U S N E S E N Í z 10. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "U S N E S E N Í z 10. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 2.5.2011"

Transkript

1 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N Příloha č. 1 zápisu z jednání 10. schůze U S N E S E N Í z 10. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Občané uvedení v 16 (občané České republiky s trvalým bydlištěm na území obce a fyzické osoby vlastnící na území obce nemovitost) a v 17 (cizí stání občané, kteří jsou v obci hlášeni k trvalému pobytu, stanoví-li tak mezinárodní smlouva) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, mají právo na neupravený text usnesení, který je k dispozici na sekretariátu vedení města, Masarykovo náměstí 1/1, Nový Jičín 188/10/2011 Schválení Jednacího řádu Jednací řád, 2. ruší dosud platný Jednací řád ze dne /10/2011 Zpráva o činnosti Městské policie Nový Jičín za I. čtvrtletí roku 2011 Zprávu o činnosti Městské policie Nový Jičín za 1. čtvrtletí roku /10/2011 Finanční problematika: 1) změna závazných ukazatelů u příspěvkových organizací města na r. 2011, 2) RO č /2011, 3) žádost o.s. Útočiště, Brněnská 486, Sokolov o finanční příspěvek tyto změny závazných ukazatelů u příspěvkových organizací města na rok 2011: a. zvýšení účelového provozního příspěvku (ÚZ 33123) o částku ,60 Kč u ZŠ Tyršova 1 na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu (viz rozpočtové opatření č. 16/2011), b. u SVČ Fokus zrušení závazného ukazatele na ENERGIE pro r (do rozpočtu od zřizovatele obdrželo toto zařízení jen část nákladů na energie, které jsou nedílnou součástí příspěvku na provoz a zbylou část prostředků na energie si hradí SVČ ze svých vlastních příjmů), následující úpravy rozpočtu města Nový Jičín na rok 2011: a. rozpočtové opatření č. 29/2011: přijetí neinvestiční účelové dotace (ÚZ 13305) ze státního rozpočtu prostřednictvím rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši ,00 Kč určené pro Pečovatelskou službu Nový Jičín na poskytování sociálních služeb a zároveň s tím související zvýšení, resp. úprava rozpočtovaných výdajů na kap. 28, popř. kap. 41, b. rozpočtové opatření č. 30/2011: snížení rozpočtované výše přijaté investiční a neinvestiční dotace z Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko souhrnně o ,94 Kč na skutečnou úroveň dle závěrečného vyhodnocení akce "Chráněné bydlení Nový Jičín" zapojením rozpočtové rezervy na kap. 41 a zapojením nerozpočtovaných, popř. mimořádných příjmů v rámci celého rozpočtu, c. rozpočtové opatření č. 31/2011: přijetí neinvestičních účelových dotací (ÚZ 14005) z Ministerstva vnitra ČR v rámci Městského programu prevence kriminality, a to: na "Odbornou přípravu strážníků MP" ve výši ,00 Kč, na "projekt "Jak na dluhy" ve výši ,00 Kč a na "Tábor pro děti ze znevýhodněného

2 sociálního prostředí" ve výši ,00 Kč a zároveň s tím související zvýšení, resp. úprava rozpočtovaných výdajů na kap. 18, kap. 28 a kap. 41, d. rozpočtové opatření č. 32/2011: přijetí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Evropské unie ve výši Kč určené na činnost střediska EUROPE DIRECT a zároveň ve stejné výši s tím související zvýšení, resp. úprava rozpočtovaných výdajů na kap. 11 na daný účel, e. rozpočtové opatření č. 33/2011: na základě žádosti odboru obecního podnikání přesun rozpočtovaných výdajů ve výši ,00 Kč v rámci kap. 10 Doprava z 2221-Provoz veřejné silniční dopravy (konkrétně z "autobusových přístřešků ve městě") na 2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací ("Lávka Potoční"), 3. žádost o.s. Útočiště, Brněnská 486, Sokolov o finanční příspěvek: a. bere na vědomí žádost o poskytnutí finančního příspěvku na základní zajištění provozních nákladů spojených s poskytováním sociální služby Útočiště, o.s., Azylový dům v Oloví, b. neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku. 191/10/2011 Schválení Dohody o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví uzavření Dohody o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví týkající se rozdělení 1 ks listinné kmenové akcie č. 296 na jméno ve jmenovité hodnotě ,00 Kč vydané společností ASOMPO, a.s., se sídlem Životice u Nového Jičína 194, PSČ , IČ a 1 ks zaknihované kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000,00 Kč, emise CS , vydané akciovou společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. se sídlem Ostrava, 28. října 169, PSČ , IČ , 2. pověřuje starostu města Nový Jičín Ing. Břetislava Gelnara, CSc. podpisem této dohody. 192/10/2011 Vyřazení neupotřebitelného a nepoužitelného majetku města Nový Jičín k v souladu se Směrnicí města č. 11/2004 vyřazení a likvidaci nepoužitelného majetku města Nový Jičín k datu dle předloženého návrhu. 193/10/2011 Informace o programu kulturního léta a přípravných pracích k MS předložený návrh konání Novojičínského léta a Městské slavnosti na rok /10/2011 Nominace na vyhodnocení učitelských, kulturních osobností a osobností ze sociální oblasti Nový Jičín ve smyslu 102 odst. 2 písmene b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na základě doporučení vedení města, komise pro výchovu, vzdělávání a volný čas, kulturní a sociální komise návrh na vyhodnocení: - významných osobností z oblasti školství dle předloženého materiálu, - významných osobností z oblasti kultury dle předloženého materiálu, - významných osobností z oblasti sociální dle předloženého materiálu. 195/10/2011 Přerušení provozu MŠ v Novém Jičíně v období července a srpna souhlasí s přerušením provozu mateřských škol, jejichž zřizovatelem je město Nový Jičín, v období měsíců července a srpna 2011 dle předloženého návrhu. 2

3 196/10/2011 Žádost oddílu volejbalu TJ Nový Jičín o finanční příspěvek na činnost družstva žen: RO č. 34/2011 žádost oddílu volejbalu Tělovýchovné jednoty Nový Jičín, o.s., ze dne o finanční příspěvek na činnost družstva žen, poskytnutí finančního příspěvku-dotace na pokrytí nákladů činnosti družstva žen oddílu volejbalu Tělovýchovné jednoty Nový Jičín, o.s., ve výši ,00 Kč zapojením nerozpočtovaných, popř. mimořádných příjmů v rámci celého rozpočtu = rozpočtové opatření č. 34/ /10/2011 Žádost oddílu zápasu TJ Nový Jičín o změnu účelu grantu na rok 2011 žádost oddílu zápasu Tělovýchovné jednoty Nový Jičín o.s. ze dne o změnu účelu schváleného grantu na rok grantový okruh č. 3.2., evidenční číslo žádosti 8, změnu účelu použití dotace (grantu) pro oddíl zápasu Tělovýchovné jednoty Nový Jičín, o.s., grantový okruh č. 3.2., evidenční číslo žádosti 8, projekt "Zápasnická žíněnka", a to z původního "nákup nové zápasnické žíněnky a další nezbytné náklady související s realizací výše uvedeného projektu" na nový "oprava zápasnické žíněnky a další nezbytné náklady související s realizací výše uvedeného projektu". 198/10/2011 Stanovení povinnosti zavedení el. aukcí u školských a kulturních příspěvkových organizací města 1. ukládá povinnost školským a kulturním příspěvkovým organizacím města: Základní škola Nový Jičín, Jubilejní 3, příspěvková organizace, Základní škola Nový Jičín, Tyršova 1, příspěvková organizace, Základní škola Nový Jičín, Komenského 66, příspěvková organizace, Základní škola Nový Jičín, Komenského 68, příspěvková organizace, Mateřská škola Trojlístek Nový Jičín, Máchova 62, příspěvková organizace, Mateřská škola Sady Nový Jičín, Revoluční 52, příspěvková organizace, Mateřská škola Máj Nový Jičín, Karla Čapka 6, příspěvková organizace, Středisko volného času Fokus, Nový Jičín, příspěvková organizace, Kino Květen Nový Jičín, příspěvková organizace, Beskydské divadlo Nový Jičín, příspěvková organizace; Městské kulturní středisko Nový Jičín, příspěvková organizace, a. zadávat zakázky malého rozsahu od ,- Kč bez DPH na dodávky a služby (sdružené nákupy) v elektronickém nástroji pro řízení veřejných zakázek, který umožňuje hodnocení nabídek formou e-aukce prostřednictvím Městského úřadu Nový Jičín odboru organizačního, b. zadávat zakázky malého rozsahu od ,- Kč bez DPH na projektovou dokumentaci, od ,- Kč bez DPH na stavební práce v elektronickém nástroji pro řízení veřejných zakázek, který umožňuje hodnocení nabídek formou e-aukce prostřednictvím Městského úřadu Nový Jičín odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy, T: nejpozději od Z: ředitelé PO, Ing. Oldřiška Navrátilová, Mgr. Zdeněk Petroš 2. ukládá výše uvedeným ředitelům příspěvkových organizací města Nový Jičín uplatňovat postup při zadávání veřejných zakázek v elektronickém nástroji pro řízení veřejných zakázek dle důvodové zprávy a zároveň zapracovat výše stanovené povinnosti při zadávání zakázek malého rozsahu do vnitřního předpisu dané příspěvkové organizace nejpozději do T: nejpozději do Z: ředitelé PO, Ing. Oldřiška Navrátilová 199/10/2011 Povolení výjimky z počtu dětí pro MŠ v Novém Jičíně pro školní rok 2011/ povoluje Mateřské škole Sady Nový Jičín, Revoluční 52, příspěvková organizace, Mateřské škole Trojlístek Nový 3

