ZPRÁVA PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVA PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA"

Transkript

1 ZPRÁVA PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA Určeno pro zasedání dne: Zprávu předkládá: Zprávu zpracoval: Ing. Václav Chroust, místostarosta města Ing. Hana Chalupová Předmět zprávy:. Rozpočtové opatření č. 06/ Dotace na pravidelné aktivity nad Kč. Rozpočtové opatření č. 06/206 Rozpočtové opatření č. 6/206 upravuje schválený rozpočet města Klatovy na rok 206 na straně příjmů o celkovou částku tis. Kč. Záporná částka na straně příjmů je výsledkem korekce rozpočtovaných dotací, které nebudou přijaty do rozpočtu města do konce letošního roku. Na straně výdajů dochází k úpravě schváleného rozpočtu 206 o celkovou částku.333 tis. Kč, která zahrnuje financování nových investičních a neinvestičních akcí města pro rok 207, a je rovněž ovlivněna ponížením zůstatku Fondu rozvoje bydlení o 2 mil. Kč v souladu se Směrnicí Města Klatov o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov. Dle článku III. odst. této Směrnice lze na základě rozhodnutí zastupitelstva města z fondu převést do rozpočtu města finanční prostředky, pokud jeho zůstatek k 3.2. kalendářního roku přesahuje částku 6 mil. Kč s tím, že tyto prostředky budou použity na dotování oprav a nové výstavby bytového fondu. Zůstatek finančních prostředků Fondu rozvoje bydlení však po vyjmutí nesmí být nižší než 6 mil. Kč. K činí zůstatek Fondu částku ,92 Kč. Reálná rozpočtová rezerva města po všech rozpočtových opatřeních v roce 206 činí celkovou částku tis. Kč. 2. Dotace na pravidelné aktivity nad Kč v jednotlivém případě Rada města dne projednala zápis Komise pro výchovu, vzdělávání a sport ze dne a doporučila zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotací na pravidelné aktivity dětí a mládeže přesahujících v jednotlivém případě částku ,-- Kč níže uvedeným subjektům: Junák stř. Královák Klatovy dotace ve výši Kč Atletika Klatovy dotace ve výši Kč, SK Klatovy 898 dotace ve výši Kč, BK Klatovy dotace ve výši Kč, LTK Klatovy dotace ve výši Kč, TJ Sokol Klatovy dotace ve výši Kč. Výše příspěvku na pravidelnou činnost činí pro II. pololetí 206 částku 584 Kč/ člen. Dotace budou, po schválení v zastupitelstvu města, vyplaceny z rozpočtu Fondu dotací pro rok 206.

2 Návrh na usnesení:. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s ustanovením 85 písm. c) zákona č. 28/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů poskytnutí dotace na výměnu oken v objektu čp. 7/I, Klatovy, Pavlíkova ulice v maximální možné výši Kč v souladu s Programem pro poskytování dotací Podpora úprav objektů v památkové zóně 206 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí dle Přílohy č.. 2. Zastupitelstvo města schvaluje převedení částky 2 mil. Kč z Fondu rozvoje bydlení do rozpočtové rezervy města v souladu se Směrnicí Města Klatov o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov. 3. Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 6/ Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s ustanovením 85 písm. c) zákona č. 28/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů poskytnutí uvedených dotací přesahujících v jednotlivém případě částku ,-- Kč z rozpočtu Fondu dotací a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí. Klatovy, Ing. Václav C h r o u s t místostarosta Přílohy:. Poskytnutí dotace z rozpočtu města Klatovy na stavební úpravy objektu v historické části města objekt čp. 7/I., Pavlíkova ul., Klatovy 2. Tabulka Rozpočtového opatření č. 6/206

3 Příloha č. Rozpočtového opatření Předmět zprávy: Poskytnutí dotace z rozpočtu města Klatovy na stavební úpravy objektu v historické části města Odbor školství, kultury a cestovního ruchu MěÚ obdržel žádost manželů Chocových o dotaci z Programu pro poskytování dotací z rozpočtu města Klatovy Podpora při stavebních úpravách a opravách objektů historické části města (v památkové zóně) v roce 206. Podstatou žádosti je výměna oken v objektu čp. 7/I., v Pavlíkově ul., Klatovy. Objekt čp. 7/I. je nemovitou kulturní památkou, která se nachází v městské památkové zóně v části A. Fasáda objektu je ze všech 4 stran otevřena do veřejného prostranství. Výměna oken byla po celou dobu přípravy i vlastní realizace konzultována s pracovníky památkové péče. Po jejich dokončení byla ze strany OŠKCR provedena prohlídka objektu s konstatováním, že výměna oken byla provedena v souladu s požadavky památkové péče a ve velmi dobré kvalitě. Výměnou oken došlo ke zhodnocení objektu a ke zlepšení vzhledu památkové zóny. Následně investiční oddělení odboru rozvoje města MěÚ provedlo finanční posouzení žádosti podle Zásad Programu, podle kterých je výše dotace závislá na finanční náročnosti akce, finančních možnostech rozpočtu města a na finančním rozdílu mezi běžným způsobem opravy a způsobem opravy objektu, který splňuje podmínky státní památkové péče. Vzhledem k tomu, že se objekt čp. 7/I. nachází v části A památkové zóny města Klatov, je možné poskytnout dotaci v maximální výši 70 % z rozdílu nákladů mezi klasickým způsobem opravy a způsobem navrženým dle požadavků památkové péče. Tento rozdíl činí Kč, včetně DPH, tj. maximálně lze poskytnout dotaci ve výši Kč. Finanční komise projednala výše uvedenou žádost manželů Chocových na svém jednání dne a doporučila radě města poskytnutí dotace na výměnu oken ve fasádě objektu čp. 7/I., Pavlíkova ul., Klatovy v maximální možné výši Kč. Rada města na jednání dne tuto částku potvrdila. Vzhledem k tomu, že předpokládaný objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu města (kap. 7 OŠKCR) na podporu tohoto účelu činí pro rok 206 celkem Kč, řešíme dofinancování této dotace v rámci rozpočtového opatření č. 06/206, a to v částce Kč. Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s ustanovením 85 písm. c) zákona č. 28/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů poskytnutí dotace na výměnu oken v objektu čp. 7/I, Klatovy, Pavlíkova ulice v maximální možné výši Kč v souladu s Programem pro poskytování dotací Podpora úprav objektů v památkové zóně 206 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí.

