Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele"

Transkript

1 Grafick manuál znaãky Odkaz na zfiizovatele

2 Obsah Úvod 1 Znaãka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 âernobílá pozitivní varianta 2.3 âernobílá inverzní varianta 2.4 Grafická definice znaãky 2.5 Ochranná zóna znaãky 2.6 Rozmûrová fiada znaãky 2.7 Barevná varianta znaãky na podkladov ch plochách 2.8 âernobílá varianta znaãky na podkladov ch plochách 2.9 Zakázaná a chybná pouïití znaãky 2.10 Zakázaná pouïití znaãky na podkladov ch plochách 2.11 Barevnost 3 Definice barev 3.1 Aplikace znaãky 4 Samolepky 4.1 Informaãní tabule 4.2 Prezentace na webov ch stránkách 4.3 Vstupenky speciální aplikace 4.4

3 Úvod 1 Grafický manuál definuje značku Odkaz na zřizovatele a slouží jako zdroj informací jednoznačně vymezující způsob jejího užívání. Manuál slouží zejména potřebám příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina a Krajskému úřadu kraje Vysočina. Je k dispozici spolupracujícím dodavatelům a reklamním agenturám. Rada kraje Vysočina odsouhlasila usnesením 0171/05/2008/RK zavedení Odkazu na zřizovatele pro použití u příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina a uložila odboru sekretariátu hejtmana a odborům řídícím příspěvkové organizace dle možností zajistit užívání a používání odkazu na zřizovatele. Oddělení vnějších vztahů odboru sekretariátu hejtmana Krajského úřadu kraje Vysočina je k dispozici všem, kdo používají značku Odkaz na zřizovatele, pro konzultace a rady související s jejím používáním. Neváhejte se proto v případě nejasností a speciálních aplikací značky obrátit na tyto pracovníky: Zbyněk Čech, tel.: , Ladislav Seidl, tel.: , Tento manuál včetně souborů pro použití v různých grafických programech naleznete na internetovém portále kraje Vysočina > Organizace kraje. Na vyžádání vám je v elektronické podobě zašlou i výše uvedení pracovníci oddělení vnějších vztahů. Odkaz na zřizovatele nemá žádný vliv na již používaný vizuální styl organizací zřizovaných krajem Vysočina (kromě organizace Vysočina Tourism). Vzhledem k několika variantám zpracování odkazu by neměl být problém s jeho používáním. Organizace zřizované krajem Vysočina mají velkou možnost prezentovat jméno kraje Vysočina například mezi zaměstnanci, žáky, návštěvníky těchto zařízení a občany kraje. Zavedení odkazu na zřizovatele a spojení jména kraje Vysočina a kvalitně poskytované služby, spolufinancované penězi z rozpočtu kraje, může zlepšit pocit sounáležitosti občanů s krajem Vysočina. Kraj Vysočina zřizuje celkem 138 organizací (k lednu 2008), které se dle zaměření dají rozdělit na školy a školská zařízení, sociální zařízení, zdravotnická zařízení, kulturní zařízení, Správu a údržbu silnic kraje Vysočina a Vysočina Tourism. Na provoz těchto organizací v roce 2008 přispívá kraj Vysočina celkovou sumou mil. Kč. Kromě toho jsou z rozpočtu kraje odesílány do rozpočtů zřizovaných organizací investiční dotace, které v roce 2008 činí 210 mil. Kč téměř 80 % této částky jde do zdravotnictví. Možnosti použití Odkazu na zřizovatele propagační a informační materiály, tiskoviny vstupenky, programy, almanachy, ročenky apod. certifikáty, čestná uznání, další interní materiály PPT prezentace webové stránky organizace (internetový banner) dle uvážení například reklamní předměty, PF apod. odkaz aplikovaný na forexové desce, případně plachtě, může být umístěn v místnostech, kde se konají školení, semináře, konference apod. Organizace sama zváží, zda bude Odkaz na zřizovatele uvádět na hlavičkovém papíře, a sama si určí vhodnou formu (například zda textovou, nebo grafickou).

