Vaše uživatelský manuál PHILIPS SPF4328

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vaše uživatelský manuál PHILIPS SPF4328 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3446320"

Transkript

1 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace, bezpečnostní poradenství, velikost, příslušenství, atd.). Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce. Návod k použití Návod k obsluze Uživatelská příručka Příručka pro uživatele Návod na použití

2 Abstrakt manuálu: Ped cistním obrazovky jej vypnte a vytáhnte napájecí kabel. K cistní obrazovky pouzijte mkký navlhcený hadík. K cistní výrobku nikdy nepouzívejte líh, chemické cisticí prostedky nebo cisticí prostedky pro domácnost. chrate ped pádem. Pokud by spadl, poskodí se. Kabely neponechávejte na podstavci. je urcen pouze pro pouzití v interiéru. Pro výrobek pouzívejte pouze dodaný napájecí adaptér. Výrobek vyhovuje zásadním pozadavkm a dalsím píslusným ustanovením smrnic 2006/95/EC (Nízké naptí) a 2004/108/EC (EMC). Dodrzujte autorská práva Vytváení neoprávnných kopií materiál, jejichz kopírování není povoleno, vcetn pocítacových program, soubor, poad a zvukových nahrávek, mze být porusením autorských práv a pedstavovat trestný cin. Toto zaízení by se k tmto úcelm nemlo pouzívat. Recyklace Výrobek je navrzen a vyroben z vysoce kvalitního materiálu a soucástí, které je mozné recyklovat. Je-li výrobek oznacen tímto symbolem peskrtnuté popelnice, znamená to, ze se na nj vztahuje smrnice EU 2002/96/EC: Nevyhazujte toto zaízení do bzného domácího odpadu. Informujte se o místních pedpisech týkajících se oddleného sbru elektrických a elektronických výrobk. Správnou likvidací starého výrobku pomzete pedejít mozným negativním dopadm na zivotní prostedí a zdraví lidí. CS 3 C e s ti n a 1 Dlezité informace Oznámení North Europe Information (Nordic Countries) VARNING: FÖRSÄKRA DIG OM ATT HUVUDBRYTARE OCH UTTAG ÄR LÄTÅTKOMLIGA, NÄR DU STÄLLER DIN UTRUSTNING PÅPLATS. Placering/Ventilation ADVARSEL: SØRG VED PLACERINGEN FOR, AT NETLEDNINGENS STIK OG STIKKONTAKT ER NEMT TILGÆNGELIGE. Paikka/Ilmankierto VAROITUS: SIJOITA LAITE SITEN, ETTÄ VERKKOJOHTO VOIDAAN TARVITTAESSA HELPOSTI IRROTTAA PISTORASIASTA. Plassering/Ventilasjon ADVARSEL: NÅR DETTE UTSTYRET PLASSERES, MÅ DU PASSE PÅ AT KONTAKTENE FOR STØMTILFØRSEL ER LETTE Å NÅ. Prohlásení pro výrobky tídy Class II Symbol zaízení tídy II: Tento symbol znamená, ze daný výrobek je vybaven systémem dvojité izolace. 4 CS 2 Vás fotorámecek PhotoFrame Gratulujeme k nákupu a vítáme Vás mezi uzivateli výrobk spolecnosti Philips! Chceteli vyuzívat vsech výhod podpory nabízené spolecností Philips, zaregistrujte svj výrobek na stránkách Obsah dodávky C e s ti n a Digitální fotorámecek Philips PhotoFrame Stojan Úvod Fotorámecek Philips Digital PhotoFrame SPF4308/SPF4328 lze pouzít pro: Zobrazování fotografií ve formátu JPEG Vytváení pání Fotorámecek Philips Digital PhotoFrame SPF4508/SPF4528 lze pouzít pro: Zobrazování fotografií ve formátu JPEG Pehrávání videoklip z fotoaparátu Pehrávání hudby na pozadí prezentace fotografií Vytváení pání Napájecí adaptér PhotoFrame CD-ROM, s digitálním uzivatelským manuálem Register your product and get support at PhotoFrame Quick Start Guide Strucný návod k rychlému pouzití CS 5 Pehled funkcí fotorámecku PhotoFrame a k b c d e j i f a b Stisknutím tlacítka se vrátíte do pedchozí nabídky. Stisknutím a podrzením pejdete na domovskou obrazovku Stisknutím tlacítka zapnete fotorámecek PhotoFrame Stisknutím a podrzením vypnete fotorámecek PhotoFrame Stisknutím pepnete rezimy: prezentace/hodiny/kalendá g h d MENU Stisknutím otevete/zavete nabídku e Reproduktor f g Slot pro kabel USB k PC SD/MMC/MS/MS Pro Slot pro kartu SD/MMC/MS/MS Pro h DC Konektor k pipojení napájecího adaptéru i Zámek Kensington j Otvor pro podstavec k Otvor pro montáz na stnu c OK (Joystick) Stisknutím potvrdíte výbr Stisknutím pozastavíte nebo obnovíte pehrávání Posunutím nahoru/dol/doleva/doprava vyberte pozadovanou moznost 6 CS Výstraha Ovládací prvky pouzívejte pouze podle popisu uvedeného v této pírucce. Vzdy dodrzujte správné poadí pokyn uvedených v této kapitole. Jestlize se obrátíte na spolecnost Philips, budete pozádání o císlo modelu a sériové císlo vaseho pístroje. Císlo modelu a sériové císlo se nacházejí na zadní stran vaseho pístroje. Napiste si císla sem: Model No. (císlo modelu) Serial No. (sériové císlo) Pipojení napájení Poznámka Pi umístní fotorámecku PhotoFrame si ovte, zda je napájecí konektor a zásuvka snadno pístupná. Instalace podstavce Chcete-li fotorámecek PhotoFrame umístit na rovnou plochu, pipevnte na jeho zadní stranu pilozený podstavec. 1 Do konektoru DC fotorámecku PhotoFrame zapojte napájecí kabel. 1 Zasute podstavec do fotorámecku PhotoFrame znackou naproti znacce rámecku. na 2 Napájecí kabel zapojte do zásuvky zdroje napájení.» Fotorámecek PhotoFrame se automaticky zapne.

