Závislost na poítaových hrách novodobý fenomén

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závislost na poítaových hrách novodobý fenomén"

Transkript

1 Závislost na poítaových hrách novodobý fenomén Poítaové hry a pípadná závislost na nich jsou pomrn novodobým fenoménem. V dnešní dob zasahuje díky masivnímu rozvoji výpoetní techniky tento fenomén stále vtší díl populace. Závislost na poítaových hrách pi tom v koneném dsledku není o nic mén alarmující, než jakýkoliv jiný sklon k závislosti. Nejrizikovjší populací se pi tom jeví mládež. Neustále se snižuje vková hranice, kdy dti poprvé picházejí do pímého styku s osobním poítaem, kdy zaínají využívat jeho služeb. Protože je však problematika závislosti na hraní PC her prozatím široké veejnosti nedostaten známá, rozvíjí se o to rychleji. Její zamezování je podstatn pomalejší než její šíení. Proto na webových stránkách Olomouckého kraje penášíme kompletní petisk vynikající stat, která byla na toto téma publikována ped asem v odborném asopise Prevence (petisk byl autorsky schválen vydavatelem toho asopisu). Vím, že následující ádky udlají všem zainteresovaným pedagogickým pracovníkm a školním preventistm sociáln patologických jev dobrou službu a pinesou fundované informace z této oblasti. Petisk lánku publikovaného v asopisu Prevence: Televize, internet, poítaové hry jsou tu pro nás a ne my pro n. To my lidé jim vdechujeme život v každé chvíli, kdy se jimi zabýváme. Musíme jim vnovat svj as, pemýšlet o nich, protože jsou zde. Ped padesáti lety bychom patrn dlali nco jiného. Je možné, že bychom trávili i více asu spolen se svými dtmi, které si práv klidn a spoádan hrají ve svém pokoji svou poítaovou hru. Poítaové hry nejsou nkterými autory zaleovány do oblasti virtuální reality. Dje se tak z mnoha dvod. Poítaové hry pedstavují samostatn se vyvíjející oblast speciálních poítaových program, které jsou ureny k zábav. Nkterými charakteristikami i podmínkami svého provozování splují kritéria, kterými je popisována virtuální realita, je nutné a možné o nich mluvit v kontextu virtuální reality, resp. je oznaovat jako jistý typ virtuální reality. Poítaové hry jsou odborníky, kteí se vnují léb závislostí, pokládány vesms za mén nebezpené, než jsou u výherních automat. Mezi gamblerstvím a závislostmi na poítaových hrách lze najít mnoho spolených rys. Gamblerm jejich závislost pináší nejen dluhy, ale i mnoho dalších rodinných, osobních a pracovních problém a tak se jedinec závislý na hazardních hrách asto pohybuje v bludném kruhu, kdy realita je pro nj asto bolestná a hazardní hra tím, že mu umožuje možnost úniku z ní, se stává, alespo v poáteních fázích, velmi pitažlivou. Stejn tak mže být pro hráe poítaových her realita, skutený život z rzných dvod bolestný i nepívtivý a virtuální realita se stává rovnž velmi pitažlivou možností úniku. (Možná rizika na která je upozorováno, popisujeme v ásti rizik poítaových her ) V souasnosti se mžeme setkat s velkým množstvím rzných poítaových her. Orientaci ve svt poítaových her napomáhá jejich rozlišení napíklad podle herního stylu, nebo hardwere potebného pro jejich provozování, dále také podle zpsobu zpracování, námtu i žánru, podle toho, jakým zpsobem je prezentována hrái jeho postava apod. Obecn je možné hovoit o tchto stylech poítaových her:

2 ADVENTURE (v pekladu dobrodružství) V hrách tohoto typu je draz kladen na pemýšlení a hledání souvislostí mezi jejich jednotlivými prvky, na jejich kombinaci a rekonfiguraci. název stylu je odvozen z pojmenování první hry tohoto typu. jedná se o scénáe, resp. píbhy, kdy nap. komunikací s postavami, prostedí,nalezením indicií. Hrá eší logické úkoly a postupuje simulovaným djem. Zpracování her mže být jak textové, tak i jako grafická interaktivní hra. AKNÍ HRY pedstavují jistou podobu akního filmu. Námtem her tohoto typu bývá likvidace protivník. Mohou jimi být lidé, nestvry, stroje, atd., piemž je pro tento styl her charakteristické vidní svta oima simulované postavy. Hrá v nich vystupuje v roli hlavního hrdiny. Zpravidla je cílem tchto her projít územím plným nepátel, které je teba zneškodnit. Nkdy se hrá dostává do situace, kdy musí vyešit njaký problém, zpravidla spojený s nalezením njakého kódu nebo klíe, protože jinak nemže pejít na vyšší úrove hry. ARKÁDY jsou svým zpracováním pedchdkynmi akních her. Jejich zpracováni je jednodušší, jejich herní svt je omezený, nebo úkolem hráe je kup. sestelit všechny nepátelské rakety. ROLE-PAYING GAMES (RPG) jsou hry založené na hraní rolí. Hrá v nich putuje fantastickým svtem, bojuje, elí intrikám, spádá intriky apod. Má však malý vliv na utváení svta hry, protože v nich chybí prvek vzájemné komunikace mezi hrái. Zpravidla se jedná o nesmírn rozsáhlé hry, ve kterých hrá objevuje stále nová a nová místa. A tak se tyto hry zpravidla nedají nikdy dohrát. SIMULÁTORY Existuje ada simulátor rzného typu-kabina auta, stíhaky,kabina vesmírné lodi, ponorky, tanku. Mezi simulátora se dále adí simulátory ady sport. Simulovat lze cokoliv, prostedí, chování lovka apod. nap. hra doom2 je oznaována za simulátor pekla. SKOKOVÉ HRY (slang. skákaky) jsou hry, ve kterých se postava pohybuje skoky. Pi hraní skákaek, jsou dležité rychlé prsty a dobrý posteh. asto bývají tyto hry lenny na mnoho pater každé je o nco obtížnjší než pedešlé. Nkdy mže dlouho trvat, než hrá najde správnou taktiku pro skákání, pípadn se musí v uritém pate probojovávat se svým soupeem. SCROLLING GAMES (slang. rolovaky) jsou hry, pro které je typické, že v nich dochází k rolování prostedí kolem postavy (horizontální, vertikální, obousmrné). STRATEGICKÉ HRY (napíklad vývoj spolenosti, msta, zemkoule) jsou hry, které vyžadují od hráe nejen proniknout do logiky systému hry, ale vytvoit strategii a taktiku umožující ídit a rozvíjet asto velmi rozsáhlý a složitý komplex prostedí hry. Je na hrái, jak zváží situaci a pro jaký postup se rozhodne. Cíl hry zstává rzný mžeme jen doplnit, že zpravidla jím je napadnout a ubránit se. Jako píklad mže sloužit hra Civilization (civilizace). Tento styl her, se v ad aspekt pekrývá se stylem simulátor.

