERPOINT 2010 MICROSOFT POWERPOINT 2010 JAK VYTVÁŘET Mgr. Krejčí Jan Základní škola Jaroslava Pešaty, Duchcov 21. září 2012 Mgr. Krejčí Jan (ZSJP) MS PowerPoint - Vytváření 21. září 2012 1 / 6 MS PowerPoint - Vytváření

Více

Tvorba prezentací. Mgr. Ing. Marek Martinec

Tvorba prezentací. Mgr. Ing. Marek Martinec Tvorba prezentací Mgr. Ing. Marek Martinec Obsah Základní chyby při prezentaci Doporučená struktura prezentace Text v prezentaci Pravidla a doporučení pro tvorbu prezentace Techniky projevu Hlavní chyby

Více

Zásady a doporučení pro tvorbu prezentací SZŠ A VOŠ MERHAUTOVA 15, BRNO

Zásady a doporučení pro tvorbu prezentací SZŠ A VOŠ MERHAUTOVA 15, BRNO Zásady a doporučení pro tvorbu prezentací SZŠ A VOŠ MERHAUTOVA 15, BRNO Struktura prezentace Titulní snímek název prezentované práce, jméno autora, jméno vedoucího práce Úvodní snímek zadání projektu,

Více

Osnova. Jak na správnou prezentaci: koncept a použití prezentací. Seznámení s pracovním prostředím MS PowerPoint 2007

Osnova. Jak na správnou prezentaci: koncept a použití prezentací. Seznámení s pracovním prostředím MS PowerPoint 2007 PowerPoint lekce I. Osnova Jak na správnou prezentaci: koncept a použití prezentací Seznámení s pracovním prostředím MS PowerPoint 2007 Pokročilé efekty a práce s multimédii Jak na správnou prezentaci

Více

Základní pravidla pro tvorbu prezentací

Základní pravidla pro tvorbu prezentací Základní pravidla pro tvorbu prezentací (pro potřeby GJO zpracoval Lukáš Kačer) Název prezentace krátký věcný výstižný Rozsah prezentace kratší prezentace méně znamená více přiměřenost názornost přehlednost

Více

Pravidla správné prezentace

Pravidla správné prezentace Pravidla správné prezentace SZŠ A VOŠZ MERHAUTOVA 15, BRNO 1/34 Obsah Základní pravidla Struktura prezentace Obecné zásady Další typy a doporučení 2/34 Základní pravidla Jedna myšlenka = jeden snímek 3/34

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní. Prezentace. Personální kompetence 2. přednáška 1/14

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní. Prezentace. Personální kompetence 2. přednáška 1/14 Prezentace Personální kompetence 2. přednáška 1/14 Prezentovat můžeme: hmotné věci - výrobky, zboží sebe sama nebo jinou osobu nehmotné věci - myšlenky, vědecké teorie, řešení projektu. Prezentace má různou

Více

DIDAKTICKY ÚČINNÁ PREZENTACE. Ing. Katarína Krpálková Krelová, PhD., Ing.-Paed. katarina.krelova@vse.cz

DIDAKTICKY ÚČINNÁ PREZENTACE. Ing. Katarína Krpálková Krelová, PhD., Ing.-Paed. katarina.krelova@vse.cz DIDAKTICKY ÚČINNÁ PREZENTACE Ing. Katarína Krpálková Krelová, PhD., Ing.-Paed. katarina.krelova@vse.cz Úkol I. část úkolu Didakticky účinná prezentace pro výuku vybraného ekonomického předmětu Simulace

Více

WINTER. Prezentace výsledků SOČ. Template. Nejen na mezinárodní půdě. Letní škola mladých talentů Šárka Navrátilová 18.

