Arteterapeutické pexeso M. Huptycha a jeho užití v praxi

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Arteterapeutické pexeso M. Huptycha a jeho užití v praxi"

Transkript

1 Arteterapeutické pexeso M. Huptycha a jeho užití v praxi Závěrečná práce pro Dvouletý akreditovaný kurz v arteterapii a artefiletice Zpracovala : Mgr. Zuzana Čepelíková Datum: 11/2009 1

2 1. ÚVOD Téma Arteterapeutické pexeso M. Huptycha a jeho užití v praxi vzniklo přímo inspirací v průběhu Dvouletého akreditovaného kurzu arteterapie a artefiletiky. Během kurzu bylo několik okamžiků, kdy jsem měla chuť se ponořit do některých témat více hlouběji. Tato chuť vycházela buď z mé praxe a mé potřeby vědět více v dané oblasti (např. motivace pacientů v PL pro arteterapeutickou práci, procesuální pohled na práci s různým výtvarným materiálem apod.) a nebo z potřeby otevřít zcela nově dveře poznání- tyto nové dveře byly u mne spjaty hodně se jmény B. Albrich, J. A. Šicková-Fabrici a J. Merhautová a s jejich jedinečným, osobním přístupem v dané oblasti. A o to možná více jsme byla oslovena technikou, kterou představil v druhé polovině kurzu M. Huptych, arteterapeutické pexeso. A co mne na ní zaujalo? Velice hravou formou se lze dozvídat o sobě i o ostatních členech skupiny, a co více-pro mne velice bezpečnou formou. Nemusím klást rovnítko či vymezení, zda se pohybujeme více na poli artefiletické hry a nebo arteterapeutické hloubky. Každý jedinec může být tak otevřený, jak potřebuje a aktuální situace a stav jeho prožívání i skupiny mu to umožňuje. Jsem si vědomá, že silné otěže drží ve svých rukou terapeut, který umožňuje se pohybovat v těchto kolejích a dávat lidem svobodu ve vyjadřování střípků svého nitra. Druhým přínosem je pro mne jeho nekonečné užití, záleží pouze na zkušenostech a kreativitě terapeuta, do jakých kouzel se s ním pustí. Sama jsme si ve své praxi již před třemi lety vytvořila podobný materiál, ale byl pouze lehkým nástinem M. Huptycha bohatého projekčního materiálu. Při zvažování závěrečné práce jsem se tedy rozhodla být i já kreativní, a přispět malou měrou do užití tohoto neobyčejného materiálu-arteterapeutického pexesa. Tato závěrečná práce nemá sloužit jako manuál, je jen inspirací k technice, která má neskonalé množství podob, jako jednotlivé obrázky pexesa. 2

3 2. POPIS TECHNIKY TERAPEUTICKÉ PEXESO 2. 1 Popis techniky Arteterapeutické pexeso je projektivní technika s širokým užitím: psychodiagnostickým, abreaktivním, tvůrčím apod. Projektivní metody tvoří svébytnou kategorii, neboť osobnost jedince je konfrontována s nějakou určitou situací, která má pro něj specifický význam. Projekční materiál-arteterapeutické pexeso-vyvolává u jedince různé reakce, kterými tato osoba vyjadřuje dojmy ze svého osobního světa a vlastní osobnosti. V technice se vychází z významné tendence lidské psychiky, která říká, že člověk je náchylný všechny mnohovýznamové situace, se kterými se v životě setká, interpretovat ve shodě s vlastními zkušenostmi a potřebami. (Svoboda, Krejčířová, Vágnerová, 2001, str.247) Užití AP je závislé na cílech, ke kterému zadávající techniku nabízí. Je možné jej užit jako psychodiagnostickou sebepoznávací metodu, ale i jako hru ve skupině-komunikační, abreakční apod. Technika AP je určena pro psychoterapeuty, lektory, učitele a personalisty, kteří pracují se skupinami i s jednotlivci. Tuto techniku je možné použít v rámci psychoterapie jako hlavní i doplňkovou techniku, v pracovních týmech, ve vzdělávacích skupinách dětských i dospělých apod. Arteterapeutické pexeso umožňuje propojení mezi verbálním a neverbálním světem. Řeč umožňuje hodnotit pocity, předávat příběhy, popisovat okolí, jak jej vnímáme. Obrázky karet pexesa nabízí možnost se více nevědomě vztahovat ke světu oproti verbálnímu zpracování. Toto propojení přináší bohatší poznatky než samotné výtvarné prožívání či verbální zpracování. Jedná se o soubor X karet čtvercového, pexesového formátu s kolážemi různých motivů (motivy přírodní x technické, konkrétní x abstraktní, barevné x černobílé, lidské x bez lidí apod.). Projektivní soubor vytvořil M. Huptych z jeho dlouholeté výtvarné tvorby. Využití techniky rozvoj sebepoznání a sebereflexe vzájemné poznání ve skupině (postoje, autobiografické momenty, chování, prožívání apod.) rozvoj komunikace (poskytování zpětné vazby, vyjadřování pocitů, apod.) senzibilizace vnímání abreakční charakter rozvoj tvůrčích schopností 3

4 2. 2 Administrace Technika se užívá individuálně i ve skupině, u dětí i dospělých. Zadání je závislé na cíli, ke kterému arteterapeutické pexeso užíváme. Technika není striktně časově určena, ale lze ji použít jak ve strukturované podobě díky časovým fázím a tématickému zadání, ale i volně. Karty nejsou rozlišeny zvlášť pro muže a ženy. Lze je použít u dětí od předškolního věku až do dospělosti. Základní kroky administrace: 1) výběr karet pexesa z určeného množství (výběr 1 čí více karet, přiřadit sobě či někomu jinému-dle zadání, nemusí být užity všechny obrazové předlohy, pokud pracujeme ve skupině, ale pouze určitý počet karet) 2) představení karet 3) zpětné dotazování se 4) interpretace a hodnocení zvolených karet Základní postup lze rozšířit o následující kroky: řazení karet dle zadání, výměnu karet, inspirací karet a vyústění dané inspirace do vlastní tvorby-ať již výtvarné, verbální či pohybové, karetní pexeso, příběh karet. Formy užití jsou popsány v kapitole Užití AP v praxi Hodnocení a interpretace Základní užití techniky vychází z analýzy výběru karty a jeho obsahu, ale i z analýzy procesuální stránky a stránky výtvarné analýzy. Pro hodnocení nejsou stanoveny žádné normy díky širokému užití AP. Pro hodnocení a interpretaci lze vycházet z různých arteterapeutických a psychoterapeutických škol, ale i z obecného vědomostního základu čerpajícího z dějin umění, psychologie apod. Hodnocení a interpretace je tedy závislé na znalostní a zkušenostní rovině administrátora. V následující části představíme inspirační zdroje pro hodnocení a interpretaci. Nepředkládáme normy pro hodnocení, ale pouze oblasti, na které se lze dívat v rámci procesu techniky a na její výsledek Hodnocení inspirované analytickými přístupy Pro analytické přístupy je z jedním z ústředních témat práce se symbolem. Touto mocnou výrazovou a komunikační formou se zabývali jak S: Freud, tak C. G. Jung a současnosti nese arteterapie jejich bohatý odkaz. Léčebný potenciál symbolického výtvarného vyjádření a projektivní možnosti hodnocení výsledku lze užit i v dané technice. 4

