Příručka pro lektory motivačních kurzů a Job clubů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příručka pro lektory motivačních kurzů a Job clubů"

Transkript

1 Příručka pro lektory motivačních kurzů a Job clubů Příklady interaktivních technik a praktických cvičení Ing. Lenka Orgoníková a kol. Centrum vzdělávání a poradenství Chářovská Krnov Tato příručka je podpořena z Evropského sociálního fondu v rámci OP LZZ a ze státního rozpočtu ČR.

2 OBSAH Úvod... 3 Motivační kurz - od přípravy k evaluaci... 4 Komunikace a komunikační techniky Komunikace - zpětná vazba Interaktivní techniky Techniky zaměřené na motivaci účastníků Techniky zaměřené na jednání se svízelnými typy účastníků Seznam doporučené literatury ISBN

3 ÚVOD Vážení čtenáři, milí lektoři, vítejte na stránkách příručky, která je určená vám, tj. lektorům motivačních kurzů a Job clubů. Tato příručka obsahuje náměty, techniky a cvičení, která můžete v motivačních kurzech, Job clubech nebo jiných vzdělávacích kurzech využít. Při psaní této příručky jsme se zaměřili především na to, aby cvičení a techniky, které vám předkládáme, byly využitelné ve vzdělávacích kurzech pro uchazeče o zaměstnání. Proč byste měli číst následující řádky? Protože není pro lektora lepší pocit, než když skončí kurz a lidé odchází spokojeni a těší se na další setkání. V této příručce se dozvíte, co všechno můžete udělat proto, abyste byli dobrými lektory a ten skvělý pocit zažívali co nejčastěji. Na základě našich zkušeností, a ve spolupráci se zahraničními odborníky ze Španělska a Slovenska, jsme pro vás vybrali tematické okruhy, které vám pomohou při přípravě motivačního kurzu nebo Job clubu. V každé kapitole najdete soubor konkrétních cvičení, vhodných pro vzdělávání nezaměstnaných osob. Příručku jsme rozdělili do následujících tematických okruhů: Motivační kurz - od přípravy k evaluaci. Komunikace a komunikační techniky. Komunikace - zpětná vazba. Interaktivní techniky. Techniky zaměřené na motivaci účastníků. Techniky zaměřené na jednání se svízelnými typy účastníků. Věříme, že techniky i cvičení, která vám přinášíme, budou pro vás obohacující a zužitkujete je ve své lektorské praxi. Jsme přesvědčeni, že vám příručka přinese mnoho nových informací a praktických nápadů, které využijete při realizaci motivačních kurzů a Job clubů. Za realizační tým Lenka Orgoníková Příručka byla vytvořena v rámci projektu s názvem Výměna zahraničních zkušeností v oblasti realizace motivačních kurzů a Job clubů pro nezaměstnané a aplikace nových poznatků do praxe. Na tvorbě tohoto materiálu se podíleli členové realizačního týmu organizace AKLUB Centrum vzdělávání a poradenství společně s odborníky partnerských organizací AECEO a Aktivity Slovakia. 3

4 MOTIVAČNÍ KURZ - OD PŘÍPRAVY K EVALUACI Samotná realizace motivačního kurzu nebo Job clubu je jen jednou z částí dlouhodobého a souvislého procesu. Tento proces můžeme rozdělit do čtyř fází: 1. Realizaci motivačního kurzu vždy předchází fáze přípravy. Fáze přípravy zahrnuje analýzu potřeb účastníků a přípravu kurzu. V některých případech může v této fázi také proběhnout zkušební tzv. pilotní kurz. 2. Ve druhé fázi jde o samotnou realizaci kurzu. 3. Ve třetí implementační fázi přenáší účastníci poznatky a dovednosti získané v kurzu do praxe. 4. V poslední fázi probíhá proces hodnocení neboli evaluace kurzu. 1. PŘÍPRAVNÁ FÁZE V úvodní fázi je úkolem lektora, obvykle na základě požadavků zadavatele, stanovit výukové cíle, připravit časový plán kurzu, metodiku, obsah a výukové materiály. V přípravné fázi si lektor musí položit několik zásadních otázek: Pro koho je motivační kurz nebo Job club určen? Kdo jsou účastníci kurzu? Na základě této otázky zjišťuje pohlaví, věk, vzdělání eventuálně jiná specifika potencionálních účastníků. V případě motivačních kurzů a Job clubů jsou účastníci kurzu uchazeči o zaměstnání (např. dlouhodobě nezaměstnaní, osoby nad 50 let, lidé se základním vzděláním, osoby se zdravotním postižením). Jaká je předpokládaná úroveň znalostí a dovedností účastníků? Na jakou úroveň se mají znalosti a dovednosti účastníků posunout? Jak posoudím efektivitu dosaženého pokroku? Přípravná fáze je pro lektora velmi důležitá a lektoři, kteří se specializují na vzdělávání dospělých, musí této etapě věnovat maximální úsilí. Přípravu kurzu můžeme rozdělit do několika následujících kroků, které by měl lektor před samotnou realizací kurzu provést: Definování cílů kurzu. Příprava obsahu kurzu. Příprava metodiky. Příprava výukových materiálů. Stanovení časového harmonogramu kurzu. Výběr lektorského stylu. Příprava místnosti a pomůcek. Příprava lektorského kufříku. Stanovení optimálního počtu účastníků. MOTIVAČNÍ KURZ - OD PŘÍPRAVY K EVALUACI 4

5 Podívejme se nyní podrobněji na jednotlivé kroky. Definování cílů kurzu. Cíl kurzu musí být co nejvíce konkrétní, aby se očekávání účastníků i představy lektora mohly dobře sladit. Například obecný cíl u motivačních kurzů je: najít si práci. Konkrétním cílem pak bude: osvojení si písemného a telefonického kontaktu se zaměstnavatelem a nácvik pracovního pohovoru. Ideální situace nastává v případě, pokud je cíl lektora totožný s očekáváním účastníků. Příprava obsahu kurzu. Obsah kurzu se odvíjí od jeho cíle. Cíl a obsah se vzájemně podmiňují. Například: Je-li cílem kurzu osvojení si písemného a telefonického kontaktu se zaměstnavatelem a nácvik pracovního pohovoru, pak obsahem kurzu bude sestavení a napsání životopisu, průvodního a motivačního dopisu, efektivní telefonický kontakt se zaměstnavatelem, typy pracovních pohovorů, nácvik jednání se zaměstnavatelem. Při plánování obsahu a programu kurzu je nevyhnutelné zjistit úroveň znalostí a dovedností budoucích účastníků. Dobrý program má jasnou myšlenkovou koncepci, časovou posloupnost a logiku. Příprava metodiky. Obsah kurzu zprostředkovávají metodiky. Tvorba metodik vyplývá z potřeby sestavit určitý repertoár technik, her, cvičení, simulací apod. Techniky, hry, cvičení a simulace by měly být sestavené tak, aby se do nich účastníci zapojili v maximální míře. Poselství metodiky musí být srozumitelné, názorné a jasné pro lektora i pro samotné účastníky. Nejkvalitnější jsou metodiky, které jsou tak vypovídající, že je skoro není nutné podrobně rozebírat a komentovat. Příprava výukových materiálů. Součástí většiny motivačních kurzů a Job clubů jsou písemné texty, tzv. výukové materiály. Mívají podobu manuálů, pracovních listů, sešitů nebo učebních skript. Obsahují dotazníky, testy, úkoly, instrukce, cvičení, které lektor v průběhu kurzu využívá. Písemné materiály souvisí s obsahem kurzu. Poskytují teorii a praktické příklady, ale mohou také obsahovat další související témata, literaturu a odkazy na zdroje informací. Veškeré výukové materiály musí být srozumitelné, jejich grafika přehledně upravená a měly by mít logickou návaznost. Stanovení časového harmonogramu kurzu. Časový plán a průběh kurzu se může plánovat strukturovaně, např. podle jednotlivých bloků (obsah a čas, začátek a konec) nebo méně strukturovaně, např. si naplánujete jen začátek a konec jednoho výukového dne. Je nutné, abyste byli při zveřejňování programu na začátku kurzu připraveni na možnost změn, podle aktuálních potřeb účastníků. Direktivní stanovení časového plánu má své výhody. Je možné jej dopředu důkladně naplánovat a účastníci vědí, co a kdy se od nich očekává. Takový plán však nedává možnost zastavit se a reagovat na potřeby účastníků, např. věnovat se aktuálně vzniklému tématu. Každopádně by časový plán měl respektovat zásady vzdělávání dospělých. V motivačních kurzech se nejvíce osvědčuje systém 45 minutový blok a 10-15ti minutová přestávka. Výběr lektorského stylu je závislý na cílové skupině, tématu a výukové formě kurzu. Pro všechny vzdělávací kurzy, bez ohledu na používaný styl výuky, však platí, že každý dobrý lektor by měl mít tzv. lektorské kompetence. Mezi základní lektorské kompetence patří: prezentační schopnosti, schopnost udržet pozornost, schopnost porozumět dynamice skupiny, schopnost znát svoje limity, schopnost učit se a nebát se experimentovat, být autentický a schopný vytvářet vztahy a tvořivou atmosféru, mít smysl pro humor, flexibilita a schopnost improvizovat, zvládání náročných tréninkových situací, MOTIVAČNÍ KURZ - OD PŘÍPRAVY K EVALUACI 5

