Závislost na poítaových hrách novodobý fenomén

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závislost na poítaových hrách novodobý fenomén"

Transkript

1 Závislost na poítaových hrách novodobý fenomén Poítaové hry a pípadná závislost na nich jsou pomrn novodobým fenoménem. V dnešní dob zasahuje díky masivnímu rozvoji výpoetní techniky tento fenomén stále vtší díl populace. Závislost na poítaových hrách pi tom v koneném dsledku není o nic mén alarmující, než jakýkoliv jiný sklon k závislosti. Nejrizikovjší populací se pi tom jeví mládež. Neustále se snižuje vková hranice, kdy dti poprvé picházejí do pímého styku s osobním poítaem, kdy zaínají využívat jeho služeb. Protože je však problematika závislosti na hraní PC her prozatím široké veejnosti nedostaten známá, rozvíjí se o to rychleji. Její zamezování je podstatn pomalejší než její šíení. Proto na webových stránkách Olomouckého kraje penášíme kompletní petisk vynikající stat, která byla na toto téma publikována ped asem v odborném asopise Prevence (petisk byl autorsky schválen vydavatelem toho asopisu). Vím, že následující ádky udlají všem zainteresovaným pedagogickým pracovníkm a školním preventistm sociáln patologických jev dobrou službu a pinesou fundované informace z této oblasti. Petisk lánku publikovaného v asopisu Prevence: Televize, internet, poítaové hry jsou tu pro nás a ne my pro n. To my lidé jim vdechujeme život v každé chvíli, kdy se jimi zabýváme. Musíme jim vnovat svj as, pemýšlet o nich, protože jsou zde. Ped padesáti lety bychom patrn dlali nco jiného. Je možné, že bychom trávili i více asu spolen se svými dtmi, které si práv klidn a spoádan hrají ve svém pokoji svou poítaovou hru. Poítaové hry nejsou nkterými autory zaleovány do oblasti virtuální reality. Dje se tak z mnoha dvod. Poítaové hry pedstavují samostatn se vyvíjející oblast speciálních poítaových program, které jsou ureny k zábav. Nkterými charakteristikami i podmínkami svého provozování splují kritéria, kterými je popisována virtuální realita, je nutné a možné o nich mluvit v kontextu virtuální reality, resp. je oznaovat jako jistý typ virtuální reality. Poítaové hry jsou odborníky, kteí se vnují léb závislostí, pokládány vesms za mén nebezpené, než jsou u výherních automat. Mezi gamblerstvím a závislostmi na poítaových hrách lze najít mnoho spolených rys. Gamblerm jejich závislost pináší nejen dluhy, ale i mnoho dalších rodinných, osobních a pracovních problém a tak se jedinec závislý na hazardních hrách asto pohybuje v bludném kruhu, kdy realita je pro nj asto bolestná a hazardní hra tím, že mu umožuje možnost úniku z ní, se stává, alespo v poáteních fázích, velmi pitažlivou. Stejn tak mže být pro hráe poítaových her realita, skutený život z rzných dvod bolestný i nepívtivý a virtuální realita se stává rovnž velmi pitažlivou možností úniku. (Možná rizika na která je upozorováno, popisujeme v ásti rizik poítaových her ) V souasnosti se mžeme setkat s velkým množstvím rzných poítaových her. Orientaci ve svt poítaových her napomáhá jejich rozlišení napíklad podle herního stylu, nebo hardwere potebného pro jejich provozování, dále také podle zpsobu zpracování, námtu i žánru, podle toho, jakým zpsobem je prezentována hrái jeho postava apod. Obecn je možné hovoit o tchto stylech poítaových her:

2 ADVENTURE (v pekladu dobrodružství) V hrách tohoto typu je draz kladen na pemýšlení a hledání souvislostí mezi jejich jednotlivými prvky, na jejich kombinaci a rekonfiguraci. název stylu je odvozen z pojmenování první hry tohoto typu. jedná se o scénáe, resp. píbhy, kdy nap. komunikací s postavami, prostedí,nalezením indicií. Hrá eší logické úkoly a postupuje simulovaným djem. Zpracování her mže být jak textové, tak i jako grafická interaktivní hra. AKNÍ HRY pedstavují jistou podobu akního filmu. Námtem her tohoto typu bývá likvidace protivník. Mohou jimi být lidé, nestvry, stroje, atd., piemž je pro tento styl her charakteristické vidní svta oima simulované postavy. Hrá v nich vystupuje v roli hlavního hrdiny. Zpravidla je cílem tchto her projít územím plným nepátel, které je teba zneškodnit. Nkdy se hrá dostává do situace, kdy musí vyešit njaký problém, zpravidla spojený s nalezením njakého kódu nebo klíe, protože jinak nemže pejít na vyšší úrove hry. ARKÁDY jsou svým zpracováním pedchdkynmi akních her. Jejich zpracováni je jednodušší, jejich herní svt je omezený, nebo úkolem hráe je kup. sestelit všechny nepátelské rakety. ROLE-PAYING GAMES (RPG) jsou hry založené na hraní rolí. Hrá v nich putuje fantastickým svtem, bojuje, elí intrikám, spádá intriky apod. Má však malý vliv na utváení svta hry, protože v nich chybí prvek vzájemné komunikace mezi hrái. Zpravidla se jedná o nesmírn rozsáhlé hry, ve kterých hrá objevuje stále nová a nová místa. A tak se tyto hry zpravidla nedají nikdy dohrát. SIMULÁTORY Existuje ada simulátor rzného typu-kabina auta, stíhaky,kabina vesmírné lodi, ponorky, tanku. Mezi simulátora se dále adí simulátory ady sport. Simulovat lze cokoliv, prostedí, chování lovka apod. nap. hra doom2 je oznaována za simulátor pekla. SKOKOVÉ HRY (slang. skákaky) jsou hry, ve kterých se postava pohybuje skoky. Pi hraní skákaek, jsou dležité rychlé prsty a dobrý posteh. asto bývají tyto hry lenny na mnoho pater každé je o nco obtížnjší než pedešlé. Nkdy mže dlouho trvat, než hrá najde správnou taktiku pro skákání, pípadn se musí v uritém pate probojovávat se svým soupeem. SCROLLING GAMES (slang. rolovaky) jsou hry, pro které je typické, že v nich dochází k rolování prostedí kolem postavy (horizontální, vertikální, obousmrné). STRATEGICKÉ HRY (napíklad vývoj spolenosti, msta, zemkoule) jsou hry, které vyžadují od hráe nejen proniknout do logiky systému hry, ale vytvoit strategii a taktiku umožující ídit a rozvíjet asto velmi rozsáhlý a složitý komplex prostedí hry. Je na hrái, jak zváží situaci a pro jaký postup se rozhodne. Cíl hry zstává rzný mžeme jen doplnit, že zpravidla jím je napadnout a ubránit se. Jako píklad mže sloužit hra Civilization (civilizace). Tento styl her, se v ad aspekt pekrývá se stylem simulátor.

