Vaše uživatelský manuál PHILIPS SPF4328

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vaše uživatelský manuál PHILIPS SPF4328 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3446320"

Transkript

1 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace, bezpečnostní poradenství, velikost, příslušenství, atd.). Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce. Návod k použití Návod k obsluze Uživatelská příručka Příručka pro uživatele Návod na použití

2 Abstrakt manuálu: Ped cistním obrazovky jej vypnte a vytáhnte napájecí kabel. K cistní obrazovky pouzijte mkký navlhcený hadík. K cistní výrobku nikdy nepouzívejte líh, chemické cisticí prostedky nebo cisticí prostedky pro domácnost. chrate ped pádem. Pokud by spadl, poskodí se. Kabely neponechávejte na podstavci. je urcen pouze pro pouzití v interiéru. Pro výrobek pouzívejte pouze dodaný napájecí adaptér. Výrobek vyhovuje zásadním pozadavkm a dalsím píslusným ustanovením smrnic 2006/95/EC (Nízké naptí) a 2004/108/EC (EMC). Dodrzujte autorská práva Vytváení neoprávnných kopií materiál, jejichz kopírování není povoleno, vcetn pocítacových program, soubor, poad a zvukových nahrávek, mze být porusením autorských práv a pedstavovat trestný cin. Toto zaízení by se k tmto úcelm nemlo pouzívat. Recyklace Výrobek je navrzen a vyroben z vysoce kvalitního materiálu a soucástí, které je mozné recyklovat. Je-li výrobek oznacen tímto symbolem peskrtnuté popelnice, znamená to, ze se na nj vztahuje smrnice EU 2002/96/EC: Nevyhazujte toto zaízení do bzného domácího odpadu. Informujte se o místních pedpisech týkajících se oddleného sbru elektrických a elektronických výrobk. Správnou likvidací starého výrobku pomzete pedejít mozným negativním dopadm na zivotní prostedí a zdraví lidí. CS 3 C e s ti n a 1 Dlezité informace Oznámení North Europe Information (Nordic Countries) VARNING: FÖRSÄKRA DIG OM ATT HUVUDBRYTARE OCH UTTAG ÄR LÄTÅTKOMLIGA, NÄR DU STÄLLER DIN UTRUSTNING PÅPLATS. Placering/Ventilation ADVARSEL: SØRG VED PLACERINGEN FOR, AT NETLEDNINGENS STIK OG STIKKONTAKT ER NEMT TILGÆNGELIGE. Paikka/Ilmankierto VAROITUS: SIJOITA LAITE SITEN, ETTÄ VERKKOJOHTO VOIDAAN TARVITTAESSA HELPOSTI IRROTTAA PISTORASIASTA. Plassering/Ventilasjon ADVARSEL: NÅR DETTE UTSTYRET PLASSERES, MÅ DU PASSE PÅ AT KONTAKTENE FOR STØMTILFØRSEL ER LETTE Å NÅ. Prohlásení pro výrobky tídy Class II Symbol zaízení tídy II: Tento symbol znamená, ze daný výrobek je vybaven systémem dvojité izolace. 4 CS 2 Vás fotorámecek PhotoFrame Gratulujeme k nákupu a vítáme Vás mezi uzivateli výrobk spolecnosti Philips! Chceteli vyuzívat vsech výhod podpory nabízené spolecností Philips, zaregistrujte svj výrobek na stránkách Obsah dodávky C e s ti n a Digitální fotorámecek Philips PhotoFrame Stojan Úvod Fotorámecek Philips Digital PhotoFrame SPF4308/SPF4328 lze pouzít pro: Zobrazování fotografií ve formátu JPEG Vytváení pání Fotorámecek Philips Digital PhotoFrame SPF4508/SPF4528 lze pouzít pro: Zobrazování fotografií ve formátu JPEG Pehrávání videoklip z fotoaparátu Pehrávání hudby na pozadí prezentace fotografií Vytváení pání Napájecí adaptér PhotoFrame CD-ROM, s digitálním uzivatelským manuálem Register your product and get support at PhotoFrame Quick Start Guide Strucný návod k rychlému pouzití CS 5 Pehled funkcí fotorámecku PhotoFrame a k b c d e j i f a b Stisknutím tlacítka se vrátíte do pedchozí nabídky. Stisknutím a podrzením pejdete na domovskou obrazovku Stisknutím tlacítka zapnete fotorámecek PhotoFrame Stisknutím a podrzením vypnete fotorámecek PhotoFrame Stisknutím pepnete rezimy: prezentace/hodiny/kalendá g h d MENU Stisknutím otevete/zavete nabídku e Reproduktor f g Slot pro kabel USB k PC SD/MMC/MS/MS Pro Slot pro kartu SD/MMC/MS/MS Pro h DC Konektor k pipojení napájecího adaptéru i Zámek Kensington j Otvor pro podstavec k Otvor pro montáz na stnu c OK (Joystick) Stisknutím potvrdíte výbr Stisknutím pozastavíte nebo obnovíte pehrávání Posunutím nahoru/dol/doleva/doprava vyberte pozadovanou moznost 6 CS Výstraha Ovládací prvky pouzívejte pouze podle popisu uvedeného v této pírucce. Vzdy dodrzujte správné poadí pokyn uvedených v této kapitole. Jestlize se obrátíte na spolecnost Philips, budete pozádání o císlo modelu a sériové císlo vaseho pístroje. Císlo modelu a sériové císlo se nacházejí na zadní stran vaseho pístroje. Napiste si císla sem: Model No. (císlo modelu) Serial No. (sériové císlo) Pipojení napájení Poznámka Pi umístní fotorámecku PhotoFrame si ovte, zda je napájecí konektor a zásuvka snadno pístupná. Instalace podstavce Chcete-li fotorámecek PhotoFrame umístit na rovnou plochu, pipevnte na jeho zadní stranu pilozený podstavec. 1 Do konektoru DC fotorámecku PhotoFrame zapojte napájecí kabel. 1 Zasute podstavec do fotorámecku PhotoFrame znackou naproti znacce rámecku. na 2 Napájecí kabel zapojte do zásuvky zdroje napájení.» Fotorámecek PhotoFrame se automaticky zapne.

