Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky elektrické energie pro město Veselí nad Moravou (dále jen veřejná zakázka )

Save this PDF as:
Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky elektrické energie pro město Veselí nad Moravou (dále jen veřejná zakázka )"

Transkript

1 Výzva k podání nabídek obsahující současně ZADÁVACÍ DOKUMENTACI k veřejné zakázce zadávané druhem zjednodušeného podlimitního řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky elektrické energie pro město Veselí nad Moravou (dále jen veřejná zakázka ) Centrální zadavatel veřejné zakázky: Zadavatel: Město Veselí nad Moravou Sídlo: tř. Masarykova 119, Veselí nad Moravou Zastoupení: Ing. Miloš Kozumplík, starosta IČ: DIČ: CZ (dále jen centrální zadavatel ) Osoba zastupující centrálního zadavatele dle 151 zákona: Obchodní firma: ecentre, a.s. Sídlo: Praha 7, Jankovcova 1595/14, PSČ Korespondenční adresa: Nemocniční 987/12, Ostrava IČ: DIČ: CZ Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložka 9339 Jednající: Ing. Petr Kostelný, ředitel společnosti Kontaktní osoba: Ivona Štefková Tel.: (dále jen organizátor ) 1/11

2 PREAMBULE Centrální zadavatel realizuje druhem zjednodušeného podlimitního řízení dle ust. 38 zákona veřejnou zakázku na dodávky na uzavření smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny pro období dle článků I.2 a I.3 této zadávací dokumentace, a to v rámci tzv. centralizovaného zadávání ve smyslu 3 zákona s tím, že centrální zadavatel ve smyslu 3 odst. 1 písm. b) zákona provádí zadávací řízení a zadává tuto veřejnou zakázku na účet pověřujících zadavatelů, jejichž seznam je Přílohou A této zadávací dokumentace. Jednotliví pověřující zadavatelé jsou tzv. oprávněnými zákazníky ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen energetický zákon ). Tito oprávnění zákazníci budou následně s vybraným dodavatelem uzavírat za podmínek vzešlých z této veřejné zakázky smlouvy o sdružených službách dodávky elektrické energie. Slova uvedená v této zadávací dokumentaci v jednotném čísle zahrnují i množné číslo a naopak, nevyplývá-li z kontextu této zadávací dokumentace jinak. Pakliže se v zadávací dokumentaci vyskytuje pojem zadavatel, resp. zadavatelé, má se na mysli centrální zadavatel a pověřující zadavatelé v rámci centrálního zadávaní, není-li výslovně stanoveno jinak. Pakliže se v zadávací dokumentaci používá pojem dodavatel nebo uchazeč, má se tím na mysli fyzická nebo právnická osoba, která dodává zboží, poskytuje služby nebo provádí stavební práce ve smyslu zákona. I. PŘEDMĚT A MÍSTO PLNĚNÍ CPV kód: elektrická energie I.1 Předmět plnění veřejné zakázky: Dodávka elektrické energie Předmětem veřejné zakázky je fyzická dodávka elektřiny do odběrných míst centrálního zadavatele a jednotlivých pověřujících zadavatelů s převzetím závazku odebrat elektřinu z elektrizační soustavy, včetně přenesení odpovědnosti za odchylku na dodavatele podle energetický zákona a ve smyslu vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou a zásadách tvorby cen za činnost operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona, ve znění pozdějších předpisů a dalších prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu (dále také jen dodávka ). I.2 Dodávka elektřiny v hladině vysokého napětí (VN) Celkový předpokládaný odběr elektrické energie z hladiny VN v rámci veřejné zakázky, tj. pro 1 odběrné místo uvedené v Příloze č. 3a, je v plánovaném celkovém množství 59 MWh za období od do I.3 Dodávka elektřiny v hladině nízkého napětí (NN) Celkový předpokládaný odběr elektrické energie z hladiny NN v rámci veřejné zakázky, tj. pro 101 odběrných míst uvedených v Příloze č. 3b, je v plánovaném celkovém množství MWh za období od do I.4 Předmětem plnění je i zajištění regulovaného přístupu k přenosové soustavě a distribučním soustavám a zajištění systémových služeb. I.5 Místem plnění veřejné zakázky jsou odběrná místa zadavatelů. 2/11

3 II. PROKÁZÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ UCHAZEČE Zadavatel si vyhrazuje požadavek, že určitá část předmětu plnění veřejné zakázky samotná dodávka elektrické energie - nesmí být plněna subdodavatelem. Toto omezení zadavatel požaduje v souladu s ustanovením 44 odst. 6 zákona. Tuto skutečnost dodavatel v nabídce doloží svým Čestným prohlášením. K prokázání kvalifikace jednotlivých uchazečů o zadání veřejné zakázky jsou uchazeči povinni prokázat splnění níže uvedené kvalifikace. Zadavatel v souladu s ust. 62 odst. 3 zákona požaduje prokázání splnění kvalifikace v rozsahu stanoveném 50 odst. 1 písm. c), 53 odst. 1, 54 písm. a), b), 56 odst. 1 písm. a) zákona: II.1 II.2 II.3 Ekonomická a finanční způsobilost splnit veřejnou zakázku dle ust. 50 odst. 1 písm. c) zákona - uchazeč předloží Čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku, podepsané osobou oprávněnou jednat jménem nebo za uchazeče (lze využít čestné prohlášení, které je Přílohou č. 2 této zadávací dokumentace). Základní a profesní kvalifikační předpoklady dle ust. 53 odst. 1 a ust. 54 písm. a) a b) zákona - uchazeč předloží Čestné prohlášení, podepsané osobou oprávněnou jednat jménem nebo za uchazeče, z jehož obsahu bude zřejmé, že splňuje předpoklady požadované zadavatelem (lze využít čestné prohlášení, které je Přílohou č. 2 této zadávací dokumentace). Technické kvalifikační předpoklady dle 56 odst. 1 písm. a) zákona uchazeč předloží Čestné prohlášení, podepsané osobou oprávněnou jednat jménem nebo za uchazeče, z jehož obsahu bude zřejmé, že splňuje níže uvedené předpoklady požadované zadavatelem (lze využít čestné prohlášení, které je Přílohou č. 2 této zadávací dokumentace): uvedení seznamu minimálně 3 významných dodávek elektrické energie realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech s objemem v hodnotách minimálně 2 mil. Kč na každou z nich a určením doby plnění s tím, že přílohou tohoto seznamu musí být: osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud bylo zboží dodáno veřejnému zadavateli, nebo osvědčení vydané jinou osobou, pokud bylo zboží dodáno jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné osvědčení podle předchozího bodu od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně. II.4 Forma předložení kvalifikace uchazečem: Veškeré informace a doklady o kvalifikaci uchazeč předloží v prosté kopii. II.5 Vybraný uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva, je v souladu s ust. 62 odst. 3 zákona povinen před uzavřením smlouvy předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace: 3/11

