Arteterapeutické pexeso M. Huptycha a jeho užití v praxi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Arteterapeutické pexeso M. Huptycha a jeho užití v praxi"

Transkript

1 Arteterapeutické pexeso M. Huptycha a jeho užití v praxi Závěrečná práce pro Dvouletý akreditovaný kurz v arteterapii a artefiletice Zpracovala : Mgr. Zuzana Čepelíková Datum: 11/2009 1

2 1. ÚVOD Téma Arteterapeutické pexeso M. Huptycha a jeho užití v praxi vzniklo přímo inspirací v průběhu Dvouletého akreditovaného kurzu arteterapie a artefiletiky. Během kurzu bylo několik okamžiků, kdy jsem měla chuť se ponořit do některých témat více hlouběji. Tato chuť vycházela buď z mé praxe a mé potřeby vědět více v dané oblasti (např. motivace pacientů v PL pro arteterapeutickou práci, procesuální pohled na práci s různým výtvarným materiálem apod.) a nebo z potřeby otevřít zcela nově dveře poznání- tyto nové dveře byly u mne spjaty hodně se jmény B. Albrich, J. A. Šicková-Fabrici a J. Merhautová a s jejich jedinečným, osobním přístupem v dané oblasti. A o to možná více jsme byla oslovena technikou, kterou představil v druhé polovině kurzu M. Huptych, arteterapeutické pexeso. A co mne na ní zaujalo? Velice hravou formou se lze dozvídat o sobě i o ostatních členech skupiny, a co více-pro mne velice bezpečnou formou. Nemusím klást rovnítko či vymezení, zda se pohybujeme více na poli artefiletické hry a nebo arteterapeutické hloubky. Každý jedinec může být tak otevřený, jak potřebuje a aktuální situace a stav jeho prožívání i skupiny mu to umožňuje. Jsem si vědomá, že silné otěže drží ve svých rukou terapeut, který umožňuje se pohybovat v těchto kolejích a dávat lidem svobodu ve vyjadřování střípků svého nitra. Druhým přínosem je pro mne jeho nekonečné užití, záleží pouze na zkušenostech a kreativitě terapeuta, do jakých kouzel se s ním pustí. Sama jsme si ve své praxi již před třemi lety vytvořila podobný materiál, ale byl pouze lehkým nástinem M. Huptycha bohatého projekčního materiálu. Při zvažování závěrečné práce jsem se tedy rozhodla být i já kreativní, a přispět malou měrou do užití tohoto neobyčejného materiálu-arteterapeutického pexesa. Tato závěrečná práce nemá sloužit jako manuál, je jen inspirací k technice, která má neskonalé množství podob, jako jednotlivé obrázky pexesa. 2

3 2. POPIS TECHNIKY TERAPEUTICKÉ PEXESO 2. 1 Popis techniky Arteterapeutické pexeso je projektivní technika s širokým užitím: psychodiagnostickým, abreaktivním, tvůrčím apod. Projektivní metody tvoří svébytnou kategorii, neboť osobnost jedince je konfrontována s nějakou určitou situací, která má pro něj specifický význam. Projekční materiál-arteterapeutické pexeso-vyvolává u jedince různé reakce, kterými tato osoba vyjadřuje dojmy ze svého osobního světa a vlastní osobnosti. V technice se vychází z významné tendence lidské psychiky, která říká, že člověk je náchylný všechny mnohovýznamové situace, se kterými se v životě setká, interpretovat ve shodě s vlastními zkušenostmi a potřebami. (Svoboda, Krejčířová, Vágnerová, 2001, str.247) Užití AP je závislé na cílech, ke kterému zadávající techniku nabízí. Je možné jej užit jako psychodiagnostickou sebepoznávací metodu, ale i jako hru ve skupině-komunikační, abreakční apod. Technika AP je určena pro psychoterapeuty, lektory, učitele a personalisty, kteří pracují se skupinami i s jednotlivci. Tuto techniku je možné použít v rámci psychoterapie jako hlavní i doplňkovou techniku, v pracovních týmech, ve vzdělávacích skupinách dětských i dospělých apod. Arteterapeutické pexeso umožňuje propojení mezi verbálním a neverbálním světem. Řeč umožňuje hodnotit pocity, předávat příběhy, popisovat okolí, jak jej vnímáme. Obrázky karet pexesa nabízí možnost se více nevědomě vztahovat ke světu oproti verbálnímu zpracování. Toto propojení přináší bohatší poznatky než samotné výtvarné prožívání či verbální zpracování. Jedná se o soubor X karet čtvercového, pexesového formátu s kolážemi různých motivů (motivy přírodní x technické, konkrétní x abstraktní, barevné x černobílé, lidské x bez lidí apod.). Projektivní soubor vytvořil M. Huptych z jeho dlouholeté výtvarné tvorby. Využití techniky rozvoj sebepoznání a sebereflexe vzájemné poznání ve skupině (postoje, autobiografické momenty, chování, prožívání apod.) rozvoj komunikace (poskytování zpětné vazby, vyjadřování pocitů, apod.) senzibilizace vnímání abreakční charakter rozvoj tvůrčích schopností 3

4 2. 2 Administrace Technika se užívá individuálně i ve skupině, u dětí i dospělých. Zadání je závislé na cíli, ke kterému arteterapeutické pexeso užíváme. Technika není striktně časově určena, ale lze ji použít jak ve strukturované podobě díky časovým fázím a tématickému zadání, ale i volně. Karty nejsou rozlišeny zvlášť pro muže a ženy. Lze je použít u dětí od předškolního věku až do dospělosti. Základní kroky administrace: 1) výběr karet pexesa z určeného množství (výběr 1 čí více karet, přiřadit sobě či někomu jinému-dle zadání, nemusí být užity všechny obrazové předlohy, pokud pracujeme ve skupině, ale pouze určitý počet karet) 2) představení karet 3) zpětné dotazování se 4) interpretace a hodnocení zvolených karet Základní postup lze rozšířit o následující kroky: řazení karet dle zadání, výměnu karet, inspirací karet a vyústění dané inspirace do vlastní tvorby-ať již výtvarné, verbální či pohybové, karetní pexeso, příběh karet. Formy užití jsou popsány v kapitole Užití AP v praxi Hodnocení a interpretace Základní užití techniky vychází z analýzy výběru karty a jeho obsahu, ale i z analýzy procesuální stránky a stránky výtvarné analýzy. Pro hodnocení nejsou stanoveny žádné normy díky širokému užití AP. Pro hodnocení a interpretaci lze vycházet z různých arteterapeutických a psychoterapeutických škol, ale i z obecného vědomostního základu čerpajícího z dějin umění, psychologie apod. Hodnocení a interpretace je tedy závislé na znalostní a zkušenostní rovině administrátora. V následující části představíme inspirační zdroje pro hodnocení a interpretaci. Nepředkládáme normy pro hodnocení, ale pouze oblasti, na které se lze dívat v rámci procesu techniky a na její výsledek Hodnocení inspirované analytickými přístupy Pro analytické přístupy je z jedním z ústředních témat práce se symbolem. Touto mocnou výrazovou a komunikační formou se zabývali jak S: Freud, tak C. G. Jung a současnosti nese arteterapie jejich bohatý odkaz. Léčebný potenciál symbolického výtvarného vyjádření a projektivní možnosti hodnocení výsledku lze užit i v dané technice. 4