WINTER. Prezentace výsledků SOČ. Template. Nejen na mezinárodní půdě. Letní škola mladých talentů Šárka Navrátilová 18. WINTER Template Letní škola mladých talentů 2014 Prezentace výsledků SOČ Nejen na mezinárodní půdě Šárka Navrátilová 18. září 2014 Šárka Navrátilová Kdo jsem já? WINTER Template Sočkařka (2008 2010) Absolventka

Více

Zásady správné prezentace II

Zásady správné prezentace II Zásady správné prezentace II Méně je více! Střední průmyslová škola Ostrov Jednotný vzhled Dodržet jednotný vzhled celé prezentace Pozadí Písmo Barvy Animace a přechody Bezúčelné změny vzhledu působí rušivě

Více

Školní prezentace. Projekt Učíme se učit Na Karmeli Zpracoval Ing. Jan Weiser

Školní prezentace. Projekt Učíme se učit Na Karmeli Zpracoval Ing. Jan Weiser Školní prezentace Projekt Učíme se učit Na Karmeli Zpracoval Ing. Jan Weiser Osnova prezentace Co je prezentace a k čemu nám slouží? 1. Školní prezentace 2. Příprava obsahu prezentace 3. Formy zpracování

Více

Centrum technického celoživotního vzdělávání při VŠCHT Praha PREZENTACE S VYUŽITÍM POČÍTAČE

Centrum technického celoživotního vzdělávání při VŠCHT Praha PREZENTACE S VYUŽITÍM POČÍTAČE při VŠCHT Praha Pilotní kurz pro budoucí lektory Ing. Jana Finkeová, CSc. ÚPŘT VŠCHT Praha, tel: 220 444 295, Jana.Finkeova@vscht.cz Ing. Iva Nachtigalová, Ph.D. ÚPŘT VŠCHT Praha, tel.: 220 444 259, Iva.Nachtigalova@vscht.cz

Více

Náležitosti správné prezentace. Schváleno 1. 9. 2014. PaedDr. Pavel Trulík, ředitel školy

Náležitosti správné prezentace. Schváleno 1. 9. 2014. PaedDr. Pavel Trulík, ředitel školy Náležitosti správné prezentace Schváleno 1. 9. 2014 PaedDr. Pavel Trulík, ředitel školy Obsah 1 Pozadí prezentace... str. 2 2 Titulní stránka... str. 4 3 Písmo prezentace... str. 5 4 Odrážky... str. 7

Více

Zásady prezentování. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Zásady prezentování. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Zásady prezentování Úvod Vystoupit před skupinu posluchačů s přednáškou či referátem je nelehký a stresující úkol pro kohokoli z dospělých. Běžně však totéž vyžadujeme po studentech, aniž bychom jim k

Více

Prezentační dovednosti

Prezentační dovednosti Prezentační dovednosti Vzdělávací program v rámci projektu Rekonstrukce učitelů - posílení profesní a kompetenční připravenosti učitelů (CZ.1.07/1.3.10/02.0052) 1 Program dne Prezentační dovednosti úvod

Více

SEMINÁŘ KOMUNIKAČNÍCH DOVEDNOSTÍ OBHAJOBA MATURITNÍ PRÁCE. Příprava prezentace

SEMINÁŘ KOMUNIKAČNÍCH DOVEDNOSTÍ OBHAJOBA MATURITNÍ PRÁCE. Příprava prezentace SEMINÁŘ KOMUNIKAČNÍCH DOVEDNOSTÍ OBHAJOBA MATURITNÍ PRÁCE Vytvořili jste maturitní práci, je to vaše dobré dílo a teď ho musíte prodat Důležitá jsou pravidla která je potřebné znát která je potřebné použít

Více

ISKŘ Příprava obhajoby projektu prezentace

ISKŘ Příprava obhajoby projektu prezentace 1 ISKŘ Příprava obhajoby projektu prezentace PLUSKAL Dalibor Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070) 2 Desatero

Více

Tvorba prezentace. RNDr. Zbyšek Posel, Ph.D. katedra informatiky, PřF Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Email: Zbysek.Posel@ujep.

Tvorba prezentace. RNDr. Zbyšek Posel, Ph.D. katedra informatiky, PřF Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Email: Zbysek.Posel@ujep. Tvorba prezentace RNDr. Zbyšek Posel, Ph.D. katedra informatiky, PřF Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Email: Zbysek.Posel@ujep.cz Obsah A. Teoretická část Zásady tvorby prezentace Přednes prezentace

Více

Počítačové formy projekce jsou: promítání snímků na obrazovce počítače, promítání snímků z počítače na plátno,

Počítačové formy projekce jsou: promítání snímků na obrazovce počítače, promítání snímků z počítače na plátno, Prezentace Počítačové formy projekce jsou: promítání snímků na obrazovce počítače, promítání snímků z počítače na plátno, využití interaktivní tabule. Postup při tvorbě prezentace I 1. Stanovení cílů.

