Vaše uživatelský manuál PHILIPS SPF4328

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vaše uživatelský manuál PHILIPS SPF4328 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3446320"

Transkript

1 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace, bezpečnostní poradenství, velikost, příslušenství, atd.). Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce. Návod k použití Návod k obsluze Uživatelská příručka Příručka pro uživatele Návod na použití

2 Abstrakt manuálu: Ped cistním obrazovky jej vypnte a vytáhnte napájecí kabel. K cistní obrazovky pouzijte mkký navlhcený hadík. K cistní výrobku nikdy nepouzívejte líh, chemické cisticí prostedky nebo cisticí prostedky pro domácnost. chrate ped pádem. Pokud by spadl, poskodí se. Kabely neponechávejte na podstavci. je urcen pouze pro pouzití v interiéru. Pro výrobek pouzívejte pouze dodaný napájecí adaptér. Výrobek vyhovuje zásadním pozadavkm a dalsím píslusným ustanovením smrnic 2006/95/EC (Nízké naptí) a 2004/108/EC (EMC). Dodrzujte autorská práva Vytváení neoprávnných kopií materiál, jejichz kopírování není povoleno, vcetn pocítacových program, soubor, poad a zvukových nahrávek, mze být porusením autorských práv a pedstavovat trestný cin. Toto zaízení by se k tmto úcelm nemlo pouzívat. Recyklace Výrobek je navrzen a vyroben z vysoce kvalitního materiálu a soucástí, které je mozné recyklovat. Je-li výrobek oznacen tímto symbolem peskrtnuté popelnice, znamená to, ze se na nj vztahuje smrnice EU 2002/96/EC: Nevyhazujte toto zaízení do bzného domácího odpadu. Informujte se o místních pedpisech týkajících se oddleného sbru elektrických a elektronických výrobk. Správnou likvidací starého výrobku pomzete pedejít mozným negativním dopadm na zivotní prostedí a zdraví lidí. CS 3 C e s ti n a 1 Dlezité informace Oznámení North Europe Information (Nordic Countries) VARNING: FÖRSÄKRA DIG OM ATT HUVUDBRYTARE OCH UTTAG ÄR LÄTÅTKOMLIGA, NÄR DU STÄLLER DIN UTRUSTNING PÅPLATS. Placering/Ventilation ADVARSEL: SØRG VED PLACERINGEN FOR, AT NETLEDNINGENS STIK OG STIKKONTAKT ER NEMT TILGÆNGELIGE. Paikka/Ilmankierto VAROITUS: SIJOITA LAITE SITEN, ETTÄ VERKKOJOHTO VOIDAAN TARVITTAESSA HELPOSTI IRROTTAA PISTORASIASTA. Plassering/Ventilasjon ADVARSEL: NÅR DETTE UTSTYRET PLASSERES, MÅ DU PASSE PÅ AT KONTAKTENE FOR STØMTILFØRSEL ER LETTE Å NÅ. Prohlásení pro výrobky tídy Class II Symbol zaízení tídy II: Tento symbol znamená, ze daný výrobek je vybaven systémem dvojité izolace. 4 CS 2 Vás fotorámecek PhotoFrame Gratulujeme k nákupu a vítáme Vás mezi uzivateli výrobk spolecnosti Philips! Chceteli vyuzívat vsech výhod podpory nabízené spolecností Philips, zaregistrujte svj výrobek na stránkách Obsah dodávky C e s ti n a Digitální fotorámecek Philips PhotoFrame Stojan Úvod Fotorámecek Philips Digital PhotoFrame SPF4308/SPF4328 lze pouzít pro: Zobrazování fotografií ve formátu JPEG Vytváení pání Fotorámecek Philips Digital PhotoFrame SPF4508/SPF4528 lze pouzít pro: Zobrazování fotografií ve formátu JPEG Pehrávání videoklip z fotoaparátu Pehrávání hudby na pozadí prezentace fotografií Vytváení pání Napájecí adaptér PhotoFrame CD-ROM, s digitálním uzivatelským manuálem Register your product and get support at PhotoFrame Quick Start Guide Strucný návod k rychlému pouzití CS 5 Pehled funkcí fotorámecku PhotoFrame a k b c d e j i f a b Stisknutím tlacítka se vrátíte do pedchozí nabídky. Stisknutím a podrzením pejdete na domovskou obrazovku Stisknutím tlacítka zapnete fotorámecek PhotoFrame Stisknutím a podrzením vypnete fotorámecek PhotoFrame Stisknutím pepnete rezimy: prezentace/hodiny/kalendá g h d MENU Stisknutím otevete/zavete nabídku e Reproduktor f g Slot pro kabel USB k PC SD/MMC/MS/MS Pro Slot pro kartu SD/MMC/MS/MS Pro h DC Konektor k pipojení napájecího adaptéru i Zámek Kensington j Otvor pro podstavec k Otvor pro montáz na stnu c OK (Joystick) Stisknutím potvrdíte výbr Stisknutím pozastavíte nebo obnovíte pehrávání Posunutím nahoru/dol/doleva/doprava vyberte pozadovanou moznost 6 CS Výstraha Ovládací prvky pouzívejte pouze podle popisu uvedeného v této pírucce. Vzdy dodrzujte správné poadí pokyn uvedených v této kapitole. Jestlize se obrátíte na spolecnost Philips, budete pozádání o císlo modelu a sériové císlo vaseho pístroje. Císlo modelu a sériové císlo se nacházejí na zadní stran vaseho pístroje. Napiste si císla sem: Model No. (císlo modelu) Serial No. (sériové císlo) Pipojení napájení Poznámka Pi umístní fotorámecku PhotoFrame si ovte, zda je napájecí konektor a zásuvka snadno pístupná. Instalace podstavce Chcete-li fotorámecek PhotoFrame umístit na rovnou plochu, pipevnte na jeho zadní stranu pilozený podstavec. 1 Do konektoru DC fotorámecku PhotoFrame zapojte napájecí kabel. 1 Zasute podstavec do fotorámecku PhotoFrame znackou naproti znacce rámecku. na 2 Napájecí kabel zapojte do zásuvky zdroje napájení.» Fotorámecek PhotoFrame se automaticky zapne.