3 Výrazný a dynamický vývoj lze spatit v oblasti typu spoleenských her, kterým se zaalo íkat komunikaní hry, rolové hry, nebo RPG hry (resp. hry pi nichž se hrají role). V R pro n zdomácnl název hry na hrdiny. V tchto hrách není žádný konkrétní cíl, jsou píbhem na pokraování, který tvoí sami hrái ve hrou vymezeném prostedí a podle specifických pravidel. Hra se vyvíjí ve vymyšlené skutenosti, má píbh, ád a hrá v ní hraje postavu, jejíž píbh pak bude psát. To, co daná postava udlá a co ekne, je zcela v jeho rukou. Hra vyžaduje vnoení hráe, hrá si vybírá postavu, její povolání, uruje její charakteristické vlastnosti. Odlišnost od bžných PC her lze spatovat ve dvou oblastech: 1. simulované prostení-kontext, ve kterém se hrái pohybují lze nazvat sociální konstrukcí. 2. hra se vyvíjí v prostedí konverzace a imaginace. Z výpovdí hrá tchto her o jejich prožitcích lze vyvodit oblasti, které sytí pitažlivost tchto her: jednoznanost dobra a zla, možnost vývoje a zdokonalování postavy, moc, resp. síla postavy(daná jejími vlastnostmi, schopnostmi ), sdílení (hrá nemže hrát sám potebuje partnery), ale na druhé stran i anonymita a nezávislost), možnost seberealizace v simulovaném prostedí, dobrodružství, naptí, tajemno, mystické a magické komponenty, pocit sounáležitosti s výjimenou skupinou, možnost dosáhnout resp. dokázat nco, co v realit nelze (hra vytváí podmínky pro zasvcení, disponuje i inicianími rituály ). V souasnosti jsou PC hry realizovány v trojrozmrném prostoru, tzv. hry na hrdiny. Ve dvourozmrném prostoru, tzv. 2D, se již nap. vtšina bojových her spíše nevytváí. Souasnost je charakteristická i prolínáním styl. istotu stylu si zatím zachovávají sportovní hry. Nejastjší prolínání lze pozorovat mezi styly her RPG adventure. PC hry lze obecn popsat jako alternativní modely reálného svta, jako simulace jeho pravidel a vztah. Pes veškerou snahu autor se však vždy jedná o jakýsi výet, zobecnní, zjednodušení, resp. oproštní od složitjších vazeb. Pro PC hry je tedy charakteristické: a) oproti klasickým virtuálním realitám a pokroilým textových systém mají cíl, který informuje o jejich konenosti. b) vyžadují od hráe pochopení podstaty a smyslu hry, jejich pravidel. To umožuje hru úspšn ukonit. Pípadná prohra však pro hráe zdánliv mnoho neznamená. V situaci neúspchu hru ukoní, peruší a zane znovu. Tato možnost není u typu her Draí doup. Pokud zde postava, kterou hrá v takové he tvoil (kupíkladu pokud hru Draí doup hraje již rok) a která do jisté míry hloubji vstoupila do jeho existence, zahyne, lze pedpokládat, že jeho pocity budou ponkud odlišné od pocit, které pináší prohry v jiném typu PC hry. c) výrazná vtšina her má individuální charakter, menší poet pak je uren pro více hrá, tyto jsou pak vesms soupeivého charakteru (spoluhrái resp. soupei nás zajímají jen z hlediska úspšnosti a neúspšnosti).

4 d) vtšina her umožuje nekonené opakování. e) specifický druh her, tzv. víceuživatelské poítaové textové systémy známé pod zkratkou MUD (piemž tato zkratka má ti výklady: Multi User Dungeon, nebo Multi User Dialoque a také Multi User Dimension) umožuje konstrukci reality. Hrá mže vystupovat v roli obyvatele virtuálního msta. V zásad se jedná o systém umožující nkolika zúastnným jednotlivcm souasn užívat pomocí PC sít obsáhlou banku dat. Tyto hry na rozdíl o bžných PC her jsou daleko komplexnjší. To znamená, že hraje-li hrá bžnou PC hru, manipuluje pouze s uritými programátory a PC prostedím, omezeným kontextem, konstruktem, který je s to obsáhnout. U her typu MUD však disponuje již jen ástí simulovaného prostedí, tedy ástí z konstruktu. To, co iní PC pitažlivými pro rzné lidi, lze podle rzných pramen patrn spatovat i v následujícím: dostupnost, pochopitelnost a jasnost pravidel, zjednodušení svta, nabídka rzných zkoušek a životních situací, nabídka poznání neznámého, nového, netradiního, nevyžadování specifické sociální i fyzické schopnosti a dovednosti, umožnní, resp. vyžadování vnoení,které vede k odpoutání se od reality a zprostedkovává pocit ve smyslu pesunutí se jedince do jiného svta. Pro nkteré jedince mohou být jedním z klíových prostedk poznávání, modelem možné komunikace apod., poskytnutí možnosti hrát rzné role, umožují do jisté míry, ale i zcela, se ztotožnit s postavou. V této souvislosti je hrái poskytnuta ochrana v podob anonymity a z toho (a nejen toho) zážitek pocitu moci resp. omnipotence, tj. všemocnosti, všemohoucnosti, umožnní inností, které jsou v reálném život nemožné, pípadn spoleensky sankcionované, poskytnutí uspokojení z výhry, požitek pocitu moci z možnosti konstruovat sebe, svou identitu, jiný svt, než ten, ve kterém se lidé obvykle pohybují. Hry umožují rzné druhy aktivit, vetn jejich emocionálních doprovod, vývoj her pokroil výrazn i v intimních oblastech, nap. v oblasti sexu. V textových systémech a v grafických virtuálních svtech je v souasnosti moderní tzv. virtuální sex, resp. Cyber-sex. Možnost mít sexuální zážitek s partnerem, kterého generuje, resp. vytváí PC, je možné pirovnat k sexu s informací, resp. lze hovoit o form sebeukájení (masturbace, onanie) zprostedkované poítaem. Tento smr vývoje, umožující velmi radikální individualismus a takka dokonalé odosobnní, vytváí mimo jiné prostedí pro rozvoj rzných deviací. Rizika závislosti poítaových her: Získání nové zkušenosti ve hrou vytvoeném svt s sebou nese i riziko vzniku závislosti. Možná rizika založená hrou poítaových her lze spatovat i v následujícím: 1) v oblasti násilí a agresivity, nebo hrá se zde podílí na násilí aktivnji, než napíklad v kin i televizi:

5 - nácvik a prožitek násilí (v kontextu: vše odpuštno - je to jen hra, násilí je spojováno se smíchem a pocitem úspchu, možnost výhry je založena primárn na násilí, nap. zabití zniení protivníka). Hrá mže podlehnout pokušení v realit zkusit totéž, píp. v náronjší situaci použije pro její zvládnutí vzorec násilného chování, protože není dostaten vybaven jinými vzorci chování. Významnou se rovnž jeví dostupnost prostedk pro násilné jednání. - zmny v chování a jednání hrá, resp. rst verbální a fyzické agresivity nebo pohotovosti k agresivnímu jednání, které mohou mít svj zdroj i v hraní poítaových her (smyslu píklonu k agresivnjším projevm). Jako píklad uvádíme hru, na jejímž poátku si hrá zvolí auto a jeho cílem se stávají pejetí chodci, resp. úspšnost hráe je mena potem pejetých chodc. V Anglii napíklad museli výrobci zmnit barvu krve z ervené na zelenou. Jiným píkladem je simulace závodu na obrazovce a následn pak realita na dálnici. Hrá v realit mže být nebezpený jede v reálném aut, v reálné situaci, piemž mže nastat jev podobný jevu, který známe nap. u uživatel marihuany (flash back), tj. jedinec prožívá stav podobný jako po užití drogy bez toho, aby tuto drogu užil. idi se pak mže zaít chovat tak, jako byl nikoli v reálné situaci, ale v situaci simulované. Konec hry se pak rovná skutené kolizi nebo smrti daného jedince i jiných idi. V reálné situaci neznamená smrt vypnutí poítae nebo konec hry. 2. V oblasti životního stylu hrá dochází ke zmnám životního stylu. Hrái mní své postoje, hodnoty, zájmy. Dsledkem mže být mimo jiné jednostrannost zamení hrá (slangov paan ), zakrnlost v sociálním zrání, deformace v komunikaci a v sociálním cítní. 3. Zmny v oblasti fyziologické, duševní a duchovní úrovn. Uveme alespo pro ilustraci, nkteré významné faktory vztahující se k nadmrnému hraní poítaových her: - deficit pohybu (pevaha sezení) nápor na páte, vliv na vývoj sval, zátž zraku apod. Nabízí se otázka: Jak bude vypadat postava, fyzická zdatnost, obratnost, jazyk, myšlení paana? - sociální vývoj zrání jedince, schopnost navazovat, udržovat a rozvíjet vztahy s vrstevníky. - virtuální nevolnost vyskytuje se u her simulujících letadla, kosmické lodi apod. Projevuje se napíklad tak, že jedinec, když vstane po delším hraní od poítae a pomalu si pivyká realit, není schopen adekvátn koordinovat své pohyby, výsledkem této nekoordinovanosti jsou pády, narážení do vcí, špatný odhad vzdálenosti. Styl života s pohybovým omezením vede k neohrabanosti, neobratnosti. V porovnání s vrstevníky je takový lovk mén obratný a mén fyzicky odolný. - lidé si neuvdomují realitu asu podobn jako když tete dobrou knihu i si píjemn povídáte s páteli. Tato skutenost ovlivuje postupné prodlužování asu vnovaného he. - hra vytváí prostedí, do kterého mže unikat ped problémy v reálném život. Vnoení se a bytí ve he mže vést ke snížení schopnosti rozlišit realitu od simulované reality, vést ke stírání rozdíl mezi hráem a postavou ve he. Prostedí hry rovnž osvobozuje od komplexních vazeb, jimiž se reálný svt vyznauje. Herní svt je srozumitelnjší, mže hrái poskytovat normy, pravidla a hodnoty, které mu jsou bližší. Hrá mže alespo na úrovni simulace naplovat poteby, kterých se mu v reálném svt nedostává,