4 Jičín, Máchova 62, příspěvková organizace a Mateřské škole Máj Nový Jičín, K. Čapka 6, příspěvková organizace výjimku z nejvyššího počtu dětí pro školní rok 2011/2012 dle 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, na základě předloženého návrhu. 200/10/2011 Zrušení jednotky sboru dobrovolných hasičů Libhošť 1. doporučuje zastupitelstvu města z důvodu osamostatnění obce Libhošť, zrušení Jednotky sboru dobrovolných hasičů Libhosť, zřízenou na základě usnesení Zastupitelstva města Nový Jičín číslo 17/19Z/2009 Zřizovací listinou, vydanou ve smyslu ustanovení 29 odst. 1, písm. a) a 68 zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, k /10/2011 Schválení členů hodnotící komise pro VZ "Realizace úklidových prací v objektech MěÚ Nový Jičín" složení hodnotící komise pro VZ "Realizace úklidových prací v objektech MěÚ Nový Jičín" dle předloženého materiálu. 202/10/2011 Zpráva o aktivitách v oblasti cestovního ruchu, činnosti Informačního centra a Europe Direct centra za rok 2010 Zprávu o aktivitách v oblasti cestovního ruchu, činnosti Informačního centra a Europe Direct centra za rok /10/2011 Zpráva o stavu živnostenského a dalšího podnikání dle působnosti OOŽÚ za rok 2010 Zprávu o stavu živnostenského a dalšího podnikání dle působnosti OOŽÚ za rok /10/2011 Zahraniční vztahy zařazení účasti na turnaji v plážové házené v partnerském městě Epinal (Francie) ve dnech 25. a 26. června 2011 do oficiálních zahraničních vztahů města, příspěvek na dopravu pro TJ Nový Jičín oddíl házené na výše uvedenou akci ve výši ,- Kč zúčastní-li se dvě družstva nebo ,- Kč zúčastní-li se jedno družstvo. 205/10/2011 Souhlas s návrhem na uzavření veřejnoprávní smlouvy s obcí Libhošť pro výkon přenesené působnosti na úseku přestupků uzavření veřejnoprávní smlouvy pro výkon přenesené působnosti na úseku přestupků pro obec Libhošť od , 2. pověřuje starostu města Nový Jičín Ing. Břetislava Gelnara, CSc., podpisem této smlouvy. 206/10/2011 Projednání návrhu memoranda k výstavbě silnice R35 - Palačovská spojka 1. doporučuje zastupitelstvu města schválit předložený návrh Memoranda. 4

5 207/10/2011 Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti mezi městem Nový Jičín a obcí Hladké Životice předloženou veřejnoprávní smlouvu uzavřenou mezi městem Nový Jičín a obcí Hladké Životice o výkonu přenesené působnosti na úseku ochrany přírody a krajiny ( 8 a 9 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny). 208/10/2011 Souhlas s pozastavením realizací akcí parkoviště Dvořákova a Generála Hlaďo v roce 2011 pozastavení realizace akcí parkoviště Dvořákova a Generála Hlaďo v roce /10/2011 Informace o průběhu stavební akce "Návštěvnické centrum" zprávu o průběhu realizace stavebních úprav v domě č. 45, Masarykovo nám., Nový Jičín, navrhovaný způsob řešení vzniklých změn v provádění stavebních úprav v domě č. 45, Masarykovo nám., Nový Jičín. 210/10/2011 Informace o výsledku veřejnosprávní kontroly u Bytového podniku města, Nový Jičín informaci o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě u příspěvkové organizace Bytový podnik města Nový Jičín, Masarykovo náměstí 15, Nový Jičín, 2. ukládá splnit nápravná opatření uvedená v bodech 1 a 2 přiloženého návrhu nápravných opatření, T: Z: Ing. Miloslav Holiš, Josef Rivec 3. upravuje výši platu ředitele BPM NJ Ing. Miloslava Holiše dle předloženého návrhu na období od do /10/2011 Bytové záležitosti (dle materiálů OSV) přidělení sociálního bytu o velikosti 0+1 na ulici Suvorovova 120 nebo 122 paní M. Kandrové, Nový Jičín, přenechání části bytu č. 1, o velikosti 1+3, na ulici Havlíčkova 11, Nový Jičín, pana R. a R. Tomáškových, do podnájmu na dobu určitou jednoho roku; podnájemníci: M. Driml a H. Matějčková, Nový Jičín, 3. schvaluje a. přidělení bezbariérového sociálního bytu panu A. Štěpánkovi na dobu určitou 3 měsíců s možností prodlužování a ruší své usnesení v bodě č. 10, ustanovení 170/8/2011 ze dne o přidělení sociálního bytu na ulici Suvorovova 120, Nový Jičín, b. přidělení jiného sociálního bytu panu M. Tichému, na dobu určitou 3 měsíců s možností prodlužování a podmínky uvolnění bytu, 4. schvaluje prodloužení nájemní smlouvy paní S. Holáňové, Nový Jičín, a zařazení do standardních bytů ve smyslu ustanovení Směrnice č. 7/2004, za tržní nájemné, s účinnosti od , 5. schvaluje prodloužení nájemní smlouvy paní K. Brusové, Nový Jičín, a zařazení do standardních bytů ve smyslu ustanovení Směrnice č. 7/2004, za tržní nájemné, s účinnosti od , 6. schvaluje rozšíření bytového pořadníku ve velikostní skupině 1+1 o žadatele: a. N. Růžičková na pořadí č. 4, b. P. Fabíková na pořadí č. 5, s poznámkou byt KK+2, 5

6 c. M. Květoňová na pořadí č. 6, d. R. Badačová na pořadí č. 7, e. R. Trilcová na pořadí č. 8, a. ruší své usnesení v bodě 10 č. 170/8/2011 ze dne o prodloužení nájemní smlouvy panu Girgovi, b. schvaluje vystavení nové nájemní smlouvy panu M. Girgovi, na dobu určitou 3 měsíců, za nájemné pro sociální byt a započtení všech bydlících osob včetně pana Kotlára do společně posuzovaných osob domácnosti, a. bere na vědomí průběh nabídkového řízení č. 90, b. schvaluje přidělení bytu č. 2, o velikosti 1+3, na ulici Havlíčkova 8, Nový Jičín, paní M. Kývalové, Nový Jičín, za nabídnuté nájemné, včetně náhradníka uvedeného v průvodní zprávě, a. bere na vědomí průběh nabídkového řízení č. 91, b. schvaluje přidělení bytu č. 5, o velikosti 1+3, na ulici Resslova 1, Nový Jičín, panu M. Breitsprecherovi, Nový Jičín, za nabídnuté nájemné, včetně náhradníků uvedených v průvodní zprávě, a. bere na vědomí průběh nabídkového řízení č. 92, b. schvaluje přidělení bytu č. 3, o velikosti 1+3, na ulici Masarykovo náměstí 22, Nový Jičín, panu K. Cábovi, Rožnov p/r, za nabídnuté nájemné, včetně náhradníků uvedených v průvodní zprávě, 11. a. bere na vědomí průběh nabídkové řízení č. 93 a ukončuje bez vítěze, b. vyhlašuje nové nabídkové řízení č. 102 na pronájem volné bytové jednotky č. 1, o velikosti 1+2, na ulici Gen. Hlaďo 22, Nový Jičín, za stejných podmínek a minimální nabídkové ceny ve výši 4.235,- Kč, tj. K 1,4 = 53,27,- Kč/m2, 1 vyhlášení nabídkového řízení č. 103 na pronájem volné bytové jednotky č. 3, o velikosti 1+1, na ulici Masarykovo náměstí 8, Nový Jičín, umístěné v Městské památkové rezervaci, za podmínek uvedených v průvodní zprávě, 13. a. bere na vědomí průběh nabídkového řízení č. 94, b. schvaluje přidělení bytu č. 3, o velikosti 1+2, na ulici Masarykovo náměstí 17, Nový Jičín, panu E. Sedlářovi, Nový Jičín za nabídnuté nájemné, 14. a. bere na vědomí průběh nabídkového řízení č. 95, b. schvaluje přidělení bytu č. 5, o velikosti 1+2, na ulici Jungmannova 4, Nový Jičín, paní R. Kovářové, Nový Jičín, za nabídnuté nájemné, 15. a. bere na vědomí průběh nabídkového řízení č. 96 a ukončuje bez vítěze, b. schvaluje vyhlášení nového nabídkového řízení č. 104 na pronájem volné bytové jednotky č. 12 o velikosti 1+3, na ulici Bulharská 7, Nový Jičín, za stejných podmínek a minimální nabídkové ceny ve výši 3.461,- Kč, tj. K 1,6 = 60,88, Kč/m2, 16. a. bere na vědomí průběh nabídkového řízení č. 97 a ukončuje bez vítěze, b. schvaluje vyhlášení nového nabídkového řízení č. 105 na pronájem volné bytové jednotky č. 5, o velikosti 1+3, na ulici Dlouhá 19, Nový Jičín, za stejných podmínek a minimální nabídkové ceny ve výši 3.826,- Kč, tj. K 1,6 = 60,88,-Kč/m2, 17. a. bere na vědomí průběh nabídkového řízení č. 98, b. schvaluje přidělení bytu č. 64, o velikosti 1+3, na ulici Dlouhá 19, Nový Jičín, paní T. Bajerové, Nový Jičín, za nabídnuté nájemné, 18. a. bere na vědomí průběh nabídkového řízení č. 100 a ukončuje bez vítěze, b. schvaluje vyhlášení nového nabídkového řízení č. 106 na pronájem volné bytové jednotky č. 6, o velikosti 1+3, na ulici Bulharská 9, Nový Jičín, za stejných podmínek a minimální nabídkové ceny ve výši 3.443,- Kč, tj. K 1,6 = 60,88,-Kč/m2, 19. a. bere na vědomí průběh nabídkového řízení č. 101, b. schvaluje přidělení bytu č. 4, o velikosti 1+2, na ulici Masarykovo náměstí 2, Nový Jičín, panu J. Koutnému, Zábřeh, za nabídnuté nájemné, včetně náhradníků uvedených v průvodní zprávě. 6

