Příručka pro lektory motivačních kurzů a Job clubů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příručka pro lektory motivačních kurzů a Job clubů"

Transkript

1 Příručka pro lektory motivačních kurzů a Job clubů Příklady interaktivních technik a praktických cvičení Ing. Lenka Orgoníková a kol. Centrum vzdělávání a poradenství Chářovská Krnov Tato příručka je podpořena z Evropského sociálního fondu v rámci OP LZZ a ze státního rozpočtu ČR.

2 OBSAH Úvod... 3 Motivační kurz - od přípravy k evaluaci... 4 Komunikace a komunikační techniky Komunikace - zpětná vazba Interaktivní techniky Techniky zaměřené na motivaci účastníků Techniky zaměřené na jednání se svízelnými typy účastníků Seznam doporučené literatury ISBN

3 ÚVOD Vážení čtenáři, milí lektoři, vítejte na stránkách příručky, která je určená vám, tj. lektorům motivačních kurzů a Job clubů. Tato příručka obsahuje náměty, techniky a cvičení, která můžete v motivačních kurzech, Job clubech nebo jiných vzdělávacích kurzech využít. Při psaní této příručky jsme se zaměřili především na to, aby cvičení a techniky, které vám předkládáme, byly využitelné ve vzdělávacích kurzech pro uchazeče o zaměstnání. Proč byste měli číst následující řádky? Protože není pro lektora lepší pocit, než když skončí kurz a lidé odchází spokojeni a těší se na další setkání. V této příručce se dozvíte, co všechno můžete udělat proto, abyste byli dobrými lektory a ten skvělý pocit zažívali co nejčastěji. Na základě našich zkušeností, a ve spolupráci se zahraničními odborníky ze Španělska a Slovenska, jsme pro vás vybrali tematické okruhy, které vám pomohou při přípravě motivačního kurzu nebo Job clubu. V každé kapitole najdete soubor konkrétních cvičení, vhodných pro vzdělávání nezaměstnaných osob. Příručku jsme rozdělili do následujících tematických okruhů: Motivační kurz - od přípravy k evaluaci. Komunikace a komunikační techniky. Komunikace - zpětná vazba. Interaktivní techniky. Techniky zaměřené na motivaci účastníků. Techniky zaměřené na jednání se svízelnými typy účastníků. Věříme, že techniky i cvičení, která vám přinášíme, budou pro vás obohacující a zužitkujete je ve své lektorské praxi. Jsme přesvědčeni, že vám příručka přinese mnoho nových informací a praktických nápadů, které využijete při realizaci motivačních kurzů a Job clubů. Za realizační tým Lenka Orgoníková Příručka byla vytvořena v rámci projektu s názvem Výměna zahraničních zkušeností v oblasti realizace motivačních kurzů a Job clubů pro nezaměstnané a aplikace nových poznatků do praxe. Na tvorbě tohoto materiálu se podíleli členové realizačního týmu organizace AKLUB Centrum vzdělávání a poradenství společně s odborníky partnerských organizací AECEO a Aktivity Slovakia. 3

4 MOTIVAČNÍ KURZ - OD PŘÍPRAVY K EVALUACI Samotná realizace motivačního kurzu nebo Job clubu je jen jednou z částí dlouhodobého a souvislého procesu. Tento proces můžeme rozdělit do čtyř fází: 1. Realizaci motivačního kurzu vždy předchází fáze přípravy. Fáze přípravy zahrnuje analýzu potřeb účastníků a přípravu kurzu. V některých případech může v této fázi také proběhnout zkušební tzv. pilotní kurz. 2. Ve druhé fázi jde o samotnou realizaci kurzu. 3. Ve třetí implementační fázi přenáší účastníci poznatky a dovednosti získané v kurzu do praxe. 4. V poslední fázi probíhá proces hodnocení neboli evaluace kurzu. 1. PŘÍPRAVNÁ FÁZE V úvodní fázi je úkolem lektora, obvykle na základě požadavků zadavatele, stanovit výukové cíle, připravit časový plán kurzu, metodiku, obsah a výukové materiály. V přípravné fázi si lektor musí položit několik zásadních otázek: Pro koho je motivační kurz nebo Job club určen? Kdo jsou účastníci kurzu? Na základě této otázky zjišťuje pohlaví, věk, vzdělání eventuálně jiná specifika potencionálních účastníků. V případě motivačních kurzů a Job clubů jsou účastníci kurzu uchazeči o zaměstnání (např. dlouhodobě nezaměstnaní, osoby nad 50 let, lidé se základním vzděláním, osoby se zdravotním postižením). Jaká je předpokládaná úroveň znalostí a dovedností účastníků? Na jakou úroveň se mají znalosti a dovednosti účastníků posunout? Jak posoudím efektivitu dosaženého pokroku? Přípravná fáze je pro lektora velmi důležitá a lektoři, kteří se specializují na vzdělávání dospělých, musí této etapě věnovat maximální úsilí. Přípravu kurzu můžeme rozdělit do několika následujících kroků, které by měl lektor před samotnou realizací kurzu provést: Definování cílů kurzu. Příprava obsahu kurzu. Příprava metodiky. Příprava výukových materiálů. Stanovení časového harmonogramu kurzu. Výběr lektorského stylu. Příprava místnosti a pomůcek. Příprava lektorského kufříku. Stanovení optimálního počtu účastníků. MOTIVAČNÍ KURZ - OD PŘÍPRAVY K EVALUACI 4

5 Podívejme se nyní podrobněji na jednotlivé kroky. Definování cílů kurzu. Cíl kurzu musí být co nejvíce konkrétní, aby se očekávání účastníků i představy lektora mohly dobře sladit. Například obecný cíl u motivačních kurzů je: najít si práci. Konkrétním cílem pak bude: osvojení si písemného a telefonického kontaktu se zaměstnavatelem a nácvik pracovního pohovoru. Ideální situace nastává v případě, pokud je cíl lektora totožný s očekáváním účastníků. Příprava obsahu kurzu. Obsah kurzu se odvíjí od jeho cíle. Cíl a obsah se vzájemně podmiňují. Například: Je-li cílem kurzu osvojení si písemného a telefonického kontaktu se zaměstnavatelem a nácvik pracovního pohovoru, pak obsahem kurzu bude sestavení a napsání životopisu, průvodního a motivačního dopisu, efektivní telefonický kontakt se zaměstnavatelem, typy pracovních pohovorů, nácvik jednání se zaměstnavatelem. Při plánování obsahu a programu kurzu je nevyhnutelné zjistit úroveň znalostí a dovedností budoucích účastníků. Dobrý program má jasnou myšlenkovou koncepci, časovou posloupnost a logiku. Příprava metodiky. Obsah kurzu zprostředkovávají metodiky. Tvorba metodik vyplývá z potřeby sestavit určitý repertoár technik, her, cvičení, simulací apod. Techniky, hry, cvičení a simulace by měly být sestavené tak, aby se do nich účastníci zapojili v maximální míře. Poselství metodiky musí být srozumitelné, názorné a jasné pro lektora i pro samotné účastníky. Nejkvalitnější jsou metodiky, které jsou tak vypovídající, že je skoro není nutné podrobně rozebírat a komentovat. Příprava výukových materiálů. Součástí většiny motivačních kurzů a Job clubů jsou písemné texty, tzv. výukové materiály. Mívají podobu manuálů, pracovních listů, sešitů nebo učebních skript. Obsahují dotazníky, testy, úkoly, instrukce, cvičení, které lektor v průběhu kurzu využívá. Písemné materiály souvisí s obsahem kurzu. Poskytují teorii a praktické příklady, ale mohou také obsahovat další související témata, literaturu a odkazy na zdroje informací. Veškeré výukové materiály musí být srozumitelné, jejich grafika přehledně upravená a měly by mít logickou návaznost. Stanovení časového harmonogramu kurzu. Časový plán a průběh kurzu se může plánovat strukturovaně, např. podle jednotlivých bloků (obsah a čas, začátek a konec) nebo méně strukturovaně, např. si naplánujete jen začátek a konec jednoho výukového dne. Je nutné, abyste byli při zveřejňování programu na začátku kurzu připraveni na možnost změn, podle aktuálních potřeb účastníků. Direktivní stanovení časového plánu má své výhody. Je možné jej dopředu důkladně naplánovat a účastníci vědí, co a kdy se od nich očekává. Takový plán však nedává možnost zastavit se a reagovat na potřeby účastníků, např. věnovat se aktuálně vzniklému tématu. Každopádně by časový plán měl respektovat zásady vzdělávání dospělých. V motivačních kurzech se nejvíce osvědčuje systém 45 minutový blok a 10-15ti minutová přestávka. Výběr lektorského stylu je závislý na cílové skupině, tématu a výukové formě kurzu. Pro všechny vzdělávací kurzy, bez ohledu na používaný styl výuky, však platí, že každý dobrý lektor by měl mít tzv. lektorské kompetence. Mezi základní lektorské kompetence patří: prezentační schopnosti, schopnost udržet pozornost, schopnost porozumět dynamice skupiny, schopnost znát svoje limity, schopnost učit se a nebát se experimentovat, být autentický a schopný vytvářet vztahy a tvořivou atmosféru, mít smysl pro humor, flexibilita a schopnost improvizovat, zvládání náročných tréninkových situací, MOTIVAČNÍ KURZ - OD PŘÍPRAVY K EVALUACI 5