6 - virtuální zasvcení, iniciace a s nimi související promny si s sebou hrá pináší do reálného svta. - svt hry nabízí jak možnost odstoupit od reálného svta a nazírat na nj z jiného úhlu, tak i možnost úniku z reálného svta tím, že poskytuje jakýsi výluný svt, pístupný jen nkolika zasvceným. Vývoj závislosti na he se zpoátku neprojevuje nijak výrazn. Nelze také tuto závislost klást na stejnou úrove jako závislost drogovou. Lze ale nalézat podobnosti v píznacích, které užívání drog provází. Hraní tedy mže vést k: - vytsnní ostatních bžných aktivit z okruhu hráe. - simulovaný svt hry má potenciál stát se pro hráe pravým svtem. - nutnost být v realit sám sebou a ve he postavou umožuje žít dva životy. Pro vyvíjejícího a vyzrávajícího jedince to nakonec mže být velmi nároné, stejn jako pro patologicky predisponované jedince i pro specificky organizovanou a strukturovanou osobnost. - simulovaný svt umožuje: prožitek, pocit, zážitek dobrodružství, sounáležitosti, odpovdi na výzvu, vítzství, zkušenost, kterou jedinec následn disponuje, a to na rozdíl od jiných lidí (jakkoli získanou ve virtuální realit), osvdení a ovení schopností (jakkoli stimulovaných). To vše se spolen s adou dalších skuteností velmi úzce váže k procesm individuace a iniciace se všemi dsledky pro jedince (jakkoli tyto procesy probíhají v simulovaném svt). Pi hraní poítaových her dochází ke zmnám fyziologických reakcí nebo tlo nerozlišuje realitu a virtuální realitu. Fyziologické procesy probíhají bez ohledu na tom, zda je ohrožení skutené (rozzuený pes) nebo simulované (utoí na m virtuální obluda). Nkdy mžeme slyšet mén zasvcené jedince (zpravidla rodie) hovoit o pocitu bezpeí, o tom jak jsou rádi, že jejich dít se venku, kde je mimo rodiovskou kontrolu, s jinými nepodílí na rzných innostech. Je doma a uchránno ped drogami a násilím si tiše hraje ve svém pokoji u svého poítae. Pro ilustraci životního stylu uve me v extrémní zkratce popis typického paana : vzbudí se jde do školy (i zde se vnuje poítaovým hrám v hovorech se spolužáky) ve volném ase se pak vnuje poítai sám i ve skupin hrá jde spát (otázka je kdy nkdy hrái hrají i celou noc; vyzrálí paani i nkolik dní) spí vzbudí se jde do školy (otázka pípravy a její kvality, vetn toho, zda je skuten fyzicky a duševn odpoatý). Platí zde úmra: ím mladší paan - tím vtší riziko možných zmn, poškození, deformace. Poítaová hra, respektive její provozování ovlivuje v koneném dsledku samotného hráe i jeho sociální okolí. Jaké pocity prožívá hrá pi provozování hry? Položme si nkolik otázek. Jaké pocity má pi spatení hesla konec hry? Mohou to být pocity rzné, ale také blízké zoufalství, porážce, zklamání, vzteku apod. Je si hrá skuten vdom limit hrou stimulované reality? Tmito limity mohou být nap.: a) virtualita b) konenost, daná poítaem, týmem výrobc, scénáem, možnostmi doplk, možnostmi poítae

7 c) nákladnost nové hry asto vyžadují nové poítae vzniká tak bludný kruh (nová hra nový poíta) nákladov nelze porovnat s kulikami a novým kolem. Msín se na našem trhu objeví až 30 titul rzných her. Cena zahraniní hry se pohybuje v rozmezí 1 až 2 tisíce K. Cena domácí hry je pibližn 600 K. Poítaová hra podobn jako kniha skrývá svj píbh a ten našim prožíváním ožívá. Pokud jsem schopen kritického úsudku a rozhodnutí o momentu, kdy m tento píbh pohltí, kdy pestanu mít schopnost nemyslet, tento píbh je hra hrou. I když hranice mezi tím, kdy ovládám, kdy ješt ovládám a kdy jsem ovládán je individuální, existuje. Je to hranice mezi tím, zda žiji vdom i uvdomovan, hlavn však skuten svj píbh, i zda žiji jiné píbhy. Jinak eeno - jak velkou ást svého života žiji svj život a jak velkou ást svého života postupuji i žiji podle scénáe, jehož autorem je nkdo jiný? Jak velkou ást svého života oživuji a napluji prázdnotu, pouhou neživou, bezobsažnou formu, který mi nabízí poítaovou hrou simulovaný svt? Jan Chlumský (autor lánku v asopisu Prevence)

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH Seminá k tématu primární prevence úraz dtí PROGRAM SEMINÁE 1. ÚVOD 2. CO JE TO ÚRAZ 3. NÁSLEDKY ÚRAZ 4. RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ 5. PREVENCE ÚRAZ 2 ÚVOD Co už znáte z pedchozích

Více

seminá pro školský management jaro 2010

seminá pro školský management jaro 2010 Manažerské dovednosti v práci editele školy seminá pro školský management jaro 2010 1. Stanovení osobní vize koncepce je jasná, konkrétní, psobivá a aktivující pedstava budoucího asu, dosažených výsledk,

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Rexter asopis pro výzkum radikalismu, extremismu a terorismu Vydání: 02/2011 Více na www.rexter.cz

Rexter asopis pro výzkum radikalismu, extremismu a terorismu Vydání: 02/2011 Více na www.rexter.cz Simi, Pete Futrell, Robert (2010): American Swastika. Inside the white power movement`s hidden spaces of hate. Lanham: Rowman & Littlefield Publishers. 167 s. ISBN 978-1-4422-0210-5. Autor: Petra Vejvodová

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Dobrovolnictví Pod pojmem

Více

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace CHARAKTERISTIKA VYUOVACÍHO PEDMTU Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace 1. Obsahové, asové a organizaní vymezení Obsahové vymezení rozvíjení kultivovaného písemného a ústního projevu

Více

4 - Architektura poítae a základní principy jeho innosti

4 - Architektura poítae a základní principy jeho innosti 4 - Architektura poítae a základní principy jeho innosti Z koncepního hlediska je mikropoíta takové uspoádání logických obvod umožující provádní logických i aritmetických operací podle posloupnosti povel

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

1. 4. 2011. Tvorba systému zameného na lovka. Helen Sanderson

1. 4. 2011. Tvorba systému zameného na lovka. Helen Sanderson Tvorba systému zameného na lovka Helen Sanderson 1 Tvorba systému zameného na lovka Helen Sanderson 2 lovk 3 lovk Vdt, co je pro daného lovka dležité a jak jej dobe podporovat Zjistit, co by chtl do budoucna

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy smovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je urený pro dti 1. stupn. Školní družina pi FZŠ Brdikova má

Více

HORMONÁLNÍ SOUSTAVA PEHLED HOMONÁLNÍCH ŽLÁZ

HORMONÁLNÍ SOUSTAVA PEHLED HOMONÁLNÍCH ŽLÁZ HORMONÁLNÍ SOUSTAVA vyjmenuje základní orgány hormonální soustavy urí polohu hormonálních žláz v tle uvede píklady hormon a urí jejich význam pro tlo zhodnotí dležitost hormonální soustavy uvede píklady