4 Rozpočtové opatření č. 06/206 Čís. 2 Text Příjmy tis. Kč Zůstatek rezervy finančních prostředků města Snížení zůstatku Fondu rozvoje bydlení v souladu se Směrnicí města o vytvoření a použití účelových prostředků FRB na území města Klatov o celkovou částku tis. Kč, snížení rozpočtu výdajů kap. 3 - Peněžní fondy města, FRB, zvýšení rozpočtové rezervy města Získané dotace od obcí za využití Sběrného dvora v Klatovech, zvýšení rozpočtu příjmů a kap. 3 - Peněžní fondy města, Fond nakládání s odpady Výdaje tis. Kč Vynětí dotace z IROP (Integrovaný regionální operační program) na projekt "Technika pro IZS - dopravní automobil pro JSDH Klatovy a Luby" ve výši 90 % způsobilých výdajů z rozpočtu města pro rok 206 z důvodu jejího přijetí v roce 208, snížení rozpočtu příjmů kap. - Odbor vnitřních věcí, snížení rozpočtové rezervy města Vynětí dotace Ministerstva vnitra ČR na pořízení 3 nových dopravních automobilů pro jednotky SDH Štěpánovice, SDH Točník a SDH Tupadly v maximální výši 450 tis. Kč na automobil z rozpočtu města pro rok 206 z důvodu jejího přijetí v roce 207, snížení příjmů kap. - Odbor vnitřních věcí, snížení rozpočtové rezervy města Neinvestiční dotace Ministerstva zemědělství ČR na úhradu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře za III. čtvrtletí 206, zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů kap. 5 - Odbor životního prostředí Dotace Ministerstva zemědělství na podporu výsadby minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin a poskytování náhrad zvýšených nákladů za I. pololetí 206, zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů kap. 5 - Odbor životního prostředí Zvýšení rozpočtu správních poplatků na Odboru výstavby a územního plánování MěÚ o částku.00 tis. Kč (původní rozpočet ve výši tis. Kč), zvýšení rozpočtu kap. - OVÚP, zvýšení rozpočtové rezervy města Navýšení příjmů plynoucích do rozpočtu města za uložení odpadu o částku 2.00 tis. Kč (původní rozpočet ve výši 2.00 tis. Kč), zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů kap. 3 - Peněžní fondy města, Fond nakládání s odpady Zpracování Studie proveditelnosti dle osnovy 28. Výzvy IROP "Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II." ve výši 95 tis. Kč, zvýšení rozpočtu výdajů kap. - Odbor vnitřních věcí, financováno z rozpočtové rezervy města Vynětí dotace Ministerstva kultury ČR na restaurování dřevěných prvků vestibulu radnice z rozpočtu města pro rok 206 z důvodu rozhodnutí o nepřidělené této dotace, snížení rozpočtu příjmů kap. - Odbor vnitřních věcí, snížení rozpočtové rezervy města Příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací od Úřadu práce ČR - zvýšení rozpočtu příjmů i výdajů kap. - Odbor vnitřních věcí Dotace Plzeňského kraje na projekt "Víceúčelové hřiště Věckovice", zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů kap. 3 - Odbor rozvoje města Zpracování "Strategického plánu rozvoje města Klatovy" ve výši tis. Kč bez DPH, zvýšení rozpočtu výdajů kap. 3 - Odbor rozvoje města, financováno z rozpočtové rezervy města

5 Snížení provozního příspěvku pro ZŠ Plánická o částku 262 tis. Kč, snížení rozpočtu výdajů kap. 4 - Řízené organizace města, ZŠ Plánická Vzpomínka na pana Václava Weinfurtera, využití sponzorských darů získaných od občanů města na financování této památky, zvýšení rozpočtu výdajů kap. 3 - Odbor rozvoje města Pronájem (pacht) optických vláken společnosti AIRWEB, s. r. o., zvýšení rozpočtu příjmů i výdajů kap. - Odbor vnitřních věcí Dofinancování dotace na výměnu oken na objektu čp. 7. Pavlíkova ul, Klatovy v rámci Programu pro poskytování dotací "Podpora úprav objektů v památkové zóně 206" ve výši 86 tis. Kč, zvýšení rozpočtu výdajů kap. 7 - Odbor školství, kultury a cestovního ruchu, financováno z rozpočtové rezervy města Celkem Čerpání rozpočtové rezervy města Zůstatek rozpočtové rezervy města po všech RO

ZPRÁVA PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA

ZPRÁVA PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA ZPRÁVA PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA Určeno pro zasedání dne: Zprávu předkládá: Zprávu zpracoval: 22.05.2018 Ing. Václav Chroust, místostarosta Ing. Hana Chalupová Předmět zprávy: 1. Rozpočtové opatření č.