5 Jednak je možné se inspirovat kartou z pexesa a namalovat vlastní výtvor/ dotvořit, co zde chybí/ vynechat, co je navíc/ vytvořit protikladný výtvor a interpretovat výsledek, a nebo lze vše toto zachytit pouze pomocí slov v našem vyprávění a popisu zvolených karet: Vybrala jsem si následující karty z pexesa, protože...a pokračovat dle výše uvedeného zadání. Touto cestou se dostáváme ke skrytým obsahům a prožitkům skrz symbolické výrazy. Analytická arteterapeutka M. Naumburg, která propojuje jungiánský a freudovský přístup v arteterapii nesouhlasí s dáváním subjektivní zkušenosti do slov a nechává více ve výtvarné rovině a prožitku. Vyzdvihuje porozumění výtvarným obsahům skrz volné asociace, nikoli skrz interpretační rámce. Zároveň však poznamenává, že je důležité si uvědomit psychologické souvislosti procesu arteterapie: výtvarný projev umožňuje lidem umístit nevědomý materiál přímo do obrazu, zatímco v psychoanalýze musí být vizuální zážitek transformován do slov. (Malchiodi, 2004, str. 43) Arteterapie uznává, že nevědomí vyjadřované skrz klientovy fantazie, denní sny a strachy může být projektováno rychleji než ve slovech. Úkolem vedoucího je poskytnout jedinci co největší prostor se co nejsvobodněji vyjádřit a poté společně hledat porozumění a objevovat na symbolické rovině významy řečeného či výtvarně ztvárněného a skryté obsahy vtahovat do vědomí. Pokud se užívá technika AP v rámci psychoterapie, terapeut užívá důležité nástroje jako přenos, protipřenos a k pochopení symbolické roviny se přibližuje prostřednictvím otázek, objasňování, konfrontací a interpretací. Inspirací odkazu C. G. Junga nám je bezpochyby užívání aktivní imaginace. V našem případě imaginování probíhá nad obrázky z AP, které si náhodně vybereme a píšeme si co nejvíce věcí, co nás k němu napadá. Poté lze napsat poselství z těchto asociací, nejdůležitěší myšlenky a také to, co nám je aktuálně z naší produkce nejvzdálenější. Tento materiál dále poskytujeme k interpretaci a hodnocení. Prostřednictvím výtvarného média, tedy obrázků AP, podporujeme vědomí, porozumění, růst a proměnu. Arteterapeutické pexeso se stává prostředníkem mezi mezi jedincem a terapeutem a dochází k personifikaci představ, může začít dialog vědomí s nevědomím prostřednictvím symbolů. Je možné se inspirovat také psychodynamickými teoriemi a AP využít k práci se skupinovou dynamikou. Pomocí výběru obrázků z pexesa znázorňovat své postoje k jedincům skupiny a představy o nich samých. Tento materiál může tedy sloužit jako zdroj inspirace pro skupinovou práci a vhled do určitých oblastí a otázek života. 5

6 2.3.2 Hodnocení inspirované humanistickými přístupy Je mnoho pohledů na psychologii, stejně jako na arteterapii. Je pouze na nás, který směr si vybereme a po kterém budeme kráčet. Přestože cíl je mnohdy stejný, a tím hlavním je v našem případě rozvoj sebepoznání, cesty k němu jsou rozdílné. Humanistické přístupy přináší pohled na člověka, kde není nejdůležitější člověk v područí nevědomí, které je třeba poznat, a tak nad ním získat kontrolu, jak tomu bylo v psychoanalytických a psychodynamických směrech. Mezi humanistické přístupy, které se odrazily v arteterapii patří PCA, Gestalt, existenciální psychoterapie a transpersonální psychologie svoji humanistickou filozofií. Všechny tyto přístupy sdílí a respektují klientovu subjektivní, výrazovou zkušenost skrz umění a důvěřují jeho výběru a zpracování zadání. Dále zdůrazňují takové koncepty jako je osobní svoboda, volba, hodnoty, odpovědnost, autonomie a osobní význam. Arteterapeut J. Garai považuje za základní 3 principy praktikování arteterapie vycházející z humanistických myšlenek. Jedná se o: 1) důraz na řešení problémů v životě jedince; 2) podpora sebeaktualizačních tendencí jedince pomocí tvoření; 3) důraz na rozvoj důvěry a pravdivosti v mezilidských vztazích. (Malchiodi, 2004, str. 58) Každý jedinec ve spolupráci s terapeutem a skupinou by měl zkoumat zvolené obrázky pexesa, vlastní vyprávění k nim či vlastní výtvor inspirovaný pexesem a podporovat svoji kreativitu a jedinečnost tak, aby plně pochopil sebe sama Hodnocení inspirované výtvarným uměním Neméně důležitým je hodnocení z hlediska výtvarného projevu. Ať již hodnotíme vlastní tvorbu či naše preference při volbě karet pexesa, můžeme sledovat určité znaky v projevu, které mohou o nás také vypovídat. Vždy je důležité sledovat, co se opakuje, co je jedinečné, co chybí apod. Z tohoto základu můžeme dále rozvíjet dalším výběrem, či výtvarným ztvárněním vše, co chceme podpořit. Pokud volíme další práci na základě našeho prvotního výběru, máme dvě možnosti. Podpořit naše opakující se tendence a tím upevnit toto stadium našeho vnímání světa, a nebo hledat komplementární obrázky a ztvárnění, abychom rozšiřovaly naše poznávací pole. Čeho si na obrázku pexesa všímat: Bod Křivky 6

7 Kompozice Hlavní formát Barevnost Perspektiva Ornament Struktura Téma Expresivnost Četnost prvků Vzájemné vztahy předmětů a figur Linie x Plocha Detail x Celostnost Konkrétnost x Abstraktnost Figury zvířecí x lidské x předměty Statičnost x dynamičnost Realita x Fantazie Ontogenetický pohled na výtvarný projev 2. 4 Komentář Výhodou techniky je jeho různorodé užití, které lze zaměřit na rozvoj sebepoznávání a poznávání druhých, na skupinovou dynamiku, na interpersonální vztahy, na emoční rozpoložení jedince, jako rozehřívací či abreaktivní skupinová technika apod. Výhodou také je možnost strukturovaného užití a libovolné časové zadání dle potřeb a cílů jedince či skupiny. Výsledek AP je citlivý na aktuální psychický stav jedince. 7

8 3. UŽITÍ TECHNIKY ARTETERAPEUTICKÉHO PEXESA V PRAXI 3.1 Užití dle různých expresivních modelů V psychologii jsou známé vývojové teorie od J. Piageta a J. Brunera, které odkazují na kinestetické, konkrétní obrazové a symbolické fáze ve vývoji. Těm může klient porozumět skrz různé formy umění (např. od tělové zkušenosti škrábání na papír k tvorbě a tanci se symbolickým významem). Na tomto teoretickém základě zjistili S. Sandel a J. Johnson dopad různých uměleckých medií a intervencí na terapeutický proces a výsledky terapie. (Johnson, 1999) S. Kagin a V. Lusebrink jako první navrhli kontinuum expresivních terapií (tzv. ETC), v němž také reflektují myšlenky J. Piageta a J. Brunera. Model ETC dále zahrnuje informace z neurologických výzkumů, poznatků o senzoricko motorickém vývoji, psychosociálním chování a self psychologie. Pohybově smyslová úroveň se odráží především v interakci s výtvarnou formou, není kladen důraz na výsledek tvoření, ale na tělesnou zkušenost v pohybu. V arteterapeutickém pexesu lze tuto rovinu naplnit pomocí dramatického či výtvarného zpracování karty pexesaužití pexesa jako inspiračního zdroje pro další zpracování. Percepčně emoční rovina zahrnuje lidskou schopnost prozkoumat strukturální vlastnosti umělecké formy a naplnit formu pocity. Např. čárami a barvami vytváříme umělecký výraz na percepční úrovni; vytvoření části hudební skladby je příkladem afektivní úrovně. Arteterapeuutické pexeso nás může učit reflektovat distanci mezi percepcí (volba a vnímání karty pexesa) a vzniklými emocemi (jaké pocity ve mne vzbuzují jednotlivé obrazy pexesa). Na kognitivně symbolické rovině užívají lidé uměleckou formu buď pro řešení problémů nebo objevení významu a souvislosti s jejich tématem. Tato úroveň je bazální pro práci s AP, kdy jedince interpretuje své zvolené karty, hledá tedy významy v jeho kartách, v určité umělecké zkušenosti. V tuto chvíli nepovažujeme za rozdílné, zda si klient volí karty pexesa a užívá je jako projekční pole a nebo zda vytváří vlastní výtvor. V obou uměleckých zdrojích lze najít důležité významy pro jeho život. Poslední, kreativní úroveň dle S. Kagina a V. Lusebrinka požaduje integraci všech předchozích úrovní ETC, aby mohla být součástí uměleckého zpracování. Velmi zajímavý pohled na porozumění procesu expresivních terapií přináší A. Goren- Bar se svým modelem kreativní osy (angl. Creative Axis Model). Jeho stupně jsou následující: (Goren-Bar, 1997, str ) 8