Více

Hledání ženské vize. Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60. uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8

Hledání ženské vize. Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60. uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8 Hledání ženské vize Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60 uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8 Na prvním z dvanácti plánovaných kulatých stol poádaném v rámci

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

Výbr z nových knih 10/2009 psychologie

Výbr z nových knih 10/2009 psychologie Výbr z nových knih 10/2009 psychologie 1. Bludné cesty lásky : manželské trojúhleníky a jiné párové konflikty / Hans Jellouschek ; [z nmeckého originálu... peložil Petr Babka] Praha : Portál, 2009 -- 221

Více

1 Postup pi práci s informacemi

1 Postup pi práci s informacemi Vybraná kapitola z lánku Hejtmánek Jakub - Internet jako zdroj informací pro marketing malých a stedních firem, publikováno v asopise Systémuvá integrace [Vyšlo: 4/2003, prosinec, ISSN 1210-9479 Datum:

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

Zkušenosti s využitím informa ních systém p i provozu a optimalizaci rafinérií

Zkušenosti s využitím informa ních systém p i provozu a optimalizaci rafinérií 153 Zkušenosti s využitím informaních systém pi provozu a optimalizaci rafinérií Ing. Milan Vitvar eská rafinérská a.s., 436 70 Litvínov milan.vitvar@crc.cz, tel. 476 164 477 http://www.crc.cz Souhrn Je

Více

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3.

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Popis prostedí...4 3.1 Hlavní okno...4 3.1.1 Adresáový strom...4

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Výuka fotogrammetrie v eské republice GEOS 2007 VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Ing. Jindich Hoda, Ph.D. Faculty of Civil Engineering, CTU in Prague 166 29 Thákurova 7, Praha 6, Czech Republic e-mail:

Více

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Finanní vzdlanost eská bankovní asociace 6. bezna 2006 Executive Summary Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Fakta na dosah 1 Metodika Výzkum byl realizován formou osobních ízených rozhovor. Dotazování

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Pokyny pro obsahové a grafické zpracování píspvk Strana 1 z 5 Obsah dokumentu: 1. ÚVODNÍ INFORMACE... 3 2. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ REFERÁTU... 3 2.1. OBSAHOVÉ

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

Aditivní barevný model RGB pidává na erné stínítko svtla 3 barev a tak skládá veškeré barvy. Pi použití všech svtel souasn tak vytvoí bílou.

Aditivní barevný model RGB pidává na erné stínítko svtla 3 barev a tak skládá veškeré barvy. Pi použití všech svtel souasn tak vytvoí bílou. Model CMYK V praxi se nejastji používají 4 barvy inkoust a sice CMYK (Cyan Azurová, Magenta Purpurová, Yellow - Žlutá a Black - erná). ist teoreticky by staily inkousty ti (Cyan, Magenta a Yellow) ale

Více

Souasná eská suburbanizace a její dsledky Martin Ouedníek, Jana Temelová

Souasná eská suburbanizace a její dsledky Martin Ouedníek, Jana Temelová Souasná eská suburbanizace a její dsledky Martin Ouedníek, Jana Temelová Akoli transformace ekonomiky, politiky a spolenosti probíhá již více než patnáct let, sídelní systém a prostorová redistribuce obyvatelstva

Více

1. MODELY A MODELOVÁNÍ. as ke studiu: 30 minut. Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umt: Výklad. 1.1. Model

1. MODELY A MODELOVÁNÍ. as ke studiu: 30 minut. Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umt: Výklad. 1.1. Model 1. MODELY A MODELOVÁNÍ as ke studiu: 30 minut Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umt: charakterizovat model jako nástroj pro zobrazení skutenosti popsat proces modelování provést klasifikaci základních

Více

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti:

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti: Realizátor projektu: Slezská diakonie Tento projekt je postaven na spolupráci dvou subjekt: Slezské diakonie (www.slezskadiakonoe.cz) a Fakultní nemocnice Brno (www.fnbrno.cz) z nichž každý ze subjekt

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

Vyhodnocování úspšnosti

Vyhodnocování úspšnosti Poítaové zpracování pirozeného jazyka Vyhodnocování úspšnosti Daniel Zeman http://ckl.mff.cuni.cz/~zeman/ Úspšnost zpracování PJ Jak ovit, že program funguje správn? 2 ásti: programátorská (nepadá to)

Více

VYUŽITÍ MODULU EXCELENT PRO MANAŽERSKÉ ANALÝZY V APLIKACÍCH VEMA

VYUŽITÍ MODULU EXCELENT PRO MANAŽERSKÉ ANALÝZY V APLIKACÍCH VEMA VYUŽITÍ MODULU EXCELENT PRO MANAŽERSKÉ ANALÝZY V APLIKACÍCH VEMA Ing. Bc. Jaroslav Šmarda Vema, a. s. smarda@vema.cz Abstrakt Ze zkušenosti víme, že nasazení speciálního manažerského informaního systému

Více

Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu

Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu HN.IHNED.CZ 17. 1. 2011 Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu Fokus Top 10 profesí roku 2011. Firmy si mnohem pelivji vybírají a žádají hotové specialisty. Na zauování není as Ekonomika ožívá a s

Více

Podklady pro ICT plán

Podklady pro ICT plán Podklady pro ICT plán Škola: SEPSSTUD2011 - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 1.9.2011 Plánovaný stav 1. ízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina

Více

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 1. ngelova kivka x poptávka po statku, M- dchod x luxusní komodita ( w >1) standardní komodita (0< w 1) podadná komodita ( w < 0) 2. Dchodový a substituní

Více

OECD Regions at a Glance. Translated title. Prvodce tenáe. Summary in Czech. Pehled v eském jazyce. Pro Struný pohled na regiony OECD?