4 - Čestné prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že splňuje předpoklady požadované zadavatelem, podepsané osobou oprávněnou jednat jménem nebo za uchazeče (lze využít čestné prohlášení, které je Přílohu č. 2 této zadávací dokumentace) + - Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, nebo výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. - Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky tj. rozhodnutí o udělení licence na obchod s elektřinou dle energetického zákona a vyhlášky č. 426/2005 Sb., kterou se stanoví podrobnosti udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích. III. POŽADAVKY NA JEDNOTNÝ ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY III.1 Pro odběr ze sítě VN bude uváděna nabídková cena za jednotku silové elektřiny v Kč/MWh zpracovaná ve formě jednotarifu. III.2 Pro odběr ze sítě NN bude uváděna nabídková cena za jednotku silové elektřiny v Kč/MWh zpracovaná zvlášť pro VT a zvlášť pro NT, a to pro: - jednotarifovou sazbu, - dvoutarifovou sazbu v nízkém a vysokém tarifu. Cena bude zahrnovat i stálou platbu za odběrné místo, jehož nabídková hodnota v Kč (bez DPH) bude násobena koeficientem vyčísleným jako součin počtu odběrných míst v NN a počtu kalendářních měsíců v plánovaném období dodávek. III.3 Jednotkové ceny za dodávku silové elektřiny budou, spolu s položkou stálá platba za odběrné místo (za odběrná místa NN), součástí nabídky jakožto ceny soutěžící a závazné. III.4 Jednotkové ceny budou stanoveny bez DPH a musí obsahovat veškeré náklady na realizaci veřejné zakázky v místě plnění. III.5 Zadavatelé nebudou hradit žádné zvláštní poplatky ani jiné platby v souvislosti s uzavřením smlouvy s vybraným dodavatelem, vyjma poplatků a daní stanovených právním předpisem. III.6 Nabídková cena bez DPH pro dodávky VN bude stanovena jako součin nabídkové ceny za jednotku (MWh) v hladině VN a plánovaného množství jednotek. Nabídková cena bez DPH pro dodávky NN bude stanovena jako součet součinu nabídkových cen za jednotku (MWh) v síti NN, s ohledem na distribuční sazby a tarify, a plánovaného množství jednotek, v těchto distribučních sazbách a tarifech, a ceny stálých plateb za všechny odběrná místa v síti NN. III.7 Součet nabídkových cen pro dodávky VN a NN bude předmětem hodnocení celé veřejné zakázky. 4/11

5 IV. ČASOVÝ REŽIM PLNĚNÍ IV.1 Odběry ze sítě VN: - Hodnoty hodinových odběrů pro předpokládané odběry ze sítě VN budou definovány odběrovými diagramy v podobě tabulek Excel v elektronické Příloze č. 4 této zadávací dokumentace. IV.2 Odběry ze sítě NN: Odběry se zavazuje dodavatel definovat v návrhu smlouvy na sdružené služby dodávek elektřiny pro odběry NN. V. OBCHODNÍ A JINÉ PODMÍNKY V.1 Zadavatel požaduje, aby smlouvy uzavřené s vybraným dodavatelem, byly v souladu s níže uvedenými obchodními podmínkami. V.2 Obchodní podmínky veřejné zakázky: V.2.1 V.2.2 V.2.3 V.2.4 Jednotlivý zadavatel uzavře s dodavatelem jednu samostatnou smlouvu pro všechna svá odběrná místa v hladině VN a jednu samostatnou smlouvu pro všechna svá odběrná místa v hladině NN spadající do rozsahu veřejné zakázky. Smlouvy s dodavatelem se uzavírají na dobu určitou od do , bez možnosti automatického prodlužování. Platební podmínky odběrných míst v hladině VN: Na základě platebního kalendáře bude hrazena k 15. dni v každém měsíci jedna záloha v maximální výši 70% z předpokládané výše měsíční platby. Cena za sdružené služby dodávky elektřiny bude hrazena za každý jednotlivý kalendářní měsíc na základě písemného vyúčtování (dále jen zúčtovací faktura ), ve které bude vyúčtován přeplatek či nedoplatek, přičemž lhůta splatnosti pro úhradu přeplatku zadavateli bude max. 30 kalendářních dnů ode dne doručení zúčtovací faktury. Zúčtovací fakturu je dodavatel povinen vystavit vždy nejpozději do 15. kalendářního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž se dodávka elektřiny realizovala. Zúčtovací faktura je splatná do 30 kalendářních dnů ode dne doručení. Dnem zaplacení se rozumí den odeslání platby. Připadne-li den odeslání na den pracovního klidu, rozumí se dnem odeslání první následující pracovní den. Zúčtovací faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty. Platební podmínky odběrných míst v hladině NN: Cena za sdružené služby dodávky elektřiny bude hrazena v režimu dle návrhu dodavatele s tím, že dodavatel je povinen provést celkové vyúčtování služeb a dodávek (s vyúčtováním přeplatku a či nedoplatku) zadavateli ve formě tzv. zúčtovací faktury nejpozději do 15. kalendářních dnů po ukončení zúčtovacího období, popř. po ukončení trvání smluvního vztahu, přičemž lhůta splatnosti pro úhradu přeplatku zadavateli bude max. 30 kalendářních dnů ode dne doručení zúčtovací faktury. 5/11

6 V.2.5 V.2.6 V.2.7 V.2.8 V.2.9 Dodavatel bude vystavovat jednotlivému zadavateli souhrnnou fakturu i předpis zálohových plateb za všechna jeho odběrná místa s přiloženým vyúčtováním jednotlivých odběrných míst. Zadavatel může požadovat a dodavatel se pro tento případ zavazuje zasílat veškerá vyúčtování a fakturaci formou elektronických prostředků. V případě zrušení odběrného místa, zejména z důvodu převodu vlastnických práv k odběrnému místu, odstranění odběrného místa, demolice, zničení živelnou pohromou, je zadavatel oprávněn ukončit smluvní vztah s dodavatelem k danému odběrnému místu nejpozději do 30 dnů ode dne oznámení dodavateli o zrušení odběrného místa, a to bez nároku na finanční kompenzaci ze strany dodavatele. Z důvodu provozních potřeb se může v průběhu smluvního období počet měřících nebo odběrných míst zadavatele změnit, a to jak zrušením stávajících, tak zřízením nových odběrných míst. Dodavatel bude i pro tyto případy garantovat nabídnuté jednotkové ceny a neprodleně po oznámení o zřízení nového odběrného místa zahájí dodávku sdružených služeb za podmínek sjednaných v rámci předmětné veřejné zakázky. Dodavatel poskytne po skončení období plnění této veřejné zakázky centrálnímu zadavateli na základě jeho požadavku soubor dat v elektronické podobě, obsahující kompletní údaje o realizované dodávce elektřiny v rozsahu fakturačních dokladů za celé období dodávky. V.2.10 Dodavatel si nebude nárokovat jakékoli sankce za překročení či neodebrání předpokládaného množství odběru silové elektřiny. Sankcí se rozumí rovněž navýšení smluvní ceny sjednané v dodavatelské smlouvě na základě výsledku elektronické aukce. V V případě prodlení dodavatele s vystavením zúčtovací faktury či s uhrazením přeplatku zadavateli ve lhůtách stanovených v bodě V.2.3. a V.2.4. se dodavatel zavazuje zaplatit zadavateli smluvní pokutu ve výši 200,- Kč za každé dotčené odběrné místo a každý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo zadavatele požadovat náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se smluvní pokuta vztahuje, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu. V Zadavatel nepřipouští pro případ sporu použití rozhodčí doložky ve smlouvě; případné spory se budou řešit primárně dohodou, event. soudní cestou. VI. PODMÍNKY PRO JEDNOTNÉ ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY VI.1 V souladu s ust. 44 odst. 3 písm. i) zákona centrální zadavatel požaduje, aby uchazeči podávali nabídky POUZE V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ prostřednictvím elektronického nástroje atestovaného k elektronickému podávání nabídek, umístěného na adrese: Na této adrese je ve složce HELP umístěn manuál k el. nástroji. K nabídkám podaným v listinné podobě nebude centrálním zadavatelem přihlíženo takové nabídky nebudou centrálním zadavatelem otevřeny ani uchazečům vráceny. VI.2 Požadavky na jednotné zpracování nabídky: 6/11