5 Jednak je možné se inspirovat kartou z pexesa a namalovat vlastní výtvor/ dotvořit, co zde chybí/ vynechat, co je navíc/ vytvořit protikladný výtvor a interpretovat výsledek, a nebo lze vše toto zachytit pouze pomocí slov v našem vyprávění a popisu zvolených karet: Vybrala jsem si následující karty z pexesa, protože...a pokračovat dle výše uvedeného zadání. Touto cestou se dostáváme ke skrytým obsahům a prožitkům skrz symbolické výrazy. Analytická arteterapeutka M. Naumburg, která propojuje jungiánský a freudovský přístup v arteterapii nesouhlasí s dáváním subjektivní zkušenosti do slov a nechává více ve výtvarné rovině a prožitku. Vyzdvihuje porozumění výtvarným obsahům skrz volné asociace, nikoli skrz interpretační rámce. Zároveň však poznamenává, že je důležité si uvědomit psychologické souvislosti procesu arteterapie: výtvarný projev umožňuje lidem umístit nevědomý materiál přímo do obrazu, zatímco v psychoanalýze musí být vizuální zážitek transformován do slov. (Malchiodi, 2004, str. 43) Arteterapie uznává, že nevědomí vyjadřované skrz klientovy fantazie, denní sny a strachy může být projektováno rychleji než ve slovech. Úkolem vedoucího je poskytnout jedinci co největší prostor se co nejsvobodněji vyjádřit a poté společně hledat porozumění a objevovat na symbolické rovině významy řečeného či výtvarně ztvárněného a skryté obsahy vtahovat do vědomí. Pokud se užívá technika AP v rámci psychoterapie, terapeut užívá důležité nástroje jako přenos, protipřenos a k pochopení symbolické roviny se přibližuje prostřednictvím otázek, objasňování, konfrontací a interpretací. Inspirací odkazu C. G. Junga nám je bezpochyby užívání aktivní imaginace. V našem případě imaginování probíhá nad obrázky z AP, které si náhodně vybereme a píšeme si co nejvíce věcí, co nás k němu napadá. Poté lze napsat poselství z těchto asociací, nejdůležitěší myšlenky a také to, co nám je aktuálně z naší produkce nejvzdálenější. Tento materiál dále poskytujeme k interpretaci a hodnocení. Prostřednictvím výtvarného média, tedy obrázků AP, podporujeme vědomí, porozumění, růst a proměnu. Arteterapeutické pexeso se stává prostředníkem mezi mezi jedincem a terapeutem a dochází k personifikaci představ, může začít dialog vědomí s nevědomím prostřednictvím symbolů. Je možné se inspirovat také psychodynamickými teoriemi a AP využít k práci se skupinovou dynamikou. Pomocí výběru obrázků z pexesa znázorňovat své postoje k jedincům skupiny a představy o nich samých. Tento materiál může tedy sloužit jako zdroj inspirace pro skupinovou práci a vhled do určitých oblastí a otázek života. 5

6 2.3.2 Hodnocení inspirované humanistickými přístupy Je mnoho pohledů na psychologii, stejně jako na arteterapii. Je pouze na nás, který směr si vybereme a po kterém budeme kráčet. Přestože cíl je mnohdy stejný, a tím hlavním je v našem případě rozvoj sebepoznání, cesty k němu jsou rozdílné. Humanistické přístupy přináší pohled na člověka, kde není nejdůležitější člověk v područí nevědomí, které je třeba poznat, a tak nad ním získat kontrolu, jak tomu bylo v psychoanalytických a psychodynamických směrech. Mezi humanistické přístupy, které se odrazily v arteterapii patří PCA, Gestalt, existenciální psychoterapie a transpersonální psychologie svoji humanistickou filozofií. Všechny tyto přístupy sdílí a respektují klientovu subjektivní, výrazovou zkušenost skrz umění a důvěřují jeho výběru a zpracování zadání. Dále zdůrazňují takové koncepty jako je osobní svoboda, volba, hodnoty, odpovědnost, autonomie a osobní význam. Arteterapeut J. Garai považuje za základní 3 principy praktikování arteterapie vycházející z humanistických myšlenek. Jedná se o: 1) důraz na řešení problémů v životě jedince; 2) podpora sebeaktualizačních tendencí jedince pomocí tvoření; 3) důraz na rozvoj důvěry a pravdivosti v mezilidských vztazích. (Malchiodi, 2004, str. 58) Každý jedinec ve spolupráci s terapeutem a skupinou by měl zkoumat zvolené obrázky pexesa, vlastní vyprávění k nim či vlastní výtvor inspirovaný pexesem a podporovat svoji kreativitu a jedinečnost tak, aby plně pochopil sebe sama Hodnocení inspirované výtvarným uměním Neméně důležitým je hodnocení z hlediska výtvarného projevu. Ať již hodnotíme vlastní tvorbu či naše preference při volbě karet pexesa, můžeme sledovat určité znaky v projevu, které mohou o nás také vypovídat. Vždy je důležité sledovat, co se opakuje, co je jedinečné, co chybí apod. Z tohoto základu můžeme dále rozvíjet dalším výběrem, či výtvarným ztvárněním vše, co chceme podpořit. Pokud volíme další práci na základě našeho prvotního výběru, máme dvě možnosti. Podpořit naše opakující se tendence a tím upevnit toto stadium našeho vnímání světa, a nebo hledat komplementární obrázky a ztvárnění, abychom rozšiřovaly naše poznávací pole. Čeho si na obrázku pexesa všímat: Bod Křivky 6

7 Kompozice Hlavní formát Barevnost Perspektiva Ornament Struktura Téma Expresivnost Četnost prvků Vzájemné vztahy předmětů a figur Linie x Plocha Detail x Celostnost Konkrétnost x Abstraktnost Figury zvířecí x lidské x předměty Statičnost x dynamičnost Realita x Fantazie Ontogenetický pohled na výtvarný projev 2. 4 Komentář Výhodou techniky je jeho různorodé užití, které lze zaměřit na rozvoj sebepoznávání a poznávání druhých, na skupinovou dynamiku, na interpersonální vztahy, na emoční rozpoložení jedince, jako rozehřívací či abreaktivní skupinová technika apod. Výhodou také je možnost strukturovaného užití a libovolné časové zadání dle potřeb a cílů jedince či skupiny. Výsledek AP je citlivý na aktuální psychický stav jedince. 7

