Závislost na poítaových hrách novodobý fenomén

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závislost na poítaových hrách novodobý fenomén"

Transkript

1 Závislost na poítaových hrách novodobý fenomén Poítaové hry a pípadná závislost na nich jsou pomrn novodobým fenoménem. V dnešní dob zasahuje díky masivnímu rozvoji výpoetní techniky tento fenomén stále vtší díl populace. Závislost na poítaových hrách pi tom v koneném dsledku není o nic mén alarmující, než jakýkoliv jiný sklon k závislosti. Nejrizikovjší populací se pi tom jeví mládež. Neustále se snižuje vková hranice, kdy dti poprvé picházejí do pímého styku s osobním poítaem, kdy zaínají využívat jeho služeb. Protože je však problematika závislosti na hraní PC her prozatím široké veejnosti nedostaten známá, rozvíjí se o to rychleji. Její zamezování je podstatn pomalejší než její šíení. Proto na webových stránkách Olomouckého kraje penášíme kompletní petisk vynikající stat, která byla na toto téma publikována ped asem v odborném asopise Prevence (petisk byl autorsky schválen vydavatelem toho asopisu). Vím, že následující ádky udlají všem zainteresovaným pedagogickým pracovníkm a školním preventistm sociáln patologických jev dobrou službu a pinesou fundované informace z této oblasti. Petisk lánku publikovaného v asopisu Prevence: Televize, internet, poítaové hry jsou tu pro nás a ne my pro n. To my lidé jim vdechujeme život v každé chvíli, kdy se jimi zabýváme. Musíme jim vnovat svj as, pemýšlet o nich, protože jsou zde. Ped padesáti lety bychom patrn dlali nco jiného. Je možné, že bychom trávili i více asu spolen se svými dtmi, které si práv klidn a spoádan hrají ve svém pokoji svou poítaovou hru. Poítaové hry nejsou nkterými autory zaleovány do oblasti virtuální reality. Dje se tak z mnoha dvod. Poítaové hry pedstavují samostatn se vyvíjející oblast speciálních poítaových program, které jsou ureny k zábav. Nkterými charakteristikami i podmínkami svého provozování splují kritéria, kterými je popisována virtuální realita, je nutné a možné o nich mluvit v kontextu virtuální reality, resp. je oznaovat jako jistý typ virtuální reality. Poítaové hry jsou odborníky, kteí se vnují léb závislostí, pokládány vesms za mén nebezpené, než jsou u výherních automat. Mezi gamblerstvím a závislostmi na poítaových hrách lze najít mnoho spolených rys. Gamblerm jejich závislost pináší nejen dluhy, ale i mnoho dalších rodinných, osobních a pracovních problém a tak se jedinec závislý na hazardních hrách asto pohybuje v bludném kruhu, kdy realita je pro nj asto bolestná a hazardní hra tím, že mu umožuje možnost úniku z ní, se stává, alespo v poáteních fázích, velmi pitažlivou. Stejn tak mže být pro hráe poítaových her realita, skutený život z rzných dvod bolestný i nepívtivý a virtuální realita se stává rovnž velmi pitažlivou možností úniku. (Možná rizika na která je upozorováno, popisujeme v ásti rizik poítaových her ) V souasnosti se mžeme setkat s velkým množstvím rzných poítaových her. Orientaci ve svt poítaových her napomáhá jejich rozlišení napíklad podle herního stylu, nebo hardwere potebného pro jejich provozování, dále také podle zpsobu zpracování, námtu i žánru, podle toho, jakým zpsobem je prezentována hrái jeho postava apod. Obecn je možné hovoit o tchto stylech poítaových her:

2 ADVENTURE (v pekladu dobrodružství) V hrách tohoto typu je draz kladen na pemýšlení a hledání souvislostí mezi jejich jednotlivými prvky, na jejich kombinaci a rekonfiguraci. název stylu je odvozen z pojmenování první hry tohoto typu. jedná se o scénáe, resp. píbhy, kdy nap. komunikací s postavami, prostedí,nalezením indicií. Hrá eší logické úkoly a postupuje simulovaným djem. Zpracování her mže být jak textové, tak i jako grafická interaktivní hra. AKNÍ HRY pedstavují jistou podobu akního filmu. Námtem her tohoto typu bývá likvidace protivník. Mohou jimi být lidé, nestvry, stroje, atd., piemž je pro tento styl her charakteristické vidní svta oima simulované postavy. Hrá v nich vystupuje v roli hlavního hrdiny. Zpravidla je cílem tchto her projít územím plným nepátel, které je teba zneškodnit. Nkdy se hrá dostává do situace, kdy musí vyešit njaký problém, zpravidla spojený s nalezením njakého kódu nebo klíe, protože jinak nemže pejít na vyšší úrove hry. ARKÁDY jsou svým zpracováním pedchdkynmi akních her. Jejich zpracováni je jednodušší, jejich herní svt je omezený, nebo úkolem hráe je kup. sestelit všechny nepátelské rakety. ROLE-PAYING GAMES (RPG) jsou hry založené na hraní rolí. Hrá v nich putuje fantastickým svtem, bojuje, elí intrikám, spádá intriky apod. Má však malý vliv na utváení svta hry, protože v nich chybí prvek vzájemné komunikace mezi hrái. Zpravidla se jedná o nesmírn rozsáhlé hry, ve kterých hrá objevuje stále nová a nová místa. A tak se tyto hry zpravidla nedají nikdy dohrát. SIMULÁTORY Existuje ada simulátor rzného typu-kabina auta, stíhaky,kabina vesmírné lodi, ponorky, tanku. Mezi simulátora se dále adí simulátory ady sport. Simulovat lze cokoliv, prostedí, chování lovka apod. nap. hra doom2 je oznaována za simulátor pekla. SKOKOVÉ HRY (slang. skákaky) jsou hry, ve kterých se postava pohybuje skoky. Pi hraní skákaek, jsou dležité rychlé prsty a dobrý posteh. asto bývají tyto hry lenny na mnoho pater každé je o nco obtížnjší než pedešlé. Nkdy mže dlouho trvat, než hrá najde správnou taktiku pro skákání, pípadn se musí v uritém pate probojovávat se svým soupeem. SCROLLING GAMES (slang. rolovaky) jsou hry, pro které je typické, že v nich dochází k rolování prostedí kolem postavy (horizontální, vertikální, obousmrné). STRATEGICKÉ HRY (napíklad vývoj spolenosti, msta, zemkoule) jsou hry, které vyžadují od hráe nejen proniknout do logiky systému hry, ale vytvoit strategii a taktiku umožující ídit a rozvíjet asto velmi rozsáhlý a složitý komplex prostedí hry. Je na hrái, jak zváží situaci a pro jaký postup se rozhodne. Cíl hry zstává rzný mžeme jen doplnit, že zpravidla jím je napadnout a ubránit se. Jako píklad mže sloužit hra Civilization (civilizace). Tento styl her, se v ad aspekt pekrývá se stylem simulátor.