9 1.stupeň: KONTAKT Toto je počáteční fáze, kdy se klient seznamuje s uměleckou formou (prohlížení si karet arteterapeutického pexesa, ohmatávání výtvarného materiálu, experimentování s hudebním nástrojem apod.) 2. stupeň: ORGANIZACE Poté, co si klient zvolí uměleckou formu, musí zorganizovat nejrůznější prvky pro počátek práce (rozložit si karty pexesa, aby si je mohl všechny důkladně prohlédnout, připravit materiál pro tvorbu, noty pro hru na hudební nástroj apod.) 3. stupeň: IMPROVIZACE, Fáze pokračování organizování, kdy klient chybuje a seznamuje se s charakteristikami materiálu a jeho užitím (postupně si prohlížíme a volíme karty pexesa a pozměňujeme naše kriteria výběru, podobně jako zjišťujeme vztahy mezi linkou na papíře a kresleným objektem, moment, kdy se mění noty apod.) 4. stupeň: CENTRÁLNÍ TÉMA Moment, kdy klient přichází na důležité téma, postup a investuje více energie a úsilí do jednotlivých částí umělecké práce (např. když opakujeme rytmus skladby apod.) 5. stupeň: ZPRACOVÁNÍ V dané fázi dochází k formování a upevňování centrálního tématu, když je jedinec ponořený do modifikací, zlepšování, vývoje umělecké práce a její dokončování (karty pexesa jsou vybrána a je nad nimi uvažováno, zda je třeba udělat ještě nějaká změna ve výběru) 6. stupeň: UCHOVÁNÍ Toto je konečná fáze zkušenosti, v které je zahrnuto presentování výtvoru, uchování, distance od něj. Pokud tedy chceme zapojit výše zmíněné modely do naší práce s arteterapeutickým pexesem, jak bylo naznačeno, lze užít AP jako inspirační zdroj, kdy si jedinci vybírají na základě určitého tématu 1 či více karet a poté jejich obsah dále rozpracovávají. A) ve spojení s kreativním psaním (píší příběh karet-každý sám za sebe, ve skupině, v posloupnosti-každý něco přidá ze své karty, může následovat reflexe) B) ve spojení s výtvarným zpracováním (karta je může inspirovat jako jakékoli téma do výtvarného zpracování) 9

10 C) ve spojení s hudebním zpracováním (kartě mohou dát pojmenování a tomu pak zvuk, mohou ji hudebně ztvárnit-ostatní členové skupiny hádají, co je hlavním námětem karty pexesa-může to být barva, pocit, symbol apod.) D) ve spojení s pohybem (dramatické či taneční zpracování tématu či prvky z karty pexesa) E) ve spojení s vyprávěním (popis, interpretace volby karet, kolové vyprávění příběhu ve skupině na základě karty) F) ve spojení s imaginací 3.2 Různé techniky a hry s AP Jak již bylo řečeno, AP je technika, která má nespočetné množství variant a její užití závisí na zkušenostech a kreativitě terapeuta a lektora. Ráda bych zde nastínila několik forem práce s touto projektivní sadou. Vždy bude popsán postup, zaměření, název techniky. Neboť jsou techniky použitelné většinou pro děti od 4 let po dospělost, nebudeme je tedy nijak omezovat věkem. Stejná volnost volby je i v oblasti použitelnosti individuálně či ve skupině. 1) PEXESO Cíl: rozvoj vnímání, sebepoznání, rozvoj komunikace (pohotové reagování, reflexe, zpětná vazby apod.), trénink vlastních limitů (o čem chci hovořit ve skupině, o čem nikoli), ale i abreakce, skupinová dynamika - skupinky 2-5 lidí -je poskládané pexeso 8x8 obrázků otočených obrázkem směrem dolů, skupina sedí kolem. První hráč začíná, otočí jednu kartu a musí k ní říct krátký příběh, pojmenování, pocit (nejdéle 20 vteřin), otočí druhou kartu a musí se k ní pokusit najít spojitost s první, pokud se nepodaří, otočí je nazpět a hraje další na řadě. Pokud spojení nalezne, může si vzít karty a hraje další. Kdo má nejvíce karet, vyhrává. -další varianta této hry je, že na konci hry si každý vezme karty a 5 nejdůležitějších karet si nazve a spíše pro sebe poselství, které je v nich pro něj ukryto. 2) OBRAZOVÝ ŽIVOTOPIS Cíl: rozvoj vnímání, sebepoznání, rozvoj komunikace a tvořivosti - možno užít ve skupině i individuálně v IT 10

11 - karty pexesa jsou uprostřed místnosti a jednotlivci si vybírají karty - za každých 5 let života si volí jednu kartu a kladou ji v řadě za sebou a tvoří tak obrazový životopis- reflektují ve dvojici či ve skupině - pokud chceme nechat techniku ve více hravé formě, vytvoří se dvojice, jeden z dvojice poskládá karty a druhý z dvojice mu vypráví smyšlený příběh jeho dětství na základě jeho karet 3) PŘÍBĚH KARET Cíl: sebepoznání, rozvoj tvořivosti - probíhá ve skupině - jedinci ve skupině sedí v kruhu a uprostřed je balíček pexesa, každý si vytáhne 3 karty, zbylý balíček zůstává uvnitř kruhu - lektor zadává různá témata (vždy tak po 8 lidech-např. láska, překvapení, sen, dárek apod.) a úkolem jedinců je zvolit si jednu ze svých karet a dát ji doprostřed a na jejím základě přidat kus příběhu, pokud nevymyslí příběh padnoucí na kartu a do kontextu běžícího příběhu, musí si vzít další kartu z prostřed, vyhrává ten, kdo je první bez karet -uprostřed se s odevzdaných karet staví mozaika, obrázek, symbol... 4) OBRAZ MÉHO JMÉNA Cíl: rozvoj tvořivosti, navázání kontaktu se skupinou -probíhá ve skupině i individuálně -ke jménu si volíme co nejvíce karet pexesa (podle toho, co ve mne jméno asociuje, jak zní, jakou by mělo barvu, jaký je jeho význam apod.) a skládáme je v obraz, lze stavět jméno i někoho ze skupiny a poté vzájemně hádat, následuje reflexe a dotazování 5) OKEM OSTATNÍCH Cíl: sebepoznávácí, poznávání ostatních, podporuje skupinovou dynamiku -probíhá ve skupině 11