4 Znaãka 2

5 Znaãka Základní barevná varianta 2.1 Znaãka je vytvofiena ve dvou základních verzích: obdélníkové a ãtvercové. Obû varianty jsou v znamovû na stejné úrovni. Aplikace obou znaãek je pfiesnû definována a fiídí se doporuãeními uveden mi v tomto manuálu. Znaãka je nejdûleïitûj ím vizuálním prvkem a je nejãastûji pouïívána v této základní variantû. Jako v chozí prvek odkazu na zfiizovatele je pouïito logo kraje Vysoãina, a proto i barevnost a typografie znaãky vycházejí z definic obsaïen ch v Manuálu jednotného vizuálního stylu kraje Vysoãina. Znaãka je tvofiena logem kraje Vysoãina, odkazem na webové stránky kraje a textem zfiizovatel organizace. Celá znaãka je v raznû orámována zaoblen m rámeãkem v zeleno-modré barevnosti.

6 Znaãka Inverzní barevná varianta 2.2 Pokud to vyïaduje v tvarn zámûr, je k dispozici i tato inverzní barevná podoba znaãky. Povolenou inverzní barevnou podobou znaãek je bíl logotyp a zelen (PANTONE 368 C/U) obrazov znak umístûn na tmavomodrou plochu (PANTONE 2748 C/U). Odkaz na webové stránky stránky a text zfiizovatel organizace jsou v bílé barvû stejnû jako rámeãek celé znaãky. Aplikace jin ch barevn ch variant není moïná.

7 Znaãka âernobílá pozitivní varianta 2.3 V ãernobílém tisku a v pfiípadech, kdy z technick ch dûvodû není moïné aplikovat znaãku v jejím barevném provedení, se pouïívá její ãernobílá varianta. Logo kraje i text jsou ve 100% ãerné barvû. Barva rámeãku je definována jako 60% ãerná barva.

8 Znaãka âernobílá inverzní varianta 2.4 Pfii ãernobílém zpracování znaãky lze vyuïít i inverzní bílou, respektive ãernobílou podobu znaãky. Jsou povoleny dvû varianty: znaãka s bíl m textem a bíl m rámeãkem bez pozadí (pozadí rámeãku je transparentní, a pfiebírá tak barvu podkladu) a znaãka v bílém rámeãku s bíl m textem na ãerném pozadí. Podrobnûji je problematika pouïití znaãky na barevném pozadí popsána v kapitole 2.9 âernobílá varianta znaãky na podkladov ch plochách.

9 Znaãka Grafická definice znaãky 2.5 Obdélníková znaãka je definována pomûrem stran 1:0,6. âtvercová znaãka má pomûr stran 1:1. Minimální velikost znaãky je urãena její dobrou ãitelností v závislosti na technick ch parametrech podkladové plochy a technologii tisku. Maximální velikost není omezena (podrobnosti jsou popsány v kapitole 2.7 Rozmûrová fiada znaãky). Pro definici ochranné zóny znaãky je smûrodatná tlou Èka rámeãku znaãky (podrobnosti jsou popsány v kapitole 2.6 Ochranná zóna znaãky). Znaãka je pfiesnû definována ve vektorov ch poãítaãov ch formátech, které slouïí jako zdroj pro práci se znaãkou. Na vyïádání vám je v elektronické podobû za lou pracovníci oddûlení vnûj ích vztahû (kontaktní údaje jsou uvedeny v kapitole 1 Úvod).

10 Znaãka Ochranná zóna znaãky 2.6 Ochranná zóna znaãky je velikost pole, do nûjï nesmûjí zasahovat Ïádné dal í grafické prvky (napfiíklad texty, fotografie, dal í znaãky atp.). Ochranná zóna je definována jednotkou r, která se rovná tlou Èce rámeãku kolem znaãky. Minimální ochranná zóna kolem celé znaãky je definována jako dvojnásobek tlou Èky rámeãku. Ochraná zóna platí pro v echny varianty znaãky bez ohledu na barevnost, sytost ãi typ podkladové plochy (viz ukázka).