3 CS 7 C e s ti n a 3 Zacínáme 2 Otocte podstavcem o 45 stup ve smru hodinových rucicek do polohy a bezpecn ho uzamknte do fotorámecku PhotoFrame. Zapnte fotorámecek PhotoFrame. Poznámka Po pipojení rámecku PhotoFrame ke zdroji napájení se fotorámecek PhotoFrame automaticky zapne. Na displeji se zobrazí výzva k nastavení casu a data. Pomocí joysticku nastavte cas a datum a stisknte tlacítko OK. Tip Je-li fotorámecek PhotoFrame odpojen od zdroje napájení na dlouhou dobu, bude teba po zapnutí fotorámecku PhotoFrame nastavit cas a datum znovu. 1 Pokud je fotorámecek PhotoFrame vypnut a pipojen ke zdroji napájení, mzete jej zapnout stisknutím a podrzením tlacítka. Vypnutí fotorámecku PhotoFrame Poznámka Fotorámecek PhotoFrame lze vypnout pouze po dokoncení vsech operací kopírování a ukládání. Pi prvním zapnutí rámecku PhotoFrame: Na displeji se zobrazí výzva k volb jazyka. Chcete-li fotorámecek PhotoFrame vypnout, stisknte tlacítko a pidrzte je asi 2 sekundy. Penos médií Penos soubor z pamového média Výstraha Bhem penosu soubor neodpojujte Vyberte jaentace: 1 Stisknte tlacítko MENU.» Zobrazí se nabídka mozností. 1 2 Pokud na obrazovce není zobrazené hlásení, vyberte po zapnutí moznost [Start PhotoFrame] a stisknte tlacítko OK. Vyberte moznost [Play] a poté stisknte tlacítko OK. 2» (SPF4308/SPF4328) Fotografie se zobrazí v rezimu prezentace.» (SPF4508/SPF4528) Fotografie a videa se zobrazí v rezimu prezentace. Jsou-li k dispozici hudební soubory, fotografie se ve výchozím nastavení pehrávají s hudbou na pozadí. V rezimu prezentace: Chcete-li zobrazit pedchozí nebo následující fotografii, pohnte joystickem doleva, resp. doprava. Chcete-li pozastavit prezentaci, stisknte tlacítko OK. Vyberte moznost a stisknte tlacítko OK. [View Mode]: Výbru rezimu zobrazení [Add to Favorites]: Pidání fotografie do alba [Favorites] ve fotorámecku [Slideshow settings] [Interval]: Nastavení intervalu prezentace [Shuffle]: Pehrávání média v náhodném nebo obycejném rezimu [Color Tone]: Výbr barvy pro fotografii [File Type] (SPF4508/SPF4528): Výbr typu souboru pro zobrazení v rezimu prezentace [Transition Effect]: Výbr efektu pechodu [Background Color]: Výbr barvy pozadí [Rotate]: Výbr orientace pro otocení fotografie [Copy]: Kopírování fotografie do jiného alba [Delete]: Odstranní fotografie CS 11 C e s ti n a 4 Pehrávání Prezentaci znovu spustíte opakovaným stisknutím tlacítka OK. [Select background music] (SPF4508/ SPF4528): Výbr hudby nebo zapnutí/ vypnutí hudby na pozadí prezentace fotografií [Brightness]: Pohybem joysticku nahoru nebo dol nastavte jas displeje [Zoom]: Zvtsení a oez fotografie 6 Vyberte moznost [Crop and Save] a poté stisknte tlacítko OK. Zvtsení a oez fotografie Pi výbru rezimu zobrazení jediné fotografie je mozné fotografii piblízit, oíznout a ulozit ji jako novou fotografii. Pouzijte následující postup: 1 2 V rezimu prezentace stisknte tlacítko MENU.» Zobrazí se nabídka mozností. Opakovaným pohybem joysticku smrem dol vyberte moznost [Zoom].» Zobrazí se zpráva s potvrzením. 7 Vyberte moznost [Yes] a poté stisknte tlacítko OK Opakovaným stisknutím tlacítka OK zvtsete fotografii, resp. ukoncete rezim zvtsení. Pohybem joysticku roztáhnte fotografii. Stisknte tlacítko MENU. Chcete-li proces zrusit, vyberte moznost [No]a stisknte tlacítko OK. 8 Vyberte album nebo vytvote nové, do kterého ulozíte nov vytvoenou fotografii, a stisknte tlacítko OK.» Po ulození fotografie se fotorámecek vrátí do rezimu prezentace. 12 CS Jak vytvoit album pro ulození fotografie: Poznámka Model SPF4508/SPF4528 pehrává vtsinu videoklip z digitálních fotoaparát ve formátu M-JPEG (*. avi/*.mov), MPEG-1 (*.mpg/*.dat/*. avi/*. mov), a MPEG-4 (*.avi/*.mov/*.mp4). Nkteré videoklipy mohou pi pehrávání ve fotorámecku PhotoFrame vybem joysticku doprava a vybráním hudebního záznamu. Hlasitost bhem pehrávání hudby upravíte pohybem joysticku nahoru/ dol. Nabídka Hudba: 1 2 Vyberte slozku s hudbou a stisknte tlacítko MENU.» Zobrazí se hudební nabídka. Pokracujte výbrem nkteré moznosti. Kopírování hudby do jiné slozky Odstranní hudby Úprava hlasitosti hudby 16 CS Procházení a správa alb a soubor Alba a fotografie je mozné procházet a spravovat v rezimu zobrazení za sebou nebo v albu. Rezim zobrazení za sebou: Správa alb a soubor: 1 2 Vyberte album/zaízení a stisknte tlacítko MENU.» Zobrazí se nabídka mozností. Vyberte moznost a pokracujte stisknutím tlacítka OK. Nabídka pro zaízení: Rezim zobrazení v albu: Procházení alb: 1 Na domovské obrazovce vyberte moznost [Browse] a stisknte tlacítko OK.» Alba jsou zobrazována v rezimu za sebou. [Add to Favorites]: Pidání médií v zaízení do alba [Favorites] [Create New Album]: Vytvoení alba [Copy]: Kopírování médií v zaízení do jiného alba [Move]: Pesunutí médií v zaízení do jiného alba [Delete]: Smazání médií v zaízení [Group by]: Seskupení médií v zaízení podle názvu nebo data CS 17 C e s ti n a 5 Procházení Chcete-li pouzít rezim zobrazení v albu, stisknte tlacítko.