12 -každý si zvolí kartu pexesa sám za sebe, která jej nejvíce vystihuje a tu si ponechá na svém místě, a za každého člověka ve skupině, tu položí před daného jedince -když je obdarovaná celá skupina - každý má na svém místě tolik karet pexesa, kolik je lidí ve skupině, může začít interpretace, dotazování, představování svého já, jak mne vidí okolí a jak tomu rozumím -reflexe lze provádět i v menších skupinkách, lze poté vytvořit obraz já z daných karet, vynechat či přidat více padnoucí karty pexesa -lze dat na počátku i konkrétní téma, např. tajemství, vztahy, apod. 6) PYRAMIDA HODNOT Cíl: zamyslet se nad hodnotovým systémem sebe a ostatních, rozvoj komunikace -každý si zvolí 6 nejdůležitějších karet a postaví je do pyramidy hodnot, nejvýše je karta, která symbolizuje nejdůležitější hodnotu v životě -poté jsou lidé vyzvání, aby si je pojmenovali a toto pojmenování zapsali - poté si přibrerou ještě jednu kartu, která tam chybí a znovu postavili pyramidu -pyramidu představit, a vytvořit skupinky, které mají podobné hodnoty-vytvořit seznam společných hodnot, výtvarně či psychodramaticky ztvárnit 7) MOŘE INSPIRACE Cíl: rozvoj tvořivosti, -individuálně i ve skupině - lektor zadá téma či otázku (viz. témata), jedinec z karet uprostřed vybere jednu charakteristickou kartu -poté si zvolí výtvarný materiál a vytvoří vytvarné dílo (dramatickou etidu, psaný příběh apod.), v němž spojí inspiraci z karty a téma zadání -po ztvárnění se může udělat výstava a představení-více ponechat ve hře/ lze skončit bez představení, pouze jenom zážitkem/ nebo klasickou reflexí a interpretací 8) KDO HLEDÁ, TEN NAJDE Cíl: abreakce, rozvoj vnímání -individuálně i ve skupině 12

13 -lektor řekne vždy téma a cinkne na zvoneček, po 1-2 min opět -karty pexesa jsou rozházeny uprostřed kruhu, kde jedinci sedí -po cinknutí zvonečku musí každý vyhledat co nejvíce karet, které souvisí s daným tématem, při druhém cinknutí se vrátit na své místo a spočítat karty -každý si zapisuje body z jednotlivých kol, občas vedoucí může nechat někoho představit karty, jak souvisí s daným tématem 9) HÁDEJ HADAČI Cíl: rozvoj tvořivosti a vnímání, abrekace, tmelení skupiny -práce ve skupině - jedinec si z prostřed kruhu vytáhne 3 karty a jednu z nich se pokusí pantomimicky ztvárnit skupině -své 3 karty předloží skupině a oni hádají, kterou kartu ztvárňuje a co je námětem dané pantomimy či psychodramatu -jedinec si smí na pomoc přizvat 1 člena skupiny 10) NÁLADOMĚR Cíl: krátké naladění na skupinu -ve skupině -najít kartu podle mé nálady, ostatní hádají, jak se cítím 11) OŽIVLÝ OBRAZ Cíl: abreakce, skupinová dynamika -ve skupině -vedoucí nechá vylosovat 3 karty skupinu a ta si zvolí jednu, kterou ztvární (tématicky jsou karty vždy mnohoobjektové) -skupina ztvárňuje obrázek z pexesa jako sochu či jako pohyblivou sochu -vedoucí sleduje, jaké má kdo role, kdo je vedoucí, bavič, kazisvět apod. -následuje reflexe, nebo lze nechat pouze v zážitku bez reflexe 13

14 12) RODOKMEN Cíl: zamyšlení se nad vlastními příbuzenskými vztahy - na arch papíru si nakreslíme graficky strom rodiny a naše příbuzenstvo (prarodiče, rodiče, sourozence, tety strýce, bratrance apod.) -za každého člena rodiny nalezneme příslušnou kartičku pexesa a položíme ji na místo v rodokmenu-stromu rodiny -když máme celý strom rodiny hotový, můžeme jej představit-díváme se, kde jsou shody na obrázcích-ve struktuře, námětu, barevnosti apod. a jak to zapadá do našeho vnímání jednotlivých osob, ale i celých linií či větví 13) BAREVNÁ IMAGINACE Cíl: rozvoj fantazie, relaxace -jedinec si náhodně vytáhne karty pexesa a nechá je na sebe chvíli působit -poté se položí do relaxační polohy a poslouchá vedoucího, jak provází imaginací: Před vámi se objevuje krajina a v ní na stéblech trávy kapky rosy. Lákají vás se sehnout a detailně si je prohlédnout. Když se sehnete, pomalu se z kapek rosy stává velké plátno, na kterém se objevuje vaše karta pexesa. Obraz se pomalu vyostřuje a ožívá..můžete zůstat před ním a dívat se na něj jako na napínavý film, ale pokud máte chut, můžete vstoupit do obrazu a stát se jeho součástí.ponechat 7 minut imaginace.je čas rozloučit se s títo světem a pomalu se zpět vrátit do krajiny, odkud vede cesta zpět sem do místnosti. Až se rozloučíte můžete si ve své mysli rozpomínat, kde jste, kdo leží vedle vás a až napočítám do 5, zkuste se pomalu protáhnout, otevřít oči.. -zážitek z imaginace lze sdílet, malovat, vyjádřit emoci jedním pohybem apod. pro podání krátké zprávy okolí, jak jste se měli na cestě. 14) KUDY VEDE CESTA K CÍLI Cíl: hledání zdrojů k řešení obtíží-vědomou a nevědomou cestou -individuálně i ve skupině -jedinec si napíše na papír svůj problém, na který by se chtěl více podívat -zvolí si vědomě karty pexesa, které symbolizují: problém/ překážku k cíli/ řešení 14

15 -poté si vyberou ve stejném pořadí dané tři karty, ale náhodným výběrem (karty jsou otočeny obrázkem dolů) -následuje zamyšlení a reflexe, co nám chtějí karty sdělit skrz vědomí i nevědomí -nakonec si zvolíme vědomě kartu, která reprezentuje pomoc zdolání přeážky -HRA NA VĚŠTCE-obměna této techniky je, že si lidé náhodně tahají karty značící: minulost, přítomnost, budoucnost/ co je mé ideální já, reálné já, jak vidím sebe, jak mne vidí ostatní/ mé důležité vztahy apod. 3.3 Dle tématického použití Pokud se přidržíme základní formy práce s pexesem, tedy výběr karty a následná interpretace, lze tento postup naplňovat dvojím způsobem. A) volný výběr karet pexesa bez zadání a tématického nasměrování, popř. s velmi obecným zadáním-např. zvol s kartu, která tě nejvíce zaujme/ která ti je v danou chvíli nejvzdálenější/ jak se nyní cítíš/ jak jsi se měl v období, kdy jsme se neviděli -Tento způsob práce je vhodný v momentě, kdy potřebujeme zjistit nalazení jedince či skupiny/ rychlou formou zjistit, jak se komu daří/ verbálně nelze uchopit téma a skrz vyjádření pomocí obrázku máme k dispozici nový materiál. B) výběr karet pexesa se zadáním -Neboť pracujeme s projekčním materiálem, je předem zřejmé, že nelze tématicky uchopit s konečným počtem všechna zadání. Následující soubor témat vznikl jednak používáním karet u klientů psychiatricky nemocných, ale i u zdravých lidí zajímajících se o sebepoznání a seberozvoj. Tématický okruh je dále pro inspiraci doplněn klasickými tématy z arteterapie a psychologie. -Terapeut zadá obecné téma a požádá jedince, aby k němu vybrali určitý počet karet. Téma lze vztáhnout k jedincům samotným, k ostatním ve skupině (v tomto případě se dávají karty pexesa přímo daným lidem), ale i k blízkým z rodiny apod. (volíme zástupný předmět daného jedince, k němu pak přiřazujeme karty pexesa) -základní témata * to jsem já a to jsem také já * minulost x přítomnost x budoucnost/ má očekávání/ mé sny x realita * úspěchy x neúspěchy * já a moji blízcí/ mé vztahy/ autority/ mí přátelé a mí nepřátelé * já a mé vlastnosti (odvaha, lehkovážnost, cílevědomost, apod.) 15