6 odbornost, profesionalita, schopnost sebehodnocení, schopnost evaluace kurzu, ovládání velkého repertoáru metodik, schopnost jejich modifikace a tvorba nových postupů. Nejvhodnějším stylem výuky pro motivační kurzy a Job cluby je výcvikový styl výuky. Výcvikový styl výuky představuje pro účastníky kurzu zajímavou a zábavnou formu učení. Klade důraz na praktický nácvik nových dovedností, zážitkové učení, pestrost výuky, kombinaci různorodých typů aktivit, oboustrannou komunikaci mezi lektorem a účastníky kurzu. Cílem tohoto stylu výuky je poskytnout účastníkům praktický zážitek, zkušenost a umožnit jim tuto zkušenost přenést (implementovat) do reálných situací v životě. Výcvikový styl výuky umožňuje účastníkům uvědomit si chyby, najít alternativní fungující řešení a pomáhá jim rozhodnout se pro odlišný typ chování v budoucnosti. V rámci výcvikového stylu výuky můžeme využívat různé interaktivní techniky. Interaktivní techniky představují možnost, jak bez velkých nároků uvést do pohybu proces učení. Techniky nabízí účastníkům sebepoznání svých potřeb a pocitů a přináší zpětnou vazbu od ostatních. Vzájemné sdílení zkušeností účastníků při interaktivních technikách umožňuje jednotlivcům získat více realistických poznatků o svých možnostech, schopnostech a přáních. Interaktivní techniky rozvíjí sebevědomí a sebejistotu, usnadňují účastníkům vyjadřovat jasně a srozumitelně svá přání, umožňují trénovat sociálně přiměřenou pozici ve skupině, prožívat pocity spokojenosti a radosti a uvědomovat si vlastní hodnotu. Příprava místnosti a pomůcek, ve které se bude motivační kurz nebo Job club odehrávat, je stejně důležitá jako stanovení cílů, vypracování obsahu a výukových materiálů. Uspořádání místnosti a usazení účastníků ve velké míře ovlivňuje celkovou atmosféru kurzu a jeho efektivitu. Pro zdárný průběh kurzu je nezbytné, aby si účastníci viděli do očí, aby měli dostatek prostoru pro provádění technik, viděli dobře na lektora a na flipchart, byli chráněni před ostrým sluncem apod. Podstatnou součástí přípravy výukového prostoru je zajištění učebních pomůcek lektora a příprava technického vybavení (flipchart, počítač, televize, dataprojektor, videokamera apod.). Pokud se jedná o kurz, který předpokládá zapojení všech účastníků, pak je vhodné, zvolit uspořádání stolů do písmena U. Lektor může procházet středem, může se přiblížit ke každému účastníkovi, vzájemně všichni na sebe vidí a při interaktivních technikách mají účastníci dostatek místa k volnému pohybu. Přestože máte od zadavatele informaci, že výuková místnost bude předem nachystána, je dobré přijít o několik minut dříve a prohlédnout si uspořádání místnosti. Jako lektoři profesionálové musíte být připraveni na jakoukoli nepříjemnou situaci. Například na vypnutí elektrického proudu, na větší počet účastníků, než bylo původně domluveno, na nedostatek materiálů, na nefungování výpočetní techniky. V tomto případě je dobré mít v zásobě techniky, které nevyžadují žádné pomůcky. Z naší praxe doporučujeme mít s sebou také tzv. lektorský kufřík. Obsah kufříku tvoří: kancelářské potřeby (papíry A4, tvrdé papíry, barevné papíry), barevná lepítka, lepicí páska, lepící guma, 2x nůžky, malý koník i s rezervní náplní, lektorské fixy na flip, voskovky, pastelky, levné propisky, několik obyčejných tužek, guma, strouhátko, kancelářské sponky, papírové kapesníky, žvýkačky, velký hrnek (na čaj nebo na losování osudí), motivační potřeby (razítka, bonbóny aj.), měřidlo času, nástroj pro signál (budík, zvoneček aj.), MOTIVAČNÍ KURZ - OD PŘÍPRAVY K EVALUACI 6

7 pexeso (na losování dvojic), kvarteto (na losování čtveřic), hrací kostky, seznam cvičení a her, univerzální testy. Stanovení optimálního počtu účastníků. Jaký je optimální počet účastníků v motivačním kurzu nebo Job clubu? Odpověď na tuto otázku není jednoznačná. Záleží na mnoha okolnostech: na tématu vyučovacího bloku, na cílech kurzu nebo na cílové skupině. Důležitou roli také hraje forma výuky, tj. jestli si účastníci mají zapamatovat teoretické informace nebo osvojit praktické dovednosti. Za optimální počet je považováno dvanáct osob ve skupině. Tento počet je určitou hranicí pro pozitivní prožitek z výuky. Při větším počtu mohou mít účastníci pocit, že jsou spíše na shromáždění. Ukazuje se, že horní hranice je někde mezi 12 a 15 členy ve skupině. Jak si poradit s větším počtem lidí? Skupinu je možné rozdělit do menších pracovních týmů, např. vytvořit 3 týmy po pěti lidech. Důležité je, aby každý účastník měl dostatečný prostor pro práci a aktivní zapojení do výuky. V některých případech se před realizací samotného kurzu provádí tzv. pilotní kurz. Jde o kurz v plném nebo zkráceném rozsahu, se zkušebním vzorkem účastníků (např. menší počet účastníků cílové skupiny). Úlohou pilotního kurzu je ověřit koncepci vlastního kurzu, doplnit a dotvořit program kurzu a otestovat metodiku kurzu. 2. FÁZE REALIZACE KURZU Samotná realizace kurzu je složena ze tří částí: úvod, jádro a závěr. A. Úvod Úvodní fáze kurzu má připravit účastníky na zvládnutí hlavní, nosné části programu. Na to je potřebné účastníky vzájemně seznámit, dobře naladit, koncentrovat je na práci ve skupině, vybudovat důvěru a tvořivou atmosféru. Na začátku kurzu je důležité účastníky informovat o cíli, tématu a obsahu kurzu, časovém harmonogramu a pravidlech (např. dodržování času, používání mobilních telefonů, způsob oslovování). Pokud jsou cíle kurzu dobře nadefinované, mohou si z nich účastníci vybrat jako z menu a formulovat svá očekávání v souladu s nabídkou kurzu. Pro úspěšnost kurzu je nutné, aby lektor navázal s účastníky vzájemný kontakt, prolomil bariéry, vybudoval dobrý vztah mezi sebou a účastníky a také mezi účastníky navzájem. V úvodní fázi realizace kurzu doporučujeme používat techniky, pro které lektoři používají slangové výrazy icebreakery, rozehřívačky, energizery. V naší příručce se jedná o techniky orientované na rozvoj komunikace a komunikační techniky (např. Svazek klíčů, Dům, strom pes, Lovci lidí, Výraz obličeje). Dále je vhodné v této fázi zařadit také techniky zaměřené na poznání a rozvoj motivace (např. Indiánská jména, Výhra v loterii, Pyramida mých potřeb). Cílem těchto technik je seznámení účastníků, příprava na učení a sebepoznání. B. Jádro Nejrozsáhlejší část kurzu tvoří jádro. Tato část kurzu je orientována na dosažení zisků pro účastníky, tj. na získání nových informací, zvýšení znalostí a dovedností, zlepšení sebepoznání. Klíčem k učení a pochopení je vlastní prožitek účastníka. Proto je důležité, aby lektor využíval výcvikový styl učení a zařazoval do programu kurzu interaktivní techniky. Aktivita během těchto technik umožňuje účastníkům nejprve určitou situaci prožít a pak následně o prožitku přemýšlet. Interaktivní techniky podporují a rozvíjejí komunikační dovednosti účastníků, MOTIVAČNÍ KURZ - OD PŘÍPRAVY K EVALUACI 7

