KAPITOLA PRVNÍ NA L. A. M. B.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KAPITOLA PRVNÍ NA L. A. M. B."

Transkript

1 KAPITOLA PRVNÍ NA L. A. M. B. Mûsíc pûvabnû vykrouïen srpek mûl b t v úplàku aï za nûko - lik t dnû. Nebyla doba schovávání. NepromûÀovala se. Její kaïdomûsíãní boj s rychl m rûstem tûlesného porostu, nenasytn m hladem a nezvyklou podráïdûností byl je tû daleko. JenÏe i tak se Clawdine Wolfová nacházela v temné rokli a utíkala ze v ech sil. Zpomalte! vy tûkla na pût atletick ch mládencû jako vystfiiïen ch z katalogu J. Crew, ktefií spolu s ní v ochranné kosoãtvercové formaci uhánûli lesem a jen prudce oddychovali. Jejich zablácené tûïké boty neúnavnû a odhodlanû dusaly po pûdû pokryté vûtviãkami. Neuplynula ani minuta, aby nûkter z nich nepfiísahal, Ïe pro Clawdine zajistí bezpeãí a Ïe za ni obûtuje Ïivot. Bylo by to nesmírnû milé dokonce romantické kdyby lo o soutûïící ve Svobodné dívce. JenÏe to byli její bratfii, takïe jí ty pfiísahy stra nû lezly na nervy. Necítím nohy! zaúpûla mezi dvûma nádechy. Howldon zvan Don, o edesát osm vtefiin nejstar í z trojãat, se ohlédl, zadíval se dolû a upfiel oranïovohnûdé oãi na Clawdininy zlaté kotníkové botiãky se zúïenou piãkou. Taky bych tû nemohl

2 ani cítit, kdybys mû nacpala do nûãeho takov ho. Otoãil se opût ãelem k hou tinám vpfiedu. Ten vec tam udûlal místo snad jenom pro palec. Howie, prostfiední z trojãat, se zahihàal. Kdyby tu byla i nejmlad í z trojãat Howleen neboli Leena, urãitû by Donovu uráïku zaslechla a je tû by si pfiisadila. Leena ne nadarmo se její jméno r movalo s fena mûla na tûstí sv ch starostí dost, a to díky zafiazení do vojenského v cvikového tábora Arrowhead. Clawdine sice trápily puch fie, ale Leenu t ral serïant na cviãáku, budíãek v pût ráno a skupinové terapie pro zvládání vzteku. Áááááchhhh uï jen pfii pomy lení, Ïe sestra zaruãenû bude z dohledu cel rok, se jí ulevilo. Ty nejsou od nûjakého evce! skoro plivala Clawdine. Ty navrhli L. A. M. B. A proto bûïí tak lamááácky? zavtipkoval Clawnor zezadu. íkalo se mu Nino, protoïe míval vûtry jako El Ni ~ no. Bratfii Wolfovi se zasmáli. A proã bûhá ty tak lamácky? chtûla se Clawdine zeptat. Ale to uï vûdûla. Její citlivé vlãí u i sly ely kletby, které Nino mumlal pokaïdé, kdyï ho pra tila vûtev. Jejímu nejmlad ímu bratrovi bylo tfiináct, takïe rychle obrûstal srstí. HuÀaté oboãí, kotlety a prameny ãern ch vlasû mu spadaly do tmav ch oãí jako mofiské fiasy. Klidnû by to spravil skfiipec do vlasû nebo trocha gelu, ale Nino je odmítal. âekal cel Ïivot na dospûláckou srst a nemínil dopustit, aby ho pár fiachancû vûtví do obliãeje donutilo jít k holiãi. Jauvajs, zakàuãela Clawdine. Pálení na patách odfien ch do Ïivého masa zpomalilo její sprint na cval. PÛjde ta krev vyãistit z kûïe? KéÏ by tu byla Lala. Ta by mi poradila. Ale Ïádnou kamarádku poblíï nemûla. To byl ten problém tedy jeden z celé fiady. 8