3 CS 7 C e s ti n a 3 Zacínáme 2 Otocte podstavcem o 45 stup ve smru hodinových rucicek do polohy a bezpecn ho uzamknte do fotorámecku PhotoFrame. Zapnte fotorámecek PhotoFrame. Poznámka Po pipojení rámecku PhotoFrame ke zdroji napájení se fotorámecek PhotoFrame automaticky zapne. Na displeji se zobrazí výzva k nastavení casu a data. Pomocí joysticku nastavte cas a datum a stisknte tlacítko OK. Tip Je-li fotorámecek PhotoFrame odpojen od zdroje napájení na dlouhou dobu, bude teba po zapnutí fotorámecku PhotoFrame nastavit cas a datum znovu. 1 Pokud je fotorámecek PhotoFrame vypnut a pipojen ke zdroji napájení, mzete jej zapnout stisknutím a podrzením tlacítka. Vypnutí fotorámecku PhotoFrame Poznámka Fotorámecek PhotoFrame lze vypnout pouze po dokoncení vsech operací kopírování a ukládání. Pi prvním zapnutí rámecku PhotoFrame: Na displeji se zobrazí výzva k volb jazyka. Chcete-li fotorámecek PhotoFrame vypnout, stisknte tlacítko a pidrzte je asi 2 sekundy. Penos médií Penos soubor z pamového média Výstraha Bhem penosu soubor neodpojujte Vyberte jaentace: 1 Stisknte tlacítko MENU.» Zobrazí se nabídka mozností. 1 2 Pokud na obrazovce není zobrazené hlásení, vyberte po zapnutí moznost [Start PhotoFrame] a stisknte tlacítko OK. Vyberte moznost [Play] a poté stisknte tlacítko OK. 2» (SPF4308/SPF4328) Fotografie se zobrazí v rezimu prezentace.» (SPF4508/SPF4528) Fotografie a videa se zobrazí v rezimu prezentace. Jsou-li k dispozici hudební soubory, fotografie se ve výchozím nastavení pehrávají s hudbou na pozadí. V rezimu prezentace: Chcete-li zobrazit pedchozí nebo následující fotografii, pohnte joystickem doleva, resp. doprava. Chcete-li pozastavit prezentaci, stisknte tlacítko OK. Vyberte moznost a stisknte tlacítko OK. [View Mode]: Výbru rezimu zobrazení [Add to Favorites]: Pidání fotografie do alba [Favorites] ve fotorámecku [Slideshow settings] [Interval]: Nastavení intervalu prezentace [Shuffle]: Pehrávání média v náhodném nebo obycejném rezimu [Color Tone]: Výbr barvy pro fotografii [File Type] (SPF4508/SPF4528): Výbr typu souboru pro zobrazení v rezimu prezentace [Transition Effect]: Výbr efektu pechodu [Background Color]: Výbr barvy pozadí [Rotate]: Výbr orientace pro otocení fotografie [Copy]: Kopírování fotografie do jiného alba [Delete]: Odstranní fotografie CS 11 C e s ti n a 4 Pehrávání Prezentaci znovu spustíte opakovaným stisknutím tlacítka OK. [Select background music] (SPF4508/ SPF4528): Výbr hudby nebo zapnutí/ vypnutí hudby na pozadí prezentace fotografií [Brightness]: Pohybem joysticku nahoru nebo dol nastavte jas displeje [Zoom]: Zvtsení a oez fotografie 6 Vyberte moznost [Crop and Save] a poté stisknte tlacítko OK. Zvtsení a oez fotografie Pi výbru rezimu zobrazení jediné fotografie je mozné fotografii piblízit, oíznout a ulozit ji jako novou fotografii. Pouzijte následující postup: 1 2 V rezimu prezentace stisknte tlacítko MENU.» Zobrazí se nabídka mozností. Opakovaným pohybem joysticku smrem dol vyberte moznost [Zoom].» Zobrazí se zpráva s potvrzením. 7 Vyberte moznost [Yes] a poté stisknte tlacítko OK Opakovaným stisknutím tlacítka OK zvtsete fotografii, resp. ukoncete rezim zvtsení. Pohybem joysticku roztáhnte fotografii. Stisknte tlacítko MENU. Chcete-li proces zrusit, vyberte moznost [No]a stisknte tlacítko OK. 8 Vyberte album nebo vytvote nové, do kterého ulozíte nov vytvoenou fotografii, a stisknte tlacítko OK.» Po ulození fotografie se fotorámecek vrátí do rezimu prezentace. 12 CS Jak vytvoit album pro ulození fotografie: Poznámka Model SPF4508/SPF4528 pehrává vtsinu videoklip z digitálních fotoaparát ve formátu M-JPEG (*. avi/*.mov), MPEG-1 (*.mpg/*.dat/*. avi/*. mov), a MPEG-4 (*.avi/*.mov/*.mp4). Nkteré videoklipy mohou pi pehrávání ve fotorámecku PhotoFrame vybem joysticku doprava a vybráním hudebního záznamu. Hlasitost bhem pehrávání hudby upravíte pohybem joysticku nahoru/ dol. Nabídka Hudba: 1 2 Vyberte slozku s hudbou a stisknte tlacítko MENU.» Zobrazí se hudební nabídka. Pokracujte výbrem nkteré moznosti. Kopírování hudby do jiné slozky Odstranní hudby Úprava hlasitosti hudby 16 CS Procházení a správa alb a soubor Alba a fotografie je mozné procházet a spravovat v rezimu zobrazení za sebou nebo v albu. Rezim zobrazení za sebou: Správa alb a soubor: 1 2 Vyberte album/zaízení a stisknte tlacítko MENU.» Zobrazí se nabídka mozností. Vyberte moznost a pokracujte stisknutím tlacítka OK. Nabídka pro zaízení: Rezim zobrazení v albu: Procházení alb: 1 Na domovské obrazovce vyberte moznost [Browse] a stisknte tlacítko OK.» Alba jsou zobrazována v rezimu za sebou. [Add to Favorites]: Pidání médií v zaízení do alba [Favorites] [Create New Album]: Vytvoení alba [Copy]: Kopírování médií v zaízení do jiného alba [Move]: Pesunutí médií v zaízení do jiného alba [Delete]: Smazání médií v zaízení [Group by]: Seskupení médií v zaízení podle názvu nebo data CS 17 C e s ti n a 5 Procházení Chcete-li pouzít rezim zobrazení v albu, stisknte tlacítko.