7 VI.2.1 Uchazeč je povinen podat nabídku sestávající z následujících dokumentů: - Identifikační údaje uchazeče; - Vyplněná tabulka s uvedením nabídkových cen jednotlivých položek platných pro všechna odběrná místa (tabulka k vyplnění nabídkových cen je Přílohou č. 6 této zadávací dokumentace); - Vzorový návrh smlouvy o sdružených službách dodávky elektrické energie, podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem nebo za uchazeče, pro hladinu VN, v němž budou uvedeny nabídkové ceny zpracované v souladu s čl. III., které budou následně zadány jako vstupní ceny do elektronické aukce; - Vzorový návrh smlouvy o sdružených službách dodávky elektrické energie, podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem nebo za uchazeče, pro hladinu NN, v němž budou uvedeny nabídkové ceny zpracované v souladu s čl. III., které budou následně zadány jako vstupní ceny do elektronické aukce; - Doklady a informace prokazující splnění kvalifikačních předpokladů dle čl. II. této zadávací dokumentace; - Čestné prohlášení o akceptaci zadávacích podmínek zadavatele, podepsané osobou oprávněnou jednat jménem nebo za uchazeče (jeho znění je Přílohou č. 2 této zadávací dokumentace); - Seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele, podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem nebo za uchazeče (lze využít čestné prohlášení, které je Přílohou č. 2 této zadávací dokumentace); event. čestné prohlášení, že žádná z výše uvedených osob nepracovala v posledních 3 letech u zadavatele; - Seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, má-li uchazeč formu akciové společnosti, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek, podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem nebo za uchazeče (lze využít čestné prohlášení, které je Přílohou č. 2 této zadávací dokumentace); - Prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti s veřejnou zakázkou, podepsané osobou oprávněnou jednat jménem nebo za uchazeče (lze využít čestné prohlášení, které je Přílohou č. 2 této zadávací dokumentace). VI.2.2 VI.2.3 VI.2.4 VI.2.5 V případě, že uchazeč v nabídce doloží dokumenty vztahující se k nabídce dle čl. VI.2.1. této zadávací dokumentace podepsané jinou než osobou uvedenou v aktuálním a platném výpisu z obchodního rejstříku, doloží do své nabídky také oprávnění této osoby k podpisu (např. plnou moc). Varianty nabídky se nepřipouštějí. Nabídka musí být vyhotovena v českém jazyce. Datová zpráva obsahující všechny výše uvedené dokumenty musí být podepsána uznávaným elektronickým podpisem, v souladu s výpisem z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence nebo osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. V případě osoby zmocněné k zastupování uchazeče musí být doklad prokazující zplnomocnění (např. plná moc) součástí datové zprávy. 7/11

8 VI.2.6 VI.2.7 VI.2.8 VI.2.9 Zadavatel dále požaduje, aby datová zpráva dle předchozího odstavce obsahovala dva samostatné soubory, z nichž jeden bude obsahovat doklady a informace prokazující splnění kvalifikačních předpokladů dle čl. II. této zadávací dokumentace, jenž bude nazván: VZ_ELE_VESELI_KVALIFIKACE, a druhý bude obsahovat všechny ostatní dokumenty uvedené v čl. VI.2.1 této zadávací dokumentace, ze kterých se skládá nabídka, vyjma dokladů a informací prokazujících splnění kvalifikačních předpokladů, jenž bude nazván: VZ_ELE_VESELI_NABIDKA. Zadavatel požaduje předložení výše uvedených dokumentů v některém z těchto formátů: *.pdf, *.jpeg, *.gif, *.png. Dokumenty musí být dobře čitelné. Zadávací lhůta, tj. lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni, trvá do Lhůta pro podání nabídek končí , v 13:00 hod. VI.3 V souladu se Systémovým dokumentem pro účast v e-aukci - Pravidly (Příloha č. 1 této zadávací dokumentace) a čl. VII. této zadávací dokumentace podá uchazeč, jehož nabídka nebyla v rámci předběžného hodnocení vyřazena, do elektronického nástroje nabídkové jednotkové ceny zpracované podle čl. III. této zadávací dokumentace. VI.4 Dodatečné informace k zadávacím podmínkám: VI.4.1 VI.4.2 VI.4.3 Uchazeč je oprávněn po centrálním zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím podmínkám, a to ve dvou formách: - Listinná žádost musí být doručena organizátorovi, tj. osobě zastupující centrálního zadavatele dle 151 zákona, a to na korespondenční adresu: ecentre, a.s., Nemocniční 987/12, Ostrava, a to nejpozději 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek; - Elektronická žádost musí být doručena prostřednictvím elektronického nástroje atestovaného k elektronickému podávání nabídek, umístěného na adrese: v sekci odeslat zprávu, a to nejpozději 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel odešle dodatečné informace k zadávacím podmínkám, případně související dokumenty, nejpozději do 3 pracovních dnů po doručení žádosti uchazeče, a to případně rovněž prostřednictvím elektronického nástroje atestovaného k elektronickému podávání nabídek, umístěného na adrese: Dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti, doručí zadavatel současně všem uchazečům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta. Zadavatel může poskytnout uchazečům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti. Odstavec VI.4.2 se použije obdobně. VII. KRITÉRIA HODNOCENÍ NABÍDKY VII.1 Centrální zadavatel se rozhodl hodnotit nabídky uchazečů podle kritéria nejnižší nabídkové ceny, s využitím elektronické aukce v souladu s 96 a 97 zákona. - Předmětem hodnocení bude celková nabídková cena zpracovaná v souladu s článkem III. této zadávací dokumentace. 8/11