3 Nezastavuj se, Clawdine, popohánûl ji Balvan a chytil ji za zápûstí a vlekl ji za sebou. Listí a dlouhé stíny se promûnily v rozmazané mouhy ve tmû. UÏ tam skoro jsme. Je to hroznû hloupé. Kulhavû bûïela a pfiidrïovala si vykasanou sukni atû s odhalen mi zády. Ani nevíme, jestli nás nûkdo honí, a Ne, hloupá je holka, která bûhá v lamích botkách, odsekl. Je jasné, Ïe je vyrobili pro kopyta, ne nohy. Kluci zavyli smíchem. Clawdine by se moïná zasmála taky, jen kdyby jí chodidla netepala bolestí v rytmu techna. Místo toho si vzala Balvanovu pitomou poznámku jako záminku, aby se zastavila a pfiísnû se na nûj zahledûla. Clawdinin mlad í bratr se sice správnû jmenoval Howlmilton, ale tûmi sv mi kameàákov mi poznámkami si vyslouïil pfiezdívku Balvan. Co mu v ak chybûlo na dûvtipu, to dohánûl rychlostí tou trhal rekordy a pfiímo ohromoval, protoïe bûhal skoro edesátkou v hodinû. K tomu, aby se udrïel ve kolním atletickém druïstvu a uchoval si hvûzdn status mu staãilo dostávat aspoà ãtyfiky. CoÏ se mu dafiilo, ãímï se nejrychlej í ãlen rodiny automaticky stal i nejpomalej ím. Nezastavuj se! vy tûkl Howie, kdyï ostatní znovu vyrazili vpfied. KvÛli kfiestním jménûm si od ostatních SOVákÛ uïili svoje. Ale v hloubi du e chovali stejné námitky. VáÏnû, kam jejich rodiãe dali rozum? Normácké dûti se taky v echny nejmenují Norman, Norma, Normandie nebo Normiena. Tak proã museli nacpat Howla a Claw v em mlad m Wolfov m? B t holkou s chlupat m krkem je trapné samo o sobû. Copak se rodiãe nemohli aspoà pokusit jim Ïivot usnadnit, aby nebyl tak poniïující? 9

4 Balvan hravû plácl Clawdine po zadku. Poskoã, lamo. Zavrãela, zaãala se znovu belhat vpfied a v duchu proklínala den, kter nedopadl tak, jak mûl. âtvrtku ãtrnáctého fiíjna, proklínám tû! Podvedls mû! Od teìka pro mû má rok tfii sta edesát ãtyfii dní. Takhle se to nemûlo stát. Plán byl pevnû dan. Po kole a pravidelné celotûlové depilaci vyjely s Lalou a Blue limuzínou k oregonsk m píseãn m dunám. Tam se mûly setkat s Cleo a redaktorkou doplàkû z Teen Vogue. Nejdfiív mûl t m umûleck ch kadefiníkû a maskérû promûnit Clawdine, Blue a Cleo v modelky. Stylistky pod Lalin m vedením je poté mûly ozdobit pfievzácn mi perky vykopan mi z hrobky Cleiny tety. Pak je mûl slavn fotograf Kolin VanVerbeentengarden vyfotografovat na velbloudech pro redakãní ãlánek o káhirské couture. Po pfiípitku na svou budoucnost ve svûtû módy, kdy si usrknou nepatrn dou ek ampaàského neboli vody modelek se mûly svézt limuzínou zpátky do Salemu. Následující den by strávily obla- Ïováním závistiv ch spoluïaãek pfiíhodami z focení. Za nûkolik mûsícû by se jejich exotická krása objevila na novinov ch stáncích po celé zemi na kfiídovém papífie od prvotfiídního vydavatele. JenÏe jejich trojice nedojela ani k tûm píseãn m dunám. VÛbec nikdo je nevy Àofiil. Neusrkly si vody modelek. A jejich fotografie se nikdy neocitnou na kfiídovém papífie. Proklínám tû, ãtrnáct fiíjne! Cestou v limuzínû s Lalou a Blue hledaly v televizi s plochou obrazovkou kanál TMZ, kdyï náhodou narazily na speciální pofiad MÛj soused ghúl. Vystupovaly v nûm v echny tfii, navíc Clawdinin bratr Clawd a spousta jejich SOVáck ch kamarádû. Nevídan pohled na tajemn Ïivot salemsk ch pfií er se mûl vysílat jen za podmínky, Ïe budou mít rozmazané obliãeje, utajené adresy a vynechaná jména. 10