3 Výrazný a dynamický vývoj lze spatit v oblasti typu spoleenských her, kterým se zaalo íkat komunikaní hry, rolové hry, nebo RPG hry (resp. hry pi nichž se hrají role). V R pro n zdomácnl název hry na hrdiny. V tchto hrách není žádný konkrétní cíl, jsou píbhem na pokraování, který tvoí sami hrái ve hrou vymezeném prostedí a podle specifických pravidel. Hra se vyvíjí ve vymyšlené skutenosti, má píbh, ád a hrá v ní hraje postavu, jejíž píbh pak bude psát. To, co daná postava udlá a co ekne, je zcela v jeho rukou. Hra vyžaduje vnoení hráe, hrá si vybírá postavu, její povolání, uruje její charakteristické vlastnosti. Odlišnost od bžných PC her lze spatovat ve dvou oblastech: 1. simulované prostení-kontext, ve kterém se hrái pohybují lze nazvat sociální konstrukcí. 2. hra se vyvíjí v prostedí konverzace a imaginace. Z výpovdí hrá tchto her o jejich prožitcích lze vyvodit oblasti, které sytí pitažlivost tchto her: jednoznanost dobra a zla, možnost vývoje a zdokonalování postavy, moc, resp. síla postavy(daná jejími vlastnostmi, schopnostmi ), sdílení (hrá nemže hrát sám potebuje partnery), ale na druhé stran i anonymita a nezávislost), možnost seberealizace v simulovaném prostedí, dobrodružství, naptí, tajemno, mystické a magické komponenty, pocit sounáležitosti s výjimenou skupinou, možnost dosáhnout resp. dokázat nco, co v realit nelze (hra vytváí podmínky pro zasvcení, disponuje i inicianími rituály ). V souasnosti jsou PC hry realizovány v trojrozmrném prostoru, tzv. hry na hrdiny. Ve dvourozmrném prostoru, tzv. 2D, se již nap. vtšina bojových her spíše nevytváí. Souasnost je charakteristická i prolínáním styl. istotu stylu si zatím zachovávají sportovní hry. Nejastjší prolínání lze pozorovat mezi styly her RPG adventure. PC hry lze obecn popsat jako alternativní modely reálného svta, jako simulace jeho pravidel a vztah. Pes veškerou snahu autor se však vždy jedná o jakýsi výet, zobecnní, zjednodušení, resp. oproštní od složitjších vazeb. Pro PC hry je tedy charakteristické: a) oproti klasickým virtuálním realitám a pokroilým textových systém mají cíl, který informuje o jejich konenosti. b) vyžadují od hráe pochopení podstaty a smyslu hry, jejich pravidel. To umožuje hru úspšn ukonit. Pípadná prohra však pro hráe zdánliv mnoho neznamená. V situaci neúspchu hru ukoní, peruší a zane znovu. Tato možnost není u typu her Draí doup. Pokud zde postava, kterou hrá v takové he tvoil (kupíkladu pokud hru Draí doup hraje již rok) a která do jisté míry hloubji vstoupila do jeho existence, zahyne, lze pedpokládat, že jeho pocity budou ponkud odlišné od pocit, které pináší prohry v jiném typu PC hry. c) výrazná vtšina her má individuální charakter, menší poet pak je uren pro více hrá, tyto jsou pak vesms soupeivého charakteru (spoluhrái resp. soupei nás zajímají jen z hlediska úspšnosti a neúspšnosti).

4 d) vtšina her umožuje nekonené opakování. e) specifický druh her, tzv. víceuživatelské poítaové textové systémy známé pod zkratkou MUD (piemž tato zkratka má ti výklady: Multi User Dungeon, nebo Multi User Dialoque a také Multi User Dimension) umožuje konstrukci reality. Hrá mže vystupovat v roli obyvatele virtuálního msta. V zásad se jedná o systém umožující nkolika zúastnným jednotlivcm souasn užívat pomocí PC sít obsáhlou banku dat. Tyto hry na rozdíl o bžných PC her jsou daleko komplexnjší. To znamená, že hraje-li hrá bžnou PC hru, manipuluje pouze s uritými programátory a PC prostedím, omezeným kontextem, konstruktem, který je s to obsáhnout. U her typu MUD však disponuje již jen ástí simulovaného prostedí, tedy ástí z konstruktu. To, co iní PC pitažlivými pro rzné lidi, lze podle rzných pramen patrn spatovat i v následujícím: dostupnost, pochopitelnost a jasnost pravidel, zjednodušení svta, nabídka rzných zkoušek a životních situací, nabídka poznání neznámého, nového, netradiního, nevyžadování specifické sociální i fyzické schopnosti a dovednosti, umožnní, resp. vyžadování vnoení,které vede k odpoutání se od reality a zprostedkovává pocit ve smyslu pesunutí se jedince do jiného svta. Pro nkteré jedince mohou být jedním z klíových prostedk poznávání, modelem možné komunikace apod., poskytnutí možnosti hrát rzné role, umožují do jisté míry, ale i zcela, se ztotožnit s postavou. V této souvislosti je hrái poskytnuta ochrana v podob anonymity a z toho (a nejen toho) zážitek pocitu moci resp. omnipotence, tj. všemocnosti, všemohoucnosti, umožnní inností, které jsou v reálném život nemožné, pípadn spoleensky sankcionované, poskytnutí uspokojení z výhry, požitek pocitu moci z možnosti konstruovat sebe, svou identitu, jiný svt, než ten, ve kterém se lidé obvykle pohybují. Hry umožují rzné druhy aktivit, vetn jejich emocionálních doprovod, vývoj her pokroil výrazn i v intimních oblastech, nap. v oblasti sexu. V textových systémech a v grafických virtuálních svtech je v souasnosti moderní tzv. virtuální sex, resp. Cyber-sex. Možnost mít sexuální zážitek s partnerem, kterého generuje, resp. vytváí PC, je možné pirovnat k sexu s informací, resp. lze hovoit o form sebeukájení (masturbace, onanie) zprostedkované poítaem. Tento smr vývoje, umožující velmi radikální individualismus a takka dokonalé odosobnní, vytváí mimo jiné prostedí pro rozvoj rzných deviací. Rizika závislosti poítaových her: Získání nové zkušenosti ve hrou vytvoeném svt s sebou nese i riziko vzniku závislosti. Možná rizika založená hrou poítaových her lze spatovat i v následujícím: 1) v oblasti násilí a agresivity, nebo hrá se zde podílí na násilí aktivnji, než napíklad v kin i televizi:

5 - nácvik a prožitek násilí (v kontextu: vše odpuštno - je to jen hra, násilí je spojováno se smíchem a pocitem úspchu, možnost výhry je založena primárn na násilí, nap. zabití zniení protivníka). Hrá mže podlehnout pokušení v realit zkusit totéž, píp. v náronjší situaci použije pro její zvládnutí vzorec násilného chování, protože není dostaten vybaven jinými vzorci chování. Významnou se rovnž jeví dostupnost prostedk pro násilné jednání. - zmny v chování a jednání hrá, resp. rst verbální a fyzické agresivity nebo pohotovosti k agresivnímu jednání, které mohou mít svj zdroj i v hraní poítaových her (smyslu píklonu k agresivnjším projevm). Jako píklad uvádíme hru, na jejímž poátku si hrá zvolí auto a jeho cílem se stávají pejetí chodci, resp. úspšnost hráe je mena potem pejetých chodc. V Anglii napíklad museli výrobci zmnit barvu krve z ervené na zelenou. Jiným píkladem je simulace závodu na obrazovce a následn pak realita na dálnici. Hrá v realit mže být nebezpený jede v reálném aut, v reálné situaci, piemž mže nastat jev podobný jevu, který známe nap. u uživatel marihuany (flash back), tj. jedinec prožívá stav podobný jako po užití drogy bez toho, aby tuto drogu užil. idi se pak mže zaít chovat tak, jako byl nikoli v reálné situaci, ale v situaci simulované. Konec hry se pak rovná skutené kolizi nebo smrti daného jedince i jiných idi. V reálné situaci neznamená smrt vypnutí poítae nebo konec hry. 2. V oblasti životního stylu hrá dochází ke zmnám životního stylu. Hrái mní své postoje, hodnoty, zájmy. Dsledkem mže být mimo jiné jednostrannost zamení hrá (slangov paan ), zakrnlost v sociálním zrání, deformace v komunikaci a v sociálním cítní. 3. Zmny v oblasti fyziologické, duševní a duchovní úrovn. Uveme alespo pro ilustraci, nkteré významné faktory vztahující se k nadmrnému hraní poítaových her: - deficit pohybu (pevaha sezení) nápor na páte, vliv na vývoj sval, zátž zraku apod. Nabízí se otázka: Jak bude vypadat postava, fyzická zdatnost, obratnost, jazyk, myšlení paana? - sociální vývoj zrání jedince, schopnost navazovat, udržovat a rozvíjet vztahy s vrstevníky. - virtuální nevolnost vyskytuje se u her simulujících letadla, kosmické lodi apod. Projevuje se napíklad tak, že jedinec, když vstane po delším hraní od poítae a pomalu si pivyká realit, není schopen adekvátn koordinovat své pohyby, výsledkem této nekoordinovanosti jsou pády, narážení do vcí, špatný odhad vzdálenosti. Styl života s pohybovým omezením vede k neohrabanosti, neobratnosti. V porovnání s vrstevníky je takový lovk mén obratný a mén fyzicky odolný. - lidé si neuvdomují realitu asu podobn jako když tete dobrou knihu i si píjemn povídáte s páteli. Tato skutenost ovlivuje postupné prodlužování asu vnovaného he. - hra vytváí prostedí, do kterého mže unikat ped problémy v reálném život. Vnoení se a bytí ve he mže vést ke snížení schopnosti rozlišit realitu od simulované reality, vést ke stírání rozdíl mezi hráem a postavou ve he. Prostedí hry rovnž osvobozuje od komplexních vazeb, jimiž se reálný svt vyznauje. Herní svt je srozumitelnjší, mže hrái poskytovat normy, pravidla a hodnoty, které mu jsou bližší. Hrá mže alespo na úrovni simulace naplovat poteby, kterých se mu v reálném svt nedostává,

6 - virtuální zasvcení, iniciace a s nimi související promny si s sebou hrá pináší do reálného svta. - svt hry nabízí jak možnost odstoupit od reálného svta a nazírat na nj z jiného úhlu, tak i možnost úniku z reálného svta tím, že poskytuje jakýsi výluný svt, pístupný jen nkolika zasvceným. Vývoj závislosti na he se zpoátku neprojevuje nijak výrazn. Nelze také tuto závislost klást na stejnou úrove jako závislost drogovou. Lze ale nalézat podobnosti v píznacích, které užívání drog provází. Hraní tedy mže vést k: - vytsnní ostatních bžných aktivit z okruhu hráe. - simulovaný svt hry má potenciál stát se pro hráe pravým svtem. - nutnost být v realit sám sebou a ve he postavou umožuje žít dva životy. Pro vyvíjejícího a vyzrávajícího jedince to nakonec mže být velmi nároné, stejn jako pro patologicky predisponované jedince i pro specificky organizovanou a strukturovanou osobnost. - simulovaný svt umožuje: prožitek, pocit, zážitek dobrodružství, sounáležitosti, odpovdi na výzvu, vítzství, zkušenost, kterou jedinec následn disponuje, a to na rozdíl od jiných lidí (jakkoli získanou ve virtuální realit), osvdení a ovení schopností (jakkoli stimulovaných). To vše se spolen s adou dalších skuteností velmi úzce váže k procesm individuace a iniciace se všemi dsledky pro jedince (jakkoli tyto procesy probíhají v simulovaném svt). Pi hraní poítaových her dochází ke zmnám fyziologických reakcí nebo tlo nerozlišuje realitu a virtuální realitu. Fyziologické procesy probíhají bez ohledu na tom, zda je ohrožení skutené (rozzuený pes) nebo simulované (utoí na m virtuální obluda). Nkdy mžeme slyšet mén zasvcené jedince (zpravidla rodie) hovoit o pocitu bezpeí, o tom jak jsou rádi, že jejich dít se venku, kde je mimo rodiovskou kontrolu, s jinými nepodílí na rzných innostech. Je doma a uchránno ped drogami a násilím si tiše hraje ve svém pokoji u svého poítae. Pro ilustraci životního stylu uve me v extrémní zkratce popis typického paana : vzbudí se jde do školy (i zde se vnuje poítaovým hrám v hovorech se spolužáky) ve volném ase se pak vnuje poítai sám i ve skupin hrá jde spát (otázka je kdy nkdy hrái hrají i celou noc; vyzrálí paani i nkolik dní) spí vzbudí se jde do školy (otázka pípravy a její kvality, vetn toho, zda je skuten fyzicky a duševn odpoatý). Platí zde úmra: ím mladší paan - tím vtší riziko možných zmn, poškození, deformace. Poítaová hra, respektive její provozování ovlivuje v koneném dsledku samotného hráe i jeho sociální okolí. Jaké pocity prožívá hrá pi provozování hry? Položme si nkolik otázek. Jaké pocity má pi spatení hesla konec hry? Mohou to být pocity rzné, ale také blízké zoufalství, porážce, zklamání, vzteku apod. Je si hrá skuten vdom limit hrou stimulované reality? Tmito limity mohou být nap.: a) virtualita b) konenost, daná poítaem, týmem výrobc, scénáem, možnostmi doplk, možnostmi poítae