3 CS 7 C e s ti n a 3 Zacínáme 2 Otocte podstavcem o 45 stup ve smru hodinových rucicek do polohy a bezpecn ho uzamknte do fotorámecku PhotoFrame. Zapnte fotorámecek PhotoFrame. Poznámka Po pipojení rámecku PhotoFrame ke zdroji napájení se fotorámecek PhotoFrame automaticky zapne. Na displeji se zobrazí výzva k nastavení casu a data. Pomocí joysticku nastavte cas a datum a stisknte tlacítko OK. Tip Je-li fotorámecek PhotoFrame odpojen od zdroje napájení na dlouhou dobu, bude teba po zapnutí fotorámecku PhotoFrame nastavit cas a datum znovu. 1 Pokud je fotorámecek PhotoFrame vypnut a pipojen ke zdroji napájení, mzete jej zapnout stisknutím a podrzením tlacítka. Vypnutí fotorámecku PhotoFrame Poznámka Fotorámecek PhotoFrame lze vypnout pouze po dokoncení vsech operací kopírování a ukládání. Pi prvním zapnutí rámecku PhotoFrame: Na displeji se zobrazí výzva k volb jazyka. Chcete-li fotorámecek PhotoFrame vypnout, stisknte tlacítko a pidrzte je asi 2 sekundy. Penos médií Penos soubor z pamového média Výstraha Bhem penosu soubor neodpojujte Vyberte jaentace: 1 Stisknte tlacítko MENU.» Zobrazí se nabídka mozností. 1 2 Pokud na obrazovce není zobrazené hlásení, vyberte po zapnutí moznost [Start PhotoFrame] a stisknte tlacítko OK. Vyberte moznost [Play] a poté stisknte tlacítko OK. 2» (SPF4308/SPF4328) Fotografie se zobrazí v rezimu prezentace.» (SPF4508/SPF4528) Fotografie a videa se zobrazí v rezimu prezentace. Jsou-li k dispozici hudební soubory, fotografie se ve výchozím nastavení pehrávají s hudbou na pozadí. V rezimu prezentace: Chcete-li zobrazit pedchozí nebo následující fotografii, pohnte joystickem doleva, resp. doprava. Chcete-li pozastavit prezentaci, stisknte tlacítko OK. Vyberte moznost a stisknte tlacítko OK. [View Mode]: Výbru rezimu zobrazení [Add to Favorites]: Pidání fotografie do alba [Favorites] ve fotorámecku [Slideshow settings] [Interval]: Nastavení intervalu prezentace [Shuffle]: Pehrávání média v náhodném nebo obycejném rezimu [Color Tone]: Výbr barvy pro fotografii [File Type] (SPF4508/SPF4528): Výbr typu souboru pro zobrazení v rezimu prezentace [Transition Effect]: Výbr efektu pechodu [Background Color]: Výbr barvy pozadí [Rotate]: Výbr orientace pro otocení fotografie [Copy]: Kopírování fotografie do jiného alba [Delete]: Odstranní fotografie CS 11 C e s ti n a 4 Pehrávání Prezentaci znovu spustíte opakovaným stisknutím tlacítka OK. [Select background music] (SPF4508/ SPF4528): Výbr hudby nebo zapnutí/ vypnutí hudby na pozadí prezentace fotografií [Brightness]: Pohybem joysticku nahoru nebo dol nastavte jas displeje [Zoom]: Zvtsení a oez fotografie 6 Vyberte moznost [Crop and Save] a poté stisknte tlacítko OK. Zvtsení a oez fotografie Pi výbru rezimu zobrazení jediné fotografie je mozné fotografii piblízit, oíznout a ulozit ji jako novou fotografii. Pouzijte následující postup: 1 2 V rezimu prezentace stisknte tlacítko MENU.» Zobrazí se nabídka mozností. Opakovaným pohybem joysticku smrem dol vyberte moznost [Zoom].» Zobrazí se zpráva s potvrzením. 7 Vyberte moznost [Yes] a poté stisknte tlacítko OK Opakovaným stisknutím tlacítka OK zvtsete fotografii, resp. ukoncete rezim zvtsení. Pohybem joysticku roztáhnte fotografii. Stisknte tlacítko MENU. Chcete-li proces zrusit, vyberte moznost [No]a stisknte tlacítko OK. 8 Vyberte album nebo vytvote nové, do kterého ulozíte nov vytvoenou fotografii, a stisknte tlacítko OK.» Po ulození fotografie se fotorámecek vrátí do rezimu prezentace. 12 CS Jak vytvoit album pro ulození fotografie: Poznámka Model SPF4508/SPF4528 pehrává vtsinu videoklip z digitálních fotoaparát ve formátu M-JPEG (*. avi/*.mov), MPEG-1 (*.mpg/*.dat/*. avi/*. mov), a MPEG-4 (*.avi/*.mov/*.mp4). Nkteré videoklipy mohou pi pehrávání ve fotorámecku PhotoFrame vybem joysticku doprava a vybráním hudebního záznamu. Hlasitost bhem pehrávání hudby upravíte pohybem joysticku nahoru/ dol. Nabídka Hudba: 1 2 Vyberte slozku s hudbou a stisknte tlacítko MENU.» Zobrazí se hudební nabídka. Pokracujte výbrem nkteré moznosti. Kopírování hudby do jiné slozky Odstranní hudby Úprava hlasitosti hudby 16 CS Procházení a správa alb a soubor Alba a fotografie je mozné procházet a spravovat v rezimu zobrazení za sebou nebo v albu. Rezim zobrazení za sebou: Správa alb a soubor: 1 2 Vyberte album/zaízení a stisknte tlacítko MENU.» Zobrazí se nabídka mozností. Vyberte moznost a pokracujte stisknutím tlacítka OK. Nabídka pro zaízení: Rezim zobrazení v albu: Procházení alb: 1 Na domovské obrazovce vyberte moznost [Browse] a stisknte tlacítko OK.» Alba jsou zobrazována v rezimu za sebou. [Add to Favorites]: Pidání médií v zaízení do alba [Favorites] [Create New Album]: Vytvoení alba [Copy]: Kopírování médií v zaízení do jiného alba [Move]: Pesunutí médií v zaízení do jiného alba [Delete]: Smazání médií v zaízení [Group by]: Seskupení médií v zaízení podle názvu nebo data CS 17 C e s ti n a 5 Procházení Chcete-li pouzít rezim zobrazení v albu, stisknte tlacítko.