3 Výrazný a dynamický vývoj lze spatit v oblasti typu spoleenských her, kterým se zaalo íkat komunikaní hry, rolové hry, nebo RPG hry (resp. hry pi nichž se hrají role). V R pro n zdomácnl název hry na hrdiny. V tchto hrách není žádný konkrétní cíl, jsou píbhem na pokraování, který tvoí sami hrái ve hrou vymezeném prostedí a podle specifických pravidel. Hra se vyvíjí ve vymyšlené skutenosti, má píbh, ád a hrá v ní hraje postavu, jejíž píbh pak bude psát. To, co daná postava udlá a co ekne, je zcela v jeho rukou. Hra vyžaduje vnoení hráe, hrá si vybírá postavu, její povolání, uruje její charakteristické vlastnosti. Odlišnost od bžných PC her lze spatovat ve dvou oblastech: 1. simulované prostení-kontext, ve kterém se hrái pohybují lze nazvat sociální konstrukcí. 2. hra se vyvíjí v prostedí konverzace a imaginace. Z výpovdí hrá tchto her o jejich prožitcích lze vyvodit oblasti, které sytí pitažlivost tchto her: jednoznanost dobra a zla, možnost vývoje a zdokonalování postavy, moc, resp. síla postavy(daná jejími vlastnostmi, schopnostmi ), sdílení (hrá nemže hrát sám potebuje partnery), ale na druhé stran i anonymita a nezávislost), možnost seberealizace v simulovaném prostedí, dobrodružství, naptí, tajemno, mystické a magické komponenty, pocit sounáležitosti s výjimenou skupinou, možnost dosáhnout resp. dokázat nco, co v realit nelze (hra vytváí podmínky pro zasvcení, disponuje i inicianími rituály ). V souasnosti jsou PC hry realizovány v trojrozmrném prostoru, tzv. hry na hrdiny. Ve dvourozmrném prostoru, tzv. 2D, se již nap. vtšina bojových her spíše nevytváí. Souasnost je charakteristická i prolínáním styl. istotu stylu si zatím zachovávají sportovní hry. Nejastjší prolínání lze pozorovat mezi styly her RPG adventure. PC hry lze obecn popsat jako alternativní modely reálného svta, jako simulace jeho pravidel a vztah. Pes veškerou snahu autor se však vždy jedná o jakýsi výet, zobecnní, zjednodušení, resp. oproštní od složitjších vazeb. Pro PC hry je tedy charakteristické: a) oproti klasickým virtuálním realitám a pokroilým textových systém mají cíl, který informuje o jejich konenosti. b) vyžadují od hráe pochopení podstaty a smyslu hry, jejich pravidel. To umožuje hru úspšn ukonit. Pípadná prohra však pro hráe zdánliv mnoho neznamená. V situaci neúspchu hru ukoní, peruší a zane znovu. Tato možnost není u typu her Draí doup. Pokud zde postava, kterou hrá v takové he tvoil (kupíkladu pokud hru Draí doup hraje již rok) a která do jisté míry hloubji vstoupila do jeho existence, zahyne, lze pedpokládat, že jeho pocity budou ponkud odlišné od pocit, které pináší prohry v jiném typu PC hry. c) výrazná vtšina her má individuální charakter, menší poet pak je uren pro více hrá, tyto jsou pak vesms soupeivého charakteru (spoluhrái resp. soupei nás zajímají jen z hlediska úspšnosti a neúspšnosti).

4 d) vtšina her umožuje nekonené opakování. e) specifický druh her, tzv. víceuživatelské poítaové textové systémy známé pod zkratkou MUD (piemž tato zkratka má ti výklady: Multi User Dungeon, nebo Multi User Dialoque a také Multi User Dimension) umožuje konstrukci reality. Hrá mže vystupovat v roli obyvatele virtuálního msta. V zásad se jedná o systém umožující nkolika zúastnným jednotlivcm souasn užívat pomocí PC sít obsáhlou banku dat. Tyto hry na rozdíl o bžných PC her jsou daleko komplexnjší. To znamená, že hraje-li hrá bžnou PC hru, manipuluje pouze s uritými programátory a PC prostedím, omezeným kontextem, konstruktem, který je s to obsáhnout. U her typu MUD však disponuje již jen ástí simulovaného prostedí, tedy ástí z konstruktu. To, co iní PC pitažlivými pro rzné lidi, lze podle rzných pramen patrn spatovat i v následujícím: dostupnost, pochopitelnost a jasnost pravidel, zjednodušení svta, nabídka rzných zkoušek a životních situací, nabídka poznání neznámého, nového, netradiního, nevyžadování specifické sociální i fyzické schopnosti a dovednosti, umožnní, resp. vyžadování vnoení,které vede k odpoutání se od reality a zprostedkovává pocit ve smyslu pesunutí se jedince do jiného svta. Pro nkteré jedince mohou být jedním z klíových prostedk poznávání, modelem možné komunikace apod., poskytnutí možnosti hrát rzné role, umožují do jisté míry, ale i zcela, se ztotožnit s postavou. V této souvislosti je hrái poskytnuta ochrana v podob anonymity a z toho (a nejen toho) zážitek pocitu moci resp. omnipotence, tj. všemocnosti, všemohoucnosti, umožnní inností, které jsou v reálném život nemožné, pípadn spoleensky sankcionované, poskytnutí uspokojení z výhry, požitek pocitu moci z možnosti konstruovat sebe, svou identitu, jiný svt, než ten, ve kterém se lidé obvykle pohybují. Hry umožují rzné druhy aktivit, vetn jejich emocionálních doprovod, vývoj her pokroil výrazn i v intimních oblastech, nap. v oblasti sexu. V textových systémech a v grafických virtuálních svtech je v souasnosti moderní tzv. virtuální sex, resp. Cyber-sex. Možnost mít sexuální zážitek s partnerem, kterého generuje, resp. vytváí PC, je možné pirovnat k sexu s informací, resp. lze hovoit o form sebeukájení (masturbace, onanie) zprostedkované poítaem. Tento smr vývoje, umožující velmi radikální individualismus a takka dokonalé odosobnní, vytváí mimo jiné prostedí pro rozvoj rzných deviací. Rizika závislosti poítaových her: Získání nové zkušenosti ve hrou vytvoeném svt s sebou nese i riziko vzniku závislosti. Možná rizika založená hrou poítaových her lze spatovat i v následujícím: 1) v oblasti násilí a agresivity, nebo hrá se zde podílí na násilí aktivnji, než napíklad v kin i televizi:

5 - nácvik a prožitek násilí (v kontextu: vše odpuštno - je to jen hra, násilí je spojováno se smíchem a pocitem úspchu, možnost výhry je založena primárn na násilí, nap. zabití zniení protivníka). Hrá mže podlehnout pokušení v realit zkusit totéž, píp. v náronjší situaci použije pro její zvládnutí vzorec násilného chování, protože není dostaten vybaven jinými vzorci chování. Významnou se rovnž jeví dostupnost prostedk pro násilné jednání. - zmny v chování a jednání hrá, resp. rst verbální a fyzické agresivity nebo pohotovosti k agresivnímu jednání, které mohou mít svj zdroj i v hraní poítaových her (smyslu píklonu k agresivnjším projevm). Jako píklad uvádíme hru, na jejímž poátku si hrá zvolí auto a jeho cílem se stávají pejetí chodci, resp. úspšnost hráe je mena potem pejetých chodc. V Anglii napíklad museli výrobci zmnit barvu krve z ervené na zelenou. Jiným píkladem je simulace závodu na obrazovce a následn pak realita na dálnici. Hrá v realit mže být nebezpený jede v reálném aut, v reálné situaci, piemž mže nastat jev podobný jevu, který známe nap. u uživatel marihuany (flash back), tj. jedinec prožívá stav podobný jako po užití drogy bez toho, aby tuto drogu užil. idi se pak mže zaít chovat tak, jako byl nikoli v reálné situaci, ale v situaci simulované. Konec hry se pak rovná skutené kolizi nebo smrti daného jedince i jiných idi. V reálné situaci neznamená smrt vypnutí poítae nebo konec hry. 2. V oblasti životního stylu hrá dochází ke zmnám životního stylu. Hrái mní své postoje, hodnoty, zájmy. Dsledkem mže být mimo jiné jednostrannost zamení hrá (slangov paan ), zakrnlost v sociálním zrání, deformace v komunikaci a v sociálním cítní. 3. Zmny v oblasti fyziologické, duševní a duchovní úrovn. Uveme alespo pro ilustraci, nkteré významné faktory vztahující se k nadmrnému hraní poítaových her: - deficit pohybu (pevaha sezení) nápor na páte, vliv na vývoj sval, zátž zraku apod. Nabízí se otázka: Jak bude vypadat postava, fyzická zdatnost, obratnost, jazyk, myšlení paana? - sociální vývoj zrání jedince, schopnost navazovat, udržovat a rozvíjet vztahy s vrstevníky. - virtuální nevolnost vyskytuje se u her simulujících letadla, kosmické lodi apod. Projevuje se napíklad tak, že jedinec, když vstane po delším hraní od poítae a pomalu si pivyká realit, není schopen adekvátn koordinovat své pohyby, výsledkem této nekoordinovanosti jsou pády, narážení do vcí, špatný odhad vzdálenosti. Styl života s pohybovým omezením vede k neohrabanosti, neobratnosti. V porovnání s vrstevníky je takový lovk mén obratný a mén fyzicky odolný. - lidé si neuvdomují realitu asu podobn jako když tete dobrou knihu i si píjemn povídáte s páteli. Tato skutenost ovlivuje postupné prodlužování asu vnovaného he. - hra vytváí prostedí, do kterého mže unikat ped problémy v reálném život. Vnoení se a bytí ve he mže vést ke snížení schopnosti rozlišit realitu od simulované reality, vést ke stírání rozdíl mezi hráem a postavou ve he. Prostedí hry rovnž osvobozuje od komplexních vazeb, jimiž se reálný svt vyznauje. Herní svt je srozumitelnjší, mže hrái poskytovat normy, pravidla a hodnoty, které mu jsou bližší. Hrá mže alespo na úrovni simulace naplovat poteby, kterých se mu v reálném svt nedostává,