16 * já a mé emoce (láska, radost, zloba, hněv, žárlivost, smutek apod.) * obavy/ strachy / stresové situace/ chyby vlastní a cizí/ konflikty * štěstí x neštěstí * světlo x stín * dětství x dospělost * dívky x chlapci * jing x jang * tělo/ zdraví * čas/ okamžik * identita (jméno, pohlaví, role apod) * mé potřeby (důvěra, bezpečí, místo, hranice, apod) * můj život * rodina /role v životě * příroda/ zvířata /mé okolí * peníze /jídlo - další témata * tajemství * tarotové karty * pohádky * začarovaný svět * o čem lidé hovoří * čeho se chci dotknout * co mi chutná * slzy * promarněný x využitý čas * putování * potkávání * dobré bydlo * mé místo * začarovaný svět * kde se rozezvučí srdce * kam se schovat * jak si stojím ve světě * osamělost * ticho/ klid/ esence * živly * zrcadlo * sociometrie * ano-ne * co bych byl, kdybych byl.. * jedinečnost * obraz od mé/ mého... * vzpomínka na trapasy * pyramida hodnot * inzerát * poklad * roční období * Kazisvět * Rozplétání * Houpačka * Setkávání * Tabu * obraz rodiny 4. ZÁVĚR Věřte tomu tichému hlásku, který říká: Takhle by to mohlo jít a já to zkusím. (Mariechildová in Cameronová, 2002 str. 199) Přeji mnoho tvořivosti a inspirace všem, kteří se rozhodnou užívat tuto nevyčerpatelnou projektivní techniku, mezi jejíž podoby patří hluboká sebepoznávací práce, vlastní seberozvoj, lehké hrátky i skupinové dovádění. 16

17 POUŽITÁ LITERATURA CAMERONOVÁ, J. Umělcova cesta.. Praha: Maitrea, 2002 HERMOCHOVÁ, S. Hry pro život 1. Praha: Portál, 1994 GOREN-BAR, A. The creative axis in the expressive therapies. The Arts in Psychotherapy, vol 24, pp JEBAVÁ, J. Úvod do arteterapie. Praha: Karolinum, 1997 JOHNSON, D. R. Essays on the creative arts therapies. Springfield: Charles C. Thomas, 1999 KAGIN, S., LUSEBRINK, V. The expressive therapies continuum. In Arts in Psychotherapy, vol. 5, pp MALCHIODI, C. A. Handbook of Art Therapy. London, New York: The Guilford Press, 2003 SVOBODA, M. Psychologická diagnostika dospělých. Praha. Portál,

MANUÁL PRO ARTETERAPEUTICKOU PRÁCI S AUTORSKOU SADOU PROJEKTIVNÍCH KOLÁŽÍ MIROSLAVA HUPTYCHA. zpracovala PhDr. et Mgr.

MANUÁL PRO ARTETERAPEUTICKOU PRÁCI S AUTORSKOU SADOU PROJEKTIVNÍCH KOLÁŽÍ MIROSLAVA HUPTYCHA. zpracovala PhDr. et Mgr. MANUÁL PRO ARTETERAPEUTICKOU PRÁCI S AUTORSKOU SADOU PROJEKTIVNÍCH KOLÁŽÍ MIROSLAVA HUPTYCHA zpracovala PhDr. et Mgr. Zuzana Čepelíková 1 OBSAH 1. Slovo autora, historie (3) 2. Popis sady projektivních

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Výtvarná výchova 1. období 2.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Výtvarná výchova 1. období 2. Obsah Kód Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo VÝTVARNÁ VÝCHOVA VV-3-1-01 VV-3-1-02 rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy, barvy, objekty);

Více

Základní škola Fr. Kupky 350, Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Výtvarná výchova 1. období 3. ročník

Základní škola Fr. Kupky 350, Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Výtvarná výchova 1. období 3. ročník VÝTVARNÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah Základní škola Fr. Kupky 350, 518 01 Dobruška RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo VV-3-1-01 VV-3-1-02 VV-3-1-03 VV-3-1-04 rozpozná a

Více

Psychoterapeutické směry. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Psychoterapeutické směry. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Psychoterapeutické směry MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 16 Název materiálu: Psychoterapeutické

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA - Výtvarná výchova 6.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA - Výtvarná výchova 6. RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo VV-9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahů; uplatňuje

Více

Kompozice hudby. Cíle ve skupině Sdílení pocitů, myšlenek a zkušeností Kooperativní učení

Kompozice hudby. Cíle ve skupině Sdílení pocitů, myšlenek a zkušeností Kooperativní učení Kompozice a poslech Kompozice hudby Obecné cíle Rozvoj dovednosti kreativně řešit problémy Rozvoj schopnosti zaznamenat vnitřní prožitky Vyjádření pocitů Integrovat části do celku Cíle ve skupině Sdílení

Více

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace,

Více

Příloha č. 9 VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Příloha č. 9 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Žák při vlastních tvůrčích činnostech pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (světlostní poměry, barevné kontrasty, proporční ) Žák využívá a kombinuje prvky vizuálně obrazného vyjádření ve vztahu

Více

Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská

Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská Intervenční dimenze dramatické výchovy Dramatická výchova/ve speciální pedagogice dramika je pedagogickou disciplínou, která - využívá metody dramatického

Více

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací obor: Výtvarná výchova Obsahové, časové a organizační vymezení Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 5. ročník 2 hodiny týdně Vzdělávací obor Výtvarná výchova zahrnuje využití

Více

GYMNÁZIUM OSTRAVA ZÁBŘEH, VOLGOGRADSKÁ 6a. Mgr. Marcela Gajdová. Tematické plány pro školní rok 2016/2017

GYMNÁZIUM OSTRAVA ZÁBŘEH, VOLGOGRADSKÁ 6a. Mgr. Marcela Gajdová. Tematické plány pro školní rok 2016/2017 GYMNÁZIUM OSTRAVA ZÁBŘEH, VOLGOGRADSKÁ 6a Mgr. Marcela Gajdová Tematické plány pro školní rok 2016/2017 Estetická výchova výtvarná výchova (prima B ŠVP) Estetická výchova výtvarná výchova (sekunda - ŠVP)

Více

Dramatická výchova. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Rozvoj poznávacích, komunikačních a sociálních dovedností dětí

Dramatická výchova. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Rozvoj poznávacích, komunikačních a sociálních dovedností dětí Dramatická výchova ročník 1 Dramatická výchova a její postavení v oboru předškolní a mimoškolní pedagogika Nonverbální komunikace, pohyb a pantomima charakterizuje cíle a prostředky oboru dramatická výchova

Více

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň 6.1. I.stupeň Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávání ve vyučovacím předmětu Výtvarná výchova : - směřuje k podchycení a

Více

4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova. 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova. 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Umění a kultura Výtvarná výchova

Umění a kultura Výtvarná výchova Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět : Období ročník : Umění a kultura Výtvarná výchova 3. období 8.- 9. ročník Očekávané výstupy předmětu Na konci 3. období základního vzdělávání žák: 1. vybírá, vytváří

Více

Studijní zaměření: Komplexní výtvarná tvorba

Studijní zaměření: Komplexní výtvarná tvorba 5.2.1.1 Studijní zaměření: Komplexní výtvarná tvorba Obsahem komplexní výtvarné tvorby je teoretické i praktické zvládnutí jednotlivých výtvarných technik, poznávání moderních technologií a seznámení se

Více

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

Personální kompetence

Personální kompetence Personální kompetence prezentace komunikace týmová práce Personální kompetence 1. přednáška 1/10 Moduly: Personální kompetence prezentace komunikace týmová práce Studijní materiály na http://www.fs.vsb.cz/euprojekty/415/?ucebni-opory