4 Pro návrat do rezimu zobrazení za sebou stisknte tlacítko. V obou rezimech zobrazení: Jedním stisknutím tlacítka OK zobrazíte fotografii. Dvojitým stisknutím tlacítka OK spustíte prezentaci. Nabídka Album: Vyberete-li album [Favorites], zobrazí se jiná nabídka. [Remove from Favorites]: Odstranní média z alba [Favorites] [Copy]: Kopírování médií v albu do jiného alba [Delete]: Smazání médií v albu [Group by]: Seskupení médií v albu podle názvu nebo data Pidání médií do alba s oblíbenými fotografiemi Pidání médií v albu do alba [Favorites]: [Add to Favorites]: Pidání médií v albu do alba [Favorites] [Copy]: Kopírování médií v albu do jiného alba [Move]: Pesunutí médií v albu do jiného alba [Delete]: Smazání médií v albu [Rename]: Pejmenování alba [Group by]: Seskupení médií v albu podle názvu nebo data [Multiple-select]: Výbr více fotografií pro správu 1 Vyberte moznost [Add to Favorites] a stisknte tlacítko OK. Vytvoení alba 1 2 Vyberte moznost [Create New Album] a stisknte tlacítko OK. zadání celého názvu vyberte moznost a stisknte OK. Stisknutím tlacítka OK spuste proces ukládaní. Nabídka náhled: [Add to Favorites]: Pidání médií v albu do alba [Favorites] [Copy]: Kopírování médií v albu do jiného alba [Move]: Pesunutí médií v albu do jiného alba [Delete]: Smazání médií v albu [Rotate]: Otocení fotografie v albu [Color Tone]: Výbr barvy pro fotografii [Group by]: Seskupení médií v albu podle názvu nebo data [Multipleselect]: Výbr více fotografií pro správu 3 4 Kopírování médií 1 2 Vyberte moznost [Copy] a stisknte tlacítko OK. Vyberte cílové album a poté stisknutím tlacítka OK spuste kopírování. 18 CS Pesunutí médií 4 2 Vyberte cílové album a poté stisknutím tlacítka OK spuste pesouvání. Výbr více médií pro správu 1 2 Vyberte moznost [Multiple-select] a poté stisknte tlacítko OK. Vyberte média. Zobrazí se nabídka mozností. Pokracujte výbrem nkteré moznosti. Zobrazí se zpráva s potvrzením. zpsob seskupení. Zobrazí se klávesnice. fotografii zprávy. Upravte text zprávy. [Message Name]: Zadejte název. Zobrazí se klávesnice. Chcete-li zmnit hudbu (model SPF4508/ SPF4528), zmnit plán zprávy nebo zprávu odstranit, stisknte tlacítko MENU a pokracujte výbrem moznosti. Pro návrat do obrazovky umozující procházení zprávami vyberte moznost [Done] a stisknte tlacítko OK. 26 CS Výbr jazyka na obrazovce 1 Na domovské obrazovce vyberte moznost [Settings] a stisknte tlacítko OK. Jas fotorámecku PhotoFrame lze nastavit tak, aby poskytoval co nejlepsí zobrazení. 1 Na domovské obrazovce vyberte moznost [Settings] a stisknte tlacítko OK Vyberte moznost [Language] a stisknte tlacítko OK. Vyberte jazyk a stisknte tlacítko OK. Vyberte moznost [Brightness] a poté stisknte tlacítko OK. Pohybem joysticku nahoru nebo dol nastavte jas a stisknte tlacítko OK. 3 Nastavení casu a data 1 Na domovské obrazovce vyberte moznost [Settings] a stisknte tlacítko OK. CS 27 C e s ti n a 8 Nastavení Úprava jasu 2 Vyberte moznost [Time and Date] a poté stisknte tlacítko OK. 4 Vyberte formát a stisknte tlacítko OK. 3 4 Vyberte moznost [Set Time] / [Set Date] a poté stisknte tlacítko OK. Pohybem joysticku nahoru/dol/doleva/ doprava nastavte minuty/hodiny/den/ msíc/rok a stisknte tlacítko OK. Nastavení funkce SmartPower Funkce SmartPower umozuje nastavit cas, kdy se automaticky zapne/vypne displej fotorámecku PhotoFrame. Kdyz se displej automaticky vypne, fotorámecek PhotoFrame pejde do pohotovostního (spánkového) rezimu. Poznámka Zkontrolujte, zda je ve fotorámecku PhotoFrame správn nastaven aktuální cas. Nastavení formátu casu a data 1 Na domovské obrazovce vyberte moznost [Settings] a stisknte tlacítko OK. 1 Na domovské obrazovce vyberte moznost [Settings] a stisknte tlacítko OK. 2 3 Vyberte moznost [Time and Date] a stisknte tlacítko OK. Vyberte moznost [Select Time Format] / [Select Date Format] poté stisknte tlacítko OK. 28 CS 2 3 Vyberte moznost [Timer] a poté stisknte tlacítko OK. 1 Na domovské obrazovce vyberte moznost [Settings] a stisknte tlacítko OK. 4 Vyberte moznost [Set On-Time] / [Set Off-Time] a poté stisknte tlacítko OK. Chcete-li vypnout funkci SmartPower, vyberte moznost [Off] a stisknte tlacítko OK. 2 3 Vyberte moznost [Hibernate] a stisknte tlacítko OK. Vyberte moznost a stisknte tlacítko OK. 5 Pohybem joysticku nahoru/dol/doleva/ doprava nastavte cas a stisknte tlacítko OK. Tip Kdyz je fotorámecek PhotoFrame v pohotovostním (spánkovém) rezimu, mzete fotorámecek PhotoFrame aktivovat stisknutím tlacítka. CS 29 C e s ti n a Vyberte moznost [SmartPower] a poté stisknte tlacítko OK. Hibernace rámecku PhotoFrame» Po uplynutí vybraného intervalu pejde fotorámecek PhotoFrame do rezimu hibernace. Chcete-li funkci hibernace vypnout, vyberte moznost [Never] a stisknte tlacítko OK. Nastavení automatické orientace snímku Funkce automatické orientace snímku umozuje zobrazovat fotografie ve správné orientaci v závislosti na vodorovné/svislé orientaci fotorámecku PhotoFrame.