6 odbornost, profesionalita, schopnost sebehodnocení, schopnost evaluace kurzu, ovládání velkého repertoáru metodik, schopnost jejich modifikace a tvorba nových postupů. Nejvhodnějším stylem výuky pro motivační kurzy a Job cluby je výcvikový styl výuky. Výcvikový styl výuky představuje pro účastníky kurzu zajímavou a zábavnou formu učení. Klade důraz na praktický nácvik nových dovedností, zážitkové učení, pestrost výuky, kombinaci různorodých typů aktivit, oboustrannou komunikaci mezi lektorem a účastníky kurzu. Cílem tohoto stylu výuky je poskytnout účastníkům praktický zážitek, zkušenost a umožnit jim tuto zkušenost přenést (implementovat) do reálných situací v životě. Výcvikový styl výuky umožňuje účastníkům uvědomit si chyby, najít alternativní fungující řešení a pomáhá jim rozhodnout se pro odlišný typ chování v budoucnosti. V rámci výcvikového stylu výuky můžeme využívat různé interaktivní techniky. Interaktivní techniky představují možnost, jak bez velkých nároků uvést do pohybu proces učení. Techniky nabízí účastníkům sebepoznání svých potřeb a pocitů a přináší zpětnou vazbu od ostatních. Vzájemné sdílení zkušeností účastníků při interaktivních technikách umožňuje jednotlivcům získat více realistických poznatků o svých možnostech, schopnostech a přáních. Interaktivní techniky rozvíjí sebevědomí a sebejistotu, usnadňují účastníkům vyjadřovat jasně a srozumitelně svá přání, umožňují trénovat sociálně přiměřenou pozici ve skupině, prožívat pocity spokojenosti a radosti a uvědomovat si vlastní hodnotu. Příprava místnosti a pomůcek, ve které se bude motivační kurz nebo Job club odehrávat, je stejně důležitá jako stanovení cílů, vypracování obsahu a výukových materiálů. Uspořádání místnosti a usazení účastníků ve velké míře ovlivňuje celkovou atmosféru kurzu a jeho efektivitu. Pro zdárný průběh kurzu je nezbytné, aby si účastníci viděli do očí, aby měli dostatek prostoru pro provádění technik, viděli dobře na lektora a na flipchart, byli chráněni před ostrým sluncem apod. Podstatnou součástí přípravy výukového prostoru je zajištění učebních pomůcek lektora a příprava technického vybavení (flipchart, počítač, televize, dataprojektor, videokamera apod.). Pokud se jedná o kurz, který předpokládá zapojení všech účastníků, pak je vhodné, zvolit uspořádání stolů do písmena U. Lektor může procházet středem, může se přiblížit ke každému účastníkovi, vzájemně všichni na sebe vidí a při interaktivních technikách mají účastníci dostatek místa k volnému pohybu. Přestože máte od zadavatele informaci, že výuková místnost bude předem nachystána, je dobré přijít o několik minut dříve a prohlédnout si uspořádání místnosti. Jako lektoři profesionálové musíte být připraveni na jakoukoli nepříjemnou situaci. Například na vypnutí elektrického proudu, na větší počet účastníků, než bylo původně domluveno, na nedostatek materiálů, na nefungování výpočetní techniky. V tomto případě je dobré mít v zásobě techniky, které nevyžadují žádné pomůcky. Z naší praxe doporučujeme mít s sebou také tzv. lektorský kufřík. Obsah kufříku tvoří: kancelářské potřeby (papíry A4, tvrdé papíry, barevné papíry), barevná lepítka, lepicí páska, lepící guma, 2x nůžky, malý koník i s rezervní náplní, lektorské fixy na flip, voskovky, pastelky, levné propisky, několik obyčejných tužek, guma, strouhátko, kancelářské sponky, papírové kapesníky, žvýkačky, velký hrnek (na čaj nebo na losování osudí), motivační potřeby (razítka, bonbóny aj.), měřidlo času, nástroj pro signál (budík, zvoneček aj.), MOTIVAČNÍ KURZ - OD PŘÍPRAVY K EVALUACI 6

7 pexeso (na losování dvojic), kvarteto (na losování čtveřic), hrací kostky, seznam cvičení a her, univerzální testy. Stanovení optimálního počtu účastníků. Jaký je optimální počet účastníků v motivačním kurzu nebo Job clubu? Odpověď na tuto otázku není jednoznačná. Záleží na mnoha okolnostech: na tématu vyučovacího bloku, na cílech kurzu nebo na cílové skupině. Důležitou roli také hraje forma výuky, tj. jestli si účastníci mají zapamatovat teoretické informace nebo osvojit praktické dovednosti. Za optimální počet je považováno dvanáct osob ve skupině. Tento počet je určitou hranicí pro pozitivní prožitek z výuky. Při větším počtu mohou mít účastníci pocit, že jsou spíše na shromáždění. Ukazuje se, že horní hranice je někde mezi 12 a 15 členy ve skupině. Jak si poradit s větším počtem lidí? Skupinu je možné rozdělit do menších pracovních týmů, např. vytvořit 3 týmy po pěti lidech. Důležité je, aby každý účastník měl dostatečný prostor pro práci a aktivní zapojení do výuky. V některých případech se před realizací samotného kurzu provádí tzv. pilotní kurz. Jde o kurz v plném nebo zkráceném rozsahu, se zkušebním vzorkem účastníků (např. menší počet účastníků cílové skupiny). Úlohou pilotního kurzu je ověřit koncepci vlastního kurzu, doplnit a dotvořit program kurzu a otestovat metodiku kurzu. 2. FÁZE REALIZACE KURZU Samotná realizace kurzu je složena ze tří částí: úvod, jádro a závěr. A. Úvod Úvodní fáze kurzu má připravit účastníky na zvládnutí hlavní, nosné části programu. Na to je potřebné účastníky vzájemně seznámit, dobře naladit, koncentrovat je na práci ve skupině, vybudovat důvěru a tvořivou atmosféru. Na začátku kurzu je důležité účastníky informovat o cíli, tématu a obsahu kurzu, časovém harmonogramu a pravidlech (např. dodržování času, používání mobilních telefonů, způsob oslovování). Pokud jsou cíle kurzu dobře nadefinované, mohou si z nich účastníci vybrat jako z menu a formulovat svá očekávání v souladu s nabídkou kurzu. Pro úspěšnost kurzu je nutné, aby lektor navázal s účastníky vzájemný kontakt, prolomil bariéry, vybudoval dobrý vztah mezi sebou a účastníky a také mezi účastníky navzájem. V úvodní fázi realizace kurzu doporučujeme používat techniky, pro které lektoři používají slangové výrazy icebreakery, rozehřívačky, energizery. V naší příručce se jedná o techniky orientované na rozvoj komunikace a komunikační techniky (např. Svazek klíčů, Dům, strom pes, Lovci lidí, Výraz obličeje). Dále je vhodné v této fázi zařadit také techniky zaměřené na poznání a rozvoj motivace (např. Indiánská jména, Výhra v loterii, Pyramida mých potřeb). Cílem těchto technik je seznámení účastníků, příprava na učení a sebepoznání. B. Jádro Nejrozsáhlejší část kurzu tvoří jádro. Tato část kurzu je orientována na dosažení zisků pro účastníky, tj. na získání nových informací, zvýšení znalostí a dovedností, zlepšení sebepoznání. Klíčem k učení a pochopení je vlastní prožitek účastníka. Proto je důležité, aby lektor využíval výcvikový styl učení a zařazoval do programu kurzu interaktivní techniky. Aktivita během těchto technik umožňuje účastníkům nejprve určitou situaci prožít a pak následně o prožitku přemýšlet. Interaktivní techniky podporují a rozvíjejí komunikační dovednosti účastníků, MOTIVAČNÍ KURZ - OD PŘÍPRAVY K EVALUACI 7