OECD Regions at a Glance. Translated title. Prvodce tenáe. Summary in Czech. Pehled v eském jazyce. Pro Struný pohled na regiony OECD? OECD Regions at a Glance Summary in Czech Translated title Pehled v eském jazyce Pro Struný pohled na regiony OECD? Prvodce tenáe V posledních letech se do politického programu mnoha zemí OECD vrátila

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

Výbr z nových knih 12/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 12/2010 pedagogika Výbr z nových knih 12/2010 pedagogika 1. eština expres 1 : [úrove] A1/1 : [nmecká verze] / Lída Holá, Pavla Boilová Praha : Akropolis, 2010 -- 96 s. :. -- nmina. ISBN 978-80-87310-14-4 (brož.) Sign.: III

Více

Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu

Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu ! Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu Odhalování a využití lidského potenciálu Motivování

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Modul Práce s klientem Práce

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Mnozí z Vás jste nedávno dle svých pedstav oslavili nástup nového tisíciletí a páli jste si navzájem vše nejlepší do nového roku i let píštích. To samé Vám peji i já

Více

PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV

PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - UŽIVATELSKÉ ÚPRAVY GRAFICKÝCH VÝSTUP YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Vtšina produkt spolenosti YAMACO Software

Více

ZÁVRENÁ ZPRÁVA. 1. Struná informace. 2. Popis cíl sub-projektu. ZÁVRENÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Stra.S.S.E. íjen 2005 erven 2007

ZÁVRENÁ ZPRÁVA. 1. Struná informace. 2. Popis cíl sub-projektu. ZÁVRENÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Stra.S.S.E. íjen 2005 erven 2007 ZÁVRENÁ ZPRÁVA 1. Struná informace Název projektu: Strategic Spatial Planning and Sustainable Environment (Stra.S.S.E.) ešitel:katedra geoinformatiky Pírodovdecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Více

Vyšší škola informaních služeb v Praze Studijní a informaní centrum (SIC) PROVOZNÍ ÁD

Vyšší škola informaních služeb v Praze Studijní a informaní centrum (SIC) PROVOZNÍ ÁD Vyšší škola informaních služeb v Praze Studijní a informaní centrum (SIC) PROVOZNÍ ÁD Ve smyslu zákona 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování knihovnických a informaních služeb /knihovní zákon/,

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy sy. CAN - zanedbávání Zanedbávání

Více

Výbr z nových knih 4/2010 psychologie

Výbr z nových knih 4/2010 psychologie Výbr z nových knih 4/2010 psychologie 1. Agresivita na cestách / [editor] Matúš Šucha et al. Olomouc : Univerzita Palackého, 2009 -- 186 s. :. -- eština. ISBN 978-80-244-2375-3 (brož.) Sign.: II 107577V1

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance SOUASNÉ OTÁZKY DISTRIBUCE POJISTNÉ SLUŽBY V ESKÉ REPUBLICE Autor diplomové práce:

Více

1/9 PRACTICE DICTATION. 1) For section C (speech 154 syll/min)

1/9 PRACTICE DICTATION. 1) For section C (speech 154 syll/min) 1/9 PRACTICE DICTATION 1) For section C (speech 154 syll/min) Celkový rst evropské produktivity se výrazn zpomalil, a výkonnost jednotlivých lenských stát byla déle než de/kádu rozmanitá. Pehled klíových

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Studie. 5 : Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvtvích

Více

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - IMPORTU DAT DO PÍSLUŠNÉ EVIDENCE YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO Software

Více

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I.

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I. Centrum sociální pée msta Žamberk O: 00854603 VNITNÍ SMRNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PEOVATELSKÉ SLUŽBY I. PRÁVA 1. Možnost nahlížet do veškeré dokumentace, která je o klientovi vedena. 2. Možnost

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Co je to HoSt? nestátní

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Odlišná sexuální orientace

Více

XI. KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ - systémy financování krátkodobého majetku

XI. KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ - systémy financování krátkodobého majetku XI. KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ - systémy financování krátkodobého majetku Krátkodobé zdroje financování zajišují financování bžné innosti podniku k pokrytí krátkodobých aktiv. V této souvislosti vtšinou hovoíme

Více

Prezentaní program PowerPoint

Prezentaní program PowerPoint Prezentaní program PowerPoint PowerPoint 1 SIPVZ-modul-P0 OBSAH OBSAH...2 ZÁKLADNÍ POJMY...3 K EMU JE PREZENTACE... 3 PRACOVNÍ PROSTEDÍ POWERPOINTU... 4 OPERACE S PREZENTACÍ...5 VYTVOENÍ NOVÉ PREZENTACE...

Více

Bezpenost a hygiena práce

Bezpenost a hygiena práce Bezpenost a hygiena práce Problematika bezpenosti tvoí nedílnou souást výuky obecn technických pedmt. Úelem tohoto textu je prezentovat pedevším obecnou problematiku i základní pojmy této oblasti. Mly

Více

Pístupný web. Základy pístupnosti. Definice pístupné stránky. Pístupnost (accessibility) Tim Berners-Lee, zakladatel technologie www

Pístupný web. Základy pístupnosti. Definice pístupné stránky. Pístupnost (accessibility) Tim Berners-Lee, zakladatel technologie www Pístupný web Základy pístupnosti Tim Berners-Lee, zakladatel technologie www Kristýna Knapová kristynka.k@centrum.cz Síla webu je v jeho univerzalit. Pístup pro každého nezávisle na schopnostech je jeho

Více

U apka je dopis dtem souástí textu pohádky, ilustrace s motivem

U apka je dopis dtem souástí textu pohádky, ilustrace s motivem UPRAVENÝ APEK U zaínajících neslyšících tená je nutno brát ohled na uritá specifika, jako jsou napíklad rznorodost jazykových kompetencí v eském i eském znakovém jazyce i dosavadních zkušeností s reálným

Více

NERVOVÁ SOUSTAVA NEURON NERVOVÁ SOUSTAVA MOZEK

NERVOVÁ SOUSTAVA NEURON NERVOVÁ SOUSTAVA MOZEK NERVOVÁ SOUSTAVA vysvtlí význam nervové soustavy pro život lovka urí polohu CNS a obvodových nerv v tle popíše základní stavbu mozku, míchy a nerv vysvtlí na jakém principu pracuje nervová soustav rozumí

Více

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková 1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace PaedDr. Hana Sedláková Obecné pojetí Obecn lze tento termín vysvtlit jako plné zalenní a splynutí jedince se spoleností, což úzce souvisí

Více

Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer Právní úpravu zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným nalezneme v zákon.

