Petr Moravec. Návrh a implementace dynamického webového prostředí pro prezentaci studijních opor

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Petr Moravec. Návrh a implementace dynamického webového prostředí pro prezentaci studijních opor"

Transkript

1 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informacních služeb v Praze Petr Moravec Návrh a implementace dynamického webového prostředí pro prezentaci studijních opor Bakalářská práce 2009

2 ---Zadávací list---

3 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Návrh a implementace dynamického webového prostředí pro prezentaci studijních opor zpracoval samostatně a použil pouze zdrojů, které cituji a uvádím v seznamu použité literatury. V Praze dne Podpis..

4 Poděkování Děkuji rodině a přátelům za jejich podporu, pomoc a za trpělivost, kterou mě během psaní této práce poskytovali. Děkuji Danielu Maškovi za pomoc s výběrem tématu, členům diskusního fóra serveru za odbornou pomoc a městu Torquay za poskytnutou motivaci. Na závěr bych rád poděkoval Národní technické knihovně za její uzavírku v době psaní této práce. Věnováno všem přátelům, kteří studovali na Vyšší odborné škole informačních služeb.

5 Anotace Předmětem této bakalářské práce je popis návrhu a implementace aplikace, jejíž funkcí je poskytnutí jednotného dynamického rozhraní pro soubor studijních materiálů. Aplikace pracuje s technologiemi Flash, XML a s programovacím jazykem ActionScript. Práce se věnuje možnostem jejich využití a způsobu, jakým lze tyto platformy provázat. Část práce je věnována grafickému řešení aplikace. Summary The purpose of this bachelor s thesis is to describe design and implementation of application, which is destined to provide unified dynamic interface for study materials. This application works with Flash and XML technologies and with ActionScript programming language. Thesis intents to describe possibilities of their usability and the way to combine this technologies together. One part follows graphical solution of application.

6 1 Obsah 1 Obsah Úvod Téma práce Požadavky na funkčnost projektu Použité technologie Struktura projektu Flash Historie Úloha technologie Flash v projektu Nevýhody flashe Vývojové prostředí flashe Charakteristika prostředí Scény Časové osy Knihovna symbolů Skripty ActionScript Historie ActionScript Úvod Objekty Vlastnosti Adresace (tečková syntaxe)

7 4.2.5 Metody objektů Funkce Události XML Úvod do XML Výhody XML pro tento projekt Struktura XML dokumentů vytvořených pro projekt Podpora XML ve flashi Import XML do flashe Problémy s pořadím vykonávání kódu Adresace XML uzlů ve flashi Práce s texty v prostředí Flash Statická a dynamická textová pole Práce s dynamickým obsahem textových polí Podpora HTML tagů v dynamických textových polích Scrolování dynamického textu Scrollbar v projektu Teoretický základ Praktické provedení Příprava pdf prezentací pro projekt Aplikace swf tools Export swf souboru ze souboru formátu pdf Vnořování swf animací do sebe Prostředí projektu Loader

8 8.3 Použitá metoda pro načtení prezentací Různé formáty prezentací Navigační menu importované prezentace Dynamicky generovaný seznam XML uzlů Úvod Tři úrovně tlačítek Funkce duplicatemovieclip() Funkce removemovieclip(); Postupy generátoru menu Pozicování tlačítek s použitím události onenterframe Tlačítka dalších úrovní Animovaná tlačítka Animovaná tlačítka Animovaná tlačítka v projektu Návrh animovaného tlačítka Preloader Definice Význam preloaderu Výskyty v projektu Návrh preloaderu Potíže s preloadery Režim plné obrazovky HTML Úvod k HTML Význam HTML pro projekt

9 13.3 Implementace flashe do HTML Grafické zpracování projektu Požadavky na grafické zpracování Funkčnost grafického prostředí Estetičnost versus přehlednost Identita projektu Logotyp Barevnost Layout stránek Navigační menu Bílá místa Zobrazovací okno prezentací Navigace pro pohyb po prezentaci Seznam prezentací Schémata rozvržení flashové stránky Závěr Seznam použitých zdrojů Obrazové prvky práce