Více

5.2.2 Studijní zaměření: Komplexní výtvarná tvorba

5.2.2 Studijní zaměření: Komplexní výtvarná tvorba 5.2.2 Studijní zaměření: Komplexní výtvarná tvorba Obsahem komplexní výtvarné tvorby je teoretické i praktické zvládnutí jednotlivých výtvarných technik, poznávání moderních technologií a seznámení se

Více

V. 10 Osobnostní a sociální výchova

V. 10 Osobnostní a sociální výchova 1/7 V. 10 Osobnostní a sociální výchova V.10. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Osobnostní a sociální výchova rozvíjí praktické dovednosti, které žáci mohou využít v běžném

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Tento dokument byl vytvořen v rámci projektu ESF OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/36073 Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok

Tento dokument byl vytvořen v rámci projektu ESF OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/36073 Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok Tento dokument byl vytvořen v rámci projektu ESF OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/36073 Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok financovaného Evropským sociálním fondem. Aktivizace osob

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY Základní škola a mateřská škola Veleň, Hlavní 46, 20533 Mratín, okres Praha východ, IČO 71004530,telefon/fax 283931292 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY UČEBNÍ OSNOVY VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Umění

Více

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Výtvarná výchova 2 2 2 2 Realizuje obsah vzdělávacího oboru Výtvarná výchova RVP ZV. Výuka probíhá ve dvouhodinových

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výtvarná výchova - 6. ročník prvky kresebného vyjádření světlo, stín, polostín textura, měkká modelace a šrafura jejich uspořádání v ploše a prostoru základní kresebné techniky např. kresebné studie, figurální

Více

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA 2 Základy teorie vysvětlí pojem dramatická výchova, předmět dramatické výchovy, její vztah k dramatické výchovy charakterizuje její kontext a využití ve estetické

Více

UMĚNÍ A KULTURA Charakteristika vzdělávací oblasti

UMĚNÍ A KULTURA Charakteristika vzdělávací oblasti UMĚNÍ A KULTURA Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Umění a kultura umožňuje žákům jiné než pouze racionální poznávání světa a odráží nezastupitelnou součást lidské existence umění a kulturu.

Více

TEORIE SOCIÁLNÍ PRÁCE I. Radka Michelová

TEORIE SOCIÁLNÍ PRÁCE I. Radka Michelová TEORIE SOCIÁLNÍ PRÁCE I. Radka Michelová Psychodynamické perspektivy Psychoanalytické a psychoterapeutické směry, které čerpají z Freuda. Vliv na formování sp zejména na počátku 20. st., v současné době

Více

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA 2 Základy teorie vysvětlí pojem dramatická výchova, dramatické výchovy charakterizuje její kontext a využití ve výchově a vzdělávání; vymezí obsah dramatické

Více

Specifikace vzdělávacích potřeb

Specifikace vzdělávacích potřeb Příloha č. 1 Specifikace vzdělávacích potřeb Specifikace cílové skupiny: Cílovou skupinou zakázky bude 21 pracovnic v sociálních službách, 1 sociální pracovnice a 1 vedoucí sociální pracovnice. Cílová

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu výtvarná výchova

Charakteristika vyučovacího předmětu výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu výtvarná výchova Obsahové vymezení Výtvarný obor navazuje na výtvarnou výchovu základní školy a vychází ze vzdělávacího obsahu Výtvarného oboru v RVP G. Časové vymezení

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výtvarná výchova - 6. ročník prvky kresebného vyjádření OSV rozvoj schopnosti tvar, objem a prostor poznávání světlo, stín, polostín textura, měkká modelace a šrafura OSV sebepoznání a jejich uspořádání

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvořivé schopnosti, které žáci získali na prvním stupni ve vyučovacím předmětu Tvořivost a prostřednictvím

Více

Tvorba Pojetí vyučovacího předmětu Obecné cíle Přínos k rozvoji klíčových a odborných kompetencí a průřezových témat

Tvorba Pojetí vyučovacího předmětu Obecné cíle Přínos k rozvoji klíčových a odborných kompetencí a průřezových témat Tvorba Pojetí vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah předmětu se skládá z těchto složek: s prostorem, s hudbou, Práce s dynamikou a časem, s pohybovým motivem, s partnerem, kompozice a stavba, získávání

Více

Jde o naslouchání hudbě v uvolněném stavu s cílem povzbudit představivost, vnímání symbolů a pocitů.

Jde o naslouchání hudbě v uvolněném stavu s cílem povzbudit představivost, vnímání symbolů a pocitů. Imaginace Imaginace Řízené představy a hudba je široce uznávaný muzikoterapeutický přístup. Je zcela v souladu s prověřenými postupy léčitelských rituálů mnoha tradičních kultur. Jde o naslouchání hudbě

Více

Absolvováním modulu získáte :

Absolvováním modulu získáte : Vzdělávací moduly a workshopy: NARATIVNÍ MANAGEMENT a SYSTEMICKÉ FIREMNÍ KONSTELACE - jako nástroj řešení firemních problémů, firemních strategií, utváření funkčních firemních leverage, řešení vztahových

Více

Tématický plán. Předmět Výtvarná výchova. Vyučující PhDr. Eva Bomerová. Školní rok 2016/2017. hod./týd. 2. Ročník IV. A. Učebnice:

Tématický plán. Předmět Výtvarná výchova. Vyučující PhDr. Eva Bomerová. Školní rok 2016/2017. hod./týd. 2. Ročník IV. A. Učebnice: Tématický plán Předmět Výtvarná výchova Vyučující PhDr. Eva Bomerová Školní rok 2016/2017 Ročník IV. A hod./týd. 2 Učebnice: Doplňkové učebnice: Cikánová, K.: Kreslete si s námi. Aventinum Praha, 1997.

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie směřující k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie směřující k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Období / ročník Počet hodin Charakteristika vyučovacího předmětu Umění a kultura Výtvarná výchova 1. období / 1.- 3. ročník 1hod. / týd Tato vzdělávací oblast přispívá

Více

ESF projekt v Opatření 3.2 Podpora terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje

ESF projekt v Opatření 3.2 Podpora terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje ESF projekt v Opatření 3.2 Podpora terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje Registrační číslo CZ.04.1.03/3.2.15.2/0351 projektu: Žadatel: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Název projektu: Letní

Více

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 4.9.40. Psychologie Dvouletý volitelný předmět PSYCHOLOGIE (pro 3. ročník, septima) navazuje na základní okruhy probírané v hodinách ZSV. Zaměřuje se na rozšíření poznatků jak teoretických psychologických

Více

Výstup předmětu Učivo Přesahy a vazby

Výstup předmětu Učivo Přesahy a vazby Ročník: šestý Žák vytvoří a pojmenuje prvky vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahy Žák vytváří prostředky pro vlastní osobité vyjádření, hodnotí jeho účinky s účinky již existujících vizuálně obrazných

Více

Psychoanalytická psychologie. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Psychoanalytická psychologie. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Psychoanalytická psychologie MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 11 Název materiálu:

Více

výcvik integrace v psychoterapii

výcvik integrace v psychoterapii výcvik integrace v psychoterapii OBSAH VÝCVIKU Základní charakteristika Výcvik integrace v psychoterapii je připravován a organizován Katedrou psychologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity

Více

Výtvarná výchova charakteristika předmětu

Výtvarná výchova charakteristika předmětu charakteristika předmětu Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník prima sekunda tercie kvarta kvinta sexta septima oktáva Hodinová dotace 2 2 1 1 2 2 - - V rámci předmětu Výtvarná výchova RVP ZV

Více

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL:

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL: PLÁN VÝCHOVY A PÉČE - JUSTINKA Dětská skupina Ministerstva spravedlnosti ČR JUSTINKA (dále jen,,justinka ) se nachází v budově Ministerstva spravedlnosti ČR, se sídlem v ulici Vyšehradská 16, 128 10 Praha

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Umění a kultura. Výtvarná výchova. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Umění a kultura. Výtvarná výchova. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Umění a kultura Výtvarná výchova 1. 9. ročník 1. 3. ročník 1 hodina týdně 4. 5. ročník 2 hodiny týdně 6. 7.