4 Pro návrat do rezimu zobrazení za sebou stisknte tlacítko. V obou rezimech zobrazení: Jedním stisknutím tlacítka OK zobrazíte fotografii. Dvojitým stisknutím tlacítka OK spustíte prezentaci. Nabídka Album: Vyberete-li album [Favorites], zobrazí se jiná nabídka. [Remove from Favorites]: Odstranní média z alba [Favorites] [Copy]: Kopírování médií v albu do jiného alba [Delete]: Smazání médií v albu [Group by]: Seskupení médií v albu podle názvu nebo data Pidání médií do alba s oblíbenými fotografiemi Pidání médií v albu do alba [Favorites]: [Add to Favorites]: Pidání médií v albu do alba [Favorites] [Copy]: Kopírování médií v albu do jiného alba [Move]: Pesunutí médií v albu do jiného alba [Delete]: Smazání médií v albu [Rename]: Pejmenování alba [Group by]: Seskupení médií v albu podle názvu nebo data [Multiple-select]: Výbr více fotografií pro správu 1 Vyberte moznost [Add to Favorites] a stisknte tlacítko OK. Vytvoení alba 1 2 Vyberte moznost [Create New Album] a stisknte tlacítko OK. zadání celého názvu vyberte moznost a stisknte OK. Stisknutím tlacítka OK spuste proces ukládaní. Nabídka náhled: [Add to Favorites]: Pidání médií v albu do alba [Favorites] [Copy]: Kopírování médií v albu do jiného alba [Move]: Pesunutí médií v albu do jiného alba [Delete]: Smazání médií v albu [Rotate]: Otocení fotografie v albu [Color Tone]: Výbr barvy pro fotografii [Group by]: Seskupení médií v albu podle názvu nebo data [Multipleselect]: Výbr více fotografií pro správu 3 4 Kopírování médií 1 2 Vyberte moznost [Copy] a stisknte tlacítko OK. Vyberte cílové album a poté stisknutím tlacítka OK spuste kopírování. 18 CS Pesunutí médií 4 2 Vyberte cílové album a poté stisknutím tlacítka OK spuste pesouvání. Výbr více médií pro správu 1 2 Vyberte moznost [Multiple-select] a poté stisknte tlacítko OK. Vyberte média. Zobrazí se nabídka mozností. Pokracujte výbrem nkteré moznosti. Zobrazí se zpráva s potvrzením. zpsob seskupení. Zobrazí se klávesnice. fotografii zprávy. Upravte text zprávy. [Message Name]: Zadejte název. Zobrazí se klávesnice. Chcete-li zmnit hudbu (model SPF4508/ SPF4528), zmnit plán zprávy nebo zprávu odstranit, stisknte tlacítko MENU a pokracujte výbrem moznosti. Pro návrat do obrazovky umozující procházení zprávami vyberte moznost [Done] a stisknte tlacítko OK. 26 CS Výbr jazyka na obrazovce 1 Na domovské obrazovce vyberte moznost [Settings] a stisknte tlacítko OK. Jas fotorámecku PhotoFrame lze nastavit tak, aby poskytoval co nejlepsí zobrazení. 1 Na domovské obrazovce vyberte moznost [Settings] a stisknte tlacítko OK Vyberte moznost [Language] a stisknte tlacítko OK. Vyberte jazyk a stisknte tlacítko OK. Vyberte moznost [Brightness] a poté stisknte tlacítko OK. Pohybem joysticku nahoru nebo dol nastavte jas a stisknte tlacítko OK. 3 Nastavení casu a data 1 Na domovské obrazovce vyberte moznost [Settings] a stisknte tlacítko OK. CS 27 C e s ti n a 8 Nastavení Úprava jasu 2 Vyberte moznost [Time and Date] a poté stisknte tlacítko OK. 4 Vyberte formát a stisknte tlacítko OK. 3 4 Vyberte moznost [Set Time] / [Set Date] a poté stisknte tlacítko OK. Pohybem joysticku nahoru/dol/doleva/ doprava nastavte minuty/hodiny/den/ msíc/rok a stisknte tlacítko OK. Nastavení funkce SmartPower Funkce SmartPower umozuje nastavit cas, kdy se automaticky zapne/vypne displej fotorámecku PhotoFrame. Kdyz se displej automaticky vypne, fotorámecek PhotoFrame pejde do pohotovostního (spánkového) rezimu. Poznámka Zkontrolujte, zda je ve fotorámecku PhotoFrame správn nastaven aktuální cas. Nastavení formátu casu a data 1 Na domovské obrazovce vyberte moznost [Settings] a stisknte tlacítko OK. 1 Na domovské obrazovce vyberte moznost [Settings] a stisknte tlacítko OK. 2 3 Vyberte moznost [Time and Date] a stisknte tlacítko OK. Vyberte moznost [Select Time Format] / [Select Date Format] poté stisknte tlacítko OK. 28 CS 2 3 Vyberte moznost [Timer] a poté stisknte tlacítko OK. 1 Na domovské obrazovce vyberte moznost [Settings] a stisknte tlacítko OK. 4 Vyberte moznost [Set On-Time] / [Set Off-Time] a poté stisknte tlacítko OK. Chcete-li vypnout funkci SmartPower, vyberte moznost [Off] a stisknte tlacítko OK. 2 3 Vyberte moznost [Hibernate] a stisknte tlacítko OK. Vyberte moznost a stisknte tlacítko OK. 5 Pohybem joysticku nahoru/dol/doleva/ doprava nastavte cas a stisknte tlacítko OK. Tip Kdyz je fotorámecek PhotoFrame v pohotovostním (spánkovém) rezimu, mzete fotorámecek PhotoFrame aktivovat stisknutím tlacítka. CS 29 C e s ti n a Vyberte moznost [SmartPower] a poté stisknte tlacítko OK. Hibernace rámecku PhotoFrame» Po uplynutí vybraného intervalu pejde fotorámecek PhotoFrame do rezimu hibernace. Chcete-li funkci hibernace vypnout, vyberte moznost [Never] a stisknte tlacítko OK. Nastavení automatické orientace snímku Funkce automatické orientace snímku umozuje zobrazovat fotografie ve správné orientaci v závislosti na vodorovné/svislé orientaci fotorámecku PhotoFrame.