8 3. UŽITÍ TECHNIKY ARTETERAPEUTICKÉHO PEXESA V PRAXI 3.1 Užití dle různých expresivních modelů V psychologii jsou známé vývojové teorie od J. Piageta a J. Brunera, které odkazují na kinestetické, konkrétní obrazové a symbolické fáze ve vývoji. Těm může klient porozumět skrz různé formy umění (např. od tělové zkušenosti škrábání na papír k tvorbě a tanci se symbolickým významem). Na tomto teoretickém základě zjistili S. Sandel a J. Johnson dopad různých uměleckých medií a intervencí na terapeutický proces a výsledky terapie. (Johnson, 1999) S. Kagin a V. Lusebrink jako první navrhli kontinuum expresivních terapií (tzv. ETC), v němž také reflektují myšlenky J. Piageta a J. Brunera. Model ETC dále zahrnuje informace z neurologických výzkumů, poznatků o senzoricko motorickém vývoji, psychosociálním chování a self psychologie. Pohybově smyslová úroveň se odráží především v interakci s výtvarnou formou, není kladen důraz na výsledek tvoření, ale na tělesnou zkušenost v pohybu. V arteterapeutickém pexesu lze tuto rovinu naplnit pomocí dramatického či výtvarného zpracování karty pexesaužití pexesa jako inspiračního zdroje pro další zpracování. Percepčně emoční rovina zahrnuje lidskou schopnost prozkoumat strukturální vlastnosti umělecké formy a naplnit formu pocity. Např. čárami a barvami vytváříme umělecký výraz na percepční úrovni; vytvoření části hudební skladby je příkladem afektivní úrovně. Arteterapeuutické pexeso nás může učit reflektovat distanci mezi percepcí (volba a vnímání karty pexesa) a vzniklými emocemi (jaké pocity ve mne vzbuzují jednotlivé obrazy pexesa). Na kognitivně symbolické rovině užívají lidé uměleckou formu buď pro řešení problémů nebo objevení významu a souvislosti s jejich tématem. Tato úroveň je bazální pro práci s AP, kdy jedince interpretuje své zvolené karty, hledá tedy významy v jeho kartách, v určité umělecké zkušenosti. V tuto chvíli nepovažujeme za rozdílné, zda si klient volí karty pexesa a užívá je jako projekční pole a nebo zda vytváří vlastní výtvor. V obou uměleckých zdrojích lze najít důležité významy pro jeho život. Poslední, kreativní úroveň dle S. Kagina a V. Lusebrinka požaduje integraci všech předchozích úrovní ETC, aby mohla být součástí uměleckého zpracování. Velmi zajímavý pohled na porozumění procesu expresivních terapií přináší A. Goren- Bar se svým modelem kreativní osy (angl. Creative Axis Model). Jeho stupně jsou následující: (Goren-Bar, 1997, str ) 8

9 1.stupeň: KONTAKT Toto je počáteční fáze, kdy se klient seznamuje s uměleckou formou (prohlížení si karet arteterapeutického pexesa, ohmatávání výtvarného materiálu, experimentování s hudebním nástrojem apod.) 2. stupeň: ORGANIZACE Poté, co si klient zvolí uměleckou formu, musí zorganizovat nejrůznější prvky pro počátek práce (rozložit si karty pexesa, aby si je mohl všechny důkladně prohlédnout, připravit materiál pro tvorbu, noty pro hru na hudební nástroj apod.) 3. stupeň: IMPROVIZACE, Fáze pokračování organizování, kdy klient chybuje a seznamuje se s charakteristikami materiálu a jeho užitím (postupně si prohlížíme a volíme karty pexesa a pozměňujeme naše kriteria výběru, podobně jako zjišťujeme vztahy mezi linkou na papíře a kresleným objektem, moment, kdy se mění noty apod.) 4. stupeň: CENTRÁLNÍ TÉMA Moment, kdy klient přichází na důležité téma, postup a investuje více energie a úsilí do jednotlivých částí umělecké práce (např. když opakujeme rytmus skladby apod.) 5. stupeň: ZPRACOVÁNÍ V dané fázi dochází k formování a upevňování centrálního tématu, když je jedinec ponořený do modifikací, zlepšování, vývoje umělecké práce a její dokončování (karty pexesa jsou vybrána a je nad nimi uvažováno, zda je třeba udělat ještě nějaká změna ve výběru) 6. stupeň: UCHOVÁNÍ Toto je konečná fáze zkušenosti, v které je zahrnuto presentování výtvoru, uchování, distance od něj. Pokud tedy chceme zapojit výše zmíněné modely do naší práce s arteterapeutickým pexesem, jak bylo naznačeno, lze užít AP jako inspirační zdroj, kdy si jedinci vybírají na základě určitého tématu 1 či více karet a poté jejich obsah dále rozpracovávají. A) ve spojení s kreativním psaním (píší příběh karet-každý sám za sebe, ve skupině, v posloupnosti-každý něco přidá ze své karty, může následovat reflexe) B) ve spojení s výtvarným zpracováním (karta je může inspirovat jako jakékoli téma do výtvarného zpracování) 9

10 C) ve spojení s hudebním zpracováním (kartě mohou dát pojmenování a tomu pak zvuk, mohou ji hudebně ztvárnit-ostatní členové skupiny hádají, co je hlavním námětem karty pexesa-může to být barva, pocit, symbol apod.) D) ve spojení s pohybem (dramatické či taneční zpracování tématu či prvky z karty pexesa) E) ve spojení s vyprávěním (popis, interpretace volby karet, kolové vyprávění příběhu ve skupině na základě karty) F) ve spojení s imaginací 3.2 Různé techniky a hry s AP Jak již bylo řečeno, AP je technika, která má nespočetné množství variant a její užití závisí na zkušenostech a kreativitě terapeuta a lektora. Ráda bych zde nastínila několik forem práce s touto projektivní sadou. Vždy bude popsán postup, zaměření, název techniky. Neboť jsou techniky použitelné většinou pro děti od 4 let po dospělost, nebudeme je tedy nijak omezovat věkem. Stejná volnost volby je i v oblasti použitelnosti individuálně či ve skupině. 1) PEXESO Cíl: rozvoj vnímání, sebepoznání, rozvoj komunikace (pohotové reagování, reflexe, zpětná vazby apod.), trénink vlastních limitů (o čem chci hovořit ve skupině, o čem nikoli), ale i abreakce, skupinová dynamika - skupinky 2-5 lidí -je poskládané pexeso 8x8 obrázků otočených obrázkem směrem dolů, skupina sedí kolem. První hráč začíná, otočí jednu kartu a musí k ní říct krátký příběh, pojmenování, pocit (nejdéle 20 vteřin), otočí druhou kartu a musí se k ní pokusit najít spojitost s první, pokud se nepodaří, otočí je nazpět a hraje další na řadě. Pokud spojení nalezne, může si vzít karty a hraje další. Kdo má nejvíce karet, vyhrává. -další varianta této hry je, že na konci hry si každý vezme karty a 5 nejdůležitějších karet si nazve a spíše pro sebe poselství, které je v nich pro něj ukryto. 2) OBRAZOVÝ ŽIVOTOPIS Cíl: rozvoj vnímání, sebepoznání, rozvoj komunikace a tvořivosti - možno užít ve skupině i individuálně v IT 10

11 - karty pexesa jsou uprostřed místnosti a jednotlivci si vybírají karty - za každých 5 let života si volí jednu kartu a kladou ji v řadě za sebou a tvoří tak obrazový životopis- reflektují ve dvojici či ve skupině - pokud chceme nechat techniku ve více hravé formě, vytvoří se dvojice, jeden z dvojice poskládá karty a druhý z dvojice mu vypráví smyšlený příběh jeho dětství na základě jeho karet 3) PŘÍBĚH KARET Cíl: sebepoznání, rozvoj tvořivosti - probíhá ve skupině - jedinci ve skupině sedí v kruhu a uprostřed je balíček pexesa, každý si vytáhne 3 karty, zbylý balíček zůstává uvnitř kruhu - lektor zadává různá témata (vždy tak po 8 lidech-např. láska, překvapení, sen, dárek apod.) a úkolem jedinců je zvolit si jednu ze svých karet a dát ji doprostřed a na jejím základě přidat kus příběhu, pokud nevymyslí příběh padnoucí na kartu a do kontextu běžícího příběhu, musí si vzít další kartu z prostřed, vyhrává ten, kdo je první bez karet -uprostřed se s odevzdaných karet staví mozaika, obrázek, symbol... 4) OBRAZ MÉHO JMÉNA Cíl: rozvoj tvořivosti, navázání kontaktu se skupinou -probíhá ve skupině i individuálně -ke jménu si volíme co nejvíce karet pexesa (podle toho, co ve mne jméno asociuje, jak zní, jakou by mělo barvu, jaký je jeho význam apod.) a skládáme je v obraz, lze stavět jméno i někoho ze skupiny a poté vzájemně hádat, následuje reflexe a dotazování 5) OKEM OSTATNÍCH Cíl: sebepoznávácí, poznávání ostatních, podporuje skupinovou dynamiku -probíhá ve skupině 11