9 - Informace o průběhu elektronické aukce budou dále dodavatelům, kteří nebyli vyloučeni v rámci tzv. předběžného hodnocení nabídek, poskytnuty elektronicky na uvedenou ovou adresu dle bodu VII.2.3. této zadávací dokumentace v tzv. výzvě k účasti v e-aukci. - Soutěžní kolo e-aukce bude probíhat 15minut s tím, že pokud v posledních dvou minutách soutěžního kola podá soutěžící dodavatel nabídku nižší než doposud nejnižší nabídka, bude soutěžní kolo prodlouženo vždy o 2 minuty. - Minimální snížení vlastní nabídnuté ceny pro jednotlivá podání aukčních hodnot v průběhu elektronické aukce činí 10,- Kč/ u jednotkové ceny. - Maximální snížení vlastní nabídnuté ceny pro jednotlivá podání aukčních hodnot v průběhu elektronické aukce činí 50% dosavadní minimální nabídkové ceny (pro omezení možnosti překlepu při zadávání nové hodnoty). - Podávané aukční hodnoty při zahájení e-aukce je dodavatel povinen podepsat uznávaným elektronickým podpisem vystaveným akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb. Ukončení účasti dodavatele v e-aukci je rovněž dodavatel povinen stvrdit uznávaným elektronickým podpisem. - Informace, které budou uchazečům poskytnuty: Uchazeč vidí mimo své nabídky ještě nabídku nejnižší a svou cenovou nabídku může jen snižovat s ohledem na stanovený minimální a maximální krok (viz výše). Změna cenové nabídky směrem nahoru nebude systémem akceptována. - Po tzv. předběžném hodnocení nabídek rozešle centrální zadavatel všem uchazečům, kteří nebyli ze zadávacího řízení vyloučeni, elektronickými prostředky v zákonem stanovené lhůtě min. dvou pracovních dnů předem výzvu k podání elektronických nabídek do e-aukce - aukčních hodnot. Veškeré informace o průběhu vlastní elektronické aukce budou uchazečům poskytnuty na ovou adresu uvedenou v nabídce dle čl. VII.2.2 této zadávací dokumentace. - Výzva bude obsahovat: 1. termín konání e-aukce, 2. kontakt na administrátora e-aukce, 3. technické přístupy do e-aukce, tzn. přesná internetová adresa e-aukce, přístupové jméno a přístupové heslo uchazeče do e-aukce. - Od okamžiku rozeslání výzvy k účasti v e-aukci (k podání aukčních hodnot do aukční síně) do doby zahájení soutěžního kola e-aukce proběhne tzv. indikativní přístup (testovací kolo e-aukce), tzn. zadavatel umožní přístup všem účastníkům do testovacího prostředí e-aukce, kde je možné přímo v systému e-aukce vyzkoušet potřebné operace. - Uchazeč musí nejpozději před zahájením soutěžního kola e-aukce zadat do aukční síně svou cenovou nabídku, přičemž takto učiněná cenová nabídka musí být rovna nebo nižší než je jeho cenová nabídka podaná v písemné nabídce. Až do okamžiku zahájení soutěžního kola není uchazeč touto svou indikativní nabídkou vázán a má možnost tuto svou indikativní nabídku změnit (při respektování podmínky, že cenová nabídka musí být rovna nebo nižší než je jeho cenová nabídka podaná v písemné nabídce). Pokud uchazeč svou indikativní nabídku do okamžiku zahájení soutěžního kola nezmění, je tato nabídka považována za platně učiněnou při zahájení soutěžního kola a stává se pro uchazeče závaznou. Pokud uchazeč do okamžiku zahájení soutěžního kola nezadá do aukční síně svou cenovou nabídku, má se za to, že uchazeč podal nabídku ve výši odpovídající jeho cenové nabídce v písemné nabídce a tato cenová nabídka je pro uchazeče závazná, přičemž administrátor e-aukce je oprávněn zadat do aukční síně jako výchozí hodnotu nabídkovou cenu ve výši odpovídající jeho cenové nabídce v písemné nabídce. Rovněž v případě, pokud uchazeč zadá do aukční síně cenovou nabídku, která bude vyšší než je jeho 9/11

10 cenová nabídka podaná v písemné nabídce, a uchazeč do okamžiku zahájení soutěžního kola tuto svou cenovou nabídku nezmění, má se za to, že uchazeč podal nabídku ve výši odpovídající jeho cenové nabídce v písemné nabídce a tato cenová nabídka je pro uchazeče závazná, přičemž administrátor e-aukce je oprávněn zadat do aukční síně jako výchozí hodnotu nabídkovou cenu ve výši odpovídající jeho cenové nabídce v písemné nabídce. VII.2 Technické podmínky a rozsah elektronické aukce: VII.2.1 Veškeré další informace k účasti v elektronické aukci podle 96 zákona nalezne dodavatel v Systémovém dokumentu pro účast v e-aukci - Pravidlech (Příloha č. 1 této zadávací dokumentace). VII.2.2 Výzva do elektronické aukce bude dodavatelům zaslána elektronickými prostředky na kontaktní ovou adresu, kterou je povinen dodavatel uvést v nabídce. VII.2.3 V průběhu e-aukce spolu centrální zadavatel a uchazeči komunikují výlučně prostředky elektronické komunikace. Počítač, ze kterého se bude uchazeč přihlašovat do e-aukce, musí mít uchazeč funkční připojení k internetu, které v době přihlášení musí být aktivní, a nainstalovaný internetový prohlížeč typu Mozilla Firefox 1.0 nebo vyšší, anebo Microsoft Internet Explorer verze 5.5 nebo vyšší. VII.2.4 Funkční nastavení internetového prohlížeče: Pro správné fungování aukčního softwaru je nutné mít v internetovém prohlížeči správně nastavenou funkci pro soubory cookie. Návod k tomu, jak má být toto nastavení v internetovém prohlížeči správně provedeno je trvale dostupný na veřejné internetové adrese: v části Nastavení, odkaz Nastavení cookies. Počítač musí mít nainstalovaný aktuální Java Software (jre = Java Runtime Environment). Tento software je nutný pro korektní chod e-aukčního softwaru, při podepisování dat elektronickým podpisem (nutné při podávání nových aukčních hodnot). Java Software je možné stáhnout z adresy Tento software je zdarma. Dodavatel musí vlastnit platný kvalifikovaný elektronický podpis (certifikát), jež splňuje požadavky zákona č. 227/2000 Sb. V případě, že dodavatel nevlastní platný kvalifikovaný certifikát, pro účast v e-aukci si jej musí pořídit. VIII. PRAVIDLA PRO KOMUNIKACI MEZI ZADAVATELEM A DODAVATELEM Zadavatel v souladu s ust. 148,149 a 151 zákona stanoví způsob vzájemné komunikace vůči dodavatelům v průběhu zadávacího řízení následovně: Písemnosti budou dodavateli doručovány výhradně elektronickými prostředky s využitím certifikovaného elektronického nástroje dle požadavků zákona a vyhlášky č. 9/2011 Sb., v platném znění, umístěného na adrese: Na této adrese je ve složce HELP umístěn manuál k užití el. nástroje. Dodavatel je povinen při vstupu do elektronického nástroje zadat kontaktní adresu elektronické pošty ( ), na který budou dodavateli zasílány zadavatelem, resp. organizátorem zadávacího řízení oznámení o učiněných elektronických úkonech. Dodavateli 10/11