4 Pro návrat do rezimu zobrazení za sebou stisknte tlacítko. V obou rezimech zobrazení: Jedním stisknutím tlacítka OK zobrazíte fotografii. Dvojitým stisknutím tlacítka OK spustíte prezentaci. Nabídka Album: Vyberete-li album [Favorites], zobrazí se jiná nabídka. [Remove from Favorites]: Odstranní média z alba [Favorites] [Copy]: Kopírování médií v albu do jiného alba [Delete]: Smazání médií v albu [Group by]: Seskupení médií v albu podle názvu nebo data Pidání médií do alba s oblíbenými fotografiemi Pidání médií v albu do alba [Favorites]: [Add to Favorites]: Pidání médií v albu do alba [Favorites] [Copy]: Kopírování médií v albu do jiného alba [Move]: Pesunutí médií v albu do jiného alba [Delete]: Smazání médií v albu [Rename]: Pejmenování alba [Group by]: Seskupení médií v albu podle názvu nebo data [Multiple-select]: Výbr více fotografií pro správu 1 Vyberte moznost [Add to Favorites] a stisknte tlacítko OK. Vytvoení alba 1 2 Vyberte moznost [Create New Album] a stisknte tlacítko OK. zadání celého názvu vyberte moznost a stisknte OK. Stisknutím tlacítka OK spuste proces ukládaní. Nabídka náhled: [Add to Favorites]: Pidání médií v albu do alba [Favorites] [Copy]: Kopírování médií v albu do jiného alba [Move]: Pesunutí médií v albu do jiného alba [Delete]: Smazání médií v albu [Rotate]: Otocení fotografie v albu [Color Tone]: Výbr barvy pro fotografii [Group by]: Seskupení médií v albu podle názvu nebo data [Multipleselect]: Výbr více fotografií pro správu 3 4 Kopírování médií 1 2 Vyberte moznost [Copy] a stisknte tlacítko OK. Vyberte cílové album a poté stisknutím tlacítka OK spuste kopírování. 18 CS Pesunutí médií 4 2 Vyberte cílové album a poté stisknutím tlacítka OK spuste pesouvání. Výbr více médií pro správu 1 2 Vyberte moznost [Multiple-select] a poté stisknte tlacítko OK. Vyberte média. Zobrazí se nabídka mozností. Pokracujte výbrem nkteré moznosti. Zobrazí se zpráva s potvrzením. zpsob seskupení. Zobrazí se klávesnice. fotografii zprávy. Upravte text zprávy. [Message Name]: Zadejte název. Zobrazí se klávesnice. Chcete-li zmnit hudbu (model SPF4508/ SPF4528), zmnit plán zprávy nebo zprávu odstranit, stisknte tlacítko MENU a pokracujte výbrem moznosti. Pro návrat do obrazovky umozující procházení zprávami vyberte moznost [Done] a stisknte tlacítko OK. 26 CS Výbr jazyka na obrazovce 1 Na domovské obrazovce vyberte moznost [Settings] a stisknte tlacítko OK. Jas fotorámecku PhotoFrame lze nastavit tak, aby poskytoval co nejlepsí zobrazení. 1 Na domovské obrazovce vyberte moznost [Settings] a stisknte tlacítko OK Vyberte moznost [Language] a stisknte tlacítko OK. Vyberte jazyk a stisknte tlacítko OK. Vyberte moznost [Brightness] a poté stisknte tlacítko OK. Pohybem joysticku nahoru nebo dol nastavte jas a stisknte tlacítko OK. 3 Nastavení casu a data 1 Na domovské obrazovce vyberte moznost [Settings] a stisknte tlacítko OK. CS 27 C e s ti n a 8 Nastavení Úprava jasu 2 Vyberte moznost [Time and Date] a poté stisknte tlacítko OK. 4 Vyberte formát a stisknte tlacítko OK. 3 4 Vyberte moznost [Set Time] / [Set Date] a poté stisknte tlacítko OK. Pohybem joysticku nahoru/dol/doleva/ doprava nastavte minuty/hodiny/den/ msíc/rok a stisknte tlacítko OK. Nastavení funkce SmartPower Funkce SmartPower umozuje nastavit cas, kdy se automaticky zapne/vypne displej fotorámecku PhotoFrame. Kdyz se displej automaticky vypne, fotorámecek PhotoFrame pejde do pohotovostního (spánkového) rezimu. Poznámka Zkontrolujte, zda je ve fotorámecku PhotoFrame správn nastaven aktuální cas. Nastavení formátu casu a data 1 Na domovské obrazovce vyberte moznost [Settings] a stisknte tlacítko OK. 1 Na domovské obrazovce vyberte moznost [Settings] a stisknte tlacítko OK. 2 3 Vyberte moznost [Time and Date] a stisknte tlacítko OK. Vyberte moznost [Select Time Format] / [Select Date Format] poté stisknte tlacítko OK. 28 CS 2 3 Vyberte moznost [Timer] a poté stisknte tlacítko OK. 1 Na domovské obrazovce vyberte moznost [Settings] a stisknte tlacítko OK. 4 Vyberte moznost [Set On-Time] / [Set Off-Time] a poté stisknte tlacítko OK. Chcete-li vypnout funkci SmartPower, vyberte moznost [Off] a stisknte tlacítko OK. 2 3 Vyberte moznost [Hibernate] a stisknte tlacítko OK. Vyberte moznost a stisknte tlacítko OK. 5 Pohybem joysticku nahoru/dol/doleva/ doprava nastavte cas a stisknte tlacítko OK. Tip Kdyz je fotorámecek PhotoFrame v pohotovostním (spánkovém) rezimu, mzete fotorámecek PhotoFrame aktivovat stisknutím tlacítka. CS 29 C e s ti n a Vyberte moznost [SmartPower] a poté stisknte tlacítko OK. Hibernace rámecku PhotoFrame» Po uplynutí vybraného intervalu pejde fotorámecek PhotoFrame do rezimu hibernace. Chcete-li funkci hibernace vypnout, vyberte moznost [Never] a stisknte tlacítko OK. Nastavení automatické orientace snímku Funkce automatické orientace snímku umozuje zobrazovat fotografie ve správné orientaci v závislosti na vodorovné/svislé orientaci fotorámecku PhotoFrame.

5 1 Na domovské obrazovce vyberte moznost [Settings] a stisknte tlacítko OK. Chcete-li,,probudit" fotorámecek PhotoFrame z hibernace, stisknte tlacítko. 2 3 Vyberte moznost [Auto-orientate] a stisknte tlacítko OK. Vyberte moznost [On] a stisknte tlacítko OK. Chcete-li funkci automatické orientace snímku deaktivovat, vyberte moznost [Off] a poté stisknte tlacítko OK. 30 CS Zapnutí/vypnutí zvuku tlacítek 1 Na domovské obrazovce vyberte moznost [Settings] a stisknte tlacítko OK. Fotorámecek PhotoFrame umozuje mazat obsah pamového zaízení, pipojeného k fotorámecku. Chcete-li chránit obsah pamového zaízení ped náhodným vymazáním, mzete zakázat funkci mazání v pamovém zaízení. 1 Na domovské obrazovce vyberte moznost [Settings] a stisknte tlacítko OK. 2 3 Vyberte moznost [Set Beep] a stisknte tlacítko OK. Chcete-li zvuk tlacítek zapnout, vyberte moznost [On] a poté stisknte tlacítko OK. 2 Vyberte moznost [Memory Card] a stisknte tlacítko OK. Chcete-li zvuk tlacítek vypnout, vyberte moznost [Off] a poté stisknte tlacítko OK. CS 31 C e s ti n a Ochrana nebo zrusení ochrany obsahu na pamovém zaízení 3 Vyberte moznost [Enable Delete] / [Disable Delete] a poté stisknte tlacítko OK. 2 Vyberte moznost [Demo] a poté stisknte tlacítko OK. 3 Zapnutí/vypnutí ukázkového rezimu Poznámka Funkce demo je spustitelná pouze v rezimu prezentace fotografií nebo videí. Vyberte moznost [On] a poté stisknte tlacítko OK.» Funkce demo je aktivována.» Pokud je rezim ukázky zapnut, zacne fotorámecek PhotoFrame po pipojení síové sry automaticky pehrávat ukázkovou prezentaci. 1 Na domovské obrazovce vyberte moznost [Settings] a stisknte tlacítko OK. Probíhající ukázkovou prezentaci mzete ukoncit stisknutím tlacítka. Chcete-li ukázkovou prezentaci pi zapnutí zakázat, vyberte moznost [Off] a stisknte tlacítko OK. 32 CS Nastavení prezentace Výbr intervalu prezentace Poadí prezentace C e s ti n a 1 1 Na domovské obrazovce vyberte moznost [Settings] a stisknte tlacítko OK. Na domovské obrazovce vyberte moznost [Settings] a stisknte tlacítko OK Vyberte moznost [Slideshow] a stisknte tlacítko OK. Vyberte moznost [Interval] a stisknte tlacítko OK. Vyberte moznost [Slideshow] a stisknte tlacítko OK. Vyberte moznost [Shuffle] a stisknte tlacítko OK. Pro náhodné zobrazování fotografií vyberte moznost [On] a stisknte tlacítko OK. Pro zobrazování fotografií v poadí vyberte moznost [Off] a stisknte tlacítko OK. 3 4 Výbr rezimu zobrazení prezentace 1 Na domovské obrazovce vyberte moznost [Settings] a stisknte tlacítko OK. 4 Vyberte interval prezentace a stisknte tlacítko OK. CS Vyberte moznost [Slideshow] a stisknte tlacítko OK. Vyberte moznost [View Mode] a stisknte tlacítko OK. Vyberte rezim zobrazení prezentace a stisknte tlacítko OK. Výbr efektu pechodu 1 Na domovské obrazovce vyberte moznost [Settings] a stisknte tlacítko OK. Výbr typu souboru pro zobrazení prezentace (SPF4508/SPF4528) 1 Na domovské obrazovce vyberte moznost [Settings] a stisknte tlacítko OK Vyberte moznost [Slideshow] a stisknte tlacítko OK. Vyberte moznost [Transition Effect] a stisknte tlacítko OK. Vyberte efekt pechodu a potvrte jej stisknutím tlacítka OK. Výbr barvy pozadí Vyberte moznost [Slideshow] a stisknte tlacítko OK. Vyberte moznost [File Type] a poté stisknte tlacítko OK. Vyberte typ souboru pro zobrazení prezentace a stisknte tlacítko OK. [Photos and Videos]: Fotografie i videa jsou zobrazovány jako prezentace [Only Photos]: Prezentace je sestavována pouze z fotografií U fotografií, které jsou mensí nez obrazovka fotorámecku PhotoFrame, mzete vybrat barvu okraje pozadí. 1 Na domovské obrazovce vyberte moznost [Settings] a stisknte tlacítko OK. 34 CS Vyberte moznost [Background Color] a poté stisknte tlacítko OK. Zobrazí se zpráva s potvrzením. Vyberte moznost [Yes] a poté stisknte tlacítko OK. com/support a aktualizovat tak svj rámecek PhotoFrame. pamovou kartu SD do fotorámecku PhotoFrame. Zapnte fotorámecek PhotoFrame.» Zobrazí se zpráva s potvrzením. Císlo modelu: SSW-1918xx-y (xx = EU, UK, AU, BR; y = 1, 3) Napájení: Vst ~ 5060 Hz 0,3 A Výstup: 9 Vss 1,1 A Podporovaný formát fotografií: JPEG (maximáln: rozlisení x pixel) Fotografie formátu Progressive JPEG (az x 768 pixel) Podporované umístní: automatická orientace snímku Tlacítka a ovládací prvky: joystick, tlacítko dom/zpt, tlacítko pro zobrazení nabídky, tlacítko vypínace/pepínání rezim Rezim pehrávání: prezentace, zobrazení vlnní, zobrazení alba Správa alba: vytvoení, kopírování, pesun, odstranní, pejmenování, skupina, pidání do alba Oblíbené, výbr více polozek Správa fotografií: kopírování, pesun, odstranní, otocení, pidání do alba Oblíbené, barevný tón, skupina, výbr více polozek Hodiny: hodiny, kalendá, nastavení casu, data a hudby na pozadí Zprávy: vytvoení zprávy, prohlízení zprávy Nastavení prezentace: efekt pechodu, barva pozadí, rezim prohlízení, interval, náhodné zobrazování, rezim barvy Barevný tón: cernobílá, sépie, jiné barvy Pozadí obrazovky: cerná, bílá, sedá, automatické pizpsobení, záivá barva Nastavení: jazyk, jas, cas a datum, SmartPower, hibernace, automatická orientace, zvuk tlacítek, ochrana pamové karty, ukázka, nastavení prezentace, informace o fotorámecku PhotoFrame, obnovení výchozího nastavení fotorámecku PhotoFrame Stav systému: název modelu, verze softwaru, velikost pamti Kompatibilita se standardem Plug & Play: Windows Vista/XP/7, Mac OS X 10.