11 Znaãka Rozmûrová fiada znaãky 2.7 Rozmûrová fiada znaãky není pfiesnû definována. Základním pravidlem je dobrá ãitelnost znaãky. Ve kerá uïití znaãky se fiídí v tvarn m zámûrem (respektujícím v echna doporuãení tohoto manuálu) a specifick mi technick mi podmínkami (materiál podkladové plochy, technologie tisku). Minimální velikost v barevném i ãernobílém provedení je limitována její ãitelností v závislosti na kvalitû tisku a pouïitém materiálu. Pfii optimálních podmínkách je minimální velikost znaãky cca 30 mm. Maximální velikost znaãky není omezena. Minimální velikost znaãky: Speciální variantou, která je pfiesnû definována v datov ch podkladech znaãky, je znaãka pro pouïití na vstupenkách (podrobnosti jsou popsány v kapitole 4.4 Vstupenky speciální aplikace ).

12 Znaãka Barevná varianta znaãky na podkladov ch plochách 2.8 Pozitivní barevná varianta znaãky se pouïívá zásadnû na bílém podkladu. Na jin ch podkladech pfii barevném tisku se pouïívá inverzní barevná varianta znaãky.

13 Znaãka âernobílá varianta znaãky na podkladov ch plochách 2.9 Pokud nelze znaãku aplikovat v základní nebo inverzní barevné podobû, je povoleno pouïívat její ãernobílou podobu. A to jak v základním (pozitivním), tak v inverzním provedení. Pozitivní varianta znaãky (âb) ãern text a ed rámeãek (60 %), kter má transparentní pozadí Inverzní varianta znaãky (âb) bíl text a bíl rámeãek, jenï má transparentní pozadí (pfiebírá barvu podkladu) bíl text a bíl rámeãek, kter má ãerné pozadí Variantu s transparentním pozadím lze pouïít pouze v pfiípadech, kdy intenzita pozadí zaruãuje dobrou ãitelnost znaãky. V ostatních pfiípadech, kdy je pozadí velmi svûtlé nebo na sloïitûj ích podkladov ch plochách (jako napfiíklad fotografie), je nutné pouïít inverzní variantu znaãky (bíl text a bíl rámeãek s ãern m pozadím). V ãernobílém pozitivním provedení je kromû prioritního pouïití na bílé podkladové plo e povoleno znaãku aplikovat na ed ch plochách v hodnotách 10, 20 a 30 % ãerné barvy. Pozitivní varianta znaãky (âb) na 10% edé podkladové plo e Pozitivní varianta znaãky (âb) na 30% edé podkladové plo e Na jednobarevné kontrastní plo e lze pouïít inverzní variantu znaãky (âb) v rámeãku s transparentním pozadím (pfiebírá barvu podkladu) Na jednobarevné kontrastní plo e (zde 65 % ãerné) lze pouïít inverzní variantu znaãky (âb) v rámeãku s transparentním pozadím (pfiebírá barvu podkladu) Na jednobarevné kontrastní plo e (zde 75 % ãerné) lze pouïít inverzní variantu znaãky (âb) v rámeãku s transparentním pozadím (pfiebírá barvu podkladu) Inverzní varianta znaãky (âb) pfii pouïití na sloïitûj í plo e (âb fotografie). Povolena je pouze varianta s ãern m pozadím rámeãku Inverzní varianta znaãky (âb) pfii pouïití na sloïitûj í plo e (barevná fotografie). Povolena je pouze varianta s ãern m pozadím rámeãku

14 Znaãka Zakázaná a chybná pouïití znaãky 2.10 Znaãka pfiedstavuje nedûliteln a jasnû definovan celek a je povoleno ji zobrazovat pouze v originální podobû, definované grafick m manuálem. Zde jsou uvedeny nûkteré chyby pfii práci se znaãkou. Není moïno: pouïívat jinou neï manuálem definovanou barvu znaãky nebo jednotliv ch ãástí znaãky zobrazovat znaãku nekompletní nebo k ní cokoli pfiidávat mûnit písmov font logotypu, velikost a vzájemné postavení jednotliv ch ãástí znaãky znaãku jak mkoliv zpûsobem natáãet, tvarovû modifikovat nebo upravovat filtry pouïívat linkové (tvofiené jen obrysovou linkou) provedení celé znaãky nebo jejích ãástí Zobrazené pfiíklady nepostihují v echny zakázané varianty znaãky.