7 212/10/2011 Řešení stížnosti na nájemce městského bytu postup BPM Nový Jičín při řešení stížnosti na nájemce městského bytu paní M. Hrubanovou, Nový Jičín. 213/10/2011 Žádost o uzavření nové nájemní smlouvy ke stávajícímu bytu uzavření nové nájemní smlouvy paní Z. Rýdlové, Nový Jičín na dobu tří měsíců s možností prodlužování s podmínkou hrazení běžného nájmu a služeb s nájmem spojených od dubna 2011 a úhrady celkového dluhu s příslušenstvím nejpozději do /10/2011 Prominutí poplatku z prodlení prominutí 3/4 poplatku z prodlení ve výši 3 281,- Kč V. Girgové, Nový Jičín, prominutí 3/4 poplatku z prodlení ve výši 571,- Kč K. Kyselé, Nový Jičín. 215/10/2011 Změna usnesení č. 3278/61/ mění své usnesení č. 3278/61/2010 ze dne tak, že zůstatkovou cenu uvedenou v průvodním materiálu původního usnesení snižuje z původní částky ,85 Kč na novou částku ,- Kč. 216/10/2011 Žádost o souhlas se stavebními úpravami bytu jménem a na náklad nájemce 1. souhlasí s provedením rekonstrukce koupelny bytu č. 1 v domě Masarykovo náměstí 22, Nový Jičín nájemcem bytu paní J. Řezníčkovou, a to výhradně jménem a na náklady nájemce za podmínky, že nájemce nebude požadovat v průběhu trvání nájmu ani po jeho skončení jakoukoliv úhradu nákladů vynaložených na tuto rekonstrukci a spojených s touto rekonstrukcí ani protihodnotu toho, o co se zvýšila hodnota bytu. 217/10/2011 Žádost o souhlas se stavebními úpravami nebytových prostor jménem a na náklad nájemce 1. souhlasí s provedením stavebních úprav sociálního zařízení nebytového prostoru v domě Revoluční 6, Nový Jičín nájemcem nebytového prostoru panem O. Stankem, a to výhradně jménem a na náklady nájemce za podmínky, že nájemce nebude požadovat v průběhu trvání nájmu ani po jeho skončení jakoukoliv úhradu nákladů vynaložených na tyto stavební úpravy a spojených s těmito stavebními úpravami ani protihodnotu toho, o co se zvýšila hodnota nebytového prostoru. 218/10/2011 Majetkoprávní problematika 1. trvá na uzavření smluv o nájmu nebytových prostor ve stomatologické poliklinice na ulici Msgr. Šrámka 11, Nový Jičín - prostory v přízemí budovy č.p na pozemku parcela č. st. 353 v k.ú. Nový Jičín Dolní Předměstí podle usnesení č. 174/8/2011 bod 6 ze dne (mimo místnost B) bez zbytečných odkladů. V případě, že nebudou tyto smlouvy uzavřeny ze strany budoucích nájemců nejpozději do , ruší shora uvedené usnesení (v té části, kde nedošlo k uzavření nájmu) a ukládá majetkoprávnímu odboru ve spolupráci se zdravotnickou komisí opakovaně vyhlásit záměr nájmu příslušných (neobsazených) nebytových prostor. S ohledem na nutnou rekonstrukci shora uvedených nebytových prostor tak, aby byl předmět nájmu způsobilý ke sjednanému účelu nájmu, schvaluje 7

8 podle 673 a násl. Občanského zákoníku odpuštění úhrady nájemného v termínu ode dne uzavření nájemní smlouvy do , majetkoprávní záměr č T: Z: Ing. Kamil Žák, MUDr. Ivo Vaněček 2. souhlasí se zveřejněním těchto majetkoprávních záměrů č.: a Nájem nebytových prostor v domě č.p. 617 na ul. Sokolovská 9, Nový Jičín na pozemku parcela č. st. 109/1 v k.ú. Nový Jičín Dolní Předměstí (dvě místnosti v I. patře o celkové výměře 38,23 m2 + kuchyňka o výměře 10,60 m2 + podíl na společných prostorách); b Nájem části pozemku parcela č. 277/2 (ostatní plocha, jiná plocha o výměře 64 m2) v k.ú. Nový Jičín - Dolní Předměstí; c Nájem části pozemku parcela č. 191/44 (ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 47 m2) a části pozemku parcela č. 1871/27 (vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené o výměře 430 m2), vše v k.ú. Straník; d Prodej (směna) částí pozemků parcela č. 277/30 (orná půda o výměře cca 135 m2), parcela č. 277/28 (orná půda o výměře cca 1526 m2), parcela č. 277/29 (orná půda o výměře cca 103 m2) a parcela č. 275/4 (ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 145 m2), vše v k.ú. Nový Jičín - Dolní Předměstí, (celková výměra cca 1909 m2), které jsou ve vlastnictví města za část pozemku parcela č. 277/4 (orná půda o výměře cca 1897 m2) v k.ú. Nový Jičín - Dolní Předměstí, který je ve vlastnictví M. Uhlára, Nový Jičín; e Nájem pozemku parcela č. 278/7 (zahrada o výměře 400 m2) v k.ú. Nový Jičín - Dolní Předměstí. 3. nesouhlasí se zveřejněním těchto majetkoprávních záměrů č.: a Prodej části pozemku parcela č. 356/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 10 m2) v k.ú. Nový Jičín Dolní Předměstí; b Prodej části pozemku parcela č. 621/1 (ostatní plocha, jiná plocha o výměře 26 m2) v k.ú. Nový Jičín Dolní Předměstí a ukládá majetkoprávnímu odboru jednat s žadatelkou o možnosti zřízení věcného břemene. T: Z: Ing. Kamil Žák 4. Majetkoprávní záměr č byl stažen z programu jednání ; 5. Majetkoprávní záměr č. 572 byl stažen z programu jednání ; 6. schvaluje konkretizaci těchto majetkoprávních záměrů č.: a Nájem části venkovní zdi domu č.p. 617 na ul. Sokolovská 9, Nový Jičín na pozemku parcela č. st. 109/1 v k.ú. Nový Jičín Dolní Předměstí za účelem umístění venkovní vitríny (vitrína o výměře cca 3 m2) pro Realitní kancelář STING, s.r.o., se sídlem Třinec Staré Město 1. máje 540, IČ: , na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, nájemné: Kč 1.363,00 za každý započatý m2; b Nájem nebytových prostor v domě č.p. 849 na ul. Divadelní 8, Nový Jičín na pozemku parcela č. st. 456/2 v k.ú. Nový Jičín Horní Předměstí (2 místnosti a spojovací chodbička v I. patře o celkové výměře 51,50 m2 + podíl na spol. prostorách) pro společnost MCBM Advisor, s.r.o., se sídlem Bílovec Slezské náměstí 45/14, IČ: , jako kanceláře, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, nájemné: Kč 944,00/m2/rok; c A + B Nájem nebytových prostor v areálu venkovního bazénu v Novém Jičíně kiosek A o výměře 23,08 m2 a kiosek B o výměře 20,49 m2 na pozemku parcela č. st (zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. Nový Jičín Dolní Předměstí pro M. Sedlářovou, Nový Jičín, za účelem provozování venkovního občerstvení, na dobu určitou po dobu provozu venkovního bazénu v kalendářním roce 2011, nájemné Kč ,50/ předmět nájmu(kiosk A + B)/letní sezóna; d C Nájem nebytových prostor v areálu venkovního bazénu v Novém Jičíně kiosek C o výměře 9,6 m2 pro M. Zindlera, Nový Jičín, za účelem provozování venkovního občerstvení, na dobu určitou po dobu provozu venkovního bazénu v kalendářním roce 2011, smluvní nájemné včetně paušální úhrady za energie a služby Kč ,00/předmět nájmu/letní sezóna; e Nájem nebytových prostor v objektu č. p na ul. Suvorovova 152, Nový Jičín, na pozemku parcela č. st v k.ú. Nový Jičín - Dolní Předměstí (místnosti v I. patře č. 226 o výměře 18,18 m2 a č. 227 o výměře 20,16 m2) pro společnost ZUZY CZ, s.r.o., se sídlem Nový Jičín Masarykovo nám. 3/2, IČ: , jako sklad zboží, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc, nájemné: Kč 214,00/m2/rok; f Nájem části pozemku parcela č. 913/2 (zahrada o výměře 500 m2) v k.ú. Žilina u Nového Jičína pro Z. Doláka, Nový Jičín, jako zahradu, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, nájemné: Kč 3,13/m2/rok; 8