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Příručka s kritérii pro hodnocení. Ročníkové práce s prezentací

Příručka s kritérii pro hodnocení. Ročníkové práce s prezentací Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do Vaší budoucnosti Příručka s kritérii pro hodnocení Ročníkové práce s prezentací PRAKTICKÁ OBECNÁ PŘÍRUČKA PRO ŽÁKY VYŠŠÍHO STUPNĚ OSMILETÉHO A ŠESTILETÉHO

Více

Umění (sebe)prezentace

Umění (sebe)prezentace EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" Umění (sebe)prezentace Řízení lidských zdrojů ve vzdělávacích institucích Obsah Příprava Obsah připravované prezentace Desatero Sebeprezentace

Více

ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKŮ - METODIKA

ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKŮ - METODIKA ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKŮ - METODIKA Absolventská práce (AP) je jednou z forem, jíž škola ověřuje některé dovednosti, schopnosti a znalosti žáka končícího základní vzdělávání. Cílem práce je nejen

Více

aneb Jak se vyhnout nástrahám a špatným snímkům

aneb Jak se vyhnout nástrahám a špatným snímkům aneb Jak se vyhnout nástrahám a špatným snímkům Osnova Struktura snímku Fonty Barvy Pozadí Grafy Výslovnost a gramatika Závěr Otázky Je vhodné uravit 1.. nebo 2. snímek jako osnovu své prezentace Příklad:

Více

Název a registrační číslo projektu: Číslo a název oblasti podpory: Realizace projektu: Autor: Období vytváření výukového materiálu: Ročník:

Název a registrační číslo projektu: Číslo a název oblasti podpory: Realizace projektu: Autor: Období vytváření výukového materiálu: Ročník: Název a registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0498 Číslo a název oblasti podpory: 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Realizace projektu: 02. 07. 2012 01. 07. 2014 Autor:

Více

Prezentace podnikatelského záměru

Prezentace podnikatelského záměru VaV pro praxi: ochrana výsledků VaV, licencování patentů a know-how a podpora spolupráce s průmyslem, komunikace výsledků VaV a motivace k zapojení do VaV činnosti, reg. č. CZ.1.07/2.3.00/09.0047 Prezentace

Více

Český jazyk a literatura Mluvené projevy

Český jazyk a literatura Mluvené projevy Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Český jazyk a

Více

1 Mezilidská komunikace a její typy

1 Mezilidská komunikace a její typy 1 Mezilidská komunikace a její typy Cíle studia Po prostudování této kapitoly byste měli být schopni: popsat mezilidskou komunikaci, rozlišit a charakterizovat jednotlivé typy komunikace, vysvětlit zásady

Více

PowerPoint 2010. Kurz 2, 3. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.0221

PowerPoint 2010. Kurz 2, 3. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.0221 PowerPoint 2010 Kurz 2, 3 CZ.1.07/2.2.00/28.0221 Jak by měla vypadat prezentace v PowerPointu Typy na správnou prezentaci Základním prvkem prezentace je text kontrola opakujících se slov v prezentaci Texty

Více

Projekt Brána do vesmíru. Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Krajská hvezdáreň v Žiline

Projekt Brána do vesmíru. Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Krajská hvezdáreň v Žiline Projekt Brána do vesmíru Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Krajská hvezdáreň v Žiline Proč a jak prezentovat výsledky své práce? Libor Lenža, Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Motto Je potřeba sebe sama

Více

Základy tvorby velkoplošné prezentace

Základy tvorby velkoplošné prezentace Základy tvorby velkoplošné prezentace materiál pro 12IPG J. Blažej, 2010 Úvod cílem této prezentace je shrnout důležité zásady pro tvorbu velkoformátové prezentace posteru není jejím cílem zahrnout všechny