8 a to prostřednictvím rozhovorů a diskuzí, ve kterých se účastníci vzájemně podělí o své názory, postoje a zkušenosti. Tento proces výměny zkušeností je také základem řešení konfliktů. Účastníci mají možnost uvědomit si, že je přirozené nesouhlasit s ostatními nebo mít odlišný názor. Zpětné vazby, kterými jsou interaktivní techniky většinou zakončovány, pomáhají účastníkům poznat nejen sebe sama, ale i jeden druhého. Interaktivní techniky a hry navozují v účastnících pocit vnitřní aktivity a radosti z učení, probouzejí jejich zvědavost a vytváří v kurzu atmosféru, ve které učení může být produktivní a zábavné. V průběhu této fáze kurzu můžete využít interaktivní techniky, motivační i komunikační techniky. V případě potřeby také techniky určené pro práci se svízelnými typy účastníků (např. Obraz mého já, Argumentace, Klinika fám, Strom pocitů, Sněhové vločky). Cílem technik v rámci střední fáze realizace kurzu je samotné učení a sebepoznávání účastníků. C. Závěr Do závěrečné fáze realizace kurzu patří sumarizace, rekapitulace, upevnění klíčových bodů výuky, ukotvení získaných vědomostí a zpětná vazba. Nevyhnutelnou součástí závěrečného bloku je rozloučení, zdůraznění základní myšlenky a přeladění se na realitu. Končí-li výukový blok v pozitivní, optimistické a uvolněné atmosféře, je to vždy výhoda, nejen pro účastníky, ale i pro lektora. Inspiraci pro výběr technik, vhodných v této části kurzu, naleznete v kapitole komunikace - zpětná vazba. Doporučujeme vám cvičení Barevná škála, Jedním slovem nebo Teploměr. Cílem technik v závěrečné fázi realizace kurzu je potvrzení toho, co se účastník během kurzu naučil a co díky účasti v kurzu získal. 3. IMPLEMENTAČNÍ FÁZE Motivační kurzy a Job cluby jsou prostředkem rozvoje účastníků. Efektivní je takový kurz, ze kterého mohou účastníci informace a dovednosti přenést rovnou do praxe. Např. v rámci motivačního kurzu se účastníci naučí psát strukturovaný životopis. Po ukončení kurzu pak reagují na nabídku zaměstnavatele svým nově připraveným životopisem. Efektivita kurzu je tvořena dvěma aspekty. Jedním z nich jsou zisky účastníka v podobě nových poznatků a osvojených dovedností. Druhým hlediskem je transfer, tzn. přenos nabytých zkušeností do praxe. Například účastník, který je nezaměstnaný, v rámci kurzu získal nové dovednosti práce na počítači s programem MS Word, MS Excel a Internet. V praxi dosud počítač nepoužíval, nyní však může hledat kvalifikovanější práci, ve které uplatní nové dovednosti práce na PC. 4. EVALUAČNÍ FÁZE Posoudit efektivitu motivačního kurzu a Job clubu je hlavním úkolem poslední evaluační fáze. V první řadě je důležité si ujasnit, co se bude hodnotit, tj. splnění cílů kurzu, potřeby definované před kurzem, dosažené vědomosti, osvojené dovednosti, proces výuky, vztahy mezi účastníky, styl lektora nebo implementace v praxi. Existuje celé spektrum metod evaluace. Tradičně se využívají dotazníky, testy, posuzovací škály, pozorování, rozhovory, skupinové diskuze, analýzy dokumentů apod. Pokud lektor vypracovává po ukončení kurzu zprávu pro zadavatele kurzu, je nutné myslet na etickou stránku, tzn. seznámit účastníky kurzu s výstupy pro zadavatele. MOTIVAČNÍ KURZ - OD PŘÍPRAVY K EVALUACI 8

9 Poznatky z praxe Jakých lektorů si účastníci nejvíce cení? Z evaluačních dotazníků vyplynuly tyto kvality lektorů: Jsou-li čestní a upřímní. Jsou-li přirození a na nic si nehrají. Nebojují s účastníky o moc. Jsou starostliví, zajímají se o účastníky a aktivně jim naslouchají. Mají úctu k účastníkům. Uznávají jejich zkušenosti, dovednosti a vědomosti. Jsou otevření i jiným názorům, než jen svým vlastním, dokážou dělat změny v programu, pokud si to situace vyžádá, jsou ochotni říci něco sami o sobě. Pokud je vidět z jejich chování, že je jejich práce baví, užívají si probírané téma i společnost účastníků. Jaké jsou nároky na lektora z hlediska učení dospělých? Na základě evaluačních dotazníků byla sestavena následující doporučení, která by měl lektor profesionál ve své praxi dodržovat: 1. Musíš si umět získat důvěru. Účastníci v tobě mají vidět vzor. Co říkáš, musí být v souladu s tvým chováním. 2. Měl bys vyučovat zajímavě. Měl bys vše, co uvádíš, opírat o zkušenosti a znalosti účastníků a to vše zaměřovat na jejich praxi. 3. Chraň se toho být nudný. Nepředčítej. Tví posluchači sami dovedou číst. Snaž se střídat způsoby práce s účastníky a vystříhej se toho pracovat jen jedním způsobem. 4. Účastníci tě prohlédnou, i kdyby ses tvářil a choval nepřístupně a povýšeně. Zachovají se k tobě právě tak. 5. Nedávej nikomu přednost. Také se chraň toho, abys někoho znevýhodňoval. 6. Určitě víš a dovedeš víc než účastníci. Proto však nemusíš být neskromný. Neboj se, účastníci to sami poznají, že máš převahu. 7. Čím méně okázale budeš vystupovat, tím více si účastníky získáš. Jsi lektorem - učitelem těch, kteří ti na chvíli byli svěřeni. Lidé nemilují fráze, řečnické efekty, hromady citátů: odpuzoval bys je. 8. Máš před sebou dospělé s několika desítkami let zkušeností a praxe. Nevěřil bys, co je v lidských hlavách moudrosti. Snaž se k nim proniknout a sám mnoho získáš! 9. Lidé od tebe očekávají přátelskou pomoc, nikoli nějaké poučování. Podávej jim pomocnou ruku, ale chraň se mistrovat se zdviženým prstem! 10. Nauč se klopotnému umění naslouchat účastníkům. Je to větší umění než k nim hovořit. MOTIVAČNÍ KURZ - OD PŘÍPRAVY K EVALUACI 9

10 Komunikace a komunikační techniky Co je cílem komunikační technik a proč je do motivačních kurzů zařadit? Komunikační techniky pomáhají rozvíjet verbální a neverbální komunikativní dovednosti účastníků, umožňují výměnu informací ve skupině, zlepšují kvalitu sdělovaných informací a přispívají k rychlejšímu překonávání adaptačních obtíží účastníků. Na počátku kurzu si každý účastník vytváří představu o tom, co od kurzu očekává. Účastníci přichází na kurz do nového prostředí, jsou nejistí z nových lidí i nových věcí. Neví, jak se mají chovat a co se od nich očekává. Vytváří si představy, očekávání i obavy, a to jak ve vztahu k lektorovi, tak i k ostatním účastníkům. Pomocí úvodních komunikačních technik se uskutečňuje první kontakt účastníka s ostatními účastníky kurzu, překonávají se počáteční obavy a nejistoty. Zkušení lektoři zařazují na začátku motivačních kurzů komunikační hry a cvičení na téma představování a poznávání. V této fázi kurzu nejde pouze o to, aby se účastníci naučili znát vzájemně svá jména. Jde také o poznání osobností, postojů a způsobů chování jednotlivých účastníků. Role účastníků jsou na začátku kurzu rovnocenné. Tudíž i méně aktivní účastníci se v procesu seznamování mohou snadněji integrovat do skupiny. Úvodní komunikační techniky dávají prostor pro vlastní spontánnost a tvořivost a často přilákají k hraní i ty, kteří mají menší zájem o skupinové dění. Při volbě technik vždy berte ohled na to, zda se účastníci kurzu již znají, zda jsou zvyklí si hrát, jak jsou celkově naladěni a jaké je věkové složení skupiny. Většinou nemá smysl hned v počátcích provádět po komunikačních technikách dlouhou reflexi, tzn. probírat emoční prožitky a projevy chování účastníků. Reflexe je vhodná až tehdy, když je vzájemná důvěra mezi účastníky dostatečně rozvinutá. Teprve pak jsou účastníci otevřenější, mohou sdělení od ostatních lépe pochopit, promyslet a zpracovat. Současným trendem stylu učení v motivačních kurzech je praktický nácvik dovedností, zážitkové učení, pestrost výuky a kombinace různorodých typů aktivit. Stěžejní roli přitom hraje vzájemná komunikace mezi účastníky, diskuze, sebereflexe a zpětná vazba. Během interaktivních technik si účastníci osvojují a dále rozvíjí své dovednosti. Lektor je pro účastníky svými komunikačními a prezentačními dovednostmi příkladem. Úkolem lektora, tedy i vaším úkolem, je zaujmout, motivovat, chválit, umožnit porozumění učiva a pochopení sdělovaných informací. Vzhled lektora je prvním faktorem, který na účastníky zapůsobí. Lektor by měl působit upraveným a profesionálním dojmem. Důležitý je postoj lektora, tzn. rovná záda. Volně spuštěné paže či vstřícná gesta dlaněmi nahoru jsou známkou jistoty a otevřenosti. Vždy dodržujte dostatečnou vzdálenost, nevstupujte do intimní zóny účastníků (cca kruh o průměru cm kolem účastníka) a zároveň se nevzdalujte více než 3 m od posluchačů. Stejně důležitá je hlasitost a intonace vašeho projevu. Příliš hlasitý projev může vyvolat averzi, naopak monotónnost posluchače uspává. Ve verbální komunikaci je důležitá struktura toho, co chcete účastníkům sdělit. Její obsah je nutno přesně zaměřit na cílovou skupinu ať jde o používání cizích slov, zkratek, anekdot aj. Všemu by měli účastníci bez problémů rozumět. Pozor na parazitizmy a slovní vatu např. tak, takže, asi, prostě, vlastně, jako, hmm, ééé Mnohdy si lektoři vypomáhají poznámkami, aby na něco ze svého projevu KOMUNIKACE A KOMUNIKAČNÍ TECHNIKY 10