5 1 Na domovské obrazovce vyberte moznost [Settings] a stisknte tlacítko OK. Chcete-li,,probudit" fotorámecek PhotoFrame z hibernace, stisknte tlacítko. 2 3 Vyberte moznost [Auto-orientate] a stisknte tlacítko OK. Vyberte moznost [On] a stisknte tlacítko OK. Chcete-li funkci automatické orientace snímku deaktivovat, vyberte moznost [Off] a poté stisknte tlacítko OK. 30 CS Zapnutí/vypnutí zvuku tlacítek 1 Na domovské obrazovce vyberte moznost [Settings] a stisknte tlacítko OK. Fotorámecek PhotoFrame umozuje mazat obsah pamového zaízení, pipojeného k fotorámecku. Chcete-li chránit obsah pamového zaízení ped náhodným vymazáním, mzete zakázat funkci mazání v pamovém zaízení. 1 Na domovské obrazovce vyberte moznost [Settings] a stisknte tlacítko OK. 2 3 Vyberte moznost [Set Beep] a stisknte tlacítko OK. Chcete-li zvuk tlacítek zapnout, vyberte moznost [On] a poté stisknte tlacítko OK. 2 Vyberte moznost [Memory Card] a stisknte tlacítko OK. Chcete-li zvuk tlacítek vypnout, vyberte moznost [Off] a poté stisknte tlacítko OK. CS 31 C e s ti n a Ochrana nebo zrusení ochrany obsahu na pamovém zaízení 3 Vyberte moznost [Enable Delete] / [Disable Delete] a poté stisknte tlacítko OK. 2 Vyberte moznost [Demo] a poté stisknte tlacítko OK. 3 Zapnutí/vypnutí ukázkového rezimu Poznámka Funkce demo je spustitelná pouze v rezimu prezentace fotografií nebo videí. Vyberte moznost [On] a poté stisknte tlacítko OK.» Funkce demo je aktivována.» Pokud je rezim ukázky zapnut, zacne fotorámecek PhotoFrame po pipojení síové sry automaticky pehrávat ukázkovou prezentaci. 1 Na domovské obrazovce vyberte moznost [Settings] a stisknte tlacítko OK. Probíhající ukázkovou prezentaci mzete ukoncit stisknutím tlacítka. Chcete-li ukázkovou prezentaci pi zapnutí zakázat, vyberte moznost [Off] a stisknte tlacítko OK. 32 CS Nastavení prezentace Výbr intervalu prezentace Poadí prezentace C e s ti n a 1 1 Na domovské obrazovce vyberte moznost [Settings] a stisknte tlacítko OK. Na domovské obrazovce vyberte moznost [Settings] a stisknte tlacítko OK Vyberte moznost [Slideshow] a stisknte tlacítko OK. Vyberte moznost [Interval] a stisknte tlacítko OK. Vyberte moznost [Slideshow] a stisknte tlacítko OK. Vyberte moznost [Shuffle] a stisknte tlacítko OK. Pro náhodné zobrazování fotografií vyberte moznost [On] a stisknte tlacítko OK. Pro zobrazování fotografií v poadí vyberte moznost [Off] a stisknte tlacítko OK. 3 4 Výbr rezimu zobrazení prezentace 1 Na domovské obrazovce vyberte moznost [Settings] a stisknte tlacítko OK. 4 Vyberte interval prezentace a stisknte tlacítko OK. CS Vyberte moznost [Slideshow] a stisknte tlacítko OK. Vyberte moznost [View Mode] a stisknte tlacítko OK. Vyberte