5 1 Na domovské obrazovce vyberte moznost [Settings] a stisknte tlacítko OK. Chcete-li,,probudit" fotorámecek PhotoFrame z hibernace, stisknte tlacítko. 2 3 Vyberte moznost [Auto-orientate] a stisknte tlacítko OK. Vyberte moznost [On] a stisknte tlacítko OK. Chcete-li funkci automatické orientace snímku deaktivovat, vyberte moznost [Off] a poté stisknte tlacítko OK. 30 CS Zapnutí/vypnutí zvuku tlacítek 1 Na domovské obrazovce vyberte moznost [Settings] a stisknte tlacítko OK. Fotorámecek PhotoFrame umozuje mazat obsah pamového zaízení, pipojeného k fotorámecku. Chcete-li chránit obsah pamového zaízení ped náhodným vymazáním, mzete zakázat funkci mazání v pamovém zaízení. 1 Na domovské obrazovce vyberte moznost [Settings] a stisknte tlacítko OK. 2 3 Vyberte moznost [Set Beep] a stisknte tlacítko OK. Chcete-li zvuk tlacítek zapnout, vyberte moznost [On] a poté stisknte tlacítko OK. 2 Vyberte moznost [Memory Card] a stisknte tlacítko OK. Chcete-li zvuk tlacítek vypnout, vyberte moznost [Off] a poté stisknte tlacítko OK. CS 31 C e s ti n a Ochrana nebo zrusení ochrany obsahu na pamovém zaízení 3 Vyberte moznost [Enable Delete] / [Disable Delete] a poté stisknte tlacítko OK. 2 Vyberte moznost [Demo] a poté stisknte tlacítko OK. 3 Zapnutí/vypnutí ukázkového rezimu Poznámka Funkce demo je spustitelná pouze v rezimu prezentace fotografií nebo videí. Vyberte moznost [On] a poté stisknte tlacítko OK.» Funkce demo je aktivována.» Pokud je rezim ukázky zapnut, zacne fotorámecek PhotoFrame po pipojení síové sry automaticky pehrávat ukázkovou prezentaci. 1 Na domovské obrazovce vyberte moznost [Settings] a stisknte tlacítko OK. Probíhající ukázkovou prezentaci mzete ukoncit stisknutím tlacítka. Chcete-li ukázkovou prezentaci pi zapnutí zakázat, vyberte moznost [Off] a stisknte tlacítko OK. 32 CS Nastavení prezentace Výbr intervalu prezentace Poadí prezentace C e s ti n a 1 1 Na domovské obrazovce vyberte moznost [Settings] a stisknte tlacítko OK. Na domovské obrazovce vyberte moznost [Settings] a stisknte tlacítko OK Vyberte moznost [Slideshow] a stisknte tlacítko OK. Vyberte moznost [Interval] a stisknte tlacítko OK. Vyberte moznost [Slideshow] a stisknte tlacítko OK. Vyberte moznost [Shuffle] a stisknte tlacítko OK. Pro náhodné zobrazování fotografií vyberte moznost [On] a stisknte tlacítko OK. Pro zobrazování fotografií v poadí vyberte moznost [Off] a stisknte tlacítko OK. 3 4 Výbr rezimu zobrazení prezentace 1 Na domovské obrazovce vyberte moznost [Settings] a stisknte tlacítko OK. 4 Vyberte interval prezentace a stisknte tlacítko OK. CS Vyberte moznost [Slideshow] a stisknte tlacítko OK. Vyberte moznost [View Mode] a stisknte tlacítko OK. Vyberte rezim zobrazení prezentace a stisknte tlacítko OK. Výbr efektu pechodu 1 Na domovské obrazovce vyberte moznost [Settings] a stisknte tlacítko OK. Výbr typu souboru pro zobrazení prezentace (SPF4508/SPF4528) 1 Na domovské obrazovce vyberte moznost [Settings] a stisknte tlacítko OK Vyberte moznost [Slideshow] a stisknte tlacítko OK. Vyberte moznost [Transition Effect] a stisknte tlacítko OK. Vyberte efekt pechodu a potvrte jej stisknutím tlacítka OK. Výbr barvy pozadí Vyberte moznost [Slideshow] a stisknte tlacítko OK. Vyberte moznost [File Type] a poté stisknte tlacítko OK. Vyberte typ souboru pro zobrazení prezentace a stisknte tlacítko OK. [Photos and Videos]: Fotografie i videa jsou zobrazovány jako prezentace [Only Photos]: Prezentace je sestavována pouze z fotografií U fotografií, které jsou mensí nez obrazovka fotorámecku PhotoFrame, mzete vybrat barvu okraje pozadí. 1 Na domovské obrazovce vyberte moznost [Settings] a stisknte tlacítko OK. 34 CS Vyberte moznost [Background Color] a poté stisknte tlacítko OK. Zobrazí se zpráva s potvrzením. Vyberte moznost [Yes] a poté stisknte tlacítko OK. com/support a aktualizovat tak svj rámecek PhotoFrame. pamovou kartu SD do fotorámecku PhotoFrame. Zapnte fotorámecek PhotoFrame.» Zobrazí se zpráva s potvrzením. Císlo modelu: SSW-1918xx-y (xx = EU, UK, AU, BR; y = 1, 3) Napájení: Vst ~ 5060 Hz 0,3 A Výstup: 9 Vss 1,1 A Podporovaný formát fotografií: JPEG (maximáln: rozlisení x pixel) Fotografie formátu Progressive JPEG (az x 768 pixel) Podporované umístní: automatická orientace snímku Tlacítka a ovládací prvky: joystick, tlacítko dom/zpt, tlacítko pro zobrazení nabídky, tlacítko vypínace/pepínání rezim Rezim pehrávání: prezentace, zobrazení vlnní, zobrazení alba Správa alba: vytvoení, kopírování, pesun, odstranní, pejmenování, skupina, pidání do alba Oblíbené, výbr více polozek Správa fotografií: kopírování, pesun, odstranní, otocení, pidání do alba Oblíbené, barevný tón, skupina, výbr více polozek Hodiny: hodiny, kalendá, nastavení casu, data a hudby na pozadí Zprávy: vytvoení zprávy, prohlízení zprávy Nastavení prezentace: efekt pechodu, barva pozadí, rezim prohlízení, interval, náhodné zobrazování, rezim barvy Barevný tón: cernobílá, sépie, jiné barvy Pozadí obrazovky: cerná, bílá, sedá, automatické pizpsobení, záivá barva Nastavení: jazyk, jas, cas a datum, SmartPower, hibernace, automatická orientace, zvuk tlacítek, ochrana pamové karty, ukázka, nastavení prezentace, informace o fotorámecku PhotoFrame, obnovení výchozího nastavení fotorámecku PhotoFrame Stav systému: název modelu, verze softwaru, velikost pamti Kompatibilita se standardem Plug & Play: Windows Vista/XP/7, Mac OS X 10.

6 4/10.5/10.6 Schválení regulacních institucí: BSMI, C-Tick, CCC, CE, GOST, PSB Dalsí výhody: kompatibilita se zámkem Kensington CS Jazyky zobrazení na obrazovce: anglictina, francouzstina, nmcina, spanlstina, italstina, dánstina, holandstina, portugalstina, rustina, zjednodusená cínstina, tradicní cínstina 40 Umozuje obrazovka LCD dotykové ovládání? Obrazovka LCD nemá funkci dotykového ovládání. K ovládání fotorámecku PhotoFrame pouzívejte tlacítka na zadní stran. Lze fotorámecek PhotoFrame pouzít k odstranní fotografií na pamové kart? Ano, fotorámecek podporuje odstranní fotografií z externího zaízení, napíklad z pamových karet. Zkontrolujte, zda je na pamové kart dostupné ve fotorámecku PhotoFrame zapnutá moznost odstranní dat. Proc fotorámecek PhotoFrame nkteré z mých fotografií nezobrazuje? Fotorámecek PhotoFrame zobrazuje pouze fotografie ve formátu JPEG s rozlisením maximáln x pixel a fotografie ve formátu Progressive JPEG (az 1024 x 768 pixel). Zkontrolujte, zda tyto fotografie nejsou poskozené. Proc fotorámecek PhotoFrame nezobrazuje nkteré moje videosoubory? Fotorámecek PhotoFrame pehrává vtsinu videoklip z digitálních fotoaparát ve formátu M-JPEG (*.avi/*. mov), MPEG-1 (*.mpg/*.dat/*.avi/*. mov), a MPEG-4 (*.avi/*.mov/*.mp4). Nkteré videoklipy mohou pi pehrávání ve fotorámecku PhotoFrame vykazovat problémy s kompatibilitou. Ped zahájením pehrávání tchto videoklip se ujistte, ze jsou kompatibilní s vasím fotorámeckem PhotoFrame. Zkontrolujte, zda velikost videosoubor vyhovuje specifikacím fotorámecku PhotoFrame (podrobné informace Proc fotorámecek PhotoFrame nezobrazuje videosoubory, pestoze je bylo mozné zobrazit v rezimu procházení a daly se pedtím pehrávat? Zkontrolujte, zda je vybrána moznost [Photos and Videos] a ne moznost [Only Photos]. se fotorámecek PhotoFrame po nastavení automatického vypnutí nevypíná? Zkontrolujte správné nastavení skutecného casu, automatického vypnutí a automatického zapnutí. Fotorámecek PhotoFrame vypne svou obrazovku pesn v case automatického vypnutí. Pokud jiz tento denní cas uplynul, do stavu Automatické vypnutí vstoupí v zadaném case az pístí den. komprese obrazových dat navrzený skupinou Joint Photographic Expert Group, který se vyznacuje malým poklesem kvality obrazu navzdory vysokému pomru komprese. Soubory jsou rozpoznány podle pípony.jpg nebo.jpeg. M Memory Stick Karta Memory Stick. Pamová karta vyuzívají pam flash k digitálnímu ukládání dat ve fotoaparátech, videokamerách a dalsích pístrojích,,do ruky". Motion JPEG Motion JPEG (M-JPEG) je neformální název multimediálních formát, v nichz je kazdý snímek videa ci prokládané pole digitální video sekvence samostatn komprimován jako obrázek formátu JPEG. Casto se vyuzívá na mobilních zaízeních, napíklad v digitálních fotoaparátech. MP3 Formát souboru se systémem komprese zvukových dat. MP3 je zkratka pro Motion Picture Experts Group 1 (neboli MPEG-1) Audio Layer 3. Pi pouzití formátu MP3 mze jeden disk CD-R nebo CD-RW obsahovat zhruba 10krát více dat nez bzný disk CD. K Karta MMC Karta Multimedia. Pamová karta vyuzívající pam flash k ukládání dat v mobilních telefonech, osobních digitálních asistentech (PDA) a dalsích pístrojích,,do ruky". Karta vyuzívá pam flash pro aplikace umozující ctení nebo zápis anebo pro cipy ROM (ROMMMC) pro statické informace. Druhá uvedená moznost je velmi rozsíená v oblasti pidávání aplikací do zaízení Palm PDA. Karta SD Pamová karta Secure Digital. Pamová karta vyuzívající pam flash. Poskytuje úlozist digitálním fotoaparátm, mobilním telefonm a zaízením PDA. Karty SD Cards vyuzívají stejný formát 32 mm 24 mm jako pamové karty MultiMediaCard (MMC), ale jsou trochu silnjsí (2,1 mm vs. 1,4 mm. Ctecky karet SD akceptují oba formáty. K dispozici jsou karty do velikosti 4 GB. Kb/s Kilobity za sekundu. Digitální systém mení datové rychlosti, který se casto pouzívá ve vysoce komprimovaných formátech, jako jsou AAC, DAB, MP3 atd. Cím je tato hodnota vyssí, tím vyssí je zpravidla i kvalita. N Náhled Náhled je verze obrázku zmensené velikosti, která slouzí k usnadnní jeho rozpoznání. Náhledy mají stejnou roli u obrázk jako bzný textový rejstík pro slova. P Pomr stran Pomr stran oznacuje pomr délky a výsky televizní obrazovky. Pomr standardního televizoru je 4:3, pomr televizoru s vysokým rozlisením nebo sirokoúhlého televizoru je 16:9. Formát Letter Box umozuje sledovat obraz v sirsí perspektiv na standardní obrazovce 4:3. 42 CS Z Zámek Kensington Zabezpecovací slot Kensington (oznacuje se také jako K-Slot nebo zámek Kensington). Jde o soucást systému proti krádezím. Je to malý, kovem vyztuzený otvor, který se nachází tém na vsech penosných pocítacích a elektronických zaízeních, pedevsím na nákladných modelech anebo relativn lehkých modelech, napíklad na noteboocích, pocítacových monitorech, stolních pocítacích, herních konzolích a obrazových projektorech.