Více

ZPRÁVA PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA

ZPRÁVA PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA ZPRÁVA PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA Určeno pro zasedání dne: Zprávu předkládá: Zprávu zpracoval: 11.12.2018 Ing. Václav Chroust, místostarosta města Ing. Hana Chalupová Předmět zprávy: 1. Rozpočtové opatření

Více

ZPRÁVA PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA

ZPRÁVA PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA ZPRÁVA PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA Určeno pro zasedání dne: Zprávu předkládá: Zprávu zpracoval: 19.02.2019 Ing. Václav Chroust, místostarosta města Ing. Hana Chalupová Předmět zprávy: 1. Rozpočtové opatření

Více

Zastupitelstvo města Klatov

Zastupitelstvo města Klatov Zastupitelstvo města Klatov Určeno pro zasedání dne : 16.02.2016 Zprávu předkládá: Ing. Václav C h r o u s t, místostarosta Předmět zprávy: Rozpočtové opatření č. 1/2016 Zpracovala: Ing. Hana Chalupová

Více

ZPRÁVA PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA

ZPRÁVA PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA ZPRÁVA PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA Určeno pro zasedání dne: Zprávu předkládá: Zprávu zpracoval: 25.06.2019 Ing. Václav Chroust, místostarosta města Ing. Hana Chalupová Předmět zprávy: 1. Rozpočtové opatření

Více

Zastupitelstvo města Klatov

Zastupitelstvo města Klatov Zastupitelstvo města Klatov Určeno pro zasedání dne : 19.02.2013 Zprávu předkládá: Ing. Václav C h r o u s t, místostarosta Předmět zprávy: Rozpočtové opatření č. 1/2013 Zpracovala: Ing. Hana Chalupová

Více

Zastupitelstvo města Klatov

Zastupitelstvo města Klatov Zastupitelstvo města Klatov Určeno pro zasedání dne: 10.02.2015 Zprávu předkládá: Zprávu zpracovala: místostarosta Ing. Václav Chroust Ing. Hana Chalupová Předmět zprávy: Rozpočtové opatření č. 2/2015

Více

Závěrečný účet města Klatovy za rok Ing. Václav Chroust, místostarosta města Ing. Hana Chalupová, vedoucí finančního odboru

Závěrečný účet města Klatovy za rok Ing. Václav Chroust, místostarosta města Ing. Hana Chalupová, vedoucí finančního odboru Závěrečný účet města Klatovy za rok Ing. Václav Chroust, místostarosta města Ing. Hana Chalupová, vedoucí finančního odboru Rozpočet města v roce Rozpočet města (v tis. Kč) SCHVÁLENÝ ROZPOČET Upravený

Více

Město Sezemice. HOSPODAŘENÍ MĚSTA SEZEMICE k Schváleno Zastupitelstvem města Sezemice dne usn.

Město Sezemice. HOSPODAŘENÍ MĚSTA SEZEMICE k Schváleno Zastupitelstvem města Sezemice dne usn. Město Sezemice HOSPODAŘENÍ MĚSTA SEZEMICE k 31.03.2017 Schváleno Zastupitelstvem města Sezemice dne 06.06.2017 usn. č Z/23/2/2017 Přijaté usnesení: Zastupitelstvo města Sezemice dle 15 zákona 250/2000

Více

Přehled získaných dotací z Integrovaného regionálního operačního programu

Přehled získaných dotací z Integrovaného regionálního operačního programu Přehled získaných dotací z Integrovaného regionálního operačního programu Smíšené stezky pro chodce a cyklisty v Mercandinových sadech Rekonstrukce, modernizace a výstavba společných stezek pro chodce

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor finanční V Písku dne: 3.6.213 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 2.6.213 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na rozpočtová opatření rozpočtové změny NÁVRH USNESENÍ Zastupitelstvo města s

Více

USNESENÍ z 26. zasedání Zastupitelstva města Česká Lípa, konaného dne dne (č. usnesení 525/ /2013)

USNESENÍ z 26. zasedání Zastupitelstva města Česká Lípa, konaného dne dne (č. usnesení 525/ /2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 26. zasedání Zastupitelstva města Česká Lípa, konaného dne dne 21. 8. 2013 (č. usnesení 5/2013-532/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Město Klatovy Schválený rozpočet pro rok 2018

Město Klatovy Schválený rozpočet pro rok 2018 Město Klatovy pro rok Rozpočet města Klatovy v roce (v tis. Kč) Příloha č. 1 Rozpočet města (v tis. Kč) Finanční prostředky - počáteční stav 11/ 139448 259691 259691 143670 0 SCHVÁLENÝ ROZPOČET Daňové

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2017

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2017 ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2017 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního fondu 5. Rozpočet ekologického fondu 6. Závazné ukazatele