Více

UMĚNÍ A KULTURA Charakteristika vzdělávací oblasti

UMĚNÍ A KULTURA Charakteristika vzdělávací oblasti UMĚNÍ A KULTURA Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Umění a kultura umožňuje žákům jiné než pouze racionální poznávání světa a odráží nezastupitelnou součást lidské existence umění a kulturu.

Více

UMĚNÍ A KULTURA. VÝTVARNÁ VÝCHOVA 2.stupeň ZŠ

UMĚNÍ A KULTURA. VÝTVARNÁ VÝCHOVA 2.stupeň ZŠ 348 Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA 2.stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 1 1 1 2 2 2 1 1

Více

10 DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY UČEBNÍ OSNOVY Dramatická výchova

10 DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY UČEBNÍ OSNOVY Dramatická výchova 10 DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY UČEBNÍ OSNOVY 10. 1 Dramatická výchova Časová dotace 1. ročník 1 hodina 2. ročník 1 hodina Celková dotace na 1. stupni jsou 2 hodiny. Charakteristika: Třída se dělí na skupiny

Více

Třinácté komnaty dětské duše Violet Oaklander (Co všechno děti zbožňují a co paní Violet ráda dělá)

Třinácté komnaty dětské duše Violet Oaklander (Co všechno děti zbožňují a co paní Violet ráda dělá) Třinácté komnaty dětské duše Violet Oaklander (Co všechno děti zbožňují a co paní Violet ráda dělá) (Recenze - Mgr. J. Šupa) Kniha nese podtitul - průvodce světem vašeho dítěte a už obrázek na obalu slibuje,

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA - Výtvarná výchova 8.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA - Výtvarná výchova 8. 5.7 UMĚNÍ A KULTURA 5.7.2 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Výtvarná výchova 8. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo VÝTVARNÁ VÝCHOVA VV9101 VV9102 vybírá, vytváří

Více

Teorie sociální práce

Teorie sociální práce Teorie sociální práce Mgr. Jana Zierhutová sociální práce 1RPN-KS Úvod Sociální práce čerpá z jiných vědních disciplín: psychologie, sociologie, pedagogiky, právní disciplíny, atd. Jen v menší míře vznikají

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA - Výtvarná výchova 9.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA - Výtvarná výchova 9. 5.7 UMĚNÍ A KULTURA 5.7.2 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Výtvarná výchova 9. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo VÝTVARNÁ VÝCHOVA VV9101 VV9102 vybírá, vytváří

Více

Pohyb ve vztahu vztah v pohybu (z pohledu taneční terapeutky) Iveta Zedková

Pohyb ve vztahu vztah v pohybu (z pohledu taneční terapeutky) Iveta Zedková Pohyb ve vztahu vztah v pohybu (z pohledu taneční terapeutky) Iveta Zedková 14. Celostátní konference psychosomatické medicíny, Liberec, 11.-13.10.2012 Základní otázky Proč věnovat pohybu pozornost? Jak

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Naše narozeniny poznávání spolužáků Časový rozsah lekce 2 navazující vyučovací hodiny Věková

Více

OBSAH. 1. ÚVOD il 3. MOZEK JAKO ORGÁNOVÝ ZÁKLAD PSYCHIKY POZORNOST 43

OBSAH. 1. ÚVOD il 3. MOZEK JAKO ORGÁNOVÝ ZÁKLAD PSYCHIKY POZORNOST 43 OBSAH 1. ÚVOD il 1.1 VYMEZENÍ OBECNÉ PSYCHOLOGIE 11 1.2 METODY POUŽÍVANÉ K HODNOCENÍ PSYCHICKÝCH PROCESŮ A FUNKCÍ 12 1.3 DÍLČÍ OBLASTI, NA NĚŽ JE ZAMĚŘENA OBECNÁ PSYCHOLOGIE 14 1.3.1 Psychologie poznávacích

Více

TANEČNÍ A POHYBOVÁ VÝCHOVA

TANEČNÍ A POHYBOVÁ VÝCHOVA TANEČNÍ A POHYBOVÁ VÝCHOVA Charakteristika Taneční a pohybová výchova nabízí výchovu prostřednictvím tanečního umění. Tanec je tvůrčí uměleckou činností, kterou může do jisté míry vykonávat každý. Každý

Více

17. Výtvarná výchova

17. Výtvarná výchova 17. 202 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět výtvarná výchova patří do vzdělávací oblasti. Je zařazen do všech čtyř ročníků nižšího

Více

Kompetentní interní trenér

Kompetentní interní trenér Kompetentní interní trenér Vzdělávací moduly A - Rozvoj osobnosti interního trenéra B - Odborné trenérské dovednosti interního trenéra C - Nové trendy v rozvoji osobnosti a dovedností interního trenéra

Více

6.2 Propojení průřezových témat se vzdělávacím obsahem jednotlivých vyučovacích předmětů:

6.2 Propojení průřezových témat se vzdělávacím obsahem jednotlivých vyučovacích předmětů: Ukázka převzata z pracovní verze ŠVP Základní školy praktické, Praha 2, Vinohradská ul. Ukázka je věnována propojení průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova se vzdělávacím obsahem jednotlivých

Více

Psychologie 09. Otázka číslo: 1. Člověka jako psychologický celek označujeme pojmem: psychopat. osobnost

Psychologie 09. Otázka číslo: 1. Člověka jako psychologický celek označujeme pojmem: psychopat. osobnost Psychologie 09 Otázka číslo: 1 Člověka jako psychologický celek označujeme pojmem: psychopat osobnost neurotik Otázka číslo: 2 Osobnost je individuální jednotou aspektů: biologických psychologických rozumových

Více

VÝTVARNÁ ŘADA - ČAS. Charakteristika výtvarné řady. Téma: Čas. Cílové zaměření :

VÝTVARNÁ ŘADA - ČAS. Charakteristika výtvarné řady. Téma: Čas. Cílové zaměření : VÝTVARNÁ ŘADA - ČAS Charakteristika výtvarné řady Téma: Čas Cílové zaměření : -k učení se prostřednictvím vlastní tvorby opírající se o subjektivně jedinečné vnímání, cítění, prožívání a představy; k rozvíjení

Více

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin.

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin. Vážené kolegyně, Vážení kolegové, Česká asociace pečovatelské služby připravuje pro rok 2011 řadu zajímavých vzdělávacích akcí. Věříme, že Vás nabídka osloví a absolvování jednotlivých kurzů pomůže Vám

Více

Stati a zprávy z výzkumu. Marie Beníčková, Zdeněk Vilímek

Stati a zprávy z výzkumu. Marie Beníčková, Zdeněk Vilímek Stati a zprávy z výzkumu HUDBA TĚLA - ČESKÁ MUZIKOTERAPEUTICKÁ METODIKA* (1. díl) Marie Beníčková, Zdeněk Vilímek Anotace: První díl článku popisuje základní koncepci české muzikoterapeutické metodiky

Více

Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA

Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA Katecheze a služba slova otevřené problémy Katecheze a Boží slovo Antropologická katecheze? Katecheze ve službě inkulturace Požadavek úplnosti pravd

Více

II 16 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Předmět: Výtvarná výchova (VV)

II 16 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Předmět: Výtvarná výchova (VV) II 16 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Předmět: Výtvarná výchova (VV) Charakteristika předmětu: Obsahové vymezení předmětu: Předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvůrčí činnosti tvorbu, vnímání a interpretaci

Více

Vzdělávací obor Výtvarná výchova Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Výtvarná výchova je dotován hodinami podle školou stanovených pravidel, uvedených v tabulaci učebního plánu.