9 g Nájem pozemku parcela č. 509/79 (orná půda o výměře m2) a pozemku parcela č. 509/38 (orná půda o výměře 6418 m2), vše v k.ú. Nový Jičín - Horní Předměstí pro společnost HuMarJos, s.r.o., se sídlem Nový Jičín-Loučka Mlýnská 147, IČ: , pro zemědělské využití (produkce sena a senáže) na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, nájemné: 1,5% BPEJ tj. Kč 1.191,00/předmět nájmu/rok). 7. schvaluje nájem části pozemku parcela č. 673/56 (ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 12,10 m2) v k.ú. Nový Jičín-Horní Předměstí parkovací místo A za nabídnuté nájemné Kč ,00/předmět pronájmu/rok (bez DPH) pro L. Balcarovou, Nový Jičín, IČ: , M. Jaroně, Nový Jičín, IČ: a J. Kováče, Nový Jičín, IČ: , za účelem provozování taxi služby, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce za podmínky, že předmět nájmu bude nájemci užíván výlučně pro stání vozidel provozovaných nájemci, majetkoprávní záměr č schvaluje nájem části pozemku parcela č. 673/56 (ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 12,10 m2) v k.ú. Nový Jičín-Horní Předměstí parkovací místo D za nabídnuté nájemné Kč ,00/předmět pronájmu/rok (bez DPH) pro L. Waszuta, Starý Jičín, IČ: , J. Kunze, IČ: , M. Richtra, Nový Jičín, IČ: , L. Závorku, Nový Jičín, IČ: a J. Geryka, Nový Jičín, IČ: , za účelem provozování taxi služby, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce za podmínky, že předmět nájmu bude nájemci užíván výlučně pro stání vozidel provozovaných nájemci, majetkoprávní záměr č schvaluje nájem nebytových prostor v přízemí domu č.p. 45, Masarykovo nám. 29, Nový Jičín na pozemku parcela č. 29/1 v k.ú. Nový Jičín město (rekonstruované nebytové prostory v přízemí prostor kavárny o celkové výměře 42,52 m2 a vstupní prostory do kavárny /předvstup/ o výměře 24,15 m2; letní předzahrádku bude moci nájemce nebytových prostor provozovat obvyklým způsobem dle platné obecně závazné vyhlášky) pro T. Klundu, Nový Jičín, dle podmínek vyhlášeného nabídkového řízení za účelem provozování nekuřácké kavárny s tím, že nedělní provoz kavárny bude ze strany nájemce zajištěn na zkušební dobu 12 měsíců a po této době provedou pronajímatel a nájemce vyhodnocení nedělního provozu a na základě zjištěných údajů přijmou opatření odpovídající dané situaci, doba nájmu: na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců, nájemné: Kč 1.128,00/m2/rok, majetkoprávní záměr č schvaluje nájem nebytových prostor v domě č.p. 49 na ulici 28. října 8, Nový Jičín na pozemku parcela č. st. 33 v k.ú. Nový Jičín město (místnost o výměře 19,56 m2) pro T. Fabera, Klimkovice-Václavovice, jako prodejnu obuvi, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců, nájemné: Kč 9.000,00/m2/rok. Na pozici náhradníků schvaluje toto pořadí: 1. náhradník W. Bersz-Letki, Suchdol nad Odrou, jako stylový obchod s orientálním zbožím, nájemné: Kč 3.000,00/m2/rok, 2. náhradník M. Frydryšková, Frýdek Místek, jako vzorkovou prodejnu tapet, nájemné: Kč 1.400,00/m2/rok, majetkoprávní záměr č doporučuje ZM schválit zrušení předkupního práva sjednaného ve prospěch města podle kupní smlouvy č.j /MO ze dne uzavřené na prodej nemovitostí - budovy č.p. 869 (rodinný dům) v Novém Jičíně na ul. Suvorovova č.o. 10 na pozemku parcela č. st. 139/8 v k.ú. Nový Jičín Dolní Předměstí a pozemku parcela č. 139/8 (zastavěná plocha, nádvoří), vše v k.ú. Nový Jičín Dolní Předměstí mezi městem Nový Jičín, jako prodávajícím a A. Nevřivou, Kunín, jako kupujícím, majetkoprávní záměr č ukončení nájmu nebytových prostor v domě č.p. 849 na ul. Divadelní 8, Nový Jičín na pozemku parcela č. st. 456/2 v k.ú. Nový Jičín Horní Předměstí (3 místnost o výměrách 18 m2, 17,70 m2 a 6 m2 + podíl na spol. prostorách) dohodou ke dni , nájemce: Českomoravská myslivecká jednota - Okresní myslivecký spolek Nový Jičín, IČ: , ukládá OMP zveřejnit záměr nájmu shora uvedeného nebytového prostoru, majetkoprávní záměr č T: Z: Ing. Kamil Žák 13. schvaluje ukončení nájmu části pozemku parcela č. 277/2 (ostatní plocha, jiná plocha o výměře 64 m2) v k.ú. Nový Jičín - Dolní Předměstí dohodou ke dni , nájemce: M. Kamasová, Příbor, majetkoprávní záměr č schvaluje ukončení nájmu nebytových prostor v suterénu domu na ul. Tyršova 8, Nový Jičín na pozemku parcela č. st. 563 v k.ú. Nový Jičín Dolní Předměstí (13 místností o celkové výměře 167,60 m2) dohodou ke dni , nájemce: A. Droščín, Nový Jičín, majetkoprávní záměr č schvaluje zveřejnění záměru prodloužení stávající smlouvy o nájmu části pozemku parcela č. 354/3 (ostatní plocha, 9

10 ostatní komunikace o výměře 52,50 m2) v k.ú. Nový Jičín - Dolní Předměstí uzavřené dne , smlouva č /MO mezi městem Nový Jičín, jako pronajímatelem a společností Rask PUL, a.s., se sídlem Nový Jičín K Nemocnici 1, IČ: , jako nájemcem, majetkoprávní záměr č a. bere na vědomí žádost J. Zubka, Nový Jičín a M. Jurkové, Šenov u Nového Jičína o prodloužení stávající smlouvy o nájmu nebytových prostor v areálu krytého bazénu v Novém Jičíně na ulici Novosady (restaurace + mokrý bar o celkové výměře 262,60 m2) na pozemku parcela č. st (zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. Nový Jičín Dolní Předměstí uzavřené dne ve znění příslušných dodatků a nesouhlasí se zveřejněním záměru prodloužení shora uvedené smlouvy; b. ukládá majetkoprávnímu odboru zveřejnit nabídkové řízení na nájem shora uvedených nebytových prostor restaurace a mokrého baru, včetně záměru nájmu nebytových prostor v areálu venkovního bazénu v Novém Jičíně kiosek A o výměře 23,08 m2 na pozemku parcela č. st (zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. Nový Jičín Dolní Předměstí (kiosek s možností nájmu nejdříve od ); T: Z: Ing. Kamil Žák c. bere na vědomí žádost J. Zubka, Nový Jičín a M. Jurkové, Šenov u Nového Jičína o prodloužení splatnosti nájemného a plateb energií za měsíc březen a duben 2011 (za užívání shora uvedené restaurace) a nevyhovuje této žádosti s odůvodněním, že nelze prodloužit splatnost na platby, které jsou již po lhůtě splatnosti a jsou tedy evidovány jako pohledávky, majetkoprávní záměr č souhlasí s uzavřením podnájemní smlouvy na pozemky parcela č. 248/1 (orná půda), parcela č. 248/5 (orná půda), parcela č. 248/6 (orná půda), parcela č. 248/7 (orná půda), parcela č. 248/8 (orná půda), parcela č. 254 (orná půda), parcela č. 263/1 (orná půda), parcela č. 263/8 (orná půda), parcela č. 263/9 (orná půda), parcela č. 263/10 (orná půda), parcela č. 263/11 (orná půda), parcela č. 263/12 (orná půda), parcela č. 265 (orná půda), parcela č. 268/2 (orná půda), parcela č. 506/2 (ostatní plocha, jiná plocha) v k.ú. Nový Jičín - Dolní Předměstí o celkové výměře m2 mezi M. Vaníčkem, Nový Jičín, jako nájemcem a J. Vaníčkovou, Nový Jičín, jako podnájemcem, majetkoprávní záměr č doporučuje ZM schválit prodej pozemku parcela č. 629/5 (zahrada o výměře 901 m2) v k.ú. Nový Jičín - Horní Předměstí pro Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 638/6, 639/8, 648/10 v Novém Jičíně,Vrchlického Nový Jičín, Vrchlického 639/8, IČ: , za kupní cenu dle Zásad tj. Kč 100,00/m2, majetkoprávní záměr č bere na vědomí žádost TJ SOKOL Bludovice o ukončení nájemní smlouvy na nájem pozemků parcela č. 614/2 (trvalý travní porost o výměře 233 m2), parcela č. 596 (trvalý travní porost o výměře m2), pozemku parcela č. 614/1 (trvalý travní porost o výměře m2), pozemku parcela č. 614/4 (trvalý travní porost o výměře m2) a pozemku parcela č. 614/5 (trvalý travní porost o výměře 205 m2), vše v k.ú. Bludovice u Nového Jičína, č. smlouvy /MO a ukládá majetkoprávnímu odboru ukončit shora uvedenou smlouvu výpovědí ze strany pronajímatele, majetkoprávní záměr č T: Z: Ing. Kamil Žák 20. bere na vědomí informace o došlých žádostech o převod stavby kabin a sociálního zařízení (lyžařské chaty) na pozemku parcela č. 602 budova bez čp/če (jiná stavba) a pozemku parcela č. 602 (zastavěná plocha, nádvoří o výměře 84 m2), vše v k.ú. Bludovice u Nového Jičína a odkládá rozhodnutí do doby zajištění přístupu ke shora uvedené stavbě lyžařské chaty přes pozemky ve vlastnictví P. Orsága, Nový Jičín. Ukládá majetkoprávnímu odboru jednat ve věci zajištění přístupu a v případě, že s vlastníkem pozemků nedojde k dohodě, ukládá podat návrh na zřízení věcného břemene k příslušnému soudu, majetkoprávní záměr č T: Z: Ing. Kamil Žák 2 žádost Společenství pro dům Msgr. Šrámka 1026/15, Nový Jičín, se sídlem Nový Jičín Msgr. Šrámka 1026/15, IČ: na nájem pozemku parcela č. 124/9 (zahrada o výměře 181 m2) v k.ú. Nový Jičín - Dolní Předměstí, včetně vyjádření stávajícího nájemce části shora uvedeného pozemku P. Fiuráška, Nový Jičín doručeného městu dne a ukládá majetkoprávnímu odboru ukončit stávající nájemní vztahy uzavřené na shora uvedený pozemek dohodou, případně výpovědí ze strany pronajímatele a následně zveřejnit záměr nájmu pozemku parcela č. 124/9 (zahrada o výměře 181 m2) v k.ú. Nový Jičín - Dolní Předměstí jako celku, majetkoprávní záměr č