Více

NÁVRH ROZPOČTU ÚSTECKÉHO KRAJE NA ROK 2011

NÁVRH ROZPOČTU ÚSTECKÉHO KRAJE NA ROK 2011 NÁVRH ROZPOČTU ÚSTECKÉHO KRAJE NA ROK 2011 Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2011 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem na období 2011 2015, s Rozpočtovými

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2019

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2019 ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2019 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního fondu 5. Rozpočet ekologického fondu 6. Závazné ukazatele

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2019

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2019 ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2019 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního fondu 5. Rozpočet ekologického fondu 6. Závazné ukazatele

Více

ANONYMIZOVANÝ VÝPIS USNESENÍ

ANONYMIZOVANÝ VÝPIS USNESENÍ ANONYMIZOVANÝ VÝPIS USNESENÍ z 15. zasedání Zastupitelstva města Brtnice konaného dne 21. 12. 2016 Usnesení č. 345/16 ZM program 15. zasedání Zastupitelstva města Brtnice. Usnesení č. 346/16 ZM složení

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2018

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2018 ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2018 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. sociálního fondu 5. ekologického fondu 6. Závazné ukazatele rozpočtu Zpracovala:

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2018

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2018 18. zasedání Zastupitelstva města Šluknov ve čtvrtek, dne 14.12.2017 BOD OE Návrh rozpočtu města Šluknova na rok 2018 Důvodová zpráva pro členy ZM ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2018 Obsah: 1. Úhrnná bilance

Více

Závěrečný účet obce Soběšice za rok 2008 17 zák.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů

Závěrečný účet obce Soběšice za rok 2008 17 zák.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Závěrečný účet obce Soběšice za rok 2008 17 zák.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2008 (údaje jsou v Kč)

Více

Rozpočet města Šluknov na rok 2017

Rozpočet města Šluknov na rok 2017 Rozpočet města Šluknov na rok 2017 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního fondu 5. Rozpočet ekologického fondu 6. Závazné ukazatele

Více

Z á p i s č. 16. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 16. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 16 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 19.5.2014 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Miroslav Neumann, Vilém Kraus, Libor Petřina, PaedDr. Zdeněk

Více

č.opatř. pol. ORJ ORG komentář +/- příjmy +/- výdaje +/- financování +/- úvěr

č.opatř. pol. ORJ ORG komentář +/- příjmy +/- výdaje +/- financování +/- úvěr Příloha 1 Schváleno ZM 14. 12. 2017 6. změna rozpočtu města na r. 2017 (RO 304/17 - RO 324/17) tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč Odbor finanční - ORJ 1 304/17 1381 1 Daň z hazardních her (ÚZ 00999) - navýšení

Více

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Prostředky na účtu u SBERBANK CZ - možná rizika v důsledku aktuální politické situace

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Prostředky na účtu u SBERBANK CZ - možná rizika v důsledku aktuální politické situace Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 1.9.2014 od 15:00:00 do 17:30:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Dne: Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Bod programu: 19. 12. 2016 12 Věc: Dotační program Program 2017 na podporu nové techniky, výstavby požárních zbrojnic pro jednotky SDH a podporu spolků a veřejně

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA DOLNÍ MĚCHOLUPY Zastupitelstvo městské části. USNESENÍ Zastupitelstva MČ Praha Dolní Měcholupy

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA DOLNÍ MĚCHOLUPY Zastupitelstvo městské části. USNESENÍ Zastupitelstva MČ Praha Dolní Měcholupy číslo 30/1 Bezpečnostní situace v městské části Praha Dolní Měcholupy - zprávu městské policie o bezpečnostní situaci v Městské části Praha Dolní Měcholupy za měsíc březen 2017 Číslo 30/2 Hospodaření za

Více

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 ZM schvaluje: odprodej části pozemku pp.168/5 o výměře cca 300 m 2 v k. ú. Mikovice Českému zahrádkářskému

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 M ě s t o Š l u k n o v Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního

Více

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA M ě s t o J i ř í k o v Zastupitelstvo města Jiříkova schvaluje ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA NA ROK 2013 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Financování 4. Výdaje rozpočtu

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BÍLOVEC

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BÍLOVEC ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BÍLOVEC ZA ROK 2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00297755 název Město Bílovec ulice, č. p. Slezské náměstí 1 obec Bílovec PSČ 743 01 Obsah závěrečného účtu 1. Komentář k

Více

ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 2016

ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 2016 ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK OBSAH ROZBORU: ROZPOČET MĚSTA KLATOVY NA ROK... 4 ROZPOČET MĚSTA KLATOVY V ROCE (V TIS. KČ)... 4 FINANCOVÁNÍ... 5 BĚŽNÝ ROZPOČET... 5 PLNĚNÍ BĚŽNÉHO ROZPOČTU

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E. pro jednání zastupitelstva města dne

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E. pro jednání zastupitelstva města dne S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E pro jednání zastupitelstva města dne 28. 1. 2016 Rozpočtové opatření č. 9A) statutárního města Liberec r. 2015 - zapojení dotací Předkládá:

Více

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA M ě s t o J i ř í k o v Zastupitelstvo města Jiříkova schvaluje ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA NA ROK 2012 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Financování 4. Výdaje rozpočtu

Více

ZPRÁVA PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA

ZPRÁVA PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA ZPRÁVA PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA Určeno pro zasedání dne: Zprávu předkládá: Zprávu zpracoval: 27.09.2016 Ing. Václav Chroust, místostarosta města Ing. Hana Chalupová Předmět zprávy: Financování rekonstrukce