7 c) nákladnost nové hry asto vyžadují nové poítae vzniká tak bludný kruh (nová hra nový poíta) nákladov nelze porovnat s kulikami a novým kolem. Msín se na našem trhu objeví až 30 titul rzných her. Cena zahraniní hry se pohybuje v rozmezí 1 až 2 tisíce K. Cena domácí hry je pibližn 600 K. Poítaová hra podobn jako kniha skrývá svj píbh a ten našim prožíváním ožívá. Pokud jsem schopen kritického úsudku a rozhodnutí o momentu, kdy m tento píbh pohltí, kdy pestanu mít schopnost nemyslet, tento píbh je hra hrou. I když hranice mezi tím, kdy ovládám, kdy ješt ovládám a kdy jsem ovládán je individuální, existuje. Je to hranice mezi tím, zda žiji vdom i uvdomovan, hlavn však skuten svj píbh, i zda žiji jiné píbhy. Jinak eeno - jak velkou ást svého života žiji svj život a jak velkou ást svého života postupuji i žiji podle scénáe, jehož autorem je nkdo jiný? Jak velkou ást svého života oživuji a napluji prázdnotu, pouhou neživou, bezobsažnou formu, který mi nabízí poítaovou hrou simulovaný svt? Jan Chlumský (autor lánku v asopisu Prevence)

Efektivní uení. Žádná zpráva dobrá zpráva. (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold

Efektivní uení. Žádná zpráva dobrá zpráva. (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold Efektivní uení (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold Žádná zpráva dobrá zpráva 1 ásti efektivního uení Stanovení cíle (+ kritéria) Analýza úkolu Použití pimené podpory Volba

Více

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH Seminá k tématu primární prevence úraz dtí PROGRAM SEMINÁE 1. ÚVOD 2. CO JE TO ÚRAZ 3. NÁSLEDKY ÚRAZ 4. RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ 5. PREVENCE ÚRAZ 2 ÚVOD Co už znáte z pedchozích

Více

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Ing. Jaroslav Heinich, HBH Projekt spol. s r.o. pednáška na konferenci Bezpenos dopravy na pozemných komunikáciách 2008 ve Vyhne (SK) ÚVOD Bezpenostní

Více

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. MARTIN SMLÝ DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ MODUL 4 ÍZENÉ ÚROVOVÉ KIŽOVATKY ÁST 1 STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Dopravní inženýrství

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Výbr z nových knih 10/2009 psychologie

Výbr z nových knih 10/2009 psychologie Výbr z nových knih 10/2009 psychologie 1. Bludné cesty lásky : manželské trojúhleníky a jiné párové konflikty / Hans Jellouschek ; [z nmeckého originálu... peložil Petr Babka] Praha : Portál, 2009 -- 221

Více

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi eské vysoké uení technické v Praze Fakulta Elektrotechnická Bakaláské práce WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi Jií Švadlenka Vedoucí práce: Ing. Ivan Halaška Studijní program: Elektrotechnika

Více

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. MARTIN SMLÝ DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ MODUL 1 DOPRAVNÍ A PEPRAVNÍ PRZKUMY STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Dopravní inženýrství

Více

seminá pro školský management jaro 2010

seminá pro školský management jaro 2010 Manažerské dovednosti v práci editele školy seminá pro školský management jaro 2010 1. Stanovení osobní vize koncepce je jasná, konkrétní, psobivá a aktivující pedstava budoucího asu, dosažených výsledk,

Více

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Pokyny pro obsahové a grafické zpracování píspvk Strana 1 z 5 Obsah dokumentu: 1. ÚVODNÍ INFORMACE... 3 2. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ REFERÁTU... 3 2.1. OBSAHOVÉ

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

Základy MIDI komunikace

Základy MIDI komunikace Propojení nástroje a poítae Základy MIDI komunikace MIDI IN, OUT, THRU Možností, jak pipojit klávesy k poítai je hned nkolik. Stále nejrozšíenjší porty pro MIDI komunikaci u kláves jsou klasické MIDI IN

Více

Pístupy k informaním systémm

Pístupy k informaním systémm Pístupy k informaním systémm Edita Šilerová Úvod Vedení firem a organizací jsou si jasn vdoma, že bez podpory informatiky nemohou jejich firmy pežít. Ekonomický a konkurenní tlak je nutí asto k razantním

Více

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.18 Studie. 18 Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství o.p.s. SI, BOZP Ing. Hotový Jaroslav 1 Studie. 18 1. Úvod do problematiky BOZP, 2. souasný stav a specifika odvtví zemdlství v návaznosti

Více

Roní plán pro 1.roník

Roní plán pro 1.roník Roní plán pro 1.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

PEDPISY PRO PRAVIDELNÉ PERIODICKÉ KONTROLY (REVIZE) BLOKANT A LANOVÝCH SVR

PEDPISY PRO PRAVIDELNÉ PERIODICKÉ KONTROLY (REVIZE) BLOKANT A LANOVÝCH SVR Stránka 1 z 5 PEDPISY PRO PRAVIDELNÉ PERIODICKÉ KONTROLY (REVIZE) BLOKANT A LANOVÝCH SVR EN 341 Osobní ochranné prostedky proti pádm z výšky - slaovací zaízení EN 353-2 Osobní ochranné prostedky proti

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Dobrovolnictví Pod pojmem

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

Programovací jazyk Python. Objektov orientovaný. [citováno z http://wraith.iglu.cz/python/index.php]

Programovací jazyk Python. Objektov orientovaný. [citováno z http://wraith.iglu.cz/python/index.php] Programovací jazyk Python [citováno z http://wraith.iglu.cz/python/index.php] Python je jazyk objektov orientovaný, interpretovaný, dynamický a siln typovaný, multiplatformní, s jednoduchou a itelnou syntaxí,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1 z 6. 1. Základní informace. 2. Základní pojmy. 1.1. Základní údaje:

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1 z 6. 1. Základní informace. 2. Základní pojmy. 1.1. Základní údaje: OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Základní informace 1.1. Základní údaje: J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTINÍ SPOLENOST, a.s. Pobežní 14/297 186 00 Praha 8 eská republika I: 476 72 684 Zápis v obchodním rejstíku vedeném

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy smovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je urený pro dti 1. stupn. Školní družina pi FZŠ Brdikova má

Více

Školní ád. Pedškolního vzdlávání

Školní ád. Pedškolního vzdlávání Škola Mateská škola Sokolov, Vrchlického 80 Smrnice:.j. MŠ V 96/2012 Spisový znak: 2-1 Skartaní znak: S 5 Úinnost: od 1. 9. 2012 Školní ád Mateská škola je školou zízenou podle zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním,

Více

1. 4. 2011. Tvorba systému zameného na lovka. Helen Sanderson

1. 4. 2011. Tvorba systému zameného na lovka. Helen Sanderson Tvorba systému zameného na lovka Helen Sanderson 1 Tvorba systému zameného na lovka Helen Sanderson 2 lovk 3 lovk Vdt, co je pro daného lovka dležité a jak jej dobe podporovat Zjistit, co by chtl do budoucna

Více

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace CHARAKTERISTIKA VYUOVACÍHO PEDMTU Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace 1. Obsahové, asové a organizaní vymezení Obsahové vymezení rozvíjení kultivovaného písemného a ústního projevu

Více

Rexter asopis pro výzkum radikalismu, extremismu a terorismu Vydání: 02/2011 Více na www.rexter.cz

Rexter asopis pro výzkum radikalismu, extremismu a terorismu Vydání: 02/2011 Více na www.rexter.cz Simi, Pete Futrell, Robert (2010): American Swastika. Inside the white power movement`s hidden spaces of hate. Lanham: Rowman & Littlefield Publishers. 167 s. ISBN 978-1-4422-0210-5. Autor: Petra Vejvodová

Více

GIS aplikace pro podporu rozhodování a plánování v rostlinné výrob a pro realizaci zásad nitrátová smrnice

GIS aplikace pro podporu rozhodování a plánování v rostlinné výrob a pro realizaci zásad nitrátová smrnice GIS aplikace pro podporu rozhodování a plánování v rostlinné výrob a pro realizaci zásad nitrátová smrnice Ing. Antonín Souek, e-mail: soucek@vukrom.cz Ing. Tomáš Dlouhý, e-mail: dlouhy@vukrom.cz Zemdlský

Více

HORMONÁLNÍ SOUSTAVA PEHLED HOMONÁLNÍCH ŽLÁZ

HORMONÁLNÍ SOUSTAVA PEHLED HOMONÁLNÍCH ŽLÁZ HORMONÁLNÍ SOUSTAVA vyjmenuje základní orgány hormonální soustavy urí polohu hormonálních žláz v tle uvede píklady hormon a urí jejich význam pro tlo zhodnotí dležitost hormonální soustavy uvede píklady

Více

1. MODELY A MODELOVÁNÍ. as ke studiu: 30 minut. Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umt: Výklad. 1.1. Model

1. MODELY A MODELOVÁNÍ. as ke studiu: 30 minut. Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umt: Výklad. 1.1. Model 1. MODELY A MODELOVÁNÍ as ke studiu: 30 minut Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umt: charakterizovat model jako nástroj pro zobrazení skutenosti popsat proces modelování provést klasifikaci základních

Více

Masarykova univerzita. Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ. technika ízení utkání v ledním hokeji. Ing. Vladimír Mana

Masarykova univerzita. Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ. technika ízení utkání v ledním hokeji. Ing. Vladimír Mana Masarykova univerzita Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ technika ízení utkání v ledním hokeji Ing. Vladimír Mana Brno 2013 Tvorba a tisk tohoto studijního materiálu byly financovány z Operačního

Více

Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky. Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK. Semestrální projekt

Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky. Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK. Semestrální projekt Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK Semestrální projekt 18.1.2007 GN 262 Barbora Hejlková 1 OBSAH OBSAH...2 ZADÁNÍ...3

Více

! "# $ %" % &' & & & () * %" % &' & & & () + $ % ' Strana 1 (celkem 5)

! # $ % % &' & & & () * % % &' & & & () + $ % ' Strana 1 (celkem 5) ! "#$%"&'&&() *%"&'&&() +$%' Strana 1 (celkem 5) 1 Obecná ustanovení (lánek 1) 1. Plnní povinnosti dle S bod 3.1.5 f (plnní povinnosti mládeže) se ídí touto smrnicí a jejími pílohami. 2. Organizaní složky

Více

Související ustanovení ObZ: 66, 290, 1116 až 1157, 1158 a násl., 1223 až 1235, 1694, 1868 odst. 1, 2719, 2721, 2746, 2994, 3055, 3062, 3063,

Související ustanovení ObZ: 66, 290, 1116 až 1157, 1158 a násl., 1223 až 1235, 1694, 1868 odst. 1, 2719, 2721, 2746, 2994, 3055, 3062, 3063, Pídatné spoluvlastnictví Obecná ustanovení 1223 (1) Vc náležící spolen nkolika vlastníkm samostatných vcí urených k takovému užívání, že tyto vci vytváejí místn i úelem vymezený celek, a která slouží spolenému

Více

Hledání ženské vize. Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60. uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8

Hledání ženské vize. Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60. uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8 Hledání ženské vize Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60 uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8 Na prvním z dvanácti plánovaných kulatých stol poádaném v rámci

Více

Marta Jeklová. SUPERVIZE kontrola, nebo pomoc?

Marta Jeklová. SUPERVIZE kontrola, nebo pomoc? Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Marta Jeklová Vyšší odborná

Více

4 - Architektura poítae a základní principy jeho innosti

4 - Architektura poítae a základní principy jeho innosti 4 - Architektura poítae a základní principy jeho innosti Z koncepního hlediska je mikropoíta takové uspoádání logických obvod umožující provádní logických i aritmetických operací podle posloupnosti povel

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství

37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství Píloha. 2 Strategická ást akního rozvoje sociálních služeb na rok 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství ze Cíl D.1 Zajistit sí krizových poradenských

Více

Proud ní tekutiny v rotující soustav, aneb prozradí nám vír ve výlevce, na které polokouli se nacházíme?