8 a to prostřednictvím rozhovorů a diskuzí, ve kterých se účastníci vzájemně podělí o své názory, postoje a zkušenosti. Tento proces výměny zkušeností je také základem řešení konfliktů. Účastníci mají možnost uvědomit si, že je přirozené nesouhlasit s ostatními nebo mít odlišný názor. Zpětné vazby, kterými jsou interaktivní techniky většinou zakončovány, pomáhají účastníkům poznat nejen sebe sama, ale i jeden druhého. Interaktivní techniky a hry navozují v účastnících pocit vnitřní aktivity a radosti z učení, probouzejí jejich zvědavost a vytváří v kurzu atmosféru, ve které učení může být produktivní a zábavné. V průběhu této fáze kurzu můžete využít interaktivní techniky, motivační i komunikační techniky. V případě potřeby také techniky určené pro práci se svízelnými typy účastníků (např. Obraz mého já, Argumentace, Klinika fám, Strom pocitů, Sněhové vločky). Cílem technik v rámci střední fáze realizace kurzu je samotné učení a sebepoznávání účastníků. C. Závěr Do závěrečné fáze realizace kurzu patří sumarizace, rekapitulace, upevnění klíčových bodů výuky, ukotvení získaných vědomostí a zpětná vazba. Nevyhnutelnou součástí závěrečného bloku je rozloučení, zdůraznění základní myšlenky a přeladění se na realitu. Končí-li výukový blok v pozitivní, optimistické a uvolněné atmosféře, je to vždy výhoda, nejen pro účastníky, ale i pro lektora. Inspiraci pro výběr technik, vhodných v této části kurzu, naleznete v kapitole komunikace - zpětná vazba. Doporučujeme vám cvičení Barevná škála, Jedním slovem nebo Teploměr. Cílem technik v závěrečné fázi realizace kurzu je potvrzení toho, co se účastník během kurzu naučil a co díky účasti v kurzu získal. 3. IMPLEMENTAČNÍ FÁZE Motivační kurzy a Job cluby jsou prostředkem rozvoje účastníků. Efektivní je takový kurz, ze kterého mohou účastníci informace a dovednosti přenést rovnou do praxe. Např. v rámci motivačního kurzu se účastníci naučí psát strukturovaný životopis. Po ukončení kurzu pak reagují na nabídku zaměstnavatele svým nově připraveným životopisem. Efektivita kurzu je tvořena dvěma aspekty. Jedním z nich jsou zisky účastníka v podobě nových poznatků a osvojených dovedností. Druhým hlediskem je transfer, tzn. přenos nabytých zkušeností do praxe. Například účastník, který je nezaměstnaný, v rámci kurzu získal nové dovednosti práce na počítači s programem MS Word, MS Excel a Internet. V praxi dosud počítač nepoužíval, nyní však může hledat kvalifikovanější práci, ve které uplatní nové dovednosti práce na PC. 4. EVALUAČNÍ FÁZE Posoudit efektivitu motivačního kurzu a Job clubu je hlavním úkolem poslední evaluační fáze. V první řadě je důležité si ujasnit, co se bude hodnotit, tj. splnění cílů kurzu, potřeby definované před kurzem, dosažené vědomosti, osvojené dovednosti, proces výuky, vztahy mezi účastníky, styl lektora nebo implementace v praxi. Existuje celé spektrum metod evaluace. Tradičně se využívají dotazníky, testy, posuzovací škály, pozorování, rozhovory, skupinové diskuze, analýzy dokumentů apod. Pokud lektor vypracovává po ukončení kurzu zprávu pro zadavatele kurzu, je nutné myslet na etickou stránku, tzn. seznámit účastníky kurzu s výstupy pro zadavatele. MOTIVAČNÍ KURZ - OD PŘÍPRAVY K EVALUACI 8

9 Poznatky z praxe Jakých lektorů si účastníci nejvíce cení? Z evaluačních dotazníků vyplynuly tyto kvality lektorů: Jsou-li čestní a upřímní. Jsou-li přirození a na nic si nehrají. Nebojují s účastníky o moc. Jsou starostliví, zajímají se o účastníky a aktivně jim naslouchají. Mají úctu k účastníkům. Uznávají jejich zkušenosti, dovednosti a vědomosti. Jsou otevření i jiným názorům, než jen svým vlastním, dokážou dělat změny v programu, pokud si to situace vyžádá, jsou ochotni říci něco sami o sobě. Pokud je vidět z jejich chování, že je jejich práce baví, užívají si probírané téma i společnost účastníků. Jaké jsou nároky na lektora z hlediska učení dospělých? Na základě evaluačních dotazníků byla sestavena následující doporučení, která by měl lektor profesionál ve své praxi dodržovat: 1. Musíš si umět získat důvěru. Účastníci v tobě mají vidět vzor. Co říkáš, musí být v souladu s tvým chováním. 2. Měl bys vyučovat zajímavě. Měl bys vše, co uvádíš, opírat o zkušenosti a znalosti účastníků a to vše zaměřovat na jejich praxi. 3. Chraň se toho být nudný. Nepředčítej. Tví posluchači sami dovedou číst. Snaž se střídat způsoby práce s účastníky a vystříhej se toho pracovat jen jedním způsobem. 4. Účastníci tě prohlédnou, i kdyby ses tvářil a choval nepřístupně a povýšeně. Zachovají se k tobě právě tak. 5. Nedávej nikomu přednost. Také se chraň toho, abys někoho znevýhodňoval. 6. Určitě víš a dovedeš víc než účastníci. Proto však nemusíš být neskromný. Neboj se, účastníci to sami poznají, že máš převahu. 7. Čím méně okázale budeš vystupovat, tím více si účastníky získáš. Jsi lektorem - učitelem těch, kteří ti na chvíli byli svěřeni. Lidé nemilují fráze, řečnické efekty, hromady citátů: odpuzoval bys je. 8. Máš před sebou dospělé s několika desítkami let zkušeností a praxe. Nevěřil bys, co je v lidských hlavách moudrosti. Snaž se k nim proniknout a sám mnoho získáš! 9. Lidé od tebe očekávají přátelskou pomoc, nikoli nějaké poučování. Podávej jim pomocnou ruku, ale chraň se mistrovat se zdviženým prstem! 10. Nauč se klopotnému umění naslouchat účastníkům. Je to větší umění než k nim hovořit. MOTIVAČNÍ KURZ - OD PŘÍPRAVY K EVALUACI 9