Více

č.opatř. pol. ORJ ORG komentář +/- příjmy +/- výdaje +/- financování +/- úvěr

č.opatř. pol. ORJ ORG komentář +/- příjmy +/- výdaje +/- financování +/- úvěr Příloha 1 Schváleno ZM 22. 6. 2017 Útvar tajemníka MěÚ Jeseník - ORJ 2 129/17 1014 2324 2 6171 2212 2 6171 2324 2 Pohledávky po splatnosti vymožené exekucí upravené dle skutečného plnění - faktura psí

Více

PŘÍJMY návrh rozpočtu na rok VÝDAJE návrh rozpočtu na rok 2016

PŘÍJMY návrh rozpočtu na rok VÝDAJE návrh rozpočtu na rok 2016 MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA DAČIC PŘÍJMY návrh rozpočtu Daňové příjmy 109.270,00 tis. Kč Nedaňové příjmy 13.004,50 tis. Kč Kapitálové příjmy 14.098,90 tis. Kč Přijaté

Více

ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2017

ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2017 ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA KALENDÁŘNÍ ROK OBSAH ROZBORU: ROZPOČET MĚSTA KLATOVY NA ROK... 5 ROZPOČET MĚSTA KLATOVY V ROCE (V TIS. KČ)... 5 FINANCOVÁNÍ... 6 BĚŽNÝ ROZPOČET... 6 PŘÍJMY

Více

Závěrečný účet města za rok Ing. Václav Chroust, místostarosta města Ing. Hana Chalupová, vedoucí finančního odboru

Závěrečný účet města za rok Ing. Václav Chroust, místostarosta města Ing. Hana Chalupová, vedoucí finančního odboru Závěrečný účet města za rok Ing. Václav Chroust, místostarosta města Ing. Hana Chalupová, vedoucí finančního odboru Rozpočet města v roce Rozpočet města (v tis. Kč) 12/ % SK/URO Finanční prostředky - počáteční

Více

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Dne: Bod programu: 8.. 202 2 Věc: Rozdělení volných finančních prostředků z hospodaření Ústeckého kraje za rok 20 Důvod předložení: Dle zákona č. 250/2000 Sb., o

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor finanční V Písku dne: 04.01.2017 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 19.01.2017 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na rozpočtová opatření rozpočtové změny NÁVRH USNESENÍ Zastupitelstvo města

Více

42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011

42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011 R A D A M Ě S T A Ú S T Í N A D O R L I C Í 42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011 987/2011 RM s c h v a l u j e upravené závazné ukazatele na rok 2011 a příslušnou rozpočtovou změnu pro příspěvkovou

Více

Rozpočet města Napajedla na rok 2018

Rozpočet města Napajedla na rok 2018 Rozpočet města Napajedla na rok 2018 (ve znění předloženého návrhu rozpočtu a jeho schválených změn č. 1 a 2) Návrh rozpočtu města Napajedla na rok 2018 je zpracován v souladu se Směrnicí o pravidlech

Více

Závěrečný účet za rok 2012

Závěrečný účet za rok 2012 Město Čelákovice Závěrečný účet za rok 2012 Zpracoval: Ing. Karel Majer Vyvěšeno: Sejmuto: Obsah 1) Zpráva auditora 2) Rozbor hospodaření 3) Vyúčtování finančních vztahů 4) Majetek, pohledávky, závazky,

Více

Schválený rozpočet pro rok 2019

Schválený rozpočet pro rok 2019 pro rok města Klatovy pro rok (v tis. Kč) Příloha č. 1 Rozpočet města (v tis. Kč) 10/ SCHVÁLENÝ ROZPOČET Finanční prostředky - počáteční stav 143670 289159 289159 140907 Daňové příjmy 313 250 357 608 307

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E. pro jednání zastupitelstva města dne

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E. pro jednání zastupitelstva města dne S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E pro jednání zastupitelstva města dne 23. 6. 2016 Rozpočtové opatření č. 3A) statutárního města Liberec r. 2016 - zapojení dotací Předkládá:

Více

5. U S N E S E N Í ze dne 13. června 2011

5. U S N E S E N Í ze dne 13. června 2011 ZASTUPITELSTVO MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ 5. U S N E S E N Í ze dne 13. června 2011 138/2011 ZM v o l í předsedou návrhové komise Mgr. Luboše Bäuchela, členy této komise Jiřího Preclíka, Mgr. Markétu Strnadovou,

Více

ODBOR EKONOMICKÝ ,21 Daň z příjmů právnických osob ,88 Daň z příjmů Ústeckého kraje

ODBOR EKONOMICKÝ ,21 Daň z příjmů právnických osob ,88 Daň z příjmů Ústeckého kraje ODBOR EKONOMICKÝ Příjmy v tis. Kč v % Druhové třídění Návrh rozpočtu 2018 rozpočet rozpočtu na a schváleného 2017 rok 2018 Daň z příjmů placená plátci 1 053 000 1 195 848 113,57 Daň z příjmů placená poplatníky

Více

Závěrečný účet města Poličky za rok 2017

Závěrečný účet města Poličky za rok 2017 Závěrečný účet města Poličky za rok 2017 Jaroslav Martinů, v.r. starosta města Bc. Antonín Kadlec, v. r. místostarosta města Vyvěšeno: 1. 6. 2018 Schváleno: Polička 14. března 2018 K o m e n t á ř k rozborům