12 -každý si zvolí kartu pexesa sám za sebe, která jej nejvíce vystihuje a tu si ponechá na svém místě, a za každého člověka ve skupině, tu položí před daného jedince -když je obdarovaná celá skupina - každý má na svém místě tolik karet pexesa, kolik je lidí ve skupině, může začít interpretace, dotazování, představování svého já, jak mne vidí okolí a jak tomu rozumím -reflexe lze provádět i v menších skupinkách, lze poté vytvořit obraz já z daných karet, vynechat či přidat více padnoucí karty pexesa -lze dat na počátku i konkrétní téma, např. tajemství, vztahy, apod. 6) PYRAMIDA HODNOT Cíl: zamyslet se nad hodnotovým systémem sebe a ostatních, rozvoj komunikace -každý si zvolí 6 nejdůležitějších karet a postaví je do pyramidy hodnot, nejvýše je karta, která symbolizuje nejdůležitější hodnotu v životě -poté jsou lidé vyzvání, aby si je pojmenovali a toto pojmenování zapsali - poté si přibrerou ještě jednu kartu, která tam chybí a znovu postavili pyramidu -pyramidu představit, a vytvořit skupinky, které mají podobné hodnoty-vytvořit seznam společných hodnot, výtvarně či psychodramaticky ztvárnit 7) MOŘE INSPIRACE Cíl: rozvoj tvořivosti, -individuálně i ve skupině - lektor zadá téma či otázku (viz. témata), jedinec z karet uprostřed vybere jednu charakteristickou kartu -poté si zvolí výtvarný materiál a vytvoří vytvarné dílo (dramatickou etidu, psaný příběh apod.), v němž spojí inspiraci z karty a téma zadání -po ztvárnění se může udělat výstava a představení-více ponechat ve hře/ lze skončit bez představení, pouze jenom zážitkem/ nebo klasickou reflexí a interpretací 8) KDO HLEDÁ, TEN NAJDE Cíl: abreakce, rozvoj vnímání -individuálně i ve skupině 12

13 -lektor řekne vždy téma a cinkne na zvoneček, po 1-2 min opět -karty pexesa jsou rozházeny uprostřed kruhu, kde jedinci sedí -po cinknutí zvonečku musí každý vyhledat co nejvíce karet, které souvisí s daným tématem, při druhém cinknutí se vrátit na své místo a spočítat karty -každý si zapisuje body z jednotlivých kol, občas vedoucí může nechat někoho představit karty, jak souvisí s daným tématem 9) HÁDEJ HADAČI Cíl: rozvoj tvořivosti a vnímání, abrekace, tmelení skupiny -práce ve skupině - jedinec si z prostřed kruhu vytáhne 3 karty a jednu z nich se pokusí pantomimicky ztvárnit skupině -své 3 karty předloží skupině a oni hádají, kterou kartu ztvárňuje a co je námětem dané pantomimy či psychodramatu -jedinec si smí na pomoc přizvat 1 člena skupiny 10) NÁLADOMĚR Cíl: krátké naladění na skupinu -ve skupině -najít kartu podle mé nálady, ostatní hádají, jak se cítím 11) OŽIVLÝ OBRAZ Cíl: abreakce, skupinová dynamika -ve skupině -vedoucí nechá vylosovat 3 karty skupinu a ta si zvolí jednu, kterou ztvární (tématicky jsou karty vždy mnohoobjektové) -skupina ztvárňuje obrázek z pexesa jako sochu či jako pohyblivou sochu -vedoucí sleduje, jaké má kdo role, kdo je vedoucí, bavič, kazisvět apod. -následuje reflexe, nebo lze nechat pouze v zážitku bez reflexe 13

14 12) RODOKMEN Cíl: zamyšlení se nad vlastními příbuzenskými vztahy - na arch papíru si nakreslíme graficky strom rodiny a naše příbuzenstvo (prarodiče, rodiče, sourozence, tety strýce, bratrance apod.) -za každého člena rodiny nalezneme příslušnou kartičku pexesa a položíme ji na místo v rodokmenu-stromu rodiny -když máme celý strom rodiny hotový, můžeme jej představit-díváme se, kde jsou shody na obrázcích-ve struktuře, námětu, barevnosti apod. a jak to zapadá do našeho vnímání jednotlivých osob, ale i celých linií či větví 13) BAREVNÁ IMAGINACE Cíl: rozvoj fantazie, relaxace -jedinec si náhodně vytáhne karty pexesa a nechá je na sebe chvíli působit -poté se položí do relaxační polohy a poslouchá vedoucího, jak provází imaginací: Před vámi se objevuje krajina a v ní na stéblech trávy kapky rosy. Lákají vás se sehnout a detailně si je prohlédnout. Když se sehnete, pomalu se z kapek rosy stává velké plátno, na kterém se objevuje vaše karta pexesa. Obraz se pomalu vyostřuje a ožívá..můžete zůstat před ním a dívat se na něj jako na napínavý film, ale pokud máte chut, můžete vstoupit do obrazu a stát se jeho součástí.ponechat 7 minut imaginace.je čas rozloučit se s títo světem a pomalu se zpět vrátit do krajiny, odkud vede cesta zpět sem do místnosti. Až se rozloučíte můžete si ve své mysli rozpomínat, kde jste, kdo leží vedle vás a až napočítám do 5, zkuste se pomalu protáhnout, otevřít oči.. -zážitek z imaginace lze sdílet, malovat, vyjádřit emoci jedním pohybem apod. pro podání krátké zprávy okolí, jak jste se měli na cestě. 14) KUDY VEDE CESTA K CÍLI Cíl: hledání zdrojů k řešení obtíží-vědomou a nevědomou cestou -individuálně i ve skupině -jedinec si napíše na papír svůj problém, na který by se chtěl více podívat -zvolí si vědomě karty pexesa, které symbolizují: problém/ překážku k cíli/ řešení 14