10 2 Úvod 2.1 Téma práce Tato práce je úzce spjata s projektem, který byl v jejím rámci vypracován. Předmětem projektu bylo vypracování dynamického prostředí pro prezentaci studijních opor. Pro sadu aktivně využívaných prezentací bylo potřeba navrhnout aplikaci, která by jim poskytla jednotné uživatelské rozhraní takovým způsobem, aby se v něm daly prezentace snadno zobrazovat a který by je rozčlenil do přehledné struktury. V rámci projektu tak vznikl ze souboru prezentací kompaktní e-learningový kurz. Jeho cílem je usnadnit práci jednak studentům, kteří budou z prezentací do něj implementovaných čerpat informace potřebné ke studiu. Dále projekt usnadní práci s podklady i při jejich prezentaci, což by mělo představovat přínos i pro přednášejícího. V práci je na tento projekt odkazováno prostřednictvím termínů projekt případně aplikace, v některých případech náš projekt nebo můj projekt. Samotná bakalářská práce představuje soubornou dokumentaci k návrhu a implementaci zmíněného projektu. Obsahuje popis jeho funkcí a způsob, jakým tyto funkce pracují. Jednotlivé dílčí problémy, které bylo třeba pro projekt vyřešit, jsou v práci podrobně popsány a zdokumentovány. Nejde pochopitelně o všechny problémy, které bylo třeba v rámci projektu vyřešit. V práci jsou popsány jen některé z nich. Jsou zvoleny tak, aby práce co nejkomplexněji pojednávala o použitých technologiích a popsala v co nejvyšší míře jejich možnosti využití. Každé technologii předchází v práci rovněž předmluva, která danou technologii obecněji popisuje a čtenáři přiblíží její význam nejen pro tento projekt. Práci tvoří dvě neoddělené částí. První část představuje především teoretická pojednání o technologiích projektu. Kapitoly obsahují definice termínů, se kterými dané technologie pracují a které jsou rovněž pro jejich popis nezbytné. Ve druhé části jsou potom popsány jednotlivé funkční prvky projektu. Tato část obsahuje podrobné citace z programového kódu aplikace a věnuje se vysvětlení jejich funkcí. Práce nabízí celistvý návod pro tvorbu podobných projektů. Zároveň lze práci považovat za dokumentaci použitých technologií a jako návod pro práci s nimi. Práce se v neposlední řadě věnuje vzájemné podpoře těchto technologií a popisuje vztahy, na základě kterých spolu tyto technologie komunikují. 10

11 2.2 Požadavky na funkčnost projektu Projekt není samoúčelný. Je určen k řešení konkrétního problému a měl by být následně běžně využíván skupinou uživatelů. Zadáním řešení jsou požadavky na jeho funkčnost, které na tomto místě stručně shrnu. Základním požadavkem na projekt kladeným je požadavek na jeho funkčnost. Aplikace musí být schopna přijímat vstup, který představuje studijní materiál upravený do vhodného formátu. Musí být schopna tento vstup ve svém rozhraní uživateli zobrazovat a umožnit mu jím do určité míry manipulovat. Projekt by měl přijímat prezentační vstupy univerzálně. Pro prezentace, které splňují v této práci popsané požadavky, musí platit bez výjimky možnost jejich implementace do aplikace. Projekt musí být editovatelný. Správce musí mít možnost snadno měnit jeho obsah a přidávat případně odebírat jednotlivé obsahové části. Aplikace musí být uživatelsky přívětivá, přehledná a snadno ovladatelná. Naplnění tohoto požadavku souvisí především s grafickým řešením aplikace. Snadnost ovládání představuje, jak bude následně vysvětleno, podstatný aspekt projektu. Implementace aplikace musí být možná jak pro distribuci na internetu, tak i pro distribuci na diskových médiích. V rámci jedné aplikace o stejné struktuře musí tedy existovat varianta pro její online i offline prezentaci. 2.3 Použité technologie Projekt je v určitém smyslu flashovou webovou stránkou. Většina práce na projektu probíhala v prostředí aplikace Adobe Flash CS3. Návrh programových struktur a akcí, které projekt ke své funkci využívá, probíhal rovněž v této aplikaci s využitím jazyka ActionScript 2.0, který je prostředí flash vlastní. Technologie XML představuje v projektu podpůrný formát. S její pomocí je prováděna editace a naplňování obsahu projektu. Jazyk HTML hraje okrajovou roli pro závěrečnou implementaci projektu do prostředí sítě internet. Týká se tedy v první řadě online verze projektu. 11

12 Pro návrh projektu a jeho obsahů bylo využita i řada dalších aplikací. Pro převod studijních podkladů do formátů pro projekt přijatelných byly využity aplikace SWFTools a Total Commander. Pro přípravu grafických podkladů jsem využil aplikace sady Adobe Creative Suite Struktura projektu Obrázek číslo 1: Diagram struktury projektu Správcem vytvořené prezentaci se vytvoří zápis do XML seznamu a soubor prezentace se umístí na server. Flashová aplikace si v záznamu prezentaci dynamicky načte do sebe. Koncový uživatel si aplikaci spustí přes internet prostřednictvím jejího HTML rozhraní a prezentaci si zobrazí. 12