Více

USNESENÍ č. 22/2017 z 21. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne

USNESENÍ č. 22/2017 z 21. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne USNESENÍ č. 22/2017 z 21. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 25. 9. 2017 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému bodu

Více

schválený rozpočet 2018 předpoklad 2018 návrh 2019

schválený rozpočet 2018 předpoklad 2018 návrh 2019 Schválený rozpočet města Volyně na rok 2019 v Kč Příjmy: Od Pa Popis položky schválený rozpočet 2018 předpoklad 2018 návrh 2019 kapitálové příjmy a výdaje závazné ukazatele poznámka 1111 Daň z příjmů FO

Více

Městská část Praha-Ďáblice Rada městské části

Městská část Praha-Ďáblice Rada městské části Městská část Praha-Ďáblice Rada městské části 2. zasedání dne 28.11. 2018 USNESENÍ č. 27/18/RMČ k Návrhu Rozpočtu MČ Praha-Ďáblice na rok 2019 Rada po projednání I. souhlasí s návrhem rozpočtu MČ Praha

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

ODBOR EKONOMICKÝ ,64 Daň z příjmů Ústeckého kraje

ODBOR EKONOMICKÝ ,64 Daň z příjmů Ústeckého kraje ODBOR EKONOMICKÝ Příjmy v tis. Kč v % Druhové třídění Název Návrh rozpočtu 2017 rozpočet rozpočtu na a schváleného rok 2017 Daň z příjmů ze závislé činnosti 963 510 1 053 000 109,29 Daň z příjmů ze samostatné

Více

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje 12. zasedání konané dne Materiál k bodu č. 2 programu:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje 12. zasedání konané dne Materiál k bodu č. 2 programu: Zastupitelstvo Jihomoravského kraje 12. zasedání konané dne 19. 6. 2014 Materiál k bodu č. 2 programu: Kontrola plnění úkolů z minulých zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje Projednáno: Materiál

Více

Směrnice Města Klatov o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov

Směrnice Města Klatov o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov Směrnice Města Klatov o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov Zastupitelstvo města schválilo na svém řádném zasedání dne 10. 2. 2015 usnesením č.. tuto směrnici

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007 Rozpočet projednán dne: 24.1.2007 dne: 17.1.2007 dne: 1.2.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

LIBERECKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET tabulková a grafická část

LIBERECKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET tabulková a grafická část LIBERECKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2017 tabulková a grafická část 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 Schválený rozpočet příjmů Libereckého kraje na rok 2017 Schválený rozpočet výdajů Libereckého

Více

2. RO FO zapojení přijatých pojistných náhrad pro příspěvkové organizace Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí FO

2. RO FO zapojení přijatých pojistných náhrad pro příspěvkové organizace Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí FO Statutární město Ústí nad Labem Magistrát města Ústí nad Labem P o ř a d j e d n á n í 38. zasedání Rady města Ústí nad Labem, které se bude konat dne 16. 12. 2015 od 9,00 hodin v zasedací místnosti Rady

Více

Ekonomický odbor. 10. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec-Vratislavice n.n. dne: 11.12. 2013

Ekonomický odbor. 10. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec-Vratislavice n.n. dne: 11.12. 2013 Ekonomický odbor 10. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec-Vratislavice n.n. dne: 11.12. 2013 Bod pořadu jednání: 6. 5. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ 2013 Věc: Návrh na 5. rozpočtové opatření roku 2013

Více

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Zpráva o činnosti finančního výboru v roce

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Zpráva o činnosti finančního výboru v roce Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.1.2014 od 15:00:00 do 16:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor sociálních věcí V Písku dne: 20.05.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 09.06.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Záměr podání žádosti o dotaci z 30. výzvy z Integrovaného regionálního operačního

Více

Město Jindřichův Hradec

Město Jindřichův Hradec Město Jindřichův Hradec V Jindřichově Hradci dne 31. 5. 2019 Schválené rozpočtové opatření města Jindřichův Hradec Důvod zveřejnění: 16 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

USNESENÍ. z 3. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne

USNESENÍ. z 3. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 3. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 20. 12. 2018 Usnesení 38/2018 - ZM 3 ze dne 20. 12. 2018 Zahájení, určení návrhové a volební komise, ověřovatelů zápisu, zapisovatelky

Více

Město Hradec nad Moravicí. Usnesení č.

Město Hradec nad Moravicí. Usnesení č. Město Hradec nad Moravicí Usnesení č. 20 ze zasedání Zastupitelstva města Hradec nad Moravicí, konaného dne 17.02.2014 ve Společenské místnosti MěÚ Hradec nad Moravicí, Opavská 265, 747 41 Hradec nad Moravicí.