11 T: Z: Ing. Kamil Žák 2 nájem části pozemku parcela č. st. 68/2 (zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 40 m2) v k.ú. Nový Jičín město pro A. Kodadu, Nový Jičín, za účelem vybudování mobilního demontovatelného venkovního posezení před pizzerii s tím, že smlouva bude platná dnem podpisu a účinná od Rada města si vyhrazuje právo odsouhlasit stavbu venkovního posezení před zahájením prací na jeho vybudování, nájemné: odpovídající dle platné vyhlášky města pro zábor veřejného prostranství, doba nájmu: na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců, majetkoprávní záměr č ruší své usnesení č. 174/8/2011 bod 6 ze dne , kterým schválila nájem nebytových prostor ve stomatologické poliklinice na ulici Msgr. Šrámka 11, Nový Jičín - prostor v přízemí budovy č.p na pozemku parcela č. st. 353 v k.ú. Nový Jičín Dolní Předměstí (místnost označenou v nabídkovým řízení písmenem B 17,84 m2) pro V. Čunderlíkovou, Nový Jičín a ukládá majetkoprávnímu odboru ve spolupráci se zdravotnickou komisí opakovaně vyhlásit záměr nájmu shora uvedených nebytových prostor, majetkoprávní záměr č T: Z: Ing. Kamil Žák, MUDr. Ivo Vaněček 24. schvaluje zřízení věcného břemene (případně převod těchto práv na třetí osobu provozovatele sítí) spočívajícího v uložení vodovodní přípojky v pozemku parcela č. 693 (ostatní plocha, ostatní komunikace) v k.ú. Bludovice u Nového Jičína mezi městem Nový Jičín, jako povinným a J. a J. Adámkovými, Nový Jičín, jako oprávněnými, za cenu pětinásobku ročního plnění (cena bez DPH), majetkoprávní záměr č. VB schvaluje zřízení věcného břemene (případně převod těchto práv na třetí osobu provozovatele sítí) spočívajícího v uložení kanalizační přípojky v pozemku parcela č. 482/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace) v k.ú. Nový Jičín Dolní Předměstí mezi městem Nový Jičín, jako povinným a P. Drábkem, Nový Jičín, jako oprávněným, za cenu pětinásobku ročního plnění (cena bez DPH), majetkoprávní záměr č schvaluje zřízení věcného břemene (případně převod těchto práv na třetí osobu provozovatele sítí) spočívajícího v uložení kanalizační přípojky v pozemku parcela č. 1497/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace) v k.ú. Žilina u Nového Jičína mezi městem Nový Jičín, jako povinným a D. a R. Orlitovými, Nový Jičín, jako oprávněnými, za cenu pětinásobku ročního plnění (cena bez DPH), majetkoprávní záměr č. VB bere na vědomí žádost o zřízení věcného břemene spočívajícího v uložení inženýrských sítí v pozemcích ve vlastnictví města v rámci stavby Obchodního centra Tabačka a odkládá rozhodnutí v dané věci, majetkoprávní záměr č. VB schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu - uložení drenážního systému kolem budovy v pozemcích parcela č. 646/22 (ostatní plocha, ostatní komunikace), parcela č. 650/4 (ostatní plocha, ostatní komunikace), vše v k. ú. Nový Jičín Horní Předměstí mezi městem Nový Jičín a ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, Praha 2 - Nové Město Rašínovo nábřeží 390/42, IČ: , za podmínky, že následně bude uložení shora uvedené stavby upraveno smlouvou o zřízení věcného břemene, za cenu pětinásobku ročního plnění (cena bez DPH), majetkoprávní záměr č. VB schvaluje zřízení věcného břemene (případně převod těchto práv na třetí osobu provozovatele sítí) spočívajícího v uložení kanalizační přípojky v pozemku parcela č. 512/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace) v k.ú. Nový Jičín Dolní Předměstí mezi městem Nový Jičín, jako povinným a Z. a J. Piškytlovými, Odry, jako oprávněnými, za cenu pětinásobku ročního plnění (cena bez DPH), majetkoprávní záměr č. VB bere na vědomí informace a návrhy směrnic o způsobu projednávání majetkoprávních záměrů v samosprávných orgánech města a ukládá majetkoprávnímu odboru připravit návrh projednaných znění pro jednání dne a ZM dne T: ZM Z: Ing. Přemysl Kramoliš, Ing. Kamil Žák 31. souhlasí se zveřejněním záměru nájmu nebytových prostor ve stomatologické poliklinice na ulici Msgr. Šrámka 11, Nový Jičín - prostor v přízemi budovy č.p na pozemku parcela č. st. 353 v k.ú. Nový Jičín Dolní Předměstí (místnost vlevo od konkretizované ordinace označené písmenem A o výměře 4,10 m2), majetkoprávní záměr č

12 32. bere na vědomí osobně podanou žádost R. Struhaře, Sedlnice bývalého nájemce nebytových prostor (bistro) v objektu kotelny patřící k domu č.p. 373, na ul. K. Čapka č.o. 15, Nový Jičín na pozemku parcela č. st. 989 v k.ú. Nový Jičín Dolní Předměstí (místnosti o celkové výměře 38,62 m2) a části pozemku parcela č. 345/2 (ostatní plocha, zeleň) o výměře 127 m2 v k.ú. Nový Jičín Dolní Předměstí (pozemek tvořící s nebytovým prostorem funkční celek) o prodloužení nájemní smlouvy. schvaluje uzavření nájemní smlouvy na shora uvedené nebytové prostory a část pozemku, a to na dobu určitou od do s nájemcem R. Struhařem, Sedlnice za podmínky, že ten nejpozději do (11.00 hodin) uhradí veškeré dluhy vůči městu Nový Jičín. ukládá majetkoprávnímu odboru vyhlásit nabídkové řízení na nájem shora uvedených nebytových a část pozemku, majetkoprávní záměr č T: Z: Josef Rivec, Ing. Kamil Žák 33. schvaluje v návaznosti na usnesení č. 3042/48/2009 bod 15 ze dne rozšíření pozemků dotčených věcným břemenem práva uložení kanalizační přípojky o pozemek parcela č. 539/3 (zahrada) v k.ú. Nový Jičín Horní Předměstí, majetkoprávní záměr č. VB schvaluje v návaznosti na usnesení č. 3206/58/2010 bod 25 ze dne rozšíření pozemků dotčených věcným břemenem práva uložení veřejné telekomunikační sítě v pozemcích parcela č. 275/7, parcela č. 275/13, parcela č. 301/19 a parcela č. 337/4, vše k.ú. Nový Jičín Dolní Předměstí, majetkoprávní záměr č. VB schvaluje v návaznosti na usnesení č. 125/6/2011 ze dne uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Nový Jičín, jako oprávněným a Moravskoslezským krajem, Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem Ostrava Úprkova 1, IČ: , jako povinným, v rozsahu dle předloženého návrhu smlouvy, včetně úpravy ceny za zřízení věcného břemene, majetkoprávní záměr č. VB /10/2011 Stanovení povinnosti zavedení elektronických aukcí u Technických služeb města a Bytového podniku města 1. ukládá povinnost a. Bytovému podniku města Nový Jičín a Technickým službám města Nový Jičín zadávat zakázky malého rozsahu od ,- Kč bez DPH na projektovou dokumentaci, od ,- Kč bez DPH na dodávky a služby a od ,- Kč bez DPH na stavební práce v elektronickém nástroji pro řízení veřejných zakázek, který umožňuje hodnocení nabídek formou e-aukce, b. zpracovat s účinnosti od vnitřní předpis k zadávání zakázek malého rozsahu v elektronickém nástroji pro řízení veřejných zakázek (e-aukce), a to v souladu s DODATKEM K PRAVIDLŮM PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK, V ELEKTRONICKÉM NÁSTROJI PRO ŘÍZENÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK schváleným starostou města, T: od Z: Ing. Miloslav Holiš, Ing. Oskar Šíma 2. pověřuje starostu města k možnosti udělení výjimky příspěvkové organizaci z povinnosti zadat zakázku malého rozsahu v elektronickém nástroji pro řízení veřejných zakázek (e-aukce). (12)/10/2011 Žádost o změnu účelu příspěvku Římskokatolické farnosti Nový Jičín K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení. Ing. Břetislav Gelnar, CSc. v.r. místostarosta města PaedDr. Jiří Vávra v.r. ověřovatel zápisu Zapisovatelka: Petra Večerková v.r. Pozn.: text psaný kurzívou není součástí schváleného usnesení 12