Více

1 Systém soutěže Obecná pravidla Soutěžní tým

1 Systém soutěže Obecná pravidla Soutěžní tým 1 Systém soutěže 1.1. Obecná pravidla 1.1.1. Prezentiáda je soutěž v prezentačních dovednostech dvoučlenných a tříčlenných týmů. Soutěž je určena týmům základních a středních škol, které budou rozděleny

Více

Počítačová prezentace. Základní pojmy. MS PowerPoint

Počítačová prezentace. Základní pojmy. MS PowerPoint Počítačová prezentace Základní pojmy Počítačová prezentace využití elektronického systému pro předávání informací jednoduché zpracování textu, grafiky, zvuku a animací vysoká účinnost prezentace - přehledná

Více

,,Škola nás baví CZ. 1.07/1.4.00/21.1342 VY_32_INOVACE_Inf.Ma.10

,,Škola nás baví CZ. 1.07/1.4.00/21.1342 VY_32_INOVACE_Inf.Ma.10 ,,Škola nás baví CZ. 1.07/1.4.00/21.1342 VY_32_INOVACE_Inf.Ma.10 INFORMATIKA 7. ročník Microsoft POWER POINT 2010 Ing. Miroslava Maříková PŘÍPRAVA Předmět: Informatika Stupeň vzdělávání: druhý stupeň /7.roč./

Více

Webová grafika, struktura webu a navigace, použitelnost a přístupnost

Webová grafika, struktura webu a navigace, použitelnost a přístupnost Webová grafika, struktura webu a navigace, použitelnost a přístupnost Martin Kuna martin.kuna@seznam.cz Obsah Webová grafika Rozvržení stránky Typografické zásady Nejčastější chyby Struktura webu a navigace

Více

DIDAKTIKA EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ. doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc. KDEP FFÚ VŠE.

DIDAKTIKA EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ. doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc. KDEP FFÚ VŠE. DIDAKTIKA EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc. KDEP FFÚ VŠE e-mail: krpp01@vse.cz - HOSPITACE - KVALITA VÝUKY TOTAL QUALITY MANAGEMENT (TQM) KOMPLEXNÍ ŘÍZENÍ JAKOSTI ZÁKLADNÍ PRINCIPY: orientace

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 1.

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 1. Ročník: 1. ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně - zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal - rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky)

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) Český jazyk a literatura - 6. ročník Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) jazykovými příručkami Odliší spisovný a nespisovný jazykový projev Rozpozná nejdůležitější

Více

Jak připravit prezentaci a jak ji prezentovat

Jak připravit prezentaci a jak ji prezentovat Jak připravit prezentaci a jak ji prezentovat Petr Včelák vcelak@kiv.zcu.cz Katedra informatiky a výpočetní techniky, Fakulta aplikovaných věd, Západočeská univerzita 24. 2. 2015 Petr Včelák Jak připravit

Více

Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací

Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací Rozsah maturitní práce je 10 20 stran hlavního textu, počítáno tedy od úvodu po závěr; nepočítají se tedy přílohy ani úvodní stránky. V poslední fázi zpracování

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Co to vlastně je prezentace?

Co to vlastně je prezentace? Prezentace Co to vlastně je prezentace? Přímý výklad nebo ukázka s možným využitím vizuálních nebo jiných pomůcek, kdy jedinou participací skupiny je kladení dotazů na závěr. Příprava prezentace Kdo? -

Více

Co to vlastně je prezentace? Příprava prezentace. Proč? Přímý výklad nebo ukázka s možným využitím vizuálních nebo jiných pomůcek, dotazů na závěr.

Co to vlastně je prezentace? Příprava prezentace. Proč? Přímý výklad nebo ukázka s možným využitím vizuálních nebo jiných pomůcek, dotazů na závěr. Co to vlastně je prezentace? Prezentace Přímý výklad nebo ukázka s možným využitím vizuálních nebo jiných pomůcek, kdy jedinou participací skupiny je kladení dotazů na závěr. Kdo? - komu budu prezentovat

Více

Metodický návod ke zpracování ročního projektu

Metodický návod ke zpracování ročního projektu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do Vaší budoucnosti Metodický návod ke zpracování ročního projektu PRAKTICKÁ OBECNÁ PŘÍRUČKA PRO ŽÁKY VYŠŠÍHO STUPNĚ OSMILETÉHO A ŠESTILETÉHO GYMNÁZIA A PRO