11 tak bude řádně doručena písemnost dle požadavků zákona již samotným zasláním upozornění na kontaktní elektronickou adresu dodavatele. Dodavatel je oprávněn komunikovat se zadavatelem rovněž s využitím elektronického nástroje, umístěného na adrese: Povinnosti zadavatele vztahující se k uveřejňování písemností prostřednictvím profilu zadavatele tímto ustanovením nejsou jakkoli dotčena. IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Zadavatel si v souladu s ust. 76 odst. 6 a ust. 81 odst. 4 zákona vyhrazuje právo uveřejnit Rozhodnutí o vyloučení uchazeče z účasti v zadávacím řízení a Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky na profilu zadavatele, umístěného na adrese: Rozhodnutí o vyloučení uchazeče z účasti v zadávacím řízení a Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky se bude považovat za doručené všem dotčeným uchazečům okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele. Zadavatel je oprávněn kdykoli v průběhu zadávacího řízení tuto veřejnou zakázku zrušit z důvodů stanovených v zákoně. Zadavatel si vyhrazuje právo měnit zadávací podmínky k veřejné zakázce v průběhu běhu lhůty pro podání nabídek, přičemž o této změně bude informovat formou oznámení dodatečných informací k zadávacím podmínkám veškeré dodavatele, kteří si vyžádali zadávací dokumentaci. Při změně zadávacích podmínek zadavatel přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek v souladu s ust. 40 odst. 3 zákona. X. SEZNAM PŘÍLOH ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha A: Seznam zadavatelů v rámci centralizovaného zadávání Příloha č. 1: Systémový dokument pro účast v e-aukci - Pravidla Příloha č. 2: Čestné prohlášení Příloha č. 3a: Seznam odběrných míst VN Příloha č. 3b: Seznam odběrných míst NN Příloha č. 4: Odběrové diagramy spotřeby pro VN (dostupné pouze v elektronické podobě na vyžádání) Příloha č. 5: Tabulka pro zadání nabídkových cen 11/11

Centrální zadavatel. Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky elektrické energie pro. město Česká Lípa

Centrální zadavatel. Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky elektrické energie pro. město Česká Lípa ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky zadávané druhem otevřeného řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky elektrické

Více

Centrální zadavatel město Semily

Centrální zadavatel město Semily Výzva k zahájení zadávacího řízení a Zadávací dokumentace podlimitní veřejné zakázky realizované druhem zjednodušeného podlimitního řízení dle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách /dále jen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů - dále jen zákon

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů - dále jen zákon ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů - dále jen zákon Podrobné podmínky zadávací dokumentace Zadávací řízení: Podlimitní veřejná

Více

Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky elektrické energie pro Domov pro seniory Podbořany (dále jen veřejná zakázka )

Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky elektrické energie pro Domov pro seniory Podbořany (dále jen veřejná zakázka ) Zadávací dokumentace a výzva k účasti v elektronické aukci veřejné zakázky malého rozsahu realizované výběrovým řízením při zachování principů stanovených v ust. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů - dále jen zákon

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů - dále jen zákon ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů - dále jen zákon Podrobné podmínky zadávací dokumentace Zadávací řízení: Nadlimitní veřejná

Více

Nemocnice s poliklinikou v Semilech

Nemocnice s poliklinikou v Semilech Zadávací dokumentace a výzva k účasti v elektronické aukci veřejné zakázky malého rozsahu realizované výběrovým řízením při zachování principů stanovených v ust. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Centrální zadavatel Město Železný Brod

Centrální zadavatel Město Železný Brod ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podlimitní veřejné zakázky zadávané druhem zjednodušeného podlimitního řízení dle ust. 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

Dodávka elektrické energie pro město Hartmanice

Dodávka elektrické energie pro město Hartmanice datum zveřejnění: 16.10.2013 VÝZVA VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů) ke zjednodušenému podlimitnímu řízení dle 38 zákona č.

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek obsahující současně ZADÁVACÍ DOKUMENTACI k veřejné zakázce zadávané druhem zjednodušeného podlimitního řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Centrální zadavatel. Město Petřvald

Centrální zadavatel. Město Petřvald ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu zadávané mimo režim zadávacího řízení dle 27 zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. v platném znění (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

Zadavatel rozhodl, že v souladu s 18 odst. 5 zákona není tato veřejná zakázka zadávána podle zákona.

Zadavatel rozhodl, že v souladu s 18 odst. 5 zákona není tato veřejná zakázka zadávána podle zákona. Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu realizované výběrovým řízením při zachování principů stanovených v ust. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

Centrální zadavatel Město Česká Třebová

Centrální zadavatel Město Česká Třebová ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podlimitní veřejné zakázky zadávané druhem zjednodušeného podlimitního řízení dle ust. 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

Název veřejné zakázky: Školní exkurze. Sídlo: Praha 7, Jankovcova 1595/14, PSČ 170 00 Nemocniční 987/12, 702 00 Ostrava Moravská Ostrava IČO: 27149862

Název veřejné zakázky: Školní exkurze. Sídlo: Praha 7, Jankovcova 1595/14, PSČ 170 00 Nemocniční 987/12, 702 00 Ostrava Moravská Ostrava IČO: 27149862 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu realizované výběrovým řízením při zachování principů stanovených v ust. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

Sdružené služby dodávky zemního plynu pro Městys Cerhenice (dále jen veřejná zakázka )

Sdružené služby dodávky zemního plynu pro Městys Cerhenice (dále jen veřejná zakázka ) Zadávací dokumentace a výzva k účasti v elektronické aukci veřejné zakázky malého rozsahu realizované výběrovým řízením při zachování principů stanovených v ust. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

Infrastruktura pro virtuální servery.

Infrastruktura pro virtuální servery. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zjednodušeného podlimitního řízení ve smyslu ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, veřejné zakázky na dodávku s názvem:. Zdravotnická

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Hotovostní placení vybraných daní prostřednictvím zprostředkovatele hotovostních plateb

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Hotovostní placení vybraných daní prostřednictvím zprostředkovatele hotovostních plateb ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále též ZD ) ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) k nadlimitní veřejné zakázce na služby Hotovostní

Více

Rekonstrukce elektroinstalace silnoproudu a slaboproudu budovy TF III.

Rekonstrukce elektroinstalace silnoproudu a slaboproudu budovy TF III. Výzva/Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Rekonstrukce

Více

,,Zajištění servisu a oprav vozidel města Chebu a jím zřízených a založených právnických osob

,,Zajištění servisu a oprav vozidel města Chebu a jím zřízených a založených právnických osob Město Cheb Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby dle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ),,Zajištění servisu

Více

Kamerový systém MKDS

Kamerový systém MKDS Město Cheb Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky dle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) Kamerový systém MKDS Zadavatel:

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 763 ze dne 21.10.2015 Schválení dokumentace k burzovnímu obchodu - komodita zemní plyn

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 763 ze dne 21.10.2015 Schválení dokumentace k burzovnímu obchodu - komodita zemní plyn č.j.: 812/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 763 ze dne 21.10.2015 Schválení dokumentace k burzovnímu obchodu - komodita zemní plyn Rada městské části I. s c h v a l u j e

Více

Stroje do truhlářské dílny do Dřevařského pavilonu FLD ČZU

Stroje do truhlářské dílny do Dřevařského pavilonu FLD ČZU Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Stroje do truhlářské

Více

Terra Group Investment, a.s. Korespondenční a kontaktní adresa: Karolíny Světlé 716/1, Brno telefon:

Terra Group Investment, a.s. Korespondenční a kontaktní adresa: Karolíny Světlé 716/1, Brno telefon: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A VÝZVA K ÚČASTI V ELEKTRONICKÉ AUKCI Druh zakázky: veřejná zakázka malého rozsahu v předpokládané hodnotě 1 266 000 Kč NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Nákup elektrické energie a zemního plynu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky na dodávky dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky na dodávky dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky na dodávky dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Veřejná zakázka o sdružených službách dodávky elektrické