U S N E S E N Í z 31. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 4.4.2012

U S N E S E N Í z 31. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 4.4.2012 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N Příloha č. 1 zápisu z jednání 31. schůze U S N E S E N Í z 31. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 4.4.2012 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl

Více

U S N E S E N Í z 28. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 22.2.2012

U S N E S E N Í z 28. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 22.2.2012 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N Příloha č. 1 zápisu z jednání 28. schůze U S N E S E N Í z 28. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 22.2.2012 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl

Více

U S N E S E N Í z 20. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 7.11.2011

U S N E S E N Í z 20. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 7.11.2011 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N Příloha č. 1 zápisu z jednání 20. schůze U S N E S E N Í z 20. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 7.11.2011 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl

Více

Příloha č. 3 zápisu z jednání 56. schůze RM

Příloha č. 3 zápisu z jednání 56. schůze RM M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N Příloha č. 3 zápisu z jednání 56. schůze U S N E S E N Í z 56. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 19.01.2010 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 3162/56/2010 Přijetí

Více

Příloha č. 1 zápisu z jednání 58. schůze RM

Příloha č. 1 zápisu z jednání 58. schůze RM M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N Příloha č. 1 zápisu z jednání 58. schůze U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 23.02.2010 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 3189/58/2010 Vyhodnocení

Více

U S N E S E N Í z 48. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 29.09.2009 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ

U S N E S E N Í z 48. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 29.09.2009 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 48. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 29.09.2009 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 3022/48/2009 Finanční problematika: 1) změna závazných ukazatelů

Více

U S N E S E N Í z 27. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 8. 7. 2008 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ

U S N E S E N Í z 27. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 8. 7. 2008 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 27. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 8. 7. 2008 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 2614/27/2008 Finanční problematika: 1) změna závazných ukazatelů

Více

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N Příloha č. 3 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 6. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 19.9.2011 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem

Více

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 19. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 9.7.2009

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 19. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 9.7.2009 Příloha č. 4 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 19. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 9.7.2009 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem

Více

U S N E S E N Í z 4. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 16. 1. 2007

U S N E S E N Í z 4. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 16. 1. 2007 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 4. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 16. 1. 2007 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 2061/4/2007 Zpráva o bezpečnostní situaci na území města

Více

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 21. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 19.11.2009

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 21. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 19.11.2009 Příloha č. 4 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 21. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 19.11.2009 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem

Více

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 18. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 25.6.2009

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 18. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 25.6.2009 Příloha č. 4 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 18. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 25.6.2009 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem

Více

U S N E S E N Í z 7. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 27. 3. 2007

U S N E S E N Í z 7. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 27. 3. 2007 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 7. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 27. 3. 2007 2134/7/2007 Zpráva o zaměstnanosti na území města zastupitelstvu města vzít na vědomí zprávu o zaměstnanosti

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 75. schůzi 29.09.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení

Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení Přebírající bere na vědomí, že v případě zveřejnění osobních údajů uvedených v předaných materiálech se dopustí porušení zákona č. 101/2000

Více

Usnesení 81. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 6. 5. 2014

Usnesení 81. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 6. 5. 2014 Usnesení 81. schůze Rady města Radhoštěm, konané dne 6. 5. 2014 1901/81 - Rada města schvaluje program 81. schůze rady města, konané 6. 5. 2014. 1902/81 - Rada města bere na vědomí plnění usnesení 80.

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 12. schůzi 29.06.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í z 1. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 25.11.2010

U S N E S E N Í z 1. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 25.11.2010 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N Příloha č. 1 zápisu z jednání 1. schůze U S N E S E N Í z 1. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 25.11.2010 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze IV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 19.02.2015 v zasedací místnosti MěÚ Hustopeče Usnesení ZM č. 1/IV/15: ZM schvaluje program

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 29. schůzi 25.04.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení. Vyvěšení tibetské vlajky na radnici v Moravské Třebové v rámci celosvětové akce Vlajka pro Tibet dne 10. března 2013.

Usnesení. Vyvěšení tibetské vlajky na radnici v Moravské Třebové v rámci celosvětové akce Vlajka pro Tibet dne 10. března 2013. Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 71. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 04.03.2013 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 31. schůzi 04.06.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení ze IV. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 29. března 2007

Usnesení ze IV. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 29. března 2007 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze IV. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 29. března 2007 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 24. zasedání 15.06.2010 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Zápis. z 35. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 15. prosince 2015 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ

Zápis. z 35. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 15. prosince 2015 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Zápis z 35. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 15. prosince 2015 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Přítomni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: dle prezenční listiny Mgr. Zdislava

Více

Usnesení. T: Ihned Zodp.: Ing. Matocha pí Rachůnková

Usnesení. T: Ihned Zodp.: Ing. Matocha pí Rachůnková Usnesení ze 45. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 16. září 2008 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ 45/01 Ztráty a nálezy Rada města schvaluje bezúplatný převod 1 ks jízdního

Více

SOUHRN USNESENÍ. Město Nové Město nad Metují. řádné zasedání rady města RM 226 (ve volebním období 22. zasedání) ze dne: 19.9.2011 kancelář starosty

SOUHRN USNESENÍ. Město Nové Město nad Metují. řádné zasedání rady města RM 226 (ve volebním období 22. zasedání) ze dne: 19.9.2011 kancelář starosty řádné zasedání rady města RM 226 (ve volebním období 22. zasedání) ze dne: 19.9.2011 kancelář starosty od 15:00 hodin Pořadová čísla usnesení z této porady : 9460 až 9508 STIS Stránka 1 z 9 K Čl. 2. 1

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 74 konaného dne 4. června 2014

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 74 konaného dne 4. června 2014 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 74 konaného dne 4. června 2014 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

Informace z 3. schůze Rady města Milevska

Informace z 3. schůze Rady města Milevska Informace z 3. schůze Rady města Milevska Místo a čas konání: 20.02.2012 v 16,00 v kanceláři starosty města Účast: Bc. Zdeněk Herout, MUDr. Zdeněk Hobzek, Mgr. Vlasta Machartová, Mgr. Martin Třeštík Ing.

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 71. schůzi 30.06.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 86. schůze Rady města Mohelnice, která se konala dne 30.09.2013 1633/86/RM/2013 Schválení programu 86. zasedání Rady města Mohelnice předložený program

Více

Usnesení z 33. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.01. 2012

Usnesení z 33. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.01. 2012 Město Horažďovice Usnesení z 33. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.01. 2012 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Usnesení z 26. schůze v roce 2011, konané 30. listopadu 2011 R A D A M Ě S T A. I. ukládá

Usnesení z 26. schůze v roce 2011, konané 30. listopadu 2011 R A D A M Ě S T A. I. ukládá R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení s termínem č.: 1130 taj. ihned 1131 taj. ihned 782 taj. 21.12. 1121 star. 21.12. 813 taj. (ONI) 31.12. 1132 taj. 31.12. Usnesení z 26. schůze v roce 2011, konané

Více

576/17 1. Bere na vědomí zprávu o možnostech zapůjčování předmětů v majetku města. 2. Ukládá předložit pravidla a ceník zápůjček.

576/17 1. Bere na vědomí zprávu o možnostech zapůjčování předmětů v majetku města. 2. Ukládá předložit pravidla a ceník zápůjček. USNESENÍ 17. schůze Rady města Vítkova konané dne 1. září 2015 v zasedací místnosti rady na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7 (od č. 571/17 do č. 621/17) Rada města: 571/17 Schvaluje zprávu o kontrole

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 54 konaného dne 29. května 2013

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 54 konaného dne 29. května 2013 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 54 konaného dne 29. května 2013 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

PŘEHLED USNESENÍ Z 26. SCHŮZE RADY MĚSTA STUDÉNKY Z 25.02.2016

PŘEHLED USNESENÍ Z 26. SCHŮZE RADY MĚSTA STUDÉNKY Z 25.02.2016 PŘEHLED USNESENÍ Z 26. SCHŮZE RADY MĚSTA STUDÉNKY Z 25.02.2016 Číslo Číslo usn. mat. Problematika 564 1 Kontrola plnění usnesení 565 2 Souhlas s nákupem vozidla pro rozvoz stravy pro Mateřskou školu Studénka,

Více

USNESENÍ XXX XXX XXX MĚSTO ČESKÁ LÍPA

USNESENÍ XXX XXX XXX MĚSTO ČESKÁ LÍPA MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ ze 13. jednání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 19. prosince 2007 (č. usnesení 233/07 247/07) Č. usnesení 233/07 Plnění usnesení Předkládá: ing. Jan Hladonik,

Více

přijatá na 80. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 5.12.2012 v 11:00 hodin na radnici v Jeseníku

přijatá na 80. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 5.12.2012 v 11:00 hodin na radnici v Jeseníku Město Jeseník Usnesení přijatá na 80. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 5.12.2012 v 11:00 hodin na radnici v Jeseníku 2528. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o umístění a provozování kontejnerů

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 55. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 04.02.2013

Město Horažďovice. Usnesení z 55. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 04.02.2013 Město Horažďovice Usnesení z 55. jednání Rady v Horažďovicích konaného dne 04.02.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona

Více

Rada města usnesením č. 2012/2514 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 67. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2012/2514 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 67. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 67. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 17. prosince 2012 usnesením č. 2012/2513 program 67. schůze rady města, konané dne 17.12.2012. usnesením č. 2012/2514 1) určila ověřovatelem usnesení a

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení z 85. schůze rady města Hustopeče, konané dne 30.4.2013 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/85/13: RM schválila program dnešní schůze RM. Usnesení (úkol) č. 2/85/13: RM ukládá

Více

Usnesení. Změnu termínu plnění usnesení č. 1145/R/160112 z původního termínu 21.05.2012 na nový termín 23.07.2012.