15 Znaãka Zakázaná pouïití znaãky na podkladov ch plochách 2.11 Není moïno: pouïívat jiné neï manuálem definované podkladové plochy znaãky pouïívat barevnou pozitivní variantu znaãky na jin ch neï bíl ch plochách pouïívat barevnou inverzní variantu znaãky na bílém pozadí pouïívat znaãku v rámeãku bez pozadí na sloïitûj ích podkladech (fotografie apod.) Zobrazené pfiíklady nepostihují v echny zakázané varianty.

16 Barevnost 3

17 Barevnost Definice barev 3.1 Základními barvami kraje Vysoãina jsou zelená a tmavomodrá barva. Tuto barevnost respektuje i znaãka odkaz na zfiizovatele. Zelenou i modrou barvu lze pouïít pouze v jejich 100% hodnotách. Pro tisk pfiím mi barvami jsou barvy definovány podle vzorníku PANTONE (tisk na leskl ch papírech s oznaãením C, tisk na matn ch papírech s oznaãením U), pro soutiskové provedení ve stupnici CMYK, pro zobrazení na monitoru v RGB. Barevné odstíny nátûrov ch hmot, samolepicích folií a dal ích materiálû musí b t identické s pfiedepsan mi barvami. Základní barvy PANTONE 368 C/U zelená CMYK RBG 65 / 0 / 100 / 0 36,7 / 65,9 / 13,4 PANTONE 2748 C/U modrá CMYK RBG 100 / 76 / 0 / 18 0 / 11,1 / 39,4 DoplÀkové barvy ãerná PANTONE CMYK RBG Process BLACK C/U 0 / 0 / 0 / / 0 / 0 bílá

18 4 Aplikace znaãky

19 Aplikace Samolepky 4.1 Samolepky je moïno pouïívat pro dodateãné oznaãení tiskovin, reklamních pfiedmûtû atp.

20 Aplikace Informaãní tabule 4.2 Objekty organizací zfiizovan ch krajem Vysoãina jsou v souãasné dobû oznaãeny trvanliv mi smaltovan mi cedulemi se znakem kraje Vysoãina a nápisem Kraj Vysoãina. Toto fie ení má trvalej í charakter. Dle prostorov ch moïností budov je moïné vhodnou formou doplàovat stávající oznaãení nov m oznaãením, které pouïívá logotyp Kraj Vysoãina. Tyto pfiípadné poïadavky fieditelû organizací zfiizovan ch krajem je moïno individuálnû fie it s pracovníky oddûlení vnûj ích vztahû (kontaktní údaje jsou uvedeny v kapitole 1 Úvod).

21 Aplikace Prezentace na webov ch stránkách 4.3 Jedná se pfiedev ím o bannery, které jsou urãeny k pouïití zejména na webov ch prezentacích organizací zfiizovan ch krajem Vysoãina. Tyto bannery je moïno získat v elektronické podobû na internetovém portále kraje Vysoãina > Organizace kraje. Na vyïádání vám je v elektronické podobû za lou pracovníci oddûlení vnûj ích vztahû (kontaktní údaje jsou uvedeny v kapitole 1 Úvod). Znaãky jsou v datov ch podkladech pfiipraveny ve velikostech: 150 x 61 px 88 x 31 px 236 x 62 px 124 x 127 px 468 x 60 px

22 Aplikace Vstupenky speciální aplikace 4.4 Speciální variantou, která je pfiesnû definována v datov ch podkladech znaãky, je odkaz na zfiizovatele pro pouïití na vstupenkách. Tam, kde je velikost vstupenky men í neï 50 cm 2, je vhodné pouïít odkaz na zfiizovatele ve speciální minimalizované variantû. Inverzní ãernobílou variantu znaãky lze pouïít jak s rámeãkem s ãern m pozadím, tak i s rámeãkem bez pozadí. Také zde platí podmínky pro pouïití znaãky na podkladov ch plochách (viz kapitola 2.9 âernobílá varianta znaãky na podkladov ch plochách). vstupenka 50 cm 2