Více

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Nákup elektrické energie a zemního plynu pro nezávislé sdružení obcí a příspěvkových organizací

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Nákup elektrické energie a zemního plynu pro nezávislé sdružení obcí a příspěvkových organizací ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A VÝZVA K ÚČ ASTI V ELEKTRONICKÉ AUKCI Podlimitní veřejnou zakázku realizované výběrovým řízením při zachování principů stanovených v ust. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

HUBRU - síťová a SAN infrastruktura, serverová infrastruktura, datové úložiště, slaboproudé rozvody

HUBRU - síťová a SAN infrastruktura, serverová infrastruktura, datové úložiště, slaboproudé rozvody Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: HUBRU - síťová

Více

Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky zemního plynu pro. Město Polná. (dále jen veřejná zakázka )

Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky zemního plynu pro. Město Polná. (dále jen veřejná zakázka ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podlimitní veřejné zakázky zadávané druhem zjednodušeného podlimitního řízení dle ust. 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Pro zjednodušené podlimitní zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ), 38 Veřejná zakázka na stavební práce s názvem: VYUŽITÍ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Petra Danningerová Telefon: 267 994 203 Fax: 272 936 597 E-mail: Petra.danningerova@sfzp.cz č.j. SFZP 072274/2012 Datum: 28. 3. 2012 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006

Více

Řešení pro kvalifikovaný podpis a konverzi

Řešení pro kvalifikovaný podpis a konverzi VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU (zadávacíí dokumentace) dle ustanovení 12 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Tato

Více

Centrální zadavatel Statutární město Ostrava

Centrální zadavatel Statutární město Ostrava ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky zadávané druhem otevřeného řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

1. Identifikační údaje zadavatele. 2. Druh zadávacího řízení. 3. Předmět veřejné zakázky

1. Identifikační údaje zadavatele. 2. Druh zadávacího řízení. 3. Předmět veřejné zakázky 2 1. Identifikační údaje zadavatele Veřejný zadavatel ve smyslu ustanovení 2 odst. 2 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Správa silnic

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Č.j.: MR04/2016 na akci: Monitoring vozidel Českého rozhlasu Český rozhlas, Vinohradská 12 Praha 2 120 99 strana: 1 1. NÁZEV ZAKÁZKY Monitoring vozidel Českého rozhlasu Č.j.: MR04/2016

Více

Výzva k účasti v on-line výběrovém řízení pro TERMONTA PRAHA a.s. Dodávka nerezového materiálu na akci Pujmanová

Výzva k účasti v on-line výběrovém řízení pro TERMONTA PRAHA a.s. Dodávka nerezového materiálu na akci Pujmanová Obecné Dovolujeme si vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické nákupní aukce na adrese https://vrepe.proe.biz dne 02. 07. 2014 v 14:00. V případě vašeho zájmu

Více

Výzva k jednání, podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace v jednacím řízení na uzavření

Výzva k jednání, podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace v jednacím řízení na uzavření Datum: 14.8.2013 Číslo jednací: VZ-64/OSČ/2013 Vyřizuje/linka: Štill/476 453 205. E-mail: still@tsmost.cz Adresa: Výzva k jednání, podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace v jednacím řízení na

Více

IČ: 26504162. Kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky: Vladimír Jansa, vjansa@spyron.cz, 603 422 429

IČ: 26504162. Kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky: Vladimír Jansa, vjansa@spyron.cz, 603 422 429 Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ) Dodávka technologie

Více

Výzkumně vzdělávací areál Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Přístrojové vybavení laboratoře LOGOPEDIE II.

Výzkumně vzdělávací areál Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Přístrojové vybavení laboratoře LOGOPEDIE II. Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném řízení v souladu s ust. 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Výzkumně vzdělávací

Více

Zadávací dokumentace zjednodušeného podlimitního řízení

Zadávací dokumentace zjednodušeného podlimitního řízení Zadávací dokumentace zjednodušeného podlimitního řízení Zadavatel: Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s. Sídlo: T. G. Masaryka 541/3, Karlovy Vary, PSČ 360 01 IČ: 25236300 zastoupená Ing. Jiří Drábkem, ředitelem

Více

Strojní vybavení I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Strojní vybavení I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v

Více

1. PODROBNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PŘEDMĚT ZAKÁZKY

1. PODROBNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PŘEDMĚT ZAKÁZKY ČESKÁ REPUBLIKA STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD Sídlo Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774 SPISOVÁ ZNAČKA VZMR: SPÚ 224401/2015 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

Více

Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky

Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 656 91 Brno, Pekařská 53, Česká republika tel.: 00420 543 181 111, fax: 00420 543 182 002 Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky Elektrická energie dle ust. 44 a násl.

Více

Obecné. Přihlášeným účastníkům bude dle harmonogramu zaslán desetimístný přístupový klíč. Praha 10, dne: 18. 05. 2015 v 14:05

Obecné. Přihlášeným účastníkům bude dle harmonogramu zaslán desetimístný přístupový klíč. Praha 10, dne: 18. 05. 2015 v 14:05 Obecné Dovolujeme si vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické nákupní aukce na adrese https://vrepe.proebiz.com dne 26. 05. 2015 v 14:00. V případě vašeho

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE jednacího řízení bez uveřejnění ve smyslu ustanovení 34 odst. 2 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

REKONSTRUKCE OBJEKTU 1, LÉKÁRNA FN BRNO, PMDV

REKONSTRUKCE OBJEKTU 1, LÉKÁRNA FN BRNO, PMDV FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem Revitalizace prostoru při ul. Tyršova v Děčíně I zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle 38 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

Centrální zadavatel veřejné zakázky: statutární město Ostrava Sídlo: Prokešovo nám. 8, Ostrava, PSČ

Centrální zadavatel veřejné zakázky: statutární město Ostrava Sídlo: Prokešovo nám. 8, Ostrava, PSČ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky zadávané druhem otevřeného řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel Statutární město Děčín Statutární zástupce: Mgr. Marie Blažková, primátorka města Sídlo: Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV IČ: 00261238 DIČ: CZ00261238 nezapsáno

Více

Zajištění překladů pro MŽP a OPŽP 2014 2020

Zajištění překladů pro MŽP a OPŽP 2014 2020 Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb. (dále také jako zákon ), o veřejných zakázkách, v platném znění, k otevřenému nadlimitnímu řízení dle 27 zákona veřejné zakázky

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem Antivirový systém Plzeň, březen 2015 Střední průmyslová škola strojnická a Střední odborná škola profesora Švejcara, Plzeň, Klatovská

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Nákup domácích kompostérů

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Nákup domácích kompostérů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE vydaná v souladu se závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP verze ke dni 27. 1. 2012 k veřejné zakázce na dodávky s názvem: zadávané v souladu s ustanovením 18 odst.