5 JenÏe v pofiadu v echno zûstalo, jasné a ãiré jako nízkokalorick nápoj v prá ku. Navíc ve vysokém rozli ení. Nikde nic rozmazáno. Nikde Ïádné zaãernûné jméno. Jejich skuteãná totoïnost ta, kterou SOVáci s takov m úsilím tajili po celé generace se vysílala po celém mûstû. TakÏe teì, místo aby na veãírku slavila dotoãnou, jí právû docházely otáãky, protoïe bez ohledu na odfiené paty musela ubûhnout hroznou dálku aï do rodinného krytu Wolfov ch. âtvrtek ãtrnáctého je nov pátek tfiináctého! Touhle dobou uï se jejich obliãeje urãitû ífiily internetem i sítí tiskov ch agentur. A co bylo nejhor í? Urãitû v tom mûla prsty Cleo Nilská, Clawdinina b valá nejlep í kamarádka. ProtoÏe pokud soudí pudink podle chuti, pak tenhle byl sam Ïmolek. Îmolek ã. 1: Frankie Steinová sehrála velkou roli pfii produkci Mého souseda ghúla a získala tím hodnû na popularitû u ostatních SOVákÛ. Cleino postavení vãelí královny tím bylo ohroïeno, takïe se rozhodla Frankie sejmout. Îmolek ã. 2: Cleo se odvrátila od SOVákÛ a pfies noc se úïasnû skamarádila s Bekou Maddenovou, normaãkou, která byla odhodlaná zniãit Frankie Steinovou za to, Ïe jí pfiebrala chlapa. Îmolek ã. 3: Cleo odmítla vystupovat v Mém sousedovi ghúlovi, ãímï dokázala, Ïe vûdûla, Ïe film SOVáky prozradí. Bylo tûïké si pfiedstavit, Ïe Cleo ohrozila celou SOVáckou komunitu. Ale jak fiíkala Clawdinina matka: Lidé dûlají nepfiedstavitelné vûci, kdyï ztratí jistotu. Podívej se na Heidi Prattsovou. Clawdine naskakovala vyráïka, kdyï se její matka pokou ela o suprové poznámky s odkazy na popkulturu zvlá È kdyï celebritám komolila jméno. Ale Harriet mûla pravdu: Cleina nejistota ji stejnû jako Heidi dohnala k nûãemu nepfiedstavitelnému. Ale i tak, jak to mohla udûlat? 11

6 Clawdine zaãínala zvy ovat rychlost, aby se ze vzteku vybûhala. Bolest z praskajících puch fiû byla zanedbatelná ve srovnání s bolestí z noïe zabodnutého do zad. Vysoké podpatky se jí bofiily do mûkké pûdy a ko íãky C se vlnily jako rozboufiené mofie. Pumy a sportovní podprsenka by byly opravdu o tisíc procent lep í, ale byla donucena vyrazit na útûk v momentû, kdy vystoupila z limuzíny. To uï se pofiad odvysílal a SOVáci se hromadnû vydali na útûk. Copak jsme si nemohli zabalit aspoà nûjakou ta ku? zeptala se Clawdine, i kdyï tím riskovala dávku komárû pfiímo do krku. Copak jsi musela lézt do televize? odsekl Don. Vyhlá en jedniãkáfi odpovûdûl správnû, jako vïdy. Já nevûdûla, Ïe nás podrazí! Ale mûla jsi to vûdût, zahuãel. Clawd tam byl taky, dodala Clawdine a nijak si to nevyãítala. Don by se na Clawda nikdy nezlobil byl nejstar í. el jsem tam, abych na tebe dohlídl, odpovûdûl ud chanû. Jako fotbalová hvûzda byl lep í v krátk ch sprintech neï na del ích tratích. Abych se pfiesvûdãil, Ïe to není past. A jak to dopadlo? zeptal se kousavû Howie. Clawd ho hravû pra til do païe. Howie mu to oplatil. Clawdine chybûly kamarádky uï teì. UÏ Ïádné drbací sedánky, kdy se mohly uchechtat a mezitím si pûjãovaly obleãení, Ïádné melírovací veãírky s pfiespáním, soutûïe v umûleckém krá lení nehtû, uï Ïádné profesionální depilace ve wellness. Zapumpovala pûstmi a bûïela rychleji. KaÏdá vûtviãka, která praskla Clawdine pod botiãkami, pfiedstavovala úzkoprsou normaãku. Vyhnaní z domu. UÏ Ïádn internet. Îádná televize. Îádné bûhání kolem fieky se suprovou muzikou vybranou Blue. Zahnaní do 12