11 nezapomněli. Nedoporučujeme si psát celý projev slovo od slova. V takovém textu se snadno ztratíte a velmi během jeho čtení udržíte oční kontakt s účastníky kurzu. Váš projev pak bude působit nejistě a roztržitě a účastníci rychle ztratí koncentraci. Mnohem lepší jsou poznámky ve formě nejdůležitějších bodů, např. ve formě řečnických kartiček. Pomocí nich se můžete plně věnovat posluchačům, máte dobrý oční kontakt, sledujete jejich neverbální komunikaci a tím svůj projev můžete korigovat. Zapamatujte si základní požadavky na slovník a řečnický styl lektora: spisovná mluva, minimum cizích slov, slovník přiměřený možnostem účastníků, kratší srozumitelné věty, občasný žert či veselá průpovídka, maximum pochval a povzbuzení, mluvte energicky. Úroveň většiny kurzů stojí a padá s osobností lektora. Každý lektor si musí pro úspěch vzdělávací akce získat účastníky. Cesty jsou k tomu různé. Podle zvoleného přístupu k účastníkům, způsobu vedení kurzu a komunikace vznikla typologie lektorů. Zkuste se zamyslet, do které skupiny lektorů patříte vy. Sympaťák / sympaťanda. Lektor dokáže s účastníky mluvit o různých věcech, hodně se ptá. Pryč s formálností a formalitami. Lektor a účastníci jsou přátelé, jsou si blízcí. Takový lektor umí udělat dobrý dojem. Účastníci se s ním opět rádi uvidí. Vědec / vědkyně. Před rozsahem znalostí tohoto lektora klobouk dolů. Poznání je jako magnet a je-li silný, ani tolik nevadí, že nebere v potaz posluchače, kteří se buďto přizpůsobí, nebo jim ujede vlak. Pokud se účastník chce dozvědět hodně odborných informací, vyhledává další školení tohoto lektora. Psycholog / psycholožka. Volné, ležérní oblečení a oduševnělý výraz. Z pohledu, gest a postoje takového lektora je patrné, že ví víc, než říká. Přitahuje tajemství a to je důvod, proč jej účastníci chtějí vidět na dalším školení. Doufají totiž, že se dozví o sobě více. Jeden z nás. Lektor hned na začátku kurzu usadí všechny do kruhu, symbolu rovnosti. Obléká se jako účastníci, chová se jako účastníci. Jeho role je spíše naslouchat, než sdělovat. Účastníci oceňují, že se lektor nepovyšuje a mají ho rádi. Bavič. Kurz v podání tohoto lektora bude show. Pokud mají účastníci stejný smysl pro humor jako lektor, budou se bavit a přidají se ke všeobecnému veselí. Důležité je, aby lektor byl ve svém přístupu k zábavě tvořivý, jinak čekají účastníky mnohokrát slyšené vtipy a příběhy se snadno odhadnutelnou pointou. Tato forma kurzu je v oblibě a láká účastníky zúčastnit se podobných kurzů i v budoucnu. Všechno ví a všechny zná. Neexistuje otázka, na kterou by lektor nevěděl odpověď. Zná jména odborníků, mnozí jsou jeho přátelé. Své přednosti a známosti dává jasně najevo. Účastníci jsou frustrováni a udiveni a zároveň, přemýšlí nad otázkami, kterými by lektora nachytali při neznalosti. Někdy bývá tento typ lektora zaměňován s typem vědec/vědkyně. Hlavní odlišnost je v tom, že typ lektora všechno ví klade důraz na formu, která může zastírat skutečný rozsah jeho znalostí. Krásný / krásná. Být v přítomnosti krásného lektora nebo lektorky je pro mnohé účastníky podmanivé, a když se navíc jejich oči potkají (viz lektorské pravidlo - průběžně udržovat oční kontakt se všemi účastníky), je téměř jedno, co je tématem kurzu. S tímto lektorem se chtějí účastníci KOMUNIKACE A KOMUNIKAČNÍ TECHNIKY 11

12 znovu a znovu setkávat. Mě už vlastně znáte. Lektor účastníkům asociuje učitelku z mateřské školky, či učitele nebo učitelku ze základní školy. Účastníci musí doufat, že to bude příjemný výlet do minulosti. Zažijí gesta, způsob komunikace, v ideálním případě i styl oblečení, který je přivede o několik desítek let zpět. Praktik. Jak využít získané poznatky ze školení v praxi? Pro tohoto lektora to není žádný problém, ukazuje, vysvětluje, uvádí příklady, vždyť je to tak snadné. K lektorovi se účastníci rádi vracejí pro radu. Vítejte u nás doma. S tímto lektorem se účastníci dokážou snadno identifikovat. Vypráví příběhy a příklady z rodinného prostředí, a účastníci díky tomu mají pocit, že jsou na návštěvě v rodině, jež je podobná té jejich. Vždyť mnohé problémy jsou ve všech rodinách stejné. Díky své otevřenosti získává lektor u účastníků plusové body. Vhodně zvolené komunikační techniky, podpořené vlastním příkladem lektora, navozují pozitivní a tvůrčí klima ve skupině, usnadňují vzájemné poznávání a seznamování účastníků a vytváří dobré podmínky pro společnou práci. To jsou přesvědčivé důvody, proč zařadit komunikační techniky do motivačních kurzů a Job clubů. Příklady interaktivních technik a praktických cvičení, které zlepšují verbální a neverbální komunikativní dovednosti účastníků. Komunikační cvičení: SVAZEK KLÍČŮ Proč toto cvičení použít a kdy jej můžete zařadit? Toto cvičení patří mezi seznamovací hry a hry zaměřené na rozvoj komunikace. Cvičení můžete zařadit na začátku kurzu s cílem překonat adaptační obtíže účastníků kurzu na nové prostředí nebo nezvyklou situaci. Hra překonává komunikační bariéry a odbourává zábrany (účastník vlastně nehovoří o sobě samém, ale o klíčích), urychluje proces seznamování a vytváří dobré předpoklady pro společnou práci. Účastníci se díky vzájemnému dialogu dozvědí spoustu informací a nasměrují se ke kolegiálnímu pocitu. Toto cvičení lze použít u účastníků, kteří se vidí poprvé, ale i v případě, že se účastníci již znají. Je vhodné jej zařadit buď na začátek dne, nebo na začátek nového výukového bloku. Díky tomuto cvičení se mohou účastníci o druhém dozvědět něco nového. Cíl: seznámení účastníků, překonání komunikačních bariér Délka: minut Počet účastníků: neomezený, sudý počet Organizační a technické nároky: nejsou Popis cvičení: Před zahájením je vhodné zjistit, zda všichni účastníci mají u sebe klíče. Pokud někdo z účastníků klíče nemá, je nutné zvolit jinou seznamovací techniku. Účastníci kurzu vytvoří dvojice. Lektor požádá všechny účastníky, aby si vytáhli na stůl své klíče, které mají u sebe. Každá dvojice se navzájem představí na základě svazku klíčů, které má dotyčný s sebou. Lektor může uvést příklad představování: Tohle je můj klíč od branky. Sice už nejde použít, ale líbí se mi KOMUNIKACE A KOMUNIKAČNÍ TECHNIKY 12

13 a nosím ho pro štěstí. Tohle je klíč od domu. Je důležité přenechat plně na účastnících, co o sobě budou chtít sdělit ostatním. Každý účastník přitom smí a měl by mluvit tak dlouho, jak sám chce. Toto cvičení je možné opakovat a hrát několik kol po sobě. V jednotlivých kolech se dvojice navzájem střídají tak, aby se seznámil co největší počet účastníků. Střídání může být např. omezeno časově, každý má ve dvojici minutu na povídání o klíčích. Po uplynutí minuty (lektor dá hlasový nebo zvukový pokyn) se dvojice vystřídají a po další minutě si vyhledají nového partnera. Časovým omezením získá hra na dynamice a nedochází ke zbytečným prostojům, které mohou být některými účastníky vnímány jako nepříjemné. Další variantou cvičení je hledání partnerů podle podobnosti klíčů, podle počtu, tvaru, způsobu použití apod. Zhodnocení cvičení: Po ukončení rozhovorů mezi účastníky následuje krátká zpětná vazba vedená lektorem. Pro zpětnou vazbu můžete použít následující otázky: V čem bylo jiné toto představování oproti běžnému klasickému představování? Jak těžké/ lehké bylo představit své klíče? Co jste se dozvěděli zajímavého/ nového/ překvapivého o ostatních? Rušilo vás něco během představování? Komunikační cvičení: DŮM, STROM, PES Proč toto cvičení použít a kdy jej můžete zařadit? Toto cvičení patří mezi seznamovací hry a hry zaměřené na rozvoj komunikace. Cvičení můžete zařadit na začátku kurzu s cílem překonat adaptační obtíže účastníků kurzu na nové prostředí nebo nezvyklou situaci. Vede nejen k seznámení účastníků, ale prostřednictvím tohoto cvičení si mohou účastníci procvičit schopnost porozumění a otestovat si své chování (dominantní nebo submisivní). Cíl: překonání komunikačních bariér, ověření dominantního nebo submisivního chování Délka: 5-10 minut Počet účastníků: neomezený, sudý počet Organizační a technické nároky: papíry formátu A4, tužky Popis cvičení: Účastníci se rozdělí do dvojic. Každá dvojice si sedne naproti sobě k jednomu stolu, na kterém je list papíru a jedna tužka. Lektor dá dvojici následující instrukce: Uchopte společně dohromady tužku a nakreslete na prázdný list papíru dům, strom a psa, a to tak, aniž byste spolu ve dvojici promluvili. Potom, pořád mlčky, společně obrázek podepište nějakým uměleckým jménem. Namalovaný obrázek oba oznámkujte, a to tak, aniž byste opět promluvili nebo se předem domluvili. Známky napište na dolní okraj stránky. Nyní už spolu můžete mluvit. Proberte nejdříve spolu ve dvojicích a poté také v celé skupině, jak se vám obrázek kreslil. Zhodnocení cvičení: Po ukončení cvičení může následovat krátká zpětná vazba vedená lektorem. Pro zpětnou vazbu můžete použít následující otázky: Bylo pro vás ve dvojici lehké nebo těžké vést společně tužku? KOMUNIKACE A KOMUNIKAČNÍ TECHNIKY 13