6 4/10.5/10.6 Schválení regulacních institucí: BSMI, C-Tick, CCC, CE, GOST, PSB Dalsí výhody: kompatibilita se zámkem Kensington CS Jazyky zobrazení na obrazovce: anglictina, francouzstina, nmcina, spanlstina, italstina, dánstina, holandstina, portugalstina, rustina, zjednodusená cínstina, tradicní cínstina 40 Umozuje obrazovka LCD dotykové ovládání? Obrazovka LCD nemá funkci dotykového ovládání. K ovládání fotorámecku PhotoFrame pouzívejte tlacítka na zadní stran. Lze fotorámecek PhotoFrame pouzít k odstranní fotografií na pamové kart? Ano, fotorámecek podporuje odstranní fotografií z externího zaízení, napíklad z pamových karet. Zkontrolujte, zda je na pamové kart dostupné ve fotorámecku PhotoFrame zapnutá moznost odstranní dat. Proc fotorámecek PhotoFrame nkteré z mých fotografií nezobrazuje? Fotorámecek PhotoFrame zobrazuje pouze fotografie ve formátu JPEG s rozlisením maximáln x pixel a fotografie ve formátu Progressive JPEG (az 1024 x 768 pixel). Zkontrolujte, zda tyto fotografie nejsou poskozené. Proc fotorámecek PhotoFrame nezobrazuje nkteré moje videosoubory? Fotorámecek PhotoFrame pehrává vtsinu videoklip z digitálních fotoaparát ve formátu M-JPEG (*.avi/*. mov), MPEG-1 (*.mpg/*.dat/*.avi/*. mov), a MPEG-4 (*.avi/*.mov/*.mp4). Nkteré videoklipy mohou pi pehrávání ve fotorámecku PhotoFrame vykazovat problémy s kompatibilitou. Ped zahájením pehrávání tchto videoklip se ujistte, ze jsou kompatibilní s vasím fotorámeckem PhotoFrame. Zkontrolujte, zda velikost videosoubor vyhovuje specifikacím fotorámecku PhotoFrame (podrobné informace Proc fotorámecek PhotoFrame nezobrazuje videosoubory, pestoze je bylo mozné zobrazit v rezimu procházení a daly se pedtím pehrávat? Zkontrolujte, zda je vybrána moznost [Photos and Videos] a ne moznost [Only Photos]. se fotorámecek PhotoFrame po nastavení automatického vypnutí nevypíná? Zkontrolujte správné nastavení skutecného casu, automatického vypnutí a automatického zapnutí. Fotorámecek PhotoFrame vypne svou obrazovku pesn v case automatického vypnutí. Pokud jiz tento denní cas uplynul, do stavu Automatické vypnutí vstoupí v zadaném case az pístí den. komprese obrazových dat navrzený skupinou Joint Photographic Expert Group, který se vyznacuje malým poklesem kvality obrazu navzdory vysokému pomru komprese. Soubory jsou rozpoznány podle pípony.jpg nebo.jpeg. M Memory Stick Karta Memory Stick. Pamová karta vyuzívají pam flash k digitálnímu ukládání dat ve fotoaparátech, videokamerách a dalsích pístrojích,,do ruky". Motion JPEG Motion JPEG (M-JPEG) je neformální název multimediálních formát, v nichz je kazdý snímek videa ci prokládané pole digitální video sekvence samostatn komprimován jako obrázek formátu JPEG. Casto se vyuzívá na mobilních zaízeních, napíklad v digitálních fotoaparátech. MP3 Formát souboru se systémem komprese zvukových dat. MP3 je zkratka pro Motion Picture Experts Group 1 (neboli MPEG-1) Audio Layer 3. Pi pouzití formátu MP3 mze jeden disk CD-R nebo CD-RW obsahovat zhruba 10krát více dat nez bzný disk CD. K Karta MMC Karta Multimedia. Pamová karta vyuzívající pam flash k ukládání dat v mobilních telefonech, osobních digitálních asistentech (PDA) a dalsích pístrojích,,do ruky". Karta vyuzívá pam flash pro aplikace umozující ctení nebo zápis anebo pro cipy ROM (ROMMMC) pro statické informace. Druhá uvedená moznost je velmi rozsíená v oblasti pidávání aplikací do zaízení Palm PDA. Karta SD Pamová karta Secure Digital. Pamová karta vyuzívající pam flash. Poskytuje úlozist digitálním fotoaparátm, mobilním telefonm a zaízením PDA. Karty SD Cards vyuzívají stejný formát 32 mm 24 mm jako pamové karty MultiMediaCard (MMC), ale jsou trochu silnjsí (2,1 mm vs. 1,4 mm. Ctecky karet SD akceptují oba formáty. K dispozici jsou karty do velikosti 4 GB. Kb/s Kilobity za sekundu. Digitální systém mení datové rychlosti, který se casto pouzívá ve vysoce komprimovaných formátech, jako jsou AAC, DAB, MP3 atd. Cím je tato hodnota vyssí, tím vyssí je zpravidla i kvalita. N Náhled Náhled je verze obrázku zmensené velikosti, která slouzí k usnadnní jeho rozpoznání. Náhledy mají stejnou roli u obrázk jako bzný textový rejstík pro slova. P Pomr stran Pomr stran oznacuje pomr délky a výsky televizní obrazovky. Pomr standardního televizoru je 4:3, pomr televizoru s vysokým rozlisením nebo sirokoúhlého televizoru je 16:9. Formát Letter Box umozuje sledovat obraz v sirsí perspektiv na standardní obrazovce 4:3. 42 CS Z Zámek Kensington Zabezpecovací slot Kensington (oznacuje se také jako K-Slot nebo zámek Kensington). Jde o soucást systému proti krádezím. Je to malý, kovem vyztuzený otvor, který se nachází tém na vsech penosných pocítacích a elektronických zaízeních, pedevsím na nákladných modelech anebo relativn lehkých modelech, napíklad na noteboocích, pocítacových monitorech, stolních pocítacích, herních konzolích a obrazových projektorech.