10 Komunikace a komunikační techniky Co je cílem komunikační technik a proč je do motivačních kurzů zařadit? Komunikační techniky pomáhají rozvíjet verbální a neverbální komunikativní dovednosti účastníků, umožňují výměnu informací ve skupině, zlepšují kvalitu sdělovaných informací a přispívají k rychlejšímu překonávání adaptačních obtíží účastníků. Na počátku kurzu si každý účastník vytváří představu o tom, co od kurzu očekává. Účastníci přichází na kurz do nového prostředí, jsou nejistí z nových lidí i nových věcí. Neví, jak se mají chovat a co se od nich očekává. Vytváří si představy, očekávání i obavy, a to jak ve vztahu k lektorovi, tak i k ostatním účastníkům. Pomocí úvodních komunikačních technik se uskutečňuje první kontakt účastníka s ostatními účastníky kurzu, překonávají se počáteční obavy a nejistoty. Zkušení lektoři zařazují na začátku motivačních kurzů komunikační hry a cvičení na téma představování a poznávání. V této fázi kurzu nejde pouze o to, aby se účastníci naučili znát vzájemně svá jména. Jde také o poznání osobností, postojů a způsobů chování jednotlivých účastníků. Role účastníků jsou na začátku kurzu rovnocenné. Tudíž i méně aktivní účastníci se v procesu seznamování mohou snadněji integrovat do skupiny. Úvodní komunikační techniky dávají prostor pro vlastní spontánnost a tvořivost a často přilákají k hraní i ty, kteří mají menší zájem o skupinové dění. Při volbě technik vždy berte ohled na to, zda se účastníci kurzu již znají, zda jsou zvyklí si hrát, jak jsou celkově naladěni a jaké je věkové složení skupiny. Většinou nemá smysl hned v počátcích provádět po komunikačních technikách dlouhou reflexi, tzn. probírat emoční prožitky a projevy chování účastníků. Reflexe je vhodná až tehdy, když je vzájemná důvěra mezi účastníky dostatečně rozvinutá. Teprve pak jsou účastníci otevřenější, mohou sdělení od ostatních lépe pochopit, promyslet a zpracovat. Současným trendem stylu učení v motivačních kurzech je praktický nácvik dovedností, zážitkové učení, pestrost výuky a kombinace různorodých typů aktivit. Stěžejní roli přitom hraje vzájemná komunikace mezi účastníky, diskuze, sebereflexe a zpětná vazba. Během interaktivních technik si účastníci osvojují a dále rozvíjí své dovednosti. Lektor je pro účastníky svými komunikačními a prezentačními dovednostmi příkladem. Úkolem lektora, tedy i vaším úkolem, je zaujmout, motivovat, chválit, umožnit porozumění učiva a pochopení sdělovaných informací. Vzhled lektora je prvním faktorem, který na účastníky zapůsobí. Lektor by měl působit upraveným a profesionálním dojmem. Důležitý je postoj lektora, tzn. rovná záda. Volně spuštěné paže či vstřícná gesta dlaněmi nahoru jsou známkou jistoty a otevřenosti. Vždy dodržujte dostatečnou vzdálenost, nevstupujte do intimní zóny účastníků (cca kruh o průměru cm kolem účastníka) a zároveň se nevzdalujte více než 3 m od posluchačů. Stejně důležitá je hlasitost a intonace vašeho projevu. Příliš hlasitý projev může vyvolat averzi, naopak monotónnost posluchače uspává. Ve verbální komunikaci je důležitá struktura toho, co chcete účastníkům sdělit. Její obsah je nutno přesně zaměřit na cílovou skupinu ať jde o používání cizích slov, zkratek, anekdot aj. Všemu by měli účastníci bez problémů rozumět. Pozor na parazitizmy a slovní vatu např. tak, takže, asi, prostě, vlastně, jako, hmm, ééé Mnohdy si lektoři vypomáhají poznámkami, aby na něco ze svého projevu KOMUNIKACE A KOMUNIKAČNÍ TECHNIKY 10

11 nezapomněli. Nedoporučujeme si psát celý projev slovo od slova. V takovém textu se snadno ztratíte a velmi během jeho čtení udržíte oční kontakt s účastníky kurzu. Váš projev pak bude působit nejistě a roztržitě a účastníci rychle ztratí koncentraci. Mnohem lepší jsou poznámky ve formě nejdůležitějších bodů, např. ve formě řečnických kartiček. Pomocí nich se můžete plně věnovat posluchačům, máte dobrý oční kontakt, sledujete jejich neverbální komunikaci a tím svůj projev můžete korigovat. Zapamatujte si základní požadavky na slovník a řečnický styl lektora: spisovná mluva, minimum cizích slov, slovník přiměřený možnostem účastníků, kratší srozumitelné věty, občasný žert či veselá průpovídka, maximum pochval a povzbuzení, mluvte energicky. Úroveň většiny kurzů stojí a padá s osobností lektora. Každý lektor si musí pro úspěch vzdělávací akce získat účastníky. Cesty jsou k tomu různé. Podle zvoleného přístupu k účastníkům, způsobu vedení kurzu a komunikace vznikla typologie lektorů. Zkuste se zamyslet, do které skupiny lektorů patříte vy. Sympaťák / sympaťanda. Lektor dokáže s účastníky mluvit o různých věcech, hodně se ptá. Pryč s formálností a formalitami. Lektor a účastníci jsou přátelé, jsou si blízcí. Takový lektor umí udělat dobrý dojem. Účastníci se s ním opět rádi uvidí. Vědec / vědkyně. Před rozsahem znalostí tohoto lektora klobouk dolů. Poznání je jako magnet a je-li silný, ani tolik nevadí, že nebere v potaz posluchače, kteří se buďto přizpůsobí, nebo jim ujede vlak. Pokud se účastník chce dozvědět hodně odborných informací, vyhledává další školení tohoto lektora. Psycholog / psycholožka. Volné, ležérní oblečení a oduševnělý výraz. Z pohledu, gest a postoje takového lektora je patrné, že ví víc, než říká. Přitahuje tajemství a to je důvod, proč jej účastníci chtějí vidět na dalším školení. Doufají totiž, že se dozví o sobě více. Jeden z nás. Lektor hned na začátku kurzu usadí všechny do kruhu, symbolu rovnosti. Obléká se jako účastníci, chová se jako účastníci. Jeho role je spíše naslouchat, než sdělovat. Účastníci oceňují, že se lektor nepovyšuje a mají ho rádi. Bavič. Kurz v podání tohoto lektora bude show. Pokud mají účastníci stejný smysl pro humor jako lektor, budou se bavit a přidají se ke všeobecnému veselí. Důležité je, aby lektor byl ve svém přístupu k zábavě tvořivý, jinak čekají účastníky mnohokrát slyšené vtipy a příběhy se snadno odhadnutelnou pointou. Tato forma kurzu je v oblibě a láká účastníky zúčastnit se podobných kurzů i v budoucnu. Všechno ví a všechny zná. Neexistuje otázka, na kterou by lektor nevěděl odpověď. Zná jména odborníků, mnozí jsou jeho přátelé. Své přednosti a známosti dává jasně najevo. Účastníci jsou frustrováni a udiveni a zároveň, přemýšlí nad otázkami, kterými by lektora nachytali při neznalosti. Někdy bývá tento typ lektora zaměňován s typem vědec/vědkyně. Hlavní odlišnost je v tom, že typ lektora všechno ví klade důraz na formu, která může zastírat skutečný rozsah jeho znalostí. Krásný / krásná. Být v přítomnosti krásného lektora nebo lektorky je pro mnohé účastníky podmanivé, a když se navíc jejich oči potkají (viz lektorské pravidlo - průběžně udržovat oční kontakt se všemi účastníky), je téměř jedno, co je tématem kurzu. S tímto lektorem se chtějí účastníci KOMUNIKACE A KOMUNIKAČNÍ TECHNIKY 11

12 znovu a znovu setkávat. Mě už vlastně znáte. Lektor účastníkům asociuje učitelku z mateřské školky, či učitele nebo učitelku ze základní školy. Účastníci musí doufat, že to bude příjemný výlet do minulosti. Zažijí gesta, způsob komunikace, v ideálním případě i styl oblečení, který je přivede o několik desítek let zpět. Praktik. Jak využít získané poznatky ze školení v praxi? Pro tohoto lektora to není žádný problém, ukazuje, vysvětluje, uvádí příklady, vždyť je to tak snadné. K lektorovi se účastníci rádi vracejí pro radu. Vítejte u nás doma. S tímto lektorem se účastníci dokážou snadno identifikovat. Vypráví příběhy a příklady z rodinného prostředí, a účastníci díky tomu mají pocit, že jsou na návštěvě v rodině, jež je podobná té jejich. Vždyť mnohé problémy jsou ve všech rodinách stejné. Díky své otevřenosti získává lektor u účastníků plusové body. Vhodně zvolené komunikační techniky, podpořené vlastním příkladem lektora, navozují pozitivní a tvůrčí klima ve skupině, usnadňují vzájemné poznávání a seznamování účastníků a vytváří dobré podmínky pro společnou práci. To jsou přesvědčivé důvody, proč zařadit komunikační techniky do motivačních kurzů a Job clubů. Příklady interaktivních technik a praktických cvičení, které zlepšují verbální a neverbální komunikativní dovednosti účastníků. Komunikační cvičení: SVAZEK KLÍČŮ Proč toto cvičení použít a kdy jej můžete zařadit? Toto cvičení patří mezi seznamovací hry a hry zaměřené na rozvoj komunikace. Cvičení můžete zařadit na začátku kurzu s cílem překonat adaptační obtíže účastníků kurzu na nové prostředí nebo nezvyklou situaci. Hra překonává komunikační bariéry a odbourává zábrany (účastník vlastně nehovoří o sobě samém, ale o klíčích), urychluje proces seznamování a vytváří dobré předpoklady pro společnou práci. Účastníci se díky vzájemnému dialogu dozvědí spoustu informací a nasměrují se ke kolegiálnímu pocitu. Toto cvičení lze použít u účastníků, kteří se vidí poprvé, ale i v případě, že se účastníci již znají. Je vhodné jej zařadit buď na začátek dne, nebo na začátek nového výukového bloku. Díky tomuto cvičení se mohou účastníci o druhém dozvědět něco nového. Cíl: seznámení účastníků, překonání komunikačních bariér Délka: minut Počet účastníků: neomezený, sudý počet Organizační a technické nároky: nejsou Popis cvičení: Před zahájením je vhodné zjistit, zda všichni účastníci mají u sebe klíče. Pokud někdo z účastníků klíče nemá, je nutné zvolit jinou seznamovací techniku. Účastníci kurzu vytvoří dvojice. Lektor požádá všechny účastníky, aby si vytáhli na stůl své klíče, které mají u sebe. Každá dvojice se navzájem představí na základě svazku klíčů, které má dotyčný s sebou. Lektor může uvést příklad představování: Tohle je můj klíč od branky. Sice už nejde použít, ale líbí se mi KOMUNIKACE A KOMUNIKAČNÍ TECHNIKY 12