15 -poté si vyberou ve stejném pořadí dané tři karty, ale náhodným výběrem (karty jsou otočeny obrázkem dolů) -následuje zamyšlení a reflexe, co nám chtějí karty sdělit skrz vědomí i nevědomí -nakonec si zvolíme vědomě kartu, která reprezentuje pomoc zdolání přeážky -HRA NA VĚŠTCE-obměna této techniky je, že si lidé náhodně tahají karty značící: minulost, přítomnost, budoucnost/ co je mé ideální já, reálné já, jak vidím sebe, jak mne vidí ostatní/ mé důležité vztahy apod. 3.3 Dle tématického použití Pokud se přidržíme základní formy práce s pexesem, tedy výběr karty a následná interpretace, lze tento postup naplňovat dvojím způsobem. A) volný výběr karet pexesa bez zadání a tématického nasměrování, popř. s velmi obecným zadáním-např. zvol s kartu, která tě nejvíce zaujme/ která ti je v danou chvíli nejvzdálenější/ jak se nyní cítíš/ jak jsi se měl v období, kdy jsme se neviděli -Tento způsob práce je vhodný v momentě, kdy potřebujeme zjistit nalazení jedince či skupiny/ rychlou formou zjistit, jak se komu daří/ verbálně nelze uchopit téma a skrz vyjádření pomocí obrázku máme k dispozici nový materiál. B) výběr karet pexesa se zadáním -Neboť pracujeme s projekčním materiálem, je předem zřejmé, že nelze tématicky uchopit s konečným počtem všechna zadání. Následující soubor témat vznikl jednak používáním karet u klientů psychiatricky nemocných, ale i u zdravých lidí zajímajících se o sebepoznání a seberozvoj. Tématický okruh je dále pro inspiraci doplněn klasickými tématy z arteterapie a psychologie. -Terapeut zadá obecné téma a požádá jedince, aby k němu vybrali určitý počet karet. Téma lze vztáhnout k jedincům samotným, k ostatním ve skupině (v tomto případě se dávají karty pexesa přímo daným lidem), ale i k blízkým z rodiny apod. (volíme zástupný předmět daného jedince, k němu pak přiřazujeme karty pexesa) -základní témata * to jsem já a to jsem také já * minulost x přítomnost x budoucnost/ má očekávání/ mé sny x realita * úspěchy x neúspěchy * já a moji blízcí/ mé vztahy/ autority/ mí přátelé a mí nepřátelé * já a mé vlastnosti (odvaha, lehkovážnost, cílevědomost, apod.) 15

16 * já a mé emoce (láska, radost, zloba, hněv, žárlivost, smutek apod.) * obavy/ strachy / stresové situace/ chyby vlastní a cizí/ konflikty * štěstí x neštěstí * světlo x stín * dětství x dospělost * dívky x chlapci * jing x jang * tělo/ zdraví * čas/ okamžik * identita (jméno, pohlaví, role apod) * mé potřeby (důvěra, bezpečí, místo, hranice, apod) * můj život * rodina /role v životě * příroda/ zvířata /mé okolí * peníze /jídlo - další témata * tajemství * tarotové karty * pohádky * začarovaný svět * o čem lidé hovoří * čeho se chci dotknout * co mi chutná * slzy * promarněný x využitý čas * putování * potkávání * dobré bydlo * mé místo * začarovaný svět * kde se rozezvučí srdce * kam se schovat * jak si stojím ve světě * osamělost * ticho/ klid/ esence * živly * zrcadlo * sociometrie * ano-ne * co bych byl, kdybych byl.. * jedinečnost * obraz od mé/ mého... * vzpomínka na trapasy * pyramida hodnot * inzerát * poklad * roční období * Kazisvět * Rozplétání * Houpačka * Setkávání * Tabu * obraz rodiny 4. ZÁVĚR Věřte tomu tichému hlásku, který říká: Takhle by to mohlo jít a já to zkusím. (Mariechildová in Cameronová, 2002 str. 199) Přeji mnoho tvořivosti a inspirace všem, kteří se rozhodnou užívat tuto nevyčerpatelnou projektivní techniku, mezi jejíž podoby patří hluboká sebepoznávací práce, vlastní seberozvoj, lehké hrátky i skupinové dovádění. 16

17 POUŽITÁ LITERATURA CAMERONOVÁ, J. Umělcova cesta.. Praha: Maitrea, 2002 HERMOCHOVÁ, S. Hry pro život 1. Praha: Portál, 1994 GOREN-BAR, A. The creative axis in the expressive therapies. The Arts in Psychotherapy, vol 24, pp JEBAVÁ, J. Úvod do arteterapie. Praha: Karolinum, 1997 JOHNSON, D. R. Essays on the creative arts therapies. Springfield: Charles C. Thomas, 1999 KAGIN, S., LUSEBRINK, V. The expressive therapies continuum. In Arts in Psychotherapy, vol. 5, pp MALCHIODI, C. A. Handbook of Art Therapy. London, New York: The Guilford Press, 2003 SVOBODA, M. Psychologická diagnostika dospělých. Praha. Portál,

Výtvarná výchova charakteristika předmětu

Výtvarná výchova charakteristika předmětu charakteristika předmětu Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník prima sekunda tercie kvarta kvinta sexta septima oktáva Hodinová dotace 2 2 1 1 2 2 - - V rámci předmětu Výtvarná výchova RVP ZV

Více

Psychoterapeutické směry. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Psychoterapeutické směry. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Psychoterapeutické směry MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 16 Název materiálu: Psychoterapeutické

Více

V. 10 Osobnostní a sociální výchova

V. 10 Osobnostní a sociální výchova 1/7 V. 10 Osobnostní a sociální výchova V.10. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Osobnostní a sociální výchova rozvíjí praktické dovednosti, které žáci mohou využít v běžném

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výtvarná výchova - 6. ročník prvky kresebného vyjádření světlo, stín, polostín textura, měkká modelace a šrafura jejich uspořádání v ploše a prostoru základní kresebné techniky např. kresebné studie, figurální

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 10 DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY UČEBNÍ OSNOVY 10. 1 Dramatická výchova Časová dotace 1. ročník 1 hodina 2. ročník 1 hodina Celková dotace na 1. stupni jsou 2 hodiny. Charakteristika: Třída se dělí na skupiny

Více

Pohyb ve vztahu vztah v pohybu (z pohledu taneční terapeutky) Iveta Zedková

Pohyb ve vztahu vztah v pohybu (z pohledu taneční terapeutky) Iveta Zedková Pohyb ve vztahu vztah v pohybu (z pohledu taneční terapeutky) Iveta Zedková 14. Celostátní konference psychosomatické medicíny, Liberec, 11.-13.10.2012 Základní otázky Proč věnovat pohybu pozornost? Jak

Více

Příloha č. 9 VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Příloha č. 9 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Žák při vlastních tvůrčích činnostech pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (světlostní poměry, barevné kontrasty, proporční ) Žák využívá a kombinuje prvky vizuálně obrazného vyjádření ve vztahu

Více

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace,

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvořivé schopnosti, které žáci získali na prvním stupni ve vyučovacím předmětu Tvořivost a prostřednictvím

Více

Příběhy tisíce a jednoho snu

Příběhy tisíce a jednoho snu Příběhy tisíce a jednoho snu Mgr. Lukáš Vonostránský Terapeutická komunita ADVAITA Sny, snění I. O čem jsou? Kde se vzaly? Jakou mají funkci? K čemu slouží? Jak je můžeme využít? (Moorcroft, 2005, str.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

V.7.2 Výtvarná výchova

V.7.2 Výtvarná výchova 1/7 V.7.2 Výtvarná výchova V.7.2.I 1. stupeň V.7.2.I. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Ve výtvarné výchově se žáci seznamují prostřednictvím činností s výrazovými prostředky

Více

Teorie sociální práce

Teorie sociální práce Teorie sociální práce Mgr. Jana Zierhutová sociální práce 1RPN-KS Úvod Sociální práce čerpá z jiných vědních disciplín: psychologie, sociologie, pedagogiky, právní disciplíny, atd. Jen v menší míře vznikají

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

Výtvarná výchova - 3. období

Výtvarná výchova - 3. období Výtvarná výchova - 3. období Učivo Výstupy Kompetence Průřezová témata Metody a formy Rozvíjení smyslové citlivosti Prvky vizuálně obrazného - linie, tvary, objemy, světlostní a barevné kvality, textury;

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět výtvarná výchova

Více

Muzeum pro návštěvníky: tradiční i nové formy komunikace a prezentace Seminář Národního muzea v Praze, listopad 2014