6 - virtuální zasvcení, iniciace a s nimi související promny si s sebou hrá pináší do reálného svta. - svt hry nabízí jak možnost odstoupit od reálného svta a nazírat na nj z jiného úhlu, tak i možnost úniku z reálného svta tím, že poskytuje jakýsi výluný svt, pístupný jen nkolika zasvceným. Vývoj závislosti na he se zpoátku neprojevuje nijak výrazn. Nelze také tuto závislost klást na stejnou úrove jako závislost drogovou. Lze ale nalézat podobnosti v píznacích, které užívání drog provází. Hraní tedy mže vést k: - vytsnní ostatních bžných aktivit z okruhu hráe. - simulovaný svt hry má potenciál stát se pro hráe pravým svtem. - nutnost být v realit sám sebou a ve he postavou umožuje žít dva životy. Pro vyvíjejícího a vyzrávajícího jedince to nakonec mže být velmi nároné, stejn jako pro patologicky predisponované jedince i pro specificky organizovanou a strukturovanou osobnost. - simulovaný svt umožuje: prožitek, pocit, zážitek dobrodružství, sounáležitosti, odpovdi na výzvu, vítzství, zkušenost, kterou jedinec následn disponuje, a to na rozdíl od jiných lidí (jakkoli získanou ve virtuální realit), osvdení a ovení schopností (jakkoli stimulovaných). To vše se spolen s adou dalších skuteností velmi úzce váže k procesm individuace a iniciace se všemi dsledky pro jedince (jakkoli tyto procesy probíhají v simulovaném svt). Pi hraní poítaových her dochází ke zmnám fyziologických reakcí nebo tlo nerozlišuje realitu a virtuální realitu. Fyziologické procesy probíhají bez ohledu na tom, zda je ohrožení skutené (rozzuený pes) nebo simulované (utoí na m virtuální obluda). Nkdy mžeme slyšet mén zasvcené jedince (zpravidla rodie) hovoit o pocitu bezpeí, o tom jak jsou rádi, že jejich dít se venku, kde je mimo rodiovskou kontrolu, s jinými nepodílí na rzných innostech. Je doma a uchránno ped drogami a násilím si tiše hraje ve svém pokoji u svého poítae. Pro ilustraci životního stylu uve me v extrémní zkratce popis typického paana : vzbudí se jde do školy (i zde se vnuje poítaovým hrám v hovorech se spolužáky) ve volném ase se pak vnuje poítai sám i ve skupin hrá jde spát (otázka je kdy nkdy hrái hrají i celou noc; vyzrálí paani i nkolik dní) spí vzbudí se jde do školy (otázka pípravy a její kvality, vetn toho, zda je skuten fyzicky a duševn odpoatý). Platí zde úmra: ím mladší paan - tím vtší riziko možných zmn, poškození, deformace. Poítaová hra, respektive její provozování ovlivuje v koneném dsledku samotného hráe i jeho sociální okolí. Jaké pocity prožívá hrá pi provozování hry? Položme si nkolik otázek. Jaké pocity má pi spatení hesla konec hry? Mohou to být pocity rzné, ale také blízké zoufalství, porážce, zklamání, vzteku apod. Je si hrá skuten vdom limit hrou stimulované reality? Tmito limity mohou být nap.: a) virtualita b) konenost, daná poítaem, týmem výrobc, scénáem, možnostmi doplk, možnostmi poítae