7 úkrytu. Îivot ve strachu. Clawdine bûïela rychleji. Prask. Prask. Prask. Kolem se oz valo plácání kfiídel vypla en ch ptákû. Hlodavci skákali do sv ch nor. Listí ustilo. M tina byla na dohled. Harriet, jejich matka, uï tam bude nedoãkavû ãekat, aby je odvedla do bezpeãí. MoÏná bychom mûli mámu popadnout a vrátit se domû, zkusila to Clawdine. MoÏná je ãas, abychom se bránili a nebáli se My se nebojíme, opravil ji Howie. Táta nám dal za úkol, abychom tebe a mámu ochránili, dokud je pryã, nic víc. Clawdine zakroutila oãima. KaÏd den ta samá písniãka. Chlapci mûli ochraàovat dívky. Ale tahle dívka o Ïádnou ochranu nestála. Chtûla se vrátit domû a pohádat se s Cleo. Chtûla se podívat na maily a zjistit, jestli jí odpovûdûl nûkdo na pozvánku na oslavu Sexy estnáctin (protoïe která estnáctiletá dívka chce b t sladká?). Chtûla si dát dlouhou, horkou sprchu. Kluci, vy zûstaàte s mámou a já se vrátím, naléhala. Ne. Jsme smeãka, odpovûdûl Clawd, a navíc Smeãka drïí pohromadû, dofiekli v ichni posmû nû. Nezastavuj se. UÏ tam skoro jsme, nafiídil jí Clawd. Clawdine se kousla do spodního rtu a udûlala, co jí fiekl. Ale její ochota nechat se vodit za ruãiãku ub vala stejn m tempem jako tkanivo jejích ponoïek. PfiestaÀte ochraàovat jen mû co domov? Jejich osobní práva? Jejich svoboda? Ty potfiebovaly ochraàovat víc neï ona. V dálce uï byla vidût Harrietina atletická postava. Jako obvykle mávala na dûti a nehlasnû je pobízela, aby si pospí ily. Clawdine automaticky zrychlila krok, ale instinkt velící bûïet se zatím ne - 13

8 ozval. Místo toho by se nejrad i zabofiila patami na místû a bojovala. A proã ne? Za pár t dnû jí bude estnáct, takïe byla moc velká na to, aby následovala smeãku. Byl ãas vzít Ïivot do sv ch rukou a ukázat rodinû, Ïe je víc neï jenom dal í leskl koïich. Byl ãas, aby se tahle Wolfová ve sv ch lamáck ch botiãkách zatoulala. 14

NÁVRH Druhá loì visela na obloze v éterickém svûtle mlhoviny jako stfiíbrn pfiívû ek. Waverly a Kieran spolu leïeli na balíku sena a stfiídavû si ji prohlíïeli dalekohledem. Vûdûli, Ïe je to souputnice

Více

Obloha byla Ïlutá jako mosaz a je tû nebyla zaãouzená

Obloha byla Ïlutá jako mosaz a je tû nebyla zaãouzená /I/ Obloha byla Ïlutá jako mosaz a je tû nebyla zaãouzená koufiem z továrních komínû. Za stfiechami továren jasnû záfiila. KaÏdou chvíli muselo vyjít slunce. Podíval jsem se na hodinky. Je tû nebylo osm.

Více

ve dne měsíčník REDAKČNÍ RADA Jifií Boudal 17 let

ve dne měsíčník REDAKČNÍ RADA Jifií Boudal 17 let ve dne měsíčník S T U D E N T S K É N E T Y P I C K É N O V I N Y 1 03 Odpovědi 1. Jaké je mé Ïivotní moto? 2. Co mám ráda? 3. Kdo je mûj nejoblíbenûj í umûlec? Eva Sobolíková 1. Beer4ever, ale i obãas

Více

KLENOTY âeské FANTASY

KLENOTY âeské FANTASY Jireš_2013 kopie - zlom 13.3.1957 5:05 Stránka 5 Jireš_2013 kopie - zlom 13.3.1957 6:05 Stránka 704 KLENOTY âeské FANTASY Z dfiíve publikovan ch textû vybral a sestavil Ondfiej Jire. Ilustrace na obálce

Více

SE DO LESA VOLÁ, TAK SE Z LESA OZ VÁ

SE DO LESA VOLÁ, TAK SE Z LESA OZ VÁ 1 JAK SE DO LESA VOLÁ, TAK SE Z LESA OZ VÁ Moje koãka má akutní glaukom! ozval se z telefonu hysterick hlas. BlíÏila se pûlnoc. Sedûl jsem na podlaze pfiede dvefimi svého pokoje, drïel si mobil u ucha