13 a nosím ho pro štěstí. Tohle je klíč od domu. Je důležité přenechat plně na účastnících, co o sobě budou chtít sdělit ostatním. Každý účastník přitom smí a měl by mluvit tak dlouho, jak sám chce. Toto cvičení je možné opakovat a hrát několik kol po sobě. V jednotlivých kolech se dvojice navzájem střídají tak, aby se seznámil co největší počet účastníků. Střídání může být např. omezeno časově, každý má ve dvojici minutu na povídání o klíčích. Po uplynutí minuty (lektor dá hlasový nebo zvukový pokyn) se dvojice vystřídají a po další minutě si vyhledají nového partnera. Časovým omezením získá hra na dynamice a nedochází ke zbytečným prostojům, které mohou být některými účastníky vnímány jako nepříjemné. Další variantou cvičení je hledání partnerů podle podobnosti klíčů, podle počtu, tvaru, způsobu použití apod. Zhodnocení cvičení: Po ukončení rozhovorů mezi účastníky následuje krátká zpětná vazba vedená lektorem. Pro zpětnou vazbu můžete použít následující otázky: V čem bylo jiné toto představování oproti běžnému klasickému představování? Jak těžké/ lehké bylo představit své klíče? Co jste se dozvěděli zajímavého/ nového/ překvapivého o ostatních? Rušilo vás něco během představování? Komunikační cvičení: DŮM, STROM, PES Proč toto cvičení použít a kdy jej můžete zařadit? Toto cvičení patří mezi seznamovací hry a hry zaměřené na rozvoj komunikace. Cvičení můžete zařadit na začátku kurzu s cílem překonat adaptační obtíže účastníků kurzu na nové prostředí nebo nezvyklou situaci. Vede nejen k seznámení účastníků, ale prostřednictvím tohoto cvičení si mohou účastníci procvičit schopnost porozumění a otestovat si své chování (dominantní nebo submisivní). Cíl: překonání komunikačních bariér, ověření dominantního nebo submisivního chování Délka: 5-10 minut Počet účastníků: neomezený, sudý počet Organizační a technické nároky: papíry formátu A4, tužky Popis cvičení: Účastníci se rozdělí do dvojic. Každá dvojice si sedne naproti sobě k jednomu stolu, na kterém je list papíru a jedna tužka. Lektor dá dvojici následující instrukce: Uchopte společně dohromady tužku a nakreslete na prázdný list papíru dům, strom a psa, a to tak, aniž byste spolu ve dvojici promluvili. Potom, pořád mlčky, společně obrázek podepište nějakým uměleckým jménem. Namalovaný obrázek oba oznámkujte, a to tak, aniž byste opět promluvili nebo se předem domluvili. Známky napište na dolní okraj stránky. Nyní už spolu můžete mluvit. Proberte nejdříve spolu ve dvojicích a poté také v celé skupině, jak se vám obrázek kreslil. Zhodnocení cvičení: Po ukončení cvičení může následovat krátká zpětná vazba vedená lektorem. Pro zpětnou vazbu můžete použít následující otázky: Bylo pro vás ve dvojici lehké nebo těžké vést společně tužku? KOMUNIKACE A KOMUNIKAČNÍ TECHNIKY 13

14 Došlo během malování k nějaké situaci, při níž vzniklo mezi vámi napětí? Vedl tužku pouze jeden z vás nebo jste se během malování střídali? Nebo neproběhla ani jedna z těchto variant? Komunikační cvičení: LOVCI LIDÍ Proč toto cvičení použít a kdy jej můžete zařadit? Tato technika patří mezi hry zaměřené na rozvoj komunikace. Tuto techniku můžete zařadit na začátku kurzu nebo v jeho průběhu. Cílem techniky je rozvoj komunikačních dovedností účastníků, trénink schopností navázat kontakt s druhým účastníkem a trénink dovedností klást otázky a prezentovat získané informace. Cíl: rozvoj komunikačních dovedností schopnost klást otázky Délka: cca minut Počet účastníků: neomezený Organizační a technické nároky: pracovní listy pro každého účastníka Pomůcky, materiál: Lektor na papír formátu A4 vytvoří tabulku, která má počet okének dle počtu účastníků ve skupině. Minimální počet okének je 12 (přestože je účastníků ve skupině méně). Maximum okének je 20 (přestože je účastníků ve skupině více). Každé okénko obsahuje nějakou charakteristiku, schopnost nebo dovednost člověka. Technika se stává zajímavější, pokud si lektor připraví pro každého účastníka jiné charakteristiky vlastností. Charakteristiky musí být formulovány pozitivně, bez diskriminačních, rasistických či jiných podtextů. Ukázka pracovního listu. Lektor dá účastníkům následující instrukce: Najděte ve skupině člověka, který: je vegetarián: věří v UFO: hraje na nějaký hudební nástroj: má zelené oči: umí vyšívat: hraje šachy: má rád zimu: neumí zpívat: má barevné sny: jezdí rychle autem: se někdy ztratil: má rád pavouky: Popis cvičení: Lektor rozdá všem účastníkům pracovní listy a vysvětlí zadání úkolu. Úkolem každého účastníka je najít mezi ostatními účastníky osobu, která splňuje některou z charakteristik, uvedených na pracovním listě. Pokud takovou osobu najde, zapíše si její jméno do příslušného okénka. Cílem hry je získat jména do všech okének, jméno jedné osoby se může objevit maximálně ve dvou okénkách. Technika může skončit v okamžiku, kdy se třem účastníkům podaří vyplnit celou tabulku nebo po předem stanoveném časovém limitu (např. po 15 minutách). Po této části cvičení se všichni účastníci posadí do kruhu a postupně prezentují, co se o ostatních KOMUNIKACE A KOMUNIKAČNÍ TECHNIKY 14