Více

Dílčí část 1 Rozvojové aktivity pro pracovníky v sociálních službách

Dílčí část 1 Rozvojové aktivity pro pracovníky v sociálních službách Příloha č. 1 SPECIFIKACE VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB Níže uvedené obsahy jednotlivých kurzů jsou pouze orientační, zadavatel umožňuje cíle kurzu naplnit i jiným obdobným obsahem kurzů dle akreditace uchazečů.

Více

POJĎME SPOLU DO PŘÍRODY. Minut. Let. Účastníků. Tematická oblast (odbornost) Mateřská centra, centra pro předškoláky. Mgr. Ludmila Huboňová Štufková

POJĎME SPOLU DO PŘÍRODY. Minut. Let. Účastníků. Tematická oblast (odbornost) Mateřská centra, centra pro předškoláky. Mgr. Ludmila Huboňová Štufková 60 Minut 2 6 Let 35 Účastníků POJĎME SPOLU DO PŘÍRODY Tematická oblast (odbornost) Autor Odbornostní setkání Místo konání Průřezové téma, vzdělávací oblast Mateřská centra, centra pro předškoláky Mgr.

Více

Psychologie literatury

Psychologie literatury Psychologie literatury Vyučující: Mgr. Martin Švanda Tel.: 532290382 E-mail: svanda@psu.cas.cz Syllabus, jarní semestr 2005 Charakteristika kurzu: Cílem kurzu je seznámit posluchače se základními pojmy,

Více

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný?

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? 1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? Podoblast A1: Individualizace výuky A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? A1/2 Představme si úsečku.

Více

Spolek TREMEDIAS je držitelem akreditace MPSV ČR pro vzdělávání cílové skupiny sociálních pracovníků, a to v tématech, které uvádíme níže:

Spolek TREMEDIAS je držitelem akreditace MPSV ČR pro vzdělávání cílové skupiny sociálních pracovníků, a to v tématech, které uvádíme níže: Spolek TREMEDIAS je držitelem akreditace MPSV ČR pro vzdělávání cílové skupiny sociálních pracovníků, a to v tématech, které uvádíme níže: Využití socioterapie při práci s rodinou a dítětem, Základy správního

Více

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. 6.2. II.stupeň Vzdělávací oblast: Umění a kultura 6.2.12. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové vymezení Vzdělávání v této oblasti přináší umělecké

Více

Vzdělávací oblast:umění a kultura Vyučovací předmět: Výtvarná výchova. Ročník: 1. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. Poznámka

Vzdělávací oblast:umění a kultura Vyučovací předmět: Výtvarná výchova. Ročník: 1. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. Poznámka Vzdělávací oblast:umění a kultura Ročník: 1. - rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření, porovnává je na základě zkušeností a vjemů ROZVÍJENÍ SMYSLOVÉ CITLIVOSTI Prvky vizuálně obrazného

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět výtvarná výchova

Více

Realizace modelových kolekcí

Realizace modelových kolekcí Realizace modelových kolekcí výukový modul Renata Pušová HLEDÁNÍ INSPIRACE Inspiraci můžete najít všude kolem vás. Je důležité všechno vnímat. Co se jednomu může zdát hloupé a neuchopitelné, může druhý

Více

Projekt Odyssea,

Projekt Odyssea, Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Téma oborové Vzdělávací obor Kdo jsem a kým bych chtěl být Člověk a jeho svět Ročník 3. Časový rozsah Tematický

Více

PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská

PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská (otázky jsou platné od ledna 2013) I. Teoretické základy pedagogických věd 1. Teorie výchovy a vzdělávání, vzdělanost a školství v antice.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Umění a kultura Výtvarná výchova Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast Umění a kultura umožňuje žákům jiné než pouze racionální poznávání světa

Více

Dramatická výchova ročník TÉMA

Dramatická výchova ročník TÉMA Dramatická výchova ročník TÉMA ČASOVÁ DOTACE 1 Dramatická/divadelní výchova a její postavení v oboru předškolní a mimoškolní Základy hlasové průpravy, hlasová hygiena VÝSTUP Žák: oboru dramatická/divadelní

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Sociální učení, kooperace a konflikty ve škole

Sociální učení, kooperace a konflikty ve škole Sociální učení, kooperace a konflikty ve škole Sociální učení sociální posilování/zpevňování nápodoba - fáze: 1) zaměření pozornosti na model chování 2) uložení pozorovaných vzorců do paměti 3) jejich

Více

Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Výtvarná výchova Ročník: (1. období)

Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Výtvarná výchova Ročník: (1. období) Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Výtvarná výchova Ročník: 1. 3. (1. období) Žák: rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy, barvy, objekty),

Více

Úvod KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR

Úvod KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Hermochová, Soňa Hry do kapsy IV : sociálně psychologické, motorické a kreativní hry / Soňa Hermochová, Jan Neuman ; ilustrace Jan Smolík. -- Vyd. 1. -- Praha

Více

Vymezení pojmu komunikace

Vymezení pojmu komunikace SOCIÁLNÍ KOMUNIKACE Vymezení pojmu komunikace Nejen řeč, nýbrž všechno chování je komunikací a každá komunikace ovlivňuje chování (Watzlavik 1969). Komunikaci vždy spoluvytváříme, ovlivňujeme a přispíváme

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 10 DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY UČEBNÍ OSNOVY 10. 1 Dramatická výchova Časová dotace 1. ročník 1 hodina 2. ročník 1 hodina Celková dotace na 1. stupni jsou 2 hodiny. Charakteristika: Třída se dělí na skupiny

Více

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 STUDIJNÍ PROGRAM: Ošetřovatelství 53-41-B STUDIJNÍ OBOR: Všeobecná sestra R009 FORMA STUDIA: Prezenční PŘEDMĚT: BEHAVIORÁLNÍ VĚDY 1.

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

Období dospívání. VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318)

Období dospívání. VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) Období dospívání Eriksonův pohled na dospívání

Více

VÝTVARNÁ TVORBA JAKO NENÁPADNÝ POMOCNÍK V ŽIVOTĚ ČLOVĚKA

VÝTVARNÁ TVORBA JAKO NENÁPADNÝ POMOCNÍK V ŽIVOTĚ ČLOVĚKA VÝTVARNÁ TVORBA JAKO NENÁPADNÝ POMOCNÍK V ŽIVOTĚ ČLOVĚKA Před třemi lety jsem začala výtvarně pracovat s dětmi ze sociálně vyloučeného prostředí. V této době jsem nevěděla, že využívám prvky artefiletiky.

Více

Projekt Odyssea,

Projekt Odyssea, Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Obrázky z pohádek Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny Věková skupina (ročník) 2. ročník

Více

Příběhy tisíce a jednoho snu

Příběhy tisíce a jednoho snu Příběhy tisíce a jednoho snu Mgr. Lukáš Vonostránský Terapeutická komunita ADVAITA Sny, snění I. O čem jsou? Kde se vzaly? Jakou mají funkci? K čemu slouží? Jak je můžeme využít? (Moorcroft, 2005, str.

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE 1. Definice a předmět psychologie Základní odvětví, speciální a aplikované disciplíny,

Více

Ondřej Tichý. Hudební výchova napříč předměty

Ondřej Tichý. Hudební výchova napříč předměty Ondřej Tichý Hudební výchova napříč předměty HUDBA a její místo ve výchově a vzdělávání rodina-škola-dospělost Co to vlastně je a proč? Hudba je skutečně neuvěřitelný dar (komplexní činnost), která může

Více

Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata)

Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Řečové dovednosti - rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu

Více