Více

DùJINY VZNIKU POUTNÍHO KOSTELA BOÎÍHO MILOSRDENSTVÍ A SV. FAUSTYNY VE SLAVKOVICÍCH

DùJINY VZNIKU POUTNÍHO KOSTELA BOÎÍHO MILOSRDENSTVÍ A SV. FAUSTYNY VE SLAVKOVICÍCH slavkovice.qxd 19.3.2008 9:29 Stránka 1 DùJINY VZNIKU POUTNÍHO KOSTELA BOÎÍHO MILOSRDENSTVÍ A SV. FAUSTYNY VE SLAVKOVICÍCH Sestavil P. Pavel Habrovec A. D. 2008 1 slavkovice.qxd 19.3.2008 9:29 Stránka

Více

Září 2010 16. ročník. Cena: 15,- Kč. Stanislav Mo a, fieditel MdB

Září 2010 16. ročník. Cena: 15,- Kč. Stanislav Mo a, fieditel MdB vítejte v nové divadelní sezonû! Soubor na ich premiér jsme vám jiï nûkolikrát pfiedstavili a myslím si, Ïe vskutku je na co se tû it obdobnû jako v sezonách pfiedcházejících a doufám, Ïe i v budoucnosti.

Více

Stanislav JuhaÀák Triton, VykáÀská 5, 100 00 Praha 10 www.triton-books.cz

Stanislav JuhaÀák Triton, VykáÀská 5, 100 00 Praha 10 www.triton-books.cz Miroslav Îamboch Ve sluïbách klanu Copyright Miroslav Îamboch, 2013 Cover Jan DoleÏálek, 2013 Stanislav JuhaÀák Triton, 2013 ISBN 978-80-7387-672-2 Stanislav JuhaÀák Triton, VykáÀská 5, 100 00 Praha 10

Více

Likvidace a odvoz odpadu Pavel Jančovič

Likvidace a odvoz odpadu Pavel Jančovič Vás zve na vydatné obědy z domácí kuchyně v cenách od 59,- do 79,- Kč Večery se sportovními přenosy, kvalitní kuchyní a dobrými nápoji. TEPLÁ JÍDLA PO CELÝ DEN zv hodnûné ceny destilátû, jukebox, country

Více

Sotva hoch vy el z temné pfiedsínû

Sotva hoch vy el z temné pfiedsínû I. POSLEDNÍ VEâE E Obraz je báseà, kterou vidíme. LEONARDO DA VINCI Sotva hoch vy el z temné pfiedsínû domu svého mistra ven, zastínil si rukou oãi. Oslnily ho prudké paprsky dopoledního slunce. Na okamïik

Více

Horník. âsa + Lazy = DÛl Karviná. Mimofiádná odmûna za dobrou práci. Pohár Horníka fini uje

Horník. âsa + Lazy = DÛl Karviná. Mimofiádná odmûna za dobrou práci. Pohár Horníka fini uje Horník NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E 3. dubna 2008 Roãník 38 www.tydenik-hornik.cz ãíslo 14 Pohár Horníka fini uje strany 6 a 7 Personální fieditelkou Miloslava TrgiÀová OSTRAVA Personální fieditelkou

Více

Ale mûj pfiíbûh s Janinkou nezaãal tou elektriãkovou svatbou, jak jsem se vám uï snaïil namluvit, vïdyè tak málo pfiíbûhû zaãíná rovnou v bílém

Ale mûj pfiíbûh s Janinkou nezaãal tou elektriãkovou svatbou, jak jsem se vám uï snaïil namluvit, vïdyè tak málo pfiíbûhû zaãíná rovnou v bílém IV. A pfiece mi to nedá. Posílen snídaní a dlouh m spánkem zkusím se je tû vrátit k vãerej í rozpravû s Bohyní noci a jsem pevnû rozhodnut roztoãit pedály a urazit s doprovodn m vozem va í pozornosti alespoà

Více

sazba 10.3.2002 9:27 Stránka 1

sazba 10.3.2002 9:27 Stránka 1 sazba 10.3.2002 9:27 Stránka 1 sazba 10.3.2002 9:27 Stránka 2 Jifií Odvárka TETIâKA Sarkastické non-fiction o nûmecké Ïenû, která byla ve patn ch dobách na nevhodn ch místech Evropy IVO ÎELEZN PRAHA sazba