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Pojmy a definice: Agrese:

Více

Výbr z nových knih 10/2011 psychologie

Výbr z nových knih 10/2011 psychologie Výbr z nových knih 10/2011 psychologie 1. Domácí násilí : kontext, dynamika a intervence / Drahomír Ševík, Nadžda Špatenková a kol. Praha : Portál (vydavatelství), 2011 -- 186 s. -- eština. ISBN 978-80-7367-690-2

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení

Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení PROJEKT CZ.1.07/1.3.10/01.0039 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOTEM ESKÉ REPUBLIKY Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení kurz DVPP Obsah - podrobný

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro období 2007-2010 DM DTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9 MŠICKÁ 720, PRAHA 9 OBSAH ŠVP : 1. Identifikaní údaje DDM 2. Charakteristika DDM 2. 1. Prostorové a materiální podmínky 2. 2. Personální

Více

Pojednání k Evropskému roku lidí s postižením ZAVETE ÚSTAVY PRO MENTÁLN POSTIŽENÉ KAŽDÝ MŽE ŽÍT V OTEVENÉ SPOLENOSTI

Pojednání k Evropskému roku lidí s postižením ZAVETE ÚSTAVY PRO MENTÁLN POSTIŽENÉ KAŽDÝ MŽE ŽÍT V OTEVENÉ SPOLENOSTI Pojednání k Evropskému roku lidí s postižením ZAVETE ÚSTAVY PRO MENTÁLN POSTIŽENÉ KAŽDÝ MŽE ŽÍT V OTEVENÉ SPOLENOSTI Karl Grunewald Bývalý vedoucí Odboru pro péi o lidi s postižením, pi Ministerstvu zdravotnictví

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

Zdravotn sociální problematika senior Mgr. Dagmar Dvoáková

Zdravotn sociální problematika senior Mgr. Dagmar Dvoáková Vážení a milí tenái, rádi jsme pro vás pipravili další tištné vydání Senio.cz. Toto íslo je neobvyklé tím, že nepináší, tak jako dosud, vlastní tvorbu našich pispvatel senior, ale slovo odbornice ke zdravotn-sociální

Více

Skupina Sodexo oznámila rst výnos i provozního zisku za úetní rok 2009

Skupina Sodexo oznámila rst výnos i provozního zisku za úetní rok 2009 Tisková zpráva Skupina Sodexo oznámila rst výnos i provozního zisku za úetní rok 2009 Výnosy vzrostly o 7,9 %, vetn 2,5 % organického rstu Provozní zisk ve výši 746 milion euro, nárst o 8,1 % Nárst istého

Více

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:..

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:.. S M L O U V A o poskytování pístupu k SN ve formátu PDF prostednictvím služby SN online. uzavená podle ust. 262 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a podle ust. 5 a násl. zákona. 22/1997 Sb.,

Více

Vzd lávací oblast : lov k a zdraví Vyu ovací p edm t: Výchova ke zdraví

Vzd lávací oblast : lov k a zdraví Vyu ovací p edm t: Výchova ke zdraví Vzdlávací oblast : lovk a zdraví Vyuovací pedmt: Výchova ke zdraví Charakteristika pedmtu Vzdlávací obsah: Základem vzdlávacího obsahu pedmtu Výchova ke zdraví je vzdlávací obsah vzdlávacího oboru Výchova

Více

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 PODACÍ DENÍK SPIS SBRNÝ ARCH PÍSEMNOST DOKUMENT ÍSLO JEDNACÍ J ODESÍLATELE - Soubor všech jednotlivých DOŠLÝCH a VLASTNÍCH písemností. - Každé písemnosti

Více

EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS. Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy

EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS. Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS ENVIRONMENTAL LAW SERVICE Financováno ze zdroj EU - program Transition Facility Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy

Více

DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE

DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE Vážení pedstavitelé neziskových organizací. Dotazník, který se vám dostává do rukou, se mže na první pohled zdát ponkud obsáhlý, avšak není teba se obávat. Pevážná ást

Více

EXPORT DAT TABULEK V MÍŽKÁCH HROMADNÉHO PROHLÍŽENÍ

EXPORT DAT TABULEK V MÍŽKÁCH HROMADNÉHO PROHLÍŽENÍ EXPORT DAT TABULEK V MÍŽKÁCH HROMADNÉHO PROHLÍŽENÍ V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - EXPORTU DAT DO EXTERNÍCH FORMÁT YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO

Více

Výbr z nových knih 9/2009 ostatní spoleenskovdní obory

Výbr z nových knih 9/2009 ostatní spoleenskovdní obory Výbr z nových knih 9/2009 ostatní spoleenskovdní obory 1. Cikáni / Werner Cohn ; peložil, [pedmluvu napsal] Marek Jakoubek Praha : Sociologické nakladatelství, 2009 -- 61 s. :. -- eština. ISBN 978-80-7419-008-7

Více

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy píloha. 1 usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy. 09/14 ze dne 24. ervna 1999 A) Obecné zásady 1. Zásady postupu pi prodeji bytových dom

Více

Výbr z nových knih 3/2012 pedagogika

Výbr z nových knih 3/2012 pedagogika Výbr z nových knih 3/2012 pedagogika 1. Bilingvismus a interkulturní komunikace / Monika Morgensternová, Lenka Šulová, Lucie Schöll [sic] Praha : Wolters Kluwer eská republika, 2011 -- 125 s. :. -- eština.