Muzeum pro návštěvníky: tradiční i nové formy komunikace a prezentace Seminář Národního muzea v Praze, listopad 2014 Herní způsob převyprávění historických příběhů v roli jako vhodná příležitost k započetí širší diskuse o významných osobnostech a událostech v dějinách Muzeum pro návštěvníky: tradiční i nové formy komunikace

Více

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň 6.1. I.stupeň Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávání ve vyučovacím předmětu Výtvarná výchova : - směřuje k podchycení a

Více

V.7 Umění a kultura V.7.1 Hudební výchova

V.7 Umění a kultura V.7.1 Hudební výchova 1/7 V.7 Umění a kultura V.7.1 Hudební výchova V.7.1.I 1. stupeň V.7.1. I. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Žáci se v hudební výchově seznamují prostřednictvím činností

Více

Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika

Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika 1. 100 aktivit, her a učebních strategií ve výuce cizích jazyků : praktické návody, jak zpříjemnit výuku studentům i sobě / Amy Buttner ; [překlad Irena Ellis] --

Více

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Výtvarná výchova realizuje obsah vzdělávací oblasti Umění a kultura. Těžiště a hlavní cíl Výtvarné výchovy je přímo v jejích hodinách, v přímém

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Mgr. Monika Šebestová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Mgr. Monika Šebestová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Mgr. Monika Šebestová Výtvarná výchova umožňuje žákům poznávat okolní svět i svůj vnitřní svět prostřednictvím

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA 2 Základy teorie vysvětlí pojem dramatická výchova, předmět dramatické výchovy, její vztah k dramatické výchovy charakterizuje její kontext a využití ve estetické

Více

4.10.2. Vzdělávací obor: Dramatická výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu Dramatická výchova. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

4.10.2. Vzdělávací obor: Dramatická výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu Dramatická výchova. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu 4.10.2. Vzdělávací obor: Dramatická výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Dramatická výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Svým obsahem učiva úzce souvisí se vzdělávacím oborem Český

Více

Setkání sester, fyzioterapeutů a psychoterapeutů specializovaných na roztroušenou sklerózu v Poděbradech 18. ledna 2014

Setkání sester, fyzioterapeutů a psychoterapeutů specializovaných na roztroušenou sklerózu v Poděbradech 18. ledna 2014 Setkání sester, fyzioterapeutů a psychoterapeutů specializovaných na roztroušenou sklerózu v Poděbradech 18. ledna 2014 Psychoterapie RS v praxi Motto: Učeň se ptá: Co je důležitější než vědění? Mistr

Více

Psychoanalytická psychologie. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Psychoanalytická psychologie. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Psychoanalytická psychologie MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 11 Název materiálu:

Více

Obsah. Summary... 11 Úvod... 12

Obsah. Summary... 11 Úvod... 12 Obsah Summary... 11 Úvod... 12 1 Spánek a bdění... 15 1.1 Biologické rytmy... 15 1.2 Cirkadiánní rytmy... 16 1.2.1 Historie výzkumu cirkadiánních rytmů... 16 1.2.2 Regulace cirkadiánních rytmů... 18 1.2.2.1

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. 3. ročníku 1

Více

TEORETICKÉ ZÁKLADY RODINNÉ TERAPIE

TEORETICKÉ ZÁKLADY RODINNÉ TERAPIE ČÁST I. TEORETICKÉ ZÁKLADY RODINNÉ TERAPIE 1. Jazyk, metafory a teorie rodinné terapie 1.1 Systemický přístup 1.2 Sociální konstruování 1.2.1 Sociální konstrukce a fakta 1.3 Narativní terapie 1.3.1 Příběhy

Více

- prezentace lokální jedinečnosti ve formě PR kampaně v mediích v rámci Evropy

- prezentace lokální jedinečnosti ve formě PR kampaně v mediích v rámci Evropy Mise: Dlouhodobě zachovat a podpořit atmosféru tradičních Vánoc s naším Ježíškem. Proměnit roztříštěnou podobu veřejné vánoční atmosféry, skrze jednoznačný symbol Našeho Ježíška a znovu vytvořit kouzlo

Více

2013 "Jdi za světlem" All Rights Reserved

2013 Jdi za světlem All Rights Reserved Obsah Slovo úvodem Kartářská etika 4 Zavírací karta 5 Stínová karta 5 Kvintesence 5 Nesrozumitelná karta. 5 Určení času. 6 Výklad bez otázky Andělské výklady Výklad na otázku ANO/NE.. Triangl (tři karty)

Více

ŽÁDOST O PREVENTIVNÍ PROGRAM. Škola: Třída: Počet žáků ve třídě: Co od programu očekáváte?

ŽÁDOST O PREVENTIVNÍ PROGRAM. Škola: Třída: Počet žáků ve třídě: Co od programu očekáváte? ŽÁDOST O PREVENTIVNÍ PROGRAM Škola: Třída: Počet žáků ve třídě: Co od programu očekáváte? Téma preventivního programu (stručný nástin): a) Zdravý životní styl Aktivní se prosazování ve volném čase, hodnotová

Více

Předmět: Výtvarná výchova

Předmět: Výtvarná výchova 5.7.2 Obor: Výtvarná výchova Předmět: Výtvarná výchova Charakteristika předmětu výtvarná výchova 1. stupeň Vyučovací předmět výtvarná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Umění a kultura. Vzdělávání v

Více

Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014

Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Přemyslova 1618/12 Havířov Podlesí 736 01 Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014 1 Pohled sociální pracovnice a dlouholeté pěstounky na kontakt

Více

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu: Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Výtvarná výchova umožňuje žákům poznávat okolní i vnitřní svět prostřednictvím výtvarných činností. Je součástí vzdělávací oblasti

Více

5.7.3 Výtvarná výchova 1. stupeň

5.7.3 Výtvarná výchova 1. stupeň 5.7.3 Výtvarná výchova 1. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vyučovací předmět patří do vzdělávací oblasti Umění a kultura. Charakteristickým znakem vyučování

Více

Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie. Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž

Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie. Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž Příčiny vzniku duševní poruchy tělesné (vrozené genetika, prenatální

Více

Výcvik v koučování pomocí Gestalt přístupu

Výcvik v koučování pomocí Gestalt přístupu Výcvik v koučování pomocí Gestalt přístupu Ve výcviku Gestalt Essence se můžete naučit základnímu řemeslu koučinku jak vést hovor, jak klást otázky, jak dávat zpětnou vazbu, ale i umění Gestalt přístupu

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Lidské vlastnosti Časový rozsah lekce 90 min Věková skupina (ročník) 4. ročník ZŠ Vzdělávací

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

VÝTVARNÁ ŘADA - ČAS. Charakteristika výtvarné řady. Téma: Čas. Cílové zaměření :

VÝTVARNÁ ŘADA - ČAS. Charakteristika výtvarné řady. Téma: Čas. Cílové zaměření : VÝTVARNÁ ŘADA - ČAS Charakteristika výtvarné řady Téma: Čas Cílové zaměření : -k učení se prostřednictvím vlastní tvorby opírající se o subjektivně jedinečné vnímání, cítění, prožívání a představy; k rozvíjení

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE 1. Definice a předmět psychologie Základní odvětví, speciální a aplikované disciplíny,