Proud ní tekutiny v rotující soustav, aneb prozradí nám vír ve výlevce, na které polokouli se nacházíme? Veletrh nápad uitel fyziky 10 Proudní tekutiny v rotující soustav, aneb prozradí nám vír ve výlevce, na které polokouli se nacházíme? PAVEL KONENÝ Katedra obecné fyziky pírodovdecké fakulty Masarykovy

Více

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3.

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Popis prostedí...4 3.1 Hlavní okno...4 3.1.1 Adresáový strom...4

Více

Vyhláška. Ministerstva financí. ze dne..2004,

Vyhláška. Ministerstva financí. ze dne..2004, Vyhláška Ministerstva financí ze dne..2004, kterou se provádí zákon. 38/2004 Sb., o pojišovacích zprostedkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o zmn živnostenského zákona (zákon

Více

! " " # ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0, " &

!   # ( '&! )'& #!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0,  & ! " " # $!%& '& ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - $!%& &./,,*% 0, *+& 1"% " & Úvod... 3 Metodologie sbru dat k vyhodnocení tezí a ke zpracování analýzy... 5 Analýza dokumentu... 5 Dotazník... 6 ízené

Více

Na em se podílí? Umožuje napíklad pohyb, mnit výrazy oblieje, zadržovat stolici, psát i vykonávat rzné druhy manuální práce.

Na em se podílí? Umožuje napíklad pohyb, mnit výrazy oblieje, zadržovat stolici, psát i vykonávat rzné druhy manuální práce. SVALOVÁ SOUSTAVA Jedním ze základních projev života je pohyb, který je umožnn rznými zpsoby. U lovka ho realizují ve spolupráci s oprnou a nervovou soustavou svaly. Svaly však nezajišují lovku pouze pohyb

Více

Zkušenosti s využitím informa ních systém p i provozu a optimalizaci rafinérií

Zkušenosti s využitím informa ních systém p i provozu a optimalizaci rafinérií 153 Zkušenosti s využitím informaních systém pi provozu a optimalizaci rafinérií Ing. Milan Vitvar eská rafinérská a.s., 436 70 Litvínov milan.vitvar@crc.cz, tel. 476 164 477 http://www.crc.cz Souhrn Je

Více

U ební plán: Tabulace u ebního plánu pro 1. stupe : Poznámka:

U ební plán: Tabulace u ebního plánu pro 1. stupe : Poznámka: Uební plán: Tabulace uebního plánu pro 1. stupe: roník 1 2 3 4 5 celkem v RVP Jazyk a jazyková komunikace eský jazyk 9 10 9 8 8 44 35 Anglický jazyk 0 0 3 3 3 9 9 Matematika a její aplikace Matematika

Více

JIHO ESKÁ UNIVERZITA V ESKÝCH BUD JOVICÍCH Zem d lská fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2012 Jan Kálal

JIHO ESKÁ UNIVERZITA V ESKÝCH BUD JOVICÍCH Zem d lská fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2012 Jan Kálal JIHOESKÁ UNIVERZITA V ESKÝCH BUDJOVICÍCH Zemdlská fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE 2012 Jan Kálal JIHOESKÁ UNIVERZITA V ESKÝCH BUDJOVICÍCH Zemdlská fakulta Studijní program: M4101 Zemdlské inženýrství Studijní

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

Aditivní barevný model RGB pidává na erné stínítko svtla 3 barev a tak skládá veškeré barvy. Pi použití všech svtel souasn tak vytvoí bílou.

Aditivní barevný model RGB pidává na erné stínítko svtla 3 barev a tak skládá veškeré barvy. Pi použití všech svtel souasn tak vytvoí bílou. Model CMYK V praxi se nejastji používají 4 barvy inkoust a sice CMYK (Cyan Azurová, Magenta Purpurová, Yellow - Žlutá a Black - erná). ist teoreticky by staily inkousty ti (Cyan, Magenta a Yellow) ale

Více

PEDPISY PRO PRAVIDELNÉ PERIODICKÉ KONTROLY (REVIZE) TEXTILNÍCH OOPP

PEDPISY PRO PRAVIDELNÉ PERIODICKÉ KONTROLY (REVIZE) TEXTILNÍCH OOPP Stránka 1 z 8 PEDPISY PRO PRAVIDELNÉ PERIODICKÉ KONTROLY (REVIZE) TEXTILNÍCH OOPP EN 354 Osobní ochranné prostedky proti pádm z výšky - spojovací prostedky EN 795 B Ochrana proti pádm z výšky - kotvicí

Více

Každý datový objekt Pythonu má minimáln ti vlastnosti. Identitu, datový typ a hodnotu.

Každý datový objekt Pythonu má minimáln ti vlastnosti. Identitu, datový typ a hodnotu. Datový objekt [citováno z http://wraith.iglu.cz/python/index.php] Každý datový objekt Pythonu má minimáln ti vlastnosti. Identitu, datový typ a hodnotu. Identita Identita datového objektu je jedinený a

Více

Personalistika, spolupráce

Personalistika, spolupráce Personalistika, spolupráce Verze - TISK Aneb dejte mi lidi a já to udlám Pavel Konený Flek Scout-Tex 2008, bezen 1 Personalistika a spolupráce co to je? Personalistika je obor, který se zamuje na získávání

Více

PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV

PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - UŽIVATELSKÉ ÚPRAVY GRAFICKÝCH VÝSTUP YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Vtšina produkt spolenosti YAMACO Software

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Prostjov, Husovo nám. 94

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Prostjov, Husovo nám. 94 ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Prostjov, Husovo nám. 94 Termín vlastního hodnocení: íjen 2009 2 VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY V uplynulém dvouletém období naše MŠ testovala a

Více

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Finanní vzdlanost eská bankovní asociace 6. bezna 2006 Executive Summary Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Fakta na dosah 1 Metodika Výzkum byl realizován formou osobních ízených rozhovor. Dotazování

Více

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY Obecná ustanovení Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY ást: 2. ŠKOLNÍ ÁD Na základ ustanovení 30, odst. 1) zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním stedním, vyšším

Více

Promnné. [citováno z

Promnné. [citováno z Promnné [citováno z http://wraith.iglu.cz/python/index.php] Abychom s datovým objektem mohli v programu njak rozumn pracovat, potebujeme se na nj njakým zpsobem odkázat. Potebujeme Pythonu íct, aby napíklad

Více

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Jaroslav Šmarda, smarda@vema.cz Vema, a. s., www.vema.cz Abstrakt Spolenost Vema patí mezi pední dodavatele informaních systém v eské a Slovenské republice.

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy sy. CAN - zanedbávání Zanedbávání

Více

Dtské centrum pedagogika volného "asu v p#edškolním vku

Dtské centrum pedagogika volného asu v p#edškolním vku Univerzita Tomáše Bati ve Zlín Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Dtské centrum pedagogika volného "asu v p#edškolním vku (bakalá#ská práce) Vedoucí bakalá#ské práce: PaedDr.