7 c) nákladnost nové hry asto vyžadují nové poítae vzniká tak bludný kruh (nová hra nový poíta) nákladov nelze porovnat s kulikami a novým kolem. Msín se na našem trhu objeví až 30 titul rzných her. Cena zahraniní hry se pohybuje v rozmezí 1 až 2 tisíce K. Cena domácí hry je pibližn 600 K. Poítaová hra podobn jako kniha skrývá svj píbh a ten našim prožíváním ožívá. Pokud jsem schopen kritického úsudku a rozhodnutí o momentu, kdy m tento píbh pohltí, kdy pestanu mít schopnost nemyslet, tento píbh je hra hrou. I když hranice mezi tím, kdy ovládám, kdy ješt ovládám a kdy jsem ovládán je individuální, existuje. Je to hranice mezi tím, zda žiji vdom i uvdomovan, hlavn však skuten svj píbh, i zda žiji jiné píbhy. Jinak eeno - jak velkou ást svého života žiji svj život a jak velkou ást svého života postupuji i žiji podle scénáe, jehož autorem je nkdo jiný? Jak velkou ást svého života oživuji a napluji prázdnotu, pouhou neživou, bezobsažnou formu, který mi nabízí poítaovou hrou simulovaný svt? Jan Chlumský (autor lánku v asopisu Prevence)

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance SOUASNÉ OTÁZKY DISTRIBUCE POJISTNÉ SLUŽBY V ESKÉ REPUBLICE Autor diplomové práce:

Více

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková 1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace PaedDr. Hana Sedláková Obecné pojetí Obecn lze tento termín vysvtlit jako plné zalenní a splynutí jedince se spoleností, což úzce souvisí

Více

Kurz manažerská psychologie Rapotín (Aktivita 02 MPK a LZ)

Kurz manažerská psychologie Rapotín (Aktivita 02 MPK a LZ) Kurz manažerská psychologie Rapotín (Aktivita 02 MPK a LZ) 1. Osobnost Pojem osobnosti je v psychologii chápán jako souhrn dispozic k psychickým reakcím, který zpsobuje, že v téže situaci reagují rzní

Více

E t i c k é f ó r u m P r a h a TEMATICKÝ PLÁN ETICKÉ VÝCHOVY PRO 3. RONÍK GYMNÁZIA

E t i c k é f ó r u m P r a h a TEMATICKÝ PLÁN ETICKÉ VÝCHOVY PRO 3. RONÍK GYMNÁZIA E t i c k é f ó r u m P r a h a Závrená práce z etické výchovy TEMATICKÝ PLÁN ETICKÉ VÝCHOVY PRO 3. RONÍK GYMNÁZIA Hradec Králové, prosinec 2002 P. Mgr. Jií Pešek Prohlášení Prohlašuji, že jsem zadané

Více

Vybrané techniky sbru dat v prostedí krajní pravice 1 Chosen Data Gathering Techniques in the Area of the Far Right

Vybrané techniky sbru dat v prostedí krajní pravice 1 Chosen Data Gathering Techniques in the Area of the Far Right Vybrané techniky sbru dat v prostedí krajní pravice 1 Chosen Data Gathering Techniques in the Area of the Far Right Autor: Josef Smolík, Petra Vejvodová Email: josef@mail.muni.cz, vejvodov@fss.muni.cz

Více

Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené

Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav eského jazyka a teorie komunikace Bakaláská práce Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené Obor: eský jazyk v komunikaci neslyšících

Více

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník Ing. Lenka Blahová Bakaláská práce 2007 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT

Více

MARARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY METODIKA ROZVOJE GRAFOMOTORIKY V PÍPRAVNÉM STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ

MARARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY METODIKA ROZVOJE GRAFOMOTORIKY V PÍPRAVNÉM STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ MARARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY METODIKA ROZVOJE GRAFOMOTORIKY V PÍPRAVNÉM STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ VEDOUCÍ PRÁCE: doc. PhDr. Jarmila Pipeková, Ph.D. VYPRACOVALA:

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE 2009 Bc. Adéla BROKEŠOVÁ Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Absence etiky v reklam firmy, nabízející bankovní produkty Neetické

Více

! "# $% &'(')!" $ &*)'+, """ " " -!&.)'! $# /0! ",/ " # $!$ 1 "0 "$"' 0 %/$ " 2 3"' 3,4," " " "/ 3# ' " " ' $!/ "2 $ 56 $ 7

! # $% &'(')! $ &*)'+,    -!&.)'! $# /0! ,/  # $!$ 1 0 $' 0 %/$  2 3' 3,4,   / 3# '   ' $!/ 2 $ 56 $ 7 Sociální služby poskytované v ústavních zaízeních Zpráva modulu 2 esko-britského projektu na podporu MPSV pi reform sociálních služeb Milena Johnová, Praha 2003 Úvod...1 Popis služeb poskytovaných v ústavech...2

Více

Bakalá ská práce AKTIVIZACE SENIOR V DOMOV POKOJNÉHO STÁ Í NAŠÍ PANÍ OBLASTNÍ CHARITY V KLATOVECH

Bakalá ská práce AKTIVIZACE SENIOR V DOMOV POKOJNÉHO STÁ Í NAŠÍ PANÍ OBLASTNÍ CHARITY V KLATOVECH Jihoeská univerzita v eských Budjovicích Teologická fakulta Katedra etiky, psychologie a charitativní práce Bakaláská práce AKTIVIZACE SENIOR V DOMOV POKOJNÉHO STÁÍ NAŠÍ PANÍ OBLASTNÍ CHARITY V KLATOVECH

Více

%+, %##%-./*#!, #0!, *!, */1*!

%+, %##%-./*#!, #0!, *!, */1*! !"#"$% & "'()!#* %+, %##%-./*#!, #0!, *!, */1*! 2#* *!-3 4! 5$#$6#'7 '*1#8#*97'' 7:;

Více

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: JUDr. Jan Hubáek Vypracoval:

Více

UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. StreSS ManageMent. Jaroslav Jančík

UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. StreSS ManageMent. Jaroslav Jančík UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM StreSS ManageMent Jaroslav Jančík Obsah 1 Stres... 6 2 Zdroje stresu... 8 3 Mobbing stres na pracovišti... 11 4 Nkteré asté píznaky stresu... 15 5 Jak zvládat

Více

A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV...

A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV... OSNOVA 1. ÚVOD... 4 2. PROJEKT VÝMNA ZKUŠENOSTÍ A KNOW-HOW V OBLASTI VOLNOASOVÝCH AKTIVIT DTÍ A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV... 8 4.1 POSLÁNÍ, OBECNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

Státní závrené zkoušky. Magisterské

Státní závrené zkoušky. Magisterské Státní závrené zkoušky Magisterské Zuzana Pžová 2009 Obsah 1. OKRUH...1 1.1. Živnost...1 1.2. Složky managementu...5 1.3. NB...6 1.4. Struktura financování sportovních klub...8 1.5. Marketingová komunikace...9

Více

Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání

Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání Praha 2004 Autoi Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání VÚP Praha Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání zpracovali: Celková gesce pípravy

Více

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Pomůcka na pomoc učitelům (aktuální znění k 1. 9. 2010) Tento dokument neprošel jako celek v tomto znění schvalovacím řízením MŠMT Auto i Rámcový vzd

Více

Závrená práce posluchae kurzu

Závrená práce posluchae kurzu Závrená práce posluchae kurzu Manažei - kurz efektivního ízení 2004/2005 Název práce: Motivace k dobrovolnictví Jméno a píjmení Jaroslav Hynek Rok: 2005 PROHLAŠUJI, že jsem tuto závrenou práci vypracoval