23

24 Kraj Vysoãina Oddûlení vnûj ích vztahû ÎiÏkova Jihlava Telefon: , , fax:

Manuál jednotného vizuálního stylu

Manuál jednotného vizuálního stylu Manuál jednotného vizuálního stylu OBSAH 1 ÚVOD 1.01 Jednotný vizuální styl 1.02 Funkce a užití manuálu 2 ZNAČKA 2.01 Základní barevné provedení 2.02 Polotónové a černobílé provedení 2.03 Značka s dovětkem

Více

VÚAnCh, a.s. Revoluční 84, 400 01, Ústí nad Labem. Manuál jednotného vizuálního stylu

VÚAnCh, a.s. Revoluční 84, 400 01, Ústí nad Labem. Manuál jednotného vizuálního stylu VÚAnCh, a.s. Revoluční 84, 400 01, Ústí nad Labem Manuál jednotného vizuálního stylu 1 Ůvod 1.01 Jednotný vizuální styl / Funkce a užití manuálu 2 Značka 2.01 Barevné provedení značky 2.02 Černobílé provedení

Více

Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk

Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk» Manuál vizuální identity SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk ÚVODEM» ÚVODEM Školní rok 2012/2013 je rokem změn v zájmovém

Více

GRAFICKÝ LOGO MANUÁL

GRAFICKÝ LOGO MANUÁL GRAFICKÝ LOGO MANUÁL OBSAH Základní varianta loga logo 01 4 Základní varianta loga doplněná o slogan logo 02 5 Inverzní barevná varianta loga logo 01 6 Monochromatická varianta loga doplněná o slogan logo

Více

Stručný grafický manuál značky TOP 09

Stručný grafický manuál značky TOP 09 S podporou Starostů Stručný grafický manuál značky TOP 09 Verze 1.0 Obsah Úvod................................ 1 Logotyp základní barevná verze...................... 2 Logotyp černobílé verze.........................

Více

Příloha č. 10. Pravidla publicity v rámci ROP SV

Příloha č. 10. Pravidla publicity v rámci ROP SV Příloha č. 10 Pravidla publicity v rámci ROP SV Účinnost: 17. 12. 2007 Datum zveřejnění: 17. 12. 2007 Příloha PPŽP č. 10 Pravidla publicity v rámci ROP SV Vážení žadatelé a příjemci dotace z Regionálního

Více

non pvc GRAFICKÝ MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU PRODUKTOVÁ LOGA NON PVC SEGMENTY

non pvc GRAFICKÝ MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU PRODUKTOVÁ LOGA NON PVC SEGMENTY non pvc GRAFICKÝ MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU PRODUKTOVÁ LOGA OBSAH 1. ÚVOD 1.01 Jednotný vizuální styl a užití manuálu 2. ZNAČKA 2.01 Základní použití produktové značky + claim 2.02 Rozšířené použití

Více

METODICKÝ POKYN PRAVIDLA PRO PUBLICITU

METODICKÝ POKYN PRAVIDLA PRO PUBLICITU Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko METODICKÝ POKYN PRAVIDLA PRO PUBLICITU verze 3.02 řízená kopie elektronická Účinnost Zpracovatel Metodické řízení Obsahuje strany Přílohy číslo 22.3.

Více

Grafický manuál SAZKA 1. Grafický manuál

Grafický manuál SAZKA 1. Grafický manuál Grafický manuál SAZKA 1 Grafický manuál obsah obsah 3 Úvod 5 1.00 logotyp sazka 7 1.01 primární horizontální barevný logotyp 8 1.02 konstrukce horizontálního barevného logotypu 9 1.03 primární vertikální

Více

manuál corporate identity

manuál corporate identity manuál corporate identity základní grafická koncepce brandu Manuál corporate identity zahrnuje tištěnou i elektronickou (pdf) verzi na CD. Veškeré obsažené materiály slouží pouze jako předlohy pro vytvoření

Více

Grafický manuál. společnosti Teplárna České Budějovice, a. s.

Grafický manuál. společnosti Teplárna České Budějovice, a. s. Grafický manuál společnosti Teplárna České Budějovice, a. s. Platnost od 2013 Úvod Grafický manuál je souborný materiál definující základní grafické konstanty firemního designu a jejich správné použití.