7 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Slouzí k pipojení kabelového uzamykacího pístroje, pedevsím znacky Kensington. C e s ti n a CS Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved. UM_V2.1.

SDF 760. Digitální fotorámeček Návod k použití

SDF 760. Digitální fotorámeček Návod k použití SDF 760 Digitální fotorámeček Návod k použití Bezpečnost: Děkujeme Vám za zakoupení tohoto digitálního fotorámečku. Před použitím zařízení si přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro další použití.

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

Braun DigiFrame 7002. Návod k použití

Braun DigiFrame 7002. Návod k použití Braun DigiFrame 7002 Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení digitálního fotorámečku zn. Braun. Pro jeho správné ovládání a zabezpečení dlouhé životnosti si před prvním použitím pečlivě přečtěte následující

Více

VAROVÁNÍ: Vždy vypněte zařízení před vložením nebo vyjmutím paměťové. V opačném případě může dojít k poškození zařízení a paměťové

VAROVÁNÍ: Vždy vypněte zařízení před vložením nebo vyjmutím paměťové. V opačném případě může dojít k poškození zařízení a paměťové Upozornění Bezpečnostní opatření a údržba Výrobek je určen pouze pro vnitřní použití Nevystavuje výrobek vlhkosti nebo kondenzaci, hrozí úraz elektrickým proudem a poškození výrobku Nezakrývejte ventilační

Více

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH,

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH, NAI DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA Děkujeme za zakoupení výrobku NAI, a přejeme Vám s jeho užíváním prožití mnoha příjemných okamžiků. Vývoji výrobku jsme věnovali maximální úsilí a nemálo prostředků. Můžeme

Více

Digitální 2 fotorámeček 11,3. Pro oživení vašich cenných vzpomínek. Uživatelská příručka

Digitální 2 fotorámeček 11,3. Pro oživení vašich cenných vzpomínek. Uživatelská příručka Digitální 2 fotorámeček Pro oživení vašich cenných vzpomínek 11,3 Uživatelská příručka Obsah Obsah... 2 Důležité bezpečnostní pokyny... 3 Čištění LCD displeje... 3 Čištění digitálního fotorámečku... 3

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

Černá skříňka DVR13. Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií. Uživatelská příručka

Černá skříňka DVR13. Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií. Uživatelská příručka Černá skříňka DVR13 Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií Uživatelská příručka Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil náš výrobek. Před prvním zapnutím přístroje si pečlivě přečtěte

Více

FULL HD kamera do auta

FULL HD kamera do auta FULL HD kamera do auta Návod k obsluze Výhody produktu: Cenově velmi dobře dostupná kamera FULL HD kamera Jednoduché ovládání www.spionazni-technika.cz Stránka 1 Diagram produktu 1) Mini USB konektor 2)

Více

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Obsah 1 Úvod 1.1 Všeobecný popis 1.2 Tělo fotoaparátu, rozhraní 1.3 Zobrazení informací

Více

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK05 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK05 Rikomagic MK05 je výkonný čtyřjádrový TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex procesorem a grafikou Mali

Více

F-WV812YB. Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu

F-WV812YB. Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu F-WV812YB Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu! Výstraha:! Přístroj je řízen mikroprocesorem; nevhodné použití může mít za následek přerušení činnosti. V takovém případě vypněte a restartujte

Více

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ Xtreamer Wonder Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Xtreamer Wonder Xtreamer Wonder je zcela nový media hub na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex A9 procesorem a grafikou Mali

Více

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome SDV6222/12 CS Příručka pro uživatele Obsah 1 Důležité informace 4 Bezpečnost 4 Recyklace 4 2 Vaše zařízení SDV6222 5 Přehled 5 3 Začínáme

Více

4 kanálový digitální videorekordér CR-04A. Návod k použití

4 kanálový digitální videorekordér CR-04A. Návod k použití 4 kanálový digitální videorekordér CR-04A Návod k použití 1. Základní vlastnosti: - digitální záznam obrazu z 1 až 4 kamer na HDD s variabilní kapacitou (20 120 GB) - volba zobrazení a záznamu 1 nebo 4

Více

Vaše uživatelský manuál XEROX PHASER 3635MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/4274327

Vaše uživatelský manuál XEROX PHASER 3635MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/4274327 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Rikomagic MK902 II. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK902 II. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK902 II Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK902 II MK902 II je revoluční TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým procesorem RK3288 a grafikou Mali T764. S

Více

1 Model: DO BESVMD068B Digitální videokamera do automobilu

1 Model: DO BESVMD068B Digitální videokamera do automobilu 1 Model: DO BESVMD068B Digitální videokamera do automobilu Černá skříňka pro váš vůz Návod k obsluze 2 Děkujeme, že jste si zakoupili digitální videokameru do automobilu od naší společnosti. Tento návod

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

Uživatelská příručka. Čeština

Uživatelská příručka. Čeština Uživatelská příručka 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M160 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4176950

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M160 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4176950 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ typ 1 verze návodu 1.1 Vážení uživatelé, děkujeme, že využíváte službu Sledovanitv.cz. Věříme, že s naší službou budete spokojeni a Vaši důvěru nezklameme.