13 3 Flash 3.1 Historie První verze aplikačního prostředí Flash vznikla v roce 1996 a až do své verze Flash 8 byla vyvíjena společností Macromedia. Následující verze Flash CS3 již vznikla v produkci společnosti Adobe, která společnost Macromedia v roce 2005 odkoupila. Prostředí flash bylo ve své první verzi určeno k tvorbě vektorových a bitmapových animací s použitelností na internetu. S dalšími verzemi přišla podpora jiných formátů, jako jsou například formáty videa a zvukových záznamů. Do třetí verze programu byla již implementována podpora programovacího jazyka JavaScript. Z technologie flash se stal postupem času ideální nástroj pro přidávání multimediálních obsahů do webových stránek a pro zvýšení jejich interaktivity. Začaly se v něm stále ve větší míře vyvíjet aplikace určené pro internet. Díky uživatelskému rozhraní se škálou funkcí pro tvorbu grafiky, se stal flash velmi oblíbenou platformou pro tvorbu online počítačových her, animací a reklamních bannerů. S pokročilejšími funkcemi novějších verzí začala tvorba webů, které jsou navrženy celé výhradně ve flashi. Technologie flash se stala jednou z nejdynamičtěji se vyvíjejících webových technologií a do značné míry přispěla ke vzhledu internetu tak, jak jej známe dnes. Svou vedoucí úlohu mezi multimediálními internetovými formáty si drží již několik let a jenom budoucnost ukáže, jak dlouho jí tato pozice vydrží. V budoucnosti by jí měla obrazně řečeno šlapat na paty technologie Microsoft Silverlight, o které se hovoří již delší dobu. Jak se však zdá, tato budoucnost je ještě stále vzdálená. 3.2 Úloha technologie Flash v projektu Na celém projektu zabírá z hlediska návrhu a tvorby technologie flash přibližně 90ti procentní podíl. Projekt jednotného prostředí pro prezentaci studijních opor lze proto považovat v první řadě za flashový projekt. Výběr této technologie není v žádném případě náhodný. Požadavky na některé funkce projektu umožňuje tato technologie naplnit nesrovnatelně lépe než jiné formáty. Na prvním místě je třeba zmínit úroveň grafických možností flashových aplikací. Svými animačními funkcemi si tato technologie jen těžko nachází srovnatelného konkurenta. Byť v tomto projektu nejsou animační možnost flashe zdaleka plně využity, má uplatnění některých z nich na výsledný dojem z projektu jasný dopad. Projekt díky nim působí jako kompaktní celek. Použití flashe se projevuje v některých ne-bezvýznamných detailech, jakými jsou například animace tlačítek nebo dílčí animace preloaderů, o kterých je pojednáno v samostatných kapitolách této práce. 13

14 Výhodou technologie flash je rovněž možnost exportu výstupů do široké škály formátů. Projekt bude určen nejen pro použití pro web, kde je užito výstupů ve formátu souborů typu swf. Může být rovněž použit jako multimediální příloha tištěných studijních materiálů. Export výstupu jako spustitelný exe soubor je ideální pro distribuci na diskových médiích, kde lze mimo jiné využít i podpory automatického spouštění. Samotné prezentace, jimž projekt poskytuje jednotné rozhraní, mají svou autorskou hodnotu. Při jejich umístění na web ve formátu pdf a odkazování na ně prostřednictvím viditelné URL adresace dochází nevyhnutelně k jejich neomezenému stahování uživateli a k jejich nekontrolovatelné distribuci mimo zdrojový web. Flashová animace naproti tomu pracuje s adresací ukrytou uvnitř nezobrazovaného skriptu, který vykonává. Každý uživatel bude tak mít podklady rovněž k dispozici, nicméně k jejich spontánní distribuci nebude v tomto případě docházet. Běžný uživatel nemá totiž možnost umístění souborových podkladů na serveru zjistit. Díky podpoře importu dat z XML dokumentů, kterou technologie flash disponuje, je i budoucí editace a správa obsahů projektu snazší, než by tomu bylo při použití standardního HTML rozhraní. Přidání prezentace se zde provede nakopírováním souboru na server a zápisem do XML souboru bez nutnosti editace jakéhokoli programového kódu. 3.3 Nevýhody flashe Technologie flash s sebou nese pochopitelně i několik nevýhod. Především jde o často diskutovanou nutnost instalace flash playeru na počítači uživatele, bez níž spuštění těchto animací není možné. V dobách, kdy technologie flash na internetu začínala, představoval tento fakt zásadní problém. V současné době ale osobně považuji tuto výtku za přežitou. Flash player je již delší dobu standardní součástí instalačních balíčků téměř všech internetových prohlížečů. Výskyt flashových elementů na internetu je dnes navíc zastoupen v takové míře, že bezproblémový pohyb po síti bez nainstalovaného přehrávače flashe považuji za prakticky nemožný. Jinými slovy jsem přesvědčen, že uživatele bez nainstalovaného přehrávače flashových prvků situace dříve nebo později musí přinutit si tento přehrávač pořídit. Další nevýhodu představuje více verzí přehrávačů formátu flash a častá neochota uživatelů tyto přehrávače aktualizovat. Řešením je produkce flash výstupů ve formátech podporovaných staršími verzemi přehrávačů. Pokud nepotřebujeme v projektu využívat funkce nejnovějších verzí, je vždy vhodná produkce výstupů pro co nejstarší formát flash playeru. Náš projekt je kompatibilní s přehrávačem Flash Player 8, který je k dispozici již od roku 2005 a novějšími verzemi. Flash player 14