14 Došlo během malování k nějaké situaci, při níž vzniklo mezi vámi napětí? Vedl tužku pouze jeden z vás nebo jste se během malování střídali? Nebo neproběhla ani jedna z těchto variant? Komunikační cvičení: LOVCI LIDÍ Proč toto cvičení použít a kdy jej můžete zařadit? Tato technika patří mezi hry zaměřené na rozvoj komunikace. Tuto techniku můžete zařadit na začátku kurzu nebo v jeho průběhu. Cílem techniky je rozvoj komunikačních dovedností účastníků, trénink schopností navázat kontakt s druhým účastníkem a trénink dovedností klást otázky a prezentovat získané informace. Cíl: rozvoj komunikačních dovedností schopnost klást otázky Délka: cca minut Počet účastníků: neomezený Organizační a technické nároky: pracovní listy pro každého účastníka Pomůcky, materiál: Lektor na papír formátu A4 vytvoří tabulku, která má počet okének dle počtu účastníků ve skupině. Minimální počet okének je 12 (přestože je účastníků ve skupině méně). Maximum okének je 20 (přestože je účastníků ve skupině více). Každé okénko obsahuje nějakou charakteristiku, schopnost nebo dovednost člověka. Technika se stává zajímavější, pokud si lektor připraví pro každého účastníka jiné charakteristiky vlastností. Charakteristiky musí být formulovány pozitivně, bez diskriminačních, rasistických či jiných podtextů. Ukázka pracovního listu. Lektor dá účastníkům následující instrukce: Najděte ve skupině člověka, který: je vegetarián: věří v UFO: hraje na nějaký hudební nástroj: má zelené oči: umí vyšívat: hraje šachy: má rád zimu: neumí zpívat: má barevné sny: jezdí rychle autem: se někdy ztratil: má rád pavouky: Popis cvičení: Lektor rozdá všem účastníkům pracovní listy a vysvětlí zadání úkolu. Úkolem každého účastníka je najít mezi ostatními účastníky osobu, která splňuje některou z charakteristik, uvedených na pracovním listě. Pokud takovou osobu najde, zapíše si její jméno do příslušného okénka. Cílem hry je získat jména do všech okének, jméno jedné osoby se může objevit maximálně ve dvou okénkách. Technika může skončit v okamžiku, kdy se třem účastníkům podaří vyplnit celou tabulku nebo po předem stanoveném časovém limitu (např. po 15 minutách). Po této části cvičení se všichni účastníci posadí do kruhu a postupně prezentují, co se o ostatních KOMUNIKACE A KOMUNIKAČNÍ TECHNIKY 14

15 účastnících dozvěděli. Pokud má každý účastník jiný pracovní list, provádí se prezentace získaných informací tak, že jeden účastník sdělí informace k jedné osobě a všichni ostatní sdělí, co se o dané osobě ještě dozvěděli. Postupně se tak odhalí velká suma informací o jednotlivých účastnících. Zhodnocení cvičení: Po ukončení cvičení následuje krátká zpětná vazba vedená lektorem. Pro zpětnou vazbu můžete použít následující otázky: Jak se vám získávaly informace? Bylo těžké/ lehké informace získat? Rušilo vás něco během tohoto cvičení? Co jste se dozvěděli zajímavého/ nového/ překvapivého o ostatních účastnících kurzu? Komunikační cvičení: VÝRAZ OBLIČEJE Proč toto cvičení použít a kdy jej můžete zařadit? Cílem cvičení je rozvoj komunikačních dovedností účastníků a také ověření, jak vzhled člověka, konkrétně výraz obličeje, může ovlivnit mezilidskou komunikaci. Cíl: ukázat, jak díky našemu výrazu v obličeji působíme na ostatní jedince Délka: cca minut Počet účastníků: neomezený Organizační a technické nároky: obrázky s různými výrazy ve tváři, seznam vlastností Pomůcky, materiál: Obrázky s různými výrazy ve tváři (viz ukázka níže). Možné je také vystřihnout typy obličejů z novin a časopisů. Seznam vlastností, které pomáhají účastníkům definovat obrázky: extrovertní introvertní, stydlivý smělý, inteligentní hloupý, veselý smutný, sympatický nesympatický, dobrý špatný, energický mírný, dominantní submisivní, upřímný rezervovaný, důvěřivý nedůvěřivý, namyšlený skromný, sebejistý nejistý, sobecký štědrý, pozorný roztržitý, morální nemorální, společenský nespolečenský. Popis cvičení: Účastníci se rozdělí na malé skupinky po 3-4. Lektor ukáže všem skupinám obrázky osob s různými výrazy v obličeji. Každá skupina ohodnotí obličeje, které jim lektor předložil. Ke každému obličeji přiřadí KOMUNIKACE A KOMUNIKAČNÍ TECHNIKY 15

16 charakteristiku podle jeho výrazu (jako pomůcka je do každé skupiny dán seznam vlastností, kterých je třeba si u obrázků všímat). Skupina se společně rozhodne, jaký je třeba zaujmout postoj pro navázání komunikace s každým z předložených obličejů. Poté si každý účastník ve skupině zvolí obličej, který je mu nejpodobnější a v diskuzi se skupinou zjistí, zda se jeho názor shoduje nebo neshoduje s hodnocením ostatních. Každá skupina prezentuje své závěry ostatním skupinám. Následuje společná diskuze všech skupin. Zhodnocení cvičení: Po ukončení cvičení následuje krátká zpětná vazba vedená lektorem. Pro zpětnou vazbu můžete použít následující otázky: Proč stejné obličeje vnímaly různé skupiny odlišně? Proč se chováme k lidem podle toho, jak vypadají a jak vnímáme jejich výrazy ve tváři? Doporučení a závěry, které může lektor prezentovat účastníkům. Mezilidská komunikace je velmi ovlivněna tím, jak vnímáme fyzický obraz člověka, se kterým mluvíme. Výraz obličeje může být vnímán různými lidmi odlišným způsobem. To, jak každý z nás vnímá toho druhého, je ovlivněno naším osobním životem, našimi zkušenosti a prostředím, ve kterém žijeme. Výraz obličeje nám naznačuje nejen náladu, ale i charakter osoby, se kterou mluvíme, a to prostřednictvím určitých neverbálních signálů, které jsme zvyklí vnímat. Obrázky obličejů: KOMUNIKACE A KOMUNIKAČNÍ TECHNIKY 16

17 Komunikační cvičení: OBRAZ MÉHO JÁ Proč toto cvičení použít a kdy jej můžete zařadit? Smyslem této techniky je natrénovat umění správně pojmenovat a vyjádřit pocity, které účastník prožívá. Účastníci kurzu se během tohoto cvičení zamyslí nad svými pocity, jak sami sebe vidí, jaké jsou jejich představy, přání a zároveň, jak je vidí ostatní lidé. Vlastní zamyšlení účastníků a zpětná vazba ostatních mohou účastníkům poskytnout důležité informace o vnitřním prožívání, které bezprostředně ovlivňuje jejich jednání, chování i komunikaci. Cvičení můžete zařadit v průběhu kurzu, kdy se již účastníci dobře znají a mají k sobě vzájemnou důvěru. Cíl: uvědomit si, jak představa, kterou mám sám o sobě a to, jak mě vidí ostatní, ovlivňuje způsob mého jednání, chování a komunikace Délka: cca minut Počet účastníků: neomezený Organizační a technické nároky: obrázky s postavičkami, dotazník s otázkami Pomůcky, materiál: Obrázky s namalovanými postavičkami (viz níže). Dotazník pro účastníky s doporučenými otázkami: 1. Jako který panáček (číslo) se obvykle chovám a proč? 2. Jako který panáček (číslo) si myslím, že mě vidí ostatní (např. moji spolupracovníci, kolegové, moje rodina) a proč? 3. Jako který panáček by se mi líbilo, kdyby mě ostatní viděli? Proč? 4. Jako který panáček by se mi nelíbilo, kdyby mě ostatní viděli? Proč? 5. Jako který panáček si myslím, že se obvykle chová většina lidí? Např. učitelé, lidé určitého věku, pohlaví, sociální třídy a proč? 6. Jako kterého panáčka vidím účastníka, který sedí po mé pravici a proč? Popis cvičení: Každému účastníkovi rozdejte obrázkový materiál s 20 postavičkami a dotazník s otázkami. Každý účastník si prohlédne očíslované postavičky a sám za sebe zodpoví otázky z dotazníku. Účastníci se rozdělí do malých skupinek, ve kterých představí ostatním své odpovědi a porovnají je s názory kolegů ve skupině. Zhodnocení cvičení: Po ukončení cvičení následuje krátká zpětná vazba vedená lektorem. Nabízíme vám náměty vhodné k diskuzi s účastníky. Obyčejně se stává, že představa, kterou máme sami o sobě, se nutně nemusí shodovat s názorem, který na nás mají lidé v našem okolí. To ztěžuje komunikaci mezi námi a naším okolím. Představa, kterou si vytváříme sami o sobě, je tvořena působením následujících činitelů: Tím, čím si myslíme, že jsme. To je samotné uvědomění si sebe sama, které o sobě získáváme prostřednictvím našich zkušeností. Tím, čím si přejeme být. Obrázek, se kterým se porovnáváme prostřednictvím porovnávacích vzorů. Ty většinou zahrnují kulturní, sociální, rodinné a jiné hodnoty. Je to idealizovaný obrázek, který má vliv na naše chování a způsob komunikace. KOMUNIKACE A KOMUNIKAČNÍ TECHNIKY 17