Více

Hospodaření Ústeckého kraje v roce 2016

Hospodaření Ústeckého kraje v roce 2016 Hospodaření Ústeckého kraje v roce 2016 Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2016 byl schválen jako přebytkový v celkovém objemu 13 646 484 tis. Kč, z toho kapitálové výdaje 636 130 tis. Kč. Přebytek rozpočtu

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 1. zasedání zastupitelstva města dne: 28. 1. 2016 Bod pořadu jednání: Změnové Rozhodnutí o poskytnutí dotace včetně podmínek k rozhodnutí o poskytnutí dotace

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 8. zasedání zastupitelstva města dne: 26. 9. 2013 Bod pořadu jednání: Návrh rozpočtového opatření č. 5 Statutárního města Liberec na rok 2013 Zpracoval: odbor,

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 22. jednání Rady města Žatce konané dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 22. jednání Rady města Žatce konané dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 22. jednání Rady města Žatce konané dne 2.10.2017 Usnesení č. 644 /17-665 /17 644/17 Schválení programu 645/17 Kontrola usnesení 646/17 Informační systém městské policie výběr zhotovitele,

Více

Důvodová zpráva. Zastupitelstvo Olomouckého kraje Strana 1 (celkem 142) 6.- Rozpočet Olomouckého kraje 2009 návrh rozpočtu

Důvodová zpráva. Zastupitelstvo Olomouckého kraje Strana 1 (celkem 142) 6.- Rozpočet Olomouckého kraje 2009 návrh rozpočtu Důvodová zpráva 1. Finanční hospodaření Olomouckého kraje se řídí ročním rozpočtem, který na základě ustanovení 35 odst. 2 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů schvaluje

Více

Závěrečný účet OBCE PŘEHÝŠOV za rok 2013

Závěrečný účet OBCE PŘEHÝŠOV za rok 2013 Závěrečný účet OBCE PŘEHÝŠOV za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013 v Kč Třída 1

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BÍLOVEC

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BÍLOVEC ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BÍLOVEC ZA ROK 2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00297755 název Město Bílovec ulice, č. p. Slezské náměstí 1 obec Bílovec PSČ 743 01 Obsah závěrečného účtu 1. Komentář k

Více

Návrh rozpočtu Obce Malé Svatoňovice na rok příjmy

Návrh rozpočtu Obce Malé Svatoňovice na rok příjmy Návrh rozpočtu Obce Malé Svatoňovice na rok 2019 - příjmy Položka Rozpočet Název Paragraf v tis. Kč Daň z příjmů fyz.os.ze závislé činnosti 1111 5 500,000 Daň z příjmů ze samost.výděl. činnosti 1112 100,000

Více

Komentář k Návrhu rozpočtu města Valašské Klobouky na rok 2017

Komentář k Návrhu rozpočtu města Valašské Klobouky na rok 2017 Komentář k Návrhu rozpočtu města Valašské Klobouky na rok 2017 Rozpočet města Valašské Klobouky na rok 2017 je sestaven v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Více

Zpráva o plnění rozpočtu města Uherské Hradiště za první čtvrtletí 2016

Zpráva o plnění rozpočtu města Uherské Hradiště za první čtvrtletí 2016 Zpráva o plnění rozpočtu města Uherské Hradiště za první čtvrtletí 2016 Rozpočet města na letošní rok byl schválen Usnesením zastupitelstva města č. 100/8/Z/2015 ze dne 07.12.2015 jako deficitní s tím,

Více

Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části

Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části 86. zasedání dne 11. 12. 2017 USNESENÍ č. 745/17/RMČ k Rozpočtovému opatření I. schvaluje rozpočtové opatření č. 12 k rozpočtu MČ na rok 2017, které je přílohou

Více

Příjm y v tis. Kč. Schválený rozpočet , , , , ,00

Příjm y v tis. Kč. Schválený rozpočet , , , , ,00 ODBOR EKONOM IICKÝ Druhové zatřídění Daňové příjmy Název osob ze závislé činnosti osob ze samostatné činnosti osob z kapitálových výnosů Příjm y v tis. Kč Daň z příjmů právnických osob rozpočet Návrh rozpočtu

Více

Důvodová zpráva ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14 ZA ROK 2015

Důvodová zpráva ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14 ZA ROK 2015 Důvodová zpráva ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14 ZA ROK 2015 Na základě zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 8. jednání Rady města Žatce konané dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 8. jednání Rady města Žatce konané dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 8. jednání Rady města Žatce konané dne 12.9.2016 Usnesení č. 274 /16-298 /16 274/16 Schválení programu 275/16 Kontrola usnesení 276/16 Prodej volných bytových jednotek v Žatci 277/16

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č. 176 ze dne Rozpočtová opatření v roce I.

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č. 176 ze dne Rozpočtová opatření v roce I. Rozpočtová opatření v roce 2018 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 176 ze dne 12.03.2018 Rada městské části I. s o u h l a s í II. 1. s rozpočtovými opatřeními městské části Praha

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Třída 5 běžné výdaje 9.746, , ,22 Třída 6 kapitálové výdaje 5.516, , ,46 Výdaje celkem , ,67 10.