Více

V Ý Z V A K P O D Á N Í N A B Í D K Y

V Ý Z V A K P O D Á N Í N A B Í D K Y V Ý Z V A K P O D Á N Í N A B Í D K Y ( V Č E T N Ě Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E ) dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ke zjednodušenému podlimitnímu zadávacímu řízení veřejné

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břeclav Zadávací dokumentace Pro zadání nadlimitní veřejné zakázky na dodávky, rozdělené na sedm částí a zadávané v otevřeném řízení dle 27 zákona

Více

MĚSTO LOVOSICE ul. Školní 407/2, 410 30 Lovosice, fax 416 532 130, e-mail: meulovo@meulovo.cz

MĚSTO LOVOSICE ul. Školní 407/2, 410 30 Lovosice, fax 416 532 130, e-mail: meulovo@meulovo.cz VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadavatel město Lovosice, vyzývá, v souladu se směrnicí rady města č. 1/2016, uchazeče k podání nabídky na topenářské práce na akci s názvem: Zajištění telekomunikačních

Více

Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E

Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb. (dále také jako zákon ), o veřejných zakázkách, v platném znění, k otevřenému nadlimitnímu řízení dle 27 zákona veřejné zakázky

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu:

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu: Sp. zn.: CN/156/CN/15 Č.j.: 6918/15/CN Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu: Zajištění pronájmu softwarových licencí a souvisejících služeb pro osobní počítače a servery SŠZP Klatovy

Více

Rada Jihomoravského kraje 180. schůze konaná dne 4.10.2012

Rada Jihomoravského kraje 180. schůze konaná dne 4.10.2012 Rada Jihomoravského kraje 180. schůze konaná dne 4.10.2012 Materiál k bodu č. programu: Zadávací řízení na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky Dodání propagačních předmětů v rámci projektu Zažít kraj

Více

ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále

Více

Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky zemního plynu pro město Klimkovice a jeho organizace na rok 2016

Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky zemního plynu pro město Klimkovice a jeho organizace na rok 2016 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu realizované výběrovým řízením při zachování principů stanovených v ust. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů

Více

Město Moravský Krumlov V 000488 Refinancování stávajícího hypotečního úvěru Města Moravský Krumlov

Město Moravský Krumlov V 000488 Refinancování stávajícího hypotečního úvěru Města Moravský Krumlov Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na služby zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění: úvěru Města Moravský Krumlov

Více

ČÁST II VYMEZENÍ PŘEDMĚTU ZAKÁZKY

ČÁST II VYMEZENÍ PŘEDMĚTU ZAKÁZKY Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu zadávané dle ust. 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PR/HA 5/14 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů PRŮKAZ ENERGETICKÉ

Více

Zadávací dokumentace. Veřejná zakázka

Zadávací dokumentace. Veřejná zakázka Zadávací dokumentace dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Veřejná zakázka Rámcová smlouva - tonery, náplně a další spotřební materiál Zadavatel veřejné zakázky:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Elektronické učebnice veřejná zakázka na služby zadávaná

Více

Kancelářské potřeby ZVÝHODNĚNÍ ZAMĚSTNAVATELŮ ZAMĚSTNÁVAJÍCÍCH OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Kancelářské potřeby ZVÝHODNĚNÍ ZAMĚSTNAVATELŮ ZAMĚSTNÁVAJÍCÍCH OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadanou v otevřeném řízení dle 27, v souladu s 101 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákon) na uzavření rámcové smlouvy na dodávku

Více

Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky zemního plynu pro město Klimkovice na období od do

Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky zemního plynu pro město Klimkovice na období od do ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu realizované výběrovým řízením při zachování principů stanovených v ust. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů

Více

Ministerstvo vnitra ČR Policie ČR. Č.j. PPR-17104-61/ČJ-2013-990640 Počet listů: 8 Přílohy: 5/27. Zadávací dokumentace

Ministerstvo vnitra ČR Policie ČR. Č.j. PPR-17104-61/ČJ-2013-990640 Počet listů: 8 Přílohy: 5/27. Zadávací dokumentace Ministerstvo vnitra ČR Policie ČR Č.j. PPR-17104-61/ČJ-2013-990640 Počet listů: 8 Přílohy: 5/27 Zadávací dokumentace dále jen,,zd ) pro nadlimitní veřejnou zakázku zadanou dle 21odst. 1 písm. a) zákona

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název veřejné zakázky. Zadavatel veřejné zakázky:

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název veřejné zakázky. Zadavatel veřejné zakázky: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Poskytování služby užívání páru temných optických vláken

Více

Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu

Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu 1. Identifikační údaje zadavatele Zadavatel Správa tělovýchovných a rekreačních služeb města Třinec, p. o. Sídlo Tyršova 275, 739 61 Třinec IČ 00846686

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k nadlimitní veřejné zakázce REKVALIFIKACE A PORADENSKÉ ČINNOSTI SLUŽBOVÉ PROFESE Opava, srpen 2009 Strana 1 z 149 Obsah dokumentace Čl. 1. Informace o zadavateli... 4 Čl. 2. Úvodní

Více

Výzva k účasti v elektronické aukci pro Město Bystřice pod Hostýnem Oprava povrchu parkoviště Za kostelem v Bystřici pod Hostýnem

Výzva k účasti v elektronické aukci pro Město Bystřice pod Hostýnem Oprava povrchu parkoviště Za kostelem v Bystřici pod Hostýnem Pozvánka Výzva k účasti, IČ: 00287113, Masarykovo nám. 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, vypisuje podle 12 odst.3 zákona č.137/2006 Sb., - o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce ZADÁVACÍDOKUMENTACE

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce ZADÁVACÍDOKUMENTACE " Územní plán Šimonovice" ZADÁVACÍDOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen "zákon") v rámci zjednodušeného podlimitního řízení na služby pro veřejnou

Více

V Ý Z V A K P O D Á N Í N A B Í D K Y

V Ý Z V A K P O D Á N Í N A B Í D K Y V Ý Z V A K P O D Á N Í N A B Í D K Y ( V Č E T N Ě Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E ) dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ke zjednodušenému podlimitnímu zadávacímu řízení veřejné

Více

Výzva a zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce

Výzva a zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce Statutární město Brno, MČ Brno-Kohoutovice Výzva a zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce dle 38 a v souladu 44 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Sdružené služby dodávky elektrické energie pro Úřad městské části Praha 9

Sdružené služby dodávky elektrické energie pro Úřad městské části Praha 9 Centrální zadavatel: ve spolupráci s Vyhlašuje podlimitní veřejnou zakázku Název veřejné zakázky Sdružené služby dodávky elektrické energie pro Úřad městské části Praha 9 Zadávanou druhem zjednodušeného

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. FÚ pro Pardubický kraj stavební úpravy administrativní budovy č.p. 2625

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. FÚ pro Pardubický kraj stavební úpravy administrativní budovy č.p. 2625 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel Název: Česká republika Generální finanční ředitelství Sídlem: Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 IČ: 72080043 vyhlašuje podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou

Více

Výzva k účasti v on-line výběrovém řízení pro TERMONTA PRAHA a.s. Pronájem dopravního značení na akci Ortenovo náměstí

Výzva k účasti v on-line výběrovém řízení pro TERMONTA PRAHA a.s. Pronájem dopravního značení na akci Ortenovo náměstí Obecné Dovolujeme si vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické nákupní aukce na adrese https://vrepe.proe.biz dne 28. 05. 2014 v 14:00. V případě vašeho zájmu

Více

(požadavky a podmínky pro zpracování nabídky)