15 podporuje ve svých verzích zpětnou kompatibilitu. Ke dnešnímu dni je produkce flash výstupů pro osmou verzi produktu pro výše uvedený důvod stále oficiálně doporučena, ačkoli existuje již desátá verze. 3.4 Vývojové prostředí flashe Charakteristika prostředí V prvních verzích sloužilo vývojové prostředí flashe pouze k návrhu jednodušších animací určených převážně pro umístění na internetu. Možnosti jeho využití výrazně rozšířily až novější verze produktu. Tvorby animací dnes představují jen malou součást celého tohoto spektra. Přesto je ale základní prostředí flashe s defaultním nastavením pro tvorbu animací přímo ideální a z jejích potřeb do značné stále míry vychází. Uživatelské rozhraní obsahuje celou řadu nástrojů pro tvorbu grafických podkladů, jaké známe i z jiných grafických aplikací. Je zde znázorněna časová osa pro snadnou práci s animacemi, která může být rozdělena do prakticky libovolného počtu vrstev. Časová osa disponuje mnoha funkcemi pro různé režimy zobrazení. Součástí prostředí je rovněž knihovna symbolů a vestavěných komponent. Svůj prostor zde má i editor pro zápis příkazů ActionScriptu, jehož nedílnou součástí je nástroj Sript Assist, jež vkládání kódů uživateli značně usnadňuje. Samozřejmě jsou zde zastoupeny i panely pro editaci textů, barev, transformaci objektů scény a měřící nástroje Scény Každý flashový projekt obsahuje jednu hlavní scénu. Ta představuje prostor, do kterého jsou jednotlivé prvky animace vkládány a její rozměry odpovídají výslednému výstupu ve formě swf souboru. Vlastní scénu ovšem obsahují rovněž všechny objekty symbolů knihoven, které jsou na hlavní scéně zastoupeny. Tyto vnořené scény nemají zpravidla omezenou velikost Časové osy Každé jednotlivé scéně projektu odpovídá jedna časová osa. Jsou-li scény do sebe vnořené, jsou do sebe vnořené i tyto časové osy. Na každé časové ose může probíhat samostatná animace. Mohou zde být vnořeny další objekty nebo zápis skriptu. Rychlost průběhu animace na vnořených časových osách odpovídá rychlosti průběhu animace na hlavní časové ose a je definována jednotnou hodnotou frame rate celého dokumentu. Ta je uživatelem nastavena hodnotou od 0,01 do 120 a značí rychlost vykreslování animace ve snímcích za sekundu. 15

16 3.4.4 Knihovna symbolů K flashovému projektu může náležet hned několik typů knihoven symbolů. Jsou to vestavěné knihovny flashe, které jsou součástí aplikace flash. Obsahují vývojáři předem navržené komponenty a objekty použitelné v projektu Dále je zde zastoupena knihovna uživatelem definovaných symbolů. Podobně jako i u jiných aplikací pro tvorbu grafiky představuje užití symbolů skvělou možnost, jak efektivně snížit velikost výstupů i zdrojového souboru. Vzhledem k primárnímu určení flash výstupů pro distribuci na internetu, hrají u nich úspory velikosti významnou roli. Třetím typem knihoven symbolů mohou být k flashovému projektu připojené externí knihovny. Při tvorbě většího počtu podobných projektů je tato forma knihoven velice vhodná. Uživatelem definované symboly jsou trojího druhu. Jsou to symboly typu graphic, movie clip a button. Každému z nich odpovídá unikátní množina vlastností, metod a vestavěných funkcí pro práci s nimi prostřednictvím zápisů ActionScriptu Skripty ActionScript představuje programovací jazyk vlastní technologii flash. Ve vývojovém prostředí lze zápisy skriptu umístit mnoha způsoby na mnoho míst. Kódy lze umisťovat na časovou osu do samostatných klíčových snímků. Lze je vepisovat přímo na objekty umístěné na scéně. Mohou být umístěny do kterékoli úrovně vnořených symbolů. Další možností je vkládání zápisů ActionScriptu do externího souboru nebo odkazování příkazů kódu z jedné swf animace do druhé. 16

17 4 ActionScript 4.1 Historie ActionScript představuje programovací jazyk určený pro platformu flash. Jedná se objektově orientovaný skriptovací jazyk, který je do značné míry odvozený od jazyka JavaScript, který je jeho přímým předchůdcem. První verze vlastního ActionScriptu je podporována přehrávačem Flash Player verze 5 a novějšími. Od sedmé verze Flash Playeru přichází podpora jazyka ActionScript 2.0. Ta je předešlé verzi velmi podobná a představuje v podstatě jen její rozšíření, byť jde o rozšíření velmi výrazné. První dvě verze ActionScriptu jsou vzájemně kompatibilní a příkazy ActionScriptu 1.0 mohou být vykonávány bez problémů v aplikaci navržené pro verzi ActionScript 2.0. S devátou verzí Flash Playeru přichází podpora stále ještě relativně nového jazyka ActionScript 3.0. Ačkoli jde o novější verzi stejného jazyka, jakým je ActionScript 2.0, rozdíly jsou zde již velmi výrazné a jazyky již nejsou vzájemně kompatibilní. S novými příkazy přišla u mnoha příkazů i nová pravidla syntaxe a nový způsob, jakým jsou akce vykonávány. Jak již bylo zmíněno výše, projekt je produkován pro podporu přehrávače verze 8. Veškeré akce ActionScriptu, které budou v následujících kapitolách popsány, odpovídají tedy verzi ActionScript 2.0. Tato verze je pro potřeby projektu nejen plně postačující, ale dokonce i vhodnější. Přinejmenším díky všeobecné podpoře tohoto jazyka verzemi přehrávačů uživatelů. 4.2 ActionScript Úvod Jak již bylo řečeno, ActionScript patří do skupiny objektově orientovaných programovacích jazyků. To ve zkratce znamená, že jednotlivé části programové struktury jsou v kódu rozděleny na logické elementy, objekty. Ty disponují určitými vlastnostmi a jsou schopny vykonávat jim přirozené akce. Vzájemnými interakcemi těchto entit vykonává program komplexnější funkce v reakci na události definované uživatelem nebo na události spuštěné automatickými procesy. Přiznávám, že tato moje formulace je poměrně kostrbatá. Jednotlivé termíny v ní použité, je ale potřeba definovat pro správné pochopení kapitol, které budou následovat, ve kterých popisuji jednotlivé funkční součásti projektu a jejich skripty. Po přečtení definic těchto termínů bude jistě celá formulace dávat lepší smysl. 17