Více

Konference PPRCH 2013 projekt: Statečná srdce

Konference PPRCH 2013 projekt: Statečná srdce Konference PPRCH 2013 projekt: Statečná srdce realizátor: Sdružení SCAN Mgr. Kateřina Smutná, PhDr. Veronika Novotná Specifika dětí z DD nelze obecně definovat (každá skupina dětí je jiná) často však sociálně

Více

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Determinace osobnosti Základní psychologie - obecná psychologie - psychologie osobnosti - sociální psychologie - vývojová psychologie Psychopatologie

Více

FOTO-TERAPIE. Mgr. Štěpán Borkovec (TK Sejřek) (verze bez portrétních fotografií)

FOTO-TERAPIE. Mgr. Štěpán Borkovec (TK Sejřek) (verze bez portrétních fotografií) FOTO-TERAPIE jak využít fotografie při práci s klienty Mgr. Štěpán Borkovec (TK Sejřek) (verze bez portrétních fotografií) FOTOTERAPIE Je založen na domněnce, že každý snímek, momentka, fotografický záznam

Více

5.8.3 Dramatická výchova. Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň

5.8.3 Dramatická výchova. Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň 5.8.3 Dramatická výchova Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň Dramatická výchova je doplňujícím předmětem vzdělávací oblasti Umění a kultura. V hodinách dramatické výchovy se žáci seznamují

Více

Ročník: Žák: Učitel: VVS jsou stejné jako v předchozích ročnících, s přihlédnutím k věku a schopnostem žáka.

Ročník: Žák: Učitel: VVS jsou stejné jako v předchozích ročnících, s přihlédnutím k věku a schopnostem žáka. PVV intuitivně ovládá výtvarný jazyk zvládá systém a organizaci práce ve vyučovací jednotce osvojí si správné pracovní návyky naučí se trpělivosti respektuje spolužáky umí spolupracovat ve skupině zapojí

Více

Výběr z nových knih 4/2014 psychologie

Výběr z nových knih 4/2014 psychologie Výběr z nových knih 4/2014 psychologie 1. Emoční inteligence dítěte a její rozvoj / Lawrence E. Shapiro ; [z anglického originálu... přeložila Hana Kašparovská] -- Vyd. 3. Praha : Portál, 2009 -- 267 s.

Více

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Emoce a škola Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Člověk není rozumná bytost, která má emoce, ale emocionální bytost, která občas myslí. (F.Koukolík) Základní charakteristika Emočně inteligentní

Více

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Etická výchova Český jazyk - sloh Charakteristika vzdělávacího oboru Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Umění a kultura Výtvarná výchova 2. verze UČEBNÍ OSNOVY V Ý T

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2011 Mgr. Monika Řezáčová věda o psychické regulaci chování a jednání člověka a o jeho vlastnostech

Více

kompletní půlroční hloubkový program s praktickými výstupy k nejklíčovějšímu období v životě člověka

kompletní půlroční hloubkový program s praktickými výstupy k nejklíčovějšímu období v životě člověka Montessori manuál 0 3 kompletní půlroční hloubkový program s praktickými výstupy k nejklíčovějšímu období v životě člověka 10 dní ve 3 blocích březen září 2015 Montessori ČR, Praha 9 900 Kč To, co získá

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA 1. - 3. ROČNÍK Žák: pozná různé druhy tvarů, porovnává vlastnosti, které zakládají, jejich podobnost či odlišnost, jejich vztahy, pozná různorodé přírodní a umělé materiály, seznamuje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever Organizační jednotka občanského sdružení Velký vůz Představení organizace Statutární zástupce ředitelka: Mgr. Veronika Uhlířová Cíle a poslání Pobočka pražského občanského

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze - 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze - 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.10 DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY 5.10.1 LITERÁRNĚ - DRAMATICKÁ VÝCHOVA 5.10.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Literárně dramatická výchova vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího

Více

Psychoterapeutická podpora při umírání

Psychoterapeutická podpora při umírání Psychoterapeutická podpora při umírání Umírající je člověk Stroj Věc Pacient PROČ? Osobní nepřijetí smri Pocit bezmoci Důsledek Odosobnění Vyhýbání se kontaktu Útěk do hyperaktivity Sdělení diagnozy s

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Projekt: číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Digitální učební materiál Digitální učební materiály ve škole, registrační Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Výchovně-vzdělávací terapie pro děti se speciálními potřebami v Rumunsku

Výchovně-vzdělávací terapie pro děti se speciálními potřebami v Rumunsku Výchovně-vzdělávací terapie pro děti se speciálními potřebami v Rumunsku Jeden ze základních principů speciálního vzdělávání je princip zajištění jednoty výuky, výchovy, kompenzace, zotavení a (nebo) převýchovy.

Více

Práce s třídním kolektivem. Barbora Dědičová Psycholog, rodinný terapeut

Práce s třídním kolektivem. Barbora Dědičová Psycholog, rodinný terapeut Práce s třídním kolektivem Barbora Dědičová Psycholog, rodinný terapeut Vize a cíle dnešního setkání: Všichni se budeme podílet Předáme si vzájemně zkušenosti Něco si odneseme Bude nám tu dobře, zasmějeme

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY...

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY... Obsah 5 OBSAH PŘEDMLUVA............................................ 7 I ÚVOD DO PEDAGOGIKY.............................. 9 II PEDAGOGIKA VOLNÉHO ČASU....................... 25 III PŘEDŠKOLNÍ PEDAGOGIKA..........................

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

Úvod KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR

Úvod KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Hermochová, Soňa Hry do kapsy III : sociálně psychologické, motorické a kreativní hry / Soňa Hermochová, Jan Neuman ; ilustrace Jan Smolík. -- Vyd. 1. -- Praha

Více

Výtvarná výchova - 1. ročník

Výtvarná výchova - 1. ročník Výtvarná výchova - 1. ročník rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření /linie, tvary, objemy, barvy, objekty dokáže uspořádat, střídat nebo kombinovat jednoduché prvky interpretuje různá

Více

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Výtvarná výchova 2 2 2 2 Realizuje obsah vzdělávacího oboru Výtvarná výchova RVP ZV. Výuka probíhá ve dvouhodinových

Více

SOUHRA BOUŘLIVÁKŮ. Určeno dětem ZŠ a SŠ ve věku 11-18 let

SOUHRA BOUŘLIVÁKŮ. Určeno dětem ZŠ a SŠ ve věku 11-18 let SOUHRA BOUŘLIVÁKŮ Určeno dětem ZŠ a SŠ ve věku 11-18 let Motto: "Život je Hra, hraj ji život je Píseň, zpívej ji život je Boj, přijmi jej život je Sen, uskutečni ho život je Oběť, nabídni ji život je Láska,

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Etická výchova 4. ročník Zpracovala: Mgr. Alena Tupá Základní komunikační dovednosti reflektuje důležitost prvků neverbální komunikace, eliminuje hrubé výrazy z verbální

Více

Základy psychoanalytické teorie

Základy psychoanalytické teorie Česká společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii Břehová 3, 110 00 Praha 1 Josefov zve své kandidáty ve výcviku i kolegy z oborů psychiatrie, psychologie, spřízněných pomáhajících profesí a studenty

Více

Komunikace v organizaci Asertivita. Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10

Komunikace v organizaci Asertivita. Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Komunikace v organizaci Asertivita Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Povinná: Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s. 156-161

Více

Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči. Významné vývojové mezníky

Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči. Významné vývojové mezníky Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči Významné vývojové mezníky Působení různých faktorů v době před příchodem do náhradní rodiny Vliv psychické deprivace: nedostatek žádoucích podnětů či nadměrné