(požadavky a podmínky pro zpracování nabídky) Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou zjednodušeným podlimitním řízením podle 25 písm. a) a 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. Speciální ZŠ Svitavy stavební úpravy objektu, oprava venkovní omítky, rekonstrukce střechy

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. Speciální ZŠ Svitavy stavební úpravy objektu, oprava venkovní omítky, rekonstrukce střechy Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka Speciální ZŠ Svitavy stavební úpravy objektu, oprava venkovní omítky, rekonstrukce střechy Zadávací dokumentace 1. Obchodní podmínky,

Více

VOP NN 2012-04 Č L E N S K U P I N Y L U M E N I N T E R N A T I O N A L 1/6

VOP NN 2012-04 Č L E N S K U P I N Y L U M E N I N T E R N A T I O N A L 1/6 Všeobecné obchodní podmínky dodávky silové elektřiny a sdružených služeb dodávky elektřiny pro zákazníky ze sítí nízkého napětí č. NN/2012-04 účinné od 1.6. 2012 1. Obecná ustanovení 1.1 Lumen Energy a.s.,

Více

Služba lokálního Internetu - připojení symetrickou rychlostí - nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1

Služba lokálního Internetu - připojení symetrickou rychlostí - nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1 Č.j.: 13812/2012-OIT Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. Sportovní gymnázium, Pardubice Rekonstrukce rehabilitačních prostor

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. Sportovní gymnázium, Pardubice Rekonstrukce rehabilitačních prostor Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka Sportovní gymnázium, Pardubice Rekonstrukce rehabilitačních prostor Zadávací dokumentace 1. Identifikační údaje o veřejné zakázce

Více

1/8. Jez Lhotka - rybochod - II. etapa. Název veřejné zakázky: Zadavatel

1/8. Jez Lhotka - rybochod - II. etapa. Název veřejné zakázky: Zadavatel Základní údaje zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), 21 odst. 1 písm. a) otevřené

Více

VÝMĚNA VÝPLNÍ STAVEBNÍCH OTVORŮ HLAVNÍ BUDOVY

VÝMĚNA VÝPLNÍ STAVEBNÍCH OTVORŮ HLAVNÍ BUDOVY Tišnov 29. 8. 2014 Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE PRO AKCI: NÁZEV AKCE: VÝMĚNA VÝPLNÍ STAVEBNÍCH OTVORŮ HLAVNÍ BUDOVY Zadavatel: Název: se sídlem: zástupce: IČO: 000 53 198 bankovní

Více

Obecné. Výzva k účasti v on-line výběrovém řízení pro TERMONTA PRAHA a.s. Dodávka čerpadel na akci TVP Metronom

Obecné. Výzva k účasti v on-line výběrovém řízení pro TERMONTA PRAHA a.s. Dodávka čerpadel na akci TVP Metronom Obecné Dovolujeme si vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické nákupní aukce na adrese https://vrepe.proe.biz dne 22. 04. 2014 v 14:00. V případě vašeho zájmu

Více

Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Chýnovská ulice - Černé mosty

Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Chýnovská ulice - Černé mosty Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Kosova 2894, 390 02 Tábor, IČ: 260 69 539, www.vstab.cz Č.j.: VST-09/03-2015 Tábor, dne 11. srpna 2015 Počet stran textu: 15 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY zadavatel Vodárenská

Více

MVR-108022 Integrovaný systém nakládání s odpady Města Letohrad a jeho okolí, I.etapa

MVR-108022 Integrovaný systém nakládání s odpady Města Letohrad a jeho okolí, I.etapa Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu na provedení služby Inženýrská činnost - stavební dozor dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, která se uskuteční formou

Více

Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb

Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb (č. ev. ČSÚ: 155-2013-S) Česká republika Český statistický úřad se sídlem: Na padesátém

Více

Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky. Infuzní roztoky

Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky. Infuzní roztoky Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 656 91 Brno, Pekařská 53, Česká republika tel.: 00420 543 181 111, fax: 00420 543 182 002 Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky Infuzní roztoky dle ust. 44 a násl.

Více

NÁZEV AKCE: HAVARIJNÍ STAV ROZVODŮ TEPLÉ A STUDENÉ VODY. Zadavatel: Brno 6. 6. 2013. Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE PRO AKCI:

NÁZEV AKCE: HAVARIJNÍ STAV ROZVODŮ TEPLÉ A STUDENÉ VODY. Zadavatel: Brno 6. 6. 2013. Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE PRO AKCI: Brno 6. 6. 2013 Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE PRO AKCI: NÁZEV AKCE: HAVARIJNÍ STAV ROZVODŮ TEPLÉ A STUDENÉ VODY Zadavatel: Název: Gymnázium, Brno, Křenová 36 se sídlem: Křenová

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE dle 44 a následujících zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Nákup prádla pro zařízení Zdravotnického holdingu Plzeňského kraje

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU změna ze dne 31.3.2014

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU změna ze dne 31.3.2014 Zadavatel: Se sídlem: Zastoupený: IČ: Obec Tlumačov 76362 Tlumačov, Nádražní 440 Ing. Antonín Jonášek, starosta 00284572 všem dodavatelům Ve Zlíně dne 31.3.2014 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ

Více

5. Klasifikace předmětu veřejné zakázky 5.1. Kódy CPV hlavních souvisejících plnění předmětu veřejné zakázky jsou:

5. Klasifikace předmětu veřejné zakázky 5.1. Kódy CPV hlavních souvisejících plnění předmětu veřejné zakázky jsou: 1. Název veřejné zakázky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Löw-Beerova vila osvětlení fasády a pořízení informačního pylonu 2. Druh zadávacího řízení Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce. 3. Údaje o zadavateli

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu ve smyslu ust. 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), na zakázku: Stravenky a poukázky

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném řízení dle 27

Více

Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E

Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb. (dále také jako zákon ), o veřejných zakázkách, v platném znění, k otevřenému podlimitnímu řízení dle 27 zákona veřejné zakázky

Více

Moderní trendy ve výuce dramatické a tělesné výchovy IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Moderní trendy ve výuce dramatické a tělesné výchovy IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu podle metodiky Regionálního operačního programu Moravskoslezsko (dále jen metodika ) Název veřejné

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ PODMÍNKY NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA SLUŽBY dle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky: UK-PF -

Více

Písemná výzva k podání nabídky. Elektrická energie VN pro SZM

Písemná výzva k podání nabídky. Elektrická energie VN pro SZM SLEZSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM Tyršova 1 746 01 Opava +420 553 622 999 szmo@szmo.cz www.szmo.cz Písemná výzva k podání nabídky pro zadání veřejné zakázky Elektrická energie VN pro SZM I. Identifikační údaje zadavatele

Více

Upgrade licencí MS Office 2013

Upgrade licencí MS Office 2013 M Ě S T O I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Soubor dokumentů, údajů, požadavků a podmínek zadavatele, které vymezují předmět veřejné zakázky na dodávku v podrobnostech

Více

HZ Huť opravy a odstranění stavebních závad

HZ Huť opravy a odstranění stavebních závad VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 12 odst. 3 a 18odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce zadávanou

Více

Centrální zadavatel. Město Petřvald

Centrální zadavatel. Město Petřvald ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu zadávané mimo režim zadávacího řízení dle 27 zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., v platném znění (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více