18 4.2.2 Objekty Objektem se v terminologii ActionScriptu rozumí jakákoliv entita, která je vyjádřena svým konkrétním adresovatelným jménem. V kontextu tohoto projektu nazývám objekty především instance symbolů, které jsou zastoupeny na projektových scénách. Není to ovšem pravidlem. Existují i objekty, které na scéně fyzicky zastoupeny nejsou, nicméně s nimi jako s fyzickými objekty logicky pracujeme. Příkladem takového imaginárního objektu je například instance třídy XML, se kterou se v projektu rovněž pracuje. Všeobecným rozpoznávacím znakem objektů je (zjednodušeně řečeno) jejich schopnost obsahovat vlastnosti. Jejich vlastnostmi mohou být například jejich souřadnice umístění na scéně. Rovněž to ale mohou být imaginární vlastnosti přičleněné těmto objektům programátorem Vlastnosti Jak již z předchozího textu vyplívá, vlastnostmi objektů se rozumí atributy, které je do určité míry popisují. Instance symbolů umístěné na scéně animace mají kupříkladu své souřadnice. Dále mohou být přetransformovány jejich rozměry. Mohou být zploštělé, případně vertikálně protažené. Jejich průsvitnost (ve flashi nazývaná alpha kanál ) může být nastavena na jakoukoli procentuální hodnotu, atd. Všechny tyto aspekty, které se k objektu vztahují a kterých může být prakticky neomezené množství, představují jeho vlastnosti Adresace (tečková syntaxe) Pro adresování skriptů ve flashi se používá tzv. tečková syntaxe. Každý objekt, se kterým skripty pracují a na nějž odkazují, obsahuje svůj unikátní název. Tečková syntaxe v praxi znamená, že tyto názvy jsou vždy zprava odděleny tečkou. Na pravé straně za tečkou následují vlastnosti k tomuto příkazu přiřazené. Případně zde mohou následovat proměnné, které k objektu přísluší nebo metody tohoto objektu, jak je to znázorněno na příkladech. Adresace vlastnosti objektu: NazevInstance. vlastnost; např. NazevInstance._x; Adresace proměnné objektu: 18

19 NazevInstance.proměnná; např. NazevInstance.indexNum; Přístup k metodě objektu: NazevInstance.metoda(); např. NazevInstance.gotoAndPlay(1); Tečkami jsou rovněž odděleny i objekty, které jsou do sebe vnořené. Uplatňuje se zde pravidlo, že hierarchicky nadřazené objekty jsou nalevo a objekty do nich vnořené napravo za tečkou. Toto vnořování může probíhat prakticky donekonečna. Nejlépe jde tento způsob demonstrovat na příkladu. Je-li objekt dítě vnořen do objektu rodič, který je vnořen do objektu prarodič, cesta k objektu dítě má následující tvar: prarodič.rodič.dítě; resp. vlastnost dítěte s názvem _x (ta nám udává x-ovou souřadnici výskytu dítěte na scéně) má následující adresaci: prarodič.rodič.dítě._x; Adresace může probíhat absolutně nebo relativně. Skript, který bude vložen na časovou osu objektu rodič, může odkazovat na vlastnost objektu dítě relativně takto: dítě._x; Absolutně by potom odkazoval tímto způsobem: _root.prarodič.rodič.dítě._x; Objekt _root zde představuje kořenový element adresace ve flashi. Všeobecně vhodnější metodou ve flashových projektech bývá adresace relativní. 19