18 Tím, jak nás vidí ostatní. To, jak působíme na lidi ve svém okolí, ovlivňuje jejich chování a postoje vůči nám a zároveň také jejich způsob komunikace s námi a způsob, jak interpretují naše sdělení. Obrázek, kterým jsme srovnáváni s okolím. Tento případ nastává, když jsme srovnávání se skupinou podobně orientovaných osob (např. lidé určitých věkových skupin, určitého pohlaví, lidé vykonávající stejnou profesi nebo lidé se stejným stupněm vzdělání) KOMUNIKACE A KOMUNIKAČNÍ TECHNIKY

19 Název cvičení: ZÁHADNÉ POVOLÁNÍ Proč toto cvičení použít a kdy jej můžete zařadit? Tato cvičení patří mezi hry zaměřené na rozvoj neverbální komunikace. Lektor může cvičení zařadit na začátku kurzu nebo v jeho průběhu. Pomocí tohoto cvičení se účastníci učí, porozumět neverbálním projevům a vyjadřovat se pomocí řeči těla. Cíl: nácvik neverbální komunikace Délka: cca minut Počet účastníků: Organizační a technické nároky: nejsou Popis cvičení: Úkolem každého účastníka je vyjádřit své vysněné povolání nebo nějaké jiné povolání neverbálně, tzn. pouze pomocí mimiky a gest. Ostatní účastníci se snaží toto povolání uhádnout. Zhodnocení cvičení: Po ukončení cvičení následuje krátká zpětná vazba vedená lektorem. Pro zpětnou vazbu můžete použít následující otázky: Jak pro vás bylo těžké/ lehké vyjádřit neverbálně nějaké povolání? Kdo se dokázal vyjádřit nejpřesněji? Které povolání by nešlo neverbálně vyjádřit? Jaký je význam neverbální komunikace v běžném životě? Název techniky: ARGUMENTACE Proč tuto techniku použít a kdy ji můžete zařadit? Tato technika patří mezi hry zaměřené na rozvoj komunikace. Lektor může tuto techniku zařadit v průběhu kurzu. Technika je tréninkem argumentace a pohotovosti. Účastníci se učí verbálně komunikovat, být pohotoví a hledat přiměřené argumenty v diskuzi. Cíl: trénink verbální komunikace a argumentace Délka: cca minut Počet účastníků: 8 20, sudý počet Organizační a technické nároky: kartičky s tématy, kartičky s čísly 1 a 2 Popis techniky: Lektor na začátku seznámí účastníky s cílem techniky, to znamená, že se jedná o trénink argumentace a pohotovosti v diskuzi. Účastníci se rozdělí do dvojic. První dvojice si vylosuje kartičku s tématem k diskuzi. Dále si účastníci vylosují pozici, kterou zaujmou při argumentaci, tzn., že účastník s číslem jedna s tvrzením daného tématu souhlasí, účastník s číslem 2 s tvrzením nesouhlasí. Tuto pozici si účastníci vylosují a je zcela nezávislá na jejich skutečném postoji a názorech. Účastníci ve dvojici vylosují, kdo během diskuze hovoří jako první a kdo jako druhý. Na pokyn lektora první argumentující hovoří jednu minutu. Po něm má prostor proti argumentující osoba (také jednu minutu). KOMUNIKACE A KOMUNIKAČNÍ TECHNIKY 19

20 Po skončení diskuze určí lektor s pomocí hlasování publika, které tvoří ostatní účastníci, kdo z argumentujících působil přesvědčivěji a byl tedy úspěšnější. Úspěšnost může být posuzována z hlediska schopnosti mluvčího upoutat pozornost, srozumitelně vyjadřovat své myšlenky a argumenty a působit důvěryhodně a přesvědčivě. Postupně se vystřídají všechny dvojice ve skupině. Pokud je účastníků lichý počet, losuje si lichý účastník svého spoluhráče. Pokud technika neztratila na své dynamice a atraktivnosti pro účastníky, mohou se losovat další dvojice, aby se spoluhráči prostřídali. Účastníci tak mají možnost zažít si různé typy argumentujících stran. Náměty na témata k řečnickému klání: Ženy by neměly mít nižší platy než muži. Muži by neměli zůstávat s dítětem doma. Důchodci zabírají na trhu práce místo mladým lidem. Každý zaměstnavatel se vás snaží vyždímat. Kuřáci jsou na pracovišti diskriminováni nekuřáky. Každý se má starat hlavně sám o sebe. Zhodnocení techniky: Po ukončení cvičení následuje krátká zpětná vazba vedená lektorem. Pro zpětnou vazbu můžete použít následující otázky: Jak bylo pro vás těžké/ lehké hledat argumenty? Co bylo nejtěžší na vašem řečnickém klání? Považujete za výhodné, že ten druhý začínal? Byl někdo v pozici souhlasícího/ nesouhlasícího s tvrzením, přestože váš skutečný postoj je jiný? Kdo se dokázal vyjadřovat nejpřesvědčivěji? Jak můžete využít tyto dovednosti v běžném životě? Komunikační cvičení: CESTA KOMUNIKACE Proč toto cvičení použít a kdy jej můžete zařadit? Cílem tohoto cvičení je zlepšit komunikační dovednosti účastníků. Účastníci se učí srozumitelně vyjadřovat a jasně formulovat věty a myšlenky. Důležité také je, aby účastníci během tohoto cvičení pochopili, že není důležité, to co říká mluvčí, nýbrž to, co vnímal a pochopil posluchač. Cíl: otestovat, jak může být původní zpráva zkreslena nebo změněna, pokud se šíří od jedné osoby ke druhé Délka: cca minut Počet účastníků: neomezený Organizační a technické nároky: jakýkoliv jednoduchý obrázek, fixy, flipchart Popis cvičení: Tři dobrovolníci odejdou ze třídy. Jednomu účastníkovi, kterého vyberete, dejte následující pokyny: Na 45 vteřin Vám ukážu obrázek. Dobře si ho zapamatujte, abyste ho později mohl popsat dalšímu účastníkovi. Ukažte mu obrázek, který si může prohlédnout po dobu 45 vteřin. Požádejte prvního z dobrovolníků, kteří čekají před třídou, aby vstoupil a vysvětlete mu: Váš kolega si prohlédl obrázek a teď Vám ho popíše. KOMUNIKACE A KOMUNIKAČNÍ TECHNIKY 20

Kompetentní interní trenér

Kompetentní interní trenér Kompetentní interní trenér Vzdělávací moduly A - Rozvoj osobnosti interního trenéra B - Odborné trenérské dovednosti interního trenéra C - Nové trendy v rozvoji osobnosti a dovedností interního trenéra

Více

Mít motivované účastníky. Mluvit srozumitelně dle zásad ETR. Ověřovat, zda účastníci všemu rozumí. Používat materiály ve srozumitelné podobě.

Mít motivované účastníky. Mluvit srozumitelně dle zásad ETR. Ověřovat, zda účastníci všemu rozumí. Používat materiály ve srozumitelné podobě. Mít motivované účastníky. Mluvit srozumitelně dle zásad ETR. Ověřovat, zda účastníci všemu rozumí. Používat materiály ve srozumitelné podobě. Vše, co je řečené, je dobré mít i v písemné podobě (nebo promítnuté

Více

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný?

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? 1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? Podoblast A1: Individualizace výuky A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? A1/2 Představme si úsečku.

Více

Příklad dobré praxe XXI

Příklad dobré praxe XXI Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XXI pro průřezové téma Člověk a svět práce Ing. Iva Černá 2010

Více

Příklad dobré praxe VIII

Příklad dobré praxe VIII Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe VIII pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Miroslav Široký

Více

Kühnlová, H.: Kapitoly z didaktiky geografie Likavský, P. :Všeobecná didaktika gografie

Kühnlová, H.: Kapitoly z didaktiky geografie Likavský, P. :Všeobecná didaktika gografie Kühnlová, H.: Kapitoly z didaktiky geografie Likavský, P. :Všeobecná didaktika gografie Co obsahuje Plánování výuky, příprava Cíle a obsah vyučování Metody a formy výuky Učebnice (obsah, kvalita) Motivace

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

Já, moji kamarádi a naše třída.

Já, moji kamarádi a naše třída. Téma Já, moji kamarádi a naše třída. Třída/y IV. A Počet žáků 19 Časový rozsah 1 h 1. Žák rozvíjí schopnosti poznání, sebepoznání, seberegulace,. Cíle aktivity 2. Žák poznává své kamarády, prostředí, v

Více

Výstavba mluveného projevu

Výstavba mluveného projevu Výstavba mluveného projevu Typy projevů Pracovní projev představení své práce představení své organizace referát, přednáška úvod k tématu, workshopu, diskusi Společenský projev projev k jubileu konferování

Více

Projekt Odyssea,

Projekt Odyssea, Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Smyslové orgány úvod. Důležitost smyslů pro učení Časový rozsah lekce asi 65 minut / jedna

Více

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku Cizí jazyk Charakteristika předmětu V rámci povinné výuky prvního cizího jazyka je žákům nabízena výuka anglického nebo německého jazyka. Cizí jazyk je vyučován ve třetím až devátém ročníku v tříhodinové

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec.

Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec. Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec. KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI (5. ročník Komunikační dovednosti a informatika) Obsahové,

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

pochopení jazyka jako prostředku historického a kulturního vývoje národa, a důležitého sjednocujícího činitele národního společenství

pochopení jazyka jako prostředku historického a kulturního vývoje národa, a důležitého sjednocujícího činitele národního společenství JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE vyučovací předmět - ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Cizí jazyk a Další cizí jazykpřispívají k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

příloha č. 4 nepovinné předměty školní rok: 2015/2016 RUSKÝ JAZYK

příloha č. 4 nepovinné předměty školní rok: 2015/2016 RUSKÝ JAZYK Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328 příloha č. 4 nepovinné předměty školní rok: 2015/2016 RUSKÝ JAZYK Charakteristika předmětu: RUSKÝ JAZYK ve vyšším stupni osmiletého studia Obsah

Více

Počet chlapců let

Počet chlapců let Název lekce (projektu) Škola počet dětí Vyučující - autor lekce Stavění věže Základní škola Žákovská, Žákovská 1/ 1006, Havířov 736 01 Daniela Navrátilová Věková skupina Počet dětí Počet dívek Počet chlapců

Více

Projekt Odyssea,

Projekt Odyssea, Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Obrázky z pohádek Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny Věková skupina (ročník) 2. ročník

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Německý jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

Homolová Kateřina Mikurdová Hana

Homolová Kateřina Mikurdová Hana BAREVNÁ ANGLIČTINA Homolová Kateřina Mikurdová Hana Charakteristika a náplň zájmové činnosti na školní rok 2015/2016 Základním cílem zájmové aktivity Barevná angličtina je seznámit děti s cizím jazykem,

Více

Rétorika a umění prezentace

Rétorika a umění prezentace školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Skládání slov, čtení s porozuměním Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny výuka je rozdělena

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

M E T ODICKÝ LIST K R E A T I V I T A A M Ó D N Í T R E N D Y H/01 Kadeřník. Obor: Odborný výcvik. Předmět: Třetí.

M E T ODICKÝ LIST K R E A T I V I T A A M Ó D N Í T R E N D Y H/01 Kadeřník. Obor: Odborný výcvik. Předmět: Třetí. - 1 - M E T ODICKÝ LIST Obor: Předmět: Ročník: Tematický celek: Téma: Rozsah: 69-51-H/01 Kadeřník Odborný výcvik Třetí Barvení vlasů, stříhání vlasů K R E A T I V I T A A M Ó D N Í T R E N D Y 2 učební

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: GRAFIKA NA PC (GRA Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 154 (5 hodin týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost 1. Úvod V souladu s aktivitami projektu byl výukový modul Ekonomická gramotnost pilotně ověřen na primární (děti) i sekundární (pedagogové) cílové skupině.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

5. 11. Pracovní činnosti

5. 11. Pracovní činnosti 5. 11. Pracovní činnosti Obsah stránka 5.11.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.11.2. Začlenění průřezových témat 2 5.11.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.11.4. Formy a metody práce 3 5.11.5.

Více

Popis obsahu a struktury programu

Popis obsahu a struktury programu Popis obsahu a struktury programu (Příloha k Žádosti o akreditaci vzdělávacího programu u Společnosti pro projektové řízení, o. s.) 1 Název programu: Řízení projektů v praxi Popište obsah jednotlivých

Více

NÁVOD K PRACOVNÍMU LISTU

NÁVOD K PRACOVNÍMU LISTU NÁVOD K PRACOVNÍMU LISTU JAKÉ MÁM ORGANIZAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI? Autor: Michala Čičváková, Národní centrum Europass ANOTACE Žáci se naučí používat slovník DISCO a využívat ho pro vyplnění osobních

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

Trénink komunikačních a prezentačních dovedností v oblasti veletrhů, zkráceně Komunikace v praxi

Trénink komunikačních a prezentačních dovedností v oblasti veletrhů, zkráceně Komunikace v praxi Evaluační zpráva pilotního ověření projektu Název projektu: Trénink komunikačních a prezentačních dovedností v oblasti veletrhů, zkráceně Komunikace v praxi Uskutečněno v rámci projektu financovaného z

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská Volitelný předmět Jazyková komunikace vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková

Více

HODNOCENÍ ŽÁKŮ. Část F Hodnocení žáků 1. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ 1. 1 HODNOCENÍ ŽÁKA VE ŠKOLE

HODNOCENÍ ŽÁKŮ. Část F Hodnocení žáků 1. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ 1. 1 HODNOCENÍ ŽÁKA VE ŠKOLE Část F HODNOCENÍ ŽÁKŮ 1. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ 1. 1 HODNOCENÍ ŽÁKA VE ŠKOLE Cílem hodnocení je poskytnout žákovi a jeho zákonným zástupcům zpětnou vazbu o tom, jak žák zvládá danou problematiku,

Více

Dobrý učitel fyziky pohledem žáků

Dobrý učitel fyziky pohledem žáků Dobrý učitel fyziky pohledem žáků Jak učím fyziku? Vlachovice 00 Dobrý učitel fyziky pohledem žáků Leoš Dvořák, I. Dvořáková,R., Kolářová Každý z účastníků tohoto semináře obdržel příručku L. Dvořák a

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ B) Téma oborové Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Kostra lidského těla Přírodopis 8. ročník 2 vyučovací

Více

Příklad dobré praxe IV

Příklad dobré praxe IV Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe IV pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Olga Gajdošíková

Více

Cíle základního vzdělávání

Cíle základního vzdělávání Cíle základního vzdělávání 1 Základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Cílové skupiny: Sociální pracovníci Popis kurzů 1. Standard č. 5 Individuální plánování Cílem kurzu je rozšířit odborné znalosti a dovednosti

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Emoce a škola Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Člověk není rozumná bytost, která má emoce, ale emocionální bytost, která občas myslí. (F.Koukolík) Základní charakteristika Emočně inteligentní

Více

INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Aktivity knihovny a spolupráce se školami.

INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Aktivity knihovny a spolupráce se školami. INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Aktivity knihovny a spolupráce se školami. Koncepce iv v knihovně CO? zamýšlím, chci dělat PROČ? to dělám definovat cíl! KDO? bude realizovat / pro koho / kdo jsou partneři zainteresované

Více

KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME

KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME PRÁCE S DĚTMI Z JAZYKOVĚ ODLIŠNÉHO PROSTŘEDÍ TERMÍN:

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Magdaléna Nevařilová Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Magdaléna Nevařilová Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Práce s pracovním listem umožňuje žákům posoudit sama sebe v souvislosti s nároky na osobnostní vlastnosti zdravotnického pracovníka Autor Jazyk Mgr. Magdaléna Nevařilová Čeština Očekávaný výstup

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

Příloha 1 - Přepis rozhovorů s třídními učitelkami tříd s vzdělávacím programem Základní škola

Příloha 1 - Přepis rozhovorů s třídními učitelkami tříd s vzdělávacím programem Základní škola Příloha 1 - Přepis rozhovorů s třídními učitelkami tříd s vzdělávacím programem Základní škola Rozhovor č. 1: ZŠ Rajhrad Základní škola. Máme dyslektický kroužek. Ne. Nijak, budu stále pracovat na rozvoji

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

Konverzace v anglickém jazyce

Konverzace v anglickém jazyce VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Konverzace v anglickém jazyce Konverzace v anglickém jazyce je volitelný vyučovací

Více

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství Název (téma) Učíme druhé slovesným způsobům Stručná anotace V této hodině se žáci metodou skládankového učení naučí

Více

Měření efektivity informačního vzdělávání. Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU

Měření efektivity informačního vzdělávání. Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU Měření efektivity informačního vzdělávání Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU Evaluace jako výzkumný proces Formy informačního vzdělávání CEINVE Kontaktní (face to

Více

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství. První sníh. První sníh. Název učební jednotky (téma)

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství. První sníh. První sníh. Název učební jednotky (téma) První sníh Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství Název učební jednotky (téma) První sníh Stručná anotace učební jednotky Žáci dotvářejí verše v textu První

Více

Kurz č.: KV01 Karlovy Vary 12. 12. 2006 17. 4. 2007 ZÁVĚREČNÁ PRÁCE

Kurz č.: KV01 Karlovy Vary 12. 12. 2006 17. 4. 2007 ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Kurz č.: KV01 Karlovy Vary 12. 12. 2006 17. 4. 2007 ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Žákovský projekt v hodinách matematiky 8.ročníku základní školy na téma: Geometrie mého okolí Karlovy Vary, 2007 Mgr. Jaroslava Janáčková

Více

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ANGLICKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 1. Kompetence k učení žák dlouhodobě

Více

V. 10 Osobnostní a sociální výchova

V. 10 Osobnostní a sociální výchova 1/7 V. 10 Osobnostní a sociální výchova V.10. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Osobnostní a sociální výchova rozvíjí praktické dovednosti, které žáci mohou využít v běžném

Více

1. LEKCE MÉ JÁ, SEBEPOZNÁNÍ, SEBEPOJETÍ, VĚDOMÍ O SOBĚ SAMÉM

1. LEKCE MÉ JÁ, SEBEPOZNÁNÍ, SEBEPOJETÍ, VĚDOMÍ O SOBĚ SAMÉM 1. LEKCE MÉ JÁ, SEBEPOZNÁNÍ, SEBEPOJETÍ, VĚDOMÍ O SOBĚ SAMÉM Úvod Vycházejme z definice sebepoznání jako sociálního konstruktu osobnosti, ve němž je protagonista jak aktivní, tak pasivní. V procesu tvorby