rezim zobrazení prezentace a stisknte tlacítko OK. Výbr efektu pechodu 1 Na domovské obrazovce vyberte moznost [Settings] a stisknte tlacítko OK. Výbr typu souboru pro zobrazení prezentace (SPF4508/SPF4528) 1 Na domovské obrazovce vyberte moznost [Settings] a stisknte tlacítko OK Vyberte moznost [Slideshow] a stisknte tlacítko OK. Vyberte moznost [Transition Effect] a stisknte tlacítko OK. Vyberte efekt pechodu a potvrte jej stisknutím tlacítka OK. Výbr barvy pozadí Vyberte moznost [Slideshow] a stisknte tlacítko OK. Vyberte moznost [File Type] a poté stisknte tlacítko OK. Vyberte typ souboru pro zobrazení prezentace a stisknte tlacítko OK. [Photos and Videos]: Fotografie i videa jsou zobrazovány jako prezentace [Only Photos]: Prezentace je sestavována pouze z fotografií U fotografií, které jsou mensí nez obrazovka fotorámecku PhotoFrame, mzete vybrat barvu okraje pozadí. 1 Na domovské obrazovce vyberte moznost [Settings] a stisknte tlacítko OK. 34 CS Vyberte moznost [Background Color] a poté stisknte tlacítko OK. Zobrazí se zpráva s potvrzením. Vyberte moznost [Yes] a poté stisknte tlacítko OK. com/support a aktualizovat tak svj rámecek PhotoFrame. pamovou kartu SD do fotorámecku PhotoFrame. Zapnte fotorámecek PhotoFrame.» Zobrazí se zpráva s potvrzením. Císlo modelu: SSW-1918xx-y (xx = EU, UK, AU, BR; y = 1, 3) Napájení: Vst ~ 5060 Hz 0,3 A Výstup: 9 Vss 1,1 A Podporovaný formát fotografií: JPEG (maximáln: rozlisení x pixel) Fotografie formátu Progressive JPEG (az x 768 pixel) Podporované umístní: automatická orientace snímku Tlacítka a ovládací prvky: joystick, tlacítko dom/zpt, tlacítko pro zobrazení nabídky, tlacítko vypínace/pepínání rezim Rezim pehrávání: prezentace, zobrazení vlnní, zobrazení alba Správa alba: vytvoení, kopírování, pesun, odstranní, pejmenování, skupina, pidání do alba Oblíbené, výbr více polozek Správa fotografií: kopírování, pesun, odstranní, otocení, pidání do alba Oblíbené, barevný tón, skupina, výbr více polozek Hodiny: hodiny, kalendá, nastavení casu, data a hudby na pozadí Zprávy: vytvoení zprávy, prohlízení zprávy Nastavení prezentace: efekt pechodu, barva pozadí, rezim prohlízení, interval, náhodné zobrazování, rezim barvy Barevný tón: cernobílá, sépie, jiné barvy Pozadí obrazovky: cerná, bílá, sedá, automatické pizpsobení, záivá barva Nastavení: jazyk, jas, cas a datum, SmartPower, hibernace, automatická orientace, zvuk tlacítek, ochrana pamové karty, ukázka, nastavení prezentace, informace o fotorámecku PhotoFrame, obnovení výchozího nastavení fotorámecku PhotoFrame Stav systému: název modelu, verze softwaru, velikost pamti Kompatibilita se standardem Plug & Play: Windows Vista/XP/7, Mac OS X 10.