15 účastnících dozvěděli. Pokud má každý účastník jiný pracovní list, provádí se prezentace získaných informací tak, že jeden účastník sdělí informace k jedné osobě a všichni ostatní sdělí, co se o dané osobě ještě dozvěděli. Postupně se tak odhalí velká suma informací o jednotlivých účastnících. Zhodnocení cvičení: Po ukončení cvičení následuje krátká zpětná vazba vedená lektorem. Pro zpětnou vazbu můžete použít následující otázky: Jak se vám získávaly informace? Bylo těžké/ lehké informace získat? Rušilo vás něco během tohoto cvičení? Co jste se dozvěděli zajímavého/ nového/ překvapivého o ostatních účastnících kurzu? Komunikační cvičení: VÝRAZ OBLIČEJE Proč toto cvičení použít a kdy jej můžete zařadit? Cílem cvičení je rozvoj komunikačních dovedností účastníků a také ověření, jak vzhled člověka, konkrétně výraz obličeje, může ovlivnit mezilidskou komunikaci. Cíl: ukázat, jak díky našemu výrazu v obličeji působíme na ostatní jedince Délka: cca minut Počet účastníků: neomezený Organizační a technické nároky: obrázky s různými výrazy ve tváři, seznam vlastností Pomůcky, materiál: Obrázky s různými výrazy ve tváři (viz ukázka níže). Možné je také vystřihnout typy obličejů z novin a časopisů. Seznam vlastností, které pomáhají účastníkům definovat obrázky: extrovertní introvertní, stydlivý smělý, inteligentní hloupý, veselý smutný, sympatický nesympatický, dobrý špatný, energický mírný, dominantní submisivní, upřímný rezervovaný, důvěřivý nedůvěřivý, namyšlený skromný, sebejistý nejistý, sobecký štědrý, pozorný roztržitý, morální nemorální, společenský nespolečenský. Popis cvičení: Účastníci se rozdělí na malé skupinky po 3-4. Lektor ukáže všem skupinám obrázky osob s různými výrazy v obličeji. Každá skupina ohodnotí obličeje, které jim lektor předložil. Ke každému obličeji přiřadí KOMUNIKACE A KOMUNIKAČNÍ TECHNIKY 15

16 charakteristiku podle jeho výrazu (jako pomůcka je do každé skupiny dán seznam vlastností, kterých je třeba si u obrázků všímat). Skupina se společně rozhodne, jaký je třeba zaujmout postoj pro navázání komunikace s každým z předložených obličejů. Poté si každý účastník ve skupině zvolí obličej, který je mu nejpodobnější a v diskuzi se skupinou zjistí, zda se jeho názor shoduje nebo neshoduje s hodnocením ostatních. Každá skupina prezentuje své závěry ostatním skupinám. Následuje společná diskuze všech skupin. Zhodnocení cvičení: Po ukončení cvičení následuje krátká zpětná vazba vedená lektorem. Pro zpětnou vazbu můžete použít následující otázky: Proč stejné obličeje vnímaly různé skupiny odlišně? Proč se chováme k lidem podle toho, jak vypadají a jak vnímáme jejich výrazy ve tváři? Doporučení a závěry, které může lektor prezentovat účastníkům. Mezilidská komunikace je velmi ovlivněna tím, jak vnímáme fyzický obraz člověka, se kterým mluvíme. Výraz obličeje může být vnímán různými lidmi odlišným způsobem. To, jak každý z nás vnímá toho druhého, je ovlivněno naším osobním životem, našimi zkušenosti a prostředím, ve kterém žijeme. Výraz obličeje nám naznačuje nejen náladu, ale i charakter osoby, se kterou mluvíme, a to prostřednictvím určitých neverbálních signálů, které jsme zvyklí vnímat. Obrázky obličejů: KOMUNIKACE A KOMUNIKAČNÍ TECHNIKY 16

17 Komunikační cvičení: OBRAZ MÉHO JÁ Proč toto cvičení použít a kdy jej můžete zařadit? Smyslem této techniky je natrénovat umění správně pojmenovat a vyjádřit pocity, které účastník prožívá. Účastníci kurzu se během tohoto cvičení zamyslí nad svými pocity, jak sami sebe vidí, jaké jsou jejich představy, přání a zároveň, jak je vidí ostatní lidé. Vlastní zamyšlení účastníků a zpětná vazba ostatních mohou účastníkům poskytnout důležité informace o vnitřním prožívání, které bezprostředně ovlivňuje jejich jednání, chování i komunikaci. Cvičení můžete zařadit v průběhu kurzu, kdy se již účastníci dobře znají a mají k sobě vzájemnou důvěru. Cíl: uvědomit si, jak představa, kterou mám sám o sobě a to, jak mě vidí ostatní, ovlivňuje způsob mého jednání, chování a komunikace Délka: cca minut Počet účastníků: neomezený Organizační a technické nároky: obrázky s postavičkami, dotazník s otázkami Pomůcky, materiál: Obrázky s namalovanými postavičkami (viz níže). Dotazník pro účastníky s doporučenými otázkami: 1. Jako který panáček (číslo) se obvykle chovám a proč? 2. Jako který panáček (číslo) si myslím, že mě vidí ostatní (např. moji spolupracovníci, kolegové, moje rodina) a proč? 3. Jako který panáček by se mi líbilo, kdyby mě ostatní viděli? Proč? 4. Jako který panáček by se mi nelíbilo, kdyby mě ostatní viděli? Proč? 5. Jako který panáček si myslím, že se obvykle chová většina lidí? Např. učitelé, lidé určitého věku, pohlaví, sociální třídy a proč? 6. Jako kterého panáčka vidím účastníka, který sedí po mé pravici a proč? Popis cvičení: Každému účastníkovi rozdejte obrázkový materiál s 20 postavičkami a dotazník s otázkami. Každý účastník si prohlédne očíslované postavičky a sám za sebe zodpoví otázky z dotazníku. Účastníci se rozdělí do malých skupinek, ve kterých představí ostatním své odpovědi a porovnají je s názory kolegů ve skupině. Zhodnocení cvičení: Po ukončení cvičení následuje krátká zpětná vazba vedená lektorem. Nabízíme vám náměty vhodné k diskuzi s účastníky. Obyčejně se stává, že představa, kterou máme sami o sobě, se nutně nemusí shodovat s názorem, který na nás mají lidé v našem okolí. To ztěžuje komunikaci mezi námi a naším okolím. Představa, kterou si vytváříme sami o sobě, je tvořena působením následujících činitelů: Tím, čím si myslíme, že jsme. To je samotné uvědomění si sebe sama, které o sobě získáváme prostřednictvím našich zkušeností. Tím, čím si přejeme být. Obrázek, se kterým se porovnáváme prostřednictvím porovnávacích vzorů. Ty většinou zahrnují kulturní, sociální, rodinné a jiné hodnoty. Je to idealizovaný obrázek, který má vliv na naše chování a způsob komunikace. KOMUNIKACE A KOMUNIKAČNÍ TECHNIKY 17

18 Tím, jak nás vidí ostatní. To, jak působíme na lidi ve svém okolí, ovlivňuje jejich chování a postoje vůči nám a zároveň také jejich způsob komunikace s námi a způsob, jak interpretují naše sdělení. Obrázek, kterým jsme srovnáváni s okolím. Tento případ nastává, když jsme srovnávání se skupinou podobně orientovaných osob (např. lidé určitých věkových skupin, určitého pohlaví, lidé vykonávající stejnou profesi nebo lidé se stejným stupněm vzdělání) KOMUNIKACE A KOMUNIKAČNÍ TECHNIKY

19 Název cvičení: ZÁHADNÉ POVOLÁNÍ Proč toto cvičení použít a kdy jej můžete zařadit? Tato cvičení patří mezi hry zaměřené na rozvoj neverbální komunikace. Lektor může cvičení zařadit na začátku kurzu nebo v jeho průběhu. Pomocí tohoto cvičení se účastníci učí, porozumět neverbálním projevům a vyjadřovat se pomocí řeči těla. Cíl: nácvik neverbální komunikace Délka: cca minut Počet účastníků: Organizační a technické nároky: nejsou Popis cvičení: Úkolem každého účastníka je vyjádřit své vysněné povolání nebo nějaké jiné povolání neverbálně, tzn. pouze pomocí mimiky a gest. Ostatní účastníci se snaží toto povolání uhádnout. Zhodnocení cvičení: Po ukončení cvičení následuje krátká zpětná vazba vedená lektorem. Pro zpětnou vazbu můžete použít následující otázky: Jak pro vás bylo těžké/ lehké vyjádřit neverbálně nějaké povolání? Kdo se dokázal vyjádřit nejpřesněji? Které povolání by nešlo neverbálně vyjádřit? Jaký je význam neverbální komunikace v běžném životě? Název techniky: ARGUMENTACE Proč tuto techniku použít a kdy ji můžete zařadit? Tato technika patří mezi hry zaměřené na rozvoj komunikace. Lektor může tuto techniku zařadit v průběhu kurzu. Technika je tréninkem argumentace a pohotovosti. Účastníci se učí verbálně komunikovat, být pohotoví a hledat přiměřené argumenty v diskuzi. Cíl: trénink verbální komunikace a argumentace Délka: cca minut Počet účastníků: 8 20, sudý počet Organizační a technické nároky: kartičky s tématy, kartičky s čísly 1 a 2 Popis techniky: Lektor na začátku seznámí účastníky s cílem techniky, to znamená, že se jedná o trénink argumentace a pohotovosti v diskuzi. Účastníci se rozdělí do dvojic. První dvojice si vylosuje kartičku s tématem k diskuzi. Dále si účastníci vylosují pozici, kterou zaujmou při argumentaci, tzn., že účastník s číslem jedna s tvrzením daného tématu souhlasí, účastník s číslem 2 s tvrzením nesouhlasí. Tuto pozici si účastníci vylosují a je zcela nezávislá na jejich skutečném postoji a názorech. Účastníci ve dvojici vylosují, kdo během diskuze hovoří jako první a kdo jako druhý. Na pokyn lektora první argumentující hovoří jednu minutu. Po něm má prostor proti argumentující osoba (také jednu minutu). KOMUNIKACE A KOMUNIKAČNÍ TECHNIKY 19