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

HD přehrávač 80 239. Uživatelská příručka

HD přehrávač 80 239. Uživatelská příručka HD přehrávač 80 239 Uživatelská příručka Tento přehrávač umožňuje přehrávání videa a hudby z USB Flash disku, externího pevného disku nebo SD/MMC karty. Video lze zobrazit v HD kvalitě na displeji připojeném

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Palubní FULL HD kamera s možností GPS

Palubní FULL HD kamera s možností GPS Palubní FULL HD kamera s možností GPS Návod k obsluze Výhody produktu: Cenově dobře dostupná kamera FULL HD kamera Možnost připojení GPS modulu www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Diagram produktu 1)

Více

Minix NEO Z64 Windows 8.1

Minix NEO Z64 Windows 8.1 Minix NEO Z64 Windows 8.1 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Minix NEO Z64 s OS Windows 8.1 Minix NEO Z64 je revoluční kompaktní Mini PC s čtyřjádrovým procesorem Intel Atom. NEO Z64 nově

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

Register your product and get support at www.philips.com/welcome SBA3010/00. Příručka pro uživatele

Register your product and get support at www.philips.com/welcome SBA3010/00. Příručka pro uživatele Register your product and get support at www.philips.com/welcome SBA3010/00 Příručka pro uživatele 1 Důležité informace Bezpečnost Důležité bezpečnostní pokyny Respektujte všechna upozornění. Dodržujte

Více

Seznam: 1. Nastavení. 2. Provoz. 3. Stažení. 4. Montáž /příslušenství

Seznam: 1. Nastavení. 2. Provoz. 3. Stažení. 4. Montáž /příslušenství Seznam: 1. Nastavení 2. Provoz 3. Stažení 4. Montáž /příslušenství 1) Nastavení Vložte do kamery baterie a paměťovou kartu. Otevřete kryt bateriového prostoru nacházející se na zadní straně fotoaparátu.

Více

První použití přístroje GIGABYTE Slate PC

První použití přístroje GIGABYTE Slate PC Čeština Gratulujeme Vám k nákupu GIGABYTE Slate PC! Tento manuál Vám pomůže nastavit Váš Slate PC.Konfigurace je závislá na vybraném modelu, který jste si zakoupili. Společnost GIGABYTE si rezervuje právo

Více

Začínáme. 1. Popis jednotky

Začínáme. 1. Popis jednotky Začínáme 1. Popis jednotky 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Tlačítko napájení Zapnutí/vypnutí přístroje; Aktivace/deaktivace Následující str. Přesun na následující stránku Předchozí str. Přesun

Více

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ Trojúhelníkové heslo: pro vstup do nastavení poklepejte na oblasti 1, 2 a 3. SPRÁVCE NASTAVENÍ (ADMINISTRATOR

Více

1. Klávesy a funkce. KynectTAB 32013G

1. Klávesy a funkce. KynectTAB 32013G Rychlý průvodce 1. Klávesy a funkce 1. Přední fotoaparát 2. Klávesa Volume + 3. Klávesa Volume - 4. Zadní fotoaparát 5. Zdířka pro sluchátka 6. Slot pro SIM kartu 7. Klávesa pro zapnutí a zámek 8. Pack

Více

7 Přímý tisk (PictBridge)

7 Přímý tisk (PictBridge) 7 Použití funkce Přímý tisk Po připojení fotoaparátu k tiskárně slučitelné s normou PictBridge pomocí USB kabelu můžete přímo bez počítače tisknout pořízené snímky. Po připojení tiskárny k fotoaparátu

Více

Aplikace GoGEN Smart Center

Aplikace GoGEN Smart Center Aplikace GoGEN Smart Center Návod na použití aplikace Úvod Aplikace GoGEN Smart Center pro maximální využití Smart TV GoGEN, spojuje vyspělou technologii a zábavu v pohodlí domova. SMART ovládání ovládání

Více

Uživatelská příručka k síťovému projektoru

Uživatelská příručka k síťovému projektoru Uživatelská příručka k síťovému projektoru Obsah Příprava...3 Připojení projektoru k vašemu počítači...3 Kabelové připojení... 3 Dálkové ovládání projektoru pomocí webového prohlížeče...5 Podporované rozlišení...7

Více

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL TUV

Více

Vaše uživatelský manuál BLACKBERRY INTERNET SERVICE http://cs.yourpdfguides.com/dref/1117389

Vaše uživatelský manuál BLACKBERRY INTERNET SERVICE http://cs.yourpdfguides.com/dref/1117389 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro BLACKBERRY INTERNET SERVICE. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

VIDEO BORESKOP PROVOZNÍ MANUÁL

VIDEO BORESKOP PROVOZNÍ MANUÁL VIDEO BORESKOP PROVOZNÍ MANUÁL Před uvedením do provozu si velmi pozorně přečtěte tento provozní manuál. Součástí obsahu jsou důleţité bezpečnostní a provozní informace. 1 Obsah.. Strana 1. Bezpečnostní

Více

MultiReader 3664. Prestigio MultiReader. uživatelská příručka PER3664BC. Version 1.0. www.prestigio.com

MultiReader 3664. Prestigio MultiReader. uživatelská příručka PER3664BC. Version 1.0. www.prestigio.com MultiReader 3664 PER3664BC Prestigio MultiReader Version 1.0 www.prestigio.com O této uživatelské příručce Tato je speciálně navržena, aby podrobně probrala funkce a možnosti zařízení. Před použitím zařízení

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO U2

Uživatelský manuál - základ PiPO U2 Uživatelský manuál - základ PiPO U2 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.1 a má dvoujádrový 1,6GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 1 2 Vážený zákazníku, gratulujeme vám k pořízení netbooku Lenovo IdeaPad S100. Manuál, který právě držíte v rukou, se může stát vaším užitečným poradcem. Poradí

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO P1

Uživatelský manuál - základ PiPO P1 Uživatelský manuál - základ PiPO P1 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.4 a má čtyřjádrový 1,8GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

PHV 133012/ PHV 133014. Uživatelský manuál

PHV 133012/ PHV 133014. Uživatelský manuál PHV 133012/ PHV 133014 Uživatelský manuál Děkujeme vám za zakoupení digitálního Brinno kukátka PHV1330! Brinno kukátko využívá pro zobrazení LCD panel, který je umístěný na vašich dveřích. Ukazuje jasný

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 95 46 26

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 95 46 26 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 95 46 26 Model Hyper Pen 8000 firmy Aiptek představuje grafický (kreslící) tablet za velice výhodnou cenu pro použití v domácích kancelářích, který znamená kompletní řešení zpracování

Více

Řada Aspire 7715Z/7315. Stručné pokyny

Řada Aspire 7715Z/7315. Stručné pokyny Řada Aspire 7715Z/7315 Stručné pokyny Copyright 2009. Všechna práva vyhrazena. Stručné pokyny pro počítače řady Aspire 7715Z/7315 Původní vydání: 08/2009 Notebook řady Aspire 7715Z/7315 Číslo modelu: Sériové

Více

1 Informace o kameře Česky

1 Informace o kameře Česky WC NX Ultra Cz.fm Page 72 Friday, September 5, 2003 8:42 AM 1 Informace o kameře Česky Pohled zepředu Pohled zboku 1 2 3 4 1. Spoušt Stisknutím tohoto tlačítka spustíte aplikaci PC-CAM Center nebo pořídíte