7 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Slouzí k pipojení kabelového uzamykacího pístroje, pedevsím znacky Kensington. C e s ti n a CS Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved. UM_V2.1.

Vaše uživatelský manuál PHILIPS SPH8408 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3425167

Vaše uživatelský manuál PHILIPS SPH8408 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3425167 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

PhotoAlbum. Příručka pro uživatele. Register your product and get support at SPH8408 SPH8428 SPH8528

PhotoAlbum. Příručka pro uživatele. Register your product and get support at SPH8408 SPH8428 SPH8528 Register your product and get support at PhotoAlbum SPH8408 SPH8428 SPH8528 CS Příručka pro uživatele Obsah 1 Důležité informace 3 Bezpečnost 3 Bezpečnostní pokyny a údržba 3 Oznámení 3 Dodržujte autorská

Více

PhotoFrame. Příručka pro uživatele. Register your product and get support at SPF1208

PhotoFrame. Příručka pro uživatele. Register your product and get support at SPF1208 Register your product and get support at PhotoFrame SPF1208 CS Příručka pro uživatele Obsah 1 Důležité informace 2 Bezpečnost 2 Bezpečnostní pokyny a údržba 2 Oznámení 2 Likvidace po skončení životnosti

Více

PhotoFrame. Příručka pro uživatele. Register your product and get support at SPF1207

PhotoFrame. Příručka pro uživatele. Register your product and get support at SPF1207 Register your product and get support at PhotoFrame SPF1207 CS Příručka pro uživatele Obsah 1 Důležité informace 2 Bezpečnost 2 Bezpečnostní pokyny a údržba 2 Oznámení 2 Likvidace po skončení životnosti

Více

Fotorámeček SPF4008 SPF4208. Průvodce rychlým startem. Začínáme. Přehrávání. Nastavení

Fotorámeček SPF4008 SPF4208. Průvodce rychlým startem. Začínáme. Přehrávání. Nastavení Fotorámeček SPF4008 SPF4208 Průvodce rychlým startem 1 2 3 Začínáme Přehrávání Nastavení CZ SPF4008 SPF4208 Obsah balení Digitální fotorámeček Philips Stojánek Síťový adaptér 1 2 3 CD-ROM obsahující Návod

Více

Register your product and get support at. PhotoFrame SPF1307 SPF1327. P íru ka pro uživatele

Register your product and get support at. PhotoFrame SPF1307 SPF1327. P íru ka pro uživatele Register your product and get support at PhotoFrame SPF1307 SPF1327 CS P íru ka pro uživatele Obsah 1 D ležité informace 2 Bezpe nost 2 Bezpe nostní pokyny a údržba 2 Oznámení 2 Dodržujte autorská práva

Více

Fotorámeček SPF1017 SPF1027. Průvodce rychlým startem. Začínáme. Přehrávání. Nastavení

Fotorámeček SPF1017 SPF1027. Průvodce rychlým startem. Začínáme. Přehrávání. Nastavení Fotorámeček SPF1017 SPF1027 Průvodce rychlým startem 1 2 3 Začínáme Přehrávání Nastavení CZ Obsah balení Digitální fotorámeček Philips Stojánek Síťový adaptér CD-ROM, Návod k obsluze Automaticky spouštěný

Více

Fotorámeček SPF5008 SPF5208 SPF7008 SPF7208 SPF7010 SPF7210. Začínáme. Přehrávání. Nastavení

Fotorámeček SPF5008 SPF5208 SPF7008 SPF7208 SPF7010 SPF7210. Začínáme. Přehrávání. Nastavení Fotorámeček SPF5008 SPF5208 SPF7008 SPF7208 SPF7010 SPF7210 1 2 3 Začínáme Přehrávání Nastavení CZ Connect Install Enjoy SPH8008 SPF2107 SPA2007 Eng Obsah balení Digitální fotorámeček Philips Stojánek

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9092EA

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9092EA Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563

Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563 Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563 Vlastnosti: Plug-in-Play - Prohlížení digitálních fotografií, sledování filmů a přehrávání hudebních

Více

Vaše uživatelský manuál HP G6031EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4140868

Vaše uživatelský manuál HP G6031EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4140868 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP G6031EA. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP G6031EA v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 160 http://cs.yourpdfguides.com/dref/586519

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 160 http://cs.yourpdfguides.com/dref/586519 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro KONICA MINOLTA BIZHUB 160. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se KONICA MINOLTA

Více

Fotorámeček SPH8008 SPH8208. Průvodce rychlým startem. Začínáme. Přehrávání. Nastavení

Fotorámeček SPH8008 SPH8208. Průvodce rychlým startem. Začínáme. Přehrávání. Nastavení Fotorámeček SPH8008 SPH8208 Průvodce rychlým startem 1 2 3 Začínáme Přehrávání Nastavení CZ 1 2 3 Connect Install Enjoy SPH8008 SPF2107 SPA2007 Eng Obsah balení Digitální fotorámeček Philips Nabíjecí kolébka

Více

Vaše uživatelský manuál CANON POWERSHOT SX10 IS http://cs.yourpdfguides.com/dref/2382173

Vaše uživatelský manuál CANON POWERSHOT SX10 IS http://cs.yourpdfguides.com/dref/2382173 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro CANON POWERSHOT SX10 IS. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál HTC TOUCH DIAMOND2 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3462507

Vaše uživatelský manuál HTC TOUCH DIAMOND2 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3462507 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV6623EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4156036

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV6623EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4156036 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP PAVILION DV6623EA. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP PAVILION DV6623EA

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9000 CTO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172252

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9000 CTO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172252 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP PAVILION DV9000 CTO. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP PAVILION DV9000

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5316E/5320E

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5316E/5320E Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál PHILIPS SPF2307

Vaše uživatelský manuál PHILIPS SPF2307 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

Kapitola 1: Úvod. 1.1 Obsah balení. 1.2 Požadavky na systém. Česky

Kapitola 1: Úvod. 1.1 Obsah balení. 1.2 Požadavky na systém. Česky Kapitola 1: Úvod 1.1 Obsah balení Po obdržení televizního adaptéru TVGo A03 zkontrolujte, zda balení USB TV Super Mini obsahuje následující položky. Adaptér TVGo A03 Disk CD s ovladači Dálkový ovladač

Více

DVR12. Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem

DVR12. Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem DVR12 Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem Uživatelská příručka Obsah 1. Popis kamery a ovládací prvky...2 2. Obsah balení...2 3. Napájení a spuštění...3

Více

DVR10 - digitální video kamera (černá skříňka) určená k záznamu jízdy vozidla. Uživatelská příručka

DVR10 - digitální video kamera (černá skříňka) určená k záznamu jízdy vozidla. Uživatelská příručka DVR10 - digitální video kamera (černá skříňka) určená k záznamu jízdy vozidla Uživatelská příručka Obsah Funkce kamery... 2 Obsah balení... 2 Spuštění a nabíjení... 3 Popis kamery a ovládacích prvků...