Usnesení. Změnu termínu plnění usnesení č. 1145/R/160112 z původního termínu 21.05.2012 na nový termín 23.07.2012. Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 49. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 21.05.2012 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 6 členů

Více

A. Obecná ustanovení, výběr domů. I. Základní ustanovení. II. Zásady prodeje

A. Obecná ustanovení, výběr domů. I. Základní ustanovení. II. Zásady prodeje Zásady pro převod bytových domů, bytů, nebytových prostor, pozemků a drobných staveb tvořících s nimi funkční celky z majetku Města Nový Jičín (úplné znění ve smyslu doplňujících usnesení zastupitelstva

Více

Usnesení ze 4. schůze v roce 2013, konané 6. března 2013 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení ze 4. schůze v roce 2013, konané 6. března 2013 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení ze 4. schůze v roce 2013, konané 6. března 2013 Usnesení s termínem č.: 194 taj. 20.03. 1180 taj. (ONI) 12.06. Trvalá usnesení č.: 715/11 taj. k žádostem přísp. organizací

Více

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 12. schůze Rady města Hranic, dne 21. 7. 2015. Usnesení 427/2015 - RM 12 ze dne 21. 7. 2015 Zahájení

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 12. schůze Rady města Hranic, dne 21. 7. 2015. Usnesení 427/2015 - RM 12 ze dne 21. 7. 2015 Zahájení MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 12. schůze Rady města Hranic, dne 21. 7. 2015 Usnesení 427/2015 - RM 12 ze dne 21. 7. 2015 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise. Usnesení 428/2015 - RM 12

Více

10/01 Program schůze RM 10/01/1 Schválila program 10. schůze Rady města Příbora.

10/01 Program schůze RM 10/01/1 Schválila program 10. schůze Rady města Příbora. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í z 10. schůze Rady města Příbora konané dne 7. dubna 2015 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

USNESENÍ z 36. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 3. dubna 2012 v 8:00 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 36. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 3. dubna 2012 v 8:00 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 36. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 3. dubna 2012 v 8:00 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/36/2012 Kontrola zápisu z 35. schůze Rady města Uničova

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 8. zasedání dne 03.11.2015. následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 8. zasedání dne 03.11.2015. následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 8. zasedání dne 03.11.2015 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 14. zasedání dne 30. 11. 2004 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

U S N E S E N Í. 23. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 12.12.2011 od 14:05 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 23. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 12.12.2011 od 14:05 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 23. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 12.12.2011 od 14:05 hodin. Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

ode dne 15.6.2012 za cenu nájmu ve výši 38,05 Kč/1m 2 /měsíc;

ode dne 15.6.2012 za cenu nájmu ve výši 38,05 Kč/1m 2 /měsíc; Usnesení 37. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 7. 6. 2012 825/37 Rada města bere na vědomí plnění usnesení 36. schůze rady města ze 17. 5. 2012. 826/37 Rada města schvaluje uzavření

Více

Usnesení z 28. schůze v roce 2014, konané 17. prosince 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 28. schůze v roce 2014, konané 17. prosince 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení s termínem č.: 229 KC Kaskáda 28.01.2015 1095 ONI 31.01.2015 Splněné usnesení č.: 1025 Usnesení z 28. schůze v roce 2014, konané 17. prosince 2014 R A D A M Ě S T

Více

34/1 Program schůze RM 34/1/1 Schválila program své 34. schůze Rady města Příbora.

34/1 Program schůze RM 34/1/1 Schválila program své 34. schůze Rady města Příbora. MĚSTO PŘÍBOR Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 34. schůze Rady města Příbora ze dne 3. dubna 2012 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.,

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z IX. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 22.10.2015 v zasedací místnosti MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/IX/15: ZM schvaluje program dnešního

Více

USNESENÍ. z 20. schůze Rady města Hranic, dne 19. 1. 2016

USNESENÍ. z 20. schůze Rady města Hranic, dne 19. 1. 2016 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 20. schůze Rady města Hranic, dne 19. 1. 2016 Usnesení 704/2016 - RM 20 ze dne 19. 1. 2016 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise. Usnesení 705/2016 - RM 20

Více

Usnesení RM č. 80/2013-RADA ze dne 23.05.2013

Usnesení RM č. 80/2013-RADA ze dne 23.05.2013 80/2013-RADA/3688-80. Rada města ověřovatelem zápisu RM Jaroslavu Halbrštátovou 80/2013-RADA/3689-80. Rada města předložený program jednání RM 80/2013-RADA/3690-80. Rada města informaci o splněných usneseních

Více

USNESENÍ. z 73. schůze Rady města Hranic, dne 23. 6. 2014

USNESENÍ. z 73. schůze Rady města Hranic, dne 23. 6. 2014 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 73. schůze Rady města Hranic, dne 23. 6. 2014 Usnesení 2355/2014 - RM 73 ze dne 23. 6. 2014 Zahájení, schválení programu program s doplněním dle zápisu. Ondriášová Radka, starostka

Více

Usnesení. přijatá na 81. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 17.12.2012 v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku

Usnesení. přijatá na 81. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 17.12.2012 v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku Město Jeseník Usnesení přijatá na 81. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 17.12.2012 v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku 2561. Rada města schvaluje rozpočtová opatření č. 416-434/2012, dle důvodové

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 31. března 2014

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 31. března 2014 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 31. března 2014 R 179/14 Přehled plnění usnesení rady města a) bere na vědomí zprávu o plnění usnesení rady města ke dni 31. 03. 2014, b) souhlasí s prodloužením

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 6 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2014-2018 Číslo 55 Vydána dne 29. 1. 2016 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 1668. Návrh na zřízení výboru pro spolupráci se ŠKODA

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov. Rada MO Střekov U S N E S E N Í. 12. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 16.6.

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov. Rada MO Střekov U S N E S E N Í. 12. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 16.6. Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov U S N E S E N Í 12. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 16.6.2015 Projednané návrhy: 1. Schválení účetní závěrky MO Střekov za rok 2014.

Více

Zastupitelstvo navržený program schvaluje. Hlasování: jednohlasně. Ověřovateli zápisu byli určeni: Ing. Petr Popela, Rozporka Luboš

Zastupitelstvo navržený program schvaluje. Hlasování: jednohlasně. Ověřovateli zápisu byli určeni: Ing. Petr Popela, Rozporka Luboš 1 Z á p i s č. 8 ze schůze zastupitelstva obce Kunžak, konané dne 21.04. 2011 v 17.oo hodin v Kunžaku ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

U S N E S E N Í č. 19 z 19. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 29. 09. 2015

U S N E S E N Í č. 19 z 19. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 29. 09. 2015 U S N E S E N Í č. 19 z 19. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 29. 09. 2015 I. Rada města schvaluje: - zapisovatele: Ing. Bc. Lucii Vyžrálkovou, Ing. Pavla Vavřinu - rozpravu ke každému bodu

Více

Usnesení z 30. jednání RM konané dne 24. 11. 2015. Kontrola plnění usnesení. Odbor sociálních věcí

Usnesení z 30. jednání RM konané dne 24. 11. 2015. Kontrola plnění usnesení. Odbor sociálních věcí Usnesení z 30. jednání RM konané dne 24. 11. 2015 Kontrola plnění usnesení 15/030/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. 15/030/991/01/00

Více

76. VÝPIS Z USNESENÍ

76. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 76. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 31.05.2005 588/2005 76. RM V s c h v a l u j e plán oprav komunikací pro rok 2005 v upraveném znění, 589/2005

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 01/2013 konané dne 23. ledna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 01/2013 konané dne 23. ledna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 01/2013 konané dne 23. ledna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/01/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Usnesení. přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli 268. Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o probíhajících veřejných

Více

Rada města Štramberka PŘEHLED USNESENÍ z 8. schůze Rady města Štramberka, která se konala dne 28. 4. 2015

Rada města Štramberka PŘEHLED USNESENÍ z 8. schůze Rady města Štramberka, která se konala dne 28. 4. 2015 Rada města Štramberka PŘEHLED USNESENÍ z 8. schůze Rady města Štramberka, která se konala dne 28. 4. 2015 (Toto usnesení je upraveno podle zák. č.. 101/2000 zákon o ochraně osobních údajů) 139/8/RM/2015

Více

U S N E S E N Í z 19. schůze Rady města Oder konané dne 17. 10. 2011

U S N E S E N Í z 19. schůze Rady města Oder konané dne 17. 10. 2011 U S N E S E N Í z 19. schůze Rady města Oder konané dne 17. 10. 2011 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í. 27. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.12.2015 od 14:20 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 27. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.12.2015 od 14:20 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.12.2015 od 14:20 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 01. Smlouvu o poskytnutí finančního daru uzavřenou s Plzeňským krajem

Více

30/46/RM/2013 OÚP 01 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 10048761 - odkanalizování Černčín

30/46/RM/2013 OÚP 01 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 10048761 - odkanalizování Černčín 1 z 9 29.5.2013 16:02 PŘEHLED USNESENÍ 46. zasedání Rady města Bučovice ze dne 15.5.2013 30/46/RM/2013 OÚP 01 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 10048761 - odkanalizování Černčín Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 10048761

Více

RM 31 USNESENÍ. schvaluje přesun mezi rozpočtovými položkami odboru SVV dle předloženého materiálu.