Více

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dokonalé maskování skryté kamery nová a neokoukaná Velmi kvalitní HD obraz a kvalitní zvuk Kompatibilita s modely

Více

AU231 Digitální audio přehrávač*1 USB propojovací kabel*1 (mini USB na standard USB) Stereo sluchátka*1 Uživatelská příručka *1 Baterie AAA *1

AU231 Digitální audio přehrávač*1 USB propojovací kabel*1 (mini USB na standard USB) Stereo sluchátka*1 Uživatelská příručka *1 Baterie AAA *1 www.apacer.com Důležité upozornění Pokud kupujete přehrávač s interním flash diskem, tak i když jsou jeho funkce téměř stejné jako u těch bez disku, měli byste vědět toto: 1. V případě, že karta SD/MMC

Více

Návod na obsluhu ACTION KAMERA

Návod na obsluhu ACTION KAMERA Návod na obsluhu ACTION KAMERA Obsah Montážní příslušenství... 2 Rychlá uživatelská příručka... 3 Úvodní informace... 3 Informace... 4 Požadavky na systém... 5 Vzhled kamery... 5 Použití... 6 Nabíjení

Více

Digital Photo Navigator 1.0

Digital Photo Navigator 1.0 Digital Photo Navigator 1.0 Návod k použití Nekonečné možnosti Digital Photo Navigator Poslání Vašich oblíbených videí a obrázků e-mailem Každý má video kazety a paměťové karty, obsahující video a obrázky,

Více

NATIS s.r.o. Seifertova 4313/10 767 01 Kroměříž T:573 331 563 E:natis@natis.cz www.natis.cz. Videoendoskopy a příslušenství

NATIS s.r.o. Seifertova 4313/10 767 01 Kroměříž T:573 331 563 E:natis@natis.cz www.natis.cz. Videoendoskopy a příslušenství Videoendoskopy a příslušenství Strana 2 Úvod Jsme rádi, že vám můžeme představit katalog videoendoskopů a jejich příslušenství. Přenosné videoendoskopy model V55100 a X55100 s velkým barevným LCD displejem,

Více

Návod k použití FMT200BT

Návod k použití FMT200BT Návod k použití FMT200BT FMT200BT je Bluetooth hands free sada pro mobilní telefony a PDA a bezdrátový MP3- přehrávač pro audio systémy. Před použitím si důkladně přečťete návod. Obsah balení: FMT200BT,

Více

1. Základní údaje. 2. Připojení kamery k počítači. 3. Nastavení kamery. Vnitřní IP kamera WaveRF IPC07IPT Návod k obsluze

1. Základní údaje. 2. Připojení kamery k počítači. 3. Nastavení kamery. Vnitřní IP kamera WaveRF IPC07IPT Návod k obsluze Vnitřní IP kamera WaveRF IPC07IPT Návod k obsluze 1. Základní údaje 1.1 Popis produktu 1.2 Přední strana kamery 1.3 Zadní strana kamery a popis portů 2. Připojení kamery k počítači 3. Nastavení kamery

Více

Uživatelský manuál. Smart TV box Q4

Uživatelský manuál. Smart TV box Q4 Smart TV box Q4 CPU: Quad Core až 1.6 GHz RAM: 2 GB, ROM: 8 GB flash memory Android Jelly Bean 4.2 Wi-Fi 802.11b/g/n + LAN RJ45 Infračervené dálkové ovládání podpora karet microsdhc Google Play Podpora

Více

Rychlý návod k použití Eee PC 4G (701) Eee PC 4G Surf Eee PC 8G

Rychlý návod k použití Eee PC 4G (701) Eee PC 4G Surf Eee PC 8G Překlad do češtiny sponzorovala firma i4wifi a.s. E351O Rychlý návod k použití Eee PC 4G (701) Eee PC 4G Surf Eee PC 8G Jak Eee PC zapnout Uvádíme zde jen stručné pokyny k používání Eee PC. Podrobnější

Více

DMA2501 Multimediální bezdrátový digitální adaptér

DMA2501 Multimediální bezdrátový digitální adaptér DMA2501 Multimediální bezdrátový digitální adaptér Příručka k rychlé instalaci Obsah Připojení... 1 Konfigurace... 4 Nastavení bezdrátové komunikace... 6 Médiový server... 9 Instalace... 9 Konfigurace...

Více

Úvodní informace. Zapojení a montáž

Úvodní informace. Zapojení a montáž IPLUGRDS Univerzální rozhraní pro připojení MP3 přehrávače, Apple ipod, itouch, iphone, nebo externího zdroje k audio systému vozidla s možností ovládání prostřednictvím tlačítek na volantu Obsah Úvodní

Více

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Product Code (Kód produktu): 884-T07 0 Doplňkové funkce modelu PR650e Následující funkce byly přidány do verze 2 a. Před použitím stroje si pečlivě přečtěte

Více

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0 QCZ63 A639 Průvodce 5G06A45Z0 SD SD Seznámení s MyPal Přední část Boční část Indikátor napájení/oznámení Činnost Oznámení MyPal A636: Bluetooth / Wi-Fi / GPS dioda MyPal A63: Bluetooth/GPS dioda Bluetooth

Více

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Ovládací panel Xerox WorkCentre 70 / 7 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL

Více

Elektronická čtečka Volcano 7

Elektronická čtečka Volcano 7 1. Před prvním použitím 2. Úvodní obrazovka Volcano 3. Historie prohlížeče 4. Elektronická kniha 5. Čtení elektronických knih 6. Přiblížení / oddálení 7. Otočení obrazovky 8. Umístění záložky na stránku

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products 2 703 Prostorová jednotka QAW910 Bezdrátová prostorová jednotka Rádiová komunikace, protokol KNX (868 MHz, obousmrn) Ovládání a zobrazení funkcí vytápní místnosti Snímání prostorové teploty Bateriové napájení

Více

Uživatelský manuál. OXE Double HD. Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál.

Uživatelský manuál. OXE Double HD. Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Uživatelský manuál OXE Double HD Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Děkujeme Vám za volbu našeho výrobku Oxe Double (Černá skříňka

Více

MASTER-MID GPS. Návod k obsluze. Mobility, Versatility, Flexibility MT7000

MASTER-MID GPS. Návod k obsluze. Mobility, Versatility, Flexibility MT7000 MASTER-MID GPS Mobility, Versatility, Flexibility MT7000 Návod k obsluze CZ Úvod... 2 Obsah balení... 2 Schéma zařízení... 2 Tlačítka... 3 Zapnutí... 3 Vypnutí... 3 Režim Suspend... 4 Instalace karty microsd...