20 Po skončení diskuze určí lektor s pomocí hlasování publika, které tvoří ostatní účastníci, kdo z argumentujících působil přesvědčivěji a byl tedy úspěšnější. Úspěšnost může být posuzována z hlediska schopnosti mluvčího upoutat pozornost, srozumitelně vyjadřovat své myšlenky a argumenty a působit důvěryhodně a přesvědčivě. Postupně se vystřídají všechny dvojice ve skupině. Pokud je účastníků lichý počet, losuje si lichý účastník svého spoluhráče. Pokud technika neztratila na své dynamice a atraktivnosti pro účastníky, mohou se losovat další dvojice, aby se spoluhráči prostřídali. Účastníci tak mají možnost zažít si různé typy argumentujících stran. Náměty na témata k řečnickému klání: Ženy by neměly mít nižší platy než muži. Muži by neměli zůstávat s dítětem doma. Důchodci zabírají na trhu práce místo mladým lidem. Každý zaměstnavatel se vás snaží vyždímat. Kuřáci jsou na pracovišti diskriminováni nekuřáky. Každý se má starat hlavně sám o sebe. Zhodnocení techniky: Po ukončení cvičení následuje krátká zpětná vazba vedená lektorem. Pro zpětnou vazbu můžete použít následující otázky: Jak bylo pro vás těžké/ lehké hledat argumenty? Co bylo nejtěžší na vašem řečnickém klání? Považujete za výhodné, že ten druhý začínal? Byl někdo v pozici souhlasícího/ nesouhlasícího s tvrzením, přestože váš skutečný postoj je jiný? Kdo se dokázal vyjadřovat nejpřesvědčivěji? Jak můžete využít tyto dovednosti v běžném životě? Komunikační cvičení: CESTA KOMUNIKACE Proč toto cvičení použít a kdy jej můžete zařadit? Cílem tohoto cvičení je zlepšit komunikační dovednosti účastníků. Účastníci se učí srozumitelně vyjadřovat a jasně formulovat věty a myšlenky. Důležité také je, aby účastníci během tohoto cvičení pochopili, že není důležité, to co říká mluvčí, nýbrž to, co vnímal a pochopil posluchač. Cíl: otestovat, jak může být původní zpráva zkreslena nebo změněna, pokud se šíří od jedné osoby ke druhé Délka: cca minut Počet účastníků: neomezený Organizační a technické nároky: jakýkoliv jednoduchý obrázek, fixy, flipchart Popis cvičení: Tři dobrovolníci odejdou ze třídy. Jednomu účastníkovi, kterého vyberete, dejte následující pokyny: Na 45 vteřin Vám ukážu obrázek. Dobře si ho zapamatujte, abyste ho později mohl popsat dalšímu účastníkovi. Ukažte mu obrázek, který si může prohlédnout po dobu 45 vteřin. Požádejte prvního z dobrovolníků, kteří čekají před třídou, aby vstoupil a vysvětlete mu: Váš kolega si prohlédl obrázek a teď Vám ho popíše. KOMUNIKACE A KOMUNIKAČNÍ TECHNIKY 20

Projekt Profese pro tebe, registrační číslo CZ.1.04/3.3.05/96.00149, je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České

Projekt Profese pro tebe, registrační číslo CZ.1.04/3.3.05/96.00149, je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České Projekt Profese pro tebe, registrační číslo CZ.1.04/3.3.05/96.00149, je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

A-Skills. Hodnocení sociálních dovedností pro lepší pracovní příležitosti MANUÁL

A-Skills. Hodnocení sociálních dovedností pro lepší pracovní příležitosti MANUÁL A-Skills Hodnocení sociálních dovedností pro lepší pracovní příležitosti Obsah Obsah...3 1 ÚVOD...5 1.1 Stručně o projektu...5 1.2 Stručně o Manuálu...5 2 SOCIÁLNÍ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI...6 2.1 Sociální

Více

ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA. Handouty pro učitele

ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA. Handouty pro učitele ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA Handouty pro učitele ZAPAMATOVÁNÍ INFORMACÍ Kolik z nových poznatků si vybavíme po určitém čase: SLYŠENO VIDĚNO ZAŽITO po 3 týdnech 70 % 72 % 85 % po 3 měsících 10 % 32 % 65 % motto

Více

nápadník 65 AKTIvIT Třída v pohodě aneb aktivity pro podporu dobrých vztahů mezi žáky

nápadník 65 AKTIvIT Třída v pohodě aneb aktivity pro podporu dobrých vztahů mezi žáky nápadník 65 AKTIvIT Třída v pohodě aneb aktivity pro podporu dobrých vztahů mezi žáky Třída v pohodě aneb aktivity pro podporu dobrých vztahů mezi žáky MAPOVÁNÍ VZTAHŮ VE TŘÍDĚ 2 Obsah TEORETICKÁ ČÁST

Více

Metodický materiál k realizaci poradenských programů pro osoby se zdravotním postižením. rehabilitace aktivace práce

Metodický materiál k realizaci poradenských programů pro osoby se zdravotním postižením. rehabilitace aktivace práce rehabilitace aktivace práce Metodický materiál k realizaci poradenských programů pro osoby se zdravotním postižením Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem České

Více

Prezentační a komunikační dovednosti

Prezentační a komunikační dovednosti CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Prezentační a komunikační dovednosti Studijní text Komplexní vzdělávací program pro lektory zaměřený na Evropskou unii a zpracování evropských projektů CENTRUM

Více

OBSAH. Úvodem...4 Metody práce s mládeží...5 Stručná charakteristika nejznámějších metod... 7

OBSAH. Úvodem...4 Metody práce s mládeží...5 Stručná charakteristika nejznámějších metod... 7 Do Evropy hrou II OBSAH Úvodem...4 Metody práce s mládeží...5 Stručná charakteristika nejznámějších metod... 7 Seznamte se první kolo... 11 Příběhy našich věcí... 11 Hledám Petra... 12 Interpol vyšetřuje...

Více

MANUÁL PRO METODIKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

MANUÁL PRO METODIKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH MANUÁL PRO METODIKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Občanské sdružení Instand, institut pro podporu vzdělávání a rozvoj kvality ve veřejných službách, leden 2011. CESTA K ROZVOJI Institut pro podporu vzdělávání

Více

Klíčové kompetence vedoucího pracovníka v procesu řízení školy Efektivní metody v řízení vzdělávacího procesu při uplatňování BOZP Zástupce ředitele

Klíčové kompetence vedoucího pracovníka v procesu řízení školy Efektivní metody v řízení vzdělávacího procesu při uplatňování BOZP Zástupce ředitele Klíčové kompetence vedoucího pracovníka v procesu řízení školy Efektivní metody v řízení vzdělávacího procesu při uplatňování BOZP Zástupce ředitele a personální práce Základní kompetence v hospodaření

Více

Metodika poradenského programu KROK ZA KROKEM

Metodika poradenského programu KROK ZA KROKEM Metodika poradenského programu KROK ZA KROKEM Druhá šance CZ.1.04/5.1.01/77.00356 1 Obsah I. VSTUPNÍ MODUL... 4 1.1. Úvod celoživotní učení... 4 1.2. Dostupnost informací informační společnost... 5 1.3.