Více

Příloha 1f Evaluace Tréning pozorování, MŠ Přibyslav,

Příloha 1f Evaluace Tréning pozorování, MŠ Přibyslav, Příloha 1f Evaluace Tréning pozorování, MŠ Přibyslav, 13. 1. 2015 Průběžný evaluační dotazník vyplnilo celkem 20 účastníků Tréningu pozorování. Na základě analýzy odevzdaných dotazníků byly zjištěny následující

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Metodický materiál pro 2 hodinovou výuku. Specifika Života Se Sluchovým Postižením

Metodický materiál pro 2 hodinovou výuku. Specifika Života Se Sluchovým Postižením Metodický materiál pro 2 hodinovou výuku Specifika Života Se Sluchovým Postižením Sluch Motto: Cesta k porozumění leží před námi. Téma: : Život se sluchovým postižením em hodiny je rozšířit a upřesnit

Více

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA Pedagogickopsychologická diagnostika je učitelův nástroj poznání podmínek, průběhu a výsledků řízeného procesu. Snaží se o poznání příčin, které učiteli umožní na základě

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň 5.1.3.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Vzdělávací obsah předmětu přispívá k chápání a objevování skutečností,poskytuje jazykový základ pro komunikaci ů v rámci Evropy a světa,snižuje

Více

Didaktický proces vzdělávání

Didaktický proces vzdělávání Didaktický proces vzdělávání dospělých Základní prvky didaktického procesu ve vzdělávání dospělých: Didaktický proces = výuka CÍL= určen zvenčí např. politikou, společností, potřebami institucí OBSAH=

Více

METODICKÝ LIST LEKCE

METODICKÝ LIST LEKCE METODICKÝ LIST LEKCE Oblast IV 1) Mediální gramotnost 2) Analýza - Hodnocení zdrojů / informací - Hledání souvislostí - Analýza textu - Interpretace, shrnutí a formulace - Tvorba textového dokumentu 3)

Více

Moravské gymnázium Brno s. r.o.

Moravské gymnázium Brno s. r.o. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Název školy Moravské gymnázium Brno s. r.o. Autor Mgr. Kateřina Proroková Tématická oblast Základy společenský věd Téma Druhy a efektivita učení Ročník 1. ročník Datum

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Jazyk a jazyková komunikace z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Holečkova ul., Praha 5

Ukázka charakteristiky předmětu Jazyk a jazyková komunikace z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Holečkova ul., Praha 5 Ukázka charakteristiky předmětu Jazyk a jazyková komunikace z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Holečkova ul., Praha 5 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět

Více

VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ

VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ Charakteristika vzdělávací oblasti Tato vzdělávací oblast zaujímá významné místo mezi naukovými a estetickými předměty, jelikož se orientuje na komplexní pojetí lidského zdraví. Vytváří

Více

PŘÍPRAVA SCHŮZKY KROUŽKU

PŘÍPRAVA SCHŮZKY KROUŽKU PŘÍPRAVA SCHŮZKY KROUŽKU Aktiv vedoucích mládeže ČRS Ostrava 27. 2. 2016 Bc. Hana Nevrlá RYBÁŘSKÁ KROUŽEK TROCHA TEORIE NIKOHO NEZABIJE Pedagogika věda o výchově a vzdělávání Pedagogika volného času záměrné

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit Zavádění komplexního systému DVPP do praxe škol CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit NÁZEV SEMINÁŘE LEKTOR STRUČNÝ OBSAH ZÚČASTNĚNÉ ŠKOLY TERMÍN MÍSTO KONÁNÍ 8 hodin Ředitel jako manažer

Více

Kompetenční model efektivního lektora

Kompetenční model efektivního lektora Kompetenční model efektivního lektora Autor : Mgr. Pavel Veselý, Mgr. Kristýna Lukšová ABS WYDA s.r.o. projekt Kruh Číslo projektu: CZ.1.07/3.2.09/01.0035 Kompetenční model lektora Osobnost lektora je

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ANGLICKÁ KONVERZACE 7. a 8. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důleţitý cizí jazyk, který ţákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

Anketa pro žáky soubor otázek

Anketa pro žáky soubor otázek Anketa pro žáky soubor otázek Nabídka všech otázek nástroje pro základní školu MOTIVACE: Co je pro Tebe ve škole důležité? Co by Ti měla škola pomoci dosáhnout? naučit se co jvíce připravit se na přijímací

Více

Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 9. Průvodní dopis. Mgr. Zuzana Válková

Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 9. Průvodní dopis. Mgr. Zuzana Válková Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 9. Průvodní dopis Mgr. Zuzana Válková Dopis: je písemná zpráva s aktuálním obsahem odeslaná od jedné osoby (odesílatele) k druhé osobě či instituci (adresátovi). Průvodní

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU INFORMATIKA (4 leté studium)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU INFORMATIKA (4 leté studium) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU INFORMATIKA (4 leté studium) 1. Obsahové vymezení Hlavním cílem předmětu je umožnit všem žákům dosažení pokročilé úrovně informační gramotnosti získat dovednosti v ovládání výpočetní

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ VZDĚLÁVACÍ A VÝCVIKOVÉ KURZY Nabízíme: INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP PROGRAMY NA KLÍČ Význam má takové vzdělávání, které reaguje na zcela konkrétní potřeby. Kurzy v oblasti : sociálně

Více

Rozvíjení komunikačních dovedností krok za krokem 1. 5. ročník základní školy program Místo pro život. 1. krok ÚROVEŇ 1

Rozvíjení komunikačních dovedností krok za krokem 1. 5. ročník základní školy program Místo pro život. 1. krok ÚROVEŇ 1 Rozvíjení komunikačních dovedností krok za krokem 1. 5. ročník základní školy program Místo pro život 1. krok ÚROVEŇ 1 vytvářet představy (vizualizace), vyjadřovat je slovy nebo jednoduchými výrazy sdílet

Více

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech. V 1. TŘÍDĚ ZŠ práce s jazykem

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech. V 1. TŘÍDĚ ZŠ práce s jazykem METODICKÉ LISTY výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.0003 Sada metodických listů: KABINET 1. STUPNĚ

Více

EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE V ORGANIZACI

EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE V ORGANIZACI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI V ORGANIZACI JAK SE EFEKTIVNĚ DOMLUVIT A ZÍSKAT INFORMACE 1. KOMUNIKAČNÍ PROCES 2 2. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA KOMUNIKACE 4 3. FORMÁLNÍ A

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět informatika se

Více

Učební plán. Celkový počet vyučovacích hodin 50. Počet hodin teoretické přípravy 22 Počet hodin praktická přípravy 22 Počet hodin zkoušek 6

Učební plán. Celkový počet vyučovacích hodin 50. Počet hodin teoretické přípravy 22 Počet hodin praktická přípravy 22 Počet hodin zkoušek 6 Učební plán Modul č. 1 Legislativní Cílem tohoto modulu je vymezení podnikání a právních norem, praktické seznámení posluchačů s otázkami legislativními, poukázat na možnosti podnikání v ČR. Naučit jej

Více

Projekt Odyssea,

Projekt Odyssea, Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Téma oborové Vzdělávací obor Kdo jsem a kým bych chtěl být Člověk a jeho svět Ročník 3. Časový rozsah Tematický

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník) Charakteristika předmětu Výuka tvoří úvod do cizojazyčného vzdělávání žáků. V tomto období je nejdůležitější probouzení zájmu o výuku angličtiny a vytváření kladného

Více

Obsah. 4. Cílová skupina... 3. 5. Instituce poskytující školení... 4. 8. Typ získaného certifikátu... 8

Obsah. 4. Cílová skupina... 3. 5. Instituce poskytující školení... 4. 8. Typ získaného certifikátu... 8 The adventures of Hocus and Lotus 2012 Obsah 1. Popis vzdělávací činnosti... 3 2. Jazyky používané v průběhu školení... 3 3. Vzdělávací sektor, pro který je kurz určen... 3 4. Cílová skupina... 3 5. Instituce

Více

AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE

AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE Aktivity pro ţáky byly realizovány v rámci projektu na desítkách škol. Měly různý charakter, od praktických cvičení, přes projektovou

Více

Příklad dobré praxe XX

Příklad dobré praxe XX Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XX pro průřezové téma Člověk a svět práce Ing. Iva Černá 2010

Více

Jsem asertivní, mám právo... Metodický list

Jsem asertivní, mám právo... Metodický list Jsem asertivní, mám právo... Metodický list samostatná a skupinová práce - jaké pocity chci vzbuzovat v ostatních, jaké vzbuzuji, jaké vzbuzují ostatní ve mně práce s interaktivní tabulí a sešitem - asertivní

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: OBCHODNÍ KORESPONDENCE V NĚMECKÉM JAZYCE (OKN) Obor vzdělání : 63 41 M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání : denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium : 30 (1 hodina

Více

Katalog vzdělávání 2016 Obsah

Katalog vzdělávání 2016 Obsah Katalog vzdělávání 2016 Obsah Osobnostní rozvoj... 2 1. Prezentační dovednosti... 2 2. Komunikační dovednosti... 2 3. Lektorské dovednosti a kompetence... 2 4. Myšlenkové mapy... 3 IT kurzy... 4 1. Adobe

Více