RM 31 USNESENÍ. schvaluje přesun mezi rozpočtovými položkami odboru SVV dle předloženého materiálu. Spis. zn.: 111716 /2007 č.j.: 115691 /2007 USNESENÍ z 31. schůze rady města Šumperka ze dne 22.11.2007. Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

Usnesení. ze 42. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 15. června 2006 v 8:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. ze 42. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 15. června 2006 v 8:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Usnesení ze 42. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 15. června 2006 v 8:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Z 42/01 Volba ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města zvolilo

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 23. jednání Rady města Žatce konané dne 24.7.2012

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 23. jednání Rady města Žatce konané dne 24.7.2012 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 23. jednání Rady města Žatce konané dne 24.7.2012 Usnení č. 611 /12 658 /12 611/12 Schválení programu 612/12 Kontrola usnení 613/12 Informace o investičních akcích 614/12 Nájem bytů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 60. schůzi dne 27. 6. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 13. schůzi dne 30. 6. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z jednání Rady města Příbram, konaného dne 03.03.2014

Více

bere na vědomí zprávu o činnosti rady města za období od 17.12.2004 do 27.1.2005;

bere na vědomí zprávu o činnosti rady města za období od 17.12.2004 do 27.1.2005; USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Rýmařova č. 18 konaného v řádném termínu, dne 27.1.2005 616/18/05 bere na vědomí kontrolu usnesení ze zasedání ZM č. 17/2004; 617/18/05 bere na vědomí zprávu o

Více

Z: S, VOS T: 03/2016. 991/26 1. Schvaluje zprávu o kontrole plnění usnesení rady města.

Z: S, VOS T: 03/2016. 991/26 1. Schvaluje zprávu o kontrole plnění usnesení rady města. USNESENÍ 26. schůze Rady města Vítkova konané dne 15. března 2016 v zasedací místnosti RM na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7 (od č. 986/26/25 do č. 1030/26) Rada města: 986/26 1. Schvaluje vyhodnocení

Více

Rada města usnesením č. 2016/1494 1) provedla rozpočtové opatření č. 1-2 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu.

Rada města usnesením č. 2016/1494 1) provedla rozpočtové opatření č. 1-2 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. USNESENÍ 40. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 18. ledna 2016 usnesením č. 2016/1491 1) schválila program 40. schůze rady města, konané dne 18.01.2016. usnesením č. 2016/1492 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

USNESENÍ. konané dne 5. 3. 2015

USNESENÍ. konané dne 5. 3. 2015 USNESENÍ z 10. schůze Rady města Oder konané dne 5. 3. 2015 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,

Více

Usnesení RM č. 5/2015-RADA ze dne 22.01.2015

Usnesení RM č. 5/2015-RADA ze dne 22.01.2015 05/2015-RADA/243-5. Rada města ověřovatelem zápisu MUDr. Jiřinu Jirešovou 05/2015-RADA/244-5. Rada města předložený program jednání RM 05/2015-RADA/245-5. Rada města informaci tajemníka MěÚ Žamberk o splněných

Více

z 23. zasedání Zastupitelstva města Havířova

z 23. zasedání Zastupitelstva města Havířova U S N E S E N Í z 23. zasedání Zastupitelstva města Havířova v Kulturním domě RADOST v Havířově Č.jed. KP/2096/Rch/2014 V Havířově dne 29.1.2014 Zapsala: Veronika Richterová DiS., odd. kancelář primátora

Více

- bere na vědomí zahájená řízení vedená odborem dopravy od 15. 9. 2008 do 24. 9. 2008 pod pořadovými čísly 301 303,

- bere na vědomí zahájená řízení vedená odborem dopravy od 15. 9. 2008 do 24. 9. 2008 pod pořadovými čísly 301 303, Město Rakovník Rakovníka Z á p i s z 51. schůze rady města, která se konala dne 25. 09. 2008 od 08,00 hodin ve Wintrově síni v Rakovníku Přítomni: Program: Ing. Zdeněk Nejdl, starosta, Jan Švácha, místostarosta,

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 90. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 14.10.2013 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. nám. T. G. Masaryka za účasti

Více

USNESENÍ ZE 117. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 16.07.2014

USNESENÍ ZE 117. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 16.07.2014 USNESENÍ ZE 117. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 16.07.2014 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 59 AP PRK GP Produkty a služby v cestovním ruchu Nové cyklotrasy Třeboňska 499/2014-117 3. Rozpočtové

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 41 rady města konané dne 27.11. 2006

Město Králíky Zápis z jednání č. 41 rady města konané dne 27.11. 2006 Město Králíky Zápis z jednání č. 41 rady města konané dne 27.11. 2006 Přítomni členové rady města: Jana Ponocná, Čestmír Doubrava, Mgr. Jarmila Berková, MUDr. Eva Rýcová, Ing. Ladislav Tóth Za městský

Více

U s n e s e n í. ze 26. zasedání Zastupitelstva města Příbram, konaného dne 06.09.2010 od 13,00 hodin v budově čp. 105, Příbram I

U s n e s e n í. ze 26. zasedání Zastupitelstva města Příbram, konaného dne 06.09.2010 od 13,00 hodin v budově čp. 105, Příbram I Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Úplný originál dokumentu

Více

M ě s t o K l á š t e r e c n a d O h ř í USNESENÍ. ze 45. schůze Rady města, konané dne 05. března 2009

M ě s t o K l á š t e r e c n a d O h ř í USNESENÍ. ze 45. schůze Rady města, konané dne 05. března 2009 M ě s t o K l á š t e r e c n a d O h ř í USNESENÍ ze 45. schůze Rady města, konané dne 05. března 2009 Rada města Klášterce nad Ohří projednala následující body: Usn. č. 2011/45/2009 volí ověřovatele

Více

USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013

USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013 USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013 Usnesení RM č. 57/2013-70 I. neschvaluje a nedoporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 366/1

Více

Zápis č. 9/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Podolí konaného dne 30. 9. 2014

Zápis č. 9/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Podolí konaného dne 30. 9. 2014 Zápis č. 9/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Podolí konaného dne 30. 9. 2014 1) Zahájení zasedání ZO Zasedání Zastupitelstva obce Podolí (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 19:00 hodin starostou obce panem

Více

U S N E S E N Í z 61. schůze Rady města Oder konané dne 3. 12. 2009

U S N E S E N Í z 61. schůze Rady města Oder konané dne 3. 12. 2009 Rada města Oder po projednání U S N E S E N Í z 61. schůze Rady města Oder konané dne 3. 12. 2009 A/vzala na vědomí A/1/61 plán zasedání RM a ZM Oder na rok 2010 pís. příloha č.24. A/2/61 informaci ředitele

Více

Usnesení. 80. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 17. 4. 2014

Usnesení. 80. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 17. 4. 2014 Usnesení 80. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 17. 4. 2014 1864/80 - Rada města schvaluje program 80. schůze rady města, konané 17. 4. 2014. 1865/80 - Rada města bere na vědomí plnění

Více

Usnesení 92. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 2. 10. 2014

Usnesení 92. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 2. 10. 2014 Usnesení 92. schůze Rady města Radhoštěm, konané dne 2. 10. 2014 2170/92 - Rada města schvaluje program 92. schůze RM, konané 2. 10. 2014. 2171/92 - Rada města bere na vědomí kontrolu plnění usnesení 90.

Více

Rada města usnesením č. 2015/593 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 13. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2015/593 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 13. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 13. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 11. května 2015 usnesením č. 2015/592 program 13. schůze rady města, konané dne 11.05.2015. usnesením č. 2015/593 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Zápis

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Zápis Rada města Chlumec Zápis z 33. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 20.01.2016 v kanceláři tajemníka v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec Usnesení č. 1/33R/2016 Schválení

Více

U s n e s e n í z 2. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne 11.02.2015

U s n e s e n í z 2. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne 11.02.2015 U s n e s e n í z 2. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne 11.02.2015 30. Rada města schvaluje vnitřní směrnici č. 2/2015 Dodatek č. 6 vnitřní směrnice č. 2/2006 podmínky pro stravování. 31.

Více

USNESENÍ z 37. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 3. května 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 37. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 3. května 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 37. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 3. května 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. 1 v Uničově UR01/37/2016 Schválení programu 37. schůze Rady města Uničova

Více

Informace z 8. schůze Rady města Milevska

Informace z 8. schůze Rady města Milevska Informace z 8. schůze Rady města Milevska Místo a čas konání: 14.05.2012 v 16,00 hodin v kanceláři starosty města Účast: Bc. Zdeněk Herout starosta města, Mgr. Martin Třeštík místostarosta, Mgr. Vlasta

Více

U S N E S E N Í. 38. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 24.09.2012 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 38. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 24.09.2012 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 38. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 24.09.2012 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více