Více

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 14/2008. Ročník X. Vyšlo 4. 8. 2008 Cena 10 Kč. âeské a polské dûti se se ly na taneãním workshopu

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 14/2008. Ročník X. Vyšlo 4. 8. 2008 Cena 10 Kč. âeské a polské dûti se se ly na taneãním workshopu RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 14/2008 Čtrnáctideník regionu Rýmařovska Ročník X. Vyšlo 4. 8. 2008 Cena 10 Kč âeské a polské dûti se se ly na taneãním workshopu Vefiejnost nav tívila interiéry janovického zámku Poznejte

Více

únor 2014 VI. roãník ãíslo 17

únor 2014 VI. roãník ãíslo 17 VI. roãník ãíslo 17 únor 2014 Otevfiení kolního rybáfiského muzea, které probûhlo na podzim loàského roku, bylo bezesporu událostí roku v na í kole. TûÏko popisovat mnoïství práce, které jeho vznik provázelo.

Více

PŘÍPRAVA. Před důležitým datem. Ukládání do hnízda Co nakoupit. Kapitola 1

PŘÍPRAVA. Před důležitým datem. Ukládání do hnízda Co nakoupit. Kapitola 1 Kapitola 1 PŘÍPRAVA Před důležitým datem Doba ãekání na prvorozené dítû je jedním z nejúïasnûj ích období v na em Ïivotû ale také jedním z tûch nejúzkostlivûj- ích a nervy drásajících. Ve své rodiãovské

Více

Roãník XX. âerven 2010 ãíslo 12. Vítání prvàáãkû mezi ãtenáfie v mûstské knihovnû. Foto: D. K. www.tisnov.cz

Roãník XX. âerven 2010 ãíslo 12. Vítání prvàáãkû mezi ãtenáfie v mûstské knihovnû. Foto: D. K. www.tisnov.cz Roãník XX. âerven 2010 ãíslo 12 Vítání prvàáãkû mezi ãtenáfie v mûstské knihovnû. Foto: D. K. www.tisnov.cz Radnice informuje Usnesení ze zasedání ZM ã. 03/2010 konaného dne 3. ãervna 2010 ZM schvaluje:

Více

Ceny inzerce v ãasopisu (dvoumûsíãník) PSÁRSK ZPRAVODAJ

Ceny inzerce v ãasopisu (dvoumûsíãník) PSÁRSK ZPRAVODAJ Milí obãané, leto ní zima je hfiíãkou paní Pfiírody, která si s námi zahrává, jak se jí zlíbí. Dé È, vítr, slunce, pár vloãek snûhu a zase slunce, dé È a vítr, teploty pfieváïnû nad nulou. Tedy alespoà

Více

Literatura... 122 Slovníãek ménû obvykl ch v razû... 123

Literatura... 122 Slovníãek ménû obvykl ch v razû... 123 OBSAH Z DOBY NEJSTAR Í S ST EDNÍ Jak pfii li na svût Chodové (DomaÏlicko)... 8 Jak to s Jidá em zaãalo ve Kdyni (DomaÏlicko)... 10 KdyÏ Radou na Radyni vládl (PlzeÀsko)... 12 Bolfánek a âernínové z Chudenic

Více

03/2003 KLUB. zpravodaj firmy Aral âr pro partnery, spolupracovníky a pfiátele. ARAL NA MSV ZAMùŘENO NA BEZPEâNOST JIŘÍ BARTO KA

03/2003 KLUB. zpravodaj firmy Aral âr pro partnery, spolupracovníky a pfiátele. ARAL NA MSV ZAMùŘENO NA BEZPEâNOST JIŘÍ BARTO KA 03/2003 KLUB zpravodaj firmy Aral âr pro partnery, spolupracovníky a pfiátele ARAL NA MSV ZAMùŘENO NA BEZPEâNOST JIŘÍ BARTO KA OBSAH 03 aktualita 03 mix 04 reportáï Jak se rodí nová image Aral shopû 06

Více

âíslo 5 ROâNÍK 4. PROSINEC 2009

âíslo 5 ROâNÍK 4. PROSINEC 2009 âíslo 5 ROâNÍK 4. PROSINEC 2009 DVOUMùSÍâNÍK ZÁKLADNÍ KOLY A MATE SKÉ KOLY POVRLY Milí čtenáři Buňky, milí žáci, rodičové a... prostě všichni ostatní Neuvûfiitelné se stalo skuteãností a my tu máme opût

Více

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 15/2005. Ročník VII. Vyšlo 16. 9. 2005 Cena 10 Kč. První dva záfiijové dny policie kontrolovala pfiipoutání dûtí v autech.