Více

Výbr z nových knih 12/2009 ostatní spoleenskovdní obory

Výbr z nových knih 12/2009 ostatní spoleenskovdní obory Výbr z nových knih 12/2009 ostatní spoleenskovdní obory 1. Co je evoluce : aktuální pohled na evoluní biologii / Ernst Mayr ; [z anglického originálu... peložil Zdenk Urban] Praha : Academia, 2009 -- 354

Více

Datový typ POLE. Jednorozmrné pole - vektor

Datový typ POLE. Jednorozmrné pole - vektor Datový typ POLE Vodítkem pro tento kurz Delphi zabývající se pedevším konzolovými aplikacemi a základy programování pro mne byl semestr na vysoké škole. Studenti nyní pipravují semestrální práce pedevším

Více

Dti do 15 let ohrožené dsledky užívání návykových látek

Dti do 15 let ohrožené dsledky užívání návykových látek Dti do 15 let ohrožené dsledky užívání návykových látek Kvalitativní analýza této cílové skupiny prostednictvím terénního výzkumu protidrogových koordinátor a pediatr Mgr. Jana Majzlíková Katedra psychologie

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti:

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-159/08-02 Název školy: Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Adresa: Královická 668, 250 50 Brandýs n.l. St. Boleslav Indetifikátor: 600 007 774 I: 61388939 Místo

Více

1 Produktová ada Progress Actional

1 Produktová ada Progress Actional 1 Produktová ada Progress Actional Produktová ada Progress Actional eší úsporn, výkonn a na celopodnikové úrovni úlohy spojené se správou, ízením, bezpeností, reportingem a vizualizací heterogenní Servisn

Více

ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA

ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE DISCRETE MANUFACTURING Definice výrobních píkaz Definice výrobních rozvrh ízení zakázkové výroby ízení sériové výroby ízení hromadné

Více

Nastal as ASP. Jan Tomíšek, Michal Máel Vema, a. s. Okružní 3a 638 00 Brno tomisek@vema.cz, macel@vema.cz

Nastal as ASP. Jan Tomíšek, Michal Máel Vema, a. s. Okružní 3a 638 00 Brno tomisek@vema.cz, macel@vema.cz Nastal as ASP Jan Tomíšek, Michal Máel Vema, a. s. Okružní 3a 638 00 Brno tomisek@vema.cz, macel@vema.cz Abstrakt Vývoj trhu ASP v R jasn ukazuje, že fakticky nastává doba ASP. Píspvek se pokouší analyzovat

Více

Výbr z nových knih 3/2011 psychologie

Výbr z nových knih 3/2011 psychologie Výbr z nových knih 3/2011 psychologie 1. Djiny psychologie / Morton Hunt ; [z anglického originálu... peložili Renáta Mlíkovská a Ivo Müler [i.e. Müller] Praha : Portál, 2010 -- 708 s. -- eština. ISBN

Více

Mgr. Petr Hanuš Bc. Monika Lainová

Mgr. Petr Hanuš Bc. Monika Lainová Mgr. Petr Hanuš Bc. Monika Lainová Co je norma? Hranice mezi normalitou a abnormalitou, patologií je velmi kehká a pohyblivá - mní se v ase, v závislosti na sociokulturním kontextu. Za normu bývá ve spolenosti

Více

Slezská univerzita v Opav Obchodn podnikatelská fakulta v Karviné MARKETING. Miroslava Heczková

Slezská univerzita v Opav Obchodn podnikatelská fakulta v Karviné MARKETING. Miroslava Heczková Slezská univerzita v Opav Obchodn podnikatelská fakulta v Karviné MARKETING Miroslava Heczková Karviná 2003 Miroslava Heczková, Marketing 2 OBSAH MODULU MARKETING 1 PODSTATA, POJETÍ A FUNKCE MARKETINGU...11

Více

Metoda hodnocení webových stránek. Simple Web Evaluation Technique a její aplikace na weby vybraných maloobchodních etzc

Metoda hodnocení webových stránek. Simple Web Evaluation Technique a její aplikace na weby vybraných maloobchodních etzc Metoda hodnocení webových stránek SWET Simple Web Evaluation Technique a její aplikace na weby vybraných maloobchodních etzc Pro pedmt VŠE MG_42 Marketingový výzkum zpracoval Jií Horník Duben 2005 Úvod

Více

16. Výtvarná výchova

16. Výtvarná výchova 16. Výtvarná výchova 505 Vzdlávací oblast: Umní a kultura Vzdlávací obor: Výtvarná výchova Vyuovací pedmt: Výtvarná výchova 1. Charakteristika vyuovacího pedmtu a) Obsahové, asové a organizaní vymezení

Více

Výroní zpráva. za rok 2004

Výroní zpráva. za rok 2004 Výroní zpráva za rok 2004 Výroní zpráva o innosti Rašínovy vysoké školy s.r.o. 1. ÚVOD - Rašínova vysoká škola s.r.o., IO: 26275619 - RVŠ - Hudcova 78, 612 00 BRNO, kraj Jihomoravský - tel.: 541 632 517,

Více

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazníková akce je velmi dležitým krokem v projektu pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí. Slouží k poznání názor, získání

Více

Popište svými slovy, co je hospic a jaké služby nabízí. Je to v podstat LDN,Domov dchodc, dohromady. Nkdo tvrdí, že se tam chodí umírat a v podstat

Popište svými slovy, co je hospic a jaké služby nabízí. Je to v podstat LDN,Domov dchodc, dohromady. Nkdo tvrdí, že se tam chodí umírat a v podstat Popište svými slovy, co je hospic a jaké služby nabízí. Je to v podstat LDN,Domov dchodc, dohromady. Nkdo tvrdí, že se tam chodí umírat a v podstat je to pravda. V dnešní dob mezi LDN- Domovem dchodc a

Více

Management rychlosti na dálnicích ve vybraných zemích EU

Management rychlosti na dálnicích ve vybraných zemích EU Management rychlosti na dálnicích ve vybraných zemích EU Ing. Jaroslav Heinrich, Ing. Tatiana Blanárová, Ing. Michal Poláek HBH Projekt spol. s r.o., HBH Projekt spol s r.o. organizaná složka Slovensko

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Výbr z nových knih 7-8/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 7-8/2010 pedagogika Výbr z nových knih 7-8/2010 pedagogika 1. 100 inspirací z Ekoateliéru : moderní abeceda tvoivé recyklace / Jitka Horová Praha : Portál, 2010 -- 133 s. :. -- eština. ISBN 978-80-7367-748-0 (brož.) Sign.:

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více