Více

MANUÁL VIZUÁLNÍ IDENTITY

MANUÁL VIZUÁLNÍ IDENTITY MANUÁL VIZUÁLNÍ IDENTITY ZÁKLADNÍ VARIANTA Aplikace na bílé a ostatní světlé podklady. INVERZNÍ VARIANTA Inverzní varianta je určená pro použití na tmavém pozadí, při zachování dostatečného kontrastu mezi

Více

grafický manuál /logotyp/

grafický manuál /logotyp/ grafický manuál /logotyp/ Konstrukce standardního logoznaku Síťový rozkres Ukázka standardního logoznaku a jeho postavení ve čtvercové síti. Síť ukazuje kompozici logoznaku Thermal. Ve výjimečných případech

Více

Knihovna FM. GRAFICKÝ MANUÁL vizuální identity. Městská knihovna Frýdek-Místek, p. o. Jiráskova 506 738 01 Frýdek-Místek

Knihovna FM. GRAFICKÝ MANUÁL vizuální identity. Městská knihovna Frýdek-Místek, p. o. Jiráskova 506 738 01 Frýdek-Místek GRAFICKÝ MANUÁL vizuální identity Městská knihovna Frýdek-Místek, p. o. Jiráskova 506 738 01 Frýdek-Místek verze 1.1 únor 2015 OBSAH 1 1 Logotyp 1.1 Logotyp a jeho nejmenší povolená velikost 1.2 Ochranná

Více

Praktick rádce zadavatele tisku

Praktick rádce zadavatele tisku Praktick rádce zadavatele tisku Komunikace s dodavateli Moderní trendy zadávání zakázek Kontrolní nátisk V bûr tiskové technologie Papíry pro polygrafii Knihafiské zpracování Povrchová úprava tiskovin

Více

Výběrové řízení na zhotovitele redesignu loga a manuálu firemní identity (zadávací dokumentace) E) podmínky podání návrhu do výběrového řízení 6

Výběrové řízení na zhotovitele redesignu loga a manuálu firemní identity (zadávací dokumentace) E) podmínky podání návrhu do výběrového řízení 6 Výběrové řízení na zhotovitele redesignu loga a manuálu firemní identity (zadávací dokumentace) Obsah: A) identifikační údaje zadavatele 1 B) představení zadavatele s ohledem na identifikaci cílových skupin

Více

LOGO MANUÁL. Ministerstva pro místní rozvoj

LOGO MANUÁL. Ministerstva pro místní rozvoj LOGO MANUÁL Ministerstva pro místní rozvoj Určeno pro interní užití pracovníků Ministerstva pro místní rozvoj ČR a pro externí užití pracovníků reklamních agentur, tiskáren, DTP studií a dalších dodavatelů.

Více

EDITORIAL. Grafický manuál. Značka PLZEŇSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a.s. a její logo

EDITORIAL. Grafický manuál. Značka PLZEŇSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a.s. a její logo EDITORIAL Grafický manuál Grafický manuál je obecně závazný předpis sloužící jako návod pro práci se značkou (logem). Obsahuje definici hodnot (logotyp, grafické prvky, prostředí, barevnost), pokyny pro

Více

SVAZU LÉČEBNÝCH L ÁZNÍ ČE SKÉ R EPUBLIKY

SVAZU LÉČEBNÝCH L ÁZNÍ ČE SKÉ R EPUBLIKY G r a fi c k ý m a n u á l l o g o t y p u SVAZU LÉČEBNÝCH L ÁZNÍ ČE SKÉ R EPUBLIKY OBSAH KAPITOLA 1. LOGOTYP 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 Plnobarevná varianta logotypu Logotyp na barevném pozadí Negativní

Více

Počítačový design. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky

Počítačový design. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Počítačový design Informační systémy pro elektronické podnikání Robin Palička Obsah 1 Role designu ve firemní identitě...