Více

CZ Návod k použití PV-0261 BAREVNÝ AUDIO/VIDEO DVEŘNÍ SYSTÉM. Ref.č. : 990261 Rév. 1.00-25/01/12

CZ Návod k použití PV-0261 BAREVNÝ AUDIO/VIDEO DVEŘNÍ SYSTÉM. Ref.č. : 990261 Rév. 1.00-25/01/12 CZ Návod k použití PV-0261 BAREVNÝ AUDIO/VIDEO DVEŘNÍ SYSTÉM Ref.č. : 990261 Rév. 1.00-25/01/12 Společnost OPTEX Vám děkuje za zakoupení tohoto barevného audio/video dveřního systému pro 4 kabely, který

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

Instalace hardwaru. Instalace hardwaru

Instalace hardwaru. Instalace hardwaru Instalace hardwaru Poznámka Model produktu zobrazený v této příručce je TL-PS110U a slouží jako pří Dříve než začnete, připravte si tato zařízení Počítač s operačním systémem Windows 2000/XP/2003/Vista/7

Více

Vaše uživatelský manuál HP PHOTOSMART A820 HOME PHOTO CENTER http://cs.yourpdfguides.com/dref/907323

Vaše uživatelský manuál HP PHOTOSMART A820 HOME PHOTO CENTER http://cs.yourpdfguides.com/dref/907323 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP PHOTOSMART A820 HOME PHOTO CENTER. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP PHOTOSMART

Více

USB Digitální Mikroskop. (20x-400x) V1.3

USB Digitální Mikroskop. (20x-400x) V1.3 USB Digitální Mikroskop (20x-400x) V1.3 Manuál Poděkování Děkujeme za Váš nákup našich výrobků - jedná se o high-tech a zároveň snadno použitelný digitální mikroskop. S touto vychytávkou uvidíte unikátní

Více

Důležité bezpečnostní pokyny VÝSTRAHA

Důležité bezpečnostní pokyny VÝSTRAHA Důležité bezpečnostní pokyny VÝSTRAHA RIZIKO PORANĚNÍ ELEKTRICKÝM PROUDEM NEOTVÍRAT Tento symbol vás upozorňuje na to, že s produktem byla dodána důležitá literatura týkající se provozu a údržby zařízení.

Více

egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka

egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka Upozornění: a) Před používáním si pozorně přečtěte tyto instukce. b) Nedotýkejte se přívodního kabelu mokrýma rukama. c) Při vytahování napájecího kabelu netahejte

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO Max M8 HD(3G)

Uživatelský manuál - základ PiPO Max M8 HD(3G) Uživatelský manuál - základ PiPO Max M8 HD(3G) Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.2 a má čtyřjádrový 1,6GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál.

Více

Digitální fotorámeček Premium. Obj. č.: 95 46 48. Bezpečnostní pokyny

Digitální fotorámeček Premium. Obj. č.: 95 46 48. Bezpečnostní pokyny Bezpečnostní pokyny Digitální fotorámeček Premium Obj. č.: 95 46 48 Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup digitálního fotorámečku Premium. Tento návod k obsluze je součástí výrobku.

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Poděkování: Vážený uživateli, děkujeme vám za zakoupení našeho výrobku. Zde jsou provozní pokyny pro rychlé a pohodlné ovládání, před použitím si přečtěte pozorně návod. Obsah: 1.

Více

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 7.0 Než začnete AirPlus G 802.11g/2.4 GHz bezdrátový víceportový tiskový

Více

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST Micro SD kamera AIC 5855+5111+5901 Připojení bateriové části Pro připojení bateriové části je třeba zarovnat zářezy na obou částech. Spojení je možno

Více

DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx

DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 1. Systémové požadavky... 3 2. Připojení do sítě... 4 3. Přístup pomocí webového

Více

Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál

Dotykový 10,4 LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT 10''/10,4'' multifunkční monitor Uživatelský manuál Drazí zákazníci, abyste zajistili, že vámi zakoupený výrobek bude správně fungovat, přečtěte si nejprve tento

Více

SIM Card Recovery Stick

SIM Card Recovery Stick SIM Card Recovery Stick Návod k použití Hlavní výhody produktu: Jednoduché ovládání Recovery software Obnoví i smazané SMS, které se nacházejí na SIM kartě Možno použít také pro kompletní management vaší

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

IP kamery DIGITUS Plug&View

IP kamery DIGITUS Plug&View IP kamery DIGITUS Plug&View Stručný průvodce instalací Obsah balení 1 IP kamera Plug&View 1 napájecí zdroj s kabelem 1 kabel s ethernetem 1 stručný průvodce instalací 1 disk CD s nástroji 1 odnímatelná

Více

Uživatelský Manuál. Digitální Fotorámeček PF830

Uživatelský Manuál. Digitální Fotorámeček PF830 Uživatelský Manuál Digitální Fotorámeček PF830 Obsah Úvod... 3 Obsah balení... 3 Vlastnosti... 3 Systémové požadavky... 4 Bezpečnostní opatření... 5 Základní použití... 5 Čištění přístroje... 5 Záloha

Více

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty...

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty... Obsah: Bezpečnost... 2 Vybavení... 2 Vlastnosti... 3 Popis a funkce... 4 Pracovní postupy 5.1. Nastavení... 6 5.2. Záznam teploty... 8 5.3. Vymazat paměť... 9 5.4. Stáhnout paměť... 9 5.5. Výměna baterií...

Více

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2.

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Popisy uvedené v této příručce jsou založeny na operačních systémech Windows 7 a Mac OS X Mountain Lion. Přečtěte

Více

DIGITUS Plug&View MiniNVR

DIGITUS Plug&View MiniNVR DIGITUS Plug&View MiniNVR Průvodce rychlou instalací (PRI) DN-16150 Obsah balení 1 x Rekordér DIGITUS Plug&View MiniNVR 1 x Napájecí adaptér USB 5 V/2 A 1 x Infračervený přijímač 1 x Průvodce rychlou instalací

Více

První zapnutí notebooku GIGABYTE

První zapnutí notebooku GIGABYTE P55 V3.0 Gratulujeme k nákupu GIGABYTE notebooku. Tento manuál Vám pomůže s prvním nastavením Vašeho notebooku. Konfigurace notebooku se liší podle zakoupeného notebooku. GIGABYTE si vyhrazuje právo na

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL HP KAMERA DO AUTOMOBILU F210

UŽIVATELSKÝ MANUÁL HP KAMERA DO AUTOMOBILU F210 UŽIVATELSKÝ MANUÁL HP KAMERA DO AUTOMOBILU F210 1. ÚVOD 1.1 Vlastnosti Full HD kamera (1920*1080 @ 30fps) Barevný 2,4 palcový LCD displej Širokoúhlá čočka Detekce pohybu Automatické nahrávání v případě

Více

Dekujeme, že jste si zakoupili videokameru EVOLVE 4000HD v2 Sport.

Dekujeme, že jste si zakoupili videokameru EVOLVE 4000HD v2 Sport. Dekujeme, že jste si zakoupili videokameru EVOLVE 4000HD v2 Sport. - Před použitím výrobku si přečtěte tento návod k obsluze, abyste výrobek správně používali. - Tento návod k obsluze uchovejte na bezpečném

Více

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM Rychlý instalační průvodce DA-10295 Vítejte Děkujeme vám za zakoupení Digitus Bluetooth Soundbar se subwooferem! Nezáleží na tom jak tento výrobek využijete - zdali

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE

TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE VISIT OUR WEBSITE WWW.GOCLEVER.COM TO SEE MORE PRODUCTS TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Před prvním použitím přístroje si prosím pečlivě prostudujte návod k obsluze. Úvod Děkujeme za Vaši

Více

JLIP VIDEO CAPTURE/ JLIP VIDEO PRODUCER

JLIP VIDEO CAPTURE/ JLIP VIDEO PRODUCER PC Connection Kit Pro systém Windows JLIP VIDEO CPTURE/ JLIP VIDEO PRODUCER ČESKY NÁVOD K OBSLUZE Pro potřebu uživatele Zapište si prosím číslo modelu a výrobní číslo pro budoucí použití. Model číslo Výrobní

Více