6 4/10.5/10.6 Schválení regulacních institucí: BSMI, C-Tick, CCC, CE, GOST, PSB Dalsí výhody: kompatibilita se zámkem Kensington CS Jazyky zobrazení na obrazovce: anglictina, francouzstina, nmcina, spanlstina, italstina, dánstina, holandstina, portugalstina, rustina, zjednodusená cínstina, tradicní cínstina 40 Umozuje obrazovka LCD dotykové ovládání? Obrazovka LCD nemá funkci dotykového ovládání. K ovládání fotorámecku PhotoFrame pouzívejte tlacítka na zadní stran. Lze fotorámecek PhotoFrame pouzít k odstranní fotografií na pamové kart? Ano, fotorámecek podporuje odstranní fotografií z externího zaízení, napíklad z pamových karet. Zkontrolujte, zda je na pamové kart dostupné ve fotorámecku PhotoFrame zapnutá moznost odstranní dat. Proc fotorámecek PhotoFrame nkteré z mých fotografií nezobrazuje? Fotorámecek PhotoFrame zobrazuje pouze fotografie ve formátu JPEG s rozlisením maximáln x pixel a fotografie ve formátu Progressive JPEG (az 1024 x 768 pixel). Zkontrolujte, zda tyto fotografie nejsou poskozené. Proc fotorámecek PhotoFrame nezobrazuje nkteré moje videosoubory? Fotorámecek PhotoFrame pehrává vtsinu videoklip z digitálních fotoaparát ve formátu M-JPEG (*.avi/*. mov), MPEG-1 (*.mpg/*.dat/*.avi/*. mov), a MPEG-4 (*.avi/*.mov/*.mp4). Nkteré videoklipy mohou pi pehrávání ve fotorámecku PhotoFrame vykazovat problémy s kompatibilitou. Ped zahájením pehrávání tchto videoklip se ujistte, ze jsou kompatibilní s vasím fotorámeckem PhotoFrame. Zkontrolujte, zda velikost videosoubor vyhovuje specifikacím fotorámecku PhotoFrame (podrobné informace Proc fotorámecek PhotoFrame nezobrazuje videosoubory, pestoze je bylo mozné zobrazit v rezimu procházení a daly se pedtím pehrávat? Zkontrolujte, zda je vybrána moznost [Photos and Videos] a ne moznost [Only Photos]. se fotorámecek PhotoFrame po nastavení automatického vypnutí nevypíná? Zkontrolujte správné nastavení skutecného casu, automatického vypnutí a automatického zapnutí. Fotorámecek PhotoFrame vypne svou obrazovku pesn v case automatického vypnutí. Pokud jiz tento denní cas uplynul, do stavu Automatické vypnutí vstoupí v zadaném case az pístí den. komprese obrazových dat navrzený skupinou Joint Photographic Expert Group, který se vyznacuje malým poklesem kvality obrazu navzdory vysokému pomru komprese. Soubory jsou rozpoznány podle pípony.jpg nebo.jpeg. M Memory Stick Karta Memory Stick. Pamová karta vyuzívají pam flash k digitálnímu ukládání dat ve fotoaparátech, videokamerách a dalsích pístrojích,,do ruky". Motion JPEG Motion JPEG (M-JPEG) je neformální název multimediálních formát, v nichz je kazdý snímek videa ci prokládané pole digitální video sekvence samostatn komprimován jako obrázek formátu JPEG. Casto se vyuzívá na mobilních zaízeních, napíklad v digitálních fotoaparátech. MP3 Formát souboru se systémem komprese zvukových dat. MP3 je zkratka pro Motion Picture Experts Group 1 (neboli MPEG-1) Audio Layer 3. Pi pouzití formátu MP3 mze jeden disk CD-R nebo CD-RW obsahovat zhruba 10krát více dat nez bzný disk CD. K Karta MMC Karta Multimedia. Pamová karta vyuzívající pam flash k ukládání dat v mobilních telefonech, osobních digitálních asistentech (PDA) a dalsích pístrojích,,do ruky". Karta vyuzívá pam flash pro aplikace umozující ctení nebo zápis anebo pro cipy ROM (ROMMMC) pro statické informace. Druhá uvedená moznost je velmi rozsíená v oblasti pidávání aplikací do zaízení Palm PDA. Karta SD Pamová karta Secure Digital. Pamová karta vyuzívající pam flash. Poskytuje úlozist digitálním fotoaparátm, mobilním telefonm a zaízením PDA. Karty SD Cards vyuzívají stejný formát 32 mm 24 mm jako pamové karty MultiMediaCard (MMC), ale jsou trochu silnjsí (2,1 mm vs. 1,4 mm. Ctecky karet SD akceptují oba formáty. K dispozici jsou karty do velikosti 4 GB. Kb/s Kilobity za sekundu. Digitální systém mení datové rychlosti, který se casto pouzívá ve vysoce komprimovaných formátech, jako jsou AAC, DAB, MP3 atd. Cím je tato hodnota vyssí, tím vyssí je zpravidla i kvalita. N Náhled Náhled je verze obrázku zmensené velikosti, která slouzí k usnadnní jeho rozpoznání. Náhledy mají stejnou roli u obrázk jako bzný textový rejstík pro slova. P Pomr stran Pomr stran oznacuje pomr délky a výsky televizní obrazovky. Pomr standardního televizoru je 4:3, pomr televizoru s vysokým rozlisením nebo sirokoúhlého televizoru je 16:9. Formát Letter Box umozuje sledovat obraz v sirsí perspektiv na standardní obrazovce 4:3. 42 CS Z Zámek Kensington Zabezpecovací slot Kensington (oznacuje se také jako K-Slot nebo zámek Kensington). Jde o soucást systému proti krádezím. Je to malý, kovem vyztuzený otvor, který se nachází tém na vsech penosných pocítacích a elektronických zaízeních, pedevsím na nákladných modelech anebo relativn lehkých modelech, napíklad na noteboocích, pocítacových monitorech, stolních pocítacích, herních konzolích a obrazových projektorech.