20 4.2.5 Metody objektů Stejně jako objekty obsahují svoje vlastnosti, jsou jim přiřazeny i jejich metody. Zatímco vlastnosti jsou jejich statickými atributy, metody představují akce, které jsou těmto objektům vlastní. Jde tedy v podstatě o vlastnosti zastupující jimi vykonatelné činnosti. Pro lepší pochopení mohu toto demonstrovat na příkladu ze života. Máme-li v reálném světě objekt člověk, můžeme ho v kódu definovat jako objektový typ řidič (mimochodem objektové typy v terminologii ActionScriptu nazýváme třídami ). Aktivní vlastností takového objektového typu je pravděpodobně samotná schopnost řídit auto. Instance člověk tedy v tomto případě disponuje metodou řiďauto(). Je to tedy akce, která je mu vlastní. Syntaxe je následující: Objekt.metoda(); Tedy podle pravidel tečkové syntaxe je metoda objektu umístěna za název objektu a oddělena tečkou. Dále obsahuje závorky, do kterých se vkládají parametry těm metodám, které to vyžadují. V našem případě by mohla být parametrem rychlost, jakou má náš člověk jet. Ta by mohla být vyjádřena třeba číselnou hodnotou 50 pro rychlost 50 km/h. Volání metody by mohlo vypadat takto: _root.člověk.řiďauto(50); Věcně vzato jsou metody předem definovanými funkcemi, které náleží konkrétnímu typu objektu. Rozpoznávacím znakem metod je přítomnost jednoduché závorky za jejich názvem, podle níž je lze snadno odhalit Funkce Celý skript sestává zpravidla z velkého množství jednotlivých příkazů, které slouží k dílčím činnostem. Funkce představují komplexní shluky těchto příkazů s předem určeným pořadím, které slouží k vykonání konkrétní činnosti. ActionScript obsahuje celou řadu předem definovaných funkcí, které má programátor standardně k dispozici. Jazyk ale umožňuje rovněž definování vlastních funkcí. To má význam především v místech, kde by se mohl kód často opakovat. Máme-li například připravenou sadu akcí sloužících animaci objektu a chceme-li stejným způsobem animovat i další objekty, je nejvhodnější definovat pro tuto činnost novou funkci. Po definici můžeme již tuto sebesložitější funkci k objektům volat pouhým jednořádkovým příkazem. 20

21 Všeobecnou zásadou při psaní kódu ActionScriptu je, že by se programátor neměl na žádném místě opakovat. Vyskytuje-li se v některých částech kódu stejná skupina akcí, je vhodné nadefinovat pro tyto akce funkce a na těchto místech volat přímo je. Urychlí to průběh celé animace, sníží nároky na paměť a především umožní snadnou editaci v případě chyb Události Veškeré akce, které se ve flashové animaci vykonávají, jsou volány v reakci na určitou událost, která v animaci nastane. Touto událostí může být přechod animace na konkrétní klíčový snímek, událost myši, případně událost stisknutí tlačítka klávesnice. Akce, které při takové události mají nastat, se této události musí předem přiřadit. Příkladem může být událost stisknutí tlačítka s názvem btn myší: btn.onrelease = function (){ _root.gotoandstop(1); }; Události stisknutí tlačítka (onrelease) je zde přiřazena funkce obsahující akci sloužící k přechodu na první snímek hlavní časové osy. K vykonání tohoto přiřazení funkce události musí dojít před samotným stisknutím tlačítka, má-li být akce vykonána. Z předchozích kapitol mimochodem již víme, že akce gotoandstop() představuje tedy metodu objektu _root. 21

22 5 XML 5.1 Úvod do XML XML (celým názvem Extensible Markup Language) je značkovací jazyk vytvořený skupinou XML Working Group, jež tvoří součást World Wide Web Consortium (W3C). Hlavní myšlenkou jazyka je jeho zaměření na obsah a nikoli na formu prezentace dat s důrazem na co největší jednoduchost. XML reprezentuje pouze čistá data a jejich vnitřní logické vztahy. Vůbec se nezabývá způsobem jejich grafické ani jakékoli jiné prezentace. Ta zůstává zcela v režii rozhraní, které s těmito daty pracuje. Takovým rozhraním může být webová prezentace využívající k zobrazení dat HTML a kaskádové styly. Může to být také aaplikace pracující prakticky v jakémkoli jazyce nebo jako v našem případě flash animace. Práce s daty je proto pochopitelně rychlejší a efektivnější. Zejména z tohoto důvodu se z XML stává stále více oblíbený formát pro výměnu dat mezi webovými aplikacemi a pro pohyb dat po síti vůbec. Extensible (v překladu rozšiřitelné ) v názvu jazyka značí, že se nejedná o uzavřený jazyk s předem danými značkami (tagy) jako je například HTML. XML umožňuje uživateli zvolit si pro tyto značky jakékoli názvy. Jazyk XML tedy neobsahuje žádné předepsané tagy ani atributy a veškeré jejich definice jsou v rukou programátora. Právě tato jeho vlastnost z něj činí ideální formát pro datový vstup našeho flashového projektu. Účelem XML je obsahovat data ve strukturalizované formě. Jak bude tato forma vypadat, tedy jak přesně budou tato data strukturalizovaná, záleží přitom zcela na tvůrci XML dokumentu. V našem případě na názvech tagů příliš nezáleží, nicméně pro programátora aplikace i pro budoucího administrátora projektu je možnost vlastních názvů značek velice výhodná především z hlediska přehlednosti. Projekt navíc pracuje s XML daty takovým způsobem, že administrátor si bude moci značky přejmenovat libovolně podle svých požadavků kdykoli během provozu a na funkčnost projektu nebudou mít tyto změny žádný dopad. Formát XML je ovšem rovněž standardizovaný. Při vytváření vlastních značek je třeba řídit se několika základními pravidly. XML dokument musí začínat deklarací XML jazyka s uvedenou verzí a použitým kódováním, jako například: 22