Více

Manažerské dovednosti a asertivita v praxi

Manažerské dovednosti a asertivita v praxi Vzdělávání pracovníků základních a mateřských škol městského obvodu Ostrava-Jih CZ.1.07/1.3.05/02.0051 Manažerské dovednosti a asertivita v praxi Autor studijního textu : Bc. Dalibor Bezecný Rok vydání:

Více

Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců

Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců Projekt Využití potenciálu a kvalifikace imigrantů na českém pracovním trhu, CZ1.04/5.1.01/77.00292 financovaný z Evropského sociálního

Více

Pedagogický proces 4. vzdělávací blok

Pedagogický proces 4. vzdělávací blok Projekt: K2 - kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/4.1.00/33.0013 Pedagogický proces 4. vzdělávací blok Podpůrný vzdělávací materiál pro účastníky kurzu Systém

Více

Manuál poradenské činnosti Job club

Manuál poradenské činnosti Job club Manuál poradenské činnosti Job club Praktická ukázka poradenského programu Job club pro pracovníky vzdělávacích institucí a neziskových organizací Ing. Lenka Orgoníková Mgr. Luděk Richter Ing. Lenka Orgoníková

Více

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLE

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLE MIROSLAV OBRÁTIL MEDIÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLE METODICKÝ MATERIÁL PRO UČITELE DIDAKTICKÉ NÁMĚTY LIPKA ŠKOLSKÉ ZAŘÍZENÍ PRO ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, BRNO 2013 ANOTACE Průřezové téma Mediální výchova je specifická

Více

ÚVODNÍ SLOVO. POPIS PROGRAMU PILOTNÍHO KURZU SBOROVNA... 6 Pilotní scénář...6 Průběh pilotního kurzu...8 Dodatky k programům pilotního kurzu...

ÚVODNÍ SLOVO. POPIS PROGRAMU PILOTNÍHO KURZU SBOROVNA... 6 Pilotní scénář...6 Průběh pilotního kurzu...8 Dodatky k programům pilotního kurzu... 1 obsah ÚVODNÍ SLOVO... 1 CO JE RVP A ŠVP... 2 CO JE ESF... 2 CO JE PROJEKT SBOROVNA... 3 Cíle projektu...3 Účastnická skupina...3 Lektorský tým...3 Financování projektu...3 METODA PROJEKTU SBOROVNA...

Více

Metodický manuál kurzu

Metodický manuál kurzu Metodický manuál kurzu o v Vzdelávání v Brána k úspechu Obsah Obsah... 1 Informace o projektu... 3 1. Vzdělávací kurzy... 5 Metoda zážitkové pedagogiky... 5 Popis vzdělávacího kurzu Vedení týmu a řešení

Více

Mentoring ve firemní praxi Studijní materiál

Mentoring ve firemní praxi Studijní materiál Mentoring ve firemní praxi Studijní materiál Tento materiál vznikl v rámci projektu financovaném z prostředků Evropského sociálního fondu a rozpočtu ČR s názvem: Kvalita lektorů = efektivnost a kvalita

Více

KOMPETENCE PRO TRH PRÁCE PRO SŠ

KOMPETENCE PRO TRH PRÁCE PRO SŠ KOMPETENCE PRO TRH PRÁCE PRO SŠ ANEB VÝCVIK V KOMUNIKAČNÍCH DOVEDNOSTECH, SEBEPREZENTACI A EFEKTIVNÍ PRÁCI S INFORMACEMI Název projektu: Číslo projektu: Aktivita: Kariérový koučink do škol CZ.1.07/1.1.00/14.0072

Více

Právo pro každý den. Lucia Madleňáková

Právo pro každý den. Lucia Madleňáková Právo pro každý den Lucia Madleňáková Olomouc 2012 Úvodní slovo Vážení a milí kolegové, dostává se vám do rukou příručka, jejímž cílem je usnadnit vám zejména první kroky v předmětu Právo pro každý den

Více

PRAHA a EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI METODIKA

PRAHA a EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI METODIKA METODIKA Projekt Měřím, měříš, měříme aneb měřitelné veličiny kolem nás má studentům ukázat význam měření v každodenním životě. Právě praktické zaměření projektu má být hlavní motivací, která udrží zájem

Více

Komunikace na střední odborné škole BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Komunikace na střední odborné škole BAKALÁŘSKÁ PRÁCE MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA DIDAKTICKÝCH TECHNOLOGIÍ Komunikace na střední odborné škole BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Brno 2008 Vedoucí práce Mgr. Miroslav Janda Vypracovala Naděžda Kučerová

Více

ROZVOJ UČEBNÍCH DOVEDNOSTÍ

ROZVOJ UČEBNÍCH DOVEDNOSTÍ Kurz osobnostní a sociální výchovy pro žáky 1. stupně ZŠ ROZVOJ UČEBNÍCH DOVEDNOSTÍ Květa Krüger, Jana Kargerová, Kateřina Srbová Tato publikace byla vytvořena v rámci projektu Zavádění osobnostní a sociální

Více

ÚVODNÍ SLOVO 3 MEDIÁLNÍ VÝCHOVA NA PŘÍMĚSTSKÉM TÁBOŘE 5 MÉDIA PRO ŽIVOT 9 MEDIÁLNÍ ŠKOLA KURZY ROZVOJE MEDIÁLNÍ INTELIGENCE MLADÝCH 17 MEDIÁLNÍ

ÚVODNÍ SLOVO 3 MEDIÁLNÍ VÝCHOVA NA PŘÍMĚSTSKÉM TÁBOŘE 5 MÉDIA PRO ŽIVOT 9 MEDIÁLNÍ ŠKOLA KURZY ROZVOJE MEDIÁLNÍ INTELIGENCE MLADÝCH 17 MEDIÁLNÍ ÚVODNÍ SLOVO 3 MEDIÁLNÍ VÝCHOVA NA PŘÍMĚSTSKÉM TÁBOŘE 5 MÉDIA PRO ŽIVOT 9 MEDIÁLNÍ ŠKOLA KURZY ROZVOJE MEDIÁLNÍ INTELIGENCE MLADÝCH 17 MEDIÁLNÍ VÝCVIK JUNIORŮ 23 SLOVO MÁ MÉDIUM 31 MEDIÁLNÍ GRAMOTNOST

Více

PŘÍRUČKA BEST PRACTICE

PŘÍRUČKA BEST PRACTICE Oblast Řízení lidských zdrojů PŘÍRUČKA BEST PRACTICE Tento mikroprojekt je spolufinancován Evropskou unií, z prostředků Fondu mikroprojektů spravovaného Regionem Bílé Karpaty. projekt Spolupráce krajů

Více

Příklady dobré praxe programů školní prevence rizikového chování

Příklady dobré praxe programů školní prevence rizikového chování Příklady dobré praxe programů školní prevence rizikového chování Michaela Širůčková Michal Miovský Lenka Skácelová Roman Gabrhelík a kol. m o n o g r a f i e Příklady dobré praxe programů školní prevence

Více

Absolventská práce. Jakub Schulz

Absolventská práce. Jakub Schulz Jabok Vyšší sociálně pedagogická a teologická škola Absolventská práce Jakub Schulz Zážitková pedagogika s ukázkou realizace Orientačních dnů Vedoucí práce: Mgr. Marie Ortová 2006 1 Děkuji všem, kteří

Více

Manuál k projektu KAIROS - METODIKA ČINNOSTÍ

Manuál k projektu KAIROS - METODIKA ČINNOSTÍ Manuál k projektu KAIROS - METODIKA ČINNOSTÍ 1 2 1 Úvod Tento manuál vznikl díky podpoře Evropského sociálního fondu, operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a to v rámci projektu KAIROS, který

Více

ČÁST I. ve výchově a vzdělávání. IndIvIdualIzace. Jana kargerová zuzana Maňourová

ČÁST I. ve výchově a vzdělávání. IndIvIdualIzace. Jana kargerová zuzana Maňourová ČÁST I. IndIvIdualIzace ve výchově a vzdělávání Jana kargerová zuzana Maňourová aktivity PoPsané v této ČástI Jsou určeny zejména Pro PrácI učitelů na 1. stupni zš obsah Úvod 1 1. Individualizace ve vzdělávání...

Více

Základní škola a Mateřská škola Doksy Staré Splavy, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Doksy Staré Splavy, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Doksy Staré Splavy, příspěvková organizace -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více