7 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Slouzí k pipojení kabelového uzamykacího pístroje, pedevsím znacky Kensington. C e s ti n a CS Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved. UM_V2.1.

Vaše uživatelský manuál HP PHOTOSMART A820 HOME PHOTO CENTER http://cs.yourpdfguides.com/dref/907323

Vaše uživatelský manuál HP PHOTOSMART A820 HOME PHOTO CENTER http://cs.yourpdfguides.com/dref/907323 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP PHOTOSMART A820 HOME PHOTO CENTER. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP PHOTOSMART

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION ZE4925EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4163145

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION ZE4925EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4163145 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Zvolte moznost > a motiv > Pozadí nebo Barva zvýraznní.. 24 Základy Tip: Kdyz pouzijete tmavsí pozadí, usetíte energii baterie.

Zvolte moznost > a motiv > Pozadí nebo Barva zvýraznní.. 24 Základy Tip: Kdyz pouzijete tmavsí pozadí, usetíte energii baterie. Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál EMTEC MOVIE CUBE S800H http://cs.yourpdfguides.com/dref/3757533

Vaše uživatelský manuál EMTEC MOVIE CUBE S800H http://cs.yourpdfguides.com/dref/3757533 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro EMTEC MOVIE CUBE S800H. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál CANON FAX-JX510P http://cs.yourpdfguides.com/dref/2378843

Vaše uživatelský manuál CANON FAX-JX510P http://cs.yourpdfguides.com/dref/2378843 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M550/620U/N http://cs.yourpdfguides.com/dref/1289959

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M550/620U/N http://cs.yourpdfguides.com/dref/1289959 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál STRONG SRT 5245 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3232224

Vaše uživatelský manuál STRONG SRT 5245 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3232224 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál GARMIN MAPFACTOR NAVIGATOR 10 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2737040

Vaše uživatelský manuál GARMIN MAPFACTOR NAVIGATOR 10 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2737040 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro GARMIN MAPFACTOR NAVIGATOR 10. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

Vaše uživatelský manuál LG 42PG1000 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1211745

Vaše uživatelský manuál LG 42PG1000 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1211745 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Digitální 16/8 kanálový MPEG-4 videorekordér s multiplexerem a detekcí pohybu v obraze CPD 505HC a CPD507HC s webserverem (doplnk k anglickému návodu)

Digitální 16/8 kanálový MPEG-4 videorekordér s multiplexerem a detekcí pohybu v obraze CPD 505HC a CPD507HC s webserverem (doplnk k anglickému návodu) Digitální 16/8 kanálový MPEG-4 videorekordér s multiplexerem a detekcí pohybu v obraze CPD 505HC a CPD507HC s webserverem (doplnk k anglickému návodu) Obsah 1. Úvodní informace... 2 1.1 Struné seznámení...

Více

Aspire Řady 3000/5000. Uživatelská Příručka

Aspire Řady 3000/5000. Uživatelská Příručka Aspire Řady 3000/5000 Uživatelská Příručka Copyright 2005 Acer Incorporated. Všechna Práva Vyhrazena Uživatelská Příručka Aspire Řady 3000/5000 Původní Vydání: Únor 2005 Pravidelné úpravy a revize informací

Více

Horizon HD DVR Mediabox

Horizon HD DVR Mediabox Horizon HD DVR Mediabox ÚVOD Klíčové vlastnosti... 3 Boxy Horizon HD DVR a Horizon HD... 3 HORIZON HD DVR Obsah balení...4 Váš box Horizon HD DVR... 5 Dálkový ovladač Horizon představení...6 ZAČÍNÁME 1

Více

Vaše uživatelský manuál NAVIGON SUNGOO MOBILE NAVIGATION 43.01 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3952236

Vaše uživatelský manuál NAVIGON SUNGOO MOBILE NAVIGATION 43.01 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3952236 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro NAVIGON SUNGOO MOBILE NAVIGATION 43.01. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se NAVIGON

Více

Aspire řady 9500. Uživatelská příručka

Aspire řady 9500. Uživatelská příručka Aspire řady 9500 Uživatelská příručka Copyright 2005 Acer Incorporated. Všechna práva vyhrazena Uživatelská příručka k notebooku Aspire řady 9500 Původní vydání: Červenec 2005 Pravidelné úpravy a revize

Více

VAROVÁNÍ: Vždy vypněte zařízení před vložením nebo vyjmutím paměťové. V opačném případě může dojít k poškození zařízení a paměťové

VAROVÁNÍ: Vždy vypněte zařízení před vložením nebo vyjmutím paměťové. V opačném případě může dojít k poškození zařízení a paměťové Upozornění Bezpečnostní opatření a údržba Výrobek je určen pouze pro vnitřní použití Nevystavuje výrobek vlhkosti nebo kondenzaci, hrozí úraz elektrickým proudem a poškození výrobku Nezakrývejte ventilační

Více

LCD TV with LED Backlight 32 VLE 4304 BF

LCD TV with LED Backlight 32 VLE 4304 BF LCD TV with LED Backlight 32 VLE 4304 BF CZ Obsah -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 Nastavení