Více

G R A F I C K Ý M A N U Á L P O U Ž I T Í LO G A A C E M A. pro společnost ACEMA vypracoval Simon Anfilov - www.dobrelogo.cz

G R A F I C K Ý M A N U Á L P O U Ž I T Í LO G A A C E M A. pro společnost ACEMA vypracoval Simon Anfilov - www.dobrelogo.cz G R A F I C K Ý M A N U Á L P O U Ž I T Í LO G A A C E M A pro společnost ACEMA vypracoval Simon Anfilov - www.dobrelogo.cz Obsah manuálu 1 Vizuální identita Acema 2 Základní definice symbolu a loga 3

Více

Grafický manuál. NIKON CORPORATION Imaging Company. 2009 (verze 0.3)

Grafický manuál. NIKON CORPORATION Imaging Company. 2009 (verze 0.3) Grafický manuál NIKON CORPORATION Imaging Company 2009 (verze 0.3) Obsah A-2 Značka - verze s přechodem (doporučená)............................. 3 A-4 Nikon logotyp.............................................

Více

Digitalizace fotoarchiválií ze sbírky ústfiedního pracovi tû Národního památkového ústavu

Digitalizace fotoarchiválií ze sbírky ústfiedního pracovi tû Národního památkového ústavu Digitalizace fotoarchiválií ze sbírky ústfiedního pracovi tû Národního památkového ústavu Ladislav BEZDùK KdyÏ jsme se pfied ãasem v Národním památkovém ústavu rozhodli pfiikroãit k postupné digitalizaci

Více

REALIZATION STUDIO PEOPLEART 2008 GRAFICKÝ MANUÁL ZNAČKY

REALIZATION STUDIO PEOPLEART 2008 GRAFICKÝ MANUÁL ZNAČKY REALIZATION STUDIO PEOPLEART 2008 GRAFICKÝ MANUÁL ZNAČKY 1. ÚVOD 1.1 Grafický manuál značky 2.1 Základní podoba 2.2 Doplňková podoba 2.3 Barevnost značky 2.4 Barevné verze značky 2.5.1 Značka na pozadí

Více

OBECNÉ POKYNY. Nedodržováním těchto pravidel je porušována integrita značky a všechny tyto věci mají negativní vliv na firemní image.

OBECNÉ POKYNY. Nedodržováním těchto pravidel je porušována integrita značky a všechny tyto věci mají negativní vliv na firemní image. STYLE GUIDE OBECNÉ POKYNY STYLE GUIDE přesně definuje závazné normy pro všechny druhy a formy vizuální komunikace společnosti a je důležitou součástí publikace NAVITEL BRAND BOOK (hlavní publikace jednotného

Více

Tento manuál je spolufinancován Evropskou unií a Ministerstvem pro místní rozvoj. Manuál publicity v programu SROP

Tento manuál je spolufinancován Evropskou unií a Ministerstvem pro místní rozvoj. Manuál publicity v programu SROP Tento manuál je spolufinancován Evropskou unií a Ministerstvem pro místní rozvoj. Manuál publicity v programu SROP Manuál pro publicitu a používání symboliky programu SROP a EU Vážení příjemci dotací

Více

GRAFICKÝ MANUÁL POVINNÉ PUBLICITY

GRAFICKÝ MANUÁL POVINNÉ PUBLICITY GRAFICKÝ MANUÁL POVINNÉ PUBLICITY pro Operační program Životní prostředí 2014 2020 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR AGENTURA OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ČR wwww.opzp.cz

Více

Základními symboly Agentury Česká Kanada jsou:

Základními symboly Agentury Česká Kanada jsou: AGENTURA ČESKÁ KANADA SYMBOLIKA, GRAFICKÉ PRVKY A JEJICH POUŽITÍ Ochranná známka ve svém grafickém vyjádření obsahuje celou plochu listu lípy a list javoru, jako základní symboly zemí Čech a Kanady ve

Více

Komparace a analýza vizuálních stylů českých vysokých škol. Michal Novotný

Komparace a analýza vizuálních stylů českých vysokých škol. Michal Novotný Komparace a analýza vizuálních stylů českých vysokých škol Michal Novotný Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Práce Komparace a analýza vizuálních stylů vysokých škol srovnává tři subjekty: Slezskou univerzitu

Více

Vytvoření manuálu vizuální identity a webové prezentace operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Vytvoření manuálu vizuální identity a webové prezentace operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost Hlavní město Praha, Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU Zadávací podmínky výběrového řízení Vytvoření manuálu vizuální identity a webové prezentace operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Více