Více

Základy informatiky 14ZINF

Základy informatiky 14ZINF Základy informatiky 14ZINF Prezentace aneb jak vytvořit úspěšnou prezentaci 12/10/2011 1 Plánování účelu, prezentační metody, formy obsahu a dotváření prezentace Při tvorbě nové prezentace, většinou existuje

Více

Sociální komunikace v knihovnách I

Sociální komunikace v knihovnách I Sociální komunikace v knihovnách I Mgr. Roman Giebisch, Ph.D. Vědecká knihovna v Olomouci Terminologie - Komunikace Communicare (latinské slovo) znamená spojovat se, spoluúčastnit se Communicatio (latinské

Více

Téma sady: Český jazyk a literatura pro osmý a devátý ročník

Téma sady: Český jazyk a literatura pro osmý a devátý ročník Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/21.3210 Téma sady: Český jazyk a literatura pro osmý a devátý ročník Název DUM: VY_32_INOVACE_6C_10_Proslov_a_projev

Více

Prezentace informací. PhDr. Dagmar Čerňová

Prezentace informací. PhDr. Dagmar Čerňová <Fakulta sociálních studií MU> Prezentace informací PhDr. Dagmar Čerňová Pracuji jak knihovnice v Ústřední knihovně Fakulty sociálních studií MU. Spolupodílím se na kurzech informační gramotnosti, které

Více

PREZENTACE ODBORNÉHO TÉMATU ŽIVÉ VYSTOUPENÍ PRAVIDLA A PROSTŘEDKY

PREZENTACE ODBORNÉHO TÉMATU ŽIVÉ VYSTOUPENÍ PRAVIDLA A PROSTŘEDKY PREZENTACE ODBORNÉHO TÉMATU ŽIVÉ VYSTOUPENÍ PRAVIDLA A PROSTŘEDKY 1 Obsah - Zásady prezentování Účel prezentace, její typy Vlastnosti dobrého vystoupení Obsah Struktura Délka Diskuse Zásady vystupování

Více

Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU MS POWERPOINT 2010

Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU MS POWERPOINT 2010 Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU MS POWERPOINT 2010 Organizace Termíny: 1. lekce - 30.5. 2. lekce - 6.6. 3. lekce - 13.6. 4. lekce - 20.6. vždy od 15:00 (dvě vyučovací hodiny) místo

Více

NEKOKTÁM, ČTU! Soutěž dětských čtenářů knihoven Karlovarského kraje

NEKOKTÁM, ČTU! Soutěž dětských čtenářů knihoven Karlovarského kraje NEKOKTÁM, ČTU! Soutěž dětských čtenářů knihoven Karlovarského kraje Městská knihovna Loket 2009 Klub dětských knihoven Karlovarského kraje 2015 Základní údaje o soutěži Vyhlašovatel a garant soutěže: Klub

Více

Jak se aktivně účastnit vědeckého semináře či konference presentací posteru?

Jak se aktivně účastnit vědeckého semináře či konference presentací posteru? Jak se aktivně účastnit vědeckého semináře či konference presentací posteru? Pavlína Bratršovská Tento seminář vznikl s podporou doktorského projektu GAČR 523/03/H076 Květen 2005 1. ABSTRAKT - krátký souhrn

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 2. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

1 Systém soutěže. 1.1. Obecná pravidla. 1.2. Soutěžní tým

1 Systém soutěže. 1.1. Obecná pravidla. 1.2. Soutěžní tým 1 Systém soutěže 1.1. Obecná pravidla 1.1.1. Prezentiáda + je soutěž v prezentačních dovednostech a dovednostech Office, dále pak projektové tvorbě dvoučlenných a tříčlenných týmů. Soutěž je určena týmům

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Středoškolská odborná činnost SOČ

Středoškolská odborná činnost SOČ Středoškolská odborná činnost SOČ 33. ročník - 2010/2011 1. CO JE SOČ? Středoškolská odborná činnost (SOČ) je dobrovolná zájmová činnost studentů středních škol. Výsledkem SOČ je samostatně vypracovaná