Více

TELEVIZOR A MONITOR LED LCD

TELEVIZOR A MONITOR LED LCD ČESKY NÁVOD K OBSLUZE TELEVIZOR A MONITOR LED LCD Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. MODELY TELEVIZORU A MONITORU LED LCD M080D M80D

Více

Vaše uživatelský manuál HP SERVER TC2110 http://cs.yourpdfguides.com/dref/882523

Vaše uživatelský manuál HP SERVER TC2110 http://cs.yourpdfguides.com/dref/882523 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP SERVER TC2110. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP SERVER TC2110 v uživatelské

Více

Uživatelská příručka AT300SE

Uživatelská příručka AT300SE Uživatelská příručka Obsah Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Zákony a předpisy Copyright... 1-1 Poznámka... 1-1 Ochranné známky... 1-2 Licenční oznámení H.264/AVC, VC-1 a MPEG-4... 1-2 Informace

Více

Videokamera s pamětí uživatelská příručka

Videokamera s pamětí uživatelská příručka SMX-F30(0)/F33(2)/F34(0)BP SMX-F30(0)/F33(2)/F34(0)LP SMX-F30(0)/F33(2)/F34(0)RP SMX-F30(0)/F33(2)/F34(0)SP Videokamera s pamětí uživatelská příručka představte si své možnosti Děkujeme vám za zakoupení

Více

Vaše uživatelský manuál BLAUPUNKT AMSTERDAM NAV35E WW GG http://cs.yourpdfguides.com/dref/3305837

Vaše uživatelský manuál BLAUPUNKT AMSTERDAM NAV35E WW GG http://cs.yourpdfguides.com/dref/3305837 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro BLAUPUNKT AMSTERDAM NAV35E WW GG. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se BLAUPUNKT

Více

TX-P42GT60E TX-P42GTW60 TX-P50GT60E TX-P50GTW60

TX-P42GT60E TX-P42GTW60 TX-P50GT60E TX-P50GTW60 TX-P42GT60E TX-P50GT60E TX-P42GTW60 TX-P50GTW60 enápověda Česky Sledování Moje úvod. obrazovka Informace 11 Použití 12 Nastavení 13 Základy Zapojení 15 Výběr kanálu 18 Informační pruh 20 Volby 22 Titulky

Více

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA MAGICOLOR 7300 http://cs.yourpdfguides.com/dref/591833

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA MAGICOLOR 7300 http://cs.yourpdfguides.com/dref/591833 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro KONICA MINOLTA MAGICOLOR 7300. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

Projektor L102W. Návod pro uživatele. Č. modelu NP-L102W

Projektor L102W. Návod pro uživatele. Č. modelu NP-L102W Projektor L102W Návod pro uživatele Č. modelu NP-L102W Ver.2/03/2014 DLP, DLP logo, DLP Link a BrilliantColor jsou obchodní značky nebo registrované obchodní značky Texas Instruments. IBM je obchodní značka

Více

Uživatelská příručka TOSHIBA AT200

Uživatelská příručka TOSHIBA AT200 Uživatelská příručka TOSHIBA AT200 Obsah TOSHIBA AT200 Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Zákony a předpisy Copyright... 1-1 Poznámka... 1-1 Obchodní známky... 1-2 Licenční oznámení H.264/AVC,

Více

SM-T2105. Uživatelská příručka. www.samsung.com

SM-T2105. Uživatelská příručka. www.samsung.com SM-T2105 Uživatelská příručka www.samsung.com www.sar-tick.com Tento výrobek splňuje platné národní limity SAR - 2,0 W/kg. Maximální hodnoty SAR naleznete v části Informace o certifikaci SAR (Specific

Více

EAGET EAGET PLAY M17. Kompletní manuál. www.eaget.cz / www.eaget.sk / www.eaget.pl SUPPORT: http://www.eaget.cz/helpdesk

EAGET EAGET PLAY M17. Kompletní manuál. www.eaget.cz / www.eaget.sk / www.eaget.pl SUPPORT: http://www.eaget.cz/helpdesk EAGET Kompletní manuál EAGET PLAY M17 www.eaget.cz / www.eaget.sk / www.eaget.pl SUPPORT: http://www.eaget.cz/helpdesk 1 1. Připojení 1.1 Připojení k napájení (1) Připojte AC napájecí adaptér do přehrávače

Více

7. PŘIPOJENÍ VAŠEHO SYSTÉMU

7. PŘIPOJENÍ VAŠEHO SYSTÉMU TM OBSAH 1. BEZPEČNOST................... 3 2. ÚVOD.......................... 3 3. VLASTNOSTI.................... 3 4. DÁLKOVÝ OVLADAČ............. 4 5. FRONT PANEL.................. 5 6. ZADNÍ PANEL...................

Více

Pravidla bezpečného používání

Pravidla bezpečného používání 4UCZE04 Děkujeme vám za nákup multimediálního systému. Tato uživatelská příručka popisuje způsob používání multimediálního systému Kia Motor. Před použitím systému si přečtěte všechny informace uvedené

Více

Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele

Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele Regulační model: T06G Regulační typ: T06G001 Poznámky, upozornění a varování POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které pomáhají lepšímu využití počítače.

Více