Více

Diktafon s HD kamerou

Diktafon s HD kamerou Diktafon s HD kamerou Návod k obsluze Kontakt na dodavatele: SHX Trading s.r.o. Týmlova 8, Praha 4, 140 00 Tel: 244 472 125, email: info@spyobchod.cz www.spyobchod.cz Stránka 1 1. Zobrazení přístroje 1.1

Více

Vaše uživatelský manuál DYMO LABELMANAGER 360D http://cs.yourpdfguides.com/dref/2817005

Vaše uživatelský manuál DYMO LABELMANAGER 360D http://cs.yourpdfguides.com/dref/2817005 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro DYMO LABELMANAGER 360D. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se DYMO LABELMANAGER

Více

SENCOR SDF 1260. Digitální fotorámeček. Návod k obsluze

SENCOR SDF 1260. Digitální fotorámeček. Návod k obsluze SENCOR SDF 1260 Digitální fotorámeček Návod k obsluze 0 Bezpečnostní informace: Udržujte přístroj mimo působení vody, vlhkosti a prachu. Provozní teplota je 0-40 0 C. Nikdy neumísťujte přístroj do míst

Více

BDVR 2.5. Návod na použití

BDVR 2.5. Návod na použití Vážený zákazníku! Děkujeme Vám, za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis Zařízení 2 1) SD slot 2) Zelená LED (spuštěné zařízení)

Více

Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7. Návod k použití

Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7. Návod k použití Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7 Návod k použití 1 Před prvním použitím se prosím nejprve pečlivě seznamte s bezpečnostními pokyny a upozorněními. Pozornost věnujte všem upozorněním na výrobku a v

Více

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 211 http://cs.yourpdfguides.com/dref/586881

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 211 http://cs.yourpdfguides.com/dref/586881 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro KONICA MINOLTA BIZHUB 211. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se KONICA MINOLTA

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Návod na použití 2 BDVR HD IR Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor

Více

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205A

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205A Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205A Úvod Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. HD kamera do auta HQS-205A je špičkové řešení pro náročné uživatele

Více

Lenovo VIBE P1m 8åLYDWHOVNi SĜtUXþND 9

Lenovo VIBE P1m 8åLYDWHOVNi SĜtUXþND 9 Lenovo VIBE P1m Základy Regulatorní prohlášení Na webových stránkách http://support.lenovo.com je k dispozici aktualizovaná a dokument Regulatorní prohlášení. Technické údaje V této sekci jsou uvedeny

Více

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze Video boroskop AX-B520 Návod k obsluze Obsah 1. Bezpečnostní instrukce... 3 2. Popis funkce... 3 3. Technické údaje... 4 4. Popis přístroje... 5 5. Obsluha zařízení... 7 6. Upozornění... 13 2 1. Bezpečnostní

Více

SDF 760. Digitální fotorámeček Návod k použití

SDF 760. Digitální fotorámeček Návod k použití SDF 760 Digitální fotorámeček Návod k použití Bezpečnost: Děkujeme Vám za zakoupení tohoto digitálního fotorámečku. Před použitím zařízení si přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro další použití.

Více

Camera (fotoaparát) V hlavním menu zvolte položku Camera.

Camera (fotoaparát) V hlavním menu zvolte položku Camera. Upozornění : V E-book můžete prohlížet pouze sobory v textovém formátu (TXT). Camera (fotoaparát) V hlavním menu zvolte položku Camera. 1) Focus control : Pro zooming použijte klávesy PREVIOUS/NEXT. 2)

Více

Vaše uživatelský manuál SONY ERICSSON SPIRO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4285376

Vaše uživatelský manuál SONY ERICSSON SPIRO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4285376 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ PRESARIO V6065EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4171098

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ PRESARIO V6065EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4171098 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP COMPAQ PRESARIO V6065EA. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP COMPAQ PRESARIO

Více

SDF 740. Digitální fotorámeček Návod k obsluze

SDF 740. Digitální fotorámeček Návod k obsluze SDF 740 Digitální fotorámeček Návod k obsluze Děkujeme Vám za zakoupení digitálního fotorámečku. Před použitím zařízení si přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro další použití. Tento návod

Více

IRIScan Anywhere 5. Scan anywhere, go paperless! PDF. Mobile scanner & OCR software. for Windows and Mac

IRIScan Anywhere 5. Scan anywhere, go paperless! PDF. Mobile scanner & OCR software. for Windows and Mac IRIScan Anywhere 5 PDF Scan anywhere, go paperless! for Windows and Mac Mobile scanner & OCR software Začínáme Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Anywhere 5.

Více

Braun DigiFrame 7000 / 8000 SLT. Návod k použití

Braun DigiFrame 7000 / 8000 SLT. Návod k použití Braun DigiFrame 7000 / 8000 SLT Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení digitálního fotorámečku zn. Braun. Pro jeho správné ovládání a zabezpečení dlouhé životnosti si před prvním použitím pečlivě přečtěte

Více

Uživatelský Manuál. Digitální Fotorámeček PF810

Uživatelský Manuál. Digitální Fotorámeček PF810 Uživatelský Manuál Digitální Fotorámeček PF810 Obsah Úvod...3 Obsah balení...3 Vlastnosti...3 Systémové požadavky...4 Bezpečnostní opatření...5 Základní použití...5 Čištění přístroje...5 Záloha dat...5

Více

Braun DigiFrame 7002. Návod k použití

Braun DigiFrame 7002. Návod k použití Braun DigiFrame 7002 Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení digitálního fotorámečku zn. Braun. Pro jeho správné ovládání a zabezpečení dlouhé životnosti si před prvním použitím pečlivě přečtěte následující

Více

Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla

Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby Obsah Funkce kamery... 1 Popis kamery

Více

Vaše uživatelský manuál SONY NWZ-X1060 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2803770

Vaše uživatelský manuál SONY NWZ-X1060 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2803770 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě.

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. PALUBNÍ CAMERA, HD příručka 87231 Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. Pozor 1. Vložte paměťovou kartu do auta DVR a formátujte. Prosím vložte

Více

SENCOR SDF 751 DIGITÁLNÍ FOTORÁMEČEK UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

SENCOR SDF 751 DIGITÁLNÍ FOTORÁMEČEK UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA SENCOR SDF 751 DIGITÁLNÍ FOTORÁMEČEK UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 1. Bezpečnost 1.1 Účel použití Digitální fotorámeček je určen pro zobrazování fotografií z paměťových zařízení. Z důvodu značné rozmanitosti výrobků

Více

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH,

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH, NAI DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA Děkujeme za zakoupení výrobku NAI, a přejeme Vám s jeho užíváním prožití mnoha příjemných okamžiků. Vývoji výrobku jsme věnovali maximální úsilí a nemálo prostředků. Můžeme

Více

Vaše uživatelský manuál ASUS VK222H http://cs.yourpdfguides.com/dref/2359503

Vaše uživatelský manuál ASUS VK222H http://cs.yourpdfguides.com/dref/2359503 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Palubní kamera s FULL HD

Palubní kamera s FULL HD Palubní kamera s FULL HD Návod k obsluze Výhody produktu: FULL HD kamera GPS funkce Miniaturní rozměry www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Diagram produktu 1) 6 IR diod 2) Indikátor 3) 2,7 TFT displej

Více

Návod k obsluze kamery Angel Eye SY-68

Návod k obsluze kamery Angel Eye SY-68 Návod k obsluze kamery Angel Eye SY-68 Specifikace přístroje: - Nahrávání ve smyčce (pokud je planá kapacity paměti, automaticky se začne přemazávat nejstarší záznam - Nahrávání videa jedním tlačítkem

Více

Digitální 2 fotorámeček 11,3. Pro oživení vašich cenných vzpomínek. Uživatelská příručka

Digitální 2 fotorámeček 11,3. Pro oživení vašich cenných vzpomínek. Uživatelská příručka Digitální 2 fotorámeček Pro oživení vašich cenných vzpomínek 11,3 Uživatelská příručka Obsah Obsah... 2 Důležité bezpečnostní pokyny... 3 Čištění LCD displeje... 3 Čištění digitálního fotorámečku... 3

Více

Kamera Angel Eye. Návod k použití. Výhody přístroje:

Kamera Angel Eye. Návod k použití. Výhody přístroje: Kamera Angel Eye Návod k použití Výhody přístroje: Delší výdrž při nepřetržitém nahrávání videa až 6 hodin Ideální k ukrytí do oděvu, např. do knoflíku DVR přijímač s možností použít kartu až 32GB www.spyshops.cz

Více

Barevný domácí videotelefon PM-D271TMD

Barevný domácí videotelefon PM-D271TMD Barevný domácí videotelefon PM-D271TMD info@domovni-videotelefony.cz ------------------------------------------------------------------------------------------------ Tato dokumentace byla vytvořena pro

Více

Meteostanice s 8" LCD displejem, s funkcí kalendáře a fotorámečku DPF-8004W

Meteostanice s 8 LCD displejem, s funkcí kalendáře a fotorámečku DPF-8004W Meteostanice s 8" LCD displejem, s funkcí kalendáře a fotorámečku DPF-8004W MANUÁL Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. 1 1 ÚVOD Meteorologická stanice s 8" LCD displejem

Více

1 Balení. Instalační příručka. Monitor LCD se správou barev. Důležité upozornění

1 Balení. Instalační příručka. Monitor LCD se správou barev. Důležité upozornění Instalační příručka Monitor LCD se správou barev Důležité upozornění Pozorně si přečtěte BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ, tuto instalační příručku a uživatelskou příručku uloženou na disku CDROM a seznamte se

Více

Ekonomická FULL HD kamera do auta, G-senzor

Ekonomická FULL HD kamera do auta, G-senzor Ekonomická FULL HD kamera do auta, G-senzor Návod k obsluze Kontakt na dodavatele: SHX Trading s.r.o. Týmlova 8, Praha 4, 140 00 Tel: 244 472 125, email: info@spyobchod.cz www.spyobchod.cz Stránka 1 1.

Více

Rollei DF-S 240 SE.

Rollei DF-S 240 SE. Obsah balení Rollei DF-S 240 SE skener Držáky negativů/filmů Držák 4v1 Napájecí adapter Kabely Čistící štětec Uživatelská příručka Instalační CD Osazení diapozitivů do držáku 1. Otevřete držák 2. Vložte

Více

Vaše uživatelský manuál BLAUPUNKT BT DRIVE FREE 211

Vaše uživatelský manuál BLAUPUNKT BT DRIVE FREE 211 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro BLAUPUNKT BT DRIVE FREE 211. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se BLAUPUNKT BT

Více

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ EVO W4000 CONVERTIBLE MINITOWER http://cs.yourpdfguides.com/dref/888219

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ EVO W4000 CONVERTIBLE MINITOWER http://cs.yourpdfguides.com/dref/888219 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP COMPAQ EVO W4000 CONVERTIBLE MINITOWER. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se

Více

Helmer carcam FULL HD (Černá skříňka do auta)

Helmer carcam FULL HD (Černá skříňka do auta) Helmer carcam FULL HD (Černá skříňka do auta) Uživatelská příručka 1 Děkujeme za zakoupení kamery. Tato příručka obsahuje podrobný popis použití, poskytne Vám informace o produktu, včetně provozu a technických

Více

Rollei DF-S 240 SE.

Rollei DF-S 240 SE. Obsah balení Rollei DF-S 240 SE skener Držáky negativů/filmů Držák 4v1 Napájecí adapter Kabely Čistící štětec Uživatelská příručka Osazení diapozitivů do držáku 1. Otevřete držák 2. Vložte diapozitivy

Více

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205B

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205B Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205B Úvod Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Kamera do auta HQS-205B je zařízení pro nenáročné uživatele, kterým

Více

DS-430DVRHD. Uživatelská příručka. Před prvním zapnutím přístroje si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby

DS-430DVRHD. Uživatelská příručka. Před prvním zapnutím přístroje si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby DS-430DVRHD FULL HD kamera s automatickým záznamem videa integrovaná do zpětného zrcátka Uživatelská příručka Předmluva Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil náš výrobek. Před prvním zapnutím

Více

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Clock Radio Register your product and get support at www.philips.com/welcome Руководство пользователя Příručka pro uživatele Príručka užívateľa Felhasználói kézikönyv AJ3231 & % # ^ @! 0 4 9 7 8 $ 6 3

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

T2210HD/T2210HDA 21,5" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka

T2210HD/T2210HDA 21,5 širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka T2210HD/T2210HDA 21,5" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka Obsah Obsah balení...3 Instalace... 4 Připojení monitoru k počítači... 4 Nastavení monitoru... 5 Funkce tlačítek a indikátoru... 5 Seznam

Více

Full HD širokoúhlá kamera s DVR

Full HD širokoúhlá kamera s DVR Full HD širokoúhlá kamera s DVR Návod k obsluze Kontakt na dodavatele: SHX Trading s.r.o. Týmlova 8, Praha 4, 140 00 Tel: 244 472 125, email: info@spyobchod.cz www.spyobchod.cz Stránka 1 1. Zobrazení přístroje

Více

Vaše uživatelský manuál HP HD-3100 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172923

Vaše uživatelský manuál HP HD-3100 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172923 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP HD-3100. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP HD-3100 v uživatelské příručce

Více

Braun DigiFrame 1160 Návod k použití

Braun DigiFrame 1160 Návod k použití Braun DigiFrame 1160 Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení digitálního fotorámečku zn. Braun. Pro jeho správné ovládání a zabezpečení dlouhé životnosti si před prvním použitím pečlivě přečtěte následující

Více

VAROVÁNÍ: Vždy vypněte zařízení před vložením nebo vyjmutím paměťové. V opačném případě může dojít k poškození zařízení a paměťové

VAROVÁNÍ: Vždy vypněte zařízení před vložením nebo vyjmutím paměťové. V opačném případě může dojít k poškození zařízení a paměťové Upozornění Bezpečnostní opatření a údržba Výrobek je určen pouze pro vnitřní použití Nevystavuje výrobek vlhkosti nebo kondenzaci, hrozí úraz elektrickým proudem a poškození výrobku Nezakrývejte ventilační

Více

HDTV kamera do auta černá skříňka

HDTV kamera do auta černá skříňka HDTV kamera do auta černá skříňka (uživatelská příručka) v1.2 Děkujeme za zakoupení kamery. Tato příručka obsahuje podrobný popis použití, poskytne Vám informace o produktu, včetně provozu a technických

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka WATCH ME Uživatelská příručka DIGITÁLNÍ PŘEHRÁVAČ MÉDIÍ Přehled funkcí Watch me je hodinkový Bluetooth přehrávač formátu MP3 s kapacitním dotykovým displejem, uživatel se může prsty dotknout ikony na obrazovce

Více

WDV5270 HD "Lagoon" Uživatelský manuál

WDV5270 HD Lagoon Uživatelský manuál WDV5270 HD "Lagoon" Uživatelský manuál 1 Části videokamery: 1. LCD obrazovka 2. Voba režimu / posun vlevo 3. Přehrávání / Posun nahoru 4. Samospoušť / posun vpravo 5. MENU/potvrzeni volby (OK) 6. volba

Více

PC webcam. Příručka pro uživatele. Register your product and get support at SPZ2000

PC webcam. Příručka pro uživatele. Register your product and get support at SPZ2000 Register your product and get support at PC webcam SPZ2000 CS Příručka pro uživatele Obsah 1 Vaše webová kamera 2 Vítejte 2 Obsah dodávky 2 Přehled funkcí 3 2 Začínáme 4 Instalace softwaru webové kamery

Více

MICRO DVB-T STICK. Uživatelský manuál. Watch & record Digital TV programs on Your PC! MT4167

MICRO DVB-T STICK. Uživatelský manuál. Watch & record Digital TV programs on Your PC! MT4167 MICRO DVB-T STICK Watch & record Digital TV programs on Your PC! MT4167 Uživatelský manuál Úvod 2 Obsah balení 2 Požadavky na systém 2 Instalace zařízení 3 Instalace softwaru 3 Práce se zařízením 5 Hlavní