Více

Materiál byl vytvořen v rámci projektu Nové výzvy, nové příležitosti, nová škola

Materiál byl vytvořen v rámci projektu Nové výzvy, nové příležitosti, nová škola Materiál byl vytvořen v rámci projektu Nové výzvy, nové příležitosti, nová škola Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Co je to prezentace Jak

Více

Výstavba mluveného projevu

Výstavba mluveného projevu Výstavba mluveného projevu Typy projevů Pracovní projev představení své práce představení své organizace referát, přednáška úvod k tématu, workshopu, diskusi Společenský projev projev k jubileu konferování

Více

NEKOKTÁM, ČTU! Soutěž dětských čtenářů knihoven Karlovarského kraje

NEKOKTÁM, ČTU! Soutěž dětských čtenářů knihoven Karlovarského kraje NEKOKTÁM, ČTU! Soutěž dětských čtenářů knihoven Karlovarského kraje Městská knihovna Loket 2009 Klub dětských knihoven Karlovarského kraje 2016 Základní údaje o soutěži Vyhlašovatel a garant soutěže: Klub

Více

Využití informačních technologií v cestovním ruchu P4

Využití informačních technologií v cestovním ruchu P4 Využití informačních technologií v cestovním ruchu P4 Pavel Petr Petr.USII@upce.cz 1 Obsah kurzu Princip vyhledávání Definování vyhledávacích požadavků Vyhledávací nástroje Zdroje informací Nástroje pro

Více

Po ukončení tohoto kurzu budete schopni:

Po ukončení tohoto kurzu budete schopni: POKROČILÁ PREZENTACE Vladimír Bureš Tereza Otčenášková Alena Šandová Cíle kurzu Po ukončení tohoto kurzu budete schopni: efektivně plánovat a připravovat prezentaci, pracovat s předlohami a šablonami snímků,

Více

Základní škola, Liberec, Oblačná 101/15, přísp. org. Obecně platné zásady pro tvorbu (audio)vizuální prezentace. Bc. Martin Prade

Základní škola, Liberec, Oblačná 101/15, přísp. org. Obecně platné zásady pro tvorbu (audio)vizuální prezentace. Bc. Martin Prade Základní škola, Liberec, Oblačná 101/15, přísp. org. Obecně platné zásady pro tvorbu (audio)vizuální prezentace Bc. Martin Prade Obsah 1 Úvod... 3 2 Pravidla a rady pro návrh prezentace... 4 3 Hlavní zásady

Více

ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU

ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU Předmět Předmět bude sloužit zejména k prohlubování zájmu žáků 9. tříd a rozvíjení dovedností týkajících se práce s textem, plnění

Více

ON YOUR MARK, GET SET, GO!

ON YOUR MARK, GET SET, GO! Autor: Mgr. Jakub Vilánek Škola: ZŠ a MŠ Vacov ON YOUR MARK, GET SET, GO! Mezipředmětové vztahy: TV, AJ Časová dotace: 45 min Ročník: 6. - 7. Cíle: IKT: hlavním cílem hodiny je zopakovat nízký start z

Více

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní 1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní Kritéria pro IV. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

Více

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku Cizí jazyk Charakteristika předmětu V rámci povinné výuky prvního cizího jazyka je žákům nabízena výuka anglického nebo německého jazyka. Cizí jazyk je vyučován ve třetím až devátém ročníku v tříhodinové

Více

ZÁSADY PSANÍ DOPISU K A T E Ř I N A P O L R E I C H O V Á

ZÁSADY PSANÍ DOPISU K A T E Ř I N A P O L R E I C H O V Á ZÁSADY PSANÍ DOPISU K A T E Ř I N A P O L R E I C H O V Á ZÁKLADNÍ PRAVIDLA PÍSEMNÉ KOMUNIKACE Adresa Adresa odesílatele - doleva nahoru Pod ní je adresa adresáta 2 ZÁKLADNÍ PRAVIDLA PÍSEMNÉ KOMUNIKACE