Více

Manažerské dovednosti

Manažerské dovednosti Manažerské dovednosti Petra Rohlíková MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI 2008 Obsah: Sociální pozice a role manažera Osobnost manažera Osobní kvalita manažera Kompetence manažera Autorita manažera Urení kompetence

Více

2. Cizí jazyk. Anglický jazyk

2. Cizí jazyk. Anglický jazyk 2. Cizí jazyk Anglický jazyk 47 Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Cizí jazyk Vyuovací pedmt: Anglický jazyk 1. Charakteristika vyuovacího pedmtu a) Obsahové, asové a organizaní

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra politologie a evropských studií. Jana Sigmundová. Politická korupce

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra politologie a evropských studií. Jana Sigmundová. Politická korupce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra politologie a evropských studií Jana Sigmundová Politická korupce Stav korupce v R na lokální úrovni Bakaláská diplomová práce Vedoucí bakaláské

Více

CZ54 INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA

CZ54 INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ JAROSLAV LINDR CZ54 INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA MODUL 01 PEDAGOGIKA STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA CZ54 Inženýrská pedagogika Modul

Více

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva V Ostrav dne 27.10.2005 mjr. Ing. Jií Pokorný, Ph.D. editel odboru prevence pplk. Ing. Libor Folwarczny editel odboru ochrany

Více

2.1.1. Vymezení pojm - 1 -

2.1.1. Vymezení pojm - 1 - INVESTICE A INVESTINÍ ROZHODOVÁNÍ 2.1.1. Vymezení pojm Termín investice je jedním z nejkontroverznjších pojm. V hospodáské praxi se hojn používá v mnoha odlišných významech a v nejrznjších souvislostech.

Více

Volere Šablona pro specifikaci požadavk

Volere Šablona pro specifikaci požadavk Volere Šablona pro specifikaci požadavk 9. vydání James & Suzanne Robertson editelé spolenosti Atlantic Systems Guild Londýn, Cáchy & New York Email james@systemsguild.com suzanne@systemsguild.com Copyright

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Vliv počítačových her na děti a mládež PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Bakalářská práce. Brno 2006 KATEDRA SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKY

MASARYKOVA UNIVERZITA. Vliv počítačových her na děti a mládež PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Bakalářská práce. Brno 2006 KATEDRA SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKY MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKY Vliv počítačových her na děti a mládež Bakalářská práce Brno 2006 Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Mgr. Tomáš Čech, Ph.D. Vypracovala:

Více

KIT VŠE Strana 1 (celkem 14)

KIT VŠE Strana 1 (celkem 14) Architektury a SAP NetWeaver Katedra informaních technologií VŠE Praha nám. W. Churchilla 4, 130 00 Praha 3 email: hejtma@vse.cz Klíová slova: erp, architektury, technologické architektury, sap, netweaver,

Více

Financováno z projektu. CZ.01.07/1.2.09/01.0010 GG OP VK Jihomoravského kraje.

Financováno z projektu. CZ.01.07/1.2.09/01.0010 GG OP VK Jihomoravského kraje. Mgr. Renata Kostlánová, kvten 2012 Financováno z projektu. CZ.01.07/1.2.09/01.0010 GG OP VK Jihomoravského kraje. 1 ÚVOD... 3 1. PRACOVNÍ NÁPL ŠKOLNÍHO SPECIÁLNÍHO PEDAGOGA... 3 2. DEPISTÁŽNÍ - ZÁCHYTOVÁ

Více

1. MODELY A MODELOVÁNÍ. as ke studiu: 30 minut. Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umt: Výklad. 1.1. Model

1. MODELY A MODELOVÁNÍ. as ke studiu: 30 minut. Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umt: Výklad. 1.1. Model 1. MODELY A MODELOVÁNÍ as ke studiu: 30 minut Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umt: charakterizovat model jako nástroj pro zobrazení skutenosti popsat proces modelování provést klasifikaci základních

Více