Více

Vaše uživatelský manuál ROUTE 66 CHICAGO HW MP3 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1181214

Vaše uživatelský manuál ROUTE 66 CHICAGO HW MP3 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1181214 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro ROUTE 66 CHICAGO HW MP3. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se ROUTE 66 CHICAGO

Více

Digitální (počítačová) kamera s mikrofonem AIPTEK PENCAM VOICE II

Digitální (počítačová) kamera s mikrofonem AIPTEK PENCAM VOICE II NÁVOD K OBSLUZE Digitální (počítačová) kamera s mikrofonem AIPTEK PENCAM VOICE II Obj. č.: 99 48 75 Digitální kamera (fotoaparát), videokamera a počítačová kamera (WebCam) v jednom! Do zabudované paměti

Více

Braun DigiFrame 1570 - Návod k použití

Braun DigiFrame 1570 - Návod k použití Braun DigiFrame 1570 - Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení digitálního fotorámečku zn. Braun. Pro jeho správné ovládání a zabezpečení dlouhé životnosti si před prvním použitím pečlivě přečtěte následující

Více

Braun DigiFrame 7001. Návod k použití

Braun DigiFrame 7001. Návod k použití Braun DigiFrame 7001 Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení digitálního fotorámečku zn. Braun. Pro jeho správné ovládání a zabezpečení dlouhé životnosti si před prvním použitím pečlivě přečtěte následující

Více

Používání přehrávače ipod

Používání přehrávače ipod Používání přehrávače ipod Používání přehrávače ipod Po připojení ipodu můžete přehrávat hudební nebo video soubory. Tento přijímač umožňuje provádět různé operace, jako např. výběr souboru ze seznamu nebo

Více

Vaše uživatelský manuál HP COLOR LASERJET 9500MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/908946

Vaše uživatelský manuál HP COLOR LASERJET 9500MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/908946 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP COLOR LASERJET 9500MFP. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP COLOR LASERJET

Více

Vaše uživatelský manuál PLANTRONICS DISCOVERY 925 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2364637

Vaše uživatelský manuál PLANTRONICS DISCOVERY 925 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2364637 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PLANTRONICS DISCOVERY 925. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

FULL HD kamera do auta s GPS a gyroskopem

FULL HD kamera do auta s GPS a gyroskopem FULL HD kamera do auta s GPS a gyroskopem Návod k obsluze Výhody produktu: FULL HD kamera GPS funkce Miniaturní rozměry www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Diagram produktu 1) Reproduktor 2) IR přísvit

Více

BDVR 05 Kamera do auta. Uživatelský návod

BDVR 05 Kamera do auta. Uživatelský návod BDVR 05 Kamera do auta Uživatelský návod Popis a funkce 1. Zapnutí Stisknutím tlačítka a podržením asi 3 sekundy kameru zapnete (nebo vypnete pokud je již zapnuta). Pokud při zapnuté kameře stisknete tlačítko

Více

WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM

WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM 1 Obsah Obsah O produktu 3 Schéma zapojení 4 Stručný návod k obsluze 6 Systém 8 Nastavení zvuku 10 Navigace 11 DAB 12 HDMI 14 TV 15 AV vstup 17 USB / SD 18 Přenos souborů 24

Více

DVR52 Videokamera k záznamu jízdy vozidla (černá skříňka)

DVR52 Videokamera k záznamu jízdy vozidla (černá skříňka) DVR52 Videokamera k záznamu jízdy vozidla (černá skříňka) Obsah Uživatelská příručka Funkce kamery... 2 Obsah balení... 2 Před spuštěním kamery... 2 Nabíjecí baterie...2 Paměťová karta...2 Poloha kamery...3

Více

Rollei DF-S 190 SE.

Rollei DF-S 190 SE. Obsah balení Rollei DF-S190 SE skener Držáky negativů/filmů Rychlý podavač Napájecí adapter Kabely Čistící štětec Uživatelská příručka Instalační CD Osazení diapozitivů do držáku 1. Otevřete držák 2. Vložte

Více

Uživatelský návod fotorámeček Bluetech 10,2

Uživatelský návod fotorámeček Bluetech 10,2 Uživatelský návod fotorámeček Bluetech 10,2 Pohled zepředu: Pohled seshora: 1. stop tlačítko - stisknutím zastavíte přehrávání souborů, podržením 1sekundy vypnete přístroj 2. přehrávání a pauza - stisknutím

Více

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ Xtreamer Wonder Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Xtreamer Wonder Xtreamer Wonder je zcela nový media hub na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex A9 procesorem a grafikou Mali

Více

Braun DigiFrame Návod k použití

Braun DigiFrame Návod k použití Braun DigiFrame 1960 - Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení digitálního fotorámečku zn. Braun. Pro jeho správné ovládání a zabezpečení dlouhé životnosti si před prvním použitím pečlivě přečtěte následující

Více

Stručný návod k rychlému použití

Stručný návod k rychlému použití Audiopřehrávač Philips GoGear SA1ARA02 SA1ARA04 SA1ARA08 SA1ARA16 Stručný návod k rychlému použití Potřebujete pomoc? Na stránkách www.philips.com/welcome najdete kompletní sadu nápomocných materiálů,

Více

Stručný návod k rychlému použití XL370/XL375

Stručný návod k rychlému použití XL370/XL375 Stručný návod k rychlému použití XL370/XL375 Co je v balení Základní stanice (XL375) Základní stanice (XL370) Poznámka * Balení s více sluchátky obsahuje více sluchátek, nabíječek a napájecích adaptérů.

Více

Kamera do auta ECONOMY

Kamera do auta ECONOMY Kamera do auta ECONOMY Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Snadné ovládání Nízká cena www.spyshops.cz Stránka 1 (doplněk k originálnímu návodu) 1. Popis produktu strana 2 1) USB slot 2) HDMI slot 3)

Více

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ PRESARIO CQ57-253SA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4136619

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ PRESARIO CQ57-253SA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4136619 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP COMPAQ PRESARIO CQ57-253SA. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP COMPAQ PRESARIO

Více

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Obsah 1 Úvod 1.1 Všeobecný popis 1.2 Tělo fotoaparátu, rozhraní 1.3 Zobrazení informací

Více

JOLT Duo Uživatelský manuál

JOLT Duo Uživatelský manuál JOLT Duo Uživatelský manuál JOLT Duo 1 Obsah 1. Začínáme 3 1.1 váš fotoaparát 3 1.2 Pomocí tlačítek 4 1.3 Nabíjení fotoaparátu 4 1.4 Instalace karty SD 5 1.5 Zapnutí / vypnutí 5 1.6 Nastavení menu 6 2.

Více

T2200HD/T2200HDA 21,5" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka

T2200HD/T2200HDA 21,5 širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka T2200HD/T2200HDA 21,5" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka Obsah Obsah balení...3 Instalace... 4 Připojení monitoru k počítači... 4 Připojení monitoru k sít ovému napájení... 4 Nastavení monitoru...

Více

DS-430DVR2. Kamera s automatickým záznamem videa integrovaná do zpětného zrcátka. Uživatelská příručka

DS-430DVR2. Kamera s automatickým záznamem videa integrovaná do zpětného zrcátka. Uživatelská příručka DS-430DVR2 Kamera s automatickým záznamem videa integrovaná do zpětného zrcátka Uživatelská příručka Předmluva Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil náš výrobek. Před prvním zapnutím přístroje

Více

Návod k obsluze DX50

Návod k obsluze DX50 Návod k obsluze DX50 Obsah 1. Obsah balení 2. Popis přístroje a jeho funkcí 3. Základní obsluha 4. Uživatelské rozhraní přehrávače Obsah balení DX50 Micro USB kabel / Koaxiální kabel Pouzdro Ochranná fólie

Více