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 15/2005. Ročník VII. Vyšlo 16. 9. 2005 Cena 10 Kč. První dva záfiijové dny policie kontrolovala pfiipoutání dûtí v autech. RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 15/2005 Čtrnáctideník regionu Rýmařovska Ročník VII. Vyšlo 16. 9. 2005 Cena 10 Kč První dva záfiijové dny policie kontrolovala pfiipoutání dûtí v autech. Od 3. záfií je otevfiena v

Více

byla spí e ochablost svalstva neï opravdová tlou Èka. TfiebaÏe v jeho odûvu nebylo vidût Ïádnou touhu po parádû, kaïd v nûm podle pohodln ch a vyle

byla spí e ochablost svalstva neï opravdová tlou Èka. TfiebaÏe v jeho odûvu nebylo vidût Ïádnou touhu po parádû, kaïd v nûm podle pohodln ch a vyle (1) VELIK PLÁN V fiíjnu roku 1922, kolem páté hodiny odpolední, na hlavním zvonokoském námûstí, stínûném krásn mi ka tany a uprostfied ozdobeném nádhernou lipou, zasazenou pr roku 1518 na oslavu pfiíjezdu

Více

Agreement # 40005374/ Registration # 09089

Agreement # 40005374/ Registration # 09089 Modfie oznaãené títky znamenají, Ïe není zaplacené pfiedplatné! Pfiedplatné na jeden rok je 38,10+ 1,90 (GST) = 40 kan. dolarû Cena 1.62 + 0.08 (GST) = 1.70 dolaru. No. 18. (467.) Agreement # 40005374/

Více

zpfiístupnûní nov ch uheln ch zásob, napfi. otvírka 9. kry na Dole

zpfiístupnûní nov ch uheln ch zásob, napfi. otvírka 9. kry na Dole Horník NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E 14. února 2008 Roãník 38 www.tydenik-hornik.cz ãíslo 7 Máte na to je tû 12 dnû Uzávûrka pfiihlá ek 25. 2. 2008! strana 7 DNES V HORNÍKU Zase bude plakát STA Íâ Ve

Více

Moderní průvodce rodičovstvím Narodilo se miminko

Moderní průvodce rodičovstvím Narodilo se miminko Moderní průvodce rodičovstvím Narodilo se miminko Je mnoho odli ností v tom, jak probíhal porod dfiíve a jak probíhá dnes. Stejnû jako zûstává nezmûnûna fyziologie Ïeny, jeho podstata se nemûní. Pfiesto,

Více

VYDÁVÁ MùSTSK Ú AD KLECANY KLECANSK. Cena v tisku 7 Kã Roãník XXIX, âerven 2010 / âíslo 6

VYDÁVÁ MùSTSK Ú AD KLECANY KLECANSK. Cena v tisku 7 Kã Roãník XXIX, âerven 2010 / âíslo 6 VYDÁVÁ MùSTSK Ú AD KLECANY KLECANSK Z P R A V O D A J Cena v tisku 7 Kã Roãník XXIX, âerven 2010 / âíslo 6 Klecansk zpravodaj ãerven 2010 Kolektiv M JUBILANTI V âervnu Bfiendová Vûra (74) Rathuská Zuzana

Více

Îenu ani kvûtinou neuhodí

Îenu ani kvûtinou neuhodí Ti tûná verze: ISSN 1214-9632, online verze: ISSN 1801-0415 cena 5 Kã Informaãní zpravodaj NESEHNUTÍ ãíslo 25 + 26/prosinec 2004 Sloupek redaktora Cena ALARMu Milí ãtenáfii a ãtenáfiky, je na mnû, abych

Více

Agreement # 40005374/ Registration # 09089

Agreement # 40005374/ Registration # 09089 Modfie oznaãené títky znamenají, Ïe není zaplacené pfiedplatné! Pfiedplatné na jeden rok je 38,10+ 1,90 (GST) = 40 kan. dolarû Cena 1.62 + 0.08 (GST) = 1.70 dolaru. No. 15. (464.) Agreement # 40005374/

Více