Více

4.2. publika ní innost Odborné publikace vydané v rámci projektu: Lucie Bukovská: Asertivní komunikace

4.2. publika ní innost Odborné publikace vydané v rámci projektu: Lucie Bukovská: Asertivní komunikace 4.2. publikaní innost V rámci projektu Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí vznikla ada odborných publikací a leták, které se vztahovaly k pednášeným tématm. Úastníci

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

B. Popis projektu. Multifunkností k udržitelným ekonomickým a sociálním podmínkám eského zemdlství

B. Popis projektu. Multifunkností k udržitelným ekonomickým a sociálním podmínkám eského zemdlství Žádost o udlení úelových prostedk MPSV R Strana B.1 Multifunkností k udržitelným ekonomickým a sociálním podmínkám eského zemdlství Úvod Pojem multifunkního zemdlství (MFZ) se v posledních letech stal

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta managementu v Jindichov Hradci. Bakaláská práce. Iva Klípová - 1 -

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta managementu v Jindichov Hradci. Bakaláská práce. Iva Klípová - 1 - Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu v Jindichov Hradci Bakaláská práce Iva Klípová 2007-1 - Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu v Jindichov Hradci Katedra spoleenských vd

Více

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Výuka fotogrammetrie v eské republice GEOS 2007 VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Ing. Jindich Hoda, Ph.D. Faculty of Civil Engineering, CTU in Prague 166 29 Thákurova 7, Praha 6, Czech Republic e-mail:

Více

Základní škola v Jeseníku nad Odrou, píspvková organizace, Jeseník nad Odrou 58, Školní družina pi Základní škole v Jeseníku nad Odrou

Základní škola v Jeseníku nad Odrou, píspvková organizace, Jeseník nad Odrou 58, Školní družina pi Základní škole v Jeseníku nad Odrou Školní družina pi Základní škole v Jeseníku nad Odrou Strana 1 (celkem 7) 29.1.2007 Obsah: Základní údaje platné pro školní rok 2006/2007...3 Charakteristika školní družiny...3 Kde nás najdete...3 Vybavení

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

P ehled nep ítomnosti

P ehled nep ítomnosti Pehled nepítomnosti Modul poskytuje pehled nepítomností zamstnanc na pracovišti. Poskytuje informace o plánované, schválené nebo aktuáln erpané pracovní nepítomnosti zamstnanc v rámci pracovišt VUT a možnost

Více

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 1. ngelova kivka x poptávka po statku, M- dchod x luxusní komodita ( w >1) standardní komodita (0< w 1) podadná komodita ( w < 0) 2. Dchodový a substituní

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

MEG jako dvoj inný blokující m ni

MEG jako dvoj inný blokující m ni 1 MEG jako dvojinný blokující mni (c) Ing. Ladislav Kopecký, leden 2015 K napsání tohoto lánku m inspiroval web (http://inkomp-delta.com/page3.html ) bulharského vynálezce Dmitri Ivanova, který pišel se

Více

Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti kolektivních smluv vyššího stupn a její dodržování v odvtví stavebnictví

Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti kolektivních smluv vyššího stupn a její dodržování v odvtví stavebnictví Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti kolektivních smluv vyššího stupn a její dodržování v odvtví stavebnictví 1. ze tí opakovaných odborných posudk Vytvoeno pro: Projekt

Více

Cykly Intermezzo. FOR cyklus

Cykly Intermezzo. FOR cyklus Cykly Intermezzo Rozhodl jsem se zaadit do série nkolika lánk o základech programování v Delphi/Pascalu malou vsuvku, která nám pomže pochopit principy a zásady pi používání tzv. cykl. Mnoho ástí i jednoduchých

Více

ÍZENÍ PODNIKOVÉ ÚDRŽBY

ÍZENÍ PODNIKOVÉ ÚDRŽBY ORACLE ENTERPRISE ASSET MANAGEMENT ÍZENÍ PODNIKOVÉ ÚDRŽBY KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE ENTERPRISE ASSET MANAGEMENT Definice hierarchického a liniového majetku/zaízení Kusovníky majetku/zaízení Pracovní postupy

Více

Transparency International - eská republika dkuje za finanní podporu tohoto projektu následujícím institucím:

Transparency International - eská republika dkuje za finanní podporu tohoto projektu následujícím institucím: Jan Pavel: PPP projekty v R - šance nebo riziko? Transparency International - eská republika Projekt: Transparentní veejné zakázky Koordinátor projektu: David Ondráka Praha, 24. íjna 2005 Transparency

Více

Jak v R využíváme slunení energii. Doc.Ing. Karel Brož, CSc.

Jak v R využíváme slunení energii. Doc.Ing. Karel Brož, CSc. Jak v R využíváme slunení energii Doc.Ing. Karel Brož, CSc. Dnes tžíme na našem území pouze uhlí a zásoby tohoto fosilního paliva byly vymezeny na následujících 30 rok. Potom budeme nuceni veškerá paliva

Více

VYUŽITÍ MODULU EXCELENT PRO MANAŽERSKÉ ANALÝZY V APLIKACÍCH VEMA

VYUŽITÍ MODULU EXCELENT PRO MANAŽERSKÉ ANALÝZY V APLIKACÍCH VEMA VYUŽITÍ MODULU EXCELENT PRO MANAŽERSKÉ ANALÝZY V APLIKACÍCH VEMA Ing. Bc. Jaroslav Šmarda Vema, a. s. smarda@vema.cz Abstrakt Ze zkušenosti víme, že nasazení speciálního manažerského informaního systému

Více

Souasná eská suburbanizace a její dsledky Martin Ouedníek, Jana Temelová

Souasná eská suburbanizace a její dsledky Martin Ouedníek, Jana Temelová Souasná eská suburbanizace a její dsledky Martin Ouedníek, Jana Temelová Akoli transformace ekonomiky, politiky a spolenosti probíhá již více než patnáct let, sídelní systém a prostorová redistribuce obyvatelstva

Více

ORACLE MANUFACTURING SCHEDULING ORACLE HLAVNÍ PLÁNOVÁNÍ VÝROBY

ORACLE MANUFACTURING SCHEDULING ORACLE HLAVNÍ PLÁNOVÁNÍ VÝROBY ORACLE MANUFACTURING SCHEDULING ORACLE HLAVNÍ PLÁNOVÁNÍ VÝROBY KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE MANUFACTURING SCHEDULING Píprava pedpovdí Parametry plánu finální výroby Plánování materiálových požadavk Pracovní plocha

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Modul Práce s klientem Práce

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti:

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti: Realizátor projektu: Slezská diakonie Tento projekt je postaven na spolupráci dvou subjekt: Slezské diakonie (www.slezskadiakonoe.cz) a Fakultní nemocnice Brno (www.fnbrno.cz) z nichž každý ze subjekt

Více

Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, mezipedmtové vztahy apod.) - kriticky pistupuje k mediálním informacím.

Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, mezipedmtové vztahy apod.) - kriticky pistupuje k mediálním informacím. Vzdlávací obsah vyuovacího pedmtu OBANSKÁ VÝCHOVA: 6.roník Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, - kriticky pistupuje k mediálním informacím -orientuje se v kalendái - vysvtli

Více

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - IMPORTU DAT DO PÍSLUŠNÉ EVIDENCE YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO Software

Více

Vybrané kapitoly z obecné a školské ergonomie

Vybrané kapitoly z obecné a školské ergonomie Vybrané kapitoly z obecné a školské ergonomie Prof. Ing. Otakar Sláma, DrSc. Pro je ergonomie dležitá nejen pro uitele technické a informaní výchovy, ale pro každého uitele, bu již víte, nebo to poznáte

Více

Informaní technologie v zemdlské prvovýrob Information and communication technology in agrobusyness

Informaní technologie v zemdlské prvovýrob Information and communication technology in agrobusyness Informaní technologie v zemdlské prvovýrob Information and communication technology in agrobusyness Šilerová, E., Švarcová, I. Abstrakt: Informace jsou hnací silou moderní doby. Abyste uspli v boji s konkurencí,

Více

Šastné dít prostednictvím šastných rodi. H St Czech Republic

Šastné dít prostednictvím šastných rodi. H St Czech Republic Šastné dít prostednictvím šastných rodi H St HoSt Home-Start Czech Republic 1 Co je to HoSt? HoSt je nestátní nezisková organizace zamená na podporu rodi a jejich péi o dít, které je mladší 6-ti let. Podpora

Více

MATEMATIKA MATEMATIKA

MATEMATIKA MATEMATIKA PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY MATEMATIKA MATEMATIKA Struktura vyuovací hodiny Metodický Struktura vyuovací list aplikace hodiny Ukázková Metodický hodina list aplikace materiál Záznamový Ukázková

Více

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 PODACÍ DENÍK SPIS SBRNÝ ARCH PÍSEMNOST DOKUMENT ÍSLO JEDNACÍ J ODESÍLATELE - Soubor všech jednotlivých DOŠLÝCH a VLASTNÍCH písemností. - Každé písemnosti

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Co je to HoSt? nestátní

Více

St edisko sociálních služeb m sta Kop ivnice, p.o. eská 320, 742 21 Kop ivnice

St edisko sociálních služeb m sta Kop ivnice, p.o. eská 320, 742 21 Kop ivnice Stedisko sociálních služeb msta Kopivnice, p.o. eská 320, 742 21 Kopivnice ÍLOHA. 2 ke Smlouv o poskytnutí služby sociální pée Odlehovací služby PRAVIDLA POSKYTOVATELE PRO ODLEHOVACÍ SLUŽBU 1. Poslání

Více

Roní plán pro 2.roník

Roní plán pro 2.roník Roní plán pro 2.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu

Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu ! Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu Odhalování a využití lidského potenciálu Motivování

Více

E U. Evropská unie (EU) a její instituce fakta. 1 Jsou tyto výroky pravdivé, nebo nepravdivé? 3 Kolik zemí je lenskými státy Evropské unie?

E U. Evropská unie (EU) a její instituce fakta. 1 Jsou tyto výroky pravdivé, nebo nepravdivé? 3 Kolik zemí je lenskými státy Evropské unie? íloha. 1: Evropský modul výzkumu ICCS 2009 (evropský vdomostní test a evropský dotazník) vybrané položky Evropská unie (EU) a její instituce fakta 1 Jsou tyto výroky pravdivé, nebo nepravdivé? a) eská

Více

Sbírka zahrnuje základní autory, výbr nejdležitjších prací a spektrum názor Dsledn udržována

Sbírka zahrnuje základní autory, výbr nejdležitjších prací a spektrum názor Dsledn udržována METODA KONSPEKTU Základní informace Kódy úrovn fond Kódy jazyk Indikátory ochrany fondu Základní informace Umožuje souborný popis (charakteristiku) fondu urité knihovny (skupiny knihoven) bez podrobných

Více

1 Postup pi práci s informacemi

1 Postup pi práci s informacemi Vybraná kapitola z lánku Hejtmánek Jakub - Internet jako zdroj informací pro marketing malých a stedních firem, publikováno v asopise Systémuvá integrace [Vyšlo: 4/2003, prosinec, ISSN 1210-9479 Datum:

Více

Efektivní hodnota proudu a nap tí

Efektivní hodnota proudu a nap tí Peter Žilavý: Efektivní hodnota proudu a naptí Efektivní hodnota proudu a naptí Peter Žilavý Katedra didaktiky fyziky MFF K Praha Abstrakt Píspvek experimentáln objasuje pojem efektivní hodnota stídavého

Více

1/9 PRACTICE DICTATION. 1) For section C (speech 154 syll/min)

1/9 PRACTICE DICTATION. 1) For section C (speech 154 syll/min) 1/9 PRACTICE DICTATION 1) For section C (speech 154 syll/min) Celkový rst evropské produktivity se výrazn zpomalil, a výkonnost jednotlivých lenských stát byla déle než de/kádu rozmanitá. Pehled klíových

Více

Vyhodnocování úspšnosti

Vyhodnocování úspšnosti Poítaové zpracování pirozeného jazyka Vyhodnocování úspšnosti Daniel Zeman http://ckl.mff.cuni.cz/~zeman/ Úspšnost zpracování PJ Jak ovit, že program funguje správn? 2 ásti: programátorská (nepadá to)

Více

$* +,! -./! - & 0&1&23,&! "* 4& -!! 5, -67&-!!0 & 87 --7,--! 0& $ % " =&???

$* +,! -./! - & 0&1&23,&! * 4& -!! 5, -67&-!!0 & 87 --7,--! 0& $ %  =&??? Projektu "Nastavení rovných píležitostí na MÚ Slaný, reg..: CZ.1.04/3.4.04/88.00208!"!"#$%! &! "#$' "#$'( ) $* +,! -./! - & 0&1&23,&! "* 4& -!! 5, -67&-!!0 & 87 --7,--! 0& 9! 0!!,! $: -7 ;'-

Více