Více

TECHNICKÉ PREZENTACE

TECHNICKÉ PREZENTACE VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA STROJNÍ TECHNICKÉ PREZENTACE Prezentace Ing. Pavel Smutný, Ph.D. Ostrava 2013 Ing. Pavel Smutný, Ph.D. Vysoká škola báňská Technická univerzita

Více

20/ Řeč přímá a nepřímá

20/ Řeč přímá a nepřímá Úroveň jazyka Pre-Intermediate ( 1. 2. ročník ANJ jako první jazyk, středně pokročilí studen&) 2.sada (nebo 3. - 4. ročník - ANJ jako druhý jazyk, středně pokročilí studen&) 20/ Řeč přímá a nepřímá Citace

Více

PODPORA SPU VE VÝUCE. projevy, potřeby, úpravy a metody

PODPORA SPU VE VÝUCE. projevy, potřeby, úpravy a metody PODPORA SPU VE VÝUCE projevy, potřeby, úpravy a metody Projevy Dyslexie Pomalé čtení -Namáhavé -Dvojí -Ztrácí se, vrací se -Málo chyb-opravuje -Záměny,opakuje přečtené Přepisuje velmi pomalu -Víc času

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI Základní rozložení plochy Výchozím stavem při práci je normální zobrazení. pás karet - základní nabídka příkazů Pořadí jednotlivých snímků Základní plocha

Více

Informace k předmětu. Plasty ve strojírenství a konstrukci automobilů. Akademický rok: 2014/2015

Informace k předmětu. Plasty ve strojírenství a konstrukci automobilů. Akademický rok: 2014/2015 Informace k předmětu Plasty ve strojírenství a konstrukci automobilů Akademický rok: 2014/2015 doc. Dr. Ing. Ladislav Kovář, Ing. Štěpán Šanda, Ph.D., Ing. Jaroslav Schwarz Obsah 1 Podmínky udělení zápočtu...

Více

Francouzský jazyk. Náměty jeu de role skupinová práce jazykové hry domácí úkoly práce s časopisy

Francouzský jazyk. Náměty jeu de role skupinová práce jazykové hry domácí úkoly práce s časopisy Francouzský jazyk ročník TÉMA VÝSTUP G5 Tematické okruhy rodina škola místo, kde žije bydlení volný čas a zájmová činnost jídlo oblékání nákupy některé svátky, tradice příroda cizí země omluva a reakce

Více

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání.

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání. - plynule čte v porozuměním text přiměřeného rozsahu a náročnosti KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti - respektuje

Více

Pravidla pro formální úpravu textu seminárních prací

Pravidla pro formální úpravu textu seminárních prací Pravidla pro formální úpravu textu seminárních prací Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Mladá Boleslav, B. Němcové 482 - s využitím ČSN 01 6910 Jednotná struktura práce: TITULNÍ

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

pochopení jazyka jako prostředku historického a kulturního vývoje národa, a důležitého sjednocujícího činitele národního společenství

pochopení jazyka jako prostředku historického a kulturního vývoje národa, a důležitého sjednocujícího činitele národního společenství JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE vyučovací předmět - ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Cizí jazyk a Další cizí jazykpřispívají k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností

Více

POSLECH. Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking about their free time activities.

POSLECH. Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking about their free time activities. POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Markéta Zakouřilová aj5-jen-zak-pos-03 Z á k l a d o v ý t e x t : Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking

Více

typy prezentací... 2 prezentační systémy... 2 struktura prezentace... 2 postup při tvorbě... 2 tvorba osnovy... 2 zásady pro tvorbu...

typy prezentací... 2 prezentační systémy... 2 struktura prezentace... 2 postup při tvorbě... 2 tvorba osnovy... 2 zásady pro tvorbu... typy prezentací... 2 prezentační systémy... 2 struktura prezentace... 2 postup při tvorbě... 2 tvorba osnovy... 2 zásady pro tvorbu... 2 spuštění programu... 3 uložení programu... 3 popis programu... 4

Více

Pokyny pro vypracování maturitní práce pro školní rok 2017/2018

Pokyny pro vypracování maturitní práce pro školní rok 2017/2018 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Pokyny pro vypracování maturitní práce pro školní rok 2017/2018 Při vypracování práce se řiďte následujícími

Více

MS PowerPoint 2007. Základní pojmy

MS PowerPoint 2007. Základní pojmy MS PowerPoint 2007 Základní pojmy Microsoft PowerPoint 2007 je nástroj na tvorbu prezentací z kancelářského balíku Microsoft Office od společnosti Microsoft. Dnes se již prodává novější verze kancelářského

Více

Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská, s. r. o.

Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská, s. r. o. Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská, s. r. o. Studijní obor: 64-31-N/10 Řízení malého a středního podniku METODICKÝ POKYN KE ZPRACOVÁNÍ ABSOLVENTSKÉ PRÁCE Studijní materiál Ostrava 2015/2016 Úvod

Více

Pokyny pro vypracování maturitního projektu

Pokyny pro vypracování maturitního projektu Pokyny pro vypracování maturitního projektu Prostudujte si prosím pečlivě následující pokyny k vypracování maturitního projektu. Maturitní projekt musí obsahovat: 1. Titulní strana (nečísluje se) Obsahuje:

Více

Obrázky, tabulky. Závěrečné práce a SZZ

Obrázky, tabulky. Závěrečné práce a SZZ Obrázky, tabulky Závěrečné práce a SZZ Obrázky (ilustrace) Pod pojmem ilustrace jsou chápána všechna vyobrazení, tj. obrázky, fotografie, grafy, schémata, náčrtky apod. Popis ilustrace - ČSN ISO 5966 (01

Více

Povinná struktura prezentace. Podmínky k odevzdání a hodnocení. Doporuení k praktické ásti

Povinná struktura prezentace. Podmínky k odevzdání a hodnocení. Doporuení k praktické ásti Povinná struktura prezentace 1. úvodní snímek úplný název díla, jméno autora díla, jména tvrc prezentací, tída, školní rok, 2. nástin prbhu prezentace, struný obsah, cíl prezentace, 3. život autora a jeho

Více

Zpracoval Ing. Ladislav Škraňka, Brno, březen 2012

Zpracoval Ing. Ladislav Škraňka, Brno, březen 2012 Zpracoval Ing. Ladislav Škraňka, Brno, březen 2012 Možná struktura prezentace Základní vizuální efekty Postupy zpracování obsahu Didaktické principy Práce s textem Snímek pouze s textem Práce s obrázky

Více

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) Charakteristika předmětu V návaznosti na obsah učiva 1. a 2. ročníku žáci začínají vytvářet jednoduché věty, kde se potřebné výrazy a spojení procvičují. Žáci

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Mgr. Milena Kašová aj5-mas-kas-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Carl is for the first time in a new school. The teacher is asking Carl.

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

Jazyk anglický PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY 1A/ 10, 11, 13 1B/ 5, 7 1C/ 1, 3, 4 1D/ 2, 8 1E/ 8

Jazyk anglický PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY 1A/ 10, 11, 13 1B/ 5, 7 1C/ 1, 3, 4 1D/ 2, 8 1E/ 8 Jazyk anglický ročník TÉMA G5 rozumí hlavním myšlenkám poslechu týkajícího se jemu známých témat, pokud je jazyk dostatečně pomalý a srozumitelný dokáže zachytit zásadní informace v jednodušším autentickém

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15 minut

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15 minut VY_32_INOVACE_AJPS2_4860CZE Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Jak na média. praktická část 23. 4. 2015. Mgr. Ivo Čermák

Jak na média. praktická část 23. 4. 2015. Mgr. Ivo Čermák Jak na média praktická část 23. 4. 2015 Mgr. Ivo Čermák Jak vytvářet mediálně atraktivní tiskové zprávy Správná struktura tiskové zprávy Na jaká média cílit Jak správně komunikovat s médii Obsah setkání

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE K DIPLOMOVÝM PRACÍM:

ZÁKLADNÍ INFORMACE K DIPLOMOVÝM PRACÍM: Seminář západoslovanských jazyků a literatur ZÁKLADNÍ INFORMACE K DIPLOMOVÝM PRACÍM: POVINNOSTI, TERMÍNY A HODNOCENÍ Mgr. et Mgr. Michal Przybylski (Ústav slavistiky FF MU) KDY A JAK ZAČÍT? Podle Studijního

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více