23 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> Dokument XML musí obsahovat jeden kořenový prvek. V praxi to znamená, že veškerá data dokumentu je třeba uzavřít do jednoho párového tagu, který může mít pochopitelně opět libovolný název. Všechny tagy musí být párové, tzn. musí být tedy uzavřeny tagem s koncovou značkou nebo musí koncovou značku obsahovat na svém konci. <tag_1> </tag_1> <tag_1/> Tagy se nesmí překrývat. Značky nižších úrovní musí být celé (tzn. celý pár tagů) vnořené do tagu vyšší úrovně. <tag_1> <tag_2> </tag_2> </tag1> Atributy tagů se uvádějí v uvozovkách v následujícím tvaru <tag_1 atribut= hodnota > Pro názvy značek se nesmí používat znaky <, >, &, které mají pro jazyk XML vlastní význam. 5.2 Výhody XML pro tento projekt Jak již bylo zmíněno výše, z hlediska přehlednosti nemá jazyk XML prakticky konkurenci. Čistě textová data očištěná o zbytečné prezentační atributy se přenášejí daleko rychleji než data jiných obsáhlejších formátů. Významnou výhodou je možnost editace obsahu stránek bez nutnosti jakkoli zasahovat do flash souboru a měnit ho. Máme tak možnost měnit obsah flashových stránek pouze za pomoci textového editoru prostřednictvím přepisu obsahu XML dokumentu. Při vhodném použití příkazů ActionScriptu máme jistotu vždy aktuálních dat. Obsah flashové animace se dynamicky načte při každém nečtení swf souboru prohlížečem nebo při zavolání příslušné funkce ActionScriptem, kdykoli to bude vhodné. 5.3 Struktura XML dokumentů vytvořených pro projekt V tomto projektu existují pouze dva typy XML dokumentů. 23

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Provozně ekonomická fakulta. Bakalářská práce. Uplatnění počítačových animací v elektronickém publikování

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Provozně ekonomická fakulta. Bakalářská práce. Uplatnění počítačových animací v elektronickém publikování ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Provozně ekonomická fakulta Bakalářská práce Uplatnění počítačových animací v elektronickém publikování Vypracoval: Tomáš Ludvík Vedoucí bakalářské práce: Ing. Václav

Více

Metodika tvorby webových aplikací

Metodika tvorby webových aplikací BANKOVNÍ INSTITUT VYSOKÁ ŠKOLA Metodika tvorby webových aplikací Bakalářská páce Stanislav Němec březen/2009 BANKOVNÍ INSTITUT VYSOKÁ ŠKOLA Katedra informačních technologií Metodika tvorby webových aplikací

Více

Technologie COM ve vývojovém nástroji Microsoft Visual Studio

Technologie COM ve vývojovém nástroji Microsoft Visual Studio Masarykova univerzita Fakulta informatiky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Technologie COM ve vývojovém nástroji Microsoft Visual Studio Ondřej Bystrý 2006 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracoval samostatně

Více

Univerzita Karlova v Praze. Matematicko-fyzikální fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. Václav Nádraský. Redakční systém s podporou dynamicky generovaného obsahu

Univerzita Karlova v Praze. Matematicko-fyzikální fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. Václav Nádraský. Redakční systém s podporou dynamicky generovaného obsahu Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE Václav Nádraský Redakční systém s podporou dynamicky generovaného obsahu Katedra softwarového inženýrství Vedoucí diplomové práce:

Více

UNICORN COLLEGE. Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Selftest systém v ASP.NET. Autor BP: Milan Klapač

UNICORN COLLEGE. Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Selftest systém v ASP.NET. Autor BP: Milan Klapač UNICORN COLLEGE Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor BP: Milan Klapač Vedoucí BP: Ing. David Hartman Ph.D. 2013 Praha Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem svou bakalářskou práci na

Více

Návrh webového systému řízení malé společnosti

Návrh webového systému řízení malé společnosti České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Diplomová práce Návrh webového systému řízení malé společnosti Vladimír Macek Vedoucí práce: RNDr. Štěpán Kvapilík Studijní program: Elektrotechnika

Více

HTML javascript css PHP DOM

HTML javascript css PHP DOM HTML javascript css PHP DOM ZÁKLADY TVORBY WWW STRÁNEK A JEDNODUCHÝCH WWW APLIKACÍ Studijní text Kristýna Kubrická Jan Kubrický OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 4 1 ÚVOD DO STUDIA... 6 INTERNET... 6 PRINCIP ČINNOSTI

Více

Pokročilá tvorba webu

Pokročilá tvorba webu Rozšíření výuky informačních technologií na Gymnáziu Pacov Reg. číslo: CZ.1.07/1.1.01/02.0008 Pokročilá tvorba webu Výukový materiál Bc. Patrik Jíra 27. 12. 2009 Tento projekt je spolufinancován z Evropského

Více

Návrh webového obchodu

Návrh webového obchodu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informatiky a kvantitativních metod Návrh webového obchodu Bakalářská práce Autor: Alyabyev Alexandr Informační technologie Vedoucí práce: Ing. Bohuslav Růžička,