Třída 5 běžné výdaje 9.746, , ,22 Třída 6 kapitálové výdaje 5.516, , ,46 Výdaje celkem , ,67 10. Zveřejněno na úřední desce: v písemné podobě dne: 07.06.2017 v elektronické podobě dne: 07.06.2017 Sejmuto z úřední desky: v písemné podobě dne:. v elektronické podobě dne: Závěrečný účet Obce Bezděkov

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE POSTŘEKOV ZA ROK 2017

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE POSTŘEKOV ZA ROK 2017 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE POSTŘEKOV ZA ROK 2017 dle 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Název účetní jednotky: Sídlo: Právní forma: Předmět činnosti:

Více

Návrh rozpočtu Obce Malé Svatoňovice na rok příjmy

Návrh rozpočtu Obce Malé Svatoňovice na rok příjmy Návrh rozpočtu Obce Malé Svatoňovice na rok 2018 - příjmy Položka Rozpočet Název Paragraf v tis. Kč Daň z příjmů fyz.os.ze závislé činnosti 1111 4 650,000 Daň z příjmů ze samost.výděl. činnosti 1112 100,000

Více

Kapitola 2 - Životní prostředí Upravený Skutečné

Kapitola 2 - Životní prostředí Upravený Skutečné Plnění rozpočtu výdajů na rok 2007 Příloha č. 1 v tis. Kč Kapitola 1 - Investice a velké opravy Upravený Skutečné Uvolnění pozastávky PROFISTAV s.r.o. - 64 b.j. Štěpnice 222,00 0,00 Uvolnění pozastávky

Více

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Ústecký kraj Zasedání

Více

Plnění rozpočtu výdajů na rok 2005 Příloha č. 1

Plnění rozpočtu výdajů na rok 2005 Příloha č. 1 Plnění rozpočtu výdajů na rok 2005 Příloha č. 1 v tis. Kč Kapitola 1 - Investice a velké opravy Upravený Skutečné Podíl na infrastruktuře 12 RD Sdružení ŠTĚPNICE, jih (z FBV) 400,00 300,00 Projektová příprava

Více

Kapitola 2 - Životní prostředí Upravený Skutečné

Kapitola 2 - Životní prostředí Upravený Skutečné Plnění rozpočtu výdajů na rok 2006 Příloha č. 1 v tis. Kč Kapitola 1 - Investice a velké opravy Upravený Skutečné Rekonstrukce krytého plaveckého bazénu - investiční dotace 30 000,00 30 000,00 Opravy komunikací

Více

Z á p i s č. 4. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 4. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 4 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 2.2.2015 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Petr Limprecht (příchod v 16:50), PhDr. Ilona

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013 M ě s t o Š l u k n o v Zastupitelstvo města Šluknova schvaluje ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního

Více

Zápis z 29. zasedání Finančního výboru ZM

Zápis z 29. zasedání Finančního výboru ZM 1/8 ZM Přítomni: viz. presenční listina Omluveni: p. Rychtaříková, p. Šimoník Neomluveni: Hosté: p. Nebřenská Zasedání řídi: JUDr. Karel Bubeník Zasedání zahájeno v 16.00 hodin, ukončeno v 17.00 hodin.

Více

U s n e s e n í z III. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bořetice konaného dne

U s n e s e n í z III. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bořetice konaného dne U s n e s e n í z III. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bořetice konaného dne 24. 4. 2019 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Ad 3) zprávu z jednání Rady obce Bořetice od posledního veřejného zasedání

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ A NEPŘIJATÉ NÁVRHY USNESENÍ ze 5. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, které se konalo dne 2. listopadu 2017 od 16:30 hodin v Domě kultury

Více

Město Pacov závěrečný účet za rok 2010 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov,

Město Pacov závěrečný účet za rok 2010 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, MĚSTO PACOV Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, ZM-03-2011 Počet stran: 6 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PACOVA ZA ROK 2010 (komentář k Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu města) (shrnuto v tabulce Závěrečný účet

Více

ZPRÁVA PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA

ZPRÁVA PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA ZPRÁVA PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA Určeno pro zasedání dne: Zprávu předkládá: Zprávu zpracoval: 27.03.2018 Ing. Václav Chroust, místostarosta města Ing. Hana Chalupová Předmět zprávy: 1. Závěrečný účet města

Více

1. Územní plán Ústí nad Labem změna složení expertní skupiny Předkládá: Pavel Dufek, náměstek primátorky

1. Územní plán Ústí nad Labem změna složení expertní skupiny Předkládá: Pavel Dufek, náměstek primátorky Statutární město Ústí nad Labem Magistrát města Ústí nad Labem P o ř a d j e d n á n í 18. zasedání Rady města Ústí nad Labem, které se bude konat dne 28. 6. 2017 od 9,00 hodin v zasedací místnosti Rady

Více

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Dne: Zasedání Zastupitelstva Bod programu: 19. 12. 2016 10 Věc: Rozpočet na rok 2017 Důvod předložení: Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, ust. 35 odst. 2 písm. i), zákon č.

Více

USNESENÍ z 5. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaného dne v zasedací místnosti radnice ve Starém Městě. I.

USNESENÍ z 5. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaného dne v zasedací místnosti radnice ve Starém Městě. I. USNESENÍ z 5. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaného dne 26.06.2019 v zasedací místnosti radnice ve Starém Městě Zastupitelstvo města Staré Město I. vzalo na vědomí K bodu 2) zprávu o činnosti

Více

KOMENTÁŘ K FINANČNÍMU VYPOŘÁDÁNÍ ZA ROK 2014

KOMENTÁŘ K FINANČNÍMU VYPOŘÁDÁNÍ ZA ROK 2014 MĚSTO Klatovy ADRESA: Náměstí Míru 62, 339 01 Klatovy IČ: 00255661 KOMENTÁŘ K FINANČNÍMU VYPOŘÁDÁNÍ ZA ROK 2014 V roce 2014 obdrželo město Klatovy dotace z následujících kapitol státního rozpočtu: Všeobecné

Více