Více

Rozvíjení komunikačních dovedností krok za krokem 1. 5. ročník základní školy program Místo pro život. 1. krok ÚROVEŇ 1

Rozvíjení komunikačních dovedností krok za krokem 1. 5. ročník základní školy program Místo pro život. 1. krok ÚROVEŇ 1 Rozvíjení komunikačních dovedností krok za krokem 1. 5. ročník základní školy program Místo pro život 1. krok ÚROVEŇ 1 vytvářet představy (vizualizace), vyjadřovat je slovy nebo jednoduchými výrazy sdílet

Více

Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Výtvarná výchova, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Výtvarná výchova, II. stupeň Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Výtvarná výchova, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova vychází ze vzdělávací

Více

Úvod. Jan Neuman, Soňa Hermochová, Portál, s. r. o., Praha 2003 Illustrations Jan Smolík, 2003 ISBN 80-7178-818-X

Úvod. Jan Neuman, Soňa Hermochová, Portál, s. r. o., Praha 2003 Illustrations Jan Smolík, 2003 ISBN 80-7178-818-X Úvod Soubor her a nápadů je připraven jako kartotéka jednotlivých her, z nichž lze čerpat na různých akcích. Jednotlivé listy lze třídit podle typu her a jejich témat. Typy: sociálně psychologické hry

Více

ZRAKOVÁ PERCEPCE. (zrakové vnímání)

ZRAKOVÁ PERCEPCE. (zrakové vnímání) ZRAKOVÁ PERCEPCE (zrakové vnímání) 1. Vývoj zrakového vnímání a jeho vliv na nácvik čtení a psaní Zrakové vnímání se vyvíjí od narození dítěte. Nejdříve jsou vnímány světlo a tma, později obrysy předmětů.

Více

16. Hudební výchova 195

16. Hudební výchova 195 16. Hudební výchova 195 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Vyučovací předmět: Hudební výchova 1. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

SKÁLŮV INSTITUT PRAHA

SKÁLŮV INSTITUT PRAHA SKÁLŮV INSTITUT PRAHA KONFERENCE INTEGRATIVNÍ PSYCHOTERAPIE 1. ročník Datum konání: 7.-8.6. 2014 Programový blok č. 7 Referující : Mgr. et Mgr. Josef Havlík Téma referátu: Využití komunikace s krajinou

Více

Kurz Efektivní komunikace ve výuce budoucích pedagogů konaný ve dnech 26. 28. 9. 2014

Kurz Efektivní komunikace ve výuce budoucích pedagogů konaný ve dnech 26. 28. 9. 2014 Kurz Efektivní komunikace ve výuce budoucích pedagogů konaný ve dnech 26. 28. 9. 2014 lektor: PhDr. Mgr. Tomáš Komárek Cíl kurzu: Kurz Efektivní komunikace ve výuce pořádaný v rámci projektu Inovace studijních

Více

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti

Více

Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Dětská klinická psychologie. Dětský klinický psycholog

Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Dětská klinická psychologie. Dětský klinický psycholog Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Dětská klinická psychologie Dětský klinický psycholog I. Psychologická diagnostika dětí a dospívajících 1. Psychologická vývojová diagnostika

Více

Otázka: Psychologie a její vývoj, sociální charakter psychologie. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Carolecz

Otázka: Psychologie a její vývoj, sociální charakter psychologie. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Carolecz Otázka: Psychologie a její vývoj, sociální charakter psychologie Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Carolecz Vymezení pojmu psychologie, jednotlivé kroky psychologické analýzy, vznik a vývoj

Více

Grafická a multimediální laboratoř KOMPOZICE 1. Úvod

Grafická a multimediální laboratoř KOMPOZICE 1. Úvod KOMPOZICE 1 Úvod KOMPOZICE - ZÁKLADY fotografování: aktivní kreativní vyjadřovací činnost nejjednodušší tvůrčí postup každý může rozvíjet své vidění, kreativitu, vnímání i interakci s okolím automatika

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: VÝTVARNÉ ČINNOSTI A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Volitelný předmět Výtvarné činnosti má časovou dotaci 2 hodiny v u. Výuka

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Psychické procesy VY_32_INOVACE_10_02. Luděk Dobeš dobes@gymjev.

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Psychické procesy VY_32_INOVACE_10_02. Luděk Dobeš dobes@gymjev. Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

5.7 UMĚNÍ A KULTURA. 5.7.1 Hudební výchova 1. stupeň

5.7 UMĚNÍ A KULTURA. 5.7.1 Hudební výchova 1. stupeň 5.7 UMĚNÍ A KULTURA Vzdělávací oblast Umění a kultura umožňuje žákům jiné než pouze racionální poznávání světa. Přináší umělecké osvojování světa s rozvojem specifického cítění, tvořivosti a vnímavosti

Více

...pro všechny milovníky tarotu, obrázků, archetypů, práce se stínem, zvířaty v čakrách etc...na cestě k hlubokému sebepoznání...

...pro všechny milovníky tarotu, obrázků, archetypů, práce se stínem, zvířaty v čakrách etc...na cestě k hlubokému sebepoznání... SoulCollage workshop Máte rádi obrázky? Možná je i sbíráte a třeba ani nevíte proč? Máte rádi tarot a další nástroje pro sebepoznání? Tvoříte rádi nebo byste chtěli vnést více tvořivosti do svého života?

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu PSYCHOLOGIE. pro tříleté učební obory SOU PSY 301

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu PSYCHOLOGIE. pro tříleté učební obory SOU PSY 301 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Učební osnova předmětu PSYCHOLOGIE pro tříleté učební obory SOU PSY 301 Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 31. října 1986, č. j. 27

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Co je a co není psychoterapie? PhDr. Jaroslava Dosedlová,, Ph.D. Psychologický ústav FF MU Brno

Co je a co není psychoterapie? PhDr. Jaroslava Dosedlová,, Ph.D. Psychologický ústav FF MU Brno Co je a co není psychoterapie? PhDr. Jaroslava Dosedlová,, Ph.D. Psychologický ústav FF MU Brno Psychoterapie je záměrnz rné a plánovit novité léčebné působení psychologickými prostředky s cílem c dosáhnout

Více

Kvalita školního života interpretace dat

Kvalita školního života interpretace dat Kvalita školního života interpretace dat 2. stupeň ZŠ Prostředí, v němž se školní život odehrává, obsahuje mnoho oblastí a dílčích aspektů, které utváří a ovlivňují procesy vzdělávání, učení a vyučování.

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Umění a kultura Výtvarná výchova. 2. období 4. ročník. Cílové zaměření vzdělávací oblasti. Očekávané výstupy předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. Umění a kultura Výtvarná výchova. 2. období 4. ročník. Cílové zaměření vzdělávací oblasti. Očekávané výstupy předmětu UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Umění a kultura Výtvarná výchova 2. období 4. ročník Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v oblasti směřuje

Více

VYZNAM, UŽITÍ A DŮLEŽITOST ZNAČKY. Hrdina Vojtěch st40412@nepiste.mi;)

VYZNAM, UŽITÍ A DŮLEŽITOST ZNAČKY. Hrdina Vojtěch st40412@nepiste.mi;) VYZNAM, UŽITÍ A DŮLEŽITOST ZNAČKY Hrdina Vojtěch st40412@nepiste.mi;) Prezentace o pusobeni značky v socialních mediích, přínos a jak se to děla.. STRUČNĚ V JEDNOM TWEETU Význam značek se za poslední dekády

Více