Více

Informační systém pro základní školy

Informační systém pro základní školy Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Informační systém pro základní školy Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Pavel Turčínek, Ph.D. Lukáš Dubšík Brno 2015 Rád bych poděkoval Ing. Pavlu

Více

Nová metoda převodu obecného XML na čitelný PDF formát

Nová metoda převodu obecného XML na čitelný PDF formát ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní - Ústav přístrojové a řídicí techniky Nová metoda převodu obecného XML na čitelný PDF formát DIPLOMOVÁ PRÁCE prosinec 2006 Kamil Mrázek Prohlášení Prohlašuji,

Více

PRO SBOR FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ DAVID HELLEBRAND BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

PRO SBOR FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ DAVID HELLEBRAND BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV INTELIGENTNÍCH SYSTÉMŮ FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY DEPARTMENT OF INTELLIGENT SYSTEMS INFORMAČNÍ

Více

UNICORN COLLEGE. Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Datové modelování. Autor BP: Anatoliy Kybkalo. Vedoucí BP: Ing.

UNICORN COLLEGE. Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Datové modelování. Autor BP: Anatoliy Kybkalo. Vedoucí BP: Ing. UNICORN COLLEGE Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor BP: Anatoliy Kybkalo Vedoucí BP: Ing. Miroslav Žďárský 2013 Praha Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem svou bakalářskou práci na

Více

Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Jakub Valčík. Editor XML dat. Katedra softwarového inženýrství

Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Jakub Valčík. Editor XML dat. Katedra softwarového inženýrství Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Jakub Valčík Editor XML dat Katedra softwarového inženýrství Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Irena Mlýnková Studijní program: Informatika,

Více

Webová aplikace pro vytváření logických herních úloh a jejich sdílení

Webová aplikace pro vytváření logických herních úloh a jejich sdílení Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Webová aplikace pro vytváření logických herních úloh a jejich sdílení Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Jiří Lýsek, Ph.D. Jakub Vlachovský Brno

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Jan Bursa

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Jan Bursa Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Jan Bursa Zavedení systému pro evidenci strojů ve firmě Doosan Bobcat Bakalářská práce 2012

Více

TVORBA INTERNETOVÝCH APLIKACÍ POMOCÍ RICH INTERNET APPLICATION ADOBE AIR

TVORBA INTERNETOVÝCH APLIKACÍ POMOCÍ RICH INTERNET APPLICATION ADOBE AIR VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMATIZACE A INFORMATIKY FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMATION AND COMPUTER SCIENCE

Více

Informační systém pro řízení projektu vývoje software

Informační systém pro řízení projektu vývoje software ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA KYBERNETIKY DIPLOMOVÁ PRÁCE Informační systém pro řízení projektu vývoje software Praha, 2002 Jan Breznay Prohlášení Prohlašuji, že

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Student Vedoucí bakalářské práce Recenzent bakalářské práce : Martin Navrkal : Ing. Tomáš Brabec : Ing.

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Liberec 2012 Jan Hybš TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových

Více

Srovnání implementační náročnosti a výkonu webových služeb v.net Framework a J2EE. Bc. Petr Altmann

Srovnání implementační náročnosti a výkonu webových služeb v.net Framework a J2EE. Bc. Petr Altmann Srovnání implementační náročnosti a výkonu webových služeb v.net Framework a J2EE Bc. Petr Altmann Diplomová práce 2006 ABSTRAKT Tato diplomová práce zkoumá možnosti vývoje webových služeb a snaží se

Více

Srovnávací analýza funkcionality webových stránek multikin v ČR

Srovnávací analýza funkcionality webových stránek multikin v ČR Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Kristýna Chmelová Srovnávací analýza funkcionality webových stránek multikin v ČR Bakalářská

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Jan Šedivý.

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Jan Šedivý. Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Jan Šedivý Analýza a návrh řešení prezentace obrazových dat v prostředí Internetu Bakalářská

Více

Návrhy webových internetových aplikací

Návrhy webových internetových aplikací Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií a elektronického obchodování Návrhy webových internetových aplikací Bakalářská práce Autor: Jiří Nachtigall Informační technologie,

Více

Analýza struktury webu a její optimalizace. Jan Koldinský

Analýza struktury webu a její optimalizace. Jan Koldinský České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra počítačů Bakalářská práce Analýza struktury webu a její optimalizace Jan Koldinský Vedoucí práce: Ing. David Toth Studijní program:

Více

Učební materiály tvorby webových prezentací pro výuku žáků se sluchovým postižením. Ing. Jaroslav Krajča

Učební materiály tvorby webových prezentací pro výuku žáků se sluchovým postižením. Ing. Jaroslav Krajča Učební materiály tvorby webových prezentací pro výuku žáků se sluchovým postižením Ing. Jaroslav Krajča Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Cílem bakalářské práce je vytvořit výukové materiály pro tvorbu

Více

Metodický pokyn. Verze 1.10

Metodický pokyn. Verze 1.10 Metodický pokyn k vyhlášce č. 64/2008 Sb., o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti)

Více